Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2801(RPS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0542/2017

Внесени текстове :

B8-0542/2017

Разисквания :

PV 03/10/2017 - 15
CRE 03/10/2017 - 15

Гласувания :

PV 04/10/2017 - 9.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0376

Приети текстове
PDF 554kWORD 54k
Сряда, 4 октомври 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Противопоставяне на акт за изпълнение: Научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система
P8_TA(2017)0376B8-0542/2017

Резолюция на Европейския парламент от 4 октомври 2017 г. относно проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система (D048947/06 – 2017/2801(RPS))

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система (D048947/06) (наричан по-нататък „проекта на регламент“),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета(1), и по-специално член 4, параграф 1, и член 78, параграф 1, буква а) от него и втория абзац на точка 3.6.5. и точка 3.8.2 от приложение ІІ към него,

—  като взе предвид решението на Общия съд на Съда на Европейския съюз от 16 декември 2015 г.(2), и по-специално параграфи 71 и 72 от него,

—  като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2016 г. относно нарушителите на функциите на ендокринната система: актуалното положение след решението на Общия съд на Европейския съюз от 16 декември 2015 г.(3),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 15 юни 2016 г. относно веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, и проектите на актове на Комисията, в които се излагат научните критерии за тяхното определяне в контекста на законодателството на ЕС относно продуктите за растителна защита и биоцидите (COM(2016)0350),

—  като взе предвид обобщаващия доклад на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите, представен в Брюксел на 28 февруари 2017 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 14 март 2013 г. относно защитата на общественото здраве от вещества, водещи до нарушения във функцията на ендокринната система(4),

—  като взе предвид член 5а, параграф 3, буква б) от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията(5),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3, и член 106, параграф 4, буква в) от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че съгласно точка 3.8.2 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009, дадено активно вещество се одобрява, само ако не се счита, че то има свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху неприцелни организми, освен ако експозицията на неприцелните организми на това активно вещество е незначително ниска при предлаганите реалистични условия на употреба (критерий за изключване във връзка с околната среда);

Б.  като има предвид, че съгласно втора алинея на точка 3.6.5 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009, Комисията трябва да представи на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните проект на мерките по отношение на специфичните научни критерии за определяне на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система до 14 декември 2013 г.;

В.  като има предвид, че Постоянният комитет по растенията, животните, храните и фуражите излезе с положително становище относно проекта за регламент на 4 юли 2017 г., като три държави членки гласуваха „против“, а четири се въздържаха;

Г.  като има предвид, че последният параграф от проекта на регламент гласи, че „ако предвидения начин за действие на растителна защита на активното вещество, което се оценява, се състои от контролиране на целеви организми, различни от гръбначни животни, чрез тяхната ендокринна система, ефектите върху организми от същия таксономичен тип като целевия, не се разглеждат при определянето на това, дали веществото притежава качества, нарушаващи функциите на ендокринната система по отношение на нецелеви организми“;

Д.  като има предвид, че Общият съд в решението си по дело T-521/14 ясно заявява, че „la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien ne peut se faire que de manière objective, au regard de données scientifiques relatives audit système, indépendamment de toute autre considération, en particulier économique“(6) (параграф 71);

Е.  като има предвид, че не е издържано от научна гледна точка дадено вещество, което е предвидено да въздейства по ендокринен път, да не бъде идентифицирано като нарушаващо функциите на ендокринната система по отношение на нецелевите организми;

Ж.  като има предвид, че поради това проектът на регламент не може да се счита за основан на обективни научни данни, свързани с ендокринната система, както се изисква от Съда; като има предвид, че по този начин Комисията превишава изпълнителните си правомощия;

З.  като има предвид, че целта на този последен параграф се заявява ясно в обобщаващия доклад на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите, представен в Брюксел на 28 февруари 2017 г., който гласи: „освен това логиката, на която се основава разпоредбата за активните вещества с предвидено ендокринно въздействие (наричани по-долу регулатори на растежа) беше обяснена. [...] Целта на разпоредбата относно регулаторите на растежа е да не се прилагат критериите за изключване към вещества с предвиден ендокринен начин на действие [...]“;

И.  като има предвид, че този последен параграф действително създава дерогация от критерия за изключване, предвиден в точка 3.8.2. от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009;

Й.  като има предвид, че съображения 6 – 10 и член 1, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 ясно показват, че при разглеждането на сложния въпрос за определянето на правилата за одобрение на активни вещества, законодателят е трябвало да постигне деликатно равновесие между различни и потенциално противоречащи си цели, а именно растениевъдството и вътрешния пазар, от една страна, и защитата на здравето и околната среда, от друга;

К.  като има предвид, че Общият съд постановява следното в горепосоченото решение: „Dans ce contexte, il importe de relever que, en adoptant le règlement n° 528/2012, le législateur a procédé à une mise en balance de l’objectif d’amélioration du marché intérieur et de celui de la préservation de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, que la Commission se doit de respecter et ne saurait remettre en cause [...]. Or, dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, la Commission ne saurait remettre en cause cet équilibre, ce que cette institution a d’ailleurs en substance admis lors de l’audience“(7) (параграф 72);

Л.  като има предвид, че това беше повторено от Парламента в резолюцията му от 8 юни 2016 г., в която се подчертава, че „Общият съд се произнесе, че определянето на научните критерии може да се извърши единствено по обективен начин въз основа на научни данни, свързани с ендокринната система, и независимо от всякакви други съображения, и по-специално независимо от всякакви икономически съображения, и че Комисията няма право да променя регулаторния баланс, предвиден в основополагащ акт, чрез прилагането на правомощия, които са ѝ делегирани по силата на член 290 от ДФЕС [Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)]“;

М.  като има предвид, че същите ограничения на правомощията на Комисията важат и в контекста на актовете за изпълнение съгласно процедурата по регулиране с контрол;

Н.  като има предвид, че съгласно съобщението на Комисията от 15 юни 2016 г. „Проблемът, пред който се изправя Комисията при тази задача, е да установи критерии за определяне на това какво представлява или не представлява вещество, нарушаващо функциите на ендокринната система, за целите на продуктите за растителна защита и биоцидите, а не да реши как да бъдат уредени въпросите относно тези вещества. Нормативните последици вече са установени от законодателя в законодателството относно продуктите за растителна защита (2009 г.) и биоцидите (2012 г.).“;

О.  като има предвид, че критерият за изключване, предвиден в точка 3.8.2. от приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009, представлява съществен елемент от регламента;

П.  като има предвид, че в съответствие с дългогодишната съдебна практика, приемането на нормативни елементи, които са от съществено значение за дадена област е единствено от компетентността на законодателя на ЕС и не може да се делегира на Комисията;

Р.  като има предвид, че Комисията е превишила изпълнителните си правомощия, като е изменила основен регулаторен елемент от Регламент (ЕО) № 1107/2009, въпреки че признава, че правомощията ѝ са ограничени при разглеждането на съдебното дело T-521/14, въпреки твърденията си в Съобщението на Комисията от 15 юни 2016 г. и въпреки основния принцип на върховенство на закона на Съюза;

С.  като има предвид, че дори ако развитието на научните и техническите познания предостави основателни причини за въвеждане на дерогация по отношение на условията за одобрение на вещества, предвидени да въздействат по ендокринен път, подобна дерогация може да бъде въведена само посредством законодателна процедура за изменение на Регламент (ЕО) № 1107/2009 в съответствие с член 294 от ДФЕС;

1.  се противопоставя на приемането на проекта на регламент на Комисията;

2.  счита, че въпросният проект на регламент на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1107/2009;

3.  отправя искане към Комисията незабавно да оттегли своя проект на регламент и да внесе нов проект в комисията;

4.  отправя искане към Комисията да промени проектa на регламент като заличи последния му параграф;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 309, 24.11.2009 г., стp. 1.
(2) Решение на Общия съд от 16 декември 2015 г., Швеция/Комисия, T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.
(3) Приети текстове, P8_TA(2016)0270.
(4)4 OВ C 36, 29.1.2016 г., стр. 85.
(5) OВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.
(6) Предвид на това, че решението по дело T-521/14 е достъпно само на френски и шведски език, българската версия на текста е предоставена от преводаческите служби на Парламента: „установяването на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система, може да става единствено по обективен начин въз основа на научни данни, свързани с тази система, независимо от всички други съображения, и по-специално от икономически такива“.
(7) Предвид на това, че дело T-521/14 се гледа само на френски и шведски език, българската версия на текста е предоставена от преводаческите служби на Парламента: „В тази връзка е важно да се отбележи, че при приемането на Регламент (ЕС) № 528/2012 законодателят е претеглил целта за подобряване на вътрешния пазар и целта за защита на човешкото здраве, здравето на животните и околната среда, достигайки до изводи, които Комисията трябва да спазва и не може да поставя под въпрос [...]. При упражняването на правомощията, делегирани ѝ от законодателя, Комисията не може да постави под въпрос този баланс, което впрочем тази институция по същество приема по време на съдебното заседание“.

Правна информация