Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0278(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0188/2017

Esitatud tekstid :

A8-0188/2017

Arutelud :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Hääletused :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Selgitused hääletuse kohta
PV 13/03/2019 - 11.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Vastuvõetud tekstid
PDF 978kWORD 167k
Neljapäev, 14. september 2017 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuded ***I
P8_TA(2017)0347A8-0188/2017

Euroopa Parlamendi 14. septembril 2017. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta seoses toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega (COM(2015)0615 – C8‑0387/2015 – 2015/0278(COD))(1)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Volitus 1 a (uus)
võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat, eriti selle artiklit 26,
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1
(1)  Käesoleva direktiivi eesmärk on aidata kaasa siseturu nõuetekohasele toimimisele, ühtlustades õigus- ja haldusnormid ning kõrvaldades tõkked, mis takistavad teatavate ligipääsetavate toodete ja teenuste vaba liikumist. See suurendab ligipääsetavate toodete ja teenuste kättesaadavust siseturul.
(1)  Käesoleva direktiivi eesmärk on aidata kaasa siseturu nõuetekohasele toimimisele, ühtlustades liikmesriikide õigus- ja haldusnormid ning kõrvaldades tõkked, mis takistavad teatavate ligipääsetavate toodete ja teenuste vaba liikumist. See suurendab ligipääsetavaid tooteid ja teenuseid käsitleva teabe kättesaadavust ning parandab selle ligipääsetavust ja praktilisust siseturul.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2
(2)  Ligipääsetavate toodete ja teenuste järele on suur nõudlus, sest puuetega ja/või funktsionaalsete piirangutega inimeste arv suureneb oluliselt Euroopa Liidu rahvastiku vananedes. Keskkond, kus on parem ligipääs toodetele ja teenustele, tekitab kaasavama ühiskonna ja lihtsustab iseseisvat toimetulekut.
(2)  Ligipääsetavate toodete ja teenuste järele on suur nõudlus, sest funktsionaalsete piirangutega inimeste, sealhulgas puuetega inimeste (ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (edaspidi „konventsioon“) artikli 1 tähenduses) arv suureneb oluliselt liidu rahvastiku vananedes. Keskkond, kus on parem ligipääs toodetele ja teenustele, tekitab kaasavama ühiskonna ja on iseseisva toimetuleku eeltingimus.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)
(2a)  Toodete, vahendite, seadmete ja teenuste puhul tuleks tagada üldine ligipääsetavus, universaaldisain ja sooline perspektiiv, et puuetega inimesed saaksid neid tavapäraselt kasutada.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3
(3)  Kuna liikmesriikides vastu võetud õigus- ja haldusnormid seoses piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste, sealhulgas puuetega inimeste ligipääsuga toodetele ja teenustele on erinevad, takistab see nende toodete ja teenuste vaba liikumist ning moonutab tõhusat konkurentsi siseturul. Ettevõtjad, eelkõige väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd), on sellistest tõketest eriti mõjutatud.
(3)  Kuna liikmesriikides vastu võetud õigus- ja haldusnormid seoses piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste, sealhulgas puuetega inimeste ligipääsuga mõnedele toodetele ja teenustele on erinevad, takistab see nende vaba liikumist ning moonutab tõhusat konkurentsi siseturul. Teiste toodete puhul suurenevad erinevused tõenäoliselt siis, kui jõustub konventsioon. Ettevõtjad, eelkõige väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd), on sellistest tõketest eriti mõjutatud.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5
(5)  Ligipääsetavate toodete tarbijad ja ligipääsetavate teenuste kasutajad seisavad silmitsi kõrgete hindadega, mis tulenevad piiratud konkurentsist pakkujate vahel. Liikmesriikide õigusaktide killustatus vähendab potentsiaalset kasu, mida võidakse saada kodu- ja välismaiste kolleegidega kogemuste vahetamisest ühiskonna ja tehnoloogia arengu küsimustes.
(5)  Ligipääsetavate toodete, eelkõige tugitehnoloogiate tarbijad ja ligipääsetavate teenuste kasutajad seisavad silmitsi kõrgete hindadega, mis tulenevad piiratud konkurentsist pakkujate vahel. Liikmesriikide õigusaktide killustatus vähendab potentsiaalset kasu, mida võidakse saada kodu- ja välismaiste kolleegidega kogemuste vahetamisest ühiskonna ja tehnoloogia arengu küsimustes.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6
(6)  Seetõttu on siseturu nõuetekohaseks toimimiseks vajalik riigisiseste meetmete ühtlustamine liidu tasandil, et teha lõpp ligipääsetavate toodete ja teenuste turu killustatusele, saavutada mastaabisääst, hõlbustada piiriülest kaubandust ning aidata ettevõtjatel suunata vahendeid innovatsiooni, selmet kasutada neid vahendeid saavutamaks kooskõla killustatud õigusnõuetega terves liidus, ning selleks, et tagada puuetega inimeste vaba liikumine.
(6)  Seetõttu on siseturu nõuetekohaseks toimimiseks vajalik riigisiseste meetmete ühtlustamine liidu tasandil, et teha lõpp ligipääsetavate toodete ja teenuste turu killustatusele, saavutada mastaabisääst, hõlbustada piiriülest kaubandust, toodete ja teenuste vaba liikumist ning inimeste, sealhulgas puuetega inimeste liikumisvabadust, ning aidata ettevõtjatel suunata vahendeid innovatsiooni, selmet kasutada neid vahendeid killustatud õigusaktidest tulenevate kulude katmiseks.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)
(8a)  Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklis 10 nõutakse, et liit võitleks oma poliitika ja tegevuse määratlemisel diskrimineerimisega puuete alusel. ELi toimimise lepingu artiklis 19 antakse liidule õigus võtta sellise diskrimineerimise vastu võitlemiseks vastu õigusakte.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9
(9)  Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Eelkõige on käesoleva direktiivi eesmärk tagada puuetega inimeste õiguste täielik austamine, et nad saaksid kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus, ning edendada Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 26 kohaldamist.
(9)  Käesolevas direktiivis austatakse põhiõigusi ja järgitakse iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhimõtteid. Eelkõige on käesoleva direktiivi eesmärk tagada puuetega inimeste ja eakamate inimeste õiguste täielik austamine, et nad saaksid kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus, ning edendada Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklite 21, 25 ja 26 kohaldamist.
Muudatusettepanek 250
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)
(9a)   Toodete ja teenuste parem ligipääsetavus parandab lisaks puuetega inimestele ka muude püsivalt või ajutiselt piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste elu, näiteks eakad, rasedad ja pagasiga reisivad isikud. Seetõttu on oluline, et käesolev direktiiv hõlmaks nii puuetega inimesi kui ka muid püsivalt või ajutiselt piiratud funktsionaalse võimekusega inimesi, et tagada tõeline kasu ja iseseisev elu laiemale osale ühiskonnast.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 b (uus)
(9b)  Liidus on puuete esinemissagedus naiste seas suurem kui meeste seas. Oma põhiõiguste ja -vabaduste teostamisel seisavad puuetega naised silmitsi diskrimineerimise mitmesuguste vormide ja oluliste takistustega. Need hõlmavad füüsilist, emotsionaalset, seksuaalset, majanduslikku ja institutsioonilist vägivalda. Samuti hõlmavad need diskrimineerimist juurdepääsul haridusele ja tööhõivele, mis võib põhjustada sotsiaalset eraldatust ja psühholoogilist traumat. Puue mõjutab naisi samuti ebaproportsionaalselt rohkem puuetega pereliikmete hooldajatena ja neid diskrimineeritakse seotuse alusel sagedamini kui mehi. Arvestades eeltoodut on vaja võtta meetmeid, et tagada puuetega naiste ja puuetega laste emade võrdne kohtlemine ning positiivsed meetmed ja poliitika, mis on põhiline inimõigus ja eetiline kohustus.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10
(10)  Euroopa digitaalse tegevuskava eesmärk on tagada jätkusuutlik majanduslik ja sotsiaalne kasu, mida annab ühendatud digitaalne ühtne turg. Liidu tarbijad ei saa veel täielikult kasu hindadest ja valikust, mida ühtne turg võib pakkuda, sest piiriülesed internetitehingud on ikka veel väga piiratud. Killustatus piirab ka nõudlust piiriüleste e-kaubanduse tehingute järele. Puuetega inimestele uue elektroonilise infosisu täielikult kättesaadavaks muutmiseks on ka vaja kooskõlastatud meetmeid. Seepärast on vaja ühtlustada ligipääsetavusnõuded kogu digitaalsel ühtsel turul ja tagada, et kõik ELi kodaniku, olenemata võimetest, saaksid ühtsest turust kasu.
(10)  Euroopa digitaalse tegevuskava eesmärk on tagada jätkusuutlik majanduslik ja sotsiaalne kasu, mida annab ühendatud digitaalne ühtne turg, lihtsustades kaubandust ja suurendades tööhõivet liidus. Liidu tarbijad ei saa veel täielikult kasu hindadest ja valikust, mida ühtne turg võib pakkuda, sest piiriülesed internetitehingud on ikka veel väga piiratud. Killustatus piirab ka nõudlust piiriüleste e-kaubanduse tehingute järele. Puuetega inimestele uue elektroonilise infosisu täielikult kättesaadavaks muutmiseks on ka vaja kooskõlastatud meetmeid. Seepärast on vaja ühtlustada ligipääsetavusnõuded kogu digitaalsel ühtsel turul ja tagada, et kõik ELi kodanikud, olenemata võimetest, saaksid ühtsest turust kasu.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)
(12a)   Konventsiooni artiklis 4 kutsutakse osalisriike üles algatama või edendama teadus- ja arendustööd uute tehnoloogiate valdkonnas ning edendama nende tehnoloogiate kättesaadavust ja kasutamist, kaasa arvatud puuetega inimestele sobivad info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad, liikumise abivahendid, seadmed ja abistavad tehnoloogiad. Ühtlasi nõutakse konventsioonis taskukohaste tehnoloogiate eelistamist.
Muudatusettepanek 232
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 b (uus)
(12b)  Raudteetranspordi sektori puhul osutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2016/7971a ja komisjoni määruses (EL) nr 1300/20141b (piiratud liikumisvõimega inimestega seotud koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta) selgesõnaliselt konventsiooni artiklis 9 sätestatud ligipääsetavusnõuetele ja rakendatakse neid. Seega on puuetega inimeste ja piiratud liikumisvõimega isikute ligipääsetavusnõuded raudteetranspordi sektoris reguleeritud nimetatud õigusaktidega. Selleks, et tagada kooskõla ühelt poolt direktiivi (EL) 2016/797 ja komisjoni määruse (EL) nr 1300/2014 ning teiselt poolt käesoleva direktiivi vahel, tuleks piiratud liikumisvõimega inimestega seotud koostalituse tehnilise kirjelduse kõigi edaspidiste läbivaatamiste käigus võtta arvesse Euroopa juurdepääsetavuse aktist tulenevaid ligipääsetavusnõudeid.
________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/797 Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitluse kohta (ELT L 138, 26.5.2016, lk 44).
1b Komisjoni 18. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1300/2014, milles käsitletakse koostalitluse tehnilist kirjeldust seoses puuetega ja piiratud liikumisvõimega inimestele juurdepääsuvõimaluste tagamisega Euroopa Liidu raudteesüsteemis (ELT L 356, 12.12.2014, lk 110).
Muudatusettepanek 233
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13
(13)  Konventsiooni jõustumise tõttu liikmesriikide õiguskorras on vaja vastu võtta täiendavad siseriiklikud sätted toodete ja teenuste ligipääsetavuse kohta, mis ilma liidu meetmeteta suurendaks veelgi siseriiklike sätete erinevust.
(13)  Konventsiooni jõustumise tõttu liikmesriikide õiguskorras on vaja vastu võtta täiendavad siseriiklikud sätted toodete ja teenuste ning toodete ja teenuste pakkumisega seotud tehiskeskkonna ligipääsetavuse kohta, mis ilma liidu meetmeteta suurendaks veelgi siseriiklike sätete erinevust.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)
(13a)   Lisaks käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele tuleks teha jõupingutusi, et rakendada ja jõustada liidu õigusakte, mis käsitlevad lennu-, raudtee-, bussi- ja siseveeteede transporti kasutavate reisijate õigusi. Sellised jõupingutused peaksid hõlmama mitmeliigilise transpordiga seotud aspekte, eesmärgiga edendada tõketeta ligipääsetavust, sealhulgas selliseid aspekte nagu taristu ja transpordisõidukid.
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 b (uus)
(13b)  Komisjon peaks ergutama linnade ametiasutusi integreerima linnatransporditeenuste tõketeta ligipääsetavuse oma säästva linnalise liikumiskeskkonna kavadesse ning avaldama korrapäraselt loetelusid ühiskondliku linnatranspordi ja liikuvuse tõketeta ligipääsetavuse alastest parimatest tavadest.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15
(15)  Dokumendis „Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020: Uued sammud tõketeta Euroopa suunas”,33 mis on kooskõlas konventsiooniga, on sätestatud ligipääsetavus kui üks kaheksast tegevusvaldkonnast, ning selle eesmärgiks on tagada toodete ja teenuste kättesaadavus.
(15)  Komisjoni 15. novembri 2010. aasta teatises „Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020: Uued sammud tõketeta Euroopa suunas“, mis on kooskõlas konventsiooniga, on sätestatud ligipääsetavus, mis on ühiskonnas osalemise põhiline eeltingimus, kui üks kaheksast tegevusvaldkonnast, ning selle eesmärgiks on tagada toodete ja teenuste kättesaadavus.
__________________
33 COM(2010) 636.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16
(16)  Käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvad tooted ja teenused tulenevad sõeluuringust, mis viidi läbi mõjuhinnangu koostamise käigus, et teha kindlaks asjaomased tooted ja teenused piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste jaoks, sealhulgas puuetega inimeste ja eakate jaoks, mille puhul on liikmesriigid vastu võtnud või võivad tõenäoliselt vastu võtta erinevaid siseriiklikke ligipääsetavusnõudeid.
(16)  Käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvad tooted ja teenused tulenevad sõeluuringust, mis viidi läbi mõjuhinnangu koostamise käigus, et teha kindlaks asjaomased tooted ja teenused puuetega inimeste jaoks, mille puhul on liikmesriigid vastu võtnud või võivad tõenäoliselt vastu võtta erinevaid siseriiklikke ligipääsetavusnõudeid.
Muudatusettepanek 227
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)
(16a)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2010/13/EL1a on audiovisuaalmeedia teenuste osutajatele kehtestatud mitmeid kohustusi. Seetõttu oleks asjakohasem lisada ligipääsetavusnõuded nimetatud direktiivi.
Mis aga puudutab veebisaite ja mobiilipõhiseid teenuseid, kuulub direktiivi 2010/13/EL kohaldamisalasse üksnes audiovisuaalne meediasisu. Seetõttu on asjakohane lisada käesoleva direktiivi kohaldamisalasse veebisaitide ja mobiilipõhiste teenuste arhitektuur ning kogu sisu, mis ei kuulu direktiivi 2010/13/EL kohaldamisalasse.
Käesolev direktiiv peaks hõlmama ligipääsetavusnõudeid telefoniteenuste seadmetele ja veebisaitidele. Käesolev direktiiv peaks hõlmama ka ligipääsetavusnõudeid telefoniteenustele, juhul kui neid ei ole reguleeritud mõne teise liidu õigusaktiga, millega nähakse ette vähemalt samasugune kaitstuse tase nagu käesolevas direktiivis. Sellisel juhul peaks asjaomane liidu õigusakt olema käesoleva direktiivi suhtes ülimuslik.
_______________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (ELT L 95, 15.4.2010, lk 1).
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17
(17)  Iga toode ja teenus peab vastama artiklis 3 osutatud ja I lisas loetletud ligipääsetavusnõuetele, et olla ligipääsetav puuetega inimestele ja eakatele. Ligipääsetavuskohustusi e-kaubanduse puhul kohaldatakse ka teenuste internetipõhise müügi suhtes vastavalt käesoleva direktiivi artikli 1 lõike 2 punktidele a–e.
(17)  Iga toode ja teenus, mis kuulub käesoleva direktiivi kohaldamisalasse ning lastakse turule pärast direktiivi kohaldamise kuupäeva, peaks vastama artiklis 3 osutatud ja I lisas loetletud ligipääsetavusnõuetele, et olla ligipääsetav puuetega inimestele. Ligipääsetavuskohustusi e-kaubanduse puhul kohaldatakse ka teenuste internetipõhise müügi suhtes vastavalt käesoleva direktiivi artikli 1 lõike 2 punktidele a–e.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)
(17a)  Isegi juhul, kui teenus või osa sellest ostetakse allhanke korras kolmandalt isikult, ei tohiks seada ohtu selle teenuse ligipääsetavust ja teenuseosutajad peaksid järgima käesolevas direktiivis sätestatud kohustusi. Teenuseosutajad peaksid ka tagama oma töötajatele asjakohase ja pideva koolituse, et nad kindlasti teaksid, kuidas kasutada ligipääsetavaid tooteid ja teenuseid. Koolitus peaks hõlmama selliseid teemasid nagu teavitamine, nõustamine ja reklaam.
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18
(18)  Ligipääsetavusnõuded on vaja kehtestada ettevõtjatele ja liikmesriikidele kõige vähem koormaval viisil, hõlmates kohaldamisalasse ainult hoolikalt valitud tooted ja teenused.
(18)  Ühelt poolt on vaja kehtestada ligipääsetavusnõuded ettevõtjatele ja liikmesriikidele kõige tõhusamal ja vähim koormaval viisil, hõlmates kohaldamisalasse ainult hoolikalt valitud tooted ja teenused, mis lastakse turule pärast käesoleva direktiivi kohaldamise kuupäeva. Teiselt poolt on vaja võimaldada ettevõtjatele käesoleva direktiivi kohaseid ligipääsetavusnõudeid tõhusalt rakendada, võttes eelkõige arvesse iseteenindusterminalide, piletiautomaatide ja registreerimisautomaatide tööiga. Tuleks arvesse võtta ka VKEde erilist positsiooni siseturul. Lisaks ei peaks mikroettevõtjate suurust, vahendeid ja iseloomu arvestades nõudma neilt käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõuete täitmist ega kohustama neid käesoleva direktiivi kohustustest vabastuse saamiseks kasutama artiklis 12 sätestatud menetlust.
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20 a (uus)
(20a)  Siseturu parema toimimise tagamiseks peaksid liikmesriikide ametiasutused lähtuma käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõuetest, kui nad kohaldavad käesolevas direktiivis osutatud liidu õigusaktide sätteid, mis on seotud ligipääsetavusega. Käesoleva direktiiviga ei tohiks siiski muuta nimetatud muude liidu õigusaktide sätete kohustuslikku või vabatahtlikku iseloomu. Seega tuleks käesoleva direktiiviga tagada, et kui ligipääsetavusnõudeid kasutatakse nimetatud muude õigusaktide kohaselt, on need nõuded kogu liidus samad.
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21
(21)  Komisjoni direktiiviettepanek Euroopa Parlamendile ja nõukogule34 sisaldab ligipääsunõudeid konkreetsetele avaliku sektori veebisaitidele. Lisaks pannakse selles ette luua seire ja aruandluse metoodika alus asjaomaste veebisaitide vastavuse hindamiseks kõnealuses direktiivis loetletud nõuetele. Kõnealuses määruses sisalduvaid ligipääsetavusnõudeid ning seire- ja aruandlusmetoodikat kohaldatakse avaliku sektori veebisaitide suhtes. Eesmärgiga eelkõige tagada, et asjaomased asutused rakendavad samu ligipääsetavusnõudeid, sõltumata reguleeritud veebisaidi liigist, peaksid käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõuded olema ühtlustatud kavandatava direktiiviga avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavuse kohta. E-kaubandus avaliku sektori veebisaitide puhul, mis ei kuulu kõnealuse direktiivi kohaldamisalasse, kuulub käesoleva ettepaneku kohaldamisalasse ning sellega püütakse tagada, et toodete ja teenuste internetipõhine müük on puuetega inimestele ja eakatele ligipääsetav sõltumata sellest, kas müüjaks on avalik või erasektor.
(21)   Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2016/210234 sisaldab avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste ligipääsetavusnõudeid. Siiski hõlmab see direktiiv konkreetset erandite loetelu, sest veebisaitide ja mobiilirakenduste teatava sisu ning teatavat liiki veebisaitide ja mobiilirakenduste täielikult ligipääsetavaks muutmine tekitab ebaproportsionaalselt suure koormuse. Lisaks kehtestatakse selles seire ja aruandluse metoodika alus asjaomaste veebisaitide ja mobiilirakenduste vastavuse hindamiseks kõnealuses direktiivis sätestatud nõuetele. Kõnealuses direktiivis sisalduvaid ligipääsetavusnõudeid ning seire- ja aruandlusmetoodikat kohaldatakse avaliku sektori veebisaitide ja mobiilirakenduste suhtes. Eesmärgiga eelkõige tagada, et asjaomased asutused rakendavad samu ligipääsetavusnõudeid, sõltumata reguleeritud veebisaidi või mobiilirakenduste liigist, peaksid käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõuded olema ühtlustatud direktiivi (EL) 2016/2102 nõuetega. E-kaubandus avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste puhul, mis ei kuulu nimetatud direktiivi kohaldamisalasse, kuulub käesoleva direktiivi kohaldamisalasse ning sellega püütakse tagada, et toodete ja teenuste internetipõhine müük on puuetega inimestele ligipääsetav sõltumata sellest, kas müüjaks on avalik või erasektor.
__________________
__________________
34 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavuse kohta, COM(2012) 721.
34 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/2102, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust (ELT L 327, 2.12.2016, lk 1).
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)
(22a)  Teatavad käesoleva direktiiviga sätestatud ligipääsetavusnõuete osad, eriti need, mis on loetletud I lisas seoses teabe andmisega, on juba hõlmatud liidu transpordivaldkonna õigusaktidega. Nende õigusaktide hulgas on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1371/20071a ja komisjoni määrus (EL) nr 1300/20141b ning komisjoni määrus (EL) nr 454/20111c raudteetranspordi kohta; Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 181/2011, mis käsitleb bussisõitjate õigusi1d; ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1177/2010, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi 1e. Et tagada nende õigusaktidega hõlmatud ettevõtjate huvides järjekindlus ja prognoositavus, tuleks käesoleva direktiivi vastavad nõuded lugeda täidetuks, kui eelnimetatud õigusaktide asjaomased nõuded on täidetud. Kui aga ligipääsetavusnõuded ei ole nimetatud õigusaktidega hõlmatud, näiteks nõue muuta ligipääsetavaks lennuliinide veebisaidid, tuleks kohaldada käesolevat direktiivi.
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (ELT L 315, 3.12.2007, lk 14).
1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. novembri 2014. aasta määrus (EL) nr 1300/2014, milles käsitletakse koostalitluse tehnilist kirjeldust seoses puuetega ja piiratud liikumisvõimega inimestele juurdepääsuvõimaluste tagamisega Euroopa Liidu raudteesüsteemis (ELT L 356, 12.12.2014, lk 110).
1c Komisjoni 5. mai 2011. aasta määrus (EL) nr 454/2011 üleeuroopalise raudteesüsteemi allsüsteemi „reisijateveoteenuste telemaatilised rakendused“ koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta (ELT L 123, 12.5.2011, lk 11)
1d Komisjoni 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 181/2011, mis käsitleb bussisõitjate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 55, 28.2.2011, lk 1).
1e Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1177/2010, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 334, 17.12.2010, lk 1).
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 b (uus)
(22b)  Käesoleva direktiivi eesmärk on täiendada kehtivaid liidu valdkondlikke õigusakte, hõlmates aspekte, mida kõnealustes õigusaktides ei käsitleta.
Muudatusettepanek 26
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 c (uus)
(22c)  Käesoleva direktiivi kohaldamisala kindlaksmääramine lennu-, bussi-, raudtee- ja veetranspordi reisijateveo teenuste osas peaks põhinema reisijate õigustega seotud kehtivatel valdkondlikel õigusaktidel. Kui käesolevat direktiivi teatud veoteenuste liikidele ei kohaldata, peaks liikmesriikidel olema võimalik ergutada teenuseosutajaid käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõudeid kohaldama.
Muudatusettepanekud 223 ja 228
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23
(23)  Mõnel juhul hõlbustaksid tehiskeskkonna ligipääsetavusnõuded seotud teenuste ja puuetega inimeste vaba liikumist. Seetõttu võimaldatakse liikmesriikidel käesoleva direktiiviga lisada teenuste osutamiseks kasutatav tehiskeskkond käesoleva direktiivi reguleerimisalasse, tagades vastavuse ligipääsetavusnõuetele, mis on sätestatud X lisas.
(23)  Mõnel juhul on tehiskeskkonnale ligipääsetavus vajalik eeltingimus seotud teenuste tõhusaks kasutamiseks puuetega inimeste poolt. Seetõttu tuleks käesoleva direktiiviga kohustada liikmesriike lisama teenuste osutamiseks kasutatav tehiskeskkond käesoleva direktiivi reguleerimisalasse, tagades vastavuse ligipääsetavusnõuetele, mis on sätestatud X lisas.
Samas tuleks ligipääsetavusnõudeid kohaldada ainult uue taristu ehitamisel või oluliste renoveerimistööde tegemisel.
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 a (uus)
(23a)   Käesoleva direktiiviga ei muudeta kehtivaid liidu õigusakte, millega nähakse ette ligipääsetavusnõuete vabatahtlik iseloom.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24
(24)  On oluline sätestada, et liidu õigusaktide puhul, millega kehtestatakse ligipääsetavuskohustused ilma nõudeid või spetsifikatsioone täpsustamata, on ligipääsetavus määratletud osutamisega käesoleva direktiivi ligipääsetavusnõuetele. Nii on see Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/23/EL,35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/24/EL36 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/25/EL37 puhul, milles nõutakse, et tehnilised spetsifikatsioonid ja tehnilised või funktsionaalsed nõuded seoses kontsessioonide, ehitustööde või teenustega, mis kuuluvad nende õigusaktide kohaldamisalasse, võtavad arvesse puuetega inimeste või universaaldisaini kasutajate ligipääsetavuse kriteeriume.
(24)  On oluline sätestada, et liidu õigusaktide puhul, millega kehtestatakse ligipääsetavuskohustused ilma nõudeid või spetsifikatsioone täpsustamata, on ligipääsetavus määratletud osutamisega käesoleva direktiivi ligipääsetavusnõuetele. Niisuguste õigusaktide hulka kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/23/EL35, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/24/EL36 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/25/EL37, milles nõutakse, et tehnilised spetsifikatsioonid ja tehnilised või funktsionaalsed nõuded seoses kontsessioonide, ehitustööde või teenustega, mis kuuluvad nende õigusaktide kohaldamisalasse, võtavad arvesse puuetega inimeste või universaaldisaini kasutajate ligipääsetavuse kriteeriume.
__________________
__________________
35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/23/EL, 26. veebruar 2014, kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 1).
35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/23/EL kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 1).
36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/24/EL, 26. veebruar 2014, riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65).
36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/24/EL riigihangete kohta ja direktiivi 2004/18/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 65).
37 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/25/EL, 26. veebruar 2014, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 243).
37 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/25/EL, milles käsitletakse vee-, energeetika-, transpordi- ja postiteenuste sektoris tegutsevate üksuste riigihankeid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/17/EÜ (ELT L 94, 28.3.2014, lk 243).
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24 a (uus)
(24a)  Üleeuroopalise transpordivõrgu taristu ligipääsetavuse tagamise kohustus on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1315/20131a. Käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõudeid tuleks kohaldada ka teatavatele nimetatud määrusega reguleeritud transporditaristu elementidele, kuivõrd need on seotud käesoleva direktiiviga hõlmatud toodete ja teenustega ning nende teenustega seotud taristu ja tehiskeskkond on mõeldud reisijatele kasutamiseks.
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1315/2013 üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 661/2010/EL (ELT L 348, 20.12.2013, lk 1).
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24 b (uus)
(24b)  Käesoleva direktiiviga ei ole siiski kohane muuta nimetatud muude liidu õigusaktide sätete kohustuslikku või vabatahtlikku iseloomu, näiteks direktiivi 2014/24/EL artikli 67 puhul, milles käsitletakse pakkumuste hindamise kriteeriume ja mille alusel avaliku sektori hankijad võivad kindlaks teha majanduslikult kõige soodsama pakkumuse. Ka võimalikke sotsiaalseid aspekte võib arvesse võtta, kui leitakse, et see on seotud konkreetse hanke esemega. Seega tuleks käesoleva direktiiviga tagada, et kui ligipääsetavusnõudeid kasutatakse nimetatud muude liidu õigusaktide kohaselt, on need nõuded kogu liidus samad.
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25
(25)  Ligipääsetavuse saavutamiseks tuleb kõrvaldada takistused ja nende tekkimist ära hoida, eelistatavalt „universaaldisaini” lähenemisviisi abil. Ligipääsetavus ei tohiks välistada mõistlike abinõude võtmist, kui seda nõutakse liikmesriigi või liidu õigusaktidega.
(25)  Ligipääsetavuse saavutamiseks tuleb kõrvaldada takistused ja nende tekkimist ära hoida, eelistatavalt „universaaldisaini“ lähenemisviisi abil. Konventsiooni kohaselt on universaaldisain „toodete, keskkonna, programmide ja teenuste disainimine sellisel viisil, mis muudab nad suurimal võimalikul määral kõigile inimestele kasutatavaks, ilma vajaduseta teha kohandusi või kasutada eridisaini“. Konventsiooni kohaselt ei välista universaaldisain „vajaduse korral abiseadmeid kindlatele puuetega inimeste rühmadele“. Ligipääsetavus ei tohiks välistada mõistlike abinõude võtmist, kui seda nõutakse liikmesriigi või liidu õigusaktidega.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 a (uus)
(25a)  Tõsiasi, et toode või teenus kuulub käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, ei tähenda automaatselt, et see kuulub ka nõukogu direktiivi 93/42/EMÜ1a kohaldamisalasse.
__________________
1a Nõukogu 14. juuni 1993. aasta direktiiv 93/42/EMÜ meditsiiniseadmete kohta (EÜT L 169, 12.7.1993, lk 1).
Muudatusettepanek 34
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 25 b (uus)
(25b)  Toote või teenuse sihtrühma kuuluvate puuetega isikute vajaduste tuvastamisel ja liigitamisel tuleks universaaldisaini põhimõtet tõlgendada vastavalt ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee üldisele märkusele nr 2(2014) konventsiooni artikli 9 kohta.
Muudatusettepanek 35
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27
(27)  Käesolev direktiiv peaks põhinema Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusel nr 768/2008/EÜ38 toodete osas, mis on juba hõlmatud teiste liidu õigusaktidega, et tagada niimoodi kooskõla ELi õigusaktidega.
(27)  Käesolev direktiiv peaks põhinema Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusel nr 768/2008/EÜ38 toodete osas, mis on juba hõlmatud teiste liidu õigusaktidega, et tagada niimoodi kooskõla ELi õigusaktidega. Nimetatud otsuse sätted, mis on seotud ohutusega, näiteks tagasivõtmisega, ei peaks siiski käesolevasse direktiivi kuuluma, sest ligipääsmatu toode ei ole ohtlik toode.
__________________
__________________
38 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 768/2008/EÜ, 9. juuli 2008, toodete turustamise ühise raamistiku kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 93/465/EMÜ (ELT L 218, 13.8.2008, lk 82).
38 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsus nr 768/2008/EÜ toodete turustamise ühise raamistiku kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 93/465/EMÜ (ELT L 218, 13.8.2008, lk 82).
Muudatusettepanek 36
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28
(28)  Kõik tarne- ja turustamisahelas osalevad ettevõtjad peaksid tagama, et nad teevad turul kättesaadavaks ainult käesoleva direktiivi ligipääsetavusnõuetega vastavuses olevad tooted. On vaja ette näha selge ja proportsionaalne kohustuste jagunemine, mis vastab iga ettevõtja rollile tarne- ja turustusprotsessis.
(28)  Kõik tarne- ja turustamisahelas osalevad ettevõtjad, kes kuuluvad käesoleva direktiivi kohaldamisalasse, peaksid tagama, et nad teevad turul kättesaadavaks ainult käesoleva direktiivi ligipääsetavusnõuetega vastavuses olevad tooted. On vaja ette näha selge ja proportsionaalne kohustuste jagunemine, mis vastab iga ettevõtja rollile tarne- ja turustusprotsessis.
Muudatusettepanek 37
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 29
(29)  Ettevõtjad peaksid vastutama toodete ja teenuste nõuetekohasuse eest vastavalt oma rollile turustusahelas, et tagada ligipääsetavuse kõrgetasemeline kaitse ning õiglane konkurents liidu turul.
(29)  Ettevõtjad peaksid vastutama toodete ja teenuste nõuetekohasuse eest vastavalt oma rollile turustusahelas, et saavutada parem ligipääsetavus ning tagada õiglane konkurents liidu turul.
Muudatusettepanek 38
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 30
(30)  Kõige sobivam täieliku vastavushindamismenetluse teostaja on tootja, kel on üksikasjalikud teadmised toote väljatöötamise ja tootmise protsessist. Vastavushindamise eest peaks vastutama tootja.
(30)  Kõige sobivam täieliku vastavushindamise teostaja on tootja, kel on üksikasjalikud teadmised toote väljatöötamise ja tootmise protsessist. Siiski ei peaks selle hindamise eest vastutama üksnes tootja. Hindamismenetluses võiks olla oluline roll tugevdatud turujärelevalveasutusel.
Muudatusettepanek 39
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 32
(32)  Importijad peaksid tagama, et kolmandatest riikidest liidu turule sisenevad tooted oleksid vastavuses käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõuetega ja eelkõige, et tootjad oleksid nende toodete puhul kasutanud nõuetekohaseid vastavushindamismenetlusi.
(32)  Importijad peaksid tagama, et kolmandatest riikidest liidu turule sisenevad tooted oleksid vastavuses käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõuetega, esitades pädevale turujärelevalveasutusele kogu vajaliku teabe, et nende toodete puhul teostataks nõuetekohaseid vastavushindamismenetlusi.
Muudatusettepanek 40
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36
(36)  Proportsionaalsuse huvides tuleks ligipääsetavusnõudeid kohaldada üksnes niivõrd, kuivõrd need ei põhjusta ebaproportsionaalset koormust asjaomastele ettevõtjatele või nende toodete ja teenuste täielikku muutmist vastavalt määratletud kriteeriumidele.
(36)  Proportsionaalsuse huvides ei peaks ligipääsetavusnõuded põhjustama ebaproportsionaalset koormust asjaomastele ettevõtjatele või nende toodete ja teenuste täielikku muutmist vastavalt määratletud kriteeriumidele. Sellele vaatamata tuleb kehtestada kontrollimehhanismid, et kontrollida ligipääsetavusnõuete kohaldamisel tehtud erandite õigustatust.
Muudatusettepanek 41
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 36 a (uus)
(36a)   Selle hindamisel, kas vastavus toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetele võiks ettevõtjatele põhjustada ebaproportsionaalset koormust, tuleks arvesse võtta asjaomaste ettevõtjate suurust, ressursse ja laadi ning nende hinnangulisi kulusid ja tulusid nõuete täitmisel võrrelduna hinnangulise kasuga puuetega inimeste jaoks. Selles kulude-tulude analüüsis tuleks muu hulgas arvesse võtta konkreetse toote või teenuse kasutamise sagedust ja kestust, konkreetset toodet või teenust kasutavate puudega inimeste hinnangulist koguarvu, teenuse osutamisel kasutatava taristu ja toodete eluiga ning seda, kuivõrd eksisteerib tasuta pakutavaid alternatiive, sh reisijateveo teenuste osutajate poolt. Selle hindamisel, kas vastavusega ligipääsetavusnõuetele kaasneb ebaproportsionaalne koormus, tuleks arvesse võtta üksnes õigustatud põhjuseid. Õigustatud põhjuseks ei tohiks olla see, et ligipääsetavust ei peeta esmatähtsaks, et puuduvad ajalised ressursid või teadmised.
Muudatusettepanek 42
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39
(39)  Selleks et hõlbustada kohaldatavatele nõuetele vastavuse hindamist, on vaja sätestada eeldus, et nõuetele vastavaks saab lugeda tooted ja teenused, mis vastavad harmoneeritud standarditele, mis on vastu võetud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1025/2012,39 mis käsitleb Euroopa standardimist, eesmärgiga üksikasjalikult kirjeldada kõnealuste nõuete tehnilisi spetsifikatsioone. Komisjon on juba esitanud Euroopa standardiorganisatsioonidele mitmeid ligipääsetavusega seotud standardimistaotlusi, mis on asjakohased harmoneeritud standardite väljatöötamiseks.
(39)  Selleks et hõlbustada kohaldatavatele ligipääsetavusnõuetele vastavuse hindamist, on vaja sätestada eeldus, et nõuetele vastavaks saab lugeda tooted ja teenused, mis vastavad harmoneeritud standarditele, mis on vastu võetud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1025/2012,39 mis käsitleb Euroopa standardimist, eesmärgiga üksikasjalikult kirjeldada kõnealuste nõuete tehnilisi spetsifikatsioone. Komisjon on juba esitanud Euroopa standardiorganisatsioonidele mitmeid ligipääsetavusega seotud standardimistaotlusi, mis on asjakohased harmoneeritud standardite väljatöötamiseks.
__________________
__________________
39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1025/2012, 25. oktoober 2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 12).
39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ (ELT L 316, 14.11.2012, lk 12).
Muudatusettepanek 43
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 39 a (uus)
(39a)  Määruses (EL) nr 1025/2012 on sätestatud menetlus harmoneeritud standarditele vastuväidete esitamiseks, kui leitakse, et need standardid ei vasta käesoleva direktiivi nõuetele.
Muudatusettepanek 44
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40
(40)  Harmoneeritud standardite puudumisel ja juhul, kui on vaja turu ühtlustamist, peaks komisjon võtma vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõuete ühtsed tehnilised spetsifikatsioonid.
(40)  Euroopa standardid peavad lähtuma turust, arvestama üldsuse huvidega ning poliitiliste eesmärkidega, mis on selgelt väljendatud komisjoni poolt ühele või mitmele Euroopa standardiorganisatsioonile esitatud taotluses koostada harmoneeritud standardeid, ja põhinema konsensusel. Tehnilisi spetsifikatsioone tuleks seepärast kasutada üksnes viimase võimalusena. Komisjonil peaks olema võimalus võtta vastu tehnilisi spetsifikatsioone näiteks siis, kui standardimisprotsess on sidusrühmade vahelise konsensuse puudumisel blokeeritud, mis tekitab põhjendamatuid viivitusi sellise nõude kehtestamisel, mida oleks ilma asjakohase standardi vastuvõtmiseta võimatu rakendada, näiteks koostalitlusvõime. Komisjon peaks jätma piisavalt aega ühele või mitmele Euroopa standardiorganisatsioonile esitatud harmoneeritud standardite koostamise taotluse vastuvõtmise ja sama juurdepääsetavuse nõudega seotud tehnilise spetsifikatsiooni vastuvõtmise vahele. Komisjonil ei tohiks lubada võtta vastu tehnilist spetsifikatsiooni, kui ta ei ole kõigepealt püüdnud vastavaid ligipääsetavusnõudeid saavutada Euroopa standardimissüsteemi abil. Komisjon ei tohiks kasutada tehniliste spetsifikatsioonide vastuvõtmise menetlust selleks, et vältida Euroopa standardimissüsteemi.
Muudatusettepanek 45
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 40 a (uus)
(40a)  Selleks et kehtestada käesolevas direktiivis sätestatud toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetele vastavaid harmoneeritud standardeid ja tehnilisi spetsifikatsioone kõige tõhusamal viisil, peaks komisjon kaasama võimaluse korral otsustamisprotsessi puuetega inimeste katusorganisatsioonid ja kõik teised asjaomased sidusrühmad.
Muudatusettepanek 46
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 42 a (uus)
(42a)  Toodete turujärelevalve teostamisel peaksid turujärelevalveasutused vaatama hindamisi läbi koostöös puuetega inimeste ning neid ja nende huve esindavate organisatsioonidega.
Muudatusettepanek 47
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 44
(44)  CE-märgis, mis näitab toote vastavust käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõuetele, on nähtavaks tagajärjeks kogu menetlusele, mis hõlmab vastavushindamist selle laiemas tähenduses. Käesoleva direktiiviga peaks järgima CE-märgist käsitlevaid üldpõhimõtteid, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 765/2008,40 millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega.
(44)  Käesoleva direktiiviga peaks järgima Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 765/200840 üldpõhimõtteid, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega. Lisaks vastavusdeklaratsioonile peaks tootja kulutõhusal viisil teavitama tarbijaid oma toodete ligipääsetavusest, lisades pakendile vastava märke.
__________________
__________________
40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 765/2008, 9. juuli 2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30).
40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30).
Muudatusettepanek 48
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 45
(45)  Määruse (EÜ) nr 765/2008 kohaselt kinnitab tootja CE-märgise paigaldamisega tootele, et vastav toode vastab kõigile asjakohastele nõuetele ja et ta võtab selle eest endale kogu vastutuse.
(45)  Toote mittevastavus artiklis 3 sätestatud ligipääsetavusnõuetele ei kujuta iseenesest tõsist ohtu määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 20 tähenduses.
Muudatusettepanek 49
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48
(48)  Liikmesriigid peaksid tagama, et turujärelevalveasutused kontrollivad kooskõlas V peatükiga ettevõtjate vastavust artikli 12 lõikes 3 osutatud kriteeriumidele.
(48)  Liikmesriigid peaksid tagama, et turujärelevalveasutused kontrollivad kooskõlas V peatükiga ettevõtjate vastavust artikli 12 lõikes 3 osutatud kriteeriumidele ning et nad konsulteerivad korrapäraselt puuetega inimesi esindavate organisatsioonidega.
Muudatusettepanek 50
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 48 a (uus)
(48a)  Riiklikud andmebaasid, mis sisaldavad kogu asjakohast teavet käesolevas direktiivis loetletud toodete ja teenuste ligipääsetavuse määra kohta, võimaldaksid turujärelevalvesse paremini kaasata puuetega inimesi ja neid esindavaid organisatsioone.
Muudatusettepanek 51
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 49
(49)  Liikmesriigid peaksid tagama, et artiklis 22 osutatud pädevad asutused teatavad komisjonile artikli 22 lõikes 1 sätestatud erandite kasutamisest ning lisaksid lõikes 2 osutatud hinnangu VI peatüki kohaselt.
(49)   Liikmesriigid peaksid tagama, et pädevad asutused teatavad komisjonile artiklis 22 sätestatud erandite kasutamisest. Asjaomaste pädevate asutuste teostatud esialgne hinnang tuleks esitada komisjonile tema taotluse alusel. Selle hindamisel, kas vastavus toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetele võiks pädevatele asutustele põhjustada ebaproportsionaalset koormust, tuleks arvesse võtta nende pädevate asutuste suurust, ressursse ja laadi ning nende hinnangulisi kulusid ja tulusid nõuete täitmisel võrrelduna hinnangulise kasuga puuetega inimeste jaoks. Selles kulude-tulude analüüsis tuleks muu hulgas arvesse võtta konkreetse toote või teenuse kasutamise sagedust ja kestust, konkreetset toodet või teenust kasutavate puudega inimeste hinnangulist koguarvu, teenuse osutamisel kasutatava taristu ja toodete eluiga ning seda, kuivõrd eksisteerib tasuta pakutavaid alternatiive, sh reisijateveo teenuste osutajate poolt. Selle hindamisel, kas vastavusega ligipääsetavusnõuetele kaasneb ebaproportsionaalne koormus, tuleks arvesse võtta üksnes õigustatud põhjuseid. Õigustatud põhjuseks ei tohiks olla see, et ligipääsetavust ei peeta esmatähtsaks, et puuduvad ajalised ressursid või teadmised.
Muudatusettepanek 52
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 50
(50)  Tuleks kindlaks määrata kaitsemeetmete menetlus, mida kohaldatakse vaid juhul, kui liikmesriigid ei jõua ühe liikmesriigi võetud meetmete osas kokkuleppele, ja mis võimaldaks huvitatud isikutel olla kursis meetmetega, mida kavatsetakse võtta seoses toodetega, mis ei vasta käesoleva direktiivi ligipääsetavusnõuetele. See võimaldaks ka turujärelevalveasutustel koostöös asjaomaste ettevõtjatega selliste toodete suhtes varakult meetmeid võtta.
(50)  Tuleks kindlaks määrata kaitsemeetmete menetlus, mida kohaldatakse vaid juhul, kui liikmesriigid ei jõua ühe liikmesriigi võetud meetmete osas kokkuleppele, ja mis võimaldaks huvitatud isikutel olla kursis meetmetega, mida kavatsetakse võtta seoses toodetega, mis ei vasta käesoleva direktiivi ligipääsetavusnõuetele. See võimaldaks ka turujärelevalveasutustel koostöös puuetega inimesi esindavate organisatsioonide ja asjaomaste ettevõtjatega selliste toodete suhtes varakult meetmeid võtta.
Muudatusettepanek 53
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 51 a (uus)
(51a)  Selleks et tagada proportsionaalsuse põhimõtte nõuetekohane kohaldamine seoses ettevõtjate tuvastamise kohustustega ning seoses kriteeriumidega, mida kasutatakse selle hindamisel, kas käesoleva direktiivi kohase kohustuse täitmine kujutab endast ebaproportsionaalset koormust, tuleks komisjonile anda ELi toimimise lepingu artikli 290 kohased õigusaktide vastuvõtmise volitused, et kindlaks määrata ajavahemik, mille jooksul ettevõtjad peavad suutma tuvastada mis tahes ettevõtja, kes on neile toote tarninud või kellele nad on toote tarninud, samuti täpsustada kriteeriume, mida tuleb arvesse võtta kõikide käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate toodete ja teenuste puhul, kui hinnatakse, kas koormust tuleb pidada ebaproportsionaalseks, tehes seda kõnealuseid kriteeriume muutmata. Nimetatud ajavahemik tuleks määrata proportsionaalselt toote olelusringiga. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes1a sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
__________________
1a ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.
Muudatusettepanek 54
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 51 b (uus)
(51b)  Liikmesriigid peaksid tagama käesoleva direktiivi täitmise tagamiseks vajalike piisavate ja tõhusate vahendite olemasolu ning kehtestama selleks asjakohased kontrollimehhanismid, nagu turujärelevalveasutuste tehtav järelkontroll, mille eesmärk on veenduda, et ligipääsetavusnõuete kohandamisest erandi tegemine on õigustatud. Ligipääsetavusega seotud kaebuste menetlemisel peaksid liikmesriigid järgima hea valitsemistava üldpõhimõtet ja täitma eelkõige ametnike kohustust tagada, et iga kaebuse kohta tehakse otsus mõistliku aja jooksul.
Muudatusettepanek 55
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 52 a (uus)
(52a)  Liikmesriigid peaksid tagama, et otsuste suhtes, mille avaliku sektori või võrgustiku sektori hankijad teevad selle kohta, kas teatav leping kuulub direktiivide 2014/24/EL ja 2014/25/EL reguleerimisalasse, on võimalik rakendada tulemuslikke ja kiireid õiguskaitsevahendeid. Võttes arvesse õigusraamistikku, mis kehtib direktiividega 2014/24/EL ja 2014/25/EL hõlmatud valdkondades rakendatavate õiguskaitsevahendite puhul, tuleks need valdkonnad käesoleva direktiivi sätetest, mis käsitlevad täitmise tagamist ja karistusi, välja jätta. Nende valdkondade väljajätmine ei piira aluslepingutest tulenevat liikmesriikide kohustust võtta liidu õiguse kohaldamise ja tulemuslikkuse tagamiseks kõik vajalikud meetmed.
Muudatusettepanek 56
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53 a (uus)
(53a)  Käesoleva direktiivi kohased ligipääsetavusnõuded peaksid kehtima toodete kohta, mis on liidu turule lastud pärast kuupäeva, mil hakatakse kohaldama riigisiseseid meetmeid käesoleva direktiivi ülevõtmiseks, kaasa arvatud kolmandatest riikidest imporditud kasutatud tooted, mis lastakse liidu turule pärast seda kuupäeva.
Muudatusettepanek 57
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53 b (uus)
(53b)  Asjade, ehitustööde ja teenuste riigihankelepinguid, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2014/24/EL või direktiivi 2014/25/EL ja mis on sõlmitud enne kuupäeva, mil käesolevat direktiivi hakatakse kohaldama, tuleks ka edaspidi täita vastavalt nendes riigihankelepingutes määratletud ligipääsetavusnõuetele.
Muudatusettepanek 58
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 53 c (uus)
(53c)  Et anda teenuseosutajatele piisavalt aega käesolevas direktiivis sätestatud nõuetega kohandumiseks, tuleb kehtestada üleminekuperiood, mille ajal ei pea teenuse osutamiseks kasutatud tooted käesolevas direktiivis sätestatud ligipääsetavusnõuetele vastama. Panga-, pileti- ja registreerimisautomaatide maksumust ja pikka olelusringi arvesse võttes tuleb ette näha, et kui selliseid seadmeid teenuste osutamisel kasutatakse, võib nende kasutamist jätkata kuni nende majanduslikult kasuliku tööea lõpuni.
Muudatusettepanek 59
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 54 a (uus)
(54a)  Selliste rakenduste kasutamine, millega edastatakse ruumiandmete teenustel põhinevat teavet, aitab kaasa puuetega inimeste sõltumatule ja ohutule liikumisele. Nendes rakendustes kasutatavate ruumiandmete abil peaks olema võimalik anda teavet, mida on kohandatud vastavalt puuetega inimeste spetsiifilistele vajadustele.
Muudatusettepanek 60
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel -1 (uus)
Artikkel -1
Reguleerimisese
Käesoleva direktiivi eesmärk on kõrvaldada ja hoida ära tõkked, mida käesoleva direktiiviga hõlmatud toodete ja teenuste vabale liikumisele liikmesriikides tekitavad eri ligipääsetavusnõuded. Eesmärk on ka aidata kaasa siseturu nõuetekohasele toimimisele, ühtlustades teatavate toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetega seotud liikmesriikide õigus- ja haldusnorme.
Muudatusettepanek 61
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – sissejuhatav osa
1.  I, II –V ja VII peatükki kohaldatakse järgmiste toodete suhtes:
1.  I, II–V ja VII peatükki kohaldatakse järgmiste toodete suhtes, mis lastakse turule pärast … [käesoleva direktiivi kohaldamise kuupäev]:
Muudatusettepanek 62
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt a
(a)  üldotstarbeline arvuti riistvara ja operatsioonisüsteemid;
a)  üldotstarbeline arvuti riistvara ja sellesse installeeritud operatsioonisüsteemid, mis on mõeldud tarbijale kasutamiseks;
Muudatusettepanek 63
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt b – alapunkt iii a (uus)
iiia)  makseterminalid;
Muudatusettepanek 64
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt c
(c)  tarbija lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus seose telefoniteenustega;
c)  tarbija lõppseadmed, mis on seotud telefoniteenustega;
Muudatusettepanek 65
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt d
(d)  tarbija lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus seoses audiovisuaalmeedia teenustega;
d)  tarbija lõppseadmed, mis on seotud audiovisuaalmeedia teenustega;
Muudatusettepanek 66
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt d a (uus)
da)  e‑raamatute lugerid.
Muudatusettepanek 67
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – sissejuhatav osa
2.  I, II –V ja VII peatükki kohaldatakse järgmiste teenuste suhtes:
2.  Ilma et see piiraks artikli 27 kohaldamist, kohaldatakse I, II–V ja VII peatükki järgmiste teenuste suhtes, mida osutatakse pärast … [käesoleva direktiivi kohaldamise kuupäev]:
Muudatusettepanek 68
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt -a (uus)
-a)  operatsioonisüsteemid, mis ei ole arvuti riistvarasse installeeritud ja mida pakutakse tarbijatele immateriaalse varana;
Muudatusettepanek 69
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a
(a)  telefoniteenused ja nendega seotud tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus;
a)  telefoniteenused ja nendega seotud tarbija-lõppseadmed;
Muudatusettepanek 70
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt b
(b)  audiovisuaalmeedia teenused ja nendega seotud tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus;
b)  audiovisuaalmeedia teenuste veebisaidid ja mobiilsideseadmetel põhinevad teenused;
Muudatusettepanekud 235, 236, 237, 238, 239 ja 253
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c
(c)  lennu-, bussi-, raudtee- ja veetranspordi reisijateveo teenused;
(c)  lennu-, bussi-, raudtee- ja veetranspordi reisijateveo ja liikuvusteenused ning nendega seoses pakutavad mitmeliigiliste ühendustega seotud teenused, sealhulgas ühiskondlik linnatransport, nagu metroo-, raudtee-, trammi-, trollibussi- ja bussisüsteemid, seoses järgmisega:
i) liidu territooriumil asuvad iseteenindusterminalid, sealhulgas piletiautomaadid, makseterminalid ja registreerimisautomaadid;
ii) veebisaidid, mobiilsideseadmetel põhinevad teenused, arukad piletimüügisüsteemid ja reaalajas teave;
iii) sõidukid, nendega seotud taristu ja tehiskeskkond, sealhulgas astmeteta juurdepääs kõikidele ühistranspordijaamadele;
iv) takso- ja rendiautopark, mis sisaldab piisaval hulgal kohandatud sõidukeid.
Muudatusettepanek 71
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt d
(d)  pangandusteenused;
d)  tarbijatele mõeldud pangandusteenused;
Muudatusettepanek 72
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt e
(e)  e-raamatud;
e)  e‑raamatud ja nendega seotud seadmed, mida teenuseosutaja nende teenuste osutamiseks ja nendele ligi pääsemiseks kasutab;
Muudatusettepanek 240
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 2 – punkt f a (uus)
fa)   turismiteenused, sealhulgas majutuse ja toitlustuse pakkumine.
Muudatusettepanek 73
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt a
(a)  riigihankelepingud ja kontsessioonid, mis on hõlmatud direktiiviga 2014/23/EL,42 direktiiviga 2014/24/EL ja direktiiviga 2014/25/EL.
a)  riigihankelepingud ja kontsessioonid, mis on hõlmatud direktiiviga 2014/23/EL, direktiiviga 2014/24/EL ja direktiiviga 2014/25/EL ning mis on koostatud või antud pärast … [käesoleva direktiivi kohaldamise kuupäev];
__________________
42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/23/EL, 26. veebruar 2014, kontsessioonilepingute sõlmimise kohta (ELT L 94, 28.3.2014, lk 1).
Muudatusettepanek 74
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt b
(b)  programmide ettevalmistamine ja rakendamine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta,43 ning vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1304/201344.
b)  selliste programmide ettevalmistamine ja rakendamine, mis kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/201343 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1304/201344 alla ja mis võetakse vastu või mis viiakse ellu pärast … [käesoleva direktiivi kohaldamise kuupäev];
__________________
__________________
43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).
43 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).
44 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1304/2013, 17. detsembri 2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006.
44 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1304/2013, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 470).
Muudatusettepanek 75
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt c
(c)  pakkumismenetlused avaliku reisijateveoteenuse osutamiseks raudteel ja maanteel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1370/2007. 45
c)  teenuste riigihankelepingud, mis sõlmitakse konkurentsipõhise hankemenetluse alusel või otse pärast … [käesoleva direktiivi kohaldamise kuupäev] avaliku reisijateveoteenuse osutamiseks raudteel ja maanteel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1370/200745;
__________________
__________________
45 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1370/2007, 23. oktoober 2007, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70 (ELT L 315, 3.12.2007, lk 1).
45 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb avaliku reisijateveoteenuse osutamist raudteel ja maanteel ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 1191/69 ja (EMÜ) nr 1107/70 (ELT L 315, 3.12.2007, lk 1).
Muudatusettepanek 76
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 – punkt d
(d)  transporditaristu kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1315/201346.
d)  määruse (EL) nr 1315/2013 kohane transporditaristu, mis on projekteeritud või rajatud pärast … [käesoleva direktiivi kohaldamise kuupäev];
__________________
46 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1315/2013, 11. detsember 2013, üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta (ELT L 348, 20.12.2013, lk 1).
Muudatusettepanek 79
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 3 a (uus)
3a.  Käesolevat direktiivi veebisaitide ja mobiilsideseadmetel põhinevate rakenduste järgmise sisu suhtes ei kohaldata:
a)  kontoritarkvara failiformaadid, mis on avaldatud enne … [käesoleva direktiivi kohaldamise kuupäev];
b)  internetipõhised kaardid ja kaardistamisteenused, tingimusel et navigeerimiseks kasutatavate kaartide puhul esitatakse esmatähtis teave ligipääsetaval digitaalsel kujul;
c)  kolmandate isikute pakutav sisu, mida ei rahasta ega arenda asjaomane ettevõtja ega pädev asutus ja mida asjaomane ettevõtja ega pädev asutus ei saa mõjutada;
d)  veebisaitide ja mobiilsideseadmetel põhinevate rakenduste sisu, mida võib pidada arhiiviks, mis tähendab, et veebisaidid või rakendused sisaldavad ainult sellist sisu, mida pärast … [käesoleva direktiivi kohaldamise kuupäev] ei ajakohastata ega muudeta.
Muudatusettepanek 80
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 a (uus)
Artikkel 1a
Mikroettevõtjate väljajätmine
Käesolevat direktiivi ei kohaldata mikroettevõtjate suhtes, kes toodavad, impordivad või levitavad direktiivi reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid ja teenuseid.
Muudatusettepanek 81
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1
(1)  „ligipääsetavad tooted ja teenused” – tooted ja teenused, mis on piiratud funktsionaalse võimekusega inimestele, sealhulgas puuetega inimestele, tajutavad, kasutatavad ja arusaadavad teistega võrdsetel alustel;
1)  „ligipääsetavad tooted ja teenused“ – tooted ja teenused, mida puuetega inimesed on võimelised tajuma, kasutama ja mõistma ning mis on kasutamiseks piisavalt vastupidavad;
Muudatusettepanek 82
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2
(2)  „universaaldisain” – toodete, keskkonna, programmide ja teenuste disainimine viisil, mis muudab need võimalikul suurel määral kõigile inimestele kasutatavaks, ilma et oleks vaja teha kohandusi või kasutada eridisaini; universaaldisain ei välista vajaduse korral abiseadmeid kindlatele piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste rühmadele;
välja jäetud
Muudatusettepanek 83
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)
5a)  „teenus“ – teenus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/123/EÜ artikli 4 punkti 1 tähenduses1a;
____________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (ELT L 376, 27.12.2006, lk 36).
Muudatusettepanek 84
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 b (uus)
5b)  „teenuseosutaja“ – füüsiline või juriidiline isik, kes pakub või osutab liidu turule mõeldud teenust;
Muudatusettepanek 85
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 16 a (uus)
16a)  „VKE“ – väike või keskmise suurusega ettevõtja, nagu on määratletud komisjoni soovituses 2003/361/EÜ1a;
____________________
1a Komisjoni 6. mai 2003. aasta soovitus 2003/361/EÜ mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlemise kohta (ELT L 124, 20.5.2003, lk 36).
Muudatusettepanek 86
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 19
(19)  „tagasivõtmine“ – meede, mille eesmärk on võtta turult tagasi toode, mis on seal juba lõpptarbija jaoks kättesaadavaks tehtud;
välja jäetud
Muudatusettepanek 87
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 20 a (uus)
20a)  „tarbijatele mõeldud pangandusteenused“ – teenused, mis võimaldavad klientidel liidus avada ja kasutada põhimaksekontosid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/92/EL1a tähenduses;
____________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiiv 2014/92/EL maksekontoga seotud tasude võrreldavuse, maksekonto vahetamise ja põhimaksekontole juurdepääsu kohta (ELT L 257, 28.8.2014, lk 214).
Muudatusettepanek 88
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21
(21)  „e-kaubandus” – veebipõhine toodete ja teenuste müük.
21)  „e‑kaubandus“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/31/EÜ1a reguleerimisalasse kuuluv veebipõhine toodete ja teenuste müük äriühingutelt tarbijatele;
____________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) (EÜT L 178, 17.7.2000, lk 1).
Muudatusettepanek 89
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 a (uus)
21a)  „lennureisijate veo teenused“ – teenused, mida osutavad lennufirmad, reisikorraldajad ja lennujaamade käitajad, nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/20061a artikli 2 punktides b–f;
____________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2006 puudega ja liikumispuudega isikute õiguste kohta lennureisi puhul (ELT L 204, 26.7.2006, lk 1).
Muudatusettepanek 90
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 b (uus)
21b)  „bussisõitjate veo teenused“ – teenused, mis on hõlmatud määruse (EL) nr 181/2011 artikli 2 lõigetega 1 ja 2;
Muudatusettepanek 91
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 c (uus)
21c)  „rongireisijate veo teenused“ – kõik rongireisijatega seotud teenused, mis on hõlmatud määruse (EÜ) nr 1371/2007 artikli 2 lõigetega 1 ja 2;
Muudatusettepanek 92
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 21 d (uus)
21d)  „veeteedel reisijate veo teenused“ – reisijatega seotud teenused, mis on hõlmatud määruse (EL) nr 1177/2010 artikli 2 lõikega 1.
Muudatusettepanek 337
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 21 e (uus)
21e)  „tugitehnoloogia“ – vahendid, seadmed või tootesüsteemid, mida kasutatakse selleks, et suurendada, säilitada või parandada funktsionaalsete piirangutega inimeste, sealhulgas puuetega inimeste toimimissuutlikkust;
Muudatusettepanek 93
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 3
3.  Järgmised iseteenindusterminalid, st pangaautomaadid, piletiautomaadid ja registreerimisautomaadid, peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa II jaos.
3.  Järgmised iseteenindusterminalid, st pangaautomaadid, piletiautomaadid, registreerimisautomaadid ja makseterminalid, peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa II jaos.
Muudatusettepanek 94
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4
4.  Telefoniteenused, sealhulgas hädaabiteenused, ja nendega seotud tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus, peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa III jaos.
4.  Telefoniteenused, sealhulgas hädaabiteenused, ja nendega seotud tarbija-lõppseadmed peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa III jaos.
Muudatusettepanek 95
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5
5.  Audiovisuaalmeedia teenused ja nendega seotud tarbijaseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus, peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa IV jaos.
5.  Veebisaidid ja mobiilsideseadmetel põhinevad audiovisuaalmeedia teenused ning nendega seotud tarbijaseadmed peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa IV jaos.
Muudatusettepanek 244
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 6
6.  Lennu-, bussi-, raudtee- ja veetranspordi reisijateveo teenused, veebisaidid, mobiilsideseadmetel põhinevad teenused, arukad piletimüügisüsteemid, reaalajas teavet pakkuvad ja iseteenindusterminalid ning pileti- ja registreerimisautomaadid, mida kasutatakse reisijateveoteenuste pakkumiseks, peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa V jaos.
6.  Lennu-, bussi-, liiniveo-, raudtee-, laevandus- ja mitmeliigilised reisijateveo teenused, sealhulgas linnatranspordi, liikuvuse ja tehiskeskkonnaga seotud teenused, veebisaidid, mobiilsideseadmetel põhinevad teenused, arukad piletimüügisüsteemid, reaalajas teavet pakkuvad ja iseteenindusterminalid, näiteks makseterminalid, ning registreerimisautomaadid, mida kasutatakse reisijateveoteenuste, turismiga seotud teenuste, muu hulgas majutus- ja toitlustusteenuse pakkumiseks, peavad üksnes siis vastama I lisa V jaos sätestatud nõuetele, kui need nõuded ei ole juba hõlmatud järgmiste konkreetsete õigusaktidega: raudteetranspordi puhul määrus (EÜ) nr 1371/2007, määrus (EL) nr 1300/2014 ja määrus (EL) nr 454/2011; bussiveo puhul määrus (EL) nr 181/2011; mere- ja siseveeteede transpordi puhul määrus (EL) nr 1177/2010, ning lennuliikluse puhul määrus (EÜ) nr 1107/2006.
Muudatusettepanek 97
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 7
7.  Pangandusteenused, veebilehed, mobiilsideseadmetel põhinevad teenused, iseteenindusterminalid, sealhulgas pangaautomaadid, mida kasutatakse pangandusteenuste osutamiseks, peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa VI jaos.
7.  Tarbijatele mõeldud pangandusteenused, veebilehed, mobiilsideseadmetel põhinevad teenused, iseteenindusterminalid, sealhulgas makseterminalid ja pangaautomaadid, mida kasutatakse nende pangandusteenuste osutamiseks, peavad vastama nõuetele, mis on sätestatud I lisa VI jaos.
Muudatusettepanek 98
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 8
8.  E-raamatud peavad vastama I lisa VII jaos sätestatud nõuetele.
8.  E‑raamatud ja nendega seotud seadmed peavad vastama I lisa VII jaos sätestatud nõuetele.
Muudatusettepanek 224
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 10
10.  Liikmesriigid võivad oma riigi tingimusi arvestades otsustada, et tehiskeskkond, mida kasutavad reisijateveoteenuste kliendid, sealhulgas keskkond, mida haldavad teenuse osutajad ja taristuettevõtjad, samuti tehiskeskkond, mida kasutavad pangandusteenuste ning telefonioperaatorite klienditeeninduskeskuste ja kaupluste kliendid, peavad vastama I lisa X jaos sätestatud ligipääsetavusnõuetele, et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid neid paremini kasutada.
10.  Liikmesriigid tagavad, et tehiskeskkond, mida kasutavad reisijateveoteenuste kliendid, sealhulgas keskkond, mida haldavad teenuse osutajad ja taristuettevõtjad, samuti tehiskeskkond, mida kasutavad tarbijatele mõeldud pangandusteenuste ning telefonioperaatorite klienditeeninduskeskuste ja kaupluste kliendid, peavad uue taristu ehitamise või olemasoleva taristu ulatusliku renoveerimise puhul vastama I lisa X jaos sätestatud ligipääsetavusnõuetele, et puuetega inimesed saaksid neid paremini kasutada. See ei piira selliste riigisiseste ja liidu õigusaktide kohaldamist, mis käsitlevad riiklike kunsti-, ajaloo- ja arheoloogiaväärtuste kaitset.
Muudatusettepanek 100
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõik 1
Liikmesriigid kohustuvad mitte tõkestama käesolevale direktiivile vastavate toodete ja teenuste turul kättesaadavaks tegemist oma territooriumil põhjustel, mis on seotud ligipääsetavusnõuetega.
Liikmesriigid kohustuvad mitte tõkestama käesolevale direktiivile vastavate toodete turul kättesaadavaks tegemist oma territooriumil põhjustel, mis on seotud ligipääsetavusnõuetega. Liikmesriigid kohustuvad mitte tõkestama käesolevale direktiivile vastavate teenuste osutamist oma territooriumil põhjustel, mis on seotud ligipääsetavusnõuetega.
Muudatusettepanek 101
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 1
1.  Tootjad tagavad oma toodete turulelaskmisel, et need on projekteeritud ja toodetud kooskõlas artiklis 3 sätestatud kohaldatavate ligipääsetavusnõuetega.
1.  Tootjad tagavad oma toodete turule laskmisel, et need on projekteeritud ja toodetud kooskõlas artiklis 3 sätestatud kohaldatavate ligipääsetavusnõuetega, välja arvatud juhul, kui need nõuded ei ole täidetavad seetõttu, et asjaomase toote kohandamiseks tuleks toote põhiolemust täielikult muuta või see tekitaks asjaomasele tootjale ebaproportsionaalse koormuse, nagu on sätestatud artiklis 12.
Muudatusettepanek 102
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2
Kui nimetatud menetlusega on tõendatud toote vastavus asjakohastele ligipääsetavusnõuetele, koostavad tootjad ELi vastavusdeklaratsiooni ning kinnitavad tootele CE-märgise.
Kui vastavushindamismenetlusega on tõendatud toote vastavus artiklis 3 sätestatud kohaldatavatele ligipääsetavusnõuetele, koostavad tootjad ELi vastavusdeklaratsiooni, milles on selgelt märgitud, et toode on ligipääsetav.
Muudatusettepanek 103
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4
4.  Tootjad peavad registrit kaebuste, nõuetele mittevastavate toodete ja toodete tagasinõudmiste kohta ning teavitavad turustajaid sellisest järelevalvest.
4.  Tootjad peavad registrit kaebuste ja nõuetele mittevastavate toodete kohta.
Muudatusettepanek 104
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 7
7.  Tootjad tagavad, et tootega on kaasas juhised ja ohutusteave asjaomase liikmesriigi määratud keeles, mis on tarbijate ja lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav.
7.  Tootjad tagavad, et tootega on kaasas juhised asjaomase liikmesriigi määratud keeles, mis on tarbijate ja lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav.
Muudatusettepanek 105
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 8
8.  Tootjad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et toode, mille nad on turule lasknud, ei vasta käesolevale direktiivile, võtavad viivitamatult vajalikud parandusmeetmed toote vastavusse viimiseks, vajaduse korral kõrvaldavad selle või nõuavad selle tagasi. Kui toode kujutab endast ohtu seoses ligipääsetavusega, teavitavad nad sellest ka viivitamata nende liikmesriikide pädevaid ametiasutusi, kus nad toote kättesaadavaks tegid, ning esitavad eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes võetud parandusmeetmete kohta.
8.  Tootjad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et toode, mille nad on turule lasknud, ei vasta käesolevale direktiivile, võtavad viivitamatult vajalikud parandusmeetmed toote vastavusse viimiseks või vajaduse korral kõrvaldavad selle. Kui toode ei vasta käesolevale direktiivile, teavitavad nad sellest ka viivitamata nende liikmesriikide pädevaid ametiasutusi, kus nad toote kättesaadavaks tegid, ning esitavad eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes võetud parandusmeetmete kohta.
Muudatusettepanek 106
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 9
9.  Tootjad esitavad pädeva riikliku asutuse põhjendatud nõudmisel talle toote vastavust nõuetele tõendava kogu teabe ja dokumentatsiooni keeles, mis on kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud asutusega viimase nõudmisel koostööd seoses kõigi nende poolt turule lastud toodete põhjustatud ohtude ärahoidmiseks võetud meetmetega ja selleks, et tagada vastavus artiklis 3 osutatud nõuetele.
9.  Tootjad esitavad pädeva riikliku asutuse nõudmisel talle toote vastavust nõuetele tõendava kogu teabe ja dokumentatsiooni keeles, mis on kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud asutusega viimase nõudmisel koostööd seoses kõigi võetud meetmetega, et tagada vastavus käesolevale direktiivile.
Muudatusettepanek 107
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt a
(a)  esitada pädeva riikliku asutuse põhjendatud nõudmisel talle toote vastavust tõendav kogu teave ja dokumentatsioon;
a)  esitada pädeva riikliku asutuse nõudmisel talle toote vastavust tõendav kogu teave ja dokumentatsioon;
Muudatusettepanek 108
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 2 – punkt b
(b)  teha pädevate riiklike ametiasutustega viimaste nõudmisel koostööd kõigis nende volitustega hõlmatud toodete põhjustatud ohtude ärahoidmiseks võetud meetmetes.
b)  teha pädevate riiklike ametiasutustega viimaste nõudmisel koostööd kõigis meetmetes, mida võetakse, et tagada kõigis nende volitustega hõlmatud toodete vastavus käesolevale direktiivile.
Muudatusettepanek 109
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2
2.  Enne toote turule laskmist tagavad importijad, et tootja on teostanud II lisas sätestatud vastavushindamise. Nad tagavad, et tootja on koostanud kõnealuse lisaga nõutava tehnilise dokumentatsiooni, et toode kannab CE-märgist, et sellega on kaasas nõutud dokumendid ning et tootja on täitnud artikli 5 lõigetes 5 ja 6 sätestatud nõuded.
2.  Enne toote turule laskmist tagavad importijad, et tootja on teostanud II lisas sätestatud vastavushindamise. Nad tagavad, et tootja on koostanud kõnealuse lisaga nõutava tehnilise dokumentatsiooni, et tootega on kaasas nõutud dokumendid ning et tootja on täitnud artikli 5 lõigetes 5 ja 6 sätestatud nõuded.
Muudatusettepanek 110
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 3
3.  Kui importija arvab või tal on põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 sätestatud nõuetele, ei lase ta toodet turule enne, kui see on nõuetega vastavusse viidud. Lisaks teavitab importija tootjat ja turujärelevalveasutusi, kui toode kujutab endast ohtu.
3.  Kui importija arvab või tal on põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 sätestatud nõuetele, ei lase ta toodet turule enne, kui see on nõuetega vastavusse viidud. Lisaks teavitab importija tootjat ja turujärelevalveasutusi, kui toode ei vasta käesolevale direktiivile.
Muudatusettepanek 111
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 5
5.  Importijad tagavad, et tootega on kaasas juhised ja teave asjaomase liikmesriigi määratud keeles, mis on tarbijate ja teiste lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav.
5.  Importijad tagavad, et tootega on kaasas juhised asjaomase liikmesriigi määratud keeles, mis on tarbijate ja teiste lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav.
Muudatusettepanek 112
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 7
7.  Importijad peavad registrit kaebuste, nõuetele mittevastavate toodete ja toodete tagasinõudmiste kohta ning teavitavad turustajaid sellisest järelevalvest.
7.  Importijad peavad registrit kaebuste ja nõuetele mittevastavate toodete kohta.
Muudatusettepanek 113
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõik 8
8.  Importijad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et toode, mille nad on turule lasknud, ei vasta artiklis 3 sätestatud nõuetele, võtavad viivitamata vajalikud parandusmeetmed toote vastavusse viimiseks ja vajaduse korral kõrvaldavad selle turult või võtavad selle tagasi. Lisaks, kui toode kujutab endast ohtu, teavitavad importijad sellest viivitamata nende liikmesriikide pädevaid asutusi, kus nad toote turule lasid, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes võetud parandusmeetmete kohta.
8.  Importijad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et toode, mille nad on turule lasknud, ei vasta käesolevale direktiivile, võtavad viivitamata vajalikud parandusmeetmed toote vastavusse viimiseks või vajaduse korral kõrvaldavad selle. Kui toode ei vasta käesolevale direktiivile, teavitavad importijad sellest viivitamata ühtlasi nende liikmesriikide pädevaid asutusi, kus nad toote turule lasid, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes võetud parandusmeetmete kohta.
Muudatusettepanek 114
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 9
9.  Importijad esitavad pädeva riikliku asutuse põhjendatud nõudmise korral talle toote vastavust tõendava kogu teabe ja dokumentatsiooni keeles, mis on kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud asutusega viimase nõudmisel koostööd kõigi nende poolt turule lastud toodete põhjustatud ohtude ärahoidmiseks võetud meetmete puhul.
9.  Importijad esitavad pädeva riikliku asutuse nõudmise korral talle toote vastavust tõendava kogu teabe ja dokumentatsiooni keeles, mis on kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud asutusega viimase nõudmisel koostööd seoses kõigi meetmetega, mida võetakse, et tagada nende poolt turule lastud toodete vastavus artiklis 3 sätestatud ligipääsetavusnõuetele.
Muudatusettepanek 115
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2
2.  Enne toote turul kättesaadavaks tegemist kontrollivad levitajad, et toode kannab CE-märgist, et sellel oleks kaasas nõutud dokumendid, juhised ja ohutusteave keeles, millest saavad kergesti aru selle liikmesriigi tarbijad ja lõppkasutajad, mille turul toode on kättesaavaks tehakse, ning et tootja ja importija on täitnud artikli 5 lõigetes 5 ja 6 ning artikli 7 lõikes 4 sätestatud nõuded.
2.  Enne toote turul kättesaadavaks tegemist kontrollivad levitajad, et toode on kooskõlas käesoleva direktiiviga, et sellel oleks kaasas nõutud dokumendid ja juhised keeles, millest saavad kergesti aru selle liikmesriigi tarbijad ja lõppkasutajad, mille turul toode kättesaadavaks tehakse, ning et tootja ja importija on täitnud artikli 5 lõigetes 5 ja 6 ning artikli 7 lõikes 4 sätestatud nõuded.
Muudatusettepanek 116
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 3
3.  Kui turustajad arvab või tal on põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 sätestatud nõuetele, ei tee ta toodet turul kättesaadavaks enne, kui see on viidud nõuetega vastavusse. Lisaks teavitab turustaja tootjat ja turujärelevalveasutusi, kui toode kujutab endast ohtu.
3.  Kui turustajad arvab või tal on põhjust uskuda, et toode ei vasta artiklis 3 sätestatud nõuetele, ei tee ta toodet turul kättesaadavaks enne, kui see on viidud nõuetega vastavusse. Lisaks teavitab turustaja tootjat ja turujärelevalveasutusi, kui toode ei ole kooskõlas käesoleva direktiiviga.
Muudatusettepanek 117
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 5
5.  Turustajad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et toode, mille nad on turul kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevale direktiivile, tagavad, et võetakse vajalikud parandusmeetmed toote nõuetega vastavusse viimiseks või vajaduse korral kõrvaldatakse see turult või võetakse tagasi. Lisaks, kui toode kujutab endast ohtu, teavitavad turustajad sellest viivitamatult nende liikmesriikide pädevaid asutusi, kus nad toote turul kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes võetud parandusmeetmete kohta.
5.  Turustajad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et toode, mille nad on turul kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevale direktiivile, tagavad, et võetakse vajalikud parandusmeetmed toote nõuetega vastavusse viimiseks või vajaduse korral võetakse see tagasi. Lisaks, kui toode ei vasta käesolevale direktiivile, teavitavad turustajad sellest viivitamatult nende liikmesriikide pädevaid asutusi, kus nad toote turul kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes võetud parandusmeetmete kohta.
Muudatusettepanek 118
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 6
6.  Turustajad esitavad pädeva riikliku asutuse põhjendatud nõudmisel talle toote vastavust tõendava kogu teabe ja dokumentatsiooni. Nad teevad nimetatud asutusega viimase nõudmisel koostööd kõigi nende poolt turul kättesaadavaks tehtud toodete põhjustatud ohtude ärahoidmiseks võetud meetmete puhul.
6.  Turustajad esitavad pädeva riikliku asutuse nõudmisel talle toote vastavust tõendava kogu teabe ja dokumentatsiooni. Nad teevad nimetatud asutusega viimase nõudmisel koostööd seoses kõigi meetmetega, mida võetakse, et tagada nende poolt turul kättesaadavaks tehtud toodete vastavus artiklis 3 sätestatud ligipääsetavusnõuetele.
Muudatusettepanek 119
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2
2.  Ettevõtjad peavad olema võimelised esitama lõikes 1 osutatud teavet kümne aasta jooksul alates sellest, kui neile toodet tarniti, ja kümne aasta jooksul alates sellest, kui nad toodet tarnisid.
2.  Ettevõtjad peavad olema võimelised esitama lõikes 1 osutatud teavet teatava, vähemalt viie aasta pikkuse ajavahemiku jooksul alates sellest, kui neile toodet tarniti, või pärast seda, kui nad toodet tarnisid.
Muudatusettepanek 120
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)
2a.  Komisjonil on õigus võtta käesoleva artikli lõikes 2 osutatud ajavahemiku täpsustamiseks kooskõlas artikliga 23a vastu käesolevat direktiivi täiendavaid delegeeritud õigusakte. Nimetatud ajavahemik peab olema asjaomase toote olelusringiga proportsionaalne.
Muudatusettepanek 121
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 2
2.  Teenuseosutajad koostavad vajaliku teabe kooskõlas III lisaga ja selgitavad, kuidas teenused vastavad artiklis 3 osutatud ligipääsetavusnõuetele. Teave tehakse üldsusele kättesaadavaks kirjalikult ja suuliselt, sealhulgas vormis, mis on ligipääsetav piiratud funktsionaalse võimekusega inimestele ja puuetega inimestele. Teenuseosutajad säilitavad seda teavet kogu teenuse osutamise aja jooksul.
2.  Teenuseosutajad koostavad vajaliku teabe kooskõlas III lisaga ja selgitavad, kuidas nende teenused vastavad artiklis 3 osutatud ligipääsetavusnõuetele. Teave tehakse üldsusele kättesaadavaks vormis, mis on ligipääsetav puuetega inimestele. Teenuseosutajad säilitavad seda teavet kogu teenuse osutamise aja jooksul.
Muudatusettepanek 122
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 11 – lõige 4
4.  Teenuseosutajad esitavad pädeva asutuse põhjendatud nõudmise korral talle kogu teabe, mida on vaja teenuse vastavuse tõendamiseks artiklis 3 osutatud ligipääsetavusnõuetele. Nad teevad nimetatud ametiasutustega viimaste nõudmisel koostööd kõigi meetmete puhul, mis võetakse selleks, et viia teenus vastavusse kõnealuste nõuetega.
4.  Teenuseosutajad esitavad pädeva asutuse nõudmise korral talle kogu teabe, mida on vaja teenuse vastavuse tõendamiseks artiklis 3 osutatud ligipääsetavusnõuetele. Nad teevad nimetatud ametiasutustega viimaste nõudmisel koostööd kõigi meetmete puhul, mis võetakse selleks, et viia teenus vastavusse kõnealuste nõuetega.
Muudatusettepanek 339
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 3 – punkt b
(b)  ettevõtja hinnangulised kulud ja tulud võrrelduna eeldatava kasuga puuetega inimeste jaoks, võttes arvesse konkreetse toote või teenuse kasutamise sagedus ja kestust.
(b)  ettevõtja hinnangulised lisakulud ja tulud võrrelduna eeldatava kasuga funktsionaalsete piirangutega inimeste, sealhulgas puuetega inimeste jaoks, võttes arvesse konkreetse toote või teenuse kasutamise sagedust ja kestust.
Muudatusettepanek 123
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 4
4.  Koormust ei peeta ebaproportsionaalseks, kui seda kompenseeritakse rahastamisega muudest ressurssidest kui ettevõtja omavahenditest, olgu selleks siis avalik-õiguslikud või eraõiguslikud ressursid.
4.  Koormust ei peeta ebaproportsionaalseks, kui seda kompenseeritakse rahastamisega muudest ressurssidest kui ettevõtja omavahenditest, mis on tehtud kättesaadavaks ligipääsetavuse parandamiseks, olgu selleks siis avalik-õiguslikud või eraõiguslikud ressursid.
Muudatusettepanek 124
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5
5.  Seda, kas vastavus toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetele võiks põhjustada nende toodete täieliku muutmise või ebaproportsionaalse koormuse, hindavad ettevõtjad.
5.  Seda, kas vastavus toodete ja teenuste ligipääsetavusnõuetele võiks põhjustada nende toodete täieliku muutmise või ebaproportsionaalse koormuse, hindavad esmalt ettevõtjad.
Muudatusettepanek 230
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5 a (uus)
5a.  Komisjon võtab kooskõlas artikliga 23a vastu delegeeritud õigusaktid, et täiendada käesoleva artikli lõiget 3, täpsustades kriteeriume, mida tuleb arvesse võtta kõikide käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate toodete ja teenuste puhul, kui hinnatakse, kas koormust tuleb pidada ebaproportsionaalseks, tehes seda kõnealuseid kriteeriume muutmata.
Kõnealuste kriteeriumide täpsustamisel peab komisjon võtma arvesse võimalikku kasu mitte ainult puuetega inimeste, vaid ka piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste jaoks.
Komisjon võtab esimese sellise kõiki käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvaid tooteid ja teenuseid käsitleva rakendusakti vastu … [üks aasta pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva].
Muudatusettepanek 126
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6
6.  Kui ettevõtjad on kasutanud lõigetes 1–5 sätestatud erandit konkreetse toote või teenuse puhul, teavitavad nad selle liikmesriigi ametiasutust, kus toode turule lastakse või kättesaadavaks tehakse. Teade peab sisaldama lõikes 3 osutatud hindamist. Mikroettevõtjad on kõnealusest teavitamiskohustusest vabastatud, kuid nad peavad suutma esitada asjakohased dokumendid vastava turujärelevalveasutuse taotluse korral.
6.  Kui ettevõtjad on kasutanud lõigetes 1–5 sätestatud erandit konkreetse toote või teenuse puhul, teavitavad nad selle liikmesriigi ametiasutust, kus toode turule lastakse või kättesaadavaks tehakse. Lõikes 3 osutatud hinnang esitatakse turujärelevalveasutusele tema taotluse alusel. Mikroettevõtjad on kõnealusest teavitamiskohustusest vabastatud, kuid nad peavad suutma esitada asjakohased dokumendid vastava turujärelevalveasutuse taotluse korral.
Muudatusettepanek 127
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6 a (uus)
6a.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega luuakse käesoleva artikli lõike 6 kohaldamiseks teavitamisnäidis. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 24 lõikes 1a osutatud nõuandemenetlusega. Komisjon võtab esimese sellise rakendusakti vastu … [kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva].
Muudatusettepanek 128
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6 b (uus)
6b.  Asjaomaste sidusrühmade, sealhulgas puuetega inimeste ja neid esindavate organisatsioonide, ning turujärelevalveasutuste vahel luuakse struktureeritud dialoog, et tagada erandite hindamiseks asjakohaste põhimõtete kehtestamine eesmärgiga tagada nende sidusus.
Muudatusettepanek 129
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 6 c (uus)
6c.  Liikmesriike innustatakse pakkuma mikroettevõtjatele stiimuleid ja suuniseid, et hõlbustada käesoleva direktiivi rakendamist. Menetluste ja suuniste väljatöötamisel konsulteeritakse asjaomaste sidusrühmadega, sealhulgas puuetega inimeste ja neid esindavate organisatsioonidega.
Muudatusettepanek 130
Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV peatükk – pealkiri
Harmoneeritud standardid, ühtsed tehnilised spetsifikatsioonid ning toodete ja teenuste vastavus
Harmoneeritud standardid, tehnilised spetsifikatsioonid ning toodete ja teenuste vastavus
Muudatusettepanek 131
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõik 1
Tooted ja teenused, mis on vastavuses harmoneeritud standardite või nende osadega, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, eeldatakse olevat vastavuses artiklis 3 osutatud ligipääsetavusnõuetega, mida nimetatud standardid või nende osad käsitlevad.
1.   Tooted ja teenused, mis vastavad harmoneeritud standarditele või nende osadele, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, eeldatakse olevat vastavuses artiklis 3 osutatud ligipääsetavusnõuetega, mida nimetatud standardid või nende osad käsitlevad.
Muudatusettepanek 132
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 a (uus)
1a.  Komisjon esitab määruse (EL) nr 1025/2012 artikli 10 kohaselt ühele või mitmele Euroopa standardiorganisatsioonile taotluse koostada kõigi artiklis 3 sätestatud toodete ligipääsetavusnõuete jaoks harmoneeritud standardid. Komisjon võtab need taotlused vastu … [kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva].
Muudatusettepanek 133
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 b (uus)
1b.  Komisjon võib võtta vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse tehnilised spetsifikatsioonid, mis vastavad artiklis 3 sätestatud ligipääsetavusnõuetele. Komisjon teeb seda aga üksnes juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:
a)  Euroopa Liidu Teatajas ei ole vastavalt määrusele (EL) nr 1025/2012 avaldatud viidet harmoneeritud standarditele,
b)  komisjon on võtnud vastu lõikes 2 osutatud taotluse ja
c)  komisjon täheldab standardimismenetluses põhjendamatuid viivitusi.
Enne esimeses lõigus osutatud rakendusaktide vastuvõtmist konsulteerib komisjon asjaomaste sidusrühmadega, sealhulgas puuetega inimesi esindavate organisatsioonidega.
Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas käesoleva direktiivi artikli 24 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
Muudatusettepanek 134
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 c (uus)
1c.  Kui Euroopa Liidu Teatajas ei ole avaldatud käesoleva artikli lõikes 1 osutatud viiteid harmoneeritud standarditele, loetakse käesoleva artikli lõikes 1b osutatud tehnilistele spetsifikatsioonidele või nende osadele vastavad tooted ja teenused artiklis 3 sätestatud ning kõnealuste tehniliste spetsifikatsioonide või nende osadega hõlmatud ligipääsetavusnõuetega vastavuses olevateks.
Muudatusettepanek 135
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14
Artikkel 14
välja jäetud
Ühtsed tehnilised spetsifikatsioonid
1.  Kui Euroopa Liidu Teatajas ei ole vastavalt määrusele (EL) nr 1025/2012 avaldatud harmoneeritud standardeid ning toodete ja teenuste puhul oleks turu ühtlustamise jaoks vaja üksikasjalikumaid ligipääsetavusnõudeid, võib komisjon võtta vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse ühtsed tehnilised spetsifikatsioonid ligipääsetavusnõuete jaoks, mis on sätestatud käesoleva direktiivi I lisas. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas käesoleva direktiivi artikli 24 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.
2.  Tooted ja teenused või nende osad, mis on vastavuses lõikes 1 osutatud ühtse tehnilise spetsifikatsiooniga, loetakse vastavaks artiklis 3 osutatud ligipääsetavusnõuetele, mida nimetatud spetsifikatsioon või selle osad käsitlevad.
Muudatusettepanek 136
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 2
2.  ELi vastavusdeklaratsioon koostatakse otsuse nr 768/2008/EÜ III lisas esitatud näidise järgi. See peab sisaldama käesoleva direktiivi II lisas sätestatud elemente ja seda ajakohastatakse pidevalt. Tehnilist dokumentatsiooni käsitlevate nõuete puhul tuleb hoiduda mis tahes ebaproportsionaalse koormuse tekitamisest mikroettevõtjatele ning väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. See tõlgitakse keelde või keeltesse, mida nõuab liikmesriik, kus toode turule lastakse või kättesaadavaks tehakse.
2.  ELi vastavusdeklaratsioon koostatakse otsuse nr 768/2008/EÜ III lisas esitatud näidise järgi. See peab sisaldama käesoleva direktiivi II lisas sätestatud elemente ja seda ajakohastatakse pidevalt. Tehnilist dokumentatsiooni käsitlevate nõuete puhul tuleb hoiduda mis tahes ebaproportsionaalse koormuse tekitamisest väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele. See tõlgitakse keelde või keeltesse, mida nõuab liikmesriik, kus toode turule lastakse või kättesaadavaks tehakse.
Muudatusettepanek 137
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3
3.  Kui toote suhtes kohaldatakse rohkem kui ühte liidu õigusakti, mille kohaselt nõutakse ELi vastavusdeklaratsiooni, koostatakse kõigi selliste liidu õigusaktide kohta ühine ELi vastavusdeklaratsioon. Osutatud deklaratsioon peab sisaldama teavet asjaomaste õigusaktide tuvastamiseks ning nende aktide ilmumise viiteid.
3.  Kui toote suhtes kohaldatakse rohkem kui ühte liidu õigusakti, mille kohaselt nõutakse ELi vastavusdeklaratsiooni, koostatakse kõigi selliste liidu õigusaktide kohta ELi vastavusdeklaratsioon. Osutatud deklaratsioon peab sisaldama teavet asjaomaste õigusaktide tuvastamiseks ning nende aktide ilmumise viiteid.
Muudatusettepanek 138
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4 a (uus)
4a.  Lisaks ELi vastavusdeklaratsioonile lisab tootja pakendile märke, millega teavitatakse tarbijaid kulutõhusalt, lihtsalt ja täpselt sellest, et toode sisaldab ligipääsetavuselemente.
Muudatusettepanek 139
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16
Artikkel 16
välja jäetud
Toote CE-märgise üldpõhimõtted
CE-vastavusmärgise suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklis 30 sätestatud üldpõhimõtteid.
Muudatusettepanek 140
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel -17 (uus)
Artikkel -17
Riiklik andmebaas
Iga liikmesriik loob üldsusele ligipääsetava andmebaasi ligipääsmatute toodete registreerimiseks. Tarbijatel on võimalik saada ja esitada teavet ligipääsmatute toodete kohta. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et teavitada tarbijaid või muid sidusrühmi kaebuste esitamise võimalusest. Selleks et võimaldada ligipääsmatuid tooteid käsitleva teabe levitamist kogu liidus, on kavas luua riiklike andmebaaside vaheline interaktiivne süsteem – võimaluse korral komisjoni või asjaomaste esindusorganisatsioonide vastutusalas.
Muudatusettepanek 141
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 – lõik 2
Liikmesriigid tagavad, et üldsus teab esimeses lõigus osutatud asutuste olemasolu, ülesandeid ja nimetusi. Kõnealused asutused teevad teabe taotluse korral sobivas vormingus kättesaadavaks.
Liikmesriigid tagavad, et üldsus teab esimeses lõigus osutatud asutuste olemasolu, ülesandeid ja nimetusi. Kõnealused asutused teevad oma tööd ja oma vastuvõetud otsuseid käsitleva teabe asjaomase üldsuse liikmete taotluse korral kättesaadavaks ligipääsetavas vormingus.
Muudatusettepanek 142
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 1
Kui ühe liikmesriigi turujärelevalveasutused on võtnud määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 20 alusel meetmeid või kui neil on piisavalt põhjust arvata, et käesoleva direktiivi reguleerimisalasse jääv toode kujutab ohtu käesolevas direktiivis käsitletud ligipääsetavusaspektidele, siis teostavad nad asjaomase toote hindamise, mis hõlmab kõiki käesolevas direktiivis sätestatud nõudeid. Asjaomased ettevõtjad teevad turujärelevalveasutustega koostööd.
Kui ühe liikmesriigi turujärelevalveasutused on võtnud määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 20 alusel meetmeid või kui neil on piisavalt põhjust arvata, et käesoleva direktiivi reguleerimisalasse jääv toode ei ole vastavuses käesoleva direktiiviga, siis teostavad nad asjaomase toote hindamise, mis hõlmab kõiki käesolevas direktiivis sätestatud asjakohaseid nõudeid. Asjaomased ettevõtjad teevad turujärelevalveasutustega koostööd.
Muudatusettepanek 143
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 – lõik 2
Kui nimetatud hindamise tulemusena on turujärelevalveasutused arvamusel, et toode ei vasta käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele, siis nõuavad nad viivitamatult, et asjakohane ettevõtja võtaks kõik vajalikud parandusmeetmed, et toode nimetatud nõuetega vastavusse viia, või kõrvaldaks toote turult või võtaks selle tagasi mõistliku aja jooksul arvestades ohu suurust.
Kui nimetatud hindamise tulemusena on turujärelevalveasutused arvamusel, et toode ei vasta käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele, siis nõuavad nad viivitamatult, et asjaomane ettevõtja võtaks kõik asjakohased parandusmeetmed, et kõnealune toode nimetatud nõuetega vastavusse viia. Kui asjaomane ettevõtja ei võta piisavaid parandusmeetmeid, nõuavad turujärelevalveasutused, et ettevõtja kõrvaldaks toote turult mõistliku aja jooksul.
Muudatusettepanek 144
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 4
4.  Kui asjaomane ettevõtja ei võta lõike 1 teises lõigus osutatud ajavahemiku jooksul piisavaid parandusmeetmeid, võtavad turujärelevalveasutused kõik asjakohased ajutised meetmed, et keelata või piirata toote kättesaadavaks tegemist nende riigisisesel turul, toode turult kõrvaldada või tagasi võtta. Turujärelevalveasutused teavitavad viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike kõnealustest meetmetest.
4.  Kui asjaomane ettevõtja ei võta lõike 1 teises lõigus osutatud ajavahemiku jooksul piisavaid parandusmeetmeid, võtavad turujärelevalveasutused kõik asjakohased ajutised meetmed, et keelata või piirata toote kättesaadavaks tegemist nende riigisisesel turul või toode turult kõrvaldada. Turujärelevalveasutused teavitavad viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike kõnealustest meetmetest.
Muudatusettepanek 145
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 – sissejuhatav osa
5.  Lõikes 4 osutatud teave hõlmab kõiki üksikasju, eelkõige mittevastava toote väljaselgitamiseks vajalikku teavet, toote päritolu, väidetava mittevastavuse ja ohu laadi, võetud siseriiklike meetmete iseloomu ja kestust, samuti asjaomase ettevõtja esitatud seisukohti. Turujärelevalveasutused näitavad eelkõige, kas mittevastavus on seotud mõnega järgmistest põhjusest:
5.  Lõikes 4 osutatud teave hõlmab kõiki üksikasju, eelkõige mittevastava toote väljaselgitamiseks vajalikku teavet, toote päritolu, väidetava mittevastavuse laadi, võetud siseriiklike meetmete iseloomu ja kestust, samuti asjaomase ettevõtja esitatud seisukohti. Turujärelevalveasutused näitavad eelkõige, kas mittevastavus on seotud mõnega järgmistest põhjusest:
Muudatusettepanek 146
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 5 – punkt a
(a)  toote mittevastavus nõuetele, mis on sätestatud käesoleva direktiivi artiklis 3,
a)  toote mittevastavus asjakohastele nõuetele, mis on sätestatud artiklis 3,
Muudatusettepanek 147
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 8
8.  Liikmesriigid tagavad, et asjaomase toote suhtes võetakse viivitamata kõik vajalikud piiravad meetmed, näiteks kõrvaldatakse toode turult.
8.  Liikmesriigid tagavad, et asjaomase toote suhtes võetakse viivitamata kõik asjakohased ja proportsionaalsed piiravad meetmed, näiteks kõrvaldatakse toode turult.
Muudatusettepanek 148
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1
Kui artikli 19 lõigetes 3 ja 4 sätestatud menetluse lõppedes esitatakse liikmesriigi võetud meetme kohta vastuväiteid või kui komisjon on seisukohal, et riigisisene meede on vastuolus liidu õigusaktidega, alustab komisjon viivitamata konsultatsioone liikmesriikidega ja asjaomase ettevõtja või asjaomaste ettevõtjatega ning hindab riigisisest meedet. Nimetatud hindamise tulemuste põhjal otsustab komisjon, kas liikmesriigi meede on põhjendatud või mitte.
Kui artikli 19 lõigetes 3 ja 4 sätestatud menetluse lõppedes esitatakse liikmesriigi võetud meetme kohta vastuväiteid või kui komisjonil on mõistlik tõendus eeldamaks, et riigisisene meede on vastuolus liidu õigusaktidega, alustab komisjon viivitamata konsultatsioone liikmesriikidega ja asjaomase ettevõtja või asjaomaste ettevõtjatega ning hindab riigisisest meedet. Nimetatud hindamise tulemuste põhjal otsustab komisjon, kas liikmesriigi meede on põhjendatud või mitte.
Muudatusettepanek 149
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20 a (uus)
Artikkel 20a
Töörühm
1.  Komisjon moodustab töörühma.
Töörühm koosneb riikide turujärelevalveasutuste ja asjaomasete sidusrühmade, sealhulgas puuetega inimeste ja neid esindavate organisatsioonide esindajatest.
2.  Töörühm täidab järgmisi ülesandeid:
a)  teabe ja parimate tavade vahetamise hõlbustamine turujärelevalveasutuste vahel;
b)  artiklis 3 sätestatud ligipääsetavusnõuete kohaldamise sidususe tagamine;
c)  pärast komisjoni taotluse saamist vajalikuks peetavatel juhtudel artiklis 3 sätestatud ligipääsetavusnõuetest erandite tegemise kohta arvamuse väljendamine.
Muudatusettepanek 151
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõik 1 – punkt c
(c)  kehtestades ligipääsetavusnõuded, mis on seotud sotsiaalsete ja kvaliteedikriteeriumidega, mille on kehtestanud pädevad asutused pakkumismenetluste jaoks avaliku reisijateveoteenuse osutamiseks raudteel ja maanteel vastavalt määrusele (EÜ) nr 1370/2007;
välja jäetud
Muudatusettepanekud 247 ja 281
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt d a (uus)
da)   vajaduse korral kõigi asjakohaste liidu õigusaktide või liidu õigusaktides esinevate sätete suhtes, milles viidatakse ligipääsetavusele puuetega inimeste jaoks.
Muudatusettepanek 282
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt d b (uus)
db)   kui liit kaasrahastab tõketeta ligipääsetavaid transpordi- ja telekommunikatsioonitaristu projekte Euroopa ühendamise rahastu, struktuurifondide või EFSI raames, peetakse ligipääsetavuse komponente toetavaid või hõlmavaid projekte esmatähtsaks.
Muudatusettepanek 152
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1
1.  Artiklis 21 osutatud ligipääsetavusnõudeid kohaldatakse niivõrd, kuivõrd need ei too käesoleva artikli tähenduses kaasa ebaproportsionaalset koormust pädevatele asutustele.
1.  Artiklis 21 osutatud ligipääsetavusnõudeid kohaldatakse niivõrd, kuivõrd need ei too käesoleva artikli tähenduses kaasa ebaproportsionaalset koormust pädevatele asutustele või ettevõtjatele, kellega nad on sõlminud lepingu.
Muudatusettepanekud 226 ja 257
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt b
(b)  asjaomaste pädevate asutuste hinnangulised kulud ja tulud võrrelduna eeldatava kasuga puuetega inimeste jaoks, võttes arvesse konkreetse toote või teenuse kasutamise sagedust ja kestust.
b)  asjaomaste pädevate asutuste hinnangulised kulud ja tulud võrrelduna eeldatava kasuga piiratud funktsionaalse võimekusega ja puuetega inimeste jaoks, võttes arvesse konkreetse toote või teenuse kasutamise sagedust ja kestust.
Muudatusettepanek 153
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3
3.  Seda, kas vastavus artiklis 21 osutatud ligipääsetavusnõuetele põhjustab ebaproportsionaalse koormuse, hindavad asjaomased pädevad asutused.
3.  Seda, kas vastavus artiklis 21 osutatud ligipääsetavusnõuetele põhjustab ebaproportsionaalse koormuse, hindavad esialgselt asjaomased pädevad asutused.
Muudatusettepanek 231
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3 a (uus)
3a.  Komisjon võtab kooskõlas artikliga 23a vastu delegeeritud õigusaktid, et täiendada käesoleva artikli lõiget 2, täpsustades spetsiifilisi kriteeriume, mida tuleb arvesse võtta kõikide käesoleva direktiivi reguleerimisalasse kuuluvate toodete ja teenuste puhul, kui hinnatakse, kas koormust tuleb pidada ebaproportsionaalseks, tehes seda kõnealuseid kriteeriume muutmata.
Kõnealuste spetsiifiliste kriteeriumide täpsustamisel peab komisjon võtma arvesse võimalikku kasu mitte ainult puuetega inimeste, vaid ka piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste jaoks.
Komisjon võtab esimese sellise kõiki käesoleva direktiivi kohaldamisalasse kuuluvaid tooteid ja teenuseid käsitleva rakendusakti vastu … [üks aasta pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva].
Muudatusettepanek 155
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4
4.  Kui pädev asutus on kasutanud erandit, mis on sätestatud lõigetes 1, 2 ja 3 konkreetse toote või teenuse puhul, teatab ta sellest komisjonile. Teade peab sisaldama lõikes 2 osutatud hindamist.
4.  Kui pädev asutus on kasutanud erandit, mis on sätestatud lõigetes 1, 2 ja 3 konkreetse toote või teenuse puhul, teatab ta sellest komisjonile. Lõikes 2 osutatud hinnang esitatakse komisjonile tema taotluse alusel.
Muudatusettepanek 156
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4 a (uus)
4a.  Kui komisjonil on põhjust asjaomase pädeva asutuse otsuses kahelda, võib komisjon paluda artiklis 20a osutatud töörühmal käesoleva artikli lõikes 2 osutatud hinnangut kontrollida ja esitada arvamuse.
Muudatusettepanek 157
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4 b (uus)
4b.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, milles esitatakse käesoleva artikli lõike 4 kohaldamiseks teavitamisnäidis. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 24 lõikes 1a osutatud nõuandemenetlusega. Komisjon võtab esimese sellise rakendusakti vastu … [kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva].
Muudatusettepanek 158
Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII peatükk – pealkiri
RAKENDUSVOLITUSED JA LÕPPSÄTTED
DELEGEERITUD ÕIGUSAKTID, RAKENDAMISVOLITUSED JA LÕPPSÄTTED
Muudatusettepanek 159
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 a (uus)
Artikkel 23a
Delegeeritud volituste rakendamine
1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.
2.  Artikli 10 lõikes 2a, artikli 12 lõikes 5a ja artikli 22 lõikes 3a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates … [käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev].
3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 10 lõikes 2a, artikli 12 lõikes 5a ja artikli 22 lõikes 3a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.
5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.
6.  Artikli 10 lõike 2a, artikli 12 lõike 5a ja artikli 22 lõike 3a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.
Muudatusettepanek 160
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – lõige 1 a (uus)
1a.  Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.
Muudatusettepanek 161
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2
2.  Lõikes 1 osutatud vahendid on järgmised:
(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
Muudatusettepanek 162
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt a
(a)  sätted, mille kohaselt tarbija võib kooskõlas liikmesriigi õigusega pöörduda kohtute või pädevate haldusasutuste poole, et tagada käesoleva direktiivi ülevõtmiseks liikmesriigis vastu võetud sätete täitmine;
a)  toote või teenuse nõuetele mittevastavusest otseselt mõjutatud tarbija võimalus pöörduda kooskõlas liikmesriigi õigusega kohtute või pädevate haldusasutuste poole, et tagada käesoleva direktiivi ülevõtmiseks liikmesriigis vastu võetud sätete täitmine;
Muudatusettepanek 163
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt b
(b)  sätted, mille kohaselt avalik-õiguslikud asutused või eraõiguslikud ühingud, organisatsioonid või muud juriidilised isikud, kellel on õigustatud huvi tagada käesoleva direktiivi sätete järgimine, võivad tarbijate nimel kooskõlas liikmesriigi õigusega pöörduda kohtute või pädevate haldusasutuste poole, et tagada käesoleva direktiivi ülevõtmiseks liikmesriigis vastu võetud sätete täimine.
b)  avalik‑õiguslike asutuste või eraõiguslike ühingute, organisatsioonide või muude juriidiliste isikute, kellel on õigustatud huvi tagada käesoleva direktiivi sätete järgimine, võimalus pöörduda tarbijate nimel kooskõlas liikmesriigi õigusega kohtute või pädevate haldusasutuste poole, et tagada käesoleva direktiivi ülevõtmiseks liikmesriigis vastu võetud sätete täimine. See õigustatud huvi võib seisneda toote või teenuse nõuetele mittevastavusest otseselt mõjutatud tarbijate esindamises.
Muudatusettepanek 164
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 – punkt b a (uus)
ba)  toote või teenuse nõuetele mittevastavusest otseselt mõjutatud tarbija võimalus kasutada kaebuste lahendamise mehhanismi; kõnealust mehhanismi võib käitada olemasolev organ, näiteks riiklik ombudsman.
Muudatusettepanek 165
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 a (uus)
2a.  Liikmesriigid tagavad, et enne lõike 1 punktides a ja b osutatud kohtute või pädevate haldusasutuste poole pöördumist oleks võimalik kasutada alternatiivse vaidluste lahendamise mehhanisme, mis on loodud selleks, et kõrvaldada mis tahes väidetav käesolevale direktiivile mittevastavus, millest on teatatud lõike 2 punktis ba osutatud kaebuste lahendamise mehhanismi kaudu.
Muudatusettepanek 166
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2 b (uus)
2b.  Käesolevat artiklit ei kohaldata lepingutele, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 2014/24/EL või 2014/25/EL.
Muudatusettepanek 288
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2
2.  Kehtestatud sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.
2.  Kehtestatud sanktsioonid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad, kuid need ei tohi pakkuda ettevõtjatele alternatiivset võimalust jätta täitmata kohustus muuta oma tooted või teenused ligipääsetavaks. Sanktsioonidega peavad ettevõtja mittevastavuse korral kaasnema ka tulemuslikud parandusmeetmed.
Muudatusettepanek 168
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 4
4.  Karistuste puhul võetakse arvesse rikkumise ulatust, sealhulgas nõuetele mittevastavate toodete või teenuste arvu, samuti nendest mõjutatud inimeste hulka.
4.  Karistuste puhul võetakse arvesse rikkumise ulatust, sealhulgas selle tõsidust ja nõuetele mittevastavate toodete või teenuste arvu, samuti nendest mõjutatud inimeste hulka.
Muudatusettepanek 169
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2
2.  Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates [ insert date - six years after the entry into force of this Directive].
2.  Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates … [viis aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva].
Muudatusettepanek 170
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2 a (uus)
2a.  Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 2b kohaldamist, näevad liikmesriigid pärast … [kuus aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva] ette viieaastase üleminekuperioodi, mille jooksul võivad teenuseosutajad jätkata oma teenuste osutamist, kasutades tooteid, mida nad enne seda kuupäeva kasutasid seaduslikult sarnaste teenuste osutamiseks.
Muudatusettepanek 171
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 2 b (uus)
2b.  Liikmesriigid võivad ette näha, et teenuseosutajate poolt enne … [kuus aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva] teenuste osutamiseks seaduslikult kasutatud iseteenindusterminalide kasutamist võib jätkata sarnaste teenuste osutamiseks kuni nende majanduslikult kasuliku eluea lõpuni.
Muudatusettepanek 172
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 5
5.  Liikmesriigid, kes kasutavad artikli 3 lõikes 10 sätestatud võimalust, edastavad komisjonile põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti, mille nad on sel eesmärgil vastu võtnud, ning esitavad komisjonile aruande edusammude kohta nende rakendamisel.
5.  Liikmesriigid edastavad asjakohasel juhul komisjonile põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti, mille nad on artikli 3 lõike 10 kohaldamise eesmärgil vastu võtnud, ning esitavad komisjonile aruande edusammude kohta nende rakendamisel.
Muudatusettepanek 173
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõik 1
[…insert date - five years after the application of this Directive] ja seejärel iga viie aasta tagant esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele aruande käesoleva direktiivi rakendamise kohta.
-1.   [Kolm aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva] ja seejärel iga viie aasta tagant esitab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele aruande käesoleva direktiivi kohaldamise kohta.
Muudatusettepanek 174
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 1
1.  Aruandes tuleb muu hulgas käsitleda edasiminekut toodete ja teenuste ligipääsetavuses ning selle mõju ettevõtjatele ja puuetega inimestele, pidades silmas ühiskonna, majanduse ja tehnoloogia arengut ning selgitades võimaluse korral välja koormuse vähendamise valdkonnad, eesmärgiga hinnata vajadust vaadata läbi käesolev direktiiv.
1.  Aruannetes, mis koostatakse artikli 12 lõike 6 ja artikli 22 lõike 4 kohaselt saadud teadete alusel, hinnatakse seda, kas direktiiv on saavutanud oma eesmärgid, eelkõige seoses ligipääsetavate toodete ja teenuste vaba liikumise edendamisega. Aruannetes käsitletakse ka ühiskonna, majanduse ja tehnoloogia arengut silmas pidades edasiminekut toodete ja teenuste ligipääsetavuses, vajadust lisada käesoleva direktiivi kohaldamisalasse uusi tooteid ja teenuseid või jätta teatavad tooted või teenused käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja ning käesoleva direktiivi mõju ettevõtjatele ja puuetega inimestele, selgitades võimaluse korral välja koormuse vähendamise valdkonnad, et hinnata vajadust vaadata läbi käesolev direktiiv.
Muudatusettepanek 175
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 2
2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile õigeaegselt kogu vajaliku teabe, et komisjon saaks koostada aruande.
2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile õigeaegselt kogu vajaliku teabe, et komisjon saaks koostada sellised aruanded.
Muudatusettepanek 176
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 3
3.  Komisjoni aruandes võetakse arvesse majandusala sidusrühmade ning asjaomaste valitsusväliste organisatsioonide, sealhulgas puuetega inimesi ja eakaid esindavate organisatsioonide, seisukohti.
3.  Komisjoni aruandes võetakse arvesse majandusala sidusrühmade ning asjaomaste valitsusväliste organisatsioonide, sealhulgas puuetega inimeste organisatsioonide seisukohti.
Muudatusettepanek 177
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I jagu – A osa (uus)
A.  Operatsioonisüsteemid
1.  Selleks et maksimeerida teenuste mõistlikult eeldatavat kasutamist puuetega inimeste poolt, osutatakse teenuseid C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid järgides ja see hõlmab järgmist:
a)  teave kõnealuse teenuse toimimise ning selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta ning
b)  elektrooniline teave, sealhulgas kõnealuse teenuse osutamiseks vajalikud veebisaidid.
Muudatusettepanek 178
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I jagu – B osa (uus)
B.  Üldotstarbeline arvuti riistvara ja selle manusoperatsioonisüsteemid
Muudatusettepanek 180
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I jagu – punkt 2
[.....]
välja jäetud
Muudatusettepanek 181
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I jagu – C osa (uus)
C.  Funktsionaalsed toimivusnõuded
Selleks et toodete ja teenuste disain ja kasutajaliides oleksid ligipääsetavad, võetakse toodete ja teenuste kavandamisel arvesse järgmist:
a)  Kasutamine nägemisvõime puudumise korral
Kui toode pakub visuaalseid töörežiime, pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei eelda nägemisvõimet.
b)  Kasutamine piiratud nägemisvõime korral
Kui toode pakub visuaalseid töörežiime, pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis võimaldab kasutajatel toodet kasutada piiratud nägemisvõimega; see on saavutatav näiteks elementide abil, mis on seotud paindliku kontrastsuse ja heledusega, paindliku suurendamisega sisu või funktsionaalsuse kaotuseta ning paindlike võimalustega esiplaani ja tausta visuaalsete elementide eristamiseks ja seadistamiseks ning vajaliku nägemisvälja paindliku seadistamisega.
c)  Kasutamine värvitaju puudumise korral
Kui toode pakub visuaalseid töörežiime, pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei eelda kasutajalt värvitaju.
d)  Kasutamine kuulmisvõime puudumise korral
Kui toode pakub auditiivseid töörežiime, pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei eelda kuulmisvõimet.
e)  Kasutamine piiratud kuulmisvõime korral
Kui toode pakub auditiivseid töörežiime, pakutakse vähemalt üks tõhustatud helifunktsioonidega töörežiim; see on saavutatav näiteks kasutaja võimalusega seadistada hääletugevust ning paindlike võimalustega eristada ja seadistada esiplaanil ja taustal olevat heli, kui hääl ja taust on olemas eraldi heliribadena.
f)  Kasutamine kõnevõime puudumise korral
Kui toode nõuab kasutajatelt häälsisendit, pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis ei eelda neilt hääle kasutamist. Hääle kasutamine hõlmab mis tahes suuliselt tekitatavat heli, nt kõne, vilistamine või laksutamine.
g)  Kasutamine piiratud käsitsemisvõime või jõu korral
Kui toode nõuab manuaalseid toiminguid, pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis võimaldab kasutajal kasutada toodet alternatiivsete toimingute abil, mis ei eelda peenmotoorset juhtimist ega käsitsemist, käejõudu ega korraga rohkem kui ühe juhtseadise kasutamist.
h)  Kasutamine piiratud ulatusvõime korral
Eraldiseisvate või paigaldatud toodete korral peavad nende juhtelemendid olema kõigi kasutajate küündivusulatuses.
i)  Valgustundlikkushoogude vallandamise riski minimeerimine
Kui toode pakub visuaalseid töörežiime, välditakse töörežiime, mis teadaolevalt vallandavad valgustundlikkushoogusid.
j)  Kasutamine piiratud kognitiivsete võimete korral
Toode hõlmab vähemalt ühte töörežiimi, mille elemendid lihtsustavad ja hõlbustavad selle kasutamist.
k)  Eraelu puutumatus
Kui toode hõlmab elemente, mis on sellele paigaldatud ligipääsetavuse eesmärgil, pakutakse vähemalt üks töörežiim, mis tagab kõnealauste ligipääsetavuse eesmärgil paigaldatud tooteelementide kasutamisel eraelu puutumatuse.
Muudatusettepanek 182
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – I jagu – D osa (uus)
D.  Tugiteenused
Olemasolu korral antakse tugiteenuste raames teavet toote ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda puuetega inimeste jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.
Muudatusettepanekud 183 ja 291
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – II jagu – pealkiri
Iseteenindusterminalid: pangaautomaadid, piletiautomaadid ja registreerimisautomaadid
Iseteenindusterminalid: pangaautomaadid, piletiautomaadid, registreerimisautomaadid ja makseterminalid
Muudatusettepanekud 184, 291, 299 ja 342
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – II jagu – punkt 1
1.  Kavandamine ja tootmine
1.  Kavandamine ja tootmine
Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel arvestama ligipääsetavusega eelkõige järgmiste aspektide puhul:
Selleks et maksimeerida toodete mõistlikult eeldatavat kasutamist puuetega inimeste poolt, kavandatakse ja toodetakse tooteid I jao C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid järgides. Sellega seoses ei vaja tooted ligipääsetavuselemendi aktiveerimist, et seda elementi vajav kasutaja saaks selle sisse lülitada.
Toodete kavandamine ja tootmine võimaldab ligipääsetavust tänu järgmistele aspektidele:
(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema:
a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend ja hoiatused);
(i)  kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;
(ii)  arusaadav;
(iii)  tajutav;
(iv)  eeldatavaid kasutustingimusi arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;
(b)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;
b)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund);
(c)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;
c)  toote funktsionaalsus, mis tähendab funktsioone, mille puhul on arvesse võetud puuetega inimeste vajadusi, ja milleks tuleb võimaldada isiklike kõrvaklappide kasutamist, esitada piiratud reageerimisaja korral kasutajale rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu hoiatusteade ja võimaldada lubatud aja pikendamist ning tagada piisava kontrastsusega ja kompimise teel eristatavad klahvide ja juhtseadised;
(d)  toote liidestamist abivahenditega.
d)  vajaduse korral ühilduvus liidu tasandil kättesaadavate abivahendite ja tugitehnoloogiatega, sealhulgas selliste kuulmistehnoloogiatega nagu kuuldeaparaadid, telecoil-süsteemid, kohleaarimplantaadid ja kuulamise abivahendid.
Muudatusettepanek 185
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – II jagu – punkt 2
[....]
välja jäetud
Muudatusettepanek 186
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – III jagu – pealkiri
Telefoniteenused, sealhulgas hädaabiteenused, ja nendega seotud tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus
Telefoniteenused, sealhulgas hädaabiteenused, ja nendega seotud tarbija-lõppseadmed
Muudatusettepanekud 187, 292 ja 300
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – III jagu – A osa – punkt 1
1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:
1.  Selleks et maksimeerida teenuste mõistlikult eeldatavat kasutamist puuetega inimeste poolt, osutatakse teenuseid I jao C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid järgides ja see hõlmab järgmist:
(a)  tuleb tagada, et teenuste pakkumisel kasutatavad tooted on kooskõlas punktis b „Seotud tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus” sätestatud eeskirjadega;
a)  teenuseosutajate poolt kõnealuse teenuse pakkumisel kasutatavad tooted kooskõlas käesoleva jao punktis B sätestatud eeskirjadega;
(b)  tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta järgmiselt:
b)  teave kõnealuse teenuse toimimise ning selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta;
(i)  infosisu peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida kasutajad saavad esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;
(ii)  tuleb võimaldada alternatiive mittetekstilisele sisule;
(iii)   elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti c kohaselt.
ba)   elektrooniline teave, sealhulgas kõnealuse teenuse osutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused;
(c)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.
c)  veebisaitide ligipääsetavaks tegemine järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;
ca)  mobiilipõhised rakendused;
(d)  tuleb anda ligipääsetavat teavet, et suurendada abistavate teenuste vastastikust täiendavust;
d)  teave, et suurendada abistavate teenuste vastastikust täiendavust;
(e)  võtta arvesse funktsioone, tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadustele.
e)  funktsioone, tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse täita puuetega inimeste vajadusi ja tagada koostalitlus; see tuleb saavutada, toetades kahe kasutaja või kasutaja ja hädaabiteenistuse vahelist heli-, video- ja reaalajas tekstisidet, kas eraldi või kombineerituna (nn Total Conversation).
Muudatusettepanek 344
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – III jagu – A osa – punkt 1 a (uus)
1a.   Tugiteenused
Võimaluse korral antakse tugiteenuste raames (kasutajatoed, kõnekeskused, tehniline tugi, edastusteenused ja koolitusteenused) teavet teenuse ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda piiratud funktsionaalse võimekusega kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.
Muudatusettepanek ud 188 ja 292
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – III jagu – B osa – pealkiri
B.  Seotud tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus
B.  Seotud tarbija-lõppseadmed
Muudatusettepanekud 189, 292 ja 301
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – III jagu – B osa – punkt 1
1.  Kavandamine ja tootmine
1.  Kavandamine ja tootmine
Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel arvestama ligipääsetavusega eelkõige järgmiste aspektide puhul:
Selleks et puuetega inimesed saaksid kasutada tooteid mõistlikult eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel järgima I jao C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid ja see hõlmab järgmist:
(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) on
a)   tootel olevat teavet toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend ja hoiatused);
(i)  kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;
(ii)  arusaadav;
(iii)  tajutav;
(iv)  eeldatavaid kasutustingimusi arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;
(b)  toote pakendit, sealhulgas sellel esitatavat teavet (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine);
b)  toote pakendit, sealhulgas sellel esitatavat teavet (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine);
(c)  juhised toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta peavad vastama järgmistele nõuetele:
c)  juhiseid toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta;
(i)  juhise tekst peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida saab esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu; ja
(ii)  juhised peavad võimaldama alternatiive mittetekstilisele sisule;
(d)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;
d)  toote kasutajaliidest (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund);
(e)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;
e)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, millega soovitakse vastata puuetega inimeste vajadustele ja tagada koostalitlus; see tuleb saavutada hi‑fi audioseadmete toel, videoresolutsiooniga, mis võimaldab suhtlust viipekeeles, reaalajas tekstiga üksi või koos hääl- ja videosuhtlusega või tagades traadita ühenduse kuulmistehnoloogiatega;
(f)  toote liidestamist abivahenditega.
f)  toote liidestamist abivahenditega.
Muudatusettepanek 190
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – III jagu – B osa – punkt 2
[....]
välja jäetud
Muudatusettepanek 346
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – III jagu – B osa – punkt 2 a (uus)
2a.   Tugiteenused
Võimaluse korral antakse tugiteenuste (kasutajatoed, kõnekeskused, tehniline tugi, edastusteenused ja koolitusteenused) raames teavet toote ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda piiratud funktsionaalse võimekusega kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.
Muudatusettepanek 191
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IV jagu – pealkiri
Audiovisuaalmeedia teenused ja nendega seotud tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus;
Veebisaidid ja audiovisuaalmeedia teenuste internetipõhised rakendused ja nendega seotud tarbija-lõppseadmed
Muudatusettepanek 192
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IV jagu – A osa – pealkiri
A.  Teenused
A.  Veebisaidid ja internetipõhised rakendused
Muudatusettepanek 193
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IV jagu – A osa – punkt 1
1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:
1.   Selleks et puuetega inimesed saaksid kasutada teenuseid mõistlikult eeldataval ja optimaalsel viisil, osutatakse teenuseid I jao C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid järgides ja see hõlmab järgmist:
a)   tuleb tagada, et teenuste pakkumisel kasutatavad tooted on kooskõlas punktis b „Seotud tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus” sätestatud eeskirjadega;
a)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;
b)   tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta järgmiselt:
b)   mobiilsideseadmetel põhinevad rakendused.
i)  infosisu peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida kasutajad saavad esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;
ii)  tuleb võimaldada alternatiive mittetekstilisele sisule;
iii)  elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti c kohaselt.
c)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.
d)  tuleb anda ligipääsetavat teavet, et suurendada abistavate teenuste vastastikust täiendavust;
e)  võtta arvesse funktsioone, tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadustele.
Muudatusettepanek 194
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IV jagu – B osa – pealkiri
B.  Seotud tarbija-lõppseadmed, millel on tipptasemel andmetöötlusvõimsus
B.  Seotud tarbija-lõppseadmed
Muudatusettepanekud 195 ja 293
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IV jagu – B osa – punkt 1
1.  Kavandamine ja tootmine
1.  Kavandamine ja tootmine
Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel arvestama ligipääsetavusega eelkõige järgmiste aspektide puhul:
Selleks et puuetega inimesed saaksid kasutada tooteid mõistlikult eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel järgima I jao C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid ja see hõlmab järgmist:
(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema:
a)  tootel olevat teavet toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend ja hoiatused);
(i)  kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;
(ii)  arusaadav;
(iii)  tajutav;
(iv)  eeldatavaid kasutustingimusi arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;
(b)  toote pakendit, sealhulgas sellel esitatavat teavet (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine);
b)  toote pakendit, sealhulgas sellel esitatavat teavet (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine);
(c)  juhised toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta peavad vastama järgmistele nõuetele:
c)  juhiseid toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta;
(i)  juhise tekst peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida saab esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu; ja
(ii)  juhised peavad võimaldama alternatiive mittetekstilisele sisule;
(d)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;
d)  toote kasutajaliidest (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund);
(e)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;
e)  toote funktsionaalsust, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud puuetega inimeste vajadusi,mida saab saavutada näiteks toetades võimalust valida, isikustada ja kuvada ligipääsuteenuseid, nagu subtiitrid kurtidele ja kuulmisraskustega inimestele, audiokirjeldused, subtiitrite pealelugemine ja viipekeelne tõlge, pakkudes vahendeid tõhusa Wi‑Fi‑ühenduse ja kuulmistehnoloogiate ühendamiseks või kasutajakontrolli, et aktiveerida audiovisuaalteenustele ligipääsuteenused kasutajale esmatasandi meedia kontrolliga samal tähtsuse tasandil;
(f)  toote liidestamist abivahenditega.
f)  toote liidestamist abivahenditega.
Muudatusettepanek 196
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IV jagu – B osa – punkt 2
[....]
välja jäetud
Muudatusettepanekud 197 ja 308
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – pealkiri
Lennu-, bussi-, raudtee- ja veetranspordi reisijateveo teenused; reisijateveoteenuste osutamiseks kasutatavad veebisaidid; mobiilsideseadmetel põhinevad teenused, arukad piletimüügisüsteemid, reaalajas teave; iseteenindusterminalid ning pileti- ja registreerimisautomaadid, mida kasutatakse reisijateveoteenuste pakkumiseks
Lennu-, bussi-, raudtee- ja veetranspordi reisijateveo teenused; reisijateveoteenuste osutamiseks kasutatavad veebisaidid; mobiilsideseadmetel põhinevad teenused, arukad piletimüügisüsteemid, reaalajas teave; iseteenindusterminalid, sealhulgas makseterminalid, ning pileti- ja registreerimisautomaadid, mida kasutatakse reisijateveo-, liikuvus- ja turismiteenuste pakkumiseks
Muudatusettepanekud 198, 294REV, 303, 311, 315 ja 316
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – A osa – punkt 1
1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:
1.   Selleks et puuetega inimesed saaksid kasutada teenuseid mõistlikult eeldataval ja optimaalsel viisil, osutatakse teenuseid I jao C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid järgides ja see hõlmab järgmist:
(a)  tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta järgmiselt:
a)  teave asjaomase teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta;
(i)  infosisu peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida kasutajad saavad esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;
(ii)  tuleb võimaldada alternatiive mittetekstilisele sisule;
aa)   teavet selle kohta, kuidas teenuse, sh sõidukite, ümbritseva taristu ja tehiskeskkonna ligipääsetavusomadusi kasutada, ja antakse teavet abi kohta vastavalt määrustele (EÜ) nr 1107/2006, (EL) nr 1177/2010, (EÜ) nr 1371/2007 ja (EL) nr 181/2011;
(iii)   elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti b kohaselt.
ab)   elektrooniline teave, sealhulgas asjaomase teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti b kohaselt;
(b)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;
b)  veebisaidid, sealhulgas reisijateveo-, turismi-, majutus- ja toitlustusteenuste osutamiseks vajalikud veebirakendused peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist; see hõlmab vajaduse korral sisu esituse ja suhtlusviiside kohandamist koos ligipääsetava digitaalse ja elektroonilise alternatiivi pakkumisega töökindlal viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.
ba)   mobiilsidepõhised teenused, sealhulgas teenuse osutamiseks vajalikud mobiilirakendused tuleb muuta järjepidevalt ja piisavalt ligipääsetavaks, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning töökindlal viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;
(c)  võtta arvesse funktsioone, tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadustele.
c)  võtta arvesse funktsioone, tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata puuetega inimeste vajadustele, sealhulgas muutes mobiilsidepõhised teenused, sealhulgas teenuse osutamiseks vajalikud mobiilirakendused järjepidevalt ja piisavalt ligipääsetavaks, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning tehes seda töökindlal viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;
See puudutab teenuseid nagu arukad piletimüügisüsteemid (elektrooniline broneerimine, piletite broneerimine jne), reaalajas reisijateave (sõiduplaanid, teave liiklushäirete, ühendusteenuste ja muude transpordiliikidega edasi reisimise võimaluste jms kohta) ning lisateenusteave (jaamapersonali, rikkis liftide või teenuste kohta, mille osutamine ei ole ajutiselt võimalik).
ca)  mobiilsideseadmetel põhinevaid teenuseid, arukaid piletimüügisüsteeme ja reaalajas teavet.
Muudatusettepanek 199
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – B osa
B.  Reisijateveoteenuste osutamiseks kasutatavad veebisaidid
välja jäetud
(a)  Veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.
Muudatusettepanek 200
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – C osa
C.   Mobiilsideseadmetel põhinevad teenused, arukad piletimüügisüsteemid, ja reaalajas teave
välja jäetud
1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:
(a)  tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta järgmiselt:
(i)  infosisu peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida kasutajad saavad esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;
(ii)  tuleb võimaldada alternatiive mittetekstilisele sisule;
(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti b kohaselt.
(b)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.
Muudatusettepanek 201
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – D osa – pealkiri
D.  Iseteenindusterminalid ning pileti- ja registreerimisautomaadid, mida kasutatakse reisijateveoteenuste pakkumiseks
D.  iseteenindusterminalid, sealhulgas makseterminalid, ning pileti- ja registreerimisautomaadid, mida kasutatakse reisijateveoteenuste pakkumiseks
Muudatusettepanekud 202 ja 327
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – D osa – punkt 1
1.  Kavandamine ja tootmine
1.  Kavandamine ja tootmine
Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel arvestama ligipääsetavusega eelkõige järgmiste aspektide puhul:
Selleks et puuetega inimesed saaksid kasutada tooteid mõistlikult eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel järgima I jao C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid ja see hõlmab järgmist:
(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema:
a)  tootel olevat teavet toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend ja hoiatused);
(i)  kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;
(ii)  arusaadav;
(iii)  tajutav;
(iv)  eeldatavaid kasutustingimusi arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;
(b)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;
b)  toote kasutajaliidest (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund);
(c)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;
c)  toote funktsionaalsust, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud puuetega inimeste vajadusi;
(d)  toote liidestamine abivahenditega.
d)  toote ühilduvus abivahendite ja tugitehnoloogiatega, sealhulgas selliste kuulmistehnoloogiatega nagu kuuldeaparaadid, telecoil-süsteemid, kohleaarsed implantaadid ja kuulmise abivahendid; toode peab võimaldama ka isiklike kõrvaklappide kasutamist.
Muudatusettepanek 352
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – D osa – punkt 1 a (uus)
1a.  Tugiteenused
Võimaluse korral antakse tugiteenuste raames (kasutajatoed, kõnekeskused, tehniline tugi, edastusteenused ja koolitusteenused) teavet toote ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse kohta tugitehnoloogiatega, tehes seda piiratud funktsionaalse võimekusega kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.

Muudatusettepanek 203
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – V jagu – D osa – punkt 2
[....]
välja jäetud
Muudatusettepanek 204
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VI jagu – pealkiri
Pangandusteenused; pangateenuste osutamiseks kasutatavad veebisaidid; mobiilsideseadmetel põhinevad pangateenused; sealhulgas pangaautomaadid, mida kasutatakse pangandusteenuste osutamiseks:
Tarbijatele mõeldud pangandusteenused; pangateenuste osutamiseks kasutatavad veebisaidid; mobiilsideseadmetel põhinevad pangateenused; iseteenindusterminalid, sealhulgas makseterminalid ja pangaautomaadid, mida kasutatakse pangandusteenuste osutamiseks
Muudatusettepanekud 205, 295 ja 304
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VI jagu – A osa – punkt 1
1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:
1.  Selleks et puuetega inimesed saaksid kasutada teenuseid mõistlikult eeldataval ja optimaalsel viisil, osutatakse teenuseid I jao C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid järgides ja see hõlmab järgmist:
(a)  tuleb tagada, et teenuste pakkumisel kasutatavad tooted on kooskõlas punktis D sätestatud eeskirjadega;
a)  teenuseosutajate poolt kõnealuse teenuse pakkumisel kasutatavaid tooteid kooskõlas käesoleva jao punktis D sätestatud eeskirjadega;
(b)  tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta järgmiselt:
b)  teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta. See teave peab olema arusaadav ja selle keerukus ei tohi ületada Euroopa Nõukogu Euroopa keeleõppe raamdokumendi taset B2 (kõrgem kesktase);
(i)  infosisu peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida kasutajad saavad esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;
(ii)  tuleb võimaldada alternatiive mittetekstilisele sisule;
(iii)   elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti c kohaselt.
ba)  elektroonilist teavet, sealhulgas kõnealuse teenuse kasutamiseks vajalikke veebisaite ja internetipõhiseid rakendusi ning teavet elektrooniliste identimis- ja julgeolekumeetodite ja makseviiside kohta.
(c)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.
(d)  võtta arvesse funktsioone, tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadustele.
d)  funktsioone, tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata puuetega inimeste vajadustele;
da)  mobiilsideseadmetel põhinevaid pangateenuseid.
Muudatusettepanek 206
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VI jagu – B osa
B.  Pangandusteenuste osutamiseks kasutatavad veebisaidid
välja jäetud
Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:
(a)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.
Muudatusettepanek 207
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VI jagu – C osa
C.   Mobiilsideseadmetel põhinevad pangateenused
välja jäetud
1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:
(a)  tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta järgmiselt:
(i)  infosisu peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida kasutajad saavad esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;
(ii)  tuleb võimaldada alternatiive mittetekstilisele sisule;
(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti b kohaselt.
(b)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.
Muudatusettepanek 208
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VI jagu – D osa – pealkiri
D.  Iseteenindusterminalid, sealhulgas pangaautomaadid, mida kasutatakse pangandusteenuste osutamiseks
D.  Iseteenindusterminalid, sealhulgas makseterminalid ja pangaautomaadid, mida kasutatakse pangandusteenuste osutamiseks
Muudatusettepanek 209
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VI jagu – D osa – punkt 1
1.  Kavandamine ja tootmine
1.  Kavandamine ja tootmine
Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel arvestama ligipääsetavusega eelkõige järgmiste aspektide puhul:
Selleks et puuetega inimesed saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel järgima I jao C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid ja see hõlmab järgmist:
(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema:
a)  tootel olevat teavet toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend ja hoiatused);
(i)  kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;
(ii)  arusaadav;
(iii)  tajutav;
(iv)  eeldatavaid kasutustingimusi arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;
(b)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;
b)  toote kasutajaliidest (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund);
(c)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;
c)  toote funktsionaalsust, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud puuetega inimeste vajadusi;
(d)  toote liidestamist abivahenditega.
d)  toote liidestamist abivahenditega.
Muudatusettepanek 356
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VI jagu –D osa – punkt 1 a (uus)
1a.  Tugiteenused
Võimaluse korral antakse tugiteenuste raames (kasutajatoed, kõnekeskused, tehniline tugi, edastusteenused ja koolitusteenused) teavet toote ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda piiratud funktsionaalse võimekusega kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.

Muudatusettepanek 210
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VI jagu – D osa – punkt 2
[....]
välja jäetud
Muudatusettepanek 211
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VII jagu – pealkiri
E-raamatud
E‑raamatud ja nendega seotud seadmed
Muudatusettepanek 305
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VII jagu – A osa – punkt 1
1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:
1.  Selleks et maksimeerida teenuste mõistlikult eeldatavat kasutamist puuetega inimeste poolt, osutatakse teenuseid käesolevas direktiivis sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid järgides ja see hõlmab järgmist:
(a)  tuleb tagada, et teenuste pakkumisel kasutatavad tooted on kooskõlas punktis B „Tooted” sätestatud eeskirjadega;
a)  teenuseosutajate poolt kõnealuse teenuse pakkumisel kasutatavaid tooteid kooskõlas käesoleva jao punktis B sätestatud eeskirjadega;
(b)  tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta järgmiselt:
b)  teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta ning olemasolevat teavet (metaandmed) toodete ja teenuste ligipääsetavuselementide kohta;
(i)  infosisu peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida kasutajad saavad esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;
(ii)  tuleb võimaldada alternatiive mittetekstilisele sisule;
(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti c kohaselt.
ba)   elektroonilist teavet, sealhulgas kõnealuse teenuse kasutamiseks vajalikke internetipõhiseid rakendusi ning e‑lugereid;
(c)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.
c)  veebisaidid ja mobiilsideseadmetel põhinevad rakendused peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;
(d)  tuleb anda ligipääsetavat teavet, et suurendada abistavate teenuste vastastikust täiendavust;
d)  tuleb anda ligipääsetavat teavet, et suurendada abistavate teenuste vastastikust täiendavust;
(e)  tuleb võtta arvesse funktsioone, tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadustele.
e)  tuleb võtta arvesse funktsioone, tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata puuetega inimeste vajadustele, tagades navigeerimise kogu dokumendis, dünaamilise kujunduse, võimaluse sünkroniseerida teksti ja audiosisu, kõnesünteesi tehnoloogia, võimaldades sisu alternatiivseid esitusviise ja koostalitlust paljude tugitehnoloogiatega viisil, mis võimaldab arusaadavust, tajutavust, kasutatavust ning mis muudab ühilduvuse kasutajaagentidega võimalikult suureks.
Muudatusettepanek 358
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VII jagu –punkt B – punkt 1
1.  Kavandamine ja tootmine Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel arvestama ligipääsetavusega eelkõige järgmiste aspektide puhul:
1.  Kavandamine ja tootmine Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel järgima järgmisi ligipääsetavusnõudeid:
(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema::
a)   tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema esitatud erinevates ligipääsetavates vormingutes, ja see peab olema:
(i)  kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;
i)  kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;;
(ii)  arusaadav;
(ii)  arusaadav;
(iii)  tajutav;
iii)  tajutav;
(iv)  eeldatavaid kasutustingimusi arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;
iv)  piisava suurusega kirjatüübiga, mille puhul on kontrast tähemärkide ja nende tausta vahel piisav, et nende loetavus oleks eeldatavates kasutustingimustes võimalikult suur;
(b)  toote pakend, sealhulgas sellel esitatav teave (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine);
b)  toote pakend, sealhulgas sellel esitatav teave (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine) ning kaubamärk, toote nimi ja liik, mis:
i)  peab vastama punktis 1 a sätestatud nõuetele;
ii)  peab andma lihtsalt ja täpselt kasutajatele teavet selle kohta, kuidas toode sisaldab ligipääsetavusomadusi ja kuidas see ühildub tugitehnoloogiaga;
(c)  juhised toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta peavad vastama järgmistele nõuetele:
c)  juhised toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta peavad nii eraldi esitamise korral kui ka tootesse integreerituna vastama järgmistele nõuetele:
(i)  juhiste sisu on kättesaadav tekstiformaatides, mida saab kasutada muude alternatiivsete abiformaatide loomisel, mida esitatakse erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;
i)  need tehakse kättesaadavaks ligipääsetavas veebivormingus ja veebiväliste elektrooniliste dokumentide vormingus, mis on nii tajutav kui ka kasutatav; ja
(ii)  juhistes on alternatiivid mittetekstilisele sisule;
ii)  tootja esitab teenuse ligipääsetavusomaduste loetelu, selgituse selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teabe toote ühilduvuse kohta tugitehnoloogiatega;
(d)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;
d)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;
(e)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;
e)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;
(f)  toote liidestamine abivahenditega.
f)   vajaduse korral ühilduvus abivahendite ja tugitehnoloogiatega.
Muudatusettepanek 214
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VII jagu – B osa – punkt 2
[...]
välja jäetud
Muudatusettepanekud 215, 296, 306 ja 359
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VIII jagu – A osa – punkt 1
1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:
1.  Selleks et puuetega inimesed saaksid kasutada teenuseid mõistlikult eeldataval ja optimaalsel viisil, osutatakse teenuseid I jao C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid järgides ja see hõlmab järgmist:
(a)  tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta järgmiselt:
a)  teavet asjaomase teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta;
(i)  infosisu peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida kasutajad saavad esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;
(ii)  tuleb võimaldada alternatiive mittetekstilisele sisule;
(iii)   elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti b kohaselt.
aa)  elektroonilist teavet, sealhulgas kõnealuse teenuse kasutamiseks vajalikke veebi- ja mobiilipõhiseid rakendusi ja veebisaite ning teavet elektrooniliste identimis- ja julgeolekumeetodite ja makseviiside kohta, tuleb esitada punkti b kohaselt;
(b)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.
b)  veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.
ba)  mobiilsideseadmetel põhinevaid pangateenuseid.
Muudatusettepanek 360
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VIII jagu – A osa – punkt 1 a (uus)
1a.  Tugiteenused
Võimaluse korral antakse tugiteenuste raames (kasutajatoed, kõnekeskused, tehniline tugi, edastusteenused ja koolitusteenused) teavet teenuse ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse kohta tugitehnoloogiaga, tehes seda piiratud funktsionaalse võimekusega kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste jaoks ligipääsetavate sidevahendite abil.
Muudatusettepanek 335
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – VIII a jagu (uus)
VIIIa JAGU
Majutusteenused
Teenused
1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:
a)  tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta järgmiselt:
i)  teave peab olema kättesaadav ligipääsetavas veebivormingus, tehes selle alapunkti b kohaselt tajutavaks, kasutatavaks, arusaadavaks ja töökindlaks;
ii)  selles esitatakse teenuse ligipääsetavuselementide loetelu ja selgitus selle kohta, kuidas neid kasutada, ja teave selle kohta, et teenus täiendab paljusid tugitehnoloogiaid;
b)  teenuse pakkumiseks vajalikud veebisaidid ja internetipõhised rakendused peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning töökindlal viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;
c)  mobiilsidepõhised teenused, sealhulgas e-kaubanduse teenuste osutamiseks vajalikud mobiilirakendused peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavust ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning töökindlal viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;
d)  elektroonilised identimis- ja turvameetodid ning makseviisid, mis on vajalikud teenuse osutamiseks, peavad olema arusaadavad, tajutavad, kasutatavad ja töökindlad, õõnestamata kasutaja turvalisust ja eraelu puutumatust;
e)  tehiskeskkond tuleb teha puuetega inimeste jaoks ligipääsetavaks vastavalt X jaos sätestatud nõuetele, sealhulgas:
i)  kõik üldkasutatavad alad (vastuvõtuala, sissepääs, vaba aja veetmise rajatised, konverentsiruumid jne);
ii)  toad, kooskõlas X jao nõuetega; ligipääsetavate tubade miinimumarv asutuse kohta:
–  1 ligipääsetav tuba asutuste puhul, kus on kokku alla 20 toa;
–  2 ligipääsetavat tuba asutuste puhul, kus on üle 20, kuid alla 50 toa;
–  1 täiendav juurdepääsetav tuba iga 50 lisatoa kohta.
2.  Tugiteenused
Võimaluse korral antakse tugiteenuste raames (kasutajatoed, kõnekeskused, tehniline tugi, edastusteenused ja koolitusteenused) teavet teenuse ligipääsetavuse ning selle ühilduvuse kohta tugitehnoloogia ja -teenustega, tehes seda piiratud funktsionaalse võimekusega kasutajate, sealhulgas puuetega inimeste jaoks ligipääsetavate kommunikatsioonivahendite abil.

Muudatusettepanek 216
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – punkt 1
1.  Kavandamine ja tootmine
1.  Kavandamine ja tootmine
Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed ja eakad, saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel arvestama ligipääsetavusega eelkõige järgmiste aspektide puhul:
Selleks et puuetega inimesed ja eakad saaksid kasutada tooteid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab toodete kavandamisel ja tootmisel järgima I jao C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid ja see hõlmab järgmist:
(a)  tootel olev teave toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused) peab olema:
a)  tootel olevat teavet toote kasutamise kohta (märgistus, kasutusjuhend, hoiatused);
(i)  kättesaadav rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;
(ii)  arusaadav;
(iii)  tajutav;
(iv)  eeldatavaid kasutustingimusi arvestades piisava suurusega kirjatüübiga;
(b)  toote pakendit, sealhulgas sellel esitatavat teavet (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine);
b)  toote pakendit, sealhulgas sellel esitatavat teavet (avamine, sulgemine, kasutamine, kõrvaldamine);
(c)  juhised toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta peavad vastama järgmistele nõuetele:
c)  juhiseid toote kasutamise, paigaldamise, hooldamise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta;
(i)  juhise tekst peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida saab esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu; ja
(ii)  juhised peavad võimaldama alternatiive mittetekstilisele sisule;
(d)  toote kasutajaliides (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund) punkti 2 kohaselt;
d)  toote kasutajaliidest (käsitsemine, käsklused ja tagasiside, sisend ja väljund);
(e)  toote funktsionaalsus, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadusi punkti 2 kohaselt;
e)  toote funktsionaalsust, pakkudes funktsioone, mille puhul on arvesse võetud puuetega inimeste vajadusi;
(f)  toote liidestamist abivahenditega.
f)  toote liidestamist abivahenditega.
Muudatusettepanekud 217 ja 297REV
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – A osa – punkt 2
[...]
välja jäetud
Muudatusettepanek 218
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – B osa – punkt 1
1.  Selleks et piiratud funktsionaalse võimekusega inimesed, sealhulgas puuetega inimesed, saaksid kasutada teenuseid eeldataval ja optimaalsel viisil, peab arvesse võtma järgmist:
1.  Selleks et puuetega inimesed saaksid kasutada teenuseid mõistlikult eeldataval ja optimaalsel viisil, osutatakse teenuseid I jao C osas sätestatud funktsionaalseid toimivusnõudeid järgides ja see hõlmab järgmist:
(a)  teha ligipääsetavaks tehiskeskkond, kus teenust osutatakse, sealhulgas transporditaristu, vastavalt C osale, ilma et see piiraks nende riiklike ja liidu õigusaktide kohaldamist, mis käsitlevad rahvuslike kunsti-, ajaloo- ja arheoloogiaväärtuste kaitset;
a)  tehiskeskkonda, kus teenust osutatakse, sealhulgas transporditaristut, vastavalt C osale, ilma et see piiraks nende riiklike ja liidu õigusaktide kohaldamist, mis käsitlevad rahvuslike kunsti-, ajaloo- ja arheoloogiaväärtuste kaitset;
(b)  teha ligipääsetavaks rajatised, sealhulgas sõidukid ja seadmed, mida on vaja teenuse osutamiseks, võttes arvesse järgmist:
b)  rajatisi, sealhulgas sõidukeid ja seadmeid, mida on vaja teenuse osutamiseks, võttes arvesse järgmist:
(i)  tehisala peab vastama punktis c esitatud nõuetele seoses peale- ja mahaminekuga, liikumise ja kasutamisega;
i)  tehisala peab vastama punktis c esitatud nõuetele seoses peale- ja mahaminekuga, liikumise ja kasutamisega;
(ii)  teave peab olema ligipääsetav erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;
(iii)  tuleb võimaldada alternatiive nähtavale mittetekstilisele sisule;
(c)  tuleb tagada, et teenuste pakkumisel kasutatavad tooted on kooskõlas A osas sätestatud eeskirjadega;
c)  teenuste pakkumisel kasutatavaid tooteid kooskõlas A osas sätestatud eeskirjadega;
(d)  tuleb anda teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta järgmiselt:
d)  teavet teenuse toimimise, selle ligipääsetavusomaduste ja süsteemide kohta;
(i)  infosisu peab olema kättesaadav vormingus, mida saab kasutada ka teistsuguste abistavate vormingute loomiseks, mida kasutajad saavad esitada erineval viisil ja rohkem kui ühe sensoorse kanali kaudu;
(ii)  tuleb võimaldada alternatiive mittetekstilisele sisule;
(iii)  elektrooniline teave, sealhulgas teenuse kasutamiseks vajalikud internetipõhised rakendused, tuleb esitada punkti e kohaselt.
(e)   veebisaidid peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil.
e)  veebisaidid ja mobiilsideseadmetel põhinevad rakendused peavad olema ligipääsetavad järjepideval ja sobival viisil, võimaldades kasutajapoolset tajumist, kasutamist ja arusaamist, nähes ette sisu esituse ja suhtlusviiside kohandatavuse ning pakkudes vajaduse korral ligipääsetava elektroonilise alternatiivi; ning viisil, mis võimaldab koostalitlust paljude kasutajaagentide ja tugitehnoloogiatega nii liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil;
(f)  tuleb anda ligipääsetavat teavet, et suurendada abistavate teenuste vastastikust täiendavust;
f)  teavet selleks, et suurendada vastastikust täiendavust abistavate teenustega;
(g)  tuleb võtta arvesse funktsioone, tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste vajadustele.
g)  funktsioone, tavasid, põhimõtteid, menetlusi ja muudatusi, mis on seotud selliste teenuste osutamisega, millega soovitakse vastata puuetega inimeste vajadustele.
Muudatusettepanek 219
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – IX jagu – C osa – punkt 1 – sissejuhatav osa
1.  Piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste, sealhulgas puuetega inimeste, iseseisev ligipääs tehiskeskkonnale selle eeldatavaks iseseisvaks kasutamiseks, hõlmab üldsuse ligipääsuks mõeldud alade puhul järgmisi aspekte:
1.  Puuetega inimeste iseseisev ligipääs tehiskeskkonnale selle eeldatavaks iseseisvaks kasutamiseks, hõlmab üldsuse ligipääsuks mõeldud alade puhul järgmisi aspekte:
Muudatusettepanek 220
Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – X jagu – lõik 1 – sissejuhatav osa
Piiratud funktsionaalse võimekusega inimeste, sealhulgas puuetega inimeste, iseseisev ligipääs tehiskeskkonnale, kus osutatakse artikli 3 lõikes 10 viidatud teenuseid, selle eeldatavaks iseseisvaks kasutamiseks, hõlmab üldsuse ligipääsuks mõeldud alade puhul järgmisi aspekte:
Puuetega inimeste iseseisev ligipääs tehiskeskkonnale, kus osutatakse artikli 3 lõikes 10 viidatud teenuseid, selle eeldatavaks iseseisvaks kasutamiseks, hõlmab üldsuse ligipääsuks mõeldud alade puhul järgmisi aspekte:
Muudatusettepanek 221
Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 4 – alapunkt 4.1
4.1.  Tootja kinnitab CE-märgise igale käesolevas direktiivis osutatud üksiktootele, mis vastab käesoleva direktiivi raames kohaldatavatele nõuetele.
välja jäetud

(1) Asi saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõike 4 neljandale lõigule vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks (A8‑0188/2017).

Õigusalane teave