Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2740(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0495/2017

Předložené texty :

B8-0495/2017

Rozpravy :

PV 13/09/2017 - 21
CRE 13/09/2017 - 21

Hlasování :

PV 14/09/2017 - 8.14
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0359

Přijaté texty
PDF 415kWORD 48k
Čtvrtek, 14. září 2017 - Štrasburk Konečné znění
Budoucnost programu Erasmus+
P8_TA(2017)0359B8-0495/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. září 2017 o budoucnosti programu Erasmus+ (2017/2740(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 165 a 166 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na článek 14 této listiny,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2017 o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. dubna 2016 o programu Erasmus+ a dalších nástrojích na podporu mobility v oblasti odborného vzdělávání a přípravy – celoživotním pojetí učení(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2016 o úloze mezikulturního dialogu, kulturní rozmanitosti a vzdělávání při prosazování základních hodnot Unie(4),

–  s ohledem na otázku týkající se programu Erasmus+ položenou Komisi (O-000062/2017 – B8-0326/2017),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že s ohledem na současný kontext by 30. výročí vzniku programu Erasmus+ nemělo být pouze důvodem k oslavám, ale také příležitostí zamyslet se nad tím, jak dosáhnout toho, aby byl program přístupnější a více začleňující, a jak zlepšit rozvoj evropských občanů a organizací činných v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu;

B.  vzhledem k tomu, že vzdělání je základním lidským právem a veřejným statkem, který by měl být dostupný všem zájemcům, zejména studentům s nižšími příjmy;

1.  zdůrazňuje, že Erasmus je jedním z nejúspěšnějších programů EU a zásadním nástrojem na podporu činností v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu i pro přibližování Evropy jejím občanům; bere na vědomí mimořádně pozitivní dopad programu na soukromý i profesní život více než 9 000 000 účastníků z Evropy i dalších zemí, včetně sousedních a kandidátských zemí, kteří se do programu zapojili v průběhu posledních 30 let;

2.  zdůrazňuje úlohu programu Erasmus+, který prostřednictvím mobility a strategické spolupráce přispěl ke zvýšení kvality institucí zajišťujících vzdělání a odbornou přípravu v EU a konkurenceschopnosti evropského školství, k vytvoření silné evropské znalostní ekonomiky a k dosažení cílů strategie Evropa 2020;

3.  domnívá se, že program Erasmus+ a program, který jej nahradí, by se měly zaměřit zejména na celoživotní učení a mobilitu a zahrnout formální, neformální a informální vzdělávání; dále se domnívá, že program tímto způsobem může podpořit rozvoj dovedností a klíčových kompetencí pro osobní, sociální a profesní seberealizaci, které společně s podporou demokratických hodnot, sociální soudržnosti, aktivního občanství a integrace přistěhovalců a uprchlíků umožňují širší mezikulturní dialog;

4.  zdůrazňuje, že je třeba soudržného přístupu k politikám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu, zejména využitím příležitostí k průřezovým opatřením a synergií s jinými fondy a programy EU; v této souvislosti konstatuje, že nadcházející obnova rámce evropské spolupráce v oblasti mládeže je ideální příležitostí ke sladění priorit programu, který má nahradit program Erasmus+, s novou strategií EU pro mládež a dalšími programy financovanými EU;

5.  domnívá se, že Erasmus+ by měl být také považován za klíčový nástroj strategie EU na podporu cílů udržitelného rozvoje na celém světě;

6.  s ohledem na vysokou míru a význam mobility mezi vzdělávacími zařízeními a organizacemi na kontinentu a ve Spojeném království konstatuje, že jednání o brexitu by měla vést ke vzájemně uspokojivé dohodě o postavení studentů a učitelů z EU účastnících se programů mobility v rámci programu Erasmus+ ve Spojeném království a naopak;

Nezaměstnanost mladých lidí a osobní a sociální seberealizace

7.  zastává názor, že program Erasmus+ se výrazně rozvinul, což umožňuje většímu počtu účastníků využít programu, zlepšit své znalosti a odstranit nedostatky v dovednostech a kompetencích, zejména poté, co byl program Erasmus+ obohacen o odvětví dobrovolnictví, informálního a neformálního vzdělávání a odborné přípravy a jeho geografický rozsah se rozšířil i o oblasti mimo EU;

8.  uznává, že vysokoškolští studenti, kteří se účastní programu mobility, mají dvakrát větší pravděpodobnost, že budou rok po skončení studia zaměstnáni, než jejich kolegové, kteří se programu mobility neúčastní, a že téměř 90 %(5) všech studentů odborného vzdělávání a přípravy účastnících se programů mobility uvádí, že se jejich uplatnitelnost na trhu práce v důsledku této zkušenosti zlepšila; konstatuje nicméně s politováním, že mladí lidé jsou nejvíce ohroženi nezaměstnaností; uznává proto, že je třeba, aby program Erasmus+ výrazným způsobem podporoval opatření zaměřená na zajištění lepších pracovních příležitostí;

9.  zdůrazňuje, že dobrovolnická činnost podporuje rozvoj účasti občanů a aktivní občanství a zároveň pomáhá zvýšit šance účastníků na nalezení zaměstnání; zdůrazňuje proto, že financování v rámci programu Erasmus+ by mělo být součástí širší politické strategie, jejímž cílem je vytvářet v Evropě prostředí příznivé pro dobrovolnickou činnost, přičemž stávající úspěšné iniciativy by neměly být zdvojovány, ale posilovány; připomíná však, že případná kvalitní pracovní místa nelze nikdy nahradit neplacenou dobrovolnickou činností;

10.  poukazuje na to, že program Erasmus+ by se měl zaměřit na inovace a rozvoj a klást větší důraz na posílení klíčových dovedností a schopností, jako je sebevědomí, kreativita, podnikatelský duch, přizpůsobivost, kritické myšlení, komunikační dovednosti, týmová práce a schopnost žít a pracovat v multikulturním prostředí; zdůrazňuje skutečnost, že tyto schopnosti lze lépe rozvíjet vyváženou kombinací formálního, neformálního a informálního učení a že osvojování klíčových kompetencí je velmi důležité od útlého věku a mělo by být dále podporováno vyššími investicemi do činností zaměřených na mobilitu v raných fázích vzdělávání a odborné přípravy;

11.  konstatuje, že program Erasmus+ by měl podporovat užší vztahy mezi zařízeními poskytujícími vzdělání a odbornou přípravu a podnikatelskou sférou s cílem zvýšit kvalifikace a zaměstnatelnost účastníků programu a konkurenceschopnost evropského hospodářství;

12.  zdůrazňuje, že odborné vzdělávání a příprava v rámci programu Erasmus+ sehrává významnou úlohu, neboť účastníkům programu pomáhá rozvíjet dovednosti a získávat zkušenosti požadované na trhu práce, čímž zlepšuje jejich zaměstnatelnost a sociální začleňování; vybízí ke zlepšování odborného vzdělávání a přípravy v rámci programu Erasmus+ za účelem jeho modernizace, zpřístupnění, zjednodušení a přizpůsobení digitálnímu věku;

13.  uznává, že existuje velký potenciál pro rozšíření mobility studentů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy na krátkodobé a dlouhodobější pobyty (Erasmus Pro) s cílem zvětšit příspěvek EU k boji proti nezaměstnanosti mladých lidí; naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby zajistily více příležitostí pro mobilitu studentů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy a posílily aspekt odborného učňovského vzdělávání v rámci programu, a to jednak uznáním vlastní hodnoty učňovského vzdělání, jednak podporou vnitrostátních reforem zaměřených na další rozvoj odborné přípravy a kvalifikací a podporu jejich uznávání; současně zdůrazňuje, že stáž je příležitostí ke vzdělání, která nenahrazuje placené zaměstnání;

Sociální začlenění a dostupnost

14.  vyjadřuje politování nad tím, že z důvodu socioekonomických faktorů, omezených finančních prostředků, rostoucích nerovností mezi členskými státy i uvnitř členských států a složitých postupů pro podávání přihlášek a administrativního řízení využívá programu méně než 5 % mladých Evropanů; vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily otevřenost a dostupnost programu, zvětšily jeho přínos pro konečné příjemce, a co nejvíce zvýšily podporu zejména pro osoby ze znevýhodněného prostředí a osoby se zvláštními potřebami;

15.  naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby program Erasmus+ učinily ještě inkluzivnějším, a oslovily tak větší počet mladých lidí prostřednictvím různých nástrojů, a to zejména digitálních, a organizací, včetně institucí formálního a neformálního vzdělávání na všech úrovních, mládežnických, uměleckých a základních sportovních organizací, dobrovolnických organizací a dalších zúčastněných subjektů z řad občanské společnosti, a to uplatňováním strategie pro začleňování a rozmanitost prostřednictvím programu a zaměřením na ty, kteří mají zvláštní potřeby a méně příležitostí;

16.  připomíná, že nedostatečná koordinace a přenositelnost práv mezi sociálními systémy v EU představuje vážnou překážku mobility osob se zdravotním postižením navzdory úsilí o to, aby programy Erasmus + a jiné iniciativy v oblasti mobility byly inkluzivnější; vyzývá Komisi a členské státy, aby intenzivněji spolupracovaly a zlepšily tak mobilitu zranitelných osob;

17.  uznává, že jednou z hlavních překážek zapojení většího počtu studentů do mobility v oblasti vysokoškolského vzdělávání je nejasné a nedůsledné uznávání kreditů v rámci evropského systému přenosu a akumulace kreditů (ECTS) získaných během období mobility; vyzývá členské státy a příslušné orgány, především vysokoškolské instituce, aby v plném rozsahu uplatňovaly studijní smlouvy jako povinnou součást procesu mobility a aby zajistily hladké uznávání kreditů ECTS získaných v období, kdy se studenti účastní vysokoškolské mobility v rámci programu Erasmus+;

18.  domnívá se, že mladší generace by měly dostat více příležitostí k utváření budoucnosti programu, protože jsou nejpovolanější k tomu, aby zdokonalily jeho vizi a posunuly ho na vyšší úroveň v souladu se svými současnými a budoucími potřebami i problémy, jimž čelí při práci, dobrovolnické činnosti a studiu;

19.  vyzývá k určité míře flexibility při navrhování nového programu, aby se zaručilo, že bude schopen rychle reagovat na nově vznikající problémy a strategické priority na evropské i mezinárodní úrovni; zdůrazňuje skutečnost, že veškeré nové iniciativy by měly doplňovat iniciativy stávající a měly by disponovat rozpočtem, který bude dostatečný pro zajištění jejich efektivního fungování;

Evropská identita a aktivní občanství

20.  je pevně přesvědčen, že program Erasmus+ by měl i nadále podněcovat aktivní občanství, občanské vzdělávání a mezikulturní porozumění a rozvíjet smysl pro evropskou identitu; trvá proto na tom, aby všechny činnosti týkající se mobility v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a formálního a neformálního učení financované z programu Erasmus+ zvyšovaly rovněž povědomí mladých lidí o přidané hodnotě evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a stimulovaly je k účasti na evropských tématech;

21.  domnívá se, že případné začlenění mobility v oblasti vzdělávání do programů vysokoškolského vzdělávání a odborné přípravy by mohlo být přínosné jak pro osobní a profesní rozvoj studentů, tak pro podporu mezikulturního porozumění;

22.  vyzývá Komisi, aby vypracovala evropský elektronický studentský průkaz, který by studentům umožnil přístup ke službám v celé Evropě;

Financování programu

23.  vyjadřuje politování nad tím, že nízká míra úspěšnosti projektů zahájených v rámci některých z akcí programu Erasmus+, omezené granty a vysoký zájem o účast na programu mohou ohrozit úspěch programu Erasmus+ jako stěžejního programu EU; je pevně přesvědčen, že program Erasmus+ by měl být v konečném důsledku zaměřen na všechny mladé lidi a že na tyto ambicióznější vyhlídky pro další programové období programu Erasmus+ musí být poskytnuto výrazně více finančních prostředků, což by se mělo odrážet ve zvýšení rozpočtu, aby se využil plný potenciál programu; vyzývá proto členské státy, Komisi a příslušné zúčastněné strany, aby v očekávání nadcházejících jednání o víceletém finančním rámci (VFR) program Erasmus více a viditelněji podporovaly;

24.  zdůrazňuje, že je důležité plynulé zavádění nového programu Erasmus+, přičemž jeho rozpočet musí být strategicky plánován od samého počátku; vybízí k tomu, aby ke zvýšení příspěvků členských států do grantů na mobilitu z programu Erasmus+ byly využívány regionální a sociální fondy; připomíná, že důsledné uplatňování pravidel programu vnitrostátními agenturami, včetně dodržování společných norem kvality, hodnocení projektů a správních postupů, je zásadní pro zaručení soudržného provádění programu Erasmus+;

o
o   o

25.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50.
(2) Přijaté texty, P8_TA(2017)0018.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2016)0107.
(4) Přijaté texty, P8_TA(2016)0005.
(5) Erasmus+ dashboard, údaje z 28. března 2017; viz: http://www.ecvet-secretariat.eu/en/system/files/documents/3727/eu-vet-policy-context.pdf, s. 29.

Právní upozornění