Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0084(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0270/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0270/2017

Viták :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Szavazatok :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
A szavazatok indokolása
PV 27/03/2019 - 18.7

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Elfogadott szövegek
PDF 1144kWORD 140k
2017. október 24., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek ***I
P8_TA(2017)0392A8-0270/2017

Az Európai Parlament 2017. október 24-én elfogadott módosításai a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
Cím
Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról
Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a CE-jelöléssel ellátott növénytápláló termékek forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1069/2009/EK és az 1107/2009/EK rendelet módosításáról
(E módosítás, melynek révén a „termésnövelő termék” kifejezést a „növények tápanyagellátását szolgáló termékek” kifejezés váltja fel, a teljes szövegre vonatkozik. A társjogalkotók jóváhagyása esetén a szövegben mindenütt át kell vezetni a szükséges módosításokat, az alábbi módosítások megfelelő szövegrészeit is beleértve.)
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  A trágyák belső piacon történő forgalmazását a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet15 – amely szinte kizárólag bányászott vagy vegyileg előállított, szervetlen anyagokból származó műtrágyákra vonatkozik – részben harmonizálta. Emellett szükség van az újrafeldolgozott vagy szerves anyagok trágyázási célú felhasználására is. Meg kell állapítani az ilyen újrafeldolgozott vagy szerves anyagokból előállított trágyáknak a belső piac egészében történő forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételeket a további használatukra irányuló fontos ösztönző biztosítása érdekében. A harmonizáció hatályát ezért ki kell terjeszteni annak érdekében, hogy az újrafeldolgozott és a szerves anyagokra is vonatkozzon.
(1)  A trágyák belső piacon történő forgalmazását a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet – amely szinte kizárólag bányászott vagy vegyileg előállított, ásványi anyagokból származó műtrágyákra vonatkozik – részben harmonizálta. Emellett szükség van az újrafeldolgozott vagy szerves anyagok trágyázási célú felhasználására is. Meg kell állapítani az ilyen újrafeldolgozott vagy szerves anyagokból előállított trágyáknak a belső piac egészében történő forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételeket a további használatukra irányuló fontos ösztönző biztosítása érdekében. Az újrahasznosított tápanyagok fokozott használatának előmozdítása is elősegítené a körforgásos gazdaságot és lehetővé tenné a tápanyagok erőforrás-hatékonyabb általános felhasználását, miközben csökkentené az Unió harmadik országokból származó tápanyagoktól való függőségét. A harmonizáció hatályát ezért ki kell terjeszteni annak érdekében, hogy az újrafeldolgozott és a szerves anyagokra is vonatkozzon.
_________________
_________________
15 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. október 13-i 2003/2003/EK rendelete a műtrágyákról (HL L 304., 2003.11.21., 1. o.).
15 Az Európai Parlament és a Tanács 2003/2003/EK rendelete (2003. október 13.) a műtrágyákról (HL L 304., 2003.11.21., 1. o.).
(A módosítás a „szervetlen” kifejezés „ásványi anyagok” kifejezéssel való helyettesítésére vonatkozó horizontális technikai módosítást is magában foglalja. A társjogalkotók jóváhagyása esetén a szövegben mindenütt át kell vezetni a szükséges módosításokat, az alábbi módosítások megfelelő szövegrészeit is beleértve.)
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
(2a)  Az élelmiszerekben található tápanyagok a talajból származnak; az egészséges és tápanyagokban gazdag talaj egészséges és tápanyagokban gazdag növényeket és élelmiszereket eredményez. A gazdálkodók számára a szerves és a szintetikus trágyák széles skálájának kell rendelkezésre állnia ahhoz, hogy javíthassák talajukat. Amennyiben a talajban nincsenek meg vagy kimerülnek a tápanyagok, a növények nem jutnak elegendő tápanyaghoz, és előfordulhat, hogy vagy megállnak a növekedésben, vagy nem rendelkeznek tápértékkel emberi fogyasztás céljára.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)   Az állati trágya és a gazdaságokban keletkező komposzt hatékony felhasználásának biztosítása érdekében a gazdálkodóknak fel kell használniuk a „felelős mezőgazdaság” jegyében folytatott gazdálkodásból származó termékeket, és előnyben kell részesíteniük a helyi elosztási csatornákat, a bevált mezőgazdasági és környezetvédelmi gyakorlatokat, és be kell tartaniuk az uniós környezetvédelmi jogszabályokat, ilyen például a nitrátokról szóló irányelv és a vízről szóló keretirányelv. Ösztönözni kell a helyszínen és a szomszédos mezőgazdasági vállalkozásokban előállított trágyák használatának előnyben részesítését.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
(6a)  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyagok rendelkezhetnek az e rendelet funkció szerinti termékkategóriáiban ismertetett funkciók közül többel is. Amennyiben egy adott termésnövelő anyag esetében csak egy ilyen funkciót jelölnek meg, elegendő, ha az anyag megfelel az adott funkciót ismertető, funkció szerinti termékkategória követelményeinek. Ha azonban egy adott termésnövelő anyag esetében egynél több ilyen funkciót jelölnek meg, a szóban forgó CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyag kettő vagy több termésnövelő anyag keverékének tekintendő, és a keveréket alkotó minden termésnövelő anyag tekintetében biztosítani kell a funkcióra vonatkozó követelményeknek való megfelelést. Ezért egy funkció szerinti külön termékkategóriát kell létrehozni e keverék lefedése érdekében.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)
(6b)  Azok a gyártók, akik olyan CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyagot vagy anyagokat használnak, amelyeknek megfelelőségértékelését saját maguk elvégezték vagy azt egy másik gyártó elvégezte, kérhetik, hogy ezt a megfelelőségértékelést vegyék alapul. Az adminisztratív terhek minimálisra csökkentése érdekében az így létrejött CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyag kettő vagy több termésnövelő anyag keverékének tekintendő, és a keverékre vonatkozó kiegészítő megfelelőségi követelmények megállapításakor a kevert jelleg következtében indokolt szempontokra kell szorítkozni.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekben előforduló szennyező anyagok – például kadmium – potenciálisan veszélyesek lehetnek az emberi és állati egészségre, valamint a környezetre, mivel felhalmozódnak a környezetben, és bekerülnek az élelmiszerláncba. Ezért határértéket kell megállapítani az ilyen termékekben való előfordulásukra. Ezen túlmenően a biohulladékból származó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekben a szennyező anyagok – elsősorban polimerek, valamint fém és üveg – előfordulását vagy meg kell gátolni, vagy pedig a technikailag lehetséges mértékben korlátozni kell azáltal, hogy a külön gyűjtött biohulladékban feldolgozás előtt e szennyeződések kimutatásra kerülnek.
(8)  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekben előforduló szennyező anyagok – például kadmium –, amennyiben ezen anyagokat nem megfelelően használják, potenciálisan veszélyesek lehetnek az emberi és állati egészségre, valamint a környezetre, mivel felhalmozódnak a környezetben, és bekerülnek az élelmiszerláncba. Ezért határértéket kell megállapítani az ilyen termékekben való előfordulásukra. Ezen túlmenően a biohulladékból származó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekben a szennyező anyagok – elsősorban polimerek, valamint fém és üveg – előfordulását vagy meg kell gátolni, vagy pedig a technikailag lehetséges mértékben korlátozni kell azáltal, hogy a külön gyűjtött biohulladékban feldolgozás előtt e szennyeződések kimutatásra kerülnek.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)
(8a)  Azon tagállamok számára, amelyek már szigorúbb nemzeti határértékekkel rendelkeznek a műtrágyákban lévő kadmiumra vonatkozóan, a bevezetési időszak során lehetővé kell tenni, hogy fenntartsák ezen határértékeket mindaddig, amíg az Unió többi része eléri a törekvés azonos szintjét.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)
(8b)   A foszfáttartalmú termésnövelő termékeknek az e rendelet követelményeinek való megfelelését megkönnyítendő és az innováció elősegítése érdekében elegendő ösztönzést kell nyújtani a vonatkozó technológiák fejlesztéséhez, különösen a kadmiummentesítés technológiáinak terén, valamint a kadmiumban gazdag veszélyes hulladékok kezelése terén a Horizont 2020, a LIFE program, a körforgásos gazdaságra vonatkozó pénzügyi támogató platform, az Európai Beruházási Bank révén és adott esetben egyéb pénzügyi eszközök keretében rendelkezésre álló pénzügyi források felhasználásával. A Bizottságnak évente jelentést kell tennie az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az az ösztönzőkről és a kadmiummentesítésre szánt uniós finanszírozásról.
Módosítás 395
Rendeletre irányuló javaslat
8 c preambulumbekezdés (új)
(8c)  A Bizottságnak ... [e rendelet alkalmazásának kezdő napja]-tól/től mechanizmust kellene létrehoznia a kadmium valamennyi típusú foszfáttartalmú műtrágyából való kivonását lehetővé tévő technológiákat, továbbá az olyan alternatív megoldási lehetőségeket célzó kutatás és innováció finanszírozásához való hozzáférés megkönnyítése érdekében, amelyek ipari léptékű alkalmazás esetén is fenntarthatók gazdaságilag és a keletkező hulladék kezelését is biztosítják.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
(9)  Az e rendelet valamennyi követelményének megfelelő termékek számára lehetővé kell tenni a belső piacon való szabad mozgást. Ha egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék egy vagy több összetevője az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet18 hatálya alá tartozik, de a gyártási láncban olyan szintre kerül, ahol a továbbiakban nem jelent semmiféle jelentős köz- vagy állat-egészségügyi kockázatot („az előállítási lánc végpontja”), felesleges adminisztratív tehernek minősülne, ha a termékre továbbra is az említett rendelet rendelkezései vonatkoznának. Az ilyen termésnövelő termékekre ezért nem vonatkozhatnak az említett rendelet követelményei. Az 1069/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.
(9)  Az e rendelet valamennyi követelményének megfelelő CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyagok számára lehetővé kell tenni a belső piacon való szabad mozgást. Ha egy vagy több összetevő az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet18 hatálya alá tartozó, állati melléktermékből származó termék, de a gyártási láncban olyan szintre került, ahol a továbbiakban nem jelent köz- vagy állat-egészségügyi kockázatot („az előállítási lánc végpontja”), felesleges adminisztratív tehernek minősülne, ha a termékre továbbra is az említett rendelet rendelkezései vonatkoznának. Az ilyen termésnövelő termékekre ezért nem vonatkozhatnak az említett rendelet követelményei. Az 1069/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.
_________________
_________________
18 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1069/2009/EK rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) (HL L 300., 2009.11.14., 1. o.).
18 Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) (HL L 300., 2009.11.14., 1. o.).
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  Minden releváns, állati mellékterméket tartalmazó összetevő esetében az 1069/2009/EK rendeletben foglalt eljárásnak megfelelően meg kell határozni az gyártási lánc végpontját. Ha az ezen rendelet keretében szabályozott gyártási folyamat már a végpont elérése előtt megkezdődik, mind az 1069/2009/EK rendelet, mind pedig e rendelet folyamatkövetelményei alkalmazandók a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre, vagyis amennyiben mindkét rendelet ugyanazt a paramétert szabályozza, a szigorúbb követelmény az alkalmazandó.
(10)  Ami az 1069/2009/EK rendelet szerinti, állati melléktermékből származó termékeket is magában foglaló egyes összetevő-kategóriákat illeti, minden releváns, állati mellékterméket tartalmazó összetevő esetében az említett rendeletben foglalt eljárásnak megfelelően meg kell határozni a gyártási lánc végpontját. A műszaki fejlesztések kihasználása, a gyártók és a vállalkozások számára történő további lehetőségek biztosítása, és az állati melléktermékekből származó tápanyagok, például az állati trágya jobb kihasználásának lehetővé tétele érdekében azon állati melléktermékek feldolgozási módszereinek és hasznosítási szabályainak kidolgozását, amelyek tekintetében végpont került megállapításra a gyártási láncban, a jelen rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul meg kell kezdeni. Ami a feldolgozott állati trágyát tartalmazó vagy abból álló termésnövelő termékeket illeti, meg kell határozni a trágya felhasználásának végső időpontjára vonatkozó kritériumokat. Az összetevő anyagok kategóriáinak további állati melléktermékekkel történő kibővítése vagy kiegészítése érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el. Amennyiben az említett végpont elérése még a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyag forgalomba hozatala előtt, de az e rendelet által szabályozott gyártási folyamat elindítása után következik be, mind az 1069/2009/EK rendelet, mind pedig e rendelet folyamatkövetelményei alkalmazandók az uniós termésnövelő anyagokra, vagyis amennyiben mindkét rendelet ugyanazt a paramétert szabályozza, a szigorúbb követelmény az alkalmazandó.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)
(10a)   A műtrágyák előállítására a tagállamokban már széles körűen használt állati melléktermékek esetében szükségtelen késedelem nélkül és legkésőbb egy évvel e rendelet hatálybalépésének dátumát követően meg kell határozni a végpontot.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  Amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek egy vagy több összetevője az 1069/2009/EK rendelet hatálya alá tartozik, és még nem érte el a gyártási láncban a végpontot, félrevezető lenne, ha a termék CE-jelöléséről e rendelet rendelkezne, mivel az ilyen termék forgalmazására az 1069/2009/EK rendelet követelményei vonatkoznak. Ezért ezeket a termékeket ki kell zárni e rendelet hatálya alól.
(12)  Azoknak az állati melléktermékeknek vagy belőlük származó termékeknek a forgalmazására, amelyek esetében nem határoztak meg végpontot a gyártási láncban, vagy a meghatározott végpont elérésére a forgalmazás időpontjában még nem került sor, az 1069/2009/EK rendelet követelményei vonatkoznak. Ezért félrevezető lenne, ha e rendelet előírná a termék CE-jelölését. Az ilyen állati melléktermékekből vagy a belőlük származó ilyen termékekből álló, illetve az ilyen termékeket tartalmazó anyagokat ezért ki kell zárni e rendelet hatálya alól.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  A 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv20 szerinti egyes hasznosított hulladékok esetében piaci keresletet mutattak ki ezek termésnövelő termékként való felhasználása iránt. Ezen túlmenően bizonyos követelmények szükségesek a visszanyerési művelet során bemeneti anyagként használt hulladék, a kezelési folyamatok és technológiák, valamint a visszanyerési művelet eredményeként kapott termésnövelő termékek tekintetében annak biztosítása érdekében, hogy e termékek alkalmazása nem hat általában károsan a környezetre vagy az emberi egészségre. A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek esetében e követelményeket e rendeletben kell megállapítani. Ezért e termékek – amint megfelelnek az e rendeletben foglalt valamennyi követelménynek – a továbbiakban nem tekintendők hulladéknak a 2008/98/EK irányelv értelmében.
(13)  A 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti egyes hasznosított hulladékok – például a struvit, a bioszén és a hamualapú termékek – esetében piaci keresletet mutattak ki ezek termésnövelő termékként való felhasználása iránt. Ezen túlmenően bizonyos követelmények szükségesek a visszanyerési művelet során bemeneti anyagként használt hulladék, a kezelési folyamatok és technológiák, valamint a visszanyerési művelet eredményeként kapott termésnövelő termékek tekintetében annak biztosítása érdekében, hogy e termékek alkalmazása nem hat általában károsan a környezetre vagy az emberi egészségre. A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek esetében e követelményeket e rendeletben kell megállapítani. Ezért e termékek – amint megfelelnek az e rendeletben foglalt valamennyi követelménynek – a továbbiakban nem tekintendők hulladéknak a 2008/98/EK irányelv értelmében, és ennek megfelelően az ilyen hasznosított hulladékot tartalmazó vagy ilyen anyagokból álló termékek számára lehetővé kell tenni a belső piachoz való hozzáférést. A jogi egyértelműség biztosítása, a műszaki fejlesztések kihasználása és az értékes hulladékáramok gyártók általi nagyobb mértékű kihasználására irányuló ösztönzők további előmozdítása érdekben a tudományos elemzéseket és az e termékekre vonatkozó hasznosítási követelmények uniós szintű meghatározását a jelen rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul meg kell kezdeni. Ennek megfelelően a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadjon el arra vonatkozóan, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek gyártásához felhasználásra engedélyezett összetevők tekintetében szükségtelen késedelem nélkül tágabb vagy további kategóriákat határozzon meg.
_________________
_________________
20 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).
20 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)
(13a)  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék összetevőjeként a gyártók jelenleg felhasználnak egyes iparágak meghatározott ipari folyamataiból származó melléktermékeket, társtermékeket vagy újra feldolgozott termékeket. A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek összetevői esetében az összetevő-kategóriákkal összefüggő követelményeket e rendeletben kell megállapítani. Adott esetben ezek az anyagok – amint megfelelnek az e rendeletben foglalt valamennyi követelménynek – a továbbiakban nem tekintendők a 2008/98/EK irányelv szerinti hulladéknak.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)  Egyes anyagok és keverékek – amelyeket általában agronómiai adalékanyagoknak hívnak – javítják a trágyában lévő tápanyag tápanyagleadási tulajdonságait. Azoknak az anyagoknak és keverékeknek, amelyeket azzal a szándékkal forgalmaznak, hogy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekhez adják hozzá őket, e célból bizonyos hatásossági kritériumoknak kell megfelelniük, melyek biztosítása az érintett anyagok és keverékek gyártóinak felelőssége; ezért ezek az anyagok és keverékek az e rendelet hatálya alá tartozó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek tekintendők. Ezen túlmenően az ilyen anyagokat és keverékeket tartalmazó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek teljesíteniük kell bizonyos hatásossági és biztonságossági kritériumokat. Ezeket az anyagokat és keverékeket ezért a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek összetevőiként kell szabályozni.
(14)  Egyes anyagok és keverékek – amelyeket agronómiai adalékanyagoknak hívnak – javítják a trágyában lévő tápanyag tápanyagleadási tulajdonságait. Azoknak az anyagoknak és keverékeknek, amelyeket azzal a szándékkal forgalmaznak, hogy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekhez adják hozzá őket, e célból bizonyos hatásossági, biztonságossági és környezetvédelmi kritériumoknak kell megfelelniük, melyek biztosítása az érintett anyagok és keverékek gyártóinak felelőssége; ezért ezek az anyagok és keverékek az e rendelet hatálya alá tartozó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek tekintendők. Ezen túlmenően az ilyen anyagokat és keverékeket tartalmazó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek teljesíteniük kell bizonyos hatásossági, biztonságossági és környezetvédelmi kritériumokat. Ezeket az anyagokat és keverékeket ezért a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek összetevőiként kell szabályozni.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
(14a)   Mivel a termésnövelő elemek mellett más anyagokat és keverékeket tartalmazó termékeket a talajhoz való hozzáadásra és a természetbe történő kibocsátásra szánják, a megfelelőségi kritériumokat a termékben szereplő összes anyagra nézve alkalmazni kell, különösen akkor, ha kicsi darabokban vagy apróra törve keverik bele ezeket, ezért belekerülhetnek a talajba és a vízrendszerekbe és a környezet távolabbi pontjaira is eljuthatnak. Ezért a biológiai lebonthatósági kritériumokat és a megfelelőségi vizsgálatokat is valósághű, in-vivo feltételek mellett kell lefolytatni, amelyek figyelembe veszik, hogy a lebomlás sebessége eltérő anaerobic viszonyok között, a vizes élőhelyeken vagy a víz alatt, pangó vizek alatt vagy fagyott talajban.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés
(15)  Bizonyos anyagok, keverékek és mikroorganizmusok – amelyeket általában növényi biostimulánsként említenek – tulajdonképpen nem tápanyagok, ugyanakkor stimulálják a növények tápanyagfolyamatait. Ha e termékek célja kizárólag a növények tápanyag-felhasználásának, abiotikus stresszel szembeni tűrőképességének vagy a növény minőségi jellemzőinek javítása, e termékek jellegüknél fogva nagyobb mértékben hasonlítanak a termésnövelő termékekhez, mint más növényvédő szerekhez. E termékeket ezért e rendelet értelmében CE-jelöléssel kell ellátni, és ki kell zárni az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet21 hatálya alól. Az 1107/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.
(15)  Bizonyos anyagok, keverékek és mikroorganizmusok – amelyeket növényi biostimulánsként említenek – tulajdonképpen nem hozzáadott tápanyagok, ugyanakkor stimulálják a növények természetes tápanyagfolyamatait. Ha e termékek célja kizárólag a növények tápanyag-felhasználásának, abiotikus stresszel szembeni tűrőképességének vagy a növény minőségi jellemzőinek, a talaj szerves vegyületei bomlásának vagy a rhizoszféra tápanyagellátásának javítása, e termékek jellegüknél fogva nagyobb mértékben hasonlítanak a termésnövelő termékekhez, mint más növényvédő szerekhez. Ezért kiegészítik a termésnövelő anyagok hatásait abból a célból, hogy optimalizálják hasznosulásukat és csökkentsék a tápanyagadagot. E termékeket ezért e rendelet értelmében CE-jelöléssel kell ellátni, és ki kell zárni az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet21 hatálya alól. Az 1107/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.
_________________
_________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1107/2009/EK rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).
21 Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)
(15a)  A mikroorganizmusok tekintetében bővíteni kell vagy ki kell egészíteni az összetevő-kategóriákat az új mikrobiális növényi biostimuláns termékek fejlesztésével és felfedezésével kapcsolatos innovációs képesség biztosítása és növelése érdekében. Az innováció ösztönzése és a gyártók számára a mikroorganizmusok CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek összetevőjeként való felhasználásához teljesítendő előírásokkal kapcsolatos jogbiztonság szavatolása érdekében összehangolt módszereket kell egyértelműen meghatározni a mikroorganizmusok biztonságosságának értékelésére. A biztonságosság értékelésére szolgáló módszerek meghatározását előkészítő munkának a jelen rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul el kell kezdődnie. A Bizottságnak kell felhatalmazást kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el arra vonatkozóan, hogy szükségtelen késedelem nélkül meghatározza azokat az előírásokat, amelyeknek a gyártóknak meg kell felelniük, amikor igazolják a mikroorganizmusok biztonságosságát a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekben való használat céljából.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)  Az egy vagy több olyan funkcióval rendelkező termékekre, amelyek az 1107/2009/EK rendelet hatálya alá tartoznak, továbbra is az ilyen termékekre kidolgozott és az említett rendeletben előírt ellenőrzés vonatkozik. Amennyiben az ilyen termékek termésnövelő termék funkciójával is rendelkeznek, megtévesztő lenne CE-jelölésükről e rendelet keretében rendelkezni, mivel egy növényvédő szer forgalmazása az érintett tagállamban érvényes termékengedélyezéstől függ. Ezért ezeket a termékeket ki kell zárni e rendelet hatálya alól.
(16)  Az 1107/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több funkcióval rendelkező anyagok az ugyanazon rendelet hatálya alá tartozó növényvédő szernek minősülnek. Ezért azokat továbbra is az ilyen termékekre kidolgozott és az említett rendeletben előírt ellenőrzésnek kell alávetni. Amennyiben az ilyen termékek termésnövelő termék funkciójával vagy hatásmechanizmusával is rendelkeznek, megtévesztő lenne CE-jelölésükről e rendelet keretében rendelkezni, mivel egy növényvédő szer forgalmazása az érintett tagállamban érvényes termékengedélyezéstől függ. Ezért ezeket a termékeket ki kell zárni e rendelet hatálya alól.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)  E rendelet nem gátolja az e rendelet hatálya alá nem tartozó, az egészség, a biztonság és a környezet védelmével összefüggő szempontokat szabályozó meglévő uniós jogszabályok alkalmazását. E rendelet ezért a 86/278/EGK tanácsi irányelv22, a 89/391/EGK tanácsi irányelv23, az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet24, az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet25, az 1881/2006/EK bizottsági rendelet26, a 2000/29/EK tanácsi irányelv27, a 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet28 és az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet29 sérelme nélkül alkalmazandó.
(17)  A CE-jelöléssel ellátott növénytápláló termék típusától függetlenül, e rendelet nem gátolja az e rendelet hatálya alá nem tartozó, az egészség, a biztonság és a környezet védelmével összefüggő szempontokat szabályozó meglévő uniós jogszabályok alkalmazását. E rendelet ezért a 86/278/EGK tanácsi irányelv22, a 89/391/EGK tanácsi irányelv23, az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet24, az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet25, az 1881/2006/EK bizottsági rendelet26, a 2000/29/EK tanácsi irányelv27, a 98/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet28, az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet29, a 91/676/EGK tanácsi irányelv29a, és a 2000/60/EK29b irányelv sérelme nélkül alkalmazandó.
_________________
_________________
22 A Tanács 1986. június 12-i 86/278/EGK irányelve a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során a környezet és különösen a talaj védelméről (HL L 181., 1986.7.4., 6. o.).
22 A Tanács 86/278/EGK irányelve (1986. június 12.) a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során a környezet és különösen a talaj védelméről (HL L 181., 1986.7.4., 6. o.).
23 A Tanács 1989. június 12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).
23 A Tanács 89/391/EGK irányelve (1989. június 12.) a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).
24 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).
24 Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).
25 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).
25 Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (HL L 353., 2008.12.31., 1. o.).
26 A Bizottság 2006. december 19-i 1881/2006/EK rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról (HL L 364., 2006.12.20., 5. o.).
26 A Bizottság 1881/2006/EK rendelete (2006. december 19.) az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról (HL L 364., 2006.12.20., 5. o.).
27 A Tanács 2000. május 8-i 2000/29/EK irányelve a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről (HL L 169., 2000.10.7., 1. o.).
27 A Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 8.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről (HL L 169., 2000.10.7., 1. o.).
28 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. január 15-i 98/2013/EU rendelete a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról (HL L 39., 2013.2.9., 1. o.).
28 Az Európai Parlament és a Tanács 98/2013/EU rendelete (2013. január 15.) a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról (HL L 39., 2013.2.9., 1. o.).
29 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. október 22-i 1143/2014/EU rendelete az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről (HL L 317., 2014.11.4., 35. o.).
29 Az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete (2014. október 22.) az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről (HL L 317., 2014.11.4., 35. o.).
29a A Tanács 91/676/EGK irányelve (1991. december 12.) a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről (HL L 375., 1991.12.31., 1. o.)
29b Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1. o.).
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)
(17a)   Biztosítani kell az olyan termékek nyomon követhetőségét egészen a szerves anyag forrásáig visszamenőleg, amelyek bizonyos potenciálisan problémás (vagy feltehetően problémás) forrásokból származó szerves szennyező anyagokra érzékenyek. Ez szükséges a fogyasztó bizalmának biztosítása és a károk mérséklése érdekében, ha egy helyi szennyeződés lépne fel. Ezáltal be lehet azonosítani az olyan üzemeket, amelyek az ilyen forrásokból származó szerves alapanyagokat tartalmazó műtrágyákat használnak. Ezt kötelezővé kell tenni olyan termékek esetén, amelyek olyan hulladékokból vagy melléktermékekből származó anyagokat tartalmaznak, amik nem mentek keresztül szerves szennyeződéseket, kórokozókat és a génkárosító anyagokat elpusztító eljáráson. A cél nemcsak az egészségügyi és környezeti kockázatok csökkentése, hanem a gazdák megnyugtatása a kórokozókkal, szerves szennyeződésekkel és a genetikai anyaggal kapcsolatosan. A földtulajdonosok védelmében, a nem általuk okozott szennyeződésekkel szemben felszólítják a tagállamokat a megfelelő felelősségi rendelkezések meghozatalára.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
17 b preambulumbekezdés (új)
(17b)   Az állati termékek előállításából származó kezeletlen hulladékoknak nem kellene a rendelet hatálya alá tartozniuk.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)
(19a)   A körforgásos gazdaság célkitűzéseinek megfelelően a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek összetevőiként a gyártók jelenleg felhasználják egyes iparágak meghatározott ipari folyamataiból származó melléktermékeket és társtermékeket. Az említett összetevő-kategóriákra vonatkozó követelményeket a II. mellékletben kell szerepeltetni.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
(20)  Amennyiben a különböző, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekből álló kevert termék esetében az adott anyagra vonatkozó követelmények tekintetében a megfelelőségértékelés sikeres, várható, hogy az önmagában is megfelelő a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékként való alkalmazásra, amelyre kizárólag bizonyos – a kevert jelleg következtében indokolt – további követelmények vonatkoznak. Ennek érdekében a szükségtelen adminisztratív terhek elkerülése végett az ilyen kevert termékeket külön kategóriába célszerű sorolni, mely tekintetében a megfelelőségértékelést a kevert jelleg következtében indokolt bizonyos további követelményekre kell korlátozni.
(20)  Különböző funkció szerinti termékkategóriákból vett termékek kombinációja esetén, ha az adott anyagra vonatkozó követelmények tekintetében a megfelelőségértékelés sikeres, várható, hogy az önmagában is megfelelő a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékként való alkalmazásra, amelyre kizárólag bizonyos – az összetett jelleg következtében indokolt – további követelmények vonatkoznak. Ennek érdekében a szükségtelen adminisztratív terhek elkerülése végett az ilyen kombinációkat külön kategóriába célszerű sorolni, mely tekintetében a megfelelőségértékelést az összetett jelleg következtében indokolt bizonyos további követelményekre kell korlátozni.
(A módosítás a „keverék” (többes vagy egyes számban) kifejezés „kombináció” (többes vagy egyes számban) kifejezéssel való helyettesítésére vonatkozó horizontális módosítást is magában foglalja. A társjogalkotók jóváhagyása esetén a szövegben mindenütt át kell vezetni a szükséges módosításokat, az alábbi módosítások megfelelő szövegrészeit is beleértve.)
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
(25)  Amikor egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket forgalomba hoznak, az importőröknek – a piacfelügyelet lehetővé tétele érdekében – fel kell tüntetniük a termésnövelő termék csomagolásán nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy bejegyzett védjegyüket és kapcsolattartási postai címüket.
(25)  Amikor egy CE-jelöléssel ellátott terméket forgalomba hoznak, az importőröknek – a piacfelügyelet lehetővé tétele érdekében – fel kell tüntetniük a termék csomagolásán nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy bejegyzett védjegyüket és kapcsolattartási postai címüket, valamint a harmadik országbeli gyártót.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés
(31)  Ha nem került sor harmonizált szabványok elfogadására, vagy ezek nem terjednek ki megfelelő részletességgel az e rendeletben foglalt, a minőségre és a biztonságosságra vonatkozó követelmények minden elemére, egységes feltételek válhatnak szükségessé az említett követelmények végrehajtásához. A Bizottság ezért felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el a közös előírások feltételeinek megállapítása céljából. A jogbiztonság érdekében tisztázni kell, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek meg kell felelniük ezen előírásoknak, még akkor is, ha ezeket a harmonizált szabványokkal összhangban lévőknek tekintik.
(31)  Ha nem került sor harmonizált szabványok elfogadására, vagy ezek nem terjednek ki megfelelő részletességgel az e rendeletben foglalt, a minőségre és a biztonságosságra vonatkozó követelmények minden elemére, és ha szükségtelen késlekedések tapasztalhatók a vonatkozó követelmények elfogadásának vagy a szabványok frissítésének folyamata során, akkor átmeneti intézkedések válhatnak szükségessé a kérdéses követelmények végrehajtása egységes feltételeinek lefektetéséhez. A Bizottság ezért felhatalmazást kap arra, hogy végrehajtási jogi aktusokat fogadjon el a közös előírások feltételeinek megállapítása céljából. A jogbiztonság érdekében tisztázni kell, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek meg kell felelniük ezen előírásoknak, még akkor is, ha ezeket a harmonizált szabványokkal összhangban lévőknek tekintik.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés
(47)  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek csak abban az esetben hozhatók forgalomba, ha megfelelően hatékonyak, továbbá megfelelő tárolás és a javasolt célra való felhasználás, valamint ésszerűen előrelátható használati feltételek esetén – azaz ha az ilyen használat törvényes és kiszámítható emberi viselkedés eredménye – nem jelentenek elfogadhatatlan kockázatot az emberek, állatok vagy növények egészsége, a biztonság vagy a környezet szempontjából. Ezért meg kell határozni a biztonságosságra és a minőségre vonatkozó követelményeket, valamint a megfelelő ellenőrző mechanizmusokat. Ezen túlmenően a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek javasolt felhasználása nem vezethet ahhoz, hogy az élelmiszer vagy a takarmány nem biztonságossá válik.
(47)  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek csak abban az esetben hozhatók forgalomba, ha megfelelően hatékonyak, továbbá megfelelő tárolás és a javasolt célra való felhasználás, valamint ésszerűen előrelátható használati feltételek esetén – azaz ha az ilyen használat törvényes és kiszámítható emberi viselkedés eredménye – nem jelentenek kockázatot az emberek, állatok vagy növények egészsége, a biztonság vagy a környezet szempontjából. Ezért meg kell határozni a biztonságosságra és a minőségre vonatkozó követelményeket, valamint a megfelelő ellenőrző mechanizmusokat. Ezen túlmenően a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek javasolt felhasználása nem vezethet ahhoz, hogy az élelmiszer vagy a takarmány nem biztonságossá válik.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés
(49)  A jelenlegi rendszert olyan eljárással kell kiegészíteni, amely lehetővé teszi, hogy az érdekelt felek tájékoztatást kapjanak az azon, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre irányuló, tervezett intézkedésekről, amelyek elfogadhatatlan kockázatot jelentenek az emberek, állatok vagy növények egészsége, a biztonság vagy a környezet szempontjából. Lehetővé kell tennie továbbá azt is, hogy a piacfelügyeleti hatóságok a megfelelő gazdasági szereplőkkel együttműködve e termésnövelő termékekkel szemben már korábbi szakaszban fel tudjanak lépni.
(49)  A jelenlegi rendszert olyan eljárással kell kiegészíteni, amely lehetővé teszi, hogy az érdekelt felek – beleértve az egészségügyi és fogyasztói érdekelt feleket – tájékoztatást kapjanak az azon, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre irányuló, tervezett intézkedésekről, amelyek kockázatot jelentenek az emberek, állatok vagy növények egészsége, a biztonság vagy a környezet szempontjából. Lehetővé kell tennie továbbá azt is, hogy a piacfelügyeleti hatóságok a megfelelő gazdasági szereplőkkel együttműködve e termésnövelő termékekkel szemben már korábbi szakaszban fel tudjanak lépni.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés
(55)  A hulladék-újrafeldolgozás terén igen biztató a technológia fejlődése; ide tartozik például a foszfor szennyvíziszapból történő újrahasznosítása, valamint termésnövelő termékek előállítása állati melléktermékekből, például bioszénből. Az ilyen anyagokat tartalmazó vagy ilyen anyagokból álló termékek számára lehetővé kell tenni a belső piachoz való, szükségtelen késedelem nélküli hozzáférést, ha sor került a gyártási folyamatok tudományos elemzésére és a folyamatkövetelmények uniós szintű meghatározására. Ebből a célból a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el arra vonatkozóan, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek vagy az ilyen termékek gyártásához felhasználásra engedélyezett összetevők tekintetében tágabb vagy további kategóriákat fogadjon el. Az állati melléktermékek tekintetében az összetevő-kategóriákat csak azon esetekben kell bővíteni vagy kiegészíteni, ha az 1069/2009/EK rendeletben foglalt eljárásnak megfelelően végpont került megállapításra a gyártási láncban, mivel azon állati melléktermékek, amelyek tekintetében nem került megállapításra ilyen végpont, nem tartoznak e rendelet hatálya alá.
(55)  A hulladék-újrafeldolgozás terén igen biztató a technológia fejlődése; ide tartozik például a foszfor szennyvíziszapból, például struvitból történő újrahasznosítása, termésnövelő anyagok előállítása állati melléktermékekből, például bioszénből, valamint a foszfor visszanyerése égetés után, különös tekintettel a hamualapú termékekre. Az ilyen anyagokat tartalmazó vagy ilyen anyagokból álló termékek számára lehetővé kell tenni a belső piachoz való, szükségtelen késedelem nélküli hozzáférést, ha sor került a gyártási folyamatok tudományos elemzésére és a folyamatkövetelmények uniós szintű meghatározására. Ebből a célból a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el az ilyen anyagok gyártás során való felhasználásának engedélyezése tekintetében. Az állati melléktermékekből származó termékek tekintetében az összetevő-kategóriákat csak azon esetekben kell bővíteni vagy kiegészíteni, ha az 1069/2009/EK rendeletben foglalt eljárásnak megfelelően végpont került megállapításra a gyártási láncban.
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
55 a preambulumbekezdés (új)
(55a)  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tartalmazhat tápanyagpolimerektől eltérő polimereket, azonban csak abban az esetben, amennyiben a polimer célja a tápanyagok leadásának szabályozása vagy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék vízmegtartó képességének a növelése. Lehetővé kell tenni, hogy az ilyen polimereket tartalmazó innovatív termékek hozzáférjenek a belső piachoz. Annak érdekében, hogy a tápanyagpolimerektől eltérő polimerek a lehető legkisebb kockázatot jelentsék az emberi egészségre, biztonságra vagy a környezetre nézve, meg kell határozni a biológiai lebonthatóság kritériumait, vagyis hogy ezek az anyagok képesek legyenek a fizikai és biológiai bomlásra. Ebből a célból a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el a polimerikus szén szén-dioxiddá (CO2)való átalakulására vonatkozó kritériumok, illetve a biológiai lebonthatóságra vonatkozó kapcsolódó vizsgálati módszerek meghatározása tekintetében.
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés
(56)  Ezen túlmenően gondoskodni kell arról, hogy azokra az új megállapításokra, amelyek a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfelelő hatásosságát szavatoló feltételekre vonatkoznak, továbbá az emberi, állati vagy növényi egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó új kockázatértékelésekre haladéktalanul reagálni lehessen. Ebből a célból indokolt a Bizottságot a Szerződés 290. cikke alapján felhatalmazni, hogy jogi aktusokat fogadjon el a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek különféle kategóriáira alkalmazandó követelmények módosítása érdekében.
(56)  Ezen túlmenően gondoskodni kell arról, hogy azokra az új megállapításokra, amelyek a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek megfelelő hatásosságát szavatoló feltételekre vonatkoznak, továbbá az emberi, állati vagy növényi egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó új kockázatértékelésekre haladéktalanul reagálni lehessen, figyelembe véve a tagállamok hatóságai által, illetve azokkal együttműködve készített értékeléseket. Ebből a célból indokolt a Bizottságot a Szerződés 290. cikke alapján felhatalmazni, hogy jogi aktusokat fogadjon el a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek különféle kategóriáira alkalmazandó követelmények módosítása érdekében.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés
(57)  Különösen fontos, hogy a Bizottság e hatáskörök gyakorlása során az előkészítő munka alkalmával megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időben történő és megfelelő továbbításáról.
(57)  Az e rendeleten alapuló felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásakor különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban meghatározott alapelveknek megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
59 a preambulumbekezdés (új)
(59a)  Mivel az Unió nagymértékben függ a foszfátérc behozatalától, a Bizottság kritikus fontosságú nyersanyagnak minősítette. Ezért kell ellenőrizni e rendelet hatását általában a nyersanyagok készleteihez való hozzáférésre, konkrétan a foszfátérc rendelkezésre állására és mindkét esetben az árakra gyakorolt hatást. Az értékelést követően és negatív hatás esetén a Bizottságnak meg kell hoznia azokat az intézkedéseket, amelyeket szükségesnek tart a kereskedelem fenti okokból létrejött zavarainak orvosolására.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont
a)  azon állati melléktermékek, amelyekre az 1069/2009/EK rendelet követelményei vonatkoznak,
a)  azon állati melléktermékek és azokból származó termékek, amelyek forgalmazására az 1069/2009/EK rendelet követelményei vonatkoznak;
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)
ba)   a 91/676/EGK irányelv;
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b b pont (új)
bb)  a 2000/60/EK irányelv;
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
1.  „termésnövelő termék”: olyan anyag, keverék, mikroorganizmus vagy bármely más anyag, amelyet önmagában vagy más anyaggal keverve alkalmaznak vagy alkalmazni szándékoznak növényeken vagy azok rhizoszférájában a növények tápanyaggal való ellátása vagy a tápanyag-hasznosulás javítása érdekében;
1.  „növénytápláló termék”: olyan anyag, keverék, mikroorganizmus vagy bármely más anyag, amelyet önmagában vagy más anyaggal keverve alkalmaznak vagy alkalmazni szándékoznak gombákon vagy azok mikoszférájában vagy bármely növekedési szakaszban lévő növényeken, ezen belül magokon és/vagy a rhizoszférában a növények vagy gombák tápanyaggal való ellátása, fizikai vagy biológiai növekedési feltételeik vagy növekedési erélyük, terméshozamuk és minőségük javítása érdekében, beleértve a növény ama képességének javítását is, hogy tápanyagot vegyen fel (az 1107/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó növényvédő szerek kivételével).
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
3.  „anyag” az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 1. pontja értelmében vett anyag;
3.  „anyag”: olyan természetes állapotban előforduló vagy gyártási folyamatból származó kémiai elem és vegyületei, amely az anyag stabilitásának megőrzéséhez szükséges adalékanyagot és az alkalmazott folyamatból származó szennyezőt is tartalmazhat, de nem tartalmaz olyan oldószert, amely az anyag stabilitásának befolyásolása vagy összetételének megváltoztatása nélkül elkülöníthető;
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
13.  „műszaki előírás” a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék által teljesítendő műszaki követelményeket ismertető dokumentum;
13.  „műszaki előírás” a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék által vagy annak gyártási folyamata során teljesítendő műszaki követelményeket ismertető dokumentum;
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
A tagállamok nem akadályozhatják az e rendeletnek megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazását.
A tagállamok az e rendelet hatálya alá tartozó szempontok és kockázatok tekintetében nem akadályozhatják az e rendeletnek megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalmazását.
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)
E rendelet nem akadályozza meg, hogy a tagállamok fenntartsanak vagy elfogadjanak olyan rendelkezéseket, amelyek összhangban állnak a szerződésekkel a CE-jelölésű termésnövelő termékek használatára vonatkozóan, az emberi egészség és a környezet védelme céljából, amennyiben ezek a rendelkezések nem teszik szükségessé a jelen rendelettel összhangban álló CE-jelölésű termésnövelő termékek módosítását, és nem befolyásolják ezek piaci elérhetőségének feltételeit.
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)   A Bizottság e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történt közzétételével párhuzamosan útmutató dokumentumot ad ki, amelyben pontos információkat ad és példákkal szemlélteti a gyártók és a piacfelügyeleti hatóságok számára, hogy a címkének milyennek kell lennie. Ez az útmutató dokumentum pontosítja III. melléklet 1. részének 2. pontja d) alpontjában említett további releváns információkat is.
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés
(3)  A gyártók a műszaki dokumentációt és az EU-megfelelőségi nyilatkozatot az említett dokumentumok tárgyát képező, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalomba hozatalát követően 10 évig megőrzik.
(3)  A gyártók a műszaki dokumentációt és az EU-megfelelőségi nyilatkozatot az említett dokumentumok tárgyát képező, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalomba hozatalát követően öt évig megőrzik.
(Jelen módosítás az összes technikai dokumentáció megőrzésére vonatkozó határidőt érintő horizontális módosítá.; A társjogalkotók jóváhagyása esetén a szövegben mindenütt át kell vezetni a szükséges módosításokat, az alábbi módosítások megfelelő szövegrészeit is beleértve.)
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
A gyártók biztosítják a sorozatgyártás részét képező, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek ezen rendeletnek való megfelelőségének fenntartását szolgáló eljárások meglétét. Megfelelően figyelembe kell venni a termésnövelő termék gyártási módszerében vagy jellemzőiben bekövetkezett változásokat, valamint a harmonizált szabványok, a 13. cikkben említett általános előírások vagy egyéb olyan vonatkozó műszaki előírások változásait, amelyek alapján a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfelelőségét megállapították.
A gyártók biztosítják a sorozatgyártás részét képező, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek ezen rendeletnek való megfelelőségének fenntartását szolgáló eljárások meglétét. Megfelelően figyelembe kell venni a termésnövelő termék jellemzőiben bekövetkezett változásokat, valamint a harmonizált szabványok, a 13. cikkben említett általános előírások vagy egyéb olyan vonatkozó műszaki előírások változásait, amelyek alapján a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfelelőségét megállapították.
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
Ha egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék teljesítményére vagy az általa jelentett kockázatra tekintettel indokolt, a gyártók elvégzik a forgalmazott termésnövelő termékek mintavételes vizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálják a panaszokat, szükség esetén nyilvántartást vezetnek ezekről, továbbá a nem megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekről és a nem megfelelő termékek visszahívásáról, valamint folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen nyomonkövetési intézkedésről.
Ha egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék teljesítményére vagy az általa jelentett kockázatra tekintettel indokolt, a gyártók a fogyasztók egészsége és biztonsága, valamint a környezet védelme érdekében elvégzik a forgalmazott termésnövelő termékek mintavételes vizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálják a panaszokat, nyilvántartást vezetnek ezekről, továbbá a nem megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekről és a nem megfelelő termékek visszahívásáról, valamint folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat és a piacfelügyeleti hatóságokat minden ilyen nyomonkövetési intézkedésről.
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés
(6)  A gyártók a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csomagolásán vagy – ha a termésnövelő terméket csomagolás nélkül szállítják – a kísérő dokumentációban feltüntetik nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy bejegyzett védjegyüket és kapcsolatfelvételhez használható postai címüket. Postai címként egy olyan pontot jelölnek meg, ahol a gyártóval kapcsolatba lehet lépni. Az elérhetőséget a végfelhasználók és a piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen érthető nyelven tüntetik fel.
(6)  A gyártók a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csomagolásán vagy – ha a termésnövelő terméket csomagolás nélkül szállítják – a kísérő dokumentációban feltüntetik nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy bejegyzett védjegyüket és kapcsolatfelvételhez használható postai címüket. Postai címként egy olyan pontot jelölnek meg, ahol a gyártóval kapcsolatba lehet lépni. Az említett információkat a végfelhasználók számára könnyen érthető nyelven kell feltüntetni az érintett tagállam által meghatározottaknak megfelelően, és annak egyértelműnek, érthetőnek és könnyen értelmezhetőnek kell lennie.
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés
(7)  A gyártók biztosítják, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek címkézése megfeleljen a III. mellékletnek, illetve amennyiben a termésnövelő terméket csomagolás nélkül szállítják, hogy a címkeszöveget a termésnövelő terméket kísérő dokumentum tartalmazza, és a termék forgalomba hozatalkor ellenőrzés céljából hozzáférhető legyen. A címkeszöveget a végfelhasználók számára könnyen érthető nyelven kell feltüntetni az érintett tagállam által meghatározottaknak megfelelően, és egyértelműnek, érthetőnek és könnyen értelmezhetőnek kell lennie.
(7)  A gyártók gondoskodnak arról, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyagok címkézése megfeleljen a III. mellékletnek, illetve hogy amennyiben a csomagolás túl kicsi ahhoz, hogy a címkén szerepeljen az összes információ, vagy a csomagolás nélkül szállított, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyagok esetében a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyagot kísérő dokumentum tartalmazza az előírt információkat. A III. melléklettel összhangban szükséges információkat az érintett tagállam által meghatározott, a végfelhasználók számára könnyen érthető nyelven kell feltüntetni, és a szóban forgó információknak egyértelműnek, érthetőnek és könnyen értelmezhetőnek kell lenniük.
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés – bevezető rész
(10)  A gyártó jelentést nyújt be a rendeltetési hely szerinti illetékes hatóságnak a IV. mellékletben a következő CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekre előírt robbanékonysági vizsgálatról:
(10)  A gyártó jelentést nyújt be a rendeltetési hely szerinti illetékes hatóságnak a IV. mellékletben előírt robbanékonysági vizsgálatról, és garantálja, hogy a következő CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek átmennek ezen a vizsgálaton:
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
b)  az I. melléklet 7. funkció szerinti termékkategória meghatározása szerinti, az a) pontban említett trágyák valamelyikét tartalmazó kevert termésnövelő termékek.
b)  az I. melléklet 7. funkció szerinti termékkategória meghatározása szerinti, az a) pontban említett trágyák valamelyikét tartalmazó, különböző funkció szerinti termékkategóriákból vett termékek kombinációja.
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 10 bekezdés – 2 albekezdés
A jelentést legalább az érintett termékek forgalomba hozatala előtt öt nappal be kell nyújtani.
A jelentést legalább az érintett termékek forgalomba hozatala előtt öt munkanappal be kell nyújtani. A tagállami illetékes hatóságok felsorolását a Bizottság honlapján kell ismertetni.
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az importőrök kizárólag megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeket hozhatnak forgalomba a piacon.
(1)  Kizárólag megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek importálhatók az Unióba és hozhatók forgalomba az Unió piacán.
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés
(2)  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalomba hozatala előtt az importőrök meggyőződnek arról, hogy a gyártó elvégezte a 14. cikkben említett releváns megfelelőségértékelési eljárást. Megbizonyosodnak arról, hogy a gyártó elkészítette a műszaki dokumentációt, a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket az EU-megfelelőségi nyilatkozat és szükséges dokumentumok kísérik, továbbá arról is, hogy a gyártó teljesítette a 6. cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott követelményeket. Amennyiben az importőr úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nem felel meg az I., a II. vagy a III. mellékletben előírt vonatkozó biztonsági követelményeknek, a termésnövelő terméket nem hozza forgalomba, amíg azt megfelelővé nem tették. Továbbá, amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék elfogadhatatlan kockázatot jelenten az emberek, állatok vagy növények egészsége, a biztonság vagy a környezet szempontjából, erről tájékoztatja a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságokat.
(2)  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalomba hozatala előtt az importőrök meggyőződnek arról, hogy a gyártó elvégezte a 14. cikkben említett releváns megfelelőségértékelési eljárást. Megbizonyosodnak arról, hogy a gyártó elkészítette a műszaki dokumentációt, a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket az EU-megfelelőségi nyilatkozat és szükséges dokumentumok kísérik, továbbá arról is, hogy a gyártó teljesítette a 6. cikk (5) és (6) bekezdésében meghatározott követelményeket. Amennyiben az importőr úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nem felel meg e rendelet követelményeinek, a termésnövelő terméket nem hozza forgalomba, amíg azt megfelelővé nem tették. Továbbá, amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék elfogadhatatlan kockázatot jelenten az emberek, állatok vagy növények egészsége, a biztonság vagy a környezet szempontjából, erről tájékoztatja a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságokat.
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az importőrök a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csomagolásán vagy – ha a termésnövelő terméket csomagolás nélkül szállítják – a kísérő dokumentációban feltüntetik nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy bejegyzett védjegyüket és kapcsolatfelvételhez használható postai címüket. Az elérhetőséget a végfelhasználók és a piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen érthető nyelven tüntetik fel.
(3)  Az importőrök a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csomagolásán vagy – ha a termésnövelő terméket csomagolás nélkül szállítják – a kísérő dokumentációban feltüntetik nevüket, bejegyzett márkanevüket vagy bejegyzett védjegyüket és kapcsolatfelvételhez használható postai címüket, valamint a harmadik országbeli gyártót. Az elérhetőséget a végfelhasználók és a piacfelügyeleti hatóságok számára könnyen érthető nyelven tüntetik fel.
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az importőrök gondoskodnak arról, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a III. mellékletnek megfelelően legyen címkézve az adott tagállam által meghatározott, a végfelhasználók által könnyen érthető nyelven.
(4)  A gyártók gondoskodnak arról, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyagok címkézése megfeleljen a III. mellékletnek, illetve hogy amennyiben a csomagolás túl kicsi ahhoz, hogy a címkén szerepeljen az összes információ, vagy a csomagolás nélkül szállított, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyagok esetében a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyagot kísérő dokumentum tartalmazza az előírt információkat. A III. melléklettel összhangban szükséges információkat az adott tagállam által meghatározott, a végfelhasználók számára könnyen érthető nyelven kell feltüntetni.
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés
(6)  Ha a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék teljesítményére vagy az általa jelentett kockázatra tekintettel indokolt, az importőrök elvégzik a forgalmazott termésnövelő termékek mintavételes vizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálják a panaszokat, szükség esetén nyilvántartást vezetnek ezekről, továbbá a nem megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekről és a nem megfelelő termékek visszahívásáról, valamint folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen nyomonkövetési intézkedésről.
(6)  Ha egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék teljesítményére vagy az általa jelentett kockázatra tekintettel indokolt, az importőrök a fogyasztók egészsége és biztonsága, valamint a környezet védelme érdekében elvégzik a forgalmazott termésnövelő termékek mintavételes vizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálják a panaszokat, nyilvántartást vezetnek ezekről, továbbá a nem megfelelő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekről és a nem megfelelő termékek visszahívásáról, valamint folyamatosan tájékoztatják a forgalmazókat minden ilyen nyomonkövetési intézkedésről.
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés
(8)  Az importőrök a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalomba hozatalát követően 10 évig megőrzik és a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátják az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát, és biztosítják, hogy a műszaki dokumentáció kérésre e hatóságok rendelkezésére bocsátható legyen.
(8)  Az importőrök a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek forgalomba hozatalát követően öt évig megőrzik és a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátják az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát, és biztosítják, hogy a műszaki dokumentáció kérésre e hatóságok rendelkezésére bocsátható legyen. Az importőrök kérésre a szóban forgó gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátják az EU-megfelelőségi nyilatkozat egy példányát.
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
Egy adott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalmazását megelőzően a forgalmazók ellenőrzik, hogy mellékelték-e hozzá az EU-megfelelőségi nyilatkozatot és az előírt dokumentációt, továbbá hogy a III. mellékletnek megfelelően van-e címkézve a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalmazása szerinti tagállam végfelhasználói által könnyen érthető nyelven, továbbá hogy a gyártó és importőr eleget tett-e a 6. cikk (5) és (6) bekezdésében, illetve a 8. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
Egy adott, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalmazását megelőzően a forgalmazók ellenőrzik, hogy mellékelték-e hozzá az előírt dokumentációt, továbbá hogy a III. mellékletnek megfelelően van-e címkézve a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék forgalmazása szerinti tagállam végfelhasználói által könnyen érthető nyelven, továbbá hogy a gyártó és importőr eleget tett-e a 6. cikk (5) és (6) bekezdésében, illetve a 8. cikk (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek. Amennyiben a csomagolás túl kicsi ahhoz, hogy a címkén szerepeljen az összes információ, vagy a csomagolás nélkül szállított, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyagok esetében forgalmazók gondoskodnak arról, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyagot kísérő dokumentum tartalmazza az előírt információkat.
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nem felel meg az I., a II. vagy a III. mellékletben előírt vonatkozó biztonsági követelményeknek, a termésnövelő terméket nem hozza forgalomba, amíg azt megfelelővé nem tették. Továbbá, amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék elfogadhatatlan kockázatot jelent az emberek, állatok vagy növények egészsége, a biztonság vagy a környezet szempontjából, a forgalmazó erről tájékoztatja a gyártót vagy az importőrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.
Amennyiben a forgalmazó úgy ítéli meg, vagy okkal feltételezi, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nem felel meg e rendelet követelményeinek, a termésnövelő terméket nem hozza forgalomba, amíg azt megfelelővé nem tették. Továbbá, amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék elfogadhatatlan kockázatot jelent az emberek, állatok vagy növények egészsége, a biztonság vagy a környezet szempontjából, a forgalmazó erről tájékoztatja a gyártót vagy az importőrt, valamint a piacfelügyeleti hatóságokat.
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
A 13. cikkben említett általános előírások sérelme nélkül azokról a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekről, amelyek megfelelnek az olyan harmonizált szabványoknak, illetve azok egyes részeinek, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az I., a II. és a III. mellékletben megállapított azon követelményeknek, amelyekre az említett szabványok vagy azok részei kiterjednek.
Azokról a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékekről, amelyek megfelelnek az olyan harmonizált szabványoknak, illetve azok egyes részeinek, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, vagy amelyeket e szabványoknak, illetve azok egyes részeinek megfelelően vizsgáltak, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az I., a II. és a III. mellékletben megállapított azon követelményeknek, amelyekre az említett szabványok vagy azok részei kiterjednek.
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
A Bizottság az általános előírásokat meghatározó végrehajtási aktusokat fogadhat el; az ezeknek való megfelelés biztosítja az I., a II. és a III. mellékletben megállapított azon követelmények teljesítését, amelyekre az említett szabványok vagy azok részei kiterjednek. Az említett végrehajtási aktusokat a 41. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
Amennyiben egy adott, az I., a II. vagy a III. mellékletben megállapított követelményre nem terjednek ki az olyan harmonizált szabványok, illetve azok egyes részei, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában, vagy amennyiben egy vagy több európai szabványügyi szervezet azon kérésére, hogy fogalmazzanak meg harmonizált szabványokat az adott követelményre nézve, a Bizottság szükségtelen késlekedéseket állapít meg a szóban forgó szabvány elfogadása tekintetében, a Bizottság elfogadhat végrehajtási jogi aktusokat, amelyek egységes szabványokat állapítanak meg az említett követelmények vonatkozásában. Az említett végrehajtási aktusokat a 41. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés
(1)  A CE-jelölést jól láthatóan, könnyen olvashatóan és letörölhetetlen módon kell feltüntetni a kísérő dokumentumokon és – amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket csomagolás nélkül szállítják a csomagoláson.
(1)  A CE-jelölést jól láthatóan, könnyen olvashatóan és letörölhetetlen módon kell feltüntetni a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyag csomagolásán, vagy amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyagot csomagolás nélkül szállítják, akkor a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő anyagot kísérő dokumentumokban.
Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
A CE-jelölést a IV. melléklet D1. moduljában említett megfelelőségértékelésben részt vevő bejelentett szervezet azonosító száma követi.
A CE-jelölést egy bejelentett szervezet azonosító száma követi, amennyiben azt a IV. melléklet előírja.
Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés
A hasznosítási műveleten átesett, az e rendeletben megállapított követelményeknek eleget tevő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket úgy kell tekinteni, hogy megfelel a 2008/98/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, és ezért a továbbiakban nem tekintendő hulladéknak.
Amennyiben egy hulladéknak tekintett anyag hasznosítási műveleten esett át, és egy adott – a rendeletben megállapított követelményeknek eleget tevő CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék ilyen anyagot tartalmaz vagy ilyen anyagból áll, ezt az anyagot úgy kell tekinteni, hogy megfelel a 2008/98/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, és ezért az az EU-megfelelőségi nyilatkozat kiállításának időpontjától nem tekintendő hulladéknak.
Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
30 cikk – 2 bekezdés
(2)  A bejelentő tagállam kérésre a Bizottság rendelkezésére bocsátja az érintett bejelentő szervezet bejelentésének vagy szakmai alkalmassága fenntartásának alapjául szolgáló összes információt.
(2)  A bejelentő hatóságok kérésre a Bizottság rendelkezésére bocsátják az érintett bejelentő szervezet bejelentésének vagy szakmai alkalmassága fenntartásának alapjául szolgáló összes információt.
Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 3 bekezdés
(3)  Amennyiben a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a gyártó nem teljesítette az I., a II. vagy a III. mellékletben, a megfelelő harmonizált szabványokban, a 13. cikkben említett általános előírásokban vagy egyéb műszaki előírásokban megállapított követelményeket, felszólítja a gyártót a megfelelő korrekciós intézkedések meghozatalára, és nem ad ki tanúsítványt.
(3)  Amennyiben a bejelentett szervezet megállapítja, hogy a gyártó nem teljesítette az I., a II. vagy a III. mellékletben, a megfelelő harmonizált szabványokban vagy a 13. cikkben említett általános előírásokban megállapított követelményeket, felszólítja a gyártót a megfelelő korrekciós intézkedések meghozatalára, és nem ad ki megfelelőségi tanúsítványt vagy jóváhagyó határozatot.
Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 4 bekezdés
(4)  Amennyiben a tanúsítvány kiadása után a megfelelőség ellenőrzése során a bejelentett szervezet megállapítja, hogy valamely CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a továbbiakban nem felel meg a követelményeknek, felszólítja a gyártót a megfelelő korrekciós intézkedések meghozatalára, és szükség esetén felfüggeszti vagy visszavonja a tanúsítványt.
(4)  Amennyiben a tanúsítvány vagy a jóváhagyó határozat kiadása után a megfelelőség ellenőrzése során a bejelentett szervezet megállapítja, hogy valamely CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a továbbiakban nem felel meg a követelményeknek, felszólítja a gyártót a megfelelő korrekciós intézkedések meghozatalára, és szükség esetén felfüggeszti vagy visszavonja a tanúsítványt vagy a jóváhagyó határozatot.
Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 5 bekezdés
(5)  Amennyiben a korrekciós intézkedéseket nem hozzák meg, vagy azok nem érik el a kívánt hatást, a bejelentett szervezet adott esetben korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja a tanúsítványt.
(5)  Amennyiben a korrekciós intézkedéseket nem hozzák meg, vagy azok nem érik el a kívánt hatást, és a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék így továbbra sem felel meg e rendelet követelményeinek, a bejelentett szervezet adott esetben korlátozhatja, felfüggesztheti vagy visszavonhatja a tanúsítványt vagy a jóváhagyó határozatot.
Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  a tanúsítványok bárminemű elutasítása, korlátozása, felfüggesztése vagy visszavonása;
a)  a tanúsítványok vagy jóváhagyó határozatok bárminemű elutasítása, korlátozása, felfüggesztése vagy visszavonása;
Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – cím
A kockázatot jelentő, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek kezelésére vonatkozó nemzeti szintű eljárások
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
Amennyiben valamely tagállam piacfelügyeleti hatóságainak elégséges indokuk van azt feltételezni, hogy egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék kockázatot jelent az emberek, állatok vagy növények egészségére, a biztonságra vagy a környezetre, akkor elvégzik az érintett termésnövelő termék értékelését, amely kiterjed az ezen rendeletben meghatározott követelményekre is. Az érintett gazdasági szereplők e célból a szükséges módon együttműködnek a piacfelügyeleti hatóságokkal.
Amennyiben valamely tagállam piacfelügyeleti hatóságainak elégséges indokuk van azt feltételezni, hogy egy CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék kockázatot jelent az emberek, állatok vagy növények egészségére, a biztonságra vagy a környezetre, vagy a közérdek védelmének valamely más, e rendelet által lefedett szempontjára, akkor elvégzik az érintett termésnövelő termék értékelését, amely kiterjed az ezen rendeletben meghatározott valamennyi vonatkozó követelményre is. Az érintett gazdasági szereplők e célból a szükséges módon együttműködnek a piacfelügyeleti hatóságokkal.
(A módosítás az „elfogadhatatlan kockázat” kifejezés „kockázat” kifejezéssel való helyettesítésére vonatkozó horizontális módosítást is magában foglalja. A társjogalkotók jóváhagyása esetén a szövegben mindenütt át kell vezetni a szükséges módosításokat, az alábbi módosítások megfelelő szövegrészeit is beleértve.)
Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Amennyiben az értékelés során a piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nem felel meg az ezen rendeletben megállapított követelményeknek, akkor haladéktalanul felszólítják a gazdasági szereplőt a megfelelő korrekciós intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a termésnövelő termék ésszerű időn belül megfeleljen az említett követelményeknek, vagy kivonják a terméket a forgalomból, visszahívják azt, vagy eltávolítsák róla a CE-jelölést.
Amennyiben az értékelés során a piacfelügyeleti hatóságok megállapítják, hogy a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nem felel meg az ezen rendeletben megállapított követelményeknek, akkor haladéktalanul felszólítják a gazdasági szereplőt a megfelelő korrekciós intézkedések megtételére annak érdekében, hogy a termésnövelő megfeleljen az említett követelményeknek, vagy – az előírásuktól függően és a veszély jellegével arányosan észszerű időn belül – kivonják a terméket a forgalomból vagy visszahívják azt és eltávolítsák róla a CE-jelölést.
Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
Amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a megfelelő korrekciós intézkedéseket az (1) bekezdés második albekezdésében említett időszakon belül, a piacfelügyeleti hatóságok meghozzák az összes megfelelő ideiglenes intézkedést a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nemzeti piacon történő forgalmazásának megtiltása vagy korlátozása, illetve a forgalomból való kivonása vagy visszahívása érdekében.
Amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a megfelelő korrekciós intézkedéseket az (1) bekezdés második albekezdésében említett időszakon belül, a piacfelügyeleti hatóságok meghozzák az összes megfelelő ideiglenes intézkedést a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék nemzeti piacon történő forgalmazásának megtiltása vagy korlátozása, illetve a forgalomból való kivonása vagy visszahívása érdekében. A piacfelügyeleti hatóságok ezzel kapcsolatos kötelezettségei nem csorbítják a tagállamoknak azt a jogát, hogy szabályozhatják a CE-jelöléssel el nem látott, a piacon beszerezhető termésnövelő termékeket.
Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 5 bekezdés – b pont
b)  a megfelelőség vélelmezését megalapozó, a 12. cikkben említett harmonizált szabványok hiányosságai.
b)  a 12. cikkben említett harmonizált szabványok hiányosságai;
Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 5 bekezdés – b a pont (új)
ba)   a 13. cikkben említett egységes előírások hiányosságai.
Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  Amennyiben a nemzeti intézkedés indokoltnak minősül, és a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék meg nem felelése a 37. cikk (5) bekezdésének ba) pontjában említett egységes előírások hiányosságainak a következménye, akkor a Bizottság haladéktalanul elfogad egy olyan végrehajtási jogi aktust, amely módosítja vagy hatályon kívül helyezi az érintett egységes előírást. Az említett végrehajtási aktusokat a 41. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.
Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés
(1)  Amennyiben egy tagállam a 37. cikk (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfelel ennek a rendeletnek, azonban mégis elfogadhatatlan kockázatot jelent az emberek, állatok vagy növények egészségére, a biztonságra vagy a környezetre, felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy ésszerű időn belül vagy tegyen megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett termésnövelő termék a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot, vagy vonja ki a termésnövelő terméket a forgalomból, vagy hívja vissza azt.
(1)  Amennyiben egy tagállam a 37. cikk (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően megállapítja, hogy bár a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék megfelel ennek a rendeletnek, azonban mégis kockázatot jelent az emberek, állatok vagy növények egészségére, a biztonságra vagy a környezetre, agy a közérdek védelmének valamely más, e rendelet által lefedett szempontjára, haladéktalanul felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy a piacfelügyeleti hatóságok által előírt ésszerű időn belül és a veszély jellegével arányosan vagy tegyen megfelelő intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy az érintett termésnövelő termék a forgalomba hozatalkor többé ne jelentsen kockázatot, vagy vonja ki a termésnövelő terméket a forgalomból, vagy hívja vissza azt.
Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
40 cikk – 1 bekezdés – c pont
c)  a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméket nem látták el az EU-megfelelőségi nyilatkozattal;
c)  az EU-megfelelőségi nyilatkozatot nem készítették el;
Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján hozzáigazítsa az I–IV. mellékletet a tudományos és a műszaki fejlődéshez, valamint megkönnyítse az olyan CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek a belső piachoz való hozzáférését és szabad mozgását,
(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján hozzáigazítsa az I–IV. mellékletet a tudományos és a műszaki fejlődéshez, figyelembe véve a tagállamokban már engedélyezett termékeket és anyagokat, különösen a termésnövelő termékek állati melléktermékekből és hasznosított hulladékból történő előállítása tekintetében, valamint az olyan, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékeknek a belső piachoz való hozzáférésének és szabad mozgásának megkönnyítése céljából:
a)  amelyek tekintetében jelentős kereskedelem valószínűsíthető a belső piacon, és
a)  amelyek tekintetében jelentős kereskedelem lehetséges a belső piacon, és
b)  amelyek tekintetében tudományos bizonyítékok támasztják alá, hogy nem jelentenek elfogadhatatlan kockázatot az emberek, állatok vagy növények egészségére, a biztonságra vagy a környezetre, valamint kellően hatékonyak.
b)  amelyek tekintetében tudományos bizonyítékok támasztják alá, hogy nem jelentenek kockázatot az emberek, állatok vagy növények egészségére, a biztonságra vagy a környezetre, valamint kellően hatékonyak.
Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  ... [E rendelet hatálybalépésének időpontja] után indokolatlan késedelmek nélkül a Bizottság az (1) bekezdésnek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el a célból, hogy módosítsa a II. mellékletben meghatározott összetevő-kategóriákat, főként azért, hogy ezeket az összetevő-kategóriákat kiegészítse az állati melléktermékekkel – melyek tekintetében végpont került megállapításra, a struvittal, a bioszénnel és a hamualapú termékekkel, valamint meghatározza az említett kategóriák e termékekkel való kiegészítésének követelményeit. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásakor a Bizottság kifejezetten figyelembe veszi a tápanyagok kinyerése terén megvalósuló technológiai haladást.
Módosítás 345
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 b bekezdés (új)
(1b)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, hogy meghosszabbítsa az I. melléklet, II. rész, 1.B. funkció szerinti termékkategória (3) pontja a) pontjának 2. alpontjában és az I. melléklet, II. rész, 1.C. termékfunkció szerinti termékkategória (2) pontja a) pontjának 2. alpontjában meghatározott 20 mg/kg-os határérték hatályba lépésének időpontját, amennyiben alapos hatásvizsgálat alapján bizonyítéka van arra vonatkozóan, hogy egy szigorúbb határérték bevezetése komolyan veszélyeztetné az Unió termésnövelő termékekkel való ellátását.
Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
(2)  Amennyiben az (1) bekezdés értelmében a Bizottság módosítja a II. mellékletet annak érdekében, hogy új mikroorganizmusokkal egészítse ki az érintett organizmusokra vonatkozó összetevő-kategóriát, ezt a következő adatok alapján teszi meg:
(2)  Amennyiben a Bizottság módosítja a II. mellékletet annak érdekében, hogy új mikroorganizmus-törzsekkel egészítse ki az érintett organizmusokra vonatkozó összetevő-kategóriát, ezt – miután ellenőrizte, hogy a további mikroorganizmusok minden érintett törzse megfelel az e cikk (1) bekezdésének b) pontjában foglalt követelményeknek – a következő adatok alapján teszi meg:
Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)  a mikroorganizmus neve;
a)  a mikroorganizmus neve törzsszinten;
Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – c pont
c)  a biztonságos gyártásra és a mikroorganizmus felhasználására vonatkozó historikus adatok;
c)  a biztonságos gyártásra és a mikroorganizmus felhasználására vonatkozó tudományos szakirodalom;
Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – d pont
d)  az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által meghatározott „vélelmezetten biztonságos” minősítés követelményeinek megfelelő mikroorganizmus-fajokkal fennálló taxonómiai kapcsolat;
d)  az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által meghatározott „vélelmezetten biztonságos” minősítés követelményeinek megfelelő mikroorganizmus-fajokkal fennálló taxonómiai kapcsolat, vagy hivatkozás a felhasznált mikroorganizmusok biztonságosságára vonatkozó, az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett harmonizált szabványoknak való megfelelésre, vagy – ha nem állnak rendelkezésre ilyen harmonizált szabványok – a mikroorganizmusok biztonságosságának értékelésére vonatkozóan a Bizottság által elfogadott előírásoknak való megfelelésre;
Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
Az e területen tapasztalható gyors technológiai fejlődés miatt a Bizottság ... [e rendelet hatálybalépésének időpontja után egy évvel]-ig felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkének megfelelően a mikroorganizmusok értékelési kritériumainak meghatározásáról, amelyek felhasználhatók növénytápláló termékekben, egy pozitív listára történő névleges felvétel nélkül.
Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
... [Hat hónappal e rendelet hatálybalépésének dátumát követően]-ig a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 43. cikkel összhangban történő elfogadása révén módosítja a II. mellékletet, hogy az e rendelet II. mellékletének 11. összetevő-kategóriájában meghatározott állati melléktermékek listái tekintetében beillessze a mellékletbe az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdésével összhangban meghatározott gyártásilánc-végpontokat.
Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)   Az (1) bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása során a Bizottság módosítja az összetevő-kategóriákat, melyek meghatározzák a II. mellékletben a tápanyagpolimerektől eltérő polimerekre vonatkozó követelményeket, tükrözve a legfrissebb tudományos eredményeket és a technológiai fejlődést, továbbá ... [e rendelet alkalmazásának kezdőnapja után három évvel]-ig meghatározza a polimerikus szén szén-dioxiddá (CO2)való átalakulására vonatkozó kritériumokat, illetve a biológiai lebonthatóságra vonatkozó kapcsolódó vizsgálati módszereket.
Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 b bekezdés (új)
(3b)  Az (1) bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (1) elfogadása során a Bizottság módosítja az összetevő-kategóriákat, melyek meghatározzák a II. mellékletben az egyéb ipari melléktermékekre vonatkozó kritériumokat annak érdekében, hogy azok tükrözzék a jelenlegi gyártási eljárásokat, a technológiai fejlődést és a legfrissebb tudományos eredményeket, továbbá ... [e rendelet hatálybalépésének időpontja után egy évvel]-ig meghatározza az ipari melléktermékekre vonatkozó kritériumokat az összetevő-kategóriába történő belefoglalás céljából.
Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  Egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
44 cikk – 1 bekezdés
A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést meghoznak azok végrehajtásának biztosítása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról és intézkedésekről, és haladéktalanul bejelentik az ezeket érintő esetleges későbbi módosításokat.
A tagállamok megállapítják az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést meghoznak azok végrehajtásának biztosítása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról és intézkedésekről, és haladéktalanul bejelentik az ezeket érintő esetleges későbbi módosításokat. A tagállamok minden szükséges intézkedést meghoznak a szankciókra vonatkozó szabályaik érvényesítése érdekében.
Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
1069/2009/EK rendelet
5 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
1a.  a (2) bekezdésben a következő albekezdés kerül beillesztésre az első albekezdés után:
„A 32. cikk hatálya alá tartozó, a műtrágyák előállítására a tagállamokban már széles körben használt, állatokból származó termékek esetében a Bizottság ... [hat hónappal a termésnövelő termékekről szóló rendelet hatályba lépését követően]-ig meghatározza ezeket a végpontokat.”
Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1107/2009/EK rendelet
3 cikk – 34 bekezdés – bevezető rész
3.   „34. «növényi biostimuláns»: olyan termék, amely tápanyagtartalmától függetlenül stimulálja a növény tápanyagellátási folyamatait azzal a kizárólagos céllal, hogy a növény következő tulajdonságai közül egyet vagy többet javítson:
„34. «növényi biostimuláns»: olyan termék, amely tápanyagtartalmától függetlenül a növény tápanyagellátási folyamatait stimuláló anyagot vagy mikroorganizmust, vagy az ilyen anyagok és/vagy mikroorganizmusok bármely kombinációját tartalmazza, azzal a kizárólagos céllal, hogy a növény vagy a növény rhizoszférája következő tulajdonságai közül egyet vagy többet javítson:
Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1107/2009/EK rendelet
3 cikk – 34 pont – c pont
c)  a növény minőségi tulajdonságai.
c)  a növény minősége.
Módosítás 96
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1107/2009/EK rendelet
3 cikk – 34 pont – c a pont (új)
ca)   a talaj, a rhizoszféra tápanyagellátása;
Módosítás 97
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1107/2009/EK rendelet
3 cikk – 34 pont – c b pont (új)
cb)   szerves vegyületek bomlása a talajban;
Módosítás 98
Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
1107/2009/EK rendelet
3 cikk – 34 pont – c c pont (új)
cc)  humuszképződés;
Módosítás 99
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – cím
Átmeneti rendelkezések
Átmeneti rendelkezések, jelentéstétel és felülvizsgálat
Módosítás 100
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 bekezdés
A tagállamok nem akadályozzák meg a 2003/2003/EK rendeletnek megfelelően, [Publications office, please insert the date of application of this Regulation] előtt az „EK-műtrágya” megjelölésű, műtrágyaként forgalomba hozott termékek forgalmazását. Az 5. cikk rendelkezései azonban értelemszerűen alkalmazandók ezekre a termékekre.
A tagállamok nem akadályozzák meg a 2003/2003/EK rendeletnek megfelelően, ... [tizenkét hónappal a rendelet alkalmazása után] előtt az „EK-műtrágya” megjelölésű, műtrágyaként forgalomba hozott termékek forgalmazását. Az 5. cikk rendelkezései azonban értelemszerűen alkalmazandók ezekre a termékekre.
Módosítás 101
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 a bekezdés (új)
(1a)  Azok a tagállamok, amelyek a szerves-ásványi trágyában és szervetlen trágyában lévő kadmiumtartalomra (Cd) vonatkozóan az I melléklet II. részében foglalt 1(B)(3)a) és 1 (C)(I)(2)a) funkció szerinti termékkategóriában meghatározottnál alacsonyabb határértéket vezettek már be, e szigorúbb határértéket mindaddig fenntarthatják, amíg az e rendeletnek megfelelően meghatározott határérték annál alacsonyabb vagy azzal egyenlő. A tagállamok legkésőbb ... [hat hónappal e rendelet hatálybalépésének dátumát követően]-ig értesítik a Bizottságot az ilyen meglévő nemzeti intézkedésekről.
Módosítás 102
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 b bekezdés (új)
(1b)  A Bizottság legkésőbb ... [az e rendelet alkalmazásának kezdetétől számított 42 hónap elteltével]-án/én jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli e rendelet alkalmazását és annak átfogó hatását a célkitűzések elérése tekintetében, ideértve a kkv-kra gyakorolt hatást is. A jelentésnek elsősorban az alábbiakat kell megvizsgálnia:
a)  a termésnövelő termékek belső piaca működésének értékelése – ideértve a megfelelőségértékelést és a piacfelügyelet hatékonyságát is –, a részleges harmonizálás termékekre kifejtett hatásának elemzése, a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek és a nemzeti szabályok értelmében forgalomba hozott termésnövelő termékek felhasználási módjai és kereskedelmi forgalma;
b)  a szennyező anyagoknak az e rendelet I. mellékletében meghatározott szintjeire vonatkozó megszorítások alkalmazásának értékelése, bármilyen új, releváns tudományos információ a szennyező anyagok mérgező és rákkeltő hatása tekintetében – amennyiben elérhetővé válik –, ideértve a termésnövelő termékekben lévő urán-szennyezettség kockázatát is;
c)  a kadmiummentesítési technológiák fejlődésének, és az értéklánc mentén jelentkező hatásainak, mértékének és költségeinek, valamint a kadmium mint hulladék kezelésének értékelése; továbbá
d)  a nyersanyagbeszerzés kereskedelmére kifejtett hatások értékelése, ideértve a foszfátérc rendelkezésre állását is.
A jelentés megfelelően figyelembe veszi a technológiai fejlődést, valamint a termésnövelő termékek előállítását és használatát befolyásoló szabványosítási folyamatokat. A jelentéshez ... [öt évvel a rendelet alkalmazását követően]-ig szükség esetén jogalkotási javaslatot is kell csatolni.
... [12 hónappal e rendelet hatályba lépését követően] a Bizottság értékelést nyújt be a trágya felhasználásának végső időpontjára vonatkozó kritériumok meghatározását célzó mezőgazdasági és környezetvédelmi kritériumok alapjául szolgáló tudományos adatokról a feldolgozott állati trágyát tartalmazó vagy abból álló termésnövelő termékek minősítése céljából;
Módosítás 103
Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk – 1 c bekezdés (új)
(1c)  A Bizottság ... [öt évvel e rendelet hatályba lépését követően]-ig felülvizsgálja a mikroorganizmusok megfelelőségértékelési eljárását.
Módosítás 104
Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 2 bekezdés
Ezt a rendeletet 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.
Ezt a rendeletet … [2 évvel e rendelet hatálybalépését követően]-tól/-től kell alkalmazni, a 19–35. cikk kivételével, amelyek ...[egy évvel e rendelet hatálybalépését követően]-tól/-től alkalmazandók, valamint a 13., a 41., a 42., a 43. és a 45. cikk kivételével, amelyek ... [e rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től alkalmazandók.
Módosítás 105
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 1 pont – C a pont (új)
Ca.  Alacsony széntartalmú trágya
Módosítás 106
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – I rész – 5 pont – A pont – I a pont (új)
Ia.  Denitrifikáció-gátló
Módosítás 107
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 4 pont
4.  Amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tartalmaz olyan anyagot, amelyre az élelmiszerek és a takarmányok esetében megengedett maradékanyag-határértékek kerültek meghatározásra az alábbi jogi aktusoknak megfelelően:
törölve
a)  a Tanács 315/93/EGK rendelete32;
b)  az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete33;
c)  az Európai Parlament és a Tanács 470/2009/EK rendelete34; vagy
d)  az Európai Parlament és a Tanács 2002/32/EK irányelve35,
a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő terméknek a használati útmutatóban meghatározottak szerinti használata nem vezethet a szóban forgó határértékek élelmiszerekben és takarmányokban való túllépéséhez.
__________________
32 A Tanács 1993. február 8-i 315/93/EGK rendelete az élelmiszerekben előforduló szennyező anyagok ellenőrzésére vonatkozó közösségi eljárások megállapításáról (HL L 37., 1993.2.13., 1. o.).
33 Az Európai Parlament és a Tanács 2005. február 23-i 396/2005/EK rendelete a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.).
34 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. május 6-i 470/2009/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerekben előforduló farmakológiai hatóanyagok maradékanyag-határértékeinek meghatározására irányuló közösségi eljárásokról, a 2377/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, és a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 152., 2009.6.16., 11. o.).
35 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. május 7-i 2002/32/EK irányelve a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról (HL L 140., 2002.5.30., 10. o.).
Módosítás 108
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 4 a pont (új)
4a.  Az 1107/2009/EK rendelet szerint jóváhagyásra vagy újbóli jóváhagyásra benyújtott, de az 540/2011/EU végrehajtási rendeletben nem szereplő összetevők nem alkalmazhatók termésnövelő termékekben, amennyiben az 1107/2009/EK rendelet 1. cikkének (4) bekezdése indokolja a kimaradást.
Módosítás 109
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.A. funkció szerinti termékkategória – 1 pont
1.  A szerves trágya
1.  A szerves trágya
–  szént (C) és
–  szerves szént (Corg) és
–  kizárólag
–  kizárólag
biológiai eredetű tápanyagokat tartalmaz, a fosszilis és a geológiai formációkba ágyazott anyagok kivételével.
biológiai eredetű tápanyagokat tartalmaz, így tőzeget, ideértve a leonarditot, a lignitet és az ezen anyagokból kinyert egyéb anyagokat is, kivéve azonban a fosszilis vagy a geológiai formációkba ágyazott egyéb anyagokat.
Módosítás 110
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.A. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 1 franciabekezdés
–  kadmium (Cd) 1,5 mg/kg szárazanyag-tartalom,
–  kadmium (Cd) 1,0 mg/kg szárazanyag-tartalom,
Módosítás 112
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.A. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 6 franciabekezdés
–  biuret (C2H5N3O2) 12 g/kg szárazanyag-tartalom.
–  biuret (C2H5N3O2) a kimutathatósági határ alatt.
Módosítás 113
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.A. funkció szerinti termékkategória – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

3.  Szalmonella spp. nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 25 grammos mintában.

Módosítás

3.  A szerves trágyában kórokozók nem lehetnek jelen a következő táblázatban meghatározott határértékeket meghaladó koncentrációban:

Megvizsgálandó mikroorganizmusok

Mintavételi tervek

Határérték

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

25 g-ban vagy 25 ml-ben nincs jelen

Escherichia coli vagy Enterococcaceae

5

5

0

1 g-ban vagy 1 ml-ben 1000

amennyiben n = a vizsgálandó minták száma

c = a minták száma, ahol a baktériumok CFU-ban kifejezett száma m és M között lehet

m = a baktériumok CFU-ban kifejezett számának azon küszöbértéke, amely kielégítőnek tekinthető

M = a baktériumok CFU-ban kifejezett számának maximális értéke

Az Ascaris spp. és a Toxocara spp. paraziták fejlődésük egyik szakaszában sem lehetnek jelen 100 g vagy 100 ml szerves trágyában.

Módosítás 114
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.A.I. funkció szerinti termékkategória – 1 a pont (új)
1a.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék legalább a következő garantált tápanyagok egyikét tartalmazza: nitrogén (N), foszfor-pentoxid (P2O5) vagy kálium-oxid (K2O).
Módosítás 115
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.A.I. funkció szerinti termékkategória – 2 a pont (új)
2a.  Amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék egynél több tápanyagot tartalmaz, a termék az elsődleges garantált tápanyagokat az alább megjelölt minimális mennyiségben tartalmazza: □
összes nitrogén (N) 2,5 tömegszázalék, vagy összes foszfor-pentoxid (P2O5) 2,0 tömegszázalék, vagy összes kálium-oxid (K2O) 2 tömegszázalék és
összes tápanyagmennyiség 6,5 tömegszázalék.
Módosítás 116
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.A.II. funkció szerinti termékkategória – 1 a pont (új)
1a.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék legalább a következő garantált tápanyagok egyikét tartalmazza: nitrogén (N), foszfor-pentoxid (P2O5) vagy kálium-oxid (K2O).
Módosítás 117
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.A.II. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – bevezető rész
2.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék legalább a következő garantált tápanyagok egyikét tartalmazza a megjelölt minimális mennyiségben:
2.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék legalább a következő garantált makroelemek egyikét tartalmazza a megjelölt minimális mennyiségben:
Módosítás 118
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.A.II. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 1 franciabekezdés
–  összes nitrogén (N) 2 tömegszázalék,
–  összes nitrogén (N) 1 tömegszázalék, és/vagy
Módosítás 119
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.A.II. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 2 franciabekezdés
–  összes foszfor-pentoxid (P2O5) 1 tömegszázalék, vagy
–  összes foszfor-pentoxid (P2O5) 2 tömegszázalék, vagy
Módosítás 120
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.A.II. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 3 franciabekezdés
–  összes kálium-oxid (K2O) 2 tömegszázalék.
–  összes kálium-oxid (K2O) 1 tömegszázalék (egy százalék) és
Módosítás 121
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.A.II. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 3 a franciabekezdés (új)
–  összes tápanyagmennyiség 6,5 tömegszázalék.
Módosítás 122
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.A.II. funkció szerinti termékkategória – 2 a pont (új)
2a.  Amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék egynél több tápanyagot tartalmaz, a termék az elsődleges garantált tápanyagokat az alább megjelölt minimális mennyiségben tartalmazza: □
összes nitrogén (N) 2 tömegszázalék, vagy összes foszfor-pentoxid (P2O5) 1 tömegszázalék, vagy összes kálium-oxid (K2O) 2 tömegszázalék és
összes tápanyagmennyiség 5 tömegszázalék.
Módosítás 123
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.B. funkció szerinti termékkategória – 1 pont
1.  A szerves-ásványi trágya a következő összetevőkből álló készítmény:
1.  A szerves-ásványi trágya a következő összetevőkből álló készítmény:
–  egy vagy több, az alábbi 1.C. funkció szerinti termékkategóriában meghatározott szervetlen trágya, valamint
–  egy vagy több, az alábbi 1.C. funkció szerinti termékkategóriában meghatározott ásványi trágya, valamint
–  egy olyan anyag, amely szerves szént (C) és
–  egy vagy több olyan anyag, amely szerves szént (Corg) és
–  kizárólag biológiai eredetű tápanyagokat tartalmaz, a fosszilis és a geológiai formációkba ágyazott anyagok kivételével.
–  kizárólag biológiai eredetű tápanyagokat tartalmaz, így tőzeget, ideértve a leonarditot, a lignitet és az ezen anyagokból kinyert egyéb anyagokat is, kivéve azonban a fosszilis vagy a geológiai formációkba ágyazott egyéb anyagokat.
Módosítás 343
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.B. funkció szerinti termékkategória – 3 pont – a pont – 2 alpont – 2 és 3 franciabekezdés
–  [Kiadóhivatal, kérjük, illesszék be a következő dátumot: e rendelet e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított három év]-tól/től: 40 mg/kg foszfor-pentoxid (P2O5), és
–  [Kiadóhivatal, kérjük, illesszék be a következő dátumot: e rendelet e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított hat év]-tól/től: 40 mg/kg foszfor-pentoxid (P2O5), és
–  [Kiadóhivatal, kérjük, illesszék be a következő dátumot: e rendelet e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított tizenkét év]-tól/től: 20 mg/kg foszfor-pentoxid (P2O5),
–  [Kiadóhivatal, kérjük, illesszék be a következő dátumot: e rendelet e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított tizenhat év]-tól/től: 20 mg/kg foszfor-pentoxid (P2O5),
Módosítás 126
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.B. funkció szerinti termékkategória – 4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

4.  Szalmonella spp. nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 25 grammos mintában.

Módosítás

4.  A szerves-ásványi trágyában kórokozók nem lehetnek jelen a következő táblázatban meghatározott határértékeket meghaladó koncentrációban:

Megvizsgálandó mikroorganizmusok

Mintavételi tervek

Határérték

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

25 g-ban vagy 25 ml-ben nincs jelen

Escherichia coli vagy Enterococcaceae

5

5

0

1 g-ban vagy 1 ml-ben 1000

amennyiben n = a vizsgálandó minták száma

c = a minták száma, ahol a baktériumok CFU-ban kifejezett száma m és M között lehet

m = a baktériumok CFU-ban kifejezett számának azon küszöbértéke, amely kielégítőnek tekinthető

M = a baktériumok CFU-ban kifejezett számának maximális értéke

Az Ascaris spp. és a Toxocara spp. paraziták fejlődésük egyik szakaszában sem lehetnek jelen 100 g vagy 100 ml szerves-ásványi trágyában.

Módosítás 127
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.B.I. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 2 franciabekezdés
–  összes foszfor-pentoxid (P2O5) 2 tömegszázalék, vagy
–  semleges ammónium-citrátban és vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5) tömegszázalék, vagy
Módosítás 128
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.B.I. funkció szerinti termékkategória – 2 a pont (új)
2a.  Amennyiben a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék egynél több tápanyagot tartalmaz, a termék az elsődleges garantált tápanyagokat az alább megjelölt minimális mennyiségben tartalmazza:
összes nitrogén (N) 2,5 tömegszázalék, melyből a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék 1 tömegszázaléka szerves nitrogén (N), vagy összes foszfor-pentoxid (P2O5) 2 tömegszázalék, vagy összes kálium-oxid (K2O) 2 tömegszázalék és
összes tápanyagmennyiség 6,5 tömegszázalék.
Módosítás 129
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.B.I. funkció szerinti termékkategória – 4 pont
4.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék valamennyi egysége a garantált tartalomnak megfelelő mennyiségben tartalmazza a szerves anyagokat és a tápanyagokat.
4.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék valamennyi egysége a garantált tartalomnak megfelelő mennyiségben tartalmazza a szerves szént és az összes tápanyagot. Egy egység a termék egy darabját jelenti, például a granulátumokat, pelleteket stb.
Módosítás 130
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.B.II. funkció szerinti termékkategória – 2 a pont (új)
2a.  Amennyiben a termék egynél több tápanyagot tartalmaz, az alábbi minimális mennyiségeknek kell jelen lenniük:
–  összes nitrogén (N) 1 tömegszázalék, vagy
–  összes foszfor-pentoxid (P2O5) 1 tömegszázalék, vagy
–  összes kálium-oxid (K2O) 1 tömegszázalék
és amennyiben a tápanyagok összessége eléri legalább a 4 tömegszázalékot.
Módosítás 131
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.B.II. funkció szerinti termékkategória – 3 pont
3.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék legalább 3 tömegszázalék szerves szént (C) tartalmaz.
3.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék legalább 1 tömegszázalék szerves szént (C) tartalmaz.
Módosítás 132
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória – 1 pont
1.   A szervetlen trágya a szerves és a szerves-ásványi trágyától eltérő trágya.
1.   Az ásványi trágya olyan trágya, amely ásványi formában vagy ásványi formájúvá feldogozva tartalmaz állati vagy növényi eredetű tápanyagokat. A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék szervesszén-tartalma (Corg) nem haladhatja meg az 1 tömegszázalékot. Ez nem foglalja magában a 9. és 10. összetevő-kategória követelményeinek megfelelő bevonatokból, valamint az 5. funkció szerinti termékkategória és a 8. összetevő-kategória követelményeinek megfelelő agronómiai adalékanyagokból származó szenet.
Módosítás 133
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória – 1 a pont (új)
1a.  A foszfortrágyáknak a következő minimális oldékonysági szintek legalább egyikének meg kell felelniük, hogy a növény számára felvehetők legyenek, máskülönben nem nevezhetők foszfortrágyának:
–  vízben való oldhatóság: az összes P minimum 40%-a, vagy
–  semleges ammónium-citrátban való oldhatóság: az összes P minimum 75%-a, vagy
–  hangyasavban való oldhatóság (csak lágy ásványi foszfát esetén): az összes P minimum 55%-a.
Módosítás 134
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória – 1 b pont (új)
1b.  A megadható összes nitrogéntartalom az ammónium-nitrogén, a nitrát-nitrogén, a karbamid nitrogén, a metilén-karbamidban jelen lévő nitrogén, az izobutilidén-dikarbamidban jelen lévő nitrogén és a krotonilidén-dikarbamidban jelen lévő nitrogén összegéből adódik. A megadható foszfortartalom a foszfát formájában jelen lévő foszforból adódik. Új formák tudományos vizsgálatot követően, a 42. cikk (1) bekezdésével összhangban vehetők fel.
Módosítás 135
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I. funkció szerinti termékkategória – 1 pont
1.  A makroelem-tartalmú szervetlen trágya feladata növényeknek a következők közül egy vagy több makroelemmel való ellátása: nitrogén (N), foszfor (P), kálium (K), magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén (S) és nátrium (Na).
1.  A makroelem-tartalmú ásványi trágya feladata növényeknek a következők közül egy vagy több makroelemmel való ellátása:
a)  Elsődleges: nitrogén (N), foszfor (P) és kálium (K).
b)  Másodlagos: magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén (S) vagy nátrium (Na).
Módosítás 344
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – a pont – 2 alpont – 2 és 3 franciabekezdés
–  [Kiadóhivatal, kérjük, illesszék be a következő dátumot: e rendelet e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított három év]-tól/től: 40 mg/kg foszfor-pentoxid (P2O5), és
–  ... [e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított hat év]-tól/től: 40 mg/kg foszfor-pentoxid (P2O5), és
–  [Kiadóhivatal, kérjük, illesszék be a következő dátumot: e rendelet e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított tizenkét év]-tól/től: 20 mg/kg foszfor-pentoxid (P2O5),
–  ... [e rendelet alkalmazásának kezdőnapjától számított tizenhat év]-tól/től: 20 mg/kg foszfor-pentoxid (P2O5),
Módosítás 139
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.a)i. funkció szerinti termékkategória – 1 pont
1.  Az egyetlen makroelemet tartalmazó, szilárd szervetlen trágya garantált tartalma egy tápanyagra korlátozódik.
1.  Az egyetlen makroelemet tartalmazó, szilárd ásványi trágya garantált tartalma
a)   egyetlen makroelemre (nitrogén (N), foszfor (P) és kálium (K)), vagy
Módosítás 140
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.a)i. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – b pont (új)
b)   egyetlen mezoelemre (magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén (S) és nátrium (Na)) korlátozódik.
Módosítás 141
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C. funkció szerinti termékkategória – 1 a pont (új)
1a.   A garantáltan egyetlen makroelemet tartalmazó, szilárd ásványi trágya egy vagy több mezoelemet is tartalmazhat.
Módosítás 142
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.a)i. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – bevezető rész
2.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a következő garantált tápanyagok egyikét tartalmazza a megjelölt minimális mennyiségben:
2.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék elsődleges vagy másodlagos garantált tápanyagokat tartalmaz a megjelölt minimális mennyiségben:
Módosítás 143
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.a)i. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 2 franciabekezdés
–  összes foszfor-pentoxid (P2O5), 12 tömegszázalék,
–  semleges ammónium-citrátban és vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5) 12 tömegszázalék,
Módosítás 144
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.a)i. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 7 franciabekezdés
–  összes nátrium-oxid (Na2O), 1 tömegszázalék.
–  összes nátrium-oxid (Na2O) 3 tömegszázalék.
Módosítás 145
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.a)ii. funkció szerinti termékkategória – 1 pont
1.  A több makroelemet tartalmazó, szilárd szervetlen trágya garantált tartalma egynél több tápanyag.
1.  A több makroelemet tartalmazó, szilárd ásványi trágya garantált tartalma egynél több elsődleges és/vagy másodlagos tápanyag.
Módosítás 146
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.a)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – bevezető rész
2.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a következő garantált tápanyagok közül egynél többet tartalmaz a megjelölt minimális mennyiségben:
2.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a garantált elsődleges és/vagy másodlagos tápanyagok közül egynél többet tartalmaz a megjelölt minimális mennyiségben:
Módosítás 147
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.a)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 2 franciabekezdés
–  összes foszfor-pentoxid (P2O5), 3 tömegszázalék,
–  összes foszfor-pentoxid (P2O5) 5 tömegszázalék, semleges ammónium-citrátban és vízben oldható.
Módosítás 148
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.a)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 3 franciabekezdés
–  összes kálium-oxid (K2O), 3 tömegszázalék.
–  összes kálium-oxid (K2O) 5 tömegszázalék,
Módosítás 149
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.a)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 4 franciabekezdés
–  összes magnézium-oxid (MgO), 1,5 tömegszázalék,
–  összes magnézium-oxid (MgO) 2 tömegszázalék,
Módosítás 150
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.a)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 5 franciabekezdés
–  összes kalcium-oxid (CaO), 1,5 tömegszázalék,
–  összes kalcium-oxid (CaO) 2 tömegszázalék,
Módosítás 151
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.a)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 6 franciabekezdés
–  összes kén-trioxid (SO3), 1,5 tömegszázalék, vagy
–  összes kén-trioxid (SO3) 5 tömegszázalék,
Módosítás 152
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.a)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 7 franciabekezdés
–  összes nátrium-oxid (Na2O), 1 tömegszázalék.
–  összes nátrium-oxid (Na2O) 3 tömegszázalék.
Módosítás 153
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.a)i-ii.A) funkció szerinti termékkategória – 5 pont – 1 franciabekezdés
–  öt, a IV. melléklet A1 moduljának 4.2. szakaszában meghatározott hőkezelési ciklust követően
–  öt, a IV. melléklet A1 moduljának 4.2. szakaszában meghatározott hőkezelési ciklust követően, a forgalomba hozatal előtti vizsgálat érdekében,
Módosítás 154
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.b)i. funkció szerinti termékkategória – 1 pont
1.  Az egyetlen makroelemet tartalmazó, folyékony szervetlen trágya garantált tartalma egy tápanyagra korlátozódik.
1.  Az egyetlen makroelemet tartalmazó, folyékony ásványi trágya garantált tartalma
a)   egy makroelemre,
Módosítás 155
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.b)i. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – b pont (új)
b)   egy mezoelemre korlátozódik.
Módosítás 156
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.b)i. funkció szerinti termékkategória – 1 a pont (új)
1a.   A garantáltan egyetlen makroelemet tartalmazó, folyékony ásványi trágya egy vagy több mezoelemet is tartalmazhat.
Módosítás 157
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.b)i. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – bevezető rész
2.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a következő garantált tápanyagok egyikét tartalmazza a megjelölt minimális mennyiségben:
2.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a garantált elsődleges és/vagy másodlagos tápanyagokat tartalmaz a megjelölt minimális mennyiségben:
Módosítás 158
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.b)i. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 2 franciabekezdés
–  összes foszfor-pentoxid (P2O5), 5 tömegszázalék,
–  összes foszfor-pentoxid (P2O5) 5 tömegszázalék, semleges ammónium-citrátban és vízben oldható,
Módosítás 159
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.b)i. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 6 franciabekezdés
–  összes kén-trioxid (SO3), 5 tömegszázalék, vagy
–  összes kén-trioxid (SO3), 5 tömegszázalék,
Módosítás 160
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.b)i. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 7 franciabekezdés
–  összes nátrium-oxid (Na2O), 1 tömegszázalék.
–  összes nátrium-oxid (Na2O) 0,5–5 tömegszázalék.
Módosítás 161
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.b)ii. funkció szerinti termékkategória – 1 pont
1.  A több makroelemet tartalmazó, folyékony szervetlen trágya garantált tartalma egynél több tápanyag.
1.  A több makroelemet tartalmazó, folyékony ásványi trágya garantált tartalma egynél több elsődleges és/vagy másodlagos tápanyag.
Módosítás 162
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.b)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – bevezető rész
2.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a következő garantált tápanyagok közül egynél többet tartalmaz a megjelölt minimális mennyiségben:
2.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék a garantált elsődleges és/vagy másodlagos tápanyagok közül egynél többet tartalmaz a megjelölt minimális mennyiségben:
Módosítás 163
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.b)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 1 franciabekezdés
–  összes nitrogén (N), 1,5 tömegszázalék,
–  összes nitrogén (N) 3 tömegszázalék, vagy
Módosítás 164
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.b)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 2 franciabekezdés
–  összes foszfor-pentoxid (P2O5), 1,5 tömegszázalék,
–  összes foszfor-pentoxid (P2O5) 1,5 tömegszázalék, semleges ammónium-citrátban és vízben oldható,
Módosítás 165
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.b)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 3 franciabekezdés
–  összes kálium-oxid (K2O), 1,5 tömegszázalék.
–  összes kálium-oxid (K2O) 3 tömegszázalék, vagy
Módosítás 166
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.b)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 4 franciabekezdés
–  összes magnézium-oxid (MgO), 0,75 tömegszázalék,
–  összes magnézium-oxid (MgO) 1,5 tömegszázalék, vagy
Módosítás 167
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.b)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 5 franciabekezdés
–  összes kalcium-oxid (CaO), 0,75 tömegszázalék,
–  összes kalcium-oxid (CaO) 1,5 tömegszázalék, vagy
Módosítás 168
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.I.b)ii. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 6 franciabekezdés
–  összes kén-trioxid (SO3), 0,75 tömegszázalék, vagy
–  összes kén-trioxid (SO3) 1,5 tömegszázalék, vagy
Módosítás 169
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C.II. funkció szerinti termékkategória – 1 pont
1.  A mikroelem-tartalmú szervetlen trágya a makroelem-tartalmú trágyáktól eltérő szervetlen trágya, amelynek feladata növényeknek a következők közül egy vagy több tápanyaggal való ellátása: bór (B), kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán (Mn), molibdén (Mo) vagy cink (Zn).
1.  A mikroelem-tartalmú szervetlen trágya a makroelem-tartalmú trágyáktól eltérő szervetlen trágya, amelynek feladata növényeknek a következők közül egy vagy több tápanyaggal való ellátása: bór (B), kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán (Mn), molibdén (Mo), szelén (Se), szilícium (Si) vagy cink (Zn).
Módosítás 170
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 1.C. a funkció szerinti termékkategória (új)
1.C.a) funkció szerinti termékkategória: ALACSONY SZÉNTARTALMÚ TRÁGYA
1.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékre az alacsony széntartalmú trágya kifejezést kell alkalmazni, amennyiben a termék legalább 1% és legfeljebb 15% szerves szenet (Corg) tartalmaz.
2.  A kalcium-ciánamidban és a karbamidban, valamint annak vízpára-lecsapódás és asszociációs termékeiben jelen lévő szén nem tartozik bele e meghatározásba.
3.  Az 1.C. funkció szerinti termékkategóriába tartozó szilárd/folyékony, egyszerű/összetett, makroelemet/mikroelemet tartalmazó trágyákra vonatkozó meghatározások e termékkategóriára is érvényesek.
4.  Az 1.C.a) funkció szerinti termékkategória alatt értékesített termékeknek minden olyan esetben meg kell felelniük az I. mellékletben a szerves vagy a szerves-ásványi trágyára megállapított szennyezőanyag-szinteknek, amikor az 1.C. funkció szerinti termékkategória nem tartalmaz semmilyen határértéket a szennyezőanyag-szintekre vonatkozóan.
Módosítás 171
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 2. funkció szerinti termékkategória – 1 pont
1.  A meszezőanyag olyan, a kalcium (Ca) vagy a magnézium (Mg) oxidjait, hidroxidjait, karbonátjait vagy szilikátjait tartalmazó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék, amelynek feladata a talaj savasságának javítása.
1.  A meszezőanyag olyan, a kalcium (Ca) vagy a magnézium (Mg) oxidjait, hidroxidjait, karbonátjait és/vagy szilikátjait tartalmazó, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék, amelynek feladata a talaj savasságának javítása.
Módosítás 398
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 2 funkció szerinti termékkategória – 3 pont
3.  A szárazanyag tekintetében a következő paramétereknek kell teljesülniük:
3.  A szárazanyag tekintetében a következő paramétereknek kell teljesülniük:
–  minimális semlegesítőképességi egyenérték: 15 (CaO-egyenérték) vagy 9 (HO--egyenérték), és
–  minimális semlegesítőképességi egyenérték: 15 (CaO-egyenérték) vagy 9 (HO--egyenérték), és
–  minimális reakcióképesség: 10% vagy hat hónap után 50% (inkubációs vizsgálat)
–  minimális reakcióképesség: 10% vagy hat hónap után 50% (inkubációs vizsgálat), és
–  minimális szemcseméret: 70% < 1 mm, kivéve égetett mész, granulált meszezőanyag és kréta esetén (=a szemcseméret 70%-a eshet át egy 1 mm-es szitán)
Módosítás 175
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3. funkció szerinti termékkategória – 1 pont
A talajjavító anyag a talajhoz való hozzáadásra szánt, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék, amelynek feladata a talaj fizikai vagy kémiai tulajdonságainak, szerkezetének vagy biológiai aktivitásának fenntartása, javítása vagy védelme.
A talajjavító anyag a talajhoz elsődlegesen fizikai tulajdonságainak megtartása vagy javítása érdekében in situ hozzáadott anyag (a talajtakarót is beleértve), amely javíthatja a talaj kémiai és/vagy biológiai tulajdonságait vagy aktivitását.
Módosítás 176
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3. funkció szerinti termékkategória – 1 a pont (új)
1a.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék legalább 15 tömegszázalék biológiai eredetű anyagot tartalmaz.
Módosítás 177
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3.A. funkció szerinti termékkategória – 1 pont
1.  A szerves talajjavító anyag kizárólag biológiai eredetű anyagokat tartalmaz, a fosszilis és a geológiai formációkba ágyazott anyagok kivételével.
1.  A szerves talajjavító anyag kizárólag biológiai eredetű anyagokat tartalmaz, ideértve a tőzeget, a leonarditot, a lignitet és a belőlük kinyert humuszos anyagokat is, kivéve azonban az egyéb, fosszilis és a geológiai formációkba ágyazott anyagokat.
Módosítás 179
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3.A. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 2 franciabekezdés
–  hat vegyértékű króm (Cr VI) 2 mg/kg szárazanyag-tartalom,
–  hat vegyértékű króm (Cr VI) 1 mg/kg szárazanyag-tartalom,
Módosítás 181
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3.A. funkció szerinti termékkategória – 3 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

a)  Szalmonella spp. nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 25 grammos mintában.

Módosítás

a)  A szerves talajjavítóban kórokozók nem lehetnek jelen a következő táblázatban meghatározott határértékeket meghaladó koncentrációban:

Megvizsgálandó mikroorganizmusok

Mintavételi tervek

Határérték

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

25 g-ban vagy 25 ml-ben nincs jelen

Escherichia coli vagy Enterococcaceae

5

5

0

1 g-ban vagy 1 ml-ben 1000

amennyiben n = a vizsgálandó minták száma

c = a minták száma, ahol a baktériumok CFU-ban kifejezett száma m és M között lehet

m = a baktériumok CFU-ban kifejezett számának azon küszöbértéke, amely kielégítőnek tekinthető

M = a baktériumok CFU-ban kifejezett számának maximális értéke

Az Ascaris spp. és a Toxocara spp. paraziták fejlődésük egyik szakaszában sem lehetnek jelen 100g vagy 100ml szerves talajjavító anyagban.

Módosítás 182
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 3.B. funkció szerinti termékkategória – 1 pont
1.  A szervetlen talajjavító anyag a szerves talajjavító anyagtól eltérő talajjavító anyag.
1.  A szervetlen talajjavító anyag a szerves talajjavító anyagtól eltérő talajjavító anyag, és idetartoznak a talajtakaró fóliák is. A biológiailag lebomló talajtakaró fólia olyan biológiailag lebomló polimer fólia, amely megfelel a II. melléklet 10. összetevő-kategóriája 2a. és 3. pontjában foglalt követelményeknek, és amely arra szolgál, hogy a talajra helyezve védje annak szerkezetét, lefojtsa a gyomok növekedését, csökkentse a talaj vízveszteségét vagy megelőze az eróziót.
Módosítás 184
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 4. funkció szerinti termékkategória – 1 pont
1.  A termesztőközeg a gyökér fejlődését elősegítő szubsztrátként való használatra szánt, a talajtól eltérő anyag.
1.  A termesztőközeg a helyszíni talajtól eltérő anyag, amelyben növényeket és gombákat termesztenek.
Módosítás 187
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 4. funkció szerinti termékkategória – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

3.  Szalmonella spp. nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 25 grammos mintában.

Módosítás

3.  A termesztőközegben kórokozók nem lehetnek jelen a következő táblázatban meghatározott határértékeket meghaladó koncentrációban:

Megvizsgálandó mikroorganizmusok

Mintavételi tervek

Határérték

 

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

25 g-ban vagy 25 ml-ben nincs jelen

Escherichia coli vagy Enterococcaceae

5

5

0

1 g-ban vagy 1 ml-ben 1000

amennyiben n = a vizsgálandó minták száma

c = a minták száma, ahol a baktériumok CFU-ban kifejezett száma m és M között lehet

m = a baktériumok CFU-ban kifejezett számának azon küszöbértéke, amely kielégítőnek tekinthető

M = a baktériumok CFU-ban kifejezett számának maximális értéke

Az Ascaris spp. és a Toxocara spp. paraziták fejlődésük egyik szakaszában sem lehetnek jelen 100 g vagy 100 ml termesztőközegben.

Módosítás 188
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5. funkció szerinti termékkategória – 1 pont
Az agronómiai adalékanyag növényeket tápanyaggal ellátó termékhez való hozzáadásra szánt, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék, amelynek feladata a szóban forgó termék tápanyagleadási tulajdonságainak javítása.
Az agronómiai adalékanyag CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék, amelyet a termékekhez való hozzáadásra szánnak, és bizonyított hatással rendelkezik az ásványi vagy mineralizált tápanyagok, vagy mindkettő különböző formáinak átalakulására és/vagy a növények számára való rendelkezésre állására, vagy amelyet a talajhoz való hozzáadásra szánnak azzal a céllal, hogy javítsák a növények általi tápanyagfelvételt vagy csökkentsék a tápanyagveszteségeket.
Módosítás 193
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 5.A.Ia. funkció szerinti termékkategória (új)
5.A.Ia. funkció szerinti termékkategória: Denitrifikáció-gátló
1.  A denitrifikáció-gátló visszafogja a dinitrogén-oxid (N2O) kialakulását azáltal, hogy lelassítja vagy meggátolja a nitrát (NO3-) dinitrogénné (N2) alakulását anélkül, hogy befolyásolná az 5.A.I. funkció szerinti termékkategóriában leírt nitrifikációs folyamatot. Ez hozzájárul a nitrát növény számára való rendelkezésre állásának fokozásához és a N2O-kibocsátások csökkenéséhez.
2.  E módszer eredményessége az erre alkalmas mérőeszközben gyűjtött gázminták dinitrogén-oxid-kibocsátásának mérésével és az említett mintában lévő N2O mennyiségének a gázkromatográfban való mérésével értékelhető. Az értékelés a talaj víztartalmát is feljegyzi.
Módosítás 202
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – bevezető rész
1.  A növényi biostimuláns olyan, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék, amely tápanyagtartalmától függetlenül stimulálja a növény tápanyagellátási folyamatait azzal a kizárólagos céllal, hogy a növény következő tulajdonságai közül egyet vagy többet javítson:
1.  A növényi biostimuláns olyan termék, amely tápanyagtartalmától függetlenül stimulálja a növény tápanyagellátási folyamatait azzal a kizárólagos céllal, hogy a növény, illetve a növény rizoszférájának vagy filloszférájának következő tulajdonságai közül egyet vagy többet javítson:
Módosítás 203
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – c a pont (új)
ca)  a talaj és a rizoszféra tápanyagellátása
Módosítás 204
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – c b pont (új)
cb)  humuszképződés
Módosítás 205
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – c c pont (új)
cc)  szerves vegyületek bomlása a talajban.
Módosítás 206
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – 1 franciabekezdés
–  kadmium (Cd) 3 mg/kg szárazanyag-tartalom,
–  kadmium (Cd) 1,5 mg/kg szárazanyag-tartalom,
Módosítás 208
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6.A. funkció szerinti termékkategória – 1 pont
1.  A mikrobiális növényi biostimuláns kizárólag a II. melléklet 7. összetevő-kategóriájában említett, egy vagy több mikroorganizmusból áll.
1.  A mikrobiális növényi biostimuláns az alábbiakból áll:
a)   a II. melléklet 7. összetevő-kategóriájában említett, egy vagy több mikroorganizmusból;
b)  az e pont a) alpontjában meghatározottaktól különböző egy vagy több mikroorganizmusból. Ezek összetevő-kategóriaként felhasználhatók, amennyiben megfelelnek a II. melléklet 7. összetevő-kategóriájában meghatározott követelményeknek.
Módosítás 209
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6.A. funkció szerinti termékkategória – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

3.  Szalmonella spp. nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 25 grammos vagy 25 milliliteres mintában.

Módosítás

3.  A mikrobiális növényi biostimulánsban kórokozók nem lehetnek jelen a következő táblázatban meghatározott határértékeket meghaladó koncentrációban:

Mikroorganizmusok/toxinjaik, anyagcseretermékeik

Mintavételi tervek

Határérték

 

n

c

 

Salmonella spp.

5

0

25 g-ban vagy 25 ml-ben nincs jelen

Escherichia coli

5

0

1 g-ban vagy 1 ml-ben nincs jelen

Listeria monocytogenes

5

0

25 g-ban vagy 25 ml-ben nincs jelen

Vibrio spp

5

0

25 g-ban vagy 25 ml-ben nincs jelen

Shigella spp

5

0

25 g-ban vagy 25 ml-ben nincs jelen

Staphylococcus aureus

5

0

25 g-ban vagy 25 ml-ben nincs jelen

Enterococcaceae

5

2

10 CFU/g

Anaerob csíraszám, kivéve, ha a mikrobiális biostimuláns egy aerob baktérium

5

2

105 CFU/g vagy ml

Élesztő- és penészszám, kivéve, ha a mikrobiális biostimuláns gomba

5

2

1 000 CFU/g vagy ml

ahol n = a mintaelemek száma; c = a meghatározott határértékek feletti értéket adó mintaelemek száma.

Módosítás 210
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6.A. funkció szerinti termékkategória – 4 pont
4.  Az Escherichia coli. nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 1 grammos vagy 1 milliliteres mintában.
törölve
Módosítás 211
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6.A. funkció szerinti termékkategória – 5 pont
5.  Enterococcaceae családba tartozó baktérium nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékben 10 CFU/g friss tömeg mennyiséget meghaladó mértékben.
törölve
Módosítás 212
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6.A. funkció szerinti termékkategória – 6 pont
6.  A Listeria monocytogenes nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 25 grammos vagy 25 milliliteres mintában.
törölve
Módosítás 213
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6.A. funkció szerinti termékkategória – 7 pont
7.  A Vibrio spp. nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 25 grammos vagy 25 milliliteres mintában.
törölve
Módosítás 214
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6.A. funkció szerinti termékkategória – 8 pont
8.  A Shigella spp. nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 25 grammos vagy 25 milliliteres mintában.
törölve
Módosítás 215
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6.A. funkció szerinti termékkategória – 9 pont
9.  A Staphylococcus aureus nem lehet jelen a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett 1 grammos vagy 1 milliliteres mintában.
törölve
Módosítás 216
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6.A. funkció szerinti termékkategória – 10 pont
10.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékből vett mintában az aerob csíraszám nem haladhatja meg a 105 CFU/g vagy ml értéket, kivéve, ha a mikrobiális biostimuláns aerob baktérium.
törölve
Módosítás 217
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6.A. funkció szerinti termékkategória – 12 pont – 2 albekezdés
a növényi biostimuláns pH-értéke legalább 4.
törölve
Módosítás 218
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 6.A. funkció szerinti termékkategória – 13 pont
13.  A mikrobiális növényi biostimuláns eltarthatósága a címkén meghatározott tárolási feltételek mellett legalább 6 hónap.
törölve
Módosítás 219
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – II rész – 7. funkció szerinti termékkategória – 3 pont – bevezető rész
3.  A keverék nem változtathatja meg az azt alkotó termésnövelő termékek természetét
3.  A keverék nem változtathatja meg az azt alkotó termésnövelő termékek funkcióját:
Módosítás 220
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – I rész – 11 a összetevő-kategória (új)
11a.  összetevő-kategória: Egyéb ipari melléktermékek
Módosítás 221
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 1. összetevő-kategória – 1 pont – bevezető rész
1.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék az alábbiaktól eltérő anyagokat és keverékeket tartalmazhat39:
1.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék az alábbiaktól eltérő anyagokat és keverékeket – ezen belül technikai adalékanyagokat – tartalmazhat39:
__________________
__________________
39 Egy anyagnak az 1. összetevő-kategóriából történő kizárása nem jelenti azt, hogy ne lenne alkalmazható összetevőként egy másik összetevő-kategóriában, amennyiben arra különböző követelmények vonatkoznak. Lásd például az állati melléktermék 11. összetevő-kategóriáját, a polimerek 9. és 10. összetevő-kategóriáját, valamint az agronómiai adalékanyagok 8. összetevő-kategóriáját.
39 Egy anyagnak az 1. összetevő-kategóriából történő kizárása nem jelenti azt, hogy ne lenne alkalmazható összetevőként egy másik összetevő-kategóriában, amennyiben arra különböző követelmények vonatkoznak. Lásd például az állati melléktermék 11. összetevő-kategóriáját, a polimerek 9. és 10. összetevő-kategóriáját, valamint az agronómiai adalékanyagok 8. összetevő-kategóriáját.
Módosítás 222
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 1. összetevő-kategória – 1 pont – b pont
b)  a 2008/98/EK irányelv szerinti melléktermékek;
b)  a 2008/98/EK irányelv szerinti melléktermékek, kivéve azok az 1907/2006/EK rendeletben foglaltak szerint regisztrált melléktermékek, amelyekre nem vonatkozik az 1907/2006/EK rendelet V. mellékletének 5. pontjában meghatározott, regisztrálási kötelezettség alóli mentességek valamelyike;
Módosítás 223
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 1. összetevő-kategória – 1 pont – e pont
e)  polimerek; vagy
e)  polimerek, a talajjal kapcsolatba nem kerülő termesztőközegekben használt polimerek kivételével, vagy
Módosítás 228
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2. összetevő-kategória – 1 pont
1.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék olyan növényeket, növényi részeket vagy növényi kivonatokat tartalmazhat, amelyek nem estek át a következőktől eltérő feldolgozáson: vágás, őrlés, centrifugálás, préselés, szárítás, fagyasztva szárítás vagy vizes kivonás.
1.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék olyan növényeket, növényi részeket vagy növényi kivonatokat tartalmazhat, amelyek nem estek át a következőktől eltérő feldolgozáson: vágás, őrlés, centrifugálás, szitálás, darálás, préselés, szárítás, fagyasztva szárítás, pufferelés, extrudálás, sugárzás, fagykezelés, hővel történő fertőtlenítés, vizes kivonás, vagy bármely más típusú olyan elkészítés vagy feldolgozás, amelynek végterméke az 1907/2006/EK rendelet szerint nem esik regisztrálási kötelezettség alá.
Módosítás 229
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 2. összetevő-kategória – 2 pont
2.  Az 1. pont alkalmazásában a növények magukban foglalják az algákat, de nem terjednek ki a kékmoszatokra.
2.  Az 1. pont alkalmazásában a növények magukban foglalják az algákat, a kékmoszatok kivételével, amelyek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet értelmében veszélyesnek besorolt cianotoxinokat állítanak elő.
Módosítás 230
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 1 pont – bevezető rész
1.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék kizárólag a következő bemeneti anyagok közül egy vagy több aerob komposztálásával nyert komposztot tartalmazhat:
1.  A CE-jelöléssel ellátott növénytápláló termék kizárólag a következő bemeneti anyagok közül egy vagy több aerob komposztálásával és a természetesen előforduló mikrobák ezt követő esetleges megsokszorozódásával nyert komposztot és folyékony vagy nem folyékony mikrobiális vagy nem mikrobiális komposztkivonatokat tartalmazhat:
Módosítás 231
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 1 pont – b pont
b)  az 1069/2009/EK rendelet szerinti 2. és 3. kategóriába tartozó állati melléktermékek;
b)  az 1069/2009/EK rendelet 32. cikkében említett, állati melléktermékekből származó termékek, amelyek esetében az előállítási lánc végpontját az 1069/2009/EK rendelet 5. cikkének megfelelően érték el;
Módosítás 232
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 1 pont – c pont – bevezető rész
c)  feldolgozatlan vagy kizárólag kézzel, mechanikusan vagy gravitációs úton, vízben való oldással, úsztatással, vizes kivonással, vízgőz-desztillációval, vagy kizárólag víz eltávolítása céljából hevítéssel feldolgozott, vagy levegőből – bármilyen módon – kivont, élő vagy elpusztult szervezetek vagy azok részei, kivéve
c)  feldolgozatlan vagy kizárólag kézzel, mechanikusan vagy gravitációs úton, vízben való oldással, úsztatással, vizes kivonással – bármilyen módon – kivont, élő vagy elpusztult szervezetek vagy azok részei, kivéve
Módosítás 233
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 1 pont – c pont – 2 franciabekezdés
–  szennyvíziszap, ipari iszap vagy kotrásból származó iszap, és
–  szennyvíziszap, ipari iszap (kivéve a nem fogyasztható élelmiszer-maradványokból, takarmányból és agroüzemanyagok feldolgozási növényeiből származó iszap), vagy kotrásból származó iszap, és
Módosítás 238
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 1 pont – e a pont (új)
ea)  az 1069/2009/EK rendelet szerinti állati melléktermékeket használó iparágak kivételével az élelmiszeripari ágazatokból származó nem feldolgozott és mechanikusan feldolgozott maradékanyagok.
Módosítás 239
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 1 pont – e b pont (új)
eb)  a 2., 3., 4., 5., 6. és 11. összetevő-kategóriának megfelelő anyagok.
Módosítás 240
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 2 pont – 1 franciabekezdés
–  amely csak a fenti 1. pontban felsorolt bemeneti anyagokat dolgozza fel, és
–  ahol a fenti 1. pontban felsorolt bemeneti anyagok feldolgozására szolgáló gyártósorok egyértelműen el vannak különítve az 1. pontban felsoroltaktól különböző bemeneti anyagok feldolgozására szolgáló gyártósoroktól, és
Módosítás 241
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 3. összetevő-kategória – 6 pont – a pont – 2 franciabekezdés
–  Kritérium: maximum 25 mmol O2/kg szerves anyag/h; vagy
–  Kritérium: maximum 50 mmol O2/kg szerves anyag/h; vagy
Módosítás 242
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 4. összetevő-kategória – cím
4.  összetevő-kategória: Energianövények fermentációs maradéka
4.  összetevő-kategória: Energianövények fermentációs maradéka és növényi alapú biohulladék
Módosítás 247
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 4. összetevő-kategória – 1 pont – c pont
c)  Bármely, az a)–b) pontban említett, előzőleg lebontott anyag.
c)  Bármely, az a)–b) pontban említett, előzőleg lebontott anyag, amely nyomokban sem tartalmaz aflatoxint.
Módosítás 248
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 4. összetevő-kategória – 2 pont – 1 franciabekezdés
–  amely csak a fenti 1. pontban felsorolt bemeneti anyagokat dolgozza fel, és
–  ahol a fenti 1. pontban felsorolt bemeneti anyagok feldolgozására szolgáló gyártósorok egyértelműen el vannak különítve az 1. pontban felsoroltaktól különböző bemeneti anyagok feldolgozására szolgáló gyártósoroktól, és
Módosítás 249
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 4. összetevő-kategória – 3 pont – b pont
b)  55°C-on történő termofil anaerob lebontás, pasztörizálási szakaszt (70°C – 1h) is magában foglaló kezelési eljárással;
b)  55°C-on történő termofil anaerob lebontás, pasztörizálási szakaszt is magában foglaló kezelési eljárással, a 142/2011/EU1a bizottsági rendelet V. melléklete I. fejezete 1. szakaszának 1. pontjában leírtak szerint;
_________________
1a A Bizottság 142/2011/EU rendelete (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 54., 2011.2.26., 1. o.).
Módosítás 250
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 4. összetevő-kategória – 3 pont – d pont
d)  37–40°C-on történő mezofil anaerob lebontás, pasztörizálási szakaszt (70°C – 1h) is magában foglaló kezelési eljárással; vagy
d)  37–40°C-on történő mezofil anaerob lebontás, pasztörizálási szakaszt is magában foglaló kezelési eljárással, a 142/2011/EU rendelet V. melléklete I. fejezete 1. szakaszának 1. pontjában leírtak szerint; vagy
Módosítás 251
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 5. összetevő-kategória – 1 pont – c pont – 2 franciabekezdés
–  szennyvíziszapot, ipari iszapot vagy kotrásból származó iszapot,
–  szennyvíziszap, az ea) pontban meghatározottól eltérő ipari iszap vagy kotrásból származó iszap, és
Módosítás 255
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 5. összetevő-kategória – 1 pont – e pont – bevezető rész
e)  bármely, az a)–d) pontban felsorolt anyag, amely
e)  bármely, az a)–d) pontban felsorolt, aflatoxint nem tartalmazó anyag, amely
Módosítás 256
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 5. összetevő-kategória – 1 pont – e a pont (új)
ea)  az 1069/2009/EK rendelet szerinti állati melléktermékeket használó iparágak kivételével az élelmiszeripari ágazatokból származó nem feldolgozott és mechanikusan feldolgozott maradékanyagok.
Módosítás 257
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 5. összetevő-kategória – 1 pont – e b pont (új)
eb)  a 2., 3., 4., 5., 6. és 11. összetevő-kategóriának megfelelő anyagok.
Módosítás 258
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 5. összetevő-kategória – 2 pont – 1 franciabekezdés
–  amely csak a fenti 1. pontban felsorolt bemeneti anyagokat dolgozza fel, és
–  ahol a fenti 1. pontban felsorolt bemeneti anyagok feldolgozására szolgáló gyártósorok egyértelműen el vannak különítve az 1. pontban felsoroltaktól különböző bemeneti anyagok feldolgozására szolgáló gyártósoroktól, és
Módosítás 259
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 5. összetevő-kategória – 3 pont – a pont
a)  legalább 24 órán át tartó, 55°C-on történő termofil anaerob lebontás és legalább 20 napos hidraulikus tartózkodási idő;
a)  Legalább 24 órán át tartó, 55°C-on történő termofil anaerob lebontás és legalább 20 napos hidraulikus tartózkodási idő, amelyet egy annak ellenőrzésére irányuló vizsgálat követ, hogy a lebontási folyamat sikeresen elpusztította-e a kórokozókat;
Módosítás 260
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 5. összetevő-kategória – 3 pont – b pont
b)  55°C-on történő termofil anaerob lebontás, pasztörizálási szakaszt (70°C – 1h) is magában foglaló kezelési eljárással;
b)  55°C-on történő termofil anaerob lebontás, pasztörizálási szakaszt is magában foglaló kezelési eljárással, a 142/2011/EU rendelet V. melléklete I. fejezete 1. szakaszának 1. pontjában leírtak szerint;
Módosítás 261
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 5. összetevő-kategória – 3 pont – d pont
d)  37–40°C-on történő mezofil anaerob lebontás, pasztörizálási szakaszt (70°C – 1h) is magában foglaló kezelési eljárással; vagy
d)  37–40°C-on történő mezofil anaerob lebontás, pasztörizálási szakaszt is magában foglaló kezelési eljárással, a 142/2011/EU rendelet V. melléklete I. fejezete 1. szakaszának 1. pontjában leírtak szerint; vagy
Módosítás 262
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 6. összetevő-kategória – 1 pont – c a pont (új)
ca)  olívapogácsa, vagyis az olajbogyó őrléséből származó viszkózus melléktermék, amelyet a törköly szerves oldószerekkel történő, két (nedves olívapogácsa) vagy három (szilárd olívapogácsa) lépéses kezeléséből nyernek;
Módosítás 263
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 6. összetevő-kategória – 1 pont – c b pont (új)
cb)   takarmányipari melléktermékek, amelyek a 68/2013/EU rendeletben fel vannak sorolva a takarmány-alapanyagok jegyzékében;
Módosítás 264
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 6. összetevő-kategória – 1 pont – c c pont (új)
cc)  bármilyen egyéb anyag, amelyet élelmiszerben vagy állati takarmányban való felhasználásra jóváhagytak.
Módosítás 269
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 6. összetevő-kategória – 2 pont – 2 a albekezdés (új)
Valamennyi anyag csak a kimutathatósági határ alatti mennyiségben tartalmazhat aflatoxint.
Módosítás 270
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 7. összetevő-kategória – 1 pont – 1 franciabekezdés
–  csupán szárítási vagy fagyasztva szárítási eljáráson mentek keresztül, és
törölve
Módosítás 271
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 8. összetevő-kategória – 1 pont
1.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csak akkor tartalmazhat olyan anyagot vagy keveréket, amelynek funkciója a termésnövelő termék tápanyag leadási tulajdonságainak javítása, ha az adott anyag vagy keverék az ilyen agronómiai adalékanyagokra alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárással összhangban bizonyítottan megfelel az e rendelet I. melléklete 5. funkció szerinti termékkategóriájába tartozó termékekre vonatkozó követelményeknek.
1.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék az alábbiaktól eltérő anyagokat és keverékeket (ezen belül technikai adalékanyagokat), például olyan csomósodást gátló anyagokat, habzásgátló anyagokat, porvédő anyagokat, színezékeket és reológiai adalékanyagokat tartalmazhat, amelyek funkciója a termésnövelő termék tápanyag leadási tulajdonságainak javítása, ha az adott anyag vagy keverék az ilyen agronómiai adalékanyagokra alkalmazandó megfelelőségértékelési eljárással összhangban bizonyítottan megfelel az e rendelet I. melléklete 5. funkció szerinti termékkategóriájába tartozó termékekre vonatkozó követelményeknek.
Módosítás 272
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 8. összetevő-kategória – 3 a pont (új)
3a.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csak akkor tartalmazhat az I. melléklet 5.A.Ia. funkció szerinti termékkategóriájában meghatározottaknak megfelelő denitrifikáció-gátlót, ha a termésnövelő termék bármilyen formájú nitrogént tartalmaz.
Módosítás 273
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 8. összetevő-kategória – 4 pont
4.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csak akkor tartalmazhat az I. melléklet 5.A.II. funkció szerinti termékkategóriájában meghatározottaknak megfelelő ureázgátlót, ha a termésnövelő termék teljes nitrogéntartalmának (N) legalább 50%-a karbamid (CH4N2O) formájú nitrogén (N).
4.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csak akkor tartalmazhat az I. melléklet 5.A.II. funkció szerinti termékkategóriájában meghatározottaknak megfelelő ureázgátlót, ha a termésnövelő termék teljes nitrogéntartalmának (N) legalább 50%-a ammónium (NH4+) vagy ammónium (NH4+) és karbamid (CH4N2O) formájú nitrogén (N).
Módosítás 274
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 9. összetevő-kategória – 3 pont
3.  A polimerek nem tartalmazhatnak formaldehidet.
3.  A polimerek legfeljebb 600 ppm szabad formaldehidet tartalmazhatnak.
Módosítás 275
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 10. összetevő-kategória – 1 pont
1.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csak azokban az esetekben tartalmazhat tápanyagpolimerektől eltérő polimereket, amelyekben a polimer célja
1.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék csak azokban az esetekben tartalmazhat tápanyagpolimerektől eltérő polimereket, amelyekben a polimer célja
a)  a víz tápanyagrészecskékbe való behatolásának és ezáltal a tápanyagok leadásának szabályozása (amely esetben a polimert általában „bevonóanyagként” emlegetik), vagy
a)  a víz tápanyagrészecskékbe való behatolásának és ezáltal a tápanyagok leadásának szabályozása (amely esetben a polimert általában „bevonóanyagként” emlegetik), vagy
b)  a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék vízmegtartó képességének a növelése.
b)  a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék vízmegtartó képességének a növelése, vagy
ba)  a talaj javítása a 10. összetevő-kategória 2a. és 3. pontjában foglalt követelményeknek megfelelő, biológiailag lebomló talajtakaró fóliával, vagy
bb)  a termésnövelő termék talajjal nem érintkező kötőelemei, vagy
bc)  a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek stabilitásának növelése, vagy
bd)   a víz talajba való behatolásának javítása.
Módosítás 276
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 10. összetevő-kategória – 2 pont
2.  [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation]-tól/től kezdve teljesíteni kell a következő feltételt: A polimernek képesnek kell lennie a fizikai és biológiai bomlásra, amelynek eredményeképpen a nagy része végül széndioxidra (CO2), biomasszára és vízre bomlik le. A szervesszén-tartalma legalább 90%-ának legfeljebb 24 hónap alatt CO2-dá kell alakulnia, az alábbi a)–c) pontban meghatározott biológiai lebonthatósági vizsgálat szerint.
2.  ... [Az e rendelet alkalmazásától számított ötödik évtől] kezdve teljesíteni kell a következő feltételt: A polimernek képesnek kell lennie a fizikai és biológiai bomlásra, amelynek eredményeképpen a nagy része végül szén-dioxidra (CO2), biomasszára és vízre bomlik le. A szervesszén-tartalma legalább 90%-ának a biológiai lebonthatósági vizsgálatban meghatározott megfelelő szabványhoz képest a termésnövelő termék címkén feltüntetett funkcionalitási időszakának lejárta után legfeljebb 48 hónap alatt CO2-dá kell alakulnia. A biológiai lebonthatósági kritériumot és a biológiai lebonthatóság megfelelő vizsgálati módszerének kialakítását a legfrissebb tudományos eredmények alapján értékelik és az e rendelet 42. cikkében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban határozzák meg.
a)  A vizsgálatot 25°C ± 2°C-on kell elvégezni.
b)  A vizsgálatot a műanyagok talajokban való teljes aerob biológiai lebonthatóságának meghatározására szolgáló módszer szerint kell lefolytatni a kémiai oxigénigény vagy a keletkező szén-dioxid-mennyiség mérésével.
c)  A vizsgálatban referenciaanyagként a vizsgált anyag méretével azonos méretű mikrokristályos cellulózport kell használni.
d)  A vizsgálat elvégzése előtt a vizsgált anyag nem tehető ki a film bomlásának gyorsítását célzó körülményeknek vagy eljárásoknak, mint amilyen a hő- vagy a fényhatás.
Módosítás 277
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 10. összetevő-kategória – 2 a pont (új)
2a.  A 3.B funkció szerinti termékkategóriában említett, biológiailag lebomló talajtakaró fóliának meg kell felelnie a következő kritériumnak:
A polimernek képesnek kell lennie a fizikai és biológiai bomlásra, amelynek eredményeképpen végül szén-dioxidra (CO2), biomasszára és vízre bomlik le, továbbá a referenciaanyaghoz képest abszolút vagy relatív értékben a szervesszén-tartalom legalább 90%-a legfeljebb 24 hónap alatt szén-dioxiddá alakul, a polimerek talajbeli biológiai lebomlásával kapcsolatos uniós szabványoknak megfelelő biológiai lebonthatósági vizsgálat során.
Módosítás 278
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 10. összetevő-kategória – 3 a pont (új)
3a.  Mivel a terméket arra szánják, hogy hozzáadják a talajhoz és a környezetbe juttassák, e kritériumok a termékben található valamennyi anyagra alkalmazandók.
Módosítás 279
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 10. összetevő-kategória – 3 b pont (új)
3b.   A tápanyagpolimerektől eltérő polimereket tartalmazó, CE-jelöléssel ellátott termék mentesül az 1., 2. és 3. pontban meghatározott előírások alól, amennyiben a polimereket kizárólag kötőanyagként használják a termésnövelő termékhez, és nem kerülnek kapcsolatba a talajjal.
Módosítás 280
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 11. összetevő-kategória

A Bizottság által javasolt szöveg

A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék az alábbi táblázatnak megfelelően tartalmazhat az 1069/2009/EK rendelet értelmében vett olyan állati melléktermékeket, amelyek már elérték az előállítási láncnak az említett rendelettel összhangban meghatározott végpontját:

Módosítás

figyelemmel a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok Bizottság általi, a 42. cikknek megfelelő elfogadására, valamely CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék az alábbi táblázatnak megfelelően tartalmazhat az 1069/2009/EK rendelet értelmében vett olyan állati melléktermékeket, amelyek már elérték az előállítási láncnak az említett rendelettel összhangban meghatározott végpontját:

 

Származtatott termék

Feldolgozási előírások a gyártási lánc végpontjának eléréséhez

1

Húsliszt

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

2

Csontliszt

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

3

Hús- és csontliszt

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

4

Állati vér

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

5

Az 1069/2009/EK rendelet szerinti III. kategóriába tartozó hidrolizált fehérjék

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

6

Feldolgozott trágya

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

7

Komposzt (1)

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

8

Biogáz emésztési maradványok (1)

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

9

Toll-liszt

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

10

Nyersbőrök és bőrök

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

11

Paták és szarvak

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

12

Denevérürülék

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

13

Gyapjú és szőr

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

14

Toll és pehely

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

15

Sertéssörte

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

16

Glicerin és egyéb, biodízel és megújuló üzemanyag gyártásából származó, 2. és 3. kategóriába tartozó anyagok

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

17

Kereskedelmi okok vagy műszaki hibák miatt visszautasított állateledel és műcsont

Az 1069/2009/EK rendelet 5. cikke (2) bekezdésének második albekezdése szerinti meghatározás alapján

(1)   2. és 3. kategóriába tartozó anyagokból származó anyagok hús- és csontliszt, valamint feldolgozott állati eredetű fehérje kivételével

Módosítás 281
Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II rész – 11 a összetevő-kategória (új)
11a.  összetevő-kategória: Egyéb ipari melléktermékek
1.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék az alábbi táblázatnak megfelelően, az alábbi feltételek mellett tartalmazhat olyan egyéb, egyedi ipari folyamatokból származó ipari melléktermékeket, például kaprolaktám-termelésből nyert ammónium-szulfátot, földgázfinomításból és olajokból nyert kénsavat és egyéb anyagokat, melyek ki vannak zárva az 1. összetevő-kategóriából:
2.  … [egy évvel az e rendelet hatálybalépését követően]-tól/-től az EC-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek összetevőiként a 2003/2003/EK rendelettel összhangban felhasznált ipari melléktermékekre vonatkozó kritériumokat az összetevő-kategóriába történő belefoglalás céljából a legfrissebb tudományos eredmények alapján állapítják meg és az e rendelet 42. cikkében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban határozzák meg.
Módosítás 282
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 2 pont – e pont
e)  a termék tömegének legalább 5 %-át kitevő összetevők ismertetése szárazanyagban kifejezett tömegük szerinti csökkenő sorrendben, megadva a II. melléklet szerinti megfelelő összetevő-kategóriát.
e)  a termék tömegének legalább 1 %-át kitevő összetevők ismertetése szárazanyagban kifejezett tömegük szerinti csökkenő sorrendben, megadva a II. melléklet szerinti megfelelő összetevő-kategóriát és a szárazanyag-százalékban kifejezett tartalmat;
Módosítás 283
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 2 pont – e a pont (új)
ea)  olyan termékek esetében, amelyek szerves hulladékból származó olyan anyagokat vagy melléktermékeket tartalmaznak, amelyek nem estek át az összes szerves anyagot elpusztító folyamaton, a címkén meg kell adni, hogy milyen hulladékokat és melléktermékeket használtak fel, valamint meg kell adni a tételszámot vagy a gyártás időpontja szerinti sorozatszámot. Ez a szám utal a gyártó által tárolt nyomonkövethetőségi adatokra, amelyek azonosítják a tételben/idősorban felhasznált egyes szerves hulladékok/melléktermékek egyedi forrásait (gazdaságok, gyárak stb.). A Bizottság nyilvános konzultációt követően, [e rendelet hatálybalépése után két évvel] részletes meghatározásokat tesz közzé e rendelkezés végrehajtására vonatkozóan, amelyek ... [a részletes meghatározások közzététele után 3 évvel] lépnek hatályba. A gazdasági szereplők és a piacfelügyeleti hatóságok adminisztratív terheinek minimálisra csökkentése érdekében a Bizottság részletes meghatározásainak figyelembe kell venniük mind a 6. cikk (5)–(7) bekezdéseiben, mind a 11. cikkben foglalt előírásokat, valamint a hatályos nyomonkövethetőségi rendszereket (pl. az állati melléktermékek vagy ipari rendszerek vonatkozásában) és az uniós hulladékosztályozási kódokat.
Módosítás 284
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 2 a pont (új)
2a.  A javasolt felhasználásra vonatkozó rövid utasításokat, beleértve a javasolt adagolást és időzítést, valamint a javasolt célnövényeket és tárolást, a gyártónak rendelkezésre kell bocsátania.
Módosítás 285
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 1 rész – 7 a pont (új)
7a.  Egyetlen termék sem tartalmazhat egy másik funkció szerinti termékkategóriára vonatkozó állításokat anélkül, hogy eleget tenne e másik funkció szerinti termékkategória minden követelményének, továbbá nem tartalmazhat semmilyen közvetlen vagy burkolt állítást az engedélyezett növényvédelmi hatásokra vonatkozóan.
Módosítás 286
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1. funkció szerinti termékkategória – 2 pont – b pont
b)  a nitrifikációgátló-tartalmat az ammónium-nitrogén (NH4) és a karbamid-nitrogén (CH4N2O) formájában jelen lévő összes nitrogén (N) tömegszázalékában kell megadni;
b)  a nitrifikációgátló-tartalmat az ammónium-nitrogén (NH4+) vagy az ammónium-nitrogén (NH4+) és karbamid-nitrogén (CH4N2O) formájában jelen lévő összes nitrogén (N) tömegszázalékában kell megadni;
Módosítás 287
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1.A. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – a pont
a)  a nitrogén (N), foszfor (P) vagy kálium (K) garantált tápanyagok vegyjele N-P-K sorrendben;
a)  a nitrogén (N), foszfor (P) vagy kálium (K) garantált tápanyagok vegyjele N-P-K sorrendben; a garantált nitrogéntartalom az ammónium-nitrogén, a nitrát-nitrogén, a karbamid nitrogén, a karbamid-formaldehidben jelen lévő nitrogén, az izobutilidén-dikarbamidban jelen lévő nitrogén, a krotonilidén-dikarbamidban jelen lévő nitrogén és a ciánamidban jelen lévő nitrogén összegéből adódik.
A foszfortrágyáknak a következő minimális oldékonysági szinteknek kell megfelelniük, hogy a növény számára felvehetők legyenek, máskülönben ezek nem nevezhetők foszfortrágyának:
–  vízben való oldhatóság: az összes P minimum 25%-a,
–  semleges ammónium-citrátban való oldhatóság: az összes P minimum 30%-a,
–  hangyasavban való oldhatóság (csak lágy ásványi foszfát esetén): az összes P minimum 35%-a.
Módosítás 288
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1.A. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – b pont
b)  a magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén (S) vagy nátrium (Na) garantált tápanyagok vegyjele Mg-Ca-S-Na sorrendben;
b)  a kalcium (Ca), magnézium (Mg), nátrium (Na) vagy kén (S) garantált tápanyagok vegyjele Ca- Mg - Na - S sorrendben;
(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. A társjogalkotók jóváhagyása esetén a szövegben mindenütt át kell vezetni a szükséges módosításokat, az alábbi módosítások megfelelő szövegrészeit is beleértve.)
Módosítás 289
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1.A. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – c pont
c)  a nitrogén (N), foszfor (P) vagy kálium (K) garantált tápanyagok teljes mennyiségét jelző számok és zárójelben a magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén (S) vagy nátrium (Na) teljes mennyiségét jelző számok;
c)  a nitrogén (N), foszfor (P) vagy kálium (K) garantált tápanyagok átlagos mennyiségét jelző számok és zárójelben a magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén (S) vagy nátrium (Na) teljes mennyiségét jelző számok;
Módosítás 290
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1.A. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – d pont – 6 franciabekezdés
–  szerves szén (C); valamint
–  szerves szén (C) és a szén és a nitrogén aránya (C/N);
Módosítás 291
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1.A. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – d pont – 7 a franciabekezdés (új)
–  por vagy pellet formában.
Módosítás 292
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1.B. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – d pont – 2 franciabekezdés
–  összes foszfor-pentoxid (P2O5);
–  semleges ammónium-citrátban és vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5);
Módosítás 293
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1.B. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – d pont – 2 franciabekezdés – 3 francia albekezdés
–  őrölt foszfát jelenléte esetén a hangyasavban oldható foszfor-pentoxid (P2O5);
–   csak ásványi savakban oldható foszfor-pentoxid (P2O5);
Módosítás 294
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1.B. funkció szerinti termékkategória – 1 a pont (új)
1a.   A garantált teljes nitrogéntartalom az ammónium-nitrogén, a nitrát-nitrogén, a karbamid nitrogén, a metilén-karbamidban jelen lévő nitrogén, az izobutilidén-dikarbamidban jelen lévő nitrogén, a krotonilidén-dikarbamidban jelen lévő nitrogén és a ciánamidban jelen lévő nitrogén összegéből adódik.
Módosítás 295
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1.C.I. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – d pont – 2 franciabekezdés
–  összes foszfor-pentoxid (P2O5);
–  semleges ammónium-citrátban és vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5);
Módosítás 296
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1.C.I. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – d pont – 2 franciabekezdés – 3 francia albekezdés
–  őrölt foszfát jelenléte esetén a hangyasavban oldható foszfor-pentoxid (P2O5);
–  csak ásványi savakban oldható foszfor-pentoxid (P2O5);
Módosítás 297
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1.C.I. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – d pont – 4 franciabekezdés – 1 a francia albekezdés (új)
–  por vagy pellet formában;
Módosítás 298
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1.C.I. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – d a pont (új)
da)  pH
Módosítás 299
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1.C.I. funkció szerinti termékkategória – 1 a pont (új)
1a.  Az 5ppm-nél kevesebb kadmiumot, arzént, ólmot, krómot(VI) és higanyt tartalmazó termésnövelő termékek csomagolásán és címkéjén jól látható „ökocímke” helyezhető el. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 43. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, kiegészítve ezt a rendeletet az ilyen címékek technikai standardjainak elfogadása érdekében.
Módosítás 300
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1.C.I.a) funkció szerinti termékkategória – 3 pont – c pont
c)  por, ha a termék legalább 90 %-a átesik 1,0 mm-es szemméretű szitán, vagy
c)  por, ha a termék legalább 90 %-a átesik 1 mm-es szemméretű szitán, vagy
Módosítás 301
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1.C.I.a) funkció szerinti termékkategória – 4 a pont (új)
4a.   A II. melléklet 10. összetevő-kategóriája 1. pontjának bb) alpontjában említett, CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékek esetében, amennyiben a polimereket kizárólag kötőanyagként használják, a következő megjegyzést kell feltüntetni: „A termésnövelő termék nem kerülhet kapcsolatba a talajjal.”
Módosítás 302
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1.C.II. funkció szerinti termékkategória – 1 pont
1.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékben található garantált mikroelem-tartalmat e tápanyagok nevének és vegyjelének az alábbi sorrend szerinti megadásával kell feltüntetni: bór (B), kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán (Mn), molibdén (Mo) és cink (Zn), valamint ezek ellenionja(i) neve;
1.  A CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékben található garantált mikroelem-tartalmat e tápanyagok nevének és vegyjelének az alábbi sorrend szerinti megadásával kell feltüntetni: bór (B), kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán (Mn), molibdén (Mo), szelén (Se), szilícium (Si) és cink (Zn), valamint ezek ellenionja(i) neve;
Módosítás 303
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 1.C.a) funkció szerinti termékkategória (új)
1.C.a) funkció szerinti termékkategória: Alacsony széntartalmú trágya
1.  A makroelemek kapcsán a következő információelemeket kell feltüntetni:
a)  a nitrogén (N), foszfor (P) vagy kálium (K) garantált tápanyagok vegyjele N-P-K sorrendben;
b)  a magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén (S) vagy nátrium (Na) garantált tápanyagok vegyjele Mg-Ca-S-Na sorrendben;
c)  a nitrogén (N), foszfor (P) vagy kálium (K) garantált tápanyagok teljes mennyiségét jelző számok és zárójelben a magnézium (Mg), kalcium (Ca), kén (S) vagy nátrium (Na) teljes mennyiségét jelző számok;
d)  a következő garantált tápanyagok mennyisége az alábbi sorrendben, a trágya tömegszázalékában kifejezve:
▪  összes nitrogén (N)
a szerves nitrogén (N) minimális mennyisége, megadva a felhasznált szerves anyag eredetét;
a nitrát-nitrogén formájában jelen lévő nitrogén (N);
az ammónia-nitrogén formájában jelen lévő nitrogén (N);
a karbamid-nitrogén formájában jelen lévő nitrogén (N);
▪  összes foszfor-pentoxid (P2O5);
vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5);
semleges ammónium-citrátban oldható foszfor-pentoxid (P2O5);
őrölt foszfát jelenléte esetén hangyasavban oldható foszfor-pentoxid (P2O5);
▪  összes kálium-oxid (K2O);
vízben oldható kálium-oxid (K2O);
▪  magnézium-oxid (MgO), kalcium-oxid (CaO), kén-trioxid (SO3) és nátrium-oxid (Na2O);
–  ha e tápanyagok vízben teljes mértékben oldható formában vannak jelen, akkor csak a vízben oldható tartalmat kell megadni;
–  amennyiben az említett tápanyagok oldható része a teljes mennyiségüknek legalább egy negyedét kiteszi, akkor a teljes mennyiséget és a vízben oldható mennyiséget is meg kell adni;
–  egyéb esetekben a teljes mennyiséget kell megadni.
e)  karbamid (CH4N2O) jelenléte esetén a trágya használata során feltáródó ammónia levegőminőségre gyakorolt esetleges hatásairól szóló tájékoztatás és a megfelelő óvintézkedések megtételére vonatkozó ajánlások.
2.  Meg kell adni az alábbi egyéb elemeket a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tömegszázalékában kifejezve:
–  szervesszén-tartalom (C); továbbá
–  szárazanyag-tartalom.
3.  Amennyiben a bór (B), kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán (Mn), molibdén (Mo) és cink (Zn) közül egy vagy több anyag legalább az alábbi táblázatban tömegszázalékban meghatározott minimális mennyiségben megtalálható a termékben,
–  és szándékosan adták a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termékhez, akkor azokat jelezni kell; és
–  egyébként lehet jelezni.
Mikroelem
Tömegszázalék

Bór (B)
0,01

Kobalt (Co)
0,002

Réz (Cu)
0,002

Mangán (Mn)
0,01

Molibdén (Mo)
0,001

Cink
0,002

A szóban forgó anyagokat a makroelemeket követően kell felsorolni. A következő információelemeket kell feltüntetni:
a)  a garantált mikroelemek neve és vegyjele az alábbi sorrendet követve: bór (B), kobalt (Co), réz (Cu), vas (Fe), mangán (Mn), molibdén (Mo) és cink (Zn), valamint ezek ellenionja(i) neve;
b)  a mikroelemek teljes mennyisége a trágya tömegszázalékában;
ha e tápanyagok vízben teljes mértékben oldható formában vannak jelen, akkor csak a vízben oldható tartalmat kell megadni;
amennyiben az említett tápanyagok oldható része a teljes mennyiségüknek legalább egy negyedét kiteszi, akkor a teljes mennyiséget és a vízben oldható mennyiséget is meg kell adni; továbbá
egyéb esetekben a teljes mennyiséget kell megadni;
c)  ha a garantált mikroelem(ek) egy vagy több kelátképző anyaggal kelátot képez(nek), akkor a mikroelem neve és vegyjele után fel kell tüntetni a következőket:
kelátképző anyag neve vagy rövidítése, a mikroelem-kelát mennyisége a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tömegszázalékában kifejezve;
d)  ha a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék egy vagy több komplexképző anyaggal kötött mikroeleme(ke)t tartalmaz, akkor
a mikroelem neve és vegyjele után fel kell tüntetni a következőket: „komplexképző anyag: ...”, a mikroelem-komplex mennyisége a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék tömegszázalékában kifejezve; továbbá
a komplexképző anyag neve vagy rövidítése.
e)  a címkén szerepelnie kell a következőnek: „Csak kifejezetten szükséges esetben használandó. Ne lépje túl a megfelelő adagolást.”
Módosítás 399
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 2 funkció szerinti termékkategória – 2 franciabekezdés
szemcseméret a megadott szemméretű szitán áteső százalék feltüntetésével;
–   szemcseméret az 1,0 mm-es és 3,15 mm-es szitán áteső százalék feltüntetésével;
Módosítás 304
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 3. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – 3 franciabekezdés
–   összes nitrogén (N);
törölve
Módosítás 305
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 3. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – 4 franciabekezdés
–   összes foszfor-pentoxid (P2O5);
törölve
Módosítás 306
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 3. funkció szerinti termékkategória – 1 pont – 5 franciabekezdés
–   összes kálium-oxid (K2O);
törölve
Módosítás 307
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 6 funkció szerinti termékkategória – e pont
e)  adagolás, időzítés (a növényi fejlődés szakaszai szerint) és az alkalmazás gyakorisága;
e)  adagolás, időzítés (a növényi fejlődés szakaszai szerint), elhelyezés és az alkalmazás gyakorisága (a biostimulánsokkal kapcsolatos állítás(oka)t alátámasztó empirikus bizonyítékokkal összhangban);
Módosítás 308
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 2 rész – 6 funkció szerinti termékkategória – f a pont (új)
fa)  annak feltüntetése, hogy a termék nem növényvédő szer;
Módosítás 309
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 1.A. funkció szerinti termékkategória

A garantált tápanyagtartalomra és egyéb paraméterekre vonatkozó tűréshatárok


A garantált tápanyagtartalomra és egyéb paraméterekre vonatkozó tűréshatárok

szerves szén (C)
± 20% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont

szerves szén (C)
± 15% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont

szárazanyag-tartalom
± 5,0 százalékpont abszolút értékben

szárazanyag-tartalom
± 5,0 százalékpont abszolút értékben

összes nitrogén (N)
± 50% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont összes réz (Cu):

összes nitrogén (N)
± 15% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont összes réz (Cu):

szerves nitrogén (N)
± 50% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont összes réz (Cu):

szerves nitrogén (N)
± 15% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont összes réz (Cu):

összes foszfor-pentoxid (P2O5);
± 50% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont összes réz (Cu):

összes foszfor-pentoxid (P2O5);
± 15% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont összes réz (Cu):

összes kálium-oxid (K2O);
± 50% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont összes réz (Cu):

összes kálium-oxid (K2O);
± 15% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont összes réz (Cu):

összes és vízben oldható magnézium-oxid, kalcium-oxid, kén-trioxid vagy nátrium-oxid
± 25% az egyes tápanyagformák garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,5 százalékpont

összes és vízben oldható magnézium-oxid, kalcium-oxid, kén-trioxid vagy nátrium-oxid
± 25% az egyes tápanyagformák garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,5 százalékpont

összes réz (Cu)
± 50% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,5 százalékpont

összes réz (Cu)
± 50% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,5 százalékpont

összes cink (Zn)
± 50% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont

összes cink (Zn)
± 50% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont

mennyiség
—  5% relatív eltérés a garantált értékhez képest

mennyiség
—  5% relatív eltérés a garantált értékhez képest
A nitrogén, a foszfor és a kálium bejelentett formája
Kétkomponensű: maximális tűréshatár abszolút értékben, 1,1 N és 0,5 szerves N, 1,1 P2O5, 2 K2O és 1,5 két tápanyag összesített mennyiségére vonatkozóan.

Háromkomponensű: maximális tűréshatár abszolút értékben, 1,1 N és 0,5 szerves N, 1,1 P2O2, 1,1 K2O és 1,9 három tápanyag összesített mennyiségére vonatkozóan.

± 10% az egyes tápanyagok összesített garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2 százalékpontig.

Módosítás 310
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 1.B. funkció szerinti termékkategória – 1 táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

A szervetlen makroelem-formák tekintetében garantált tartalomra vonatkozó tűréshatárok

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25% az egyes tápanyagformák garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont

± 25% az egyes tápanyagformák garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,5 százalékpont

± 25% a garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 0,9 százalékpont

Módosítás

A szervetlen makroelem-formák tekintetében garantált tartalomra vonatkozó tűréshatárok

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25% az egyes tápanyagformák garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont külön minden egyes tápanyag és a tápanyagok összessége vonatkozásában

-50% és +100% az egyes tápanyagformák garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb -2 és +4 százalékpont.

± 25% a garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 0,9 százalékpont

A P2O5 tűréshatárok semleges ammónium-citrátban és vízben oldható foszfor-pentoxidra (P2O5) vonatkoznak.

 

 

Módosítás 311
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 1.B. funkció szerinti termékkategória
szerves szén: ± 20% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont
szerves szén: ± 15% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont
szerves nitrogén: ± 50% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont
szerves nitrogén: ± 15% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont
összes réz (Cu) ± 50% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,5 százalékpont
összes réz (Cu) ± 15% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,5 százalékpont
összes cink (Zn)± 50% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont
összes cink (Zn) ± 15% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont
Módosítás 312
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 1.C.I. funkció szerinti termékkategória

 

A Bizottság által javasolt szöveg

 

A szervetlen makroelem-formák tekintetében garantált tartalomra vonatkozó tűréshatárok

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

± 25% az egyes tápanyagformák garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont

± 25% az egyes tápanyagformák garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,5 százalékpont

± 25% a garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 0,9 százalékpont

 

szemcseméret: ± 10% relatív eltérés az adott szitán áteső garantált százalékhoz képest

 

mennyiség: ± 5% relatív eltérés a garantált értékhez képest

 

Módosítás

 

A szervetlen makroelem-formák tekintetében garantált tartalomra vonatkozó tűréshatárok

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

± 25% az egyes tápanyagformák garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont külön minden egyes tápanyag és a tápanyagok összessége vonatkozásában

-50% és +100% az egyes tápanyagformák garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb -2 és +4 százalékpont.

-50% és +100% az egyes tápanyagformák garantált mennyiségéhez képest, abszolút értékben legfeljebb -2 és +4 százalékpont.

 

A fenti tűréshatárok az N-formákra és az oldhatóságra is alkalmazandók.

 

szemcseméret: ± 20% relatív eltérés az adott szitán áteső garantált százalékhoz képest

 

mennyiség: ± 3% relatív eltérés a garantált értékhez képest

Módosítás 313
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 3. funkció szerinti termékkategória

A Bizottság által javasolt szöveg

A garantált tápanyag formái és egyéb garantált minőségi kritériumok

A garantált paraméterekre vonatkozó tűréshatárok

pH

± 0,7 a gyártás idején

 

± 1,0 a forgalmazási lánc bármely szakaszában

szerves szén (C)

± 10% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont

összes nitrogén (N)

± 20% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont

összes foszfor-pentoxid (P2O5);

± 20% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont

összes kálium-oxid (K2O);

± 20% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont

szárazanyag

± 10 relatív eltérés a garantált értékhez képest

mennyiség

—  5% relatív eltérés a garantált értékhez képest a gyártás idején

 

—  25% relatív eltérés a garantált értékhez képest a forgalmazási lánc bármely szakaszában

szerves szén (C) / szerves nitrogén (N)

± 20% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont

szemcseméret

± 10% relatív eltérés az adott szitán áteső garantált százalékhoz képest

Módosítás

A garantált tápanyag formái és egyéb garantált minőségi kritériumok

A garantált paraméterekre vonatkozó tűréshatárok

pH

± 0,7 a gyártás idején

 

± 0,9 a forgalmazási lánc bármely szakaszában

szerves szén (C)

± 10% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont

összes nitrogén (N)

± 20% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont

összes foszfor-pentoxid (P2O5);

± 20% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont

összes kálium-oxid (K2O);

± 20% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 1,0 százalékpont

szárazanyag

± 10% relatív eltérés a garantált értékhez képest

mennyiség

—  5% relatív eltérés a garantált értékhez képest a gyártás idején

 

—  15% relatív eltérés a garantált értékhez képest a forgalmazási lánc bármely szakaszában

szerves szén (C) / szerves nitrogén (N)

± 20% relatív eltérés a garantált értékhez képest, abszolút értékben legfeljebb 2,0 százalékpont

szemcseméret

± 10% relatív eltérés az adott szitán áteső garantált százalékhoz képest

Módosítás 314
Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – 3 rész – 4. funkció szerinti termékkategória

A Bizottság által javasolt szöveg

A garantált tápanyag formái és egyéb garantált minőségi kritériumok

A garantált paraméterekre vonatkozó tűréshatárok

elektromos vezetőképesség

± 50% relatív eltérés a gyártás idején

 

± 75 % relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

pH

± 0,7 a gyártás idején

 

± 1,0 a forgalmazási lánc bármely szakaszában

mennyiség térfogatban (liter vagy m³)

—  5% relatív eltérés a gyártás idején

 

—  25% relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

a 60 mm-nél nagyobb részecskékből álló anyagok mennyisége (térfogata)

—  5% relatív eltérés a gyártás idején

 

—  25% relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

az előre formázott termesztőközeg mennyisége (térfogata)

—  5% relatív eltérés a gyártás idején

 

—  25% relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

vízben oldható nitrogén (N)

± 50% relatív eltérés a gyártás idején

 

± 75% relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5)

± 50% relatív eltérés a gyártás idején

 

± 75% relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

vízben oldható kálium-oxid (K2O)

± 50% relatív eltérés a gyártás idején

 

± 75% relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

Módosítás

A garantált tápanyag formái és egyéb garantált minőségi kritériumok

A garantált paraméterekre vonatkozó tűréshatárok

elektromos vezetőképesség

± 50% relatív eltérés a gyártás idején

 

± 60% relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

pH

± 0,7 a gyártás idején

 

± 0,9 a forgalmazási lánc bármely szakaszában

mennyiség térfogatban (liter vagy m³)

—  5% relatív eltérés a gyártás idején

 

—  15% relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

a 60 mm-nél nagyobb részecskékből álló anyagok mennyisége (térfogata)

—  5% relatív eltérés a gyártás idején

 

—  15% relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

az előre formázott termesztőközeg mennyisége (térfogata)

—  5% relatív eltérés a gyártás idején

 

—  15% relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

vízben oldható nitrogén (N)

± 50% relatív eltérés a gyártás idején

 

± 60% relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

vízben oldható foszfor-pentoxid (P2O5)

± 50% relatív eltérés a gyártás idején

 

± 60% relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

vízben oldható kálium-oxid (K2O)

± 50% relatív eltérés a gyártás idején

 

± 60% relatív eltérés a forgalmazási lánc bármely szakaszában

Módosítás 315
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 rész – 1 pont – 1 pont – b pont
b)  energianövények fermentációs maradéka, a 4. összetevő-kategóriának megfelelően,
b)  energianövények fermentációs maradéka és növényi alapú biohulladék, a 4. összetevő-kategóriának megfelelően,
Módosítás 316
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 rész – 1 pont – 1 pont – f a pont (új)
fa)  nem feldolgozott vagy mechanikusan feldolgozott növények, növényi részek vagy növényi kivonatok, a 2. összetevő-kategóriának megfelelően.
Módosítás 317
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 rész – 1 pont – 3 pont – b a pont (új)
ba)  denitrifikáció-gátló, az 5.A.Ia. funkció szerinti termékkategóriának megfelelően,
Módosítás 318
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 rész – 3 pont – 2 pont – a a pont (új)
aa)  denitrifikáció-gátló, az A.Ia. funkció szerinti termékkategóriának megfelelően,
Módosítás 319
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – A. modul – 2.2 pont – b pont
b)  a tervezési és gyártási rajzokat és terveket,
törölve
Módosítás 320
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – A. modul – 2.2 pont – c pont
c)  a rajzok és tervek, valamint a CE-jelöléssel ellátott termésnövelő termék felhasználása megértéséhez szükséges leírásokat és magyarázatokat,
törölve
Módosítás 321
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – A1. modul – 4 pont – 1 bekezdés
Az alábbi 4.1–4.3. szakaszban leírt ciklusokat és vizsgálatot a termék reprezentatív mintáján legalább háromhavonta el kell végezni a gyártó nevében, annak ellenőrzése érdekében, hogy az megfelel-e
Az alábbi 4.1–4.3. szakaszban leírt ciklusokat és vizsgálatot a termék reprezentatív mintáján az üzem folyamatos működése esetén legalább hathavonta, időszakos gyártás esetén pedig minden évben el kell végezni a gyártó nevében, annak ellenőrzése érdekében, hogy az megfelel-e
Módosítás 322
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – A1. modul – 4.3.5 a pont (új)
4.3.5a.  A gyártó megőrzi a vizsgálati jelentéseket a műszaki dokumentációval együtt.
Módosítás 323
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – B. modul – 3.2 pont – c pont – 6 franciabekezdés
–  a vizsgálati jelentéseket,
–  a vizsgálati jelentéseket, többek közt a mezőgazdasági hatékonyságról szóló vizsgálatokat, valamint
Módosítás 324
Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 rész – D1. modul – 2 pont – b pont
b)  tervezési és gyártási rajzokat és terveket, beleértve a gyártási folyamat olyan írásba foglalt bemutatását és ábráját, amelyen minden kezelés, tároló tartály és terület egyértelműen azonosítva van,
b)  a gyártási folyamat írásba foglalt bemutatását és ábráját;

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A8-0270/2017).

Jogi nyilatkozat