Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0278(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0188/2017

Teksty złożone :

A8-0188/2017

Debaty :

PV 13/09/2017 - 16
CRE 13/09/2017 - 16
PV 12/03/2019 - 23
CRE 12/03/2019 - 23

Głosowanie :

PV 14/09/2017 - 8.1
CRE 14/09/2017 - 8.1
Wyjaśnienia do głosowania
PV 13/03/2019 - 11.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0347
P8_TA(2019)0173

Teksty przyjęte
PDF 1151kWORD 175k
Czwartek, 14 września 2017 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Wymogi dostępności produktów i usług ***I
P8_TA(2017)0347A8-0188/2017

Poprawki Parlamentu Europejskiego przyjęte w dniu 14 września 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług (COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Umocowanie 1 a (nowe)
uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej, a w szczególności jej art. 26,
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1
(1)  Celem niniejszej dyrektywy jest przyczynienie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego w drodze zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich oraz poprzez wyeliminowanie barier w swobodzie przepływu niektórych dostępnych produktów i usług. Poprawi to podaż dostępnych produktów i usług na rynku wewnętrznym.
(1)  Celem niniejszej dyrektywy jest przyczynienie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego w drodze zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich oraz poprzez wyeliminowanie barier w swobodzie przepływu niektórych dostępnych produktów i usług. Zwiększy to podaż dostępnych produktów i usług na rynku wewnętrznym, a także poprawi dostępność i praktyczność informacji na temat tych produktów i usług.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2
(2)  Popyt na dostępne produkty i usługi jest wysoki, a liczba osób niepełnosprawnych lub osób z ograniczeniami funkcjonalnymi znacznie wzrośnie wraz ze starzeniem się ludności UE. Warunki, w których produkty i usługi są bardziej dostępne, umożliwiają większe włączenie społeczne i ułatwiają prowadzenie niezależnego życia.
(2)  Popyt na dostępne produkty i usługi jest wysoki, a liczba osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osób niepełnosprawnych w rozumieniu art. 1 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych („Konwencji”), znacznie wzrośnie wraz ze starzeniem się ludności Unii. Warunki, w których produkty i usługi są bardziej dostępne, umożliwiają większe włączenie społeczne i są niezbędnym warunkiem prowadzenia niezależnego życia.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)
(2a)  Należy zagwarantować „powszechną dostępność”, „projektowanie dla wszystkich” i „uwzględnianie perspektywy płci” w produktach, narzędziach, urządzeniach i usługach, aby umożliwić powszechne korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3
(3)  Rozbieżności pomiędzy przepisami prawnymi i środkami administracyjnymi przyjętymi przez państwa członkowskie w zakresie dostępności produktów i usług dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym dla osób niepełnosprawnych, stwarzają bariery dla swobodnego przepływu tych produktów i usług oraz zakłócają skuteczną konkurencję na rynku wewnętrznym. Bariery te mają szczególny wpływ na podmioty gospodarcze, w szczególności na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).
(3)  Rozbieżności pomiędzy przepisami prawnymi i środkami administracyjnymi przyjętymi przez państwa członkowskie w zakresie dostępności niektórych produktów i usług dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym dla osób niepełnosprawnych, stwarzają bariery dla swobodnego przepływu tych produktów i usług oraz zakłócają skuteczną konkurencję na rynku wewnętrznym. W przypadku innych produktów rozbieżności prawdopodobnie będą się pogłębiać w następstwie wejścia w życie Konwencji. Bariery te mają szczególny wpływ na podmioty gospodarcze, w szczególności na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP).
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5
(5)  Odbiorcy dostępnych produktów i usług muszą płacić wysokie ceny ze względu na ograniczoną konkurencję wśród dostawców. Rozdrobnienie regulacji krajowych ogranicza ewentualne korzyści, jakie mogłaby przynieść wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i międzynarodowymi w kwestii reagowania na zmiany społeczne i technologiczne.
(5)  Odbiorcy dostępnych produktów, a w szczególności technologii wspomagających, i odbiorcy dostępnych usług muszą płacić wysokie ceny ze względu na ograniczoną konkurencję wśród dostawców. Rozdrobnienie regulacji krajowych ogranicza ewentualne korzyści, jakie mogłaby przynieść wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i międzynarodowymi w kwestii reagowania na zmiany społeczne i technologiczne.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6
(6)  Zbliżenie środków krajowych na poziomie Unii jest zatem niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, by położyć kres rozdrobnieniu rynku dostępnych produktów i usług, aby stworzyć ekonomię skali, ułatwić handel transgraniczny i transgraniczną mobilność, pomóc podmiotom gospodarczym skoncentrować zasoby na innowacjach, zamiast wykorzystywać te zasoby na zapewnianie zgodności z niejednolitymi wymogami prawnymi w całej Unii.
(6)  Zbliżenie środków krajowych na poziomie Unii jest zatem niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego, by położyć kres rozdrobnieniu rynku dostępnych produktów i usług, aby stworzyć ekonomię skali, ułatwić handel transgraniczny, swobodny przepływ towarów i usług oraz swobodny przepływ osób, w tym osób niepełnosprawnych, a także pomóc podmiotom gospodarczym skoncentrować zasoby na innowacjach, zamiast wykorzystywać te zasoby do pokrywania wydatków wynikających z niejednolitego prawodawstwa.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)
(8a)  Artykuł 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) zobowiązuje Unię, by przy określaniu i realizacji swoich polityk i działań dążyła do zwalczania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Artykuł 19 TFUE daje Unii prawo do przyjmowania aktów prawnych w celu zwalczania takiej dyskryminacji.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9
(9)  Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W szczególności niniejsza dyrektywa ma na celu zapewnienie pełnego przestrzegania prawa osób niepełnosprawnych do korzystania ze środków mających zapewnić im niezależność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności, a także zachęcenie do stosowania art. 26 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
(9)  Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. W szczególności niniejsza dyrektywa ma na celu zapewnienie pełnego przestrzegania prawa osób niepełnosprawnych i osób starszych do korzystania ze środków mających zapewnić im niezależność, integrację społeczną i zawodową oraz udział w życiu społeczności, a także zachęcenie do stosowania art. 21, 25 i 26 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
Poprawka 250
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 a (nowy)
(9a)   Większa dostępność produktów i usług przyczyni się do poprawy jakości życia nie tylko osób niepełnosprawnych, ale również osób z innymi trwałymi lub czasowymi ograniczeniami funkcjonalnymi, np. osób starszych, kobiet w ciąży i osób podróżujących z bagażem. Dlatego też istotne jest, by niniejsza dyrektywa obejmowała osoby niepełnosprawne, jak również osoby z czasowymi lub trwałymi ograniczeniami funkcjonalnymi w celu zapewnienia rzeczywistych korzyści i niezależnego życia dla szerszych grup społeczeństwa.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 b (nowy)
(9b)  W Unii niepełnosprawność częściej dotyka kobiety niż mężczyzn. Niepełnosprawne kobiety borykają się z różnymi formami dyskryminacji, a także napotykają istotne przeszkody w pełnym korzystaniu ze swoich podstawowych praw i wolności. Należy do nich m.in. przemoc fizyczna, emocjonalna, seksualna, ekonomiczna i instytucjonalna, a także dyskryminacja w dostępie do kształcenia i zatrudnienia, co może prowadzić do izolacji społecznej i urazów psychicznych. Kobiety ponoszą też niewspółmiernie większe trudy jako opiekunki niepełnosprawnych członków rodziny i częściej niż mężczyźni doświadczają dyskryminacji przez powiązanie. W związku z powyższym konieczne są działania służące zapewnieniu równego traktowania, a pozytywne środki i strategie dotyczące kobiet niepełnosprawnych oraz matek niepełnosprawnych dzieci to podstawowe prawo człowieka i obowiązek etyczny.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10
(10)  Ogólnym celem strategii jednolitego rynku cyfrowego jest uzyskanie z połączenia rynku cyfrowego trwałych korzyści ekonomicznych i społecznych. Unijni konsumenci wciąż nie mogą w pełni korzystać z niższych cen i z większego wyboru, które może zapewnić jednolity rynek, ponieważ transakcje transgraniczne on-line nadal są bardzo ograniczone. Fragmentacja ogranicza popyt na transgraniczne transakcje handlu elektronicznego. Istnieje również potrzeba wspólnych działań, aby zagwarantować pełny dostęp do nowych elektronicznych treści dla osób niepełnosprawnych. Należy zatem ujednolicić wymogi dostępności na całym jednolitym rynku cyfrowym oraz zagwarantować, że wszyscy obywatele Unii, bez względu na sprawność, będą mogli czerpać z niego korzyści.
(10)  Ogólnym celem strategii jednolitego rynku cyfrowego jest uzyskanie z połączenia rynku cyfrowego trwałych korzyści ekonomicznych i społecznych, co ułatwi handel i będzie wspierać zatrudnienie w Unii. Unijni konsumenci wciąż nie mogą w pełni korzystać z niższych cen i z większego wyboru, które może zapewnić jednolity rynek, ponieważ transakcje transgraniczne on-line nadal są bardzo ograniczone. Fragmentacja ogranicza popyt na transgraniczne transakcje handlu elektronicznego. Istnieje również potrzeba wspólnych działań, aby zagwarantować pełny dostęp do nowych elektronicznych treści dla osób niepełnosprawnych. Należy zatem ujednolicić wymogi dostępności na całym jednolitym rynku cyfrowym oraz zagwarantować, że wszyscy obywatele Unii, bez względu na sprawność, będą mogli czerpać z niego korzyści.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 a (nowy)
(12a)   Artykuł 4 Konwencji wzywa państwa strony do inicjowania lub wspierania badań nad nowymi technologiami i ich rozwoju, a także do propagowania dostępności i wykorzystywania nowych technologii, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych, środków ułatwiających poruszanie się, urządzeń i technologii wspomagających, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W Konwencji wezwano również do priorytetowego traktowania przystępnych cenowo technologii.
Poprawka 232
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 b (nowy)
(12b)  W sektorze transportu kolejowego dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/7971a oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/20141b (TSI PRM) jednoznacznie odnoszą się do wymogów dostępności, o których mowa w art. 9 Konwencji i wdrażają te wymogi. Zatem instrumenty te regulują dostępność sektora transportu kolejowego dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. W celu zapewnienia spójności przepisów dyrektywy (UE) 2016/797 i rozporządzenia Komisji (UE) nr 1300/2014 z jednej strony oraz niniejszej dyrektywy z drugiej strony każdy przyszły przegląd TSI PRM powinien również uwzględniać wymogi dostępności wynikające z europejskiego aktu w sprawie dostępności.
________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 44).
1b Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Dz.U. L 356 z 12.12.2014, s. 110).
Poprawka 233
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13
(13)  Wejście w życie Konwencji w porządkach prawnych państw członkowskich oznacza potrzebę przyjęcia dodatkowych przepisów krajowych dotyczących dostępności produktów i usług, co przy braku działań ze strony Unii mogłoby doprowadzić do zwiększenia rozbieżności między krajowymi przepisami.
(13)  Wejście w życie Konwencji w porządkach prawnych państw członkowskich oznacza potrzebę przyjęcia dodatkowych przepisów krajowych dotyczących dostępności produktów i usług oraz środowiska zbudowanego związanego z dostarczaniem towarów i usług, co przy braku działań ze strony Unii mogłoby doprowadzić do zwiększenia rozbieżności między krajowymi przepisami.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13 a (nowy)
(13a)   Oprócz wymogów ustanowionych w niniejszej dyrektywie należy dołożyć starań w celu wdrażania i stosowania prawodawstwa Unii dotyczącego praw pasażerów w transporcie lotniczym, kolejowym, autobusowym i transporcie śródlądowymi drogami wodnymi. Działania te powinny koncentrować się na kwestiach intermodalnych w celu promowania wolnej od barier dostępności, łącznie z takimi aspektami jak infrastruktura i pojazdy.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13 b (nowy)
(13b)  Komisja powinna zachęcać władze miejskie do włączania wolnej od barier dostępności usług transportu miejskiego do planów zrównoważonej mobilności miejskiej, a także do regularnego publikowania wykazów najlepszych praktyk w obszarze wolnej od barier dostępności usług transportu miejskiego i mobilności.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15
(15)  W komunikacie „Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier”33określono zgodnie z Konwencją dostępność jako jeden z ośmiu obszarów działań i postawiono sobie za cel zapewnienie dostępności produktów i usług.
(15)  W komunikacie Komisji z dnia 15 listopada 2010 r. pt. „Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier” określono zgodnie z Konwencją dostępność, będącą jednym z podstawowych warunków uczestnictwa w życiu społecznym, jako jeden z ośmiu obszarów działań oraz postawiono sobie za cel zapewnienie dostępności produktów i usług.
__________________
33 COM(2010) 636.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16
(16)  Wykaz produktów i usług objętych zakresem niniejszej dyrektywy jest wynikiem badania przeprowadzonego w trakcie przygotowywania oceny skutków, które pozwoliło zidentyfikować te produkty i usługi dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym dla osób niepełnosprawnych i starszych, dla których państwa członkowskie przyjęły lub prawdopodobnie przyjmą rozbieżne krajowe wymogi dostępności.
(16)  Wykaz produktów i usług objętych zakresem stosowania niniejszej dyrektywy jest wynikiem badania przeprowadzonego w trakcie przygotowywania oceny skutków, które pozwoliło zidentyfikować te produkty i usługi dla osób niepełnosprawnych, dla których państwa członkowskie przyjęły lub prawdopodobnie przyjmą rozbieżne krajowe wymogi dostępności.
Poprawka 227
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 a (nowy)
(16a)  W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE1a nałożono szereg obowiązków na dostawców audiowizualnych usług medialnych. W związku z tym właściwsze jest włączenie wymogów dostępności do tejże dyrektywy.
Jednak w odniesieniu do stron internetowych i usług opartych na urządzeniach mobilnych dyrektywa 2010/13/UE obejmuje jedynie audiowizualne treści medialne. W związku z tym do zakresu stosowania niniejszej dyrektywy należy włączyć architekturę stron internetowych i usług opartych na urządzeniach mobilnych oraz wszelkie treści nieobjęte zakresem stosowania dyrektywy 2010/13/UE.
W niniejszej dyrektywie należy uwzględnić wymogi dostępności urządzeń umożliwiających korzystanie z usług telefonicznych oraz wymogi dostępności stron internetowych. Powinna ona też obejmować wymogi dostępności usług telefonicznych, o ile nie dotyczy ich inny akt prawny Unii zapewniający przynajmniej taki sam poziom ochrony jak niniejsza dyrektywa. W takim przypadku dany akt prawny Unii powinien być nadrzędny w stosunku do niniejszej dyrektywy.

_______________________
1a Dyrektywa 2010/13/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1)
Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17
(17)  Każdy produkt i usługa muszą spełniać wymogi związane z dostępnością określone w art. 3 i wymienione w załączniku I, zgodnie z którymi muszą one być dostępne dla osób niepełnosprawnych i osób starszych. Wymogi dotyczące dostępności w handlu elektronicznym mają również zastosowanie do internetowej sprzedaży usług, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) – e) niniejszej dyrektywy.
(17)  Każdy produkt i usługa objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy i wprowadzane do obrotu po jej wejściu w życie powinny spełniać wymogi dostępności określone w art. 3 i wymienione w załączniku I, zgodnie z którymi muszą one być dostępne dla osób niepełnosprawnych. Wymogi dostępności w handlu elektronicznym mają również zastosowanie do internetowej sprzedaży usług, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) – e) niniejszej dyrektywy.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17 a (nowy)
(17a)  Nawet jeśli podwykonawstwo usługi lub jej części jest zlecone osobie trzeciej, dostępność tej usługi nie może zostać ograniczona, a usługodawcy powinni spełnić obowiązki określone w niniejszej dyrektywie. Usługodawcy powinni też zapewnić właściwe i ustawiczne szkolenie swoich pracowników, aby zagwarantować ich biegłość w korzystaniu z dostępnych produktów i usług. Szkolenie to powinno obejmować takie kwestie jak udzielanie informacji, doradztwo i reklama.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18
(18)  Konieczne jest wprowadzenie wymogów dostępności w jak najmniej uciążliwy sposób dla podmiotów gospodarczych i państw członkowskich, zwłaszcza poprzez objęcie tymi wymogami wyłącznie produktów i usług, które zostały starannie wybrane.
(18)  Z jednej strony konieczne jest wprowadzenie wymogów dostępności w jak najefektywniejszy i najmniej uciążliwy sposób dla podmiotów gospodarczych i państw członkowskich, zwłaszcza poprzez objęcie tymi wymogami wyłącznie produktów i usług, które zostały starannie wybrane i które będą wprowadzane do obrotu po wejściu w życie niniejszej dyrektywy. Z drugiej strony niezbędne jest umożliwienie podmiotom gospodarczym efektywnego wdrożenia wymogów dostępności ustanowionych w niniejszej dyrektywie przez uwzględnienie zwłaszcza cyklu życia terminali samoobsługowych, automatów do sprzedaży biletów i urządzeń do odprawy samoobsługowej. Należy też wziąć pod uwagę szczególną pozycję MŚP na rynku wewnętrznym. Ponadto ze względu na wielkość, zasoby i charakter mikroprzedsiębiorstw nie należy ich zobowiązywać do przestrzegania wymogów dostępności określonych w niniejszej dyrektywie ani do stosowania procedury określonej w art. 12 w celu uzyskania zwolnienia z wymogów niniejszej dyrektywy.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20 a (nowy)
(20a)  Aby zapewnić lepsze funkcjonowanie rynku wewnętrznego, organy krajowe powinny stosować wymogi dostępności określone w niniejszej dyrektywie podczas stosowania przepisów dotyczących dostępności zawartych w aktach prawnych Unii, o których mowa w niniejszej dyrektywie. Niniejsza dyrektywa nie powinna jednak powodować zmiany obowiązkowego lub dobrowolnego charakteru przepisów tych pozostałych aktów prawnych Unii. W związku z tym niniejsza dyrektywa powinna gwarantować, że w przypadku stosowania wymogów dostępności zgodnie z tymi aktami wymogi te będą jednakowe w całej Unii.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21
(21)  Wniosek Komisji dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady34 zawiera określony zbiór wymogów dostępności dla pewnego szczególnego rodzaju stron internetowych organów publicznych. Ponadto zawiera on propozycję, aby określić podstawy metodyki monitorowania i sprawozdawczości kwestii zgodności przedmiotowych stron internetowych z wymogami wymienionymi we wspomnianej dyrektywie. Zawarte w niej wymogi, zarówno w zakresie dostępności, jak i te dotyczące metodyki monitorowania i sprawozdawczości, mają zastosowanie do stron internetowych organów publicznych. W celu zagwarantowania w szczególności, że właściwe organy wdrożą te same wymogi dostępności, niezależnie od typu stron internetowych poddanych regulacji, wymogi dostępności, o których mowa w niniejszej dyrektywie, powinny być zgodne z przepisami zawartymi we wniosku dotyczącym dyrektywy w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego. Związana z handlem elektronicznym działalność prowadzona na stronach internetowych sektora publicznego, której nie obejmuje zakres wspomnianej dyrektywy, objęta jest zakresem niniejszego wniosku, co ma zagwarantować, że internetowa sprzedaż produktów i usług będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych i starszych, niezależnie od tego, czy sprzedaż będzie miała charakter publiczny czy prywatny.
(21)   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/210234 zawiera wymogi dostępności dla stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Jednak dyrektywa ta zawiera szczegółową listę wyjątków, gdyż zapewnienie pełnej dostępności pewnych treści stron internetowych i aplikacji mobilnych oraz pewnych typów stron internetowych i aplikacji mobilnych stwarza niewspółmierne obciążenie. Ponadto określa ona podstawy metodyki monitorowania i sprawozdawczości kwestii zgodności przedmiotowych stron internetowych i aplikacji mobilnych z wymogami określonymi we wspomnianej dyrektywie. Zarówno zawarte w niej wymogi dostępności, jak i metodyka monitorowania i sprawozdawczości mają zastosowanie do stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. W celu zagwarantowania w szczególności, że właściwe organy wdrożą te same wymogi dostępności, niezależnie od typu stron internetowych lub aplikacji mobilnych poddanych regulacji, wymogi dostępności, o których mowa w niniejszej dyrektywie, powinny być zgodne z przepisami zawartymi w dyrektywie (UE) 2016/2102. Związana z handlem elektronicznym działalność organów sektora publicznego prowadzona na stronach internetowych oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnych i nieobjęta zakresem stosowania wspomnianej dyrektywy, wchodzi w zakres stosowania niniejszej dyrektywy, co ma zagwarantować, że internetowa sprzedaż produktów i usług będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych i starszych, niezależnie od tego, czy sprzedaż będzie miała charakter publiczny czy prywatny.
__________________
__________________
34 Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego, COM(2012) 721.
34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1).
Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22 a (nowy)
(22a)  Niektóre elementy wymogów dostępności określonych w niniejszej dyrektywie, w szczególności wymogi określone w załączniku I w odniesieniu do zapewniania informacji, są już objęte zakresem stosowania obowiązujących aktów ustawodawczych Unii w dziedzinie transportu. Akty te to rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady1a, rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/20141b oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 454/20111c w odniesieniu do transportu kolejowego; rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/20111d w odniesieniu do transportu autobusowego i autokarowego oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/20101e w odniesieniu do transportu morskiego. W celu zapewnienia spójności regulacyjnej i przewidywalności dla podmiotów gospodarczych objętych wspomnianymi aktami należy przyjąć, że przestrzeganie odpowiednich części tych aktów jest równoznaczne ze spełnieniem odpowiednich wymogów niniejszej dyrektywy. Jeśli jednak zakres stosowania tych aktów nie obejmuje wymogów dostępności, na przykład wymogu zapewnienia dostępności stron internetowych linii lotniczych, zastosowanie powinny mieć przepisy niniejszej dyrektywy.
__________________
1a Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 14).
1b Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Dz.U. L 356 z 12.12.2014, s. 110).
1c Rozporządzenie Komisji (UE) nr 454/2011 z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich” transeuropejskiego systemu kolei (Dz.U. L 123 z 12.5.2011, s. 11).
1d Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 1).
1e Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 1).
Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22 b (nowy)
(22b)  Celem niniejszej dyrektywy jest uzupełnienie istniejącego prawodawstwa sektorowego Unii poprzez objęcie aspektów dotychczas nieobjętych tym prawodawstwem.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22 c (nowy)
(22c)  Przy określaniu zakresu stosowania niniejszej dyrektywy w odniesieniu do usług transportu lotniczego, autobusowego, kolejowego i wodnego należy opierać się na obowiązujących przepisach sektorowych dotyczących praw pasażerów. W przypadkach gdy niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do określonych rodzajów usług transportowych, państwa członkowskie powinny mieć możliwość zachęcania usługodawców do spełniania określonych wymogów dostępności ustanowionych w niniejszej dyrektywie.
Poprawki 223 i 228
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23
(23)  W niektórych sytuacjach wspólne wymogi dostępności do środowiska zbudowanego ułatwiłyby swobodny przepływ powiązanych usług oraz osób niepełnosprawnych. Dlatego też niniejsza dyrektywa daje państwom członkowskim możliwość objęcia budynków wykorzystywanych do świadczenia usług zakresem niniejszej dyrektywy, co zapewni spełnienie wymogów dostępności określonych w załączniku X.
(23)  W niektórych sytuacjach dostępność środowiska zbudowanego jest koniecznym warunkiem rzeczywistego korzystania z powiązanych usług przez osoby niepełnosprawne. Dlatego też niniejsza dyrektywa powinna zobowiązywać państwa członkowskie do objęcia zakresem jej stosowania budynków wykorzystywanych do świadczenia usług, co zapewni spełnienie wymogów dostępności określonych w załączniku X.
Te wymogi dostępności powinny mieć zastosowanie w przypadku budowy nowej infrastruktury lub przeprowadzania istotnych remontów.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23 a (nowy)
(23a)   Nie jest konieczna zmiana na mocy niniejszej dyrektywy obowiązującego prawa Unii przewidującego dobrowolne przestrzeganie wymogów dostępności.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24
(24)  Niezbędne jest zagwarantowanie, że w przypadku unijnych aktów ustawodawczych ustanawiających obowiązki dotyczące dostępności bez zapewnienia odpowiednich wymogów lub specyfikacji, dostępność będzie określana poprzez odniesienie do wymogów dostępności zawartych w niniejszej dyrektywie. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE35, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE36 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE37, w których nałożono obowiązek uwzględniania w specyfikacjach technicznych i wymogach technicznych lub funkcjonalnych koncesji, a także w pracach lub usługach wchodzących w ich zakres, kryteriów dostępności dla osób niepełnosprawnych lub dla użytkowników projektów uniwersalnych.
(24)  Niezbędne jest zagwarantowanie, że w przypadku unijnych aktów ustawodawczych ustanawiających obowiązki dotyczące dostępności bez zapewnienia odpowiednich wymogów lub specyfikacji, dostępność będzie określana poprzez odniesienie do wymogów dostępności zawartych w niniejszej dyrektywie. Akty te obejmują dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE35, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE36 oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE37, w których nałożono obowiązek uwzględniania w specyfikacjach technicznych i wymogach technicznych lub funkcjonalnych koncesji, a także w pracach lub usługach wchodzących w ich zakres, kryteriów dostępności dla osób niepełnosprawnych lub dla użytkowników projektów uniwersalnych.
__________________
__________________
35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1).
35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1).
36 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).
36 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).
37 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243).
37 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243).
Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24 a (nowy)
(24a)  Obowiązek zapewnienia dostępności infrastruktury transportowej w ramach transeuropejskiej sieci transportowej określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/20131a. Wymogi dostępności określone w niniejszej dyrektywie powinny mieć również zastosowanie do niektórych elementów infrastruktury transportowej uregulowanych przez wspomniane rozporządzenie w zakresie, w jakim dotyczy to produktów i usług objętych niniejszą dyrektywą, a infrastruktura i środowisko zbudowane związane z tymi usługami są przeznaczone do użytku pasażerów.
__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1).
Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24 b (nowy)
(24b)  Niniejsza dyrektywa nie powinna jednak powodować zmiany obowiązkowego lub dobrowolnego charakteru przepisów pozostałych aktów ustawodawczych Unii, takich jak art. 67 dyrektywy 2014/24/UE w sprawie kryteriów udzielenia zamówienia, które mogą stosować instytucje zamawiające w celu wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. W przypadku uznania ewentualnych aspektów społecznych za powiązane z przedmiotem danego zamówienia można przewidzieć ich uwzględnienie. W związku z tym niniejsza dyrektywa powinna gwarantować, że w przypadku stosowania wymogów dostępności zgodnie z ww. pozostałymi aktami ustawodawczymi Unii wymogi te będą jednakowe w całej Unii.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25
(25)  Dostępność powinna zostać osiągnięta poprzez usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu, najlepiej poprzez zastosowanie podejścia „projektowania uniwersalnego”. Dążenie do zapewnienia dostępności nie powinno wykluczać dokonywania racjonalnych usprawnień, gdy wymagają tego przepisy krajowe lub unijne.
(25)  Dostępność powinna zostać osiągnięta poprzez usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu, najlepiej poprzez zastosowanie podejścia „projektowania uniwersalnego”. Zgodnie z Konwencją podejście takie „oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w jak największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania”. Konwencja stanowi, że uniwersalne projektowanie nie powinno wykluczać „pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne”. Dążenie do zapewnienia dostępności nie powinno wykluczać dokonywania racjonalnych usprawnień, gdy wymagają tego przepisy krajowe lub unijne.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25 a (nowy)
(25a)  Fakt objęcia produktu lub usługi zakresem stosowania niniejszej dyrektywy nie oznacza automatycznie, że są one objęte zakresem stosowania dyrektywy Rady 93/42/EWG1a.
__________________
1a Dyrektywa Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych (Dz.U. L 169 z 12.7.1993, s. 1).
Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25 b (nowy)
(25b)  Identyfikując i klasyfikując potrzeby osób niepełnosprawnych, które ma zaspokajać dany produkt lub dana usługa, należy interpretować zasadę uniwersalnego projektowania zgodnie z Komentarzem ogólnym nr 2(2014) do art. 9 Konwencji wydanym przez Komitet ONZ do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27
(27)  Niniejsza dyrektywa powinna być oparta na decyzji nr 768/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady38, jako że dotyczy produktów już objętych innymi aktami unijnymi, zapewniając w ten sposób spójność przepisów unijnych.
(27)  Niniejsza dyrektywa powinna być oparta na decyzji nr 768/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady38, jako że dotyczy produktów już objętych innymi aktami unijnymi, zapewniając w ten sposób spójność przepisów unijnych. Jednakże niniejsza dyrektywa nie powinna obejmować przepisów tej decyzji dotyczących bezpieczeństwa, takich jak przepisy związane z odzyskaniem produktu, ponieważ produkt niedostępny dla osób niepełnosprawnych nie jest produktem niebezpiecznym.
__________________
__________________
38 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 82).
38 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 82).
Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28
(28)  Wszystkie podmioty gospodarcze mające związek z łańcuchem dostaw i dystrybucji powinny zagwarantować, że udostępniają na rynku wyłącznie produkty zgodne z zawartymi w niniejszej dyrektywie wymogami dostępności. Konieczne jest określenie wyraźnego i proporcjonalnego podziału obowiązków stosownie do ról odgrywanych przez poszczególne podmioty w procesie dostaw i dystrybucji.
(28)  Wszystkie podmioty gospodarcze objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy oraz mające związek z łańcuchem dostaw i dystrybucji powinny zagwarantować, że udostępniają na rynku wyłącznie produkty zgodne z zawartymi w niniejszej dyrektywie wymogami dostępności. Konieczne jest określenie wyraźnego i proporcjonalnego podziału obowiązków stosownie do ról odgrywanych przez poszczególne podmioty w procesie dostaw i dystrybucji.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29
(29)  Podmioty gospodarcze powinny być odpowiedzialne za zgodność produktów i usług, stosownie do roli odgrywanej przez nie w łańcuchu dostaw, tak aby zapewnić wysoki poziom ochrony dostępności, a także zagwarantować uczciwą konkurencję na rynku unijnym.
(29)  Podmioty gospodarcze powinny być odpowiedzialne za zgodność produktów i usług, stosownie do roli odgrywanej przez nie w łańcuchu dostaw, tak aby uzyskać lepszą dostępność, a także zagwarantować uczciwą konkurencję na rynku unijnym.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30
(30)  Zważywszy na fakt, że producent posiada szczegółową wiedzę o procesie projektowania i produkcji, jest on najbardziej kompetentny do przeprowadzenia kompletnej procedury oceny zgodności. Obowiązek zapewnienia oceny zgodności powinien spoczywać na producencie.
(30)  Zważywszy na fakt, że producent posiada szczegółową wiedzę o procesie projektowania i produkcji, jest on najbardziej kompetentny do przeprowadzenia kompletnej oceny zgodności. Jednak odpowiedzialność za tę ocenę nie powinien spoczywać wyłącznie na producencie. Organ nadzoru rynku o silniejszej pozycji może odegrać kluczową rolę w procedurze oceny.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 32
(32)  Importerzy powinni zapewniać zgodność wprowadzanych na rynek Unii produktów z państw trzecich z wymogami niniejszej dyrektywy dotyczącymi dostępności i w szczególności zagwarantować, że zostały one poddane przez producentów odpowiednim procedurom oceny.
(32)  Importerzy powinni zapewniać zgodność wprowadzanych na rynek Unii produktów z państw trzecich z określonymi w niniejszej dyrektywie wymogami dostępności, udzielając właściwemu organowi nadzoru rynku wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia odpowiednich procedur oceny tych produktów.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 36
(36)  Ze względu na zasadę proporcjonalności wymogi dostępności powinny mieć zastosowanie jedynie o tyle, o ile nie stanowią nieproporcjonalnego obciążenia dla danego przedsiębiorcy i nie wymagają zmian w produktach i usługach, które zgodnie z określonymi kryteriami zasadniczo zmieniłyby ich charakter.
(36)  Ze względu na zasadę proporcjonalności wymogi dostępności nie powinny stanowić nieproporcjonalnego obciążenia dla danego przedsiębiorcy ani wymagać zmian w produktach i usługach, które zgodnie z określonymi kryteriami zasadniczo zmieniłyby ich charakter. Muszą jednak istnieć mechanizmy kontroli w celu weryfikacji uprawnienia do korzystania z wyjątków od stosowania wymogów dostępności.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 36 a (nowy)
(36a)   Oceniając, czy zapewnienie zgodności z wymogami dostępności stanowi nieproporcjonalne obciążenie dla podmiotów gospodarczych, należy uwzględnić wielkość, zasoby i charakter tych podmiotów oraz ich szacowane koszty i korzyści zapewnienia zgodności w stosunku do szacowanych korzyści dla osób niepełnosprawnych. W tej analizie kosztów i korzyści należy wziąć pod uwagę między innymi częstotliwość i czas korzystania z konkretnego produktu lub konkretnej usługi, łącznie z szacowaną liczbą osób niepełnosprawnych korzystających z konkretnego produktu lub konkretnej usługi, okresem trwałości infrastruktury i produktów wykorzystywanych do świadczenia usługi oraz dostępnością bezpłatnych alternatyw, w tym zapewnianych przez dostawców usług transportu pasażerskiego. Jeżeli ocena, czy spełnione są wymogi dostępności, stanowi to nieproporcjonalne obciążenie, należy uwzględnić wyłącznie uzasadnione powody. Braku priorytetu, czasu czy wiedzy nie powinno uznawać się za uzasadniony powód.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39
(39)  W celu ułatwienia oceny zgodności z mającymi zastosowanie wymogami należy przewidzieć domniemanie zgodności produktów i usług zgodnych z dobrowolnymi normami zharmonizowanymi przyjmowanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/201239, w celu określenia szczegółowych specyfikacji technicznych związanych z tymi wymogami. Komisja opublikowała już szereg wniosków o normalizację skierowanych do europejskich organizacji normalizacyjnych w dziedzinie dostępności, które powinny być istotne dla przygotowania zharmonizowanych norm.
(39)  W celu ułatwienia oceny zgodności z mającymi zastosowanie wymogami dostępności należy przewidzieć domniemanie zgodności produktów i usług zgodnych z dobrowolnymi normami zharmonizowanymi przyjmowanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/201239, w celu określenia szczegółowych specyfikacji technicznych związanych z tymi wymogami. Komisja opublikowała już szereg wniosków o normalizację skierowanych do europejskich organizacji normalizacyjnych w dziedzinie dostępności, które powinny być istotne dla przygotowania zharmonizowanych norm.
__________________
__________________
39 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12).
39 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12).
Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 39 a (nowy)
(39a)  Rozporządzenie (UE) nr 1025/2012 określa procedurę formalnych zastrzeżeń do norm zharmonizowanych uznanych za niespełniające wymogów niniejszej dyrektywy.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40
(40)  W przypadku braku zharmonizowanych norm lub gdy jest to konieczne dla celów harmonizacji rynku Komisja powinna mieć możliwość przyjmowania aktów wykonawczych ustanawiających wspólne specyfikacje techniczne dotyczące zawartych w niniejszej dyrektywie wymogów dostępności.
(40)  Normy europejskie powinny być zgodne z zasadami rynku, uwzględniać interes publiczny, jak również cele strategiczne jasno określone we wniosku Komisji skierowanym do jednej lub kilku europejskich organizacji normalizacyjnych o przygotowanie zharmonizowanych norm, a ponadto podstawą tych norm powinien być konsensus. W związku z tym specyfikacje techniczne powinny być stosowane tylko w ostateczności. Komisja powinna mieć możliwość przyjmowania specyfikacji technicznych, na przykład jeżeli proces normalizacji jest zablokowany z powodu braku konsensusu pomiędzy zainteresowanymi stronami, co powoduje nieuzasadnione opóźnienia w ustalaniu wymogu, takiego jak interoperacyjność, którego nie można wdrożyć bez przyjęcia odpowiedniej normy. Komisja powinna przewidzieć wystarczająco dużo czasu między przyjęciem wniosku skierowanego do jednej lub kilku europejskich organizacji normalizacyjnych o opracowanie zharmonizowanych norm a przyjęciem specyfikacji technicznej związanej z tym samym wymogiem dostępności. Komisja nie powinna mieć możliwości przyjęcia specyfikacji technicznej, jeżeli uprzednio nie podjęła próby włączenia wymogów dostępności do europejskiego systemu normalizacji. Komisja nie powinna wykorzystywać procedury przyjmowania specyfikacji technicznych do obchodzenia europejskiego systemu normalizacji.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 40 a (nowy)
(40a)  W celu ustanowienia zharmonizowanych norm i specyfikacji technicznych spełniających określone w niniejszej dyrektywie wymogi dostępności dla produktów i usług w jak najefektywniejszy sposób Komisja powinna, w miarę możliwości, zaangażować w proces decyzyjny europejskie organizacje patronackie reprezentujące osoby niepełnosprawne i wszystkie pozostałe odpowiednie zainteresowane strony.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 42 a (nowy)
(42a)  Nadzorując rynek produktów, organy nadzoru rynku powinny dokonać przeglądu oceny we współpracy z osobami niepełnosprawnymi oraz organizacjami reprezentującymi te osoby i ich interesy.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 44
(44)  Oznakowanie CE, symbolizujące zgodność produktu z zawartymi w niniejszej dyrektywie wymogami dostępności, jest widoczną konsekwencją całego procesu obejmującego ocenę zgodności w szerokim znaczeniu. Niniejsza dyrektywa powinna być zgodna z ogólnymi zasadami regulującymi oznakowanie CE, określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/200840 ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu.
(44)  Niniejsza dyrektywa powinna być zgodna z ogólnymi zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/200840 ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu. Oprócz deklaracji zgodności producent powinien poinformować konsumentów o dostępności produktów w racjonalny pod względem kosztów sposób, umieszczając na opakowaniu odnośny komunikat.
__________________
__________________
40 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).
40 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 30).
Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 45
(45)  Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 765/2008 , przez umieszczenie na produkcie oznakowania CE producent deklaruje zgodność danego produktu ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami, przyjmując tym samym na siebie pełną odpowiedzialność za tę zgodność.
(45)  Niezgodność produktu z wymogami dostępności określonymi w art. 3 nie powinna sama w sobie stanowić poważnego zagrożenia w rozumieniu art. 20 rozporządzenia (WE) nr 765/2008.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 48
(48)  Oczekuje się, że państwa członkowskie dopilnują, aby organy nadzoru rynku sprawdzały zgodność podmiotów gospodarczych z kryteriami, o których mowa w art. 12 ust. 3, zgodnie z rozdziałem V.
(48)  Oczekuje się, że państwa członkowskie dopilnują, aby organy nadzoru rynku sprawdzały zgodność podmiotów gospodarczych z kryteriami, o których mowa w art. 12 ust. 3, zgodnie z rozdziałem V, oraz aby przeprowadzały regularne konsultacje z organizacjami reprezentującymi osoby niepełnosprawne.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 48 a (nowy)
(48a)  Krajowe bazy danych zawierające wszystkie istotne informacje na temat stopnia dostępności produktów i usług wymienionych w niniejszej dyrektywie umożliwiłyby lepsze włączenie osób niepełnosprawnych oraz ich organizacji w nadzór rynku.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 49
(49)  Oczekuje się, że państwa członkowskie dopilnują, by właściwe organy wskazane w art. 22 powiadamiały Komisję o stosowaniu wyjątków, o których mowa w art. 22 ust. 1, a także dołączały ocenę, o której mowa w ust. (2), zgodnie z rozdziałem VI.
(49)   Państwa członkowskie powinny dopilnować, by właściwe organy powiadamiały Komisję o stosowaniu wyjątków określonych w art. 22. Wstępna ocena dokonywana przez dane właściwe organy powinna być przedkładana Komisji na jej żądanie. Oceniając, czy zapewnienie zgodności z wymogami dostępności stanowi nieproporcjonalne obciążenie dla właściwych organów, należy uwzględnić wielkość, zasoby i charakter tych organów oraz szacowane koszty i korzyści zapewnienia zgodności w stosunku do szacowanych korzyści dla osób niepełnosprawnych. W tej analizie kosztów i korzyści należy wziąć pod uwagę między innymi częstotliwość i czas korzystania z konkretnego produktu lub konkretnej usługi, łącznie z szacowaną liczbą osób niepełnosprawnych korzystających z konkretnego produktu lub konkretnej usługi, okresem trwałości infrastruktury i produktów wykorzystywanych do świadczenia usługi oraz dostępnością bezpłatnych alternatyw, w tym zapewnianych przez dostawców usług transportu pasażerskiego. Oceniając, czy zapewnienie zgodności z wymogami dostępności stanowi nieproporcjonalne obciążenie, należy uwzględnić wyłącznie uzasadnione powody. Braku priorytetu, czasu czy wiedzy nie powinno uznawać się za uzasadniony powód.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 50
(50)  Należy ustanowić procedurę gwarancji, która powinna być stosowana wyłącznie w przypadku braku zgody między państwami członkowskimi co do środków wprowadzanych przez jedno z nich, w ramach której zainteresowane strony będą informowane o środkach, które mają zostać wprowadzone w odniesieniu do dostępności produktów niespełniających wymogów niniejszej dyrektywy. Powinna ona umożliwiać organom nadzoru rynku podejmowanie w odniesieniu do takich produktów – we współpracy z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi – działań na wcześniejszym etapie.
(50)  Należy ustanowić procedurę gwarancji stosowaną wyłącznie w przypadku braku zgody między państwami członkowskimi co do środków wprowadzanych przez jedno z nich. W ramach tej procedury zainteresowane strony będą informowane o środkach, które mają zostać wprowadzone w odniesieniu do dostępności produktów niespełniających wymogów niniejszej dyrektywy. Powinna ona umożliwiać organom nadzoru rynku podejmowanie w odniesieniu do takich produktów – we współpracy z organizacjami reprezentującymi osoby niepełnosprawne, jak również z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi – działań na wcześniejszym etapie.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 51 a (nowy)
(51a)  Aby zapewnić odpowiednie stosowanie zasady proporcjonalności w odniesieniu do obowiązków dotyczących identyfikacji podmiotów gospodarczych oraz kryteriów, które należy wykorzystać podczas oceny, czy zgodność z obowiązkiem wynikającym z niniejszej dyrektywy stanowiłaby nieproporcjonalne obciążenie, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania zgodnie z art. 290 TFUE aktów w celu określenia okresu, w którym podmioty gospodarcze muszą mieć możliwość zidentyfikowania każdego podmiotu gospodarczego, który dostarczył im produkt lub któremu one dostarczyły produkt, a także w celu doprecyzowania kryteriów, które należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do wszystkich produktów i usług objętych niniejszą dyrektywą podczas oceny, czy obciążenie należy uznać za nieproporcjonalne, bez zmiany tych kryteriów. Okres ten należy określić proporcjonalnie do długości cyklu życia produktu. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja organizowała stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te były prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa1a. W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
__________________
1a Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 51 b (nowy)
(51b)  Państwa członkowskie powinny przewidzieć właściwe i skuteczne środki służące zapewnieniu zgodności z niniejszą dyrektywą i w związku z tym ustanowić odpowiednie mechanizmy kontroli, takie jak kontrola a posteriori organów nadzoru rynku, w celu sprawdzenia, czy wyjątek od stosowania wymogów dostępności jest uzasadniony. Podczas rozpatrywania skarg dotyczących dostępności państwa członkowskie powinny przestrzegać ogólnej zasady dobrej administracji, a w szczególności obowiązku dopilnowania przez urzędników, by decyzja w każdej sprawie zapadała w rozsądnym terminie.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 52 a (nowy)
(52a)  Państwa członkowskie powinny zapewnić dostępność skutecznych i szybkich środków odwoławczych od decyzji instytucji zamawiających i podmiotów zamawiających w kwestii ustalenia, czy dane zamówienie podlega zakresowi stosowania dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE. Biorąc pod uwagę istniejące ramy prawne dotyczące środków odwoławczych w obszarach objętych zakresem stosowania dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE, obszary te powinny zostać wyłączone ze stosowania przepisów niniejszej dyrektywy w zakresie egzekwowania przepisów i sankcji. Wyłączenie takie pozostaje bez uszczerbku dla wynikających z traktatów obowiązków podejmowania przez państwa członkowskie wszelkich środków niezbędnych do zagwarantowania stosowania i skuteczności prawa Unii.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 53 a (nowy)
(53a)  Wymogi dostępności na mocy niniejszej dyrektywy powinny mieć zastosowanie do produktów wprowadzanych do obrotu w Unii po dacie rozpoczęcia obowiązywania krajowych środków transponujących niniejszą dyrektywę do prawa krajowego, w tym również produktów używanych i z drugiej ręki importowanych z państw trzecich i wprowadzonych do obrotu w Unii po tej dacie.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 53 b (nowy)
(53b)  Zamówienia publiczne na dostawy, roboty budowlane lub usługi objęte dyrektywą 2014/24/UE lub dyrektywą 2014/25/UE, udzielone przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy, powinny być jednak nadal realizowane zgodnie z ewentualnymi wymogami dostępności określonymi w tych zamówieniach publicznych.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 53 c (nowy)
(53c)  W celu zapewnienia usługodawcom wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do wymogów określonych w niniejszej dyrektywie niezbędne jest przyjęcie okresu przejściowego, w którym produkty wykorzystywane do świadczenia usług nie będą musiały spełniać wymogów dostępności określonych w niniejszej dyrektywie. Biorąc pod uwagę koszt i długi cykl życia bankomatów, automatów do sprzedaży biletów i urządzeń do odprawy samoobsługowej, należy przewidzieć możliwość dalszego wykorzystywania takich urządzeń do świadczenia usług do końca okresu ich ekonomicznej użyteczności.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 54 a (nowy)
(54a)  Wprowadzanie aplikacji dostarczających informacji w oparciu o usługi danych przestrzennych przyczynia się do samodzielnego i bezpiecznego przemieszczania się osób niepełnosprawnych. Dane przestrzenne wykorzystywane w takich aplikacjach powinny umożliwiać dostarczanie informacji dostosowanych do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł -1 (nowy)
Artykuł -1
Przedmiot
Celem niniejszej dyrektywy jest usunięcie wynikających z różnych wymogów dostępności barier dla swobodnego przepływu produktów i usług objętych zakresem stosowania niniejszej dyrektywy oraz zapobieganie powstawaniu takich barier w państwach członkowskich. Jej celem jest też przyczynienie się do właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego dzięki zbliżeniu przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności dla pewnych produktów i usług.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Rozdziały I, II–V i VII mają zastosowanie do następujących produktów:
1.  Rozdziały I, II–V i VII mają zastosowanie do następujących produktów wprowadzanych do obrotu w Unii po dniu... [data rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy]:
Poprawka 62
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a
a)  sprzęt komputerowy o ogólnym przeznaczeniu i systemy operacyjne;
a)  sprzęt komputerowy o ogólnym przeznaczeniu i jego wbudowane systemy operacyjne przeznaczone do użytku konsumentów;
Poprawka 63
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b – podpunkt iii a (nowy)
(iiia)  terminale płatnicze;
Poprawka 64
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera c
c)  związane z usługami telefonicznymi urządzenia końcowe do obsługi konsumentów z zaawansowanymi zdolnościami obliczeniowymi;
c)  związane z usługami telefonicznymi urządzenia końcowe do obsługi konsumentów;
Poprawka 65
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d
d)  związane z audiowizualnymi usługami medialnymi urządzenia końcowe z zaawansowanymi zdolnościami obliczeniowymi przeznaczone do obsługi konsumentów;
d)  związane z audiowizualnymi usługami medialnymi urządzenia końcowe przeznaczone do obsługi konsumentów;
Poprawka 66
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d a (nowa)
da)  czytniki e-książek.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  Rozdziały I, II–V i VII mają zastosowanie do następujących usług:
2.  Bez uszczerbku dla postanowień art. 27 rozdziały I, II–V i VII mają zastosowanie do następujących usług świadczonych po dniu...[data rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy]:
Poprawka 68
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera -a (nowa)
-a)  systemy operacyjne, jeżeli nie są wbudowane w sprzęt komputerowy oraz są dostarczane konsumentom jako wartości niematerialne i prawne;
Poprawka 69
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a
a)  usługi telefoniczne i związane z nimi urządzenia końcowe z zaawansowanymi zdolnościami obliczeniowymi przeznaczone do obsługi konsumentów;
a)  usługi telefoniczne i związane z nimi urządzenia końcowe przeznaczone do obsługi konsumentów;
Poprawka 70
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b
b)  audiowizualne usługi medialne i związane z nimi urządzenia końcowe z zaawansowanymi zdolnościami obliczeniowymi przeznaczone do obsługi konsumentów;
b)  audiowizualne usługi medialne świadczone za pomocą stron internetowych i urządzeń mobilnych;
Poprawki 235, 236, 237, 238, 239 i 253
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c
c)  usługi transportu pasażerskiego – lotniczego, autobusowego, kolejowego, wodnego;
c)  pasażerski transport lotniczy, autobusowy, kolejowy i wodny, usługi w zakresie mobilności i powiązane usługi połączeń intermodalnych, w tym miejska komunikacja zbiorowa, np. metro, kolej, tramwaje, trolejbusy i autobusy, jeżeli chodzi o:
(i)  terminale samoobsługowe znajdujące się na terytorium Unii, w tym automaty do sprzedaży biletów, terminale płatnicze i urządzenia do odprawy samoobsługowej;
(ii)   strony internetowe, usługi oparte na urządzeniach mobilnych, inteligentne systemy biletowe i przekaz informacji w czasie rzeczywistym;
(iii)   pojazdy, odnośną infrastrukturę i środowisko zbudowane, w tym wejścia bez stopni na wszystkich stacjach publicznych;
(iv)   państwa członkowskie dopilnowują, by na ich terytorium floty taksówek i wypożyczanych samochodów obejmowały odpowiedni odsetek specjalnie dostosowanych pojazdów.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera d
d)  usługi bankowe;
d)  usługi bankowe dla konsumentów;
Poprawka 72
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera e
e)  e-książki;
e)  e-książki i związane z nimi urządzenia wykorzystywane do świadczenia tych usług przez usługodawcę oraz dostęp do nich;
Poprawka 240
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera f a (nowa)
fa)   usługi turystyczne, w tym świadczenie usług noclegowych i gastronomicznych.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera a
a)  zamówień publicznych i koncesji, które objęte są dyrektywą 2014/23/UE42, dyrektywą 2014/24/UE i dyrektywą 2014/25/UE;
a)  zamówień publicznych i koncesji, które objęte są dyrektywą 2014/23/UE, dyrektywą 2014/24/UE i dyrektywą 2014/25/UE, przygotowanych lub udzielonych po dniu... [data rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy];
__________________
42 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1).
Poprawka 74
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b
b)  przygotowania i realizacji programów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego43 i Rady (UE) nr 1304/201344;
b)  przygotowania i realizacji programów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/201343 i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/201344, przyjętych lub wdrożonych po dniu... [data rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy];
__________________
__________________
43 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).
43 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).
44 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006
44 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470).
Poprawka 75
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera c
c)  procedur przetargów na usługi w zakresie publicznego pasażerskiego transportu kolejowego i drogowego, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady45. 45
c)  zamówień publicznych, które po dniu... [data rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy] są udzielane w ramach procedur przetargowych lub bezpośrednio na usługi w zakresie publicznego pasażerskiego transportu kolejowego i drogowego, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady45.
__________________
__________________
45 Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 1).
45 Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 1).
Poprawka 76
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera d
d)  infrastruktury transportu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/201346.
d)  infrastruktury transportu zgodnie z rozporządzeniami (UE) nr 1315/2013, zaprojektowanej lub zbudowanej po dniu... [data rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy].
__________________
46 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1).
Poprawka 79
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do następujących treści stron internetowych i aplikacji na urządzenia mobilne:
a)  formatów plików dokumentów biurowych opublikowanych przed dniem... [data rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy];
b)  map internetowych i internetowych usług mapowania, jeżeli w przypadku map przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych podstawowe informacje są dostarczane w dostępny sposób w formie cyfrowej;
c)  treści pochodzących od stron trzecich, które nie są finansowane przez zainteresowany podmiot gospodarczy ani przez zainteresowany właściwy organ, nie są przez nich tworzone ani nie znajdują się pod ich kontrolą;
d)  treści stron internetowych i aplikacji na urządzenia mobilne uznawanych za zarchiwizowane, co oznacza, że zawierają one wyłącznie treści, które nie były aktualizowane ani przeredagowane po dniu... [data rozpoczęcia stosowania niniejszej dyrektywy].
Poprawka 80
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 a (nowy)
Artykuł 1a
Wyłączenie mikroprzedsiębiorstw
Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do mikroprzedsiębiorstw zajmujących się produkcją, przywozem lub dystrybucją produktów i usług objętych zakresem jej stosowania.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1
1)  „dostępne produkty i usługi” oznaczają produkty i usługi, które są dostrzegalne, funkcjonalne i zrozumiałe dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym dla osób niepełnosprawnych, na równych zasadach z innymi osobami;
1)  „dostępne produkty i usługi” oznaczają produkty i usługi, które mogą być dostrzegane, obsługiwane i rozumiane przez osoby niepełnosprawne oraz które są dostatecznie solidne, aby osoby te mogły ich używać;
Poprawka 82
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2
2)  „projektowanie uniwersalne”, znane także pod nazwą „projektowanie dla wszystkich”, oznacza projektowanie produktów, środowisk, programów i usług, z których wszystkie osoby będą mogły korzystać w jak największym stopniu i bez potrzeby dostosowywania lub specjalistycznego projektowania; pojęcie „projektowanie uniwersalne” nie wyklucza urządzeń wspomagających przeznaczonych dla konkretnych grup osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osób niepełnosprawnych, tam gdzie urządzenia takie są potrzebne;
skreśla się
Poprawka 83
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)
5a)  „usługa” oznacza usługę w rozumieniu art. 4 pkt 1 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1a;
____________________
1a Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36).
Poprawka 84
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5 b (nowy)
5b)  „usługodawca” oznacza dowolną osobę fizyczną lub prawną, która oferuje lub świadczy usługę skierowaną na rynek unijny;
Poprawka 85
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 16 a (nowy)
16a)  „MŚP” oznacza małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE1a;
____________________
1aZalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Poprawka 86
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 19
19)  „wycofanie od użytkowników” oznacza dowolny środek mający na celu doprowadzenie do zwrotu produktu, który już został udostępniony końcowemu użytkownikowi.
skreśla się
Poprawka 87
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 20 a (nowy)
20a)  „usługi bankowe dla konsumentów” oznaczają usługi umożliwiające konsumentom otwieranie i korzystanie z podstawowych rachunków płatniczych w Unii w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE1a;
____________________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 214).
Poprawka 88
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21
21)  „handel elektroniczny” oznacza internetową sprzedaż produktów i usług.
21)  „handel elektroniczny” oznacza internetową sprzedaż produktów i usług między przedsiębiorcami i konsumentami objętą zakresem stosowania dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady1a;
____________________
1a Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1).
Poprawka 89
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21 a (nowy)
21a)  „usługi lotniczego transportu pasażerskiego” oznaczają usługi świadczone przez przewoźników lotniczych, organizatorów wycieczek i organy zarządzające portami lotniczymi w rozumieniu art. 2 lit. b) do f) rozporządzenia (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady1a;
____________________
1a Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Dz.U. L 204 z 26.7.2006, s. 1).
Poprawka 90
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21 b (nowy)
21b)  „usługi autobusowego transportu pasażerskiego” oznaczają usługi, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 181/2011;
Poprawka 91
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21 c (nowy)
21c)  „usługi kolejowego transportu pasażerskiego” oznaczają wszystkie kolejowe usługi pasażerskie, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1371/2007;
Poprawka 92
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21 d (nowy)
21d)  „usługi wodnego transportu pasażerskiego” oznaczają usługi przewozu pasażerskiego, o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1177/2010;
Poprawka 337
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 21 e (nowy)
21e)  „technologia wspomagająca” oznacza dowolny element, część wyposażenia lub system produktów wykorzystywany w celu zwiększenia, utrzymania lub poprawy możliwości funkcjonalnych osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osób niepełnosprawnych;
Poprawka 93
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 3
3.  Następujące terminale samoobsługowe: bankomaty, automaty do sprzedaży biletów i urządzenia do odprawy samoobsługowej muszą spełniać wymogi określone w sekcji II załącznika I.
3.  Następujące terminale samoobsługowe: bankomaty, automaty do sprzedaży biletów, urządzenia do odprawy samoobsługowej i terminale płatnicze muszą spełniać wymogi określone w sekcji II załącznika I.
Poprawka 94
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 4
4.  Usługi telefoniczne, w tym usługi ratownictwa i związane z nimi urządzenia końcowe z zaawansowanymi zdolnościami obliczeniowymi przeznaczone do obsługi konsumentów muszą spełniać wymogi określone w sekcji III załącznika I.
4.  Usługi telefoniczne, w tym usługi ratownictwa i związane z nimi urządzenia końcowe przeznaczone do obsługi konsumentów muszą spełniać wymogi określone w sekcji III załącznika I.
Poprawka 95
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 5
5.  Audiowizualne usługi medialne i związane z nimi urządzenia końcowe z zaawansowanymi zdolnościami obliczeniowymi przeznaczone do obsługi konsumentów muszą spełniać wymogi określone w sekcji IV załącznika I.
5.  Audiowizualne usługi medialne świadczone za pomocą stron internetowych oraz urządzeń mobilnych i związane z nimi urządzenia końcowe przeznaczone do obsługi konsumentów muszą spełniać wymogi określone w sekcji IV załącznika I.
Poprawka 244
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 6
6.  Usługi transportu pasażerskiego: lotniczego, autobusowego, kolejowego i wodnego, strony internetowe, usługi oparte na urządzeniach mobilnych, działające w czasie rzeczywistym inteligentne systemy biletowe oraz samoobsługowe terminale informacyjne, automaty do sprzedaży biletów i urządzenia do odprawy samoobsługowej, wykorzystywane w usługach transportu pasażerskiego, muszą spełniać wymogi określone w sekcji V załącznika I.
6.  Usługi transportu pasażerskiego: lotniczego, autobusowego, autokarowego, kolejowego, wodnego i intermodalnego, w tym usługi związane z miejską komunikacją zbiorową, mobilnością i środowiskiem zbudowanym, strony internetowe, usługi oparte na urządzeniach mobilnych, działające w czasie rzeczywistym inteligentne systemy biletowe oraz samoobsługowe terminale informacyjne, jak terminale płatnicze, urządzenia do odprawy samoobsługowej, wykorzystywane do świadczenia usług transportu pasażerskiego, usług związanych z turystyką, między innymi, usług noclegowych i gastronomicznych, muszą spełniać wymogi określone w sekcji V załącznika I, tylko jeżeli wymogi te nie zostały już uwzględnione w następujących szczegółowych przepisach: rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007, rozporządzeniu (UE) nr 1300/2014 i rozporządzeniu (UE) nr 454/2011 – odnośnie do transportu kolejowego; rozporządzeniu (UE) nr 181/2011 – odnośnie do transportu autobusowego i autokarowego; rozporządzeniu (UE) nr 1177/2010 – odnośnie do transportu morskiego i transportu wodnego śródlądowego oraz rozporządzeniu (WE) nr 1107/2006 odnośnie do transportu lotniczego.
Poprawka 97
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 7
7.  Usługi bankowe, strony internetowe, usługi bankowe oparte na urządzeniach mobilnych, terminale samoobsługowe, w tym bankomaty wykorzystywane do świadczenia usług bankowych, muszą spełniać wymogi określone w sekcji VI załącznika I.
7.  Usługi bankowe dla konsumentów, strony internetowe, usługi bankowe oparte na urządzeniach mobilnych, terminale samoobsługowe, w tym terminale płatnicze i bankomaty wykorzystywane do świadczenia tych usług bankowych, muszą spełniać wymogi określone w sekcji VI załącznika I.
Poprawka 98
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 8
8.  Książki elektroniczne muszą spełniać wymogi określone w sekcji VII załącznika I.
8.  Książki elektroniczne i powiązane urządzenia muszą spełniać wymogi określone w sekcji VII załącznika I.
Poprawka 224
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – ustęp 10
10.  Ze względu na warunki krajowe państwa członkowskie mogą zdecydować, że środowisko zbudowane wykorzystywane przez klientów korzystających z usług transportu pasażerskiego, w tym środowisko wykorzystywane przez dostawców usług i operatorów infrastruktury, jak również środowisko zbudowane wykorzystywane przez klientów korzystających z usług bankowych, z centrów obsługi klienta i sklepów operatorów telefonii, muszą spełniać wymogi dostępności określone w sekcji X załącznika I, co ma na celu maksymalizację korzystania z nich przez osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osoby niepełnosprawne.
10.  Ze względu na warunki krajowe państwa członkowskie dopilnowują, by środowisko zbudowane wykorzystywane przez klientów korzystających z usług transportu pasażerskiego, w tym środowisko wykorzystywane przez dostawców usług i operatorów infrastruktury, jak również środowisko zbudowane wykorzystywane przez klientów korzystających z usług bankowości konsumenckiej, z centrów obsługi klienta i sklepów operatorów telefonii, spełniało wymogi dostępności określone w sekcji X załącznika I w odniesieniu do budowy nowej infrastruktury lub istotnych remontów istniejącej infrastruktury, co ma na celu maksymalizację korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne. Pozostaje to bez uszczerbku dla aktów prawnych Unii i przepisów krajowych dotyczących ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej i archeologicznej.
Poprawka 100
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – akapit 1
Państwa członkowskie nie utrudniają na swoim terytorium z powodów związanych z wymogami dostępności udostępniania na rynku produktów i usług, które spełniają wymogi niniejszej dyrektywy.
Państwa członkowskie nie utrudniają z powodów związanych z wymogami dostępności udostępniania na rynku na swoim terytorium produktów, które są zgodne z niniejszą dyrektywą. Państwa członkowskie nie utrudniają z powodów związanych z wymogami dostępności świadczenia na swoim terytorium usług, które są zgodne z niniejszą dyrektywą.
Poprawka 101
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 1
1.  Wprowadzając swoje produkty do obrotu, producenci gwarantują, że zostały one zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z aktualnymi wymogami dostępności, określonymi w art. 3.
1.  Wprowadzając swoje produkty do obrotu, producenci gwarantują, że zostały one zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z aktualnymi wymogami dostępności określonymi w art. 3, chyba że spełnienie tych wymogów nie jest możliwe, ponieważ dostosowanie danego produktu wymagałoby zasadniczej zmiany jego podstawowych właściwości lub nałożyłoby nieproporcjonalne obciążenie na danego producenta, jak określono w art. 12.
Poprawka 102
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 2
W przypadku wykazania w wyniku przeprowadzenia tej procedury zgodności takiego produktu z obowiązującymi wymogami dostępności, producenci sporządzają deklarację zgodności UE i umieszczają oznakowanie CE.
W przypadku wykazania w wyniku przeprowadzenia tej procedury oceny zgodności takiego produktu z obowiązującymi wymogami dostępności określonymi w art. 3 producenci sporządzają deklarację zgodności UE, która wyraźnie informuje o dostępności produktu.
Poprawka 103
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 4
4.  Producenci prowadzą ewidencję skarg, produktów niezgodnych z wymogami i przypadków wycofania produktu od użytkowników, a także informują dystrybutorów o tego rodzaju działaniach monitorujących.
4.  Producenci prowadzą ewidencję skarg i produktów niezgodnych z wymogami.
Poprawka 104
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 7
7.  Producenci zapewniają dołączenie do produktu instrukcji obsługi oraz dostarczenie informacji na temat bezpieczeństwa w języku łatwo zrozumiałym przez konsumentów i użytkowników końcowych, określonym przez zainteresowane państwo członkowskie.
7.  Producenci zapewniają dołączenie do produktu instrukcji obsługi w języku łatwo zrozumiałym przez konsumentów i użytkowników końcowych, określonym przez zainteresowane państwo członkowskie.
Poprawka 105
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 8
8.  Producenci, którzy uznają lub mają powody, by uważać, że wprowadzony przez nich do obrotu wyrób jest niezgodny z niniejszą dyrektywą, niezwłocznie podejmują niezbędne działania naprawcze w celu zapewnienia zgodności wyrobu, jego wycofania z obrotu lub, w stosownych przypadkach, odzyskania. Ponadto, jeżeli produkt stwarza zagrożenie związane z dostępnością, producenci niezwłocznie informują o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których produkt został udostępniony, podając szczegółowe informacje, w szczególności na temat niezgodności oraz podjętych środków naprawczych.
8.  Producenci, którzy uznają lub mają powody, by uważać, że wprowadzony przez nich do obrotu wyrób jest niezgodny z niniejszą dyrektywą, niezwłocznie podejmują niezbędne działania naprawcze w celu zapewnienia zgodności wyrobu lub, w stosownych przypadkach, jego wycofania z obrotu. Ponadto, jeżeli produkt nie jest zgodny z niniejszą dyrektywą, producenci niezwłocznie informują o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których produkt został udostępniony, podając szczegółowe informacje, w szczególności na temat niezgodności oraz podjętych środków naprawczych.
Poprawka 106
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 5 – ustęp 9
9.  Na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego producenci przekazują mu wszelkie informacje i dokumentację, które są konieczne do wykazania zgodności danego produktu, w języku, który może być z łatwością zrozumiany przez ten organ. Na żądanie właściwych organów podejmują oni z nimi współpracę w działaniach ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, jakie stwarzają produkty wprowadzone przez nich do obrotu, i na zapewnienie zgodności z wymogami, o których mowa w art. 3.
9.  Na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego producenci przekazują mu wszelkie informacje i dokumentację, które są konieczne do wykazania zgodności danego produktu, w języku, który może być z łatwością zrozumiany przez ten organ. Na żądanie tego organu producenci współpracują z nim podczas wszelkich działań podejmowanych w celu zapewnienia zgodności z niniejszą dyrektywą.
Poprawka 107
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a
a)  na uzasadnione żądanie właściwego krajowego organu udzielanie mu wszelkich informacji i udostępnianie dokumentacji koniecznej do wykazania zgodności danego produktu z wymogami;
a)  na żądanie właściwego krajowego organu udzielanie mu wszelkich informacji i udostępnianie dokumentacji koniecznej do wykazania zgodności danego produktu z wymogami;
Poprawka 108
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b
b)  na żądanie właściwego krajowego organu, podejmowanie z nim współpracy w działaniach ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, jakie stwarzają produkty objęte pełnomocnictwem.
b)  na żądanie właściwego krajowego organu, podejmowanie z nim współpracy w działaniach służących zapewnieniu zgodności produktów objętych pełnomocnictwem z niniejszą dyrektywą.
Poprawka 109
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2
2.  Przed wprowadzeniem produktu do obrotu importerzy gwarantują, że producent przeprowadził procedurę oceny zgodności określoną w załączniku II. Importerzy zapewniają sporządzenie przez producenta dokumentacji technicznej, zgodnie z zawartymi w załączniku wymogami, opatrzenie produktu oznakowaniem CE, załączenie do aparatury wymaganych dokumentów oraz spełnienie przez producenta wymagań określonych w art. 5 ust. 5 i 6.
2.  Przed wprowadzeniem produktu do obrotu importerzy gwarantują, że producent przeprowadził procedurę oceny zgodności określoną w załączniku II. Importerzy zapewniają sporządzenie przez producenta dokumentacji technicznej, zgodnie z zawartymi w załączniku wymogami, załączenie do produktu wymaganych dokumentów oraz spełnienie przez producenta wymagań określonych w art. 5 ust. 5 i 6.
Poprawka 110
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 3
3.  W przypadku gdy importer uzna lub ma powody, by uważać, że wyrób nie jest zgodny z wymogami, o których mowa w art. 3, nie wprowadza tego produktu do obrotu, dopóki nie zostanie zapewniona zgodność. Ponadto jeżeli produkt stwarza zagrożenie, importer informuje o tym producenta oraz organy nadzoru rynku.
3.  W przypadku gdy importer uzna lub ma powody, by uważać, że wyrób nie jest zgodny z wymogami, o których mowa w art. 3, nie wprowadza tego produktu do obrotu, dopóki nie zostanie zapewniona zgodność. Ponadto jeżeli produkt nie jest zgodny z niniejszą dyrektywą, importer informuje o tym producenta oraz organy nadzoru rynku.
Poprawka 111
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 5
5.  Importerzy gwarantują dołączenie do produktu instrukcji obsługi oraz dostarczenie informacji w języku łatwo zrozumiałym przez konsumentów i innych użytkowników końcowych, określonym przez zainteresowane państwo członkowskie.
5.  Importerzy gwarantują dołączenie do produktu instrukcji obsługi w języku łatwo zrozumiałym przez konsumentów i innych użytkowników końcowych, określonym przez zainteresowane państwo członkowskie.
Poprawka 112
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 7
7.  Importerzy prowadzą ewidencję skarg, produktów niezgodnych z wymogami i przypadków wycofania produktu od użytkowników, a także informują dystrybutorów o wszelkich tego rodzaju działaniach monitorujących.
7.  Importerzy prowadzą ewidencję skarg i produktów niezgodnych z wymogami.
Poprawka 113
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 8
8.  Importerzy, którzy uznają lub mają powody, by uważać, że wprowadzony przez nich do obrotu produkt nie jest zgodny z wymogami, o których mowa w art. 3, są zobowiązani natychmiast zastosować konieczne środki naprawcze w celu zapewnienia zgodności produktu, jego wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności. Ponadto, jeżeli produkt stwarza zagrożenie, niezwłocznie informują oni o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których produkt został udostępniony, podając szczegółowe informacje, w szczególności na temat niezgodności oraz podjętych środków naprawczych.
8.  Importerzy, którzy uznają lub mają powody, by uważać, że wprowadzony przez nich do obrotu produkt nie jest zgodny z niniejszą dyrektywą, są zobowiązani natychmiast zastosować konieczne środki naprawcze w celu zapewnienia zgodności produktu lub jego wycofania z obrotu, stosownie do okoliczności. Ponadto, jeżeli produkt nie jest zgodny z niniejszą dyrektywą, niezwłocznie informują oni o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których produkt został udostępniony, podając szczegółowe informacje, w szczególności na temat niezgodności oraz podjętych środków naprawczych.
Poprawka 114
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 9
9.  Na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego importerzy przekazują mu wszelkie informacje i dokumentację, które są konieczne do wykazania zgodności wyrobu, w języku, który może być z łatwością zrozumiany przez ten organ. Na żądanie właściwych organów podejmują z nimi współpracę w działaniach ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, jakie stwarzają produkty wprowadzone przez nich do obrotu.
9.  Na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego importerzy przekazują mu wszelkie informacje i dokumentację, które są konieczne do wykazania zgodności wyrobu, w języku, który może być z łatwością zrozumiany przez ten organ. Na żądanie właściwych organów podejmują oni z nimi współpracę w działaniach ukierunkowanych na zapewnienie zgodności produktów wprowadzonych przez nich do obrotu z wymogami dostępności, o których mowa w art. 3.
Poprawka 115
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 2
2.  Przed udostępnieniem produktu na rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy produkt jest opatrzony oznakowaniem CE i czy towarzyszą mu wymagane dokumenty oraz instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku zrozumiałym dla konsumentów i innych użytkowników końcowych w państwie członkowskim, w którym produkt jest udostępniany na rynku, a także czy producent i importer spełnili wymagania określone w art. 5 ust. 5 i 6 i w art. 7 ust. 4.
2.  Przed udostępnieniem produktu na rynku dystrybutorzy sprawdzają, czy produkt jest zgodny z niniejszą dyrektywą i czy towarzyszą mu wymagane dokumenty oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa w języku zrozumiałym dla konsumentów i innych użytkowników końcowych w państwie członkowskim, w którym produkt jest udostępniany na rynku, a także czy producent i importer spełnili wymagania określone w art. 5 ust. 5 i 6 i w art. 7 ust. 4.
Poprawka 116
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 3
3.  W przypadku gdy dystrybutor uzna lub ma powody, by uważać, że wyrób nie jest zgodny z wymogami dostępności, o których mowa w art. 3, nie udostępnia on tego produktu na rynku, dopóki nie zostanie zapewniona zgodność. Ponadto, jeżeli produkt stwarza zagrożenie, dystrybutor informuje o tym producenta oraz organy nadzoru rynku.
3.  W przypadku gdy dystrybutor uzna lub ma powody, by uważać, że wyrób nie jest zgodny z wymogami dostępności, o których mowa w art. 3, nie udostępnia on tego produktu na rynku, dopóki nie zostanie zapewniona zgodność. Ponadto, jeżeli produkt nie jest zgodny z niniejszą dyrektywą, dystrybutor informuje o tym producenta oraz organy nadzoru rynku.
Poprawka 117
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 5
5.  Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają powody, by uważać, że udostępniony przez nich na rynku produkt nie jest zgodny z niniejszą dyrektywą, zapewniają w stosownych przypadkach zastosowanie środków naprawczych koniecznych do zapewnienia zgodności tego produktu, wycofania go z obrotu lub odzyskania. Ponadto jeżeli produkt stwarza zagrożenie, niezwłocznie informują oni o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których produkt został udostępniony, podając szczegółowe informacje, w szczególności na temat niezgodności oraz podjętych środków naprawczych.
5.  Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają powody, by uważać, że udostępniony przez nich na rynku produkt nie jest zgodny z niniejszą dyrektywą, zapewniają w stosownych przypadkach zastosowanie środków naprawczych koniecznych do zapewnienia zgodności tego produktu lub wycofania go z obrotu. Ponadto jeżeli produkt nie jest zgodny z niniejszą dyrektywą, niezwłocznie informują oni o tym właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których produkt został udostępniony, podając szczegółowe informacje, w szczególności na temat niezgodności oraz podjętych środków naprawczych.
Poprawka 118
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 8 – ustęp 6
6.  Na uzasadnione żądanie właściwego organu krajowego dystrybutorzy udzielają mu wszelkich informacji i udostępniają dokumentację konieczną do ustalenia zgodności danego produktu z wymogami. Na żądanie właściwych organów, podejmują z nimi współpracę w działaniach ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, jakie stwarzają produkty udostępnione przez nich na rynku.
6.  Na żądanie właściwego organu krajowego dystrybutorzy udzielają mu wszelkich informacji i udostępniają dokumentację konieczną do ustalenia zgodności danego produktu z wymogami. Na żądanie właściwych organów podejmują oni z nimi współpracę w działaniach ukierunkowanych na zapewnienie zgodności produktów udostępnionych przez nich na rynku z wymogami dostępności, o których mowa w art. 3.
Poprawka 119
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2
2.  Podmioty gospodarcze powinny być w stanie podać informacje, o których mowa w ust. 1, przez okres 10 lat od momentu dostarczenia im produktu i przez okres 10 lat od momentu dostarczenia przez nie produktu.
2.  Podmioty gospodarcze powinny być w stanie podać informacje, o których mowa w ust. 1, przez określony okres wynoszący co najmniej pięć lat od momentu dostarczenia im produktu lub od momentu dostarczenia przez nie produktu.
Poprawka 120
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 23a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy poprzez określenie długości okresu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu. Okres ten musi być proporcjonalny do cyklu życia danego produktu.
Poprawka 121
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 2
2.  Usługodawcy przygotowują niezbędne informacje zgodnie z załącznikiem III, wyjaśniając, w jaki sposób usługi spełniają wymogi dostępności, o których mowa w art. 3. Informacje podawane są do publicznej wiadomości w formie pisemnej i ustnej, w tym w sposób dostępny dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi i dla osób niepełnosprawnych. Usługodawcy przechowują te informacje tak długo, jak usługa jest świadczona.
2.  Usługodawcy przygotowują niezbędne informacje zgodnie z załącznikiem III, wyjaśniając, w jaki sposób ich usługi spełniają wymogi dostępności, o których mowa w art. 3. Informacje podawane są do publicznej wiadomości w sposób dostępny dla osób niepełnosprawnych. Usługodawcy przechowują te informacje tak długo, jak usługa jest świadczona.
Poprawka 122
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 11 – ustęp 4
4.  Na uzasadnione żądanie właściwego organu usługodawcy udzielają mu wszelkich informacji koniecznych do wykazania zgodności z wymogami dostępności, o których mowa w art. 3. Na żądanie tych organów współpracują oni z nimi w zakresie wszelkich działań podejmowanych w celu doprowadzenia do zgodności z tymi wymogami.
4.  Na żądanie właściwego organu usługodawcy udzielają mu wszelkich informacji koniecznych do wykazania zgodności z wymogami dostępności, o których mowa w art. 3. Na żądanie tych organów współpracują oni z nimi w zakresie wszelkich działań podejmowanych w celu doprowadzenia do zgodności z tymi wymogami.
Poprawka 339
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 3 – litera b
b)  szacowane koszty i korzyści dla przedsiębiorstwa w odniesieniu do szacowanej korzyści dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem częstotliwości i czasu korzystania z konkretnego produktu lub usługi;
b)  szacowane dodatkowe koszty i korzyści dla przedsiębiorstwa w odniesieniu do szacowanej korzyści dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem częstotliwości i czasu korzystania z konkretnego produktu lub usługi;
Poprawka 123
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 4
4.  Obciążeń tych nie uznaje się za nieproporcjonalne, jeżeli są one kompensowane przez finansowanie z innych źródeł niż zasoby własne przedsiębiorcy, zarówno publicznych, jak prywatnych.
4.  Obciążeń tych nie uznaje się za nieproporcjonalne, jeżeli są one kompensowane przez finansowanie z innych źródeł niż zasoby własne przedsiębiorcy, zarówno publicznych, jak prywatnych, udostępnionych w celu poprawy dostępności.
Poprawka 124
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5
5.  Ocena, czy zapewnienie zgodności z wymogami dostępności dotyczącymi produktów lub usług powoduje zasadnicze zmiany lub nieproporcjonalne obciążenie, dokonywana jest przez przedsiębiorcę.
5.  Wstępna ocena, czy zapewnienie zgodności z wymogami dostępności dotyczącymi produktów lub usług powoduje zasadnicze zmiany lub nieproporcjonalne obciążenie, dokonywana jest przez przedsiębiorcę.
Poprawka 230
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 5 a (nowy)
5a.  Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 23a w celu uzupełnienia ust. 3 niniejszego artykułu poprzez dookreślenie kryteriów, które należy uwzględnić w przypadku wszystkich produktów i usług objętych niniejszą dyrektywą przy ocenie, czy dane obciążenie ma być uznane za niewspółmierne, bez modyfikacji tych kryteriów.
Przy dookreślaniu tych kryteriów Komisja musi uwzględniać nie tylko potencjalne korzyści dla osób niepełnosprawnych, ale także dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.
Komisja przyjmuje pierwszy taki akt delegowany dotyczący wszystkich produktów i usług objętych zakresem stosowania niniejszej dyrektywy do dnia … [jeden rok od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy].

Poprawka 126
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 6
6.  W przypadkach, gdy przedsiębiorcy skorzystali z wyjątku przewidzianego w ust. 1–5 dla danego produktu lub usługi, powiadamiają oni o tym właściwe organy nadzoru rynku państwa członkowskiego, w którym produkt lub usługę wprowadza się do obrotu lub udostępnia. Do powiadomienia dołączana jest ocena, o której mowa w ust. 3. Mikroprzedsiębiorstwa zwolnione są z wymogu zgłoszenia, lecz muszą być w stanie dostarczyć odpowiednią dokumentację na żądanie organu nadzoru rynku.
6.  W przypadkach, gdy przedsiębiorcy skorzystali z wyjątku przewidzianego w ust. 1–5 dla danego produktu lub usługi, powiadamiają oni o tym właściwe organy nadzoru rynku państwa członkowskiego, w którym produkt lub usługę wprowadza się do obrotu lub udostępnia. Ocena, o której mowa w ust. 3. przedkładana jest na żądanie organowi nadzoru rynku. Mikroprzedsiębiorstwa zwolnione są z wymogu zgłoszenia, lecz muszą być w stanie dostarczyć odpowiednią dokumentację na żądanie organu nadzoru rynku.
Poprawka 127
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 6 a (nowy)
6a.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające model powiadomienia do celów ust. 6 niniejszego artykułu. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 24 ust. 1a. Komisja przyjmuje pierwszy taki akt wykonawczy do dnia … [dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy].
Poprawka 128
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 6 b (nowy)
6b.  Ustanawia się zorganizowany dialog między zainteresowanymi stronami, obejmujący osoby niepełnosprawne i reprezentujące je organizacje oraz organy nadzoru rynku, aby zadbać o ustalenie odpowiednich zasad oceny wyjątków w celu zapewnienia ich spójności.
Poprawka 129
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 12 – ustęp 6 c (nowy)
6c.  Zachęca się państwa członkowskie do stworzenia zachęt i wytycznych dla mikroprzedsiębiorstw w celu ułatwienia wdrożenia niniejszej dyrektywy. Należy opracować procedury i wytyczne w konsultacji z odpowiednimi zainteresowanymi stronami, w tym z osobami niepełnosprawnymi i reprezentującymi je organizacjami.
Poprawka 130
Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział IV – tytuł
Normy zharmonizowane, wspólne specyfikacje techniczne i zgodność produktów i usług z wymogami
Normy zharmonizowane, specyfikacje techniczne i zgodność produktów i usług z wymogami
Poprawka 131
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – akapit 1
W przypadku produktów i usług zgodnych z normami zharmonizowanymi, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub z ich częściami, domniemywa się, że produkty te i usługi spełniają wymogi dostępności objęte tymi normami lub ich częściami, o których mowa w art. 3.
1.   W przypadku produktów i usług spełniających normy zharmonizowane, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, lub ich części, domniemywa się, że produkty te i usługi spełniają wymogi dostępności, o których mowa w art. 3 i które są objęte tymi normami lub ich częściami.
Poprawka 132
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Komisja, zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012, zwraca się do jednej lub kilku europejskich organizacji normalizacyjnych z wnioskiem o przygotowanie norm zharmonizowanych dla każdego z wymogów dostępności, o których mowa w art. 3. Komisja przyjmuje te wnioski do dnia … [dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy].
Poprawka 133
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 b (nowy)
1b.  Komisja może przyjąć akty wykonawcze ustanawiające specyfikacje techniczne, które spełniają wymogi dostępności określone w art. 3. Może jednak to uczynić wyłącznie wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:
a)  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie opublikowano odniesienia do norm zharmonizowanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1025/2012;
b)  Komisja przyjęła wniosek, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu; oraz
c)  Komisja zauważa nieuzasadnione opóźnienia w procedurze standaryzacji.
Przed przyjęciem aktów wykonawczych, o których mowa w akapicie pierwszym, Komisja konsultuje się z zainteresowanymi stronami, w tym z organizacjami reprezentującymi osoby niepełnosprawne.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 24 ust. 2 niniejszej dyrektywy.
Poprawka 134
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 13 – ustęp 1 c (nowy)
1c.  Jeżeli w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie opublikowano odniesień do norm zharmonizowanych, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, produkty i usługi zgodne ze specyfikacjami technicznymi, o których mowa w ust. 1b niniejszego artykułu, lub z ich częściami, uznaje się za zgodne z wymogami dostępności, o których mowa w art. 3 i które są objęte tymi specyfikacjami technicznymi lub ich częściami.
Poprawka 135
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14
Artykuł 14
skreśla się
Wspólne specyfikacje techniczne
1.  W przypadku gdy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie opublikowano zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1025/2012 odniesienia do norm zharmonizowanych i dalsze szczegóły dotyczące wymogów dostępności niektórych produktów i usług byłyby potrzebne dla harmonizacji rynku, Komisja może przyjąć akty wykonawcze ustanawiające wspólne specyfikacje techniczne dla wymogów dostępności, o których mowa w załączniku I do niniejszej dyrektywy. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 24 ust. 2 niniejszej dyrektywy.
2.  Produkty i usługi, które są zgodne ze wspólnymi specyfikacjami technicznymi, o których mowa w ust. 1, lub z ich częściami, uważa się za zgodne z wymogami dostępności, o których mowa w art. 3, objętymi tymi specyfikacjami lub ich częściami.
Poprawka 136
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 2
2.  Deklaracja zgodności UE musi być zgodna z szablonem określonym w załączniku III do decyzji nr 768/2008/WE. Zawiera ona elementy określone w załączniku II do niniejszej dyrektywy oraz jest systematycznie aktualizowana. W wymogach dotyczących dokumentacji technicznej należy unikać nakładania nieproporcjonalnych obciążeń dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Jest ona tłumaczona na język lub języki zgodnie z wymogami państwa członkowskiego, w którym produkt wprowadza się do obrotu lub udostępnia.
2.  Deklaracja zgodności UE musi być zgodna z szablonem określonym w załączniku III do decyzji nr 768/2008/WE. Zawiera ona elementy określone w załączniku II do niniejszej dyrektywy oraz jest systematycznie aktualizowana. W wymogach dotyczących dokumentacji technicznej należy unikać nakładania nieproporcjonalnych obciążeń dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest ona tłumaczona na język lub języki zgodnie z wymogami państwa członkowskiego, w którym produkt wprowadza się do obrotu lub udostępnia.
Poprawka 137
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 3
3.  Jeżeli dany produkt podlega więcej niż jednemu aktowi prawa Unii wymagającemu deklaracji zgodności UE, sporządzana jest jedna deklaracja zgodności UE odnosząca się do wszystkich takich aktów prawa Unii. Deklaracja wskazuje odpowiednie akty prawne, łącznie z ich adresami publikacyjnymi.
3.  Jeżeli dany produkt podlega więcej niż jednemu aktowi prawa Unii wymagającemu deklaracji zgodności UE, sporządzana jest deklaracja zgodności UE odnosząca się do wszystkich takich aktów prawa Unii. Deklaracja wskazuje odpowiednie akty prawne, łącznie z ich adresami publikacyjnymi.
Poprawka 138
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Oprócz deklaracji zgodności UE producent umieszcza na opakowaniu komunikat informujący konsumentów w sposób opłacalny, prosty i precyzyjny, że produkt posiada funkcje zapewniające dostępność.
Poprawka 139
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16
Artykuł 16
skreśla się
Ogólne zasady dotyczące oznakowania CE dla produktów
Oznakowanie CE podlega ogólnym zasadom określonym w art. 30 rozporządzenia nr 765/2008/WE
Poprawka 140
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł -17 (nowy)
Artykuł -17
Krajowa baza danych
Każde państwo członkowskie ustanawia publicznie dostępną bazę danych, w której rejestrowane są o produkty niespełniające wymogów dostępności. Konsumenci mogą sprawdzać i wpisywać informacje o produktach niespełniających wymogów dostępności. Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, aby poinformować konsumentów lub inne zainteresowane strony o możliwości składania skarg. Należy przewidzieć interaktywny system łączący krajowe bazy danych, w miarę możliwości znajdujący się w gestii Komisji lub odpowiednich organizacji przedstawicielskich, tak aby informacje dotyczące produktów niespełniających wymogów dostępności mogły być rozpowszechniane w całej Unii.
Poprawka 141
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 18 – ustęp 2 – akapit 2
Państwa członkowskie dopilnowują, aby społeczeństwo było informowane o istnieniu, obowiązkach i nazwie krajowych organów nadzoru rynku oraz o sposobach kontaktowania się z nimi. Organy te udostępniają na żądanie przedmiotowe informacje w przystępnych formatach.
Państwa członkowskie dopilnowują, aby społeczeństwo było informowane o istnieniu, obowiązkach i nazwie krajowych organów nadzoru rynku oraz o sposobach kontaktowania się z nimi. Na wniosek członków zainteresowanych grup społeczeństwa organy te udostępniają informacje w przystępnych formatach – dotyczące własnej pracy oraz podjętych decyzji.
Poprawka 142
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 1
W przypadku gdy organy nadzoru rynku jednego państwa członkowskiego podjęły działania zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 lub mają wystarczające powody, by sądzić, że dany produkt objęty niniejszą dyrektywą stwarza zagrożenie co do kwestii związanych z dostępnością objętych zakresem niniejszej dyrektywy, dokonują one oceny tego produktu pod kątem spełnienia wszystkich wymagań określonych w niniejszej dyrektywie. Odpowiednie podmioty gospodarcze w pełni współpracują z organami nadzoru rynku.
W przypadku gdy organy nadzoru rynku jednego państwa członkowskiego podjęły działania zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 765/2008 lub mają wystarczające powody, by sądzić, że dany produkt objęty niniejszą dyrektywą nie jest zgodny z niniejszą dyrektywą, dokonują one oceny tego produktu pod kątem spełnienia wszystkich wymagań określonych w niniejszej dyrektywie. Odpowiednie podmioty gospodarcze w pełni współpracują z organami nadzoru rynku.
Poprawka 143
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit 2
Jeśli w toku tej oceny organy nadzoru rynku stwierdzą, że dany produkt nie spełnia wymagań określonych w niniejszej dyrektywie, żądają niezwłocznie od zainteresowanego podmiotu gospodarczego podjęcia wszelkich odpowiednich działań naprawczych w celu doprowadzenia produktu do zgodności z tymi wymaganiami lub do wycofania produktu z obrotu lub jego odzyskania w wyznaczonym przez siebie rozsądnym terminie, stosownym do charakteru zagrożenia.
Jeśli w toku tej oceny organy nadzoru rynku stwierdzą, że dany produkt nie spełnia wymagań określonych w niniejszej dyrektywie, żądają niezwłocznie od zainteresowanego podmiotu gospodarczego podjęcia wszelkich odpowiednich działań naprawczych w celu doprowadzenia danego produktu do zgodności z tymi wymaganiami. Jeżeli zainteresowany podmiot gospodarczy nie podejmie odpowiednich działań naprawczych, organy nadzoru rynku żądają od tego podmiotu gospodarczego, by wycofał dany produkt z obrotu w rozsądnym terminie.
Poprawka 144
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 4
4.  W przypadku gdy zainteresowany podmiot gospodarczy nie podejmuje odpowiednich działań naprawczych w terminie, o którym mowa w ust. 1 akapit drugi, organy nadzoru rynku wprowadzają wszelkie odpowiednie środki tymczasowe w celu zakazania lub ograniczenia udostępniania produktów na rynku krajowym, wycofania danego produktu z obrotu lub odzyskania tego produktu. Organy nadzoru rynku przekazują niezwłocznie Komisji i pozostałym państwom członkowskim informacje na temat tych środków.
4.  W przypadku gdy zainteresowany podmiot gospodarczy nie podejmuje odpowiednich działań naprawczych w terminie, o którym mowa w ust. 1 akapit drugi, organy nadzoru rynku wprowadzają wszelkie odpowiednie środki tymczasowe w celu zakazania lub ograniczenia udostępniania produktów na rynku krajowym lub wycofania danego produktu z obrotu. Organy nadzoru rynku przekazują niezwłocznie Komisji i pozostałym państwom członkowskim informacje na temat tych środków.
Poprawka 145
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 – wprowadzenie
5.  Informacje, o których mowa w ust. 4, obejmują wszelkie dostępne szczegóły, przede wszystkim dane umożliwiające identyfikację produktu niezgodnego, informacje na temat pochodzenia produktu, charakteru występującej domniemanej niezgodności i związanego z tym zagrożenia, rodzaju i okresu obowiązywania wprowadzonych środków krajowych, a także stanowisko przedstawione przez zainteresowany podmiot gospodarczy. W szczególności organy nadzoru rynku są zobowiązane wskazać, czy brak zgodności wynika z którejkolwiek z następujących przyczyn:
5.  Informacje, o których mowa w ust. 4, obejmują wszelkie dostępne szczegóły, przede wszystkim dane umożliwiające identyfikację produktu niezgodnego, informacje na temat pochodzenia produktu, charakteru występującej domniemanej niezgodności, rodzaju i okresu obowiązywania wprowadzonych środków krajowych, a także stanowisko przedstawione przez zainteresowany podmiot gospodarczy. W szczególności organy nadzoru rynku są zobowiązane wskazać, czy brak zgodności wynika z którejkolwiek z następujących przyczyn:
Poprawka 146
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 5 – litera a
a)  z niespełniania przez produkt wymogów określonych w art. 3 niniejszej dyrektywy,
a)  z niespełniania przez produkt odpowiednich wymogów określonych w art. 3,
Poprawka 147
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 19 – ustęp 8
8.  Państwa członkowskie zapewniają niezwłoczne przyjęcie właściwych środków ograniczających w odniesieniu do danego produktu, takich jak wycofanie z obrotu.
8.  Państwa członkowskie zapewniają niezwłoczne przyjęcie właściwych i proporcjonalnych środków ograniczających w odniesieniu do danego produktu, takich jak wycofanie z obrotu.
Poprawka 148
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 1
W przypadku gdy po ukończeniu procedury określonej w art. 19 ust. 3 i 4 zgłaszane są sprzeciwy wobec środka podjętego przez państwo członkowskie lub w przypadku gdy Komisja uzna środek krajowy za sprzeczny z prawodawstwem Unii, Komisja niezwłocznie rozpoczyna konsultacje z państwami członkowskimi i zainteresowanym podmiotem gospodarczym lub zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi oraz dokonuje oceny tego środka krajowego. Na podstawie wyników tej oceny Komisja podejmuje decyzję, czy dany środek krajowy jest uzasadniony.
W przypadku gdy po ukończeniu procedury określonej w art. 19 ust. 3 i 4 zgłaszane są sprzeciwy wobec środka podjętego przez państwo członkowskie lub w przypadku gdy Komisja dysponuje rozsądnymi dowodami sugerującymi, że środek krajowy jest sprzeczny z prawodawstwem Unii, Komisja niezwłocznie rozpoczyna konsultacje z państwami członkowskimi i zainteresowanym podmiotem gospodarczym lub zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi oraz dokonuje oceny tego środka krajowego. Na podstawie wyników tej oceny Komisja podejmuje decyzję, czy dany środek krajowy jest uzasadniony.
Poprawka 149
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 20 a (nowy)
Artykuł 20a
Grupa robocza
1.  Komisja powołuje grupę roboczą.
Ta grupa robocza składa się z przedstawicieli krajowych organów nadzoru rynku oraz odpowiednich zainteresowanych stron, w tym osób niepełnosprawnych i reprezentujących je organizacji.
2.  Grupa robocza wykonuje następujące zadania:
a)  ułatwianie wymiany informacji i najlepszych praktyk między organami nadzoru rynku;
b)  zapewnianie spójności stosowania wymogów dostępności określonych w art. 3;
c)  wydawanie opinii na temat wyjątków od wymogów dostępności określonych w art. 3 w przypadkach uznanych za konieczne po otrzymaniu wniosku Komisji.
Poprawka 151
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera c
c)  przy ustalaniu wymogów dostępności związanych z kryteriami społecznymi i jakościowymi ustanowionymi przez właściwe organy w przetargach dotyczących usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego kolejowego i drogowego, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007;
skreśla się
Poprawki 247 i 281
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera d a (nowa)
da)   w stosownych przypadkach do wszystkich odnośnych przepisów unijnych lub do przepisów prawa Unii dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych;
Poprawka 282
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera d b (nowa)
db)   jeżeli Unia współfinansuje projekty dotyczące wolnej od barier i dostępnej infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej realizowane w ramach instrumentu „Łącząc Europę”, funduszy strukturalnych lub EFIS, priorytetem powinny być projekty wspierające lub obejmujące dostępność.
Poprawka 152
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 − ustęp 1
1.  Wymogi dostępności, o których mowa w art. 21, stosuje się w zakresie, w jakim nie stanowią one w odniesieniu do określonych w tym artykule celów nieproporcjonalnego obciążenia dla właściwych organów.
1.  Wymogi dostępności, o których mowa w art. 21, stosuje się w zakresie, w jakim nie stanowią one w odniesieniu do określonych w tym artykule celów nieproporcjonalnego obciążenia dla właściwych organów lub operatorów związanych z nimi umową.
Poprawki 226 i 257
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 2 – litera b
b)  szacowane koszty i korzyści dla danego właściwego organu w odniesieniu do szacowanej korzyści dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem częstotliwości i czasu korzystania z konkretnego produktu lub usługi.
b)  szacowane koszty i korzyści dla danego właściwego organu w odniesieniu do szacowanej korzyści dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi i osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem częstotliwości i czasu korzystania z konkretnego produktu lub usługi.
Poprawka 153
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3
3.  Ocena, czy zgodność z wymogami dostępności, o których mowa w art. 21, nakłada nieproporcjonalne obciążenia, przeprowadzana jest przez dane właściwe organy.
3.  Wstępna ocena tego, czy zgodność z wymogami dostępności, o których mowa w art. 21, nakłada nieproporcjonalne obciążenia, przeprowadzana jest przez dane właściwe organy.
Poprawka 231
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 23a w celu uzupełnienia ust. 2 niniejszego artykułu poprzez dookreślenie kryteriów, które należy wziąć pod uwagę w przypadku wszystkich produktów i usług objętych niniejszą dyrektywą podczas oceny, czy dane obciążenie należy uznać za niewspółmierne, bez modyfikacji tych kryteriów.
Przy dookreślaniu tych kryteriów Komisja musi uwzględniać nie tylko potencjalne korzyści dla osób niepełnosprawnych, ale także dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.
Komisja przyjmuje pierwszy taki akt delegowany dotyczący wszystkich produktów i usług objętych zakresem stosowania niniejszej dyrektywy do dnia … [jeden rok od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy].

Poprawka 155
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4
4.  W przypadkach gdy właściwy organ zastosował odstępstwo przewidziane w ust. 1, 2 i 3 dla danego produktu lub usługi, powiadamia on o tym Komisję. Do powiadomienia dołączana jest ocena, o której mowa w ust. 2.
4.  W przypadkach gdy właściwy organ zastosował odstępstwo przewidziane w ust. 1, 2 i 3 dla danego produktu lub usługi, powiadamia on o tym Komisję. Ocena, o której mowa w ust. 2, przedkładana jest Komisji na jej żądanie.
Poprawka 156
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Jeżeli Komisja ma powód, by podać w wątpliwość decyzję danego właściwego organu, może zwrócić się do grupy roboczej, o której mowa w art. 20a, o weryfikację oceny, o której mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, i wydanie opinii.
Poprawka 157
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22 – ustęp 4 b (nowy)
4b.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające model powiadomienia do celów ust. 4 niniejszego artykułu. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 24 ust. 1a. Komisja przyjmuje pierwszy taki akt wykonawczy do dnia … [dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy].
Poprawka 158
Wniosek dotyczący dyrektywy
Rozdział VII – tytuł
UPRAWNIENIA WYKONAWCZE I PRZEPISY KOŃCOWE
AKTY DELEGOWANE, UPRAWNIENIA WYKONAWCZE I PRZEPISY KOŃCOWE
Poprawka 159
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 23 a (nowy)
Artykuł 23a
Wykonywanie przekazanych uprawnień
1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 10 ust. 2a, art. 12 ust. 5a i art. 22 ust. 3a, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia … [data wejścia w życie niniejszej dyrektywy].
3.  Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 10 ust. 2a, art. 12 ust. 5a i art. 22 ust. 3a, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.
5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 10 ust. 2a, art. 12 ust. 5a i art. 22 ust. 3a wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 160
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.
Poprawka 161
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2
2.  Środki, o których mowa w ust. 1, obejmują:
(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
Poprawka 162
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera a
a)  przepisy, na mocy których konsument może wszcząć postępowanie na mocy prawa krajowego przed sądami lub właściwymi organami administracyjnymi, aby zapewnić stosowanie krajowych przepisów transponujących przepisy niniejszej dyrektywy;
a)  możliwość wszczęcia – przez konsumenta, którego bezpośrednio dotyczy brak zgodności produktu lub usługi z przepisami – postępowania na mocy prawa krajowego przed sądami lub właściwymi organami administracyjnymi, aby zapewnić stosowanie krajowych przepisów transponujących przepisy niniejszej dyrektywy.
Poprawka 163
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b
b)  przepisy, na mocy których organy publiczne lub prywatne stowarzyszenia, organizacje lub inne osoby prawne, które mają uzasadniony interes w dopilnowaniu, aby przepisy niniejszej dyrektywy były przestrzegane, mogą wszcząć postępowanie na mocy prawa krajowego przed sądami lub właściwymi organami administracyjnymi w imieniu konsumentów, aby zapewnić stosowanie krajowych przepisów transponujących przepisy niniejszej dyrektywy.
b)  możliwość wszczęcia – przez organy publiczne lub prywatne stowarzyszenia, organizacje lub inne osoby prawne, które mają uzasadniony interes w dopilnowaniu, aby przepisy niniejszej dyrektywy były przestrzegane – postępowania na mocy prawa krajowego przed sądami lub właściwymi organami administracyjnymi w imieniu konsumentów, aby zapewnić stosowanie krajowych przepisów transponujących przepisy niniejszej dyrektywy; uzasadniony interes może obejmować reprezentację konsumentów, których bezpośrednio dotyczy brak zgodności produktu lub usługi z przepisami;
Poprawka 164
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera b a (nowa)
ba)  możliwość skorzystania z mechanizmu składania skarg przez konsumenta, którego bezpośrednio dotyczy brak zgodności produktu lub usługi z przepisami. Mechanizm ten może być obsługiwany przez istniejący organ, na przykład przez krajowego rzecznika praw obywatelskich.
Poprawka 165
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Państwa członkowskie dbają o to, by przed wszczęciem postępowania przed sądem lub właściwym organem administracyjnym, o którym mowa w ust. 1 lit. a) i b), istniała możliwość skorzystania z alternatywnych mechanizmów rozstrzygania sporów w celu rozwiązania kwestii zarzucanego braku zgodności z niniejszą dyrektywą, zgłoszonego za pomocą mechanizmu składania skarg, o którym mowa w ust. 2 lit. ba).
Poprawka 166
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 25 – ustęp 2 b (nowy)
2b.  Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do zamówień objętych przepisami dyrektyw 2014/24/UE lub 2014/25/UE.
Poprawka 288
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 – ustęp 2
2.  Sankcje te powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
2.  Sankcje te powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, nie mogą jednak służyć jako alternatywa dla spełnienia przez podmioty gospodarcze obowiązku zapewnienia dostępności ich produktów lub usług. Muszą im też towarzyszyć skuteczne działania zaradcze w przypadku niezgodności danego podmiotu gospodarczego.
Poprawka 168
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 26 − ustęp 4
4.  Sankcje uwzględniają zakres niezgodności, w tym liczbę niezgodnych z przepisami produktów lub usług, jak również liczbę dotkniętych osób.
4.  Sankcje uwzględniają zakres niezgodności, w tym ich wagę oraz liczbę niezgodnych z przepisami produktów lub usług, jak również liczbę dotkniętych osób.
Poprawka 169
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia [… proszę wstawić datę - sześć lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy].
2.  Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia ... [pięć lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy].
Poprawka 170
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Bez uszczerbku dla ust. 2b niniejszego artykułu państwa członkowskie ustanawiają pięcioletni okres przejściowy od dnia ... [sześć lat od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy], podczas którego usługodawcy mogą w dalszym ciągu świadczyć usługi przy zastosowaniu produktów, które zgodnie z prawem stosowali do świadczenia podobnych usług przed tym terminem.
Poprawka 171
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 2 b (nowy)
2b.  Państwa członkowskie mogą postanowić, że terminale samoobsługowe stosowane przez usługodawców zgodnie z prawem w związku ze świadczeniem usług przed dniem … [sześć lat od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy] mogą w dalszym ciągu być stosowane w świadczeniu podobnych usług aż do upływu okresu ich przydatności pod względem ekonomicznym.
Poprawka 172
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 27 – ustęp 5
5.  Państwa członkowskie korzystające z możliwości przewidzianej w art. 3 ust. 10 przekazują Komisji teksty przyjętych w tym celu podstawowych przepisów prawa krajowego i składają Komisji sprawozdanie z postępów w ich wdrażaniu.
5.  W stosownych przypadkach państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych do celów art. 3 ust. 10 i składają Komisji sprawozdanie z postępów w ich wdrażaniu.
Poprawka 173
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – akapit 1
Do dnia […proszę wstawić datę - pięć lat po wejściu w życie niniejszej dyrektywy], a następnie co pięć lat, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów sprawozdanie ze stosowania niniejszej dyrektywy.
-1.   Do dnia ... [trzy lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy], a następnie co pięć lat, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów sprawozdanie ze stosowania niniejszej dyrektywy.
Poprawka 174
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 1
1.  Sprawozdanie to dotyczy między innymi, w świetle rozwoju sytuacji społecznej, gospodarczej i technologicznej, zmian w dostępności produktów i usług oraz skutków dla podmiotów gospodarczych i dla osób niepełnosprawnych. W miarę możliwości podane są w nim dziedziny, w których należy zmniejszyć obciążenia, tak aby można było rozważyć potrzebę ewentualnego przeglądu niniejszej dyrektywy.
1.  W tych sprawozdaniach, sporządzonych w oparciu o zgłoszenia otrzymane zgodnie z art. 12 ust. 6 i art. 22 ust. 4, ocenia się, czy niniejsza dyrektywa osiągnęła swoje cele, zwłaszcza w odniesieniu do wzmacniania swobodnego przepływu produktów i usług spełniających wymogi dostępności. Ponadto sprawozdania te – mając na względzie zmiany sytuacji społecznej, gospodarczej i technologicznej – dotyczą zmian w dostępności produktów i usług, konieczności włączenia nowych produktów i usług w zakres stosowania niniejszej dyrektywy bądź potrzeby wyłączenia pewnych produktów lub usług z tego zakresu, jak również wpływu niniejszej dyrektywy na podmioty gospodarcze i osoby niepełnosprawne, identyfikując w miarę możliwości dziedziny, w których należy zmniejszyć obciążenia, tak aby można było rozważyć potrzebę ewentualnego przeglądu niniejszej dyrektywy.
Poprawka 175
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie przekazują Komisji w należytym terminie wszystkie informacje, które są dla niej niezbędne do sporządzenia takiego sprawozdania.
2.  Państwa członkowskie przekazują Komisji w należytym terminie wszystkie informacje, które są dla niej niezbędne do sporządzenia takich sprawozdań.
Poprawka 176
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28 – ustęp 3
3.  Sprawozdanie Komisji uwzględnia punkty widzenia zainteresowanych podmiotów gospodarczych i odpowiednich organizacji pozarządowych, w tym organizacji reprezentujących osoby niepełnosprawne i osoby starsze.
3.  Sprawozdanie Komisji uwzględnia punkty widzenia zainteresowanych podmiotów gospodarczych i odpowiednich organizacji pozarządowych, w tym organizacji reprezentujących osoby niepełnosprawne.
Poprawka 177
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja I – część A (nowa)
A.  Systemy operacyjne
1.  Świadczenie usług w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne mogły z nich jak najlepiej korzystać zgodnie z racjonalnie przewidywalnym zastosowaniem, osiąga się dzięki spełnieniu wymagań funkcjonalnych określonych w części C z uwzględnieniem:
a)  informacji na temat funkcjonowania danej usługi oraz na temat jej cech charakterystycznych dotyczących dostępności i stosowanych urządzeń; oraz
b)  informacji elektronicznych, włącznie ze stronami internetowymi niezbędnymi do świadczenia danej usługi.
Poprawka 178
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja I – część B (nowa)
B.  Sprzęt komputerowy o ogólnym przeznaczeniu i jego wbudowane systemy operacyjne;
Poprawka 180
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja I – punkt 2
[.....]
skreśla się
Poprawka 181
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja I – część C (nowa)
C.  Wymagania funkcjonalne
Aby produkty i usługi oraz ich interfejs użytkownika spełniały wymogi dostępności, muszą one w stosownych przypadkach być zaprojektowane z uwzględnieniem następujących warunków:
a)  Użytkowanie przez osoby niewidome
Jeżeli produkt obsługiwany jest w sposób angażujący wzrok, należy zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, który nie wymaga zaangażowania wzroku.
b)  Użytkowanie przez osoby o ograniczonej zdolności widzenia
Jeżeli produkt obsługiwany jest w sposób angażujący wzrok, należy zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, który umożliwia użytkownikom obsługę produktu przy ograniczonej zdolności widzenia. Można to osiągnąć na przykład dzięki zapewnieniu elastycznej regulacji kontrastu i jasności, elastycznych możliwości powiększania obrazu bez utraty treści ani funkcjonalności, elastycznych sposobów kontroli i oddzielania pierwszego planu od tła oraz elastycznej kontroli nad wymaganym polem widzenia.
c)  Użytkowanie przez osoby z zaburzeniami widzenia barw
Jeżeli produkt obsługiwany jest w sposób angażujący wzrok, należy zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, który nie wymaga od użytkownika zdolności widzenia barw.
d)  Użytkowanie przez osoby niesłyszące
Jeżeli produkt obsługiwany jest w sposób angażujący słuch, należy zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, który nie wymaga zaangażowania słuchu.
e)  Użytkowanie przez osoby o ograniczonej zdolności słyszenia
Jeżeli produkt obsługiwany jest w sposób angażujący słuch, należy zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, który wykorzystuje zaawansowane funkcje audio. Można to osiągnąć na przykład poprzez umożliwienie użytkownikom regulowania głośności oraz zapewnienie elastycznych sposobów kontroli i oddzielania głosu od szumu tła, dzięki którym głos i szum tła są dostępne jako odrębne strumienie dźwięków.
f)  Użytkowanie przez osoby nieme
Jeżeli produkt wymaga od użytkowników użycia głosu, należy zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, który nie wymaga używania głosu. Używanie głosu oznacza wydawanie za pomocą ust wszelkiego rodzaju dźwięków, np. mowy, gwizdów lub mlasków.
g)  Użytkowanie przez osoby o ograniczonej sprawności manualnej lub sile fizycznej
Jeżeli produkt wymaga obsługi manualnej, należy zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, który umożliwia użytkownikom korzystanie z tego produktu za pomocą alternatywnych trybów obsługi niewymagających czynności z zakresu motoryki małej, sprawności manualnej ani siły w rękach, ani też jednoczesnego manipulowania większą liczbą przełączników niż jeden.
h)  Użytkowanie przez osoby o ograniczonym zasięgu
Jeżeli produkty są wolno stojące lub zainstalowane, ich elementy operacyjne muszą znajdować się w zasięgu wszystkich użytkowników.
i)  Minimalizacja ryzyka wywołania napadów padaczki fotogennej
Jeżeli produkt obsługiwany jest w sposób angażujący wzrok, należy unikać trybów obsługi, o których wiadomo, że mogą wywołać napady padaczki fotogennej.
j)  Użytkowanie przez osoby o ograniczonych zdolnościach poznawczych
Należy zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi produktu, który obejmuje funkcje upraszczające i ułatwiające obsługę.
k)  Ochrona prywatności
Jeżeli produkt posiada funkcje wprowadzone w celu zapewnienia dostępności, należy zapewnić co najmniej jeden tryb obsługi, który zachowuje prywatność przy korzystaniu z funkcji wprowadzonych w celu zapewnienia dostępności.
Poprawka 182
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja I – część D (nowa)
D.  Usługi wsparcia
Jeżeli usługi wsparcia są dostępne, zapewniają one informacje na temat dostępności produktu i jego kompatybilności z technologiami wspomagającymi, korzystając ze sposobów komunikacji dostępnych dla osób niepełnosprawnych.
Poprawki 183 i 291
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja II – tytuł
Terminale samoobsługowe: Bankomaty, automaty do sprzedaży biletów i urządzenia do odprawy samoobsługowej
Terminale samoobsługowe: Bankomaty, automaty do sprzedaży biletów, urządzenia do odprawy samoobsługowej i terminale płatnicze
Poprawki 184, 291, 299 i 342
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja II – punkt 1
1.  Projektowanie i produkcja:
1.  Projektowanie i produkcja:
Produkty powinny być tak zaprojektowane i wytwarzane, aby osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osoby niepełnosprawne czy osoby z upośledzeniami związanymi z wiekiem mogły z nich jak najlepiej korzystać. W tym celu należy uwzględnić następujące elementy:
Produkty powinny być tak zaprojektowane i wytwarzane, aby osoby niepełnosprawne mogły z nich jak najlepiej korzystać zgodnie z racjonalnie przewidywalnym zastosowaniem, osiąga się dzięki spełnieniu wymagań funkcjonalnych określonych w sekcji I część C. W związku z tym produkty nie mogą wymagać, by dana funkcja zapewniająca dostępność musiała zostać aktywowana, aby użytkownik, który tej funkcji potrzebuje, mógł ją włączyć.
Dostępność produktów zapewnia się na etapie projektowania i wytwarzania poprzez uwzględnienie następujących elementów:
a)  informacje na temat użytkowania produktu dostarczone na samym produkcie (etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia), które:
a)  informacje na temat użytkowania produktu umieszczone na samym produkcie (etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia);
(i)  muszą być dostępne przez więcej niż jeden kanał sensoryczny;
(ii)  muszą być zrozumiałe;
(iii)  muszą być zauważalne;
(iv)  muszą mieć odpowiedni rozmiar czcionki dla przewidywanych warunków użytkowania;
b)  interfejs użytkownika produktu (obsługa, kontrole i informacje zwrotne, dane wejściowe i wyjściowe) zgodnie z pkt 2;
b)  interfejs użytkownika produktu (obsługa, sterowanie i informacje zwrotne, dane wejściowe i wyjściowe);
c)  funkcjonalność produktu poprzez zapewnienie funkcji mających na celu uwzględnienie potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, zgodnie z pkt 2;
c)  funkcjonalność produktu poprzez zapewnienie funkcji mających na celu uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych, co należy osiągnąć przez umożliwienie wykorzystania osobistych zestawów słuchawkowych, a jeżeli wymagana jest reakcja w określonym przedziale czasowym – przez ostrzeżenie użytkownika za pośrednictwem więcej niż jednego kanału sensorycznego, a także umożliwienie wydłużenia dozwolonego przedziału czasowego oraz zapewnienie odpowiedniego kontrastu oraz możliwości dotykowego rozpoznania klawiszy i przełączników sterowania;
(d)  połączenie produktu z urządzeniami wspomagającymi.
(d)  w stosownych przypadkach kompatybilność z urządzeniami i technologiami wspomagającymi dostępnymi na poziomie unijnym, w tym technologiami związanymi ze słuchem, takimi jak aparaty słuchowe, telecewki, implanty ślimakowe i urządzenia wspomagające słyszenie.
Poprawka 185
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja II – punkt 2
[....]
skreśla się
Poprawka 186
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja III – tytuł
Usługi telefoniczne, w tym usługi ratownictwa i związane z nimi urządzenia końcowe do obsługi konsumentów z zaawansowanymi zdolnościami obliczeniowymi
Usługi telefoniczne, w tym usługi ratownictwa i związane z nimi urządzenia końcowe do obsługi konsumentów
Poprawki 187, 292 i 300
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja III – część A – punkt 1
1.  Świadczenie usług powinno się zapewnić w taki sposób, aby osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osoby niepełnosprawne, mogły z nich jak najlepiej korzystać. W tym celu należy uwzględnić następujące elementy:
1.  Świadczenie usług w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne mogły z nich jak najlepiej korzystać zgodnie z racjonalnie przewidywalnym zastosowaniem, osiąga się dzięki spełnieniu wymagań funkcjonalnych określonych w sekcji I część C i obejmuje:
a)  zapewnienie dostępności produktów, które stosowane są w świadczeniu usług, zgodnie z zasadami określonymi w pkt B dotyczącym „powiązanych urządzeń końcowych z zaawansowanymi zdolnościami obliczeniowymi do obsługi konsumentów”;
a)  produkty, które stosowane są przez usługodawców w świadczeniu danej usługi, zgodnie z zasadami określonymi w części B niniejszej sekcji;
b)  zapewnienie informacji na temat funkcjonowania usługi oraz na temat jej cech charakterystycznych dotyczących dostępności i stosowanych urządzeń w następujący sposób:
b)  informacje na temat funkcjonowania danej usługi oraz na temat jej cech charakterystycznych dotyczących dostępności i stosowanych urządzeń;
(i)  treść informacji musi być dostępna w formatach tekstowych umożliwiających tworzenie alternatywnych formatów wspomagających, które mogą być przedstawiane przez użytkowników na różne sposoby i za pośrednictwem więcej niż jednego kanału sensorycznego;
(ii)  należy zapewnić alternatywy dla treści nietekstowych;
(iii)   zgodnie z lit. c) należy zapewnić informacje elektroniczne, włącznie z odpowiednimi aplikacjami internetowymi, potrzebnymi do świadczenia usługi;
ba)   informacje elektroniczne, włącznie z odpowiednimi stronami internetowymi i aplikacjami internetowymi, potrzebne do świadczenia danej usługi;
c)  zapewnienie dostępności strony internetowej w sposób spójny i adekwatny do percepcji, obsługi i zrozumienia przez użytkowników, z uwzględnieniem możliwości dostosowania sposobu prezentacji treści i interakcji, włącznie z zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej alternatywy elektronicznej; a także w sposób umożliwiający interoperacyjność z różnorodnymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi dostępnymi na poziomie unijnym i międzynarodowym;
c)  zapewnienie dostępności strony internetowej w sposób spójny i adekwatny do percepcji, obsługi i zrozumienia przez użytkowników, z uwzględnieniem możliwości dostosowania sposobu prezentacji treści i interakcji, włącznie z zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej alternatywy elektronicznej, a także w sposób umożliwiający interoperacyjność z różnorodnymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi dostępnymi na poziomie unijnym i międzynarodowym;
ca)  aplikacje mobilne;
d)  zapewnienie dostępnych informacji, aby ułatwić komplementarność usług wspomagających;
d)  informacje mające na celu ułatwienie komplementarności usług wspomagających;
e)  w tym dotyczących funkcji, praktyk, strategii i procedur oraz zmian w świadczeniu usługi ukierunkowanej na potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.
e)  funkcje, praktyki, strategie, procedury oraz zmiany w świadczeniu usługi mające na celu zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych i zapewnienie interoperacyjności; należy to osiągnąć poprzez wsparcie komunikacji głosowej, komunikacji wideo oraz komunikacji tekstowej w czasie rzeczywistym, osobno lub łącznie (rozmowa totalna) między dwoma użytkownikami lub między użytkownikiem a służbami ratunkowymi.
Poprawka 344
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja III – litera A – punkt 1 a (nowy)
1a.   Usługi wsparcia
Jeżeli są dostępne, usługi wsparcia (działy pomocy technicznej, centra obsługi telefonicznej, wsparcie techniczne, usługi telekomunikacyjne dla osób z upośledzeniami słuchu lub mowy oraz usługi szkoleniowe) zapewniają informacje na temat dostępności usługi i jej kompatybilności z technologiami wspomagającymi, korzystając ze sposobów komunikacji dostępnych dla użytkowników z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osób niepełnosprawnych.
Poprawki 188 i 292
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja III – część B – nagłówek
B.  Powiązane urządzenia końcowe z zaawansowanymi zdolnościami obliczeniowymi do obsługi konsumentów:
B.  Powiązane urządzenia końcowe wykorzystywane przez konsumentów:
Poprawki 189, 292 i 301
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja III – część B – punkt 1
1.  Projektowanie i produkcja:
1.  Projektowanie i produkcja:
Produkty powinny być tak zaprojektowane i wytwarzane, aby osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osoby niepełnosprawne czy osoby z upośledzeniami związanymi z wiekiem mogły z nich jak najlepiej korzystać. W tym celu należy uwzględnić następujące elementy:
Projektowanie i wytwarzanie produktów w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne mogły z nich jak najlepiej korzystać zgodnie z racjonalnie przewidywalnym zastosowaniem, osiąga się dzięki spełnieniu wymagań funkcjonalnych określonych w sekcji I część C i obejmuje:
a)  informacje na temat użytkowania produktu dostarczone na samym produkcie (etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia), które:
a)   informacje na temat użytkowania produktu umieszczone na samym produkcie (etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia);
(i)  muszą być dostępne przez więcej niż jeden kanał sensoryczny;
(ii)  muszą być zrozumiałe;
(iii)  muszą być zauważalne;
(iv)  muszą mieć odpowiedni rozmiar czcionki dla przewidywanych warunków użytkowania;
b)  opakowanie produktu wraz z umieszczonymi na nim informacjami (dotyczące otwierania, zamykania, stosowania, pozbywania się);
b)  opakowanie produktu wraz z umieszczonymi na nim informacjami (dotyczące otwierania, zamykania, stosowania, pozbywania się);
c)  instrukcje dotyczące użytkowania, instalacji, konserwacji, przechowywania i pozbywania się produktu, które muszą spełniać następujące warunki:
c)  instrukcje dotyczące użytkowania, instalacji, konserwacji, przechowywania i pozbywania się produktu;
(i)  treść instrukcji musi być dostępna w formatach tekstowych umożliwiających tworzenie alternatywnych formatów wspomagających, które mogą być przedstawiane na różne sposoby i za pośrednictwem więcej niż jednego kanału sensorycznego; i
(ii)  instrukcje powinny przewidywać alternatywy dla treści nietekstowych;
d)  interfejs użytkownika produktu (obsługa, kontrole i informacje zwrotne, dane wejściowe i wyjściowe) zgodnie z pkt 2;
d)  interfejs użytkownika produktu (obsługa, sterowanie i informacje zwrotne, dane wejściowe i wyjściowe);
e)  funkcjonalność produktu poprzez zapewnienie funkcji mających na celu uwzględnienie potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, zgodnie z pkt 2;
e)  funkcjonalność produktu poprzez zapewnienie funkcji mających na celu uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych i zapewnienie interoperacyjności; należy to osiągnąć przez wsparcie dźwięku o jakości hi-fi, zapewnienie rozdzielczości ekranu umożliwiającej komunikację w języku migowym, wsparcie komunikacji tekstowej w czasie rzeczywistym, samodzielnie lub w połączeniu z komunikacją audio i wideo lub przez zapewnienie skutecznego połączenia bezprzewodowego z urządzeniami technicznymi wzmacniającymi słuch;
f)  połączenie produktu z urządzeniami wspomagającymi.
f)  połączenie produktu z urządzeniami wspomagającymi.
Poprawka 190
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja III – część B – punkt 2
[....]
skreśla się
Poprawka 346/rev
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja III – litera B – punkt 2 a (nowy)
2a.   Usługi wsparcia:
Jeżeli są dostępne, usługi wsparcia (działy pomocy technicznej, centra obsługi telefonicznej, wsparcie techniczne, usługi telekomunikacyjne dla osób z upośledzeniami słuchu lub mowy oraz usługi szkoleniowe) zapewniają informacje na temat dostępności produktu i jego kompatybilności z technologiami wspomagającymi, korzystając ze sposobów komunikacji dostępnych dla użytkowników z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osób niepełnosprawnych.
Poprawka 191
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IV – nagłówek
Audiowizualne usługi medialne i związane z nimi urządzenia z zaawansowanymi zdolnościami obliczeniowymi do obsługi konsumentów
Strony i aplikacje internetowe audiowizualnych usług medialnych i związane z nimi urządzenia końcowe
Poprawka 192
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IV – część A – nagłówek
A.  Usługi:
A.  Strony i aplikacje internetowe:
Poprawka 193
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IV – część A – punkt 1
1.  Świadczenie usług powinno się zapewnić w taki sposób, aby osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osoby niepełnosprawne, mogły z nich jak najlepiej korzystać. W tym celu należy uwzględnić następujące elementy:
1.   Świadczenie usług w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne mogły z nich jak najlepiej korzystać zgodnie z racjonalnie przewidywalnym zastosowaniem, osiąga się dzięki spełnieniu wymagań funkcjonalnych określonych w sekcji I część C i obejmuje:
a)   zapewnienie dostępności produktów, które stosowane są w świadczeniu usług, zgodnie z zasadami określonymi w pkt B dotyczącym „powiązanych urządzeń do obsługi konsumentów z zaawansowanymi zdolnościami obliczeniowymi”;
a)  zapewnienie dostępności stron internetowych w sposób spójny i adekwatny do percepcji, obsługi i zrozumienia przez użytkowników, z uwzględnieniem możliwości dostosowania sposobu prezentacji treści i interakcji, włącznie z zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej alternatywy elektronicznej, a także w sposób umożliwiający interoperacyjność z różnorodnymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi dostępnymi na poziomie unijnym i międzynarodowym;
b)   zapewnienie informacji na temat funkcjonowania usługi oraz na temat jej cech charakterystycznych dotyczących dostępności i stosowanych urządzeń w następujący sposób:
b)   aplikacje na urządzenia mobilne;
(i)  treść informacji musi być dostępna w formatach tekstowych umożliwiających tworzenie alternatywnych formatów wspomagających, które mogą być przedstawiane przez użytkowników na różne sposoby i za pośrednictwem więcej niż jednego kanału sensorycznego;
(ii)  należy zapewnić alternatywy dla treści nietekstowych;
(iii)  zgodnie z lit. c) należy zapewnić informacje elektroniczne, włącznie z odpowiednimi aplikacjami internetowymi, potrzebnymi do świadczenia usługi;
c)  zapewnienie dostępności strony internetowej w sposób spójny i adekwatny do percepcji, obsługi i zrozumienia przez użytkowników, z uwzględnieniem możliwości dostosowania sposobu prezentacji treści i interakcji, włącznie z zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej alternatywy elektronicznej; a także w sposób umożliwiający interoperacyjność z różnorodnymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi dostępnymi na poziomie unijnym i międzynarodowym;
d)  zapewnienie dostępnych informacji, aby ułatwić komplementarność usług wspomagających;
e)  w tym dotyczących funkcji, praktyk, strategii i procedur oraz zmian w świadczeniu usługi ukierunkowanej na potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.
Poprawka 194
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IV – część B – nagłówek
B.  Powiązane urządzenia z zaawansowanymi zdolnościami obliczeniowymi do obsługi konsumentów:
B.  Powiązane urządzenia końcowe:
Poprawki 195 i 293
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IV – część B – punkt 1
1.  Projektowanie i produkcja:
1.  Projektowanie i produkcja:
Produkty powinny być tak zaprojektowane i wytwarzane, aby osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osoby niepełnosprawne czy osoby z upośledzeniami związanymi z wiekiem mogły z nich jak najlepiej korzystać. W tym celu należy uwzględnić następujące elementy:
Projektowanie i wytwarzanie produktów w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne mogły z nich jak najlepiej korzystać zgodnie z racjonalnie przewidywalnym zastosowaniem, osiąga się dzięki spełnieniu wymagań funkcjonalnych określonych w sekcji I część C i obejmuje:
a)  informacje na temat użytkowania produktu dostarczone na samym produkcie (etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia), które:
a)  informacje na temat użytkowania produktu umieszczone na samym produkcie (etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia);
(i)  muszą być dostępne przez więcej niż jeden kanał sensoryczny;
(ii)  muszą być zrozumiałe;
(iii)  muszą być zauważalne;
(iv)  muszą mieć odpowiedni rozmiar czcionki dla przewidywanych warunków użytkowania;
b)  opakowanie produktu wraz z umieszczonymi na nim informacjami (dotyczące otwierania, zamykania, stosowania, pozbywania się);
b)  opakowanie produktu wraz z umieszczonymi na nim informacjami (dotyczące otwierania, zamykania, stosowania, pozbywania się);
c)  instrukcje dotyczące użytkowania, instalacji, konserwacji, przechowywania i pozbywania się produktu, które muszą spełniać następujące warunki:
c)  instrukcje dotyczące użytkowania, instalacji, konserwacji, przechowywania i pozbywania się produktu;
(i)  treść instrukcji musi być dostępna w formatach tekstowych umożliwiających tworzenie alternatywnych formatów wspomagających, które mogą być przedstawiane na różne sposoby i za pośrednictwem więcej niż jednego kanału sensorycznego; i
(ii)  instrukcje powinny przewidywać alternatywy dla treści nietekstowych;
d)  interfejs użytkownika produktu (obsługa, kontrole i informacje zwrotne, dane wejściowe i wyjściowe) zgodnie z pkt 2;
d)  interfejs użytkownika produktu (obsługa, sterowanie i informacje zwrotne, dane wejściowe i wyjściowe);
e)  funkcjonalność produktu poprzez zapewnienie funkcji mających na celu uwzględnienie potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, zgodnie z pkt 2;
e)  funkcjonalność produktu poprzez zapewnienie funkcji mających na celu uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych;można to osiągnąć na przykład poprzez wsparcie możliwości wyboru, personalizacji i wyświetlania usług dostępu, takich jak napisy dialogowe dla osób niesłyszących i niedosłyszących, audiodeskrypcja, głosowe listy dialogowe i tłumaczenie na język migowy, poprzez zapewnienie skutecznego połączenia bezprzewodowego z urządzeniami technicznymi wzmacniającymi słuch lub poprzez zapewnienie użytkownikowi przyrządów sterujących do aktywacji usług dostępu na takim samym poziomie widoczności jak w przypadku głównych mediów;
f)  połączenie produktu z urządzeniami wspomagającymi.
f)  połączenie produktu z urządzeniami wspomagającymi.
Poprawka 196
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IV – część B – punkt 2
[....]
skreśla się
Poprawki 197 i 308
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja V – nagłówek
Usługi transportu pasażerskiego – lotnicze, autobusowe, kolejowe, wodne; strony internetowe wykorzystywane do świadczenia usług przewozu pasażerów; usługi oparte na telefonii komórkowej, systemy inteligentnej sprzedaży biletów i przekaz informacji w czasie rzeczywistym; Terminale samoobsługowe, automaty do sprzedaży biletów i urządzenia do odprawy samoobsługowej wykorzystywane w usługach transportu pasażerskiego
Usługi transportu pasażerskiego – lotniczego, autobusowego, autokarowego, kolejowego, wodnego; strony internetowe wykorzystywane do świadczenia usług przewozu pasażerów; usługi oparte na telefonii komórkowej, systemy inteligentnej sprzedaży biletów i przekaz informacji w czasie rzeczywistym; Terminale samoobsługowe, w tym terminale płatnicze, automaty do sprzedaży biletów i urządzenia do odprawy samoobsługowej wykorzystywane w usługach transportu pasażerskiego oraz usługach w dziedzinie mobilności i turystyki:
Poprawki 198,294/rev, 303, 311, 315 i 316
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja V – część A – punkt 1
1.  Świadczenie usług powinno się zapewnić w taki sposób, aby osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osoby niepełnosprawne, mogły z nich jak najlepiej korzystać. W tym celu należy uwzględnić następujące elementy:
1.   Świadczenie usług w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne mogły z nich jak najlepiej korzystać zgodnie z racjonalnie przewidywalnym zastosowaniem, osiąga się dzięki spełnieniu wymagań funkcjonalnych określonych w sekcji I część C i obejmuje:
a)  zapewnienie informacji na temat funkcjonowania usługi oraz na temat jej cech charakterystycznych dotyczących dostępności i stosowanych urządzeń w następujący sposób:
a)  informacje na temat funkcjonowania danej usługi oraz na temat jej cech charakterystycznych dotyczących dostępności i stosowanych urządzeń;
(i)  treść informacji musi być dostępna w formatach tekstowych umożliwiających tworzenie alternatywnych formatów wspomagających, które mogą być przedstawiane przez użytkowników na różne sposoby i za pośrednictwem więcej niż jednego kanału sensorycznego;
(ii)  należy zapewnić alternatywy dla treści nietekstowych;
(aa)  należy opisać i wyjaśnić sposób korzystania z funkcji usługi ułatwiających dostęp, w tym dostępność pojazdów i otaczającej infrastruktury oraz środowiska zbudowanego, a ponadto należy dostarczyć informacje na temat pomocy, zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 1107/2006, (UE) nr 1177/2010, (WE) nr 1371/2007 i (UE) nr 181/2011;
(iii)   zgodnie z lit. b) należy zapewnić informacje elektroniczne, włącznie z odpowiednimi aplikacjami internetowymi, potrzebnymi do świadczenia usługi;
ab)   zgodnie z lit. b) należy zapewnić informacje elektroniczne, włącznie z odpowiednimi aplikacjami internetowymi, potrzebnymi do świadczenia danej usługi;
b)  zapewnienie dostępności strony internetowej w sposób spójny i adekwatny do percepcji, obsługi i zrozumienia przez użytkowników, z uwzględnieniem możliwości dostosowania sposobu prezentacji treści i interakcji, włącznie z zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej alternatywy elektronicznej; a także w sposób umożliwiający interoperacyjność z różnorodnymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi dostępnymi na poziomie unijnym i międzynarodowym;
b)  zapewnienie dostępności stron internetowych, w tym aplikacji internetowych potrzebnych do świadczenia usług transportu pasażerskiego, turystyki, zakwaterowania i usług gastronomicznych, w sposób spójny i adekwatny do percepcji, obsługi i zrozumienia przez użytkowników; obejmuje to dostosowanie sposobu prezentacji treści i interakcji, włącznie z zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej alternatywy elektronicznej, w solidny sposób umożliwiający interoperacyjność z różnorodnymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi dostępnymi na poziomie unijnym i międzynarodowym;
ba)  zapewnienie dostępności usług mobilnych, w tym aplikacji mobilnych potrzebnych do świadczenia usługi w sposób spójny i adekwatny do percepcji, obsługi i zrozumienia przez użytkowników, z uwzględnieniem możliwości dostosowania sposobu prezentacji treści i interakcji, łącznie z zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej alternatywy elektronicznej; a także w solidny sposób umożliwiający interoperacyjność z różnorodnymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi dostępnymi na poziomie unijnym i międzynarodowym;
c)  w tym dotyczących funkcji, praktyk, strategii i procedur oraz zmian w świadczeniu usługi ukierunkowanej na potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.
c)  funkcje, praktyki, strategie, procedury oraz zmiany w świadczeniu usługi mające na celu zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym zapewnienie dostępności usług mobilnych, w tym aplikacji mobilnych potrzebnych do świadczenia usługi w sposób spójny i adekwatny do percepcji, obsługi i zrozumienia przez użytkowników, z uwzględnieniem możliwości dostosowania sposobu prezentacji treści i interakcji, łącznie z zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej alternatywy elektronicznej; a także w solidny sposób umożliwiający interoperacyjność z różnorodnymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi dostępnymi na poziomie unijnym i międzynarodowym;
Dotyczy to takich usług, jak zapewnienie systemów inteligentnej sprzedaży biletów (rezerwacja elektroniczna, rezerwacja biletów itd.), informacji dla pasażerów w czasie rzeczywistym (rozkłady jazdy, informacje o zakłóceniach ruchu, połączeniach, dalszej podróży innym środkiem transportu itd.), a także dodatkowych informacji o usługach (np. personel na stacjach, niedziałające windy lub usługi czasowo niedostępne);
ca)  usługi oparte na urządzeniach mobilnych, systemy inteligentnej sprzedaży biletów i przekaz informacji w czasie rzeczywistym.
Poprawka 199
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja V – część B
B.  Strony internetowe wykorzystywane do świadczenia usług przewozu pasażerów:
skreśla się
a)  Zapewnienie dostępności strony internetowej w sposób spójny i adekwatny do percepcji, obsługi i zrozumienia przez użytkowników, z uwzględnieniem możliwości dostosowania sposobu prezentacji treści i interakcji, włącznie z zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej alternatywy elektronicznej; a także w sposób umożliwiający interoperacyjność z różnorodnymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi dostępnymi na poziomie unijnym i międzynarodowym.
Poprawka 200
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja V – część C
C.   Usługi oparte na telefonii komórkowej, systemy inteligentnej sprzedaży biletów i przekaz informacji w czasie rzeczywistym:
skreśla się
1.  Świadczenie usług powinno się zapewnić w taki sposób, aby osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osoby niepełnosprawne, mogły z nich jak najlepiej korzystać. W tym celu należy uwzględnić następujące elementy:
a)  zapewnienie informacji na temat funkcjonowania usługi oraz na temat jej cech charakterystycznych dotyczących dostępności i stosowanych urządzeń w następujący sposób:
(i)  treść informacji musi być dostępna w formatach tekstowych umożliwiających tworzenie alternatywnych formatów wspomagających, które mogą być przedstawiane przez użytkowników na różne sposoby i za pośrednictwem więcej niż jednego kanału sensorycznego;
(ii)  należy zapewnić alternatywy dla treści nietekstowych;
(iii)  zgodnie z lit. b) należy zapewnić informacje elektroniczne, włącznie z odpowiednimi aplikacjami internetowymi, potrzebnymi do świadczenia usługi;
b)  zapewnienie dostępności strony internetowej w sposób spójny i adekwatny do percepcji, obsługi i zrozumienia przez użytkowników, z uwzględnieniem możliwości dostosowania sposobu prezentacji treści i interakcji, włącznie z zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej alternatywy elektronicznej; a także w sposób umożliwiający interoperacyjność z różnorodnymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi dostępnymi na poziomie unijnym i międzynarodowym;
Poprawka 201
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja V – część D – nagłówek
D.  Terminale samoobsługowe, automaty do sprzedaży biletów i urządzenia do odprawy samoobsługowej wykorzystywane w usługach transportu pasażerskiego
D.  Terminale samoobsługowe, w tym terminale płatnicze, automaty do sprzedaży biletów i urządzenia do odprawy samoobsługowej wykorzystywane w usługach transportu pasażerskiego
Poprawki 202 i 327
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja V – część D – punkt 1
1.  Projektowanie i produkcja:
1.  Projektowanie i produkcja:
Produkty powinny być tak zaprojektowane i wytwarzane, aby osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osoby niepełnosprawne czy osoby z upośledzeniami związanymi z wiekiem mogły z nich jak najlepiej korzystać. W tym celu należy uwzględnić następujące elementy:
Projektowanie i wytwarzanie produktów w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne mogły z nich jak najlepiej korzystać zgodnie z racjonalnie przewidywalnym zastosowaniem, osiąga się dzięki spełnieniu wymagań funkcjonalnych określonych w sekcji I część C i obejmuje:
a)  informacje na temat użytkowania produktu dostarczone na samym produkcie (etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia), które:
a)  informacje na temat użytkowania produktu umieszczone na samym produkcie (etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia);
(i)  muszą być dostępne przez więcej niż jeden kanał sensoryczny;
(ii)  muszą być zrozumiałe;
(iii)  muszą być zauważalne;
(iv)  muszą mieć odpowiedni rozmiar czcionki dla przewidywanych warunków użytkowania;
b)  interfejs użytkownika produktu (obsługa, kontrole i informacje zwrotne, dane wejściowe i wyjściowe) zgodnie z pkt 2;
b)  interfejs użytkownika produktu (obsługa, sterowanie i informacje zwrotne, dane wejściowe i wyjściowe);
c)  funkcjonalność produktu poprzez zapewnienie funkcji mających na celu uwzględnienie potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, zgodnie z pkt 2;
c)  funkcjonalność produktu poprzez zapewnienie funkcji mających na celu uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych;
d)  połączenie produktu z urządzeniami wspomagającymi.
d)  połączenie zgodności produktu z urządzeniami wspomagającymi i technologiami wspomagającymi, w tym technologiami związanymi ze słuchem, takimi jak aparaty słuchowe, telecewki, implanty ślimakowe i urządzenia wspomagające słyszenie; produkt umożliwia także stosowanie własnych słuchawek.
Poprawka 352
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja V – litera D – punkt 1 a (nowy)
1a.  Usługi wsparcia
Jeżeli są dostępne, usługi wsparcia (działy pomocy technicznej, centra obsługi telefonicznej, wsparcie techniczne, usługi telekomunikacyjne dla osób z upośledzeniami słuchu lub mowy oraz usługi szkoleniowe) zapewniają informacje na temat dostępności produktu i jego kompatybilności z technologiami wspomagającymi, korzystając ze sposobów komunikacji dostępnych dla użytkowników z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osób niepełnosprawnych.

Poprawka 203
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja V – część D – punkt 2
[....]
skreśla się
Poprawka 204
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VI – nagłówek
Usługi bankowe; strony internetowe wykorzystywane do świadczenia usług bankowych; usługi bankowe oparte na telefonii komórkowej; terminale samoobsługowe, w tym bankomaty wykorzystywane do świadczenia usług bankowych
Usługi bankowe dla konsumentów; strony internetowe wykorzystywane do świadczenia usług bankowych; usługi bankowe oparte na telefonii komórkowej; terminale samoobsługowe, w tym terminale płatnicze i bankomaty wykorzystywane do świadczenia usług bankowych
Poprawki 205, 295 i 304
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VI – część A – punkt 1
1.  Świadczenie usług powinno się zapewnić w taki sposób, aby osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osoby niepełnosprawne, mogły z nich jak najlepiej korzystać. W tym celu należy uwzględnić następujące elementy:
1.  Świadczenie usług w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne mogły z nich jak najlepiej korzystać zgodnie z racjonalnie przewidywalnym zastosowaniem, osiąga się dzięki spełnieniu wymagań funkcjonalnych określonych w sekcji I część C i obejmuje:
a)  zapewnienie dostępności produktów, które stosowane są w świadczeniu usług, zgodnie z zasadami określonymi w pkt D;
a)  produkty, które stosowane są przez usługodawców w świadczeniu danej usługi, zgodnie z zasadami określonymi w części D niniejszej sekcji;
zapewnienie informacji na temat funkcjonowania usługi oraz na temat jej cech charakterystycznych dotyczących dostępności i stosowanych urządzeń w następujący sposób:
b)  informacje na temat funkcjonowania danej usługi oraz na temat jej cech charakterystycznych dotyczących dostępności i stosowanych urządzeń, w tym w elektronicznych przewodnikach po programach;
(i)  treść informacji musi być dostępna w formatach tekstowych umożliwiających tworzenie alternatywnych formatów wspomagających, które mogą być przedstawiane przez użytkowników na różne sposoby i za pośrednictwem więcej niż jednego kanału sensorycznego;
(ii)  należy zapewnić alternatywy dla treści nietekstowych;
(iii)   zgodnie z lit. c) należy zapewnić informacje elektroniczne, włącznie z odpowiednimi aplikacjami internetowymi, potrzebnymi do świadczenia usługi;
(ba)  informacje elektroniczne, włącznie z odpowiednimi stronami i aplikacjami internetowymi, potrzebnymi do świadczenia danej usługi, w tym informacje na temat identyfikacji elektronicznej, bezpieczeństwa i metod płatności;
c)  zapewnienie dostępności strony internetowej w sposób spójny i adekwatny do percepcji, obsługi i zrozumienia przez użytkowników, z uwzględnieniem możliwości dostosowania sposobu prezentacji treści i interakcji, włącznie z zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej alternatywy elektronicznej; a także w sposób umożliwiający interoperacyjność z różnorodnymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi dostępnymi na poziomie unijnym i międzynarodowym;
d)  w tym dotyczących funkcji, praktyk, strategii i procedur oraz zmian w świadczeniu usługi ukierunkowanej na potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.
d)  funkcje, praktyki, strategie, procedury oraz zmiany w świadczeniu usługi ukierunkowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych;
da)  usługi bankowe oparte na telefonii komórkowej.
Poprawka 206
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VI – część B
B.  Strony internetowe wykorzystywane do świadczenia usług bankowych:
skreśla się
Świadczenie usług powinno się zapewnić w taki sposób, aby osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osoby niepełnosprawne, mogły z nich jak najlepiej korzystać. W tym celu należy uwzględnić następujące elementy:
a)  zapewnienie dostępności strony internetowej w sposób spójny i adekwatny do percepcji, obsługi i zrozumienia przez użytkowników, z uwzględnieniem możliwości dostosowania sposobu prezentacji treści i interakcji, włącznie z zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej alternatywy elektronicznej; a także w sposób umożliwiający interoperacyjność z różnorodnymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi dostępnymi na poziomie unijnym i międzynarodowym;
Poprawka 207
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VI – część C
C.   Usługi bankowe oparte na telefonii komórkowej;
skreśla się
1.  Świadczenie usług powinno się zapewnić w taki sposób, aby osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osoby niepełnosprawne, mogły z nich jak najlepiej korzystać. W tym celu należy uwzględnić następujące elementy:
a)  zapewnienie informacji na temat funkcjonowania usługi oraz na temat jej cech charakterystycznych dotyczących dostępności i stosowanych urządzeń w następujący sposób:
(i)  treść informacji musi być dostępna w formatach tekstowych umożliwiających tworzenie alternatywnych formatów wspomagających, które mogą być przedstawiane przez użytkowników na różne sposoby i za pośrednictwem więcej niż jednego kanału sensorycznego;
(ii)należy zapewnić alternatywy dla treści nietekstowych;
(iii)  zgodnie z lit. b) należy zapewnić informacje elektroniczne, włącznie z odpowiednimi aplikacjami internetowymi, potrzebnymi do świadczenia usługi;
b)  zapewnienie dostępności strony internetowej w sposób spójny i adekwatny do percepcji, obsługi i zrozumienia przez użytkowników, z uwzględnieniem możliwości dostosowania sposobu prezentacji treści i interakcji, włącznie z zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej alternatywy elektronicznej; a także w sposób umożliwiający interoperacyjność z różnorodnymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi dostępnymi na poziomie unijnym i międzynarodowym;
Poprawka 208
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VI – część D – nagłówek
D.  Terminale samoobsługowe, w tym bankomaty wykorzystywane do świadczenia usług bankowych
D.  Terminale samoobsługowe, w tym terminale płatnicze i bankomaty wykorzystywane do świadczenia usług bankowych dla konsumentów:
Poprawka 209
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VI – litera D – punkt 1
1.  Projektowanie i produkcja:
1.  Projektowanie i produkcja:
Produkty powinny być tak zaprojektowane i wytwarzane, aby osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osoby niepełnosprawne czy osoby z upośledzeniami związanymi z wiekiem mogły z nich jak najlepiej korzystać. W tym celu należy uwzględnić następujące elementy:
Projektowanie i wytwarzanie produktów w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne mogły z nich jak najlepiej korzystać zgodnie z przewidywalnym zastosowaniem, osiąga się dzięki spełnieniu wymagań funkcjonalnych określonych w sekcji I część C i obejmuje:
a)  informacje na temat użytkowania produktu dostarczone na samym produkcie (etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia), które:
a)  informacje na temat użytkowania produktu umieszczone na samym produkcie (etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia);
(i)  muszą być dostępne przez więcej niż jeden kanał sensoryczny;
(ii)  muszą być zrozumiałe;
(iii)  muszą być zauważalne;
(iv)  muszą mieć odpowiedni rozmiar czcionki dla przewidywanych warunków użytkowania;
b)  interfejs użytkownika produktu (obsługa, kontrole i informacje zwrotne, dane wejściowe i wyjściowe) zgodnie z pkt 2;
b)  interfejs użytkownika produktu (obsługa, sterowanie i informacje zwrotne, dane wejściowe i wyjściowe);
c)  funkcjonalność produktu poprzez zapewnienie funkcji mających na celu uwzględnienie potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, zgodnie z pkt 2;
c)  funkcjonalność produktu poprzez zapewnienie funkcji mających na celu uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych;
d)  połączenie produktu z urządzeniami wspomagającymi.
d)  połączenie produktu z urządzeniami wspomagającymi.
Poprawka 356
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VI – część D – punkt 1 a (nowy)
1a.  Usługi wsparcia
Jeżeli są dostępne, usługi wsparcia (działy pomocy technicznej, centra obsługi telefonicznej, wsparcie techniczne, usługi telekomunikacyjne dla osób z upośledzeniami słuchu lub mowy oraz usługi szkoleniowe) zapewniają informacje na temat dostępności produktu i jego kompatybilności z technologiami wspomagającymi, korzystając ze sposobów komunikacji dostępnych dla użytkowników z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osób niepełnosprawnych.

Poprawka 210
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VI – część D – punkt 2
[....]
skreśla się
Poprawka 211
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VII – tytuł
E-książki
E-książki i powiązane urządzenia
Poprawka 305
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VII – część A – punkt 1
1.  Świadczenie usług powinno się zapewnić w taki sposób, aby osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osoby niepełnosprawne, mogły z nich jak najlepiej korzystać. W tym celu należy uwzględnić następujące elementy:
1.  Świadczenie usług powinno się zapewnić w taki sposób, aby zmaksymalizować ich przewidywane w racjonalny sposób wykorzystanie przez osoby niepełnosprawne. W tym celu należy spełnić wymagania funkcjonalne określone w niniejszej dyrektywie i uwzględnić następujące elementy:
a)  zapewnienie dostępności produktów, które stosowane są w świadczeniu usług, zgodnie z zasadami określonymi w pkt B „Produkty”;
a)  produkty, które stosowane są przez usługodawców w świadczeniu danej usługi, zgodnie z zasadami określonymi w części B niniejszej sekcji;
bb)  zapewnienie informacji na temat funkcjonowania usługi oraz na temat jej cech charakterystycznych dotyczących dostępności i stosowanych urządzeń w następujący sposób:
b)  informacje na temat funkcjonowania usługi oraz na temat jej cech charakterystycznych dotyczących dostępności i stosowanych urządzeń, a także przekazywanie dostępnych informacji (metadanych) dotyczących cech ułatwiających dostępność produktów i usług:
(i)  treść informacji musi być dostępna w formatach tekstowych umożliwiających tworzenie alternatywnych formatów wspomagających, które mogą być przedstawiane przez użytkowników na różne sposoby i za pośrednictwem więcej niż jednego kanału sensorycznego; oraz
(ii)  należy zapewnić alternatywy dla treści nietekstowych;
(iii)  zgodnie z lit. c) należy zapewnić informacje elektroniczne, włącznie z odpowiednimi aplikacjami internetowymi, potrzebnymi do świadczenia usługi;
ba)   informacje elektroniczne, włącznie z odpowiednimi aplikacjami internetowymi oraz czytnikami książek elektronicznych, potrzebnymi do świadczenia danej usługi;
c)  zapewnienie dostępności stron internetowych w sposób spójny i adekwatny do percepcji, obsługi i zrozumienia przez użytkowników, z uwzględnieniem możliwości dostosowania sposobu prezentacji treści i interakcji, włącznie z zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej alternatywy elektronicznej, a także w sposób umożliwiający interoperacyjność z różnorodnymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi dostępnymi na poziomie unijnym i międzynarodowym.
c)  zapewnienie dostępności stron internetowych i aplikacji na urządzenia mobilne w sposób spójny i adekwatny do percepcji, obsługi i zrozumienia przez użytkowników, z uwzględnieniem możliwości dostosowania sposobu prezentacji treści i interakcji, włącznie z zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej alternatywy elektronicznej; a także w sposób umożliwiający interoperacyjność z różnorodnymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi dostępnymi na poziomie unijnym i międzynarodowym;
d)  zapewnienie dostępnych informacji, aby ułatwić komplementarność usług wspomagających;
d)  zapewnienie dostępnych informacji, aby ułatwić komplementarność usług wspomagających;
e)  w tym dotyczących funkcji, praktyk, strategii i procedur oraz zmian w świadczeniu usługi ukierunkowanej na potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.
e)  funkcje, praktyki, strategie, procedury oraz zmiany w świadczeniu usługi mające na celu zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych, które należy osiągnąć przez zapewnienie nawigacji po całym dokumencie, np. za pomocą dynamicznego układu graficznego, możliwości synchronizacji tekstu z treścią audio, technologii syntezatorów mowy, umożliwienie alternatywnego przedstawienia treści i jej interoperacyjności z różnorodnymi technologiami wspomagającymi w taki sposób, by była zauważalna, zrozumiała, funkcjonalna i jak najbardziej kompatybilna z aplikacjami klienckimi.
Poprawka 358
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VII – litera B – punkt 1
1.   Projektowanie i produkcja: Produkty powinny być tak zaprojektowane i wytwarzane, aby osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osoby niepełnosprawne czy osoby z upośledzeniami związanymi z wiekiem mogły z nich jak najlepiej korzystać. W tym celu należy uwzględnić następujące elementy:
1.   Projektowanie i produkcja: Produkty powinny być tak zaprojektowane i wytwarzane, aby osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osoby niepełnosprawne, mogły z nich jak najlepiej korzystać. W tym celu należy przestrzegać następujących wymogów dostępności:
a)   informacje na temat użytkowania produktu dostarczone na samym produkcie (etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia), które:
a)   informacje na temat użytkowania produktu umieszczone na samym produkcie (etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia), które dostarczane są w różnorakich formatach umożliwiających dostęp osobom niepełnosprawnym oraz które:
(i)   muszą być dostępne przez więcej niż jeden kanał sensoryczny;
(i)   dostępne przez więcej niż jeden kanał sensoryczny;
(ii)   muszą być zrozumiałe;
(ii)   zrozumiałe;
(iii)   muszą być zauważalne;
(iii)   zauważalne;
(iv)   muszą mieć odpowiedni rozmiar czcionki dla przewidywanych warunków użytkowania;
(iv)   mają odpowiedni rozmiar czcionki, a kontrast między znakami a ich tłem jest wystarczający, aby zmaksymalizować czytelność w przewidywanych warunkach użytkowania;
b)   opakowanie produktu wraz z umieszczonymi na nim informacjami (dotyczące otwierania, zamykania, stosowania, pozbywania się);
b)   opakowanie produktu wraz z umieszczonymi na nim informacjami dotyczącymi otwierania, zamykania, stosowania i pozbywania się, a także informacjami na temat marki, nazwy i rodzaju produktu, które:
(i)  spełniają wymogi określone w lit. a);
(ii)  w prosty i dokładny sposób informują użytkowników o cechach produktu, które ułatwiają jego dostępność, oraz o jego kompatybilności z technologiami wspomagającymi;
c)   instrukcje dotyczące użytkowania, instalacji, konserwacji, przechowywania i pozbywania się produktu, które muszą spełniać następujące warunki:
c)   instrukcje dotyczące użytkowania, instalacji, konserwacji, przechowywania i pozbywania się produktu, dostarczone osobno lub stanowiące część produktu, które muszą spełniać następujące warunki:
(i)   treść instrukcji musi być dostępna w formatach tekstowych umożliwiających tworzenie alternatywnych formatów wspomagających, które mogą być przedstawiane na różne sposoby i za pośrednictwem więcej niż jednego kanału sensorycznego;
(i)   udostępnia się je w przystępnym formacie internetowym oraz w formie nieinternetowego dokumentu elektronicznego, który jest zauważalny i funkcjonalny; oraz
(ii)   instrukcje przewidują alternatywy dla treści nietekstowych;
(ii)   producent opisuje i wyjaśnia sposób korzystania z funkcji produktu, które ułatwiają jego dostępność, oraz kompatybilność produktu z technologiami wspomagającymi;
d)   interfejs użytkownika produktu (obsługa, kontrole i informacje zwrotne, dane wejściowe i wyjściowe) zgodnie z pkt 2;
d)   interfejs użytkownika produktu (obsługa, kontrole i informacje zwrotne, dane wejściowe i wyjściowe) zgodnie z pkt 2;
e)   funkcjonalność produktu poprzez zapewnienie funkcji mających na celu uwzględnienie potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, zgodnie z pkt 2;
e)   funkcjonalność produktu poprzez zapewnienie funkcji mających na celu uwzględnienie potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, zgodnie z pkt 2;
f)   połączenie produktu z urządzeniami wspomagającymi.
f)   w stosownych przypadkach kompatybilność z urządzeniami i technologiami wspomagającymi.
Poprawka 214
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VII – część B – punkt 2
[...]
skreśla się
Poprawki 215, 296, 306 i 359
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VIII – część A – punkt 1
1.  Świadczenie usług powinno się zapewnić w taki sposób, aby osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osoby niepełnosprawne, mogły z nich jak najlepiej korzystać. W tym celu należy uwzględnić następujące elementy:
1.  Świadczenie usług w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne mogły z nich jak najlepiej korzystać zgodnie z racjonalnie przewidywalnym zastosowaniem, osiąga się dzięki spełnieniu wymagań funkcjonalnych określonych w sekcji I część C i obejmuje:
a)  zapewnienie informacji na temat funkcjonowania usługi oraz na temat jej cech charakterystycznych dotyczących dostępności i stosowanych urządzeń w następujący sposób:
a)  informacje na temat funkcjonowania danej usługi oraz na temat jej cech charakterystycznych dotyczących dostępności i stosowanych urządzeń;
(i)  treść informacji musi być dostępna w formatach tekstowych umożliwiających tworzenie alternatywnych formatów wspomagających, które mogą być przedstawiane przez użytkowników na różne sposoby i za pośrednictwem więcej niż jednego kanału sensorycznego;
(ii)  należy zapewnić alternatywy dla treści nietekstowych;
(iii)   zgodnie z lit. b) należy zapewnić informacje elektroniczne, włącznie z odpowiednimi aplikacjami internetowymi, potrzebnymi do świadczenia usługi;
(aa)  informacje elektroniczne, włącznie z odpowiednimi aplikacjami internetowymi, w tym informacje na temat identyfikacji elektronicznej, bezpieczeństwa i metod płatności, potrzebne do świadczenia usługi, dostarcza się zgodnie z lit. b);
b)  zapewnienie dostępności strony internetowej w sposób spójny i adekwatny do percepcji, obsługi i zrozumienia przez użytkowników, z uwzględnieniem możliwości dostosowania sposobu prezentacji treści i interakcji, włącznie z zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej alternatywy elektronicznej; a także w sposób umożliwiający interoperacyjność z różnorodnymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi dostępnymi na poziomie unijnym i międzynarodowym;
b)  zapewnienie dostępności strony internetowej w sposób spójny i adekwatny do percepcji, obsługi i zrozumienia przez użytkowników, z uwzględnieniem możliwości dostosowania sposobu prezentacji treści i interakcji, włącznie z zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej alternatywy elektronicznej; a także w sposób umożliwiający interoperacyjność z różnorodnymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi dostępnymi na poziomie unijnym i międzynarodowym;
ba)  usługi handlu elektronicznego oparte na telefonii komórkowej.
Poprawka 360
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – wiersz 9 – sekcja VIII – kolumna 2 – litera A – punkt 1 a (nowy)
1a.  Usługi wsparcia: jeżeli są dostępne, usługi wsparcia (działy pomocy technicznej, centra obsługi telefonicznej, wsparcie techniczne, usługi telekomunikacyjne dla osób z upośledzeniami słuchu lub mowy oraz usługi szkoleniowe) zapewniają informacje na temat dostępności usługi i jej kompatybilności z technologiami wspomagającymi, korzystając ze sposobów komunikacji dostępnych dla użytkowników z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osób niepełnosprawnych.
Poprawka 335
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja VIII a (nowa)
SEKCJA VIIIa
Usługi noclegowe
Usługi
1.  Świadczenie usług powinno się zapewnić w taki sposób, aby osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osoby niepełnosprawne, mogły z nich jak najlepiej korzystać. W tym celu należy uwzględnić następujące elementy:
a)  zapewnienie informacji na temat funkcjonowania usługi oraz na temat jej cech charakterystycznych dotyczących dostępności i stosowanych urządzeń w następujący sposób:
(i)  udostępnienie ich w przystępnym formacie internetowym w taki sposób, by były dostrzegalne, funkcjonalne, zrozumiałe i solidne zgodnie z lit. b);
(ii)  opisanie i wyjaśnienie sposobu korzystania z funkcji usługi, które ułatwiają dostęp, oraz jej współdziałanie z różnorodnymi technologiami wspomagającymi;
b)  zapewnienie dostępności stron i aplikacji internetowych potrzebnych do świadczenia usługi w sposób spójny i adekwatny do percepcji, obsługi i zrozumienia przez użytkowników, z uwzględnieniem możliwości dostosowania sposobu prezentacji treści i interakcji, włącznie z zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej alternatywy elektronicznej; a także w solidny sposób umożliwiający interoperacyjność z różnorodnymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi dostępnymi na poziomie unijnym i międzynarodowym;
c)  zapewnienie dostępności usług mobilnych, w tym aplikacji mobilnych potrzebnych do świadczenia usług handlu elektronicznego w sposób spójny i adekwatny do percepcji, obsługi i zrozumienia przez użytkowników, z uwzględnieniem możliwości dostosowania sposobu prezentacji treści i interakcji, włącznie z zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej alternatywy elektronicznej; a także w solidny sposób umożliwiający interoperacyjność z różnorodnymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi dostępnymi na poziomie unijnym i międzynarodowym;
d)  dopilnowanie, by identyfikacja elektroniczna, bezpieczeństwo i metody płatności niezbędne do świadczenia usługi były zrozumiałe, zauważalne, funkcjonalne i solidne oraz by nie zagrażały bezpieczeństwu i prywatności użytkownika;
e)  zapewnienie dostępności środowiska zbudowanego dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami sekcji X, w tym:
(i)  wszystkich powierzchni wspólnych (recepcja, wejścia, obiekty rekreacyjne, sale konferencyjne itd.);
(ii)  pomieszczeń, zgodnie z wymogami sekcji X; minimalna liczba dostępnych pomieszczeń przypadająca na obiekt wynosi:
–  1 dostępne pomieszczenie w obiekcie, w którym ogólna liczba pomieszczeń nie przekracza 20;
–  2 dostępne pomieszczenia w obiekcie, w którym ogólna liczba pomieszczeń wynosi więcej niż 20, ale mniej niż 50;
–  1 dodatkowe dostępne pomieszczenie na każde dodatkowe 50 pomieszczeń.
2.  Usługi wsparcia
Jeżeli są dostępne, usługi wsparcia (działy pomocy technicznej, centra obsługi telefonicznej, wsparcie techniczne, usługi telekomunikacyjne dla osób z upośledzeniami słuchu lub mowy oraz usługi szkoleniowe) zapewniają informacje na temat dostępności usługi i jej kompatybilności z technologiami i usługami wspomagającymi, korzystając ze sposobów komunikacji dostępnych dla użytkowników z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osób niepełnosprawnych.

Poprawka 216
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 1
1.  Projektowanie i produkcja:
1.  Projektowanie i produkcja:
Produkty powinny być tak zaprojektowane i wytwarzane, aby osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osoby niepełnosprawne czy osoby z upośledzeniami związanymi z wiekiem mogły z nich jak najlepiej korzystać. W tym celu należy uwzględnić następujące elementy:
Projektowanie i wytwarzanie produktów w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne i osoby z upośledzeniami związanymi z wiekiem mogły z nich jak najlepiej korzystać zgodnie z przewidywalnym zastosowaniem, osiąga się dzięki spełnieniu wymagań funkcjonalnych określonych w sekcji I część C i obejmuje:
a)  informacje na temat użytkowania produktu dostarczone na samym produkcie (etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia), które:
a)  informacje na temat użytkowania produktu dostarczone na samym produkcie (etykietowanie, instrukcje i ostrzeżenia);
(i)  muszą być dostępne przez więcej niż jeden kanał sensoryczny;
(ii)  muszą być zrozumiałe;
(iii)  muszą być zauważalne;
(iv)  muszą mieć odpowiedni rozmiar czcionki dla przewidywanych warunków użytkowania;
b)  opakowanie produktu wraz z umieszczonymi na nim informacjami (dotyczące otwierania, zamykania, stosowania, pozbywania się);
b)  opakowanie produktu wraz z umieszczonymi na nim informacjami (dotyczące otwierania, zamykania, stosowania, pozbywania się);
c)  instrukcje dotyczące użytkowania, instalacji, konserwacji, przechowywania i pozbywania się produktu, które muszą spełniać następujące warunki:
c)  instrukcje dotyczące użytkowania, instalacji, konserwacji, przechowywania i pozbywania się produktu;
(i)  treść instrukcji musi być dostępna w formatach tekstowych umożliwiających tworzenie alternatywnych formatów wspomagających, które mogą być przedstawiane na różne sposoby i za pośrednictwem więcej niż jednego kanału sensorycznego; i
(ii)  instrukcje powinny przewidywać alternatywy dla treści nietekstowych;
d)  interfejs użytkownika produktu (obsługa, kontrole i informacje zwrotne, dane wejściowe i wyjściowe) zgodnie z pkt 2;
d)  interfejs użytkownika produktu (obsługa, sterowanie i informacje zwrotne, dane wejściowe i wyjściowe);
e)  funkcjonalność produktu poprzez zapewnienie funkcji mających na celu uwzględnienie potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, zgodnie z pkt 2;
e)  funkcjonalność produktu poprzez zapewnienie funkcji mających na celu uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych;
f)  połączenie produktu z urządzeniami wspomagającymi.
f)  połączenie produktu z urządzeniami wspomagającymi.
Poprawka 217 i 297/rev
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część A – punkt 2
[...]
skreśla się
Poprawka 218
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część B – punkt 1
1.  Świadczenie usług powinno się zapewnić w taki sposób, aby osoby z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym osoby niepełnosprawne, mogły z nich jak najlepiej korzystać. W tym celu należy uwzględnić następujące elementy:
1.  Świadczenie usług w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne mogły z nich jak najlepiej korzystać zgodnie z racjonalnie przewidywalnym zastosowaniem, osiąga się dzięki spełnieniu wymagań funkcjonalnych określonych w sekcji I część C i obejmuje:
a)  udostępnianie środowiska zbudowanego, w którym świadczona jest usługa, łącznie z infrastrukturą transportową, zgodnie z częścią C, bez uszczerbku dla przepisów krajowych i unijnych przepisów dotyczących ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej;
a)  środowisko zbudowane, w którym świadczona jest usługa, łącznie z infrastrukturą transportową, zgodnie z częścią C, bez uszczerbku dla przepisów krajowych i unijnych przepisów dotyczących ochrony narodowych dóbr kultury o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej;
b)  udostępnianie obiektów, w tym pojazdów, jednostek pływających i urządzeń niezbędnych do świadczenia usług w następujący sposób:
b)  obiekty, w tym pojazdy, jednostki pływające i urządzenia niezbędne do świadczenia usług w następujący sposób:
(i)  projekt ich przestrzeni zbudowanej powinien być zgodny z wymogami określonymi w części C w odniesieniu do wsiadania i wysiadania, przemieszczania się i korzystania z nich;
(i)  projekt ich przestrzeni zbudowanej powinien być zgodny z wymogami określonymi w części C w odniesieniu do wsiadania i wysiadania, przemieszczania się i korzystania z nich;
(ii)  informacje muszą być dostępne na różne sposoby i za pośrednictwem więcej niż jednego kanału sensorycznego;
(iii)  należy zapewnić alternatywy dla wizualnych treści nietekstowych.
c)  zapewnienie dostępności produktów, które stosowane są w świadczeniu usług, zgodnie z zasadami określonymi w części A;
c)  produkty, które stosowane są w świadczeniu usług, zgodnie z zasadami określonymi w części A;
d)  zapewnienie informacji na temat funkcjonowania usługi oraz na temat jej cech charakterystycznych dotyczących dostępności i stosowanych urządzeń w następujący sposób:
d)  informacje na temat funkcjonowania usługi oraz na temat jej cech charakterystycznych dotyczących dostępności i stosowanych urządzeń;
(i)  treść informacji musi być dostępna w formatach tekstowych umożliwiających tworzenie alternatywnych formatów wspomagających, które mogą być przedstawiane przez użytkowników na różne sposoby i za pośrednictwem więcej niż jednego kanału sensorycznego;
(ii)  należy zapewnić alternatywy dla treści nietekstowych;
(iii)  zgodnie z lit. b) należy zapewnić informacje elektroniczne, włącznie z odpowiednimi aplikacjami internetowymi, potrzebnymi do świadczenia usługi.
e)   zapewnienie dostępności strony internetowej w sposób spójny i adekwatny do percepcji, obsługi i zrozumienia przez użytkowników, z uwzględnieniem możliwości dostosowania sposobu prezentacji treści i interakcji, włącznie z zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej alternatywy elektronicznej; a także w sposób umożliwiający interoperacyjność z różnorodnymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi dostępnymi na poziomie unijnym i międzynarodowym;
e)  zapewnienie dostępności stron internetowych i urządzeń mobilnych w sposób spójny i adekwatny do percepcji, obsługi i zrozumienia przez użytkowników, z uwzględnieniem możliwości dostosowania sposobu prezentacji treści i interakcji, włącznie z zapewnieniem, w razie potrzeby, dostępnej alternatywy elektronicznej; a także w sposób umożliwiający interoperacyjność z różnorodnymi aplikacjami klienckimi i technologiami wspomagającymi dostępnymi na poziomie unijnym i międzynarodowym;
f)  zapewnienie dostępnych informacji, aby ułatwić komplementarność usług wspomagających;
f)  informacje mające na celu ułatwienie komplementarności usług wspomagających;
g)  w tym dotyczących funkcji, praktyk, strategii i procedur oraz zmian w świadczeniu usługi ukierunkowanej na potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.
g)  funkcje, praktyki, strategie i procedury oraz zmiany w świadczeniu usługi ukierunkowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Poprawka 219
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja IX – część C – punkt 1 – wprowadzenie
1.  Dostępność środowiska zbudowanego dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym dla osób niepełnosprawnych, pod względem przewidzianego samodzielnego korzystania, musi obejmować następujące aspekty obszarów przeznaczonych do publicznego dostępu:
1.  Dostępność środowiska zbudowanego dla osób niepełnosprawnych, pod względem przewidzianego samodzielnego korzystania, musi obejmować następujące aspekty obszarów przeznaczonych do publicznego dostępu:
Poprawka 220
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I – sekcja X – punkt 1
Dostępność środowiska zbudowanego, w którym świadczona jest usługa, o którym mowa w art. 3 ust. 10, dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, w tym dla osób niepełnosprawnych, pod względem przewidzianego samodzielnego korzystania, musi obejmować następujące aspekty obszarów przeznaczonych do publicznego dostępu:
Dostępność środowiska zbudowanego, w którym świadczona jest usługa, o którym mowa w art. 3 ust. 10, dla osób niepełnosprawnych, pod względem przewidzianego samodzielnego korzystania, musi obejmować następujące aspekty obszarów przeznaczonych do publicznego dostępu:
Poprawka 221
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik II – ustęp 4 – punkt 4.1
4.1.  Producent umieszcza oznakowanie CE, o którym mowa w niniejszej dyrektywie, na każdym egzemplarzu produktu spełniającym mające zastosowanie wymogi zawarte w niniejszej dyrektywie.
skreśla się

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0188/2017).

Informacja prawna