Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/0084(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0270/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0270/2017

Rasprave :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Glasovanja :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Objašnjenja glasovanja
PV 27/03/2019 - 18.7

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Usvojeni tekstovi
PDF 1092kWORD 131k
Utorak, 24. listopada 2017. - Strasbourg Završno izdanje
Gnojidbeni proizvodi s oznakom CE ***I
P8_TA(2017)0392A8-0270/2017

Amandmani koje je usvojio Europski parlament 24. listopada 2017. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Naslov
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju pravila o stavljanju proizvoda za ishranu biljaka s oznakom CE na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009
(Ova promjena pojma „gnojidbenih proizvoda” u „proizvode za ishranu biljaka” primjenjuje se na cijeli tekst. Ako ju suzakonodavci prihvate, u cijelom tekstu treba provesti odgovarajuće prilagodbe, uključujući dijelove obuhvaćene u amandmanima u nastavku.)
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.
(1)   Uvjeti za stavljanje gnojiva na raspolaganje na unutarnjem tržištu djelomice su usklađeni Uredbom (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća, koja gotovo isključivo obuhvaća gnojiva od anorganskih materijala dobivenih kemijskim putem ili iz rudnika. Pored toga, postoji potreba za iskorištavanjem recikliranih i organskih materijala u svrhu gnojenja. Kao važan poticaj za daljnju upotrebu gnojiva proizvedenih iz takvih recikliranih ili organskih materijala trebali bi se utvrditi usklađeni uvjeti za njihovo stavljanje na raspolaganje na cijelom unutarnjem tržištu. Stoga bi se područje primjene tog usklađivanja trebalo proširiti kako bi obuhvatilo reciklirane i organske materijale.
(1)   Uvjeti za stavljanje gnojiva na raspolaganje na unutarnjem tržištu djelomice su usklađeni Uredbom (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća15, koja gotovo isključivo obuhvaća gnojiva od mineralnih materijala dobivenih kemijskim putem ili iz rudnika. Pored toga, postoji potreba za iskorištavanjem recikliranih i organskih materijala u svrhu gnojenja. Kao važan poticaj za daljnju upotrebu gnojiva proizvedenih iz takvih recikliranih ili organskih materijala trebali bi se utvrditi usklađeni uvjeti za njihovo stavljanje na raspolaganje na cijelom unutarnjem tržištu. Promicanje veće upotrebe recikliranih hranjiva dodatno bi pomoglo razvoju kružnog gospodarstva i omogućilo resursno učinkovitiju opću upotrebu hranjiva te istodobno smanjilo ovisnost Unije o hranjivima iz trećih zemalja. Stoga bi se područje primjene tog usklađivanja trebalo proširiti kako bi obuhvatilo reciklirane i organske materijale.
_________________
_________________
15 Uredba (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o gnojivima (SL L 304, 21.11.2003., str. 1.).
15 Uredba (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o gnojivima (SL L 304, 21.11.2003., str. 1.).
(Ovom izmjenom obuhvaća se horizontalna tehnička izmjena pojma „anorganski” u „mineralni”. Ako ju suzakonodavci prihvate, u cijelom tekstu treba provesti odgovarajuće prilagodbe, uključujući dijelove obuhvaćene u amandmanima u nastavku.)
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.a (nova)
(2.a)  Hranjive tvari u hrani potječu iz tla; zdrava i hranjiva tla rezultiraju zdravim i hranjivim usjevima i hranom. Poljoprivrednicima je potreban širok raspon gnojiva, organskih i sintetičkih, kako bi poboljšali svoje tlo. Kad u tlu nema hranjivih tvari ili su one iz njega iscrpljene, biljkama će nedostajati hranjivih tvari te mogu prestati rasti ili neće sadržavati hranjivu vrijednost za ljudsku potrošnju.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5.a)  Kako bi se osiguralo učinkovito korištenje životinjskog gnojiva i komposta proizvedenog na poljoprivrednim gospodarstvima, poljoprivrednici bi trebali upotrebljavati proizvode sukladne načelima „odgovorne poljoprivrede”, davati prednost lokalnim distribucijskim kanalima, dobrim agronomskim i ekološkim praksama te biti u skladu sa zakonodavstvom Unije o okolišu, kao što su Direktiva o nitratima ili Okvirna direktiva o vodama. Trebalo bi poticati upotrebu gnojiva proizvedenog na samom gospodarstvu ili na susjednim poljoprivrednim gospodarstvima.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.a (nova)
(6.a)  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može imati više funkcija opisanih u kategorijama funkcije proizvoda iz ove Uredbe. Ako je navedena i samo jedna od tih funkcija, to bi trebalo biti dovoljno da proizvod bude usklađen sa zahtjevima kategorije funkcija proizvoda u kojoj se opisuje navedena funkcija. Međutim, ako je navedeno više funkcija, dotični gnojidbeni proizvod s oznakom CE trebalo bi smatrati kombinacijom dvaju ili više sastavnih gnojidbenih proizvoda, a usklađenost sa zahtjevima bi se trebala zahtijevati za svaki sastavni gnojidbeni proizvod s obzirom na njegovu funkciju. Stoga bi trebala postojati specifična kategorija funkcije proizvoda koja će obuhvaćati te kombinacije.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.b (nova)
(6.b)  Proizvođač koji upotrebljava jedan ili više gnojidbenih proizvoda s oznakom CE već podvrgnutih postupku ocjenjivanja sukladnosti koje je proveo taj ili drugi proizvođač mogao bi se htjeti pouzdati u tu ocjenu sukladnosti. U svrhu smanjenja administrativnog tereta na najmanju moguću razinu, tako dobiveni gnojidbeni proizvod s oznakom CE trebalo bi isto tako smatrati kombinacijom dvaju ili više sastavnih gnojidbenih proizvoda, a dodatne zahtjeve u pogledu sukladnosti za kombinaciju trebalo bi svesti na aspekte koji su nužni zbog miješanja.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.
(8)   Kontaminanti u gnojidbenim proizvodima s oznakom CE, kao što je kadmij, mogu predstavljati rizik za zdravlje ljudi i životinja te za okoliš jer se nakupljaju u okolišu i ulaze u prehrambeni lanac. Stoga bi njihov sadržaj u takvim proizvodima trebao biti ograničen. Osim toga, u gnojidbenim proizvodima s oznakom CE trebalo bi ili spriječiti pojavu ili ograničiti količine nečistoća dobivenih iz biootpada, posebno u obliku polimera, ali i metala i stakla, onoliko koliko je to tehnički izvedivo otkrivanjem takvih nečistoća u odvojeno prikupljenom biootpadu prije njegove obrade.
(8)   Ako se gnojidbeni proizvodi s oznakom CE ne upotrebljavaju ispravno, kontaminanti u njima, kao što je kadmij, mogu predstavljati rizik za zdravlje ljudi i životinja te za okoliš jer se nakupljaju u okolišu i ulaze u prehrambeni lanac. Stoga bi njihov sadržaj u takvim proizvodima trebao biti ograničen. Osim toga, u gnojidbenim proizvodima s oznakom CE trebalo bi ili spriječiti pojavu ili ograničiti količine nečistoća dobivenih iz biootpada, posebno u obliku polimera, ali i metala i stakla, onoliko koliko je to tehnički izvedivo otkrivanjem takvih nečistoća u odvojeno prikupljenom biootpadu prije njegove obrade.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.a (nova)
(8.a)  Državama članicama koje su već uvele strože nacionalne granične vrijednosti za kadmij u gnojivima trebalo bi omogućiti da zadrže te granične vrijednosti dok ostatak Unije ne dosegne jednaku razinu ambicioznosti.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.b (nova)
(8.b)  Kako bi se olakšala usklađenost fosfatnih gnojiva sa zahtjevima ove Uredbe i kako bi se potaknule inovacije, potrebno je pružiti dostatne poticaje za razvoj relevantnih tehnologija, osobito tehnologija za uklanjanje kadmija i za upravljanje opasnim otpadom koji sadrži visok udio kadmija, uz pomoć financijskih sredstava dostupnih u okviru programa Obzor 2020., programa LIFE, platforme za potporu financiranja kružnog gospodarstva, sredstava Europske investicijske banke (EIB) i, kada je to primjenjivo, drugih financijskih instrumenata. Komisija bi jedanput godišnje trebala izvještavati Europski parlament i Vijeće o poticajima i financiranju Unije usmjerenima na uklanjanje kadmija.
Amandman 395
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.c (nova)
(8.c)  Europska komisija trebala bi od ... [datum početka primjene ove Uredbe] uspostaviti mehanizam kojim će se dodatno olakšati pristup financiranju istraživanja i inovacija za tehnologije uklanjanja kadmija i njihovu primjenu u procesu proizvodnje u Uniji za sve vrste fosfatnih gnojiva, ali i za moguća rješenja za uklanjanje kadmija koja su gospodarski održiva za industriju i omogućavaju preradu nastalog otpada.
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.
(9)   Za proizvode koji ispunjavaju sve zahtjeve ove Uredbe trebalo bi dopustiti slobodno kretanje na unutarnjem tržištu. Ako su jedan ili više sastavnih materijala iz gnojidbenog proizvoda s oznakom CE obuhvaćeni područjem primjene Uredbe (EC) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća18, ali dostignu točku u proizvodnom lancu nakon koje više ne predstavljaju ozbiljan rizik za javno zdravlje ili zdravlje životinja („krajnja točka proizvodnog lanca”), bilo bi nepotrebno administrativno opterećenje na taj proizvod i dalje primjenjivati odredbe te Uredbe. Stoga bi te gnojidbene proizvode trebalo isključiti iz zahtjeva te Uredbe. Uredbu (EZ) br. 1069/2009 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.
(9)   Za gnojidbene proizvode s oznakom CE koji ispunjavaju sve zahtjeve ove Uredbe trebalo bi dopustiti slobodno kretanje na unutarnjem tržištu. Ako su jedan ili više sastavnih materijala dobiveni proizvod obuhvaćen područjem primjene Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća18, ali su dostigli točku u proizvodnom lancu nakon koje više ne predstavljaju rizik za javno zdravlje ili zdravlje životinja („krajnja točka proizvodnog lanca”), bilo bi nepotrebno administrativno opterećenje na taj proizvod i dalje primjenjivati odredbe te Uredbe. Stoga bi te gnojidbene proizvode trebalo isključiti iz zahtjeva te Uredbe. Uredbu (EZ) br. 1069/2009 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.
_________________
_________________
18 Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14.11.2009., str. 1.).
18 Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14.11.2009., str. 1.).
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.
(10)   Krajnja točka proizvodnog lanca trebala bi se odrediti za svaki relevantni sastavni materijal koji sadržava nusproizvode životinjskog podrijetla u skladu s postupcima utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 1069/2009. Ako proizvodni postupak koji je uređen ovom Uredbom počne prije nego što je dostignuta ta krajnja točka, zahtjevi u pogledu postupka Uredbe (EZ) br. 1069/2009 i ove Uredbe trebali bi se kumulativno primjenjivati na gnojidbene proizvode s oznakom CE, što znači da se u slučaju da je neki parametar utvrđen u obje Uredbe primjenjuje stroži zahtjev.
(10)   Za svaku kategoriju sastavnih materijala koja uključuje dobivene proizvode u smislu Uredbe (EZ) br. 1069/2009 krajnja točka proizvodnog lanca trebala bi se odrediti za svaki relevantni sastavni materijal koji sadržava nusproizvode životinjskog podrijetla u skladu s postupcima utvrđenima u toj Uredbi. Kako bi se iskoristio tehnički razvoj, stvorilo više mogućnosti za proizvođače i poduzeća te iskoristio potencijal za veću upotrebu hranjiva iz nusproizvoda životinjskog podrijetla kao što je životinjsko gnojivo, uspostava metoda prerade i pravila za oporabu nusproizvoda životinjskog podrijetla, za koje je određena krajnja točka u lancu proizvodnje, trebala bi započeti odmah nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Kada je riječ o gnojidbenim proizvodima koji sadrže prerađena životinjska gnojiva ili se od njih sastoje, trebalo bi utvrditi kriterije za krajnju točku proizvodnje stajskog gnojiva. Da bi se proširile ili dodale kategorije sastavnih materijala s ciljem uključivanja više nusproizvoda životinjskog podrijetla, ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije trebalo bi delegirati Komisiji. Ako se ta krajnja točka dostigne prije stavljanja gnojidbenog proizvoda s oznakom CE na tržište, ali nakon početka proizvodnog postupka uređenog ovom Uredbom, zahtjevi u pogledu postupka Uredbe (EZ) br. 1069/2009 i ove Uredbe trebali bi se kumulativno primjenjivati na gnojidbene proizvode s oznakom CE što znači da se, u slučaju da je neki parametar uređen obama Uredbama, primjenjuje stroži zahtjev.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.a (nova)
(10.a)  Kad je riječ o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji se već uvelike koriste za proizvodnju gnojiva u državama članicama, krajnju točku trebalo bi odrediti bez nepotrebne odgode i najkasnije jednu godinu nakon stupanja na snagu ove Uredbe.
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.
(12)   Ako su jedan ili više sastavnih materijala gnojidbenog proizvoda s oznakom CE obuhvaćeni područjem primjene Uredbe (EZ) br. 1069/2009, a nisu dostigli krajnju točku proizvodnog lanca, bilo bi zavaravajuće osigurati tom proizvodu oznaku CE u skladu s ovom Uredbom jer stavljanje tog proizvoda na raspolaganje na tržištu podliježe zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1069/2009. Takve bi proizvode stoga trebalo isključiti iz područja primjene ove Uredbe.
(12)   Stavljanje na tržište nusproizvoda životinjskog podrijetla ili od njih dobivenog proizvoda za koje nije određena krajnja točka proizvodnog lanca ili za koje utvrđena krajnja točka nije dostignuta kad je proizvod stavljen na raspolaganje na tržište podliježe zahtjevima iz Uredbe (EZ) br. 1069/2009. Stoga bi bilo zavaravajuće osigurati tom proizvodu oznaku CE u skladu s ovom Uredbom. Sve proizvode koji sadrže te nusproizvode životinjskog podrijetla ili od njih dobivene proizvode ili se sastoje od njih trebalo bi stoga isključiti iz područja primjene ove Uredbe.
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.
(13)   Primijećena je potražnja na tržištu za određenim oporabljenim vrstama otpada u smislu Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kao gnojidbenim proizvodima. Osim toga, nužni su određeni zahtjevi za otpad koji se koristi kao sirovina u postupku oporabe, za postupke i tehnike obrade te za gnojidbene proizvode koji nastaju postupkom oporabe kako bi se osiguralo da upotreba tih proizvoda nema općih štetnih učinaka na okoliš ni na ljudsko zdravlje. Za gnojidbene proizvode s oznakom CE te bi zahtjeve trebalo utvrditi ovom Uredbom. Stoga se od trenutka usklađivanja sa svim zahtjevima ove Uredbe takvi proizvodi više ne bi trebali smatrati otpadom u smislu Direktive 2008/98/EZ.
(13)   Primijećena je potražnja na tržištu za određenim oporabljenim vrstama otpada, kao što su struvit, biougljen i proizvodi od pepela, u smislu Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća20 kao gnojidbenim proizvodima. Osim toga, nužni su određeni zahtjevi za otpad koji se koristi kao sirovina u postupku oporabe, za postupke i tehnike obrade te za gnojidbene proizvode koji nastaju postupkom oporabe kako bi se osiguralo da upotreba tih proizvoda nema općih štetnih učinaka na okoliš ni na ljudsko zdravlje. Za gnojidbene proizvode s oznakom CE te bi zahtjeve trebalo utvrditi ovom Uredbom. Stoga se od trenutka usklađivanja sa svim zahtjevima ove Uredbe takvi proizvodi više ne bi trebali smatrati otpadom u smislu Direktive 2008/98/EZ, a u skladu s time trebalo bi omogućiti pristup unutarnjem tržištu proizvodima koji sadržavaju takve oporabljene vrste materijala ili se od njih sastoje. Kako bi se osigurala pravna jasnoća, iskoristio tehnički razvoj i dodatno potakli proizvođači da u većoj mjeri upotrebljavaju vrijedne tijekove otpada, sa znanstvenim analizama i uspostavom zahtjeva u pogledu oporabe na razini Unije za takve proizvode trebalo bi početi odmah nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Zbog toga bi, bez nepotrebnog odgađanja, ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu definiranja većih ili dodatnih kategorija sastavnih materijala prihvatljivih za upotrebu u proizvodnji gnojidbenih proizvoda s oznakom CE trebalo dodijeliti Komisiji.
_________________
_________________
20 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i o stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).
20 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i o stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.a (nova)
(13.a)  Proizvođači trenutačno upotrebljavaju određene industrijske nusproizvode, suproizvode ili reciklirane proizvode koji potječu iz posebnih industrijskih procesa kao sastavne dijelove gnojidbenih proizvoda s oznakom CE. Za sastavne dijelove gnojidbenih proizvoda s oznakom CE ovom bi Uredbom trebalo utvrditi zahtjeve koji se odnose na kategorije sastavnih materijala. Ako je primjenjivo, od trenutka usklađivanja sa svim zahtjevima ove Uredbe takvi proizvodi više se ne bi trebali smatrati otpadom u smislu Direktive 2008/98/EZ.
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.
(14)   Određene tvari i smjese, koje se obično nazivaju poljoprivrednim aditivima, poboljšavaju način otpuštanja hranjiva iz gnojiva. Tvari i smjese koje se stavljaju na raspolaganje na tržištu s namjerom da ih se u tu svrhu dodaje gnojidbenim proizvodima s oznakom CE trebale bi ispuniti određene kriterije učinkovitosti, za što je odgovoran proizvođač tih tvari i smjesa, te bi se kao takve trebale smatrati gnojidbenim proizvodima s oznakom CE u skladu s ovom Uredbom. Osim toga, za gnojidbene proizvode s oznakom CE koji sadržavaju takve tvari ili smjese trebali bi vrijediti određeni kriteriji učinkovitosti i sigurnosti. Takve bi tvari i smjese stoga također trebale biti uređene kao sastavni dijelovi gnojidbenih proizvoda s oznakom CE.
(14)   Određene tvari i smjese, koje se nazivaju poljoprivrednim aditivima, poboljšavaju način otpuštanja hranjiva iz gnojiva. Tvari i smjese koje se stavljaju na raspolaganje na tržištu s namjerom da ih se u tu svrhu dodaje gnojidbenim proizvodima s oznakom CE trebale bi ispuniti određene kriterije učinkovitosti, sigurnosti i zaštite okoliša, za što je odgovoran proizvođač tih tvari i smjesa, te bi se kao takve trebale smatrati gnojidbenim proizvodima s oznakom CE u skladu s ovom Uredbom. Osim toga, za gnojidbene proizvode s oznakom CE koji sadržavaju takve tvari ili smjese trebali bi vrijediti određeni kriteriji učinkovitosti, sigurnosti i zaštite okoliša. Takve bi tvari i smjese stoga također trebale biti uređene kao sastavni materijali gnojidbenih proizvoda s oznakom CE.
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.a (nova)
(14.a)  Budući da su proizvedi koji su, osim gnojidbenih elemenata, proizvedeni od tvari i smjesa namijenjeni za dodavanje tlu i oslobađanje u okoliš, kriteriji sukladnosti trebaju se primjenjivati na sve materijale u proizvodu, posebno ako su mali ili se razgrađuju na manje dijelove koji se mogu širiti kroz tlo i ući u sustave opskrbe vodom te dospjeti u širi okoliš. Stoga kriterij biološke razgradivosti i ispitivanje sukladnosti također trebaju biti u skladu s realnim „in vivo” uvjetima, kojima se uzimaju u obzir različite brzine raspadanja u anaerobnim uvjetima, u akvatičnim staništima ili pod vodom, u uvjetima zasićenosti vodom ili u zamrznutom tlu.
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.
(15)   Određene tvari, smjese i mikroorganizmi, koje se obično naziva biljnim biostimulansima, nisu sami po sebi hranjiva, ali pospješuju ishranu biljaka. Kad su takvi proizvodi usmjereni samo na poboljšavanje učinkovitosti biljaka u iskorištavanju hranjiva, na otpornost na abiotički stres ili na kvalitativna svojstva usjeva, oni su po svojoj prirodi sličniji gnojidbenim proizvodima nego većini kategorija proizvoda za zaštitu bilja. Stoga bi takvi proizvodi trebali moći dobiti oznaku CE u skladu s ovom Uredbom i biti isključeni iz područja primjene Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća21. Uredbu (EZ) br. 1107/2009 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.
(15)   Određene tvari, smjese i mikroorganizmi, koje se obično naziva biljnim biostimulansima, nisu sami po sebi inputi hranjiva, ali pospješuju prirodnu ishranu biljaka. Kad su takvi proizvodi usmjereni samo na poboljšavanje učinkovitosti biljaka u iskorištavanju hranjiva, na otpornost na abiotički stres, kvalitativna svojstva usjeva, razgradnju organskih spojeva u tlu ili poboljšanje dostupnosti hranjiva u tlu i rizosferi, oni su po svojoj prirodi sličniji gnojidbenim proizvodima nego većini kategorija proizvoda za zaštitu bilja. Stoga djeluju kao dopuna gnojivima radi optimizacije njihove učinkovitosti i smanjenja stope primjene hranjiva. Stoga bi takvi proizvodi trebali moći dobiti oznaku CE u skladu s ovom Uredbom i biti isključeni iz područja primjene Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća21. Uredbu (EZ) br. 1107/2009 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.
_________________
_________________
21 Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).
21 Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.a (nova)
(15.a)  Trebalo bi proširiti ili dodati nove kategorije sastavnih materijala za mikroorganizme kako bi se zajamčio i povećao potencijal inovacija u području razvoja i otkrivanja novih proizvoda mikrobnih biljnih biostimulansa. Kako bi se potaknule inovacije i stvorila pravna sigurnost za proizvođače u vezi s uvjetima koje treba ispuniti za registraciju mikroorganizama kao sastavnih materijala za gnojidbene proizvode s oznakom CE, potrebno je jasno utvrditi usklađene metode za ocjenu sigurnosti mikroorganizama. Pripremni rad za utvrđivanje tih metoda za ocjenu sigurnosti trebao bi započeti odmah nakon stupanja na snagu ove Uredbe. Ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebalo bi delegirati Komisiji kako bi se, bez nepotrebne odgode, utvrdili uvjeti koje proizvođači moraju ispuniti prilikom dokazivanja sigurnosti mikroorganizama u cilju njihove upotrebe u gnojidbenim proizvodima s oznakom CE.
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.
(16)   Proizvodi s jednom ili više funkcija od kojih je jedna obuhvaćena područjem primjene Uredbe (EZ) br. 1107/2009 trebali bi ostati pod nadzorom prilagođenim takvim proizvodima i predviđenim tom Uredbom. Kad takvi proizvodi ujedno imaju funkciju gnojidbenog proizvoda, bilo bi zavaravajuće predvidjeti za njih oznaku CE u skladu s ovom Uredbom jer stavljanje proizvoda za zaštitu bilja na raspolaganje na tržištu ovisi o odobrenju proizvoda koje je na snazi u predmetnoj državi članici. Takve bi proizvode stoga trebalo isključiti iz područja primjene ove Uredbe.
(16)   Proizvodi s jednom ili više funkcija od kojih je jedna obuhvaćena područjem primjene Uredbe (EZ) br. 1107/2009 su proizvodi za zaštitu bilja obuhvaćeni područjem primjene te Uredbe. Ti proizvodi trebali bi ostati pod nadzorom prilagođenim takvim proizvodima i predviđenim tom Uredbom. Kad takvi proizvodi ujedno imaju funkciju ili djelovanje gnojidbenog proizvoda, bilo bi zavaravajuće predvidjeti za njih oznaku CE u skladu s ovom Uredbom jer stavljanje proizvoda za zaštitu bilja na raspolaganje na tržištu ovisi o odobrenju proizvoda koje je na snazi u predmetnoj državi članici. Takve bi proizvode stoga trebalo isključiti iz područja primjene ove Uredbe.
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.
(17)   Ovom se Uredbom ne bi smjela spriječiti primjena postojećeg zakonodavstva Unije u pogledu aspekata zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša koji nisu obuhvaćeni ovom Uredbom. Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati ne dovodeći u pitanje Direktivu Vijeća 86/278/EEZ22 , Direktivu Vijeća 89/391/EEZ23, Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća24, Uredbu (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća25, Uredbu Komisije (EZ) br. 1881/200626, Direktivu Vijeća 2000/29/EZ27, Uredbu (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća28 ni Uredbu (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća29.
(17)   Bez obzira na to o kojem je gnojidbenom proizvodu za ishranu biljaka s oznakom CE riječ, ovom se Uredbom ne bi smjela spriječiti primjena postojećeg zakonodavstva Unije u pogledu aspekata zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša koji nisu obuhvaćeni ovom Uredbom. Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati ne dovodeći u pitanje Direktivu Vijeća 86/278/EEZ22, Direktivu Vijeća 89/391/EEZ23, Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća24, Uredbu (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća25, Uredbu Komisije (EZ) br. 1881/200626, Direktivu Vijeća 2000/29/EZ27, Uredbu (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća28 ni Uredbu (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća29, Direktivu Vijeća 91/676/EEZ29a, Direktivu Vijeća 2000/60/EZ29b
_________________
_________________
22 Direktiva Vijeća 86/278/EEZ od 12. lipnja 1986. o zaštiti okoliša, posebno tla, kod upotrebe mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u poljoprivredi (SL L 181, 4.7.1986., str. 6.).
22 Direktiva Vijeća 86/278/EEZ od 12. lipnja 1986. o zaštiti okoliša, posebno tla, kod upotrebe mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u poljoprivredi (SL L 181, 4.7.1986., str. 6.).
23 Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (SL L 183, 29.6.1989., str. 1.)
23 Direktiva Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (SL L 183, 29.6.1989., str. 1.).
24 Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).
24 Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).
25 Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).
25 Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).
26 Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.).
26 Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.).
27 Direktiva Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. godine o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (SL L 169, 10.7.2000., str. 1.).
27 Direktiva Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. godine o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (SL L 169, 10.7.2000., str. 1.).
28 Uredba (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i upotrebi prekursora eksploziva (SL L 39, 9.2.2013., str. 1.).
28 Uredba (EU) br. 98/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2013. o stavljanju na tržište i upotrebi prekursora eksploziva (SL L 39, 9.2.2013., str. 1.).
29 Uredba (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (SL L 317, 4.11.2014., str. 35.).
29 Uredba (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta (SL L 317, 4.11.2014., str. 35.).
29a Direktiva Vijeća 91/676/EEZ od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz poljoprivrednih izvora (SL L 375, 31.12.1991., str. 1.).
29b Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike (SL L 327, 22.12.2000., str. 1.).
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.a (nova)
(17.a)  Trebalo bi osigurati sljedivost proizvoda koji su podložni organskom onečišćenju iz određenih potencijalno problematičnih izvora (ili koji se takvima smatraju) do izvora organskog materijala. To je potrebno kako bi se osiguralo povjerenje potrošača i ograničila šteta u slučaju pojave lokalnog onečišćenja. Kao rezultat toga, mogu se utvrditi poduzeća koja upotrebljavaju gnojidbene proizvode koji sadržavaju organski materijal iz tih izvora. To bi trebalo biti obvezno za proizvode koji sadržavaju materijale iz otpada ili nusproizvoda koji nisu prošli preradu kojom se uništavaju organske onečišćujuće tvari, patogeni ili genetski materijal. Cilj je ne samo smanjiti rizik za zdravlje i okoliš nego i umiriti javnost te smanjiti zabrinutosti poljoprivrednika u pogledu patogena, organskih onečišćujućih tvari i genetskog materijala. Kako bi se vlasnike zemljišta zaštitilo od onečišćenja za koje oni sami nisu krivi, države članice pozivaju se na uspostavljanje odgovarajućih pravila o odgovornosti.
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.b (nova)
(17.b)  Neprerađeni nusproizvodi životinjskog podrijetla ne bi trebali podlijegati ovoj Uredbi.
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.a (nova)
(19.a)  U skladu s načelima kružnog gospodarstva proizvođači već upotrebljavaju određene industrijske nusproizvode ili suproizvode koji potječu iz posebnih industrijskih procesa kao sastavne dijelove gnojidbenih proizvoda s oznakom CE. Zahtjevi koji se odnose na te kategorije sastavnih materijala trebali bi biti utvrđeni u Prilogu II.
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.
(20)   Može se očekivati da će i mješavina različitih gnojidbenih proizvoda s oznakom CE, od kojih je za svaki utvrđena sukladnost s primjenjivim zahtjevima za taj materijal, biti prikladna za upotrebu kao gnojidbeni proizvod s oznakom CE pod uvjetom da ispunjava samo određene dodatne zahtjeve koji su nužni zbog miješanja. Kako bi se izbjeglo nepotrebno administrativno opterećenje, takve bi mješavine trebale pripadati zasebnoj kategoriji za koju se ocjenjivanje sukladnosti treba ograničiti na dodatne zahtjeve koji su nužni zbog miješanja.
(20)   Može se očekivati da će i kombinacija proizvoda iz različitih kategorija funkcija proizvoda, od kojih je za svaki utvrđena sukladnost s primjenjivim zahtjevima za taj materijal, biti prikladna za upotrebu kao gnojidbeni proizvod s oznakom CE pod uvjetom da ispunjava samo određene dodatne zahtjeve koji su nužni zbog miješanja. Kako bi se izbjeglo nepotrebno administrativno opterećenje, takve bi kombinacije trebale pripadati zasebnoj kategoriji za koju se ocjenjivanje sukladnosti treba ograničiti na dodatne zahtjeve koji su nužni zbog miješanja.
(Ovom izmjenom obuhvaća se horizontalna izmjena pojma „mješavina” (u množini i jednini) u pojam „kombinacija” (u množini i jednini). Ako ju suzakonodavci prihvate, u cijelom tekstu treba provesti odgovarajuće prilagodbe, uključujući dijelove obuhvaćene u amandmanima u nastavku.)
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 25.
(25)   Pri stavljanju gnojidbenog proizvoda s oznakom CE na tržište uvoznik bi trebao na njegovoj ambalaži navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani žig (zaštitni znak) i poštansku adresu za kontakt kako bi se omogućio nadzor nad tržištem.
(25)   Pri stavljanju proizvoda s oznakom CE na tržište uvoznik bi trebao na njegovoj ambalaži navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani žig (zaštitni znak), poštansku adresu za kontakt kao i proizvođače iz trećih zemalja kako bi se omogućio nadzor nad tržištem.
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 31.
(31)   Ako usklađene norme nisu donesene ili nedovoljno podrobno opisuju sve elemente zahtjeva u pogledu kvalitete i sigurnosti iz ove Uredbe, možda će biti potrebni jedinstveni uvjeti za provedbu tih zahtjeva. Komisija stoga treba biti ovlaštena za donošenje provedbenih akata o utvrđivanju tih uvjeta u zajedničkim specifikacijama. Radi pravne sigurnosti trebalo bi razjasniti da gnojidbeni proizvodi s oznakom CE moraju biti sukladni s takvim specifikacijama čak i ako se smatra da su sukladni s usklađenim normama.
(31)   Ako usklađene norme nisu donesene ili nedovoljno podrobno opisuju sve elemente zahtjeva u pogledu kvalitete i sigurnosti iz ove Uredbe i ako postoje neopravdana kašnjenja u postupku donošenja ili ažuriranja normi koje moraju odražavati te zahtjeve, možda će biti potrebne privremene mjere da bi se utvrdili ujednačeni uvjeti za provedbu tih zahtjeva. Komisija stoga treba biti ovlaštena za donošenje provedbenih akata o utvrđivanju tih uvjeta u zajedničkim specifikacijama. Radi pravne sigurnosti trebalo bi razjasniti da gnojidbeni proizvodi s oznakom CE moraju biti sukladni s takvim specifikacijama čak i ako se smatra da su sukladni s usklađenim normama.
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 47.
(47)   Gnojidbeni proizvodi s oznakom CE trebali bi se stavljati na tržište samo ako su dovoljno učinkoviti i ne predstavljaju neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka, za sigurnost ili okoliš ako se pravilno pohranjuju i upotrebljavaju za predviđenu namjenu, ili pod uvjetima koji se mogu predvidjeti u razumnim okvirima, odnosno ako bi takva upotreba mogla proizići iz zakonitog i lako predvidljivog ljudskog ponašanja. Stoga bi trebalo utvrditi zahtjeve u pogledu sigurnosti i kvalitete te odgovarajuće nadzorne mehanizme. Nadalje, predviđenom se upotrebom gnojidbenih proizvoda s oznakom CE ne bi smjela ugroziti sigurnost hrane ili hrane za životinje.
(47)   Gnojidbeni proizvodi s oznakom CE trebali bi se stavljati na tržište samo ako su dovoljno učinkoviti i ne predstavljaju rizik za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka, za sigurnost ili okoliš ako se pravilno pohranjuju i upotrebljavaju za predviđenu namjenu, ili pod uvjetima koji se mogu predvidjeti u razumnim okvirima, odnosno ako bi takva upotreba mogla proizići iz zakonitog i lako predvidljivog ljudskog ponašanja. Stoga bi trebalo utvrditi zahtjeve u pogledu sigurnosti i kvalitete te odgovarajuće nadzorne mehanizme. Nadalje, predviđenom se upotrebom gnojidbenih proizvoda s oznakom CE ne bi smjela ugroziti sigurnost hrane ili hrane za životinje.
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 49.
(49)   Postojeći bi sustav trebalo upotpuniti postupkom kojim bi se zainteresirane strane obavješćivale o mjerama koje se namjeravaju poduzeti u pogledu gnojidbenih proizvoda s oznakom CE koji predstavljaju neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, životinja i biljaka te za sigurnost ili okoliš. Tijelima za nadzor nad tržištem trebao bi omogućiti da u suradnji s određenim gospodarskim subjektima u pogledu takvih gnojidbenih proizvoda djeluju u ranoj fazi.
(49)   Postojeći bi sustav trebalo upotpuniti postupkom kojim bi se sve zainteresirane strane, uključujući dionike u području zdravlja i zaštite potrošača, obavješćivale o mjerama koje se namjeravaju poduzeti u pogledu gnojidbenih proizvoda s oznakom CE koji predstavljaju rizik za zdravlje ljudi, životinja i biljaka te za sigurnost ili okoliš. Tijelima za nadzor nad tržištem trebao bi omogućiti da u suradnji s određenim gospodarskim subjektima u pogledu takvih gnojidbenih proizvoda djeluju u ranoj fazi.
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Recital 55
(55)   U području recikliranja otpada postignut je obećavajući tehnički napredak, kao što je recikliranje fosfora iz mulja otpadnih voda i proizvodnja gnojidbenih proizvoda iz nusproizvoda životinjskog podrijetla, primjerice biougljena. Proizvodi koji sadržavaju takve materijale ili se od njih sastoje trebali bi imati pristup unutarnjem tržištu bez nepotrebnih odgađanja ako je proizvodni postupak bio znanstveno analiziran, a zahtjevi u pogledu postupka bili uspostavljeni na razini Unije. Zbog toga bi ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije s obzirom na definiranje većih ili dodatnih kategorija gnojidbenih proizvoda s oznakom CE ili sastavnih dijelova prihvatljivih za upotrebu u proizvodnji takvih proizvoda trebalo dodijeliti Komisiji. Kad je riječ o nusproizvodima životinjskog podrijetla, kategorije sastavnih materijala trebalo bi proširiti ili dodati nove samo kad je, u skladu s postupcima iz Uredbe (EZ) br. 1069/2009, utvrđena krajnja točka u proizvodnom lancu jer su nusproizvodi životinjskog podrijetla za koje takva krajnja točka nije utvrđena u svakom slučaju isključeni iz područja primjene ove Uredbe.
(55)   U području recikliranja otpada, kao što je recikliranje fosfora iz mulja otpadnih voda, primjerice struvita, proizvodnja gnojidbenih proizvoda iz nusproizvoda životinjskog podrijetla, primjerice biougljena, te oporaba fosfora nakon spaljivanja, primjerice proizvoda od pepela, postignut je obećavajući tehnički napredak. Proizvodi koji sadržavaju takve materijale ili se od njih sastoje trebali bi imati pristup unutarnjem tržištu bez nepotrebnih odgađanja ako je proizvodni postupak bio znanstveno analiziran, a zahtjevi u pogledu postupka bili uspostavljeni na razini Unije. Zbog toga bi ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije s obzirom na prihvatljivost tih materijala za upotrebu u proizvodnji trebalo dodijeliti Komisiji. Za proizvode dobivene iz nusproizvoda životinjskog podrijetla, kategorije sastavnih materijala trebalo bi proširiti ili dodati nove samo kad je, u skladu s postupcima iz Uredbe (EZ) br. 1069/2009, utvrđena krajnja točka u proizvodnom lancu.
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 55.a (nova)
(55.a)  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati polimere koji nisu polimeri hranjiva, međutim, to bi trebalo biti ograničeno na slučajeve u kojima je svrha polimera kontrola otpuštanja hranjiva ili povećavanje kapaciteta zadržavanja vode gnojidbenog proizvoda s oznakom CE. Inovativnim proizvodima koji sadrže takve polimere trebalo bi omogućiti pristup unutarnjem tržištu. Kako bi se umanjili rizici koje za ljudsko zdravlje, sigurnost ili okoliš mogu predstavljati polimeri koji nisu polimeri hranjiva, trebalo bi odrediti kriterije za njihovu biološku razgradivost da bi bili fizički i biološki razgradljivi. Zbog toga bi se u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije Komisiji trebalo dodijeliti ovlast za donošenje akata u pogledu utvrđivanja kriterija za pretvorbu polimerskog ugljena koji treba pretvoriti u ugljikov dioksid (CO2) i odgovarajuće metode ispitivanja biološke razgradivosti.
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 56.
(56)   Osim toga, trebalo bi biti moguće odmah reagirati na nova saznanja u pogledu uvjeta prema kojima su gnojidbeni proizvodi s oznakom CE dovoljno učinkoviti i na nove procjene rizika za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka te za sigurnost ili okoliš. U tu bi se svrhu ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebale dodijeliti Komisiji kako bi se izmijenili zahtjevi primjenjivi na razne kategorije gnojidbenih proizvoda s oznakom CE.
(56)   Osim toga, trebalo bi biti moguće odmah reagirati na nova saznanja u pogledu uvjeta prema kojima su gnojidbeni proizvodi s oznakom CE dovoljno učinkoviti i na nove procjene rizika za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka te za sigurnost ili okoliš, uzimajući u obzir procjene koje su provela tijela država članica ili koje su nastale u suradnji s njima. U tu bi se svrhu ovlasti za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebale dodijeliti Komisiji kako bi se izmijenili zahtjevi primjenjivi na razne kategorije gnojidbenih proizvoda s oznakom CE.
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 57.
(57)   U provođenju tih ovlasti posebno je važno da Komisija tijekom svog pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na stručnoj razini. Prilikom pripreme i izrade delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.
(57)   Pri donošenju delegiranih akata predviđenih ovom Uredbom posebno je važno da Komisija tijekom svog pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata..
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 59.a (nova)
(59.a)  Zbog visoke razine ovisnosti Unije o uvozu fosfatne rude Komisija je tu sirovinu svrstala u ključne sirovine. Stoga je potrebno pratiti posljedice ove Uredbe na dostupnost opskrbe sirovinama općenito, a posebno na dostupnost fosfatne rude, te, u oba slučaja, na cijene. Nakon takve procjene te u slučaju negativne procjene Komisija bi trebala poduzeti mjere koje smatra odgovarajućima kako bi ispravila smetnje u trgovanju.
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – podstavak 2. − točka a
(a)   nusproizvode životinjskog podrijetla koji podliježu zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1069/2009;
(a)   nusproizvode životinjskog podrijetla ili dobivene proizvode koji su stavljeni na raspolaganje na tržištu podložno zahtjevima Uredbe (EZ) br. 1069/2009,
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2. – točka ba (nova)
(ba)  Direktive 91/676/EEZ;
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2. – točka bb (nova)
(bb)  Direktive 2000/60/EZ;
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 1.
(1)   „gnojidbeni proizvod” znači tvar, smjesa, mikroorganizam ili bilo koji drugi materijal koji se sam ili pomiješan s drugim materijalom primjenjuje ili je namijenjen primjeni na biljkama ili njihovoj rizosferi radi opskrbe biljaka hranjivima ili poboljšavanja učinkovitosti njihove ishrane;
(1)   „proizvod za ishranu biljaka” znači tvar, smjesa, mikroorganizam ili bilo koji drugi materijal koji se sam ili pomiješan s drugim materijalom primjenjuje ili je namijenjen primjeni na gljivama ili njihovoj mikosferi ili na biljkama u bilo kojoj fazi rasta, uključujući sjemenke, i/ili njihovoj rizosferi, radi opskrbe biljaka ili gljiva hranjivima ili poboljšavanja njihovih fizičkih ili bioloških uvjeta rasta ili opće vitalnosti, prinosa i kvalitete, uključujući povećanjem sposobnosti biljke da uzima hranjiva (uz iznimku proizvoda za zaštitu bilja obuhvaćenih Uredbom (EZ) br. 1107/2009);
Amandman 39
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 3.
(3)   „tvar” znači tvar u smislu članka 3. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1907/2006;
(3)   „tvar” znači kemijski element i njegovi spojevi u prirodnom stanju ili dobiveni proizvodnim postupkom, uključujući i sve dodatke (aditive) koji su nužni za održavanje njezine stabilnosti te sve nečistoće nastale tijekom primijenjenog postupka, ali isključujući sva otapala koja se mogu izdvojiti bez utjecaja na stabilnost tvari i promjene njezinog sastava;
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 13.
(13)   „tehnička specifikacija” znači dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje gnojidbeni proizvod s oznakom CE mora ispuniti;
(13)   „tehnička specifikacija” znači dokument kojim su propisani tehnički zahtjevi koje gnojidbeni proizvod s oznakom CE ili postupak njegove proizvodnje moraju ispunjavati;
Amandman 41
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.
Države članice ne sprečavaju stavljanje na raspolaganje na tržištu gnojidbenih proizvoda s oznakom CE koji su u skladu s ovom Uredbom.
Kada je riječ o aspektima i rizicima obuhvaćenima ovom Uredbom, države članice ne sprečavaju stavljanje na raspolaganje na tržištu gnojidbenih proizvoda s oznakom CE koji su u skladu s ovom Uredbom.
Amandman 42
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.a (novi)
Ovom se Uredbom države članice ne sprečava da zadrže ili donesu odredbe o upotrebi gnojidbenih proizvoda s oznakom CE u svrhu zaštite zdravlja ljudi i okoliša, usklađene s Ugovorima, ako one ne zahtijevaju preinaku gnojidbenih proizvoda s oznakom CE koji su u skladu s ovom Uredbom i ako ne utječu na uvjete za stavljanje tih proizvoda na raspolaganje na tržište.
Amandman 44
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2.a (novi)
2.a  Komisija usporedno s objavom ove Uredbe u Službenom listu Europske unije objavljuje dokument sa smjernicama za proizvođače i tijela za nadzor tržišta u kojem se daju jasne informacije i primjeri kako bi oznaka trebala izgledati t. Tim se dokumentom sa smjernicama također navode druge relevantne informacije iz Priloga III. dijela 1. stavka 2. točke (d).
Amandman 45
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 3.
3.   Proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti deset godina nakon što je gnojidbeni proizvod s oznakom CE na koji se ti dokumenti odnose stavljen na tržište.
3.   Proizvođači čuvaju tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti pet godina nakon što je gnojidbeni proizvod s oznakom CE na koji se ti dokumenti odnose stavljen na tržište.
(Ovo je horizontalna izmjena koja se odnosi na razdoblje čuvanja cijele tehničke dokumentacije. Ako ju suzakonodavci prihvate, u cijelom tekstu treba provesti odgovarajuće prilagodbe, uključujući dijelove obuhvaćene u amandmanima u nastavku.)
Amandman 46
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 4. – podstavak 1.
Proizvođači osiguravaju da se provode postupci za očuvanje sukladnosti gnojidbenih proizvoda s oznakom CE koji su dio serijske proizvodnje s ovom Uredbom. Na primjereni se način u obzir uzimaju promjene vezane uz način proizvodnje ili svojstva tih gnojidbenih proizvoda te promjene usklađenih normi, zajedničkih specifikacija iz članka 13. ili drugih tehničkih specifikacija s obzirom na koje je gnojidbeni proizvod s oznakom CE proglašen sukladnim.
Proizvođači osiguravaju da se provode postupci za očuvanje sukladnosti gnojidbenih proizvoda s oznakom CE koji su dio serijske proizvodnje s ovom Uredbom. Na primjereni se način u obzir uzimaju promjene povezane sa svojstvima tih gnojidbenih proizvoda te promjene usklađenih normi, zajedničkih specifikacija iz članka 13. ili drugih tehničkih specifikacija s obzirom na koje je gnojidbeni proizvod s oznakom CE proglašen sukladnim.
Amandman 47
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 4. – podstavak 2.
Ako to smatraju prikladnim s obzirom na djelovanje gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ili rizike koje on predstavlja, proizvođači ispituju uzorke gnojidbenih proizvoda koji su stavljeni na raspolaganje na tržištu, istražuju pritužbe i, prema potrebi, vode knjigu pritužbi i registar nesukladnih gnojidbenih proizvoda s oznakom CE i njihovih opoziva te o svakom takvom praćenju obavješćuju distributere.
Ako to smatraju prikladnim s obzirom na djelovanje gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ili rizike koje on predstavlja, proizvođači s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača i okoliša ispituju uzorke gnojidbenih proizvoda koji su stavljeni na raspolaganje na tržištu, istražuju pritužbe i vode knjigu pritužbi i registar nesukladnih gnojidbenih proizvoda s oznakom CE i njihovih opoziva te o svakom takvom praćenju obavješćuju distributere i tijela za nadzor tržišta.
Amandman 48
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 6.
6.   Proizvođači na ambalaži gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ili, ako se gnojidbeni proizvod isporučuje bez ambalaže, u dokumentu priloženom uz gnojidbeni proizvod navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani žig i poštansku adresu na kojoj su dostupni. U poštanskoj adresi mora biti navedeno jedinstveno mjesto na kojem je proizvođač dostupan. Kontaktni podaci su na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici i tijela za nadzor nad tržištem.
6.   Proizvođači na ambalaži gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ili, ako se gnojidbeni proizvod isporučuje bez ambalaže, u dokumentu priloženom uz gnojidbeni proizvod navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani žig i poštansku adresu na kojoj su dostupni. U poštanskoj adresi mora biti navedeno jedinstveno mjesto na kojem je proizvođač dostupan. Takva izjava je na jeziku koji krajnji korisnici i tijela za nadzor tržišta bez poteškoća razumiju, a koji određuje predmetna država članica, te mora biti jasna, razumljiva i čitljiva.
Amandman 49
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 7.
7.   Proizvođači osiguravaju da je gnojidbeni proizvod s oznakom CE označen u skladu s Prilogom III. ili da se, ako se gnojidbeni proizvod isporučuje bez ambalaže, izjave o označivanju prilože u dokumentu uz gnojidbeni proizvod i da budu dostupne u svrhu inspekcijskog pregleda kad se proizvod stavlja na tržište. Ta je izjava o označivanju na jeziku koji krajnji korisnici bez poteškoća razumiju, a koji određuje predmetna država članica, te mora biti jasna, razumljiva i čitljiva.
7.   Proizvođači osiguravaju da je gnojidbeni proizvod s oznakom CE označen u skladu s Prilogom III. ili da su, ako je ambalaža premala da bi oznaka sadržavala sve informacije ili ako se gnojidbeni proizvod s oznakom CE isporučuje bez ambalaže, potrebne informacije prisutne u dokumentu priloženom gnojidbenom proizvodu s oznakom CE. Informacije koje se zahtijevaju na temelju Priloga III. moraju biti na jeziku koji krajnji korisnici bez poteškoća razumiju, a koji određuje dotična država članica, te moraju biti jasne, razumljive i čitljive.
Amandman 50
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 10. – uvodni dio
10.   Proizvođač nadležnom tijelu odredišne države članice podnosi izvješće o ispitivanju otpornosti na detonaciju propisano u Prilogu IV. za sljedeće gnojidbene proizvode s oznakom CE:
10.   Proizvođač nadležnom tijelu odredišne države članice podnosi izvješće o ispitivanju otpornosti na detonaciju propisano u Prilogu IV. i jamstvo da sljedeći gnojidbeni proizvodi s oznakom CE mogu proći to ispitivanje:
Amandman 51
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 10. – podstavak 1. – točka b
(b)   mješavine gnojidbenih proizvoda, kako je navedeno u kategoriji funkcije proizvoda 7. u Prilogu I., koje sadržavaju gnojiva iz točke (a).
(b)   kombinacije različitih kategorija funkcija proizvoda, kako je navedeno u kategoriji funkcije proizvoda 7. u Prilogu I., koje sadržavaju gnojiva iz točke (a).
Amandman 52
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 10. – podstavak 2.
Izvješće se dostavlja najmanje pet dana prije stavljanja tih proizvoda na tržište.
Izvješće se dostavlja najmanje pet radnih dana prije stavljanja tih proizvoda na tržište. Popis nadležnih tijela država članica objavljuje se na internetskoj stranici Komisije.
Amandman 53
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.
1.   Uvoznici na tržište stavljaju isključivo sukladne gnojidbene proizvode s oznakom CE.
1.   Isključivo sukladno gnojivo s oznakom CE može se uvoziti u Uniju i staviti na tržište Unije.
Amandman 54
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 2.
2.   Prije stavljanja gnojidbenog proizvoda s oznakom CE na tržište uvoznici osiguravaju da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 14. Oni provjeravaju je li proizvođač pripremio tehničku dokumentaciju, jesu li uz gnojidbeni proizvod s oznakom CE priloženi EU izjava o sukladnosti i potrebni dokumenti i je li proizvođač ispunio zahtjeve iz članka 6. stavaka 5. i 6. Ako uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da gnojidbeni proizvod s oznakom CE nije sukladan s primjenjivim zahtjevima iz priloga I., II. ili III., ne stavlja gnojidbeni proizvod na tržište sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Nadalje, ako gnojidbeni proizvod s oznakom CE predstavlja neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka te za sigurnost ili okoliš, uvoznik o tome obavješćuje proizvođača i tijela za nadzor nad tržištem.
2.   Prije stavljanja gnojidbenog proizvoda s oznakom CE na tržište uvoznici osiguravaju da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 14. Oni provjeravaju je li proizvođač pripremio tehničku dokumentaciju, jesu li uz gnojidbeni proizvod s oznakom CE priloženi EU izjava o sukladnosti i potrebni dokumenti i je li proizvođač ispunio zahtjeve iz članka 6. stavaka 5. i 6. Ako uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da gnojidbeni proizvod s oznakom CE nije sukladan s primjenjivim zahtjevima iz ove Uredbe, ne stavlja gnojidbeni proizvod na tržište sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Nadalje, ako gnojidbeni proizvod s oznakom CE predstavlja neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka te za sigurnost ili okoliš, uvoznik o tome obavješćuje proizvođača i tijela za nadzor nad tržištem.
Amandman 55
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 3.
3.   Uvoznici na ambalaži gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ili, ako se gnojidbeni proizvod s oznakom CE isporučuje bez ambalaže, u dokumentu priloženom uz taj gnojidbeni proizvod navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani žig i adresu na kojoj su dostupni. Kontaktni podaci su na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici i tijela za nadzor nad tržištem.
3.   Uvoznici na ambalaži gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ili, ako se gnojidbeni proizvod s oznakom CE isporučuje bez ambalaže, u dokumentu priloženom uz taj gnojidbeni proizvod navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani žig i adresu na kojoj su dostupni kao i proizvođače iz trećih zemalja. Kontaktni podaci su na jeziku koji bez poteškoća razumiju krajnji korisnici i tijela za nadzor nad tržištem.
Amandman 56
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 4.
4.   Uvoznici osiguravaju da je gnojidbeni proizvod s oznakom CE označen u skladu s Prilogom III. na jeziku koji krajnji korisnici bez poteškoća razumiju, a koji određuje dotična država članica.
4.   Uvoznici osiguravaju da je gnojidbeni proizvod s oznakom CE označen u skladu s Prilogom III. ili da su, ako je ambalaža premala da bi oznaka sadržavala sve informacije ili ako se gnojidbeni proizvod s oznakom CE isporučuje bez ambalaže, potrebne informacije navedene u dokumentu priloženom gnojidbenom proizvodu s oznakom CE. Informacije potrebne u skladu s Prilogom III. napisane su na jeziku koji krajnji korisnici bez poteškoća razumiju, a koji određuje dotična država članica.
Amandman 57
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 6.
6.   Ako to smatraju prikladnim s obzirom na djelovanje gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ili rizike koje on predstavlja, uvoznici ispituju uzorke gnojidbenih proizvoda koji su stavljeni na raspolaganje na tržištu, istražuju pritužbe i, prema potrebi, vode knjigu pritužbi i registar nesukladnih gnojidbenih proizvoda s oznakom CE i njihovih opoziva te o svakom takvom praćenju obavješćuju distributere.
6.   Ako to smatraju prikladnim s obzirom na djelovanje gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ili rizike koje on predstavlja, uvoznici ispituju uzorke gnojidbenih proizvoda koji su stavljeni na raspolaganje na tržištu, istražuju pritužbe i vode knjigu pritužbi i registar nesukladnih gnojidbenih proizvoda s oznakom CE i njihovih opoziva radi zaštite zdravlja, sigurnosti potrošača i okoliša te o svakom takvom praćenju obavješćuju distributere.
Amandman 58
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 8.
8.   Uvoznici su dužni tijekom deset godina nakon što je gnojidbeni proizvod s oznakom CE stavljen na tržište imati primjerak EU izjave o sukladnosti na raspolaganju za potrebe tijela za nadzor nad tržištem te osigurati da tim tijelima na zahtjev bude raspoloživa tehnička dokumentacija.
8.   Uvoznici su dužni tijekom pet godina nakon što je gnojidbeni proizvod s oznakom CE stavljen na tržište imati primjerak EU izjave o sukladnosti na raspolaganju za potrebe tijela za nadzor nad tržištem te osigurati da tim tijelima na zahtjev bude raspoloživa tehnička dokumentacija. Uvoznici na zahtjev stavljaju primjerak EU izjave o sukladnosti na raspolaganje drugim relevantnim gospodarskim subjektima.
Amandman 59
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2. – podstavak 1.
Prije stavljanja gnojidbenog proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu distributeri provjeravaju jesu li uz njega priloženi EU izjava o sukladnosti i potrebni dokumenti, da je označen u skladu s Prilogom III. na jeziku koji krajnji korisnici bez poteškoća razumiju u državi članici u kojoj se gnojidbeni proizvod s oznakom CE stavlja na raspolaganje na tržištu te da su proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz članka 6. stavaka 5. i 6. odnosno članka 8. stavka 3.
Prije stavljanja gnojidbenog proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na tržištu distributeri provjeravaju jesu li uz njega priloženi potrebni dokumenti, da je označen u skladu s Prilogom III. na jeziku koji krajnji korisnici bez poteškoća razumiju u državi članici u kojoj se gnojidbeni proizvod s oznakom CE stavlja na raspolaganje na tržištu te da su proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz članka 6. stavaka 5. i 6. odnosno članka 8. stavka 3. Ako je ambalaža premala da bi oznaka sadržavala sve informacije ili ako je gnojidbeni proizvod s oznakom CE dostavljen bez ambalaže, distributeri na tržištu provjeravaju jesu li potrebne informacije navedene u dokumentu priloženom gnojidbenom proizvodu s oznakom CE.
Amandman 60
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2. – podstavak 2.
Ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati da gnojidbeni proizvod s oznakom CE nije sukladan s primjenjivim zahtjevima iz priloga I., II. ili III., ne stavlja gnojidbeni proizvod na raspolaganje na tržištu sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Osim toga, ako gnojidbeni proizvod s oznakom CE predstavlja neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka te za sigurnost ili okoliš, distributer o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika te tijela za nadzor nad tržištem.
Ako distributer smatra ili ima razloga vjerovati da gnojidbeni proizvod s oznakom CE nije sukladan s primjenjivim zahtjevima iz ove Uredbe, ne stavlja gnojidbeni proizvod na raspolaganje na tržištu sve dok se ne provede njegovo usklađivanje. Osim toga, ako gnojidbeni proizvod s oznakom CE predstavlja neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka te za sigurnost ili okoliš, distributer o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika te tijela za nadzor nad tržištem.
Amandman 61
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 1.
Ne dovodeći u pitanje zajedničke specifikacije iz članka 13. pretpostavlja se da su gnojidbeni proizvodi s oznakom CE koji su sukladni s usklađenim normama ili dijelovima usklađenih normi, na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije, sukladni sa zahtjevima iz Priloga I., II. i III. koji su obuhvaćeni tim normama ili njihovim dijelovima.
Pretpostavlja se da su gnojidbeni proizvodi s oznakom CE koji su sukladni s usklađenim normama ili dijelovima usklađenih normi, na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije, ili su u skladu s tim normama ispitani, sukladni s odgovarajućim zahtjevima iz Priloga I., II. i III. koji su obuhvaćeni tim normama ili njihovim dijelovima.
Amandman 62
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1.
Komisija može donijeti provedbene akte o utvrđivanju zajedničkih specifikacija, čije poštovanje osigurava sukladnost sa zahtjevima iz Priloga I., II. i III. obuhvaćenima tim specifikacijama ili njihovim dijelovima. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 41. stavka 3.
Ako zahtjev naveden u Prilozima I., II. i III. nije obuhvaćen usklađenim normama ili njihovim dijelovima, na koje su upućivanja objavljena u Službenom listu Europske unije i ako nakon zahtjeva jednoj europskoj organizaciji za normizaciju ili nekoliko njih da se izrade usklađene norme za taj zahtjev Komisija primijeti nepotrebna kašnjenja u donošenju norme, ona može donijeti provedbene akte o utvrđivanju zajedničkih specifikacija za taj zahtjev. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 41. stavka 3.
Amandman 63
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1.
1.   Oznaka CE stavlja se na popratne dokumente i, ako se gnojidbeni proizvod s oznakom CE isporučuje u ambalaži, na ambalažu, tako da bude vidljiva, čitljiva i neizbrisiva.
1.   Oznaka CE stavlja se na ambalažu gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ili, ako se gnojidbeni proizvod s oznakom CE isporučuje bez ambalaže, u dokumente priloženima gnojidbenom proizvodu s oznakom CE, tako da bude vidljiva, čitljiva i neizbrisiva.
Amandman 64
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 3. – podstavak 1.
Oznaka CE popraćena je identifikacijskim brojem prijavljenog tijela uključenog u ocjenjivanje sukladnosti prema Prilogu IV. modulu D1.
Oznaka CE popraćena je identifikacijskim brojem prijavljenog tijela ako se to zahtijeva na temelju Priloga IV.
Amandman 65
Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1.
Za gnojidbeni proizvod s oznakom CE koji je oporabljen i ispunjava zahtjeve iz ove Uredbe smatra se da ispunjava uvjete iz članka 6. stavka 1. Direktive 2008/98/EZ pa se stoga više ne smatra otpadom.
Ako je materijal koji je bio otpad oporabljen i ako gnojidbeni proizvod s oznakom CE koji je u skladu s ovom Uredbom sadrži taj materijal ili se sastoji od njega, smatra se da taj materijal ispunjava uvjete iz članka 6. stavka 1. Direktive 2008/98/EZ i stoga se od trenutka sastavljanja izjave EU-a o sukladnosti više ne smatra otpadom.
Amandman 66
Prijedlog uredbe
Članak 30. – stavak 2.
2.   Država članica koja provodi prijavljivanje dostavlja Komisiji na zahtjev sve podatke koji se odnose na osnovu za prijavljivanje ili održavanje stručnosti predmetnoga prijavljenog tijela.
2.   Tijela koja provode prijavljivanje na zahtjev dostavljaju Komisiji sve podatke koji se odnose na osnovu za prijavljivanje ili održavanje stručnosti predmetnog prijavljenog tijela.
Amandman 67
Prijedlog uredbe
Članak 31. – stavak 3.
3.   Ako prijavljeno tijelo ustanovi da proizvođač ne ispunjava zahtjeve iz priloga I., II. ili III. ili odgovarajuće usklađene norme, zajedničke specifikacije iz članka 13. ili druge tehničke specifikacije, od navedenog proizvođača zahtijeva da poduzme odgovarajuće korektivne mjere i ne izda potvrdu.
3.   Ako prijavljeno tijelo ustanovi da proizvođač ne ispunjava zahtjeve iz priloga I., II. ili III. ili odgovarajuće usklađene norme ili zajedničke specifikacije iz članka 13., od navedenog proizvođača zahtijeva da poduzme odgovarajuće korektivne mjere i ne izda potvrdu o sukladnosti ili odluku o odobrenju.
Amandman 68
Prijedlog uredbe
Članak 31. – stavak 4.
4.   Ako tijekom praćenja sukladnosti nakon izdavanja potvrde prijavljeno tijelo utvrdi da gnojidbeni proizvod s oznakom CE više nije sukladan, zahtijeva od proizvođača da poduzme primjerene korektivne mjere te prema potrebi suspendira ili povlači potvrdu.
4.   Ako tijekom praćenja sukladnosti nakon izdavanja potvrde ili odluke o odobrenju prijavljeno tijelo utvrdi da gnojidbeni proizvod s oznakom CE više nije sukladan, zahtijeva od proizvođača da poduzme primjerene korektivne mjere te prema potrebi suspendira ili povlači potvrdu ili odluku o odobrenju.
Amandman 69
Prijedlog uredbe
Članak 31. – stavak 5.
5.   Ako korektivne mjere nisu poduzete ili nemaju traženi učinak, prijavljeno tijelo prema potrebi ograničava, suspendira ili povlači sve potvrde.
5.   Ako korektivne mjere nisu poduzete ili nemaju traženi učinak te je stoga gnojidbeni proizvod s oznakom CE i dalje nesukladan sa zahtjevima ove Uredbe, prijavljeno tijelo, po potrebi, ograničava, suspendira ili povlači sve potvrde ili odluku o odobrenju.
Amandman 70
Prijedlog uredbe
Članak 33. – stavak 1. – točka a
(a)   svakom odbijanju, ograničenju, suspenziji ili povlačenju potvrde;
(a)   svakom odbijanju, ograničenju, suspenziji ili povlačenju potvrde ili odluke o odobrenju;
Amandman 71
Prijedlog uredbe
Članak 37. – naslov
Postupanje s gnojidbenim proizvodima s oznakom CE koji predstavljaju rizik na nacionalnoj razini
Postupanje na nacionalnoj razini s gnojidbenim proizvodima s oznakom CE koji predstavljaju rizik
Amandman 72
Prijedlog uredbe
Članak 37. – stavak 1. – podstavak 1.
Ako tijela za nadzor nad tržištem neke države članice imaju dovoljno razloga vjerovati da neki gnojidbeni proizvod s oznakom CE predstavlja neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka te za sigurnost ili okoliš, ocjenjuju ispunjava li predmetni gnojidbeni proizvod zahtjeve iz ove Uredbe. Relevantni gospodarski subjekti prema potrebi u tu svrhu surađuju s tijelima za nadzor nad tržištem.
Ako tijela za nadzor nad tržištem neke države članice imaju dovoljno razloga vjerovati da neki gnojidbeni proizvod s oznakom CE predstavlja rizik za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka te za sigurnost ili okoliš ili za ostale aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovom Uredbom, ocjenjuju ispunjava li predmetni gnojidbeni proizvod sve zahtjeve iz ove Uredbe. Relevantni gospodarski subjekti prema potrebi u tu svrhu surađuju s tijelima za nadzor nad tržištem.
(Ovom izmjenom obuhvaća se horizontalna izmjena pojma „neprihvatljiv rizik” (u množini i jednini) koji se mijenja u „rizik” (u jednini). Ako ju suzakonodavci prihvate, u cijelom tekstu treba provesti odgovarajuće prilagodbe, uključujući dijelove obuhvaćene u amandmanima u nastavku.)
Amandman 73
Prijedlog uredbe
Članak 37. – stavak 1. – podstavak 2.
Ako tijela za nadzor nad tržištem tijekom postupka ocjenjivanja utvrde da gnojidbeni proizvod s oznakom CE nije sukladan sa zahtjevima iz ove Uredbe, od gospodarskog subjekta moraju bez odgode zatražiti da u razumnom roku poduzme sve korektivne mjere kako bi gnojidbeni proizvod uskladio s tim zahtjevima, povukao s tržišta, opozvao ili uklonio oznaku CE.
Ako tijela za nadzor nad tržištem tijekom postupka ocjenjivanja utvrde da gnojidbeni proizvod s oznakom CE nije sukladan sa zahtjevima iz ove Uredbe, od gospodarskog subjekta moraju bez odgode zatražiti da poduzme sve korektivne mjere kako bi gnojidbeni proizvod uskladio s tim zahtjevima, povukao s tržišta ili opozvao u razumnom roku koji će utvrditi razmjerno prirodi rizika te uklonio oznaku CE.
Amandman 74
Prijedlog uredbe
Članak 37. – stavak 4. – podstavak 1.
Ako relevantni gospodarski subjekt ne poduzme prikladne korektivne mjere u roku navedenom u stavku 1. drugom podstavku, tijela za nadzor nad tržištem poduzimaju sve prikladne privremene mjere kako bi zabranila ili ograničila stavljanje tog gnojidbenog proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na svojem nacionalnom tržištu, odnosno povukla ga s tržišta ili opozvala.
Ako relevantni gospodarski subjekt ne poduzme prikladne korektivne mjere u roku navedenom u stavku 1. drugom podstavku, tijela za nadzor nad tržištem poduzimaju sve prikladne privremene mjere kako bi zabranilo ili ograničilo stavljanje tog gnojidbenog proizvoda s oznakom CE na raspolaganje na svojem nacionalnom tržištu, odnosno povuklo ga s tržišta ili opozvalo. Obvezama tijela za nadzor nad tržištem u tom pogledu ne dovodi se u pitanje mogućnost država članica da reguliraju gnojidbene proizvode koji nemaju oznaku CE nakon stavljanja na raspolaganje na tržištu.
Amandman 75
Prijedlog uredbe
Članak 37. – stavak 5. – točka b
(b)   nedostaci u usklađenim normama iz članka 12. u vezi s dodjelom pretpostavke o sukladnosti.
(b)   nedostaci u usklađenim normama iz članka 12.;
Amandman 76
Prijedlog uredbe
Članak 37. – stavak 5. – točka ba (nova)
(ba)  nedostaci zajedničkih specifikacija iz članka 13.
Amandman 77
Prijedlog uredbe
Članak 38. – stavak 2.a (novi)
2.a  Ako se nacionalna mjera smatra opravdanom i ako se nesukladnost gnojidbenog proizvoda s oznakom CE pripisuje nedostacima zajedničkih specifikacija iz članka 37. stavka 5. točke (ba), Komisija bez odgode donosi provedbene akte o izmjeni ili stavljanju izvan snage dotičnih zajedničkih specifikacija. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 41. stavka 3.
Amandman 78
Prijedlog uredbe
Članak 39. – stavak 1.
1.   Ako država članica nakon ocjenjivanja u skladu s člankom 37. stavkom 1. utvrdi da gnojidbeni proizvod, iako je u skladu s ovom Uredbom, predstavlja neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, životinja i biljaka te za sigurnost ili okoliš, od relevantnog gospodarskog subjekta zahtijeva da u razumnom roku poduzme sve odgovarajuće mjere kako taj gnojidbeni proizvod nakon stavljanja na tržište više ne bi bio rizičan, da ga povuče s tržišta ili opozove.
1.   Ako država članica nakon ocjenjivanja u skladu s člankom 37. stavkom 1. utvrdi da gnojidbeni proizvod, iako je u skladu s ovom Uredbom, predstavlja rizik za zdravlje ljudi, životinja i biljaka te za sigurnost ili okoliš ili za ostale aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovom Uredbom, od relevantnog gospodarskog subjekta zahtijeva bez odgode da u razumnom roku koje odredi tijelo za nadzor nad tržištem i razmjerno prirodi rizika poduzme sve odgovarajuće mjere kako taj gnojidbeni proizvod nakon stavljanja na raspolaganje na tržištu više ne bi bio rizičan, da ga povuče s tržišta ili opozove.
Amandman 79
Prijedlog uredbe
Članak 40. – stavak 1. – točka c
(c)   EU izjava o sukladnosti nije priložena uz gnojidbeni proizvod s oznakom CE;
(c)   EU izjava o sukladnosti nije sastavljena;
Amandman 80
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 1.
1.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 43. radi izmjena priloga od I. do IV. radi njihove prilagodbe tehničkom napretku te olakšavanja pristupa unutarnjem tržištu i slobodnog kretanja gnojidbenih proizvoda s oznakom CE
1.   Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 43. radi izmjena priloga od I. do IV. radi njihove prilagodbe tehničkom napretku, uzimajući u obzir proizvode i materijale koji su već odobreni u državama članicama, osobito na područjima proizvodnje gnojidbenih proizvoda od nusproizvoda životinjskog podrijetla i oporabe otpada, te u svrhe olakšavanja pristupa unutarnjem tržištu i slobodnog kretanja gnojidbenih proizvoda s oznakom CE:
(a)   kojima će se vjerojatno mnogo trgovati na unutarnjem tržištu i
(a)   koji imaju potencijal postati predmet značajnog trgovanja na unutarnjem tržištu i
(b)   za koje postoje znanstveni dokazi da ne predstavljaju neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka, za sigurnost ili okoliš te da su dovoljno učinkoviti.
(b)   za koje postoje znanstveni dokazi da ne predstavljaju rizik za zdravlje ljudi, životinja ili biljaka, za sigurnost ili okoliš te da su dovoljno učinkoviti.
Amandman 81
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 1.a (novi)
1.a  Bez nepotrebne odgode nakon ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija donosi delegirane akte u skladu sa stavkom 1. u vezi s izmjenom kategorija sastavnih materijala iz Priloga II., posebno radi dodavanja nusproizvoda životinjskog podrijetla za koje je krajnja točka utvrđena, struvita, biougljena i proizvoda od pepela tim kategorijama sastavnih materijala, te radi utvrđivanja zahtjeva za uvrštavanje tih proizvoda u te kategorije. Pri donošenju tih delegiranih akata Komisija posebno u obzir uzima tehnološki napredak postignut u području oporabe hranjiva.
Amandman 345
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 1.b (novi)
1.b  Komisija je u skladu s člankom 43. ovlaštena donositi delegirane akte u svrhu pomicanja datuma stupanja na snagu ograničenja od 20mg/kg iz Priloga I. dijela II. PFC1(B) točke 3. točke (a) podtočke 2. i Priloga I. dijela II. PFC1(C)I točke 2. točke (a) podtočke 2. ako, na temelju iscrpne procjene učinka, može dokazati da bi uvođenje strožeg ograničenja ozbiljno ugrozilo opskrbu gnojidbenim proizvodima u Uniji.
Amandman 82
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 2. – uvodni dio
2.   Ako Komisija na temelju stavka 1. izmijeni Prilog II. kako bi dodala nove mikroorganizme u kategoriju sastavnih materijala za takve organizme, ona to čini na temelju sljedećih podataka:
2.   Ako Komisija izmijeni Prilog II. kako bi dodala nove rodove mikroorganizama u kategoriju sastavnih materijala za takve organizme ona to čini, nakon što provjeri ispunjavaju li svi relevantni rodovi dodatnog mikroorganizma uvjete iz stavka 1. točke (b) ovog članka, na temelju sljedećih podataka:
Amandman 83
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 2. – točka a
(a)   naziv mikroorganizma;
(a)   naziv mikroorganizma na razini roda;
Amandman 84
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 2. – točka c
(c)   prethodni podaci o sigurnoj proizvodnji i upotrebi tog mikroorganizma
(c)   znanstvene literature o sigurnoj proizvodnji i upotrebi tog mikroorganizma
Amandman 85
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 2. – točka d
(d)   taksonomski odnos s vrstama mikroorganizama koji su u skladu s priznatom pretpostavkom o sigurnosti koju je uspostavila Europska agencija za sigurnost hrane;
(d)   taksonomski odnos s vrstama mikroorganizama koji su u skladu s priznatom pretpostavkom o sigurnosti koju je uspostavila Europska agencija za sigurnost hrane ili upućivanje na izjavu o sukladnosti s odgovarajućim usklađenim normama o sigurnosti upotrijebljenih mikroorganizama objavljenih u Službenom listu Europske unije ili na sukladnost sa zahtjevima za ocjenu sigurnosti mikroorganizama koje je usvojila Komisija ako takve usklađene norme ne postoje;
Amandman 86
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)
Kako bi se odrazio brz tehnološki napredak na tom području, Komisija do ... [jedna godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe] donosi delegirane akte u skladu s člankom 43. radi utvrđivanja kriterija za ocjenu mikroorganizama koji se mogu upotrebljavati u proizvodima za ishranu biljaka, a da se ne nalaze nominalno na pozitivnom popisu.
Amandman 87
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)
Do... [šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 43. u vezi s izmjenom Priloga II. radi uvrštavanja krajnjih točaka u lanac proizvodnje koje su određene u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009, u pogledu nusproizvoda životinjskog podrijetla navedene u kategoriji CMC 11 Priloga II.
Amandman 88
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 3.a (novi)
3.a  Kada donosi delegirane akte iz stavka 1., Komisija izmjenjuje kategoriju sastavnih materijala utvrđivanjem zahtjeva za polimere koji nisu polimeri hranjiva iz Priloga II. kako bi se u obzir uzeli najnoviji znanstveni dokazi i tehnološki razvoj te do ... [tri godine nakon početka primjene ove Uredbe] utvrđuje kriterije za pretvorbu polimernog ugljika koji treba pretvoriti u ugljikov dioksid (CO2) i odgovarajuću metodu ispitivanja za biološku razgradivost.
Amandman 89
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 3.b (novi)
3.b  Kada donosi delegirane akte iz stavka 1., Komisija izmjenjuje kategoriju sastavnih materijala utvrđivanjem kriterija za druge industrijske nusproizvode iz Priloga II. kako bi se uzelo u obzir sadašnje prakse pri izradi proizvoda, tehnološki razvoj i najnovije znanstvene dokaze te do ... [jedna godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe] utvrđuje kriterije za industrijske nusproizvode u cilju njihova uključivanja u kategoriju sastavnih materijala.
Amandman 91
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 3.a (novi)
3.a  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.
Amandman 92
Prijedlog uredbe
Članak 44. – stavak 1.
Države članice propisuju kazne za kršenje odredaba ove Uredbe i poduzimaju mjere potrebne za osiguranje njihove provedbe. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće. Države članice moraju bez odgode obavijestiti Komisiju o tim odredbama i mjerama te o svim naknadnim izmjenama koje se na njih odnose.
Države članice propisuju kazne za kršenje odredaba ove Uredbe i poduzimaju mjere potrebne za osiguranje njihove provedbe. Predviđene kazne moraju biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće. Države članice moraju bez odgode obavijestiti Komisiju o tim odredbama i mjerama te o svim naknadnim izmjenama koje se na njih odnose. Države članice poduzimaju sve mjere potrebne za osiguranje provedbe svojih pravila o kaznama.
Amandman 93
Prijedlog uredbe
Članak 45. – stavak 1. – točka 1.a (nova)
Uredba (EZ) br. 1069/2009
Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)
(1.a)  u stavku 2. iza prvog podstavka umeće se sljedeći podstavak:
„Za dobivene proizvode koji spadaju u područje primjene članka 32., a već se uvelike koriste za proizvodnju gnojiva u državama članicama, Komisija određuje takvu krajnju točku do ... [šest mjeseci nakon stupanja na snagu Uredbe o gnojivima].”
Amandman 94
Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 1. – točka 2.
Uredba (EZ) br. 1107/2009
Članak 3. – stavak 34. – uvodni dio
(3)  „34. ‚biljni biostimulans’ znači proizvod koji pospješuje procese ishrane biljaka neovisno o sadržaju hranjiva u tom proizvodu, i to isključivo radi poboljšavanja jednog ili više sljedećih svojstava biljke:
„34. ‚biljni biostimulans’ znači proizvod koji sadrži bilo koju tvar ili mikroorganizam koji pospješuje procese ishrane biljaka neovisno o sadržaju hranjiva ili bilo koju kombinaciju takvih tvari i/ili mikroorganizama isključivo radi poboljšanja jednog svojstva ili više sljedećih svojstava biljke ili poboljšanja rizosfere biljke:
Amandman 95
Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 1. – točka 2.
Uredba (EZ) br. 1107/2009
Članak 3. – točka 34. – podtočka c
(c)   kvalitativnih svojstava usjeva.
(c)   kvalitete usjeva.
Amandman 96
Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 1. – točka 2.
Uredba (EZ) br. 1107/2009
Članak 3. – točka 34. – podtočka ca (nova)
(ca)  dostupnost hranjiva zarobljenih u tlu ili rizosferi;
Amandman 97
Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 1. – točka 2.
Uredba (EZ) br. 1107/2009
Članak 3. – točka 34. – podtočka cb (nova)
(cb)  degradacija organskih spojeva u tlu
Amandman 98
Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 1. – točka 2.
Uredba (EZ) br. 1107/2009
Članak 3. – točka 34. – podtočka cc (nova)
(cc)  humifikacija;
Amandman 99
Prijedlog uredbe
Članak 48. – naslov
Prijelazne odredbe
Prijelazne odredbe, izvješćivanje i preispitivanje
Amandman 100
Prijedlog uredbe
Članak 48. – stavak 1.
Države članice ne sprečavaju stavljanje na raspolaganje na tržištu proizvoda koji su stavljeni na tržište kao gnojiva s oznakom „EZ gnojivo” u skladu s Uredbom (EZ) br. 2003/2003 prije [Ured za publikacije, unijeti datum primjene ove Uredbe]. Međutim, poglavlje 5. primjenjuje se mutatis mutandis na takve proizvode.
Države članice ne sprečavaju stavljanje na raspolaganje na tržištu proizvoda koji su stavljeni na tržište kao gnojiva s oznakom „EZ gnojivo” u skladu s Uredbom (EZ) br. 2003/2003 prije ... [12 mjeseci nakon početka primjene ove Uredbe]. Međutim, poglavlje 5. primjenjuje se mutatis mutandis na takve proizvode.
Amandman 101
Prijedlog uredbe
Članak 48. – stavak 1.a (novi)
1.a  Države članice koje su već primijenile niža ograničenja za udio kadmija (Cd) u organsko-mineralnim gnojivima i anorganskim gnojivima, utvrđena u kategorijama PFC 1 (B)(3)(a) i PFC 1 (C)(I)(2)(a) dijela II. Priloga I., mogu zadržati to strože ograničenje sve dok je ograničenje uspostavljeno u skladu s ovom Uredbom jednako ili niže. Države članice obavještavaju Komisiju o takvim nacionalnim mjerama do ... [šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe].
Amandman 102
Prijedlog uredbe
Članak 48. – stavak 1.b (novi)
1.b  Do ... [42 mjeseca nakon datuma primjene ove Uredbe], Komisija dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću izvješće u kojem ocjenjuje primjenu ove Uredbe i njezin ukupni učinak na postizanje njezinih ciljeva, uključujući učinak na MSP-ove. To izvješće posebno sadrži:
(a)  ocjenu funkcioniranja unutarnjeg tržišta gnojidbenih proizvoda, uključujući učinkovitost u ocjenjivanju sukladnosti i nadzoru nad tržištem, analizu učinaka djelomične usklađenosti na proizvodnju, uzorke korištenja i trgovinske tokove gnojidbenih proizvoda s oznakom CE i gnojidbenih proizvoda stavljenih na tržište u skladu s nacionalnim pravilima;
(b)  ocjenu primjene ograničenja u pogledu razina kontaminanata kao što je utvrđeno u Prilogu I. ovoj Uredbi, sve nove relevantne znanstvene informacije u pogledu toksičnosti i karcinogenosti kontaminanata ako budu dostupne, uključujući rizike od onečišćenja uranijem u gnojidbenim proizvodima;
(c)  ocjenu razvoja tehnologija za uklanjanje kadmija i njihova učinka, opsega i troškova diljem lanaca vrijednosti, kao i povezanog gospodarenja otpadnim kadmijem i
(d)  ocjenu učinaka na trgovinu sirovinama, uključujući dostupnost fosfatne rude.
Ovim se izvješćem u obzir uzima tehnološki napredak i inovacije te postupci standardizacije koji utječu na proizvodnju i upotrebu gnojidbenih proizvoda. Prema potrebi, izvješće je popraćeno zakonodavnim prijedlogom do ... [pet godina nakon datuma primjene ove Uredbe].
Do ... [12 mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija podnosi procjenu znanstvenih podataka radi utvrđivanja poljoprivrednih i ekoloških kriterija kako bi se odredili kriteriji za krajnju točku proizvodnje stajskog gnojiva da bi se kvalificirala učinkovitost proizvoda koji sadrže prerađeno stajsko gnojivo ili se sastoje od njih.
Amandman 103
Prijedlog uredbe
Članak 48. – stavak 1.c (novi)
1.c  Do ... [pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe] Komisija preispituje postupak ocjenjivanja sukladnosti u vezi s mikroorganizmima.
Amandman 104
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 2.
Primjenjuje se od 1. siječnja 2018.
Primjenjuje se od ... [dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe], osim članaka od 19. do 35. koji se primjenjuju od ... [jedna godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe] te članaka 13., 41., 42., 43. i 45. koji se primjenjuju od ... [dan stupanja na snagu ove Uredbe].
Amandman 105
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio I. – točka 1. – podtočka Ca (nova)
Ca.  Niskougljično gnojivo
Amandman 106
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio I. – točka 5. – podtočka A – podtočka Ia (nova)
Ia.  Inhibitori denitrifikacije
Amandman 107
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – točka 4.
4.  Ako gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava tvar za koju su najveće dopuštene količine rezidua u hrani i hrani za životinje utvrđene u skladu s
Briše se.
(a)  Uredbom Vijeća (EEZ) br. 315/9332 ,
(b)  Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća33 ,
(c)  Uredbom (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća34 ili
(d)  Direktivom 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća35 ,
upotreba gnojidbenog proizvoda s oznakom CE navedena u uputama za upotrebu ne smije dovesti do prekoračenja tih ograničenja u hrani i hrani za životinje.
__________________
32 Uredba Vijeća (EEZ) br. 315/93 od 8. veljače 1993. o utvrđivanju postupaka Zajednice za kontrolu kontaminanata u hrani (SL L 37, 13.2.1993., str. 1.).
33 Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16.3.2005., str. 1.).
34 Uredba (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o propisivanju postupaka Zajednice za određivanje najvećih dopuštenih količina rezidua farmakološki djelatnih tvari u hrani životinjskog podrijetla, o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2377/90 i o izmjeni Direktive 2001/82/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 152, 16.6.2009., str. 11.).
35 Direktiva 2002/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. svibnja 2002. o nepoželjnim tvarima u hrani za životinje (SL L 140, 30.5.2002., str. 10.).
Amandman 108
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – točka 4.a (nova)
4.a  Sastojci podneseni na odobrenje ili ponovno odobrenje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009, ali koji nisu uključeni u Provedbenu uredbu (EU) br. 540/2011, ne upotrebljavaju se u gnojidbenim proizvodima kad je njihovo isključivanje opravdano člankom 1. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.
Amandman 109
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(A) – točka 1.
1.  Organsko gnojivo sadržava
1.  Organsko gnojivo sadržava
—   ugljik (C) i
—   organski ugljik (Corg) i
—   hranjiva
—   hranjiva
isključivo biološkog podrijetla, osim materijala koji je fosiliziran ili je dio geoloških formacija.
isključivo biološkog podrijetla, poput treseta, leonardita, lignita i drugih tvari dobivenih od tih materijala, ali isključuje druge materijale koji su fosilizirani ili su dio geoloških formacija.
Amandman 110
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(A) – točka 2. – alineja 1.
—   kadmij (Cd) 1,5 mg/kg suhe tvari,
—   kadmij (Cd) 1,0 mg/kg suhe tvari,
Amandman 112
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(A) – točka 2. – alineja 6.
—   biuret (C2H5N3O2) 12 g/kg suhe tvari.
—   biuret (C2H5N3O2) ispod razine otkrivanja.
Amandman 113
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(A) – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3.  u uzorku od 25 g gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ne smije biti prisutna Salmonella spp.

Izmjena

3.  Patogeni organizmi ne smiju biti prisutni u organskom gnojivu u koncentraciji većoj od odgovarajućih granica navedenih u tablici u nastavku:

Mikroorganizam koji se ispituje

Planovi uzorkovanja

Ograničenje

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

odsutnost u 25 g ili 25 ml

Escherichia coli ili Enterococcaceae

5

5

0

1000 u 1 g ili 1 ml

n = broj uzoraka za ispitivanje

c = broj uzoraka u kojima broj bakterija izražen u CFU može biti između m i M

m = granična vrijednost broja bakterija izražena u CFU koja se smatra zadovoljavajućom

M = najviša vrijednost broja bakterija izražena u CFU

Paraziti Ascaris spp. i Toxocara spp. u svim stadijima razvoja ne smiju biti prisutni u 100 gr ili 100 ml organskog gnojiva.

Amandman 114
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(A) – točka 1.a (nova)
1.a  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava barem jedno od sljedećih deklariranih hranjiva: dušik (N), fosforov pentoksid (P2O5) ili kalijev oksid (K2O).
Amandman 115
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(A)(I) Prilog – točka 2.a (nova)
2.a  Ako gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava više od jednog hranjiva, proizvod sadržava primarna deklarirana hranjiva u navedenim minimalnim količinama: □
2,5 % mase ukupnog dušika (N) ili 2 % mase ukupnog fosforovog pentoksida(P2O5) ili 2 % mase ukupnog kalijevog oksida (K2O) i
6,5 % mase ukupnog iznosa hranjiva.
Amandman 116
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(A)(II) – točka 1.a (nova)
1.a  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava barem jedno od sljedećih deklariranih hranjiva: dušik (N), fosforov pentoksid (P2O5) ili kalijev oksid (K2O).
Amandman 117
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(A)(II) – točka 2. – uvodni dio
2.   Gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava barem jedno od sljedećih deklariranih hranjiva u navedenim minimalnim količinama:
2.   Gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava barem jedno od sljedećih deklariranih primarnih hranjiva u navedenim minimalnim količinama:
Amandman 118
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(A)(II) – točka 2. – alineja 1.
—   2 % mase ukupnog dušika (N),
—   1 % mase ukupnog dušika (N) i/ili
Amandman 119
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(A)(II) – točka 2. – alineja 2.
–   1 % mase ukupnog fosforovog pentoksida (P2O5) ili
–   2 % mase ukupnog fosforovog pentoksida (P2O5) ili
Amandman 120
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(A)(II) – točka 2. – alineja 3.
–   2 % mase ukupnog kalijevog oksida (K2O).
–   1 % mase ukupnog kalijevog oksida (K2O) i
Amandman 121
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(A)(II) – točka 2. – alineja 3.a (nova)
–  6,5 % mase ukupnog iznosa hranjiva.
Amandman 122
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(A)(II) – točka 2.a (nova)
2.a  Ako gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava više od jednog hranjiva, proizvod sadržava primarna deklarirana hranjiva u navedenim minimalnim količinama: □
2 % mase ukupnog dušika (N) ili 1 % mase ukupnog fosforovog pentoksida (P2O5) ili 2 % mase ukupnog kalijevog oksida (K2O) i
5 % mase ukupnog iznosa primarnih hranjiva.
Amandman 123
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(B) – točka 1.
1.   Organsko-mineralno gnojivo zajednička je formulacija
1.   Organsko-mineralno gnojivo zajednička je formulacija
–   jednog ili više anorganskih gnojiva iz PFC-a 1. (C) u nastavku,
–   jednog mineralnog gnojiva ili više njih iz PFC-a 1. (C) u nastavku,
–   materijala koji sadržava organski ugljik (C) i
–   jednog materijala ili više njih koji sadržavaju organski ugljik (Corg) i
–   hranjiva isključivo biološkog podrijetla, osim materijala koji je fosiliziran ili je dio geoloških formacija.
–   hranjiva isključivo biološkog podrijetla, poput treseta, uključujući leonardit, lignit i druge tvari dobivene od tih materijala, ali isključuje druge materijale koji su fosilizirani ili su dio geoloških formacija.
Amandman 343
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC1 (B) – točka 3. – točka a – podtočka 2. – alineje 2. i 3.
–  od [Ured za publikacije, umetnuti datum koji nastupa tri godine nakon početka primjene ove Uredbe]: 40 mg/kg fosforovog pentoksida (P2O5), i
–  Od [Ured za publikacije, umetnuti datum koji nastupa šest godina nakon početka primjene ove Uredbe]: 40 mg/kg fosforovog pentoksida (P2O5), i
–  od [Ured za publikacije, umetnuti datum koji nastupa 12 godina nakon početka primjene ove Uredbe]: 20 mg/kg fosforovog pentoksida (P2O5),
–  Od [Ured za publikacije, umetnuti datum koji nastupa 16 godina nakon početka primjene ove Uredbe]: 20 mg/kg fosforovog pentoksida (P2O5),
Amandman 126
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(B) – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

4.  u uzorku od 25 g gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ne smije biti prisutna Salmonella spp.

Izmjena

4.  Patogeni organizmi ne smiju biti prisutni u organsko-mineralnom gnojivu u koncentraciji većoj od odgovarajućih granica navedenih u tablici u nastavku:

Mikroorganizam koji se ispituje

Planovi uzorkovanja

Ograničenje

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

odsutnost u 25 g ili 25 ml

Escherichia coli ili Enterococcaceae

5

5

0

1000 u 1 g ili 1 ml

n = broj uzoraka za ispitivanje

c = broj uzoraka u kojima broj bakterija izražen u CFU može biti između m i M

m = granična vrijednost broja bakterija izražena u CFU koja se smatra zadovoljavajućom

M = najviša vrijednost broja bakterija izražena u CFU

Paraziti Ascaris spp. i Toxocara spp. u svim stadijima razvoja ne smiju biti prisutni u 100 gr ili 100 ml organskog-mineralnog gnojiva.

Amandman 127
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(B) (I) – točka 2. – alineja 2.
—   2 % mase ukupnog fosforovog pentoksida (P2O5) ili
—   1 % mase fosforovog pentoksida (P2O5) topljivog u neutralnom amonijevom citratu i vodi ili
Amandman 128
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(B) (I) – točka 2.a (nova)
2.a  Ako gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava više od jednog hranjiva, proizvod sadržava primarna deklarirana hranjiva u navedenim minimalnim količinama:
2,5 % mase ukupnog dušika (N), od čega je 1 % mase gnojidbenog proizvoda s oznakom CE organski dušik (N), ili 2 % mase ukupnog fosforovog pentoksida (P2O5) ili 2 % mase ukupnog kalijevog oksida (K2O) i
6,5 % mase ukupnog iznosa primarnih hranjiva.
Amandman 129
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(B) (I) – točka 4.
4.   U gnojidbenom proizvodu s oznakom CE svaka jedinica sadržava organsku tvar i hranjiva u njihovim deklariranim količinama.
4.   U gnojidbenom proizvodu s oznakom CE svaka jedinica sadržava organski ugljik i sva hranjiva u njihovim deklariranim količinama. Jedinica se odnosi na jedan od sastavnih dijelova proizvoda kao što su granule, pelete itd.
Amandman 130
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(B)(II) – točka 2.a (nova)
2.a  Ako proizvod sadržava više od jednog hranjiva, prisutne su sljedeće najmanje količine:
–  1 % mase ukupnog dušika (N) ili
–  1 % mase ukupnog fosforovog pentoksida (P2O5) ili
–  1 % mase ukupnog kalijevog oksida (K2O),
i ako je iznos hranjiva najmanje 4 %.
Amandman 131
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(B)(II) – točka 3.
3.   Organski ugljik (C) u gnojidbenom proizvodu s oznakom CE mora biti prisutan s najmanje 3 % mase.
3.   Organski ugljik (C) u gnojidbenom proizvodu s oznakom CE mora biti prisutan s najmanje 1 % mase.
Amandman 132
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) – točka 1.
1.   Anorgansko gnojivo je gnojivo koje nije ni organsko ni organsko-mineralno gnojivo.
1.   Mineralno gnojivo je gnojivo koje sadrži hranjiva u obliku minerala ili prerađena u oblik minerala od proizvoda životinjskog ili biljnog podrijetla. Količina organskog ugljika (Corg) u gnojidbenom proizvodu s oznakom CE ne smije biti viša od 1 % mase. To isključuje ugljik koji potječe iz premaza u skladu sa zahtjevima CMC-a 9 i 10 te poljoprivrednih aditiva u skladu sa zahtjevima PFC-a 5 i CMC-a 8.
Amandman 133
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) – točka 1.a (nova)
1.a  Fosforna gnojiva moraju ispunjavati barem jednu od sljedećih minimalnih razina topljivosti kako bi bila dostupna za biljke, inače ih se ne može deklarirati kao fosforna gnojiva:
–  topljivost u vodi: minimalna razina od 40 % od ukupnog fosfora ili
–  topljivost u neutralnom amonijevom citratu: minimalna razina od 75 % od ukupnog fosfora ili
–  topljivost u mravljoj kiselini (samo za meki kameni fosfat): minimalna razina od 55 % od ukupnog fosfora.
Amandman 134
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) – točka 1.b (nova)
1.b  Ukupni udio dušika koji se može deklarirati jest zbroj amonijskog dušika, nitratnog dušika, amidnog dušika, dušika iz urea-formaldehida, izobutiliden diuree i krotoniliden diuree. Udio fosfora koji se može deklarirati naveden je kao fosfatni oblik P. Novi oblici mogu se dodati nakon znanstvene provjere u skladu s člankom 42. stavkom 1.
Amandman 135
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I) – točka 1.
1.   Anorgansko gnojivo s makrohranjivima namijenjeno je opskrbi biljaka jednim ili više sljedećih makrohranjiva: dušikom (N), fosforom (P), kalijem (K), magnezijem (Mg), kalcijem (Ca), sumporom (S) ili natrijem (Na).
1.   Mineralno gnojivo s makrohranjivima namijenjeno je opskrbi biljaka jednim ili više sljedećih makrohranjiva:
(a)  primarna: dušik (N), fosfor (P) i kalij (K);
(b)  sekundarna: magnezij (Mg), kalcij (Ca), sumpor (S) ili natrij (Na).
Amandman 344
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. –PFC 1(C)(I) – točka 2. – podtočka a – podtočka 2. – alineje 2. i 3.
–  od [Ured za publikacije, umetnuti datum koji nastupa tri godine nakon početka primjene ove Uredbe]: 40 mg/kg fosforovog pentoksida (P2O5), i
–  Od [šest godina od datuma početka primjene ove Uredbe]: 40 mg/kg fosforovog pentoksida (P2O5), i
–  od [Ured za publikacije, umetnuti datum koji nastupa 12 godina nakon početka primjene ove Uredbe]: 20 mg/kg fosforovog pentoksida (P2O5),
–  Od [16 godina od datuma početka primjene ove Uredbe]: 20 mg/kg fosforovog pentoksida (P2O5),
Amandman 139
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(a)(i) – točka 1.
1.   Jednostavno kruto anorgansko gnojivo s makrohranjivima ima deklarirani udio ne više od jednog hranjiva.
1.   Jednostavno kruto mineralno gnojivo s makrohranjivima ima deklarirani udio:
(a)  ne više od jednog primarnog hranjiva (dušik (N), fosfor (P) i kalij (K)) ili
Amandman 140
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(a)(i) – točka 1. – podtočka b (nova)
(b)  ne više od jednog sekundarnog hranjiva (magnezij (Mg), kalcij (Ca), sumpor (S) ili natrij (Na)).
Amandman 141
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(a)(i) – točka 1.a (nova)
1.a  Jednostavno kruto mineralno gnojivo s makrohranjivima koje ima deklarirani udio ne više od jednog primarnog hranjiva može sadržavati jedno sekundarno hranjivo ili više njih.
Amandman 142
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(a)(i) – točka 2. – uvodni dio
2.   Gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava jedno od sljedećih deklariranih hranjiva u navedenoj minimalnoj količini:
2.   Gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava primarna i/ili sekundarna deklarirana hranjiva u navedenoj minimalnoj količini:
Amandman 143
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(a)(i) – točka 2. – alineja 2.
–  12 % mase ukupnog fosforovog pentoksida (P2O5),
–  12 % mase fosforovog pentoksida (P2O5), topljivog u neutralnom amonijevom citratu i vodi,
Amandman 144
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(a)(i) – točka 2. – alineja 7.
–  1 % mase ukupnog natrijevog oksida (Na2O).
–  % mase ukupnog natrijevog oksida (Na2O),
Amandman 145
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(a)(ii) – točka 1.
1.  Složeno kruto anorgansko gnojivo s makrohranjivima ima deklarirani udio više od jednog hranjiva.
1.  Složeno kruto mineralno gnojivo s makrohranjivima ima deklarirani udio više od jednog primarnog i/ili sekundarnog hranjiva.
Amandman 146
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(a)(ii) – točka 2. – uvodni dio
2.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava više od jednog od sljedećih deklariranih hranjiva u navednim minimalnim količinama:
2.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava više od jednog od primarnih i/ili sekundarnih deklariranih hranjiva u navedenim minimalnim količinama:
Amandman 147
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(a)(ii) – točka 2. – alineja 2.
–  3 % mase ukupnog fosforovog pentoksida (P2O5),
–  % mase ukupnog fosforovog pentoksida (P2O5), topljivog u neutralnom amonijevom citratu i vodi,
Amandman 148
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(a)(ii) – točka 2. – alineja 3
–  3 % mase ukupnog kalijevog oksida (K2O),
–  % mase ukupnog kalijevog oksida (K2O),
Amandman 149
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(a)(ii) – točka 2. – alineja 4.
–  1,5 % mase ukupnog magnezijevog oksida (MgO),
–  % mase ukupnog magnezijevog oksida (MgO),
Amandman 150
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(a)(ii) – točka 2. – alineja 5.
–  1,5 % mase ukupnog kalcijevog oksida (CaO),
–  % mase ukupnog kalcijevog oksida (CaO),
Amandman 151
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(a)(ii) – točka 2. – alineja 6.
–  1,5 % mase ukupnog sumporovog trioksida (SO3), ili
–  5 % mase ukupnog sumporovog trioksida (SO3),
Amandman 152
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(a)(ii) – točka 2. – alineja 7.
–  1 % mase ukupnog natrijevog oksida (Na2O).
–  % mase ukupnog natrijevog oksida (Na2O).
Amandman 153
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(a)(i-ii)(A) – točka 5. – alineja 1.
—  nakon pet termičkih ciklusa opisanih u rubrici 4.2. modula A1 iz Priloga IV.,
—  nakon pet termičkih ciklusa opisanih u rubrici 4.2. modula A1 iz Priloga IV., za ispitivanja prije stavljanja na tržište,
Amandman 154
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(b)(i) – točka 1.
1.  Jednostavno tekuće anorgansko gnojivo s makrohranjivima ima deklarirani udio ne više od jednog hranjiva.
1.  Jednostavno tekuće mineralno gnojivo s makrohranjivima ima deklarirani udio:
(a)   ne više od jednog primarnog hranjiva,
Amandman 155
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(b)(i) – točka 1. – podtočka b (nova)
(b)   ne više od jednog sekundarnog hranjiva.
Amandman 156
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(b)(i) – točka 1. A (nova)
1.a   jednostavno tekuće mineralno gnojivo s makrohranjivima koje ima deklarirani udio ne više od jednog primarnog hranjiva može sadržavati jedno ili više od jednog sekundarnog hranjiva.
Amandman 157
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(b)(i) – točka 2. – uvodni dio
2.  2.Gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava jedno od sljedećih deklariranih hranjiva u navedenoj minimalnoj količini:
2.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava jedno od primarnih i/ili sekundarnih deklariranih hranjiva u navedenoj minimalnoj količini:
Amandman 158
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(b)(i) – točka 2. – alineja 2.
–  5 % mase ukupnog fosforovog pentoksida (P2O5),
–  5 % mase ukupnog fosforovog pentoksida (P2O5) topljivog u neutralnom amonijevom citratu i vodi,
Amandman 159
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(b)(i) – točka 2. – alineja 6.
–  5 % mase ukupnog sumporovog trioksida (SO3), ili
–  5 % mase ukupnog sumporovog trioksida (SO3),
Amandman 160
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(b)(i) – točka 2. – alineja 7.
–  1 % mase ukupnog natrijevog oksida (Na2O).
–  od 0,5 % do 5 % mase ukupnog natrijevog oksida (Na2O).
Amandman 161
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(b)(ii) – točka 1.
1.  Složeno tekuće anorgansko gnojivo s makrohranjivima ima deklarirani udio više od jednog hranjiva.
1.  Složeno tekuće mineralno gnojivo s makrohranjivima ima deklarirani udio više od jednog primarnog i/ili sekundarnog hranjiva.
Amandman 162
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(b)(ii) – točka 2. – uvodni dio
2.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava više od jednog od sljedećih deklariranih hranjiva u navednim minimalnim količinama:
2.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava više od jednog od primarnih i/ili sekundarnih deklariranih hranjiva u navedenim minimalnim količinama:
Amandman 163
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(b)(ii) – točka 2. – alineja 1.
—  1,5 % mase ukupnog dušika (N),
—  % mase ukupnog dušika (N), ili
Amandman 164
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(b)(ii) – točka 2. – alineja 2.
–  1,5 % mase ukupnog fosforovog pentoksida (P2O5),
–  1,5 % mase ukupnog fosforovog pentoksida (P2O5) topljivog u neutralnom amonijevom citratu i vodi,
Amandman 165
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(b)(ii) – točka 2. – alineja 3.
–  1,5 % mase ukupnog kalijevog oksida (K2O),
–  % mase ukupnog kalijevog oksida (K2O), ili
Amandman 166
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(b)(ii) – točka 2. – alineja 4.
–  0,75 % mase ukupnog magnezijevog oksida (MgO),
–  1,% mase ukupnog magnezijevog oksida (MgO), ili
Amandman 167
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(b)(ii) – točka 2. – alineja 5.
–  0,75 % mase ukupnog kalcijevog oksida (CaO),
–  1,% mase ukupnog kalcijevog oksida (CaO) ili
Amandman 168
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(I)(b)(ii) – točka 2. – alineja 6.
–  0,75 % mase ukupnog sumporovog trioksida (SO3), ili
–  1,% mase ukupnog sumporovog trioksida (SO3), ili
Amandman 169
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C)(II) – točka 1.
1.  Anorgansko gnojivo s mikrohranjivima anorgansko je gnojivo koje nije gnojivo s makrohranjivima i koje je namijenjeno opskrbi biljaka jednim ili više sljedećih hranjiva: borom (B), kobaltom (Co), bakrom (Cu), željezom (Fe), manganom (Mn), molibdenom (Mo) ili cinkom (Zn).
1.  Anorgansko gnojivo s mikrohranjivima anorgansko je gnojivo koje nije gnojivo s makrohranjivima i koje je namijenjeno opskrbi biljaka jednim ili više sljedećih hranjiva: borom (B), kobaltom (Co), bakrom (Cu), željezom (Fe), manganom (Mn), molibdenom (Mo), selenom (Se), silicijem (Si) ili cinkom (Zn).
Amandman 170
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 1.(C) a (novi)
PFC 1.(C)a: NISKOUGLJIČNO GNOJIVO
1.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE naziva se niskougljičnim gnojivom ako sadrži između 1 % i 15 % organskog ugljika (Corg).
2.  Ugljik prisutan u kalcijevom cijanamidu i urei i njezinim kondenziranim i pridruženim proizvodima neće biti uključen u organski ugljik u svrhu ove definicije.
3.  Specifikacije krutih/tekućih, jednostavnih/složenih, makrohranjivih/mikrohranjivih gnojiva navedene u PFC 1. (C) primjenjuju se za potrebe ove kategorije.
4.  Proizvodi koji se prodaju pod oznakom PFC 1. (C)a moraju biti u skladu s razinama kontaminanata kao što je utvrđeno u Prilogu I. za organska ili organskomineralna gnojiva kad god PFC1 (C) ne sadrži granične vrijednosti za te kontaminante.
Amandman 171
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 2. – točka 1.
1.  Vapneni materijal je gnojidbeni proizvod s oznakom CE namijenjen ispravljanju kiselosti tla koji sadržava okside, hidrokside, karbonate ili silikate hranjiva kalcija (Ca) ili magnezija (Mg).
1.  Vapneni materijal je gnojidbeni proizvod s oznakom CE namijenjen ispravljanju kiselosti tla koji sadržava okside, hidrokside, karbonate i/ili silikate hranjiva kalcija (Ca) ili magnezija (Mg).
Amandman 398
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 2. – točka 3.
3.  Moraju se poštovati sljedeći parametri utvrđeni u suhoj tvari:
3.  Moraju se poštovati sljedeći parametri utvrđeni u suhoj tvari:
–  minimalna vrijednost neutralizacije: 15 (ekvivalent CaO) ili 9 (ekvivalent HO-) i
–  minimalna vrijednost neutralizacije: 15 (ekvivalent CaO) ili 9 (ekvivalent HO-) i
–  minimalna reaktivnost: 10 % ili 50 % nakon šest mjeseci (test inkubacije).
–  minimalna reaktivnost: 10 % ili 50 % nakon šest mjeseci (test inkubacije) i
–  Minimalna veličina zrna: 70 % < 1 mm, osim za živo vapno, granulirani vapneni materijal i kredu (=70 % veličine zrna mora proći kroz sito otvora 1 mm).
Amandman 175
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 3. – točka 1.
Poboljšivač tla je gnojidbeni proizvod s oznakom CE koji se dodaje u tlo radi održavanja, poboljšavanja ili zaštite fizikalnih ili kemijskih svojstava, strukture ili biološke aktivnosti tla.
Poboljšivač tla je materijal, uključujući malč, koji se dodaje u tlo na licu mjesta prvenstveno radi održavanja ili poboljšavanja njegovih fizičkih svojstava, a koji može poboljšati kemijska i/ili biološka svojstva ili aktivnosti tla.
Amandman 176
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 3. – točka 1.a (nova)
1.a  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE mora sadržavati najmanje 15 % materijala biološkog podrijetla.
Amandman 177
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 3.(A) – točka 1.
1.  Organski poboljšivač tla sastoji se isključivo od materijalaisključivo biološkog podrijetla, osim materijala koji je fosiliziran ili je dio geoloških formacija.
1.  Organski poboljšivač tla sastoji se isključivo od materijala isključivo biološkog podrijetla, što uključuje treset, leonardit, lignit i humusne tvari dobivene od njih, ali isključuje druge materijale koji su fosilizirani ili su dio geoloških formacija.
Amandman 179
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 3.(A) – točka 2. - alineja 2.
—  šesterovalentni krom (Cr VI) 2 mg/kg suhe tvari,
—  šesterovalentni krom (Cr VI) mg/kg suhe tvari,
Amandman 181
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 3.(A) – točka 3. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija

(a)  U uzorku od 25 g gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ne smije biti prisutna Salmonella spp.

Izmjena

(a)  Patogeni organizmi ne smiju biti prisutni u organskom poboljšivaču tla u koncentraciji većoj od odgovarajućih graničnih vrijednosti navedenih u tablici u nastavku:

Mikroorganizam koji se ispituje

Planovi uzorkovanja

Granična vrijednost

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

odsutnost u 25 g ili 25 ml

Escherichia coli ili Enterococcaceae

5

5

0

1000 u 1 g ili 1 ml

pri čemu n = broj uzoraka za ispitivanje

c = broj uzoraka u kojima broj bakterija izražen u CFU može biti između m i M

m = granična vrijednost broja bakterija izražena u CFU koja se smatra zadovoljavajućom

M = najviša vrijednost broja bakterija izražena u CFU

Paraziti Ascaris spp. i Toxocara spp. u svim stadijima razvoja ne smiju biti prisutni u 100 g ili 100 ml organskog poboljšivača tla.

Amandman 182
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 3.(B) – točka 1.
1.  Anorganski poboljšivač tla je poboljšivač tla koji nije organski poboljšivač tla.
1.  Anorganski poboljšivač tla je poboljšivač tla koji nije organski poboljšivač tla , a uključuje folije malča. Biorazgradiva folija malča jest sloj biorazgradivog polimera koji je posebno usklađen sa zahtjevima iz točaka 2.a i 3. CMC-a 10. iz Priloga II., a namijenjen je stavljanju na tlo na licu mjesta radi zaštite strukture tla, suzbijanja rasta korova, smanjenja gubitka vlage u tlu ili sprečavanja erozije.
Amandman 184
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 4. – točka 1.
1.  Uzgojni supstrat je materijal koji nije zemlja, a namijenjen je upotrebi kao supstrat za razvoj korijena.
1.  Uzgojni supstrat je materijal koji nije zemlja, a u kojem se na licu mjesta uzgajaju biljke i gljive.
Amandman 187
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 4. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3.   U uzorku od 25 g gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ne smije biti prisutna Salmonella spp.

Izmjena

3.  Patogeni organizmi ne smiju biti prisutni u uzgojnom supstratu u koncentraciji većoj od odgovarajućih graničnih vrijednosti navedenih u tablici u nastavku:

Mikroorganizam koji se ispituje

Planovi uzorkovanja

Granična vrijednost

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

odsutnost u 25 g ili 25 ml

Escherichia coli ili Enterococcaceae

5

5

0

1000 u 1 g ili 1 ml

pri čemu n = broj uzoraka za ispitivanje

c = broj uzoraka u kojima broj bakterija izražen u CFU može biti između m i M

m = granična vrijednost broja bakterija izražena u CFU koja se smatra zadovoljavajućom

M = najviša vrijednost broja bakterija izražena u CFU

Paraziti Ascaris spp. i Toxocara spp. u svim stadijima razvoja ne smiju biti prisutni u 100 g ili 100 ml uzgojnog supstrata.

Amandman 188
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 5. – točka 1.
Poljoprivredni aditiv je gnojidbeni proizvod s oznakom CE namijenjen dodavanju proizvodu koji biljke opskrbljuje hranjivom kako bi se poboljšao obrazac otpuštanja hranjiva iz tog proizvoda.
Poljoprivredni aditiv je gnojidbeni proizvod s oznakom CE namijenjen dodavanju proizvodu, a koji ima dokazani učinak na pretvorbu ili dostupnost za biljke različitih oblika mineralnih ili mineraliziranih hranjiva ili oboje ili koji je namijenjen dodavanju u tlo kako bi se poboljšao unos tog hranjiva kod biljaka ili smanjio gubitak hranjiva.
Amandman 193
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 5.(A)(Ia)(nova)
PFC 5(A)(Ia): Inhibitori denitrifikacije
1.  Inhibitor denitrifikacije smanjuje stvaranje dušikovog oksida (N2O) usporavanjem ili blokiranjem pretvaranja nitrata (NO3-) u didušik (N2) ne utječući na proces nitrifikacije kako je opisan u PFC-u 5. (A) I. Njime se postiže veća dostupnost nitrata za biljke i smanjenje emisija dušikovog oksida.
2.  Učinkovitost te metode može se ispitati mjerenjem emisija dušikovog oksida u uzorcima plinova prikupljenima u odgovarajućem mjernom uređaju i mjerenjem količine dušikovog oksida u tom uzorku uz pomoć plinskog kromatografa. Tijekom postupka ispitivanja također se bilježi udio vode u tlu.
Amandman 202
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 6. – točka 1. – uvodni dio
1.  Biljni biostimulans je gnojidbeni proizvod s oznakom CE koji pospješuje procese ishrane biljaka neovisno o udjelu hranjiva u tom proizvodu, i to isključivo radi poboljšavanja jednog ili više sljedećih svojstava biljke:
1.  Biljni biostimulans je gnojidbeni proizvod s oznakom CE koji pospješuje procese ishrane biljaka neovisno o udjelu hranjiva u tom proizvodu, i to isključivo radi poboljšavanja jednog ili više sljedećih svojstava biljke i rizosfere ili filosfere biljke:
Amandman 203
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 6. – točka 1. – podtočka ca (nova)
(ca)  dostupnosti hranjiva zarobljenih u tlu i rizosferi,
Amandman 204
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 6. – točka 1. – podtočka cb (nova)
(cb)  humifikacije,
Amandman 205
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 6. – točka 1. – podtočka cc (nova)
(cc)  degradacije organskih spojeva u tlu.
Amandman 206
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 6. – točka 1. – alineja 1.
—  kadmij (Cd) 3 mg/kg suhe tvari,
—  kadmij (Cd) 1,5 mg/kg suhe tvari,
Amandman 208
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 6.(A) – točka 1.
1.  Mikrobni biljni biostimulans sastoji se samo od mikroorganizma ili zajednice mikroorganizama na koje se upućuje u kategoriji sastavnog materijala 7. u Prilogu II.
1.  Mikrobni biljni biostimulans sastoji se od:
(a)   mikroorganizma ili zajednice mikroorganizama na koje se upućuje u kategoriji sastavnog materijala 7. u Prilogu II.;
(b)  mikroorganizama ili zajednice mikroorganizama koji su različiti od onih iz točke (a) ove točke. Oni se mogu upotrebljavati kao kategorije sastavnih materijala ako su u skladu sa zahtjevima iz CMC-a 7. u Prilogu II.
Amandman 209
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 6.(A) – točka 3

Tekst koji je predložila Komisija

3.   U uzorku od 25 g ili 25 ml gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ne smije biti prisutna Salmonella spp.

Izmjena

3.   Patogeni organizmi ne smiju biti prisutni u mikrobnom biljnom biostimulansu u koncentraciji većoj od odgovarajućih graničnih vrijednosti navedenih u tablici u nastavku:

Mikroorganizmi / njihovi toksini, metaboliti

Planovi uzorkovanja

Granična vrijednost

 

n

c

 

Salmonella spp.

5

0

odsutnost u 25 g ili 25 ml

Escherichia coli

5

0

odsutnost u 1 g ili 1 ml

Listeria monocytogenes

5

0

odsutnost u 25 g ili 25 ml

Vibrio spp.

5

0

odsutnost u 25 g ili 25 ml

Shigella spp.

5

0

odsutnost u 25 g ili 25 ml

Staphylococcus aureus

5

0

odsutnost u 25 g ili 25 ml

Enterococcaceae

5

2

10 CFU/g

Broj anaerobnih kolonija osim ako je mikrobni biostimulans aerobna bakterija

5

2

105 CFU/g ili ml

Broj kolonija kvasaca i plijesni osim ako je mikrobni biostimulans gljiva

5

2

1000 CFU/g ili ml

gdje je n= broj elementarnih jedinica koje sačinjavaju uzorak; c = broj elementarnih jedinica uzorka koje daju vrijednosti iznad određene granične vrijednosti.

Amandman 210
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 6.(A) – točka 4.
4.  U uzorku od 1 g ili 1 ml gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ne smije biti prisutna Escherichia coli.
Briše se.
Amandman 211
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 6.(A) – točka 5.
5.  U gnojidbenom proizvodu s oznakom CE ne smije biti više od 10 CFU/g svježe mase Enterococcaceae.
Briše se.
Amandman 212
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 6.(A) – točka 6.
6.  U uzorku od 25 g ili 25 ml gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ne smije biti Listeria monocytogenes.
Briše se.
Amandman 213
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 6.(A) – točka 7.
7.  U uzorku od 25 g ili 25 ml gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ne smije biti Vibrio spp.
Briše se.
Amandman 214
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 6.(A) – točka 8.
8.  U uzorku od 25 g ili 25 ml gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ne smije biti Shigella spp.
Briše se.
Amandman 215
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 6.(A) – točka 9.
9.  U uzorku od 1 g ili 1 ml gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ne smije biti Staphylococcus aureus.
Briše se.
Amandman 216
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 6.(A) – točka 10.
10.  Broj aerobnih kolonija ne smije biti veći od 105 CFU/g ili ml uzorka gnojidbenog proizvoda s oznakom CE, osim ako je mikrobni biostimulans aerobna bakterija.
Briše se.
Amandman 217
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 6.(A) – točka 12. – podstavak 2.
pH-vrijednost biljnog biostimulansa mora biti najmanje 4.
Briše se.
Amandman 218
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 6.(A) – točka 13.
13.  Rok valjanosti mikrobnog biljnog biostimulansa u uvjetima skladištenja navedenima na etiketi mora biti najmanje šest mjeseci.
Briše se.
Amandman 219
Prijedlog uredbe
Prilog I. – dio II. – PFC 7. – točka 3. – uvodni dio
3.  Miješanjem se svojstva pojedinih sastavnih gnojidbenih proizvoda ne smiju mijenjati
3.  Miješanjem se funkcije pojedinih sastavnih gnojidbenih proizvoda ne smiju mijenjati
Amandman 220
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio I. – CMC 11.a (novi)
CMC 11.a: Drugi industrijski nusproizvodi
Amandman 221
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 1. – točka 1. – uvodni dio
1.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati tvari i smjese, osim 39
1.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati tvari i smjese, uključujući tehničke aditive, osim39
__________________
__________________
39 Isključenost materijala iz CMC-a 1. ne znači da on nije prihvatljiv sastavni materijal na temelju drugog CMC-a, za koji vrijede drukčiji zahtjevi. Vidjeti npr. CMC 11. (nusproizvodi životinjskog podrijetla), CMC 9. i CMC 10. (polimeri) i CMC 8. (poljoprivredni aditivi).
39 Isključenost materijala iz CMC-a 1. ne znači da on nije prihvatljiv sastavni materijal na temelju drugog CMC-a, za koji vrijede drukčiji zahtjevi. Vidjeti npr. CMC 11. (nusproizvodi životinjskog podrijetla), CMC 9. i CMC 10. (polimeri) i CMC 8. (poljoprivredni aditivi).
Amandman 222
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 1. – točka 1. – podtočka b
(b)  nusproizvoda u smislu Direktive  2008/98/EZ;
(b)  nusproizvoda u smislu Direktive 2008/98/EZ, osim nusproizvoda registriranih u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1907/2006, uz iznimku onih obuhvaćenih jednim od izuzeća od obveze registracije iz točke 5. Priloga V. toj Uredbi,
Amandman 223
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 1. – točka 1. – podtočka e
(e)  polimera ili
(e)  polimera, osim onih koji se koriste u uzgojnim supstratima koji ne dolaze u dodir s tlom, ili
Amandman 228
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 2. – točka 1.
1.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati biljke, dijelove biljaka ili biljne ekstrakte koji nisu bili obrađivani na drugi način osim rezanjem, mljevenjem, centrifugiranjem, prešanjem, sušenjem, sušenjem zamrzavanjem ili ekstrakcijom vodom.
1.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati biljke, dijelove biljaka ili biljne ekstrakte koji nisu bili obrađivani na drugi način osim rezanjem, mljevenjem, centrifugiranjem, prosijavanjem, gnječenjem, prešanjem, sušenjem, sušenjem zamrzavanjem, puferiranjem, ekstruzijom, radijacijom, zamrzavanjem, dezinfekcijom s pomoću topline ili ekstrakcijom vodom ili bilo kojim drugim načinom pripreme ili obrade kojom konačna tvar ne postaje podložna registraciji u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006..
Amandman 229
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 2. – točka 2.
2.  Za potrebe stavka 1. biljkama se smatraju i alge, ali ne i modrozelene alge.
2.  Za potrebe stavka 1. biljkama se smatraju i alge, osim modrozelenih algi koje proizvode cijanotoksin koji je klasificiran kao opasna tvar u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa.
Amandman 230
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 3. – točka 1. – uvodni dio
1.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati kompost dobiven aerobnim kompostiranjem isključivo jednog ili više sljedećih ulaznih materijala:
1.  Gnojidbeni proizvod za ishranu biljki s oznakom CE može sadržavati kompost te tekući ili netekući, mikrobni ili nemikrobni kompostni ekstrakt koji su dobiveni aerobnim kompostiranjem i mogućim popratnim umnožavanjem prirodnih mikroba isključivo jednog ili više sljedećih ulaznih materijala:
Amandman 231
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 3. – točka 1. – podtočka b
(b)  nusproizvoda životinjskog podrijetla iz kategorija 2. i 3. u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009;
(b)  proizvoda dobivenih od nusproizvoda životinjskog podrijetla iz članka 32. Uredbe (EZ) br. 1069/2009 za koje je krajnja točka u proizvodnom lancu dosegnuta u skladu s člankom 5. te Uredbe;;
Amandman 232
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 3. – točka 1. – podtočka c – uvodni dio
(c)  živih ili mrtvih organizama ili njihovih dijelova koji nisu obrađivani ili su obrađivani samo ručno te mehaničkim ili gravitacijskim sredstvima, otapanjem u vodi, flotacijom, ekstrakcijom vodom, parnom destilacijom ili zagrijavanjem isključivo radi uklanjanja vode, ili su ekstrahirani iz zraka na bilo koji način, osim
(c)  živih ili mrtvih organizama ili njihovih dijelova koji nisu obrađivani ili su obrađivani samo ručno te mehaničkim ili gravitacijskim sredstvima, otapanjem u vodi, flotacijom, ekstrakcijom vodom, osim
Amandman 233
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 3. – točka 1. – podtočka c – alineja 2.
–  mulja otpadnih voda, industrijskog mulja ili jaružnog mulja i
–  mulja otpadnih voda, industrijskog mulja (osim nejestivih ostataka hrane, krme i plantaža povezanih s agrogorivima) ili jaružnog mulja i
Amandman 238
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 3. – točka 1. – podtočka ea (nova)
(ea)  neobrađenih i mehanički obrađenih ostataka iz prehrambenih industrija, osim industrija u kojima se koriste nusproizvodi životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009.
Amandman 239
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 3. – točka 1. – podtočka eb (nova)
(eb)  materijala koji su u skladu s CMC-om 2., CMC-om 3., CMC-om 4., CMC-om 5., CMC-om 6. i CMC-om 11.
Amandman 240
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 3. – točka 2. – alineja 1.
–  u kojemu se obrađuju samo ulazni materijali iz prethodno navedenog stavka 1. i
–  u kojemu su proizvodne linije za obradu ulaznih materijala iz točke 1. jasno odijeljene od proizvodnih linija za obradu ulaznih materijala iz točke  1. i
Amandman 241
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 3. – točka 6. – podtočka a – alineja 2.
—  kriterij: najviše 25 mmol O2/kg organske tvari/h ili
—  kriterij: najviše 50 mmol O2/kg organske tvari/h ili
Amandman 242
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 4. – naslov
CMC 4: Digestati energetskih usjeva
CMC 4: Digestati energetskih usjeva i biootpad na biljnoj osnovi
Amandman 247
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 4. – točka 1. – podtočka c
(c)  bilo kojeg materijala na koji se upućuje u točkama (a) – (b) koji je prethodno bio digestiran.
(c)  bilo kojeg materijala na koji se upućuje u točkama (a) – (b) koji je prethodno bio digestiran bez ikakvih tragova aflatoksina.
Amandman 248
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 4. – točka 2. – alineja 1.
–  u kojemu se obrađuju samo ulazni materijali iz prethodno navedenog stavka 1. i
–  u kojemu su proizvodne linije za obradu ulaznih materijala iz navedene točke 1. jasno odijeljene od proizvodnih linija za obradu ulaznih materijala koji se ne navode u točki 1. i
Amandman 249
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 4. – točka 3. – podtočka b
(b)  termofilna anaerobna digestija pri 55 °C uz postupak obrade koji uključuje pasterizaciju (70 °C – 1 h);
(b)  termofilna anaerobna digestija pri 55 °C uz postupak obrade koji uključuje pasterizaciju kako je opisana u točki (1) odjeljka 1. Poglavlja I. Priloga V. Uredbi Komisije (EU) br. 142/20111a;
_________________
1aUredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26.2.2011., str. 1.).
Amandman 250
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 4. – točka 3. – podtočka d
(d)  mezofilna anaerobna digestija pri 37 – 40°C uz postupak obrade koji uključuje pasterizaciju (70°C – 1 h) ili
(d)  mezofilna anaerobna digestija pri 37 – 40 °C uz postupak obrade koji uključuje pasterizaciju kako je opisana u točki (1) odjeljka 1. Poglavlja I. Priloga V. Uredbi Komisije (EU) br. 142/2011; ili
Amandman 251
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 5. – točka 1. – podtočka c – alineja 2.
–  mulja otpadnih voda, industrijskog mulja ili jaružnog mulja,
–  mulja otpadnih voda, industrijskog mulja osim onog navedenog u točki (ea) ili jaružnog mulja i
Amandman 255
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 5. – točka 1. – podtočka e – uvodni dio
(e)  bilo kojeg materijala navedenog u točkama (a) – (d) koji
(e)  bilo kojeg materijala bez aflatoksina navedenog u točkama (a) – (d) koji
Amandman 256
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 5. – točka 1. – podtočka ea (nova)
(ea)  neobrađenih i mehanički obrađenih ostataka iz prehrambenih industrija, osim industrija u kojima se koriste nusproizvodi životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009.
Amandman 257
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 5. – točka 1. – podtočka eb (nova)
(eb)  materijala koji su u skladu s CMC-om 2., CMC-om 3., CMC-om 4., CMC-om 5., CMC-om 6. i CMC-om 11.
Amandman 258
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 5. – točka 2. – alineja 1.
–  u kojemu se obrađuju samo ulazni materijali iz prethodno navedenog stavka 1. i
–  u kojemu su proizvodne linije za obradu ulaznih materijala iz navedene točke 1. jasno odijeljene od proizvodnih linija za obradu ulaznih materijala koji se ne navode u točki 1. i
Amandman 259
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 5. – točka 3. – podtočka a
(a)  termofilna anaerobna digestija pri 55 °C tijekom najmanje 24 h i vrijeme hidrauličkog zadržavanja od najmanje 20 dana;
(a)  termofilna anaerobna digestija pri 55 °C tijekom najmanje 24 h i vrijeme hidrauličkog zadržavanja od najmanje 20 dana nakon koje slijedi analiza kojom se provjerava jesu li se digestijom uspješno uništili patogeni;
Amandman 260
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 5. – točka 3. – podtočka b
(b)  termofilna anaerobna digestija pri 55 °C uz postupak obrade koji uključuje pasterizaciju (70 °C – 1 h);
(b)  termofilna anaerobna digestija pri 55 °C uz postupak obrade koji uključuje pasterizaciju kako je opisana u točki (1) odjeljka 1. Poglavlja I. Priloga V. Uredbi (EU) br. 142/2011;
Amandman 261
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 5. – točka 3. – podtočka d
(d)  mezofilna anaerobna digestija pri 37 – 40°C uz postupak obrade koji uključuje pasterizaciju (70°C – 1 h) ili
(d)  mezofilna anaerobna digestija pri 37 – 40 °C uz postupak obrade koji uključuje pasterizaciju kako je opisana u točki (1) odjeljka 1. Poglavlja I. Priloga V. Uredbi Komisije (EU) br. 142/2011; ili
Amandman 262
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 6. – točka 1. – podtočka ca (nova)
(ca)  komine, to jest, viskoznog nusproizvoda mljevenja maslina dobivenog podvrgavanjem vlažne komine organskim otapalima u dvije faze (pulpa) ili tri faze (komina);
Amandman 263
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 6. – točka 1. – podtočka cb (nova)
(cb)   nusproizvoda industrije hrane za životinje navedenih u Katalogu krmiva Uredbe (EU) br. 68/2013;
Amandman 264
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 6. – točka 1. – podtočka cc (nova)
(cc)  bilo kojeg drugog materijala ili tvari koji su odobreni za dodavanje u hranu ili hranu za životinje.
Amandman 269
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 6. – točka 2. – podstavak 2.a (novi)
Aflatoksini u svim tvarima moraju biti ispod granice određivanja.
Amandman 270
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 7. – točka 1. – alineja 1.
–  nisu podvrgavani drugim postupcima osim sušenja ili sušenja zamrzavanjem i
Briše se.
Amandman 271
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 8. – točka 1.
1.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati tvar ili smjesu namijenjenu poboljšanju obrazaca otpuštanja hranjiva tog gnojidbenog proizvoda samo ako je sukladnost te tvari ili smjese sa zahtjevima iz ove Uredbe za proizvod iz PFC-a 5. u Prilogu I. bila dokazana u skladu s postupkom ocjenjivanja sukladnosti primjenjivim na takav poljoprivredni aditiv.
1.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati tvar ili smjesu (uključujući, primjerice tehnološke aditive: sredstva protiv zgrudnjavanja, sredstva protiv pjenjenja, sredstva protiv nakupljanja prašine, boje i reološke tvari) namijenjenu poboljšanju obrazaca otpuštanja hranjiva tog gnojidbenog proizvoda samo ako je sukladnost te tvari ili smjese sa zahtjevima iz ove Uredbe za proizvod iz PFC-a 5. u Prilogu I. bila dokazana u skladu s postupkom ocjenjivanja sukladnosti primjenjivim na takav poljoprivredni aditiv.
Amandman 272
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 8. – točka 3.a (nova)
3.a  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati sukladan inhibitor denitrifikacije u skladu s PFC-om 5. (A) (I.a) iz Priloga I. samo ako sadrži dušik u bilo kojem obliku.
Amandman 273
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 8. – točka 4.
4.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati sukladan inhibitor ureaze iz PFC-a 5. (A) II. u Prilogu I. samo ako se najmanje 50 % ukupnog udjela dušika (N) u gnojidbenom proizvodu sastoji od dušika (N) u obliku uree (CH4N2O).
4.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati sukladan inhibitor ureaze iz PFC-a 5. (A) II. u Prilogu I. samo ako se najmanje 50 % ukupnog udjela dušika (N) u gnojidbenom proizvodu sastoji od dušika (N) u obliku amonijaka (NH4+) ili amonijaka (NH4+) i uree (CH4N2O).
Amandman 274
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 9. – točka 3.
3.  Ti polimeri ne smiju sadržavati formaldehid.
3.  Ti polimeri smiju sadržavati najviše 600 ppm slobodnog formaldehida.
Amandman 275
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 10. – točka 1.
1.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati polimere koji nisu polimeri hranjiva samo ako je svrha polimera
1.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati polimere koji nisu polimeri hranjiva samo ako je svrha polimera
(a)  kontroliranje prodiranja vode u čestice hranjiva, a time i otpuštanja hranjiva (u tom se slučaju polimer obično naziva „tvar za oblaganje”) ili
(a)  kontroliranje prodiranja vode u čestice hranjiva, a time i otpuštanja hranjiva (u tom se slučaju polimer obično naziva „tvar za oblaganje”) ili
(b)  povećavanje kapaciteta zadržavanja vode gnojidbenog proizvoda s oznakom CE.
(b)  povećavanje kapaciteta zadržavanja vode gnojidbenog proizvoda s oznakom CE ili
(ba)  poboljšanje tla kao biorazgradive malč folije u skladu sa zahtjevima iz točaka 2.a i 3. CMC-a 10. ili
(bb)  povezivanje sastojaka gnojidbenog proizvoda pri čemu polimer ne dolazi u dodir sa zemljom ili
(bc)  poboljšanje stabilnosti gnojidbenih proizvoda s oznakom CE ili
(bd)   poboljšanje prodiranja vode u tlo.
Amandman 276
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 10. – točka 2.
2.  Od [Ured za publikacije, umetnuti datum koji nastupa tri godine nakon početka primjene ove Uredbe] mora biti ispunjen sljedeći kriterij: polimer mora biti fizički i biološki razgradiv tako da se najvećim dijelom razgradi u ugljikov dioksid (CO2), biomasu i vodu. U ispitivanju biorazgradivosti, kako je navedeno u točkama (a) – (c) u nastavku, najmanje 90 % njegovog organskog ugljika u najviše 24 mjeseca pretvara se u CO2.
2.  Od ... [pet godina nakon početka primjene ove Uredbe] mora biti ispunjen sljedeći kriterij: polimer mora biti fizički i biološki razgradiv tako da se najvećim dijelom razgradi u ugljikov dioksid (CO2), biomasu i vodu. Najmanje 90 % njegovog organskog ugljika pretvara se u CO2 u najviše 48 mjeseci nakon isteka razdoblja funkcionalnosti gnojidbenog proizvoda kako je navedeno na etiketi i u odnosu na odgovarajući standard u ispitivanju biorazgradivosti. Kriterij biološke razgradivosti i razvoj odgovarajuće metode ispitivanja za biološku razgradivost treba ocijeniti s obzirom na najnovije znanstvene dokaze i utvrditi u delegiranim aktima iz članka 42. ove Uredbe..
(a)  Ispitivanje se provodi pri 25 °C ±2 °C.
(b)  Ispitivanje se provodi u skladu s metodom za određivanje konačne aerobne biorazgradivosti plastičnih materijala u tlu mjerenjem potrošnje kisika ili količine nastalog ugljikova dioksida.
(c)  Kao referentni materijal u tom se ispitivanju upotrebljava prah mikrokristalne celuloze istih dimenzija kao i ispitni materijal.
(d)  Prije ispitivanja ispitni se materijal ne podvrgava uvjetima ni postupcima osmišljenima za ubrzavanje razgradnje folije, kao što je izlaganje vrućini ili svjetlosti.
Amandman 277
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 10. – točka 2.a (nova)
2.a  Biorazgradiva malč folija iz PFC-a 3(B) mora ispunjavati sljedeći kriterij:
polimer mora biti fizički i biološki razgradiv tako da se razgradi u ugljikov dioksid (CO2), biomasu i vodu te se u ispitivanju biorazgradivosti prema europskim standardima biorazgradnje polimera u tlu najmanje 90 % (apsolutno ili u odnosu na referentni materijal) njegovog organskog ugljika pretvara u CO2 u najviše 24 mjeseca.
Amandman 278
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 10. – točka 3.a (nova)
3.a  Budući da je proizvod namijenjen dodavanju u tlo i ispuštanju u okoliš, ti kriteriji moraju se primijeniti na sve materijale u proizvodu.
Amandman 279
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 10. – točka 3.b (nova)
3.b   Proizvod s oznakom CE koji sadrži polimere koji nisu polimeri hranjiva izuzima se iz zahtjeva navedenih u točkama 1., 2. i 3. pod uvjetom da se ti polimeri koriste isključivo kao vezivni materijal za gnojidbeni proizvod i da nisu u kontaktu s tlom.
Amandman 280
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati nusproizvode životinjskog podrijetla u smislu Uredbe (EZ) br. 1069/2009 koji su dostigli krajnju točku proizvodnog lanca kako je utvrđeno tom Uredbom, koji su navedeni u tablici u nastavku i odgovaraju specifikacijama iz nje:

Izmjena

Pod uvjetom da Komisija u skladu s člankom 42. donese relevantne delegirane akte, gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati nusproizvode životinjskog podrijetla u smislu Uredbe (EZ) br. 1069/2009 koji su dostigli krajnju točku proizvodnog lanca kako je utvrđeno tom Uredbom, koji su navedeni u tablici u nastavku i odgovaraju specifikacijama iz nje:

 

Dobiveni proizvodi

Standardi prerade za dostizanje krajnje točke u proizvodnom lancu

1

Mesno brašno

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

2

Koštano brašno

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

3

Mesno i koštano brašno

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

4

Životinjska krv

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

5

Hidrolizirane bjelančevine III. kategorije – u skladu s Uredbom (EZ) br. 1069/2009

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

6

Prerađeni stajski gnoj

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

7

Kompost (1)

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

8

Ostaci bioplina iz digestije (1)

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

9

Brašno od perja

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

10

Koža krupnih i sitnih životinja

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

11

Kopita i rogovi

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

12

Guano šišmiša

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

13

Vuna i dlaka

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

14

Perje i paperje

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

15

Svinjske čekinje

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

16

Glicerin i ostali proizvodi od materijala 2. i 3. kategorije dobiveni proizvodnjom biodizela i goriva iz obnovljivih izvora

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

17

Hrana za kućne ljubimce i žvakalice za pse koji su odbijene iz komercijalnih razloga ili zbog tehničkih nedostataka

Određeno u skladu s člankom 5. stavkom 2. drugim podstavkom Uredbe (EZ) br. 1069/2009

(1)   Dobiveni od materijala 2. i 3. kategorije osim mesno-koštanog brašna ili prerađenih životinjskih bjelančevina

Amandman 281
Prijedlog uredbe
Prilog II. – dio II. – CMC 11.a (novi)
CMC 11.a: Drugi industrijski nusproizvodi
1.  Gnojidbeni proizvod s oznakom CE može sadržavati druge industrijske nusproizvode, kao što su amonijev sulfat nastao proizvodnjom kaprolaktama, sumporna kiselina nastala preradom prirodnog plina i nafte te drugi materijali nastali specifičnim industrijskim postupcima, koji su isključeni iz CMC-a 1. i navedeni su u tablici u nastavku, pod tamo navedenim uvjetima:
2.  Od ... [godinu dana nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] uzimajući u obzir najnovije znanstvene dokaze određuju se kriteriji za industrijske nusproizvode koji su se sukladno Uredbi (EZ) br. 2003/2003 upotrebljavali kao sastavni dijelovi gnojidbenih proizvoda s oznakom CE i to u cilju njihova uključivanja u kategoriju sastavnih materijala te se utvrđuju delegiranim aktima iz članka 42. ove Uredbe.
Amandman 282
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 1. – točka 2. – podtočka c
(e)  opis svih dijelova koji čine više od 5 % mase proizvoda, redom počevši s najzastupljenijima suhom masom, uključujući i oznake odgovarajućih kategorija sastavnih materijala („CMC”) iz Priloga II.
(e)  opis svih sastavnih dijelova koji čine više od % mase proizvoda, redom počevši s najzastupljenijima suhom masom, uključujući i oznake odgovarajućih kategorija sastavnih materijala („CMC”) iz Priloga II. i uključujući sastav izražen kao postotak suhe tvari;
Amandman 283
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 1. – točka 2. – podtočka ea (nova)
(ea)  U slučaju bilo kakvih proizvoda koji sadrže materijal koji dolazi iz organskih vrsta otpada ili nusproizvoda koji nisu prošli kroz proces u kojem je uništen sav organski materijal, na oznaci se navodi koje su vrste otpada i nusproizvodi korišteni te broj šarže ili serijski broj vremena proizvodnje. Taj broj odnosi se na podatke o sljedivosti koje posjeduje proizvođač i kojim se identificiraju pojedinačni izvori (farme, tvornice itd.) svakog organskog otpada/nusproizvoda korištenog u šarži/vremenskoj seriji. Komisija nakon javnog savjetovanja te do ... [dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe] objavljuje specifikacije za provedbu ove odredbe, koja će stupiti na snagu do ... [tri godine nakon datuma objave navedenih specifikacija]. Kako bi administrativno opterećenje za poslovne subjekte i za tijela tržišnog nadzora bilo što manje, u specifikacijama Komisije u obzir se uzimaju i zahtjevi iz članka 6. stavaka 5.–7. i iz članka 11. te postojeći sustavi sljedivosti (npr. za nusproizvode životinjskog podrijetla ili industrijske sustave) kao i oznake klasifikacije otpada EU-a.
Amandman 284
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 1. – točka 2.a (nova)
2.a  Proizvođači stavljaju na raspolaganje kratke upute za predviđenu namjenu, uključujući predviđenu učestalost i vrijeme primjene, predviđene ciljane biljke i skladištenje.
Amandman 285
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 1. – točka 7.a (nova)
7.a  Na nijednom se proizvodu ne smiju iznositi tvrdnje u vezi s drugim PFC-om ako pritom nisu u potpunosti ispunjeni zahtjevi iz tog dodatnog PFC-a, a ne dozvoljava se ni navođenje izričitih ili impliciranih tvrdnji o učincima na zaštitu bilja.
Amandman 286
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 2. – PFC 1. – točka 2. – podtočka b
(b)  udio inhibitora nitrifikacije izražava se kao maseni postotak ukupnog dušika (N) prisutnog kao amonijski dušik (NH4+) i amidni dušik (CH4N2O);
(b)  udio inhibitora nitrifikacije izražava se kao maseni postotak ukupnog dušika (N) prisutnog kao amonijski dušik (NH4+) ili amonijski dušik (NH4+) i amidni dušik (CH4N2O);
Amandman 287
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (A) – točka 1. – podtočka a
(a)  deklarirana hranjiva dušik (N), fosfor (P) ili kalij (K) njihovim kemijskim simbolima sljedećim redom: N-P-K;
(a)  deklarirana hranjiva dušik (N), fosfor (P) ili kalij (K) njihovim kemijskim simbolima sljedećim redom: N-P-K; deklarirani udio dušika jest zbroj ukupnog amonijskog dušika, nitratnog dušika, amidnog dušika, dušika iz urea-formaldehida, izobutiliden diuree, krotoniliden diuree i cijanamida.
Fosforna gnojiva moraju imati sljedeće minimalne razine topivosti kako bi bila dostupna biljkama, inače ih se ne može deklarirati kao fosforna gnojiva:
–  topivost u vodi: minimalna razina od 25 % od ukupnog fosfora,
–  topivost u neutralnom amonijevom citratu: minimalna razina od 30 % od ukupnog fosfora,
–  topivost u mravljoj kiselini (samo za meki kameni fosfat): minimalna razina od 35 % od ukupnog fosfora.
Amandman 288
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (A) – točka 1. – podtočka b
(b)  deklarirana hranjiva magnezij (Mg), kalcij (Ca), sumpor (S) ili natrij (Na) njihovim kemijskim simbolima sljedećim redom: Mg-Ca-S-Na;
(b)  deklarirana hranjiva kalcij (Ca), magnezij (Mg), natrij (Na) ili sumpor (S) njihovim kemijskim simbolima sljedećim redom: Ca-Mg-Na-S;
(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu. Ako ju suzakonodavci prihvate, u cijelom tekstu treba provesti odgovarajuće prilagodbe, uključujući dijelove obuhvaćene u amandmanima u nastavku.)
Amandman 289
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (A) – točka 1. – podtočka c
(c)  brojevi kojima se izražava ukupni udio deklariranih hranjiva dušika (N), fosfora (P) ili kalija (K), nakon kojih slijede brojevi u zagradama kojima se izražava ukupni udio magnezija (Mg), kalcija (Ca), sumpora (S) ili natrija (Na);
(c)  brojevi kojima se izražava prosječni udio deklariranih hranjiva dušika (N), fosfora (P) ili kalija (K), nakon kojih slijede brojevi u zagradama kojima se izražava ukupni udio magnezija (Mg), kalcija (Ca), sumpora (S) ili natrija (Na);
Amandman 290
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (A) – točka 1. – podtočka d – alineja 6.
–  organski ugljik (C) i
–  organski ugljik (C) i omjer C/N;
Amandman 291
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (A) – točka 1. – podtočka d – alineja 7.a (nova)
–  u obliku praška ili peleta.
Amandman 292
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (B) – točka 1. – podtočka d – alineja 2.
–  ukupni fosforov pentoksid (P2O5);
–  fosforov pentoksid (P2O5) topiv u neutralnom amonijevom citratu i vodi;
Amandman 293
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (B) – točka 1. – podtočka d – alineja 2. – podalineja 3.
–  ako je prisutan meki mljeveni fosfat, fosforov pentoksid (P2O5) topiv u mravljoj kiselini,
–   fosforov pentoksid (P2O5) topiv samo u mineralnim kiselinama,
Amandman 294
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (B) – točka 1.a (nova)
1.a   Ukupni deklarirani udio dušika jest zbroj ukupnog amonijskog dušika, nitratnog dušika, amidnog dušika, dušika iz metilen uree, iz izobutiliden diuree, iz krotoniliden diuree i iz cijanamida.
Amandman 295
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 2. – PFC 1.(C)(I.) – točka 1. – podtočka d – alineja 2.
–  ukupni fosforov pentoksid (P2O5);
–  fosforov pentoksid (P2O5) topiv u neutralnom amonijevom citratu i vodi;
Amandman 296
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 2. – PFC 1.(C)(I.) – točka 1. – podtočka d – podalineja 3.
–  ako je prisutan meki mljeveni fosfat, fosforov pentoksid (P2O5) topiv u mravljoj kiselini,
–  fosforov pentoksid (P2O5) topiv samo u mineralnim kiselinama,
Amandman 297
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (C) (I.) – točka 1. – podtočka d – alineja 4. – podalineja 1.a (nova)
–  u obliku praška ili peleta.
Amandman 298
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (C) (I.) – točka 1. – podtočka da (nova)
(da)  pH-vrijednost
Amandman 299
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (C) (I.) – točka 1.a (nova)
1.a  Gnojidbeni proizvodi koji sadrže manje od 5 ppm kadmija, arsena, olova, kroma VI odnosno žive mogu na ambalaži i etiketi koristiti „zelenu oznaku”. Komisija je radi dopune ove Uredbe ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 43. kako bi se utvrdili tehnički standardi za takve oznake.
Amandman 300
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (C) (I.) (a) – točka 3. – podtočka c
(c)  prah, ako najmanje 90 % tog proizvoda može proći kroz sito veličine otvora od 10 mm ili
(c)  prah, ako najmanje 90 % tog proizvoda može proći kroz sito veličine otvora od 1 mm ili
Amandman 301
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (C) (I.) (a) – točka 4.a (nova)
4.a   Za gnojidbene proizvode s oznakom CE iz Priloga II. dijela CMC 10. točke 1. podtočke (bb) u kojima se polimeri koriste isključivo kao vezivni materijal navodi se sljedeće: „Nije predviđeno da ovaj gnojidbeni proizvod bude u kontaktu s tlom.”
Amandman 302
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (C) (II.) – točka 1.
1.  Deklarirana mikrohranjiva u gnojidbenom proizvodu s oznakom CE navode se njihovim nazivima i kemijskim simbolima sljedećim redom: bor (B), kobalt (Co), bakar (Cu), željezo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) i cink (Zn), nakon čega slijede nazivi njihovih protuiona.
1.  Deklarirana mikrohranjiva u gnojidbenom proizvodu s oznakom CE navode se njihovim nazivima i kemijskim simbolima sljedećim redom: bor (B), kobalt (Co), bakar (Cu), željezo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), selen (Se), silicij (Si) i cink (Zn), nakon čega slijede nazivi njihovih protuiona.
Amandman 303
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 2. – PFC 1. (C) a (novi)
PFC 1. (C)a: Niskougljično gnojivo
1.  Navode se sljedeći podaci o makrohranjivima:
(a)  deklarirana hranjiva dušik (N), fosfor (P) ili kalij (K) njihovim kemijskim simbolima sljedećim redom: N-P-K;
(b)  deklarirana hranjiva magnezij (Mg), kalcij (Ca), sumpor (S) ili natrij (Na) njihovim kemijskim simbolima sljedećim redom: Mg-Ca-S-Na;
(c)  brojevi kojima se izražava ukupni udio deklariranih hranjiva dušika (N), fosfora (P) ili kalija (K), nakon kojih slijede brojevi u zagradama kojima se izražava ukupni udio magnezija (Mg), kalcija (Ca), sumpora (S) ili natrija (Na);
(d)  udio sljedećih deklariranih hranjiva, sljedećim redom i kao maseni postotak gnojiva:
▪  ukupni dušik (N),
najmanja količina organskog dušika (N) nakon koje slijedi opis podrijetla upotrijebljene organske tvari,
dušik (N) u obliku nitratnog dušika,
dušik (N) u obliku amonijskog dušika,
dušik (N) u obliku amidnog dušika,
▪  ukupni fosforov pentoksid (P2O5),
fosforov pentoksid (P2O5) topiv u vodi,
fosforov pentoksid (P2O5) topiv u neutralnom amonijevom citratu,
ako je prisutan meki mljeveni fosfat, fosforov pentoksid (P2O5) topiv u mravljoj kiselini,
▪  ukupni kalijev oksid (K2O),
kalijev oksid (K2O) topiv u vodi,
▪  magnezijev oksid (MgO), kalcijev oksid (CaO), sumporov trioksid (SO3) i natrijev oksid (Na2O), izraženo
–  ako su ta hranjiva potpuno topiva u vodi, samo kao udio topiv u vodi,
–  ako udio tih hranjiva topiv u vodi iznosi najmanje četvrtinu ukupnog udjela tih hranjiva, kao ukupni udio i udio topiv u vodi,
–  u ostalim slučajevima, kao ukupni udio,
(e)  ako je prisutna urea (CH4N2O), podaci o mogućim učincima na kvalitetu zraka zbog ispuštanja amonijaka upotrebom tog gnojiva te poziv korisnicima da poduzmu odgovarajuće korektivne mjere.
2.  Sljedeći se ostali elementi navode kao maseni postotak gnojidbenog proizvoda:
–  udio organskog ugljika (C) i
–  udio suhe tvari.
3.  Ako su jedno ili više mikrohranjiva bor (B), kobalt (Co), bakar (Cu), željezo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) i cink (Zn) prisutni u najmanjem udjelu navedenom kao maseni postotak u tablici u nastavku,
–  moraju se deklarirati ako su gnojidbenom proizvodu s oznakom CE dodani namjerno, a
–  mogu se deklarirati u ostalim slučajevima:
Mikrohranjivo
Maseni postotak

Bor (B)
0,01

Kobalt (Co)
0,002

Bakar (Cu)
0,002

Mangan (Mn)
0,01

Molibden (Mo)
0,001

Cink
0,002

Oni se deklariraju nakon podataka o makrohranjivima. Navode se sljedeći podaci:
(a)  nazivi i kemijski simboli deklariranih mikrohranjiva, sljedećim redom: bor (B), kobalt (Co), bakar (Cu), željezo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) i cink (Zn), nakon čega slijede nazivi njihovih protuiona;
(b)  ukupni udio mikrohranjiva izražen kao maseni postotak gnojiva,
ako su ta hranjiva potpuno topiva u vodi, samo kao udio topiv u vodi,
ako udio tih hranjiva topiv u vodi iznosi najmanje četvrtinu ukupnog udjela tih hranjiva, kao ukupni udio i udio topiv u vodi i
u ostalim slučajevima, kao ukupni udio;
(c)  ako je deklarirano mikrohranjivo (ili mikrohranjiva) kelirano kelatnim agensom (agensima), sljedeći izraz nakon naziva i kemijskog simbola tog mikrohranjiva:
„kelirano …” naziv kelatnog agensa ili njegova kratica i količina keliranog mikrohranjiva kao maseni postotak gnojidbenog proizvoda s oznakom CE;
(d)  ako gnojidbeni proizvod s oznakom CE sadržava mikrohranjivo (mikrohranjiva) kompleksirano kompleksirajućim agensom (agensima):
sljedeći izraz nakon naziva i kemijskog simbola mikrohranjiva: „kompleksirano ...” i količina kompleksiranog mikrohranjiva kao maseni postotak gnojidbenog proizvoda s oznakom CE i
naziv kompleksirajućeg agensa ili njegova kratica;
(e)  sljedeća izjava: „Koristi se samo u slučaju dokazane potrebe. Ne dodavati više od preporučene doze.”
Amandman 399
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 2. – PFC 2. – alineja 2.
—   granulometrijski podaci, izraženi kao postotak proizvoda koji prolazi kroz sito određene veličine otvora,
—  granulometrijski podaci, izraženi kao postotak proizvoda koji prolazi kroz sito veličine otvora 1 mm i 3,15 mm;
Amandman 304
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 2. – PFC 3. – točka 1. – alineja 3.
–   ukupni udio dušika (N),
Briše se.
Amandman 305
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 2. – PFC 3. – točka 1. – alineja 4.
–   ukupni udio fosforovog pentoksida (P2O5),
Briše se.
Amandman 306
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 2. – PFC 3. – točka 1. – alineja 5.
–   ukupni udio kalijevog oksida (K2O),
Briše se.
Amandman 307
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 2. – PFC 6. – točka e
(e)  doza, vrijeme primjene (razvojna faza biljke) i učestalost primjene;
(e)  doza, vrijeme primjene (razvojna faza biljke), mjesto i učestalost primjene (u skladu s empirijskim dokazima kojima se opravdava navođenje tvrdnje ili tvrdnji o biostimulansu);
Amandman 308
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 2. – PFC 6. – točka fa (nova)
(fa)  napomena da proizvod nije proizvod za zaštitu bilja;
Amandman 309
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 3. – PFC 1. (A)

Dopušteno odstupanje za deklarirani udio hranjiva i druge deklarirane parametre


Dopušteno odstupanje za deklarirani udio hranjiva i druge deklarirane parametre

Organski ugljik (C)
±20 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Organski ugljik (C)
±15 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Udio suhe tvari
±5,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Udio suhe tvari
±5,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni dušik (N)
±50 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni dušik (N)
±15 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Organski dušik (N)
±50 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Organski dušik (N)
±15 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni fosforov pentoksid (P2O5)
±50 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni fosforov pentoksid (P2O5)
±15 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni kalijev oksid (K2O)
±50 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni kalijev oksid (K2O)
±15 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni i vodotopivi magnezijev oksid, kalcijev oksid, sumporov trioksid ili natrijev oksid
±25 % deklariranog udjela tih hranjiva do najviše 1,5 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni i vodotopivi magnezijev oksid, kalcijev oksid, sumporov trioksid ili natrijev oksid
±25 % deklariranog udjela tih hranjiva do najviše 1,5 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni bakar (Cu)
±50 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,5 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni bakar (Cu)
±50 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,5 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni cink (Zn)
±50 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni cink (Zn)
±50 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Količina
–5 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti

Količina
–5 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti
Deklarirani oblici dušika, fosfora i kalija
Binarni spojevi: najveće dopušteno odstupanje u apsolutnoj vrijednosti od 1,1 dušika i 0,5 organskog dušika, 1,1 P2O5, 1,1 K2O i 1,5 za zbroj dvaju hranjiva.

Ternarni spojevi: najveće dopušteno odstupanje u apsolutnoj vrijednosti od 1,1 dušika i 0,5 organskog dušika, 1,1 P2O5, 1,1 K2O i 1,9 za zbroj dvaju hranjiva.

±10 % ukupnog deklariranog udjela svakog od hranjiva do najviše 2 postotna boda u apsolutnoj vrijednosti.

Amandman 310
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 3. – PFC 1. (B) – tablica 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Dopušteno odstupanje za deklarirani udio oblika anorganskih makrohranjiva

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

±25 % deklariranog udjela tih oblika prisutnih hranjiva do najviše 2 postotna boda u apsolutnoj vrijednosti

±25 % deklariranog udjela tih hranjiva do najviše 1,5 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

±25 % deklariranog udjela do najviše 0,9 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Izmjena

Dopušteno odstupanje za deklarirani udio oblika anorganskih makrohranjiva

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

±25 % deklariranog udjela tih oblika prisutnih hranjiva do najviše 2 postotna boda u apsolutnoj vrijednosti za svako hranjivo zasebno i za zbroj hranjiva

–50 % i +100 % deklariranog udjela tih hranjiva do najviše –2 i +4 postotna boda u apsolutnoj vrijednosti

±25 % deklariranog udjela do najviše 0,9 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Odstupanja za P2O5 odnose se na fosforov pentoksid (P2O5) topiv u neutralnom amonijevom citratu i vodi.

 

 

Amandman 311
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 3. – PFC 1.(B)
Organski ugljik: ±20 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti
Organski ugljik: ±15 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti
Organski dušik: ±50 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti
Organski dušik: ±15 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti
Ukupni bakar (Cu) ±50 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,5 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti
Ukupni bakar (Cu) ±15 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,5 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti
Ukupni cink (Zn) ±50 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti
Ukupni cink (Zn) ±15 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti
Amandman 312
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 3. – PFC 1.(C)(I)

 

Tekst koji je predložila Komisija

 

Dopušteno odstupanje za deklarirani udio oblika anorganskih makrohranjiva

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

±25 % deklariranog udjela tih oblika prisutnih hranjiva do najviše 2 postotna boda u apsolutnoj vrijednosti

±25 % deklariranog udjela tih hranjiva do najviše 1,5 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

±25 % deklariranog udjela do najviše 0,9 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

 

Granulometrija: ±10 % relativne devijacije primjenjivo na deklarirani postotak materijala koji prolazi kroz sito određene veličine otvora

 

Količina: ±5 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti

 

Izmjena

 

Dopušteno odstupanje za deklarirani udio oblika anorganskih makrohranjiva

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

±25 % deklariranog udjela tih oblika prisutnih hranjiva do najviše 2 postotna boda u apsolutnoj vrijednosti za svako hranjivo zasebno i za zbroj hranjiva

–50 % i +100 % deklariranog udjela tih hranjiva do najviše –2 i +4 postotna boda u apsolutnoj vrijednosti

–50 % i +100 % deklariranog udjela do najviše –2 i +4 postotna boda u apsolutnoj vrijednosti

 

Navedene vrijednosti dopuštenih odstupanja važeće su i za različite oblike dušika i topivosti.

 

Granulometrija: ±20 % relativne devijacije primjenjivo na deklarirani postotak materijala koji prolazi kroz sito određene veličine otvora

 

Količina: ±3 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti

Amandman 313
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 3. – PFC 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Oblici deklariranog hranjiva i drugi deklarirani kriteriji kvalitete

Dopuštena odstupanja za deklarirane parametre

pH-vrijednost

±0,7 u vrijeme proizvodnje

 

±1,0 u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Organski ugljik (C)

±10% relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni dušik (N)

±20 % relativne devijacije do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni fosforov pentoksid (P2O5)

±20 % relativne devijacije do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni kalijev oksid (K2O)

±20 % relativne devijacije do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Suha tvar

±10 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti

Količina

–5% relativne devijacije od deklarirane vrijednosti u vrijeme proizvodnje

 

–25 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Organski ugljik (C) / organski dušik (N)

±20% relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Granulometrija

±10 % relativne devijacije primjenjivo na deklarirani postotak materijala koji prolazi kroz sito određene veličine otvora

Izmjena

Oblici deklariranog hranjiva i drugi deklarirani kriteriji kvalitete

Dopuštena odstupanja za deklarirane parametre

pH-vrijednost

±0,7 u vrijeme proizvodnje

 

±0,9 u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Organski ugljik (C)

±10% relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni dušik (N)

±20 % relativne devijacije do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni fosforov pentoksid (P2O5)

±20 % relativne devijacije do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Ukupni kalijev oksid (K2O)

±20 % relativne devijacije do najviše 1,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Suha tvar

±10 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti

Količina

–5 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti u vrijeme proizvodnje

 

15 % relativne devijacije od deklarirane vrijednosti u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Organski ugljik (C) / organski dušik (N)

±20% relativne devijacije od deklarirane vrijednosti do najviše 2,0 postotnih bodova u apsolutnoj vrijednosti

Granulometrija

±10 % relativne devijacije primjenjivo na deklarirani postotak materijala koji prolazi kroz sito određene veličine otvora

Amandman 314
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 3. – PFC 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Oblici deklariranog hranjiva i drugi deklarirani kriteriji kvalitete

Dopuštena odstupanja za deklarirane parametre

Električna vodljivost

±50 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

±75 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

pH-vrijednost

±0,7 u vrijeme proizvodnje

 

±1,0 u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Količina (volumen) (litre ili m³)

–5 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

25 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Određivanje količine (volumena) materijala čije su čestice veće od 60 mm

–5 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

25 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Određivanje količine (volumena) predoblikovanih uzgojnih supstrata

–5 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

25 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Dušik (N) topiv u vodi

±50 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

±75 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Fosforov pentoksid (P2O5) topiv u vodi

±50 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

±75 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Kalijev oksid (K2O) topiv u vodi

±50 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

±75 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Izmjena

Oblici deklariranog hranjiva i drugi deklarirani kriteriji kvalitete

Dopuštena odstupanja za deklarirane parametre

Električna vodljivost

±50 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

±60 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

pH-vrijednost

±0,7 u vrijeme proizvodnje

 

±0,9 u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Količina (volumen) (litre ili m³)

–5 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

15 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Određivanje količine (volumena) materijala čije su čestice veće od 60 mm

–5 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

15 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Određivanje količine (volumena) predoblikovanih uzgojnih supstrata

–5 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

15 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Dušik (N) topiv u vodi

±50 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

±60 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Fosforov pentoksid (P2O5) topiv u vodi

±50 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

±60 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Kalijev oksid (K2O) topiv u vodi

±50 % relativne devijacije u vrijeme proizvodnje

 

±60 % relativne devijacije u bilo kojem dijelu distribucijskog lanca

Amandman 315
Prijedlog uredbe
Prilog IV. – dio 1. – točka 1. – podtočka 1. – podtočka b
(b)  digestata energetskih usjeva iz CMC-a 4.;
(b)  digestata energetskih usjeva i biootpada na biljnoj osnovi iz CMC-a 4.;
Amandman 316
Prijedlog uredbe
Prilog IV. – dio 1. – točka 1. – podtočka 1. – podtočka fa (nova)
(fa)  neobrađenih ili mehanički obrađenih biljaka, dijelova biljaka ili biljnih ekstrakata iz CMC-a 2.
Amandman 317
Prijedlog uredbe
Prilog IV. – dio 1. – točka 1. – podtočka 3. – podtočka ba (nova)
(ba)  inhibitor denitrifikacije iz PFC-a 5. (A) I.a;
Amandman 318
Prijedlog uredbe
Prilog IV. – dio 1. – točka 3. – podtočka 2. – podtočka aa (nova)
(aa)  inhibitor denitrifikacije iz PFC-a (A) I.a;
Amandman 319
Prijedlog uredbe
Prilog IV. – dio 2. – točka 2.2. – podtočka b
(b)  idejni projekt te nacrte i sheme za proizvodnju;
Briše se.
Amandman 320
Prijedlog uredbe
Prilog IV. – dio 2. – točka 2.2. – podtočka c
(c)  opise i objašnjenja potrebne za razumijevanje tih nacrta i shema te upotrebe gnojidbenog proizvoda s oznakom CE;
Briše se.
Amandman 321
Prijedlog uredbe
Prilog IV. – dio 2. – modul A1. – točka 4. – stavak 1.
Ciklusi i ispitivanja iz rubrika 4.1. – 4.3. u nastavku provode se u ime proizvođača na reprezentativnom uzorku proizvoda najmanje svaka tri mjeseca kako bi se provjerila sukladnost sa
Ciklusi i ispitivanja iz rubrika 4.1. – 4.3. u nastavku provode se u ime proizvođača na reprezentativnom uzorku proizvoda najmanje svakih šest mjeseci u slučaju stalnog rada postrojenja ili svake godine u slučaju periodične proizvodnje kako bi se provjerila sukladnost sa
Amandman 322
Prijedlog uredbe
Prilog III. – dio 2. – modul A1. – točka 4.3.5.a (nova)
4.3.5.a  Proizvođač čuva izvješća o ispitivanju zajedno s tehničkom dokumentacijom.
Amandman 323
Prijedlog uredbe
Prilog IV. – dio 2. – modul B – točka 3.2. – podtočka c – alineja 6.
–  ispitna izvješća i
–  izvješća o ispitivanju, uključujući studije o agronomskoj učinkovitosti, i
Amandman 324
Prijedlog uredbe
Prilog IV. – dio 2. – modul D1. – točka 2. – podtočka b
(b)  idejni projekt te nacrte i sheme za proizvodnju, uključujući pisani opis i dijagram proizvodnog procesa u kojemu se jasno određuje svaki postupak obrade te spremnik i prostor za skladištenje,
(b)  pisani opis i dijagram proizvodnog procesa,

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A8-0270/2017).

Pravna napomena