Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0304(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0317/2017

Внесени текстове :

A8-0317/2017

Разисквания :

PV 23/10/2017 - 18
CRE 23/10/2017 - 18

Гласувания :

PV 24/10/2017 - 5.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0391

Приети текстове
PDF 460kWORD 48k
Вторник, 24 октомври 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Наказуеми деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици ***II
P8_TA(2017)0391A8-0317/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно позицията на Съвета на първо четене във връзка с приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета с цел включване на нови психоактивни вещества в определението за „наркотици“ и за отмяна на Решение 2005/387/ПВР на Съвета (10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (10537/1/2017 – C8‑0325/2017),

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Камарата на общините на Обединеното кралство и от Камарата на лордовете на Обединеното кралство в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 21 януари 2014 г.(1),

—  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2013)0618),

—  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в съответствие с член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид член 67а от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0317/2017),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ С 177, 11.6.2014 г., стр. 52.
(2) Приети текстове, 17.4.2014 г., P7_TA(2014)0454.

Правна информация