Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2847(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0538/2017

Předložené texty :

B8-0538/2017

Rozpravy :

PV 03/10/2017 - 3
CRE 03/10/2017 - 3

Hlasování :

PV 03/10/2017 - 4.1
CRE 03/10/2017 - 4.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0361

Přijaté texty
PDF 401kWORD 46k
Úterý, 3. října 2017 - Štrasburk Konečné znění
Stav jednání se Spojeným královstvím
P8_TA(2017)0361B8-0538/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 3. října 2017 o stavu jednání se Spojeným královstvím (2017/2847(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 5. dubna 2017 o jednáních se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie(1),

–  s ohledem na pokyny Evropské rady (k článku 50) ze dne 29. dubna 2017 v návaznosti na oznámení Spojeného království podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a na přílohu rozhodnutí Rady ze dne 22. května 2017, která stanoví směrnice pro sjednání dohody se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska o podmínkách jeho vystoupení z Evropské unie,

–  s ohledem stanovisko Komise ze dne 12. června 2017 týkající se základních zásad v oblasti práv občanů a hlavní zásady v otázce finančního vypořádání a stanovisko ze dne 20. září 2017 týkajících se hlavních zásad dialogu o Irsku / Severním Irsku;

–  s ohledem na stanoviska vlády Spojeného království týkající se vystoupení Spojeného království z Evropské unie, především pak na stanovisko ze dne 26. června 2017 týkající se ochrany postavení občanů EU žijících ve Spojeném království a státních příslušníků Spojeného království žijících v EU a ze dne 16. srpna 2017 týkající se Severního Irska a Irska;

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že ve Spojeném království žije v současnosti asi 3,2 milionu občanů z ostatních 27 členských států (EU-27) a v zemích EU-27 má pobyt asi 1,2 milionu občanů Spojeného království;

B.  vzhledem k tomu, že občané EU, kteří si zvolili bydliště v jiném členském státě, jednali na základě práv, která jim zaručují právní předpisy Evropské unie, a předpokládali, že těchto práv budou požívat po celý svůj život;

C.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament zastupuje všechny občany Evropské unie a tedy i občany Spojeného království a během celého procesu, který povede k vystoupení Spojeného království z Evropské Unie, bude chránit jejich zájmy;

D.  vzhledem k tomu, že ve Spojeném království a také v některých členských státech došlo v poslední době k administrativním incidentům, které prokázaly, že ve Spojeném království již dochází k diskriminaci občanů zemí EU-27 a v zemích EU-27 k diskriminaci občanů Spojeného království, což má dopad na každodenní život dotčených občanů, neboť svá práva mohou reálně uplatňovat jen v omezené míře;

E.  vzhledem k tomu, že má-li vystoupení Spojeného království z Evropské unie proběhnout spořádaným způsobem, je nutné, aby bylo vyřešeno specifické postavení irského ostrova a zvláštní okolnosti, kterým čelí, a dále aby byla kompletně zachována Velkopáteční dohoda ze dne 10. dubna 1998 a nedošlo ke zpřísnění ostrahy hranice;

F.  vzhledem k tomu, že obyvatelé Severního Irska, kteří uplatnili nebo mohou v budoucnu uplatnit svůj nárok na irské občanství, budou mít občanství EU a nesmí dojít k vytvoření žádných překážek, které by jim bránily požívat v plném rozsahu jejich práv v souladu se Smlouvami;

G.  vzhledem k tomu, že Evropská unie i Spojené království by měly plně dodržet své finanční závazky vyplývající z celé doby členství Spojeného království v Evropské unii;

H.  vzhledem k tomu, že dne 22. září 2017 předsedkyně vlády Spojeného království ve svém projevu ve Florencii upřesnila některé otázky týkající se práv občanů, Irska a Severního Irska, finančního vypořádání, nezbytnosti přechodného období a perspektivy budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím;

1.  připomíná veškeré prvky uvedené v usnesení Parlamentu ze dne 5. dubna 2017 o jednáních se Spojeným královstvím poté, co oznámilo svůj záměr vystoupit z Evropské unie;

2.  poukazuje na to, že pokyny schválené Evropskou radou dne 29. dubna 2017 a následné směrnice pro jednání přijaté Radou dne 22. května 2017 jsou v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2017; vítá skutečnost, že vyjednávač Evropské unie tento mandát beze zbytku dodržuje;

3.  v souladu se svým usnesením ze dne 5. dubna 2017 konstatuje, že předsedkyně vlády Spojeného království navrhla ve svém projevu ze dne 22. září 2017 časově omezené přechodné období; zdůrazňuje, že toto přechodné období bude možné pouze na základě stávajících legislativních, rozpočtových, dohledových, justičních a donucovacích nástrojů a struktur Evropské unie; zdůrazňuje, že takovéto přechodné období, kdy Spojené království již nebude členským státem, nemůže být ničím jiným než pokračováním celého acquis communautaire, což znamená plné uplatňování čtyř svobod (volný pohyb občanů, kapitálu, služeb a zboží), přičemž nesmí dojít k žádnému omezení volného pohybu osob stanovením nových podmínek; zdůrazňuje, že o tomto přechodném období lze uvažovat pouze v rámci plné jurisdikce Soudního dvora Evropské unie; trvá na tom, že na takovéto přechodné období lze přistoupit pouze tehdy, bude-li uzavřena plnohodnotná dohoda o vystoupení řešící veškeré otázky související s vystoupením Spojeného království z Evropské unie;

Práva občanů

4.  zdůrazňuje, že dohoda o vystoupení musí zahrnovat úplný soubor stávajících práv občanů, tedy že nesmí dojít k žádné podstatné změně jejich postavení, a že tato dohoda musí zaručit reciprocitu, rovnost, vyváženost a nediskriminaci občanů EU ve Spojeném království a občanů Spojeného království v EU; zejména poukazuje na to, že by způsobilí státní příslušníci a děti z členských zemí EU, které se narodí po vystoupení Spojeného království z Unie, měli být považováni v rámci dohody o vystoupení za rodinné příslušníky, a nikoli samostatné nositele práv a že by budoucí příslušníci rodin měli mít právo na pobyt za stejných podmínek jako stávající rodinní příslušníci, dokumenty by měly být deklaratorní v souladu s právními předpisy EU a že by se mělo zamezit veškerým zatěžujícím administrativním postupům a zajistit možnost vývozu veškerých dávek podle právních předpisů EU;

5.  v této souvislosti zdůrazňuje, že by dohoda o vystoupení měla beze zbytku zachovat pravidla Unie týkající se práv občanů stanovená v příslušných právních předpisech Evropské unie, avšak domnívá se, že návrhy Spojeného království uvedené v jeho stanovisku ze dne 26. června 2017 nejsou v tomto ohledu dostatečné, alespoň pokud jde o návrh na vytvoření nového kategorie „settled status“ (povolení k trvalému pobytu) podle imigračního zákona Spojeného království; vyjadřuje své znepokojení v souvislosti s tím, že tyto návrhy, pomalý postup jednání a zveřejněná politická řešení ohledně budoucího postavení občanů EU způsobují občanům EU-27 žijícím ve Spojeném království zbytečné problémy a vyvolávají silný pocit nejistoty;

6.  vyjadřuje své znepokojení nad politováníhodnou správní praxí uplatňovanou vůči občanům EU žijícím ve Spojeném království; připomíná dále Spojenému království, že po dobu, kdy je stále členským státem Evropské unie, je povinno dodržovat a vymáhat právní předpisy Evropské unie a zdržet se jakékoli správní nebo jiné praxe vedoucí k překážkám pro občany zemí EU-27, kteří žijí ve Spojeném království, a k jejich diskriminaci, včetně jejich pracoviště; očekává, že všechny ostatní členské státy by ze své strany měly zajistit, aby se s občany Spojeného království pobývajícími v Evropské unii zacházelo plně v souladu s právními předpisy Evropské unie vzhledem k tomu, že zůstávají občany EU do doby, kdy Spojené království z Evropské unie vystoupí;

7.  konstatuje, že předsedkyně vlády Spojeného království se ve svém vystoupení dne 22. září 2017 zavázala zajistit, aby práva občanů zemí EU-27 pobývajících ve Spojeném království měla přímý účinek díky tomu, že bude dohoda o vystoupení začleněna do právního řádu Spojeného království; zdůrazňuje, že by to mělo být provedeno způsobem, který zabrání jednostranné změně dohody, který umožní občanům EU, aby se práv stanovených dohodou o vystoupení mohli přímo dovolávat u soudů Spojeného království a u jeho veřejné správy, a nadřadí tuto dohodu právním předpisům Spojeného království; zdůrazňuje, že k zajištění soudržnosti a integrity právního řádu EU je nutné, aby jediným příslušným orgánem pro výklad a prosazování právních předpisů Evropské unie a dohody o vystoupení nadále zůstat Evropský soudní dvůr; očekává v tomto ohledu konkrétní návrhy Spojeného království;

Irsko a Severní Irsko

8.  zdůrazňuje, že dohoda o vystoupení musí řešit specifické postavení irského ostrova a zvláštní okolnosti, kterým čelí, a to způsobem, který bude plně v souladu se všemi částmi Velkopáteční dohody, dohodnutými oblastmi spolupráce a právními předpisy Evropské unie tak, aby se zajistila kontinuita a stabilita severoirského mírového procesu;

9.  je pevně přesvědčen, že vláda Spojeného království má povinnost nalézt konkrétní, účinné a proveditelné řešení, které zabrání zpřísnění kontroly na hranicích, zaručí plné dodržování všech částí Velkopáteční dohody, bude v souladu s právními předpisy Evropské unie a plně zajistí integritu vnitřního trhu a celní unie; je také přesvědčen, že Spojené království musí nadále přispívat svým spravedlivým dílem k finanční pomoci na podporu Severního Irska /Irska; vyjadřuje politování nad tím, že návrhy Spojeného království uvedené v jeho stanovisku k Severnímu Irsku a Irsku nebyly dostatečné; konstatuje však, že předsedkyně vlády Spojeného království ve svém vystoupení ze dne 22. září 2017 vyloučila jakoukoli fyzickou infrastrukturu na hranicích, z čehož vyplývá, že Spojené království zůstane součástí vnitřního trhu a celní unie nebo že na vnitřním trhu a v celní unii v nějaké podobě zůstane Severní Irsko;

10.  znovu opakuje, že žádné řešení pro irský ostrov nemůže předem ovlivnit řešení v kontextu diskusí o budoucím vztahu mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím;

Finanční vypořádání

11.  bere na vědomí prohlášení o finančním vypořádání, které ve svém vystoupení dne 22. září 2017 učinila předsedkyně vlády Spojeného království, avšak očekává od vlády Spojeného království konkrétní návrhy v této věci; zdůrazňuje, že doposud bylo jednání velmi ztíženo tím, že nebyly předloženy jasné návrhy, a že je žádoucí, aby v této oblasti došlo k podstatnému pokroku, dříve než budou zahájena jednání o dalších otázkách, včetně rámce budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím;

12.  opakuje, v souladu se stanoviskem Komise k základním zásadám finančního vypořádání ze dne 12. června 2017, že Spojené království musí plně dodržovat své finanční závazky, které přijalo jakožto členský stát Evropské unie, a zdůrazňuje, že tuto otázku je třeba v dohodě o vystoupení plně vyřešit; poukazuje zvláště na finanční závazky vyplývající z víceletého finančního rámce a rozhodnutí o systému vlastních zdrojů z roku 2014(2), které nezávisle na jakémkoli přechodném období zahrnují zbývající závazky Evropské unie a také její podíl závazků, včetně podmíněných závazků, a náklady na vystoupení z Evropské unie, protože nepřipadá v úvahu, aby závazky přijaté 28 členskými státy plnilo pouze zbývajících 27 států;

Pokrok v jednání

13.  připomíná, že v souladu s vícefázovým přístupem k jednání, který je zásadní pro spořádané vystoupení Spojeného království z Evropské unie, je nezbytné, aby před zahájením jednání o rámci budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím a o přechodném období bylo dosaženo podstatného pokroku, pokud jde o práva občanů, Irsko a Severní Irsko a vypořádání finančních závazků Spojeného království;

14.  zdůrazňuje, že je nezbytné, aby se závazky, které předsedkyně vlády Spojeného království ve svém vystoupení dne 22. září 2017 přijala, promítly do reálných změn postoje Spojeného království a do příslušných konkrétních návrhů s cílem urychlit činnost během první fáze jednání a umožnit, aby ve druhé fázi mohly být na základě vzájemné důvěry a loajální spolupráce zahájeny rozhovory o novém, úzkém partnerství v rámci přidružení Spojeného království k Evropské unii;

15.  zastává názor, že ve čtvrtém kole jednání dosud nedošlo k dostatečnému pokroku, pokud jde o práva občanů, Irsko a Severní Irsko a vypořádání finančních závazků Spojeného království; vyzývá Evropskou radu, aby se na svém zasedání v říjnu 2017 rozhodla odložit posouzení otázky, zda byl učiněn dostatečný pokrok, jestliže během pátého kola jednání nenastane ve všech třech oblastech významný průlom v souladu s tímto usnesením;

o
o   o

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské radě, Radě Evropské unie, Evropské komisi, vnitrostátním parlamentům a vládě Spojeného království.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2017)0102.
(2) Rozhodnutí Rady 2014/335/EU, Euratom ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů Evropské unie (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 105).

Právní upozornění