Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2078(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0282/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0282/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/09/2017 - 9.13

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0343

Hyväksytyt tekstit
PDF 243kWORD 47k
Keskiviikko 13. syyskuuta 2017 - Strasbourg Lopullinen painos
Lisätalousarvioesitys nro 3/2017: nuorisotyöllisyysaloitteen talousarviomäärärahojen lisääminen sekä erillisvirasto ACERin ja SESAR2-yhteisyrityksen henkilöstötaulukot
P8_TA(2017)0343A8-0282/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. syyskuuta 2017 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3/2017 varainhoitovuodeksi 2017 nuorisotyöllisyysaloitteen talousarviomäärärahojen lisäämiseksi nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi kaikkialla Euroopan unionissa sekä erillisvirasto ACERin ja SESAR2-yhteisyrityksen henkilöstötaulukoiden päivittämiseksi (11812/2017 – C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

–  ottaa huomioon 1. joulukuuta 2016 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2017(2),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) (rahoituskehysasetus),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(4),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen nro 5/2017 ”Nuorisotyöttömyys – ovatko EU:n toimintapolitiikat tuottaneet tulosta? Nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen arviointi”,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26. toukokuuta 2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom(5),

–  ottaa huomioon komission 30. toukokuuta 2017 antaman esityksen lisätalousarvioksi nro 3/2017 (COM(2017)0288),

–  ottaa huomioon neuvoston 4. syyskuuta 2017 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 3/2017 (11812/2017 – C8-0303/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0282/2017),

A.  ottaa huomioon, että lisätalousarvioesityksellä nro 3/2017 lisätään nuorisotyöllisyysaloitteen maksusitoumusmäärärahoja 500 miljoonalla eurolla, jotka Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät vuoden 2017 talousarviota koskevassa sopimuksessaan, ja tehdään energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) ja SESAR2-yhteisyrityksen henkilöstötaulukoihin tarkistus, joka ei kuitenkaan aiheuta muutoksia talousarvion kokonaismäärärahoihin eikä virkojen/toimien kokonaismäärään;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti ja neuvosto kehottivat komissiota esittämään vuonna 2017 lisätalousarvion, jotta nuorisotyöttömyysaloitteelle voidaan vuonna 2017 varata sitoumusten kokonaisliikkumavarasta rahoitettavat 500 miljoonaa euroa heti kun rahoituskehysasetuksen 6 artiklassa säädetty tekninen mukautus on hyväksytty;

C.  ottaa huomioon, että teknisen mukautuksen hyväksymisen jälkeen komissio ehdottaa unionin vuoden 2017 talousarvion muuttamista ja lisäystä momentin 04 02 64 ”Nuorisotyöllisyysaloite” määrärahoihin;

D.  ottaa huomioon, että parlamentti ja neuvosto sopivat monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistuksessa, että nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahoja vuosiksi 2017–2020 lisätään 1,2 miljardilla eurolla, ja parlamentti korosti monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistusta koskevassa lausumassaan, että tämä raja on luonteeltaan poliittinen eikä sillä ole oikeudellisia vaikutuksia;

E.  ottaa huomioon, että myös komissio korosti monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistusta koskevassa lausumassaan, että olisi harkittava nuorisotyöllisyysaloitteen rahoituksen lisäämistä yli sovitun 1,2 miljardin euron käyttämällä tarkoitukseen maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaraan sisältyvää liikkumavaraa rahoituskehysasetuksen 14 artiklan mukaisesti;

F.  ottaa huomioon, että vuonna 2017 sekä ACER-viraston että SESAR2-yhteisyrityksen virat/toimet on luokiteltava uudelleen;

1.  pitää ensisijaisen tärkeänä lisätä entisestään kiireellisesti unionin taloudellista sitoutumista nuorisotyöttömyyden torjuntaan nuorisotyöllisyysaloitteen lisärahoituksen avulla;

2.  pitää valitettavana, että unionin vuoden 2017 talousarvion muuttaminen siten, että nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahoja lisätään vuoden 2017 vuotuisen talousarviomenettelyssä tehdyn sopimuksen mukaisesti, on viivästynyt, mikä johtuu monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistuksen käsittelyn keskeyttämisestä ja myöhäisestä hyväksymisestä neuvostossa;

3.  ottaa huomioon komission esityksen lisätalousarvioesitykseksi nro 3/2017;

4.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että asiaankuuluvien toimenpideohjelmien rahoitussuunnitelmaa muutetaan kiireellisesti, jotta varmistetaan, että nuorisotyöllisyysaloitteelle osoitettu koko 500 miljoonan euron lisärahoitus sidotaan täysimääräisesti ja tosiasiallisesti vuoden 2017 loppuun mennessä; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita suorittamaan rahoitusvajearviointeja ja markkina-analyysejä ennen järjestelmien perustamista nuorisotyöllisyysaloitteesta saatavien hyötyjen optimoimiseksi;

5.  panee merkille muutokset ACER-viraston ja SESAR2-yhteisyrityksen henkilöstötaulukoihin; toteaa, että nämä muutokset eivät vaikuta virkojen/toimien kokonaismäärään ja ne voidaan rahoittaa kyseisten virastojen tämän vuoden vuotuisista talousarvioista; on yhtä mieltä siitä, että palkkaluokan AD15 viran/toimen uudelleenluokittelu SESAR2-yhteisyrityksessä on henkilökohtainen ylennys, joka päättyy samalla kun nykyisen pääjohtajan toimikausi päättyy;

6.  hyväksyy neuvoston kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 3/2017;

7.  kehottaa puhemiestä toteamaan lisätalousarvion nro 3/2017 lopullisesti hyväksytyksi ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.
(2)EUVL L 51, 28.2.2017.
(3)EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4)EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5)EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105.

Oikeudellinen huomautus