Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2663(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0535/2017

Předložené texty :

B8-0535/2017

Rozpravy :

PV 03/10/2017 - 10
CRE 03/10/2017 - 10

Hlasování :

PV 04/10/2017 - 9.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0379

Přijaté texty
PDF 341kWORD 47k
Středa, 4. října 2017 - Štrasburk Konečné znění
Ukončení dětských sňatků
P8_TA(2017)0379B8-0535/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. října 2017 o ukončení dětských sňatků (2017/2663(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv, a zejména článek 16 této deklarace, a na všechny další smlouvy a nástroje Organizace spojených národů (OSN) týkající se lidských práv,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte, přijatou Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. listopadu 2014 o 25. výročí přijetí Úmluvy OSN o právech dítěte(1),

–  s ohledem na článek 16 Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen,

–  s ohledem na článek 23 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech,

–  s ohledem na čl. 10 odst. 1 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech,

–  s ohledem na článek 3 Smlouvy o Evropské unii,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na článek 9 této listiny,

–  s ohledem na společný pracovní dokument útvarů nazvaný „Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života dívek a žen prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020)“,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 26. října 2015 týkající se akčního plánu pro rovnost žen a mužů na období 2016–2020,

–  s ohledem na akční plán EU pro lidská práva a demokracii na období 2015–2019,

–  s ohledem na Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte – žádné dítě nesmí být opomíjeno (2017),

–  s ohledem na Evropský konsensus o rozvoji, v němž se klade důraz na závazek EU zahrnout lidská práva a rovnost žen a mužů do Agendy pro udržitelný rozvoj 2030,

–  s ohledem na články 32 a 37 a čl. 59 odst. 4 Úmluvy Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu (Istanbulská úmluva),

–  s ohledem na zprávu Populačního fondu OSN (UNFPA) z roku 2012 nazvanou „Příliš mladí na sňatek – Ukončete sňatky dětí“ (Marrying Too Young – End Child Marriage),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že EU se zavázala podporovat práva dětí, a vzhledem k tomu, že dětské sňatky, sňatky v raném věku a nucené sňatky tato práva porušují; vzhledem k tomu, že EU se zavázala v co nejširší míře hájit a prosazovat práva dětí v rámci své vnější politiky v souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte, opčními protokoly k této úmluvě a dalšími příslušnými mezinárodními standardy a smlouvami;

B.  vzhledem k tomu, že dětské sňatky, sňatky v raném věku a nucené sňatky jsou podle mezinárodního práva v oblasti lidských práv škodlivou praxí a často je doprovází závažné formy násilí na ženách a dívkách, včetně domácího násilí;

C.  vzhledem k tomu, že dětské sňatky, sňatky v raném věku a nucené sňatky mají ničivý dopad na celkové naplňování a požívání práv dívek a žen a na zdraví dívek, včetně závažných rizik, jako jsou komplikace v těhotenství a nákaza virem HIV; vzhledem k tomu, že dívky jsou v důsledku těchto sňatků vystaveny pohlavnímu zneužívání, domácímu násilí a dokonce vraždě ze cti;

D.  vzhledem k tomu, že obnovení a rozšíření tzv. globálního roubíkového pravidla, které omezuje finanční podporu pro organizace, jako je UNFPA, které dívkám, jež se staly obětí dětských sňatků, poskytují služby v oblasti plánovaného rodičovství a sexuálního a reprodukčního zdraví s cílem pomoci omezit riziko nákazy virem HIV a komplikací v těhotenství, vyvolává vážné obavy;

E.  vzhledem k tomu, že dětské sňatky, sňatky v raném věku a nucené sňatky jsou zásadním popřením osobního práva rozhodovat svobodně o svém těle a práva na tělesnou integritu;

F.  vzhledem k tomu, že dětské sňatky jsou formou nuceného sňatku, neboť děti vzhledem ke svému věku v podstatě nemohou dát plný, svobodný a informovaný souhlas s uzavřením manželství nebo s načasováním tohoto kroku;

G.  vzhledem k tomu, že v rozvojových zemích se každá třetí dívka vdá před dovršením 18. roku a každá devátá před dosažením 15 let; vzhledem k tomu, že nejvíce ohroženy jsou dívky, které tvoří 82 % dětí, kterých se tento problém týká;

H.  vzhledem k tomu, že je na dětské nevěsty vyvíjen velký sociální nátlak, aby prokázaly, že jsou plodné, což zvyšuje pravděpodobnost těhotenství v raném věku a častých těhotenství; vzhledem k tomu, že komplikace v těhotenství a při porodu jsou v zemích se středními a nízkými příjmy hlavními příčinami úmrtí dívek ve věku 15 až 19 let;

I.  vzhledem k tomu, že s dětskými sňatky, sňatky v raném věku a nucenými sňatky souvisí vysoká míra mateřské úmrtnosti, méně časté plánované rodičovství a nechtěná těhotenství a že tyto sňatky obvykle znamenají konec vzdělávání dotčených dívek; vzhledem k tomu, že ukončení praxe dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků je pevně zakotveno v Agendě pro udržitelný rozvoj 2030, a to v rámci cíle udržitelného rozvoje č. 5 a dílčího cíle 5.3, a že bylo jednoznačně stanoveno, že tyto sňatky představují překážku dosažení rovnosti žen a mužů a zlepšení postavení žen;

J.  vzhledem k tomu, že ukončení praxe dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků bylo stanoveno jako jedna z priorit vnější činnosti EU v oblasti prosazování práv žen a lidských práv;

K.  vzhledem k tomu, že více než 60 % dětských nevěst v rozvojových zemích neabsolvovalo žádné formální vzdělávání, což je jistá forma diskriminace na základě pohlaví, a vzhledem k tomu, že v důsledku dětských sňatků je dětem školního věku upíráno právo na vzdělání, které potřebují pro svůj osobní rozvoj, přípravu na dospělost a schopnost být prospěšný své komunitě;

L.  vzhledem k tomu, že tento problém se vyskytuje nejen ve třetích zemích, ale také v členských státech EU;

M.  vzhledem k tomu, že EU se nedávno rozhodla podepsat Úmluvu Rady Evropy o předcházení násilí páchanému na ženách a domácímu násilí a boji proti němu (Istanbulskou úmluvu);

N.  vzhledem k tomu, že Istanbulská úmluva klasifikuje nucené sňatky jako druh násilí na ženách a vyžaduje, aby skutky spočívající v přinucení dítěte k uzavření manželství a vylákání dítěte do zahraničí za účelem následného přinucení tohoto dítěte k uzavření manželství byly postaveny mimo zákon;

O.  vzhledem k tomu, že je k dispozici velice málo statistik na vnitrostátní, unijní či mezinárodní úrovni, které by doložily závažnost problému dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků v členských státech EU(2);

P.  vzhledem k tomu, že s nedávnou migrační krizí se objevily nové případy dětských sňatků uzavřených v zahraničí, jejichž obětí jsou někdy i děti mladší 14 let;

Q.  vzhledem k tomu, že u dětí, které uzavřou manželství před dovršením 18 let, je větší pravděpodobnost, že předčasně ukončí školní docházku nebo že budou žít v chudobě;

R.  vzhledem k tomu, že výskyt dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků se výrazně zvyšuje v důsledku ozbrojených konfliktů a nestability;

1.  připomíná, že existuje souvislost mezi přístupem založeným na právech zahrnujícím všechna lidská práva a rovností žen a mužů a že EU je i nadále odhodlána prosazovat, hájit a naplňovat všechna lidská práva a účinně uplatňovat Pekingskou akční platformu, Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW), Istanbulskou úmluvu a akční plán EU pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen;

2.  zdůrazňuje, že dětské sňatky jsou porušením práv dítěte a jednou z forem násilí na ženách a dívkách; zdůrazňuje, že z tohoto důvodu je třeba je odsoudit;

3.  vyzývá EU a členské státy, aby plnily cíle Agendy pro udržitelný rozvoj 2030, a bojovaly tak účinněji proti škodlivým praktikám a volaly k zodpovědnosti osoby, které jsou za ně odpovědné; vyzývá EU a členské státy, aby spolupracovaly s orgánem UN Women, Dětským fondem OSN, fondem UNFPA a dalšími partnery s cílem přitáhnout pozornost k otázce dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků tím, že se bude klást důraz na posílení postavení žen, a to i prostřednictvím vzdělávání, zlepšení ekonomického postavení a větší účasti na rozhodovacím procesu, ale také na hájení a prosazování lidských práv všech žen a dívek, včetně práva na sexuální a reprodukční zdraví;

4.  vyzývá EU a členské státy, aby zajistily lepší přístup žen a dětských nevěst ke zdravotním službám, včetně služeb v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv;

5.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby k řešení a omezení praxe uzavírání dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků využila všech dostupných nástrojů a vytvářela politiky, programy a právní předpisy, včetně politického dialogu, dialogu v oblasti lidských práv, bilaterální a multilaterální spolupráce, strategie „Obchod pro všechny“, GSP+ a dalších nástrojů;

6.  vyzývá EU a členské státy, aby v souvislosti s postupem ve věci dětských sňatků uplatňovaly jednotné právní standardy, a to i pokud jde o ratifikaci Istanbulské úmluvy;

7.  vyzývá EU a členské státy, aby spolupracovaly s donucovacími orgány a soudními systémy ve třetích zemích a poskytovaly odbornou přípravu a technickou pomoc, které by pomohly s přijetím a prosazováním právních předpisů zakazujících sňatky v raném věku a nucené sňatky, včetně stanovení minimální věkové hranice pro uzavření sňatku;

8.  zdůrazňuje, že je třeba vytvořit speciální opatření v oblasti reintegrace a podpory, která by dětským nevěstám umožnila návrat do procesu vzdělávání a odborné přípravy a pomohla jim zbavit se tlaku souvisejícího se sňatkem v raném věku, kterému jsou ze strany rodiny a společnosti vystaveny;

9.  zdůrazňuje, že je třeba vyčlenit v rozpočtu prostředky na programy prevence dětských sňatků, jejichž cílem je vytvořit prostředí, v němž mohou dívky dosáhnout svého plného potenciálu, a to i prostřednictvím vzdělávání, sociálních a ekonomických programů pro dívky, které nechodí do školy, systémů na ochranu dětí, azylových domů pro dívky a ženy, právního poradenství a psychologické podpory;

10.  vítá projekty uskutečňované v rámci programu Daphne, které se zaměřují na poskytování pomoci obětem dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků a na předcházení těmto sňatkům; domnívá se, že tyto projekty je nezbytné posílit a že by měly obdržet další finanční podporu v odpovídající výši;

11.  vyzývá k tomu, aby se zvláštní pozornost věnovala dětem ze znevýhodněných komunit, a zdůrazňuje, že je třeba se zaměřit na zvyšování informovanosti, vzdělávání a zlepšování ekonomické situace, neboť tato opatření představují způsob řešení tohoto problému;

12.  zdůrazňuje, že je třeba vyvinout a zavést do praxe zvláštní postupy k zajištění ochrany dětí z řad uprchlíků a žadatelů o azyl v souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte; vyzývá hostitelské země k zajištění toho, aby dětským uprchlíkům byl poskytnut plný přístup ke vzdělávání, a k prosazování jejich co možná největší integrace a začlenění do vnitrostátních vzdělávacích systémů;

13.  vyzývá k zavedení zvláštních postupů v přijímacích zařízeních pro uprchlíky a žadatele o azyl, které by umožnily odhalit případy dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků a pomoci jejich obětem;

14.  zdůrazňuje, že případy dětských sňatků v členských státech EU je třeba řádným a jednotným způsobem monitorovat a že je třeba shromáždit údaje rozdělené podle pohlaví, aby bylo možno lépe vyhodnotit závažnost tohoto problému;

15.  zdůrazňuje, že mezi úředně zaznamenanými případy a případy potenciálních obětí žádajících o pomoc existují velké rozdíly, což napovídá, že mnohé případy dětských sňatků zřejmě unikají pozornosti orgánů; vyzývá k tomu, aby bylo sociálním pracovníkům, učitelům a dalším pracovníkům, kteří přicházejí do kontaktu s potenciálními oběťmi, poskytnuto speciální školení a pokyny, jak odhalovat oběti a zahájit postup pro poskytnutí pomoci těmto osobám;

16.  vyzývá k posílení speciálních projektů a kampaní tvořících součást vnější činnosti EU, která se zaměřuje na problematiku dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků; zdůrazňuje, že zvláštní pozornost je třeba věnovat informačním kampaním a kampaním zaměřeným na vzdělávání a posilování postavení žen a dívek v zemích procesu rozšíření a evropském sousedství;

17.  zdůrazňuje, že EU by měla třetí země vybízet k zajištění toho, aby občanská společnost mohla hrát svou úlohu a zajišťovala nezávislý přístup dětských obětí dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků a jejich zástupců ke spravedlnosti, a to způsobem, který je vůči dětem vstřícný;

18.  zdůrazňuje, že v rámci humanitární pomoci je třeba finančně podporovat projekty zaměřené na prevenci genderového násilí a na vzdělávání v mimořádných situacích, a snížit tak tlak, jemuž jsou vystaveny oběti dětských sňatků, sňatků v raném věku a nucených sňatků;

19.  zdůrazňuje, že do procesu odhalování rizikových faktorů vedoucích k dětským sňatkům v humanitárních krizích je třeba zapojit i dospívající dívky a že je nezbytné v rámci každé humanitární pomoci poskytovat od samého počátku krize podporu také vdaným dívkám;

20.  jednoznačně odsuzuje obnovení a rozšíření tzv. globálního roubíkového pravidla a důsledky, které to s sebou nese pro ženy a dívky, pokud jde o komplexní zdravotní péči a práva; znovu vyzývá EU a její členské státy, aby zaplnily mezeru ve financování, která vznikla v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv v důsledku rozhodnutí Spojených států, a aby k tomu využily jak vnitrostátního, tak i unijního rozvojového financování;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi a parlamentům a vládám členských států.

(1) Úř. věst. C 289, 9.8.2016, s. 57.
(2) http://fileserver.wave-network.org/home/ForceEarlyMarriageRoadmap.pdf

Právní upozornění