Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2801(RPS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0542/2017

Podneseni tekstovi :

B8-0542/2017

Rasprave :

PV 03/10/2017 - 15
CRE 03/10/2017 - 15

Glasovanja :

PV 04/10/2017 - 9.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0376

Usvojeni tekstovi
PDF 266kWORD 53k
Srijeda, 4. listopada 2017. - Strasbourg Završno izdanje
Prigovor provedbenom aktu: Znanstvena mjerila za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava
P8_TA(2017)0376B8-0542/2017

Rezolucija Europskog parlamenta od 4. listopada 2017. o Nacrtu uredbe Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 određivanjem znanstvenih mjerila za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava (D048947/06 – 2017/2801(RPS))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt uredbe Komisije o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 određivanjem znanstvenih mjerila za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava (D048947/06) („Nacrt uredbe”),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište proizvoda za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ(1), a posebno njezin članak 4. stavak 1. i članak 78. stavak 1. točku (a) te drugi te drugi stavak točke 3.6.5. i točku 3.8.2. Priloga II.,

–  uzimajući u obzir presudu Općeg suda Suda Europske unije od 16. prosinca 2015.(2), a posebno njezine stavke 71. i 72.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 8. lipnja 2016. o endokrinim disruptorima: stanje nakon presude Općeg suda Europske unije od 16. prosinca 2015.(3),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 15. lipnja 2016. o endokrinim disruptorima i nacrtu Komisijinih akata o utvrđivanju znanstvenih kriterija za njihovo određivanje u kontekstu zakonodavstva EU-a o sredstvima za zaštitu bilja i biocidnim proizvodima (COM(2016)0350),

–  uzimajući u obzir sažeto izvješće Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje sa sjednice održane u Bruxellesu 28. veljače 2017.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. ožujka 2013. o zaštiti javnog zdravlja od endokrinih disruptora(4),

–  uzimajući u obzir članak 5.a stavak 3. točku (b) Odluke Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji(5),

–  uzimajući u obzir Prijedlog rezolucije Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane,

–  uzimajući u obzir članak 106. stavke 2. i 3. te stavak 4. točku (c) Poslovnika,

A.  budući da se u skladu s točkom 3.8.2. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 aktivna tvar odobrava samo ako se ne smatra da posjeduje endokrino štetna svojstva koja bi mogla imati štetno djelovanje na neciljane organizme, osim ako je izlaganje neciljanih organizama toj aktivnoj tvari pod realno pretpostavljenim uvjetima uporabe zanemarivo (granični kriterij za okoliš);

B.  budući da u skladu s točkom 3.6.5. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 Komisija do 14. prosinca 2013. Stalnom odboru za lanac prehrane i zdravlje životinja mora podnijeti nacrt mjera o konkretnim znanstvenim kriterijima za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava;

C.  budući da je Stalni odbor za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje 4. srpnja 2017. donio pozitivno mišljenje o Nacrtu uredbe, pri čemu su tri države članice glasovale protiv, a četiri su bile suzdržane;

D.  budući da se u zadnjem stavku Nacrta uredbe predviđa da „ako predviđeni način djelovanja aktivne tvari koja se ocjenjuje u sredstvu za zaštitu bilja obuhvaća suzbijanje ciljanih organizama koji nisu kralježnjaci putem njihovih endokrinih sustava, učinci na organizme koji pripadaju istom taksonomskom koljenu kao ciljani organizam ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja tvari kao tvari s endokrino štetnim svojstvima u odnosu na neciljane organizme”;

E.  budući da se u presudi Općeg suda u predmetu T-521/14 jasno navodi da „la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien ne peut se faire que de manière objective, au regard de données scientifiques relatives audit système, indépendamment de toute autre considération, en particulier économique”(6) (stavak 71.);

F.  budući da nije znanstveno tvar s predviđenim endokrinim načinom djelovanja ne identificirati kao endokrini disruptor za neciljane organizme;

G.  budući da se stoga ne može smatrati da se Nacrt uredbe temelji na objektivnim znanstvenim spoznajama u vezi s endokrinim sustavom, kako Sud zahtijeva; budući da Komisija time prekoračuje svoje provedbene ovlasti;

H.  budući da je stvarna namjera tog zadnjeg stavka jasno iznesena u sažetom izvješću Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje sa sjednice održane 28. veljače 2017. u Bruxellesu, u kojem se navodi da je “nadalje, objašnjena motivacija za odredbu o aktivnim tvarima s predviđenim endokrinim načinom djelovanja (dalje u tekstu: regulatori rasta). [...] Odredba o regulatorima rasta omogućuje da se granični kriterij ne primjenjuju na tvari s predviđenim endokrinim načinom djelovanja[...]”;

I.  budući da se tim zadnjim stavkom zapravo uvodi odstupanje od graničnog kriterija iz točke 3.8.2. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009;

J.  budući da je iz uvodnih izjava od (6) do (10) i iz članka 1. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 očito da je zakonodavac prilikom rješavanja složenog pitanja donošenja pravila za odobravanje aktivnih tvari morao pronaći osjetljivu ravnotežu između različitih i potencijalno proturječnih ciljeva, konkretno poljoprivredne proizvodnje i unutarnjeg tržišta s jedne strane te zaštite zdravlja i okoliša s druge strane;

K.  budući da je Opći sud u gore navedenoj presudi naveo sljedeće: „dans ce contexte, il importe de relever que, en adoptant le règlement n° 528/2012, le législateur a procédé à une mise en balance de l’objectif d’amélioration du marché intérieur et de celui de la préservation de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, que la Commission se doit de respecter et ne saurait remettre en cause [...]. Or, dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, la Commission ne saurait remettre en cause cet équilibre, ce que cette institution a d’ailleurs en substance admis lors de l’audience”(7) (stavak 72.);

L.  budući da je Parlament to ponovio u svojoj Rezoluciji od 8. lipnja 2016., u kojoj ističe da je „Opći sud presudio da se utvrđivanje znanstvenih kriterija može objektivno provesti jedino na temelju znanstvenih podataka povezanih s endokrinim sustavom, neovisno o svim drugim razmatranjima, posebno o gospodarskim, te da Komisija ne može mijenjati regulatornu ravnotežu utvrđenu temeljnim aktom primjenjivanjem ovlasti koje su joj dodijeljene u skladu s člankom 290. [Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU)]”;

M.  budući da se na Komisiju primjenjuju ista ograničenja ovlasti u kontekstu provedbenog akta u okviru regulatornog postupka s kontrolom;

N.  budući da, kako se navodi u komunikaciji Komisije od 15. lipnja 2016. „izazov s kojim je Komisija suočena u ovom postupku utvrđivanje je kriterija za određivanje što jest, a što nije endokrini disruptor u svrhu sredstava za zaštitu bilja i biocidnih proizvoda, a ne odlučivanje o načinu reguliranja tih tvari. Regulatorne posljedice zakonodavac je već utvrdio u aktu o sredstvima za zaštitu bilja (2009.) i biocidnim proizvodima (2012.)”;

O.  budući da granični kriterij utvrđen u točki 3.8.2. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1107/2009 predstavlja ključni element Uredbe;

P.  budući da prema ustaljenoj sudskoj praksi samo zakonodavac EU-a može donositi regulatorne elemente koji su ključni za određeno pitanje i da se to ne može delegirati Komisiji;

Q.  budući da je Komisija prekoračila svoje provedbene ovlasti izmijenivši ključan regulatorni element Uredbe (EZ) br. 1107/2009, suprotno priznanju ograničenja svojih ovlasti na sudskom saslušanju u predmetu T-521-14, suprotno svojim tvrdnjama iz komunikacije od 15. lipnja 2016. i suprotno temeljnom Unijinu načelu vladavine prava;

R.  budući da, čak i kada bi nove znanstvene i tehničke spoznaje pružile valjanu osnovu za uvođenje odstupanja u pogledu uvjeta za odobravanje tvari s predviđenim endokrinim načinom djelovanja, to bi se odstupanje moglo uvesti samo u okviru zakonodavnog postupka izmjene Uredbe (EZ) br. 1107/2009 u skladu s člankom 294. UFEU-a;

1.  protivi se prihvaćanju Nacrta uredbe Komisije;

2.  smatra da se Nacrtom uredbe Komisije prekoračuju provedbene ovlasti predviđene Uredbom (EZ) br. 1107/2009;

3.  traži od Komisije da povuče Nacrt uredbe i bez odgode Odboru podnese novi;

4.  traži od Komisije da izmijeni Nacrt uredbe tako da izbriše zadnji stavak;

5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) SL L 309, 24.11.2009., str. 1.
(2) Presuda Suda od 16. prosinca 2015., Švedska protiv Komisije, T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0270.
(4) SL C 36, 29.1.2016., str. 85.
(5) SL L 184, 17.7.1999., str. 23.
(6) Budući da je presuda u predmetu T-521/14 dostupna samo na francuskom i švedskom, hrvatsku verziju teksta osigurala je prevoditeljska služba Parlamenta: „određivanje znanstvenih kriterija za utvrđivanje endokrino štetnih svojstava može se provoditi samo na objektivan način, na temelju znanstvenih podataka u vezi s endokrinim sustavom, neovisno o svim drugim razmatranjima, posebno o gospodarskim”.
(7) Budući da je presuda u predmetu T-521/14 dostupna samo na francuskom i švedskom, hrvatsku verziju teksta osigurala je prevoditeljska služba Parlamenta: „U ovom je kontekstu važno napomenuti da je pri donošenju Uredbe (EU) br. 528/2012 zakonodavac odvagnuo cilj poboljšanja unutarnjeg tržišta i cilj zaštite ljudskog zdravlja, zdravlja životinja i okoliša, došavši do zaključaka koje Komisije mora poštovati i ne smije dovoditi u pitanje [...]. U kontekstu izvršavanja ovlasti koje joj je dodijelio zakonodavac Komisija ne smije dovoditi u pitanje tu ravnotežu, što je, povrh toga, ta institucija i prihvatila tijekom saslušanja.”

Pravna napomena