Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2838(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0525/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/09/2017 - 8.5

Antagna texter :

P8_TA(2017)0351

Antagna texter
PDF 172kWORD 46k
Torsdagen den 14 september 2017 - Strasbourg Slutlig utgåva
Myanmar/Burma, inbegripet situationen för rohingya
P8_TA(2017)0351RC-B8-0525/2017

Europaparlamentets resolution av den 14 september 2017 om Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket (2017/2838(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Myanmar/Burma och om situationen för rohingyamuslimerna, särskilt resolutionerna av den 7 juli 2016(1) och 15 december 2016(2), och av sin resolution av den 16 mars 2017 om EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017(3) och av den 13 juni 2017 om statslöshet i Syd- och Sydostasien(4),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 20 juni 2016 om en EU-strategi för Myanmar/Burma,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 1 juni 2016 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, till Europaparlamentet och rådet, Inslag i EU:s strategi gentemot Burma/Myanmar: Ett särskilt partnerskap för demokrati, fred och välstånd, (JOIN(2016)0024),

–  med beaktande av uttalandet av den 30 mars 2016 från Federica Mogherini, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, om den nya regeringens tillträde i Myanmar/Burma,

–  med beaktande av uttalandet av den 2 december 2016, från talespersonen för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant om den senaste tidens upptrappning av våldet i Myanmar/Burma, och av den 6 september 2017 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant om situationen i delstaten Rakhine,

–  med beaktande av det gemensamma pressmeddelandet av den 25 november 2016 om den tredje människorättsdialogen mellan EU och Myanmar/Burma,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 4 december 2015 om statslöshet,

–  med beaktande av den senaste tidens meddelanden från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) och FN:s särskilda rapportör om situationen för mänskliga rättigheter i Myanmar/Burma av den 29 respektive den 18 november 2016, om den försämrade människorättssituationen i norra delen av delstaten Rakhine,

–  med beaktande av OHCHR:s rapport av den 20 juni 2016 Situation of human rights of Rohingya Muslims and other minorities in Myanmar, och av den 18 mars 2016 rapporten från FN:s särskilda rapportör om situationen för mänskliga rättigheter i Myanmar/Burma,

–  med beaktande av 1951 års FN-konvention om flyktingars rättsliga ställning och det tillhörande protokollet från 1967,

–  med beaktande av 1954 års konvention om statslösa personers rättsliga ställning och 1961 års konvention om begränsning av statslöshet,

–  med beaktande av FN:s flyktingkommissariats (UNHCR) globala handlingsplan för perioden 2014–2024 för att avskaffa statslöshet,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av den avslutande uppdragsrapporten av den 20 januari 2017 från FN:s särskilda rapportör om situationen för mänskliga rättigheter i Myanmar/Burma, Yanghee Lee, med dess slutsats om att situationen nu är värre än någonsin under de gångna åren,

–  med beaktande av slutrapporten från den rådgivande kommissionen för delstaten Rakhine från augusti 2017,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966 och den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter från 1966,

–  med beaktande av Sydostasiatiska nationers förbunds (Asean) stadga,

–  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt UNHCR har över 300 000 rohingyamuslimer under de två senaste veckorna flytt undan våldet i delstaten Rakhine och sökt sin tillflykt i Bangladesh.

B.  I delstaten Rakhine bor det omkring en miljon medlemmar av rohingyafolket, som är en i huvudsak muslimsk minoritet som utsätts för förtryck och fortsatta allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, bland annat i form av att de hotas till liv och säkerhet, nekas rättigheterna till hälsa och utbildning samt utsätts för tvångsarbete, sexuellt våld och inskränkningar av sina politiska rättigheter.

C.  Rohingyafolket har officiellt varit statslöst sedan Myanmar/Burma antog sin lag om medborgarskap 1982, något som svårt begränsat deras rörelsefrihet och lett till att de stängts in i läger.

D.  Den 25 augusti 2017 angrep en grupp rohingyarebeller polisstationer och en militärbas i delstaten Rakhine. Följden blev en brett upplagd militär motoffensiv med allvarliga och omfattande människorättskränkningar, såsom dödanden, våldtäkter och tortyr. Människorättsorganisationer, särskilt Human Rights Watch, som använder sig av satellitbilder har rapporterat om storskalig ödeläggelse av bostäder och andra byggnader i delar av norra Rakhine som för närvarande inte är tillgängliga för icke-statliga organisationer och oberoende observatörer.

E.  Enligt Myanmar/Burmas nu gällande konstitution är militären fortfarande oberoende av civil tillsyn och har fortsatt långtgående befogenheter över statsmakten och nationell säkerhet.

F.  De som flyr från Myanmar/Burma, bland vilka märks många kvinnor och barn, färdas längs farliga vägar, där de hotas av beskjutning och andra faror, liksom också av svält och brist på läkarvård. Dussintals personer har dött på vägen. Kustbevakningen i Bangladesh har påträffat minst 20 flyktingars döda kroppar.

G.  Bangladesh har ingått med ett klagomål mot myndigheterna i Myanmar/Burma för att de lagt ut landminor längsmed en del av landets gräns med Bangladesh, något som skulle hindra rohingyamuslimer som flyr undan våldet att återvända till sitt land.

H.  FN:s och internationella icke-statliga organisationers personal får inte resa in i de konfliktdrabbade områdena och FN:s organ kan inte nå ut med humanitär hjälp, såsom livsmedel, vatten och läkemedel, till rohingyafolket.

I.  Den 10 september 2017 tillkännagav FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Zeid Raad Al Hussein, att situationen i Myanmar/Burma föreföll som ett klassiskt exempel på etnisk rensning.

J.  I mars 2017 blockerade Kina och Ryssland i FN:s säkerhetsråd antagandet av en resolution om situationen för rohingyaminoriteten i Myanmar/Burma.

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt alla angrepp i delstaten Rakhine. Parlamentet är djupt oroat över att människorättskränkningarna blir allt allvarligare och alltmer omfattande, också i form av dödanden, våldsamma sammanstötningar, förstörelse av civil egendom och tvångsförflyttning av hundratusentals civila.

2.  Europaparlamentet uppmanar kraftfullt militären och säkerhetsstyrkorna att omedelbart upphöra med att döda, trakassera och våldta medlemmar av rohingyafolket och att sluta bränna ner deras hem.

3.  Europaparlamentet erinrar om att myndigheterna i Myanmar/Burma är skyldiga att utan åtskillnad skydda alla civila från övergrepp och att utreda allvarliga människorättskränkningar och, i enlighet med normer och skyldigheter inom området mänskliga rättigheter, lagföra de som gjort sig skyldiga till sådana.

4.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Myanmar/Burma att låta oberoende övervakare, internationella människorättsorganisationer, journalister och andra internationella observatörer samt FN, särskilt det undersökningsuppdrag som inrättades av FN:s råd för mänskliga rättigheter i mars, omedelbart och utan hinder resa in i landet, för att det ska göras oberoende och opartiska utredningar av alla påstådda fall av allvarliga människorättskränkningar, oavsett vilka parter som begått dem.

5.  Europaparlamentet uppmanar med kraft till att organisationer för humanitärt bistånd ska få resa in i alla konfliktområden och ta kontakt med alla tvångsförflyttade, utan åtskillnad, för att biståndsarbetarna ska kunna hjälpa människor som befinner sig i farozonen.

6.  Europaparlamentet uppmanar Myanmar/Burmas regering att omedelbart ta bort alla landminor utmed gränsen till Bangladesh.

7.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Myanmar/Burmas regering, och framför allt statsrådgivare Aung San Suu Kyi, att otvetydigt fördöma all hets till hat på grund av ras eller religion och att bekämpa social diskriminering och fientligheter mot rohingyaminoriteten. Parlamentet uppmanar vidare med kraft landets regering att upprätthålla den universella rätten till religions- och trosfrihet. Parlamentet erinrar statsrådgivaren om att hon ska arbeta för genomförandet av rekommendationerna i slutrapporten från den rådgivande kommissionen för delstaten Rakhine, vilka togs fram på hennes egen begäran. Parlamentet beklagar djupt att situationen blivit avsevärt värre efter uttalandet av den 18 maj 2015 från talespersonen för Aung San Suu Kyis parti om att Myanmar/Burmas regering bör ge rohingyaminoriteten tillbaka dess medborgarskap.

8.  Europaparlamentet erinrar Sacharovpristagaren Aung San Suu Kyi om att priset ges till dem som försvarar de mänskliga rättigheterna, slår vakt om minoriteters rättigheter och visar aktning för internationell rätt, för att nämna några av kriterierna. Parlamentet påpekar att det måste övervägas om det skulle gå att dra in Sacharovpriset i sådana fall där pristagarna bryter mot de ovannämnda kriterierna, efter att ha blivit tilldelade priset.

9.  Europaparlamentet uttalar sin erkänsla för vad Bangladesh gjort under denna humanitära kris för att göra det lättare för hundratusentals rohingyaflyktingar att få skydd. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna i Bangladesh och andra grannländer att ta emot alla som flyr undan våldet i delstaten Rakhine och att respektera principen om non-refoulement. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka det ekonomiska och materiella stödet till dessa flyktingar.

10.  Europaparlamentet upprepar sin rekommendation om att regeringarna i de länder som får hantera inflödet av rohingyaflyktingar samarbetar nära med UNHCR, som har den tekniska sakkunskap som krävs för att avgöra flyktingstatus och uppdraget att skydda flyktingar och statslösa personer. Parlamentet uppmanar EU och FN att stödja Myanmar/Burmas grannländer med detta.

11.  Europaparlamentet uppmanar dessutom Asean och regionala regeringar att omedelbart vidta åtgärder till förmån för starkare påtryckningar på Myanmar/Burmas regering, för att det ska bli slut på kränkningarna av rättigheter, samt för att alla civila i delstaten Rakhine ska få skydd och alla flyktingar få stöd.

12.  Europaparlamentet stöder insatserna för att intensifiera en politisk process om genomförande av Annan-rekommendationerna. Parlamentet uppmanar FN:s säkerhetsråd och generalförsamling att anta effektiva diplomatiska och politiska åtgärder för att få Myanmar/Burmas regering att fullgöra sina skyldigheter gentemot rohingyaminoriteten genom att tillförsäkra alla dess medlemmar skydd och tillgång till hjälp. Parlamentet efterlyser här en resolution från FN:s säkerhetsråd och generalförsamling, där kränkningarna av rättigheterna fördöms, där det hålls fast vid att det måste beredas tillträde till delstaten Rakhine och där det ingår krav på att alla som gjort sig skyldiga till allvarliga kränkningar av internationell rätt ska ställas till svars. Parlamentet vill ytterligare att det antas en resolution vid mötet i september 2017 i FN:s råd för mänskliga rättigheter, där undersökningsuppdraget får sitt mandat förlängt.

13.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Kina och andra internationella och regionala aktörer att använda alla kanaler för att yrka på ett slut på grymheterna och få till stånd en fredlig lösning.

14.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och EU:s medlemsstater att utöva avsevärt hårdare påtryckningar på Myanmar/Burmas regering och säkerhetsstyrkor för att de ska få slut på kränkningarna av rättigheter och fullständigt samarbeta med FN:s utredningspersonal och med internationella humanitära organisationer, och se till att de som allvarligt brutit mot internationell rätt ställs till svars. Parlamentet uppmanar här vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant och EU:s medlemsstater att aktivt agera för att stödja omedelbara åtgärder från FN:s sida, och för att göra klart att EU är berett att överväga att införa riktade straffåtgärder mot enskilda personer och enheter och att överväga konsekvenser för de handelsförmåner som Myanmar/Burma åtnjuter, ifall det visar sig att allvarliga brott mot internationell rätt får fortgå ostraffat.

15.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant att rapportera till parlamentet om EU:s initiativ inom FN och inom rådet (utrikes frågor).

16.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att välkomna rapporter och uttalanden om situationen på plats från företrädare för rohingyafolket.

17.  Europaparlamentet stöder insatserna för att det ska stationeras ut oberoende övervakare under FN:s ledning på plats, för att den humanitära krisen ska kunna lindras. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Myanmar/Burma att omedelbart bevilja obehindrat tillträde för oberoende övervakare, framför allt för det undersökningsuppdrag som inrättades av FN:s råd för mänskliga rättigheter i mars 2017.

18.  Europaparlamentet stöder inrättandet av en byrå för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter i Myanmar/Burma, med fullständigt mandat.

19.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att stödja UNHCR:s globala handlingsplan för perioden 2014–2024 för att avskaffa statslöshet.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till regeringen och parlamentet i Myanmar/Burma, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, kommissionen, regeringarna och parlamenten i EU:s medlemsstater, generalsekreteraren för Asean, Aseans mellanstatliga kommission för mänskliga rättigheter, FN:s särskilda rapportör om situationen för mänskliga rättigheter i Myanmar/Burma, FN:s flyktingkommissarie samt FN:s råd för mänskliga rättigheter.

(1) Antagna texter, P8_TA(2016)0316.
(2) Antagna texter, P8_TA(2016)0506.
(3) Antagna texter, P8_TA(2017)0089.
(4) Antagna texter, P8_TA(2017)0247.

Rättsligt meddelande