Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2026(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0243/2017

Ingivna texter :

A8-0243/2017

Debatter :

PV 02/10/2017 - 18
CRE 02/10/2017 - 18

Omröstningar :

PV 03/10/2017 - 4.7
CRE 03/10/2017 - 4.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0367

Antagna texter
PDF 282kWORD 55k
Tisdagen den 3 oktober 2017 - Strasbourg Slutlig utgåva
EU:s politiska förbindelser med Asean
P8_TA(2017)0367A8-0243/2017

Europaparlamentets resolution av den 3 oktober 2017 om EU:s politiska förbindelser med Asean (2017/2026(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av grundandet av Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) den 8 augusti 1967,

–  med beaktande av den viktigaste rättsliga ramen för förbindelserna mellan EU och Asean, nämligen samarbetsavtalet mellan Asean och EEG, undertecknat i mars 1980(1),

–  med beaktade av Asean-stadgan, som undertecknades i november 2007 och som ger Asean status som juridisk person och förser gruppen med en rättslig och institutionell ram som omfattar inrättandet av en kommitté med ständiga representanter som stöder och samordnar Aseans arbete,

–  med beaktande av Aseans regionala forum (ARF), som inrättades 1993 i syfte att främja dialog och samråd om politiska och säkerhetsrelaterade frågor och att bidra till förtroendeskapande och förebyggande diplomati i regionen Asien–Stillahavsområdet,

–  med beaktande av flera Asean-ramverk till förmån för regionalt förtroendeskapande: ARF, Aseans försvarsministermöte (ADMM-Plus), det östasiatiska toppmötet (EAS), Asean plus tre (Asean plus Japan, Kina och Sydkorea) och Asean plus sex (Asean plus Australien, Indien, Japan, Kina, Nya Zeeland och Sydkorea),

–  med beaktande av de befintliga handelsavtalen mellan Asean och Australien, Indien, Japan, Kina, Nya Zeeland och Sydkorea,

–  med beaktande av de pågående förhandlingarna om och/eller ingåendet av sju partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och vissa av medlemsstaterna i Asean, det vill säga Brunei, Filippinerna, Indonesien, Malaysia, Singapore, Thailand och Vietnam,

–  med beaktande av de pågående förhandlingarna om frihandelsavtal med Indonesien och Filippinerna och förhandlingarna om frihandelsavtal med Malaysia och Thailand, som båda för närvarande ligger på is, det förväntade ingåendet av frihandelsavtal med Singapore och Vietnam under de kommande månaderna och förhandlingarna om ett investeringsavtal med Myanmar/Burma,

–  med beaktande av mötet mellan handelskommissionär Cecilia Malmström och Aseans finansministrar, som hölls i Manila den 10 mars 2017,

–  med beaktande av det nionde parlamentariska partnerskapsmötet Asien–Europa (Asep9) som hölls i Ulaanbaatar, Mongoliet, den 21 och 22 april 2016,

–  med beaktande av Nürnbergförklaringen om ett utökat partnerskap mellan EU och Asean från mars 2007 och dess handlingsplan från november 2007,

–  med beaktande av handlingsplanen från Bandar Seri Begawan om ett utökat partnerskap mellan EU och Asean (2013–2017), som antogs i Brunei den 27 april 2012,

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik till Europaparlamentet och rådet av den 18 maj 2015 EU och Asean – ett partnerskap med strategisk inriktning (JOIN(2015)0022),

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om förbindelserna mellan EU och Asean av den 22 juni 2015,

–  med beaktande av Bangkokförklaringen av den 14 oktober 2016 om främjande av ett globalt partnerskap mellan Asean och EU för gemensamma strategiska mål,

–  med beaktande av Europeiska unionens anslutning till fördraget om vänskap och samarbete i Sydostasien i Phnom Penh den 12 juli 2012(2),

–  med beaktande av det elfte toppmötet Asien–Europa (Asem11) som hölls i Ulaanbaatar, Mongoliet, den 15 och 16 juli 2016,

–  med beaktande av Asien–Europa-stiftelsen (Asef), som inrättades i februari 1997 som ett forum för icke-statlig dialog,

–  med beaktande av Asean–EU-programmet för stöd till regional integration (Apris), Aseans program för stöd till regional integration (Arise) och det regionala instrumentet för dialog mellan EU och Asean (Readi) till stöd för harmonisering av politik och regleringar i icke-handelsrelaterade sektorer,

–  med beaktande av färdplanen för Aseans ekonomiska gemenskap som godkändes 2007,

–  med beaktande av Aseans fjortonde toppmöte 2009 och fastställandet av en färdplan för Aseans ekonomiska gemenskap med en inre marknad, Aseans gemenskap i politiska och säkerhetsrelaterade frågor samt Aseans sociokulturella gemenskap,

–  med beaktande av de tjugoåttonde och tjugonionde Asean-toppmötena som hölls i Vientiane, Laos, den 6 och 7 september 2016 och det trettionde Asean-toppmötet som hölls i Manila i Filippinerna den 26–29 april 2017,

–  med beaktande av det tjugofjärde mötet i Gemensamma samarbetskommittén EU–Asean som hölls i Jakarta, Indonesien, den 2 mars 2017,

–  med beaktande av visionen för Asean-gemenskapen 2025, som antogs under det tjugosjunde Asean-toppmötet som hölls i Kuala Lumpur, Malaysia, den 18–22 november 2015, och tillkännagivandet den 31 december 2015 om inrättandet av Aseans ekonomiska gemenskap, som syftar till att skapa en inre marknad för över 600 miljoner människor,

–  med beaktande av det elfte östasiatiska toppmötet i Vientiane, Laos, den 8 september 2016 med ledarna från 18 länder – Aseans medlemsstater, Kina, Japan och Sydkorea (Asean +3), Indien, Australien och Nya Zeeland (Asean +6) och Ryssland och Förenta staterna,

–  med beaktande av Aseans första förklaring om mänskliga rättigheter av den 18 november 2012 och inrättandet av Aseans mellanstatliga kommission för mänskliga rättigheter år 2009,

–  med beaktande av Aseanparlamentariker för mänskliga rättigheter (APHR), ett organ som grundades 2013 för att främja demokrati och mänskliga rättigheter i samtliga Aseans medlemsstater,

–  med beaktande av Aseaninstitutet för fred och försoning (AIPR),

–  med beaktande av konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, konventionen om barnets rättigheter och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vilka har ratificerats av Aseans alla medlemsstater,

–  med beaktande av FN:s vägledning Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ’Protect, Respect and Remedy’ Framework, som FN:s råd för mänskliga rättigheter antog den 16 juni 2011,

–  med beaktande av Aseans konvention mot människohandel, särskilt kvinnor och barn, som undertecknades av Aseans samtliga medlemsstater i november 2015,

–  med beaktande av FN:s människorättsråds allmänna återkommande utvärderingar, som Aseans alla medlemsstater har deltagit i,

–  med beaktande av sina senaste resolutioner om Asean, särskilt resolutionen av den 15 januari 2014 om de framtida förbindelserna mellan EU och Asean(3),

–  med beaktande av sina senaste resolutioner om Aseans medlemsstater, särskilt resolutionerna av den 9 juni 2016 om Vietnam(4), av den 17 december 2015 om ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (resolution)(5), av den 17 december 2015 om ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan EU och Vietnam (godkännande)(6), av den 8 juni 2016 om ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (godkännande)(7) och av den 8 juni 2016 om ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (resolution)(8),

–  med beaktande av sina senaste resolutioner om Aseans medlemsstater, i synnerhet resolutionerna av den 14 september 2017 om Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket(9), av den 21 maj 2015 om den utsatta situationen för rohingyaflyktingar, inklusive massgravarna i Thailand(10), av den 15 december 2016 om rohingyaminoritetens situation i Myanmar/Burma(11), av den 7 juli 2016 om Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket(12), av den 14 september 2017 om Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha(13), av den 9 juni 2016 om Kambodja(14), av den 26 november 2015 om den politiska situationen i Kambodja(15), av den 9 juli 2015 om Kambodjas förslag till lagstiftning om icke-statliga organisationer och fackföreningar(16), av den 6 oktober 2016 om Thailand, särskilt fallet med Andy Hall(17), av den 8 oktober 2015 om situationen i Thailand(18), av den 17 december 2015 om Malaysia(19), av den 19 januari 2017 om Indonesien(20), av den 15 juni 2017 om Indonesien(21), av den 15 september 2016(22) och den 16 mars 2017(23) om Filippinerna samt av den 14 september 2017 om Laos, särskilt fallen Somphone Phimmasone, Lod Thammavong och Soukane Chaithad(24),

–  med beaktande av artikel 52 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0243/2017), och av följande skäl:

A.  I år firar vi Aseans 50-årsjubileum, Romfördragets 60-årsjubileum och 40-årsjubileet för EU:s och Aseans formella förbindelser.

B.  Aseanregionen har blivit en av världens mest dynamiska och snabbast växande regioner, särskilt inom ekonomi, teknik och forskning. Den har ett geopolitiskt och geoekonomiskt strategiskt läge, är rik på naturtillgångar, har ett mål rörande ökad ekonomisk integration och en ambitiös agenda för målen för hållbar utveckling, i synnerhet på utbildningsområdet, och är en stark förespråkare för multilaterism. Att åtgärda skillnaderna i utvecklingsnivå i Asean kommer att vara avgörande för att ytterligare öka integrationen och säkerställa säkerhet, stabilitet och skydd av sociala, ekonomiska och politiska rättigheter.

C.  EU:s och Aseans integrationsprocesser är olika, med olika bakgrund och olika visioner och mål. Var och en följer sin egen logik men de båda är jämförbara, eftersom de båda regelbaserade organisationerna har främjat fredlig samexistens, regional integration och internationellt samarbete och utveckling och har strävat efter att skapa förtroende bland sina medlemmar under många årtionden. EU är därför en unik partner för Asean.

D.  De båda regionerna har uppnått en väsentlig nivå av samspel, och förbindelserna mellan EU och Asean är omfattande och täcker in en rad sektorer, däribland handel och investeringar, utveckling, ekonomi och politiska frågor. Asean är EU:s tredje främsta handelspartner och EU är Aseans näst största handelspartner, och den bilaterala handeln med varor uppgår till över 200 miljarder euro per år, och EU står för den största delen av de utländska direktinvesteringarna i Aseanregionen. För europeiska företag innebär Asean en möjlighet att nå ut till den bredare regionen. Under perioden mellan 2014 och 2020 står EU och dess medlemsstater för den största delen av utvecklingsbiståndet i regionen, och EU har gjort utfästelser om över tre miljarder euro för att minska fattigdomen och åtgärda skillnader i utvecklingsnivå i låginkomstländer i Asean.

E.  EU:s erfarenheter har tidigare fungerat som inspirationskälla för andra regionala integrationsprocesser.

F.  EU har genomgående stöttat det arbete som utförs av Asean, och i synnerhet Aseans sekretariat, och har, som ett erkännande av Aseans betydelse, utsett en särskild EU-chef för delegationen till Asean, som tillträdde sin tjänst 2015.

G.  I dagsläget utmanas integrationsprocesserna i båda regionerna, samtidigt som de öppnar upp för nya möjligheter. EU står inför flera kriser. Asean har, trots målet att främja Aseans centralisering, upplevt en minskning av Asean-intern handel under 2016 och har brottats med problem, däribland skiljaktiga inriktningar inom utrikespolitiken och spridningseffekter från nationella problem som rör hot mot demokratin och rättsstatsprincipen, kontakten mellan olika religioner, etniska minoriteter, sociala skillnader och människorättskränkningar, även med gränsöverskridande följder.

H.  EU har bestämt sig för att sätta mänskliga rättigheter i centrum för sina förbindelser med tredjeländer.

I.  EU beviljade Filippinerna GSP+-status i december 2014, vilket gjorde Filippinerna till det första landet i Asean att komma i åtnjutande av sådana handelsförmåner. I och med detta kan Filippinerna exportera 66 % av sina produkter tullfritt till EU.

J.  Förenta staternas utträde ur Stillahavspartnerskapet kan påskynda förhandlingarna om ett regionalt övergripande ekonomiskt partnerskap. Ett alltmer självsäkert Kina lanserar initiativ såsom ”One Belt, One Road” som utmanar alla länder i och utanför grannskapet.

K.  Spänningarna i Sydkinesiska havet utgör ett hot mot och en risk för säkerheten och stabiliteten i regionen. Den mest oroväckande trenden är militariseringen av Sydkinesiska havet. Dialogen mellan Asean och Kina om en uppförandekod är fortfarande Aseans huvudsakliga mekanism för diskussioner med Kina om Sydkinesiska havet. Kinesiska aktiviteter – från militära patruller och övningar till byggnadsverksamhet, utan hänsyn till de principer som sammanfattas i 2002 års förklaring om parternas agerande i Sydkinesiska havet – är fortfarande en problematisk fråga.

1.  Europaparlamentet gratulerar Aseans medlemsstater till Aseans 50-årsjubileum, och stöder helhjärtat alla ansträngningar för regional integration. Parlamentet uttrycker likaså sin uppskattning för de 40 åren av förbindelser mellan EU och Asean, och upprepar sina rekommendationer att förbindelserna bör uppgraderas till ett strategiskt partnerskap som bygger på konkreta åtgärder, handfasta resultat och ett starkare materiellt samarbete. Parlamentet understryker att EU är intresserat av att stärka sitt samarbete med denna centrala aktör i en strategiskt viktig region. Parlamentet framhåller att det strategiska partnerskapet kommer att göra det möjligt för EU att stärka sitt bidrag till genomförandet av gemensamma mål i området kring Indiska oceanen och Stilla havet.

2.  Europaparlamentet framhåller det politiska värdet av starka handels- och investeringsförbindelser mellan Asean och EU, och uppmanar båda parter att ytterligare stärka sina ekonomiska och politiska förbindelser. Parlamentet betonar att det finns en stor potential för intensivare handelsförbindelser mellan EU och Asean. Parlamentet framhåller att EU är den största utländska investeraren i Asean. Parlamentet framhåller även möjligheterna till samarbete när det gäller genomförandet av målen för hållbar utveckling. Parlamentet efterlyser ett starkare samarbete för att åtgärda de skillnader i utvecklingsnivå som finns i Asean. Detta samarbete skulle kunna stärkas och goda metoder skulle kunna delas på flera områden, bland annat när det gäller att ta itu med globala utmaningar, inklusive klimatförändringarna, den gränsöverskridande organiserade brottsligheten och terrorismen, gränsförvaltningen, den maritima säkerheten, utvecklingen av den finansiella sektorn, transparensen och den makroekonomiska politiken. Parlamentet framhäver strävan efter ett samarbete på hög nivå mellan EU och Asean i multilaterala institutioner såsom FN, men även WTO, för att bevara, stärka och vidareutveckla multilaterala internationella handelsstrukturer och rättvisa handelsförbindelser.

3.  Europaparlamentet lovordar kommissionens vice ordförande/den höga representanten och kommissionen för att ha antagit ett gemensamt meddelande som stöds av medlemsstaterna, med en färdplan för att fördjupa partnerskapet i politiska frågor, säkerhetsfrågor och ekonomiska frågor, samt när det gäller konnektivitet, miljön, naturresurser och andra områden, såsom främjande och skydd av mänskliga rättigheter. Parlamentet betonar vikten av att stärka den politiska dialogen mellan EU och Asean. Parlamentet påminner om att EU:s stöd till en fördjupad integration av Asean bidrar till dess motståndskraft och till stabiliteten i regionen. Parlamentet understryker att EU tillhandahåller tekniskt bistånd och kapacitetsuppbyggnad för skapandet av en inre marknad.

4.  Europaparlamentet välkomnar utnämningen av en EU-chef för delegationen till Asean och inrättandet under 2015 av en EU-beskickning i Asean, vilket är ett led i en utveckling som bekräftar betydelsen av förbindelserna mellan EU och Asean.

5.  Europaparlamentet konstaterar att Förenade kungariket under åren har spelat en viktig och värdefull roll i att främja förbindelserna mellan EU och Asean, och att Asean och EU och dess medlemsstater nu behöver – och har en möjlighet att – stärka dessa förbindelser aktivt mot bakgrund av den nya situation som uppstått i och med Brexit. Förenade kungariket uppmanas att bedriva ett nära samarbete med partnerskapet mellan EU och Asean. Parlamentet uppmanar till ökat engagemang från EU:s sida i befintliga Aseanledda forum. Parlamentet anser att EU bör uppgradera och intensifiera sina diplomatiska insatser med Asean för att bidra till större stabilitet och säkerhet i konfliktområden med förnyade spänningar, samarbeta nära med partner i regionen och upprätthålla folkrätten.

6.  Europaparlamentet beklagar EU:s sena och återhållna reaktion på beslutet enligt Unclos (Förenta nationernas havsrättskonvention) i tvisten rörande Sydkinesiska havet och uppmanar EU att främja respekt för och efterlevnad av bestämmelserna i Unclos. Parlamentet vidhåller att EU stöder fredliga förhandlingslösningar på internationella tvister. Parlamentet insisterar på fri sjöfart, och uppmanar Kina att acceptera tribunalens beslut. Parlamentet uppmanar parterna att sträva efter en fredlig lösning av tvisterna på grundval av principerna i internationell rätt inom ramen för Unclos. Parlamentet stöder de åtgärder som Aseans medlemsstater har vidtagit för att snabbt enas om en verkningsfull uppförandekod för Sydkinesiska havet.

7.  Europaparlamentet beklagar åtgärder såsom omfattande återvinning av land och utplacering av militära anläggningar och arsenal på återvunnen mark, vilket riskerar att militarisera konflikten. Parlamentet uttrycker djup oro över de ökade försvarsutgifterna i regionen och dess grannskap och över den ökade militariseringen av konflikter, särskilt i Sydkinesiska havet och Östkinesiska havet. Parlamentet konstaterar att EU behöver fortsätta att stödja en utveckling av fredliga förbindelser mellan Kina och dess grannländer runt Sydkinesiska havet genom inkluderande multilaterala mekanismer. Parlamentet stöder alla insatser för att göra Sydkinesiska havet till ett ”fredens och samarbetets hav”. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att strikt följa EU:s uppförandekod för vapenexport. Parlamentet insisterar på vikten av icke-spridning av massförstörelsevapen, särskilt med tanke på den senaste utvecklingen i Nordkorea.

8.  Europaparlamentet stöder EU:s och Aseans partnerskap på säkerhetsområdet inom en rad icke-konventionella säkerhetsfrågor för att stärka den regionala kapaciteten, i synnerhet för att åstadkomma en djupare dialog och ett stärkt samarbete på områdena sjöfartsskydd, piratdåd, kampen mot organiserad brottslighet och stöd till samarbetet mellan Europol och Aseanapol (Aseans gemensamma polisorgan), terrorismbekämpning, it-säkerhet, klimatsäkerhet, förtroendebyggande åtgärder, förebyggande diplomati och medling, krishantering, katastrofberedskap och katastrofhjälp samt humanitärt bistånd. Parlamentet ger sitt stöd till att EU i högre grad bidrar till och görs delaktigt i ARF.

9.  Europaparlamentet välkomnar anordnandet av den tredje högnivådialogen mellan Asean och EU om samarbete på sjöfartsskyddsområdet, som hölls i Thailand den 15 och 16 september 2016, där man identifierade och föreslog framtida områden för konkret samarbete mellan Asean och EU på områdena sjöfartsskydd och förebyggande diplomati. Parlamentet ser fram emot den fjärde högnivådialogen mellan Asean och EU om samarbete på sjöfartsskyddsområdet, som kommer att hållas i Filippinerna under 2017.

10.  Europaparlamentet upprepar att EU ställer sig bakom Aseans centrala roll och Aseans viktiga bidrag till ett främjande av dialog och samarbete för fred, säkerhet, stabilitet och välstånd i Asien och Stillahavsområdet och andra områden. Parlamentet efterlyser en fungerande och effektiv ”tvistlösningsmekanism”, i enlighet med kapitel 8 i Aseanstadgan och 2010 års protokoll till stadgan, bland annat rättsligt bindande åtgärder och bestämmelser. Parlamentet pekar på de goda erfarenheter som man sedan drygt 40 år tillbaka har på den europeiska kontinenten av en syn på säkerhet som inte bara omfattar en politisk-militär dimension, utan även en ekonomisk och miljömässig samt en mänsklig dimension. Parlamentet är övertygat om att dessa erfarenheter kan tillvaratas i samband med Aseans insatser för en fredlig utveckling av regionen. Parlamentet understryker att EU har ett intresse av att öka sitt engagemang i regionen genom samtliga Aseanledda processer.

11.  Europaparlamentet framhåller EU:s särskilda erfarenheter inom institutionsuppbyggnad, den inre marknaden, konvergens i lagstiftningen, konflikt- och krishantering, sjöfartsskydd, medling, humanitärt bistånd och katastrofhjälp, liksom de senaste framstegen på området försvarsintegration och EU:s goda erfarenheter av att skapa normer och starka strukturer på området mänskliga rättigheter och demokrati, samt EU:s villighet att dela med sig av sådana erfarenheter vid behov. Parlamentet framhåller förhandlingarna om ett omfattande luftfartsavtal mellan EU och Asean och den övergripande konnektivitetsagendan. Parlamentet noterar att hälften av EU:s stöd till Asean under perioden 2014–2020 går till att stödja Aseans konnektivitet.

12.  Europaparlamentet betonar behovet av att man engagerar sig på multilateral nivå med andra länder i regionen, bland annat länder som har observatörsstatus i Asean, såsom Papua Nya Guinea och Östtimor, samt Kina, Japan och Taiwan.

13.  Europaparlamentet anser att det geopolitiskt sett finns mycket goda skäl att förespråka ett återupptagande av förhandlingarna om ett regionalt frihandelsavtal mellan EU och Asean och välkomnar slutsatserna från det möte om ett sonderingsförfarande som nyligen hölls mellan EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström och Aseans ekonomiministrar i detta avseende, samt de åtgärder som vidtagits på väg mot det slutliga målet om ett avtal mellan regionerna. Ur strategisk synvinkel uppmuntrar parlamentet alla ansträngningar för att undersöka möjligheterna att ingå frihandelsavtal med alla Aseanländer. Parlamentet påminner om att Asean är EU:s tredje största handelspartner utanför Europa och att EU är Aseans näst största handelspartner.

14.  Europaparlamentet framhåller att inhemska och utländska företag i Aseanländerna måste tillämpa principerna om företagens sociala ansvar. Aseanländerna uppmanas eftertryckligen att se till att sociala och miljömässiga rättigheter och arbetstagarrättigheter respekteras fullt ut. Parlamentet efterlyser ett fullständigt och effektivt genomförande av ILO-konventionerna och respekt för de grundläggande arbetsnormerna. Parlamentet uppmanar Asean och dess medlemsstater att tillämpa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter på ett effektivt sätt, att främja förekomsten av tillräckligt anställningsskydd och anständiga arbetsvillkor samt att åstadkomma en miljö som bättre gynnar framväxten av fackföreningar. Parlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att använda sig av alla tillgängliga instrument för att öka respekten för allt detta. Parlamentet framhåller också behovet av att man undanröjer alla former av tvångsarbete och annat påtvingat arbete samt barnarbete.

15.  Europaparlamentet uppmanar europeiska företag som investerar i Aseanregionen att ta sitt sociala ansvar och respektera europeiska standarder om konsument-, arbetstagar- och miljörättigheter samt att upprätthålla ursprungsbefolkningarnas rättigheter.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att underlätta en institutionaliserad social dialog mellan folkforumet Asien–Europa (AEPF) och EU:s motsvarande strukturer inom det civila samhället.

17.  Europaparlamentet noterar att Asean har förklarat sig vara människoinriktat och människocentrerat och att den regionala integrationsprocessens legitimitet och relevans, både i EU och i Asean, bygger på att så många aktörer som möjligt involveras i processen och kommunicerar sina resultat. Parlamentet anser att direkta personkontakter, särskilt för unga människor, är ett mycket viktigt verktyg för kulturellt utbyte, och uppmanar till en betydande utvidgning av Erasmus+ för Asean. Parlamentet understryker att det i Aseanländerna finns ett stort utrymme för yrkesutbildning och belyser möjligheterna till samarbete inom ramen för det dubbla utbildningssystem som tillämpas i vissa EU-medlemsstater. Parlamentet förespråkar dessutom att kulturdiplomatiska åtgärder vidtas i enlighet med meddelandet av den 8 juni 2016 om en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser och parlamentets nyligen framlagda betänkande om samma ämne. Parlamentet understryker Asien–Europa-stiftelsens viktiga funktion, och anser att stödet till dess arbete bör stärkas.

18.  Europaparlamentet framhåller att strukturerat utbyte och samarbete på regional och lokal nivå (genom vänorter) är en intressant metod för att öka de ömsesidiga praktiska erfarenheterna och uppmärksammar konkreta initiativ, såsom borgmästaravtalet eller samförståndsavtalet ”Under2”, som man bör främja aktivt.

19.  Europaparlamentet föreslår att detta års Asean–EU-jubileum bör firas med ett EU-initiativ till ett EU–Asean-utbytesprogram för unga ledare, som kan genomföras 2018 under Singapores Asean-ordförandeskap. Parlamentet föreslår att man, om detta program är framgångsrikt, skapar ett årligt forum där unga ledare från EU och Asean kan utbyta idéer och knyta kontakter för att främja framtida förbindelser mellan EU och Asean. Vidare föreslår parlamentet att man tillsammans med Aseanpartnerna ska undersöka det praktiska tillämpningsområdet för ömsesidig finansiering av forskningsinstitut eller utbildningsprogram vars syfte skulle vara att studera integrationsprocesserna, och erfarenheterna av dessa processer, i respektive partnerregion.

20.  Europaparlamentet understryker behovet av att främja jämställdhet mellan könen och kvinnors egenmakt samt att förbättra livet för flickor och kvinnor. Parlamentet betonar att tillgången till utbildning är avgörande för detta och kan medföra en social och ekonomisk omvandling.

21.  Europaparlamentet betonar att EU även bör fördjupa de politiska dialogerna och samarbetet i frågor som rör exempelvis grundläggande rättigheter, såsom rättigheter för etniska och religiösa minoriteter, frågor av gemensamt intresse, inklusive rättsstatsprincipen och säkerheten – samtidigt som yttrandefriheten och det fria informationsflödet skyddas – samt frågor som rör kampen mot gränsöverskridande brottslighet, korruption, skatteundandragande, penningtvätt, människohandel och narkotikahandel, terrorismbekämpning, icke-spridning, nedrustning, sjöfartsskydd och it-säkerhet.

22.  Europaparlamentet välkomnar anordnandet av den första politiska dialogen mellan EU och Asean om mänskliga rättigheter i oktober 2015 och ser fram emot fler sådana dialoger. Parlamentet är djupt oroat över urholkningen av demokratin och kränkningarna av de mänskliga rättigheterna och minoriteternas rättigheter. Parlamentet är också mycket bekymrat över att förtrycket och diskrimineringen i regionens länder fortsätter och över att man misslyckats med att skapa tillräckligt med utrymme för civilsamhället, särskilt när det gäller miljöaktivister, landrättsaktivister och arbetsrättsaktivister, människorättsförsvarare och mediearbetare. Parlamentet varnar för att underlåtenhet att ta itu med problem som rör minoriteters marginalisering skulle hota Aseans hållbarhet och långsiktiga framgång. Parlamentet beklagar djupt att den repressiva strategin mot narkomaner i flera Aseanländer har orsakat en mycket stor mänsklig kostnad och utomrättsligt dödande. Parlamentet understryker behovet av att stärka det civila samhället i Asean genom att se till att samråd med icke-statliga organisationer och gräsrotsrörelser sker på ett meningsfullt sätt inom ramen för regionalpolitiken.

23.  Europaparlamentet är oroat över bakslagen när det gäller avskaffandet av dödsstraffet i regionen och uppmanar samtliga Aseanländer att avstå från att återinföra dödsstraffet och att hålla fast vid sina internationella åtaganden. Parlamentet välkomnar de åtgärder som vidtas i kampen mot människohandel och tvångsarbete och uppmanar samtliga regeringar att öka skyddet för de drabbade och det gränsöverskridande samarbetet ytterligare.

24.  Europaparlamentet uppmanar Asean att avsätta tillräckliga resurser till sin mellanstatliga kommission för mänskliga rättigheter. Parlamentet hoppas att specifika och verifierbara mål och åtgärder kommer att inbegripas i den femåriga arbetsplanen för Aseans mellanstatliga kommission för mänskliga rättigheter och att dess mandat kommer att stärkas så att den aktivt kan övervaka, utreda, lagföra och förhindra kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet uppmuntrar Aseans mellanstatliga kommission för mänskliga rättigheter att överväga och diskutera inrättandet av en kompletterande domstol för de mänskliga rättigheterna i Asean, som ska fungera på liknande sätt som de befintliga människorättsdomstolarna i andra delar av världen.

25.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU och dess medlemsstater att tillvarata alla möjligheter till samarbete med Aseanländerna för att stärka demokratin. Parlamentet stöder arbetet inom kontoret för det regionala instrumentet för dialog mellan EU och Asean om mänskliga rättigheter, som syftar till att uppmärksamma människorättsfrågor och människorättsåtgärder samt öka medvetenheten om mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar eftertryckligen alla medlemsstater i Asean att ratificera ytterligare FN-konventioner om de mänskliga rättigheterna och deras frivilliga protokoll samt stadgan för Internationella brottmålsdomstolen (ICC) och att stödja initiativ för övergångsrättvisa, försoning och kampen mot straffrihet i hela regionen.

26.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att miljontals statslösa personer bor i Aseans medlemsstater. Parlamentet konstaterar att rohingyafolket i Myanmar/Burma är den enskilt största statslösa gruppen i världen med över en miljon personer under UNHCR:s mandat för statslöshet, men att många samhällen med statslösa personer även återfinns i Brunei, Vietnam, Filippinerna, Thailand, Malaysia och annorstädes. Parlamentet uppmanar Aseans medlemsstater att samarbeta och utbyta goda exempel och åtgärder i syfte att undanröja statslöshet i hela regionen.

27.  Europaparlamentet erkänner den betydande roll som EU haft i de framsteg som länderna i Asean hittills har gjort och uppmanar EU att hålla dialogen öppen för att stödja regionen i dess demokratiserings-, utvecklings- och integrationsarbete.

28.  Europaparlamentet är bekymrat över att klimatförändringarna kommer att påverka Asean i stor utsträckning. Parlamentet påminner om att Aseanregionen alltjämt är en av de mest sårbara regionerna i detta avseende. Parlamentet uppmanar eftertryckligen Aseans medlemsstater att påskynda övergången mot utsläppssnåla samhällen och att snabbt minska avskogningen, effektivt hantera skogsbränder och att börja använda mer miljövänlig teknik för transport och byggnader. Parlamentet välkomnar EU:s initiativ till en ny särskild dialog mellan EU och Asean inom hållbar utveckling. Parlamentet noterar i detta sammanhang EU:s stöd för avlägsnande av sprängmedel som inte exploderat i vissa länder i regionen. Parlamentet uppmanar eftertryckligen till samarbete mellan EU och Asean inom hållbar turism, livsmedelstrygghet, skydd av den biologiska mångfalden, särskilt av korallreven och mangroveskogarna, och till effektiva åtgärder mot överfisket i regionen. Parlamentet framhåller behovet av bistånd till länder i Asean för att förbättra skyddet och det hållbara utnyttjandet av den biologiska mångfalden och ett systematiskt återställande av skogens ekosystem. Parlamentet uppmanar enträget Aseans medlemsstater att anstränga sig för att förbättra sina möjligheter att reagera snabbt på naturkatastrofer enligt Aseans avtal om katastrofhantering och beredskap.

29.  Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner och medlemsstater att i tillräcklig utsträckning prioritera regelbundna politiska kontakter, i synnerhet på ministernivå, och att dra full nytta av den medlemsstat i Asean som är ansvarig för att samordna Aseans dialogförbindelser med EU och ordförandeskapet för Asean. Parlamentet påminner om begärandena om en region-till-regionbaserad parlamentarisk församling för EU och Asean, och förespråkar starkt en ökad användning av den parlamentariska offentliga diplomatin inom olika politikområden. Parlamentet insisterar på att samarbetet med Aseans interparlamentariska församling ska stärkas så länge genom regelbundna och strukturerade utbyten. EU:s institutioner och medlemsstater uppmanas att också tillvarata de möjligheter för ett intensivt utbyte i regionala frågor som gavs vid det årliga Shangri-la-forumet för dialog.

30.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till Europeiska utrikestjänsten, Aseans interparlamentariska församling, Aseans sekretariat och Asean-medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT C 85, 8.4.1980, s. 83.
(2) EUT L 154, 15.6.2012, s. 1.
(3) EUT C 482, 23.12.2016, s. 75.
(4) Antagna texter, P8_TA(2016)0276.
(5) Antagna texter, P8_TA(2015)0468.
(6) Antagna texter, P8_TA(2015)0467.
(7) Antagna texter, P8_TA(2016)0262.
(8) Antagna texter, P8_TA(2016)0263.
(9) Antagna texter, P8_TA(2017)0351.
(10) EUT C 353, 27.9.2016, s. 52.
(11) Antagna texter, P8_TA(2016)0506.
(12) Antagna texter, P8_TA(2016)0316.
(13) Antagna texter, P8_TA(2017)0348.
(14) Antagna texter, P8_TA(2016)0274.
(15) Antagna texter, P8_TA(2015)0413.
(16) EUT C 265, 11.8.2017, s. 144.
(17) Antagna texter, P8_TA(2016)0380.
(18) Antagna texter, P8_TA(2015)0343.
(19) Antagna texter, P8_TA(2015)0465.
(20) Antagna texter, P8_TA(2017)0002.
(21) Antagna texter, P8_TA(2017)0269.
(22) Antagna texter, P8_TA(2016)0349.
(23) Antagna texter, P8_TA(2017)0088.
(24) Antagna texter, P8_TA(2017)0350.

Rättsligt meddelande