Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2017/2906(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0570/2017

Predložena besedila :

B8-0570/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 24/10/2017 - 5.12

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0397

Sprejeta besedila
PDF 289kWORD 56k
Torek, 24. oktober 2017 - Strasbourg Končna izdaja
Gensko spremenjena soja 305423 × 40-3-2
P8_TA(2017)0397B8-0570/2017

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. oktobra 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (D052752 – 2017/2906(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (D052752),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi(1) in zlasti členov 7(3) in 19(3) Uredbe,

–  ob upoštevanju glasovanja Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali iz člena 35 Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki je potekalo 14. septembra 2017 in pri katerem ni bilo sprejeto mnenje,

–  ob upoštevanju členov 11 in 13 Uredbe (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije(2),

–  ob upoštevanju mnenja, ki ga je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) sprejela 14. julija 2016 in ki je bilo objavljeno 18. avgusta 2016(3),

–  ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 182/2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, s katerimi je nasprotoval odobritvi gensko spremenjenih organizmov(4),

–  ob upoštevanju predloga resolucije Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane,

–  ob upoštevanju člena 106(2) in (3) Poslovnika,

A.  ker je družba Pioneer Overseas Corporation 20. septembra 2007 pri pristojnem nizozemskem organu v skladu s členoma 5 in 17 Uredbe (ES) št. 1829/2003 oddala vlogo za dajanje živil, živilskih sestavin in krme, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo 305423 × 40-3-2, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg; ker je vloga zajemala tudi dajanje gensko spremenjene soje 305423 × 40-3-2 na trg, in sicer v obliki proizvodov, ki so iz nje sestavljeni ali jo vsebujejo ter se poleg uporabe za živila in krmo uporabljajo kot vsa druga soja, v kar pa ni zajeto gojenje;

B.  ker je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 14. julija 2016 v skladu s členoma 6 in 18 Uredbe (ES) št. 1829/2003 sprejela pozitivno mnenje, ki je bilo objavljeno 18. avgusta 2016;

C.  ker Uredba (ES) št. 1829/2003 določa, da gensko spremenjena živila in krma ne smejo imeti škodljivih učinkov na zdravje ljudi, zdravje živali ali okolje in da mora Komisija pri pripravi osnutkov sklepov upoštevati vse ustrezne določbe zakonodaje Unije in druge legitimne dejavnike, pomembne za obravnavano zadevo;

D.  ker je bila ena od starševskih rastlin, soja 305423, gensko spremenjena z namenom, da bi spremenili oljno sestavo v rastlinah in da bi bile odporne proti herbicidom, ki zavirajo acetolaktat-sintazo (ALS), kar vključuje herbicide kemijskih družin imidazolinona, sulfonilsečnine, triazolopirimidina, pirimidinil(tio)benzoata in sulfonilaminokarboniltriazolinona; ker druga starševska rastlina, soja 40-3-2, vključuje gen EPSPS, da bi bila odporna proti herbicidom na osnovi glifosata; ker so ti dve gensko spremenjeni sorti soje združili, da bi ustvarili t. i. zložbo genskih elementov, ki bi bila odporna proti dvema herbicidoma in bi imela spremenjeno oljno sestavo;

E.  ker so države članice v trimesečnem posvetovalnem obdobju posredovale veliko kritičnih pripomb(5); ker se najbolj kritične pripombe nanašajo na ugotovitve, da z vidika prehrane za ljudi ali živali ni mogoče odobriti varnostnega profila proizvodov iz sort soje, ki vsebujejo transformacijska dogodka 305423 in 40-3-2, da ni mogoče oblikovati zaključkov o alergenosti soje, nastale s to zložbo genskih elementov, da ni dovolj podatkov in ustreznih primerjalnih kazalnikov za oceno možnih interakcij med starševskimi linijami in za odkrivanje nenamernih učinkov v zložbi genskih elementov v primerjavi s starševskimi linijami in da ocene tveganja soje 305423 × 40-3-2 na podlagi zagotovljenih podatkov ni mogoče dokončati;

F.  ker je vlagatelj predložil 90-dnevno toksikološko krmno raziskavo, ki jo je Evropska agencija za varnost hrane zaradi nezadostne kakovosti zavrnila; ker zaradi tega ocena tveganja ne vsebuje takšne študije, nad čimer so številni pristojni organi držav članic izrazili nezadovoljstvo; ker je to pomanjkanje podatkov nesprejemljivo, zlasti zato, ker Evropska agencija za varnost hrane v svojih smernicah zahteva tako študijo(6);

G.  ker na podlagi številnih vrzeli v podatkih (med drugim ni ocene nenamernih učinkov zaradi genskih sprememb, ni ocene toksičnih učinkov in ni ocene ostankov pri škropljenju s komplementarnimi herbicidi) iz neodvisne študije izhaja, da ocene učinka ni mogoče zaključiti in je zato treba vlogo zavrniti(7);

H.  ker je uporaba komplementarnih herbicidov del redne kmetijske prakse pri pridelavi na herbicide odpornih rastlin in se zato lahko pričakuje, da bodo ostanki škropljenja vedno prisotni na pridelku in so neizogibna sestavina; ker se je izkazalo, da se za gensko spremenjene poljščine, ki so odporne proti herbicidom, uporabi več komplementarnih herbicidov kot za običajne poljščine(8);

I.  ker veljavna odobritev glifosata poteče najpozneje 31. decembra 2017; ker še vedno obstajajo pomisleki glede rakotvornosti glifosata; ker je Evropska agencija za varnost hrane novembra 2015 sklenila, da je malo verjetno, da bi bil glifosat rakotvoren, Evropska agencija za kemikalije (ECHA) pa je marca 2017 sklenila, da razvrstitev ni upravičena; ker je Mednarodna agencija za raziskave raka, ki deluje v okviru Svetovne zdravstvene organizacije, leta 2015 glifosat razvrstila med snovi, ki so verjetno rakotvorne za ljudi;

J.  ker po mnenju skupine za pesticide pri Evropski agenciji za varnost hrane na podlagi doslej predloženih podatkov ni mogoče sklepati o varnosti ostankov škropljenja gensko spremenjenih pridelkov s pripravki glifosata(9); ker dodatki in njihove mešanice, uporabljeni v komercialnih pripravkih glifosata za škropljenje, kažejo višjo toksičnost kot sama aktivna sestavina(10); ker številne študije kažejo, da lahko pripravki glifosata delujejo kot endokrini motilci(11);

K.  ker se uvožena gensko spremenjena soja v Uniji pogosto uporablja za krmo za živali; ker je v strokovno pregledani znanstveni študiji ugotovljena morebitna povezava med glifosatom v krmi za breje svinje in povečanjem števila hudih prirojenih okvar pri njihovih pujskih(12);

L.  ker ni celovite ocene tveganja ostankov pri škropljenju gensko spremenjene koruze z inhibitorji ALS kot dopolnilnim herbicidom; ker pa je skupina za pesticide pri Evropski agenciji za varnost hrane ugotovila večje vrzeli v podatkih v primeru tifensulfurona, ki je ena od aktivnih sestavin inhibitorja ALS(13);

M.  ker ostanki škropljenja s komplementarnimi herbicidi niso bili ocenjeni; ker torej ni mogoče skleniti, da je gensko spremenjena soja 305423 × 40-3-2, škropljena s herbicidi glifosata in inhibitorja ALS, varna za uporabo v živilih in krmi;

N.  ker bo odobritev uvoza soje 305423 × 40-3-2 v Unijo nedvomno povzročila povečanje njene pridelave v tretjih državah ter temu primerno povečanje uporabe komplementarnih herbicidov;

O.  ker se sojo 305423 × 40–3 goji v Argentini, Kanadi in na Japonskem; ker so uničujoče posledice uporabe glifosata na zdravje v Argentini dobro dokumentirane;

P.  ker je Unija sprejela cilje trajnostnega razvoja OZN, med katerimi je tudi zaveza, da se občutno zmanjša število smrtnih žrtev in primerov bolezni zaradi nevarnih kemikalij ter onesnaževanja zraka, vode in tal ter onesnaženja do leta 2030 (cilj trajnostnega razvoja 3, podcilj 3.9)(14); ker je Unija zavezana skladnosti politike za razvoj, katere cilj je čim bolj zmanjšati protislovja in ustvarjati sinergije med različnimi politikami Unije, tudi na področjih trgovine, okolja in kmetijstva, kar bi koristilo državam v razvoju in bi povečalo učinkovitost razvojnega sodelovanja;

Q.  ker je razvoj gensko spremenjenih pridelkov, odpornih proti številnim selektivnim herbicidom, možno pripisati zlasti hitremu porastu odpornosti plevela proti glifosatu v državah, ki se obsežno poslužujejo gensko spremenjenih pridelkov; ker je bilo v znanstvenih publikacijah dokumentiranih več kot dvajset različnih vrst plevela, odpornega proti glifosatu(15);

R.  ker pri glasovanju Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali iz člena 35 Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki je potekalo 14. septembra 2017, ni bilo sprejeto mnenje; ker je 14 držav članic glasovalo proti, za pa je glasovalo samo 10 držav članic, ki predstavljajo 38,43 % prebivalcev Unije, pri čemer so se štiri države članice vzdržale;

S.  ker je Komisija večkrat izrazila obžalovanje zaradi dejstva, da je od uveljavitve Uredbe (ES) št. 1829/2003 sprejemala sklepe o odobritvi brez podpore Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter da je vrnitev dosjeja Komisiji za sprejetje končne odločbe, ki bi morala biti kvečjemu izjema za postopek kot celoto, postala pravilo pri odločanju o odobritvah gensko spremenjenih živil in krme; ker je tudi predsednik Komisije Jean-Claude Juncker to prakso označil za nedemokratično(16);

T.  ker je Parlament v prvi obravnavi 28. oktobra 2015(17) zavrnil zakonodajni predlog z dne 22. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1829/2003 in Komisijo pozval, naj ga umakne in predloži novega;

U.  ker mora Komisija v skladu z uvodno izjavo 14 Uredbe (EU) št. 182/2011 v čim večji možni meri ravnati tako, da ne bi nasprotovala prevladujočemu stališču, ki bi se lahko oblikovalo v odboru za pritožbe v zvezi z ustreznostjo izvedbenega akta, zlasti glede občutljivih vprašanj, kot so zdravje potrošnikov, varnost hrane in okolje;

V.  ker predlog Komisije za spremembo Uredbe (EU) št. 182/2011 ne zadostuje za obravnavanje pomanjkanja demokracije v postopku odobritve GSO;

W.  ker je demokratično legitimnost mogoče zagotoviti le tako, da se zagotovi vsaj, da Komisija predlog umakne, kadar Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali ne pripravi mnenja; ker ta postopek že uporabljajo nekateri drugi stalni odbori;

1.  meni, da osnutek izvedbenega sklepa Komisije presega izvedbena pooblastila iz Uredbe (ES) št. 1829/2003;

2.  meni, da osnutek izvedbenega sklepa Komisije ni v skladu s pravom Unije, saj ni skladen s ciljem Uredbe (ES) št. 1829/2003, ki je – v skladu s splošnimi načeli iz Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta(18) – dati podlago za zagotavljanje visoke ravni varovanja življenja in zdravja ljudi, zdravja in dobrobiti živali, okolja in interesov potrošnika v zvezi z gensko spremenjeno hrano in krmo, ob hkratnem zagotavljanju nemotenega delovanja notranjega trga;

3.  poziva Komisijo, naj umakne svoj osnutek izvedbenega sklepa;

4.  poziva Komisijo, naj prekine izvajanje vseh izvedbenih sklepov glede vlog za odobritev gensko spremenjenih organizmov, dokler postopek za pridobitev dovoljenja ne bo spremenjen tako, da se odpravijo pomanjkljivosti v sedanjem postopku, ki se je izkazal za neustreznega;

5.  poziva pristojne zakonodajalce, naj nemudoma zagotovijo napredek v zvezi s predlogom Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 182/2011 in naj med drugim zagotovijo, da bo Komisija predlog umaknila, če Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali ne bo izdal mnenja v zvezi z odobritvami GSO, bodisi za gojenje ali za živila in krmo;

6.  poziva Komisijo, naj ne odobri nobene gensko spremenjene rastline, odporne proti herbicidom, brez popolne ocene posebnih kumulativnih učinkov ostankov škropljenja s kombinacijo komplementarnih herbicidov in njihovimi komercialnimi pripravki, kot se uporabljajo v državah gojenja;

7.  poziva Komisijo, naj zahteva veliko bolj podrobno testiranje za ugotovitev zdravstvenih tveganj, ki nastanejo v zvezi z zložbo genskih elementov, kot je soja 305423 × 40-3-2;

8.  poziva Komisijo, naj oblikuje strategije za zdravstveno tveganje in toksikologijo, pa tudi poprodajni nadzor, ki bi se osredotočale na vso prehransko in krmno verigo;

9.  poziva Komisijo, naj oceno tveganja uporabe komplementarnih herbicidov in njihovih ostankov v celoti vključi v oceno tveganja gensko spremenjenih rastlin, odpornih proti herbicidom, ne glede na to, ali je gensko spremenjena rastlina namenjena gojenju v Uniji ali uvozu za prehrano in krmo;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 268, 18.10.2003, str. 1.
(2) UL L 55, 28.2.2011, str. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4566
(4)––––––––––––––––– .– Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. januarja 2014 o predlogu Sklepa Sveta o dajanju v promet za gojenje koruznega proizvoda (Zea mays L., linija 1507), gensko spremenjenega za odpornost proti nekaterim škodljivcem iz reda Lepidoptera, v skladu z Direktivo 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL C 482, 23.12.2016, str. 110),Resolucija z dne 16. decembra 2015 o izvedbenem sklepu Komisije (EU) 2015/2279 z dne 4. decembra 2015 o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo NK603 × T25), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni (Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0456),Resolucija z dne 3. februarja 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87705 × MON 89788, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg (Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0040),Resolucija z dne 3. februarja 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87708 × MON 89788, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg (Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0039),Resolucija z dne 3. februarja 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo FG72 (MST-FGØ72-2), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg (Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0038),Resolucija z dne 8. junija 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh ali treh teh transformacij, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg (Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0271),Resolucija z dne 8. junija 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o dajanju gensko spremenjenih nagljev na trg (Dianthus caryophyllus L., linija SHD-27531-4) (Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0272),Resolucija z dne 6. oktobra 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje na trg za gojenje semen gensko spremenjene koruze MON 810 Sprejeta besedila, (Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0388),Resolucija z dne 6. oktobra 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi za dajanje na trg proizvodov iz gensko spremenjene koruze MON 810 (Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0389),Resolucija z dne 6. oktobra 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o dajanju semen gensko spremenjene koruze Bt11 v promet za gojenje (Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0386),Resolucija z dne 6. oktobra 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o dajanju semen gensko spremenjene koruze 1507 v promet za gojenje (Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0387),Resolucija z dne 6. oktobra 2016 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja na trg proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeni bombaž 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, so iz njega sestavljeni ali proizvedeni (Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0390),Resolucija z dne 5. aprila 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, in gensko spremenjeno koruzo s kombinacijo dveh, treh ali štirih transformacijskih dogodkov Bt11, 59122, MIR604, 1507 in GA21 na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0123),Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. maja 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo DAS-40278-9, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0215),Resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. maja 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeni bombaž GHB119 (BCS-GHØØ5-8), so iz njega sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0214),Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. septembra 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo DAS-68416-4, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0341),Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. oktobra 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo FG72×A5547-127, so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0377),Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. oktobra 2017 o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo DAS-44406-6×A5547-127 , so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gensko spremenjenih živilih in krmi (Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0378),
(5) Priloga G – pripombe držav članic in odgovori odbora za GSO http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2007-175
(6) Prav tam.
(7).https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
(8) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(9) Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja pesticidov z aktivno snovjo glifosat; EFSA uradni list 2015, 13 (11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
(10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
(11) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf
(12) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
(13) „Ugotovljeno je bilo, da tifensulfuron-metil lahko povzroča endokrine motnje, vendar tega ni mogoče zagotovo potrditi, in to ostaja kritično vprašanje“ – ugotovitev strokovnega pregleda aktivne snovi tifensulfuron-metil; EFSA uradni list 13(7):4201, str. 2: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4201/epdf
(14) https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
(15).https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12
(16) Na primer v uvodnem govoru na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, vključenem v politične smernice za naslednjo Evropsko komisijo (Strasbourg, 15. julij 2014), ali v govoru o stanju Unije iz leta 2016 (Strasbourg, 14. september 2016).
(17) UL C 355, 20.10.2017, str. 165.
(18) UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

Pravno obvestilo