Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2242(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0296/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0296/2017

Συζήτηση :

PV 23/10/2017 - 21
CRE 23/10/2017 - 21

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2017 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0390

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 548kWORD 74k
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Έλεγχος των δαπανών και παρακολούθηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων της ΕΕ «Εγγυήσεις για τη νεολαία»
P8_TA(2017)0390A8-0296/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων της ΕΕ «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» (2016/2242(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 145, 147, 165, 166 και 310 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 2013 για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου(2), και τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, όσον αφορά πρόσθετο ποσό αρχικής προχρηματοδότησης το οποίο καταβάλλεται στα επιχειρησιακά προγράμματα που υποστηρίζονται από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων(3),

–  έχοντας υπόψη τις ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) αριθ. 3/2015 με τίτλο «Πρόγραμμα της ΕΕ ‘Εγγυήσεις για τη Νεολαία’: τα πρώτα βήματα έγιναν, ωστόσο διαφαίνονται κίνδυνοι στο επίπεδο της υλοποίησης», αριθ. 17/2015 με τίτλο «Στήριξη των Ομάδων Δράσης για τους Νέους από την Επιτροπή: επιτυχής ο αναπροσανατολισμός της χρηματοδότησης του ΕΚΤ, αλλά ανεπαρκής η έμφαση στα αποτελέσματα» και αριθ. 5/2017 με τίτλο «Ανεργία των νέων: άλλαξε η κατάσταση με τις πολιτικές της ΕΕ;»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Εγγυήσεις για τη νεολαία και πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων τρία έτη μετά» (COM(2016)0646 και SWD(2016)0324),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Μέλλον της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0296/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των νέων αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα σε ορισμένα κράτη μέλη και ότι περισσότεροι από 4 εκατομμύρια νέοι ηλικίας μεταξύ 15 και 24 ετών ήταν άνεργοι στην ΕΕ το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Ένωση χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλομορφία·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων είναι μία από τις πολιτικές προτεραιότητες που έχουν θέσει από κοινού το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, και η οποία συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της Ένωσης για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό ποσοστό ανεργίας των νέων – 18,8 % στην ΕΕ το 2016 – είναι επιζήμιο για την κοινωνία και όσους πλήττονται ατομικά, με μακροχρόνιες αρνητικές επιπτώσεις στην απασχολησιμότητα, στη σταθερότητα του εισοδήματος και στην επαγγελματική εξέλιξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει δυσανάλογα τους νέους και ότι σε ορισμένα κράτη μέλη η ανεργία πλήττει πάνω από το ένα τέταρτο των νέων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να αντιμετωπιστεί η αυξημένη ανεργία των νέων, έχουν αναπτυχθεί πολλαπλές ενεργές πολιτικές απασχόλησης με διαφορετικά αποτελέσματα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μια άλλη ομάδα νέων, με αριθμό και σύνθεση πολύ διαφορετική μεταξύ των κρατών μελών, οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε καμία μορφή εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ούτε εργάζονται (οι ΕΕΑΚ) και μπορούν να καταταγούν σε δύο κατηγορίες: τους άνεργους ΕΕΑΚ, που είναι διατεθειμένοι να αρχίσουν να εργάζονται και αναζητούν ενεργά εργασία , και τους μη ενεργούς ΕΕΑΚ, που είναι νέοι οι οποίοι δεν σπουδάζουν, δεν λαμβάνουν κατάρτιση και δεν αναζητούν προορατικά εργασία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά μέσον όρο, μόνο το 41,9 % των ΕΕΑΚ σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά τη θέσπιση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση το 1997, η Επιτροπή υποστήριξε μια σειρά μέτρων με στόχο τη βελτίωση των προοπτικών των νέων όσο αφορά την απασχόληση και την εκπαίδευση(4) και ότι, μετά την κρίση, οι προσπάθειες της ΕΕ επικεντρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στο πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», το οποίο θεσπίστηκε από το Συμβούλιο τον Απρίλιο του 2013, καθώς και στην «Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων» (ΠΑΝ), η οποία δρομολογήθηκε στα τέλη του 2013·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και η ΠΑΝ έχουν ήδη καθιερωθεί ως η πιο αποτελεσματικές και πιο ορατές δράσεις σε επίπεδο ΕΕ με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και η ΠΑΝ έχουν συμβάλει σημαντικά στη μείωση του ποσοστού ανεργίας των νέων στην ΕΕ τονώνοντας την εκπαίδευση και τη ζήτηση για νεανικό εργατικό δυναμικό στην αγορά εργασίας και υποστηρίζοντας τη λήψη μέτρων για τη δημιουργία θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα απαράδεκτα υψηλό ποσοστό της τάξης του 17,2 % των νέων στην ΕΕ των 28 παραμένουν άνεργοι(5)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» απαιτεί από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι θα προσφέρεται σε όλους τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών (ή κάτω των 30 ετών σε ορισμένα κράτη μέλη) ποιοτική απασχόληση, συνεχής εκπαίδευση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση εντός περιόδου τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την τυπική εκπαίδευση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξωτερικοί παράγοντες, όπως η συγκεκριμένη οικονομική κατάσταση ή το ιδιαίτερο παραγωγικό μοντέλο κάθε περιοχής, επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΑΝ είναι μία πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην υποστήριξη των ΕΕΑΚ, των επί μακρόν άνεργων νέων και των νέων που δεν έχουν καταγραφεί ως άτομα που αναζητούν εργασία και κατοικούν σε περιοχές όπου το ποσοστό ανεργίας των νέων ξεπερνούσε το 25 % το 2012·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός της ΠΑΝ για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 ανέρχεται σε 6,4 δισεκατομμύρια EUR, εκ των οποίων 3,2 δισεκατομμύρια EUR προέρχονται από μια νέα ειδική γραμμή του προϋπολογισμού της ΕΕ, η οποία πρόκειται να συμπληρωθεί με τουλάχιστον 3,2 δισεκατομμύρια EUR προερχόμενα από εθνικά κονδύλια στο πλαίσιο του υφιστάμενου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό αυτό θα συμπληρωθεί με ακόμα 1 δισεκατομμύριο EUR για το ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού της ΠΑΝ για την περίοδο 2017-2020, το οποίο θα συνοδευτεί από 1 δισεκατομμύριο EUR από το ΕΚΤ προκειμένου να προωθηθεί η απασχόληση των νέων στις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι 500 εκατομμύρια EUR από αυτό το συμπληρωματικό ποσό προβλέπεται να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2017 μέσω του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3/2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελικά κονδύλια για το πρόγραμμα θα καθοριστούν στην πορεία των επικείμενων ετήσιων διαδικασιών του προϋπολογισμού·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ετήσιες επενδύσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» στην Ευρώπη εκτιμώνται σε 50,4 δισεκατομμύρια EUR(6), ποσό σημαντικά χαμηλότερο από τις ετήσιες οικονομικές απώλειες λόγω της απομάκρυνσης των νέων από την αγορά εργασίας στην Ευρώπη, οι οποίες θα μπορούσαν να ανέρχονται σε τουλάχιστον 153 δισεκατομμύρια EUR(7)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015, προκειμένου να επιταχυνθεί η δρομολόγηση των δράσεων της ΠΑΝ, αποφασίστηκε να αυξηθούν σε 1 000 000 EUR οι πιστώσεις για την προχρηματοδότηση της Πρωτοβουλίας, ποσό που αντιπροσώπευε για τα επιλέξιμα κράτη μέλη αύξηση από το αρχικό 1-1,5 % στο 30 %·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κονδύλια που προβλέφθηκαν αρχικά για την ΠΑΝ χορηγήθηκαν εμπροσθοβαρώς την περίοδο 2014-2015 και ότι δεν προβλέφθηκαν νέες πιστώσεις για τον σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη συνέχειας στη χρηματοδότηση της ΠΑΝ έχει υπονομεύσει την επιτυχία του προγράμματος·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον επίπεδο χρηματοδότησης, τόσο από τον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη, δεν επαρκεί για να καλύψει τις σχετικές ανάγκες·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και η ΠΑΝ καλύπτουν διαφορετικές ενέργειες και ότι το πρώτο αποσκοπεί συγκεκριμένα στην ενθάρρυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση και χρησιμεύει ως βραχυπρόθεσμο μέτρο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ενώ η ΠΑΝ αποτελεί χρηματοδοτικό μέσο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» χρηματοδοτείται μέσω του ΕΚΤ, των εθνικών προϋπολογισμών και της ΠΑΝ, ενώ η ΠΑΝ μπορεί να χρηματοδοτήσει την άμεση παροχή θέσεων εργασίας, μαθητείας, πρακτικής άσκησης ή συνεχούς εκπαίδευσης για την ομάδα-στόχο της στις επιλέξιμες περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» ισχύει και για τα 28 κράτη μέλη, μόνο 20 κράτη μέλη είναι επιλέξιμα για στήριξη από την ΠΑΝ· λαμβάνοντας, τέλος, υπόψη ότι μια παρέμβαση της ΠΑΝ δεν έχει προκαθορισμένη διάρκεια, ενώ το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» απαιτεί να υποβληθεί προσφορά εντός τεσσάρων μηνών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από ποσοτική άποψη, η χρήση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» υπήρξε ανομοιογενής και διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» δεν έχουν αποδώσει ως τώρα ομοιόμορφα αποτελέσματα, και ότι σε μερικές περιπτώσεις ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί και να αξιολογηθεί η συμβολή τους·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, περιφέρειες με υψηλό ποσοστό ανεργίας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλέξιμης περιφέρειας για χρηματοδότηση της ΕΕ σε επίπεδο NUTS·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες ένταξης που περιλαμβάνονται στις «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» συχνά υλοποιούνται μόνο εν μέρει, περιλαμβάνουν πολύ στενό φάσμα επιλέξιμων συμμετεχόντων και εξαρτώνται από την υφιστάμενη ικανότητα και αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ) και από την ταχύτητα των διαδικασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση και τη μεταρρύθμιση των ΔΥΑ τους·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αξίζει να επισημανθεί ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η ΠΑΝ, ειδικά στα κράτη μέλη που επηρεάστηκαν περισσότερο από την οικονομική, τη χρηματοπιστωτική και την κοινωνική κρίση από το 2007 και μετά· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να επισημανθεί ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί το πρόγραμμα αυτό και να αναπτυχθούν, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, περαιτέρω συμπληρωματικά μέτρα, στόχος των οποίων θα είναι να τονώσουν την ολοκλήρωση και τη συνοχή, ενισχύοντας παράλληλα την ισότητα των φύλων και εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε προγράμματα κατάρτισης που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των νέων τεχνολογικών προκλήσεων στην αγορά εργασίας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», ως επένδυση στους νέους, αποτελεί παράδειγμα κατάρτισης προϋπολογισμού με γνώμονα τα αποτελέσματα·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Λευκή Βίβλος για το Μέλλον της Ευρώπης αναγνωρίζει ότι, σε ό,τι αφορά την ανεργία των νέων, υπάρχει όντως «μια αναντιστοιχία μεταξύ των προσδοκιών και της ικανότητας της ΕΕ να αντεπεξέλθει σε αυτές»(8)·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να προβάλει και να προωθήσει καλύτερα τα κοινωνικοπολιτικά της μέτρα έναντι της ομάδας-στόχου, προκειμένου να διασφαλίσει την καλύτερη προβολή των δράσεών της στους πολίτες της ΕΕ·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) ήταν πρόωρος, καθώς η περίοδος που αποτέλεσε το αντικείμενο της έρευνας ήταν υπερβολικά κοντά στην έναρξη των εθνικών προγραμμάτων εγγυήσεων και περιοριζόταν σε ορισμένα μόνο κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι για τον σκοπό αυτόν θα ήταν χρησιμότερο να είχε διενεργηθεί μια αρχική αξιολόγηση της εφαρμογής τους προτού ξεκινήσει ο έλεγχος·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  σημειώνει ότι μετά από τέσσερα χρόνια εφαρμογής του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», από το 2013 έως το 2017, το ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ έχει μειωθεί κατά περισσότερες από 7 μονάδες, από 23,8 %, τον Απρίλιο του 2013, σε 16,6 %, τον Απρίλιο του 2017, πράγμα που σημαίνει ότι σχεδόν 2 εκατομμύρια νέοι έπαψαν να είναι άνεργοι· επισημαίνει ότι, από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή το εν λόγω πρόγραμμα, έχουν συμμετάσχει πάνω από 14 εκατομμύρια νέοι σε κάποιου είδους καθεστώς· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις μεγάλο μέρος αυτής της μείωσης οφείλεται στο γεγονός ότι τόσοι πολλοί νέοι άνθρωποι αναγκάστηκαν να αναζητήσουν εργασία εκτός ΕΕ, απώλεια που θα γίνει οδυνηρά αισθητή στις μελλοντικές δεκαετίες· εκφράζει, επιπλέον, τη λύπη του για το γεγονός ότι, στα μέσα του 2016, 4,2 εκατομμύρια νέοι ηλικίας κάτω των 25 στην ΕΕ εξακολουθούσαν να είναι άνεργοι (18,8 % της ενδιαφερόμενης δημογραφικής ομάδας)· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τη διαθέσιμη υποστήριξη προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μακροχρόνιο αυτό ζήτημα· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν στρατηγικές που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας κάθε επιμέρους κράτους μέλους, προκειμένου να δημιουργηθούν ευκαιρίες κατάρτισης υψηλής ποιότητας και διαρκής απασχόληση·

2.  τονίζει ότι το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη μέτρων που έχουν ως στόχο να εφοδιάσουν τους άνεργους νέους με τις δεξιότητες, την πείρα και τις γνώσεις που χρειάζονται για να ενταχθούν στην απασχόληση με μακρόπνοη προοπτική και να γίνουν επιχειρηματίες, ενώ ταυτόχρονα δίνει την ευκαιρία να διορθωθεί η αναντιστοιχία των δεξιοτήτων·

3.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης και του επαγγελματικού προσανατολισμού στον εφοδιασμό των νέων με την εργασιακή δεοντολογία και τις δεξιότητες που είναι αναγκαίες στην αγορά εργασίας· τονίζει ωστόσο ότι η εκπαίδευση δεν πρέπει απλώς να παρέχει δεξιότητες και ικανότητες σχετιζόμενες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας αλλά και να συμβάλλει επίσης στην προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη των νέων, ώστε να γίνουν προορατικοί και υπεύθυνοι πολίτες· τονίζει κατά συνέπεια την ανάγκη να αποτελεί η αγωγή του πολίτη μέρος του συνολικού εκπαιδευτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων τόσο τυπικών όσο και μη τυπικών εκπαιδευτικών μεθόδων·

4.  διαπιστώνει ότι όσο πιο νεαρή είναι η ηλικία και πιο χαμηλή η κατάρτιση τόσο πιο υψηλό είναι το ποσοστό της ανεργίας των νέων και ότι η τάση αυτή έχει οξυνθεί με την κρίση, η οποία έχει πλήξει επίσης νέους ηλικίας άνω των 25 ετών χωρίς προσόντα, οι οποίοι συγκροτούν μία ομάδα που κινδυνεύει να βρεθεί σε ιδιαίτερα ευάλωτη οικονομική κατάσταση αν δεν γίνουν επενδύσεις στην κατάρτισή τους·

5.  παρατηρεί ότι, παρά τις εξελίξεις, η πρόσβαση των πλέον ευάλωτων νέων ανέργων στις ΔΥΑ παραμένει ανεπαρκής και ότι αυτή η ομάδα, μαζί με την ομάδα των νέων με ανώτατες σπουδές, περιλαμβάνει τους νέους με τις λιγότερες πιθανότητες να εγγραφούν σε καταλόγους ατόμων που αναζητούν εργασία·

6.  εκφράζει έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι οι ΕΕΑΚ είναι αποσυνδεδεμένοι από το εκπαιδευτικό σύστημα και την αγορά εργασίας, συχνά χωρίς δική τους υπαιτιότητα· κατανοεί ότι η δημογραφική αυτή ομάδα είναι η πιο δυσπρόσιτη μέσω των υφιστάμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων που εφαρμόζουν προγράμματα χρηματοδότησης για την ανεργία των νέων, υπερβολικά πολλά εκ των οποίων δεν προσφέρουν ούτε επαρκή αμοιβή ούτε τις δέουσες συνθήκες εργασίας· θεωρεί ότι, για την περίοδο 2017-2020, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή τη δημογραφική ομάδα ώστε να εξασφαλιστεί η επίτευξη των κύριων στόχων του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

7.  σημειώνει ότι τα μέτρα που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» πρέπει επίσης να δίνουν απαντήσεις στις διαρθρωτικές προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι ΕΑΕΚ, ώστε να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια επίδραση αυτών των μέτρων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμη επωφεληθεί από τα προγράμματα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» όλοι οι νέοι που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο ή είναι άνεργοι· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβλέπουν στοχοθετημένες χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς για την αντιμετώπιση αυτών των διαρθρωτικών προβλημάτων· ενθαρρύνει τις περιφέρειες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

8.  τονίζει ότι η ένταξη των ΕΕΑΚ απαιτεί τόσο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαθέσιμων πόρων, σε συνδυασμό με την ποσοτική τους αύξηση, όσο και μεγαλύτερη συμμετοχή και κινητοποίηση των κρατών μελών·

9.  ζητεί τη διαφοροποίηση των διαύλων χρηματοδότησης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με σκοπό την καλύτερη προσέγγιση όλων των νέων· παρατηρεί επίσης ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι ήδη πολύ δραστήριες και θα πρέπει να υποστηριχθούν στο πλαίσιο της δράσης τους για τη νεολαία με την ενσωμάτωση διαφορετικών κατευθύνσεων πολιτικής·

10.  υπογραμμίζει ότι, αν και από το 2012 και μετά, οι «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» έχουν συμβάλει θετικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, το ποσοστό της τελευταίας παραμένει απαράδεκτα υψηλό· επικροτεί, κατά συνέπεια, τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των συννομοθετών για παράταση της ΠΑΝ έως το 2020· σημειώνει ωστόσο ότι το ζήτημα της ανεργίας των νέων ενδέχεται να εξακολουθήσει να υφίσταται και ότι, επομένως, πρέπει να ληφθεί υπόψη στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια και η αποδοτική διαχείριση των δαπανών·

11.  υπογραμμίζει ότι η ΠΑΝ δεν έχει σχεδιαστεί μόνο για να τονώσει τη δημιουργία απασχόλησης για τους νέους αλλά και για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν τα δικά τους συστήματα για τον εντοπισμό των αναγκών των νέων και την παροχή της αντίστοιχης στήριξης· τονίζει, επομένως ότι η αποτελεσματικότητα του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και της ΠΑΝ πρέπει στο μέλλον να αξιολογείται με βάση τα επιτεύγματα όσον αφορά τη δημιουργία ή τη βελτίωση των συστημάτων των κρατών μελών για τη στήριξη των νέων·

12.  υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» επωφελείται από χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ μέσω του ΕΚΤ και της ΠΑΝ, που συμπληρώνουν τις εθνικές εισφορές· υποστηρίζει τις εργασίες προγραμματισμού που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του κοινού στρατηγικού πλαισίου της Ένωσης, μέσω αλληλοδιδαχής από ομοτίμους, δραστηριοτήτων δικτύωσης και τεχνικής συνδρομής·

13.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι πιστώσεις της ΠΑΝ χορηγήθηκαν εμπροσθοβαρώς κατά τα έτη 2014 και 2015, καθώς και για την αύξηση της αρχικής προχρηματοδότησης με σκοπό την εξασφάλιση ταχείας κινητοποίησης των πόρων·

14.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι τα μέτρα της ΠΑΝ έχουν προσφέρει βοήθεια σε περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια νέους και είχαν σαν αποτέλεσμα να στηρίξουν τα κράτη μέλη δράσεις αξίας άνω των 4 δισ. ευρώ·

15.  υπενθυμίζει ότι η επιτυχία της ΠΑΝ συνδέεται με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση στα κράτη μέλη, διότι χωρίς ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον που να ενθαρρύνει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και χωρίς εκπαιδευτικό και επιστημονικό σύστημα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της οικονομίας δεν μπορούν ούτε να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας ούτε να βρεθεί μακροπρόθεσμη λύση για το πρόβλημα των υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων·

16.  λαμβάνει γνώση της ειδικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον αντίκτυπο του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και της ΠΑΝ στην απασχόληση των νέων και σημειώνει ότι, τρία χρόνια μετά την έγκριση της σύστασης του Συμβουλίου, οι «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» δεν έχουν ακόμη ανταποκριθεί στις προσδοκίες· σημειώνει την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι είναι αδύνατο να καλυφθούν όλοι οι ΕΕΑΚ μόνο με τη χρήση πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ· σημειώνει ότι η σημερινή κατάσταση δεν αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες που δημιούργησε η θέσπιση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», δηλαδή να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι ΕΕΑΚ θα λαμβάνουν, εντός τεσσάρων μηνών, ποιοτική προσφορά κατάρτισης ή απασχόλησης·

17.  υπενθυμίζει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που ενέχει η προσέλκυση των ΕΕΑΚ στην αγορά εργασίας· συνιστά να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις εθνικές ΔΥΑ, για να ενταχθούν περισσότεροι ανενεργοί νέοι στα προγράμματα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας μετά τη λήξη των σχετικών μέτρων στήριξης·

18.  σημειώνει ότι η ΠΑΝ έχει ως στόχο να στηρίξει τους νεαρούς ΕΕΑΚ ηλικίας κάτω των 25 ετών, οι οποίοι υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν λαμβάνουν υποστήριξη απασχόλησης ή εκπαίδευσης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η υιοθέτηση της ΠΑΝ επηρεάζει την κατανομή των υποχρεώσεων του ΕΚΤ σε άλλα προγράμματα, και υπογραμμίζει ότι οι πόροι από το ειδικό κονδύλιο για την ΠΑΝ θα πρέπει να συμπληρώνονται με αντίστοιχο ποσό από το ΕΚΤ·

19.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα διαθέσιμα κονδύλια ΠΑΝ/ΕΚΤ δεν θα υποκαθιστούν τις δημόσιες δαπάνες των κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 95 και την αιτιολογική σκέψη 87 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013) και σύμφωνα με την αρχή της προσθετικότητας· τονίζει ότι προγράμματα όπως οι «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» δεν πρέπει να υποκαθιστούν τις προσπάθειες των κρατών μελών για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και για τη βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας·

20.  επισημαίνει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας, μεταξύ άλλων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ανάμεσα σε όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, όπως οι δημόσιες και, όπου δει, οι ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι εργοδότες, οι οργανώσεις νεολαίας και οι ΜΚΟ που συνεργάζονται με νέους ανθρώπους, προκειμένου να προσεγγιστεί ολόκληρη η πληθυσμιακή ομάδα των ΕΕΑΚ· ενθαρρύνει την ενίσχυση της ενσωμάτωσης των ενδιαφερόμενων μερών μέσω μιας προσέγγισης εταιρικής σχέσης όσον αφορά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»· ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρηματιών για την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων· επαναλαμβάνει την ιδέα ότι η προσέγγισης της εταιρικής σχέσης αποσκοπεί στην καλύτερη προσέγγιση του πληθυσμού-στόχου και στη διασφάλιση της παροχής ποιοτικών προσφορών·

21.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), ένα αποδοτικό πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» απαιτεί ετήσια χρηματοδότηση της τάξης των 45 δισεκατομμυρίων EUR περίπου για την ΕΕ των 28· φρονεί ότι η χρηματοδότηση αυτή θα πρέπει να θεωρείται επένδυση, δεδομένου ότι, εάν είναι αποτελεσματική, θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των δαπανών που σχετίζονται με την απασχόληση των νέων·

22.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει αναλυτικά κατά στοιχείο τις εθνικές συνεισφορές στην ΠΑΝ που καλείται να καταβάλει κάθε κράτος μέλος προκειμένου να υλοποιήσει αποτελεσματικά τις «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση της ΔΟΕ·

23.  επισημαίνει την καθυστέρηση στην εφαρμογή της ΠΑΝ η οποία προκλήθηκε λόγω του καθυστερημένου ορισμού των αρμόδιων αρχών διαχείρισης και θεωρεί την καθυστέρηση αυτή έλλειψη στη νομική βάση της ΠΑΝ η οποία έχει υπονομεύσει τις αρχικές προσπάθειες για ταχεία εφαρμογή μέσω εμπροσθοβαρούς χρηματοδοτήσεως·

24.  πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να διευκολυνθεί η πολυμορφία και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, και να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στην αποτελεσματική διαχείριση των δαπανών, με ταυτόχρονη εφαρμογή περαιτέρω μεταρρυθμίσεων πολιτικής και παροχής υπηρεσιών.

25.  τονίζει την ανάγκη προσαρμογής των μέτρων στις ανάγκες του τοπικού περιβάλλοντος, προκειμένου να αυξηθεί ο αντίκτυπός τους, παραδείγματος χάρη μέσω της στενότερης συμμετοχής των τοπικών εκπροσώπων των εργοδοτών, των τοπικών παρόχων κατάρτισης και των τοπικών αρχών· ζητεί τη διαφοροποίηση των διαύλων χρηματοδότησης που αφορούν το τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, για να ωφελούνται σε μεγαλύτερο βαθμό όλοι οι ΕΕΑΚ·

26.  υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο του σημερινού ΠΔΠ, η ΠΑΝ θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με νέες πιστώσεις και όχι με ανακατανομές των υφιστάμενων πιστώσεων του προϋπολογισμού· αναμένει μια φιλόδοξη πολιτική δέσμευση για το επόμενο ΠΔΠ·

27.  θεωρεί ότι, για να λειτουργεί σωστά το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», πρέπει να λειτουργούν επίσης αποτελεσματικά οι τοπικές ΔΥΑ·

28.  ζητεί μετ' επιτάσεως να αναπτυχθεί ειδική πραγματογνωσία και ικανότητα στα κράτη μέλη στο πλαίσιο των ΔΥΑ για να υποστηρίζονται οι άνθρωποι που δεν μπορούν να βρουν θέση εργασίας εντός τεσσάρων μηνών αφού καταστούν άνεργοι ή αποχωρήσουν από την τυπική εκπαίδευση· ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις και τις επαγγελματικές ενώσεις να συμμετάσχουν ενεργότερα στην υλοποίηση του προγράμματος·

29.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πλειονότητα των ΕΕΑΚ στην ΕΕ δεν έχουν ακόμα πρόσβαση σε κανένα από τα προγράμματα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», μεταξύ άλλων, επειδή γενικά δεν είναι εγγεγραμμένοι στις ΔΥΑ· ζητεί από το Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές στο πλαίσιο του υφιστάμενου δικτύου ΔΥΑ με στόχο να αναπτυχθούν στρατηγικές που θα βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές για την προσέγγιση και την υποστήριξη των νέων ΕΕΑΚ·

30.  επιδοκιμάζει την ειδική έκθεση αριθ. 5/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις συστάσεις του, για να αυξηθούν η εμβέλεια και η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

31.  τονίζει ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί η ανάπτυξη υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης, προκειμένου να προωθηθεί ο θετικός αντίκτυπος του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», και να εξασφαλιστεί ότι όλες οι υπηρεσίες σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού για τους νέους θα διατίθενται σε ένα μόνο μέρος·

32.  επισημαίνει ότι η έλλειψη προβολής των προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» μπορεί να δυσχεράνει την προσέγγιση όλων των νέων· συνιστά να αυξηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης των τοπικών εκστρατειών που οργανώνονται σε συνεργασία με όλους τους τοπικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων νεολαίας, και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη πλατφορμών για τη συμμετοχή των νέων στο πρόγραμμα· συνιστά να είναι προσιτές και κατανοητές για όλους οι πληροφορίες σχετικά με τις «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

33.  συνιστά στα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την καλή ποιότητα των προσφορών τους· υπογραμμίζει για παράδειγμα ότι οι προτάσεις που υποβάλλονται θα πρέπει να αντιστοιχούν στο προφίλ των συμμετεχόντων και στην ζήτηση θέσεων εργασίας προκειμένου να καθίσταται δυνατή η βιώσιμη και, ενδεχομένως μακροπρόθεσμη ένταξη στην αγορά εργασίας·

34.  σημειώνει με λύπη ότι τα περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν θεσπίσει ορισμό της «ποιοτικής προσφοράς»· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να χρησιμοποιήσουν, στο πλαίσιο της Επιτροπής Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMCO), τα υφιστάμενα δίκτυα προκειμένου να εργαστούν για τον καθορισμό από κοινού συμφωνημένων χαρακτηριστικών αυτής της έννοιας, λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση, την κοινή δήλωση των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων «Towards a Shared Vision of Apprenticeships» (Προς ένα Κοινό Όραμα για την Πρακτική Άσκηση) και τη νομολογία του ΔΕΕ για την επισφαλή απασχόληση· παροτρύνει, επιπλέον, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι αυτά τα χαρακτηριστικά θα βασίζονται σε μία προσφορά που θα αντιστοιχεί στο επίπεδο προσόντων του συμμετέχοντος, στο προφίλ και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προσφέροντας ευκαιρίες απασχόλησης που θα τους επιτρέπουν να εξασφαλίζουν ένα εισόδημα διαβίωσης, κοινωνική προστασία και προοπτικές για ανάπτυξη και οδηγώντας σε μια βιώσιμη, προσαρμοσμένη στο προφίλ τους ένταξη στην αγορά εργασίας· επιδοκιμάζει τη σύσταση που διατυπώνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην ειδική έκθεση αριθ. 5/2017, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη βελτίωση της ποιότητας των προσφορών·

35.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει, σε συνεργασία με την EMCO, πρότυπα κριτηρίων ποιότητας για μελλοντικές προσφορές στο πλαίσιο του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»· υπογραμμίζει την ανάγκη να καθοριστεί ένα πλαίσιο ποιότητας με πρότυπα ποιότητας για τέτοιες προσφορές·

36.  σημειώνει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εξασφάλισης μιας προσφοράς ποιοτικής και συνεχούς απασχόλησης για όλους τους νέους ηλικίας έως 24 ετών, απαιτούνται σημαντικά περισσότεροι πόροι σε ανθρώπινο, τεχνικό και οικονομικό επίπεδο· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι αρκετά κράτη μέλη έχουν αυξήσει στα 30 έτη το ανώτατο όριο ηλικίας των νέων που είναι επιλέξιμοι για λήψη στήριξης από το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

37.  υποστηρίζει ότι πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι νέοι που καλύπτονται από το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» θα συνεισφέρουν και θα έχουν πρόσβαση στα συστήματα κοινωνικής και εργασιακής προστασίας που ισχύουν στα κράτη μέλη τους, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την συνυπευθυνότητα όλων των εμπλεκόμενων μερών, ιδίως δε των νέων και των εργοδοτών·

38.  τονίζει ότι τα μέτρα στο πλαίσιο του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» είναι ενδεχομένως αποτελεσματικότερα και οικονομικώς αποδοτικότερα όταν οι νέοι βοηθούνται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με τρόπο που τους προσφέρει δυνατότητες διατηρήσιμης απασχόλησης και μισθολογικής προόδου·

39.  τονίζει ότι οι ΕΕΑΚ συνιστούν μια ετερογενή και διαφορετική ομάδα και ότι τα προγράμματα είναι αποτελεσματικότερα και οικονομικώς αποδοτικότερα όταν είναι εστιασμένα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίζονται· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη κατάρτισης ολοκληρωμένων στρατηγικών με σαφείς στόχους, σχεδιασμένων με στόχο να καλύψουν όλες τις κατηγορίες των ΕΕΑΚ· επισημαίνει την ανάγκη παροχής ειδικά προσαρμοσμένων λύσεων, με συνεκτίμηση του τοπικού και περιφερειακού πλαισίου, για παράδειγμα με τη διασφάλιση πιο ενεργού συμμετοχής των εκπροσώπων των τοπικών εργοδοτών, των τοπικών φορέων παροχής κατάρτισης και των τοπικών αρχών· καλεί τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν την ατομική πορεία κάθε υποψηφίου, παρέχοντας παράλληλα στις εθνικές ΔΥΑ την ευελιξία που χρειάζονται για να προσαρμόζουν τα πρότυπα κατάρτισης προφίλ·

40.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κατάλληλες στρατηγικές προσέγγισης και να εντείνουν τις προσπάθειες εντοπισμού της πληθυσμιακής ομάδας των ΕΕΑΚ, και ιδίως των μη ενεργών ΕΕΑΚ που δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα συστήματα, με στόχο την εγγραφή τους και την παρακολούθηση της κατάστασης των νέων που αποχωρούν από τα προγράμματα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» σε τακτά χρονικά διαστήματα (μετά την πάροδο 6, 12 και 18 μηνών), προκειμένου να προωθηθεί η βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας· επισημαίνει την ανάγκη εξεύρεσης προσαρμοσμένων λύσεων κατά περίπτωση λύσεων για ετερογενείς ομάδες νέων ατόμων και την ανάγκη μετατροπής των μη εγγεγραμμένων ΕΕΑΚ σε βασική ομάδα-στόχο· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα διαθέσιμα κονδύλια του ΕΚΤ δεν θα υποκαθιστούν τις δημόσιες δαπάνες και σημειώνει ότι η επαρκής οικονομική ανάπτυξη αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική ένταξη των ΕΕΑΚ στην αγορά εργασίας·

41.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αξιολογήσουν τις ελλείψεις και να διεξαγάγουν αναλύσεις της αγοράς προτού θέσουν σε ισχύ τα συστήματα που προβλέπονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό περιττά προγράμματα κατάρτισης ή την προσωρινή και άσκοπη εκμετάλλευση των ασκουμένων·

42.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν προορατικές μεταβατικές πρωτοβουλίες, όπως ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η καθοδήγηση σε θέματα σταδιοδρομίας και η ενημέρωση σχετικά με την αγορά εργασίας, καθώς και οι υπηρεσίες στήριξης στα σχολεία και οι υπηρεσίες σταδιοδρομίας στα πανεπιστήμια, προκειμένου να διευκολύνουν τη μετάβαση των νέων στην εργασία, εφοδιάζοντάς τους με δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας·

43.  επισημαίνει ότι η έλλειψη προβολής των προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», μπορεί να δυσχεράνει την προσέγγιση όλων των νέων· συνιστά να αναληφθεί δράση για να βελτιωθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης τοπικών εκστρατειών που οργανώνονται με όλους τους σχετικούς τοπικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων νεολαίας, και να υποστηριχθεί η ανάπτυξη πλατφορμών για την εγγραφή των νέων στο πρόγραμμα· συνιστά να είναι προσιτές και κατανοητές για όλους οι πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

44.  επισημαίνει την διαρκή πρόκληση της αναντιστοιχίας μεταξύ των διαθέσιμων δεξιοτήτων και των αναγκών της αγοράς εργασίας· ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της EMCO, να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων παραγόντων στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού·

45.  θεωρεί ότι προβλήματα που συνδέονται με την αναντιστοιχία δεξιοτήτων θα μπορούσαν να επιλυθούν με καλύτερο καθορισμό των ατομικών ικανοτήτων και με διόρθωση των ελαττωμάτων των εθνικών συστημάτων κατάρτισης· υπογραμμίζει ότι η αυξημένη κινητικότητα των νέων θα μπορούσε να βελτιώσει τις δεξιότητές τους και, σε συνδυασμό με την αναγνώριση των προσόντων, να συμβάλει στην αντιμετώπιση της υφιστάμενης γεωγραφικής αναντιστοιχίας δεξιοτήτων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν περαιτέρω το EURES για τον σκοπό αυτό·

46.  τονίζει ότι οι δεξιότητες στο πεδίο των ΤΠΕ μπορούν να προσφέρουν σημαντικό δυναμικό για τη δημιουργία διατηρήσιμων θέσεων εργασίας και, για τον λόγο αυτό, καλεί τα κράτη μέλη να περιλάβουν μέτρα για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων στις ΤΠΕ/των ψηφιακών δεξιοτήτων στα σχέδιά τους για την υλοποίηση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

47.  σημειώνει ότι χρειάζεται μια περισσότερο διαφοροποιημένη και εξατομικευμένη προσέγγιση στην παροχή υπηρεσιών σε διαφορετικές ομάδες της νεολαίας, προκειμένου να αποφευχθούν επιλεκτικές ή ωφελιμιστικές πρακτικές και μεροληπτικές διαδικασίες επιλογής· ζητεί ισχυρότερη, πιο απρόσκοπτη και στοχευμένη προβολή στους νέους που αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια και στους περισσότερο απομακρυσμένους από την αγορά εργασίας νέους· τονίζει εν προκειμένω τη σημασία του αποτελεσματικού συντονισμού του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» με άλλες πολιτικές, όπως οι πολιτικές καταπολέμησης των διακρίσεων, και της διεύρυνσης του φάσματος των παρεμβάσεων που προτείνονται στο πλαίσιο των προσφορών του προγράμματος·

48.  θεωρεί ότι η ανεργία των νέων πρέπει να αντιμετωπιστεί εξαρχής ως ζήτημα προτεραιότητας στα μελλοντικά επιχειρησιακά προγράμματα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)·

Εφαρμογή και παρακολούθηση

49.  επισημαίνει ότι η εφαρμογή του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» παρακολουθείται μέσω του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, των αναθεωρήσεων της επιτροπής EMCO, και ενός ειδικού πλαισίου δεικτών που αναπτύχθηκε από την επιτροπή EMCO σε συνεργασία με την Επιτροπή· καλεί το Συμβούλιο να στηρίξει τα κράτη μέλη κατά την βελτίωση της υποβολής στοιχείων·

50.  σημειώνει ότι η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με το ενδεχόμενο κόστος της εφαρμογής ενός προγράμματος σε κάποιο κράτος μέλος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παροχή ανεπαρκούς χρηματοδότησης για την εφαρμογή του και την επίτευξη των στόχων του· καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε επισκόπηση του κόστους που συνεπάγεται η εφαρμογή του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», όπως προτείνεται από την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 5/2017·

51.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η κατανομή των απαραίτητων πόρων και η αξιολόγηση της συνολικής χρηματοδότησης είναι σημαντικό στοιχείο της επιτυχούς υλοποίησης των προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι ο υπολογισμός της συνολικής χρηματοδότησης μπορεί να προσκρούσει σε εμπόδια λόγω δυσκολιών στη διάκριση ανάμεσα στα διαφορετικά είδη των μέτρων που απευθύνονται στη νεολαία σε εθνικό επίπεδο·

52.  καλεί την Επιτροπή να παρέχει ακριβέστερες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική αποδοτικότητα του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», και την παρακολούθηση της εφαρμογής του στα κράτη μέλη και να υποβάλλει εμπεριστατωμένες ετήσιες εκθέσεις σχετικά με αυτό το ζήτημα·

53.  τονίζει ότι χρειάζονται αποτελεσματικοί μηχανισμοί για τη συζήτηση και την επίλυση των δυσκολιών που αντιμετωπίζονται κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»· υπογραμμίζει την ανάγκη για ισχυρή, αλλά ωστόσο ρεαλιστική και εφικτή, οικονομική δέσμευση από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή ολόκληρου του φάσματος δράσεων του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», μεταξύ άλλων μέσω της διασφάλισης μηχανισμών έγκαιρης επέμβασης, ποιότητας των θέσεων εργασίας, προσφορών περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης, σαφών κριτηρίων επιλεξιμότητας και οικοδόμησης εταιρικών σχέσεων με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη· τονίζει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με τη διασφάλιση αποτελεσματικής προβολής, την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας όπου απαιτείται, τη συνεκτίμηση των τοπικών συνθηκών, τη διευκόλυνση της ενίσχυσης των δεξιοτήτων και τη δημιουργία κατάλληλων δομών παρακολούθησης και αξιολόγησης, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων·

54.  ζητεί αποτελεσματική πολυμερή επιτήρηση της συμμόρφωσης με τη σύσταση του Συμβουλίου για την καθιέρωση ενός προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και εξέταση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων όπου απαιτείται·

55.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων των κρατών μελών για την υλοποίηση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και ζητεί από τις οργανώσεις νεολαίας να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο σχετικά με τις αναλύσεις τους όσον αφορά τις δράσεις των κρατών μελών· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντάξουν εκπροσώπους των νέων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής· υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή των οργανώσεων νεολαίας στη διάδοση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» έχει καθοριστική σημασία για την επιτυχία τους·

56.  σημειώνει την ύπαρξη ορισμένων καθυστερήσεων στην εφαρμογή της ΠΑΝ στα κράτη μέλη, κυρίως για διαδικαστικούς και διαρθρωτικούς λόγους· εκφράζει την ανησυχία του για τον βαθμό στον οποίο απορροφούν τα κράτη μέλη την προχρηματοδότηση που διατίθεται για την εφαρμογή της ΠΑΝ· επιμένει ως εκ τούτου να αναλάβουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών επειγόντως δράση για να αξιοποιήσουν πλήρως και έγκαιρα τους πόρους που διατίθενται για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων· φρονεί ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναλαμβάνουν πρόσθετες χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς τους για την αντιμετώπιση αυτών των διαρθρωτικών προβλημάτων·

57.  χαιρετίζει τη συνεργασία της Επιτροπής με τα κράτη μέλη για τον καθορισμό και τη διάδοση ορθών πρακτικών παρακολούθησης και υποβολής στοιχείων βάσει των υφιστάμενων συστημάτων σε όλα τα κράτη μέλη· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η συγκρισιμότητα των στοιχείων εξακολουθεί να είναι θεμελιώδης για τους σκοπούς αυτούς·

58.  συνιστά στην Επιτροπή να συνεχίσει να εντοπίζει και να διαδίδει τις ορθές πρακτικές στον τομέα της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων, ούτως ώστε να είναι δυνατή η συνεπής και αξιόπιστη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των κρατών μελών, καθώς και η απρόσκοπτη αξιολόγησή τους, μεταξύ άλλων και από ποιοτική άποψη· συνιστά, ειδικότερα, να εξασφαλίζεται η τακτική διάθεση στοιχείων ποιότητας τα οποία θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν περισσότερο ρεαλιστικές και αποτελεσματικές πολιτικές για τους νέους, μεταξύ άλλων μέσω της παρακολούθησης των συμμετεχόντων που αποχωρούν από το σύστημα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» προκειμένου να μειωθούν στο ελάχιστο οι περιπτώσεις εγκατάλειψης του προγράμματος χωρίς κανένα όφελος από αυτό·

59.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα προγράμματα που εγκρίνονται στο πλαίσιο των «Εγγυήσεων για τη Νεολαία» και να θεσπίσει ένα διαφανές, ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης με υποστήριξη ανοιχτών δεδομένων που να καλύπτει την αποδοτικότητα ως προς το κόστος, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα που στοχεύουν σε μεμονωμένα άτομα·

60.  προτείνει να διενεργείται εκ των προτέρων ανάλυση σε κάθε κράτος μέλος, η οποία θα θέτει συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα των προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και προτείνει να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις κατά τη χρηματοδότηση·

61.  ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μέσω της EMCO και του προγράμματος αμοιβαίας μάθησης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση· σημειώνει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία της αμοιβαίας μάθησης που αποσκοπεί στην ενεργοποίηση των πλέον ευπαθών ομάδων·

62.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι τα στοιχεία σχετικά με τους δικαιούχους, τις εκροές και τα αποτελέσματα της ΠΑΝ είναι ελλιπή και συχνά αντιφατικά· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη δημιουργία λιγότερο γραφειοκρατικών και περισσότερο επικαιροποιημένων συστημάτων παρακολούθησης για το υπόλοιπο της χρηματοδότησης από την ΠΑΝ·

63.  ζητεί να εστιασθεί η προσοχή στα αποτελέσματα του προγράμματος της ΠΑΝ, με τον προσδιορισμό συγκεκριμένων δεικτών υπό μορφή μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν στα κράτη μέλη, γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω του προγράμματος και του αριθμού των μόνιμων συμβάσεων που προσφέρθηκαν· συνιστά, επιπλέον, η εμπειρία των καθοδηγητών στο επιλεγέν επάγγελμα να αντιστοιχεί στις δεξιότητες που απαιτούνται από τους αντίστοιχους αιτούντες·

64.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, ώστε να καταστήσουν τους στόχους του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» περισσότερο προσδιορίσιμους ποσοτικώς και να διευκολύνουν την ανάπτυξη τεκμηριωμένων πολιτικών ενεργοποίησης για τους νέους και, συγκεκριμένα, να βελτιώσουν την ικανότητα παρακολούθησης των συμμετεχόντων που αποχωρούν από το πρόγραμμα, ούτως ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο αριθμός των άγνωστων αποχωρήσεων και να υπάρχουν δεδομένα για την τρέχουσα κατάσταση όλων των συμμετεχόντων· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τις κατευθύνσεις που δίνει σχετικά με τη συλλογή δεδομένων και τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τα σημεία αναφοράς και τους στόχους τους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος υπερεκτίμησης των αποτελεσμάτων·

65.  αναγνωρίζει ότι για ορισμένα κράτη μέλη το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» έχει εξελιχθεί σε κινητήρια δύναμη για αλλαγές πολιτικής και για καλύτερο συντονισμό στους τομείς της απασχόλησης και της εκπαίδευσης· τονίζει ότι είναι σημαντικό: να τεθούν ρεαλιστικοί στόχοι όσον αφορά την προώθηση πολιτικών και πλαισίων όπως το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», να αναγνωριστούν οι κύριες προκλήσεις και τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπισή τους και να αξιολογηθούν οι εν λόγω προκλήσεις με τη δέουσα προσοχή στη βελτίωση της απασχολησιμότητας· σημειώνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί και να αξιολογηθεί η έως τώρα συμβολή του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και ότι οι στατιστικές ποιότητας θα πρέπει να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να χαράξουν πιο ρεαλιστικές και αποτελεσματικές πολιτικές για τη νεολαία, χωρίς να δημιουργούν αβάσιμες προσδοκίες·

66.  αναγνωρίζει τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλουν πολλά κράτη μέλη για την εφαρμογή του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»· παρατηρεί, ωστόσο, ότι οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί πλήρως, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με τους κοινωνικούς εταίρους και τους νέους, τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των μέτρων στο πλαίσιο του προγράμματος καθώς και τη στήριξη των ατόμων που αντιμετωπίζουν πολλαπλά εμπόδια· καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, μακροπρόθεσμα, χρειάζονται σημαντικές προσπάθειες και χρηματοδοτικοί πόροι, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που επιδιώκονται με τις «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

67.  θεωρεί ότι οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη χρήση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» δεν πρέπει να αντίκειται στο πνεύμα της ενεργοποίησης της αγοράς εργασίας και στον στόχο της μετάβασης σε μόνιμη απασχόληση· καλεί το Συμβούλιο να επωφεληθεί από την αναθεώρηση του ΠΔΠ για να χορηγήσει επαρκείς πόρους στο πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι νέοι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ηλικία έως 30 ετών, θα λαμβάνουν προσφορές καλής ποιότητας, προσαρμοσμένες στο προφίλ τους, στο επίπεδο των προσόντων τους καθώς και στη ζήτηση της αγοράς εργασίας, προκειμένου να δημιουργηθεί βιώσιμη απασχόληση και να αποφεύγεται η επαναλαμβανόμενη χρήση του προγράμματος·

68.  πιστεύει ότι, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων, πρέπει να αξιολογηθούν όλες οι παράμετροι, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής τους απόδοσης· λαμβάνει υπό σημείωση τις προηγούμενες εκτιμήσεις που παρασχέθηκαν από τη ΔΟΕ και το Eurofound και ζητεί από την Επιτροπή να επιβεβαιώσει ή να επικαιροποιήσει τις προβλέψεις αυτές·

69.  ζητεί να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη, προκειμένου να αποφευχθεί η εκμετάλλευση των νέων από ορισμένες εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν ψευδείς μηχανισμούς κατάρτισης για να εκμεταλλευτούν το εργατικό δυναμικό που χρηματοδοτείται από το κράτος· προτείνει, για τον σκοπό αυτόν, να παρακολουθούνται οι προοπτικές εργασίας των νέων που υπήρξαν δικαιούχοι του προγράμματος, καθώς και να δημιουργηθούν μηχανισμοί που να απαιτούν από τους συμμετέχοντες εργοδότες, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, να μετατρέπουν ένα ελάχιστο ποσοστό των περιόδων πρακτικής άσκησης σε συμβάσεις εργασίας ως προϋπόθεση ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να επωφελούνται από το πρόγραμμα·

70.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή πρόκειται να ολοκληρώσει αξιολόγηση της ΠΑΝ μέχρι το τέλος του 2017, και αναμένει ότι θα ενσωματωθούν γρήγορα οι απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή της· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει συνεχής αξιολόγηση των επιδόσεων της ΠΑΝ από ενδιαφερόμενους φορείς, όπως οι οργανώσεις νεολαίας·

71.  τονίζει την ανάγκη να θεσπιστεί ένα σύστημα δεικτών και μέτρων με σκοπό την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας τόσο των δημόσιων προγραμμάτων απασχόλησης όσο και του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», δεδομένου ότι, παρ’ όλο που εξαρχής είχε προβλεφθεί ένα σύστημα αυτού του είδους, συνεχίζουν να υπάρχουν πολλές ελλείψεις·

72.  ζητεί να ενημερώνονται δεόντως οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα σχετικά με τις εφαρμοστέες διαδικασίες σε περίπτωση κατάχρησης του μέσου, καθώς και να τους παρέχεται η αναγκαία και προβλεπόμενη προστασία·

73.  ζητεί αποτελεσματικό έλεγχο με διαφάνεια, καθώς και υποβολή εκθέσεων και παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο δαπανώνται τα κονδύλια που κατανέμονται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ούτως ώστε να προλαμβάνονται οι καταχρήσεις και η κατασπατάληση πόρων·

Αναγκαίες βελτιώσεις

74.  υπογραμμίζει την ανάγκη εγγύησης μιας μακροπρόθεσμης δέσμευσης μέσω φιλόδοξου προγραμματισμού και σταθερής χρηματοδότησης τόσο από τον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και από τους εθνικούς προϋπολογισμούς, προκειμένου να έχουν πλήρη πρόσβαση όλοι οι νέοι στην ΕΕ που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)·

75.  υπενθυμίζει τη σημασία της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (ΕΕ, κράτη μέλη και τοπικές οντότητες) και της τεχνικής συνδρομής της Επιτροπής για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

76.  τονίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί διά βίου επαγγελματικός προσανατολισμός υψηλής ποιότητας με την ενεργό συμμετοχή των οικογενειών, ώστε να μπορούν οι νέοι να πραγματοποιούν καλύτερες επιλογές όσον αφορά την εκπαίδευση και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία·

77.  σημειώνει ότι, στην ανακοίνωσή της του Οκτωβρίου 2016, η Επιτροπή αντλεί συμπεράσματα σχετικά με την ανάγκη να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της ΠΑΝ· πιστεύει ότι αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί με την εξασφάλιση ότι οι ΕΕΑΚ θα εντάσσονται στην αγορά εργασίας με βιώσιμο τρόπο και με τον καθορισμό στόχων που να αντικατοπτρίζουν την ποικίλη σύνθεση των ΕΕΑΚ, με συγκεκριμένες, λογικές παρεμβάσεις για καθεμία από τις υποομάδες-στόχους· επισημαίνει ότι πρόσθετη χρήση άλλων προγραμμάτων του ΕΚΤ για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ένταξης των ΕΕΑΚ θα μπορούσε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα·

78.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαχειρίζονται τις προσδοκίες με τον καθορισμό ρεαλιστικών και επιτεύξιμων στόχων, να προβαίνουν σε εκτιμήσεις των αποκλίσεων, να αναλύουν την αγορά πριν από την εφαρμογή των συστημάτων, να βελτιώσουν τα συστήματα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων και να βελτιώσουν την ποιότητα των στοιχείων για να μπορέσουν να εκτιμήσουν με επιτυχία τα αποτελέσματα·

79.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ύπαρξη επαρκούς χρηματοδότηση προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής ένταξη όλων των νέων εργαζομένων που είναι άνεργοι ή δεν έχουν πρόσβαση σε κατάλληλη προσφορά κατάρτισης ή εκπαίδευσης· τονίζει ότι, για να διασφαλιστούν βιώσιμα αποτελέσματα, το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» θα πρέπει να βασίζεται στις υφιστάμενες αποδείξεις και εμπειρίες και να συνεχιστεί μακροπρόθεσμα· υπογραμμίζει ότι αυτό απαιτεί αύξηση των δημόσιων πόρων που διατίθενται για ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών·

80.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν δεόντως το κόστος των προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» που εφαρμόζουν, να διαχειρίζονται τις προσδοκίες θέτοντας ρεαλιστικούς και εφικτούς στόχους, να κινητοποιήσουν πρόσθετους πόρους από τους εθνικούς τους προϋπολογισμούς και να ενισχύσουν τη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών τους για την απασχόληση έτσι ώστε να μπορέσουν να εκπληρώσουν τα πρόσθετα καθήκοντα που συνδέονται με την υλοποίηση της ΠΑΝ·

81.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την παροχή δεδομένων παρακολούθησης για να εκτιμηθεί πόσο μακρά θα είναι η διάρκεια των αποτελεσμάτων, από πλευράς ποιότητας και ποσότητας, και να διευκολύνουν την ανάπτυξη πιο τεκμηριωμένων πολιτικών για τη νεολαία· ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια και συνέπεια όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής χωριστών για κάθε φύλο δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη· σημειώνει με ανησυχία ότι η βιωσιμότητα των «θετικών εξόδων» από το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» επιδεινώνεται(9)·

82.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διενεργήσει λεπτομερή ανάλυση των επιπτώσεων των μέτρων που εφαρμόστηκαν στα κράτη μέλη, να ξεχωρίσει τις πιο αποδοτικές, από οικονομικής πλευράς, λύσεις και, βάσει αυτών, να προβεί σε συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με το πώς να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα με υψηλότερο επίπεδο απόδοσης·

o
o   o

83.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

(1) ΕΕ C 120 της 26.4.2013, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.
(3) ΕΕ L 126 της 21.5.2015, σ. 1.
(4) Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν την πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» που δρομολογήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010, την πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους» που δρομολογήθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 και τις «Ομάδες δράσης νέων» που δρομολογήθηκαν τον Ιανουάριο του 2012.
(5) Τον Μάρτιο του 2017: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8002525/3-02052017-AP-EN.pdf/94b69232-83a9-4011-8c85-1d4311215619.
(6) Κοινωνική ένταξη των νέων (Eurofound 2015).
(7) ΕΑΕΚ – Νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης: Χαρακτηριστικά, κόστος και πολιτικά μέτρα στην Ευρώπη (Eurofound 2012).
(8) Λευκή βίβλος σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, σ. 13.
(9) Παράγραφος 164, ειδική έκθεση αριθ. 5/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου