Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2801(RPS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0542/2017

Předložené texty :

B8-0542/2017

Rozpravy :

PV 03/10/2017 - 15
CRE 03/10/2017 - 15

Hlasování :

PV 04/10/2017 - 9.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0376

Přijaté texty
PDF 337kWORD 48k
Středa, 4. října 2017 - Štrasburk Konečné znění
Námitka vůči prováděcímu aktu: vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému
P8_TA(2017)0376B8-0542/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. října 2017 o návrhu nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1107/2009 a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (D048947/06 – 2017/2801(RPS))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1107/2009 a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (D048947/06) („návrh nařízení“),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS(1), a zejména na čl. 4 odst. 1 a čl. 78 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení a bod 3.6.5 druhý odstavec a bod 3.8.2 přílohy II k tomuto nařízení,

–  s ohledem na rozsudek Tribunálu Soudního dvora Evropského unie ze dne 16. prosince 2015(2), a zejména na body 71 a 72 tohoto rozsudku,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. června 2016 o látkách narušujících endokrinní činnost: situace po rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 16. prosince 2015(3),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. června 2016 o endokrinních disruptorech a předlohách aktů Komise, kterými se stanoví vědecká kritéria pro jejich určení v souvislosti s právními předpisy EU o přípravcích na ochranu rostlin a biocidních přípravcích (COM(2016)0350),

–  s ohledem na souhrnnou zprávu Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva, kterou přijal na své schůzi konané v Bruselu dne 28. února 2017,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2013 o ochraně veřejného zdraví před endokrinními disruptory(4),

–  s ohledem na čl. 5a odst. 3 písm. b) rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(5),

–  s ohledem na návrh usnesení Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin,

–  s ohledem na čl. 106 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle bodu 3.8.2 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009 se účinná látka schválí pouze tehdy, pokud není považována za látku s vlastnostmi, které narušují činnost endokrinního systému a mohou mít nepříznivé účinky na necílové organismy, s výjimkou případů, kdy je vystavení necílových organismů této účinné látce v reálných navrhovaných podmínkách použití zanedbatelné (vylučovací kritérium pro životní prostředí);

B.  vzhledem k tomu, že podle bodu 3.6.5. druhého pododstavce přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009 má Komise do 14. prosince 2013 předložit Stálému výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat návrh opatření týkající se specifických vědeckých kritérií pro určení vlastností, které narušují činnost endokrinního systému;

C.  vzhledem k tomu, že Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva vydal dne 4. července 2017 kladné stanovisko k návrhu nařízení, přičemž tři členské státy hlasovaly proti a čtyři se zdržely hlasování;

D.  vzhledem k tomu, že poslední odstavec návrhu nařízení stanoví, že „v případě, že zamýšlený způsob účinku ochrany rostlin posuzované účinné látky spočívá v regulaci cílových organismů jiných než obratlovců prostřednictvím účinku na jejich endokrinní systém, nebudou dopady na organismy stejného taxonomického kmene, jako je cílový organismus, zvažovány pro účely určení účinné látky jako látky s vlastnostmi vyvolávajícími narušení endokrinní činnosti s ohledem na necílové organismy“;

E.  vzhledem k tomu, že Tribunál ve svém rozsudku ve věci T-521/14 jasně stanovil, že „la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien ne peut se faire que de manière objective, au regard de données scientifiques relatives audit système, indépendamment de toute autre considération, en particulier économique“(6) (bod 71);

F.  vzhledem k tomu, že neodpovídá vědeckým postupům, aby byla látka se zamýšleným působením na endokrinní systém při identifikaci vyloučena jako endokrinní disruptor pro necílové organismy;

G.  vzhledem k tomu, že návrh nařízení proto nelze považovat za založený na objektivních vědeckých údajích týkajících se endokrinního systému, jak požaduje Soudní dvůr; vzhledem k tomu, že Komise tím překračuje své prováděcí pravomoci;

H.  vzhledem k tomu, že skutečný záměr tohoto poslední odstavce se objasňuje v souhrnné zprávě Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva, kterou přijal na své schůzi konané v Bruselu dne 28. února 2017 a která uvádí, že „dále bylo vysvětleno odůvodnění tohoto ustanovení o účinných látkách se zamýšleným působením na endokrinní systém (dále „regulátory růstu“). [...] Ustanovení o regulátorech růstu umožňuje, aby vylučovací kritéria nebyla uplatňována u látek se zamýšleným působením na endokrinní systém [...]“;

I.  vzhledem k tomu, že tento poslední odstavec prakticky vytváří výjimku z vylučovacího kritéria stanoveného v bodu 3.8.2 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009;

J.  vzhledem k tomu, že z bodů odůvodnění 6 až 10 a čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 jasně vyplývá, že při řešení komplexní otázky stanovení pravidel pro schvalování účinných látek musí normotvůrce dosáhnout rovnováhy mezi různými a potenciálně protichůdnými cíli, například zemědělskou produkcí a vnitřním trhem na jedné straně a ochranou zdraví a životního prostředí na druhé straně;

K.  vzhledem k tomu, že Tribunál ve výše uvedeném rozsudku stanovil, že: „Dans ce contexte, il importe de relever que, en adoptant le règlement n° 528/2012, le législateur a procédé à une mise en balance de l’objectif d’amélioration du marché intérieur et de celui de la préservation de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, que la Commission se doit de respecter et ne saurait remettre en cause [...]. Or, dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, la Commission ne saurait remettre en cause cet équilibre, ce que cette institution a d’ailleurs en substance admis lors de l’audience“.(7) (bod 72);

L.  vzhledem k tomu, že Parlament se o této skutečnosti zmínil ve svém usnesení ze dne 8. června 2016, v němž zdůrazňuje, že Tribunál ve svém rozsudku dále uvedl, že vědecká kritéria lze objektivně stanovovat pouze na základě vědeckých údajů týkajících se endokrinního systému, nezávisle na jakémkoli jiném hledisku, zejména ekonomické povahy, a že Komise nemá právo měnit regulační rovnováhu stanovenou v základním aktu na základě uplatňování pravomocí, které na ni byly přeneseny v souladu s článkem 290 [Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU)];

M.  vzhledem k tomu, že stejná omezení platí pro pravomoc Komise v rámci prováděcího aktu v souladu s regulativním postupem s kontrolou;

N.  vzhledem k tomu, že podle sdělení Komise ze dne 15. června 2016 je problémem, kterému v tomto případě čelí Komise, stanovit kritéria k určení toho, co je a co není endokrinní disruptor, pro účely přípravků na ochranu rostlin a biocidních přípravků – a ne rozhodnout o tom, jak tyto látky regulovat. Regulační důsledky již byly stanoveny zákonodárcem v právních předpisech o přípravcích na ochranu rostlin (2009) a biocidních přípravcích (2012)“;

O.  vzhledem k tomu, že rozhodné kritérium stanovené v bodě 3.8.2 přílohy II nařízení (ES) č. 1107/2009 představuje podstatný prvek tohoto nařízení;

P.  vzhledem k tomu, že přijímání regulačních prvků, které jsou nezbytné pro danou záležitost, je v souladu s dlouholetou judikaturou vyhrazeno pravomoci zákonodárců EU a nesmí být delegováno Komisi;

Q.  vzhledem k tomu, že Komise překročila své prováděcí pravomoci, když upravila základní právní prvek nařízení (ES) č. 1107/2009, v rozporu s uznáním omezení jejích pravomocí na základě slyšení Soudního dvora ve věci T-521-14, v rozporu se svým tvrzením ve sdělení Komise ze dne 15. června 2016 a v rozporu se základní zásadou Unie, kterou je právní stát;

R.  vzhledem k tomu, že i v případě, že by vývoj vědeckých a technických poznatků poskytl pádné důvody pro odchylku, pokud jde o podmínky schvalování látek se zamýšleným způsobem účinku na endokrinní systém, mohla by být tato odchylka zavedena pouze v rámci legislativního postupu za účelem změny nařízení (ES) č. 1107/2009 v souladu s článkem 294 SFEU;

1.  zamítá přijetí návrhu nařízení Komise;

2.  domnívá se, že návrh nařízení Komise překračuje prováděcí pravomoci stanovené v nařízení (ES) č. 1107/2009;

3.  vyzývá Komisi, aby vzala návrh nařízení zpět a neprodleně výboru předložila nový návrh;

4.  vyzývá Komisi, aby změnila návrh nařízení vypuštěním posledního odstavce;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. prosince 2015, Švédské království v. Evropská komise, T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.
(3) Přijaté texty, P8_TA(2016)0270.
(4)4 Úř. věst. C 36, 29.1.2016, s. 85.
(5) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
(6) Vzhledem k tomu, že řízení ve věci T-521/14 je dostupné pouze ve francouzštině a švédštině, poskytlo českou verzi překladatelské oddělení Parlamentu: „stanovení vědeckých kritérií pro určení vlastností vyvolávajících narušení endokrinního systému musí být objektivní, vycházet z vědeckých údajů týkajících se tohoto systému a být nezávislé na jakémkoli jiném hledisku, zejména ekonomickém“.
(7) Vzhledem k tomu, že řízení ve věci T-521/14 je dostupné pouze ve francouzštině a švédštině, poskytlo českou verzi překladatelské oddělení Parlamentu: „V této souvislosti je důležité konstatovat, že při přijímání nařízení (EU) č. 528/2012 normotvůrce vyvážil cíl zdokonalit vnitřní trh a cíl chránit lidské zdraví, zdraví zvířat a životní prostředí, a došel k závěrům, které Komise musí respektovat a neměla by je zpochybňovat [...]. V rámci výkonu přenesených pravomocí, které jí normotvůrce svěřil, by tedy Komise neměla zpochybňovat tuto rovnováhu, což ostatně tento orgán v zásadě během slyšení akceptoval“.

Právní upozornění