Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2078(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0282/2017

Внесени текстове :

A8-0282/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/09/2017 - 9.13

Приети текстове :

P8_TA(2017)0343

Приети текстове
PDF 474kWORD 51k
Сряда, 13 септември 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Проект на коригиращ бюджет № 3/2017: бюджетни ресурси за инициативата за младежка заетост, щатни разписания на ACER и SESAR2
P8_TA(2017)0343A8-0282/2017

Резолюция на Европейския парламент от 13 септември 2017 г. относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2017 на Европейския съюз за финансовата 2017 година за увеличаване на бюджетните ресурси за инициативата за младежка заетост (ИМЗ) с цел намаляване на младежката безработица в целия Европейски съюз и актуализиране на щатните разписания на персонала на децентрализираната агенция ACER и на съвместното предприятие SESAR2 (11812/2017– C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(1) на Съвета, и по-специално член 41 от него,

—  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, приет окончателно на 1 декември 2016 г.(2),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(3) (Регламент за МФР),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(4),

—  като взе предвид специален доклад № 5/2017 на Европейската сметна палата на тема „Младежка безработица — промениха ли нещо политиките на ЕС? Оценка на схемата „Гаранция за младежта“ и на Инициативата за младежка заетост“,

—  като взе предвид Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 година относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

—  като взе предвид проект на коригиращ бюджет № 3/2017, приет от Комисията на 30 май 2017 г. (COM(2017)0288),

—  като взе предвид позицията относно проект на коригиращ бюджет № 3/2017, приета от Съвета на 4 септември 2017 г. и предадена на Европейския парламент на същия ден (11812/2017 – C8‑0303/2017),

—  като взе предвид членове 88 и 91 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0282/2017),

А.  като има предвид, че проект на коригиращ бюджет № 3/2017 се отнася до предоставянето на 500 милиона евро допълнителни бюджетни кредити за поети задължения за инициативата за младежка заетост (ИМЗ), както беше договорено от Европейския парламент и Съвета в споразумението им относно бюджета за 2017 г., както и до изменение на щатните разписания на децентрализираната агенция ACER и на съвместното предприятие SESAR2 без промяна на общия бюджет или на общия брой длъжности;

Б.  като има предвид, че Европейският парламент и Съветът приканиха Комисията да предложи през 2017 г. коригиращ бюджет с оглед на осигуряването през 2017 г. на 500 милиона евро за ИМЗ, като финансовите средства се предоставят от общия марж за поети задължения, веднага след приемането на техническата корекция, предвидена в член 6 от Регламента за МФР;

В.  като има предвид, че вследствие на приемането на техническата корекция Комисията предлага изменение на бюджета на Съюза за 2017 година и увеличаване на средствата по статия 04 02 64 „Инициатива за младежка заетост“;

Г.  като има предвид, че в контекста на междинното преразглеждане на многогодишната финансова рамка (МФР) Европейският парламент и Съветът се договориха за допълнителна сума в размер на 1,2 милиарда евро за ИМЗ за периода 2017—2020 г. и Европейският парламент подчерта в своето изявление, свързано с междинното преразглеждане на МФР, че този праг е с политически характер и без правни последици;

Д.  като има предвид, че в контекста на междинното преразглеждане на МФР Комисията също така подчерта в своето изявление, че следва да се обмисли увеличаване на финансирането за ИМЗ над договорената сума от 1,2 милиарда евро, като се използват маржовете, налични по общия марж за поетите задължения, в съответствие с член 14 от Регламента за МФР;

Е.  като има предвид, че изискването във връзка с прекласирането през 2017 г. е необходимо както за децентрализираната агенция ACER, така и за съвместното предприятие SESAR2;

1.  подчертава като приоритет спешната нужда от допълнително увеличаване на финансовия ангажимент на Съюза в борбата с младежката безработица чрез допълнително финансиране за ИМЗ;

2.  изразява съжаление, че изменението на бюджета на Съюза за 2017 г., договорено по време на годишната бюджетна процедура за 2017 г. и имащо за цел увеличаване на бюджетните кредити за ИМЗ, се забавя поради блокирането и късното одобрение от страна на Съвета на междинното преразглеждане на МФР;

3.  приема за сведение проект на коригиращ бюджет № 3/2017 във вида, в който е представен от Комисията;

4.  призовава Комисията и държавите членки да осигурят бързо препрограмиране на съответните оперативни програми, за да се гарантира, че за цялата допълнителна сума от 500 милиона евро за ИМЗ напълно и ефективно са поети задължения до края на 2017 г.; освен това призовава държавите членки да извършат оценки на недостига на финансиране, както и пазарни анализи, преди да бъдат създадени схемите, с оглед извличане на максимални ползи от ИМЗ;

5.  приема за сведение измененията на щатните разписания на децентрализираната агенция ACER и на съвместното предприятие SESAR2; отбелязва, че тези изменения не променят общия брой длъжности и че те могат да бъдат финансирани в рамките на годишния бюджет на органите за настоящата година; изразява съгласие, че прекласирането на длъжността AD15 за съвместното предприятие SESAR2 е ad personam и е в сила до края на мандата на настоящия изпълнителен директор;

6.  одобрява позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 3/2017;

7.  възлага на своя председател да обяви, че коригиращ бюджет № 3/2017 е окончателно приет, както и да осигури неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на Сметната палата и на националните парламенти.

(1)ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.
(2)OВ L 51, 28.2.2017 г.
(3)ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(4)ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(5)ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105.

Правна информация