Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2907(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0569/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0569/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/10/2017 - 5.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0398

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 473kWORD 63k
Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3
P8_TA(2017)0398B8-0569/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) και MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D052753 – 2017/2907(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) και MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D052753),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3 και το άρθρο 19 παράγραφος 3 αυτού,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, όπου δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) την 1η Μαρτίου 2017 και δημοσιεύτηκε στις 10 Απριλίου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που εξέφραζαν αντίθεση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 3 Δεκεμβρίου 2013, οι εταιρείες Monsanto Europe S.A. και Bayer CropScience N.V. υπέβαλαν στην αρμόδια εθνική αρχή των Κάτω Χωρών αίτηση για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αίτηση κάλυπτε επίσης τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένης ελαιοκράμβης της σειράς MON 88302 × Ms8 × Rf3 σε προϊόντα που αποτελούνται από αυτήν ή την περιέχουν για άλλες χρήσεις εκτός από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, όπως για κάθε άλλη ελαιοκράμβη, εξαιρουμένης της καλλιέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση κάλυπτε, για τις εν λόγω χρήσεις, όλους τους επιμέρους συνδυασμούς μεμονωμένων σειρών γενετικής τροποποίησης που συνιστούν την ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Μαρτίου 2017, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εξέδωσε, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ευνοϊκή γνωμοδότηση η οποία δημοσιεύτηκε στις 10 Απριλίου 2017·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ορίζει ότι τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα ή ζωοτροφές δεν πρέπει να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, των ζώων ή στο περιβάλλον και απαιτεί από την Επιτροπή, κατά τη σύνταξη της απόφασής της, να λαμβάνει υπόψη κάθε συναφή διάταξη του ενωσιακού δικαίου καθώς και άλλους θεμιτούς παράγοντες που αφορούν το υπό εξέταση αντικείμενο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελαιοκράμβη των τριών συνδυασμένων συμβάντων παράγεται με συμβατική διασταύρωση και με σκοπό τον συνδυασμό τριών απλών συμβάντων γενετικής τροποποίησης: MON 88302 που εκφράζει την πρωτεΐνη 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (CP4 EPSPS) και προσδίδει αντοχή στα ζιζανιοκτόνα που περιέχουν γλυφοσάτη, MS8 που εκφράζει την πρωτεΐνη βαρνάση και την πρωτεΐνη ακετυλοτρανσφεράση φωσφινοθρικίνης (PAT), και RF3 που εκφράζει τις πρωτεΐνες Barstar και PAT, με σκοπό την αντοχή στα ζιζανιοκτόνα που περιέχουν γλυφοσινικό αμμώνιο και την ετέρωση (ευρωστία υβριδίου)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη υπέβαλαν, κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης, πολλές επικριτικές παρατηρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ορισμένες από τις πλέον επικριτικές γενικές παρατηρήσεις, όπως ότι τα υποβληθέντα στοιχεία δεν επαρκούν για μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη αξιολόγηση των δυνητικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των απλών συμβάντων που εμπεριέχει η γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3, αξιολόγηση που είναι εντούτοις απαραίτητη βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών της EFSA, ότι, δεδομένων των δοκιμών και της σχεδίασης των μελετών, είναι αδύνατη η εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων σχετικά με τις αναπαραγωγικές ή αναπτυξιακές μακροπρόθεσμες (ιδίως σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα) επιπτώσεις, ότι τα στοιχεία (δεδομένα και ανάλυση δεδομένων) που διατίθενται ως προς τη φαινοτυπική αξιολόγηση, τη σύνθεση και την τοξικολογία δεν επαρκούν και ότι χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για να αποδειχθεί η ασφάλεια της ελαιοκράμβης OSR MON 88302 × Ms8 × Rf3(5)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες σοβαρότατες επιφυλάξεις οφείλονται στην απουσία μελέτης διατροφής 90 ημερών σε αρουραίους, στην απουσία αξιολόγησης των υπολειμμάτων από συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα σε εισαγόμενες τροφές και ζωοτροφές, στις δυνητικές αρνητικές υγειονομικές επιπτώσεις αυτών και στην ανεπάρκεια του σχεδίου περιβαλλοντικής παρακολούθησης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της απουσίας μελέτης υποχρόνιας τοξικότητας 90 ημερών σε αρουραίους, ο Γαλλικός Οργανισμός για την Υγειονομική Ασφάλεια της διατροφής, του περιβάλλοντος και της εργασίας προέβη στην αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης για τη διάθεση στην αγορά της ελαιοκράμβης OSR MON 88302 × Ms8 × Rf3(6)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ανεξάρτητη μελέτη που συμπεραίνει ότι πρέπει να απορριφθεί η γνωμοδότηση της EFSA λόγω των σημαντικών αδυναμιών και ελλείψεων από τις οποίες πάσχει και άρα ότι η εισαγωγή ζωτικών σπόρων του συνδυασμένου συμβάντος MON 88302 x MS8 x RF3 δεν πρέπει να επιτραπεί(7)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων αποτελεί κομμάτι των συνήθων γεωργικών πρακτικών για την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα και ότι είναι επομένως αναμενόμενο ότι υπολείμματα ψεκασμών θα ανευρίσκονται πάντα στη συγκομιδή και ότι αποτελούν αναπόφευκτα συστατικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει αποδειχθεί ότι οι ανθεκτικές στα ζιζανιοκτόνα γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες οδηγούν σε μεγαλύτερη χρήση συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες(8)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα έγκριση της γλυφοσάτης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017 το αργότερο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ερωτηματικά ως προς την καρκινογόνο δράση της γλυφοσάτης παραμένουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2015, η EFSA συμπέρανε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, η γλυφοσάτη δεν είναι καρκινογόνος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2017, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) συμπέρανε ότι δεν απαιτείται ταξινόμηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC) της ΠΟΥ ταξινόμησε το 2015 τη γλυφοσάτη στις ουσίες που είναι ενδεχομένως καρκινογενείς για τον άνθρωπο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα της EFSA για τα φυτοφάρμακα και με βάση τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, δεν είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το κατά πόσο είναι ασφαλή ή όχι τα κατάλοιπα που προέρχονται από ψεκασμό με σκευάσματα γλυφοσάτης σε γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες(9)· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσθετες ουσίες και τα μείγματά τους που χρησιμοποιούνται σε εμπορικά σκευάσματα γλυφοσάτης για ψεκασμό μπορούν να εμφανίζουν υψηλότερη τοξικότητα απ’ ό,τι αυτή καθαυτή η δραστική ουσία(10)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, μπορούν τα σκευάσματα γλυφοσάτης να ενεργούν ως ενδοκρινικοί διαταράκτες(11)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισαγόμενη γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη χρησιμοποιείται ευρέως στην Ένωση για τη διατροφή των ζώων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αξιολογηθείσα από ομοτίμους επιστημονική μελέτη διαπίστωσε την ύπαρξη πιθανού συσχετισμού μεταξύ της γλυφοσάτης που χρησιμοποιείται στα σιτηρέσια εγκύων χοιρομητέρων και της αύξησης της εμφάνισης κρουσμάτων σοβαρών συγγενών ανωμαλιών στα χοιρίδια(12)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ουσία glufosinate έχει ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή και επομένως υπάγεται στα λεγόμενα κριτήρια αποκλεισμού που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά(13)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της ουσίας glufosinate λήγει στις 31 Ιουλίου 2018(14)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από αρμόδια αρχή κράτους μέλους επισημάνθηκε η ανακολουθία που δημιουργεί η έγκριση της εισαγωγής της ανθεκτικής στην glufosinate γενετικώς τροποποιημένης ελαιοκράμβης όταν είναι απίθανο να υπάρξει ανανέωση της άδειας χρήσης της glufosinate εντός της Ένωσης λόγω της τοξικότητάς της για την αναπαραγωγή(15)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν αξιολογήθηκαν υπολείμματα ψεκασμών με συμπληρωματικά ζιζανιοκτόνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, είναι αδύνατη η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το κατά πόσο η γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη που έχει υποστεί ψεκασμό με γλυφοσάτη και glufosinate είναι ασφαλής ή όχι για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τις επιφυλάξεις που εξέφρασαν οι αρμόδιες αρχές πολλών κρατών μελών σχετικά με το ενδεχόμενο να μετατραπεί η εν λόγω γενετικώς τροποποιημένη ελαιοκράμβη σε ζιζάνιο στην Ένωση, ιδίως κατά μήκος των οδών μεταφοράς, καθώς και τις εκτιμήσεις τους σχετικά με την ανεπάρκεια του σχεδίου περιβαλλοντικής παρακολούθησης από αυτή την άποψη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προερχόμενο από κράτος μέλος σχόλιο, σύμφωνα με το οποίο η γλυφοσάτη χρησιμοποιείται ευρέως για τον έλεγχο των ζιζανίων κατά μήκος σιδηροτροχιών και αμαξιτών οδών στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υψηλή ανθεκτικότητα του MON88302 × Ms8 × Rf3 στη γλυφοσάτη θα δημιουργήσει ενδεχομένως εκλεκτικό πλεονέκτημα υπό τις συνθήκες αυτές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιεσδήποτε επιπτώσεις ενός παρόμοιου εκλεκτικού πλεονεκτήματος στην εμμονή και στη χωροκατακτητικότητα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση του ενδεχομένου δημιουργίας μόνιμων πληθυσμών στην Ευρώπη, ιδίως εάν αναλογιστούμε την ικανότητα της ελαιοκράμβης να επιβιώνει στην τράπεζα σπόρων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη, σύμφωνα με αυστριακή μελέτη του 2011, ότι έχει αποδειχθεί από πολλές διεθνείς μελέτες η καθόλου αμελητέα συμβολή της διασκόρπισης σπόρων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους στην δημιουργία πληθυσμών άγριας ελαιοκράμβης στους οικοτόπους ένθεν και εκείθεν των αμαξιτών οδών, ότι αποτελεί πασίγνωστο πρόβλημα η εξάπλωση της άγριας ελαιοκράμβης τόσο σε χώρες όπου καλλιεργείται ελαιοκράμβη, όσο και σε χώρες στις οποίες σπόροι ελαιοκράμβης εισάγονται για να μεταφερθούν σε εργοστάσια επεξεργασίας ελαίου, ότι η εισαγωγή διαφόρων τύπων και γραμμών ανθεκτικής στα ζιζανιοκτόνα ελαιοκράμβης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εξάπλωση πολλαπλώς ανθεκτικών τύπων άγριας ελαιοκράμβης («γονιδιακή συσσώρευση») και τη δημιουργία ή την επιδείνωση προβληματικών καταστάσεων ως προς τη διαχείριση της ζιζανιοκτονίας στους οικοτόπους ένθεν και εκείθεν των αμαξιτών οδών(16).

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών με ανθεκτικότητα σε διάφορα εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα οφείλεται κυρίως στη ραγδαία εξέλιξη της ανθεκτικότητας των ζιζανίων στην γλυφοσάτη σε χώρες των οποίων η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε επιστημονικές δημοσιεύσεις έχουν καταγραφεί πάνω από είκοσι διαφορετικές ποικιλίες ζιζανίων ανθεκτικών στη γλυφοσάτη(17)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ζιζάνια ανθεκτικά στην ουσία glufosinate είναι γνωστά από το 2009·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, κατέληξε σε μη διατύπωση γνώμης· λαμβάνοντας υπόψη ότι 14 κράτη μέλη ψήφισαν κατά του σχεδίου εκτελεστικής πράξης, ότι μόλις 9 κράτη μέλη που αντιπροσωπεύουν το 36,48 % του πληθυσμού της Ένωσης ψήφισαν υπέρ και ότι 5 κράτη μέλη επέλεξαν την αποχή·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αρκετές περιπτώσεις η Επιτροπή έχει εκφράσει τη λύπη της διότι, από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και έπειτα, έχει εκδώσει αποφάσεις έγκρισης χωρίς τη στήριξη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και διότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη της τελικής απόφασης - συνήθως η εξαίρεση για τη διαδικασία συνολικά - έχει πλέον καταστεί κανόνας σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων για την έκδοση αδειών για γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι και ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker, έχει αποδοκιμάσει την πρακτική αυτή ως μη δημοκρατική(18)·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απέρριψε στις 28 Οκτωβρίου 2015 σε πρώτη ανάγνωση(19), τη νομοθετική πρόταση της 22ας Απριλίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και κάλεσε την Επιτροπή να την αποσύρει και να υποβάλει νέα·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτιολογική σκέψη 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 ορίζει ότι η Επιτροπή θα ενεργεί, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, κατά τρόπον ώστε να μην αντιστρατεύεται οποιαδήποτε επικρατούσα θέση ενδέχεται να ανακύψει εντός της επιτροπής προσφυγών κατά της καταλληλότητας μιας εκτελεστικής πράξης, ειδικά για ευαίσθητους τομείς όπως η υγεία των καταναλωτών, η ασφάλεια των τροφίμων και το περιβάλλον·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 δεν αρκεί για την αντιμετώπιση του δημοκρατικού ελλείμματος στη διαδικασία αδειοδότησης των ΓΤΟ·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατική νομιμοποίηση μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εφόσον, σε περίπτωση που η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων δεν εκδώσει γνωμοδότηση, η Επιτροπή ως ελάχιστη ενέργεια, θα αποσύρει την πρότασή της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία αυτή ήδη υπάρχει για ορισμένες άλλες μόνιμες επιτροπές·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1829/2003·

2.  εκτιμά ότι η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής δεν συνάδει με το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατή με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος επιδιώκει, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(20), να θεσπίσει τις βάσεις για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, ενώ εξασφαλίζεται παράλληλα η αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την εκτελεστική απόφασή της·

4.  καλεί την Επιτροπή να αναστείλει οποιαδήποτε εκτελεστική απόφαση αφορά αιτήσεις για την έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών έως ότου η διαδικασία αδειοδότησης αναθεωρηθεί κατά τρόπον ώστε να θεραπευθούν οι ελλείψεις της ισχύουσας διαδικασίας, η οποία έχει αποδειχθεί ακατάλληλη·

5.  καλεί τους αρμόδιους νομοθέτες να επισπεύσουν τις εργασίες επί της πρότασης της Επιτροπής για κατεπείγουσα τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, και, μεταξύ άλλων, να μεριμνήσουν ούτως ώστε, όταν η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων δεν διατυπώνει γνωμοδότηση για τις εγκρίσεις ΓΤΟ που αφορούν είτε καλλιέργειες είτε τρόφιμα και ζωοτροφές, να αποσύρει η Επιτροπή την πρόταση·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να μην εγκρίνει κανένα γενετικώς τροποποιημένο φυτό ανθεκτικό σε συνδυασμό ζιζανιοκτόνων, όπως είναι η ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3, χωρίς πλήρη αξιολόγηση των συγκεκριμένων αθροιστικών επιπτώσεων των υπολειμμάτων μετά τον ψεκασμό με τον συνδυασμό των συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων και των εμπορικών τους σκευασμάτων, όπως εφαρμόζονται στις χώρες καλλιέργειας·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να απαιτεί πολύ πιο λεπτομερείς δοκιμές για τον προσδιορισμό των κινδύνων για την υγεία που άπτονται συνδυασμένων συμβάντων όπως είναι η ελαιοκράμβη MON 88302 × Ms8 × Rf3·

8.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγικές για την αξιολόγηση των κινδύνων κατά της υγείας και για την τοξικολογία, καθώς και για την παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά, οι οποίες θα καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών·

9.  καλεί την Επιτροπή να εντάξει πλήρως την εκτίμηση κινδύνου της εφαρμογής των συμπληρωματικών ζιζανιοκτόνων και των υπολειμμάτων τους στην εκτίμηση κινδύνου των ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα γενετικώς τροποποιημένων ουσιών, είτε το γενετικώς τροποποιημένο φυτό προορίζεται για καλλιέργεια στην Ένωση, είτε εισάγεται ως τρόφιμο και ζωοτροφή·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4767.
(4)————————————————— - Ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 110).Ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015 για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0456).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0040).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0039).Ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0038).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο ή τριών σειρών από αυτές τις σειρές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0271).Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0272).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (P8_TA(2016)0388).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0389).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0386).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0387).Ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0390).Ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0123).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0215).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι GHB119 (BCS-GHØØ5-8) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0214).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια DAS-68416-4, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0341).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 × A5547-127, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0377).Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια DAS-44406-6, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0378).
(5) Παράρτημα Ζ - Παρατηρήσεις των κρατών μελών και απαντήσεις της ομάδας ειδικών για τους ΓΤΟ http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002.
(6) Ομοίως.
(7) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20comment%20MON80332%20x%20MS8%20x%20RF3_v2.pdf.
(8) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7.
(9) Συμπέρασμα της EFSA σχετικά με την επιστημονική επανεξέταση της εκτίμησης επικινδυνότητας της δραστικής ουσίας γλυφοσάτης. Περιοδικό EFSA 2015, 13 (11):4302 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf.
(10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666.
(11) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf.
(12) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562.
(13) ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.
(14) ΕΕ L 67 της 12.3.2015, σ. 6.
(15) Παράρτημα Ζ - Παρατηρήσεις των κρατών μελών και απαντήσεις της ομάδας ειδικών για τους ΓΤΟ http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002.
(16) https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/3/0/9/CH1060/CMS1215778250501/osrimportban_gt73,ms8xrf3_2011_(nicht_zu_versenden_).pdf, σ. 4.
(17) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12.
(18) Π.χ. στην εναρκτήρια δήλωσή του στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) ή στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016).
(19) ΕΕ C 355 της 20.10.2017, σ. 165.
(20) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου