Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0265(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0158/2017

Ingivna texter :

A8-0158/2017

Debatter :

PV 13/09/2017 - 17
CRE 13/09/2017 - 17

Omröstningar :

PV 14/09/2017 - 8.9

Antagna texter :

P8_TA(2017)0355

Antagna texter
PDF 240kWORD 44k
Torsdagen den 14 september 2017 - Strasbourg Slutlig utgåva
Förlängning av programmet för europeisk statistik till 2020 ***I
P8_TA(2017)0355A8-0158/2017
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 september 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017 genom en förlängning av programmet för perioden 2018–2020 (COM(2016)0557 – C8-0367/2016 – 2016/0265(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0557),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0367/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av protokoll nr 1 till fördragen om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen,

–  med beaktande av protokoll nr 2 till fördragen om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 14 december 2016(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 15 juni 2017 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0158/2017),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 75, 10.3.2017, s. 53.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 september 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013–2017 genom en förlängning av programmet till 2020
P8_TC1-COD(2016)0265

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2017/1951.)

Rättsligt meddelande