Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0809(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0287/2017

Внесени текстове :

A8-0287/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/10/2017 - 9.5

Приети текстове :

P8_TA(2017)0372

Приети текстове
PDF 454kWORD 48k
Сряда, 4 октомври 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Гърция *
P8_TA(2017)0372A8-0287/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 4 октомври 2017 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Гърция (10476/2017 – C8-0230/2017 – 2017/0809(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (10476/2017),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8‑0230/2017),

—  като взе предвид Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност(1), и по-специално член 33 от него,

—  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0287/2017),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 210, 6.8.2008 г., стр. 1.

Правна информация