Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0152(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0309/2017

Ingivna texter :

A8-0309/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2017 - 5.4

Antagna texter :

P8_TA(2017)0389

Antagna texter
PDF 239kWORD 41k
Tisdagen den 24 oktober 2017 - Strasbourg Slutlig utgåva
Kontrollåtgärder avseende furanylfentanyl *
P8_TA(2017)0389A8-0309/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 24 oktober 2017 om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl) kontrollåtgärder (11212/2017 – C8-0242/2017 – 2017/0152(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (11212/2017),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8‑0242/2017),

–  med beaktande av rådets beslut 2005/387/RIF av den 10 maj 2005 om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen(1), särskilt artikel 8.3,

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0309/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 127, 20.5.2005, s. 32.

Rättsligt meddelande