Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2906(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0570/2017

Predkladané texty :

B8-0570/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/10/2017 - 5.12

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0397

Prijaté texty
PDF 298kWORD 53k
Utorok, 24. októbra 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Geneticky modifikovaná sója 305423 × 40-3-2
P8_TA(2017)0397B8-0570/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (D052752 – 2017/2906(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (D052752),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 19 ods. 3,

–  so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat uvedeného v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré sa uskutočnilo 14. septembra 2017 a ktorého výsledkom nebolo žiadne stanovisko,

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) 14. júla 2016 a uverejnené 18. augusta 2016(3),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu geneticky modifikovaných organizmov(4),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a ods. 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 20. septembra 2007 spoločnosť Pioneer Overseas Corporation predložila v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 príslušnému vnútroštátnemu orgánu v Holandsku žiadosť o umiestnenie potravín, zložiek potravín a krmív, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju 305423 × 40-3-2, sú z nej zložené alebo vyrobené, na trh; keďže táto žiadosť sa týkala aj uvedenia geneticky modifikovanej sóje 305423 x 40-3-2 na trh vo výrobkoch, ktoré sú z nej zložené alebo ju obsahujú, na iné použitie ako v potravinách a krmivách, ktoré sú prípustné v prípade akýchkoľvek iných druhov sóje s výnimkou pestovania;

B.  keďže Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) prijal 14. júla 2016 v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003 kladné stanovisko, ktoré bolo uverejnené 18. augusta 2016;

C.  keďže v nariadení (ES) č. 1829/2003 sa stanovuje, že geneticky modifikované potraviny alebo krmivá nesmú mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie, zdravie zvierat alebo životné prostredie, a keďže sa v ňom požaduje, aby Komisia pri príprave svojho rozhodnutia zohľadnila všetky príslušné ustanovenia práva Únie a ostatné legitímne faktory týkajúce sa posudzovanej záležitosti;

D.  keďže jedna z rodičovských rastlín, sója 305423, bola geneticky modifikovaná so zámerom zmeniť zloženie oleja v rastlinách a vytvoriť jej odolnosť voči herbicídom spomaľujúcim acetolaktát syntázu (ALS), čo zahŕňa herbicídy z chemických skupín na báze imidazolinónu, sulfonylmočoviny, triazopyrimidínu, pyrimidinyl(trio)benzoátu a sulfonylaminocarbonyltriazolinónu; keďže ďalšia rodičovská rastlina, sója 40-3-2, obsahuje gén EPSPS, aby bola odolná voči herbicídom na báze glyfozátu; keďže tieto geneticky modifikované odrody sóje boli skombinované, aby sa vyvolala tzv. transformačná udalosť, ktorá spôsobí odolnosť voči herbicídom a zmenu zloženia oleja;

E.  keďže členské štáty počas trojmesačného obdobia konzultácií predložili množstvo kritických pripomienok(5); keďže najviac kritických pripomienok sa týka zistení, že z hľadiska výživy ľudí alebo zvierat nie je možné zaujať kladné rozhodnutie o bezpečnostnom profile výrobkov pochádzajúcich z odrôd sóje obsahujúcich transformačné zmeny 305423 × 40-3-2, že nie je možné vyvodiť závery o alergénnosti tejto sóje, že „na posúdenie potenciálnych interakcií medzi rodičovskými líniami a na zistenie neželaných účinkov transformačných zmien v porovnaní s rodičovskými líniami chýbajú dostatočné údaje a vhodné porovnávacie parametre, ale tiež že posúdenie rizika sóje 305423 × 40-3-2 nemožno uzavrieť na základe poskytnutých údajov;

F.  keďže žiadateľ poskytol 90-dňovú toxikologickú štúdiu o kŕmenia, ktorú úrad EFSA zamietol v dôsledku jej nedostatočnej kvality; keďže v dôsledku toho žiadna takáto štúdia nie je súčasťou posúdenia rizika, čo kritizovali viaceré príslušné orgány členských štátov; keďže táto medzera v údajoch je neprijateľná, a to najmä vzhľadom na to, že v usmerneniach EFSA z roku 2006 sa takáto štúdia vyžaduje(6);

G.  keďže na základe niekoľkých medzier v údajoch (vrátane chýbajúceho posúdenia neplánovaných účinkov vyplývajúcich z tejto genetickej modifikácie, chýbajúceho posúdenia toxických účinkov a nedostatočného posúdenia rezíduí z postrekov doplnkovými herbicídmi) nezávislá štúdia dospela k záveru, že hodnotenie rizika sa nemôže uzavrieť a že žiadosť by sa preto mala zamietnuť(7);

H.  keďže používanie doplnkových herbicídov je súčasťou bežných poľnohospodárskych postupov pri pestovaní rastlín odolných voči herbicídom a možno preto očakávať, že rezíduá z postrekov budú vždy prítomné v zbere a sú jeho nevyhnutnými zložkami; keďže sa preukázalo, že využívanie geneticky modifikovaných plodín odolných voči herbicídom vedie k zvýšenému používaniu doplnkových herbicídov v porovnaní s ich konvenčnými variantami(8);

I.  keďže platnosť súčasného povolenia glyfozátu sa skončí najneskôr 31. decembra 2017; keďže pretrvávajú otázky o karcinogenite glyfozátu; keďže úrad EFSA dospel v novembri 2015 k záveru, že je nepravdepodobné, že by glyfozát bol karcinogénny, a Európska chemická agentúra (ECHA) dospela v marci 2017 k záveru, že nie je potrebná žiadna klasifikácia; keďže, naopak, v roku 2015 Medzinárodná agentúra WHO pre výskum rakoviny (IARC) klasifikovala glyfozát ako pravdepodobne karcinogénny pre ľudí;

J.  keďže podľa panelu EFSA pre pesticídy nemožno na základe doteraz poskytnutých údajov vyvodiť závery týkajúce sa bezpečnosti rezíduí z postrekov geneticky modifikovaných plodín prípravkami s obsahom glyfozátu(9); keďže prídavné látky a ich zmesi používané v komerčných prípravkoch na postrek glyfozátom môžu prejavovať vyššiu toxicitu ako účinná zložka samotná(10); keďže mnohé štúdie poukazujú na to, že prípravky na základe glyfozátu môžu pôsobiť ako endokrinné disruptory(11);

K.  keďže dovezená geneticky modifikovaná sója sa bežne používa na kŕmenie zvierat v Únii; keďže odborne recenzovaná vedecká štúdia zistila možnú súvislosť medzi glyfozátom v krmive podávanom prasným prasniciam a zvýšeným výskytom závažných vrodených anomálií u ich prasiatok(12);

L.  keďže neexistuje žiadne komplexné posúdenie rizika rezíduí z postreku inhibítormi ALS ako doplnkovými herbicídmi na geneticky modifikovanú sóju; keďže, naopak, panel EFSA pre pesticídy odhalil veľké nedostatky v údajoch v prípade tifensulfurónu, ktorý je jednou z účinných látok, ktoré pôsobia ako inhibítory ALS(13);

M.  keďže rezíduá z postrekov s doplnkovými herbicídmi neboli posudzované; keďže preto nie je možné dospieť k záveru, že geneticky modifikovaná sója 305423 × 40-3-2 postriekaná glyfozátom a herbicídmi pôsobiacimi ako inhibítory ALS je bezpečná na použitie v potravinách a krmivách;

N.  keďže povolenie dovozu sóje 305423 × 40-3-2 do Únie nepochybne povedie k rozšíreniu jej pestovania v tretích krajinách a k zodpovedajúcemu zvýšeniu používania doplnkových herbicídov;

O.  keďže sója 305423 × 40-3-2 sa pestuje v Argentíne, Kanade a Japonsku; keďže ničivé následky používania glyfozátu na zdravie v Argentíne sú vo veľkej miere zdokumentované;

P.  keďže Únia sa zaviazala plniť ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN, medzi ktoré patrí aj záväzok do roku 2030 podstatne znížiť počet úmrtí a ochorení spôsobených nebezpečnými chemikáliami a znečistením a kontamináciou ovzdušia, vody a pôdy (cieľ trvalo udržateľného rozvoja č. 3, čiastkový cieľ 3.9)(14); keďže Únia sa zaviazala k súdržnosti politík v záujme rozvoja, ktorej cieľom je minimalizovať rozpory a budovať synergie medzi rôznymi politikami Únie vrátane oblastí obchodu, životného prostredia a poľnohospodárstva, s cieľom pomáhať rozvojovým krajinám a zvýšiť účinnosť rozvojovej spolupráce;

Q.  keďže vývoj geneticky modifikovaných plodín odolných voči niekoľkým selektívnym herbicídom je spôsobený najmä rýchlym vývojom odolnosti burín voči glyfozátu v krajinách, ktoré sa výrazne spoliehali na geneticky modifikované plodiny; keďže vo vedeckých publikáciách bolo zdokumentovaných viac ako 20 rôznych odrôd burín odolných voči glyfozátu(15);

R.  keďže hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, ktorý je uvedený v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, zo 14. septembra 2017 neviedlo k žiadnemu stanovisku; keďže 14 členských štátov hlasovalo proti, iba 10 členských štátov, ktoré predstavujú len 38,43 % obyvateľstva Únie, hlasovalo za a štyri členské štáty sa hlasovania zdržali;

S.  keďže Komisia pri viacerých príležitostiach vyjadrila poľutovanie nad tým, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 boli rozhodnutia o povolení prijímané bez podpory Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a že vrátenie spisu Komisii na konečné rozhodnutie, ktoré je len výnimkou z postupu ako celku, sa stalo normou pri rozhodovaní o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách; keďže túto prax ako nedemokratickú odsúdil aj predseda Komisie Juncker(16);

T.  keďže Európsky parlament 28. októbra 2015 zamietol v prvom čítaní legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003(17), a vyzval Komisiu, aby ho stiahla a predložila nový;

U.  keďže podľa odôvodnenia 14 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 koná Komisia v čo najväčšej miere tak, aby nešla proti prevládajúcemu stanovisku o nevhodnosti vykonávacieho aktu, ku ktorému by mohol dospieť odvolací výbor, najmä v citlivých otázkach, akými sú zdravie spotrebiteľov, bezpečnosť potravín a životné prostredie;

V.  keďže návrh Komisie na zmenu nariadenia (EÚ) č. 182/2011 nie je dostatočný, pokiaľ ide o riešenie nedostatku demokracie v postupe schvaľovania GMO;

W.  keďže demokratickú legitimitu možno zabezpečiť iba tým, že Komisia aspoň stiahne svoj návrh, ak Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydá žiadne stanovisko; keďže tento postup sa už uplatňuje v prípade niektorých ďalších stálych výborov;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie nie je v súlade s právnymi predpismi Únie, pretože nie je zlučiteľné s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorý podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(18) spočíva v tom, že poskytne základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečí efektívne fungovanie vnútorného trhu;

3.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

4.  vyzýva Komisiu, aby pozastavila akékoľvek vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa žiadostí o povolenie geneticky modifikovaných organizmov, kým sa proces povoľovania upraví takým spôsobom, aby sa odstránili nedostatky súčasného postupu, ktorý sa ukázal ako nedostatočný;

5.  vyzýva zodpovedných zákonodarcov, aby urýchlene pokročili v práci na návrhu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, a aby okrem iného zabezpečili, že, ak Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydá žiadne stanovisko, pokiaľ ide o povolenie GMO, či už na účely pestovania, alebo pre potraviny a krmivá, Komisia návrh stiahne;

6.  vyzýva Komisiu, aby nepovolila žiadne geneticky modifikované rastliny odolné voči herbicídom (GMP OH) bez úplného posúdenia špecifických kumulatívnych účinkov rezíduí z postrekov s kombináciou doplnkových herbicídov a ich komerčnými zmesami, ako sa používajú v krajinách, kde sa pestujú;

7.  vyzýva Komisiu, aby požadovala oveľa podrobnejšie testovanie na určenie zdravotných rizík súvisiacich s transformačnými udalosťami, ako napríklad sója 305423 × 40-3-2;

8.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala stratégie posúdenia rizika pre zdravie a toxikológiu, a zaviedla monitorovania po uvedení na trh, ktoré budú zamerané na celý potravinový a krmivový reťazec;

9.  vyzýva Komisiu, aby plne začlenila posúdenie rizika používania doplnkových herbicídov a ich rezíduí do posúdenia rizika GMP OH, bez ohľadu na to, či je geneticky modifikovaná plodina určená na pestovanie v Únii alebo na dovoz potravín a krmív;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4566
(4)––––––––––––––––– .– Uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 110).Uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2015)0456).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0040).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0039).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0038).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z genetických modifikácií Bt11, MIR162, MIR604 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0271).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o umiestnení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na trh (Prijaté texty, P8_TA(2016)0272).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0388).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (Prijaté texty, P8_TA(2016)0389).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0386).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0387).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0390).Uznesenie z 5. apríla 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukurice kombinujúce dve, tri alebo štyri z transformácií Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Prijaté texty P8_TA(2017)0123).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu DAS-40278-9, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty P8_TA(2017)0215).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0214).Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-68416-4, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0341).Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 × A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0377).Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0378).
(5) Príloha G – pripomienky členských štátov a odpovede vedeckej skupiny pre GMO: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2007-175
(6) Tamže.
(7).https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
(8) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(9) Záver EFSA z partnerského preskúmania účinnej látky glyfozát z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate). EFSA journal 2015, 13 (11):4302: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(11) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
(12) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
(13) „Možné narušenie endokrinného systému thifensufrón-metylom bolo identifikované ako problém, ktorý sa nedal uzavrieť a kritická oblasť záujmu.“ Záver z partnerského preskúmania týkajúceho sa účinnej látky tifénsulfurón-metyl. EFSA journal 13(7):4201, s. 2, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4201/epdf
(14) https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
(15).https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12
(16) Napríklad v úvodnom vyhlásení na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu zahrnutom do politických usmernení pre novú Európsku komisiu (Štrasburg, 15. júla 2014) alebo v správe o stave Únie za rok 2016 (Štrasburg, 14. septembra 2016).
(17) Ú. v. EÚ C 355, 20.10.2017, s. 165.
(18) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

Právne oznámenie