Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2907(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0569/2017

Predkladané texty :

B8-0569/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/10/2017 - 5.13

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0398

Prijaté texty
PDF 306kWORD 52k
Utorok, 24. októbra 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Geneticky modifikovaná repka olejka MON 88302 × Ms8 × Rf3
P8_TA(2017)0398B8-0569/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejku MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) a MON 88302 x Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené (D052753 – 2017/2907(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (D052753) povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejku MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) a MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), sú z nej zložené alebo vyrobené,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách(1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 19 ods. 3,

–  so zreteľom na hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat uvedeného v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktoré prebehlo 14. septembra 2017 a neprinieslo žiadne stanovisko,

–  so zreteľom na články 11 a 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie(2),

–  so zreteľom na stanovisko prijaté Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA) 1. marca 2017 a uverejnené 10. apríla 2017(3),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, v ktorých namieta proti povoľovaniu geneticky modifikovaných organizmov(4),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 106 ods. 2 a ods. 3 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 3. decembra 2013 spoločnosti Monsanto Europe S.A. a Bayer CropScience N.V. v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 predložili príslušnému vnútroštátnemu orgánu v Holandsku žiadosť o umiestnenie potravín, zložiek potravín a krmív, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú repku olejku MON 88302 x Ms8 x Rf3, sú z nej zložené alebo vyrobené, na trh; keďže uvedená žiadosť sa týkala aj umiestnenia geneticky modifikovanej repky olejky MON 88302 × Ms8 × Rf3 na trh vo výrobkoch z nej zložených alebo ju obsahujúcich na iné použitie než potraviny a krmivá, ktoré sú prípustné aj v prípade akejkoľvek inej repky olejky, s výnimkou pestovania; keďže žiadosť sa v prípade tohto použitia vzťahovala na všetky čiastkové kombinácie jednotlivých genetických modifikácií tvoriacich repku olejku MON 88302 × Ms8 × Rf3;

B.  keďže Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) 1. marca 2017 prijal v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003 kladné stanovisko, ktoré bolo uverejnené 10. apríla 2017;

C.  keďže v nariadení (ES) č. 1829/2003 sa stanovuje, že geneticky modifikované potraviny alebo krmivá nesmú mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie, zdravie zvierat alebo životné prostredie, a keďže sa v ňom požaduje, aby Komisia pri príprave svojho rozhodnutia zohľadnila všetky príslušné ustanovenia práva Únie a ostatné legitímne faktory týkajúce sa posudzovanej záležitosti;

D.  keďže trojnásobne modifikovaná repka olejka bola vyrobená konvenčným krížením s cieľom spojiť tri jednotlivé modifikácie repky olejky: v prípade MON 88302 sa tolerancia voči herbicídom obsahujúcim glyfozát dosahuje exprimáciou proteínu 5-enolpyruvylšikimečnan-3-fosforečnanu syntázy (CP4 EPSPS), v prípade MS8 sa tolerancia voči herbicídom obsahujúcim glufosinát amónny a heteróza (hybridná zdatnosť) dosahuje exprimáciou proteínov barnáza a fosfinotricín acetyl transferáza (PAT) a v prípade RF3 exprimáciou proteínov barstar a PAT proteínov;

E.  keďže členské štáty predložili počas trojmesačného obdobia konzultácií množstvo kritických pripomienok; keďže najzávažnejšie všeobecné pripomienky sa týkajú aj toho, že „predložené údaje nie sú podložené komplexným a dôkladným posúdením možných interakcií medzi jednotlivými modifikáciami, ku ktorým dochádza pri výrobe geneticky modifikovanej repky olejky MON 88302 × Ms8 × Rf3, čo sa podľa usmernení EFSA vyžaduje“, že „na základe sérií štúdií a ich koncepcií nie je možné s konečnou platnosťou posúdiť dlhodobé reprodukčné a vývojové účinky (predovšetkým pokiaľ ide o potraviny)“, že „poskytnuté informácie (údaje a analýzy údajov), pokiaľ ide o fenotypové hodnotenie, zloženie a toxikológiu, sú nedostatočné“ a že „by sa mali vypracovať ďalšie štúdie na preukázanie bezpečnosti repky olejky MON 88302 × Ms8 × Rf3“(5);

F.  keďže hlavné osobitné oblasti, ktoré vyvolávajú obavy, sa týkajú absencie 90-dňovej štúdie kŕmenia potkanov, absencie posúdenia rezíduí z doplnkových herbicídov v dovážaných potravinách a krmive, ich možných nepriaznivých zdravotných dôsledkov a neprimeranosti plánu monitorovania životného prostredia;

G.  keďže vzhľadom na skutočnosť, že nebol uskutočnený 90-dňový test subchronickej toxicity na potkanoch, francúzska agentúra pre sanitárnu bezpečnosť potravín, životného prostredia a práce náležite zamietla žiadosť o umiestnenie repky olejky MON 88302 × Ms8 × Rf3 na trh(6);

H.  keďže nezávislá štúdia dospela k záveru, že stanovisko úradu EFSA by sa malo zamietnuť z dôvodu závažných nedostatkov a podstatných medzier, a teda dovoz životaschopných semien transformačnej udalosti MON 88302 × MS8 × RF3 do Únie by sa nemal povoliť(7);

I.  keďže používanie doplnkových herbicídov je súčasťou bežných poľnohospodárskych postupov pri pestovaní rastlín odolných voči herbicídom a možno preto očakávať, že rezíduá z postrekov budú v zbere vždy prítomné a sú jeho nevyhnutnými zložkami; keďže sa preukázalo, že využívanie geneticky modifikovaných plodín odolných voči herbicídom vedie k zvýšenému používaniu doplnkových herbicídov v porovnaní s ich konvenčnými variantami(8);

J.  keďže platnosť súčasného povolenia glyfozátu sa skončí najneskôr 31. decembra 2017; keďže pretrvávajú otázky o karcinogenite glyfozátu; keďže úrad EFSA dospel v novembri 2015 k záveru, že glyfozát pravdepodobne nie je karcinogénny, a Európska chemická agentúra (ECHA) dospela v marci 2017 k záveru, že nie je potrebná žiadna klasifikácia; keďže, naopak, v roku 2015 Medzinárodná agentúra WHO pre výskum rakoviny (IARC) klasifikovala glyfozát ako pravdepodobný karcinogén pre človeka;

K.  keďže podľa panelu EFSA pre pesticídy nemožno na základe doteraz poskytnutých údajov vyvodiť závery týkajúce sa bezpečnosti rezíduí z postrekov geneticky modifikovaných plodín prípravkami s obsahom glyfozátu(9); keďže prídavné látky a ich zmesi používané v komerčných prípravkoch na postrekovanie glyfozátom môžu prejavovať vyššiu toxicitu ako účinná zložka samotná(10); keďže mnohé štúdie poukazujú na to, že prípravky na báze glyfozátu môžu pôsobiť ako endokrinné disruptory(11);

L.  keďže dovezená geneticky modifikovaná (ďalej aj „GM“) repka olejka sa vo veľkej miere používa na kŕmenie zvierat v Únii; keďže odborne recenzovaná vedecká štúdia zistila možnú súvislosť medzi glyfozátom v krmive podávanom prasným prasniciam a zvýšeným výskytom závažných vrodených anomálií u ich prasiatok(12);

M.  keďže glufosinát je klasifikovaný ako toxický pre reprodukciu a preto sa naň vzťahujú tzv. kritériá vylúčenia stanovené v nariadení (ES) č. 1107/2009 Európskeho parlamentu a Rady z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh(13); keďže platnosť povolenia glufosinátu sa skončí 31. júla 2018(14);

N.  keďže príslušný orgán jedného z členských štátov poukázal na nezrovnalosti, pokiaľ ide o povolenie dovozu tejto geneticky modifikovanej repky olejky s toleranciou voči glufosinátu, pretože obnovenie povolenia používať glufosinát v Únii vzhľadom na jeho reprodukčnú toxicitu nie je pravdepodobné(15);

O.  keďže rezíduá z postrekov s doplnkovými herbicídmi neboli posudzované; keďže preto nie je možné dospieť k záveru, že geneticky modifikovaná repka olejka postriekaná izoxaflutolom, glyfozátom a glufosinátom je bezpečná na použitie v potravinách a krmivách;

P.  keďže okrem toho mnoho príslušných orgánov členských štátov vyjadrilo obavy v súvislosti s tým, že geneticky modifikovaná repka olejka by sa mohla v Únii ujať ako voľne rastúca rastlinná populácia, najmä v oblastiach pozdĺž dopravných trás, a poukázalo na to, že plán monitorovania je v tomto smere nedostatočný;

Q.  keďže jeden z členských štátov uviedol, že „v Únii sa glyfozát bežne používa na odstraňovanie buriny pozdĺž ciest a železníc. Vysoká tolerancia MON88302 × Ms8 × Rf3 voči glyfozátu môže za takýchto okolností viesť k selektívnej výhode. Účinky tejto selektívnej výhody v oblasti perzistentnosti a invazívnosti by sa mali zohľadniť pri posudzovaní pravdepodobnosti toho, že táto línia bude schopná vytvoriť v Európe stálu populáciu, a to najmä vzhľadom na schopnosť repky olejky prežiť v banke osív“;

R.  keďže podľa rakúskej štúdie z roku 2011 „niekoľko medzinárodných štúdií identifikuje únik osiva počas prepravy ako hlavný faktor vzniku voľne rastúcich populácií repky olejky v biotopoch pozdĺž ciest“, a že „je veľmi známym problémom aj to, že voľne rastúce populácie repky olejky sú všadeprítomné v krajinách, kde sa repka olejka pestuje, ale aj v krajinách, do ktorých sa semená repky olejky len dovážajú a následne prepravujú do zariadení na spracovanie olejov“ a že „okrem toho dovoz rozličných druhov repky olejky tolerantných voči herbicídom môže viesť k multirezistentným voľne rastúcim populáciám (tzv. kumulácia génov – gene stacking) spôsobujúcim alebo zhoršujúcim problémy pri používaní herbicídov v biotopoch pozdĺž ciest“(16);

S.  keďže vývoj geneticky modifikovaných plodín odolných voči niekoľkým selektívnym herbicídom je spôsobený najmä rýchlym vývojom odolnosti burín voči glyfozátu v krajinách, ktoré sa výrazne spoliehali na geneticky modifikované plodiny; keďže vo vedeckých publikáciách bolo zdokumentovaných viac ako dvadsať rôznych odrôd burín odolných voči glyfozátu(17); keďže od roku 2009 možno pozorovať buriny odolné voči glufosinátu;

T.  keďže hlasovanie Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, ktorý je uvedený v článku 35 nariadenia (ES) č. 1829/2003, zo 14. septembra 2017 neviedlo k žiadnemu stanovisku; keďže 14 členských štátov hlasovalo proti návrhu vykonávacieho aktu, iba deväť členských štátov, ktoré predstavujú len 36,48 % obyvateľstva Únie, hlasovalo za a štyri členské štáty sa hlasovania zdržali;

U.  keďže Komisia pri viacerých príležitostiach vyjadrila poľutovanie nad tým, že od nadobudnutia účinnosti nariadenia (ES) č. 1829/2003 prijala rozhodnutia o povolení bez podpory Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a že vrátenie spisu Komisii na konečné rozhodnutie, ktoré je len výnimkou z postupu ako celku, sa stalo normou pri rozhodovaní o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách; keďže túto prax ako nedemokratickú odsúdil aj predseda Komisie Juncker(18);

V.  keďže Európsky parlament 28. októbra 2015 zamietol v prvom čítaní legislatívny návrh z 22. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1829/2003(19), a vyzval Komisiu, aby ho stiahla a predložila nový;

W.  keďže podľa odôvodnenia 14 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 koná Komisia v čo najväčšej miere tak, aby nešla proti prevládajúcemu stanovisku o nevhodnosti vykonávacieho aktu, ku ktorému by mohol dospieť odvolací výbor, najmä v citlivých otázkach, akými sú zdravie spotrebiteľov, bezpečnosť potravín a životné prostredie;

X.  keďže návrh Komisie na zmenu nariadenia (EÚ) č. 182/2011 nie je dostatočný, pokiaľ ide o riešenie nedostatku demokracie v postupe schvaľovania GMO;

Y.  keďže demokratickú legitimitu možno zabezpečiť prinajmenšom tým, že Komisia stiahne svoj návrh, ak Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydá žiadne stanovisko; keďže tento postup sa už uplatňuje v prípade niektorých ďalších stálych výborov;

1.  domnieva sa, že návrh vykonávacieho rozhodnutia Komisie prekračuje rámec vykonávacích právomocí, ktoré sú ustanovené v nariadení (ES) č. 1829/2003;

2.  domnieva sa, že vykonávacie rozhodnutie Komisie nie je v súlade s právnymi predpismi Únie, pretože nie je zlučiteľné s cieľom nariadenia (ES) č. 1829/2003, ktorý podľa všeobecných zásad uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002(20) spočíva v tom, že poskytne základ pre zabezpečenie vysokej miery ochrany ľudského života a zdravia, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, životného prostredia a záujmov spotrebiteľov v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami a krmivami a súčasne zabezpečí efektívne fungovanie vnútorného trhu;

3.  žiada Komisiu, aby stiahla svoj návrh vykonávacieho rozhodnutia;

4.  vyzýva Komisiu, aby pozastavila akékoľvek vykonávacie rozhodnutie týkajúce sa žiadostí o povolenie geneticky modifikovaných organizmov, kým sa proces povoľovania upraví takým spôsobom, aby sa odstránili nedostatky súčasného postupu, ktorý sa ukázal ako nedostatočný;

5.  vyzýva zodpovedných zákonodarcov, aby urýchlene pokročili v práci na návrhu Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, a aby okrem iného zabezpečili, že, ak Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat nevydá žiadne stanovisko, pokiaľ ide o schvaľovanie GMO, či už na účely pestovania, alebo pre potraviny a krmivá, Komisia návrh stiahne;

6.  vyzýva Komisiu, aby nepovolila žiadne geneticky modifikované rastliny tolerantné k herbicídom, ktoré sú odolné voči kombinácii herbicídov, ako je to v prípade repky olejky MON 88302 × Ms8 × Rf3, bez úplného posúdenia špecifických kumulatívnych účinkov rezíduí z postrekov s kombináciou doplnkových herbicídov a ich komerčných zmesí, ako sa používajú v krajinách, kde sa pestujú;

7.  vyzýva Komisiu, aby požadovala oveľa podrobnejšie testovanie s cieľom určiť zdravotné riziká súvisiace s transformačnými udalosťami ako v prípade repky olejky MON 88302 × Ms8 × Rf3;

8.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala stratégie pre posudzovanie zdravotných rizík, toxikológiu a pre monitorovanie po uvedení na trh, ktoré budú zamerané na celý potravinový a krmivový reťazec;

9.  vyzýva Komisiu, aby plne začlenila posúdenie rizika používania doplnkových herbicídov a ich rezíduí do posúdenia rizika GMP OH, bez ohľadu na to, či je geneticky modifikovaná plodina určená na pestovanie v Únii alebo na dovoz potravín a krmív;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4767.
(4)––––––––––––––––– – Uznesenie zo 16. januára 2014 o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES uvádza na trh na účely pestovania kukurica (Zea mays L., línia 1507) geneticky modifikovaná na rezistenciu proti niektorým škodcom z radu Lepidoptera (Ú. v. EÚ C 482, 23.12.2016, s. 110).Uznesenie zo 16. decembra 2015 o vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2015/2279 zo 4. decembra 2015, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × T25, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2015)0456).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87705 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0040).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju MON 87708 × MON 89788, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0039).Uznesenie z 3. februára 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 (MST-FGØ72-2), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0038).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 a geneticky modifikované kukurice spájajúce dve alebo tri z genetických modifikácií Bt11, MIR162, MIR604 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0271).Uznesenie z 8. júna 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o umiestnení geneticky modifikovaného klinčeka (Dianthus caryophyllus L., línia SHD-27531-4) na trh (Prijaté texty, P8_TA(2016)0272).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o obnovení povolenia na uvedenie semien geneticky modifikovanej kukurice MON 810 na trh na účely pestovania (P8_TA(2016)0388).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uvádzať na trh produkty z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (Prijaté texty, P8_TA(2016)0389).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0386).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie o uvádzaní geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh na účely pestovania (Prijaté texty, P8_TA(2016)0387).Uznesenie zo 6. októbra 2016 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2016)0390).Uznesenie z 5. apríla 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestňovať na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 a geneticky modifikované kukurice kombinujúce dve, tri alebo štyri z transformácií Bt11, 59122, MIR604, 1507 a GA21, sú z nich zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0123).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu DAS-40278-9, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0215).Uznesenie zo 17. mája 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú bavlnu GHB119 (BCS-GHØØ5-8), sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0214).Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-68416-4, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0341).Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 × A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0377).Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2017 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6, sú z nej zložené alebo vyrobené (Prijaté texty, P8_TA(2017)0378).
(5) Príloha G – pripomienky členských štátov a odpovede vedeckej skupiny pre GMO: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01032.
(6) Tamže.
(7) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20comment%20MON80332%20x%20MS8%20x%20RF3_v2.pdf.
(8) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7.
(9) Záver úradu EFSA z partnerského preskúmania účinnej látky glyfozát z hľadiska posúdenia rizika pesticídov (Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate). EFSA journal 2015, 13 (11):4302: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf.
(10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666.
(11) https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean%20305423%20x%2040-3-2.pdf.
(12) https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562.
(13) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.
(14) Ú. v. EÚ L 67, 12.3.2015, s. 6.
(15) Príloha G – pripomienky členských štátov a odpovede vedeckej skupiny pre GMO: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01032.
(16) https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/3/0/9/CH1060/CMS1215778250501/osrimportban_gt73,ms8xrf3_2011_(nicht_zu_versenden_).pdf, s. 4.
(17) https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12.
(18) Napríklad v úvodnom vyhlásení na plenárnej schôdzi Európskeho parlamentu zahrnutom do politických usmernení pre novú Európsku komisiu (Štrasburg, 15. júla 2014) alebo v správe o stave Únie za rok 2016 (Štrasburg, 14. septembra 2016).
(19) Ú. v. EÚ C 355, 20.10.2017, s. 165.
(20) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

Právne oznámenie