Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2663(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0535/2017

Внесени текстове :

B8-0535/2017

Разисквания :

PV 03/10/2017 - 10
CRE 03/10/2017 - 10

Гласувания :

PV 04/10/2017 - 9.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0379

Приети текстове
PDF 491kWORD 54k
Сряда, 4 октомври 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Прекратяване на сключването на брак в детска възраст
P8_TA(2017)0379B8-0535/2017

Резолюция на Европейския парламент от 4 октомври 2017 г. относно прекратяване на сключването на брак в детска възраст (2017/2663(RSP))

Европейският парламент,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, и по-специално член 16 от нея, и всички други договори и инструменти на Организацията на обединените нации (ООН), свързани с правата на човека,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето, приета от Общото събрание на ООН на 20 ноември 1989 г.,

—  като взе предвид своята резолюция от 27 ноември 2014 г. относно двадесет и петата годишнина на Конвенцията на ООН за правата на детето(1),

—  като взе предвид член 16 от Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените,

—  като взе предвид член 23 от Международния пакт за граждански и политически права,

—  като взе предвид член 10, параграф 1 от Международния пакт за икономически, социални и културни права,

—  като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз,

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 9 от нея,

—  като взе предвид съвместния работен документ, озаглавен „Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС за периода 2016 – 2020 г.“,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 26 октомври 2015 г. относно плана за действие за равенство между половете за периода 2016 – 2020 г.,

—  като взе предвид Плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията за периода 2015 – 2019 г.,

—  като взе предвид Насоките на ЕС за утвърждаването и защитата на правата на детето (2017 г.) – „Да не се допусне нито едно дете да бъде изоставено“,

—  като взе предвид Европейския консенсус за развитие, в който се подчертава ангажиментът на ЕС да интегрира правата на човека и равенството между половете в съответствие с Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие;

—  като взе предвид членове 32 и 37 и член 59, параграф 4 от Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул),

—  като взе предвид доклада на Фонда на ООН за населението (ФНООН) от 2012 г., озаглавен „Marrying too young – End child marriage“ (Брак в детска възраст – прекратяване на сключването на брак в детска възраст),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че ЕС пое ангажимент да защитава правата на детето, и като има предвид, че сключването на брак в детска възраст, на ранен и на принудителен брак е нарушение на тези права; като има предвид, че ЕС пое ангажимент за цялостна защита и утвърждаване на правата на детето в своята външна политика, в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето и факултативните протоколи към нея, както и с други приложими международни стандарти и договори;

Б.  като има предвид, че сключването на брак в детска възраст, на ранен и на принудителен брак е признато в международното право в областта на правата на човека като вредна практика и често се свързва с тежки форми на насилие срещу жени и момичета, включително домашно насилие;

В.  като има предвид, че сключването на брак в детска възраст, на ранен и на принудителен брак оказва разрушително въздействие общо върху зачитането и упражняването на правата на момичетата и жените и върху здравето на момичетата, включително със сериозен риск от усложнения при бременност и заразяване с ХИВ; като има предвид, че поради него момичетата са застрашени от сексуално насилие, домашно насилие и дори убийство на честта;

Г.  като има предвид, че възстановяването и разширяването на т.нар. „правило за глобално блокиране“, вследствие на което се съкращават финансовите средства, предоставяни на организации като ФНООН, осигуряващи на момичета, които са били принудени да сключат брак в детска възраст, достъп до семейно планиране и услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве, за да се допринесе за намаляване на риска от заразяване с ХИВ и от усложнения при бременност, предизвиква сериозна загриженост;

Д.  като има предвид, че сключването на брак в детска възраст, на ранен и на принудителен брак е пълно отричане на тяхното право и на тяхната независимост по отношение на собствените им тела и физическата им неприкосновеност;

Е.  като има предвид, че сключването на брак в детска възраст е форма на принудителен брак, тъй като децата – като се има предвид тяхната възраст – сами по себе си не са в състояние да дадат своето пълно, свободно и обосновано съгласие за сключването на брака или за момента на сключването му;

Ж.  като има предвид, че едно на всеки три момичета в развиващите се страни сключва брак, преди да навърши 18 години, а едно на девет момичета – преди да навърши 15 години; като има предвид, че момичетата са изложени на най-голям риск, като техният дял е 82% от засегнатите деца;

З.  като има предвид, че малолетните съпруги са подложени на силен социален натиск да докажат своята репродуктивна способност, което увеличава вероятността от ранни и чести бременности; като има предвид, че усложненията по време на бременността и при раждането са основната причина за смърт при момичетата на възраст между 15 и 19 години в държавите с ниски и средни доходи;

И.  като има предвид, че сключването на брак в детска възраст, на ранен и на принудителен брак е свързано с висока майчина смъртност, с по-слабо използване на методите за семейно планиране и с нежелана бременност, като обикновено то принуждава момичетата да прекратят образованието си; като има предвид, че прекратяването на сключването на брак в детска възраст, на ранен и на принудителен брак е твърдо залегнало в Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие в съответствие с цел за устойчиво развитие 5 и цел 5.3, и като има предвид, че тези бракове бяха ясно посочени като пречка пред постигането на равенство между половете и овластяването на жените;

Й.  като има предвид, че прекратяването на сключването на брак в детска възраст, на ранен и на принудителен брак е включено като един от приоритетите на външната дейност на ЕС в областта на насърчаването на правата на жените и на правата на човека;

К.  като има предвид, че над 60% от малолетните съпруги в развиващите се страни не са получили формално образование, което е вид дискриминация въз основа на пола, и като има предвид, че сключването на брак в детска възраст лишава децата в училищна възраст от правото да получат образованието, което им е необходимо с оглед на тяхното личностно развитие, подготовката им за живота в зряла възраст и способността им да допринасят за своята общност;

Л.  като има предвид, че проблемът съществува не само в трети държави, но и в държави – членки на ЕС;

М.  като има предвид, че неотдавна ЕС взе решение да подпише Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул),

Н.  като има предвид, че Конвенцията от Истанбул класифицира принудителния брак като вид насилие над жените и изисква актът на принуждаване на дете да сключи брак и подмамването на дете в чужбина с цел принуждаването му да сключи брак да се криминализират;

О.  като има предвид, че има малко статистически данни на национално равнище, на равнището на ЕС и на международно равнище, чрез които да може да се докаже мащабът на проблема, свързан със сключването на брак в детска възраст, на ранен и на принудителен брак в държавите – членки на ЕС(2);

П.  като има предвид, че поради неотдавна възникналата миграционна криза има нови случаи на сключване на брак в детска възраст в чужбина, като понякога става въпрос за деца на възраст под 14 години;

Р.  като има предвид, че децата, които встъпват в брак преди навършването на 18 години, са по-склонни да напуснат преждевременно училище или да живеят в бедност;

С.  като има предвид, че при въоръжен конфликт и нестабилност значително се увеличават случаите на сключване на брак в детска възраст, на ранен и на принудителен брак;

1.  припомня връзката между основан на правата подход, обхващащ всички права на човека и равенството между половете, и поддържането на ангажимента на ЕС за утвърждаване, защита и упражняване на всички права на човека и за цялостно и ефективно изпълнение на Пекинската платформа за действие, на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, на Конвенцията от Истанбул и на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените;

2.  подчертава, че сключването на брак в детска възраст е нарушение на правата на детето и форма на насилие срещу жените и момичетата; подчертава, че поради това то следва да бъде осъждано;

3.  призовава ЕС и държавите членки да постигнат целите на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие за по-ефективна борба с вредните практики и за подвеждане под отговорност на извършителите; призовава ЕС и държавите членки да работят съвместно с ООН – Жени, Детския фонд на ООН, ФНООН и други партньори, за да се обърне внимание на въпроса за сключването на брак в детска възраст, на ранен и на принудителен брак, като се постави акцент върху овластяването на жените, включително чрез образование, икономическо овластяване и засилено участие в процеса на вземане на решения, както и за защитата и утвърждаването на правата на човека на всички жени и момичета, включително в областта на сексуалното и репродуктивното здраве;

4.  призовава ЕС и държавите членки да увеличат достъпа на жените и малолетните съпруги до здравни услуги, включително до услуги в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и свързаните права;

5.  призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да използва всички налични инструменти, като разработва политики, програми и законодателство, включително политически диалог, диалог по въпросите на правата на човека, двустранно и многостранно сътрудничество, стратегията „Търговията – за всички“, специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление (ОСП+) и други инструменти, за предприемане на действия във връзка с практиката на сключване на брак в детска възраст, на ранен и на принудителен брак и за ограничаване на тази практика;

6.  призовава ЕС и държавите членки да прилагат единни правни стандарти по отношение на процедурата във връзка с браковете в детска възраст, включително с оглед на ратифицирането на Конвенцията от Истанбул;

7.  призовава ЕС и държавите членки да работят съвместно с правоприлагащите органи и със съдебните системи в трети държави, както и да предоставят обучение и техническа помощ за подпомагане на приемането и прилагането на законодателство, което забранява ранните и принудителните бракове, включително чрез въвеждането на минимална възраст за сключване на брак;

8.  подчертава необходимостта от създаване на специални мерки за рехабилитация и оказване на помощ за малолетни съпруги, за да им се даде възможност отново да участват в образование или обучение и да избегнат семейния и обществения натиск, свързан с ранния брак;

9.  подчертава необходимостта от разпределяне на бюджетни средства за програмите за предотвратяване на сключването на брак в детска възраст, насочени към създаване на среда, в която момичета могат да реализират своя пълен потенциал, включително чрез образование, социални и икономически програми за момичета, които не посещават училище, схеми за закрила на децата, приюти за момичета и жени, правни консултации и психологическа подкрепа;

10.  приветства проектите, разработени в рамките на програмата „Дафне“, насочени към подпомагането на жертвите и към предотвратяването на сключването на брак в детска възраст, на ранен и на принудителен брак; счита, че тези проекти следва да бъдат подсилени и да получат подходящо допълнително финансиране;

11.  призовава да се обърне специално внимание на децата от общности в неравностойно положение и подчертава необходимостта от поставяне на акцент върху повишаването на осведомеността, върху образованието и икономическото овластяване като начини за справяне с този проблем;

12.  подчертава, че трябва да бъдат разработени и прилагани специални процедури за осигуряване на защитата на децата сред бежанците и лицата, търсещи убежище, в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето; призовава приемащите държави да гарантират, че децата бежанци получават пълен достъп до образование, както и да насърчават, доколкото е възможно, тяхното интегриране и включване в националните образователни системи;

13.  призовава за въвеждането на специални процедури в приемните центрове за бежанци и лица, търсещи убежище, за установяване на случаите на брак в детска възраст, на ранен и на принудителен брак и за оказване на помощ на жертвите;

14.  подчертава необходимостта от правилно и хармонизирано наблюдение на случаите на брак в детска възраст в държавите – членки на ЕС, и от събиране на разбити по полов признак данни, за да може да се оцени по-добре мащабът на проблема;

15.  подчертава голямото несъответствие между официално регистрираните случаи и случаите на потенциални жертви, търсещи съдействие, като посочва, че много случаи на сключване на брак в детска възраст може да остават незабелязани от органите на властта; призовава социалните работници, учителите и другия персонал в контакт с потенциалните жертви да преминат специално обучение и да получат наръчници относно начините за разпознаване на жертвите и за започване на процедурите за оказване на помощ;

16.  призовава за укрепване на специалните проекти и кампании, които са част от външната дейност на ЕС, насочена към случаите на брак в детска възраст, на ранен и на принудителен брак; подчертава, че следва да се обърне специално внимание на кампаниите за повишаване на осведомеността и на кампаниите, насочени към образованието и овластяването на жените и момичетата в държавите, обхванати от процеса на разширяване, и в съседните на ЕС държави;

17.  подчертава, че ЕС следва да подкрепя и насърчава третите държави да гарантират, че гражданското общество може да бъде активен участник и да осигурява независим, съобразен с потребностите на децата достъп до правосъдие за децата, жертви на брак в детска възраст, на ранен и на принудителен брак, и за техните представители;

18.  подчертава необходимостта да се финансират, като част от хуманитарната помощ, проекти, насочени към предотвратяването на основаното на пола насилие и към образованието в извънредни ситуации, с цел да се облекчи натискът върху жертвите на брак в детска възраст, на ранен и на принудителен брак;

19.  подчертава необходимостта да се определи кои са рисковите фактори за сключване на брак в детска възраст по време на хуманитарни кризи, като се привлекат за участие девойки, и да се включва подкрепата за омъжени момичета във всички хуманитарни действия на ранен етап при възникването на кризи;

20.  осъжда решително възстановяването и разширяването на приложното поле на т.нар. „правило за глобално блокиране“, както и неговото въздействие върху здравеопазването и правата като цяло на жените и момичетата; призовава отново ЕС и неговите държави членки да осигурят финансови средства за преодоляване на възникналия вследствие на оттеглянето на САЩ недостиг на финансиране в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и свързаните права, като използват както национално финансиране, така и финансиране от ЕС за развитие;

21.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ C 289, 9.8.2016 г., стр. 57.
(2) http://fileserver.wave-network.org/home/ForceEarlyMarriageRoadmap.pdf.

Правна информация