Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0190(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0285/2017

Внесени текстове :

A8-0285/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2017 - 5.9

Приети текстове :

P8_TA(2017)0394

Приети текстове
PDF 466kWORD 49k
Вторник, 24 октомври 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Обща политика в областта на рибарството: изпълнение на задължението за разтоварване на улов ***I
P8_TA(2017)0394A8-0285/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно общата политика в областта на рибарството (COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0424),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0239/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 октомври 2017 г.,

—  като взе предвид поетия с писмо от 20 септември 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съобразно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0285/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 24 октомври 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно общата политика в областта на рибарството
P8_TC1-COD(2017)0190

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/2092.)

Правна информация