Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0084(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0270/2017

Teksty złożone :

A8-0270/2017

Debaty :

PV 23/10/2017 - 17
CRE 23/10/2017 - 17
PV 27/03/2019 - 16
CRE 27/03/2019 - 16

Głosowanie :

PV 24/10/2017 - 5.7
CRE 24/10/2017 - 5.7
Wyjaśnienia do głosowania
PV 27/03/2019 - 18.7

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0392
P8_TA(2019)0306

Teksty przyjęte
PDF 1226kWORD 137k
Wtorek, 24 października 2017 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Produkty nawozowe z oznakowaniem CE ***I
P8_TA(2017)0392A8-0270/2017

Poprawki przyjete przez Parlament Europejski w dniu 24 października 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 (COM(2016)0157 – C8-0123/2016 – 2016/0084(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Tytuł
Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY określającego zasady udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009
Wniosek dotyczący ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY określającego zasady udostępniania na rynku produktów z oznakowaniem CE przeznaczonych do odżywiania roślin i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009
(Niniejsza poprawka zmieniająca termin „produkty nawozowe” na „produkty przeznaczone do odżywiania roślin” ma zastosowanie do całego tekstu. Jeżeli współustawodawcy osiągną porozumienie co do tej poprawki, odpowiednie zmiany będą miały zastosowanie do całego tekstu, w tym do jego części objętych poniższymi poprawkami).
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
(1)  Warunki udostępniania nawozów na rynku wewnętrznym zostały częściowo zharmonizowane rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady15, które obejmuje prawie wyłącznie nawozy z materiałów wydobytych z ziemi lub nawozy z wytworzonych chemicznie materiałów nieorganicznych. Ponadto w nawożeniu należy stosować materiały pochodzące z recyklingu lub materiały organiczne. Aby zachęcić do dalszego wykorzystywania takich materiałów, należy ustanowić zharmonizowane warunki udostępniania nawozów z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów organicznych na całym rynku wewnętrznym. Należy zatem rozszerzyć zakres harmonizacji, aby objąć nią materiały pochodzące z recyklingu i materiały organiczne.
(1)  Warunki udostępniania nawozów na rynku wewnętrznym zostały częściowo zharmonizowane rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady15, które obejmuje prawie wyłącznie nawozy z materiałów wydobytych z ziemi lub nawozy z wytworzonych chemicznie materiałów mineralnych. Ponadto w nawożeniu należy stosować materiały pochodzące z recyklingu lub materiały organiczne. Aby zachęcić do dalszego wykorzystywania takich materiałów, należy ustanowić zharmonizowane warunki udostępniania nawozów z materiałów pochodzących z recyklingu lub materiałów organicznych na całym rynku wewnętrznym. Propagowanie stosowania na szerszą skalę składników pokarmowych pochodzących z recyklingu pomogłoby w dalszym rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym i umożliwiłoby bardziej zasobooszczędne ogólne stosowanie składników pokarmowych, a jednocześnie zmniejszyłoby uzależnienie UE od składników pokarmowych z państw trzecich. Należy zatem rozszerzyć zakres harmonizacji, aby objąć nią materiały pochodzące z recyklingu i materiały organiczne.
_________________
_________________
15 Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (Dz.U. L 304 z 21.11.2003, s. 1).
15 Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów (Dz.U. L 304 z 21.11.2003, s. 1).
(Niniejsza poprawka obejmuje również horyzontalną poprawkę techniczną dotyczącą zmiany wyrazu „nieorganiczny” na „mineralny”; jej przyjęcie będzie wiązało się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie i w konsekwencji w przyjętych poprawkach).
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)
(2a)  Składniki pokarmowe w żywności pochodzą z gleby; zdrowa i bogata w składniki pokarmowe gleba przekłada się na zdrowe i bogate w składniki pokarmowe rośliny i produkty żywnościowe. Rolnicy potrzebują dostępu do szerokiej gamy nawozów, organicznych i syntetycznych, aby zwiększyć wydajność gleby. Jeśli w glebie nie ma składników pokarmowych lub jest ich niewiele, będzie ich brakować roślinom, które mogą przestać rosnąć albo mogą nie mieć wartości odżywczej jako produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)
(5a)   Aby zapewnić skuteczne stosowanie obornika zwierzęcego i kompostu produkowanego w gospodarstwach, rolnicy powinni wykorzystywać te produkty, które są zgodne z duchem „odpowiedzialnego rolnictwa”, preferując lokalne kanały dystrybucji, dobrą praktykę rolną i środowiskową, zgodnie z unijnymi przepisami w dziedzinie środowiska, takimi jak dyrektywa azotanowa lub ramowa dyrektywa wodna. Należy zachęcać do preferencyjnego stosowania nawozów wytworzonych na miejscu i w sąsiednich przedsiębiorstwach rolnych.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)
(6a)  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może spełniać więcej niż jedną z funkcji opisanych w niniejszym rozporządzeniu w kategoriach funkcji produktów. W przypadku gdy deklaracja dotyczy tylko jednej z tych funkcji, powinno wystarczyć, że produkt będzie zgodny z wymogami dla tej kategorii funkcji produktów, w której opisano tę deklarowaną funkcję. Natomiast w przypadku gdy deklaracja dotyczy więcej niż jednej z tych funkcji, produkt nawozowy z oznakowaniem CE należy traktować jako połączenie co najmniej dwóch składowych produktów nawozowych i dla każdego składowego produktu nawozowego powinna być wymagana zgodność w odniesieniu do jego funkcji. W związku z powyższym powinna istnieć specjalna kategoria funkcji produktów obejmująca takie połączone produkty nawozowe.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 b (nowy)
(6b)  Producent wykorzystujący co najmniej jeden produkt nawozowy z oznakowaniem CE, który został już poddany ocenie zgodności – przez tegoż lub innego producenta – może zdecydować o skorzystaniu z tej oceny zgodności. Aby do minimum zmniejszyć obciążenia administracyjne, otrzymany w ten sposób produkt nawozowy z oznakowaniem CE również należy uznać za połączenie co najmniej dwóch składowych produktów nawozowych, a dodatkowe wymogi dotyczące zgodności odnoszące się do takiego połączenia należy ograniczyć do kwestii związanych z łączeniem.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
(8)  Zanieczyszczenia w produktach nawozowych z oznakowaniem CE, na przykład kadm, mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska, ponieważ kumulują się w środowisku i przenikają do łańcucha pokarmowego. Ilość zanieczyszczeń w takich produktach należy zatem ograniczyć. Ponadto należy zapobiegać występowaniu zanieczyszczeń (zwłaszcza polimerów, ale także metalu i szkła) w produktach nawozowych z oznakowaniem CE pochodzących z bioodpadów lub je ograniczać w miarę możliwości technicznych przez wykrywanie takich zanieczyszczeń w ramach selektywnej zbiórki bioodpadów przed przetworzeniem.
(8)  Jeśli produkty nawozowe z oznakowaniem CE nie są stosowane prawidłowo, obecne w nich zanieczyszczenia, na przykład kadm, mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska, ponieważ kumulują się w środowisku i przenikają do łańcucha pokarmowego. Ilość zanieczyszczeń w takich produktach należy zatem ograniczyć. Ponadto należy zapobiegać występowaniu zanieczyszczeń (zwłaszcza polimerów, ale także metalu i szkła) w produktach nawozowych z oznakowaniem CE pochodzących z bioodpadów lub je ograniczać w miarę możliwości technicznych przez wykrywanie takich zanieczyszczeń w ramach selektywnej zbiórki bioodpadów przed przetworzeniem.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)
(8a)  Państwa członkowskie, które już stosują na szczeblu krajowym bardziej rygorystyczne dopuszczalne wartości dla kadmu w nawozach, powinny mieć możliwość utrzymania tych dopuszczalnych wartości do czasu, aż pozostałe państwa Unii osiągną równie ambitny poziom.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 b (nowy)
(8b)   Aby ułatwić zachowanie zgodności fosforowych produktów nawozowych z wymogami niniejszego rozporządzenia oraz pobudzić innowacje, konieczne jest zapewnienie wystarczających zachęt do rozwoju odpowiednich technologii, zwłaszcza technologii odkadmiania, oraz do gospodarowania odpadami niebezpiecznymi zawierającymi duże ilości kadmu, za pomocą środków finansowych dostępnych w ramach programu „Horyzont 2020”, programów LIFE, platformy wsparcia finansowego gospodarki o obiegu zamkniętym, za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i w stosownych przypadkach innych instrumentów finansowych. Komisja powinna co roku składać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące tych zachęt oraz unijnych środków finansowych przeznaczonych na odkadmianie.
Poprawka 395
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 c (nowy)
(8c)  Z dniem [date of application of this Regulation] Komisja powinna ustanowić mechanizm dalszego ułatwiania dostępu do finansowania badań naukowych i innowacji w zakresie technologii odkadmiania i ich wdrożenia w ramach procesów produkcyjnych w Unii w odniesieniu do wszystkich rodzajów nawozów fosforanowych, a także innych możliwych sposobów usuwania kadmu – opłacalnych w skali przemysłowej, lecz również umożliwiających przetwarzanie powstałych w ten sposób odpadów.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9
(9)  Produkty spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym rozporządzeniu powinny być dopuszczone do swobodnego obrotu na rynku wewnętrznym. Jeżeli co najmniej jeden z materiałów składowych w produkcie nawozowym z oznakowaniem CE wchodzi w zakres rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/200918, ale osiąga punkt łańcucha produkcyjnego, po przekroczeniu którego nie stanowi już zagrożenia dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt („punkt końcowy łańcucha produkcyjnego”), dalsze podleganie produktu przepisom tego rozporządzenia stanowiłoby zbędne obciążenie administracyjne. Takie produkty nawozowe należy zatem wyłączyć z zakresu wymagań wspomnianego rozporządzenia. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1069/2009.
(9)  Produkty nawozowe z oznakowaniem CE spełniające wszystkie wymagania określone w niniejszym rozporządzeniu powinny być dopuszczone do swobodnego obrotu na rynku wewnętrznym. Jeżeli co najmniej jeden z materiałów składowych jest produktem pochodnym objętym zakresem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/200918, ale osiągnął punkt łańcucha produkcyjnego, po przekroczeniu którego nie stanowi już zagrożenia dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt („punkt końcowy łańcucha produkcyjnego”), dalsze podleganie produktu przepisom tego rozporządzenia stanowiłoby zbędne obciążenie administracyjne. Takie produkty nawozowe należy zatem wyłączyć z zakresu wymagań wspomnianego rozporządzenia. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1069/2009.
_________________
_________________
18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1).
18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1).
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
(10)  Punkt końcowy łańcucha produkcyjnego należy określić dla każdego odpowiedniego materiału składowego zawierającego produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego zgodnie z procedurami ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009. Jeśli proces wytwarzania regulowany na mocy niniejszego rozporządzenia rozpoczyna się przed osiągnięciem punktu końcowego, wymagania dotyczące procesu zawarte zarówno w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009 jak i w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie łącznie do produktu nawozowego z oznakowaniem CE, co oznacza stosowanie surowszego wymagania w przypadku, gdy oba rozporządzenia regulują ten sam parametr.
(10)  Dla każdej kategorii materiałów składowych, która obejmuje produkty pochodne w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, punkt końcowy łańcucha produkcyjnego należy określić dla każdego odpowiedniego materiału składowego zawierającego produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego zgodnie z procedurami ustanowionymi w tym rozporządzeniu. Aby wykorzystać rozwój techniczny, stworzyć więcej możliwości dla producentów i przedsiębiorstw oraz odblokować potencjał większego wykorzystania składników pokarmowych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego takich jak obornik zwierzęcy, określenie metod przetwórczych i zasad odzysku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w odniesieniu do których ustalono punkt końcowy w łańcuchu produkcyjnym, powinno rozpocząć się bezzwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. W przypadku produktów nawozowych zawierających przetworzony obornik zwierzęcy lub składających się z przetworzonego obornika zwierzęcego należy określić kryteria dotyczące całkowicie przetworzonego obornika zwierzęcego. W celu rozszerzenia lub uzupełnienia kategorii materiałów składowych o dodatkowe produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W przypadku gdy taki punkt końcowy zostanie osiągnięty, zanim produkt nawozowy z oznakowaniem CE zostanie wprowadzony do obrotu, ale po rozpoczęciu procesu produkcyjnego regulowanego na podstawie niniejszego rozporządzenia, wymagania dotyczące procesu zawarte zarówno w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009 jak i w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie łącznie do produktów nawozowych z oznakowaniem CE, co oznacza stosowanie surowszego wymagania, w przypadku gdy oba rozporządzenia regulują ten sam parametr.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)
(10a)   W przypadku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego już powszechnie stosowanych w państwach członkowskich do produkcji nawozów punkt końcowy należy określić bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w terminie jednego roku od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
(12)  Jeżeli co najmniej jeden z materiałów składowych w produkcie nawozowym z oznakowaniem CE wchodzi w zakres rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i nie osiągnął punktu końcowego łańcucha produkcyjnego, regulacja oznakowania CE takiego produktu na mocy niniejszego rozporządzenia wprowadzałaby w błąd, ponieważ udostępnianie takiego produktu na rynku podlega wymaganiom rozporządzenia (WE) nr 1069/2009. Takie produkty należy zatem wyłączyć z zakresu niniejszego rozporządzenia.
(12)  Udostępnianie na rynku produktu ubocznego pochodzenia zwierzęcego lub produktu pochodnego, dla którego nie zdefiniowano punktu końcowego w łańcuchu produkcyjnym lub dla którego w momencie udostępniania na rynku zdefiniowany punkt końcowy nie został osiągnięty, podlega wymaganiom rozporządzenia (WE) nr 1069/2009. W związku z tym opatrzenie takiego produktu oznakowaniem CE na mocy niniejszego rozporządzenia wprowadzałoby w błąd. Wszelkie produkty zawierające takie produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego lub produkty pochodne bądź składające się z takich produktów powinny zostać zatem wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
(13)  Stwierdzono, że na rynku istnieje popyt na użytkowanie pewnych odpadów z odzysku w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE20 jako produktów nawozowych. Ponadto należy określić wymagania dotyczące odpadów stosowanych jako wsad w procesie odzysku, wymagania dotyczące procesów i technik przetwarzania, a także wymagania dotyczące produktów nawozowych uzyskanych w procesie odzysku, aby zapewnić, by użytkowanie tych produktów nie prowadziło do ogólnych niekorzystnych skutków dla środowiska lub zdrowia ludzkiego. W przypadku produktów nawozowych z oznakowaniem CE wymagania te należy określić w niniejszym rozporządzeniu. W związku z tym, począwszy od momentu spełnienia wszystkich wymagań niniejszego rozporządzenia, produktów takich nie należy już traktować jak odpadów w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE.
(13)  Stwierdzono, że na rynku istnieje popyt na użytkowanie pewnych odpadów z odzysku, takich jak struwit, biowęgiel i produkty na bazie popiołów, w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE20 jako produktów nawozowych. Ponadto należy określić wymagania dotyczące odpadów stosowanych jako wsad w procesie odzysku, wymagania dotyczące procesów i technik przetwarzania, a także wymagania dotyczące produktów nawozowych uzyskanych w procesie odzysku, aby zapewnić, by użytkowanie tych produktów nie prowadziło do ogólnych niekorzystnych skutków dla środowiska lub zdrowia ludzkiego. W przypadku produktów nawozowych z oznakowaniem CE wymagania te należy określić w niniejszym rozporządzeniu. W związku z tym, począwszy od momentu spełnienia wszystkich wymagań niniejszego rozporządzenia, produktów takich nie należy już traktować jak odpadów w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE, a zatem produkty zawierające takie materiały odpadowe z odzysku lub składające się z takich materiałów powinny być udostępniane na rynku wewnętrznym. Aby zapewnić jasność prawa, wykorzystać rozwój techniczny oraz dalej stymulować zachęty skłaniające producentów do szerszego korzystania z wartościowych strumieni odpadów, bezpośrednio po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia należy w stosunku do takich produktów rozpocząć przeprowadzanie analiz naukowych i ustalanie wymogów dotyczących odzysku na szczeblu unijnym. W związku z tym należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do określenia, bez zbędnej zwłoki, szerszych lub dodatkowych kategorii materiałów składowych kwalifikujących się do wykorzystania w procesie wytwarzania produktów nawozowych z oznakowaniem CE.
_________________
_________________
20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).
20 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)
(13a)  Niektóre produkty uboczne przemysłu, produkty równoległe lub produkty pochodzące z recyklingu, otrzymane w wyniku określonych procesów przemysłowych, są obecnie stosowane przez producentów jako składnik produktu nawozowego z oznakowaniem CE. W niniejszym rozporządzeniu należy określić wymagania związane z kategoriami materiałów składowych dla składników produktów nawozowych z oznakowaniem CE. W stosownych przypadkach, począwszy od momentu spełnienia wszystkich wymogów niniejszego rozporządzenia, produktów takich nie należy już uznawać za odpady w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14
(14)  Niektóre substancje i mieszaniny, określane potocznie jako dodatki do nawozów, poprawiają uwalnianie składnika pokarmowego w nawozie. Udostępniane na rynku substancje i mieszaniny przeznaczone do dodania w powyższym celu do produktów nawozowych z oznakowaniem CE powinny spełniać określone kryteria skuteczności na odpowiedzialność producenta tych substancji lub mieszanin i dlatego powinny być traktowane jako produkty nawozowe z oznakowaniem CE na mocy niniejszego rozporządzenia. Ponadto produkty nawozowe z oznakowaniem CE zawierające takie substancje lub mieszaniny powinny podlegać pewnym kryteriom skuteczności i bezpieczeństwa. Takie substancje i mieszaniny należy zatem regulować również jako materiały składowe produktów nawozowych z oznakowaniem CE.
(14)  Niektóre substancje i mieszaniny, określane jako dodatki do nawozów, poprawiają uwalnianie składnika pokarmowego w nawozie. Udostępniane na rynku substancje i mieszaniny przeznaczone do dodania w powyższym celu do produktów nawozowych z oznakowaniem CE powinny spełniać określone kryteria skuteczności, bezpieczeństwa i ochrony środowiska na odpowiedzialność producenta tych substancji lub mieszanin i dlatego powinny być traktowane jako produkty nawozowe z oznakowaniem CE na mocy niniejszego rozporządzenia. Ponadto produkty nawozowe z oznakowaniem CE zawierające takie substancje lub mieszaniny powinny podlegać pewnym kryteriom skuteczności, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Takie substancje i mieszaniny należy zatem regulować również jako materiały składowe produktów nawozowych z oznakowaniem CE.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14 a (nowy)
(14a)   Ponieważ produkty składające się z substancji i mieszanin stanowiących dodatek do elementów nawozowych są przeznaczone do dodawania do gleby i są uwalniane do środowiska, kryteria zgodności powinny mieć zastosowanie do wszystkich materiałów w produkcie, w szczególności w przypadku gdy są one małe lub ulegają rozpadowi na małe cząstki, które mogą rozproszyć się na całej powierzchni gleby oraz przeniknąć do systemów wodnych i przenieść się do szerzej pojętego środowiska. Z tego względu kryteria biodegradowalności i testowanie zgodności powinny podlegać realistycznym warunkom in vivo, które uwzględniają różne stopnie rozkładu w warunkach beztlenowych, w siedliskach wodnych lub pod wodą, na terenach podmokłych lub w zmarzniętym gruncie.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
(15)  Niektóre substancje, mieszaniny i mikroorganizmy, określane potocznie jako biostymulatory, nie są wprawdzie składnikami pokarmowymi, ale również stymulują procesy odżywiania roślin. Jeżeli takie produkty mają na celu wyłącznie lepsze przyswajanie składników pokarmowych przez rośliny, zwiększenie ich odporności na stres abiotyczny lub poprawę cech jakościowych upraw, są one z natury bardziej podobne do produktów nawozowych niż do większości kategorii produktów ochrony roślin. Takie produkty powinny zatem kwalifikować się do uzyskania oznakowania CE na mocy niniejszego rozporządzenia i zostać wyłączone z zakresu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/200921. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1107/2009.
(15)  Niektóre substancje, mieszaniny i mikroorganizmy, określane jako biostymulatory, nie są wprawdzie wsadami składników pokarmowych, lecz stymulują naturalne procesy odżywiania roślin. Jeżeli takie produkty mają na celu wyłącznie lepsze przyswajanie składników pokarmowych przez rośliny, zwiększenie ich odporności na stres abiotyczny lub poprawę cech jakościowych upraw, lepszy rozkład związków organicznych w glebie lub zwiększenie dostępności składników pokarmowych w ryzosferze, są one z natury bardziej podobne do produktów nawozowych niż do większości kategorii produktów ochrony roślin. Z tego względu ich działanie uzupełnia działanie nawozów w celu optymalizacji ich skuteczności i ograniczenia ilości używanych składników pokarmowych. Takie produkty powinny zatem kwalifikować się do uzyskania oznakowania CE na mocy niniejszego rozporządzenia i zostać wyłączone z zakresu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/200921. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1107/2009.
_________________
_________________
21 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).
21 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)
(15a)  Jeśli chodzi o mikroorganizmy, należy rozszerzyć lub dodać kategorie materiałów składowych w celu zagwarantowania i wzmocnienia potencjału innowacyjnego w zakresie rozwoju i odkrywania nowych mikrobiologicznych biostymulatorów roślin. Aby pobudzić innowacje i zagwarantować producentom pewność prawa w odniesieniu do wymogów, których spełnienie jest niezbędne w celu stosowania mikroorganizmów jako materiałów składowych produktów nawozowych z oznakowaniem CE, należy jasno określić zharmonizowane metody oceny bezpieczeństwa mikroorganizmów. Prace przygotowawcze poprzedzające określenie tych metod oceny bezpieczeństwa powinny rozpocząć się bezpośrednio po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. W celu określenia, bez zbędnej zwłoki, wymogów, które producenci muszą spełnić, aby wykazać bezpieczeństwo mikroorganizmów w celu ich stosowania jako składników produktów nawozowych z oznakowaniem CE, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
(16)  Produkty posiadające jedną lub kilka funkcji, z których jedna jest objęta zakresem rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, powinny pozostawać pod kontrolą przewidzianą dla takich produktów i ustanowioną w tym rozporządzeniu. Jeżeli takie produkty mają również funkcję produktu nawozowego, regulacja oznakowania CE takiego produktu na podstawie niniejszego rozporządzenia wprowadzałaby w błąd, ponieważ udostępnianie produktu ochrony roślin na rynku jest uzależnione od zezwolenia na produkt ważnego w danym państwie członkowskim. Takie produkty należy zatem wyłączyć z zakresu niniejszego rozporządzenia.
(16)  Produkty posiadające jedną lub kilka funkcji, z których jedna jest objęta zakresem rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, są środkami ochrony roślin objętymi zakresem stosowania tego rozporządzenia. Produkty te powinny pozostawać pod kontrolą przewidzianą dla takich produktów i ustanowioną w tym rozporządzeniu. Jeżeli takie produkty mają również funkcję lub działanie produktu nawozowego, regulacja oznakowania CE takiego produktu na podstawie niniejszego rozporządzenia wprowadzałaby w błąd, ponieważ udostępnianie produktu ochrony roślin na rynku jest uzależnione od zezwolenia na produkt ważnego w danym państwie członkowskim. Takie produkty należy zatem wyłączyć z zakresu niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
(17)  Niniejsze rozporządzenie nie powinno uniemożliwiać stosowania istniejącego prawodawstwa unijnego dotyczącego kwestii ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, których nie objęto niniejszym rozporządzeniem. Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem stosowane, nie naruszając dyrektywy Rady 86/278/EWG22, dyrektywy Rady 89/391/EWG23, rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady24, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/200825, rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/200626, dyrektywy Rady 2000/29/WE27, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/201328 oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/201429.
(17)  Niezależnie od rodzaju produktu z oznakowaniem CE przeznaczonego do odżywiania roślin niniejsze rozporządzenie nie powinno uniemożliwiać stosowania istniejącego prawodawstwa unijnego dotyczącego kwestii ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, których nie objęto niniejszym rozporządzeniem. Niniejsze rozporządzenie powinno być zatem stosowane, nie naruszając dyrektywy Rady 86/278/EWG22, dyrektywy Rady 89/391/EWG23, rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady24, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/200825, rozporządzenia Komisji (WE) nr 1881/200626, dyrektywy Rady 2000/29/WE27, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/201328, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/201429, dyrektywy Rady 91/676/EWG29a oraz dyrektywy 2000/60/WE29b.
_________________
_________________
22 Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie (Dz.U. L 181 z 4.7.1986, s. 6).
22 Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie (Dz.U. L 181 z 4.7.1986, s. 6).
23 Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1).
23 Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1).
24 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).
24 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).
25 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).
25 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).
26 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5).
26 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5).
27 Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1).
27 Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1).
28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 1).
28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (Dz.U. L 39 z 9.2.2013, s. 1).
29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 35).
29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 35).
29a Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1).
29b Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1).
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)
(17a)   Należy zapewnić identyfikowalność produktów, które są podatne na zanieczyszczenia organiczne pochodzące z określonych, potencjalnie problematycznych źródeł (lub postrzeganych jako takie), aż do źródła materiału organicznego. Jest to konieczne, aby pozyskać zaufanie konsumentów i ograniczyć szkody w razie wystąpienia lokalnego skażenia. Dzięki temu można zidentyfikować przedsiębiorstwa stosujące produkty nawozowe, które zawierają materiały organiczne pochodzące z tych źródeł. Powinno być to obowiązkowe dla produktów zawierających materiał pochodzący z odpadów lub produktów ubocznych, które nie zostały poddane procesom likwidacji zanieczyszczeń organicznych, czynników chorobotwórczych i materiału genetycznego. Celem jest nie tylko zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i środowiska, lecz również uspokojenie opinii publicznej i rozwianie obaw rolników co do czynników chorobotwórczych, zanieczyszczeń organicznych i materiału genetycznego. W celu ochrony właścicieli gruntów przed niezawinionymi przez nich zanieczyszczeniami wzywa się państwa członkowskie do wprowadzenia stosownych regulacji dotyczących odpowiedzialności.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 b (nowy)
(17b)   Nieprzetworzone produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego nie powinny podlegać niniejszemu rozporządzeniu.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)
(19a)   Zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym niektóre przemysłowe produkty uboczne lub równoległe pochodzące z określonych procesów przemysłowych są już używane przez producentów jako składniki produktów nawozowych z oznakowaniem CE. Wymogi związane z takimi kategoriami materiałów składowych należy ustanowić w załączniku II.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20
(20)  Można oczekiwać, że mieszanka różnych produktów nawozowych z oznakowaniem CE, z których każdy uzyskał pozytywny wynik w ocenie zgodności z wymaganiami mającymi zastosowanie do danego materiału, nadaje się do stosowania jako produkt nawozowy z oznakowaniem CE, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań dodatkowych związanych z mieszaniem. Aby uniknąć zbędnych obciążeń administracyjnych, mieszanki takie powinny zatem należeć do odrębnej kategorii, w przypadku której ocena zgodności powinna być ograniczona do wymagań dodatkowych związanych z mieszaniem.
(20)  Można oczekiwać, że połączone produkty należące do różnych kategorii funkcji produktu, z których każdy uzyskał pozytywny wynik w ocenie zgodności z wymaganiami mającymi zastosowanie do danego materiału, nadaje się do stosowania jako produkt nawozowy z oznakowaniem CE, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań dodatkowych związanych z łączeniem. Aby uniknąć zbędnych obciążeń administracyjnych, takie połączone produkty powinny zatem należeć do odrębnej kategorii, w przypadku której ocena zgodności powinna być ograniczona do wymagań dodatkowych związanych z łączeniem.
(Niniejsza poprawka obejmuje również horyzontalną poprawkę dotyczącą zmiany wyrazu „mieszanka” (w liczbie pojedynczej lub mnogiej) na „połączone produkty” (w liczbie pojedynczej lub mnogiej). Jeżeli współustawodawcy osiągną porozumienie co do tej poprawki, odpowiednie zmiany będą miały zastosowanie do całego tekstu, w tym do jego części objętych poniższymi poprawkami).
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
(25)  Wprowadzając do obrotu produkt nawozowy z oznakowaniem CE, importer powinien umieścić na opakowaniu produktu nawozowego swoje nazwisko lub nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz kontaktowy adres pocztowy, aby umożliwić nadzór rynku.
(25)  Wprowadzając do obrotu produkt z oznakowaniem CE, importer powinien umieścić na opakowaniu produktu swoje nazwisko lub nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz kontaktowy adres pocztowy, a także wskazać producenta z państwa trzeciego, aby umożliwić nadzór rynku.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31
(31)  Jeżeli normy zharmonizowane nie zostały przyjęte albo jeżeli niewystarczająco szczegółowo obejmują wszystkie elementy wymagań jakości i bezpieczeństwa określonych w niniejszym rozporządzeniu, konieczne może być ustanowienie jednolitych warunków wdrażania tych wymagań. Komisja powinna zatem zostać uprawniona do przyjmowania aktów wykonawczych określających te warunki we wspólnych specyfikacjach. Ze względu na pewność prawa należy wyraźnie określić, że produkty nawozowe z oznakowaniem CE muszą być zgodne z takimi specyfikacjami, nawet jeśli zostały uznane za zgodne z normami zharmonizowanymi.
(31)  Jeżeli normy zharmonizowane nie zostały przyjęte albo jeżeli niewystarczająco szczegółowo obejmują wszystkie elementy wymagań jakości i bezpieczeństwa określonych w niniejszym rozporządzeniu, a także jeżeli występują zbędne opóźnienia w procesie przyjmowania lub aktualizacji norm w celu odzwierciedlenia tych wymogów, konieczne może być ustanowienie środków tymczasowych w celu wprowadzenia jednolitych warunków wdrażania tych wymagań. Komisja powinna zatem zostać uprawniona do przyjmowania aktów wykonawczych określających te warunki we wspólnych specyfikacjach. Ze względu na pewność prawa należy wyraźnie określić, że produkty nawozowe z oznakowaniem CE muszą być zgodne z takimi specyfikacjami, nawet jeśli zostały uznane za zgodne z normami zharmonizowanymi.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47
(47)  Produkty nawozowe z oznakowaniem CE należy wprowadzać do obrotu tylko wtedy, gdy są wystarczająco skuteczne i – odpowiednio przechowywane i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem – nie stanowią niedopuszczalnego zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska, oraz z zastrzeżeniem używania ich w przewidywalnych warunkach, czyli wtedy, gdy takie używanie jest rezultatem zgodnego z prawem i łatwo przewidywalnego zachowania ludzkiego. W związku z tym należy ustanowić wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości, jak również odpowiednie mechanizmy kontroli. Ponadto zamierzone zastosowanie produktów nawozowych z oznakowaniem CE nie powinno sprawiać, że żywność lub pasza nie będą bezpieczne.
(47)  Produkty nawozowe z oznakowaniem CE należy wprowadzać do obrotu tylko wtedy, gdy są wystarczająco skuteczne i – odpowiednio przechowywane i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem – nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska, oraz z zastrzeżeniem używania ich w przewidywalnych warunkach, czyli wtedy, gdy takie używanie jest rezultatem zgodnego z prawem i łatwo przewidywalnego zachowania ludzkiego. W związku z tym należy ustanowić wymagania dotyczące bezpieczeństwa i jakości, jak również odpowiednie mechanizmy kontroli. Ponadto zamierzone zastosowanie produktów nawozowych z oznakowaniem CE nie powinno sprawiać, że żywność lub pasza nie będą bezpieczne.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 49
(49)  Istniejący system należy uzupełnić o procedurę zapewniającą przekazywanie zainteresowanym stronom informacji na temat środków przewidzianych w odniesieniu do produktów nawozowych z oznakowaniem CE stanowiących niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska. Powinien on również umożliwiać organom nadzoru rynku podejmowanie – we współpracy z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi – działań na wczesnym etapie w odniesieniu do takich produktów nawozowych.
(49)  Istniejący system należy uzupełnić o procedurę zapewniającą przekazywanie wszystkim zainteresowanym stronom, w tym zainteresowanym podmiotom z sektora zdrowia i konsumentom, informacji na temat środków przewidzianych w odniesieniu do produktów nawozowych z oznakowaniem CE stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska. Powinien on również umożliwiać organom nadzoru rynku podejmowanie – we współpracy z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi – działań na wczesnym etapie w odniesieniu do takich produktów nawozowych.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55
(55)  W dziedzinie recyklingu odpadów dokonuje się obiecujący postęp techniczny, np. recykling fosforu z osadów ściekowych czy wytwarzanie produktów nawozowych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, np. biowęgla. W przypadku produktów zawierających takie materiały lub składających się z nich powinna istnieć możliwość dostępu do rynku wewnętrznego bez zbędnej zwłoki, jeżeli proces produkcyjny poddano analizie naukowej a wymagania dotyczące procesu ustanowiono na poziomie Unii. W tym celu należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do określania większych lub dodatkowych kategorii produktów nawozowych z oznakowaniem CE lub materiałów składowych nadających się do wykorzystania w produkcji takich produktów. W przypadku produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorie materiałów składowych należy rozszerzyć lub dodać tylko wtedy, gdy ustalono punkt końcowy łańcucha produkcyjnego zgodnie z procedurami ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009, ponieważ produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, dla których nie ustalono takiego punktu końcowego, są i tak wyłączone z zakresu niniejszego rozporządzenia.
(55)  W dziedzinie recyklingu odpadów dokonuje się obiecujący postęp techniczny, np. recykling fosforu z osadów ściekowych, takich jak struwit, czy wytwarzanie produktów nawozowych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, np. biowęgla, oraz odzyskiwanie fosforu po spaleniu, np. w formie produktów na bazie popiołu. W przypadku produktów zawierających takie materiały lub składających się z nich powinna istnieć możliwość dostępu do rynku wewnętrznego bez zbędnej zwłoki, jeżeli proces produkcyjny poddano analizie naukowej a wymagania dotyczące procesu ustanowiono na poziomie Unii. W tym celu należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do kwalifikowalności takich materiałów do wykorzystania w produkcji. W przypadku produktów pochodzących z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorie materiałów składowych należy rozszerzyć lub dodać tylko wtedy, gdy ustalono punkt końcowy łańcucha produkcyjnego zgodnie z procedurami ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55 a (nowy)
(55a)  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać polimery inne niż polimerowe składniki pokarmowe, jednak powinno się to ograniczać do przypadków, gdy funkcją polimeru jest kontrola uwalniania składników pokarmowych lub zwiększenie zdolności produktu nawozowego z oznakowaniem CE do zatrzymywania wody. Innowacyjne produkty zawierające takie polimery powinny być udostępniane na rynku wewnętrznym. W celu zminimalizowania zagrożenia dla zdrowia ludzi, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska, jakie mogą stwarzać polimery inne niż polimerowe składniki pokarmowe, należy ustanowić kryteria biodegradacji tych polimerów, gwarantujące ich zdolność do rozkładu fizycznego i biologicznego. W tym celu należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do określenia kryteriów konwersji węgla polimerycznego, który ma się przekształcić w ditlenek węgla (CO2), oraz odpowiedniej metody testowej w zakresie biodegradacji.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 56
(56)  Ponadto powinna istnieć możliwość natychmiastowego reagowania na nowe ustalenia dotyczące warunków, w których produkty nawozowe z oznakowaniem CE są wystarczająco skuteczne, oraz na nowe oceny ryzyka dotyczące zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, bezpieczeństwa lub środowiska. W związku z tym należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w celu zmiany wymagań mających zastosowanie do różnych kategorii produktów nawozowych z oznakowaniem CE.
(56)  Ponadto powinna istnieć możliwość natychmiastowego reagowania na nowe ustalenia dotyczące warunków, w których produkty nawozowe z oznakowaniem CE są wystarczająco skuteczne, oraz na nowe oceny ryzyka dotyczące zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, bezpieczeństwa lub środowiska, z uwzględnieniem ocen dokonanych przez organy w państwach członkowskich lub we współpracy z nimi. W związku z tym należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w celu zmiany wymagań mających zastosowanie do różnych kategorii produktów nawozowych z oznakowaniem CE.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 57
(57)  Szczególnie ważne jest, aby wykonując te uprawnienia, Komisja prowadziła stosowne konsultacje w czasie prac przygotowawczych, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
(57)  Przy przyjmowaniu aktów delegowanych przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59 a (nowy)
(59a)  Z uwagi na duże uzależnienie Unii od przywozu fosforytów Komisja zaliczyła ten materiał do surowców krytycznych. Należy zatem monitorować wpływ niniejszego rozporządzenia na dostęp do dostaw surowców ogólnie, szczególnie zaś na dostępność fosforytów, a w obu przypadkach – na ceny. Jeżeli po dokonaniu oceny Komisja stwierdzi negatywny wpływ, powinna przyjąć wszelkie środki, które uzna za stosowne, by zaradzić tym zakłóceniom w handlu.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 – akapit 2 – litera a
a)  produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, które podlegają wymaganiom rozporządzenia (WE) nr 1069/2009;
a)  produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych, które są udostępniane na rynku zgodnie z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009;
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b a (nowa)
ba)   dyrektywy 91/676/EWG;
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b b (nowa)
bb)  dyrektywy 2000/60/WE;
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1
1)  „produkt nawozowy” oznacza substancję, mieszaninę, mikroorganizm lub każdy inny materiał, stosowane lub przeznaczone do stosowania – w postaci własnej albo w połączeniu z innym materiałem – na roślinach lub ich ryzosferze w celu dostarczenia roślinom składnika pokarmowego lub poprawy efektywności wykorzystania składników pokarmowych;
1)  „produkt przeznaczony do odżywiania roślin” oznacza substancję, mieszaninę, mikroorganizm lub każdy inny materiał, stosowane lub przeznaczone do stosowania – w postaci własnej albo w połączeniu z innym materiałem – na grzybach lub ich mykosferze lub na roślinach na dowolnym etapie wzrostu, w tym na nasionach, i/lub ich ryzosferze w celu dostarczenia roślinom lub grzybom składników pokarmowych lub poprawy fizycznych lub biologicznych warunków ich wzrostu lub ogólnego wigoru, plonów i jakości roślin dzięki zwiększeniu efektywności wykorzystania składników pokarmowych, w tym dzięki zwiększeniu zdolności rośliny do pobierania składników pokarmowych (z wyjątkiem produktów ochrony roślin objętych rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009);
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3
3)  „substancja” oznacza substancję w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006;
3)  „substancja” oznacza pierwiastek chemiczny i jego związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie, lub uzyskane w wyniku procesu produkcyjnego, wraz z wszelkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz wszelkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność substancji lub zmianę jej składu;
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 13
13)  „specyfikacja techniczna” oznacza dokument określający wymagania techniczne, które musi spełnić produkt nawozowy z oznakowaniem CE;
13)  „specyfikacja techniczna” oznacza dokument określający wymagania techniczne, które musi spełnić produkt nawozowy z oznakowaniem CE lub jego proces produkcyjny;
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1
Państwa członkowskie nie utrudniają udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE zgodnych z niniejszym rozporządzeniem.
Państwa członkowskie nie utrudniają – w odniesieniu do aspektów i rodzajów ryzyka objętych niniejszym rozporządzeniem – udostępniania na rynku produktów nawozowych z oznakowaniem CE zgodnych z niniejszym rozporządzeniem.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 a (nowy)
Niniejsze rozporządzenie nie stanowi dla państw członkowskich przeszkody do utrzymania w mocy lub przyjęcia przepisów, które są zgodne z Traktatami, dotyczących stosowania produktów nawozowych z oznakowaniem CE w celu ochrony zdrowia ludzi i środowiska, o ile przepisy te nie wymagają zmiany produktów nawozowych z oznakowaniem CE, które są zgodne z niniejszym rozporządzeniem, i o ile nie mają wpływu na warunki udostępniania ich na rynku.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)
2a.   Równocześnie z publikacją niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Komisja opublikuje wytyczne dla producentów i organów nadzoru rynku, zawierające precyzyjne informacje i przykłady dotyczące formy etykiety. Te wytyczne będą precyzowały również inne stosowne informacje, o których mowa w załączniku III część I ust. 2 lit. d).
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3
3.  Producenci przechowują dokumentację techniczną oraz deklarację zgodności UE przez 10 lat od momentu wprowadzenia do obrotu ostatniego produktu nawozowego z oznakowaniem CE, którego dotyczą te dokumenty.
3.  Producenci przechowują dokumentację techniczną oraz deklarację zgodności UE przez pięć lat od momentu wprowadzenia do obrotu ostatniego produktu nawozowego z oznakowaniem CE, którego dotyczą te dokumenty.
(Niniejsza poprawka jest poprawką horyzontalną dotyczącą czasu przechowywania całej dokumentacji technicznej. Jeżeli współustawodawcy osiągną porozumienie co do tej poprawki, odpowiednie zmiany będą miały zastosowanie do całego tekstu, w tym do jego części objętych poniższymi poprawkami).
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit 1
Producenci zapewniają wprowadzenie procedur mających na celu zachowanie zgodności produktów nawozowych z oznakowaniem CE, które są częścią produkcji seryjnej, z niniejszym rozporządzeniem. Odpowiednio uwzględnia się zmiany w metodzie produkcji lub cechach tych produktów nawozowych oraz zmiany w normach zharmonizowanych, wspólnych specyfikacjach, o których mowa w art. 13, lub innych specyfikacjach technicznych, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność produktu nawozowego z oznakowaniem CE.
Producenci zapewniają wprowadzenie procedur mających na celu zachowanie zgodności produktów nawozowych z oznakowaniem CE, które są częścią produkcji seryjnej, z niniejszym rozporządzeniem. Odpowiednio uwzględnia się zmiany w cechach tych produktów nawozowych oraz zmiany w normach zharmonizowanych, wspólnych specyfikacjach, o których mowa w art. 13, lub innych specyfikacjach technicznych, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność produktu nawozowego z oznakowaniem CE.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit 2
W przypadku gdy jest to uznane za właściwe z uwagi na działanie produktu nawozowego z oznakowaniem CE lub zagrożenie, jakie stanowi, producenci przeprowadzają badania próby takich produktów nawozowych udostępnionych na rynku, a także badają i w razie potrzeby ewidencjonują skargi, produkty nawozowe z oznakowaniem CE niezgodne z wymaganiami i przypadki odzyskania takich produktów, a ponadto informują dystrybutorów o wszelkich tego rodzaju działaniach w zakresie monitorowania.
W przypadku gdy jest to uznane za właściwe z uwagi na działanie produktu nawozowego z oznakowaniem CE lub zagrożenie, jakie stanowi, producenci, w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów oraz ochrony środowiska, przeprowadzają badania próby takich produktów nawozowych udostępnionych na rynku, a także badają i ewidencjonują skargi, produkty nawozowe z oznakowaniem CE niezgodne z wymaganiami i przypadki odzyskania takich produktów, a ponadto informują dystrybutorów i organy nadzoru rynku o wszelkich tego rodzaju działaniach w zakresie monitorowania.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6
6.  Importerzy podają swoje nazwisko lub nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz kontaktowy adres pocztowy na opakowaniu produktu nawozowego z oznakowaniem CE lub – jeżeli produkt nawozowy jest dostarczany bez opakowania – w dokumencie dołączonym do produktu nawozowego. Adres pocztowy wskazuje pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem. Dane kontaktowe są podawane w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych i organów nadzoru rynku.
6.  Importerzy podają swoje nazwisko lub nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz kontaktowy adres pocztowy na opakowaniu produktu nawozowego z oznakowaniem CE lub – jeżeli produkt nawozowy jest dostarczany bez opakowania – w dokumencie dołączonym do produktu nawozowego. Adres pocztowy wskazuje pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z producentem. Informacje te są podawane w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych i organów nadzoru rynku, określonym przez zainteresowane państwo członkowskie, i muszą być jasne, zrozumiałe i czytelne.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7
7.  Producenci zapewniają, aby produkty nawozowe z oznakowaniem CE były oznakowane zgodnie z załącznikiem III, lub – jeżeli produkt nawozowy jest dostarczany bez opakowania – aby treść oznakowania zamieszczono w dokumencie załączonym do produktu nawozowego i dostępnym do celów kontroli w momencie wprowadzania produktu do obrotu. Treść oznakowania podaje się w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych, określonym przez zainteresowane państwo członkowskie, i musi być ona jasna, zrozumiała i czytelna.
7.  Producenci zapewniają, aby produkt nawozowy z oznakowaniem CE był oznakowany zgodnie z załącznikiem III lub – w przypadku gdy opakowanie jest zbyt małe, aby na etykiecie można było zamieścić wszystkie informacje, lub produkt nawozowy z oznakowaniem CE jest dostarczany bez opakowania – aby wymagane informacje zamieszczono w dokumencie dołączonym do produktu nawozowego z oznakowaniem CE. Informacje wymagane na podstawie załącznika III podaje się w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych, określonym przez zainteresowane państwo członkowskie, i muszą one być jasne, zrozumiałe i czytelne.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 10 – wprowadzenie
10.  Producent przedkłada właściwemu organowi państwa członkowskiego przeznaczenia protokół z badania odporności na detonację przewidzianego w załączniku IV dla następujących produktów nawozowych z oznakowaniem CE:
10.  Producent przedkłada właściwemu organowi państwa członkowskiego przeznaczenia protokół z badania odporności na detonację przewidzianego w załączniku IV oraz gwarantuje, że następujące produkty nawozowe z oznakowaniem CE są zdolne do pomyślnego przejścia tego badania:
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 10 – akapit 1 – litera b
b)  produktów nawozowych mieszanych, jak określono w kategorii funkcji produktu 7 w załączniku I, zawierających nawóz, o którym mowa w lit. a).
b)  połączonych produktów należących do różnych kategorii funkcji produktu, jak określono w kategorii funkcji produktu 7 w załączniku I, zawierających nawóz, o którym mowa w lit. a).
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 10 – akapit 2
Protokół należy przedłożyć co najmniej pięć dni przed wprowadzeniem powyższych produktów do obrotu.
Protokół należy przedłożyć co najmniej pięć dni roboczych przed wprowadzeniem powyższych produktów do obrotu. Komisja zamieszcza wykaz właściwych organów państw członkowskich na swojej stronie internetowej.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1
1.  Importerzy wprowadzają do obrotu wyłącznie produkty nawozowe z oznakowaniem CE zgodne z wymaganiami.
1.  Wyłącznie zgodny z wymaganiami produkt nawozowy z oznakowaniem CE może być przedmiotem przywozu do Unii i może być wprowadzany do obrotu na rynku Unii.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2
2.  Przed wprowadzeniem do obrotu produktu nawozowego z oznakowaniem CE importerzy zapewniają przeprowadzenie przez producenta odpowiedniej procedury oceny zgodności, o której mowa w art. 14. Importerzy zapewniają, aby producent sporządził dokumentację techniczną, aby do produktu nawozowego z oznakowaniem CE dołączono deklarację zgodności UE i wymagane dokumenty oraz aby producent spełnił wymagania określone w art. 6 ust. 5 i 6. Jeżeli importer uzna lub ma powody, by uważać, że produkt nawozowy z oznakowaniem CE nie jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami określonymi w załączniku I, II lub III, nie wprowadza produktu nawozowego do obrotu, dopóki nie zostanie zapewniona jego zgodność. Ponadto jeżeli produkt nawozowy z oznakowaniem CE stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska, importer informuje o tym producenta oraz organy nadzoru rynku.
2.  Przed wprowadzeniem do obrotu produktu nawozowego z oznakowaniem CE importerzy zapewniają przeprowadzenie przez producenta odpowiedniej procedury oceny zgodności, o której mowa w art. 14. Importerzy zapewniają, aby producent sporządził dokumentację techniczną, aby do produktu nawozowego z oznakowaniem CE dołączono deklarację zgodności UE i wymagane dokumenty oraz aby producent spełnił wymagania określone w art. 6 ust. 5 i 6. Jeżeli importer uzna lub ma powody, by uważać, że produkt nawozowy z oznakowaniem CE nie jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami niniejszego rozporządzenia, nie wprowadza produktu nawozowego do obrotu, dopóki nie zostanie zapewniona jego zgodność. Ponadto jeżeli produkt nawozowy z oznakowaniem CE stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska, importer informuje o tym producenta oraz organy nadzoru rynku.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3
3.  Importerzy podają swoje nazwiska lub nazwy, zarejestrowane nazwy handlowe lub zarejestrowane znaki towarowe oraz kontaktowe adresy pocztowe na opakowaniach produktu nawozowego z oznakowaniem CE lub – jeżeli produkt nawozowy z oznakowaniem CE jest dostarczany bez opakowania – w dokumencie dołączonym do produktu nawozowego. Dane kontaktowe są podawane w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych i organów nadzoru rynku.
3.  Importerzy podają swoje nazwiska lub nazwy, zarejestrowane nazwy handlowe lub zarejestrowane znaki towarowe oraz kontaktowe adresy pocztowe, a także producentów z państw trzecich na opakowaniach produktu nawozowego z oznakowaniem CE lub – jeżeli produkt nawozowy z oznakowaniem CE jest dostarczany bez opakowania – w dokumencie dołączonym do produktu nawozowego. Dane kontaktowe są podawane w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych i organów nadzoru rynku.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4
4.  Importerzy zapewniają, aby produkt nawozowy z oznakowaniem CE był oznakowany zgodnie z załącznikiem III w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych, określonym przez zainteresowane państwo członkowskie.
4.  Importerzy zapewniają, aby produkt nawozowy z oznakowaniem CE był oznakowany zgodnie z załącznikiem III lub – w przypadku gdy opakowanie jest zbyt małe, aby na etykiecie można było zamieścić wszystkie informacje, lub produkt nawozowy z oznakowaniem CE jest dostarczany bez opakowania – aby wymagane informacje zamieszczono w dokumencie dołączonym do produktu nawozowego z oznakowaniem CE. Informacje wymagane na podstawie załącznika III podaje się w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych, określonym przez zainteresowane państwo członkowskie.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6
6.  W przypadku gdy jest to uznane za właściwe z uwagi na działanie produktu nawozowego z oznakowaniem CE lub zagrożenie, jakie stanowi, importerzy przeprowadzają badania próby takich produktów nawozowych udostępnionych na rynku, a także badają – i w razie potrzeby ewidencjonują – skargi, produkty nawozowe z oznakowaniem CE niezgodne z wymaganiami i przypadki odzyskania takich produktów, a ponadto informują dystrybutorów o wszelkich tego rodzaju działaniach w zakresie monitorowania.
6.  W przypadku gdy jest to uznane za właściwe z uwagi na działanie produktu nawozowego z oznakowaniem CE lub zagrożenie, jakie stanowi, importerzy, w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów oraz ochrony środowiska, przeprowadzają badania próby takich produktów nawozowych udostępnionych na rynku, a także badają – i ewidencjonują – skargi, produkty nawozowe z oznakowaniem CE niezgodne z wymaganiami i przypadki odzyskania takich produktów, a ponadto informują dystrybutorów o wszelkich tego rodzaju działaniach w zakresie monitorowania.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 8
8.  Importerzy przechowują kopię deklaracji zgodności UE do dyspozycji organów nadzoru rynku przez 10 lat od momentu wprowadzenia do obrotu produktu nawozowego z oznakowaniem CE i zapewniają, aby dokumentacja techniczna była udostępniona tym organom na ich żądanie.
8.  Importerzy przechowują kopię deklaracji zgodności UE do dyspozycji organów nadzoru rynku przez pięć lat od momentu wprowadzenia do obrotu produktu nawozowego z oznakowaniem CE i zapewniają, aby dokumentacja techniczna była udostępniona tym organom na ich żądanie. Na żądanie importerzy udostępniają kopię deklaracji zgodności UE innym zainteresowanym podmiotom gospodarczym.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 1
Przed udostępnieniem na rynku produktu nawozowego z oznakowaniem CE dystrybutorzy sprawdzają, czy dołączono do niego deklarację zgodności UE i wymagane dokumenty, czy oznakowano go zgodnie z załącznikiem III w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych w państwie członkowskim, w którym produkt nawozowy z oznakowaniem CE ma być udostępniany na rynku, a także czy producent i importer spełnili wymagania określone, odpowiednio, w art. 6 ust. 5 i 6 oraz w art. 8 ust. 3.
Przed udostępnieniem na rynku produktu nawozowego z oznakowaniem CE dystrybutorzy sprawdzają, czy dołączono do niego wymagane dokumenty, czy oznakowano go zgodnie z załącznikiem III w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych w państwie członkowskim, w którym produkt nawozowy z oznakowaniem CE ma być udostępniany na rynku, a także czy producent i importer spełnili wymagania określone, odpowiednio, w art. 6 ust. 5 i 6 oraz w art. 8 ust. 3. W przypadku gdy opakowanie jest zbyt małe, aby na etykiecie można było zamieścić wszystkie informacje, lub produkt nawozowy z oznakowaniem CE jest dostarczany bez opakowania, dystrybutorzy sprawdzają, czy wymagane informacje zamieszczono w dokumencie dołączonym do produktu nawozowego z oznakowaniem CE.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 2
Jeżeli dystrybutor uzna lub ma powody, by uważać, że produkt nawozowy z oznakowaniem CE nie jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami określonymi w załączniku I, II lub III, nie udostępnia produktu nawozowego na rynku, dopóki nie zostanie zapewniona jego zgodność. Ponadto jeżeli produkt nawozowy z oznakowaniem CE stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska, dystrybutor informuje o tym producenta lub importera jak również organy nadzoru rynku.
Jeżeli dystrybutor uzna lub ma powody, by uważać, że produkt nawozowy z oznakowaniem CE nie jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami niniejszego rozporządzenia, nie udostępnia produktu nawozowego na rynku, dopóki nie zostanie zapewniona jego zgodność. Ponadto jeżeli produkt nawozowy z oznakowaniem CE stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska, dystrybutor informuje o tym producenta lub importera jak również organy nadzoru rynku.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1
Nie naruszając wspólnych specyfikacji, o których mowa w art. 13, w przypadku produktów nawozowych z oznakowaniem CE spełniających normy zharmonizowane lub części norm zharmonizowanych, do których odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zakłada się, że spełniają one wymagania określone w załączniku I, II oraz III i objęte tymi normami lub ich częściami.
Produkty nawozowe z oznakowaniem CE spełniające normy zharmonizowane lub części norm zharmonizowanych – lub przebadane w zgodności z nimi – do których odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, uznaje się za spełniające odpowiednie wymagania określone w załączniku I, II oraz III objęte tymi normami lub ich częściami.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit 1
Komisja może przyjąć akty wykonawcze określające wspólne specyfikacje, których spełnienie zapewnia zgodność z wymaganiami określonymi w załącznikach I, II i III i objętych tymi specyfikacjami lub ich częściami. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 41 ust. 3.
Jeżeli wymóg ustanowiony w załączniku I, II lub III nie jest objęty normami zharmonizowanymi lub częściami norm zharmonizowanych, do których odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, i jeżeli po złożeniu do co najmniej jednej z europejskich organizacji normalizacyjnych wniosku o przygotowanie projektów norm zharmonizowanych w odniesieniu do tego wymogu Komisja stwierdzi zbędne opóźnienia w przyjęciu normy, Komisja może przyjąć akty wykonawcze ustanawiające wspólne specyfikacje dla takiego wymogu. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 41 ust. 3.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1
1.  Oznakowanie CE umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały na dołączonych dokumentach orazjeżeli produkt nawozowy z oznakowaniem CE jest dostarczany w opakowaniuna opakowaniu.
1.  Oznakowanie CE umieszcza się w sposób widoczny, czytelny i trwały na opakowaniu produktu nawozowego z oznakowaniem CE lubw przypadku gdy produkt nawozowy z oznakowaniem CE jest dostarczany bez opakowaniaw dokumentach dołączonych do produktu nawozowego z oznakowaniem CE.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit 1
Po oznakowaniu CE podaje się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej biorącej udział w ocenie zgodności, o której mowa w module D1 załącznika IV.
Po oznakowaniu CE podaje się numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeżeli jest to wymagane na podstawie załącznika IV.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – akapit 1
Produkt nawozowy z oznakowaniem CE, który został poddany procesowi odzysku i spełnia wymagania niniejszego rozporządzenia, uznaje się za spełniający warunki określone w art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE i w związku z tym uznaje się, że nie ma on już statusu odpadu.
W przypadku gdy materiał, który był odpadem, został poddany procesowi odzysku i spełniający wymogi niniejszego rozporządzenia produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera taki materiał lub składa się z takiego materiału, materiał ten uznaje się za spełniający warunki określone w art. 6 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE i w związku z tym uznaje się, że od momentu sporządzenia deklaracji zgodności UE nie ma on już statusu odpadu.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2
2.  Na żądanie Komisji notyfikujące państwo członkowskie udziela jej wszystkich informacji dotyczących podstawy notyfikacji lub utrzymania kompetencji danej jednostki notyfikowanej.
2.  Na żądanie Komisji organy notyfikujące udzielają jej wszystkich informacji dotyczących podstawy notyfikacji lub utrzymania kompetencji danej jednostki notyfikowanej.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 3
3.  Jeżeli jednostka notyfikowana stwierdzi, że producent nie spełnił wymagań ustanowionych w załączniku I, II lub III lub w odpowiednich normach zharmonizowanych, wspólnych specyfikacjach, o których mowa w art. 13, lub innych specyfikacjach technicznych, zobowiązuje ona producenta do podjęcia stosownych środków naprawczych i nie wydaje mu certyfikatu.
3.  Jeżeli jednostka notyfikowana stwierdzi, że producent nie spełnił wymagań ustanowionych w załączniku I, II lub III lub w odpowiednich normach zharmonizowanych lub we wspólnych specyfikacjach, o których mowa w art. 13, zobowiązuje ona producenta do podjęcia stosownych środków naprawczych i nie wydaje mu certyfikatu zgodności ani decyzji o zatwierdzeniu.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 4
4.  W przypadku gdy w trakcie monitorowania zgodności po wydaniu certyfikatu jednostka notyfikowana stwierdzi, że produkt nawozowy z oznakowaniem CE przestał spełniać wymagania, zobowiązuje ona producenta do podjęcia stosownych środków naprawczych i zawiesza lub cofa wydany certyfikat, jeżeli zachodzi taka konieczność.
4.  W przypadku gdy w trakcie monitorowania zgodności po wydaniu certyfikatu lub decyzji o zatwierdzeniu jednostka notyfikowana stwierdzi, że produkt nawozowy z oznakowaniem CE przestał spełniać wymagania, zobowiązuje ona producenta do podjęcia stosownych środków naprawczych i zawiesza lub cofa wydany certyfikat lub decyzję o zatwierdzeniu, jeżeli zachodzi taka konieczność.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 5
5.  Jeżeli środki naprawcze nie zostały podjęte lub nie przynoszą wymaganych skutków, jednostka notyfikowana, stosownie do sytuacji, ogranicza, zawiesza lub cofa wszystkie certyfikaty.
5.  Jeżeli środki naprawcze nie zostały podjęte lub nie przynoszą wymaganych skutków i w związku z tym produkt nawozowy z oznakowaniem CE nadal nie jest zgodny z wymogami niniejszego rozporządzenia, jednostka notyfikowana, stosownie do sytuacji, ogranicza, zawiesza lub cofa wszystkie certyfikaty lub decyzje o zatwierdzeniu.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – litera a
a)  o odmowie wydania, ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatów;
a)  o każdym przypadku odmowy wydania, ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu lub decyzji o zatwierdzeniu;
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – tytuł
Procedura postępowania w przypadku produktów nawozowych z oznakowaniem CE stanowiących zagrożenie na poziomie krajowym
Procedura na szczeblu krajowym dotycząca postępowania w przypadku produktów nawozowych z oznakowaniem CE stanowiących zagrożenie
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit 1
W przypadku gdy organy nadzoru rynku jednego państwa członkowskiego mają dostateczne powody, by sądzić, że dany produkt nawozowy z oznakowaniem CE stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska, dokonują one oceny obejmującej dany produkt nawozowy pod kątem spełnienia wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu. Zainteresowane podmioty gospodarcze, w razie konieczności, współpracują w tym celu z organami nadzoru rynku.
W przypadku gdy organy nadzoru rynku jednego państwa członkowskiego mają dostateczne powody, by sądzić, że dany produkt nawozowy z oznakowaniem CE stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska, lub też innych aspektów ochrony interesu publicznego objętych niniejszym rozporządzeniem, dokonują one oceny obejmującej dany produkt nawozowy pod kątem spełnienia wszystkich wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu. Zainteresowane podmioty gospodarcze, w razie konieczności, współpracują w tym celu z organami nadzoru rynku.
(Niniejsza poprawka obejmuje również horyzontalną poprawkę dotyczącą zmiany wyrażenia „niedopuszczalne zagrożenie” na „zagrożenie”. Jeżeli współustawodawcy osiągną porozumienie co do tej poprawki, odpowiednie zmiany będą miały zastosowanie do całego tekstu, w tym do jego części objętych poniższymi poprawkami).
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1 – akapit 2
Jeśli w toku oceny organy nadzoru rynku stwierdzą, że produkt nawozowy z oznakowaniem CE nie spełnia wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu, niezwłocznie zobowiązują zainteresowany podmiot gospodarczy do podjęcia w rozsądnym terminie wszelkich odpowiednich działań naprawczych w celu doprowadzenia produktu nawozowego do zgodności z tymi wymaganiami, do wycofania produktu nawozowego z obrotu, odzyskania go lub do usunięcia oznakowania CE.
Jeśli w toku oceny organy nadzoru rynku stwierdzą, że produkt nawozowy z oznakowaniem CE nie spełnia wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu, niezwłocznie zobowiązują zainteresowany podmiot gospodarczy do podjęcia wszelkich odpowiednich działań naprawczych w celu doprowadzenia produktu nawozowego do zgodności z tymi wymaganiami, do wycofania produktu nawozowego z obrotu lub odzyskania go w wyznaczonym rozsądnym terminie, proporcjonalnym do charakteru zagrożenia, oraz do usunięcia oznakowania CE.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 4 – akapit 1
W przypadku gdy zainteresowany podmiot gospodarczy nie podejmuje odpowiednich działań naprawczych w terminie, o którym mowa w ust. 1 akapit drugi, organy nadzoru rynku wprowadzają wszelkie odpowiednie środki tymczasowe w celu zakazania lub ograniczenia udostępniania danego produktu nawozowego z oznakowaniem CE na rynku krajowym, wycofania go z obrotu lub odzyskania tego produktu.
W przypadku gdy zainteresowany podmiot gospodarczy nie podejmuje odpowiednich działań naprawczych w terminie, o którym mowa w ust. 1 akapit drugi, organy nadzoru rynku wprowadzają wszelkie odpowiednie środki tymczasowe w celu zakazania lub ograniczenia udostępniania danego produktu nawozowego z oznakowaniem CE na rynku krajowym, wycofania go z obrotu lub odzyskania tego produktu. Obowiązki organów nadzoru rynku w tym zakresie nie naruszają możliwości regulowania przez państwa członkowskie produktów nawozowych bez oznakowania CE, gdy takie produkty są udostępniane na rynku.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 5 – litera b
b)  niedostatków w normach zharmonizowanych umożliwiających domniemanie zgodności, o których mowa w art. 12.
b)  niedostatków w normach zharmonizowanych, o których mowa w art. 12;
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 5 – litera b a (nowa)
ba)   niedostatków we wspólnych specyfikacjach, o których mowa w art. 13.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  W przypadku uznania krajowego środka za uzasadniony i stwierdzenia, że niezgodność produktu nawozowego z oznakowaniem CE wynika z niedostatków we wspólnych specyfikacjach, o których mowa w art. 37 ust. 5 lit. ba), Komisja niezwłocznie przyjmuje akt wykonawczy zmieniający lub uchylający daną wspólną specyfikację. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 41 ust. 3.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1
1.  W przypadku gdy po przeprowadzeniu oceny na podstawie art. 37 ust. 1 państwo członkowskie stwierdzi, że produkt nawozowy z oznakowaniem CE spełniający wymagania niniejszego rozporządzenia mimo to stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska, zobowiązuje ono zainteresowany podmiot gospodarczy do wprowadzenia w rozsądnym terminie wszelkich odpowiednich środków w celu zapewnienia, aby ten produkt nawozowy w momencie wprowadzania do obrotu nie stanowił już zagrożenia, lub w celu wycofania produktu nawozowego z obrotu lub jego odzyskania.
1.  W przypadku gdy po przeprowadzeniu oceny na podstawie art. 37 ust. 1 państwo członkowskie stwierdzi, że produkt nawozowy z oznakowaniem CE spełniający wymagania niniejszego rozporządzenia mimo to stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa lub dla środowiska, lub też innych aspektów ochrony interesu publicznego objętych niniejszym rozporządzeniem, niezwłocznie zobowiązuje ono zainteresowany podmiot gospodarczy do wprowadzenia w rozsądnym, proporcjonalnym do charakteru zagrożenia terminie wyznaczonym przez organ nadzoru rynku wszelkich odpowiednich środków w celu zapewnienia, aby ten produkt nawozowy w momencie udostępnienia na rynku nie stanowił już zagrożenia, lub w celu wycofania produktu nawozowego z obrotu lub jego odzyskania.
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1 – litera c
c)  do produktu nawozowego z oznakowaniem CE nie dołączono deklaracji zgodności UE;
c)  nie została sporządzona deklaracja zgodności UE;
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1
1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43 w celu zmiany załączników I–IV w celu dostosowania ich do postępu technicznego i ułatwienia dostępu do rynku wewnętrznego i swobodnego przepływu dla produktów nawozowych z oznakowaniem CE,
1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43 dotyczących zmiany załączników I–IV w celu dostosowania ich do postępu technicznego, z uwzględnieniem produktów i materiałów już zatwierdzonych w państwach członkowskich, w szczególności w dziedzinie produkcji nawozów z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodzących z odzysku odpadów, oraz w celu ułatwienia dostępu do rynku wewnętrznego i swobodnego przepływu produktów nawozowych z oznakowaniem CE:
a)  które prawdopodobnie będą objęte intensywnym handlem na rynku wewnętrznym, oraz
a)  które mogą być przedmiotem intensywnego handlu na rynku wewnętrznym, oraz
b)  w odniesieniu do których istnieją naukowe dowody wskazujące, że nie stanowią niedopuszczalnego zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa ani dla środowiska i że są wystarczająco skuteczne.
b)  w odniesieniu do których istnieją naukowe dowody wskazujące, że nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub roślin, dla bezpieczeństwa ani dla środowiska i że są wystarczająco skuteczne.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Po dniu ...[data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja bez zbędnej zwłoki przyjmie zgodnie z ust. 1 akty delegowane dotyczące zmiany kategorii materiałów składowych określonych w załączniku II w celu dodania do nich w szczególności produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, dla których ustalono punkt końcowy w łańcuchu produkcyjnym, struwitu, biowęgla i produktów na bazie popiołów, oraz w celu określenia wymogów, na podstawie których produkty te zostaną dodane do wymienionych kategorii. Przyjmując te akty delegowane, Komisja bierze szczególnie pod uwagę postęp technologiczny w dziedzinie odzysku składników pokarmowych.
Poprawka 345
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 1 b (nowy)
1b.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 43 przedłużających datę wejścia w życie limitu 20 mg/kg, o którym mowa w załączniku I część II PFC1(B) pkt 3 lit. a) ust. 2 oraz załączniku I część II PFC1(C)I pkt 2 lit. a) ust. 2, jeżeli w oparciu o wnikliwą ocenę skutków dysponuje dowodami potwierdzającymi, że wprowadzenie surowszego limitu poważnie zagroziłoby dostawom produktów nawozowych do Unii.
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  Jeżeli Komisja zmienia załącznik II w celu dodania nowych mikroorganizmów do kategorii materiału składowego dotyczącego takich organizmów na podstawie ust. 1, czyni to w oparciu o następujące dane:
2.  Jeżeli Komisja zmienia załącznik II w celu dodania nowych szczepów mikroorganizmów do kategorii materiałów składowych dotyczącej takich organizmów, czyni to – po sprawdzeniu, czy wszystkie przedmiotowe szczepy dodatkowych mikroorganizmów spełniają wymogi ust. 1 lit. b) niniejszego artykułu – w oparciu o następujące dane:
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – litera a
a)  nazwa mikroorganizmu;
a)  nazwa mikroorganizmu według szczepu;
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – litera c
c)  dane historyczne bezpiecznej produkcji i wykorzystywania mikroorganizmu;
c)  literatura naukowa dotycząca bezpiecznej produkcji i wykorzystywania mikroorganizmu;
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – litera d
d)  taksonomiczny związek z gatunkami mikroorganizmów, które spełniają wymagania w zakresie uznanego domniemania bezpieczeństwa przyznanego przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Żywności;
d)  taksonomiczny związek z gatunkami mikroorganizmów, które spełniają wymagania w zakresie uznanego domniemania bezpieczeństwa przyznanego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, lub odniesienie zadeklarowanej zgodności do odpowiednich, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zharmonizowanych norm bezpieczeństwa dotyczących używanych mikroorganizmów, lub zgodność z wymogami w zakresie oceny bezpieczeństwa mikroorganizmów przyjętymi przez Komisję, jeśli takie zharmonizowane normy nie istnieją;
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)
Aby odzwierciedlić szybki postęp technologiczny w tej dziedzinie, do dnia ... [rok od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przyjmie zgodnie z art. 43 akty delegowane określające kryteria oceny mikroorganizmów, które mogą być używane w produktach przeznaczonych do odżywiania roślin bez nominalnego umieszczenia ich w pozytywnym wykazie.
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)
Do dnia … [sześć miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przyjmie zgodnie z art. 43 akty delegowane zmieniające załącznik II w celu dodania punktów końcowych w łańcuchu produkcyjnym, które określono zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, w odniesieniu do produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wymienionych w CMC 11 w załączniku II.
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 3 a (nowy)
3a.   Przyjmując akty delegowane, o którycn mowa w ust. 1, Komisja wprowadza zmiany do kategorii materiałów składowych ustanawiające wymóg dotyczący polimerów innych niż polimerowe składniki pokarmowe określone w załączniku II w celu odzwierciedlenia najnowszych dowodów naukowych i rozwoju technologicznego, a do dnia ... [trzy lata od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] określi kryteria konwersji węgla polimerycznego, który ma się przekształcić w ditlenek węgla (CO2), oraz odpowiednią metodę testową w zakresie biodegradacji.
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 3 b (nowy)
3b.  Przyjmując akty delegowane, o których mowa w ust. 1, Komisja wprowadza zmiany do kategorii materiałów składowych ustanawiające kryteria dotyczące innych produktów ubocznych przemysłu określonych w załączniku II w celu odzwierciedlenia aktualnych praktyk wytwarzania produktów, rozwoju technologicznego i najnowszych dowodów naukowych, a do dnia ... [rok od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] określi kryteria, na podstawie których przemysłowe produkty uboczne zostaną dodane do kategorii materiałów składowych.
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1
Państwa członkowskie określają zasady dotyczące sankcji stosowanych w przypadku naruszenia niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić ich wdrożenie. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie bezzwłocznie powiadamiają Komisję o tych przepisach i środkach oraz o każdej późniejszej zmianie, która ich dotyczy.
Państwa członkowskie określają zasady dotyczące sankcji stosowanych w przypadku naruszenia niniejszego rozporządzenia oraz podejmują wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić ich wdrożenie. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie bezzwłocznie powiadamiają Komisję o tych przepisach i środkach oraz o każdej późniejszej zmianie, która ich dotyczy. Państwa członkowskie podejmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia, by ich przepisy dotyczące sankcji były egzekwowane.
Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009
Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)
1a)  w ust. 2 po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:
„W przypadku produktów pochodnych objętych zakresem art. 32 i już powszechnie stosowanych w państwach członkowskich do produkcji nawozów Komisja ustali taki punkt końcowy do dnia … [sześć miesięcy od daty wejścia w życie rozporządzenia w sprawie nawozów].”;
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009
Artykuł 3 – punkt 34 – wprowadzenie
(3)   34) „biostymulator” oznacza produkt, który stymuluje procesy odżywiania rośliny niezależnie od zawartości składników pokarmowych w produkcie i którego jedynym celem jest poprawa co najmniej jednej z następujących właściwości rośliny:
34) „biostymulator” oznacza produkt zawierający substancję lub mikroorganizm, które stymulują procesy odżywiania rośliny niezależnie od zawartości składników pokarmowych, lub wszelkie połączenie takich substancji lub mikroorganizmów, którego jedynym celem jest poprawa co najmniej jednej z następujących właściwości rośliny lub jej ryzosfery:
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009
Artykuł 3 – punkt 34 – litera c
c)  cechy jakościowe upraw.
c)  jakość upraw.
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009
Artykuł 3 – punkt 34 – litera c a (nowa)
ca)   dostępność ograniczonych składników pokarmowych w glebie, ryzosferze;
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009
Artykuł 3 – punkt 34 – litera c b (nowa)
cb)   rozkład związków organicznych w glebie;
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009
Artykuł 3 – punkt 34 – litera c c (nowa)
cc)  humifikacja;
Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – tytuł
Przepisy przejściowe
Przepisy przejściowe, sprawozdawczość i przegląd
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – akapit 1
Państwa członkowskie nie utrudniają udostępniania na rynku produktów, które wprowadzono do obrotu jako nawozy o nazwie „nawozy WE” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003 przed dniem [Publications Office, please insert the date of application of this Regulation] r. Do takich produktów stosuje się jednak odpowiednio rozdział 5.
Państwa członkowskie nie utrudniają udostępniania na rynku produktów, które wprowadzono do obrotu jako nawozy o nazwie „nawozy WE” zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003 przed dniem ... [dwanaście miesięcy po dacie rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia]. Do takich produktów stosuje się jednak odpowiednio rozdział 5.
Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – akapit 1 a (nowy)
1a.  Państwa członkowskie, które wprowadziły już niższy limit zawartości kadmu (Cd) w nawozach organiczno-mineralnych i nawozach nieorganicznych, określony w załączniku I część II PFC 1 (B) ust. 3 lit. a) i PFC 1 (C)(I) ust. 2 lit. a), mogą zachować ten surowszy limit, dopóki limit ustanowiony w niniejszym rozporządzeniu jest taki sam lub niższy. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o takich istniejących środkach krajowych do dnia ... [sześć miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].
Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – akapit 1 b (nowy)
1b.  Do dnia … [42 miesiące od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające stosowanie niniejszego rozporządzenia i jego ogólne skutki pod względem realizacji jego celów, w tym wpływ na MŚP. Sprawozdanie to zawiera w szczególności:
a)  ocenę funkcjonowania rynku wewnętrznego produktów nawozowych, obejmującą analizę zgodności i skuteczności nadzoru rynku, analizę wpływu częściowej harmonizacji na produkcję, wzorce stosowania i przepływy handlowe produktów nawozowych z oznakowaniem CE i produktów nawozowych wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisów krajowych;
b)  ocenę stosowania ograniczeń poziomów zanieczyszczeń, jak określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, wszelkie odpowiednie nowe informacje naukowe – jeżeli są one dostępne – dotyczące toksyczności oraz rakotwórczości substancji zanieczyszczających, w tym ryzyko wynikające z zanieczyszczenia produktów nawozowych uranem;
c)  ocenę rozwoju technologii odkadmiania i ich skutków, skali i kosztów w całym łańcuchu wartości, a także powiązanego gospodarowania odpadami kadmu; oraz
d)  ocenę wpływu na handel pozyskiwanymi surowcami, w tym dostępność fosforytów.
W sprawozdaniu należycie uwzględnia się postęp techniczny i innowacje, jak również procesy normalizacyjne mające wpływ na produkcję i stosowanie produktów nawozowych. Do sprawozdania dołącza się, w razie konieczności, wniosek ustawodawczy do dnia ... [pięć lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia].
Do dnia ... [12 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przedstawi ocenę danych naukowych służących ustaleniu kryteriów agronomicznych i środowiskowych pozwalających określić kryteria dotyczące całkowicie przetworzonego obornika zwierzęcego w celu sprecyzowania wydajności produktów, które zawierają przetworzony obornik zwierzęcy lub się z niego składają.
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – akapit 1 c (nowy)
1c.  Do dnia … [pięć lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przeprowadzi przegląd procedury oceny zgodności mikroorganizmów.
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – akapit 2
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia … [dwa lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], z wyjątkiem art. 19–35, które stosuje się od dnia … [rok od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia], oraz art. 13, 41, 42, 43 i 45, które stosuje się od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia].
Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 1 – litera C a (nowa)
Ca.  Nawozy niskoemisyjne
Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część I – punkt 5 – litera A – podpunkt I a (nowy)
Ia.  Inhibitor denitryfikacji
Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – ustęp 4
4.  Jeżeli produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera substancję, dla której najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości w żywności i paszy został określony zgodnie z:
skreśla się
a)  rozporządzeniem Rady (EWG) nr 315/9332,
b)  rozporządzeniem (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady33,
c)  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/200934 lub
d)  dyrektywą 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady35
stosowanie produktu nawozowego z oznakowaniem CE określone w instrukcji stosowania nie może doprowadzić do przekroczenia tych poziomów w żywności lub paszy.
__________________
32 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności (Dz.U. L 37 z 13.2.1993, s. 1).
33 Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1).
34 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 152 z 16.6.2009, s. 11).
35 Dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (Dz.U. L 140 z 30.5.2002, s. 10).
Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Składników podlegających zatwierdzeniu lub ponownemu zatwierdzeniu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, lecz nieujętych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 540/2011 nie stosuje się w produktach nawozowych, jeżeli niewłączenie ich jest uzasadnione przepisami art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.
Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(A) – ustęp 1
1.  Nawóz organiczny zawiera:
1.  Nawóz organiczny zawiera:
–  węgiel (C) oraz
–  węgiel organiczny (Corg) oraz
–  składniki pokarmowe
–  składniki pokarmowe
wyłącznie pochodzenia biologicznego, z wyłączeniem materiałów skamieniałych lub zawartych w formacjach geologicznych.
wyłącznie pochodzenia biologicznego, takie jak torf, w tym leonardyt, lignit oraz otrzymane z nich substancje, ale z wyłączeniem innych materiałów skamieniałych lub zawartych w formacjach geologicznych.
Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(A) – ustęp 2 – tiret 1
–  kadm (Cd) 1,5 mg/kg suchej masy,
–  kadm (Cd) 1,0 mg/kg suchej masy,
Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(A) – ustęp 2 – tiret 6
–  biuret (C2H5N3O2) 12 g/kg suchej masy.
–  biuret (C2H5N3O2) poniżej progu wykrywalności.
Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(A) – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

3.  W 25 g próbki produktu nawozowego z oznakowaniem CE nie mogą być obecne pałeczki Salmonella spp.

Poprawka

3.  W nawozie organicznym nie mogą być obecne czynniki chorobotwórcze w stężeniu przekraczającym odpowiednie dopuszczalne poziomy przedstawione w tabeli poniżej:

Badany mikroorganizm

Plany pobierania próbek

Poziom

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Nieobecne w 25 g lub 25 ml

Escherichia coli lub Enterococcaceae

5

5

0

1000 w 1 g lub 1 ml

gdzie n = liczba próbek do zbadania

c = liczba próbek, w których liczba bakterii wyrażona w jtk może wynosić między m a M

m = wartość progowa liczby bakterii wyrażonej w jtk, którą uznaje się za zadowalającą

M = maksymalna wartość liczby bakterii wyrażonej w jtk

W 100 g lub 100 ml nawozu organicznego nie mogą być obecne pasożyty Ascaris spp. i Toxocara spp. w żadnej z faz rozwoju.

Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(A)(I) – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera przynajmniej jeden z następujących deklarowanych składników pokarmowych: azot (N), pentatlenek difosforu (P2O5) lub tlenek dipotasu (K2O).
Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(A)(I) – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Jeżeli produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera więcej niż jeden składnik pokarmowy, produkt musi zawierać podstawowe deklarowane składniki pokarmowe w niżej podanej minimalnej ilości: □
2,5 % (m/m) całkowitego azotu (N) lub 2 % (m/m) całkowitego pentatlenku difosforu (P2O5), lub 2 % (m/m) całkowitego tlenku dipotasu (K2O) oraz
6,5 % (m/m) całkowitej sumy składników pokarmowych.
Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(A)(II) – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera przynajmniej jeden z następujących deklarowanych składników pokarmowych: azot (N), pentatlenek difosforu (P2O5) lub tlenek dipotasu (K2O).
Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(A)(II) – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera przynajmniej jeden z następujących deklarowanych składników pokarmowych w podanej minimalnej ilości:
2.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera przynajmniej jeden z następujących deklarowanych podstawowych składników pokarmowych w podanej minimalnej ilości:
Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(A)(II) – ustęp 2 – tiret 1
–  2% (m/m) całkowitego azotu (N),
–  1 % (m/m) całkowitego azotu (N) i/lub
Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(A)(II) – ustęp 2 – tiret 2
–  1 % (m/m) całkowitego pięciotlenku fosforu (P2O5) lub
–  2 % (m/m) całkowitego pentatlenku difosforu (P2O5) lub
Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(A)(II) – ustęp 2 – tiret 3
–  2 % (m/m) całkowitego tlenku potasu (K2O)
–  1 % (m/m) całkowitego tlenku dipotasu (K2O); oraz
Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(A)(II) – ustęp 2 – tiret 3 a (nowe)
–  6,5 % (m/m) całkowitej sumy składników pokarmowych.
Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(A)(II) – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Jeżeli produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera więcej niż jeden składnik pokarmowy, produkt musi zawierać podstawowe deklarowane składniki pokarmowe w niżej podanej minimalnej ilości: □
2 % (m/m) całkowitego azotu (N) lub 1 % (m/m) całkowitego pentatlenku difosforu (P2O5), lub 2 % (m/m) całkowitego tlenku dipotasu (K2O) oraz
5 % (m/m) całkowitej sumy podstawowych składników pokarmowych.
Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(B) – ustęp 1
1.  Nawóz organiczno-mineralny stanowi połączenie:
1.  Nawóz organiczno-mineralny stanowi połączenie:
–  co najmniej jednego nawozu nieorganicznego, określonego w PFC 1(C) poniżej, oraz
–  co najmniej jednego nawozu mineralnego, określonego w PFC 1(C) poniżej, oraz
–  materiału zawierającego węgiel organiczny (C) oraz
–  co najmniej jednego materiału zawierającego węgiel organiczny (Corg) oraz
–  składniki pokarmowe wyłącznie pochodzenia biologicznego, z wyłączeniem materiałów skamieniałych lub zawartych w formacjach geologicznych.
–  składników pokarmowych wyłącznie pochodzenia biologicznego, takich jak torf, w tym leonardyt, lignit oraz otrzymane z nich substancje, ale z wyłączeniem innych materiałów skamieniałych lub zawartych w formacjach geologicznych.
Poprawka 343
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(B) – punkt 3 – litera a – ustęp 2 – tiret 2 i 3
–  Od dnia [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation] r.: 40 mg/kg pięciotlenku fosforu (P2O5) oraz
–  Od dnia [Publications office, please insert the date occurring six years after the date of application of this Regulation] r.: 40 mg/kg pentatlenku fosforu (P2O5) oraz
–  Od dnia [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation] r.: 20 mg/kg pentatlenku fosforu (P2O5),
–  Od dnia [Publications office, please insert the date occurring sixteen years after the date of application of this Regulation] r.: 20 mg/kg pentatlenku fosforu (P2O5),
Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(B) – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

4.  W 25 g próbki produktu nawozowego z oznakowaniem CE nie mogą być obecne pałeczki Salmonella spp.

Poprawka

4.  W nawozie organiczno-mineralnym nie mogą być obecne czynniki chorobotwórcze w stężeniu przekraczającym odpowiednie dopuszczalne poziomy przedstawione w tabeli poniżej:

Badany mikroorganizm

Plany pobierania próbek

Poziom

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Nieobecne w 25 g lub 25 ml

Escherichia coli lub Enterococcaceae

5

5

0

1000 w 1 g lub 1 ml

gdzie n = liczba próbek do zbadania

c = liczba próbek, w których liczba bakterii wyrażona w jtk może wynosić między m a M

m = wartość progowa liczby bakterii wyrażonej w jtk, którą uznaje się za zadowalającą

M = maksymalna wartość liczby bakterii wyrażonej w jtk

W 100 g lub 100 ml nawozu organiczno-mineralnego nie mogą być obecne pasożyty Ascaris spp. i Toxocara spp. w żadnej z faz rozwoju.

Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(B)(I) – ustęp 2 – tiret 2
–  2 % (m/m) całkowitego pięciotlenku fosforu (P2O5) lub
–  1 % (m/m) pentatlenku difosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, lub
Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(B)(I) – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Jeżeli produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera więcej niż jeden składnik pokarmowy, produkt musi zawierać podstawowe deklarowane składniki pokarmowe w niżej podanej minimalnej ilości:
2,5 % (m/m) całkowitego azotu (N), z czego 1 % (m/m) produktu nawozowego z oznakowaniem CE stanowi azot organiczny (N) lub 2 % (m/m) całkowitego pentatlenku difosforu (P2O5), lub 2 % (m/m) całkowitego tlenku dipotasu (K2O) oraz
6,5 % (m/m) całkowitej sumy podstawowych składników pokarmowych.
Poprawka 129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(B)(I) – ustęp 4
4.  W produkcie nawozowym z oznakowaniem CE każda jednostka zawiera substancje organiczne i składniki pokarmowe w swojej deklarowanej zawartości.
4.  W produkcie nawozowym z oznakowaniem CE każda jednostka zawiera węgiel organiczny i wszystkie składniki pokarmowe w swojej deklarowanej zawartości. Jednostka odnosi się do jednej z części składowych produktu, takich jak granule, granulki itp.
Poprawka 130
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(B)(II) – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Jeśli produkt zawiera więcej niż jeden składnik pokarmowy, obecne są następujące ilości minimalne:
–  1 % (m/m) całkowitego azotu (N) lub
–  1 % (m/m) całkowitego pentatlenku difosforu (P2O5), lub
–  1 % (m/m) całkowitego tlenku dipotasu (K2O),
gdzie suma składników pokarmowych wynosi co najmniej 4 %.
Poprawka 131
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(B)(II) – ustęp 3
3.  Węgiel organiczny (C) jest obecny w produkcie nawozowym z oznakowaniem CE w co najmniej 3 % (m/m).
3.  Węgiel organiczny (C) jest obecny w produkcie nawozowym z oznakowaniem CE w co najmniej 1 % (m/m).
Poprawka 132
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) – ustęp 1
1.   Nawóz nieorganiczny to nawóz inny niż organiczny lub organiczno-mineralny.
1.   Nawóz mineralny to nawóz zawierający składniki pokarmowe w postaci mineralnej lub składniki pokarmowe pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego przetworzone do postaci mineralnej. Węgiel organiczny (Corg) w produkcie nawozowym z oznakowaniem CE nie może przekraczać 1 % (m/m). Powyższe nie obejmuje węgla, który pochodzi z otoczek spełniających wymogi CMC 9 i 10 oraz dodatków do nawozów spełniających wymogi PFC 5 i CMC 8.
Poprawka 133
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Nawozy fosforowe muszą osiągać co najmniej jeden z następujących minimalnych poziomów rozpuszczalności, aby mogły zostać wchłonięte przez rośliny, w przeciwnym razie nie mogą być deklarowane jako nawozy fosforowe:
–  rozpuszczalność w wodzie: minimalny poziom 40 % całkowitego P lub
–  rozpuszczalność w neutralnym cytrynianie amonu: minimalny poziom 75 % całkowitego P, lub
–  rozpuszczalność w kwasie mrówkowym (wyłącznie miękkie naturalne fosforany): minimalny poziom 55 % całkowitego P.
Poprawka 134
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) – ustęp 1 b (nowy)
1b.  Całkowita zawartość azotu do zadeklarowania jest podawana jako suma azotu (N) amonowego, azotu (N) azotanowego, azotu (N) mocznikowego, azotu (N) z mocznika metylenowego, azotu (N) z izobutylidenodimocznika, azotu (N) z krotonylidenodimocznika. Zawartość fosforu do zadeklarowania jest podawana według fosforu (P) w postaci fosforanów. Nowe formy można dodać po przeprowadzeniu badania naukowego zgodnie z art. 42 ust. 1.
Poprawka 135
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C)(I) – ustęp 1
1.  Nieorganiczny nawóz makroskładnikowy przeznaczony jest do dostarczania roślinom co najmniej jednego z następujących makroskładników pokarmowych: azotu (N), fosforu (P), potasu (K), magnezu (Mg), wapnia (Ca), siarki (S) lub sodu (Na).
1.  Mineralny nawóz makroskładnikowy przeznaczony jest do dostarczania roślinom co najmniej jednego z następujących makroskładników pokarmowych:
a)  podstawowych: azotu (N), fosforu (P) i potasu (K),
b)  drugorzędnych: magnezu (Mg), wapnia (Ca), siarki (S) lub sodu (Na).
Poprawka 344
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C)(I) – ustęp 2 – litera a – punkt 2 – tiret 2 i 3
–  Od dnia [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation] r.: 40 mg/kg pięciotlenku fosforu (P2O5) oraz
–  Od dnia [sześć lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] r.: 40 mg/kg pentatlenku fosforu (P2O5) oraz
–  Od dnia [Publications office, please insert the date occurring twelve years after the date of application of this Regulation] r.: 20 mg/kg pentatlenku fosforu (P2O5),
–  Od dnia [szesnaście lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] r.: 20 mg/kg pentatlenku fosforu (P2O5),
Poprawka 139
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C)(I)(a)(i) – ustęp 1
1.  Prosty, stały, nieorganiczny nawóz makroskładnikowy posiada deklarowaną zawartość nie więcej niż jednego składnika pokarmowego.
1.  Prosty, stały, mineralny nawóz makroskładnikowy posiada deklarowaną zawartość:
a)   nie więcej niż jednego podstawowego składnika pokarmowego (azotu (N), fosforu (P) i potasu (K)) lub
Poprawka 140
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(a)(i) – ustęp 1 – litera b (nowa)
b)   nie więcej niż jednego drugorzędnego składnika pokarmowego (magnezu (Mg), wapnia (Ca), siarki (S) i sodu (Na)).
Poprawka 141
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(a)(i) – ustęp 1 a (nowy)
1a.   Prosty, stały, mineralny nawóz makroskładnikowy o zadeklarowanej zawartości nie więcej niż jednego podstawowego składnika pokarmowego może zawierać jeden lub więcej z drugorzędnych składników pokarmowych.
Poprawka 142
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(a)(i) – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera jeden z następujących deklarowanych składników pokarmowych w podanej minimalnej ilości:
2.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera podstawowe i/lub drugorzędne deklarowane składniki pokarmowe w podanej minimalnej ilości:
Poprawka 143
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1 (C) (I) (a) (i) – ustęp 2 – tiret 2
–  12% (m/m) całkowitego pięciotlenku fosforu (P2O5),
–  12 % (m/m) pentatlenku difosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie,
Poprawka 144
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1 (C) (I) (a) (i) – ustęp 2 – tiret 7
–  1 % (m/m) całkowitego tlenku sodu (Na2O).
–  3 % (m/m) całkowitego tlenku disodu (Na2O).
Poprawka 145
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – ustęp 1
1.  Wieloskładnikowy, stały, nieorganiczny nawóz makroskładnikowy posiada deklarowaną zawartość co najmniej dwóch składników pokarmowych.
1.  Wieloskładnikowy, stały, mineralny nawóz makroskładnikowy posiada deklarowaną zawartość co najmniej dwóch podstawowych i/lub drugorzędnych składników pokarmowych.
Poprawka 146
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera co najmniej dwa z następujących deklarowanych składników pokarmowych w podanej minimalnej ilości:
2.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera co najmniej dwa z podstawowych i/lub drugorzędnych deklarowanych składników pokarmowych w podanej minimalnej ilości:
Poprawka 147
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – ustęp 2 – tiret 2
–  3% (m/m) całkowitego pięciotlenku fosforu (P2O5),
–  5 % (m/m) całkowitego pentatlenku difosforu (P2O5), rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie,
Poprawka 148
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – ustęp 2 – tiret 3
–  3% (m/m) całkowitego tlenku potasu (K2O)
–  5 % (m/m) całkowitego tlenku dipotasu (K2O),
Poprawka 149
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – ustęp 2 – tiret 4
–  1,5% (m/m) całkowitego tlenku magnezu (MgO),
–  2 % (m/m) całkowitego tlenku magnezu (MgO),
Poprawka 150
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – ustęp 2 – tiret 5
–  1,5% (m/m) całkowitego tlenku wapnia (CaO),
–  2 % by mass of total calcium oxide (CaO),
Poprawka 151
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – ustęp 2 – tiret 6
–  1,5% (m/m) całkowitego tritlenku siarki (SO3) lub
–  5 % (m/m) całkowitego tritlenku siarki (SO3) lub
Poprawka 152
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(a)(ii) – ustęp 2 – tiret 7
–  1 % (m/m) całkowitego tlenku sodu (Na2O).
–  3 % (m/m) całkowitego tlenku disodu (Na2O).
Poprawka 153
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) – ustęp 5 – tiret 1
–  po pięciu cyklach termicznych opisanych w dziale 4.2 moduł A1 w załączniku IV,
–  po pięciu cyklach termicznych opisanych w dziale 4.2 moduł A1 w załączniku IV, na potrzeby badania przed wprowadzeniem do obrotu,
Poprawka 154
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(b)(i) – ustęp 1
1.  Prosty, płynny, nieorganiczny nawóz makroskładnikowy posiada deklarowaną zawartość tylko jednego składnika pokarmowego.
1.  Prosty, płynny, mineralny nawóz makroskładnikowy posiada deklarowaną zawartość:
a)   nie więcej niż jednego podstawowego składnika pokarmowego
Poprawka 155
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(b)(i) – ustęp 1 – litera b (nowa)
b)   nie więcej niż jednego drugorzędnego składnika pokarmowego.
Poprawka 156
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(b)(i) – ustęp 1 a (nowy)
1a.   Prosty, płynny, mineralny nawóz makroskładnikowy o deklarowanej zawartości nie więcej niż jednego podstawowego składnika pokarmowego może zawierać jeden lub więcej drugorzędnych składników pokarmowych.
Poprawka 157
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(b)(i) – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera jeden z następujących deklarowanych składników pokarmowych w podanej minimalnej ilości:
2.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera podstawowye i/lub drugorzędne deklarowane składnii pokarmowye w podanej minimalnej ilości:
Poprawka 158
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I) (b) (i) – ustęp 2 – tiret 2
–  5% (m/m) całkowitego pięciotlenku fosforu (P2O5),
–  5 % (m/m) całkowitego pentatlenku difosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie,
Poprawka 159
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I) (b) (i) – ustęp 2 – tiret 6
–  5% (m/m) całkowitego tritlenku siarki (SO3) lub
–  5 % (m/m) całkowitego tritlenku siarki (SO3),
Poprawka 160
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I) (b) (i) – ustęp 2 – tiret 7
–  1 % (m/m) całkowitego tlenku sodu (Na2O).
–  od 0,5 % do 5 % (m/m) całkowitego tlenku disodu (Na2O).
Poprawka 161
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(b)(ii) – ustęp 1
1.  Wieloskładnikowy, płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy posiada deklarowaną zawartość co najmniej dwóch składników pokarmowych.
1.  Wieloskładnikowy, płynny, mineralny nawóz makroskładnikowy posiada deklarowaną zawartość co najmniej dwóch podstawowych i/lub drugorzędnych składników pokarmowych.
Poprawka 162
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I)(b)(ii) – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera co najmniej dwa z następujących deklarowanych składników pokarmowych w podanej minimalnej ilości:
2.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera co najmniej dwa z podstawowych i/lub drugorzędnych deklarowanych składników pokarmowych w podanej minimalnej ilości:
Poprawka 163
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C)(I)(b)(ii) – ustęp 2 – tiret 1
–  1,5% (m/m) całkowitego azotu (N),
–  3 % (m/m) całkowitego azotu (N) lub
Poprawka 164
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – ustęp 2 – tiret 2
–  1,5% (m/m) całkowitego pięciotlenku fosforu (P2O5),
–  1,5 % (m/m) całkowitego pentatlenku difosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie,
Poprawka 165
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – ustęp 2 – tiret 3
–  1,5% (m/m) całkowitego tlenku potasu (K2O)
–  3 % (m/m) całkowitego tlenku dipotasu (K2O) lub
Poprawka 166
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – ustęp 2 – tiret 4
–  0,75% (m/m) całkowitego tlenku magnezu (MgO),
–  1,5 % (m/m) całkowitego tlenku magnezu (MgO) lub
Poprawka 167
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – ustęp 2 – tiret 5
–  0,75% (m/m) całkowitego tlenku wapnia (CaO),
–  1,5 % (m/m) całkowitego tlenku wapnia (CaO) lub
Poprawka 168
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) (I) (b) (ii) – ustęp 2 – tiret 6
–  0,75% (m/m) całkowitego tritlenku siarki (SO3) lub
–  1,5 % (m/m) całkowitego tritlenku siarki (SO3) lub
Poprawka 169
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1 (C) (II) – ustęp 1
1.  Nieorganiczny nawóz mikroskładnikowy to nawóz nieorganiczny inny niż nawóz makroskładnikowy, przeznaczony do dostarczania co najmniej jednego z następujących składników pokarmowych: bor (B), kobalt (Co), miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) lub cynk (Zn).
1.  Nieorganiczny nawóz mikroskładnikowy to nawóz nieorganiczny inny niż nawóz makroskładnikowy, przeznaczony do dostarczania co najmniej jednego z następujących składników pokarmowych: boru (B), kobaltu (Co), miedzi (Cu), żelaza (Fe), manganu (Mn), molibdenu (Mo), selenu (Se), krzemu (Si) lub cynku (Zn).
Poprawka 170
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 1(C) a (nowy)
PFC1(C) a: NAWOZY NISKOEMISYJNE
1.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE określa się jako nawóz niskoemisyjny, jeżeli zawiera on więcej niż 1 % węgla organicznego (Corg) i nie więcej niż 15 % węgla organicznego (Corg).
2.  Węgiel występujący w cyjanamidzie wapnia i moczniku oraz jego kondensatach i produktach pochodnych nie jest uwzględniany w ilości węgla organicznego do celów tej definicji.
3.  Do niniejszej kategorii ma zastosowanie specyfikacja stałych/płynnych, prostych/wieloskładnikowych, makroskładnikowych/mikroskładnikowych nawozów PFC1(C).
4.  Produkty sprzedawane w ramach PFC1(C)a muszą spełniać wymogi dotyczące poziomów zanieczyszczeń określone w załączniku I dla nawozów organicznych i organiczno-mineralnych w każdym przypadku, gdy PFC1(C) nie przewiduje żadnych wartości granicznych dla tych zanieczyszczeń.
Poprawka 171
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 2 – ustęp 1
1.  Środek wapnujący to produkt nawozowy z oznakowaniem CE przeznaczony do korygowania kwasowości gleby, zawierający tlenki, wodorotlenki, węglany lub krzemiany wapnia (Ca) lub magnezu (Mg).
1.  Środek wapnujący to produkt nawozowy z oznakowaniem CE przeznaczony do korygowania kwasowości gleby, zawierający tlenki, wodorotlenki, węglany lub/i krzemiany wapnia (Ca) lub magnezu (Mg).
Poprawka 398
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 2 – punkt 3
3.  Spełnione muszą być następujące parametry określone dla suchej masy:
3.  Spełnione muszą być następujące parametry określone dla suchej masy:
—  Minimalna liczba zobojętnienia: 15 (ekwiwalent CaO) lub 9 (ekwiwalent HO-) oraz
—  Minimalna liczba zobojętnienia: 15 (ekwiwalent CaO) lub 9 (ekwiwalent HO-) oraz
—  Minimalna reaktywność: 10 % lub 50 % po 6 miesiącach (próba inkubacyjna).
—  Minimalna reaktywność: 10 % lub 50 % po 6 miesiącach (próba inkubacyjna) oraz
—  Minimalna wielkość ziarna: 70 % mniejsze niż 1 mm, z wyjątkiem wapna palonego, zgranulowanego środka wapnującego i kredy (tzn. 70 % ziaren przechodzi przez sito o wymiarach oczek 1 mm)
Poprawka 175
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 3– ustęp 1
Polepszacz gleby to produkt nawozowy z oznakowaniem CE przeznaczony do dodawania do gleby w celu zachowania, poprawy lub ochrony właściwości fizycznych lub chemicznych, struktury lub aktywności biologicznej gleby.
Polepszacz gleby to materiał, w tym ściółka, który jest dodawany do gleby in situ głównie w celu zachowania lub poprawy jej właściwości fizycznych i który może poprawić chemiczne lub biologiczne właściwości bądź działanie gleby.
Poprawka 176
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 3 – ustęp 1a (nowy)
1a.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera co najmniej 15 % materiału pochodzenia biologicznego.
Poprawka 177
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 3(A) – ustęp 1
1.  Organiczny polepszacz gleby składa się wyłącznie z materiału pochodzenia biologicznego, z wyłączeniem materiałów skamieniałych lub zawartych w formacjach geologicznych.
1.  Organiczny polepszacz gleby składa się wyłącznie z materiału pochodzenia biologicznego, w tym torfu, leonardytu i lignitu oraz otrzymanych z nich substancji humusowych, lecz z wyłączeniem innych materiałów skamieniałych lub zawartych w formacjach geologicznych.
Poprawka 179
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 3(A) – ustęp 2 – tiret 2
–  chrom sześciowartościowy (Cr VI) 2 mg/kg suchej masy,
–  chrom sześciowartościowy (Cr VI) 1 mg/kg suchej masy,
Poprawka 181
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 3(A) – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

a)  W 25 g próbki produktu nawozowego z oznakowaniem CE nie mogą być obecne pałeczki Salmonella spp.

Poprawka

a)  W organicznym polepszaczu gleby nie mogą być obecne czynniki chorobotwórcze w stężeniu przekraczającym odpowiednie dopuszczalne poziomy przedstawione w tabeli poniżej:

Badany mikroorganizm

Plany pobierania próbek

Poziom

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Nieobecne w 25 g lub 25 ml

Escherichia coli lub Enterococcaceae

5

5

0

1000 w 1 g lub 1 ml

gdzie n = liczba próbek do zbadania

c = liczba próbek, w których liczba bakterii wyrażona w jtk może wynosić między m a M

m = wartość progowa liczby bakterii wyrażonej w jtk, którą uznaje się za zadowalającą

M = maksymalna wartość liczby bakterii wyrażonej w jtk

W 100 g lub 100 ml organicznego polepszacza gleby nie mogą być obecne pasożyty Ascaris spp. i Toxocara spp. w żadnej z faz rozwoju.

Poprawka 182
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 3(B) – ustęp 1
1.  Nieorganiczny polepszacz gleby to polepszacz gleby inny niż organiczny polepszacz gleby.
1.  Nieorganiczny polepszacz gleby to polepszacz gleby inny niż organiczny polepszacz gleby, obejmujący również folie ściółkowe. Biodegradowalna folia ściółkowa to biodegradowalna folia wykonana z polimerów, spełniająca przede wszystkim wymogi określone w załączniku II CMC 10 ust. 2a i 3 oraz przeznaczona do umieszczania na glebie in situ w celu ochrony jej struktury, zmniejszenia wzrostu chwastów, ograniczenia utraty wilgotności gleby lub zapobieżenia erozji gleby.
Poprawka 184
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 4 – ustęp 1
1.  Podłoże do upraw to materiał inny niż gleba, przeznaczony do stosowania jako substrat do rozwoju korzeni.
1.  Podłoże do upraw to materiał inny niż gleba in situ, na którym hoduje się rośliny i grzyby.
Poprawka 187
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

3.  W 25 g próbki produktu nawozowego z oznakowaniem CE nie mogą być obecne pałeczki Salmonella spp.

Poprawka

3.  W podłożu do upraw nie mogą być obecne czynniki chorobotwórcze w stężeniu przekraczającym odpowiednie dopuszczalne poziomy przedstawione w tabeli poniżej:

Badany mikroorganizm

Plany pobierania próbek

Poziom

 

n

c

m

M

Salmonella spp

5

0

0

Nieobecne w 25 g lub 25 ml

Escherichia coli lub Enterococcaceae

5

5

0

1000 w 1 g lub 1 ml

gdzie n = liczba próbek do zbadania

c = liczba próbek, w których liczba bakterii wyrażona w jtk może wynosić między m a M

m = wartość progowa liczby bakterii wyrażonej w jtk, którą uznaje się za zadowalającą

M = maksymalna wartość liczby bakterii wyrażonej w jtk

W 100 g lub 100 ml podłoża do upraw nie mogą być obecne pasożyty Ascaris spp. i Toxocara spp. w żadnej z faz rozwoju.

Poprawka 188
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 5 – akapit 1
Dodatek do nawozów to produkt nawozowy z oznakowaniem CE przeznaczony do dodawania do produktu dostarczającego roślinom składników pokarmowych w celu poprawy schematów uwalniania składników pokarmowych tego produktu.
Dodatek do nawozów to produkt nawozowy z oznakowaniem CE przeznaczony do dodawania do produktu i posiadający udowodniony wpływ na przetworzenie lub dostępność dla roślin różnych postaci mineralnych lub zmineralizowanych składników pokarmowych albo obu tych rodzajów składników, bądź przeznaczony do dodawania do gleby w celu poprawy wchłaniania składników pokarmowych przez rośliny lub w celu obniżenia utraty tychże składników.
Poprawka 193
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 5(A)(I a) (nowy)
PFC 5(A)(Ia): Inhibitor denitryfikacji
1.  Inhibitor denitryfikacji to inhibitor, który ogranicza powstawanie tlenku diazotu (N2O) przez spowalnianie lub blokowanie konwersji azotanów (NO3-) do diazotu (N2) bez wywierania wpływu na proces nitryfikacji opisany w PFC 5(A)(I). Przyczynia się to do zwiększenia dostępności azotanów dla roślin i do ograniczenia emisji N2O.
2.  Skuteczność tej metody można ocenić, dokonując pomiaru emisji tlenku diazotu w próbkach gazu pobranych odpowiednim urządzeniem pomiarowym i dokonując pomiaru ilości N2O w tej próbce w chromatografie gazowym. W ramach tej oceny rejestruje się także zawartość wody w glebie.
Poprawka 202
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 6 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Biostymulator to produkt nawozowy z oznakowaniem CE stymulujący procesy odżywiania roślin niezależnie od zawartości składników pokarmowych w produkcie, którego wyłącznym celem jest poprawa co najmniej jednej z następujących cech rośliny:
1.  Biostymulator to produkt nawozowy z oznakowaniem CE stymulujący procesy odżywiania roślin niezależnie od zawartości składników pokarmowych w produkcie, którego jedynym celem jest poprawa co najmniej jednej z następujących właściwości rośliny oraz jej ryzosfery i fyllosfery:
Poprawka 203
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 6 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
ca)  dostępności ograniczonych składników pokarmowych w glebie i ryzosferze.
Poprawka 204
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 6 – ustęp 1 – litera c b (nowa)
cb)  humifikacji
Poprawka 205
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 6 – ustęp 1 – litera c c (nowa)
cc)  rozkładu związków organicznych w glebie.
Poprawka 206
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 6 – ustęp 2 – tiret 1
–  kadm (Cd) 3 mg/kg suchej masy,
–  kadm (Cd) 1,5 mg/kg suchej masy,
Poprawka 208
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 6(A) – ustęp 1
1.  Mikrobiologiczny biostymulator składa się wyłącznie z mikroorganizmu lub konsorcjum mikroorganizmów określonych w kategorii materiałów składowych 7 w załączniku II.
1.  Mikrobiologiczny biostymulator składa się z:
a)   mikroorganizmu lub konsorcjum mikroorganizmów określonych w kategorii materiałów składowych 7 w załączniku II;
b)  mikroorganizmów lub konsorcjum mikroorganizmów innych niż te, o których mowa w lit. a) niniejszego ustępu. Mogą one być wykorzystywane jako kategorie materiałów składowych, o ile spełniają wymogi określone w kategorii materiałów składowych 7 w załączniku II.
Poprawka 209
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 6(A) – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

3.  W 25 g lub 25 ml próbki produktu nawozowego z oznakowaniem CE nie mogą być obecne pałeczki Salmonella spp.

Poprawka

3.  W mikrobiologicznym biostymulatorze nie mogą być obecne czynniki chorobotwórcze w stężeniu przekraczającym odpowiednie dopuszczalne poziomy przedstawione w tabeli poniżej:

Mikroorganizmy / ich toksyny, metabolity

Plany pobierania próbek

Poziom

 

n

c

 

Salmonella spp

5

0

Nieobecne w 25 g lub 25 ml

Escherichia coli

5

0

Nieobecne w 1 g lub 1 ml

Listeria monocytogenes

5

0

Nieobecne w 25 g lub 25 ml

Vibrio spp

5

0

Nieobecne w 25 g lub 25 ml

Shigella spp

5

0

Nieobecne w 25 g lub 25 ml

Staphylococcus aureus

5

0

Nieobecne w 25 g lub 25 ml

Enterococcaceae

5

2

10 jtk/g

Liczba drobnoustrojów beztlenowych na płytce, chyba że mikrobiologicznym biostymulatorem jest bakteria tlenowa

5

2

105 jtk/g lub ml

Liczba drożdży i pleśni, chyba że mikrobiologicznym biostymulatorem jest grzyb

5

2

1000 jtk/g lub ml

gdzie n = liczba jednostek zawartych w próbce; c = liczba jednostek w próbce osiągających wartości wyższe od wyznaczonego dopuszczalnego poziomu.

Poprawka 210
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 6(A) – ustęp 4
4.  W 1 g lub 1 ml próbki produktu nawozowego z oznakowaniem CE nie mogą być obecne pałeczki Escherichia coli.
skreśla się
Poprawka 211
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 6(A) – ustęp 5
5.  W produkcie nawozowym z oznakowaniem CE nie mogą być obecne bakterie z rodziny Enterococcaceae w ilościach większych niż 10 jtk/g świeżej masy.
skreśla się
Poprawka 212
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 6(A) – ustęp 6
6.  W 25 g lub 25 ml próbki produktu nawozowego z oznakowaniem CE nie może być obecna Listeria monocytogenes.
skreśla się
Poprawka 213
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 6(A) – ustęp 7
7.  W 25 g lub 25 ml próbki produktu nawozowego z oznakowaniem CE nie mogą być obecne przecinkowce Vibrio spp.
skreśla się
Poprawka 214
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 6(A) – ustęp 8
8.  W 25 g lub 25 ml próbki produktu nawozowego z oznakowaniem CE nie mogą być obecne pałeczki Shigella spp.
skreśla się
Poprawka 215
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 6(A) – ustęp 9
9.  W 1 g lub 1 ml próbki produktu nawozowego z oznakowaniem CE nie może być obecny Staphylococcus aureus.
skreśla się
Poprawka 216
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 6(A) – ustęp 10
10.  Liczba drobnoustrojów tlenowych na płytce nie może przekraczać 105 jtk/g lub ml próbki produktu nawozowego z oznakowaniem CE, chyba że mikrobiologicznym biostymulatorem jest bakteria tlenowa.
skreśla się
Poprawka 217
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 6(A) – ustęp 12 – akapit 2
biostymulator musi mieć odczyn pH wyższy lub równy 4.
skreśla się
Poprawka 218
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 6(A) – ustęp 13
13.  Okres trwałości mikrobiologicznego biostymulatora wynosi co najmniej 6 miesięcy w warunkach przechowywania określonych na etykiecie.
skreśla się
Poprawka 219
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część II – PFC 7 – ustęp 3 – wprowadzenie
3.  Mieszanie nie zmienia charakteru każdego ze składowych produktów nawozowych
3.  Mieszanie nie zmienia funkcji żadnego ze składowych produktów nawozowych
Poprawka 220
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część I – CMC 11 a (nowy)
CMC 11a: Inne przemysłowe produkty uboczne
Poprawka 221
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 1 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać substancje i mieszaniny, inne niż39:
1.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać substancje i mieszaniny, w tym dodatki technologiczne, inne niż39:
__________________
__________________
39 Materiał wyłączony z CMC 1 może nadal być kwalifikującym się materiałem składowym na podstawie innej CMC określającej inne wymagania. Zob. np. CMC 11 dotycząca produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, CMC 9 i 10 dotyczące polimerów i CMC 8 dotycząca dodatków do nawozów.
39 Materiał wyłączony z CMC 1 może nadal być kwalifikującym się materiałem składowym na podstawie innej CMC określającej inne wymagania. Zob. np. CMC 11 dotycząca produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, CMC 9 i 10 dotyczące polimerów i CMC 8 dotycząca dodatków do nawozów.
Poprawka 222
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 1 – ustęp 1 – litera b
b)  produkty uboczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE,
b)  produkty uboczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE, z wyjątkiem produktów ubocznych zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 innych niż produkty uboczne objęte jednym ze zwolnień z obowiązku rejestracji przewidzianych w załączniku V pkt 5 do tego rozporządzenia,
Poprawka 223
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 1 - ustęp 1 – litera e
e)  polimery lub
e)  polimery, z wyjątkiem polimerów stosowanych w podłożach do upraw i niemających styczności z glebą lub
Poprawka 228
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 2 – ustęp 1
1.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać rośliny, części roślin lub wyciągi z roślin niepoddane żadnemu innemu przetwarzaniu niż cięcie, rozdrabniane, odwirowywanie, wyciskanie, suszenie, liofilizacja lub ekstrahowanie za pomocą wody.
1.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać rośliny, części roślin lub wyciągi z roślin niepoddane żadnemu innemu przetwarzaniu niż cięcie, rozdrabniane, odwirowywanie, przesiewanie, tłoczenie, wyciskanie, suszenie, liofilizacja, buforowanie, ekstruzja, napromieniowanie, mrożenie, odkażanie przy użyciu ciepła lub ekstrakcja za pomocą wody lub inne przygotowanie/przetwarzanie, które nie powoduje, że substancja końcowa podlega rejestracji na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.
Poprawka 229
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 2 – ustęp 2
2.  Do celów ust. 1 do roślin zalicza się algi, a wyklucza z nich sinice.
2.  Do celów ust. 1 do roślin zalicza się algi, z wyjątkiem sinic, które produkują cyjanotoksyny sklasyfikowane jako stwarzające zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
Poprawka 230
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 3 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać kompost otrzymany w wyniku kompostowania tlenowego wyłącznie co najmniej jednego z następujących materiałów wsadowych:
1.  Produkt z oznakowaniem CE przeznaczony do odżywiania roślin może zawierać kompost, płynny lub niepłynny wyciąg mikrobiologiczny lub niemikrobiologiczny wytworzony z kompostu, otrzymany w wyniku kompostowania tlenowego oraz ewentualnego namnożenia naturalnie występujących drobnoustrojów wyłącznie z co najmniej jednego z następujących materiałów wsadowych:
Poprawka 231
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 3 – ustęp 1 – litera b
b)  produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 i 3 zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009;
b)  produktów pochodzących z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 32 rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i które osiągnęły punkt końcowy łańcucha produkcyjnego zgodnie z art. 5 tego rozporządzenia;
Poprawka 232
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 3 – ustęp 1 – litera c – wprowadzenie
c)  żywych lub martwych organizmów lub ich części, które są nieprzetworzone lub przetworzone jedynie ręcznie, mechanicznie lub z wykorzystaniem siły grawitacji, poprzez rozpuszczanie w wodzie, flotację, ekstrakcję za pomocą wody, destylację parą wodną lub ogrzewanie jedynie w celu usunięcia wody, lub które są w jakikolwiek sposób ekstrahowane z powietrza, oprócz:
c)  żywych lub martwych organizmów lub ich części, które są nieprzetworzone lub przetworzone jedynie ręcznie, mechanicznie lub z wykorzystaniem siły grawitacji, poprzez rozpuszczanie w wodzie, flotację, ekstrakcję za pomocą wody, oprócz:
Poprawka 233
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 3 – ustęp 1 – litera c – tiret 2
–  osadów ściekowych, przemysłowych lub z pogłębiania oraz
–  osadów ściekowych, przemysłowych (oprócz niejadalnych pozostałości żywności, paszy i pozostałości upraw do produkcji biopaliw) lub z pogłębiania oraz
Poprawka 238
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 3 – ustęp 1 – litera e a (nowa)
ea)  nieprzetworzonych i mechanicznie przetworzonych pozostałości z przemysłu spożywczego, z wyjątkiem sektorów wykorzystujących produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009.
Poprawka 239
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 3 – ustęp 1 – litera e b (nowa)
eb)  materiałów zgodnych z CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 i CMC 11.
Poprawka 240
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 3 – ustęp 2 – tiret 1
–  który przetwarza wyłącznie materiały wsadowe, o których mowa w pkt 1 powyżej oraz
–  w którym linie produkcyjne do przetwarzania materiałów wsadowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, są wyraźnie oddzielone od linii produkcyjnych do przetwarzania materiałów wsadowych innych niż te, o których mowa w ust. 1, oraz
Poprawka 241
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 3 – ustęp 6 – litera a – tiret 2
–  kryterium: maksymalnie 25 mmol O2/kg substancji organicznych/h; lub
–  kryterium: maksymalnie 50 mmol O2/kg substancji organicznych/h; lub
Poprawka 242
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 4 – nagłówek
CMC 4: Produkt pofermentacyjny roślin energetycznych
CMC 4: Produkt pofermentacyjny roślin energetycznych i bioodpady na bazie roślin
Poprawka 247
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 4 – ustęp 1 – litera c
c)  dowolnych materiałów, o których mowa w lit. a)–b), które zostały uprzednio poddane fermentacji.
c)  dowolnych materiałów, o których mowa w lit. a)–b), które zostały uprzednio poddane fermentacji bez śladu obecności aflatoksyn.
Poprawka 248
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 4 – ustęp 2 – tiret 1
–  który przetwarza wyłącznie materiały wsadowe, o których mowa w pkt 1 powyżej oraz
–  w którym linie produkcyjne do przetwarzania materiałów wsadowych, o których mowa w pkt 1 powyżej, są wyraźnie oddzielone od linii produkcyjnych do przetwarzania materiałów wsadowych innych niż te, o których mowa w ust. 1, oraz
Poprawka 249
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 4 – ustęp 3 – litera b
b)  termofilna fermentacja beztlenowa w temperaturze 55 °C oraz proces przetwarzania obejmujący etap pasteryzacji (70 °C – 1 godz.);
b)  termofilna fermentacja beztlenowa w temperaturze 55 °C oraz proces przetwarzania obejmujący etap pasteryzacji zgodnie z opisem w rozdziale I sekcja 1 ust. 1 załącznika V do rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/20111a;
_________________
1a Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1).
Poprawka 250
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 4 – ustęp 3 – litera d
d)  mezofilna fermentacja beztlenowa w temperaturze 37–40 °C oraz proces przetwarzania obejmujący etap pasteryzacji (70 °C – 1 godz.); lub
d)  mezofilna fermentacja beztlenowa w temperaturze 37–40 °C oraz proces przetwarzania obejmujący etap pasteryzacji zgodnie z opisem w rozdziale I sekcja 1 ust. 1 załącznika V do rozporządzenia (UE) nr 142/2011; lub
Poprawka 251
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 5 – ustęp 1 – litera c – tiret 2
–  osadów ściekowych, przemysłowych lub z pogłębiania,
–  osadów ściekowych, przemysłowych innych niż wymienione w lit. ea), lub z pogłębiania oraz
Poprawka 255
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 5 – ustęp 1 – litera e – wprowadzenie
e)  wszelkich materiałów wymienionych w lit. a)–d), które
e)  wszelkich materiałów bez aflatoksyn wymienionych w lit. a)–d), które
Poprawka 256
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 5 – ustęp 1 – litera e a (nowa)
ea)  nieprzetworzonych i mechanicznie przetworzonych pozostałości z przemysłu spożywczego, z wyjątkiem sektorów wykorzystujących produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009.
Poprawka 257
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 5 – ustęp 1 – litera e b (nowa)
eb)  materiałów zgodnych z CMC 2, CMC 3, CMC 4, CMC 5, CMC 6 i CMC 11.
Poprawka 258
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 5 – ustęp 2 – tiret 1
–  który przetwarza wyłącznie materiały wsadowe, o których mowa w pkt 1 powyżej oraz
–  w którym linie produkcyjne do przetwarzania materiałów wsadowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, są wyraźnie oddzielone od linii produkcyjnych do przetwarzania materiałów wsadowych innych niż te, o których mowa w pkt 1, oraz
Poprawka 259
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 5 – ustęp 3 – litera a
a)  termofilna fermentacja beztlenowa w temperaturze 55 °C przez co najmniej 24 godziny i hydrauliczny czas retencji wynoszący co najmniej 20 dni;
a)  termofilna fermentacja beztlenowa w temperaturze 55 °C przez co najmniej 24 godziny i hydrauliczny czas retencji wynoszący co najmniej 20 dni, po których następuje analiza w celu weryfikacji, czy proces fermentacji doprowadził do zniszczenia czynników chorobotwórczych;
Poprawka 260
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 5 – ustęp 3 – litera b
b)  termofilna fermentacja beztlenowa w temperaturze 55 °C oraz proces przetwarzania obejmujący etap pasteryzacji (70 °C – 1 godz.);
b)  termofilna fermentacja beztlenowa w temperaturze 55 °C oraz proces przetwarzania obejmujący etap pasteryzacji zgodnie z opisem w rozdziale I sekcja 1 ust. 1 załącznika V do rozporządzenia (UE) nr 142/2011;
Poprawka 261
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 5 – ustęp 3 – litera d
d)  mezofilna fermentacja beztlenowa w temperaturze 37–40 °C oraz proces przetwarzania obejmujący etap pasteryzacji (70 °C – 1 godz.); lub
d)  mezofilna fermentacja beztlenowa w temperaturze 37–40 °C oraz proces przetwarzania obejmujący etap pasteryzacji zgodnie z opisem w rozdziale I sekcja 1 ust. 1 załącznika V do rozporządzenia (UE) nr 142/2011; lub
Poprawka 262
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 6 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
ca)  wytłoczyny z oliwek, czyli kleisty produkt uboczny procesu tłoczenia oliwy, uzyskany w wyniku przetwarzania za pomocą rozpuszczalników organicznych wilgotnych wytłoków w dwóch (alpeorujo) lub trzech (orujo) etapach.
Poprawka 263
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 6 – ustęp 1 – litera c b (nowa)
cb)   produkty uboczne przemysłu paszowego wymienione w katalogu materiałów paszowych w rozporządzeniu (UE) nr 68/2013;
Poprawka 264
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 6 – ustęp 1 – litera c c (nowa)
cc)  inne materiały lub substancje zatwierdzone do stosowania jako składniki żywności lub paszy.
Poprawka 269
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 6 – ustęp 2 – akapit 2 a (nowy)
Żadna z substancji nie może zawierać aflatoksyn powyżej progu wykrywalności.
Poprawka 270
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 7 – ustęp 1 – tiret 1
–  nie zostały poddane żadnemu innemu przetwarzaniu niż suszenie lub liofilizacja oraz
skreśla się
Poprawka 271
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 8 – ustęp 1
1.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać substancję lub mieszaninę, których celem jest poprawa schematów uwalniania składników pokarmowych produktu nawozowego, jedynie jeśli wykazana została zgodność tej substancji lub mieszaniny z wymogami niniejszego rozporządzenia dla produktu w PFC 5 załącznika I zgodnie z procedurą oceny zgodności mającą zastosowanie do takiego dodatku do nawozów.
1.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać substancję lub mieszaninę (w tym dodatki technologiczne, na przykład: środki przeciwzbrylające, substancje przeciwpieniące, środki przeciwpylące, barwniki i środki o właściwościach reologicznych), których celem jest poprawa schematów uwalniania składników pokarmowych produktu nawozowego, jedynie jeśli wykazana została zgodność tej substancji lub mieszaniny z wymogami niniejszego rozporządzenia dla produktu w PFC 5 załącznika I zgodnie z procedurą oceny zgodności mającą zastosowanie do takiego dodatku do nawozów.
Poprawka 272
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 8 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać zgodny z przepisami inhibitor denitryfikacji, o którym mowa w PFC 5(A)(Ia) w załączniku I, tylko pod warunkiem, że zawiera azot w jakiejś postaci.
Poprawka 273
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 8 – ustęp 4
4.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać zgodny z przepisami inhibitor ureazy, o którym mowa w PFC 5(A)(II) załącznika I, jedynie jeśli co najmniej 50 % całkowitego azotu (N) w produkcie nawozowym stanowi azot (N) mocznikowy (CH4N2O).
4.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać zgodny z wymogami inhibitor ureazy, o którym mowa w PFC 5(A)(II) w załączniku I, jedynie jeśli co najmniej 50 % całkowitego azotu (N) w produkcie nawozowym stanowi azot (N) amonowy (NH4+) lub azot amonowy (NH4+) i mocznikowy (CH4N2O).
Poprawka 274
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 9 – ustęp 3
3.  Polimery nie mogą zawierać formaldehydu.
3.  Polimery zawierają maksymalnie 600 ppm wolnego formaldehydu.
Poprawka 275
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 10 – ustęp 1
1.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać polimery inne niż polimerowe składniki pokarmowe jedynie w przypadkach, gdy funkcją polimeru jest:
1.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać polimery inne niż polimerowe składniki pokarmowe jedynie w przypadkach, gdy funkcją polimeru jest:
a)  kontrola przenikania wody do cząstek składników pokarmowych i tym samym uwalniania składników pokarmowych (w takim przypadku polimer określany jest jako „substancja powlekająca”) lub
a)  kontrola przenikania wody do cząstek składników pokarmowych i tym samym uwalniania składników pokarmowych (w takim przypadku polimer określany jest jako „substancja powlekająca”) lub
b)  zwiększenie zdolności produktu nawozowego z oznakowaniem CE do zatrzymywania wody.
b)  zwiększenie zdolności produktu nawozowego z oznakowaniem CE do zatrzymywania wody, lub
ba)  ulepszenie gleby w postaci biodegradowalnej folii ściółkowej spełniającej w szczególności wymogi zawarte w CMC 10 pkt 2a i 3, lub
bb)  wiązanie składników produktu nawozowego, bez styczności z glebą, lub
bc)  poprawa stabilności produktu nawozowego z oznakowaniem CE, lub
bd)   poprawa przenikalności wody w glebie.
Poprawka 276
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 10 – ustęp 2
2.  Od dnia [Publications office, please insert the date occurring three years after the date of application of this Regulation] r. należy przestrzegać zgodności z następującym kryterium: Polimer jest zdolny do rozpadu fizycznego lub biologicznego, w rezultacie którego jego większość ulega ostatecznie rozkładowi na ditlenek węgla (CO2), biomasę i wodę. W badaniu biodegradacji określonym w lit. a)–c) poniżej co najmniej 90 % węgla organicznego przekształca się w CO2 podczas maksymalnie 24 miesięcy.
2.  Od dnia [pięć lat od dnia rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia] r. należy przestrzegać zgodności z następującym kryterium: polimer jest zdolny do rozpadu fizycznego lub biologicznego, w rezultacie którego jego większość ulega ostatecznie rozkładowi na ditlenek węgla (CO2), biomasę i wodę. W badaniu biodegradowalności co najmniej 90 % węgla organicznego przekształca się w CO2 w ciągu maksymalnie 48 miesięcy po upływie deklarowanego okresu działania produktu nawozowego, podanego na etykiecie, w porównaniu ze stosowną normą. Kryteria biodegradowalności i opracowane odpowiednie metody testowe w zakresie biodegradacji zostaną ocenione w świetle najnowszych dowodów naukowych oraz zawarte w aktach delegowanych, o których mowa w art. 42 niniejszego rozporządzenia.
a)  Badanie przeprowadza się w temperaturze 25 °C ± 2 °C.
b)  Badanie przeprowadza się zgodnie z metodą oznaczania ostatecznej biodegradacji tlenowej tworzyw sztucznych w glebie poprzez pomiar zapotrzebowania na tlen lub ilość wytworzonego ditlenku węgla.
c)  Jako materiału referencyjnego w badaniu używa się celulozy mikrokrystalicznej w postaci proszku o takich samych wymiarach, jak badany materiał.
d)  Przed badaniem materiału badanego nie naraża się na warunki ani nie poddaje się procedurom mającym na celu przyspieszenie rozpadu warstwy polimerowej, na przykład narażeniu na ciepło lub światło.
Poprawka 277
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 10 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Biodegradowalna folia ściółkowa, o której mowa w PFC 3(B), spełnia następujące kryterium:
polimer jest zdolny do rozpadu fizycznego lub biologicznego, w rezultacie którego ulega ostatecznie rozkładowi na ditlenek węgla (CO2), biomasę i wodę oraz w badaniu biodegradowalności zgodnie z unijnymi normami dotyczącymi biodegradacji polimerów w glebie co najmniej 90 %, bezwzględnie lub w stosunku do materiału referencyjnego, węgla organicznego przekształca się w CO2 w ciągu maksymalnie 24 miesięcy.
Poprawka 278
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 10 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Z uwagi na fakt, że produkt ma być dodany do gleby i uwolniony do środowiska, kryteria te mają zastosowanie do wszystkich materiałów w produkcie.
Poprawka 279
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 10 – ustęp 3 b (nowy)
3b.   Produkty z oznakowaniem CE zawierające polimery inne niż polimerowe składniki pokarmowe są zwolnione z wymogów określonych w pkt 1, 2 i 3, pod warunkiem że te polimery są wykorzystywane wyłącznie jako materiał wiążący w produkcie nawozowym i nie mają styczności z glebą.
Poprawka 280
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 11

Tekst proponowany przez Komisję

Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, które osiągnęły punkt końcowy łańcucha produkcyjnego, określony zgodnie z tym rozporządzeniem, wymienione w poniższej tabeli i w niej określone:

Poprawka

Z zastrzeżeniem przyjęcia przez Komisję aktów delegowanych na mocy art. 42, produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1069/2009, które osiągnęły punkt końcowy łańcucha produkcyjnego, określony zgodnie z tym rozporządzeniem, wymienione w poniższej tabeli i w niej określone:

 

Produkt pochodny

Normy przetwarzania aż do osiągnięcia punktu końcowego w łańcuchu produkcyjnym

1

Mączka mięsna

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

2

Mączka kostna

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

3

Mączka mięsno-kostna

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

4

Krew zwierzęca

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

5

Proteiny hydrolizowane kategorii III zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

6

Przetworzony obornik

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

7

Kompost (1)

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

8

Pozostałości fermentacyjne z produkcji biogazu (1)

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

9

Mączka z piór

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

10

Skóry i skórki

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

11

Rogi i kopyta

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

12

Guano nietoperzy

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

13

Wełna i sierść

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

14

Pierze i puch

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

15

Szczecina świńska

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

16

Gliceryna i inne produkty z materiałów kategorii 2 i 3 pochodzących z produkcji biodiesla i paliw odnawialnych

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

17

Karma dla zwierząt domowych i gryzaki dla psów, które zostały odrzucone z powodów handlowych lub błędów technicznych

Określone zgodnie z art. 5 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1069/2009

(1)   pochodzące z materiałów kategorii 2 i 3 innych niż mączka mięsno-kostna i przetworzone białko zwierzęce

Poprawka 281
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – część II – CMC 11 a (nowy)
CMC 11a: Inne przemysłowe produkty uboczne
1.  Produkt nawozowy z oznakowaniem CE może zawierać inne przemysłowe produkty uboczne, takie jak siarczan amonu uzyskany przy produkcji kaprolaktamu, kwas siarkowy uzyskany przy rafinacji gazu ziemnego i olejów oraz inne materiały pochodzące z konkretnych procesów przemysłowych, które są wyłączone z CMC 1 i są wymienione w poniższej tabeli, na określonych w niej warunkach:
2.  Od dnia ... [rok od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] kryteria dodania do kategorii materiałów składowych przemysłowych produktów ubocznych, które zostały wykorzystane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2003/2003 jako materiały składowe produktów nawozowych z oznakowaniem CE, ustanawia się w świetle najnowszych dowodów naukowych i zamieszcza w aktach delegowanych, o których mowa w art. 42 niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 282
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – ustęp 2 – litera e
e)  opis wszystkich składników powyżej 5 % w masie produktu w porządku malejącym w przeliczeniu na suchą masę, łącznie ze wskazaniem odnośnej kategorii materiałów składowych (CMC), o której mowa w załączniku II.
e)  opis wszystkich składników powyżej 1 % w masie produktu w porządku malejącym w przeliczeniu na suchą masę, łącznie ze wskazaniem odnośnej kategorii materiałów składowych (CMC), o której mowa w załączniku II, oraz łącznie z zawartością podaną jako procent suchej masy;
Poprawka 283
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – ustęp 2 – litera e a (nowa)
ea)  W przypadku produktów zawierających materiały pochodzące z organicznych produktów ubocznych lub odpadów, które nie zostały poddane procesowi niszczącemu wszystkie materiały organiczne, na etykiecie określa się, które odpady i produkty uboczne zostały wykorzystane oraz podaje numer partii lub numer seryjny z czasem produkcji. Numer ten odnosi się do posiadanych przez producenta danych zapewniających identyfikowalność i określa poszczególne źródła (gospodarstwa rolne, zakłady produkcyjne itp.) każdego z odpadów organicznych / produktów ubocznych wykorzystanych w partii/serii. Komisja opublikuje, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych i do dnia ... [dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia], warunki wykonania niniejszego przepisu, który wejdzie w życie do dnia ... [trzy lata po publikacji tych warunków]. Aby zminimalizować obciążenia administracyjne dla podmiotów gospodarczych i organów nadzoru rynku, opracowane przez Komisję warunki muszą uwzględniać wymogi zawarte w art. 6 ust. 5–7 i w art. 11, jak również istniejące systemy identyfikowalności (np. dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego lub systemów przemysłowych) i unijne kody klasyfikacji odpadów.
Poprawka 284
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Producenci udostępniają skrótowe instrukcje dotyczące zamierzonego stosowania, w tym zamierzonej częstotliwości i okresów stosowania oraz zamierzonych roślin docelowych i warunków przechowywania.
Poprawka 285
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 1 – ustęp 7 a (nowy)
7a.  W odniesieniu do żadnego produktu nie można składać oświadczeń odnoszących się do innej kategorii funkcji produktów (PFC) bez spełnienia wszystkich wymogów tej dodatkowej kategorii funkcji produktów i nie są dozwolone żadne bezpośrednie lub dorozumiane oświadczenia dotyczące skutków służących ochronie roślin.
Poprawka 286
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – PFC 1 – ustęp 2 – litera b
b)  Zawartość inhibitora nitryfikacji wyraża się jako procent masowy całkowitego azotu (N) obecnego w postaci azotu amonowego (NH4+) i azotu mocznikowego (CH4N2O).
b)  Zawartość inhibitora nitryfikacji wyraża się jako procent masowy całkowitego azotu (N) obecnego w postaci azotu amonowego (NH4+) lub azotu amonowego (NH4+) i azotu mocznikowego (CH4N2O).
Poprawka 287
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – PFC 1(A) – ustęp 1 – litera a
a)  deklarowane składniki pokarmowe azot (N), fosfor (P) lub potas (K), w formie symboli chemicznych w porządku N-P-K;
a)  deklarowane składniki pokarmowe azot (N), fosfor (P) lub potas (K), w formie symboli chemicznych w porządku N-P-K; deklarowana zawartość azotu jest podawana jako suma azotu (N) amonowego, azotu (N) azotanowego, azotu (N) mocznikowego, azotu (N) z formaldehydu mocznikowego, azotu (N) z izobutylidenodimocznika, azotu (N) z krotonylidenodimocznika i azotu (N) z cyjanoamidu.
Nawozy fosforowe muszą osiągać następujące minimalne poziomy rozpuszczalności, aby mogły zostać wchłonięte przez rośliny, w przeciwnym razie nie mogą być deklarowane jako nawozy fosforowe:
–  rozpuszczalność w wodzie: minimalny poziom 25 % całkowitego P,
–  rozpuszczalność w neutralnym cytrynianie amonu: minimalny poziom 30 % całkowitego P,
–  rozpuszczalność w kwasie mrówkowym (wyłącznie miękkie naturalne fosforany): minimalny poziom 35 % całkowitego P.
Poprawka 288
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – PFC1 (A) – akapit 1 – litera b
b)  deklarowane składniki pokarmowe magnez (Mg), wapń (Ca), siarka (S) lub sód (Na) w formie symboli chemicznych w porządku Mg-Ca-S-Na;
b)  deklarowane składniki pokarmowe wapń (Ca), magnez (Mg), sód (Na) lub siarka (S) w formie symboli chemicznych w porządku Ca - Mg - Na - S;
(Poprawka dotyczy całości tekstu. Jeżeli współustawodawcy osiągną porozumienie co do tej poprawki, odpowiednie zmiany będą miały zastosowanie do całego tekstu, w tym do jego części objętych poniższymi poprawkami).
Poprawka 289
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – PFC 1(A) – akapit 1 – litera c
c)  liczby wskazujące całkowitą zawartość deklarowanych składników pokarmowych azotu (N), fosforu (P) lub potasu (K), a następnie liczby w nawiasach wskazujące całkowitą zawartość magnezu (Mg), wapnia (Ca), siarki (S) lub sodu (Na),
c)  liczby wskazujące średnią zawartość deklarowanych składników pokarmowych azotu (N), fosforu (P) lub potasu (K), a następnie liczby w nawiasach wskazujące całkowitą zawartość magnezu (Mg), wapnia (Ca), siarki (S) lub sodu (Na),
Poprawka 290
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – PFC 1(A) – akapit 1 – litera d – tiret 6
–  węgiel organiczny (C); oraz
–  węgiel organiczny (C) oraz stosunek C/N;
Poprawka 291
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – PFC 1(A) – ustęp 1 – litera d – tiret 7 a (nowe)
–  w takiej postaci jak proszek lub granulki.
Poprawka 292
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – PFC 1(B) – ustęp 1 – litera d – punkt 2
–  całkowity pięciotlenek fosforu (P2O5);
–  pentatlenek difosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie.
Poprawka 293
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – PFC 1(B) – ustęp 1 – litera d – punkt 2 – tiret 3
w przypadku obecności mączki fosforytowej – pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w kwasie mrówkowym;
–   pentatlenek difosforu (P2O5) rozpuszczalny wyłącznie w kwasach mineralnych
Poprawka 294
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – PFC 1(B) – ustęp 1 a (nowy)
1a.   Całkowita deklarowana zawartość azotu jest podawana jako suma azotu (N) amonowego, azotu (N) azotanowego, azotu (N) mocznikowego, azotu (N) z mocznika metylenowego, azotu (N) z izobutylidenodimocznika, azotu (N) z krotonylidenodimocznika i azotu (N) z cyjanoamidu.
Poprawka 295
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – PFC1 (C) (I) – ustęp 1 – litera d – punkt 2
–  całkowity pięciotlenek fosforu (P2O5);
–  pentatlenek difosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie
Poprawka 296
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – PFC1 (C) (I) – ustęp 1 – litera d – punkt 2 – tiret 3
–  w przypadku obecności mączki fosforytowej – pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w kwasie mrówkowym;
–  pentatlenek difosforu (P2O5) rozpuszczalny wyłącznie w kwasach mineralnych
Poprawka 297
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – PFC1 (C) (I) – ustęp 1 – litera d – punkt 4 – tiret 1 a (nowe)
–  w takiej postaci jak proszek lub granulki;
Poprawka 298
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – PFC 1(C)(I) – ustęp 1 – litera d a (nowa)
da)  pH
Poprawka 299
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – PFC 1(C)(I) – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Produkty nawozowe zawierające odpowiednio mniej niż 5 ppm kadmu, arsenu, ołowiu, chromu(VI) i rtęci kwalifikują się do stosowania widocznego oznakowania ekologicznego na ich opakowaniach i etykietach. Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 43 aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie w celu przyjęcia norm technicznych dotyczących takiej etykiety.
Poprawka 300
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – PFC 1(C)(I)(a) – ustęp 3 – litera c
c)  proszek, jeżeli co najmniej 90 % produktu może przejść przez sito o oczkach 10 mm, lub
c)  proszek, jeżeli co najmniej 90 % produktu może przejść przez sito o oczkach 1 mm, lub
Poprawka 301
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – PFC 1(C)(I)(a) – ustęp 4 a (nowy)
4a.   W przypadku produktów nawozowych z oznakowaniem CE, o których mowa w załączniku II CMC 10 ust. 1 lit. bb), gdy polimery są wykorzystywane wyłącznie jako materiał wiążący, należy umieścić następującą informację: „Produkt nawozowy do stosowania bez styczności z glebą”
Poprawka 302
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – PFC 1(C) (II) – ustęp 1
1.  Deklarowane mikroskładniki pokarmowe w produkcie nawozowym z oznakowaniem CE są wyszczególniane pod swoimi nazwami i symbolami chemicznymi w następującej kolejności: bor (B), kobalt (Co), miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) i cynk (Zn), a następnie nazwy ich przeciwjonów;
1.  Deklarowane mikroskładniki pokarmowe w produkcie nawozowym z oznakowaniem CE są wyszczególniane pod swoimi nazwami i symbolami chemicznymi w następującej kolejności: bor (B), kobalt (Co), miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo), selen (Se), krzem (Si) i cynk (Zn), a następnie nazwy ich przeciwjonów;
Poprawka 303
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – PFC 1(C) a (nowy)
PFC 1(C) a: Nawozy niskoemisyjne
1.  Należy podać następujące elementy informacji dotyczące makroskładników pokarmowych:
a)  deklarowane składniki pokarmowe azot (N), fosfor (P) lub potas (K), w formie symboli chemicznych w porządku N-P-K;
b)  deklarowane składniki pokarmowe magnez (Mg), wapń (Ca), siarka (S) lub sód (Na) w formie symboli chemicznych w porządku Mg-Ca-S-Na;
c)  liczby wskazujące całkowitą zawartość deklarowanych składników pokarmowych azotu (N), fosforu (P) lub potasu (K), a następnie liczby w nawiasach wskazujące całkowitą zawartość magnezu (Mg), wapnia (Ca), siarki (S) lub sodu (Na);
d)  zawartość następujących deklarowanych składników pokarmowych, w następującej kolejności, jako procent masowy nawozu:
▪  całkowity azot (N)
minimalna ilość azotu organicznego (N), a następnie opis pochodzenia użytej substancji organicznej;
azot (N) w postaci azotu azotanowego;
azot (N) w postaci azotu amonowego;
azot (N) w postaci azotu mocznikowego;
▪  całkowity pentatlenek difosforu (P2O5);
pentatlenek difosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie;
pentatlenek difosforu (P2O5) rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu;
w przypadku obecności mączki fosforytowej, pentatlenek difosforu (P2O5) rozpuszczalny w kwasie mrówkowym;
▪  całkowity tlenek dipotasu (K2O);
tlenek dipotasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie;
▪  tlenek magnezu (MgO), tlenek wapnia (CaO), tritlenek siarki (SO3) i tlenek disodu(Na2O)
–  jeżeli te składniki pokarmowe są całkowicie rozpuszczalne w wodzie, wyrażone tylko jako zawartość rozpuszczalna w wodzie;
–  jeżeli rozpuszczalna zawartość tych składników pokarmowych wynosi przynajmniej jedną czwartą łącznej zawartości tych składników pokarmowych, wyrażone jako zawartość całkowita i zawartość rozpuszczalna w wodzie;
–  w pozostałych przypadkach, wyrażone jako zawartość całkowita;
e)  w przypadku obecności mocznika (CH4N2O), informacje na temat możliwego wpływu uwalniania amoniaku ze stosowanego nawozu na jakość powietrza oraz zalecenie dla użytkowników dotyczące stosowania odpowiednich środków zaradczych.
2.  Należy wskazać następujące inne elementy jako procent masowy produktu nawozowego z oznakowaniem CE:
–  zawartość węgla organicznego (C) oraz
–  zawartość suchej masy.
3.  Gdy co najmniej jeden z następujących mikroskładników pokarmowych: bor (B), kobalt (Co), miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) i cynk (Zn) jest obecny w minimalnej zawartości wskazanej jako procent masowy w poniższej tabeli:
–  podlega on deklaracji, jeżeli został celowo dodany do produktu nawozowego z oznakowaniem CE oraz
–  może zostać zadeklarowany w innych przypadkach.
Mikroskładnik pokarmowy
Procent masowy

bor (B)
0,01

kobalt (Co)
0,002

miedź (Cu)
0,002

mangan (Mn)
0,01

molibden (Mo)
0,001

cynk
0,002

Składniki te muszą być zadeklarowane po informacjach dotyczących makroskładników pokarmowych. Należy podać następujące informacje:
a)  nazwy i symbole chemiczne deklarowanych mikroskładników pokarmowych, wymienione w następującej kolejności: bor (B), kobalt (Co), miedź (Cu), żelazo (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) i cynk (Zn), a następnie nazwy ich przeciwjonów;
b)  całkowita zawartość mikroskładnika pokarmowego wyrażona jako procent masowy nawozu;
jeżeli te składniki pokarmowe są całkowicie rozpuszczalne w wodzie, wyrażona tylko jako zawartość rozpuszczalna w wodzie;
jeżeli rozpuszczalna zawartość tych składników pokarmowych wynosi przynajmniej jedną czwartą łącznej zawartości tych składników pokarmowych, wyrażone jako zawartość całkowita i zawartość rozpuszczalna w wodzie oraz
w pozostałych przypadkach, wyrażona jako zawartość całkowita;
c)  gdy deklarowany mikroskładnik lub mikroskładniki pokarmowe są schelatowane przez czynniki chelatujące, po nazwie i symbolu chemicznym mikroskładnika pokarmowego dodaje się następujące oznaczenie:
„schelatowany przez ...” wraz z nazwą czynnika chelatującego lub jej skrótem oraz ilość schelatowanego mikroskładnika pokarmowego jako procent masowy produktu nawozowego z oznakowaniem CE;
d)  gdy produkt nawozowy z oznakowaniem CE zawiera mikroskładnik lub mikroskładniki pokarmowe kompleksowane przez czynniki kompleksujące:
po nazwie i symbolu chemicznym mikroskładnika pokarmowego dodaje się następujące oznaczenie: „kompleksowany przez …” oraz ilość kompleksowanych mikroskładników pokarmowych jako procent masowy produktu nawozowego z oznakowaniem CE oraz
nazwę czynnika kompleksującego lub jej skrót;
e)  następującą uwagę: „Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać zalecanych dawek.”
Poprawka 399
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – PFC 2 – akapit 2 – tiret 2
—   granulometria wyrażona jako procent produktu przechodzącego przez określone sito;
—  granulometria wyrażona jako procent produktu przechodzącego przez sita o wymiarach oczek 1 mm i 3,15 mm;
Poprawka 304
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – PFC 3 – akapit 1 – tiret 3
–   zawartość azotu całkowitego (N);
skreśla się
Poprawka 305
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – PFC 3 – akapit 1 – tiret 4
–   zawartość całkowitego pięciotlenku fosforu (P2O5);
skreśla się
Poprawka 306
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – PFC 3 – akapit 1 – tiret 5
–   zawartość całkowitego tlenku potasu (K2O);
skreśla się
Poprawka 307
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – PFC 6 – akapit 1 – litera e
e)  dawki, okresy stosowania (faza rozwoju rośliny) i częstotliwość stosowania;
e)  dawki, okresy stosowania (faza rozwoju rośliny), miejsce i częstotliwość stosowania (zgodnie z dowodami empirycznymi uzasadniającymi określenie „biostymulator”);
Poprawka 308
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 2 – PFC 6 – akapit 1 – litera e a (nowa)
fa)  informacja, że produkt nie jest środkiem ochrony roślin;
Poprawka 309
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 3 –PFC 1(A)

Dopuszczalna tolerancja dla deklarowanej zawartości składników pokarmowych i innych zadeklarowanych parametrów


Dopuszczalna tolerancja dla deklarowanej zawartości składników pokarmowych i innych zadeklarowanych parametrów

węgiel organiczny (C)
± 20 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,0 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych

węgiel organiczny (C)
± 15 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,0 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych

zawartość suchej masy
± 5,0 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych

zawartość suchej masy
± 5,0 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych

azot całkowity (N)
± 50 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

azot całkowity (N)
± 15 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

azot organiczny (N)
± 50 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

azot organiczny (N)
± 15 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

całkowity pięciotlenek fosforu (P2O5);
± 50 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

całkowity pentatlenek difosforu (P2O5);
± 15 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

całkowity tlenek potasu (K2O);
± 50 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

całkowity tlenek dipotasu (K2O);
± 15 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

całkowity i rozpuszczalny w wodzie tlenek magnezu, tlenek wapnia, tritlenek siarki lub tlenek sodu
± 25 % deklarowanej zawartości tych składników pokarmowych do maksymalnie 1,5 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

całkowity i rozpuszczalny w wodzie tlenek magnezu, tlenek wapnia, tritlenek siarki lub tlenek sodu
± 25 % deklarowanej zawartości tych składników pokarmowych do maksymalnie 1,5 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

miedź całkowita (Cu)
± 50 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,5 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

miedź całkowita (Cu)
± 50 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,5 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

cynk całkowity (Zn)
± 50 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

cynk całkowity (Zn)
± 50 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

ilość:
-5 % względnego odchylenia od wartości deklarowanych

ilość:
-5 % względnego odchylenia od wartości deklarowanych
Deklarowane postaci azotu, fosforu i potasu
Dwuskładnikowe: maksymalna tolerancja w wartościach bezwzględnych: 1,1 azotu (N) i 0,5 azotu (N) organicznego, 1,1 P2O5, 1,1 K2O i 1,5 dla sumy dwóch składników pokarmowych.

Trójskładnikowe: maksymalna tolerancja w wartościach bezwzględnych: 1,1 azotu (N) i 0,5 azotu (N) organicznego, 1,1 P2O2, 1,1 K2O i 1,9 dla sumy trzech składników pokarmowych.

± 10 % całkowitej deklarowanej zawartości każdego składnika pokarmowego do maksymalnie 2 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych.

Poprawka 310
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 3 – PFC 1(B) – tabela 1

Tekst proponowany przez Komisję

Dopuszczalna tolerancja dla deklarowanej zawartości nieorganicznego makroskładnika pokarmowego w podanej formie

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % deklarowanej zawartości tych form składników pokarmowych do maksymalnie 2 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych

± 25 % deklarowanej zawartości tych składników pokarmowych do maksymalnie 1,5 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

± 25 % deklarowanej zawartości do maksymalnie 0,9 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

Poprawka

Dopuszczalna tolerancja dla deklarowanej zawartości nieorganicznego makroskładnika pokarmowego w podanej formie

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

± 25 % deklarowanej zawartości każdej formy składników pokarmowych do maksymalnie 2 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych dla każdego składnika pokarmowego osobno i dla sumy składników

-50 % i +100 % deklarowanej zawartości tych składników pokarmowych do maksymalnie -2 i +4 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych

± 25 % deklarowanej zawartości do maksymalnie 0,9 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

Tolerancje P2O5 odnoszą się do pentatlenku difosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie.

 

 

Poprawka 311
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 3 –PFC 1(B)
węgiel organiczny: ± 20 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,0 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych
węgiel organiczny: ± 15 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,0 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych
azot organiczny (N): ± 50 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych
azot organiczny (N): ± 15 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych
miedź całkowita (Cu) ± 50 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,5 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych
miedź całkowita (Cu) ± 15 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,5 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych
cynk całkowity (Zn) ± 50 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,0 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych
cynk całkowity (Zn) ± 15 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,0 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych
Poprawka 312
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 3 - PFC 1(C)(I)

 

Tekst proponowany przez Komisję

 

Dopuszczalna tolerancja dla deklarowanej zawartości nieorganicznego makroskładnika pokarmowego w podanej formie

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

± 25 % deklarowanej zawartości tych form składników pokarmowych do maksymalnie 2 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych

± 25 % deklarowanej zawartości tych składników pokarmowych do maksymalnie 1,5 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

± 25 % deklarowanej zawartości do maksymalnie 0,9 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

 

granulometria: ± 10 % względnego odchylenia mające zastosowanie do deklarowanej wartości procentowej materiału przechodzącego przez określone sito

 

ilość: ± 5 % względnego odchylenia od wartości deklarowanych

 

Poprawka

 

Dopuszczalna tolerancja dla deklarowanej zawartości nieorganicznego makroskładnika pokarmowego w podanej formie

 

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

SO3

Na2O

 

± 25 % deklarowanej zawartości każdej formy składników pokarmowych do maksymalnie 2 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych dla każdego składnika pokarmowego osobno i dla sumy składników

-50 % i +100 % deklarowanej zawartości tych składników pokarmowych do maksymalnie -2 i +4 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych.

-50 % i +100 % deklarowanej zawartości do maksymalnie -2 i +4 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych

 

Powyższe wartości tolerancji mają zastosowanie również do różnych postaci azotu (N) i różnych rozpuszczalności.

 

granulometria: ± 20 % względnego odchylenia mające zastosowanie do deklarowanej wartości procentowej materiału przechodzącego przez określone sito

 

ilość: ± 3 % względnego odchylenia od wartości deklarowanych

Poprawka 313
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 3 – PFC 3

Tekst proponowany przez Komisję

Formy deklarowanych składników pokarmowych i inne deklarowane kryteria jakości

Dopuszczalna tolerancja dla deklarowanych parametrów

pH

± 0,7 w czasie wytwarzania

 

± 1,0 w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

węgiel organiczny (C)

± 10 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

azot całkowity (N)

± 20 % względnego odchylenia do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

całkowity pięciotlenek fosforu (P2O5);

± 20 % względnego odchylenia do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

całkowity tlenek potasu (K2O);

± 20 % względnego odchylenia do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

sucha masa

± 10 % względnego odchylenia od wartości deklarowanych

ilość:

-5 % względnego odchylenia od wartości deklarowanych w czasie wytwarzania

 

-25 % względnego odchylenia od wartości deklarowanych w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

węgiel organiczny (C)/azot organiczny (N)

± 20 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,0 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych

granulometria

± 10 % względnego odchylenia mające zastosowanie do deklarowanej wartości procentowej materiału przechodzącego przez określone sito

Poprawka

Formy deklarowanych składników pokarmowych i inne deklarowane kryteria jakości

Dopuszczalna tolerancja dla deklarowanych parametrów

pH

± 0,7 w czasie wytwarzania

 

± 0,9 w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

węgiel organiczny (C)

± 10 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

azot całkowity (N)

± 20 % względnego odchylenia do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

całkowity pentatlenek difosforu (P2O5);

± 20 % względnego odchylenia do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

całkowity tlenek dipotasu (K2O);

± 20 % względnego odchylenia do maksymalnie 1,0 punktu procentowego w wartościach bezwzględnych

sucha masa

± 10 % względnego odchylenia od wartości deklarowanych

ilość:

-5 % względnego odchylenia od wartości deklarowanych w czasie wytwarzania

 

-15 % względnego odchylenia od wartości deklarowanych w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

węgiel organiczny (C)/azot organiczny (N)

± 20 % względnego odchylenia od deklarowanej wartości do maksymalnie 2,0 punktów procentowych w wartościach bezwzględnych

granulometria

± 10 % względnego odchylenia mające zastosowanie do deklarowanej wartości procentowej materiału przechodzącego przez określone sito

Poprawka 314
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – część 3 – PFC 4

Tekst proponowany przez Komisję

Formy deklarowanych składników pokarmowych i inne deklarowane kryteria jakości

Dopuszczalna tolerancja dla deklarowanych parametrów

Przewodność elektryczna

± 50 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

± 75 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

pH

± 0,7 w czasie wytwarzania

 

± 1,0 w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

Ilość na objętość(litry lub m³)

-5 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

-25 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

Ilość (objętość) materiałów o wielkości cząstek powyżej 60 mm

-5 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

-25 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

Ilość (objętość) gotowych podłoży do upraw

-5 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

-25 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

Rozpuszczalny w wodzie azot (N)

± 50 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

± 75 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie

± 50 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

± 75 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

tlenek potasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie

± 50 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

± 75 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

Poprawka

Formy deklarowanych składników pokarmowych i inne deklarowane kryteria jakości

Dopuszczalna tolerancja dla deklarowanych parametrów

Przewodność elektryczna

± 50 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

± 60 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

pH

± 0,7 w czasie wytwarzania

 

± 0,9 w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

Ilość na objętość(litry lub m³)

-5 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

-15 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

Ilość (objętość) materiałów o wielkości cząstek powyżej 60 mm

-5 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

-15 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

Ilość (objętość) gotowych podłoży do upraw

-5 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

-15 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

Rozpuszczalny w wodzie azot (N)

± 50 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

± 60 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

pentatlenek difosforu (P2O5) rozpuszczalny w wodzie

± 50 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

± 60 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

tlenek dipotasu (K2O) rozpuszczalny w wodzie

± 50 % względnego odchylenia w czasie wytwarzania

 

± 60 % względnego odchylenia w dowolnym czasie w łańcuchu dystrybucji

Poprawka 315
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – część 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b
b)  produktów pofermentacyjnych roślin energetycznych, określonych w CMC 4,
b)  produktów pofermentacyjnych roślin energetycznych i bioodpadów na bazie roślin, określonych w CMC 4,
Poprawka 316
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – część 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera f a (nowa)
fa)  nieprzetworzonych lub mechanicznie przetworzonych roślin, części roślin lub wyciągów z roślin, określonych w CMC 2.
Poprawka 317
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – część 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera b a (nowa)
ba)  inhibitora denitryfikacji, określonego w PFC 5(A)(Ia),
Poprawka 318
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – część 1 – ustęp 3 – punkt 2 – litera a a (nowa)
aa)  inhibitora denitryfikacji, określonego w PFC (A)(Ia),
Poprawka 319
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – część 2 – moduł A – punkt 2.2 – litera b
b)  projekt koncepcyjny i rysunki techniczne oraz schematy,
skreśla się
Poprawka 320
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – część 2 – moduł A – punkt 2.2 – litera c
c)  opisy i wyjaśnienia niezbędne do zrozumienia tych rysunków i schematów oraz stosowania produktu nawozowego z oznakowaniem CE,
skreśla się
Poprawka 321
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – część 2 – moduł A1 – punkt 4 – akapit 1
Cykle i badania, o których mowa w działach 4.1–4.3 poniżej, muszą być przeprowadzane na reprezentatywnej próbce produktu co najmniej co 3 miesiące, w imieniu producenta, w celu weryfikacji zgodności z:
Cykle i badania, o których mowa w działach 4.1–4.3 poniżej, muszą być przeprowadzane na reprezentatywnej próbce produktu co najmniej co sześć miesięcy w przypadku ciągłej pracy zakładu lub co roku w przypadku produkcji okresowej, w imieniu producenta, w celu weryfikacji zgodności z:
Poprawka 322
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – część 2 – moduł A1 – punkt 4.3.5 a (nowy)
4.3.5a.  Producent przechowuje sprawozdania z badań wraz z dokumentacją techniczną.
Poprawka 323
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – część 2 – moduł B – punkt 3.2 – litera c – tiret 6
–  sprawozdania z badań oraz
–  sprawozdania z badań, w tym badania efektywności agronomicznej, oraz
Poprawka 324
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – część 2 – moduł D1 – punkt 2 – litera b
b)  projekt koncepcyjny i rysunki techniczne oraz schematy, włącznie z pisemnym opisem i schematem procesu produkcji, gdzie każdy zabieg, zbiornik magazynowy i obszar magazynowy są jasno określone,
b)  pisemny opis i schemat procesu produkcji,

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0270/2017).

Informacja prawna