Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2906(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0570/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0570/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2017 - 5.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0397

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 467kWORD 61k
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς 305423 × 40-3-2
P8_TA(2017)0397B8-0570/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D052752 – 2017/2906(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D052752),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 19 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη ότι στην ψηφοφορία που διεξήγαγε στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, μνεία της οποίας γίνεται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 14 Ιουλίου 2016 και δημοσιεύτηκε στις 18 Αυγούστου 2016(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που εξέφραζαν αντίθεση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Σεπτεμβρίου 2007, η εταιρεία Pioneer Overseas Corporation υπέβαλε στην αρμόδια εθνική αρχή των Κάτω Χωρών αίτηση για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια 305423 × 40-3-2, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αίτηση κάλυπτε επίσης τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης σόγιας 305423 × 40-3-2 σε προϊόντα που αποτελούνται από αυτήν ή την περιέχουν για άλλες χρήσεις εκτός από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, όπως για κάθε άλλο είδος σόγιας, εξαιρουμένης της καλλιέργειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εξέδωσε στις 14 Ιουλίου 2016 ευνοϊκή γνωμοδότηση, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η οποία δημοσιεύτηκε στις 18 Αυγούστου 2016·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ορίζει ότι τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα ή ζωοτροφές δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή στο περιβάλλον και ότι απαιτεί η Επιτροπή, κατά τη σύνταξη της απόφασής της, να λαμβάνει υπόψη κάθε συναφή διάταξη του ενωσιακού δικαίου και άλλους θεμιτούς παράγοντες που αφορούν το εξεταζόμενο θέμα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα μητρικά φυτά, η σόγια της σειράς 305423, υπέστη γενετική τροποποίηση για να τροποποιηθεί η περιεκτικότητά της σε ελαϊκό οξύ και να αυξηθεί η ανθεκτικότητά της σε ζιζανιοκτόνα αναστολείς των ενζύμων ακετογαλακτικής συνθάσης (ΑLS), που περιέχουν ζιζανιοκτόνα των χημικών ομάδων ιμιδαζολινόνης, σουλφονυλουρίας, τριαζολο-πυριμιδίνης, πυριµιδινυλ-θειο-βενζοϊκού οξέος και σουλφονυλ-άμινο-καρβονυλ-τριαζολινόνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άλλο μητρικό φυτό, η σόγια της σειράς 40-3-2, περιέχει το γονίδιο EPSPS για να έχει ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα με βάση τη γλυφοσάτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω σειρές γενετικώς τροποποιημένης σόγιας συνδυάστηκαν για να δημιουργήσουν το αποκαλούμενο συσσωρευμένο συμβάν που είναι ανθεκτικό σε δύο ζιζανιοκτόνα και του οποίου έχει τροποποιηθεί η σύνθεση σε ελαϊκό οξύ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης, υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη πολλές επικριτικές παρατηρήσεις(5)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες επικρίσεις αφορούν παρατηρήσεις, όπως ότι δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί ευνοϊκή απόφαση, υπό το πρίσμα της ανθρώπινης ή ζωικής διατροφής, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ασφάλειας των προϊόντων που προέρχονται από ποικιλίες σόγιας που μεταφέρουν συμβάντα γενετικής τροποποίησης 305423 και 40-3-2, ότι δεν είναι δυνατό να συναχθούν συμπεράσματα για την αλλεργιογονικότητα των συσσωρευμένων συμβάντων σόγιας, ότι λείπουν τα κατάλληλα μέτρα σύγκρισης για την εκτίμηση των δυνητικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των γονικών σειρών και για τον εντοπισμό ακούσιων επιπτώσεων στα συσσωρευμένα συμβάντα σε σύγκριση με τις γονικές σειρές, και ότι η εκτίμηση του κινδύνου στην περίπτωση της σόγιας 305423 × 40-3-2 δεν μπορεί να ολοκληρωθεί με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αιτών προσκόμισε τοξικολογική μελέτη διατροφής 90 ημερών η οποία απορρίφθηκε από την EFSA επειδή δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένη από ποιοτικής απόψεως· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η εκτίμηση του κινδύνου δεν περιέχει τέτοια μελέτη, γεγονός που έχει επικριθεί από διάφορες αρμόδιες αρχές κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το κενό δεδομένων είναι απαράδεκτο κυρίως διότι οι κατευθυντήριες γραμμές του 2006 της EFSA απαιτούν μια τέτοια μελέτη(6)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κρίνοντας από μια ολόκληρη σειρά κενών δεδομένων (περιλαμβανομένης της έλλειψης αξιολόγησης των ακούσιων επιπτώσεων που προκύπτουν από την ως άνω γενετική τροποποίηση, της έλλειψης αξιολόγησης των τοξικών επιδράσεων και της έλλειψης αξιολόγησης των υπολειμμάτων μετά τον ψεκασμό με τα συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα), μια ανεξάρτητη μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εκτίμηση του κινδύνου δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και ότι η αίτηση πρέπει, συνεπώς, να απορριφθεί(7)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων συνιστά μέρος των συνήθων γεωργικών πρακτικών για την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα και είναι επομένως αναμενόμενο ότι υπολείμματα ψεκασμών θα ανευρίσκονται πάντα στη συγκομιδή και αποτελούν αναπόφευκτα συστατικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί ότι οι ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες οδηγούν σε μεγαλύτερη χρήση συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες(8)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα έγκριση για τη γλυφοσάτη θα λήξει το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ερωτηματικά ως προς την καρκινογόνο δράση της γλυφοσάτης παραμένουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Νοέμβριο του 2015 η EFSA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι πιθανό να είναι η γλυφοσάτη καρκινογόνος και ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ΕΟΧΠ) τον Μάρτιο του 2017 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ταξινόμηση δεν θεωρείται δικαιολογημένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC) της ΠΟΥ ταξινόμησε το 2015 τη γλυφοσάτη στις δυνάμει καρκινογόνες ουσίες για τον άνθρωπο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα της EFSA για τα φυτοφάρμακα, βάσει των στοιχείων που παρασχέθηκαν μέχρι σήμερα(9), δεν είναι δυνατόν να συναχθούν συμπεράσματα σχετικά με την ασφάλεια των καταλοίπων που προέρχονται από ψεκασμό με σκευάσματα γλυφοσάτης σε γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσθετες ουσίες και τα μείγματά τους που χρησιμοποιούνται σε εμπορικά σκευάσματα γλυφοσάτης για ψεκασμό μπορούν να εμφανίζουν υψηλότερη τοξικότητα απ’ ό, τι αυτή καθαυτή η δραστική ουσία(10)· λαμβάνοντας υπόψη ότι από διάφορες μελέτες καταδεικνύεται ότι τα σκευάσματα γλυφοσάτης είναι δυνατόν να ενεργούν ως ενδοκρινικοί διαταράκτες(11)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισαγόμενη γενετικώς τροποποιημένη σόγια χρησιμοποιείται ευρέως στην Ένωση για τη διατροφή των ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι επιστημονική μελέτη, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο επανεξέτασης από ομοτίμους, διαπίστωσε την ύπαρξη πιθανού συσχετισμού μεταξύ της γλυφοσάτης που χρησιμοποιείται στα σιτηρέσια εγκύων χοιρομητέρων και της αύξησης της εμφάνισης κρουσμάτων σοβαρών συγγενών ανωμαλιών στα χοιρίδια(12)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει συνολική εκτίμηση της επικινδυνότητας των υπολειμμάτων από τον ψεκασμό με αναστολείς των ενζύμων ακετογαλακτικής συνθάσης (ΑLS), ως συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων σε γενετικά τροποποιημένους σπόρους σόγιας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, η επιστημονική ομάδα της EFSA για τα φυτοφάρμακα εντόπισε σημαντικές ελλείψεις δεδομένων στην περίπτωση της ουσίας thifensulfuron, η οποία είναι μία από τις δραστικές ουσίες που δρα ως αναστολέας ALS(13)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν αξιολογήθηκαν τα υπολείμματα ψεκασμών με συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η γενετικά τροποποιημένη σόγια της σειράς 305423 × 40-3-2, η οποία έχει υποστεί ψεκασμό με γλυφοσάτη και με ζιζανιοκτόνα αναστολείς της δράσης του ενζύμου ALS είναι ασφαλής για να χρησιμοποιείται σε τρόφιμα και ζωοτροφές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αδειοδότηση για την εισαγωγή στην Ένωση σόγιας της σειράς 305423 × 40-3-2 θα οδηγούσε αναμφίβολα σε αύξηση της καλλιέργειάς της σε τρίτες χώρες και σε αντίστοιχη αύξηση της χρήσης συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σόγια της σειράς 305423 × 40-3-2 καλλιεργείται στην Αργεντινή, στον Καναδάς και την Ιαπωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Αργεντινή έχουν εκτενώς τεκμηριωθεί οι καταστροφικές συνέπειες στην υγεία από τη χρήση της γλυφοσάτης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει δεσμευτεί με την υπογραφή της όσον αφορά τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των ΗΕ, στους οποίους περιλαμβάνεται δέσμευση για σημαντική αριθμητική μείωση, έως το 2030, των θανάτων και των ασθενειών από επικίνδυνες χημικές ουσίες και από ρύπανση και μόλυνση του αέρα, των υδάτων και του εδάφους (ΣΒΑ 3, στόχος 3.9)(14)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει δεσμευτεί για τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ), που αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των αντιφάσεων και στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ διαφορετικών ενωσιακών πολιτικών, μεταξύ άλλων στους τομείς του εμπορίου, του περιβάλλοντος και της γεωργίας, προκειμένου να ωφεληθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας για την ανάπτυξη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών με ανθεκτικότητα σε διάφορα επιλεκτικά ζιζανιοκτόνα οφείλεται κυρίως στη ραγδαία εξέλιξη της ανθεκτικότητας των ζιζανίων στην ουσία γλυφοσάτη σε χώρες των οποίων η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε επιστημονικές δημοσιεύσεις(15) έχουν καταγραφεί πάνω από είκοσι διαφορετικές ποικιλίες ζιζανίων ανθεκτικών στη γλυφοσάτη·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ψηφοφορία που διεξήγαγε στις 14 Σεπτεμβρίου 2017 η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, μνεία της οποίας γίνεται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι 14 κράτη μέλη ψήφισαν κατά, ενώ μόνο 10 κράτη μέλη, τα οποία αντιπροσωπεύουν μόνο το 38,43 % του πληθυσμού της Ένωσης, ψήφισαν υπέρ και τέσσερα κράτη μέλη ψήφισαν αποχή·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αρκετές περιπτώσεις η Επιτροπή θεώρησε λυπηρό το γεγονός ότι από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 έχει εκδώσει αποφάσεις έγκρισης χωρίς τη στήριξη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, και ότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη της τελικής απόφασης, κάτι που αποτελεί μάλλον την εξαίρεση στην όλη διαδικασία, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την έκδοση αδειών για γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι και ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, έχει αποδοκιμάσει την πρακτική αυτή ως αντιδημοκρατική(16)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απέρριψε τη νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 στις 28 Οκτωβρίου 2015 σε πρώτη ανάγνωση(17) και κάλεσε την Επιτροπή να την αποσύρει και να υποβάλει νέα πρόταση·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτιολογική σκέψη 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 ορίζει ότι η Επιτροπή θα ενεργεί, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, κατά τρόπον ώστε να μην αντιστρατεύεται οποιαδήποτε επικρατούσα θέση ενδέχεται να ανακύψει εντός της επιτροπής προσφυγών κατά της καταλληλότητας μιας εκτελεστικής πράξης, που αφορούν ιδιαιτέρως ευαίσθητους τομείς όπως τη φορολόγηση, την υγεία των καταναλωτών, την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 δεν αρκεί αφεαυτής για την αντιμετώπιση του δημοκρατικού ελλείμματος στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης των ΓΤΟ·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική νομιμοποίηση μπορεί να διασφαλίζεται μόνο όταν η πρόταση της Επιτροπής αποσύρεται σε περίπτωση που η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων δεν γνωμοδοτήσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η διαδικασία υφίσταται ήδη στο πλαίσιο ορισμένων άλλων μονίμων επιτροπών·

1.  θεωρεί ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003·

2.  εκτιμά ότι η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής δεν συνάδει με το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατή με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(18), θα αποτελέσει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την εκτελεστική απόφασή της·

4.  καλεί την Επιτροπή να αναστείλει κάθε εκτελεστική απόφαση που αφορά αιτήσεις για την έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών έως ότου η διαδικασία αδειοδότησης αναθεωρηθεί κατά τρόπον ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανεπάρκειες της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ακατάλληλη·

5.  καλεί τα αρμόδια νομοθετικά όργανα να προωθήσουν κατεπειγόντως τις εργασίες σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, και ζητεί να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, ότι η Επιτροπή θα αποσύρει την πρόταση εάν η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων δεν γνωμοδοτήσει σχετικά με τις εγκρίσεις ΓΤΟ που αφορούν είτε καλλιέργειες είτε τρόφιμα και ζωοτροφές·

6.  καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει κανένα γενετικώς τροποποιημένο φυτό που είναι ανθεκτικό στα ζιζανιοκτόνα (ΑΖ ΓΤΟ) χωρίς πλήρη αξιολόγηση των υπολειμμάτων μετά τον ψεκασμό με τα συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα και τα εμπορικά τους σκευάσματα, όπως εφαρμόζονται στις χώρες καλλιέργειας·

7.  καλεί την Επιτροπή να απαιτήσει πολύ πιο λεπτομερείς δοκιμές για τον προσδιορισμό των κινδύνων για την υγεία που σχετίζονται με συσσωρευμένα συμβάντα όπως στην περίπτωση της σόγιας 305423 × 40-3-2·

8.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγικές για την αξιολόγηση των κινδύνων όσον αφορά την υγεία και για την τοξικολογία, καθώς και για την παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά, οι οποίες θα καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών·

9.  καλεί την Επιτροπή να εντάξει πλήρως την εκτίμηση κινδύνου της εφαρμογής των συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων και των υπολειμμάτων τους στην εκτίμηση κινδύνου των ΑΖ ΓΤΟ, ανεξαρτήτως από το αν το γενετικώς τροποποιημένο φυτό προορίζεται για καλλιέργεια στην Ένωση ή εισάγεται ως τρόφιμο και ζωοτροφή·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4566
(4)————————————————— - Ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 110).Ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015 για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0456).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0040).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0039).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0038).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο ή τριών σειρών από αυτές τις σειρές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0271).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0272).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0388).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0389).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0386).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0387).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0390).Ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0123).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0215).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (BCS-GHØØ5-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0214).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια DAS-68416-4, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0341).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 × A5547-127, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0377).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια DAS-44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0378).
(5) Παράρτημα Ζ – Παρατηρήσεις των κρατών μελών και απαντήσεις της ομάδας ειδικών για τους ΓΤΟ http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2007-175
(6) Ομοίως.
(7) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
(8) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(9) Συμπέρασμα της EFSA σχετικά με την επιστημονική επανεξέταση της εκτίμησης επικινδυνότητας της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης. EFSA journal 2015, 13 (11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(11) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
(12) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
(13) Η δυνητική πρόκληση ενδοκρινικών διαταραχών από τη δραστική ουσία thifensufron-methyl δεν ήταν δυνατόν να διασαφηνιστεί οριστικά και αποτέλεσε κρίσιμο σημείο υγειονομικής ανησυχίας. Συμπεράσματα σχετικά με την επανεξέταση από επιστημονικούς ομότιμους της δραστικής ουσίας thifensulfuron-methyl. EFSA journal 13(7):4201, σ. 2 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4201/epdf
(14) https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
(15).https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12
(16) Π.χ. στην εναρκτήρια δήλωσή του στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) ή στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016).
(17) ΕΕ C 355 της 20.10.2017, σ. 165.
(18) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου