Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2740(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0495/2017

Внесени текстове :

B8-0495/2017

Разисквания :

PV 13/09/2017 - 21
CRE 13/09/2017 - 21

Гласувания :

PV 14/09/2017 - 8.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0359

Приети текстове
PDF 562kWORD 55k
Четвъртък, 14 септември 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Бъдещето на програмата „Еразъм +“
P8_TA(2017)0359B8-0495/2017

Резолюция на Европейския парламент от 14 септември 2017 г. относно бъдещето на програмата „Еразъм +“ (2017/2740(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 165 и 166 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 14 от нея,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО(1),

—  като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 2 февруари 2017 г. относно прилагането на Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“ — програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 април 2016 г. относно „Еразъм +“ и други инструменти за насърчаване на мобилност при професионалното образование и обучение — подход за учене през целия живот(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието за популяризирането на основните ценности на ЕС(4),

—  като взе предвид въпроса до Комисията относно бъдещето на програмата „Еразъм +“ (O-000062/2017 – B8-0326/2017),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че в настоящия контекст 30-ата годишнина на програма „Еразъм +“ следва да бъде не само повод за празнуване, но и възможност да се замислим за начините, по които програмата може да стане по-достъпна и приобщаваща, както и да се подобри развитието на европейските граждани и организациите, работещи в областта на образованието, обучението, младежта и спорта;

Б.  като има предвид, че образованието е основно право на човека и обществено благо, което следва да бъде достъпно за всички кандидати, особено за учащите се, които са с по-ниски доходи;

1.  подчертава, че програма „Еразъм“ е една от най-успешните програми на ЕС и основен инструмент за подкрепа на дейностите в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, както и за сближаването между Европа и нейните граждани; признава изключително положителното въздействие на програмата върху личния и професионалния живот на повече от 9 000 000 участници в Европа и извън нея, включително в съседните държави и страните кандидатки, през последните 30 години;

2.  подчертава ролята на програмата „Еразъм +“, която чрез мобилност и стратегическо сътрудничество е допринесла за подобряване на качеството на институциите за образование и обучение в ЕС, повишаване на конкурентоспособността на европейския сектор на образованието, изграждане на силна европейска икономика, основана на знанието, и постигане на целите на стратегията „Европа 2020“;

3.  счита, че програма „Еразъм +“ и нейният приемник следва да съсредоточат вниманието си по-конкретно върху ученето през целия живот и мобилността, което да обхваща формалното, неформалното и самостоятелното образование, и че по този начин програмата може да подкрепи развитието на умения и ключови компетентности за лична, социална и професионална реализация, които вървят ръка за ръка с насърчаването на демократичните ценности, социалното сближаване, активното гражданско участие и интегрирането на мигрантите и бежанците при създаване на условия за по-широк междукултурен диалог;

4.  подчертава необходимостта от последователен подход към политиките в областта на образованието, обучението, младежта и спорта в различните учебни сектори, по-специално чрез възможности за действия на хоризонтално равнище и полезни взаимодействия с други фондове и програми на ЕС; отбелязва във връзка с това, че предстоящото подновяване на действието на уредбата за европейско сътрудничество по въпросите на младежта е отлична възможност за съгласуване на приоритетите на приемника на програмата „Еразъм +“ с новата Стратегия на ЕС за младежта и други програми, финансирани от ЕС;

5.  счита, че програмата „Еразъм +“ също следва да се разглежда като ключов инструмент на стратегията на ЕС за насърчаване на целите за устойчиво развитие в световен мащаб;

6.  отбелязва, предвид високия процент и значението на мобилността между образователните институции и организации на континента и в Обединеното кралство, че преговорите относно излизането на Обединеното кралство от ЕС следва да доведат до удовлетворително и за двете страни споразумение относно статута на европейските учащи се и преподаватели, участващи в схеми за мобилност по програмата „Еразъм +“ в Обединеното кралство, като същото важи и в обратната посока;

Младежка безработица и лична и социална реализация

7.  счита, че програмата „Еразъм +“ претърпя значително развитие, като дава възможност на повече участници да се възползват от програмата и им помага да подобрят своите знания и да коригират своите пропуски по отношения на уменията и компетентността, по-специално с разширяването на „Еразъм +“ с цел да обхване и доброволческата дейност, секторите на неформалното и самостоятелното образование и обучение и разширяването на нейния географски обхват извън границите на ЕС;

8.  отчита факта, че при мобилните студенти има два пъти по-голяма вероятност да си осигурят заетост една година след дипломирането в сравнение с немобилните студенти и че почти 90%(5) от обучаващите си във всички сфери на професионалното образование и обучение (ПОО) в рамките на програми за мобилност заявяват, че тяхната пригодност за заетост се е увеличила в резултат на този придобит опит; отбелязва със съжаление обаче, че младите хора са изложени на най-голям риск от безработица; поради това признава необходимостта „Еразъм +“ да окаже силна подкрепа на действията, насочени към предоставяне на по-добри възможности за заетост;

9.  подчертава, че доброволческата дейност насърчава развитието на гражданското участие и активното гражданско участие, като същевременно помага за увеличаването на възможностите на участниците за намиране на работа; поради това подчертава, че финансирането по линия на програмата „Еразъм +“ следва да бъде част от една по-широка политическа стратегия, насочена към създаването в Европа на благоприятна среда за доброволческа дейност, като не се дублират, а се укрепват съществуващите успешни инициативи; припомня обаче, че потенциални качествени работни места в никакъв случай не могат да бъдат заменени с неплатени доброволчески дейности;

10.  подчертава факта, че „Еразъм +“ следва да се съсредоточи върху иновациите и развитието и да постави по-силен акцент върху засилването на ключовите умения и компетентности, като например самоувереност, творчески подход, предприемачество, приспособимост, критично мислене, умения за общуване, работа в екип и способност за живот и работа в мултикултурна среда; подчертава факта, че тези компетентности могат да бъдат развити по-пълноценно чрез балансирано съчетаване на формално, неформално и самостоятелно учене и че придобиването на ключови умения е от жизненоважно значение от най-ранна възраст и следва допълнително да бъде засилено чрез увеличаване на инвестициите в дейности, насочени към мобилността по време на по-ранните етапи на образованието и обучението;

11.  отбелязва, че програма „Еразъм +“ следва да насърчава създаването на по-стабилни връзки между структурите за образование и обучение и бизнеса с цел повишаване на уменията и пригодността за заетост на техните възпитаници и на конкурентоспособността на европейската икономика;

12.  подчертава ролята на ПОО в рамките на „Еразъм +“ за подпомагането на участниците в процеса на развиване на уменията и придобиване на опита, необходими на пазара на труда, като по този начин се повишават пригодността за заетост и степента на социална интеграция; насърчава усъвършенстването на ПОО в рамките на програма „Еразъм+“с оглед на превръщането му в по-модерно, достъпно, опростено и пригодно за цифровата ера;

13.  признава големия потенциал за разширяване на мобилността на обучаващите се в рамките на ПОО, за да обхване краткосрочните и по-дългосрочните („Еразъм Про“) стажове с цел укрепване на приноса на ЕС в борбата с младежката безработица; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да увеличат възможностите за мобилност на учащите се в рамките на ПОО и да укрепят измерението на програмата, свързано с чиракуване по дадена специалност — като признание за присъщата стойност на чиракуването и с цел насърчаване на националните реформи за по-нататъшно развитие на професионалното обучение и квалификация и насърчаване на тяхното признаване; същевременно потвърждава отново, че стажът е възможност за обучение, която не е заместител на платената заетост;

Социално приобщаване и достъпност

14.  изразява съжаление, че по-малко от 5% от младите европейци се възползват от програмата поради социално-икономически фактори, ограничено финансиране, нарастващи неравенства между и в рамките на държавите членки, както и сложността на процедурите за кандидатстване и административното управление; призовава Комисията и държавите членки да направят програмата по-открита и по-достъпна, като осигурят повече ползи за крайните бенефициенти и увеличат в максимална степен подкрепата, по-специално за лицата в неравностойно положение и лицата със специални потребности;

15.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да направят „Еразъм +“ още по-приобщаваща, за да се достигне тя до повече млади хора чрез различни средства, по-специално цифрови, и организации, включително формалните и неформални образователни институции на всички равнища, младежките организации, организациите в сферата на изкуството и спортните организации на местно равнище, доброволческите организации и други заинтересовани страни от гражданското общество, чрез включване на Стратегията за приобщаване и многообразие в рамките на програмата и насочени действия по отношение на лицата със специални потребности и по-малко възможности;

16.  припомня, че липсата на хармонизация и преносимост на правата между социалните системи в рамките на ЕС представлява огромна пречка за мобилността на хората с увреждания, въпреки усилията, които се полагат с цел програмите по „Еразъм +“ и другите инициативи за мобилност да станат по-приобщаващи; призовава Комисията и държавите членки да засилят сътрудничеството и по този начин да се подобри мобилността на лицата в уязвимо положение;

17.  признава, че една от основните пречки пред участието на по-голям брой студенти в мобилността в сферата на висшето образование е липсата на яснота и последователност при признаването на кредитите по Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS), придобити по време на периода на мобилност; призовава държавите членки и компетентните органи, и по-специално институциите в сферата на висшето образование, да прилагат изцяло учебните споразумения като задължителна част от процеса на мобилност и да се осигури безпроблемното признаване и кредитите, придобити по време на периоди на мобилност в сферата на висшето образование в рамките на „Еразъм +“;

18.  счита, че младите поколения трябва да имат по-добри възможности да проектират бъдещето на програмата, тъй като те са в най-добра позиция да засилят нейната визия и да я изведат на следващото ниво, в съответствие с настоящите и бъдещите си потребности и предизвикателствата, пред които са изправени в процеса на работа, доброволческа дейност и следване;

19.  насърчава известна степен на гъвкавост при разработването на новата програма, за да се гарантира, че тя е в състояние да реагира бързо на възникващите предизвикателства и стратегическите приоритети на европейско и международно равнище; подчертава факта, че всички нови инициативи следва да допълват съществуващите и да разполагат с бюджет, който е достатъчен, за да се гарантира тяхното ефективно функциониране;

Европейска идентичност и активно гражданско участие

20.  изразява твърдо убеждение, че програмата „Еразъм +“ следва да продължи да стимулира активното гражданско участие, гражданското образование и междукултурното разбирателство и да изгражда съзнание за европейска идентичност; поради това настоява, че всички дейности за мобилност в рамките на образованието и обучението и формалното и неформалното учене, финансирани чрез „Еразъм +“, следва също така да повишават осведомеността на младите хора за добавената стойност на европейското сътрудничество в областта на образованието и да ги насърчават да се ангажират с европейските въпроси;

21.  счита, че, когато е целесъобразно, интегрирането на образователната мобилност като част от програмите за висше образование и професионално обучение може да бъде от полза както за личното и професионалното развитие на студентите, така и за насърчаването на междукултурното разбирателство;

22.  призовава Комисията да разработи европейска студентска електронна карта (eCard), която да осигурява на студентите достъп до услуги в цяла Европа;

Финансиране на програмата

23.  изразява съжаление, че ниският процент на успеваемост на проектите в рамките на някои действия по програмата „Еразъм +“, ограничените безвъзмездни средства и големият интерес към участие в програмата може да застрашат успеха на програма „Еразъм +“ като водеща програма на ЕС; изразява твърдо убеждение, че програма „Еразъм +“ следва да бъде насочена към всички млади хора и че по-големите амбиции за следващия програмен период по „Еразъм +“ трябва да бъдат съпътствани от значително допълнително финансиране, което следва да намери отражение в увеличен бюджет, така че да се отключи пълният потенциал на програмата; поради това призовава държавите членки, Комисията и съответните заинтересовани страни да осигурят още по-значима и видима подкрепа за програмата „Еразъм“ в очакване на предстоящите преговори по многогодишната финансова рамка (МФР);

24.  подчертава значението на гладкото въвеждане на новата програма „Еразъм +“, чийто бюджет да бъде планиран стратегически от самото начало; насърчава използването на регионални и социални фондове за увеличаване на финансовия принос на държавите членки за безвъзмездните средства за мобилност в рамките на „Еразъм +“; припомня, че последователното прилагане на правилата на програмата във всички национални агенции, включително съответствието с общи стандарти за качество и оценка на проектите и административни процедури, е от съществено значение за гарантирането на последователно изпълнение на програма „Еразъм +“;

o
o   o

25.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50.
(2) Приети текстове, P8_TA(2017)0018.
(3) Приети текстове, P8_TA(2016)0107.
(4) Приети текстове, P8_TA(2016)0005.
(5) Таблица с резултатите на „Еразъм +“, данните са извлечени на 28 март 2017 г.; вж. http://www.ecvet-secretariat.eu/en/system/files/documents/3727/eu-vet-policy-context.pdf, стр. 29.

Правна информация