Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2801(RPS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0542/2017

Texte depuse :

B8-0542/2017

Dezbateri :

PV 03/10/2017 - 15
CRE 03/10/2017 - 15

Voturi :

PV 04/10/2017 - 9.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0376

Texte adoptate
PDF 264kWORD 53k
Miercuri, 4 octombrie 2017 - Strasbourg Ediţie definitivă
Obiecțiune la un act de punere în aplicare: criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin
P8_TA(2017)0376B8-0542/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 prin stabilirea unor criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin (D048947/06 – 2017/2801(RPS))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 prin stabilirea unor criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin (D048947/06) (proiectul de regulament),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului(1), în special articolul 4 alineatul (1), articolul 78 alineatul (1) litera (a) și punctul 3.6.5 al doilea paragraf și punctul 3.8.2 de la Anexa II,

–  având în vedere hotărârea Tribunalului Curții de Justiție a Uniunii Europene din 16 decembrie 2015(2), în special punctele 71 și 72,

–  având în vedere Rezoluția sa din 8 iunie 2016 referitoare la perturbatorii endocrini: situația actuală în urma hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 16 decembrie 2015(3),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 15 iunie 2016 privind perturbatorii endocrini și proiectele de acte ale Comisiei de definire a criteriilor științifice pentru stabilirea acestora în contextul legislației UE privind produsele fitosanitare și produsele biocide (COM(2016)0350),

–  având în vedere raportul de sinteză al Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale, prezentat la Bruxelles, la 28 februarie 2017,

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2013 referitoare la protecția sănătății publice împotriva perturbatorilor endocrini(4),

–  având în vedere articolul 5a alineatul (3) litera (b) din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei(5),

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

–  având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, în conformitate cu punctul 3.8.2. din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, o substanță activă se aprobă numai dacă este considerată drept lipsită de proprietăți de perturbator endocrin, care pot cauza efecte adverse la speciile nețintă, cu excepția cazului în care expunerea acestora la acțiunea respectivei substanțe active este, în condițiile de utilizare realiste propuse, neglijabilă (criteriul de limitare pentru mediu);

B.  întrucât, în conformitate cu punctul 3.6.5. al doilea paragraf din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, Comisia prezintă Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, până la 14 decembrie 2013, o propunere de măsuri privind criteriile științifice specifice pentru determinarea proprietăților de perturbare a sistemului endocrin;

C.  întrucât, la 4 iulie 2017, Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale a emis un aviz favorabil cu privire la proiectul de regulament, trei state membre au votat împotrivă, iar patru state membre s-au abținut;

D.  întrucât, potrivit ultimului alineat al proiectului de regulament, „dacă modul de acțiune prevăzut pentru protecția plantelor al substanței active în curs de evaluare constă în controlarea organismelor vizate, altele decât animalele vertebrate, prin sistemul lor endocrin, efectele asupra organismelor din cadrul aceluiași phylum taxonomic ca cele vizate nu sunt luate în considerare la identificarea substanței ca având proprietăți care perturbă sistemul endocrin al unor organismele nețintă”;

E.  întrucât, în hotărârea sa pronunțată în cauza T-521/14, Tribunalul a afirmat în mod clar că „precizarea criteriilor științifice pentru determinarea proprietăților care afectează sistemul endocrin poate fi efectuată doar în mod obiectiv, pe baza datelor științifice legate de sistemul în cauză, independent de orice alte considerații, în special de natură economică”(6) (punctul 71);

F.  întrucât, din punct de vedere științific, o substanță care este prevăzută pentru un mod de acțiune endocrin poate fi identificată ca perturbator endocrin pentru organismele nevizate, neputând fi exclusă automat din această categorie;

G.  întrucât, prin urmare, proiectul de regulament nu poate să fie considerat ca fiind bazat pe date științifice obiective referitoare la sistemul endocrin, conform hotărârii Curții; întrucât, prin aceasta, Comisia își depășește competențele de executare;

H.  întrucât intenția reală a acestui ultim alineat este precizată în mod clar în raportul de sinteză al Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale, prezentat la Bruxelles, la 28 februarie 2017, potrivit căruia „a fost explicat, de asemenea, motivul care explică dispozițiile privind substanțele active cu un mod de acțiune endocrin prevăzut (denumite mai jos regulatori de creștere). [...] Dispoziția privind regulatorii de creștere permite neaplicarea criteriilor de limitare în cazul substanțelor cu un mod de acțiune endocrin prevăzut [...]”;

I.  întrucât, prin urmare, acest ultim alineat introduce în mod concret o derogare de la criteriul de limitare prevăzut la punctul 3.8.2. din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009;

J.  întrucât, din considerentele 6-10 și articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, reiese că, la abordarea chestiunii complexe a stabilirii normelor privind aprobarea substanțelor active, legiuitorul a trebuit să asigure un echilibru delicat între diferitele obiective, care ar fi putut intra în conflict, și anume producția agricolă și piața internă, pe de o parte, și protecția sănătății și a mediului, pe de altă parte;

K.  întrucât Tribunalul a declarat următoarele în hotărârea menționată mai sus: „În acest context, este important să se ia act de faptul că, prin adoptarea Regulamentului nr. 528/2012, legiuitorul a cântărit obiectivul de îmbunătățire a pieței interne și de protejare a sănătății umane, a sănătății animale și a mediului, ajungând la anumite concluzii pe care Comisia trebuie să le respecte și nu le poate pune sub semnul întrebării [...]. În contextul exercitării competențelor care îi sunt delegate de către legislator, Comisia nu poate să pună la îndoială acest echilibru, ceea ce, pe de altă parte, instituția a acceptat în esență în timpul audierii”(7) (punctul 72);

L.  întrucât acest fapt a fost subliniat de Parlamentul European în rezoluția sa din 8 iunie 2016, în care precizează că „Tribunalul a hotărât că stabilirea criteriilor științifice se poate face numai în mod obiectiv, pe baza datelor științifice referitoare la sistemul endocrin, independent de orice alte aspecte, în special de natură economică, și că Comisia nu are dreptul să modifice echilibrul normativ stabilit într-un act fundamental aplicând competențele ce i-au fost delegate în temeiul articolului 290 [din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)]”;

M.  întrucât Comisiei i se aplică aceeași limitare a competențelor în contextul unui act de executare în temeiul procedurii de reglementare cu control;

N.  întrucât, conform Comunicării Comisiei din 15 iunie 2016, „Problema cu care se confruntă Comisia în acest exercițiu este de a stabili criterii pentru a determina ce este sau ce nu este un perturbator endocrin în ceea ce privește produsele fitosanitare și produsele biocide și nu să decidă modul de reglementare a substanțelor în cauză. Consecințele în materie de reglementare au fost deja stabilite de către organele legislative în legislația privind produsele fitosanitare (2009) și produsele biocide (2012)”;

O.  întrucât criteriul de limitare prevăzut la punctul 3.8.2. din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 constituie un element esențial al regulamentului;

P.  întrucât, în conformitate cu jurisprudența bine stabilită, adoptarea elementelor de reglementare care sunt esențiale privind o anumită chestiune este de competența exclusivă a organelor legislative ale Uniunii și nu poate fi delegată Comisiei;

Q.  întrucât Comisia și-a depășit competențele sale de executare, prin modificarea unui element esențial de reglementare din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, ceea ce contravine recunoașterii limitării competențelor sale în cauza T-521/14 a CEJ, contrazice afirmațiile sale din Comunicarea Comisiei din 15 iunie 2016 și este contrar principiului fundamental al statului de drept al Uniunii;

R.  întrucât, chiar și în cazul în care evoluția cunoștințelor științifice și tehnice ar oferi motive valide pentru a introduce o derogare în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanțelor cu un mod de acțiune endocrin prevăzut, o astfel de derogare nu ar putea fi introdusă decât printr-o procedură legislativă de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 în conformitate cu articolul 294 din TFUE;

1.  se opune adoptării proiectului de regulament al Comisiei;

2.  consideră că acest proiect de regulament al Comisiei depășește competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009;

3.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de regulament și să prezinte comitetului un alt proiect fără întârziere;

4.  solicită Comisiei să își modifice proiectul de regulament, eliminând ultimul alineat;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 309, 24.11.2009, p. 1.
(2) Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2015, Suedia/Comisia, T-521/14, ECLI:EU:T:2015:976.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2016)0270.
(4) JO C 36, 29.1.2016, p. 85.
(5) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
(6) Având în vedere faptul că cauza T-521/14 este disponibilă doar în limbile franceză și suedeză, versiunea în limba engleză a textului a fost furnizată de către serviciile de traducere ale Parlamentului: „precizarea criteriilor științifice pentru determinarea proprietăților care afectează sistemul endocrin poate fi efectuată doar în mod obiectiv, pe baza datelor științifice legate de sistemul în cauză, independent de orice alte considerații, în special de natură economică”.
(7) Având în vedere faptul că cauza T-521/14 este disponibilă doar în limbile franceză și suedeză, versiunea în limba engleză a textului a fost furnizată de către serviciile de traducere ale Parlamentului: „În acest context, este important să se ia act de faptul că, prin adoptarea Regulamentului (UE) nr. 528/2012, legiuitorul a cântărit obiectivul de îmbunătățire a pieței interne și de protejare a sănătății umane, a sănătății animale și a mediului, ajungând la anumite concluzii pe care Comisia trebuie să le respecte și nu le poate pune sub semnul întrebării [...]. În contextul exercitării competențelor care îi sunt delegate de către legislator, Comisia nu poate să pună la îndoială acest echilibru, fapt pe care, pe de altă parte, instituția l-a acceptat în esență în timpul audierii”.

Notă juridică