Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0084(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0270/2017

Předložené texty :

A8-0270/2017

Rozpravy :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Hlasování :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Vysvětlení hlasování
PV 27/03/2019 - 18.7

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Přijaté texty
PDF 1226kWORD 180k
Úterý, 24. října 2017 - Štrasburk Konečné znění
Hnojivé výrobky s označením CE ***I
P8_TA(2017)0392A8-0270/2017

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 24. října 2017 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Název
Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009
Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví pravidla pro dodávání přípravků pro výživu rostlin s označením CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009
(Tento pozměňovací návrh, který nahrazuje spojení „hnojivé výrobky“ spojením „přípravky pro výživu rostlin“, se týká celého textu. V případě přijetí spolunormotvůrci se v celém textu provedou odpovídající změny, včetně dotčených částí uvedených pozměňovacích návrhů.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  Podmínky pro dodávání hnojiv na vnitřní trh byly částečně harmonizovány nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/200315, které se téměř výhradně týká hnojiv z těžených nebo chemicky vyráběných anorganických materiálů. Pro účely hnojení je také třeba využívat recyklované nebo organické materiály. Měly by být stanoveny harmonizované podmínky pro dodávání hnojiv vyráběných z takových recyklovaných nebo organických materiálů na celý vnitřní trh, aby tak vznikla významná pobídka pro jejich další využití. Rozsah harmonizace by proto měl být rozšířen tak, aby zahrnovala recyklované a organické materiály.
(1)  Podmínky pro dodávání hnojiv na vnitřní trh byly částečně harmonizovány nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/200315, které se téměř výhradně týká hnojiv z těžených nebo chemicky vyráběných minerálních materiálů. Pro účely hnojení je také třeba využívat recyklované nebo organické materiály. Měly by být stanoveny harmonizované podmínky pro dodávání hnojiv vyráběných z takových recyklovaných nebo organických materiálů na celý vnitřní trh, aby tak vznikla významná pobídka pro jejich další využití. Prosazování častějšího používání recyklovaných živin by dále podpořilo rozvoj oběhového hospodářství a umožnilo při všeobecném používání živin účinnější využívání zdrojů, přičemž by se snížila závislost Unie na živinách ze třetích zemí. Rozsah harmonizace by proto měl být rozšířen tak, aby zahrnovala recyklované a organické materiály.
_________________
_________________
15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1).
15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (Úř. věst. L 304, 21.11.2003, s. 1).
(Tento pozměňovací návrh zahrnuje také technický pozměňovací návrh na změnu výrazu „anorganický“ na „minerální“ týkající se celého textu. V případě přijetí spolunormotvůrci se v celém textu provedou odpovídající změny, včetně dotčených částí uvedených pozměňovacích návrhů.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)  Živiny v potravinách pocházejí z půdy, proto je zdravá a výživná půda základem zdravých a výživných plodin a potravin. Je třeba, aby zemědělci mohli používat širokou škálu organických i syntetických hnojiv, a mohli tak zlepšovat kvalitu své půdy. Pokud půdní živiny chybí nebo jsou vyčerpány, trpí rostliny nedostatkem živin, což se projeví tím, že buď přestanou růst, nebo pro člověka nebudou mít žádnou výživovou hodnotu.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)   Aby se zajistilo účinné využívání chlévského hnoje a kompostu vyprodukovaného v zemědělských podnicích, měli by zemědělci používat výrobky, které jsou v souladu se zásadami „zodpovědného zemědělství“, upřednostňovat místní distribuční kanály a správné zemědělské a environmentální postupy a používat takové výrobky, které jsou v souladu s právními předpisy Unie v oblasti životního prostředí, například se směrnicí o dusičnanech nebo s rámcovou směrnicí o vodě. Mělo by se podporovat přednostní používání hnojiv vyrobených na místě a v sousedních zemědělských podnicích.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)
(6a)  Hnojivý výrobek s označením CE může mít více než jednu z funkcí popsaných v tomto nařízení v rámci kategorií funkce výrobku. Je-li deklarována byť jen jedna z těchto funkcí, mělo by stačit, aby výrobek splňoval požadavky na kategorii funkce výrobku, která danou deklarovanou funkci popisuje. Naopak v případě, že je deklarována více než jedna z uvedených funkcí, měl by být hnojivý výrobek s označením CE chápán jako kombinace dvou nebo více složkových hnojivých výrobků a splnění požadavků by se mělo z hlediska jejich funkce vyžadovat pro každý ze složkových hnojivých výrobků. Proto by měla existovat zvláštní kategorie funkce výrobku, která by takové kombinace zahrnovala.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 b (nový)
(6b)  Je možné, že výrobce používající jeden nebo více hnojivých výrobků s označením CE, které již byly předmětem posouzení shody provedeného tímto nebo jiným výrobcem, se bude chtít opírat o toto posuzování shody. V zájmu snížení administrativní zátěže na minimum by se výsledný hnojivý výrobek s označením CE měl taktéž považovat za kombinaci dvou nebo více složkových hnojivých výrobků a dodatečné požadavky na shodu této kombinace by měly být omezeny na aspekty, v jejichž případě jsou tyto požadavky v důsledku smíchání příslušných složek opodstatněné.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
(8)  Kontaminující látky v hnojivých výrobcích s označením CE, jako je kadmium, mohou potenciálně představovat riziko pro zdraví lidí a zvířat a pro životní prostředí, neboť se hromadí v životním prostředí a vstupují do potravinového řetězce. Jejich obsah v takových výrobcích by proto měl být omezen. Kromě toho by se mělo v hnojivých výrobcích s označením CE získávaných z biologického odpadu zamezit přítomnosti nečistot, zejména polymerů, ale také kovu a skla, nebo by jejich výskyt měl být omezen v takovém rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné detekcí takových nečistot v odděleně sbíraném biologickém odpadu před zpracováním.
(8)  Nejsou-li hnojivé výrobky s označením CE správně používány, mohou kontaminující látky v nich obsažené, jako je kadmium, potenciálně představovat riziko pro zdraví lidí a zvířat a pro životní prostředí, neboť se hromadí v životním prostředí a vstupují do potravinového řetězce. Jejich obsah v takových výrobcích by proto měl být omezen. Kromě toho by se mělo v hnojivých výrobcích s označením CE získávaných z biologického odpadu zamezit přítomnosti nečistot, zejména polymerů, ale také kovu a skla, nebo by jejich výskyt měl být omezen v takovém rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné detekcí takových nečistot v odděleně sbíraném biologickém odpadu před zpracováním.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)  Členským státům, které již mají přísnější vnitrostátní limitní hodnoty pro kadmium v hnojivech, by mělo být umožněno tyto limitní hodnoty zachovat, dokud zbytek Unie nedosáhne stejné úrovně.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 b (nový)
(8b)   V zájmu zajištění souladu fosforečných hnojivých výrobků s požadavky tohoto nařízení a podpory inovací je nezbytné vytvářet prostřednictvím finančních prostředků, které jsou k dispozici v rámci programu Horizont 2020, programů LIFE, platformy na podporu financování oběhového hospodářství nebo prostřednictvím Evropské investiční banky (EIB) a případně jiných finančních nástrojů, dostatečné investiční pobídky pro rozvoj příslušných technologií, zejména technologií dekadmiace, a nakládání s nebezpečným odpadem s vysokým obsahem kadmia. Komise by měla každoročně podávat Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pobídkách a finančních prostředcích Unie, které poskytla na odstranění kadmia.
Pozměňovací návrh 395
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 c (nový)
(8c)  Ke dni ... [datum použitelnosti tohoto nařízení] by Komise měla vytvořit mechanismus, který dále usnadní přístup k financování výzkumu a inovací zaměřených na technologie dekadmiace a jejich využívání ve výrobních procesech v Unii pro všechny druhy fosfátových hnojiv, jakož i na další možná řešení odstranění kadmia, která jsou v průmyslovém měřítku hospodářsky životaschopná, ale zároveň umožňují zpracování vzniklého odpadu.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  Výrobkům, jež jsou v souladu se všemi požadavky tohoto nařízení, by měl být umožněn volný pohyb na vnitřním trhu. Pokud jeden nebo více složkových materiálů v hnojivém výrobku s označením CE spadá do působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/200918, ale ve výrobním řetězci dosáhne bodu, po kterém už nepředstavuje závažné riziko pro zdraví lidí a zvířat („konečný bod výrobního řetězce“), znamenal by požadavek na zachování souladu výrobku s ustanoveními uvedeného nařízení zbytečnou administrativní zátěž. Takové hnojivé výrobky by proto měly být z požadavků uvedeného nařízení vyňaty. Nařízení (ES) č. 1069/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
(9)  Hnojivým výrobkům s označením CE, jež jsou v souladu se všemi požadavky tohoto nařízení, by měl být umožněn volný pohyb na vnitřním trhu. Pokud je jeden nebo více složkových materiálů získaným produktem spadajícím do působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/200918, ale ve výrobním řetězci dosáhne bodu, po kterém už nepředstavuje riziko pro zdraví lidí a zvířat („konečný bod výrobního řetězce“), znamenal by požadavek na zachování souladu výrobku s ustanoveními uvedeného nařízení zbytečnou administrativní zátěž. Takové hnojivé výrobky by proto měly být z požadavků uvedeného nařízení vyňaty. Nařízení (ES) č. 1069/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
_________________
_________________
18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).
18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1).
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Konečný bod výrobního řetězce by měl být stanoven pro každý příslušný složkový materiál obsahující vedlejší produkty živočišného původu v souladu s postupy stanovenými v nařízení (ES) č. 1069/2009. Pokud proces výroby podle tohoto nařízení začíná již před dosažením zmíněného konečného bodu, požadavky na zpracování podle nařízení (ES) č. 1069/2009 a tohoto nařízení by se měly na hnojivé výrobky s označením CE použít kumulativně, což znamená, že pokud obě nařízení upravují stejný parametr, použije se přísnější požadavek.
(10)  U každé kategorie složkových materiálů, která zahrnuje získané produkty ve smyslu nařízení (ES) č. 1069/2009, by pro každý příslušný složkový materiál obsahující vedlejší produkty živočišného původu měl být v souladu s postupy stanovenými v uvedeném nařízení stanoven konečný bod výrobního řetězce. Aby se využilo technického pokroku, vytvořilo více příležitostí pro výrobce a podniky a uvolnil se potenciál pro lepší využití živin z vedlejších produktů živočišného původu, například chlévského hnoje, měly by práce na stanovení pracovních metod a pravidel pro využití vedlejších produktů živočišného původu, pro něž byl stanoven konečný bod výrobního řetězce, začít ihned po vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud jde o hnojivé výrobky, které obsahují zpracovaný živočišný chlévský hnůj nebo se z něho skládají, je třeba stanovit kritéria pro konečný produkt zpracování chlévského hnoje. Za účelem rozšíření nebo doplnění kategorií složkových materiálů, tak aby zahrnovaly více vedlejších produktů živočišného původu, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Je-li tohoto konečného bodu dosaženo před uvedením hnojivého výrobku s označením CE na trh, ale poté, co proces výroby podle tohoto nařízení již začal, požadavky na zpracování podle nařízení (ES) č. 1069/2009 a tohoto nařízení by se měly na hnojivé výrobky s označením CE použít kumulativně, což znamená, že pokud obě nařízení upravují stejný parametr, použije se přísnější požadavek.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)
(10a)   U vedlejších produktů živočišného původu již široce používaných v členských státech k výrobě hnojiv by měl být konečný bod stanoven bez zbytečného prodlení, a to nejpozději do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)  Pokud jeden nebo více složkových materiálů pro hnojivý výrobek s označením CE spadá do působnosti nařízení (ES) č. 1069/2009 a nedosáhl konečného bodu výrobního řetězce, bylo by zavádějící poskytnout výrobku označení CE podle tohoto nařízení, neboť dodání takového výrobku na trh podléhá požadavkům nařízení (ES) č. 1069/2009. Takové výrobky by proto měly být z působnosti tohoto nařízení vyňaty.
(12)  Dodávání na trh u vedlejšího produktu živočišného původu nebo získaného produktu, v jejichž případě nebyl ve výrobním řetězci definován konečný bod nebo definovaného konečného bodu nebylo v době dodání na trh dosaženo, podléhá požadavkům nařízení (ES) č. 1069/2009. Bylo by proto zavádějící poskytnout výrobku označení CE podle tohoto nařízení. Jakýkoli výrobek obsahující takový vedlejší produkt živočišného původu nebo získaný produkt nebo z něj sestávající by proto měl být z oblasti působnosti tohoto nařízení vyňat.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  U určitých využitých odpadů ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES20 byla identifikována tržní poptávka po jejich využití jako hnojivé výrobky. Kromě toho je třeba stanovit určité požadavky na odpad používaný jako vstupní materiál při procesu využití, na postupy a techniky zpracování, jakož i na hnojivé výrobky získané v procesu využití, aby se zajistilo, že používání takových výrobků nepovede k celkovým nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo zdraví lidí. Pro hnojivé výrobky s označením CE by takové požadavky měly být stanoveny v tomto nařízení. Jakmile proto takové výrobky dosáhnou souladu se všemi požadavky tohoto nařízení, neměly by už být považovány za odpad ve smyslu směrnice 2008/98/ES.
(13)  U určitých využitých odpadů, jako je struvit, biouhel a výrobky na bázi popela, ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES20 byla zjištěna tržní poptávka po jejich využití jako hnojivé výrobky. Kromě toho je třeba stanovit určité požadavky na odpad používaný jako vstupní materiál při procesu využití, na postupy a techniky zpracování, jakož i na hnojivé výrobky získané v procesu využití, aby se zajistilo, že používání takových výrobků nepovede k celkovým nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo zdraví lidí. Pro hnojivé výrobky s označením CE by takové požadavky měly být stanoveny v tomto nařízení. Jakmile proto takové výrobky dosáhnou souladu se všemi požadavky tohoto nařízení, neměly by už být považovány za odpad ve smyslu směrnice 2008/98/ES, a v této souvislosti by měly mít výrobky, které takové využité odpady obsahují nebo se z nich skládají, přístup na vnitřní trh. Aby byla zajištěna právní srozumitelnost, aby se využilo technického pokroku a dále podpořili výrobci k tomu, aby více využívali hodnotné odpadové toky, mělo by se s vědeckými analýzami a stanovením požadavků na zhodnocování takových výrobků na úrovni Unie začít ihned po vstupu tohoto nařízení v platnost. V této souvislosti by Komisi měla být bez zbytečného odkladu svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o stanovení větších nebo dalších kategorií složkových materiálů vhodných pro použití při výrobě hnojivých výrobků s označením CE.
_________________
_________________
20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).
20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)
(13a)  Výrobci v současné době používají jako složku hnojivého výrobku s označením CE některé průmyslové vedlejší, druhotné nebo recyklované produkty pocházející z konkrétních průmyslových procesů. Pro složky hnojivých výrobků s označením CE by měly být požadavky týkající se kategorií složkových materiálů stanoveny v tomto nařízení. Případně by se takové výrobky od okamžiku dosažení všech požadavků tohoto nařízení měly přestat považovat za odpad ve smyslu směrnice 2008/98/ES.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)  Určité látky a směsi, běžně označované jako agronomické přísady, zlepšují způsob uvolňování živin z hnojiva. Látky a směsi, které se dodávají na trh se záměrem přidání do hnojivých výrobků s označením CE pro tento účel, by měly splňovat určitá kritéria účinnosti, za které nese odpovědnost výrobce zmíněných látek či směsí, a proto by jako takové měly být považovány za hnojivé výrobky s označením CE, na které se vztahuje toto nařízení. Kromě toho by hnojivé výrobky s označením CE obsahující takové látky nebo směsi měly podléhat určitým kritériím účinnosti a bezpečnosti. Takové látky a směsi by proto také měly být regulovány jako složkové materiály pro hnojivé výrobky s označením CE.
(14)  Určité látky a směsi, označované jako agronomické přísady, zlepšují způsob uvolňování živin z hnojiva. Látky a směsi, které se dodávají na trh se záměrem přidání do hnojivých výrobků s označením CE pro tento účel, by měly splňovat určitá kritéria účinnosti a kritéria pro bezpečnost a životní prostředí, za které nese odpovědnost výrobce zmíněných látek či směsí, a proto by jako takové měly být považovány za hnojivé výrobky s označením CE, na které se vztahuje toto nařízení. Kromě toho by hnojivé výrobky s označením CE obsahující takové látky nebo směsi měly podléhat určitým kritériím účinnosti a kritériím pro bezpečnost a životní prostředí. Takové látky a směsi by proto také měly být regulovány jako složkové materiály pro hnojivé výrobky s označením CE.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)   Vzhledem k tomu, že výrobky, které kromě hnojivých prvků sestávají i z látek a směsí, mají být přidávány do půdy a vypouštěny do životního prostředí, měla by se kritéria shody uplatňovat na všechny materiály použité ve výrobku, zejména pokud jsou malé nebo se rozkládají na malé fragmenty, které se mohou rozptýlit v půdě a ve vodních systémech a mohou se rozšířit do širšího prostředí. Proto by ověřování plnění kritérií biologické rozložitelnosti a souladu mělo probíhat v realistických podmínkách in-vivo, které by zohledňovaly různou rychlost rozkladu za anaerobních podmínek, ve vodních biotopech nebo pod vodou, za plného promáčení nebo ve zmrzlé půdě.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  Určité látky, směsi a mikroorganismy, běžně označované jako pomocné rostlinné přípravky, nejsou jako takové živinami, avšak přesto stimulují procesy výživy rostlin. Pokud je výlučným účelem takových výrobků zlepšit efektivitu využívání živin rostlinami, zvýšit toleranci vůči abiotickému stresu nebo kvalitativní znaky plodiny, jsou svojí povahou podobnější hnojivým výrobkům než většině kategorií přípravků na ochranu rostlin. Takové výrobky by proto mělo být možné opatřit označením CE podle tohoto nařízení a měly by být vyňaty z působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/200921. Nařízení (ES) č. 1107/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
(15)  Určité látky, směsi a mikroorganismy, označované jako pomocné rostlinné přípravky, nejsou jako takové zdrojem živin, avšak přesto stimulují přirozené procesy výživy rostlin. Pokud je výlučným účelem takových výrobků zlepšit efektivitu využívání živin rostlinami, zvýšit toleranci vůči abiotickému stresu či kvalitativní znaky plodiny, rozklad organických složek půdy nebo zvýšit dostupnost živin v rhizosféře, jsou svojí povahou podobnější hnojivým výrobkům než většině kategorií přípravků na ochranu rostlin. Z toho vyplývá, že fungují jako doplněk k hnojivům a jejich cílem je optimalizovat účinnost hnojiv a snížit dávkování živin. Takové výrobky by proto mělo být možné opatřit označením CE podle tohoto nařízení a měly by být vyňaty z působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/200921. Nařízení (ES) č. 1107/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
_________________
_________________
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1).
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)
(15a)  Kategorie složkových materiálů by měly být v případě mikroorganismů rozšířeny nebo doplněny, aby se zajistil a zvýšil inovační potenciál, pokud jde o rozvoj a objevování nových mikrobiálních pomocných rostlinných přípravků. V zájmu podnícení inovací a vytvoření právní jistoty pro výrobce, pokud jde o požadavky, které mají být splněny při používání mikroorganismů jako složkových materiálů pro hnojivé výrobky s označením CE, je třeba jasně vymezit harmonizované metody pro posuzování bezpečnosti mikroorganismů. Přípravná činnost k definování těchto metod posouzení bezpečnosti by měla být zahájena bezprostředně po vstupu tohoto nařízení v platnost. Na Komisi by měla být přenesena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy, aby bylo možné bezodkladně stanovit požadavky, které musejí zemědělci splňovat při prokazování bezpečnosti mikroorganismů za účelem jejich použití v hnojivých výrobcích s označením CE.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
(16)  Výrobky s jednou nebo více funkcemi, z nichž jedna spadá do působnosti nařízení (ES) č. 1107/2009, by měly zůstat pod kontrolou, která je pro takové výrobky určena a stanovena v uvedeném nařízení. Pokud takové výrobky mají rovněž funkci hnojivého výrobku, bylo by zavádějící poskytnout jim označení CE podle tohoto nařízení, jelikož dodání přípravku na ochranu rostlin na trh je podmíněno povolením přípravku platným v dotčeném členském státě. Takové výrobky by proto měly být z působnosti tohoto nařízení vyňaty.
(16)  Výrobky s jednou nebo více funkcemi, z nichž jedna spadá do působnosti nařízení (ES) č. 1107/2009, jsou přípravky na ochranu rostlin, na něž se vztahuje oblast působnosti uvedeného nařízení. Tyto výrobky by měly zůstat pod kontrolou, která je pro určena a stanovena v uvedeném nařízení. Pokud takové výrobky mají rovněž funkci nebo účinek hnojivého výrobku, bylo by zavádějící poskytnout jim označení CE podle tohoto nařízení, jelikož dodání přípravku na ochranu rostlin na trh je podmíněno povolením přípravku platným v dotčeném členském státě. Takové výrobky by proto měly být z působnosti tohoto nařízení vyňaty.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
(17)  Toto nařízení by nemělo bránit uplatňování stávajících právních předpisů Unie týkajících se aspektů ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, na něž se toto nařízení nevztahuje. Toto nařízení by se tedy mělo použít, aniž by byly dotčeny směrnice Rady 86/278/EHS22, směrnice Rady 89/391/EHS23, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200624, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200825, nařízení Komise (ES) č. 1881/200626, směrnice Rady 2000/29/ES27, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/201328 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/201429.
(17)  Bez ohledu na druh přípravku pro výživu rostlin s označením CE by toto nařízení nemělo bránit uplatňování stávajících právních předpisů Unie týkajících se aspektů ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, na něž se toto nařízení nevztahuje. Toto nařízení by se tedy mělo použít, aniž by byly dotčeny směrnice Rady 86/278/EHS22, směrnice Rady 89/391/EHS23, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200624, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200825, nařízení Komise (ES) č. 1881/200626, směrnice Rady 2000/29/ES27, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/201328, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/201429, směrnice Rady 91/676/EHS29a a směrnice 2000/60/EC29b.
_________________
_________________
22 Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství (Úř. věst. L 181, 4.7.1986, s. 6).
22 Směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství (Úř. věst. L 181, 4.7.1986, s. 6).
23 Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1).
23 Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1).
24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).
24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).
25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).
25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).
26 Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).
26 Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).
27 Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1).
27 Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1).
28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání (Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 1).
28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání (Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 1).
29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).
29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (Úř. věst. L 317, 4.11.2014, s. 35).
29a Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1).
29b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)
(17a)   Vysledovatelnost výrobků, které jsou náchylné k organickému znečištění z určitých potenciálně problematických zdrojů (nebo jsou tak vnímány), je třeba zajistit až ke zdroji organického materiálu. To je nutné k zajištění důvěry spotřebitelů a omezení škod v případě místní kontaminace. V důsledku toho bude možné identifikovat podniky, které používají hnojivé výrobky s obsahem organického materiálu z těchto zdrojů. To by mělo být povinné pro výrobky obsahující materiál z odpadů nebo z vedlejších produktů, které nebyly podrobeny žádnému zpracování, jímž se ničí organické znečisťující látky, patogenní původci a genetický materiál. Účelem není pouze omezit rizika pro zdraví a životní prostředí, ale rovněž zvýšit důvěru veřejnosti a zmírnit obavy zemědělců, pokud jde o patogenní původce, organické znečišťující látky a genetický materiál. V zájmu ochrany majitelů půdy před znečištěním, které sami nezavinili, jsou členské státy vyzvány, aby stanovily přiměřená pravidla odpovědnosti.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)
(17b)   Toto nařízení by se nemělo vztahovat na neošetřené vedlejší produkty živočišné výroby.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)
(19a)   V souladu s oběhovým hospodářstvím už výrobci používají jako složky hnojivých výrobků s označením CE některé průmyslové vedlejší nebo druhotné produkty konkrétních průmyslových postupů. Požadavky související s takovými kategoriemi složkových materiálů by měly být stanoveny v příloze II.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
(20)  Lze očekávat, že blend různých hnojivých výrobků s označením CE, z nichž každý byl s úspěchem podroben posouzení shody s příslušnými požadavky pro takový materiál, je sám vhodný pro použití jako hnojivý výrobek s označením CE, s výhradou splnění pouze určitých doplňkových požadavků opodstatněných mísením. Aby se proto předešlo zbytečné administrativní zátěži, měly by takové blendy patřit do samostatné kategorie, pro kterou by posuzování shody mělo být omezeno na doplňkové požadavky opodstatněné mísením.
(20)  Lze očekávat, že kombinace výrobků z různých kategorií funkce výrobku, z nichž každý byl s úspěchem podroben posouzení shody s příslušnými požadavky pro takový materiál, je sama o sobě vhodná pro použití jako hnojivý výrobek s označením CE, s výhradou splnění pouze určitých doplňkových požadavků opodstatněných mísením. Aby se proto předešlo zbytečné administrativní zátěži, měly by takové kombinace patřit do samostatné kategorie, pro kterou by posuzování shody mělo být omezeno na doplňkové požadavky opodstatněné mísením.
(Tento pozměňovací návrh zahrnuje také pozměňovací návrh na změnu výrazu „blend“ (v množném či jednotném čísle) na výraz „kombinace“ (v množném či jednotném čísle) týkající se celého textu. V případě přijetí spolunormotvůrci se v celém textu provedou odpovídající změny, včetně dotčených částí uvedených pozměňovacích návrhů.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25
(25)  Při uvádění hnojivého výrobku s označením CE na trh by měl dovozce na jeho obalu uvést své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž jej lze kontaktovat, aby se umožnil dozor nad trhem.
(25)  Při uvádění výrobku s označením CE na trh by měl dovozce na jeho obalu uvést své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž jej lze kontaktovat, jakož i výrobce ze třetích zemí, aby se umožnil dozor nad trhem.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31
(31)  Pokud harmonizované normy nebyly přijaty nebo nepokrývají všechny prvky požadavků na kvalitu a bezpečnost stanovené v tomto nařízení dostatečně podrobně, může být třeba stanovit jednotné podmínky pro provádění těchto požadavků. Komisi by proto měla být svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty, kterými se takové podmínky stanoví ve společných specifikacích. Z důvodů právní jistoty by mělo být upřesněno, že hnojivé výrobky s označením CE musí takové specifikace splňovat, a to i tehdy, pokud jsou považovány za vyhovující harmonizovaným normám.
(31)  Pokud harmonizované normy nebyly přijaty nebo nepokrývají všechny prvky požadavků na kvalitu a bezpečnost stanovené v tomto nařízení dostatečně podrobně a pokud při schvalování a aktualizaci norem, které mají tyto požadavky zohlednit, dochází k příliš velkým prodlevám, může být třeba zavést dočasná opatření pro stanovení jednotných podmínek pro provádění těchto požadavků. Komisi by proto měla být svěřena pravomoc přijímat prováděcí akty, kterými se takové podmínky stanoví ve společných specifikacích. Z důvodů právní jistoty by mělo být upřesněno, že hnojivé výrobky s označením CE musí takové specifikace splňovat, a to i tehdy, pokud jsou považovány za vyhovující harmonizovaným normám.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47
(47)  Hnojivé výrobky s označením CE by měly být uváděny na trh pouze tehdy, pokud jsou dostatečně účinné a nepředstavují nepřijatelná rizika pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí, jsou-li řádně skladovány a používány k určenému účelu a za podmínek používání, které lze rozumně předvídat, tedy používání, které může vyplývat z dovoleného a snadno předvídatelného lidského chování. Proto by měly být stanoveny požadavky na bezpečnost a kvalitu a také vhodné kontrolní mechanismy. Kromě toho by určené použití hnojivých výrobků s označením CE nemělo vést k tomu, že potraviny nebo krmiva přestanou být bezpečné.
(47)  Hnojivé výrobky s označením CE by měly být uváděny na trh pouze tehdy, pokud jsou dostatečně účinné a nepředstavují riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí, jsou-li řádně skladovány a používány k určenému účelu a za podmínek používání, které lze rozumně předvídat, tedy používání, které může vyplývat z dovoleného a snadno předvídatelného lidského chování. Proto by měly být stanoveny požadavky na bezpečnost a kvalitu a také vhodné kontrolní mechanismy. Kromě toho by určené použití hnojivých výrobků s označením CE nemělo vést k tomu, že potraviny nebo krmiva přestanou být bezpečné.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49
(49)  Stávající systém by měl být doplněn postupem, na jehož základě jsou zúčastněné strany informovány o plánovaných opatřeních, pokud jde o hnojivé výrobky s označením CE představující nepřijatelné riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí. Tento postup by měl rovněž orgánům dozoru nad trhem umožnit, aby ve spolupráci s příslušnými hospodářskými subjekty začaly jednat co nejdříve, pokud jde o takové hnojivé výrobky.
(49)  Stávající systém by měl být doplněn postupem, na jehož základě jsou všechny zúčastněné strany, včetně zdravotnických a spotřebitelských zúčastněných subjektů, informovány o plánovaných opatřeních, pokud jde o hnojivé výrobky s označením CE představující riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí. Tento postup by měl rovněž orgánům dozoru nad trhem umožnit, aby ve spolupráci s příslušnými hospodářskými subjekty začaly jednat co nejdříve, pokud jde o takové hnojivé výrobky.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55
(55)  Slibného technického pokroku bylo dosaženo v oblasti recyklace odpadu, jako je recyklace fosforu z kalu z čistíren odpadních vod, a při výrobě hnojivých výrobků z vedlejších produktů živočišného původu, jako je biouhel. Po vědecké analýze výrobních postupů a stanovení požadavků na zpracování na úrovni Unie by výrobky, které obsahují takové materiály nebo se z takových materiálů skládají, měly mít bez zbytečného prodlení přístup na vnitřní trh. Za tímto účelem by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o vymezení širších nebo dalších kategorií hnojivých výrobků s označením CE nebo složkových materiálů, které lze používat při výrobě takových výrobků. U vedlejších produktů živočišného původu by kategorie složkových materiálů měly být rozšířeny nebo doplněny, pouze pokud byl v souladu s postupy stanovenými v nařízení (ES) č. 1069/2009 stanoven konečný bod výrobního řetězce, neboť vedlejší produkty živočišného původu, pro něž nebyl stanoven konečný bod, jsou v každém případě z působnosti tohoto nařízení vyňaty.
(55)  Slibného technického pokroku bylo dosaženo v oblasti recyklace odpadu, jako je recyklace fosforu z kalu z čistíren odpadních vod, jako je struvit, při výrobě hnojivých výrobků z vedlejších produktů živočišného původu, jako je biouhel, a využití fosforu po spalování, jako jsou výrobky na bázi popela. Po vědecké analýze výrobních postupů a stanovení požadavků na zpracování na úrovni Unie by výrobky, které obsahují takové materiály nebo se z takových materiálů skládají, měly mít bez zbytečného prodlení přístup na vnitřní trh. Za tímto účelem by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o přípustnost používat tyto materiály při výrobě. U produktů pocházejících z vedlejších produktů živočišného původu by kategorie složkových materiálů měly být rozšířeny nebo doplněny, pouze pokud byl v souladu s postupy stanovenými v nařízení (ES) č. 1069/2009 stanoven konečný bod výrobního řetězce.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55 a (nový)
(55a)  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat jiné polymery než polymery s živinami. Tato výjimka nebo omezení by však měly být omezeny na případy, kdy účelem polymeru je regulace uvolňování živin nebo zvyšování schopnosti hnojivého výrobku s označením CE zadržovat vodu. Inovativní výrobky, které takové polymery obsahují, by měly mít přístup na vnitřní trh. V zájmu minimalizace rizik, které mohou představovat jiné polymery než polymery s živinami pro lidské zdraví, bezpečnost nebo životní prostředí, je nezbytné stanovit kritéria pro jejich biologickou rozložitelnost, tak aby byly schopny projít fyzikálním a biologickým rozkladem. Za tímto účelem by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, jimiž stanoví kritéria pro přeměnu polymerního uhlíku na oxid uhličitý (CO2) a příslušnou zkušební metodu biologické rozložitelnosti.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 56
(56)  Kromě toho by mělo být možné okamžitě reagovat na nová zjištění týkající se podmínek, aby hnojivé výrobky s označením CE byly dostatečně účinné, a na nová posouzení rizik týkajících se zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnosti nebo životního prostředí. Za tímto účelem by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změnu požadavků platných pro různé kategorie hnojivých výrobků s označením CE.
(56)  Kromě toho by mělo být možné okamžitě reagovat na nová zjištění týkající se podmínek, aby hnojivé výrobky s označením CE byly dostatečně účinné, a na nová posouzení rizik týkajících se zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnosti nebo životního prostředí, přičemž se zohlední posouzení provedená orgány v členských státech nebo ve spolupráci s nimi. Za tímto účelem by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o změnu požadavků platných pro různé kategorie hnojivých výrobků s označením CE.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57
(57)  Při výkonu těchto pravomocí je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.
(57)  Při přijímání aktů v přenesené pravomoci podle tohoto nařízení je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Za účelem zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a tito odborníci mají systematicky přístup na schůze skupin odborníků Komise zabývajících se vypracováním aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59 a (nový)
(59a)  Vzhledem k vysoké míře závislosti na dovozu fosforitu do Unie Komise tuto látku označila za kritickou surovinu. Proto je nutné monitorovat dopad tohoto nařízení obecně na přístup k surovinám, konkrétně na dostupnost fosforitu a obecně i konkrétně na ceny. Po tomto hodnocení by Komise v případě zjištění negativních dopadů měla přijmout veškerá opatření, která považuje za vhodná pro nápravu těchto případů narušení obchodu.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a
a)  vedlejší produkty živočišného původu, na které se vztahují požadavky nařízení (ES) č. 1069/2009;
a)  vedlejší produkty živočišného původu nebo získané produkty, které jsou dodány na trh na základě požadavků nařízení (ES) č. 1069/2009;
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b a (nové)
ba)   směrnice 91/676/EHS;
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. b b (nové)
bb)  směrnice 2000/60/ES;
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – bod 1
1)  „hnojivým výrobkem“ látka, směs, mikroorganismus nebo jakýkoli jiný materiál, který je použit nebo který je určen k použití, buď samostatně nebo smíchán s jiným materiálem, na rostlinách nebo jejich rhizosféře za účelem poskytnutí živiny rostlinám nebo ke zlepšení jejich efektivity využívání živin;
1)  „přípravkem pro výživu rostlin“ látka, směs, mikroorganismus nebo jakýkoli jiný materiál, který je použit nebo který je určen k použití, buď samostatně, nebo smícháním s jiným materiálem, na houbách nebo na jejich mykosféře nebo na rostlinách v kterékoli fázi jejich růstu včetně semen a/nebo v jejich rhizosféře za účelem poskytnutí živin rostlinám nebo houbám nebo ke zlepšení jejich fyzikálních, chemických či biologických podmínek růstu nebo jejich celkové vitality, výnosů a kvality, včetně zvýšení schopnosti rostliny přijímat živiny (s výjimkou produktů na ochranu rostlin v působnosti nařízení (ES) č. 1107/2009);
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – bod 3
3)  „látkou“ látka ve smyslu čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1907/2006;
3)  „látkou“ chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním procesem, včetně všech přídatných látek nezbytných k uchování jeho stability a všech nečistot vznikajících v rámci použitého procesu, avšak s vyloučením všech rozpouštědel, která lze oddělit bez ovlivnění stability látky nebo změny jejího složení;
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Čl. 2 – pododstavec 1 – bod 13
13)  „technickou specifikací“ dokument, jenž předepisuje technické požadavky, které má hnojivý výrobek s označením CE splňovat;
13)  „technickou specifikací“ dokument, jenž předepisuje technické požadavky, které má hnojivý výrobek s označením CE nebo postup jeho výroby splňovat;
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
Členské státy nesmí bránit tomu, aby byly na trh dodávány hnojivé výrobky s označením CE, které jsou v souladu s tímto nařízením.
Členské státy nesmějí v souvislosti s aspekty a riziky, na něž se vztahuje toto nařízení, bránit dodávání hnojivých výrobků s označením CE, které jsou v souladu s tímto nařízením, na trh.
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)
Toto nařízení nebrání členským státům v tom, aby zachovaly v platnosti nebo přijaly ustanovení, která jsou v souladu se Smlouvami a jež upravují používání hnojivých výrobků s označením CE za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí, a sice za předpokladu, že tato ustanovení nevyžadují změny hnojivých výrobků s označením CE, jež jsou v souladu s tímto nařízením, a neovlivňují podmínky pro uvádění těchto výrobků na trh.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)
2a.   Současně se zveřejněním tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie vydá Komise příručku, která výrobcům a orgánům dozoru nad trhem poskytne jasné informace a na příkladech ukáže, jak by etiketa měla vypadat. V této příručce budou také upřesněny další relevantní informace, jež jsou uvedeny v příloze III části 1 odst. 2 písm. d).
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3
3.  Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě po dobu deseti let od uvedení hnojivého výrobku s označením CE, kterého se zmíněné doklady týkají, na trh.
3.  Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě po dobu pěti let od uvedení hnojivého výrobku s označením CE, kterého se zmíněné doklady týkají, na trh.
(Jedná se o pozměňovací návrh týkající se lhůty na uchovávání celé technické dokumentace, jež se uplatní v celém textu. V případě přijetí spolunormotvůrci se v celém textu provedou odpovídající změny, včetně dotčených částí uvedených pozměňovacích návrhů.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1
Výrobci zajistí, aby byly zavedeny postupy, díky nimž hnojivé výrobky s označením CE, které jsou součástí sériové výroby, zůstanou ve shodě s tímto nařízením. Je třeba patřičně přihlédnout ke změnám výrobní metody nebo parametrům takových hnojivých výrobků a změnám harmonizovaných norem, společných specifikací uvedených v článku 13 nebo jiných technických specifikací, na jejichž základě se prohlašuje shoda hnojivého výrobku s označením CE.
Výrobci zajistí, aby byly zavedeny postupy, díky nimž hnojivé výrobky s označením CE, které jsou součástí sériové výroby, zůstanou ve shodě s tímto nařízením. Je třeba patřičně přihlédnout ke změnám parametrů takových hnojivých výrobků a změnám harmonizovaných norem, společných specifikací uvedených v článku 13 nebo jiných technických specifikací, na jejichž základě se prohlašuje shoda hnojivého výrobku s označením CE.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 2
Je-li to vhodné vzhledem k výkonnosti hnojivého výrobku s označením CE nebo rizikům, která výrobek představuje, provádějí výrobci zkoušky vzorků takových hnojivých výrobků dodaných na trh a šetření a v případě potřeby vedou knihy stížností, nevyhovujících hnojivých výrobků s označením CE a záznamy o případech stažení takových výrobků z oběhu a průběžně o těchto kontrolních činnostech informují distributory.
Je-li to vhodné vzhledem k výkonnosti hnojivého výrobku s označením CE nebo rizikům, která výrobek představuje, provádějí výrobci za účelem bezpečnosti a ochrany zdraví spotřebitelů a životního prostředí zkoušky vzorků takových hnojivých výrobků dodaných na trh a šetření a vedou knihy stížností, nevyhovujících hnojivých výrobků s označením CE a záznamy o případech stažení takových výrobků z oběhu a průběžně o těchto kontrolních činnostech informují distributory a orgány dozoru nad trhem.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6
6.  Výrobci uvedou na obalu hnojivého výrobku s označením CE, nebo v případech, kdy je hnojivý výrobek dodáván bez obalu, v dokladu přiloženém k hnojivému výrobku své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Poštovní adresa musí uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru nad trhem.
6.  Výrobci uvedou na obalu hnojivého výrobku s označením CE, nebo v případech, kdy je hnojivý výrobek dodáván bez obalu, v dokladu přiloženém k hnojivému výrobku své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Poštovní adresa musí uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat. Tyto informace se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru nad trhem, které určí dotyčný členský stát, a musejí být jasné, srozumitelné a čitelné.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7
7.  Výrobci zajistí, aby byly hnojivé výrobky s označením CE označeny v souladu s přílohou III, nebo aby v případech, kdy je hnojivý výrobek dodáván bez obalu, bylo označení uvedeno v dokladu přiloženém k hnojivému výrobku a v okamžiku uvedení výrobku na trh bylo k dispozici pro účely kontroly. Označení musí být v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát, a musí být jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné.
7.  Výrobci zajistí, aby byl hnojivý výrobek s označením CE označen v souladu s přílohou III, nebo aby v případech, kdy je obal příliš malý na to, aby byly na etiketě uvedeny veškeré informace, nebo pokud je hnojivý výrobek s označením CE dodáván bez obalu, bylo označení uvedeno v dokladu přiloženém k hnojivému výrobku s označením CE. Informace požadované v souladu s přílohou III musí být v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát, a musí být jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 10 – návětí
10.  Výrobce předloží příslušnému orgánu členského státu určení zprávu o zkoušce odolnosti vůči výbuchu, která je stanovena v příloze IV pro tyto hnojivé výrobky s označením CE:
10.  Výrobce předloží příslušnému orgánu členského státu určení zprávu o zkoušce odolnosti vůči výbuchu, která je stanovena v příloze IV, a zajistí, aby uvedenou zkouškou prošly tyto hnojivé výrobky s označením CE:
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 10 – pododstavec 1 – písm. b
b)  blendy hnojivých výrobků vymezené v kategorii funkce výrobku 7 v příloze I, které obsahují hnojivo uvedené v písmenu a).
b)  kombinace z různých kategorií funkce výrobku vymezené v kategorii funkce výrobku 7 v příloze I, které obsahují hnojivo uvedené v písmenu a).
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 10 – pododstavec 2
Zpráva musí být předložena nejméně pět dnů před uvedením těchto výrobků na trh.
Zpráva musí být předložena nejméně pět pracovních dnů před uvedením těchto výrobků na trh. Seznam příslušných orgánů v jednotlivých členských státech zveřejní Komise na svých internetových stránkách.
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
1.  Dovozci mohou uvádět na trh pouze hnojivé výrobky s označením CE, které jsou v souladu s právními předpisy.
1.  Dovážet do Unie a uvádět na trh Unie lze pouze hnojivé výrobky s označením CE, které jsou v souladu s právními předpisy.
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2
2.  Před uvedením hnojivého výrobku s označením CE na trh dovozci zajistí, aby výrobce provedl příslušný postup posuzování shody uvedený v článku 14. Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci, aby k hnojivému výrobku s označením CE bylo přiloženo EU prohlášení o shodě a požadované doklady a aby výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 6 odst. 5 a 6. Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že hnojivý výrobek s označením CE není ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými v příloze I, příloze II nebo v příloze III, nesmí uvést hnojivý výrobek na trh, dokud nebude uveden do shody. Dále, pokud hnojivý výrobek s označením CE představuje nepřijatelné riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí, musí o tom být výrobce, jakož i orgány dozoru nad trhem dovozcem informováni.
2.  Před uvedením hnojivého výrobku s označením CE na trh dovozci zajistí, aby výrobce provedl příslušný postup posuzování shody uvedený v článku 14. Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci, aby k hnojivému výrobku s označením CE bylo přiloženo EU prohlášení o shodě a požadované doklady a aby výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 6 odst. 5 a 6. Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že hnojivý výrobek s označením CE není ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými v tomto nařízení, nesmí uvést hnojivý výrobek na trh, dokud nebude uveden do shody. Dále, pokud hnojivý výrobek s označením CE představuje nepřijatelné riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí, musí o tom být výrobce, jakož i orgány dozoru nad trhem dovozcem informováni.
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3
3.  Dovozci uvedou na obalu hnojivého výrobku s označením CE, nebo v případech, kdy je hnojivý výrobek s označením CE dodáván bez obalu, v dokladu přiloženém k hnojivému výrobku své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru nad trhem.
3.  Dovozci uvedou na obalu hnojivého výrobku s označením CE, nebo v případech, kdy je hnojivý výrobek s označením CE dodáván bez obalu, v dokladu přiloženém k hnojivému výrobku své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat, jakož i výrobce ze třetích zemí. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru nad trhem.
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4
4.  Dovozci zajistí, aby byl hnojivý výrobek s označením CE označen v souladu s přílohou III v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát.
4.  Dovozci zajistí, aby byl hnojivý výrobek s označením CE označen v souladu s přílohou III, nebo aby v případech, kdy je obal příliš malý na to, aby byly na etiketě uvedeny veškeré informace, nebo je hnojivý výrobek s označením CE dodáván bez obalu, bylo označení uvedeno v dokladu přiloženém k hnojivému výrobku s označením CE. Informace požadované v souladu s přílohou III se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6
6.  Je-li to vhodné vzhledem k výkonnosti hnojivého výrobku s označením CE nebo rizikům, která výrobek představuje, provádějí dovozci zkoušky vzorků takových hnojivých výrobků dodaných na trh a šetření a v případě potřeby vedou knihy stížností, nevyhovujících hnojivých výrobků s označením CE a záznamy o případech stažení takových výrobků z oběhu a průběžně o těchto kontrolních činnostech informují distributory.
6.  Je-li to vhodné vzhledem k výkonnosti hnojivého výrobku s označením CE nebo rizikům, která výrobek představuje, provádějí dovozci za účelem bezpečnosti a ochrany zdraví spotřebitelů a životního prostředí zkoušky vzorků takových hnojivých výrobků dodaných na trh a šetření a vedou knihy stížností, nevyhovujících hnojivých výrobků s označením CE a záznamy o případech stažení takových výrobků z oběhu a průběžně o těchto kontrolních činnostech informují distributory.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 8
8.  Dovozci po dobu deseti let od uvedení hnojivého výrobku s označením CE na trh uchovávají kopii EU prohlášení o shodě pro potřeby orgánů dozoru nad trhem a zajišťují, aby těmto orgánům mohla být na požádání předložena technická dokumentace.
8.  Dovozci po dobu pěti let od uvedení hnojivého výrobku s označením CE na trh uchovávají kopii EU prohlášení o shodě pro potřeby orgánů dozoru nad trhem a zajišťují, aby těmto orgánům mohla být na požádání předložena technická dokumentace. Na žádost dovozci ostatním dotyčným hospodářským subjektům zpřístupní kopii EU prohlášení o shodě.
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1
Před dodáním hnojivého výrobku s označením CE na trh distributoři ověří, zda je k němu přiloženo EU prohlášení o shodě a požadované doklady, zda je označen v souladu s přílohou III v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům v členském státě, v němž má být hnojivý výrobek s označením CE dodán na trh, a zda výrobce a dovozce splnili příslušné požadavky stanovené v čl. 6 odst. 5 a 6 a v čl. 8 odst. 3.
Před dodáním hnojivého výrobku s označením CE na trh distributoři ověří, zda jsou k němu přiloženy požadované doklady, zda je označen v souladu s přílohou III v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům v členském státě, v němž má být hnojivý výrobek s označením CE dodán na trh, a zda výrobce a dovozce splnili příslušné požadavky stanovené v čl. 6 odst. 5 a 6 a v čl. 8 odst. 3. Je-li obal příliš malý na to, aby byly na etiketě uvedeny veškeré informace, nebo pokud je hnojivý výrobek s označením CE dodáván bez obalu, distributoři ověří, zda jsou požadované údaje uvedeny v dokladu přiloženém k hnojivému výrobku s označením CE.
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2
Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že hnojivý výrobek s označením CE není ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými v příloze I, příloze II nebo v příloze III, nesmí dodat hnojivý výrobek na trh, dokud nebude uveden do shody. Dále, pokud hnojivý výrobek s označením CE představuje nepřijatelné riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.
Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že hnojivý výrobek s označením CE není ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými v tomto nařízení, nesmí dodat hnojivý výrobek na trh, dokud nebude uveden do shody. Dále, pokud hnojivý výrobek s označením CE představuje nepřijatelné riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
Aniž jsou dotčeny společné specifikace uvedené v článku 13, předpokládá se, že hnojivé výrobky s označením CE, které jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě s požadavky stanovenými v přílohách I, II a III, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.
Hnojivé výrobky s označením CE, které jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, nebo byly podrobeny zkouškám v souladu s nimi, jsou ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými v přílohách I, II a III, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
Komise může přijmout prováděcí akty, kterými se stanoví společné specifikace, jejichž dodržování zajistí shodu s požadavky stanovenými v přílohách I, II a III, na které se tyto specifikace nebo jejich části vztahují. Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným postupem podle čl. 41 odst. 3.
Pokud se na požadavek stanovený v přílohách I, II nebo III nevztahují harmonizované normy či jejich části, na něž byly v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněny odkazy, a Komise po požádání jedné nebo více evropských normalizačních organizací o to, aby vypracovaly návrh harmonizovaných norem pro každý požadavek, zjistí, že v rámci přijímání takové normy dochází k nepřiměřeným prodlevám, může přijmout prováděcí akty, jimiž pro takový požadavek stanoví společné specifikace. Tyto prováděcí akty se přijmou přezkumným postupem podle čl. 41 odst. 3.
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1
1.  Označení CE se viditelně, čitelně a nesmazatelně umístí na průvodní doklady, a pokud se hnojivý výrobek s označením CE dodává v balené formě, umístí se na obal.
1.  Označení CE se viditelně, čitelně a nesmazatelně umístí na obal hnojivého výrobku s označením CE nebo v případech, kdy se hnojivý výrobek s označením CE dodává bez obalu, do dokladů přiložených k hnojivému výrobku s označením CE.
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1
Za označením CE následuje identifikační číslo oznámeného subjektu zapojeného do posuzování shody uvedeného v modulu D1 přílohy IV.
Vyžaduje-li to příloha IV, následuje za označením CE identifikační číslo oznámeného subjektu.
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1
Hnojivý výrobek s označením CE, který byl předmětem některého způsobu využití a splňuje požadavky stanovené v tomto nařízení, se považuje za vyhovující podmínkám stanoveným v čl. 6 odst. 1 směrnice 2008/98/ES, a proto musí být považován za výrobek, který přestal být odpadem.
Pokud materiál, který byl odpadem, byl předmětem některého způsobu využití, a hnojivý výrobek s označením CE, který splňuje požadavky stanovené v tomto nařízení, obsahuje tento materiál nebo se z něho skládá, považuje se tento materiál za vyhovující podmínkám stanoveným v čl. 6 odst. 1 směrnice 2008/98/ES, a proto musí být od okamžiku vypracování EU prohlášení o shodě považován za výrobek, který přestal být odpadem.
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2
2.  Oznamující členský stát předloží Komisi na vyžádání všechny informace týkající se podkladů pro oznámení nebo zachování způsobilosti dotčeného oznámeného subjektu.
2.  Oznamující orgány předloží Komisi na vyžádání všechny informace týkající se podkladů pro oznámení nebo zachování způsobilosti dotčeného oznámeného subjektu.
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3
3.  Pokud oznámený subjekt zjistí, že výrobce nesplnil požadavky stanovené v příloze I, v příloze II nebo v příloze III nebo odpovídající harmonizované normy, společné specifikace uvedené v článku 13 nebo jiné technické specifikace, vyzve výrobce, aby přijal vhodná nápravná opatření, a nevydá certifikát.
3.  Pokud oznámený subjekt zjistí, že výrobce nesplnil požadavky stanovené v příloze I, v příloze II nebo v příloze III nebo odpovídající harmonizované normy či společné specifikace uvedené v článku 13, vyzve výrobce, aby přijal vhodná nápravná opatření, a nevydá osvědčení o shodě ani rozhodnutí o schválení.
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 4
4.  Pokud v průběhu kontroly shody po vydání certifikátu oznámený subjekt zjistí, že hnojivý výrobek s označením CE již nesplňuje požadavky, vyzve výrobce, aby přijal vhodná nápravná opatření, a v případě nutnosti certifikát pozastaví nebo odejme.
4.  Pokud v průběhu kontroly shody po vydání certifikátu nebo rozhodnutí o schválení oznámený subjekt zjistí, že hnojivý výrobek s označením CE již nesplňuje požadavky, vyzve výrobce, aby přijal vhodná nápravná opatření, a v případě nutnosti platnost certifikátu nebo rozhodnutí o schválení pozastaví nebo jej odejme.
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 5
5.  Pokud nejsou nápravná opatření přijata nebo pokud nemají požadovaný účinek, oznámený subjekt podle potřeby omezí, pozastaví nebo odejme příslušné certifikáty.
5.  Pokud nejsou nápravná opatření přijata nebo pokud nemají požadovaný účinek, a hnojivý výrobek s označením CE tudíž nadále nesplňuje požadavky tohoto nařízení, oznámený subjekt podle potřeby omezí nebo odejme příslušné certifikáty nebo rozhodnutí o schválení či pozastaví jejich platnost.
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – písm. a
a)  o každém zamítnutí, omezení, pozastavení nebo odnětí certifikátu;
a)  o každém zamítnutí, omezení nebo odnětí certifikátu či rozhodnutí o schválení nebo pozastavení jejich platnosti;
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 37 – název
Postup nakládání s hnojivými výrobky s označením CE představujícími riziko na vnitrostátní úrovni
Postup na vnitrostátní úrovni pro nakládání s hnojivými výrobky s označením CE představujícími riziko
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 1
Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají dostatečné důvody domnívat se, že hnojivý výrobek s označením CE představuje nepřijatelné riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí, provedou hodnocení, zda dotčený hnojivý výrobek splňuje požadavky stanovené tímto nařízením. Příslušné hospodářské subjekty za tímto účelem s orgány dozoru nad trhem podle potřeby spolupracují.
Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají dostatečné důvody domnívat se, že hnojivý výrobek s označením CE představuje riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí nebo pro jiné veřejné zájmy, na které se vztahuje toto nařízení, provedou hodnocení, zda dotčený hnojivý výrobek splňuje všechny požadavky stanovené tímto nařízením. Příslušné hospodářské subjekty za tímto účelem s orgány dozoru nad trhem podle potřeby spolupracují.
(Tento pozměňovací návrh zahrnuje také pozměňovací návrh na změnu výrazu „nepřijatelné riziko“ (v množném či jednotném čísle) na výraz „riziko“ (v jednotném čísle) týkající se celého textu. V případě přijetí spolunormotvůrci se v celém textu provedou odpovídající změny, včetně dotčených částí uvedených pozměňovacích návrhů.
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 2
Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány dozoru nad trhem zjistí, že hnojivý výrobek s označením CE nesplňuje požadavky stanovené tímto nařízením, neprodleně vyzvou hospodářský subjekt, aby v přiměřené lhůtě přijal veškerá vhodná nápravná opatření k uvedení hnojivého výrobku do souladu s těmito požadavky, nebo k jeho stažení z trhu, z oběhu nebo k odstranění označení CE.
Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány dozoru nad trhem zjistí, že hnojivý výrobek s označením CE nesplňuje požadavky stanovené tímto nařízením, neprodleně vyzvou hospodářský subjekt, aby přijal veškerá vhodná nápravná opatření k uvedení hnojivého výrobku do souladu s těmito požadavky, nebo k jeho stažení z trhu nebo z oběhu v přiměřené lhůtě, kterou mohou stanovit a která je úměrná povaze rizika, a k odstranění označení CE.
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 4 – pododstavec 1
Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem veškerá vhodná předběžná opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání hnojivého výrobku s označením CE na trh daného členského státu, nebo hnojivý výrobek stáhnout z trhu nebo z oběhu.
Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem veškerá vhodná předběžná opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání hnojivého výrobku s označením CE na trh daného členského státu, nebo hnojivý výrobek stáhnout z trhu nebo z oběhu. Povinnostmi orgánů dozoru nad trhem není dotčena možnost členských států regulovat hnojivé výrobky bez označení CE, které jsou dostupné na trhu.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 5 – písm. b
b)  nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 12, na nichž je založen předpoklad shody.
b)  nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 12;
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 5 – písm. b a (nové)
ba)   nedostatky ve společných specifikacích uvedených v článku 13.
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2 a (nový)
2a.  Pokud je vnitrostátní opatření považováno za důvodné a je-li nesoulad hnojivého výrobku s označením CE přisuzován nedostatkům ve společných specifikacích, jak je uvedeno v čl. 37 odst. 5 písm. ba), Komise bezodkladně přijme prováděcí akty, kterými se dotyčné společné specifikace mění nebo zrušují. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 41 odst. 3.
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1
1.  Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 37 odst. 1 zjistí, že ačkoli je hnojivý výrobek s označením CE v souladu s tímto nařízením, představuje nepřijatelné riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí, vyzve příslušný hospodářský subjekt, aby v přiměřené lhůtě přijal veškerá vhodná opatření k zajištění toho, aby dotčený hnojivý výrobek, pokud byl uveden na trh, dále nepředstavoval toto riziko, nebo aby jej stáhl z trhu nebo z oběhu.
1.  Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 37 odst. 1 zjistí, že ačkoli je hnojivý výrobek s označením CE v souladu s tímto nařízením, představuje riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí nebo pro jiné veřejné zájmy, na které se vztahuje toto nařízení, neprodleně vyzve příslušný hospodářský subjekt, aby v přiměřené lhůtě, kterou stanoví orgán dozoru nad trhem a která je úměrná povaze rizika, přijal veškerá vhodná opatření k zajištění toho, aby dotčený hnojivý výrobek, pokud byl dodán na trh, dále nepředstavoval toto riziko, nebo aby jej stáhl z trhu nebo z oběhu.
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1 – písm. c
c)  EU prohlášení o shodě nebylo k hnojivému výrobku s označením CE přiloženo;
c)  EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno;
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1
1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43 za účelem změny příloh I až IV, aby se přizpůsobily technickému pokroku a aby se usnadnil přístup na vnitřní trh a volný pohyb, pokud jde o hnojivé výrobky s označením CE,
1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43 za účelem změny příloh I až IV, aby se přizpůsobily technickému pokroku s ohledem na výrobky a materiály, které již byly v členských státech schváleny, a zejména v oblasti výroby hnojivých výrobků z vedlejších produktů živočišného původu a z produktů vznikajících při opětovném využití odpadů, a za účelem usnadnění přístupu hnojivých výrobků s označením CE na vnitřní trh a jejich volného pohybu,
a)  které by mohly být předmětem významného obchodování na vnitřním trhu a
a)  které mohou být předmětem významného obchodování na vnitřním trhu a
b)  u kterých existují vědecké poznatky, že nepředstavují nepřijatelné riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí a že jsou dostatečně účinné.
b)  u kterých existují vědecké poznatky, že nepředstavují riziko pro zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, bezpečnost nebo životní prostředí a že jsou dostatečně účinné.
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 a (nový)
1a.  Bez zbytečného prodlení po ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost] přijme Komise akty v přenesené pravomoci v souladu s odstavcem 1 s cílem změnit kategorie složkových materiálů uvedené v příloze II, zejména doplnit do těchto kategorií složkových materiálů vedlejší produkty živočišného původu, pro něž byl stanoven konečný bod, struvit, biouhel a produkty na bázi popela a stanovit požadavky pro zařazení výše uvedených produktů do těchto kategorií. Při přijímání aktů v přenesené pravomoci Komise zohlední především technický pokrok v oblasti opětovného využívání živin.
Pozměňovací návrh 345
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 b (nový)
1b.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43, kterými prodlouží den vstupu v platnost pro limit 20mg/kg uvedený v příloze I části II KFV1(B) bodě 3 písm. a) bodě 2 a v příloze I části II KFV1(C)I bodě 2 písm. a) bodě 2, pokud má na základě důkladného posouzení dopadu důkazy domnívat se, že zavedení přísnějšího limitu by vážně narušilo dodávky hnojiv do Unie.
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – návětí
2.  Pokud Komise změní přílohu II s cílem doplnit nové mikroorganismy do kategorie složkových materiálů pro takové organismy podle odstavce 1, učiní tak na základě těchto údajů:
2.  Pokud Komise změní přílohu II s cílem doplnit nové kmeny mikroorganismů do kategorie složkových materiálů pro takové organismy, učiní tak poté, co ověří, že všechny dotyčné kmeny těchto doplňovaných mikroorganismů splňují požadavky odst. 1 písm. b) tohoto článku, a to na základě těchto údajů:
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – písm. a
a)  název mikroorganismu;
a)  název mikroorganismu na úrovni kmene;
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – písm. c
c)  historické údaje o bezpečnosti výroby a používání mikroorganismu;
c)  informace z vědecké literatury o bezpečné výrobě a používání mikroorganismu;
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – písm. d
d)  taxonomický vztah k druhům mikroorganismů, které splňují požadavky na kvalifikovanou presumpci bezpečnosti stanovenou Evropským úřadem pro bezpečnost potravin;
d)  taxonomický vztah k druhům mikroorganismů, které splňují požadavky na kvalifikovanou presumpci bezpečnosti stanovenou Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, nebo odkaz na prohlášení o shodě s příslušnými harmonizovanými normami pro bezpečnost použitých mikroorganismů, které byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, nebo o shodě s požadavky na hodnocení bezpečnosti mikroorganismů přijatými Komisí v případě, že takové harmonizované normy neexistují;
Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
Aby se zohlednil rychlý technický pokrok v této oblasti, Komise do ... [jeden rok od vstupu tohoto nařízení v platnost] přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43, jimiž stanoví kritéria pro vyhodnocování mikroorganismů, které lze používat v přípravcích pro výživu rostlin, aniž by byly vyjmenovány formou pozitivního seznamu.
Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)
Do ... [šest měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] přijme Komise akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43, jimiž změní přílohu II tak, že vloží konečné body výrobního řetězce, které budou stanoveny v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009, a to s ohledem na vedlejší produkty živočišného původu na seznamu kategorie KSM 11 v příloze II.
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 3 a (nový)
3a.   Při přijímání aktů v přenesené pravomoci uvedených v odstavci 1 Komise změní kategorii složkových materiálů, v níž se stanovují požadavky na jiné polymery než polymery s živinami v příloze II, aby odrážely nejnovější vědecké poznatky a technický rozvoj, a do … [tři roky po datu použití tohoto nařízení] stanoví kritéria pro přeměnu polymerního uhlíku na oxid uhličitý (CO2) a příslušnou zkušební metodu biologické rozložitelnosti.
Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 3 b (nový)
3b.  Při přijímání aktů v přenesené pravomoci uvedených v odstavci 1 Komise změní kategorii složkových materiálů, v níž se stanovují kritéria pro jiné průmyslové vedlejší produkty v příloze II, aby odrážely stávající výrobní postupy, technický rozvoj a nejnovější vědecké poznatky, a do ... [jeden rok po vstupu tohoto nařízení v platnost] stanoví kritéria pro průmyslové vedlejší produkty na jejich zařazení do kategorie složkových materiálů.
Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 3 a (nový)
3a.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů konzultace s odborníky jmenovanými každým členským státem.
Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy neprodleně oznámí uvedená pravidla a uvedená opatření Komisi a neprodleně jí oznámí veškeré jejich pozdější změny.
Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy neprodleně oznámí uvedená pravidla a uvedená opatření Komisi a neprodleně jí oznámí veškeré jejich pozdější změny. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily prosazování svých pravidel ohledně sankcí.
Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1069/2009
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
1a)  v odstavci 2 se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:
„U získaných produktů spadajících do oblasti působnosti článku 32, které jsou široce používány v členských státech k výrobě hnojiv, Komise stanoví tento konečný bod do ... [šest měsíců vstupu nařízení o hnojivech v platnost]“.
Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1107/2009
Příloha 3 – bod 34 – návětí
3)   „34. „pomocným rostlinným přípravkem“ výrobek stimulující vyživovací procesy rostliny nezávisle na obsahu živin výrobku, přičemž jediným účelem je zlepšení jedné nebo více z těchto charakteristik rostliny:
„34. „pomocným rostlinným přípravkem“ výrobek obsahující jakoukoli látku či mikroorganismus stimulující vyživovací procesy rostliny nezávisle na jeho obsahu živin, nebo jakoukoli kombinaci takových látek či mikroorganismů, přičemž jediným účelem je zlepšení jedné nebo více z těchto charakteristik rostliny nebo její rhizosféry:
Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1107/2009
Čl. 3 – bod 34 – písm. c
c)  kvalitativní znaky plodiny.
c)  kvalita plodiny.
Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1107/2009
Čl. 3 – bod 34 – písm. c a (nové)
ca)   dostupnost živin uzavřených v půdě nebo rhizosféře;
Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1107/2009
Čl. 3 – bod 34 – písm. c b (nové)
cb)   rozklad organických látek v půdě;
Pozměňovací návrh 98
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1107/2009
Čl. 3 – bod 34 – písm. c c (nové)
cc)  humifikace;
Pozměňovací návrh 99
Návrh nařízení
Čl. 48 – název
Přechodná ustanovení
Přechodná ustanovení, podávání zpráv a přezkum
Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1
Členské státy nesmí bránit tomu, aby byly na trh dodávány výrobky, které byly uvedeny na trh jako hnojiva s označením „hnojiva ES“ v souladu s nařízením (ES) č. 2003/2003 před dnem [Úřad pro publikace vloží datum použití tohoto nařízení]. Pro takové výrobky se však obdobně použije kapitola 5.
Členské státy nesmí bránit tomu, aby byly na trh dodávány výrobky, které byly uvedeny na trh jako hnojiva s označením „hnojiva ES“ v souladu s nařízením (ES) č. 2003/2003 přede dnem ... [dvanáct měsíců po datu použití tohoto nařízení]. Pro takové výrobky se však obdobně použije kapitola 5.
Pozměňovací návrh 101
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 a (nový)
1a.  Členské státy, které nižší mezní hodnotu pro kadmium (Cd) v organominerálních a anorganických hnojivech stanovenou v KFV 1 oddíle B bodě 3 písm. a) a v KFV 1 oddíle C části I bodě 2 písm. a) části II přílohy I již zavedly, mohou tuto přísnější hodnotu zachovat, dokud je mezní hodnota stanovená podle tohoto nařízení stejná nebo nižší. Členské státy oznámí taková stávající vnitrostátní opatření Komisi do ... [šest měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].
Pozměňovací návrh 102
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 b (nový)
1b.  Do ... [42 měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení] předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž posoudí uplatňování tohoto nařízení a jeho celkový dopad na naplňování příslušných cílů, mimo jiné i dopad na malé a střední podniky. Tato zpráva zahrnuje zejména:
a)  posouzení fungování vnitřního trhu pro hnojivé výrobky, včetně posuzování shody a účinnosti dozoru nad trhem, analýzu dopadu částečné harmonizace na výrobu, způsoby používání a obchodní toky hnojivých výrobků s označením CE a hnojivých výrobků uváděných na trh podle vnitrostátních pravidel;
b)  posouzení toho, jak se uplatňují omezení týkající se úrovně kontaminujících látek podle přílohy I tohoto nařízení, veškeré nové významné vědecké poznatky týkající se toxických a karcinogenních účinků příslušných kontaminujících látek, jsou-li dostupné, a to včetně rizik vyplývajících z kontaminace hnojivých výrobků uranem;
c)  posouzení rozvoje technologií v oblasti odstraňování kadmia a jejich dopadu, rozsahu a nákladů v celém hodnotovém řetězci a rovněž souvisejícího nakládání s kadmiovým odpadem a
d)  posouzení dopadu na obchod se surovinami, včetně dostupnosti fosforitu.
Zpráva náležitě zohlední technický pokrok a inovace a rovněž normalizační procesy, které se dotýkají výroby a používání hnojivých výrobků. Ke zprávě se případně připojí do ... [pět let ode dne použitelnosti tohoto nařízení] legislativní návrh.
Do ... [12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] Komise předloží hodnocení vědeckých poznatků, na jejichž základě mají být stanovena agronomická a environmentální kritéria pro konečný produkt zpracování chlévského hnoje, aby bylo možné stanovit funkční vlastnosti výrobků, které obsahují zpracovaný chlévský hnůj nebo se z něho skládají.
Pozměňovací návrh 103
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 c (nový)
1c.  Do ... [pět let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] Komise provede přezkum postupu posuzování shody mikroorganismů.
Pozměňovací návrh 104
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2
Použije se ode dne 1. ledna 2018.
Použije se ode dne … [dva roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] s výjimkou článků 19 až 35, které se použijí ode dne … [jeden rok ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost], a článků 13, 41, 42, 43 a 45, které se použijí ode dne … [den vstupu tohoto nařízení v platnost].
Pozměňovací návrh 105
Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 1 – písm. C a (nové)
Ca.  Hnojiva s nízkými emisemi uhlíku
Pozměňovací návrh 106
Návrh nařízení
Příloha I – část I – bod 5 – písm. A – bod I a (nový)
Ia.  Inhibitor denitrifikace
Pozměňovací návrh 107
Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 4
4.  Jestliže hnojivý výrobek s označením CE obsahuje látku, pro kterou byly stanoveny maximální limity reziduí v potravinách a krmivech v souladu s
vypouští se
a)  nařízením Rady (EHS) č. 315/9332;
b)  nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/200533;
c)  nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/200934 nebo
d)  směrnicí Evropského parlamentu a Rady (ES) 2002/32/ES35,
nesmí použití takového hnojivého výrobku s označením CE podle návodu k použití vést k překročení uvedených limitů v potravinách nebo krmivech.
__________________
32 Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1).
33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).
34 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11).
35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES ze dne 7. května 2002 o nežádoucích látkách v krmivech (Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10).
Pozměňovací návrh 108
Návrh nařízení
Příloha I – část II – bod 4 a (nový)
4a.  Složky předložené ke schválení nebo k opětovnému schválení podle nařízení (ES) č. 1107/2009, které však nejsou uvedeny v prováděcím nařízení (EU) č. 540/2011, se nesmějí používat v hnojivých výrobcích, je-li jejich neuvedení v prováděcím nařízení odůvodněno na základě čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1107/2009.
Pozměňovací návrh 109
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(A) – bod 1
1.  Organické hnojivo musí obsahovat
1.  Organické hnojivo musí obsahovat
—  uhlík (C) a
—  organický uhlík (Corg) a
—  živiny
—  živiny
výhradně biologického původu s výjimkou materiálu přeměněného na fosilie nebo uloženého v geologických útvarech.
výhradně biologického původu, jako je rašelina, včetně leonarditu, lignitu a látek z nich získaných, avšak s výjimkou jiných materiálů přeměněných na fosilie nebo uložených v geologických útvarech.
Pozměňovací návrh 110
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(A) – bod 2 – odrážka 1
—  kadmium (Cd) 1,5 mg/kg sušiny,
—  kadmium (Cd) 1,0 mg/kg sušiny,
Pozměňovací návrh 112
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(A) – bod 2 – odrážka 6
—  biuret (C2H5N3O2) 12 g/kg sušiny.
—  biuret (C2H5N3O2) pod úrovní zjistitelnosti.
Pozměňovací návrh 113
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(A) – bod 3

Znění navržené Komisí

3.  Ve vzorku 25 g hnojivého výrobku s označením CE nesmí být přítomna Salmonella spp.

Pozměňovací návrh

3.  Patogeny nesmějí být v organickém hnojivu přítomny v koncentraci vyšší, než jsou příslušné mezní hodnoty uvedené v této tabulce:

testované mikroorganismy

plány namátkových kontrol

mezní hodnota

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

nepřítomnost v 25 g nebo 25 ml

Escherichia coli nebo Enterococcaceae

5

5

0

1 000 v 1 g nebo 1ml

n = počet vzorků, které se mají testovat

c = počet vzorků, v nichž se počet bakterií vyjádřený v KTJ může pohybovat mezi m a M

m = mezní hodnota počtu bakterií vyjádřeného v KTJ, která je považována za vyhovující

M = maximální hodnota počtu bakterií vyjádřeného v KTJ

Ve 100 g nebo 100 ml organického hnojiva nesmějí být přítomni paraziti Ascaris spp. ani Toxocara spp. v žádné fázi svého rozvoje.

Pozměňovací návrh 114
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(A)(I) – bod 1 a (nový)
1a.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat alespoň jednu z těchto deklarovaných živin: dusík (N), oxid fosforečný (P2O5) nebo oxid draselný (K2O).
Pozměňovací návrh 115
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(A)(I) – bod 2 a (nový)
2a.  Pokud hnojivý výrobek s označením CE obsahuje více než jednu živinu, musí obsahovat hlavní deklarované živiny v níže uvedeném minimálním množství: □
2,5 % hmotn. celkového dusíku (N) nebo 2 % hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5) nebo 2 % hmotn. celkového oxidu draselného (K2O) a
6,5 % hmotn. celkového množství živin.
Pozměňovací návrh 116
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(A)(II) – bod 1 a (nový)
1a.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat alespoň jednu z těchto deklarovaných živin: dusík (N), oxid fosforečný (P2O5) nebo oxid draselný (K2O).
Pozměňovací návrh 117
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(A)(II) – bod 2 – návětí
2.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat nejméně jednu z těchto deklarovaných živin v uvedených minimálních množstvích:
2.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat nejméně jednu z těchto deklarovaných prvotních živin v uvedených minimálních množstvích:
Pozměňovací návrh 118
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(A)(II) – bod 2 – odrážka 1
—  2% hmotn. celkového dusíku (N),
—  1 % hmotn. celkového dusíku (N), příp.
Pozměňovací návrh 119
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(A)(II) – bod 2 – odrážka 2
–  1% hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5) nebo
–  2 % hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5) nebo
Pozměňovací návrh 120
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(A)(II) – bod 2 – odrážka 3
–  2 % hmotn. celkového oxidu draselného (K2O).
–  1 % hmotn. celkového oxidu draselného (K2O) a
Pozměňovací návrh 121
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(A)(II) – bod 2 – odrážka 3 a (nová)
–  6,5 % hmotn. celkového množství živin.
Pozměňovací návrh 122
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(A)(II) – bod 2 a (nový)
2a.  Pokud hnojivý výrobek s označením CE obsahuje více než jednu živinu, musí obsahovat hlavní deklarované živiny v níže uvedeném minimálním množství: □
2 % hmotn. celkového dusíku (N) nebo 1 % hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5) nebo 2 % hmotn. celkového oxidu draselného (K2O) a
5 % hmotn. celkového množství hlavních živin.
Pozměňovací návrh 123
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(B) – bod 1
1.  Organominerální hnojivo je tvořeno kombinací
1.  Organominerální hnojivo je tvořeno kombinací
–  jednoho nebo více anorganických hnojiv uvedených v KFV 1(C) níže a
–  jednoho nebo více minerálních hnojiv uvedených v KFV 1(C) níže a
–  materiálu obsahujícího organický uhlík (C) a
–  jednoho nebo více materiálů obsahujících organický uhlík (Corg) a
–  živiny výhradně biologického původu s výjimkou materiálu přeměněného na fosilie nebo uloženého v geologických útvarech.
–  živiny výhradně biologického původu, jako je rašelina, včetně leonarditu, lignitu a látek z nich získaných, avšak s výjimkou jiných materiálů přeměněných na fosilie nebo uložených v geologických útvarech.
Pozměňovací návrh 343
Návrh nařízení
Příloha I – část II - KFV 1(B) – bod 3 – písm. a – bod 2 – odrážky 2 a 3
–  ode dne [Úřad pro publikace vloží datum, kdy uplynou tři roky ode dne použitelnosti tohoto nařízení]: 40 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5) a
–  ode dne [Úřad pro publikace vloží datum, kdy uplyne šest let ode dne použitelnosti tohoto nařízení]: 40 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5) a
–  ode dne [Úřad pro publikace vloží datum, kdy uplyne dvanáct let ode dne použitelnosti tohoto nařízení]: 20 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5);
–  ode dne [Úřad pro publikace vloží datum, kdy uplyne šestnáct let ode dne použitelnosti tohoto nařízení]: 20 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5);
Pozměňovací návrh 126
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(B) – bod 4

Znění navržené Komisí

4.  ve vzorku 25 g hnojivého výrobku s označením CE nesmí být přítomny Salmonella spp.

Pozměňovací návrh

4.  patogeny nesmějí být v organominerálním hnojivu přítomny v koncentraci vyšší, než jsou příslušné mezní hodnoty uvedené v této tabulce:

testované mikroorganismy

plány namátkových kontrol

mezní hodnota

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

nepřítomnost v 25 g nebo 25 ml

Escherichia coli nebo Enterococcaceae

5

5

0

1 000 v 1 g nebo 1ml

n = počet vzorků, které se mají testovat

c = počet vzorků, v nichž se počet bakterií vyjádřený v KTJ může pohybovat mezi m a M

m = mezní hodnota počtu bakterií vyjádřeného v KTJ, která je považována za vyhovující

M = maximální hodnota počtu bakterií vyjádřeného v KTJ

Ve 100 g nebo 100 ml organominerálního hnojiva nesmějí být přítomni paraziti Ascaris spp. ani Toxocara spp. v žádné fázi svého vývoje.

Pozměňovací návrh 127
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(B)(I) – bod 2 – odrážka 2
—  2 % hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5) nebo
—  1 % hmotn. oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v neutrálním citronanu amonném a vodě nebo
Pozměňovací návrh 128
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(B)(I) – bod 2 a (nový)
2a.  Pokud hnojivý výrobek s označením CE obsahuje více než jednu živinu, musí obsahovat hlavní deklarované živiny v níže uvedeném minimálním množství:
2,5 % hmotn. celkového dusíku (N), z toho nejméně 1% hmotn. hnojivého výrobku s označením CE musí být organický dusík (N), nebo 2 % hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5) nebo 2 % hmotn. celkového oxidu draselného (K2O) a
6,5 % hmotn. celkového množství hlavních živin.
Pozměňovací návrh 129
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(B)(I) – bod 4
4.  V hnojivém výrobku s označením CE musí každá jednotka obsahovat organickou hmotu a živiny v jejich deklarovaném obsahu.
4.  V hnojivém výrobku s označením CE musí každá jednotka obsahovat organický uhlík a všechny živiny v jejich deklarovaném obsahu. Jednotka odkazuje na jeden z prvků výrobků ve formě, jako jsou granule, pelety atd.
Pozměňovací návrh 130
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(B)(II) – bod 2 a (nový)
2a.  Obsahuje-li výrobek více než jednu živinu, musejí být tyto živiny obsaženy v uvedeném minimálním množství:
–  1 % hmotn. celkového dusíku (N) nebo
–  1 % hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5) nebo
–  1 % hmotn. celkového oxidu draselného (K2O),
jestliže celkové množství živin tvoří alespoň 4 %.
Pozměňovací návrh 131
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(B)(II) – bod 3
3.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat nejméně 3 % hmotn. organického uhlíku (C).
3.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat nejméně % hmotn. organického uhlíku (C).
Pozměňovací návrh 132
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C) – bod 1
1.   Anorganické hnojivo je hnojivo jiné než organické nebo organominerální hnojivo.
1.   Minerální hnojivo je hnojivo obsahující živiny v minerální formě nebo zpracované do minerální formy, které jsou živočišného nebo rostlinného původu. Hnojivý výrobek s označením CE nesmí obsahovat více než 1 % hmotn. organického uhlíku (Corg). Tím je vyloučen uhlík obsažený v obalech, který splňuje požadavky KSM 9 a 10, a agronomické přísady splňující požadavky KVF 5 a KSM 8.
Pozměňovací návrh 133
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C) – bod 1 a (nový)
1a.  Fosforečná hnojiva musejí splňovat nejméně jednu z níže uvedených minimálních úrovní rozpustnosti, aby je mohly rostliny vstřebávat, v opačném případě je nelze deklarovat jako fosforečná hnojiva:
–  rozpustnost ve vodě: minimální úroveň 40 % celkového fosforu nebo
–  rozpustnost v neutrálním citronanu amonném: minimální úroveň 75 % celkového fosforu nebo
–  rozpustnost v kyselině mravenčí (pouze u měkkých fosforitů): minimální úroveň 55 % celkového fosforu.
Pozměňovací návrh 134
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C) – bod 1 b (nový)
1b.  Celkový deklarovatelný obsah dusíku je dán součtem amonného dusíku, dusičnanového dusíku, močovinového dusíku, methylenmočovinového dusíku, isobutylidendimočovinového dusíku a krotonylidendimočovinového dusíku. Deklarovatelný obsah fosforu je dán fosfátovou formou fosforu. Jeho nové formy lze doplnit na základě vědeckého šetření v souladu s čl. 42 odst. 1.
Pozměňovací návrh 135
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I) – bod 1
1.  Anorganické hnojivo s makroživinami je hnojivo, jehož účelem je poskytovat rostlinám jednu nebo více z těchto makroživin: dusík (N), fosfor (P), draslík (K), hořčík (Mg), vápník (Ca), síru (S) nebo sodík (Na).
1.  Minerální hnojivo s makroživinami je hnojivo, jehož účelem je poskytovat rostlinám jednu nebo více z těchto makroživin:
a)  prvotní: dusík (N), fosfor (P)draslík (K);
b)  druhotné: hořčík (Mg), vápník (Ca), síru (S) nebo sodík (Na).
Pozměňovací návrh 344
Návrh nařízení
Příloha I – část II - KFV1(C)(I) – bod 2 – písm. a – bod 2 – odrážky 2 a 3
–  ode dne [Úřad pro publikace vloží datum, kdy uplynou tři roky ode dne použitelnosti tohoto nařízení]: 40 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5) a
–  ode dne [šest let ode dne použitelnosti tohoto nařízení]: 40 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5) a
–  ode dne [Úřad pro publikace vloží datum, kdy uplyne dvanáct let ode dne použitelnosti tohoto nařízení]: 20 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5);
–  ode dne [šestnáct let ode dne použitelnosti tohoto nařízení]: 20 mg/kg oxidu fosforečného (P2O5);
Pozměňovací návrh 139
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(i) – bod 1
1.  Jednosložkové tuhé anorganické hnojivo s makroživinou musí mít deklarovaný obsah nejvýše jedné živiny.
1.  Jednosložkové tuhé minerální hnojivo s makroživinou musí mít deklarovaný obsah:
a)   nejvýše jedné hlavní živiny (dusíku (N), fosforu (P) a draslíku (K)) nebo
Pozměňovací návrh 140
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(i) – bod 1 – písm. b (nové)
b)   nejvýše jedné druhotné živiny (hořčíku (Mg), vápníku (Ca), síry (S) nebo sodíku (Na)).
Pozměňovací návrh 141
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(i) – bod 1 a (nový)
1a.   Jednosložkové tuhé minerální hnojivo s makroživinou musí mít deklarovaný obsah nejvýše jedné hlavní, může však obsahovat jednu nebo více druhotných živin.
Pozměňovací návrh 142
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(i) – bod 2 – návětí
2.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat jednu z těchto deklarovaných živin v uvedeném minimálním množství:
2.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat jednu z těchto hlavních, případně druhotných deklarovaných živin v uvedeném minimálním množství:
Pozměňovací návrh 143
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(i) – bod 2 – odrážka 2
–  12 % hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5),
–  12 % hmotn. oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v neutrálním citronanu amonném a vodě,
Pozměňovací návrh 144
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(i) – bod 2 – odrážka 7
–  1 % hmotn. celkového oxidu sodného (Na2O).
–  3 % hmotn. celkového oxidu sodného (Na2O).
Pozměňovací návrh 145
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(ii) – bod 1
1.  Vícesložkové tuhé anorganické hnojivo s makroživinami musí mít deklarovaný obsah více než jedné živiny.
1.  Vícesložkové tuhé minerální hnojivo s makroživinami musí mít deklarovaný obsah více než jedné hlavní, případně druhotné živiny.
Pozměňovací návrh 146
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – návětí
2.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat více než jednu z těchto deklarovaných živin v uvedeném minimálních množství:
2.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat více než jednu hlavní, případně druhotnou deklarovanou živinu v uvedeném minimálním množství:
Pozměňovací návrh 147
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – odrážka 2
–  3% hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5),
–  5 % hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v neutrálním citronanu amonném a vodě,
Pozměňovací návrh 148
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(ii)– bod 2 – odrážka 3
–  3% hmotn. celkového oxidu draselného (K2O),
–  5 % hmotn. celkového oxidu draselného (K2O),
Pozměňovací návrh 149
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – odrážka 4
–  1,5% hmotn. celkového oxidu hořečnatého (MgO),
–  2 % hmotn. celkového oxidu hořečnatého (MgO),
Pozměňovací návrh 150
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – odrážka 5
–  1,5% hmotn. celkového oxidu vápenatého (CaO),
–  2 % hmotn. celkového oxidu vápenatého (CaO),
Pozměňovací návrh 151
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – odrážka 6
–  1,5% hmotn. celkového oxidu sírového (SO3) nebo
–  5 % hmotn. celkového oxidu sírového (SO3) nebo
Pozměňovací návrh 152
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(ii) – bod 2 – odrážka 7
–  1 % hmotn. celkového oxidu sodného (Na2O).
–  3 % hmotn. celkového oxidu sodného (Na2O).
Pozměňovací návrh 153
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) – bod 5 – odrážka 1
—  poté, co prošel pěti tepelnými cykly podle bodu 4.2 v modulu A1 v příloze IV,
—  v rámci testování před uvedením na trh poté, co prošel pěti tepelnými cykly podle bodu 4.2 v modulu A1 v příloze IV,
Pozměňovací návrh 154
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(i) – bod 1
1.  Jednosložkové kapalné anorganické hnojivo s makroživinou musí mít deklarovaný obsah nejvýše jedné živiny.
1.  Jednosložkové kapalné minerální hnojivo s makroživinou musí mít deklarovaný obsah:
a)   nejvýše jedné hlavní živiny,
Pozměňovací návrh 155
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(i) – bod 1 – písm. b (nové)
b)   nejvýše jedné druhotné živiny.
Pozměňovací návrh 156
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(i) – bod 1 a (nový)
1a.   Jednosložkové tuhé minerální hnojivo s makroživinou musí mít deklarovaný obsah nejvýše jedné hlavní, může však obsahovat jednu nebo více druhotných živin.
Pozměňovací návrh 157
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(i) – bod 2 – návětí
2.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat jednu z těchto deklarovaných živin v uvedeném minimálním množství:
2.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat hlavní, případně druhotnou deklarovanou živinu v uvedeném minimálním množství:
Pozměňovací návrh 158
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(i) – bod 2 – odrážka 2
–  5% hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5),
–  5 % hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v neutrálním citronanu amonném a vodě,
Pozměňovací návrh 159
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(i) – bod 2 – odrážka 6
–  5% hmotn. celkového oxidu sírového (SO3) nebo
–  5 % hmotn. celkového oxidu sírového (SO3)
Pozměňovací návrh 160
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(i) – bod 2 – odrážka 7
–  1 % hmotn. celkového oxidu sodného (Na2O).
–  od 0,5 % do 5 % hmotn. celkového oxidu sodného (Na2O).
Pozměňovací návrh 161
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(ii) – bod 1
1.  Vícesložkové kapalné anorganické hnojivo s makroživinami musí mít deklarovaný obsah více než jedné živiny.
1.  Vícesložkové kapalné minerální hnojivo s makroživinami musí mít deklarovaný obsah více než jedné hlavní, případně druhotné živiny.
Pozměňovací návrh 162
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – návětí
2.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat více než jednu z těchto deklarovaných živin v uvedeném minimálních množství:
2.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat více než jednu hlavní, případně druhotnou deklarovanou živinu v uvedeném minimálním množství:
Pozměňovací návrh 163
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(ii)– bod 2 – odrážka 1
—  1,5% hmotn. celkového dusíku (N),
—  3 % hmotn. celkového dusíku (N) nebo
Pozměňovací návrh 164
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – odrážka 2
–  1,5% hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5),
–  1,5 % hmotn. celkového oxidu fosforečného (P2O5) rozpustného v neutrálním citronanu amonném a vodě,
Pozměňovací návrh 165
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(ii)– bod 2 – odrážka 3
–  1,5% hmotn. celkového oxidu draselného (K2O),
–  3 % hmotn. celkového oxidu draselného (K2O) nebo
Pozměňovací návrh 166
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(ii)– bod 2 – odrážka 4
–  0,75% hmotn. celkového oxidu hořečnatého (MgO),
–  1,5 % hmotn. celkového oxidu hořečnatého (MgO) nebo
Pozměňovací návrh 167
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – odrážka 5
–  0,75% hmotn. celkového oxidu vápenatého (CaO),
–  1,5 % hmotn. celkového oxidu vápenatého (CaO) nebo
Pozměňovací návrh 168
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(I)(b)(ii) – bod 2 – odrážka 6
–  0,75% hmotn. celkového oxidu sírového (SO3) nebo
–  1,5 % hmotn. celkového oxidu sírového (SO3) nebo
Pozměňovací návrh 169
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C)(II) – bod 1
1.  Anorganické hnojivo se stopovými živinami je anorganické hnojivo jiné než hnojivo s makroživinami, jehož účelem je poskytovat jednu nebo více z těchto živin: bor (B), kobalt (Co), měď (Cu), železo (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) a zinek (Zn).
1.  Anorganické hnojivo se stopovými živinami je anorganické hnojivo jiné než hnojivo s makroživinami, jehož účelem je poskytovat jednu nebo více z těchto živin: bor (B), kobalt (Co), měď (Cu), železo (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo), selen (Se), křemík (Si) a zinek (Zn).
Pozměňovací návrh 170
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 1(C) a (nový)
PFC1(C) a: HNOJIVA S NÍZKÝMI EMISEMI UHLÍKU
1.  Hnojivý výrobek s označením CE se označí jako hnojivo s nízkými emisemi uhlíku, pokud obsahuje více než 1 % organického uhlíku (Corg) a až 15 % organického uhlíku (Corg).
2.  Pro účely této definice nebude do organického uhlíku zahrnut uhlík přítomný v kyanamidu vápenatém a v močovině a jeho kondenzační a asociační produkty.
3.  Pro účely této kategorie se použijí specifikace tuhého/kapalného, přímého nebo vícesložkového hnojiva s makroživinami / hnojiva se stopovými živinami z PFC1(C).
4.  Produkty prodávané pod PFC1(C)a musejí splňovat limity znečišťujících látek uvedené v příloze I pro organická nebo organominerální hnojiva v každém případě, kdy PFC1(C) neobsahuje žádné limitní hodnoty pro tyto kontaminující látky.
Pozměňovací návrh 171
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 2 – bod 1
1.  Materiál k vápnění půd je hnojivý výrobek s označením CE, jehož účelem je úprava kyselosti půdy a který obsahuje oxidy, hydroxidy, uhličitany nebo křemičitany těchto živin: vápník (Ca) nebo hořčík (Mg).
1.  Materiál k vápnění půd je hnojivý výrobek s označením CE, jehož účelem je úprava kyselosti půdy a který obsahuje oxidy, hydroxidy, uhličitany, případně křemičitany těchto živin: vápníku (Ca) nebo hořčíku (Mg).
Pozměňovací návrh 398
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 2 – bod 3
3.  Sušina musí splňovat tyto stanovené parametry:
3.  Sušina musí splňovat tyto stanovené parametry:
—  minimální neutralizační hodnota: 15 (ekvivalent CaO) nebo 9 (ekvivalent HO-) a
—  minimální neutralizační hodnota: 15 (ekvivalent CaO) nebo 9 (ekvivalent HO-) a
—  minimální reaktivita: 10 % nebo 50 % po 6 měsících (inkubační zkouška).
—  minimální reaktivita: 10 % nebo 50 % po 6 měsících (inkubační zkouška) a
—  Minimální velikost zrn: 70 % < 1 mm, kromě páleného vápna, granulovaného materiálu k vápnění půd a křídy (=70 % velikosti zrna musí projít sítem o velikosti ok 1 mm)
Pozměňovací návrh 175
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 3 – bod 1
Pomocná půdní látka je hnojivý výrobek s označením CE, který se přidává do půdy za účelem udržení, zlepšení nebo ochrany fyzikálních či chemických vlastností, struktury nebo biologické aktivity půdy.
Pomocná půdní látka je materiál (včetně mulče), který se přidává do půdy v daném místě především s cílem zachovat nebo zlepšit její fyzikální vlastnosti a může zlepšit její chemické, případně biologické vlastnosti nebo aktivitu.
Pozměňovací návrh 176
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 3 – bod 1 a (nový)
1a.  Hnojivý výrobek s označením CE musí obsahovat nejméně 15 % materiálu biologického původu.
Pozměňovací návrh 177
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 3(A) – bod 1
1.  Organická pomocná půdní látka se musí skládat pouze z materiálu výhradně biologického původu s výjimkou materiálu přeměněného na fosilie nebo uloženého v geologických útvarech.
1.  Organická pomocná půdní látka se musí skládat pouze z materiálu výhradně biologického původu, včetně rašeliny, leonarditu, lignitu a humózních látek z nich získaných, avšak s výjimkou jiných materiálů, které jsou přeměněny na fosilie nebo uloženy v geologických útvarech.
Pozměňovací návrh 179
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 3(A) – bod 2 – odrážka 2
—  šestimocný chrom (Cr VI) 2 mg/kg sušiny,
—  šestimocný chrom (Cr VI) 1 mg/kg sušiny,
Pozměňovací návrh 181
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 3(A) – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

a)  ve vzorku 25 g hnojivého výrobku s označením CE nesmí být přítomny Salmonella spp.

Pozměňovací návrh

a)  patogeny nesmějí být v organické pomocné půdní látce přítomny v koncentraci vyšší, než jsou příslušné mezní hodnoty uvedené v této tabulce:

testované mikroorganismy

plány namátkových kontrol

mezní hodnota

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

nepřítomnost v 25 g nebo 25 ml

Escherichia coli nebo Enterococcaceae

5

5

0

1 000 v 1 g nebo 1ml

n = počet vzorků, které se mají testovat

c = počet vzorků, v nichž se počet bakterií vyjádřený v KTJ může pohybovat mezi m a M

m = mezní hodnota počtu bakterií vyjádřeného v KTJ, která je považována za vyhovující

M = maximální hodnota počtu bakterií vyjádřeného v KTJ

Ve 100 g nebo 100 ml organické pomocné půdní látce nesmějí být přítomni v žádné fázi svého vývoje paraziti Ascaris spp. ani Toxocara spp.

Pozměňovací návrh 182
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 3(B) – bod 1
1.  Anorganická pomocná půdní látka je pomocná půdní látka jiná než organická pomocná půdní látka.
1.  Anorganická pomocná půdní látka je jiná pomocná půdní látka než organická pomocná půdní látka a obsahuje mulčovací fólie. Biologicky rozložitelná mulčovací fólie je fólie z biologicky rozložitelného polymeru, která splňuje zejména požadavky bodů 2a a 3 KSM 10 v příloze II a je určena k pokrytí půdy v daném místě za účelem ochrany její struktury, potlačení růstu plevele, snížení úbytku půdní vláhy či ochrany proti erozi.
Pozměňovací návrh 184
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 4 – bod 1
1.  Pěstební médium je materiál jiný než půda, který je určen k použití jako substrát pro vývoj kořenů.
1.  Pěstební médium je jiný materiál než půda přímo na původním místě, na němž rostou rostliny a houby.
Pozměňovací návrh 187
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 4 – bod 3

Znění navržené Komisí

3.   ve vzorku 25 g hnojivého výrobku s označením CE nesmí být přítomny Salmonella spp.

Pozměňovací návrh

3.   patogeny nesmějí být v pěstebním médiu přítomny v koncentraci vyšší, než jsou příslušné mezní hodnoty uvedené v této tabulce:

testované mikroorganismy

plány namátkových kontrol

mezní hodnota

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

nepřítomnost v 25 g nebo 25 ml

Escherichia coli nebo Enterococcaceae

5

5

0

1 000 v 1 g nebo 1ml

n = počet vzorků, které se mají testovat

c = počet vzorků, v nichž se počet bakterií vyjádřený v KTJ může pohybovat mezi m a M

m = mezní hodnota počtu bakterií vyjádřeného v KTJ, která je považována za vyhovující

M = maximální hodnota počtu bakterií vyjádřeného v KTJ

Ve 100 g nebo 100 ml pěstebního média nesmějí být přítomni v žádné fázi svého vývoje paraziti Ascaris spp. ani Toxocara spp.

Pozměňovací návrh 188
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 5 – bod 1
Agronomická přísada je hnojivý výrobek s označením CE, který je určen k přidání do výrobku poskytujícího rostlinám živiny za účelem zlepšení způsobů, jimiž tento výrobek uvolňuje živiny.
Agronomická přísada je hnojivý výrobek s označením CE, který je určen k přidání do výrobku a má prokázaný účinek na přeměnu nebo dostupnost různých forem minerálních či mineralizovaných živin, případně obojího, pro rostliny, nebo který je určen k přidání do půdy za účelem zlepšení vstřebávání těchto živin rostlinami či za účelem snížení úbytku těchto živin.
Pozměňovací návrh 193
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 5(A)(I a) (nový)
KFV 5(A)(Ia): Inhibitor denitrifikace
1.  Inhibitor denitrifikace je inhibitor, který omezuje tvoření oxidu dusného (N2O) zpomalením nebo zablokováním přeměny dusičnanů (NO3-) na dusík (N2), aniž by to mělo vliv na proces nitrifikace podle KFV 5, oddílu A, části I). Tento inhibitor přispívá ke zvyšování dostupnosti dusíku pro rostlinu a snižování emisí N2O.
2.  Účinnost této metody může být posouzena měřením emisí oxidu dusíku u vzorků plynu shromažďovaného ve vhodném měřicím zařízení a měřením množství N2O obsaženého v tomto vzorku za pomoci plynového chromatografu. Při posuzování se zaznamená i obsah vody v půdě.
Pozměňovací návrh 202
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6 – bod 1 – návětí
1.  Pomocný rostlinný přípravek je hnojivý výrobek s označením CE stimulující vyživovací procesy rostliny nezávisle na obsahu živin výrobku, přičemž jediným účelem je zlepšení jedné nebo více z těchto charakteristik rostliny:
1.  Pomocný rostlinný přípravek je hnojivý výrobek s označením CE stimulující vyživovací procesy rostliny nezávisle na obsahu živin výrobku, přičemž jediným účelem je zlepšení jedné nebo více z těchto charakteristik rostliny a rhizosféry nebo fylosféry dané rostliny:
Pozměňovací návrh 203
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6 – bod 1 – písm. c a (nové)
ca)  dostupnost omezených živin v půdě a rhizosféře,
Pozměňovací návrh 204
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6 – bod 1 – písm. c b (nové)
cb)  humifikace,
Pozměňovací návrh 205
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6 – bod 1 – písm. c c (nové)
cc)  rozklad organických složek v půdě.
Pozměňovací návrh 206
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6 – bod 2 – odrážka 1
—  kadmium (Cd) 3 mg/kg sušiny,
—  kadmium (Cd) 1,5 mg/kg sušiny,
Pozměňovací návrh 208
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6(A) – bod 1
1.  Mikrobiální pomocný rostlinný přípravek se musí skládat výhradně z mikroorganismu nebo konsorcia mikroorganismů uvedených v kategorii složkových materiálů 7 přílohy II.
1.  Mikrobiální pomocný rostlinný přípravek se musí skládat z:
a)   mikroorganismu nebo konsorcia mikroorganismů uvedených v kategorii složkových materiálů 7 přílohy II;
b)  mikroorganismů nebo konsorcia mikroorganismů odlišných od těch, které jsou uvedeny v písmenu a) tohoto bodu. Mohou být používány jako kategorie složkových materiálů, pokud budou v souladu s požadavky uvedenými v kategorii složkových materiálů 7 přílohy II.
Pozměňovací návrh 209
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6(A) – bod 3

Znění navržené Komisí

3.  Ve vzorku 25 g nebo 25 ml hnojivého výrobku s označením CE nesmí být přítomny Salmonella spp.

Pozměňovací návrh

3.  Patogeny nesmějí být v mikrobiálním pomocném rostlinném přípravku přítomny v koncentraci vyšší, než jsou příslušné mezní hodnoty uvedené v této tabulce:

mikroorganismy / jejich toxiny, metabolity

plány namátkových kontrol

mezní hodnota

 

n

c

 

Salmonella spp.

5

0

nepřítomnost v 25 g nebo 25 ml

Escherichia coli

5

0

nepřítomnost v 1 g nebo 1 ml

Listeria monocytogenes

5

0

nepřítomnost v 25 g nebo 25 ml

Vibrio spp.

5

0

nepřítomnost v 25 g nebo 25 ml

Salmonella spp.

5

0

nepřítomnost v 25 g nebo 25 ml

Staphylococcus aureus

5

0

nepřítomnost v 25 g nebo 25 ml

Enterococcaceae

5

2

10 KTJ/g

počet anaerobních mikroorganismů s výjimkou případu, kdy je mikrobiálním pomocným přípravkem aerobní bakterie

5

2

105 KTJ/g nebo ml

počet kvasinek a plísní s výjimkou případu, kdy je mikrobiálním pomocným rostlinným přípravkem houba

5

2

1 000 KTJ/g nebo ml

kde: n = počet jednotek tvořících vzorek; c = počet jednotek vzorku, jejichž hodnoty převyšují mezní hodnotu.

Pozměňovací návrh 210
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6(A) – bod 4
4.  Ve vzorku 1 g nebo 1 ml hnojivého výrobku s označením CE nesmí být přítomna Escherichia coli.
vypouští se
Pozměňovací návrh 211
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6(A) – bod 5
5.  V hnojivém výrobku s označením CE nesmí být přítomny Enterococcaceae v koncentraci vyšší než 10 KTJ/g čerstvé hmoty.
vypouští se
Pozměňovací návrh 212
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6(A) – bod 6
6.  Ve vzorku 25 g nebo 25 ml hnojivého výrobku s označením CE nesmí být přítomna Listeria monocytogenes.
vypouští se
Pozměňovací návrh 213
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6(A) – bod 7
7.  Ve vzorku 25 g nebo 25 ml hnojivého výrobku s označením CE nesmí být přítomny Vibrio spp.
vypouští se
Pozměňovací návrh 214
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6(A) – bod 8
8.  Ve vzorku 25 g nebo 25 ml hnojivého výrobku s označením CE nesmí být přítomny Shigella spp.
vypouští se
Pozměňovací návrh 215
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6(A) – bod 9
9.  Ve vzorku 1 g nebo 1 ml hnojivého výrobku s označením CE nesmí být přítomen Staphylococcus aureus.
vypouští se
Pozměňovací návrh 216
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6(A) – bod 10
10.  Počet aerobních mikroorganismů nesmí překročit 105 KTJ/g nebo ml vzorku hnojivého výrobku s označením CE s výjimkou případu, kdy je mikrobiálním pomocným přípravkem aerobní bakterie.
vypouští se
Pozměňovací návrh 217
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6(A) – bod 12 – pododstavec 2
pomocný rostlinný přípravek musí mít hodnotu pH rovnou 4 nebo vyšší.
vypouští se
Pozměňovací návrh 218
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 6(A) – bod 13
13.  Doba použitelnosti mikrobiálního pomocného rostlinného přípravku musí být při dodržení podmínek skladování uvedených na etiketě nejméně 6 měsíců.
vypouští se
Pozměňovací návrh 219
Návrh nařízení
Příloha I – část II – KFV 7 – bod 3 – návětí
3.  Mísení nesmí změnit povahu jednotlivých složkových hnojivých výrobků
3.  Mísení nesmí změnit funkci jednotlivých složkových hnojivých výrobků
Pozměňovací návrh 220
Návrh nařízení
Příloha II – část I – KSM 11 a (nový)
KSM 11a: Jiné vedlejší průmyslové produkty
Pozměňovací návrh 221
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 1 – bod 1 – návětí
1.  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat látky a směsi jiné než39
1.  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat jiné látky a směsi, včetně technických přísad, než39
__________________
__________________
39 Vyloučení materiálu z KSM 1 nebrání tomu, aby byl způsobilý jako složkový materiál na základě jiné KSM stanovící odlišné požadavky. Viz například KSM 11 pro produkty živočišného původu, KSM 9 a 10 pro polymery a KSM 8 pro agronomické přísady.
39 Vyloučení materiálu z KSM 1 nebrání tomu, aby byl způsobilý jako složkový materiál na základě jiné KSM stanovící odlišné požadavky. Viz například KSM 11 pro produkty živočišného původu, KSM 9 a 10 pro polymery a KSM 8 pro agronomické přísady.
Pozměňovací návrh 222
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 1 – bod 1 – písm. b
b)  vedlejší produkty ve smyslu směrnice 2008/98/ES;
b)  vedlejší produkty ve smyslu směrnice 2008/98/ES, s výjimkou vedlejších produktů registrovaných v souladu s ustanoveními nařízení (ES) 1907/2006, kromě produktů, na něž se vztahuje některá z výjimek z registrace stanovených v příloze V bodě 5 uvedeného nařízení,
Pozměňovací návrh 223
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 1 – bod 1 – písm. e
e)  polymery nebo
e)  polymery s výjimkou těch, které jsou použity v pěstebních médiích, jež nejsou v kontaktu s půdou, nebo
Pozměňovací návrh 228
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 2 – bod 1
1.  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat rostliny, části rostlin nebo rostlinné extrakty, které nebyly zpracovány jinak než řezáním, mletím, odstředěním, lisováním, sušením, mrazovým sušením nebo extrakcí vodou.
1.  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat rostliny, části rostlin nebo rostlinné extrakty, které nebyly zpracovány jinak než řezáním, drcením, odstředěním, síťováním, mletím, lisováním, sušením, mrazovým sušením, pufrováním, extruzí, ozářením, mrazením, dezinfekcí teplem, extrakcí vodou nebo jiným způsobem přípravy či zpracování, na jehož základě nevzniká povinnost registrovat konečnou látku podle nařízení (ES) č. 1907/2006.
Pozměňovací návrh 229
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 2 – bod 2
2.  Pro účely odstavce 1 se za rostliny považují i řasy, avšak nikoliv sinice.
2.  Pro účely odstavce 1 se za rostliny považují i řasy, avšak nikoliv sinice, jelikož ty produkují cyanotoxiny, které jsou podle nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí považovány za nebezpečné.
Pozměňovací návrh 230
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 3 – bod 1 – návětí
1.  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat kompost získaný aerobním kompostováním výhradně jednoho nebo více z těchto vstupních materiálů:
1.  Přípravek pro výživu rostlin s označením CE může obsahovat kompost, kapalný nebo jiný než kapalný mikrobiální nebo jiný než mikrobiální extrakt z kompostu, získaný aerobním kompostováním, a možné přirozeně vyplývající zmnožení přirozeně se vyskytujících mikrobiálních složek výhradně jednoho nebo více z těchto vstupních materiálů:
Pozměňovací návrh 231
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 3 – bod 1 – písm. b
b)  vedlejší produkty živočišného původu kategorie 2 a 3 podle nařízení (ES) č. 1069/2009;
b)  produkty získávané z vedlejších produktů živočišného původu uvedené v článku 32 nařízení (ES) č. 1069/2009, u nichž bylo dosaženo konečného bodu výrobního řetězce v souladu s článkem 5 uvedeného nařízení;
Pozměňovací návrh 232
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 3 – bod 1 – písm. c – návětí
c)  živé, či neživé organismy nebo jejich části nezpracované, či zpracované výhradně manuálně, mechanicky nebo gravitačně, rozpuštěním ve vodě, flotací, extrakcí vodou, parní destilací nebo zahříváním výhradně za účelem odstranění vody nebo extrahované ze vzduchu jakýmkoli postupem s výjimkou
c)  živé, či neživé organismy nebo jejich části nezpracované, či zpracované výhradně manuálně, mechanicky nebo gravitačně, rozpuštěním ve vodě, flotací či extrakcí vodou, s výjimkou
Pozměňovací návrh 233
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 3 – bod 1 – písm. c – odrážka 2
–  kalů z čistíren odpadních vod, průmyslových kalů nebo vybagrovaných kalů a
–  kalů z čistíren odpadních vod, průmyslových kalů (kromě nestravitelných zbytků potravin, krmiv a plodin souvisejících s agropalivy) nebo vybagrovaných kalů a
Pozměňovací návrh 238
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 3 – bod 1 – písm. e a (nové)
ea)  Nezpracované a mechanicky zpracované zbylé části vzešlé z odvětví produkce potravin, s výjimkou odvětví používajících produkty živočišného původu podle nařízení (ES) č. 1069/2009.
Pozměňovací návrh 239
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 3 – bod 1 – písm. e b (nové)
eb)  materiály vyhovující KSM 2, KSM 3, KSM 4, KSM 5, KSM 6 a KSM 11.
Pozměňovací návrh 240
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 3 – bod 2 – odrážka 1
–  které zpracovává pouze vstupní materiály uvedené v odstavci 1 výše a
–  v nichž byly výrobní linky na zpracování vstupních materiálů uvedených v bodě 1 výše zřetelně odděleny od výrobních linek na zpracování jiných vstupních materiálů, než jsou materiály uvedené v bodě 1, a
Pozměňovací návrh 241
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 3 – bod 6 – písm. a – odrážka 2
—  kritérium: nejvýše 25 mmol O2/kg organické hmoty/h nebo
—  kritérium: nejvýše 50 mmol O2/kg organické hmoty/h nebo
Pozměňovací návrh 242
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 4 – název
KSM 4: Digestát z energetických plodin
KSM 4: Digestát z energetických plodin a biologický odpad z rostlin
Pozměňovací návrh 247
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 4 – bod 1 – písm. c
c)  jakýkoliv materiál uvedený v písmenech a)–b), který předtím prošel digescí.
c)  jakýkoliv materiál uvedený v písmenech a)–b), který předtím prošel digescí bez jakýchkoli známek přítomnosti aflatoxinů.
Pozměňovací návrh 248
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 4 – bod 2 – odrážka 1
–  které zpracovává pouze vstupní materiály uvedené v odstavci 1 výše a
–  v nichž byly výrobní linky na zpracování vstupních materiálů uvedených v bodě 1 výše zřetelně odděleny od výrobních linek na zpracování jiných vstupních materiálů, než jsou materiály uvedené v bodě 1, a
Pozměňovací návrh 249
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 4 – bod 3 – písm. b
b)  termofilní anaerobní digesce při teplotě 55 °C v kombinaci s ošetřením zahrnujícím pasterizaci (70 °C – 1 h);
b)  termofilní anaerobní digesce při teplotě 55 °C v kombinaci s ošetřením zahrnujícím pasterizaci ve smyslu přílohy V kapitoly I oddílu 1 bodu 1 nařízení Komise (EU) č. 142/2011a;
_________________
1a Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice (Úř. věst. L 54, 26.2.2011, s. 1).
Pozměňovací návrh 250
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 4 – bod 3 – písm. b
d)  mezofilní anaerobní digesce při teplotě 37–40 °C v kombinaci s ošetřením zahrnujícím pasterizaci (70 °C – 1 h); nebo
d)  mezofilní anaerobní digesce při teplotě 37–40 °C v kombinaci s ošetřením zahrnujícím pasterizaci ve smyslu přílohy V kapitoly I oddílu 1 bodu 1 nařízení Komise (EU) č. 142/2011 nebo
Pozměňovací návrh 251
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 5 – bod 1 – písm. c – odrážka 2
–  kalů z čistíren odpadních vod, průmyslových kalů nebo vybagrovaných kalů,
–  kalů z čistíren odpadních vod, průmyslových kalů odlišných od těch, které jsou uvedeny v bodě ea), nebo vybagrovaných kalů a
Pozměňovací návrh 255
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 5 – bod 1 – písm. e – návětí
e)  jakýkoliv materiál uvedený v písmenech a)–d), který
e)  jakýkoliv materiál bez obsahu aflatoxinů uvedený v písmenech a)–d), který
Pozměňovací návrh 256
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 5 – bod 1 – písm. e a (nové)
ea)  Nezpracované a mechanicky zpracované zbylé části vzešlé z odvětví produkce potravin, s výjimkou odvětví používajících produkty živočišného původu podle nařízení (ES) č. 1069/2009.
Pozměňovací návrh 257
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 5 – bod 1 – písm. e b (nové)
eb)  materiály vyhovující KSM 2, KSM 3, KSM 4, KSM 5, KSM 6 a KSM 11.
Pozměňovací návrh 258
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 5 – bod 2 – odrážka 1
–  které zpracovává pouze vstupní materiály uvedené v odstavci 1 výše a
–  v nichž byly výrobní linky na zpracování vstupních materiálů uvedených v bodě 1 výše zřetelně odděleny od výrobních linek na zpracování jiných vstupních materiálů, než jsou materiály uvedené v bodě 1, a
Pozměňovací návrh 259
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 5 – bod 3 – písm. a
a)  termofilní anaerobní digesce při teplotě 55 °C po dobu nejméně 24 hodin a při hydraulickém retenčním čase nejméně 20 dní;
a)  termofilní anaerobní digesce při teplotě 55 °C po dobu nejméně 24 hodin a při hydraulickém retenčním čase nejméně 20 dní následovaná analýzou k ověření toho, zda byly v procesu digesce patogeny úspěšně zničeny;
Pozměňovací návrh 260
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 5 – bod 3 – písm. b
b)  termofilní anaerobní digesce při teplotě 55 °C v kombinaci s ošetřením zahrnujícím pasterizaci (70 °C – 1 h);
b)  termofilní anaerobní digesce při teplotě 55 °C v kombinaci s ošetřením zahrnujícím pasterizaci ve smyslu přílohy V kapitoly I oddílu 1 bodu 1 nařízení Komise (EU) č. 142/2011;
Pozměňovací návrh 261
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 5 – bod 3 – písm. d
d)  mezofilní anaerobní digesce při teplotě 37–40 °C v kombinaci s ošetřením zahrnujícím pasterizaci (70 °C – 1 h); nebo
d)  mezofilní anaerobní digesce při teplotě 37–40 °C v kombinaci s ošetřením zahrnujícím pasterizaci ve smyslu přílohy V kapitoly I oddílu 1 bodu 1 nařízení Komise (EU) č. 142/2011 nebo
Pozměňovací návrh 262
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 6 – bod 1 – písm. c a (nové)
ca)  olivový olej z pokrutin, tj. viskózní vedlejší produkt z lisování oliv vzešlý z dvoufázového (dvoufázové lisování) nebo třífázového (třífázové lisování) zpracování vlhkých výlisků pomocí organických rozpouštědel.
Pozměňovací návrh 263
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 6 – bod 1 – písm. c b (nové)
cb)   vedlejší produkty odvětví výroby krmiv, které jsou uvedeny v katalogu pro krmné suroviny v nařízení (EU) č. 68/2013,
Pozměňovací návrh 264
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 6 – bod 1 – písm. c c (nové)
cc)  jakýkoli jiný materiál či látka, jež byly schváleny k zapracování do potravin či krmiv.
Pozměňovací návrh 269
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 6 – bod 2 – pododstavec 2 a (nový)
Obsah aflatoxinů ve všech látkách musí být pod úrovní zjistitelnosti.
Pozměňovací návrh 270
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 7 – bod 1 – odrážka 1
–  neprošly jiným procesem zpracování než sušením či mrazovým sušením a
vypouští se
Pozměňovací návrh 271
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 8 – bod 1
1.  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat látku nebo směs určenou ke zlepšení způsobů, jimiž hnojivý výrobek uvolňuje živiny, pouze pokud bylo v souladu s postupem posuzování shody vztahujícím se na danou agronomickou přísadu prokázáno, že daná látka nebo směs splňuje požadavky tohoto nařízení na výrobek v KFV 5 přílohy I.
1.  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat látku nebo směs (včetně technologických přísad, jako jsou například protispékavá činidla, odpěňovací činidla, protiprašné prostředky, barviva a reologická činidla), jimiž hnojivý výrobek uvolňuje živiny, pouze pokud bylo v souladu s postupem posuzování shody vztahujícím se na danou agronomickou přísadu prokázáno, že daná látka nebo směs splňuje požadavky tohoto nařízení na výrobek v KFV 5 přílohy I.
Pozměňovací návrh 272
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 8 – bod 3 a (nový)
3a.  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat inhibitor denitrifikace, který splňuje příslušné požadavky podle KFV 5, oddílu A), části Ia přílohy I pouze tehdy, pokud v nějaké formě obsahuje dusík.
Pozměňovací návrh 273
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 8 – bod 4
4.  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat inhibitor ureázy, který splňuje příslušné požadavky a je uveden v KFV 5(A)(II) přílohy I, pouze pokud se nejméně 50 % obsahu celkového dusíku (N) ve hnojivém výrobku skládá z formy dusíku (N) močovina (CH4N2O).
4.  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat inhibitor ureázy, který splňuje příslušné požadavky a je uveden v KFV 5(A)(II) přílohy I, pouze pokud se nejméně 50 % obsahu celkového dusíku (N) ve hnojivém výrobku skládá z dusíku (N) ve formě amonium (NH4+) nebo amonium (NH4+) a močoviny (CH4N2O).
Pozměňovací návrh 274
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 9 – bod 3
3.  Polymery nesmí obsahovat formaldehyd.
3.  Polymery musejí obsahovat nejvýše 600 ppm volného formaldehydu.
Pozměňovací návrh 275
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 10 – bod 1
1.  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat jiné polymery než polymery s živinami pouze v případech, kdy je účelem polymeru
1.  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat jiné polymery než polymery s živinami pouze v případech, kdy je účelem polymeru
a)  regulovat pronikání vody do částic živin, a tedy uvolňování živin (v tom případě se polymer obvykle označuje jako „povrchově aktivní látka“) nebo
a)  regulovat pronikání vody do částic živin, a tedy uvolňování živin (v tom případě se polymer obvykle označuje jako „povrchově aktivní látka“) nebo
b)  zvýšit schopnost hnojivého výrobku s označením CE zadržet vodu.
b)  zvýšit schopnost hnojivého výrobku s označením CE zadržet vodu nebo
ba)  zlepšit půdu ve formě biologicky rozložitelné mulčovací fólie, jež splňuje zejména požadavky uvedené v bodech 2a a 3 KSM 10, nebo
bb)  spojit součásti hnojivého výrobku, aniž by došlo ke kontaktu s půdou, nebo
bc)  zlepšit stabilitu hnojivých výrobků s označením CE nebo
bd)   zlepšit schopnost půdy propouštět vodu.
Pozměňovací návrh 276
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 10 – bod 2
2.  Ode dne [Úřad pro publikace vloží datum, kdy uplynou tři roky ode dne použitelnosti tohoto nařízení] musí být dodrženo toto kritérium: polymer musí být schopen projít fyzikálním a biologickým rozkladem, aby se nakonec téměř celý rozložil na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu. V rámci zkoušky biologické rozložitelnosti popsané níže v písmenech a)–c) se musí nejméně 90 % v něm obsaženého organického uhlíku přeměnit na CO2 nejdéle za dobu 24 měsíců.
2.  Ode dne ...[pět let ode dne použitelnosti tohoto nařízení] musí být dodrženo toto kritérium: polymer musí být schopen projít fyzikálním a biologickým rozkladem, aby se nakonec téměř celý rozložil na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu. Ve srovnání s vhodnou normou v rámci zkoušky biologické rozložitelnosti se musí nejméně 90 % v něm obsaženého organického uhlíku přeměnit na CO2 nejdéle za dobu 48 měsíců po skončení doby funkčnosti uvedené na etiketě. Kritéria biologické rozložitelnosti a vypracování odpovídající testovací metody biologické rozložitelnosti se posuzují podle nejnovějších vědeckých poznatků a jsou stanoveny akty v přenesené pravomoci uvedenými v článku 42 tohoto nařízení.
a)  Zkouška se provádí při teplotě 25 °C ± 2 °C.
b)  Zkouška se provádí v souladu s metodou pro stanovení úplné aerobní biologické rozložitelnosti plastových materiálů v půdě měřením spotřeby kyslíku nebo množství uvolněného oxidu uhličitého.
c)  Při zkoušce se jako referenční materiál použije prášek z mikrokrystalické celulózy o stejných rozměrech, jako má zkušební materiál.
d)  Před samotnou zkouškou nesmí být zkušební materiál vystaven podmínkám nebo procesům urychlujícím rozklad filmu, například teplu či světlu.
Pozměňovací návrh 277
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 10 – bod 2 a (nový)
2a.  Biologicky rozložitelná mulčovací fólie uvedená v KFV 3 (B) musí splňovat následující kritéria:
Polymer musí být schopen projít fyzikálním a biologickým rozkladem, aby se nakonec rozložil na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu, přičemž alespoň 90 % (absolutního nebo relativního množství vztaženého k referenčnímu materiálu) v něm obsaženého organického uhlíku se musí v rámci zkoušky biologické rozložitelnosti podle unijních norem pro biologickou rozložitelnost polymerů v půdě přeměnit na CO2 nejpozději do 24 měsíců.
Pozměňovací návrh 278
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 10 – bod 3 a (nový)
3a.  Tato kritéria se vztahují na veškeré materiály obsažené v produktu, neboť ten je určen k přidání do půdy a vypuštění do životního prostředí.
Pozměňovací návrh 279
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 10 – bod 3 b (nový)
3b.   Na hnojivý výrobek s označením CE obsahující jiné polymery než polymery s živinami se nevztahují požadavky stanovené v bodech 1, 2 a 3 za podmínky, že polymery jsou používány pouze jako pojiva pro hnojivý výrobek a nejsou v kontaktu s půdou.
Pozměňovací návrh 280
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 11

Znění navržené Komisí

Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat vedlejší produkty živočišného původu ve smyslu nařízení (ES) č. 1069/2009, které dosáhly konečného bodu výrobního řetězce stanoveného v souladu s uvedeným nařízením a které jsou uvedeny a blíže specifikovány v této tabulce:

Pozměňovací návrh

Pokud Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 42, může hnojivý výrobek s označením CE obsahovat vedlejší produkty živočišného původu ve smyslu nařízení (ES) č. 1069/2009, které dosáhly konečného bodu výrobního řetězce stanoveného v souladu s uvedeným nařízením a které jsou uvedeny a blíže specifikovány v této tabulce:

 

Získaný produkt

Normy zpracování pro dosažení konečného bodu výrobního řetězce

1

masová moučka

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

2

kostní moučka

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

3

masokostní moučka

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

4

krev zvířat

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

5

hydrolyzované bílkoviny kategorie III – podle nařízení (ES) č. 1069/2009

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

6

zpracovaná mrva

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

7

kompost 1)

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

8

zbytky rozkladu vznikající při přeměně na bioplyn 1)

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

9

péřová moučka

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

10

kůže a kožky

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

11

paznehty a rohy

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

12

guáno netopýrů

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

13

vlna a chlupy

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

14

peří a chmýří

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

15

prasečí štětiny

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

16

glycerin a další produkty materiálů kategorie 2 a 3 zpracované z bionafty a z paliv z obnovitelných zdrojů

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

17

krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a pamlsky pro psy, které byly zamítnuty z komerčních důvodů nebo kvůli technickým poruchám

stanoveno v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1069/2009

1)   získané z jiných materiálů kategorie 2 a 3 než z masokostní moučky a ze zpracovaných živočišných bílkovin

Pozměňovací návrh 281
Návrh nařízení
Příloha II – část II – KSM 11 a (nový)
KSM 11a: Jiné vedlejší průmyslové produkty
1.  Hnojivý výrobek s označením CE může obsahovat jiné vedlejší produkty průmyslu, jako je síran amonný pocházející z výroby kaprolaktamu, kyselina sírová pocházející z rafinace zemního plynu, olejů a jiných materiálů, které pocházejí z konkrétních průmyslových procesů, jež jsou vyloučeny z KSM 1 a jsou uvedeny v tabulce níže, a to za podmínek, které jdou v ní stanoveny:
2.  Po ... [jeden rok od vstupu tohoto nařízení v platnost] se s ohledem na nejnovější vědecké poznatky zavedou kritéria pro zařazení průmyslových vedlejších produktů, které se používají v souladu s nařízením (ES) č. 2003/2003 jako součást hnojivých výrobků s označením EC, do kategorie složkových materiálů a budou stanovena v aktech v přenesené pravomoci uvedených v článku 42 tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 282
Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 2 – písm. e
e)  popis všech složek, které tvoří více než 5 % hmotn. výrobku v sestupném pořadí podle hmotnosti sušiny, včetně uvedení příslušných kategorií složkových materiálů (KSM) podle přílohy II.
e)  popis všech složek, které tvoří více než 1 % hmotn. výrobku v sestupném pořadí podle hmotnosti sušiny, včetně uvedení příslušných kategorií složkových materiálů (KSM) podle přílohy II a včetně obsahu podle procentního podílu sušiny;
Pozměňovací návrh 283
Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 2 – písm. e a (nové)
ea)  v případě jakéhokoli výrobku obsahujícího materiál pocházející z organických odpadů nebo vedlejších produktů, které neprošly procesem, při němž byly všechny organické materiály zničeny, je nutné na označení uvádět, které druhy odpadu a vedlejších produktů byly použity a číslo šarže nebo sériové výrobní číslo s časovým údajem. Toto číslo odkazuje na údaje výrobce umožňující zpětné dohledání a určení totožnosti jednotlivých zdrojů (zemědělských podniků, továren atd.) veškerých organických odpadů / vedlejších produktů, které byly v rámci dané šarže / výrobní série použity. Komise uspořádá veřejnou konzultaci a do … [dva roky od vstupu tohoto nařízení v platnost] uveřejní v návaznosti na tuto konzultaci specifikace k uplatňování tohoto ustanovení, které vstoupí v platnost … [tři roky po zveřejnění těchto specifikací]. Aby se snížila administrativní zátěž provozovatelů a orgánů pro dozor nad trhem, musí specifikace Komise zohledňovat jak požadavky čl. 6 odst. 5 až 7 a článku 11 a současné systémy zpětného dohledání (například v případě živočišných vedlejších produktů nebo odvětvových systémů), tak klasifikační označení odpadu v Unii.
Pozměňovací návrh 284
Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 2 a (nový)
2a.  Výrobci poskytnou stručné instrukce k určenému použití, včetně určeného dávkování a času, určených cílových rostlin a skladování.
Pozměňovací návrh 285
Návrh nařízení
Příloha III – část 1 – bod 7 a (nový)
7a.  Žádný produkt se nesmí odvolávat na jiný KFV, aniž by splňoval veškeré požadavky dodatečného KFV. Povolena nejsou ani žádná přímá či odvozená tvrzení týkající se účinků na ochranu rostlin.
Pozměňovací návrh 286
Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KFV 1 – bod 2 – písm. b
b)  Obsah inhibitoru nitrifikace musí být vyjádřen jako hmotnostní procento celkového dusíku (N) přítomného jako amonný dusík (NH4+) a močovinový dusík (CH4N2O).
b)  Obsah inhibitoru nitrifikace musí být vyjádřen jako hmotnostní procento celkového dusíku (N) přítomného jako amonný dusík (NH4+) nebo amonný dusík (NH4+) a močovinový dusík (CH4N2O).
Pozměňovací návrh 287
Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KFV 1(A) – bod 1 – písm. a
a)  deklarované živiny dusík (N), fosfor (P) nebo draslík (K) s použitím jejich chemických symbolů a v pořadí N-P-K;
a)  deklarované živiny dusík (N), fosfor (P) nebo draslík (K) s použitím jejich chemických symbolů a v pořadí N-P-K; deklarovaný obsah dusíku je dán součtem amonného dusíku, dusičnanového dusíku, močovinového dusíku, močovinoformaldehydového dusíku, isobutylidendimočovinového dusíku, krotonylidendimočovinového dusíku a kyanamidového dusíku.
Fosforečná hnojiva musejí splňovat níže uvedenou minimální úroveň rozpustnosti, aby je mohly rostliny vstřebávat, v opačném případě je nelze deklarovat jako fosforečná:
–  rozpustnost ve vodě: minimální úroveň 25 % celkového P,
–  rozpustnost v neutrálním citronanu amonném: minimální úroveň 30 % celkového P,
–  rozpustnost v kyselině mravenčí (pouze u měkkých fosforitů): minimální úroveň 35 % celkového fosforu.
Pozměňovací návrh 288
Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KFV 1(A) – bod 1 – písm. b
b)  deklarované živiny hořčík (Mg), vápník (Ca), síra (S) nebo sodík (Na) s použitím jejich chemických symbolů a v pořadí Mg-Ca-S-Na;
b)  deklarované živiny vápník (Ca), hořčík (Mg), sodík (Na) nebo síra (S) s použitím jejich chemických symbolů a v pořadí Ca-Mg-Na-S;
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. V případě přijetí spolunormotvůrci se v celém textu provedou odpovídající změny, včetně dotčených částí uvedených pozměňovacích návrhů.)
Pozměňovací návrh 289
Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KFV 1(A) – bod 1 – písm. c
c)  číselné údaje udávající celkový obsah deklarovaných živin dusíku (N), fosforu (P) nebo draslíku (K), následované číselnými údaji uvedenými v závorkách udávajícími celkový obsah hořčíku (Mg), vápníku (Ca), síry (S) nebo sodíku (Na);
c)  číselné údaje udávající průměrný obsah deklarovaných živin dusíku (N), fosforu (P) nebo draslíku (K), následované číselnými údaji uvedenými v závorkách udávajícími celkový obsah hořčíku (Mg), vápníku (Ca), síry (S) nebo sodíku (Na);
Pozměňovací návrh 290
Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KFV 1(A) – bod 1 – písm. d – odrážka 6
–  Organický uhlík (C) a
–  organický uhlík (C) a poměr C/N
Pozměňovací návrh 291
Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KFV 1(A) – bod 1 – písm. d – odrážka 7 a (nová)
–  například ve formě prášku nebo pelet.
Pozměňovací návrh 292
Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KFV 1(B) – bod 1 – písm. d – odrážka 2
–  Celkový oxid fosforečný (P2O5).
–  oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálním citronanu amonném a vodě;
Pozměňovací návrh 293
Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KFV 1(B) – bod 1 – písm. d – odrážka 2 – pododrážka 3
–   je-li přítomen přírodní měkký fosforit, pak též oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v kyselině mravenčí,
–   oxid fosforečný (P2O5) rozpustný pouze v minerálních kyselinách;
Pozměňovací návrh 294
Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KFV 1(B) – bod 1 a (nový)
1a.   Celkový deklarovaný obsah dusíku je dán součtem amonného dusíku, dusičnanového dusíku, močovinového dusíku, methylenmočovinového dusíku, isobutylidendimočovinového dusíku, krotonylidendimočovinového dusíku a kyanamidového dusíku.
Pozměňovací návrh 295
Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KFV 1(C)(I) – bod 1 – písm. d – odrážka 2
–  Celkový oxid fosforečný (P2O5);
–  oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálním citronanu amonném a vodě;
Pozměňovací návrh 296
Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KFV 1(C)(I) – bod 1 – písm. d – odrážka 2 – pododrážka 3
–  je-li přítomen přírodní měkký fosforit, pak též oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v kyselině mravenčí,
–  oxid fosforečný (P2O5) rozpustný pouze v minerálních kyselinách,
Pozměňovací návrh 297
Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KFV 1(C)(I) – bod 1 – písm. d – odrážka 4 – pododrážka 1 a (nová)
–  například ve formě prášku nebo pelet,
Pozměňovací návrh 298
Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KFV 1(C)(I) – bod 1 – písm. d a (nové)
da)  pH,
Pozměňovací návrh 299
Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KFV 1(C)(I) – bod 1 a (nový)
1a.  Hnojivé výrobky, jež obsahují méně než 5 ppm kadmia, arsenu, olova, šestimocného chromu nebo rtuti, musejí na svém obalu a etiketě nést viditelnou „zelenou značku“. S cílem stanovit technické normy takových etiket je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 43 doplňující toto nařízení.
Pozměňovací návrh 300
Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KFV 1(C)(I)(a) – bod 3 – písm. c
c)  prášek, jestliže alespoň 90 % výrobku projde sítem o velikosti oka 10 mm, nebo
c)  prášek, jestliže alespoň 90 % výrobku projde sítem o velikosti oka mm, nebo
Pozměňovací návrh 301
Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KFV 1(C)(I)(a) – bod 4 a (nový)
4a.   U hnojivých přípravků s označením CE uvedených v příloze II v bodě 1 písm. bb) KSM 10, kde jsou polymery použity pouze jako pojivý materiál, musí být uvedeno následující označení: „Tento hnojivý přípravek není určen pro kontakt s půdou.“.
Pozměňovací návrh 302
Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KFV 1(C)(II) – bod 1
1.  Deklarované stopové živiny ve hnojivém výrobku s označením CE se uvedou svým názvem a chemickým symbolem v tomto pořadí: bor (B), kobalt (Co), měď (Cu), železo (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) a zinek (Zn), následovanými názvy jejich protiiontů.
1.  Deklarované stopové živiny ve hnojivém výrobku s označením CE se uvedou svým názvem a chemickým symbolem v tomto pořadí: bor (B), kobalt (Co), měď (Cu), železo (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo), selen (Se), křemík (Si) a zinek (Zn), následovanými názvy jejich protiiontů.
Pozměňovací návrh 303
Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KFV 1(C) a (nový)
KFV 1(C)a: Hnojiva s nízkými emisemi uhlíku
1.  Je nutné uvádět tyto informační prvky týkající se makroživin:
a)  deklarované živiny dusík (N), fosfor (P) nebo draslík (K) s použitím jejich chemických symbolů a v pořadí N-P-K,
b)  deklarované živiny hořčík (Mg), vápník (Ca), síru (S) nebo sodík (Na) s použitím jejich chemických symbolů a v pořadí Mg-Ca-S-Na,
c)  číselné údaje udávající celkový obsah deklarovaných živin dusíku (N), fosforu (P) nebo draslíku (K), následované číselnými údaji uvedenými v závorkách udávajícími celkový obsah hořčíku (Mg), vápníku (Ca), síry (S) nebo sodíku (Na),
d)  obsah těchto deklarovaných živin v tomto pořadí, vyjádřený v hmotnostních procentech hnojiva:
▪  celkový dusík (N)
minimální množství organického dusíku (N) následované popisem původu použité organické hmoty,
dusík (N) ve formě dusičnanového dusíku,
dusík (N) ve formě amonného dusíku,
dusík (N) ve formě močovinového dusíku,
▪  celkový oxid fosforečný (P2O5),
oxid fosforečný (P2O5) rozpustný ve vodě,
oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálním citronanu amonném,
je-li přítomen přírodní měkký fosforit, oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v kyselině mravenčí,
▪  celkový oxid draselný (K2O),
oxid draselný (K2O) rozpustný ve vodě,
▪  oxid hořečnatý (MgO), oxid vápenatý (CaO), oxid sírový (SO3) a oxid sodný (Na2O) vyjádřený
–  pouze jako obsah vodorozpustného podílu, jsou-li uvedené živiny zcela rozpustné ve vodě,
–  jako celkový obsah a obsah vodorozpustného podílu, činí-li tento rozpustný podíl uvedených živin nejméně jednu čtvrtinu celkového obsahu uvedených živin,
–  v ostatních případech jako celkový obsah,
e)  je-li přítomna močovina (CH4N2O), informace o možném vlivu amoniaku uvolňujícího se při použití hnojiva na kvalitu ovzduší a výzva uživatelům, aby přijali vhodná nápravná opatření.
2.  Jako hmotnostní procento hnojivého výrobku s označením CE musejí být uvedeny tyto další prvky:
–  obsah organického uhlíku (C) a
–  obsah sušiny.
3.  Je-li přítomna jedna nebo více ze stopových živin bor (B), kobalt (Co), měď (Cu), železo (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) a zinek (Zn) v minimálním množství uvedeném jako hmotnostní procento v tabulce níže,
–  musejí být deklarovány, pokud byly do hnojivého výrobku s označením CE přidány záměrně, a
–  mohou být deklarovány v ostatních případech:
stopová živina
hmotnostní procento

bor (B)
0,01

kobalt (Co)
0,002

měď (Cu)
0,002

mangan (Mn)
0,01

molybden (Mo)
0,001

zinek (Zn)
0,002

Stopové živiny se deklarují po informaci o makroživinách. Je nutné uvádět tyto informační prvky:
a)  uvedení názvů a chemických symbolů deklarovaných stopových živin v tomto pořadí: bor (B), kobalt (Co), měď (Cu), železo (Fe), mangan (Mn), molybden (Mo) a zinek (Zn) následovaných názvy jejich protiiontů,
b)  celkový obsah stopových živin vyjádřený jako hmotnostní procento hnojiva
pouze jako obsah vodorozpustného podílu, jsou-li uvedené živiny zcela rozpustné ve vodě,
jako celkový obsah a obsah vodorozpustného podílu, činí-li tento rozpustný podíl uvedených živin nejméně jednu čtvrtinu celkového obsahu uvedených živin, a
jako celkový obsah v ostatních případech,
c)  jsou-li deklarované stopové živiny v chelátu s chelátotvornými činidly, následuje za názvem a chemickým identifikátorem stopové živiny tento údaj:
„v chelátu s…“ název chelátotvorného činidla nebo jeho zkratka a množství stopové živiny v chelátu vyjádřené jako hmotnostní procento hnojivého výrobku s označením CE,
d)  obsahuje-li hnojivý výrobek s označením CE stopové živiny v komplexu s komplexotvornými činidly:
následuje za názvem a chemickým identifikátorem stopové živiny tento údaj: „v komplexu s...“ a množství stopové živiny v komplexu vyjádřené jako hmotnostní procento hnojivého výrobku s označením CE a
název komplexotvorného činidla nebo jeho zkratka,
e)  tato věta: „Používat pouze v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávkování.“
Pozměňovací návrh 399
Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KFV 2 – odrážka 2
—   granulometrie, vyjádřená jako procentuální podíl výrobku, který projde stanoveným sítem
—  granulometrie, vyjádřená jako procentuální podíl výrobku, který projde sítem o velikosti ok 1 mm a 3,15 mm;
Pozměňovací návrh 304
Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KFV 3 – bod 1 – odrážka 3
–   celkový obsah dusíku (N),
vypouští se
Pozměňovací návrh 305
Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KFV 3 – bod 1 – odrážka 4
–   celkový obsah oxidu fosforečného (P2O5),
vypouští se
Pozměňovací návrh 306
Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KFV 3 – bod 1 – odrážka 5
–   celkový obsah oxidu draselného (K2O),
vypouští se
Pozměňovací návrh 307
Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KFV 6 – písm. e
e)  dávkování, doba aplikace (fáze vegetativního vývoje rostliny) a četnost aplikace,
e)  dávkování, doba aplikace (fáze vegetativního vývoje rostliny), umístění a četnost aplikace (v souladu s empirickým důkazem odůvodňujícím tvrzení o biostimulačním účinku),
Pozměňovací návrh 308
Návrh nařízení
Příloha III – část 2 – KFV 6 – písm. f a (nové)
fa)  prohlášení, že produkt není přípravkem na ochranu rostlin,
Pozměňovací návrh 309
Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KFV 1(A)

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah živin a jiné deklarované parametry


Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah živin a jiné deklarované parametry

Organický uhlík (C)
± 20% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,0 procentního bodu

organický uhlík (C)
± 15% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,0 procentního bodu

Obsah sušiny
± 5,0 procentního bodu v absolutní hodnotě

obsah sušiny
± 5,0 procentního bodu v absolutní hodnotě

Celkový dusík (N)
± 50% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

celkový dusík (N)
± 15% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Organický dusík (N)
± 50% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

organický dusík (N)
± 15% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Celkový oxid fosforečný (P2O5)
± 50% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

celkový oxid fosforečný (P2O5)
± 15% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Celkový oxid draselný (K2O)
± 50% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

celkový oxid draselný (K2O)
± 15% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Celkový a vodorozpustný oxid hořečnatý, oxid vápenatý, oxid sírový nebo oxid sodný
± 25 % deklarovaného obsahu uvedených živin, v absolutní hodnotě nejvýše 1,5 procentního bodu

celkový a vodorozpustný oxid hořečnatý, oxid vápenatý, oxid sírový nebo oxid sodný
± 25 % deklarovaného obsahu uvedených živin, v absolutní hodnotě nejvýše 1,5 procentního bodu

Celková měď (Cu)
± 50% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,5 procentního bodu

celková měď (Cu)
± 50% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,5 procentního bodu

Celkový zinek (Zn)
± 50 % relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,0 procentního bodu

celkový zinek (Zn)
± 50 % relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,0 procentního bodu

Množství
—  5% relativní odchylka od deklarované hodnoty

množství
—  5% relativní odchylka od deklarované hodnoty
deklarované formy dusíku, fosforu a draslíku
binární: maximální odchylka v absolutní hodnotě 1,1 N a 0,5 organického N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O a 1,5 pro součet obou živin

terciární: maximální odchylka v absolutní hodnotě 1,1 N a 0,5 organického N, 1,1 P2O5, 1,1 K2O a 1,9 pro součet obou živin

± 10 % celkového deklarovaného obsahu každé živiny, v absolutní hodnotě nejvýše 2 procentní body.

Pozměňovací návrh 310
Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KFV 1(B) – tabulka 1

Znění navržené Komisí

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah forem anorganické makroživiny

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % deklarovaného obsahu přítomných forem živin, v absolutní hodnotě nejvýše 2 procentní body

± 25 % deklarovaného obsahu uvedených živin, v absolutní hodnotě nejvýše 1,5 procentního bodu

± 25 % deklarovaného obsahu, v absolutní hodnotě nejvýše 0,9 procentního bodu

Pozměňovací návrh

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah forem anorganické makroživiny

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % deklarovaného obsahu přítomných forem živin, v absolutní hodnotě nejvýše 2 procentní body samostatně pro každou živinu a pro součet živin

-50 % a +100 % deklarovaného obsahu uvedených živin, v absolutní hodnotě nejvýše -2 a +4 procentní body

± 25 % deklarovaného obsahu, v absolutní hodnotě nejvýše 0,9 procentního bodu

odchylky P2O5 se vztahují k oxidu fosforečnému (P2O5) rozpustnému v neutrálním citronanu amonném a vodě

 

 

Pozměňovací návrh 311
Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KFV 1(B)
Organický uhlík: ± 20% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,0 procentního bodu
organický uhlík: ± 15% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,0 procentního bodu
Organický dusík: ± 50 % relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu
organický dusík: ± 15% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu
Celková měď (Cu) ± 50% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,5 procentního bodu
celková měď (Cu) ± 15% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,5 procentního bodu
Celkový zinek (Zn) ± 50% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,0 procentního bodu
celkový zinek (Zn) ± 15% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,0 procentního bodu
Pozměňovací návrh 312
Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KFV 1(C)(I)

 

Znění navržené Komisí

 

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah forem anorganické makroživiny

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

± 25 % deklarovaného obsahu přítomných forem živin, v absolutní hodnotě nejvýše 2 procentní body

± 25 % deklarovaného obsahu uvedených živin, v absolutní hodnotě nejvýše 1,5 procentního bodu

± 25 % deklarovaného obsahu, v absolutní hodnotě nejvýše 0,9 procentního bodu

 

Granulometrie: ± 10% relativní odchylka vztahující se na deklarovaný procentuální podíl materiálu, který projde stanoveným sítem

 

Množství: ± 5% relativní odchylka od deklarované hodnoty

 

Pozměňovací návrh

 

Přípustná odchylka pro deklarovaný obsah forem anorganické makroživiny

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

± 25 % deklarovaného obsahu přítomných forem živin, v absolutní hodnotě nejvýše 2 procentní body samostatně pro každou živinu a pro součet živin

-50 % a +100 % deklarovaného obsahu uvedených živin, v absolutní hodnotě nejvýše -2 a +4 procentní body

-50 % a +100 % deklarovaného obsahu uvedených živin, v absolutní hodnotě nejvýše -2 a +4 procentní body

 

Výše uvedené odchylky platí pouze pro formy dusíku a rozpustnosti.

 

granulometrie: ± 20% relativní odchylka vztahující se na deklarovaný procentuální podíl materiálu, který projde stanoveným sítem

 

množství: ± 3% relativní odchylka od deklarované hodnoty

Pozměňovací návrh 313
Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KFV 3

Znění navržené Komisí

Formy deklarované živiny a ostatní deklarovaná kvalitativní kritéria

Přípustné odchylky pro deklarovaný parametr

pH

± 0,7 v době výroby

 

± 1,0 kdykoliv v distribučním řetězci

Organický uhlík (C)

± 10% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Celkový dusík (N)

± 20% relativní odchylka, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Celkový oxid fosforečný (P2O5)

± 20% relativní odchylka, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Celkový oxid draselný (K2O)

± 20% relativní odchylka, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

Sušina

± 10% relativní odchylka od deklarované hodnoty

Množství

—  5% relativní odchylka od deklarované hodnoty v době výroby

 

—  25% relativní odchylka od deklarované hodnoty kdykoliv v distribučním řetězci

Organický uhlík (C) / organický dusík (N)

± 20% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,0 procentního bodu

Granulometrie

± 10% relativní odchylka vztahující se na deklarovaný procentuální podíl materiálu, který projde stanoveným sítem

Pozměňovací návrh

Formy deklarované živiny a ostatní deklarovaná kvalitativní kritéria

Přípustné odchylky pro deklarovaný parametr

pH

± 0,7 v době výroby

 

± 0,9 kdykoliv v distribučním řetězci

organický uhlík (C)

± 10% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

celkový dusík (N)

± 20% relativní odchylka, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

celkový oxid fosforečný (P2O5)

± 20% relativní odchylka, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

celkový oxid draselný (K2O)

± 20% relativní odchylka, v absolutní hodnotě nejvýše 1,0 procentního bodu

sušina

± 10% relativní odchylka od deklarované hodnoty

množství

—  5% relativní odchylka od deklarované hodnoty v době výroby

 

—  15% relativní odchylka od deklarované hodnoty kdykoliv v distribučním řetězci

organický uhlík (C) / organický dusík (N)

± 20% relativní odchylka od deklarované hodnoty, v absolutní hodnotě nejvýše 2,0 procentního bodu

granulometrie

± 10% relativní odchylka vztahující se na deklarovaný procentuální podíl materiálu, který projde stanoveným sítem

Pozměňovací návrh 314
Návrh nařízení
Příloha III – část 3 – KFV 4

Znění navržené Komisí

Formy deklarované živiny a ostatní deklarovaná kvalitativní kritéria

Přípustné odchylky pro deklarovaný parametr

Elektrická vodivost

± 50% relativní odchylka v době výroby

 

± 75% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

pH

± 0,7 v době výroby

 

± 1,0 kdykoliv v distribučním řetězci

Množství vyjádřené jako objem (litry nebo m³)

—  5% relativní odchylka v době výroby

 

—  25% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

Množstevní (objemové) stanovení materiálů o velikosti částic větší než 60 mm

—  5% relativní odchylka v době výroby

 

—  25% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

Množstevní (objemové) stanovení předtvarovaných substrátů

—  5% relativní odchylka v době výroby

 

—  25% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

Vodorozpustný dusík (N)

± 50% relativní odchylka v době výroby

 

± 75% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

Vodorozpustný oxid fosforečný (P2O5)

± 50% relativní odchylka v době výroby

 

± 75% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

Vodorozpustný oxid draselný (K2O)

± 50% relativní odchylka v době výroby

 

± 75% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

Pozměňovací návrh

Formy deklarované živiny a ostatní deklarovaná kvalitativní kritéria

Přípustné odchylky pro deklarovaný parametr

elektrická vodivost

± 50% relativní odchylka v době výroby

 

± 60% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

pH

± 0,7 v době výroby

 

± 0,9 kdykoliv v distribučním řetězci

množství vyjádřené jako objem (litry nebo m³)

—  5% relativní odchylka v době výroby

 

—  15% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

množstevní (objemové) stanovení materiálů o velikosti částic větší než 60 mm

—  5% relativní odchylka v době výroby

 

—  15% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

množstevní (objemové) stanovení předtvarovaných substrátů

—  5% relativní odchylka v době výroby

 

—  15% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

vodorozpustný dusík (N)

± 50% relativní odchylka v době výroby

 

± 60% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

vodorozpustný oxid fosforečný (P2O5)

± 50% relativní odchylka v době výroby

 

± 60% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

vodorozpustný oxid draselný (K2O)

± 50% relativní odchylka v době výroby

 

± 60% relativní odchylka kdykoliv v distribučním řetězci

Pozměňovací návrh 315
Návrh nařízení
Příloha IV – část 1 – bod 1 – bod 1 – písm. b
b)  digestáty z energetických plodin uvedené v KSM 4;
b)  digestáty z energetických plodin a biologický odpad z rostlin uvedený v KSM 4,
Pozměňovací návrh 316
Návrh nařízení
Příloha IV – část 1 – bod 1 – bod 1 – písm. f a (nové)
fa)  nezpracované nebo mechanicky zpracované rostliny, části rostliny nebo rostlinné extrakty uvedené v KSM 2,
Pozměňovací návrh 317
Návrh nařízení
Příloha IV – část 1 – bod 1 – bod 3 – písm. b a (nové)
ba)  inhibitor denitrifikace uvedený v KFV 5 oddíle A, části Ia,
Pozměňovací návrh 318
Návrh nařízení
Příloha IV – část 1 – bod 3 – bod 2 – písm. a a (nové)
aa)  inhibitor denitrifikace uvedený v KFV, oddíle A, části Ia,
Pozměňovací návrh 319
Návrh nařízení
Příloha IV – část 2 – modul A – bod 2.2 – písm. b
b)  koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata;
vypouští se
Pozměňovací návrh 320
Návrh nařízení
Příloha IV – část 2 – modul A – bod 2.2 – písm. c
c)  popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení těchto výkresů a schémat a použití hnojivého výrobku s označením CE;
vypouští se
Pozměňovací návrh 321
Návrh nařízení
Příloha IV – část 2 – modul A1 – bod 4 – odst. 1
Cykly a zkoušky uvedené v bodech 4.1–4.3 níže je třeba provést na reprezentativním vzorku výrobku alespoň každé 3 měsíce a na odpovědnost výrobce, a to za účelem ověření shody s
Cykly a zkoušky uvedené v bodech 4.1–4.3 níže je třeba provést na reprezentativním vzorku výrobku alespoň každých šest měsíců v případě nepřetržitého provozu závodu, nebo každý rok v případě periodické výroby a na odpovědnost výrobce, a to za účelem ověření shody s
Pozměňovací návrh 322
Návrh nařízení
Příloha IV – část 2 – modul A1 – bod 4.3.5 a (nový)
4.3.5a.  Výrobce uchovává spolu s technickou dokumentací protokoly o zkouškách.
Pozměňovací návrh 323
Návrh nařízení
Příloha IV – část 2 – modul B – bod 3.2 – písm. c – odrážka 6
–  protokoly o zkouškách a
–  protokoly o zkouškách, včetně studií o agronomické účinnosti, a
Pozměňovací návrh 324
Návrh nařízení
Příloha IV – část 2 – modul D1 – bod 2 – písm. b
b)  koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata, včetně písemného popisu a diagramu výrobního procesu, jasně identifikující všechny kroky procesu zpracování, nádoby ke skladování a prostory;
b)  písemný popis a diagram výrobního procesu,

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0270/2017).

Právní upozornění