Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0170(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0167/2017

Ingivna texter :

A8-0167/2017

Debatter :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Omröstningar :

PV 04/10/2017 - 9.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0373

Antagna texter
PDF 240kWORD 50k
Onsdagen den 4 oktober 2017 - Strasbourg Slutlig utgåva
Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg ***I
P8_TA(2017)0373A8-0167/2017
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 4 oktober 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg (COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0369),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0208/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 oktober 2016(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 21 juni 2017 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0167/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentlig ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 34, 2.2.2017, s. 167.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 4 oktober 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/… om ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg
P8_TC1-COD(2016)0170

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2017/2108.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy