Seznam 
Přijaté texty
Úterý, 4. dubna 2017 - ŠtrasburkKonečné znění
Parametry rybářských plavidel ***I
 Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi ***I
 Palmový olej a odlesňování deštných pralesů
 Ženy a jejich úloha ve venkovských oblastech
 Vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu

Parametry rybářských plavidel ***I
PDF 399kWORD 44k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel (přepracované znění) (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))
P8_TA(2017)0096A8-0376/2016

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0273),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2  Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0187/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. října 2016(1),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(2),

–  s ohledem na dopis, který dne 17. října 2016 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro rybolov podle čl. 104 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o drobném pobřežním rybolovu, řemeslném rybolovu a reformě společné rybářské politiky(3),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 15. února 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 104 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0376/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. dubna 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o vymezení parametrů rybářských plavidel (přepracované znění)

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/1130.)

(1) Úř. věst. C 34, 2.2.2017, s. 140.
(2) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. C 419, 16.12.2015, s. 167.


Schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a dozor nad trhem s nimi ***I
PDF 1318kWORD 184k
Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 4. dubna 2017 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))(1)
P8_TA(2017)0097A8-0048/2017

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1
(1)  Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, ve kterém je nutné zajistit volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Pravidla vnitřního trhu by měla být transparentní, jednoduchá a jednotná, a tím poskytovat právní jistotu a srozumitelnost ve prospěch podniků i spotřebitelů.
(1)  Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, ve kterém je nutné zajistit volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Pravidla vnitřního trhu by měla být transparentní, jednoduchá, jednotná a účinná, a tím poskytovat právní jistotu a srozumitelnost ve prospěch podniků i spotřebitelů.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
(4)  Toto posouzení však dospělo k závěru, že existuje potřeba zavést ustanovení pro dozor nad trhem, která doplní požadavky na schválení typu, potřeba vyjasnit postupy stažení z oběhu a ochranné postupy, jakož i podmínky pro udělení rozšíření schválení stávajících typů vozidel, potřeba zlepšit vynucování rámce schválení typu harmonizací a posílením postupů schvalování typu a shodnosti výroby, které uplatňují orgány a technické zkušebny členských států, potřeba vyjasnit úlohy a povinnosti hospodářských subjektů v rámci dodavatelského řetězce a orgánů a stran zúčastněných na vynucování rámce a potřeba zlepšit vhodnost alternativních plánů schválení typu (vnitrostátních schvalování malých sérií a jednotlivých vozidel) a vícestupňového schvalování typu tak, aby poskytovaly dostatečnou pružnost pro úzce specializované trhy a malé a střední podniky, aniž by se však narušily rovné podmínky.
(4)  Toto posouzení však dospělo k závěru, že existuje potřeba zavést ustanovení pro dozor nad trhem, která doplní požadavky na schválení typu, potřeba vyjasnit postupy stažení z oběhu a ochranné postupy, jakož i podmínky pro udělení rozšíření schválení stávajících typů vozidel, potřeba zlepšit vynucování rámce schválení typu harmonizací a posílením postupů schvalování typu a shodnosti výroby, které uplatňují orgány a technické zkušebny členských států, potřeba jasně vymezit úlohy a povinnosti hospodářských subjektů v rámci dodavatelského řetězce a orgánů a stran zúčastněných na vynucování rámce, tak aby se uvedené úlohy a povinnosti nepřekrývaly, aby byla zaručena nezávislost uvedených subjektů, orgánů a stran a aby nedocházelo ke střetu zájmů, a potřeba zlepšit vhodnost alternativních plánů schválení typu (vnitrostátních schvalování malých sérií a jednotlivých vozidel) a vícestupňového schvalování typu tak, aby poskytovaly dostatečnou pružnost pro úzce specializované trhy a malé a střední podniky, aniž by se však narušily rovné podmínky.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
(5)  Aktuální problémy s prováděním rámce pro schvalování typu navíc odhalily konkrétní slabé stránky a ukázaly, že je třeba provést zásadní revizi, aby se vytvořil spolehlivý, transparentní, předvídatelný a udržitelný regulační rámec, který poskytne vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí.
(5)  Aktuální problémy s prováděním rámce pro schvalování typu navíc odhalily konkrétní slabé stránky a ukázaly, že je třeba dále upevnit regulační rámec, aby byl spolehlivý, transparentní, předvídatelný a udržitelný a poskytoval vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)   Vzhledem k tomu, že jednou z priorit Unie je ochrana spotřebitele, měla by Unie po výrobcích vozidel, která jsou zde v oběhu, požadovat, aby svá vozidla před uvedením na trh a během jejich životnosti podrobovali kontrolám. Za tento dvojí dohled by měly ručit členské státy a Komise, aby pokud by jeden z nich selhal, mohl jednat ten druhý.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)
(5b)   Unie by měla učinit vše pro to, aby zabránila výrobcům vozidel podvádět s cílem zmanipulovat výsledky kontrol emisí znečišťujících látek či spotřeby paliva za účelem předložit nesprávné výsledky nebo obcházet jakékoli další předpisy. Tyto manipulace by měly s konečnou platností skončit.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 c (nový)
(5c)   Cílem tohoto nařízení je upravit příliš pomalé stahování vozidel z oběhu v Unii. Ve srovnání s americkým postupem, který umožnil jednat rychle, nezaručuje současný postup účinnou ochranu evropských občanů. V tomto ohledu má zásadní význam, aby Komise měla možnost po hospodářských subjektech požadovat, aby přijaly veškerá nezbytná omezující opatření, včetně stažení vozidel z oběhu, za účelem uvést nevyhovující vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky do souladu s tímto nařízením.
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 d (nový)
(5d)   V případě, že je u vozidel v oběhu zjištěna skutečnost, která je v rozporu s pravidly původního schválení nebo která ohrožuje bezpečnost spotřebitelů či překračuje emisní limity, je v zájmu evropských spotřebitelů moci spoléhat na rychlá, přiměřená a koordinovaná nápravná opatření, včetně případného stažení vozidel z oběhu v celé Unii. Členské státy by měly Komisi poskytnout veškeré informace, které mají k dispozici, aby mohla rychle a odpovídajícím způsobem reagovat a chránit tak integritu jednotného trhu.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
(6)  Toto nařízení stanoví harmonizovaná pravidla a zásady pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a pro jednotlivé schválení vozidla, aby bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu ve prospěch podniků a spotřebitelů a poskytnuta vysoká úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí.
(6)  Toto nařízení stanovuje harmonizovaná pravidla a zásady pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a pro jednotlivé schválení vozidla, aby bylo zajištěno jednotné uplatňování vysokých standardů pro kontrolu shodnosti výroby, které umožní řádné fungování vnitřního trhu ve prospěch podniků a s řádným přihlédnutím k právům spotřebitelůzároveň zajistí vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7
(7)  Toto nařízení stanoví hmotněprávní technické a správní požadavky na schválení typu pro motorová vozidla kategorií M a N a jejich přípojných vozidel (kategorie O), jakož i pro systémy, konstrukční části a samostatné technické celky určené pro tato vozidla, aby byla zajištěna odpovídající úroveň bezpečnosti a environmentální výkonnosti. Tyto kategorie zahrnují motorová vozidla pro dopravu osob, motorová vozidla pro dopravu nákladů a popřípadě jejich přípojná vozidla.
(7)  Toto nařízení stanovuje hmotněprávní technické a správní požadavky na schválení typu pro motorová vozidla kategorií M a N a jejich přípojných vozidel (kategorie O), jakož i pro systémy, konstrukční části a samostatné technické celky určené pro tato vozidla, aby byla zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti a environmentální výkonnosti. Tyto kategorie zahrnují motorová vozidla pro dopravu osob, motorová vozidla pro dopravu nákladů a popřípadě jejich přípojná vozidla.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)   Toto nařízení by mělo zajistit spolehlivé, harmonizované a transparentní postupy při schvalování typu a dozoru nad trhem v členských státech.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 b (nový)
(7b)   Toto nařízení by mělo zajistit, aby schvalovací orgány členských států vykládaly, uplatňovaly a vynucovaly jeho požadavky v celé Unii. Komise by měla být zmocněna vykonávat dohled nad činností vnitrostátních orgánů prováděním pravidelných auditů, opakovanými zkouškami náhodných vzorků vydaných schválení typu a obecným sledováním jednotného uplatňování tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)   Pro účely zajištění souladu s tímto nařízením by měla být brána v úvahu ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU1a.
__________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 51).
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
(9)  Účinné provádění požadavků na schválení typu by se mělo zajistit zlepšením ustanovení o shodnosti výroby, mimo jiné zavedením povinných pravidelných auditů metod kontroly shodnosti a trvalé shodnosti dotčených výrobků a posílením požadavků ohledně kvalifikace, povinností a výkonů technických zkušeben, které provádějí zkoušky pro schvalování typu vozidla, a to na odpovědnost schvalovacích orgánů. Klíčovým prvkem pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany životního prostředí a důvěry občanů v systém je řádné fungování technických zkušeben. Kritéria pro určení technických zkušeben stanovená směrnicí 2007/46/ES by měla být popsána podrobněji, aby bylo zajištěno jejich jednotné uplatňování. Jelikož je práce členských států složitější, metody posuzování jejich technických zkušeben mají tendenci se postupně stále více odlišovat. Je proto nezbytné stanovit procesní povinnosti, které zajistí výměnu informací o postupech členských států pro posuzování, určování, oznamování a monitorování jejich technických zkušeben a monitorování těchto postupů. Tyto procedurální povinnosti by měly odstranit veškeré stávající rozdíly v používaných metodách a ve výkladu kritérií pro určení technických zkušeben.
(9)  Účinné uplatňování požadavků na schválení typu by se mělo zajistit zlepšením ustanovení o shodnosti výroby, zlepšením přístupu k informacím, vytvořením pevného rámce pro optimalizaci postupů testování v laboratoři, věnováním zvláštní pozornosti riziku ilegálních odpojovacích zařízení, jejichž používání zakazuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 1a, zavedením povinných pravidelných auditů metod kontroly shodnosti a trvalé shodnosti dotyčných výrobků a zpřísněním a sjednocením požadavků ohledně kvalifikace, povinností a výkonů technických zkušeben, které provádějí zkoušky pro schvalování typu vozidla, a to na odpovědnost schvalovacích orgánů. Klíčovým prvkem pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany životního prostředí a důvěry občanů v systém je řádné fungování technických zkušeben. Kritéria pro určení technických zkušeben stanovená směrnicí 2007/46/ES by měla být popsána podrobněji, aby bylo ve všech členských státech zajištěno jejich jednotné uplatňování. Jelikož je práce členských států složitější, metody posuzování jejich technických zkušeben mají tendenci se postupně stále více odlišovat. Je proto nezbytné stanovit procesní povinnosti, které zajistí výměnu informací o postupech členských států pro posuzování, určování, oznamování a monitorování jejich technických zkušeben a monitorování těchto postupů. Tyto procedurální povinnosti by měly odstranit veškeré stávající rozdíly v používaných metodách a ve výkladu kritérií pro určení technických zkušeben. V zájmu zajištění odpovídajícího dohledu a rovných podmínek v celé Unii by posuzování technické zkušebny, jež podala žádost, mělo zahrnovat posouzení na místě a přímé pozorování skutečně prováděných zkoušek pro schválení typu.
___________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1).
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Potřeba, aby jmenující orgány kontrolovaly a monitorovaly technické zkušebny, vzrostla, jelikož technický pokrok zvýšil riziko, že technické zkušebny nejsou dostatečně odborně způsobilé k provádění zkoušek nových technologií nebo prostředků, které v rámci působnosti jejich určení vzniknou. Jelikož technický pokrok zkracuje cykly výrobků a jelikož se intervaly posouzení na místě pro účely dohledu a monitorování mezi jmenujícími orgány liší, je třeba stanovit minimální požadavky, pokud jde o intervaly dohledu a monitorování technických zkušeben.
(10)  Potřeba, aby se certifikovaly, kontrolovaly a monitorovaly technické zkušebny, vzrostla, jelikož technický pokrok zvýšil riziko, že technické zkušebny nejsou dostatečně odborně způsobilé k provádění zkoušek nových technologií nebo prostředků, které v rámci působnosti jejich určení vzniknou. Z důvodu významných rozdílů ve výkladu zjištěných v současnosti při provádění směrnice 2007/46/ES a uplatňování jejích ustanovení během postupu schvalování typu jsou mezi technickými zkušebnami značné rozdíly. S cílem zajistit rovné podmínky v rámci jednotného evropského trhu musí dojít k harmonizaci a rozšíření certifikace, kontrol a monitorování. Jelikož technický pokrok zkracuje cykly výrobků a jelikož se intervaly posouzení na místě pro účely dohledu a monitorování mezi určujícími orgány liší, je třeba stanovit minimální požadavky, pokud jde o intervaly dohledu a monitorování technických zkušeben.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)  Členské státy měly spolupracovat mezi sebou a s Komisí, aby byla zajištěna větší transparentnost a vzájemná důvěra a další sladění a rozvoj kritérií pro posuzování, určování a oznamování technických zkušeben, jakož i postupů pro rozšíření a prodloužení platnosti určení. Členské státy by měly mezi sebou a s Komisí konzultovat otázky obecného významu pro provádění tohoto nařízení a informovat sebe vzájemně a Komisi o svém vzoru kontrolního seznamu pro posuzování.
(12)  Členské státy by měly vytvořit mechanismy spolupráce mezi sebou a s Komisí, aby byla zajištěna větší transparentnost a vzájemná důvěra a další sladění a rozvoj kritérií pro posuzování, určování a oznamování technických zkušeben, jakož i postupů pro rozšíření a prodloužení platnosti určení. Členské státy by měly mezi sebou a s Komisí konzultovat otázky obecného významu pro provádění tohoto nařízení a informovat sebe vzájemně a Komisi o svém vzoru kontrolního seznamu pro posuzování. Toto nařízení stanovuje on-line databázi, která by spolu se systémem pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) zavedeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/20121a mohla poskytnout užitečné elektronické prostředky k usnadnění a rozšíření správní spolupráce na řízení výměny informací na základě jednoduchých a jednotných postupů. Komise by měla za tímto účelem zvážit využití stávajících on-line databází, jako např. ETAES nebo Eucaris.
__________________
1aNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES (dále jen „nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 1).
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)   Současné problémy v oblasti schvalování typu odhalily hlavní nedostatky stávajících vnitrostátních systémů dozoru nad trhem a kontroly schvalování typu. V bezprostřední reakci na odhalené nedostatky je proto nezbytné svěřit Komisi pravomoc ujmout se příslušných úkolů v oblasti dozoru.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  Je-li určení založeno na akreditaci ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200812, měly by si akreditační orgány a jmenující orgány vyměňovat informace podstatné pro posouzení způsobilosti technických zkušeben.
(13)  Je-li určení založeno na akreditaci ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200812, měly by akreditační orgány a určující orgány zajistit odbornou způsobilost a nezávislost technických zkušeben.
__________________
__________________
12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).
12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
(14)   Členské státy by měly vybírat poplatky za určení a monitorování technických zkušeben, aby se zajistila udržitelnost monitorování těchto zkušeben ze strany členských států a aby se pro technické zkušebny zavedly rovné podmínky. V zájmu zajištění transparentnosti by členské státy měly před přijetím výše a struktury poplatků informovat Komisi a ostatní členské státy.
vypouští se
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)   Členské státy by měly zajistit, aby hospodářský subjekt neplatil poplatky související s náklady na schválení typu a na činnost v oblasti dozoru nad trhem přímo technické zkušebně. Toto ustanovení by nemělo omezovat hospodářské subjekty při volbě technické zkušebny, která má uvedenou činnost provádět.
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
(17)   Měla by být zajištěna nezávislost technických zkušeben vůči výrobcům, mimo jiné tím, že za provedené kontroly a zkoušky týkající se schválení typu nebudou zkušebny přímo ani nepřímo placeny výrobci. Členské státy by proto měly stanovit strukturu poplatků za schválení typu tak, aby zahrnovala náklady na všechny zkoušky a kontroly týkající se schválení typu, jež provedou technické zkušebny určené orgánem pro schválení typu, jakož i správní náklady na vydání schválení typu a náklady na provedení následných zkoušek a kontrol pro ověření souladu s požadavky.
vypouští se
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)
(17a)   Aby se umožnilo fungování tržních sil, měly by technické zkušebny uplatňovat pravidla pro postupy schvalování typu zcela transparentně a jednotně, aniž by pro hospodářské subjekty vytvářely zbytečnou zátěž. Je třeba zajistit jednotné technické uplatňování předpisů a pravidel pro postup schvalování typu, aby byla zaručena vysoká úroveň odbornosti a spravedlivé zacházení se všemi hospodářskými subjekty. V rámci fóra vytvořeného podle tohoto nařízení by si schvalovací orgány měly vyměňovat informace o fungování jednotlivých technických zkušeben, které certifikovaly.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
(18)  Aby se zajistilo plnění požadavků tohoto nařízení, je nezbytný účinný mechanismus vynucování dodržování požadavků. Zajištění dodržování požadavků, které se týkají schvalování typu a shodnosti výroby, obsažených v právních předpisech, jimiž se řídí automobilové odvětví, by mělo zůstat hlavní odpovědností schvalovacích orgánů, neboť jde o povinnost úzce spojenou s vydáváním schválení typu a vyžaduje podrobné znalosti jejich obsahu. Je proto důležité výkon schvalovacích orgánů pravidelně ověřovat prostřednictvím vzájemného hodnocení s cílem zajistit, aby při vynucování požadavků na schválení typu uplatňovaly všechny schvalovací orgány jednotnou kvalitu a stejnou přísnost. Kromě toho je důležité zajistit ověření správnosti samotného schválení typu.
(18)  Aby se zajistilo plnění požadavků tohoto nařízení, je nezbytný účinný mechanismus vynucování dodržování požadavků. Zajištění dodržování požadavků, které se týkají schvalování typu a shodnosti výroby, obsažených v právních předpisech, jimiž se řídí automobilové odvětví, by mělo zůstat hlavní odpovědností schvalovacích orgánů, neboť jde o povinnost úzce spojenou s vydáváním schválení typu a vyžaduje podrobné znalosti jejich obsahu. Je proto důležité, aby výkon schvalovacích orgánů byl předmětem pravidelných kontrol v rámci dohledu na úrovni Unie, včetně nezávislých auditů, s cílem zajistit, aby při vynucování požadavků na schválení typu uplatňovaly všechny schvalovací orgány jednotnou kvalitu a stejnou přísnost. Kromě toho je důležité zajistit ověření správnosti samotného schválení typu na evropské úrovni nezávislým třetím subjektem.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)
(19a)   Aby se zabránilo případným střetům zájmů, neměly by být schvalovací orgány a orgány pro dozor nad trhem při výkonu své činnosti propojeny. V této souvislosti by měly být tyto orgány v souladu se strukturou státní správy organizovány jako samostatné subjekty a v souladu se strukturou a pravomocemi státních orgánů by neměly mít společné zaměstnance nebo zařízení.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 b (nový)
(19b)   Fórum pro vynucování by mělo představovat platformu k výměně informací a provádění nezávislých analýz, které by vedly k lepšímu fungování a uplatňování tohoto nařízení. V průběhu výměny informací může mít Komise důvod se domnívat, že jeden nebo více schvalovacích orgánů nedodržují požadavky tohoto nařízení. V těchto případech by měla mít Komise možnost přijmout veškerá nezbytná opatření, která by zajistila jeho dodržování, včetně vydávání pokynů, doporučení nebo dalších nástrojů a využívání dalších postupů, a to s náležitým ohledem na proporcionalitu. Aby se zajistila vysoká úroveň ochrany spotřebitelů a životního prostředí, měla by mít Komise možnost v případě závažného porušení nařízení požadovat, aby byl orgán zbaven možnosti přijímat žádosti o schválení nových typů nebo aby mu byla tato možnost pozastavena.
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
(21)  Do tohoto nařízení je nezbytné zahrnout pravidla týkající se dozoru nad trhem, aby se posílila práva a povinnosti příslušných vnitrostátních orgánů, zajistila účinná koordinace jejich činností v oblasti dozoru nad trhem a vyjasnily použitelné postupy.
(21)  Do tohoto nařízení je naprosto nezbytné zahrnout pravidla týkající se dozoru nad trhem, aby se posílila práva a povinnosti příslušných vnitrostátních orgánů, zajistila účinná koordinace jejich činností v oblasti dozoru nad trhem a vyjasnily použitelné postupy.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)
(21a)   Je nezbytné, aby orgány pro dozor nad trhem a schvalovací orgány mohly řádně plnit úkoly stanovené tímto nařízením. V tomto ohledu by je měly členské státy vybavit zejména prostředky potřebnými k tomuto účelu.
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
(22)  V zájmu zvýšení transparentnosti procesu schvalování a usnadnění výměny informací a nezávislého ověření ze strany orgánů pro dozor nad trhem, schvalovacích orgánů a Komise by měla být dokumentace ke schvalování typu poskytována v elektronickém formátu a veřejně zpřístupněna, s výhradou výjimek z důvodu ochrany obchodních zájmů a ochrany osobních údajů.
(22)  V zájmu zvýšení transparentnosti procesu schvalování a usnadnění výměny informací a nezávislého ověření ze strany orgánů pro dozor nad trhem, schvalovacích orgánů, Komise a třetích stran je pro provádění takových kontrol nezbytné zveřejňovat informace o vozidlezkouškách. Příslušné informace pro účely oprav a údržby by měly být poskytovány v elektronickém formátu a veřejně zpřístupněny, s výhradou výjimek z důvodu ochrany obchodních zájmů a ochrany osobních údajů. Informace zveřejňované za tímto účelem nesmějí být takové povahy, aby porušovaly důvěrnost chráněných informací či duševního vlastnictví.
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23a (nový)
(23a)   Třetí strany provádějící vlastní zkoušky a kontrolu toho, zda vozidla splňují požadavky tohoto nařízení, by měly dodržovat zásady transparentnosti a otevřenosti, i pokud jde o vlastnictví a finanční struktury a modely. Pokud jde o vědecké a metodické normy používané v rámci zkoušek, které provádějí, měly by tyto třetí strany splňovat stejné požadavky, jako jsou požadavky stanovené pro určené technické zkušebny.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
(24)  Mezi uvedené konkrétnější povinnosti vnitrostátních orgánů, které jsou stanoveny v tomto nařízení, patří následné zkoušky a kontroly pro ověření souladu s požadavky provedené na dostatečném počtu vozidel uvedených na trh. Výběr vozidel pro uvedené následné ověření souladu s požadavky by se měl zakládat na vhodném posouzení rizik, jež zohlední závažnost případného nesouladu a pravděpodobnost jeho výskytu.
(24)  Mezi uvedené konkrétnější povinnosti vnitrostátních orgánů, které jsou stanoveny v tomto nařízení, patří následné zkoušky a kontroly pro ověření souladu s požadavky provedené na dostatečném počtu vozidel uvedených na trh. Výběr vozidel pro uvedené následné ověření souladu s požadavky by se měl zakládat na vhodném posouzení rizik, jež zohlední závažnost případného nesouladu a pravděpodobnost jeho výskytu. Kromě toho by se měl zakládat na jasných a podrobných kritériích a měl by mimo jiné zahrnovat namátkové kontroly určitého procenta všech současných modelů, vozidel s novým motorem nebo novou instalovanou technologií, vozidel s vysokou nebo velmi nízkou spotřebou paliva a vozidel s velmi vysokými objemy prodeje. Mělo by se navíc zohlednit dosavadní dodržování předpisů, tipy od spotřebitelů, výsledky zkoušek prováděných formou dálkového snímání a také stanoviska nezávislých výzkumných subjektů.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)
(24a)   Je naprosto nezbytné, aby Komise byla schopna ověřit, zda jsou vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky ve shodě se schválením typu a platnými právními předpisy, a aby zajistila správnost schválení typu tak, že organizuje a provádí zkoušky a kontroly vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků již dodaných na trh či nařizuje jejich provedení.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)
(25a)   Třetí strany provádějící vlastní zkoušky a kontroly toho, zda vozidla splňují požadavky tohoto nařízení, by měly dodržovat zásady transparentnosti a otevřenosti, i pokud jde o vlastnictví a finanční struktury a modely. Tyto třetí strany by měly dodržovat podobné postupy jako určené technické zkušebny a při provádění zkoušek a výkladu jejich výsledků splňovat stejné normy.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 b (nový)
(25b)   Dozor nad trhem by měl také zahrnovat přístup založený na hodnocení rizik a zaměřovat se mimo jiné na údaje získané z dálkových monitorovacích jednotek rozmístěných u silnic, na stížnosti, pravidelné zprávy technických kontrol, na předpokládanou dobu životnosti a dříve zjištěné problémy s vozidly, systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 c (nový)
(25c)   Za účelem ověřování emisí vozidel mohou orgány pro dozor nad trhem využívat mimo jiné technologie dálkového snímání a s jejich pomocí stanovit, která hlediska, jako např. vysoká hladina znečištění ovzduší nebo hlukové zátěže, a u kterých modelů vozidel by měla být podrobena dalšímu šetření. Orgány by přitom měly spolupracovat a koordinovat svou činnost s orgány odpovědnými za pravidelné technické kontroly podle směrnice 2014/45/EU o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel.
Pozměňovací návrh 347
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 d (nový)
(25d)   Za účelem podpory členských států v detekci odpojovacích zařízení Komise 26. ledna 2017 zveřejnila Pokyny pro vyhodnocování pomocných emisních strategií a přítomnosti odpojovacích zařízení. V souladu s ustanoveními těchto pokynů by měly zkušební činnosti Komise, orgánů příslušných pro schvalování typu a technických zkušeben i nadále být v podstatě nepředvidatelné, což zahrnuje i změny přesahující předepsané testovací podmínky, aby mohly v praxi odpojovací zařízení detekovat.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
(26)  Aby byla zajištěna vysoká úroveň funkční bezpečnosti vozidel, ochrany cestujících ve vozidle a jiných účastníků silničního provozu a ochrany životního prostředí, technické požadavky a normy v oblasti životního prostředí, které se uplatňují na vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, by měly být i nadále harmonizovány a přizpůsobovány technickému a vědeckému pokroku.
(26)  Aby byla zajištěna vysoká úroveň funkční bezpečnosti vozidel, ochrany cestujících ve vozidle a jiných účastníků silničního provozu a ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, technické požadavky a normy v oblasti životního prostředí, které se uplatňují na vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, by měly být i nadále harmonizovány a přizpůsobovány technickému a vědeckému pokroku.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)
(26a)   Aby se zajistila a stále zvyšovala vysoká úroveň funkční bezpečnosti vozidel, ochrany cestujících ve vozidle a jiných účastníků silničního provozu a ochrany životního prostředí, mělo by být usnadněno zavádění nových technologií na základě vědeckotechnického pokroku. To by mělo být provedeno zmírněním požadavků na zkoušky a dokumentaci potřebné k udělení EU schválení typu pro tyto technologie.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27
(27)  Cíle tohoto nařízení by neměly být dotčeny skutečností, že určité systémy, konstrukční části, samostatné technické celky nebo díly a zařízení mohou být na vozidlo nebo do vozidla namontovány po uvedení daného vozidla na trh, jeho registraci nebo uvedení do provozu. Proto by měla být přijata odpovídající opatření k zajištění toho, aby systémy, konstrukční části, samostatné technické celky nebo části a zařízení, jež mohou být na vozidlo nebo do vozidla namontovány a jež mohou významně ohrozit fungování systémů se zásadním významem pro ochranu životního prostředí nebo pro funkční bezpečnost, byly před uvedením na trh, registrací nebo uvedením do provozu kontrolovány schvalovacím orgánem.
(27)  Cíle tohoto nařízení by neměly být dotčeny skutečností, že určité systémy, konstrukční části, samostatné technické celky nebo díly a zařízení mohou být na vozidlo nebo do vozidla namontovány po uvedení daného vozidla na trh, jeho registraci nebo uvedení do provozu. Proto by měla být přijata odpovídající opatření k zajištění toho, aby systémy, konstrukční části, samostatné technické celky nebo části a zařízení, jež mohou být na vozidlo nebo do vozidla namontovány a jež mohou ohrozit fungování systémů se zásadním významem pro ochranu životního prostředí nebo pro funkční bezpečnost, byly před uvedením na trh, registrací nebo uvedením do provozu kontrolovány schvalovacím orgánem.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
(29)  Jedním ze základních kamenů systému EU pro schvalování typu je shodnost výroby, a proto by opatření, která výrobce zavedl, aby tuto shodnost zajistil, měla být schválena příslušným orgánem určeným k tomuto účelu nebo technickou zkušebnou s odpovídající kvalifikací a pravidelně ověřována opakovanými nezávislými kontrolami. Schvalovací orgány by kromě toho měly zajistit ověření trvalé shodnosti dotčených výrobků.
(29)  Jedním ze základních kamenů systému EU pro schvalování typu je shodnost výroby, a proto by opatření, která výrobce zavedl, aby tuto shodnost zajistil, měla být schválena příslušným orgánem určeným k tomuto účelu nebo technickou zkušebnou s odpovídající kvalifikací a pravidelně ověřována. Schvalovací orgány by kromě toho měly zajistit ověření trvalé shodnosti dotyčných výrobků.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30
(30)  Zachování platnosti schválení typu vyžaduje, aby výrobce informoval orgán, který jeho typ vozidla schválil, o všech změnách vlastností typu nebo požadavků na bezpečnost a environmentální výkonnost platných pro daný typ. Je proto důležité, že platnost vydaných certifikátů schválení typu je časově omezena a že tyto certifikáty lze obnovit teprve poté, co schvalovací orgán ověřil a ujistil se, že typ vozidla i nadále splňuje všechny příslušné požadavky. Podmínky pro rozšíření schválení typů by navíc měly být vyjasněny, aby se zajistilo jednotné uplatňování postupů a vynucování požadavků na schválení typu v celé Unii.
(30)  Zachování platnosti schválení typu vyžaduje, aby výrobce informoval orgán, který jeho typ vozidla schválil, o všech změnách vlastností typu nebo požadavků na bezpečnost a environmentální výkonnost platných pro daný typ. Je proto důležité, že platnost vydaných certifikátů schválení typu je časově omezena a že tyto certifikáty lze obnovit teprve poté, co schvalovací orgán ověřil a ujistil se, že typ vozidla i nadále splňuje všechny příslušné požadavky. Podmínky pro rozšíření schválení typů by navíc měly být vyjasněny, aby se zajistilo jednotné uplatňování postupů a vynucování požadavků na schválení typu v celé Unii. Vzhledem k povaze některých systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, například zpětných zrcátek, stěračů a pneumatik, však není třeba časového omezení. V jiných případech jako jsou systémy, které se vztahují k řízení emisí, může být potřeba omezit platnost schválení typu jako je tomu u vozidel. Komisi by proto měla být svěřena pravomoc sestavit seznam systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, jichž se omezení platnosti schválení typu týká.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31
(31)  Posouzení ohlášených závažných bezpečnostních rizik a rovněž posouzení ohrožení veřejného zdraví nebo životního prostředí by mělo být prováděno na vnitrostátní úrovni, měla by však být zajištěna koordinace na úrovni Unie v případě, že ohlášené nebezpečí nebo ohrožení může přesahovat území jednoho členského státu, aby se umožnilo sdílení zdrojů a zajistila konzistentnost nápravných opatření přijatých za účelem zmírnění zjištěného nebezpečí a ohrožení.
(31)  Posouzení ohlášených závažných bezpečnostních rizik a rovněž posouzení ohrožení veřejného zdraví nebo životního prostředí by mělo být prováděno na vnitrostátní úrovni, měla by však být zajištěna koordinace na úrovni Unie v případě, že ohlášené nebezpečí nebo ohrožení může přesahovat území jednoho členského státu, aby se umožnilo sdílení zdrojů a zajistila konzistentnost nápravných opatření přijatých za účelem zmírnění zjištěného nebezpečí a ohrožení. Zvláštní pozornost musí být věnována náhradnímu vybavení, systémům a technickým celkům, které ovlivňují dopad výfukového systému na životní prostředí, a tomu, že toto náhradní vybavení, systémy a technické celky případně musejí podléhat požadavkům na schvalování.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33
(33)  Prostřednictvím alternativních plánů schválení typu pro výrobce, kteří vyrábějí vozidla v malých sériích, by měla být zajištěna dostatečná pružnost. Tito výrobci by měli mít možnost využívat výhod vnitřního trhu Unie za předpokladu, že jejich vozidla splňují zvláštní požadavky na EU schválení typu pro vozidla vyráběná v malých sériích. V omezeném počtu případů je vhodné umožnit vnitrostátní schválení typu malých sérií. Aby se zabránilo zneužívání, měl by být zjednodušený postup pro vozidla vyráběná v malých sériích omezen na případy velmi omezené výroby. Je proto nezbytné přesně vymezit pojem „vozidla vyráběná v malých sériích“ z hlediska počtu vyrobených vozidel, požadavků, jež mají být splněny, a podmínek pro uvedení těchto vozidel na trh. Stejně důležité je upřesnit alternativní plán schvalování jednotlivých vozidel, zejména proto, aby se zajistila dostatečná pružnost pro schvalování vozidel vyráběných ve více stupních.
(33)  Prostřednictvím alternativních plánů schválení typu pro výrobce, kteří vyrábějí vozidla v malých sériích, by měla být zajištěna dostatečná pružnost. Tito výrobci by měli mít možnost využívat výhod vnitřního trhu Unie za předpokladu, že jejich vozidla splňují zvláštní požadavky na EU schválení typu pro vozidla vyráběná v malých sériích. V omezeném počtu případů je vhodné umožnit vnitrostátní schválení typu malých sérií. Aby se zabránilo zneužívání, měl by být zjednodušený postup pro vozidla vyráběná v malých sériích omezen podle tohoto nařízení na případy velmi omezené výroby. Je proto nezbytné přesně vymezit pojem „vozidla vyráběná v malých sériích“ z hlediska počtu vyrobených vozidel, požadavků, jež mají být splněny, a podmínek pro uvedení těchto vozidel na trh. Stejně důležité je upřesnit alternativní plán schvalování jednotlivých vozidel, zejména proto, aby se zajistila dostatečná pružnost pro schvalování vozidel vyráběných ve více stupních.
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35 a (nový)
(35a)   V zájmu zajištění účinné hospodářské soutěže na trhu, pokud jde o poskytování informací o opravách a údržbě vozidel a aby bylo jasné, že k takovým informacím patří i informace, které je třeba poskytovat nezávislým provozovatelům, kteří neprovozují opravny, aby bylo zajištěno, že nezávislý trh s opravami a údržbou vozidel může jako celek konkurovat autorizovaným obchodním zástupcům bez ohledu na to, zda výrobce vozidla poskytuje tyto informace autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám přímo, je nezbytné podrobně stanovit, které další informace mají být poskytovány za účelem přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla.
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36 a (nový)
(36a)   Jelikož v současné době neexistuje společný strukturovaný proces pro výměnu údajů o konstrukčních částech vozidla mezi výrobci vozidel a nezávislými provozovateli, je vhodné vypracovat zásady pro tuto výměnu údajů. Budoucí společný strukturovaný proces týkající se standardizovaného formátu předávaných údajů by měl formálně vypracovat Evropský výbor pro normalizaci („CEN“), přičemž tento mandát svěřený výboru CEN nepředjímá úroveň detailů, které tato norma stanoví. Výbor CEN by při této práci měl přihlížet zejména k zájmům a potřebám výrobců vozidel i nezávislých provozovatelů a měl by se rovněž zabývat možnostmi, jako jsou otevřené datové formáty popsané souborem dobře vymezených metadat, s cílem usnadnit přizpůsobení stávající informační infrastruktury.
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 a (nový)
(37a)   V zájmu zajištění účinné hospodářské soutěže na trhu, pokud jde o poskytování informací o opravách a údržbě vozidel, je třeba zdůraznit, že k takovým informacím patří i informace, jež je třeba poskytovat nezávislým provozovatelům, kteří neprovozují opravny, a to ve formátu, jenž umožňuje další elektronické zpracování, aby bylo zajištěno, že nezávislý trh s opravami a údržbou vozidel může jako celek konkurovat autorizovaným obchodním zástupcům bez ohledu na to, zda výrobce vozidla poskytuje tyto informace autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám přímo.
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 b (nový)
(37b)   Aniž je dotčena povinnost výrobců vozidel poskytovat informace o opravách a údržbě vozidel prostřednictvím své webové stránky, měl by být zachován přímý a nezávislý přístup nezávislých provozovatelů k údajům ve vozidle.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40
(40)  Členské státy by měly stanovit pravidla týkající se sankcí za porušování tohoto nařízení a zajistit, aby tato pravidla byla prováděna. Stanovené sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy každoročně podávají zprávu o uložených sankcích Komisi s cílem monitorovat soudržnost provádění těchto ustanovení.
(40)  Členské státy by měly stanovit pravidla týkající se sankcí za porušování tohoto nařízení a zajistit, aby tato pravidla byla prováděna. Stanovené sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy podávají prostřednictvím on-line databáze pravidelně zprávu o uložených sankcích Komisi s cílem monitorovat soudržnost provádění těchto ustanovení.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40 a
(40a)   Pokud příslušný orgán není schopen po replikaci všech zkušebních parametrů nebo po přihlédnutí k nim tyto výsledky empiricky ověřit, je nutné předpokládat, že se jedná o falšování.
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40 b (nový)
(40b)   Správní pokuty uložené Komisí by bylo možné použít na opatření v souvislosti s dozorem nad trhem a opatření na podporu osob negativně postižených porušením tohoto nařízení nebo na jinou podobnou činnost ve prospěch spotřebitelů nebo případně na ochranu životního prostředí.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40 c (nový)
(40c)   V případě nesouladu s právními předpisy může spotřebiteli hrozit osobní újma nebo škoda na vlastním majetku. V těchto případech by měl mít spotřebitel nárok na to, aby požadoval náhradu v souladu s příslušnými právními předpisy týkajícími se vadných výrobků nebo výrobků, které nesplňují požadavky právních předpisů, včetně směrnice Rady 85/374/EHS1a, směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES1b, příp. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES1c. Spotřebitel může navíc využít opravné prostředky obsažené ve smluvním právu, které je možné uplatnit v souladu s právními předpisy jeho členského státu.
_____________
1a Směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (Úř. věst. L 210, 7.8.1985, s. 29).
1b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží (Úř. věst. L 171, 7.7.1999, s. 12).
1c Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 21).
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45 a (nový)
(45a)   V zájmu zajištění účinné hospodářské soutěže na trhu, pokud jde o poskytování informací o opravách a údržbě vozidel, mělo by se jasně stanovit, že k takovým informacím patří i informace, jež je třeba poskytovat nezávislým provozovatelům, kteří neprovozují opravny, a to ve formátu, který umožňuje jejich další elektronické zpracování, aby bylo zajištěno, že nezávislý trh s opravami a údržbou vozidel může jako celek konkurovat autorizovaným obchodním zástupcům bez ohledu na to, zda výrobce vozidla poskytuje tyto informace autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám přímo.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – návětí
3.  Pro následující vozidla a stroje může výrobce požádat o schválení typu nebo jednotlivé schválení vozidla podle tohoto nařízení za předpokladu, že tato vozidla splňují hmotněprávní požadavky tohoto nařízení:
3.  Pro následující vozidla a stroje může výrobce požádat o schválení typu nebo jednotlivé schválení vozidla podle tohoto nařízení za předpokladu, že tato vozidla splňují požadavky tohoto nařízení:
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 – písm. b
b)  vozidla zkonstruovaná a vyrobená k použití ozbrojenými složkami, civilní ochranou, požární službou a službami odpovídajícími za udržování veřejného pořádku;
b)  vozidla zkonstruovaná a vyrobená k použití ozbrojenými složkami, civilní ochranou, požární službou, zásahovými jednotkami pro případ katastrof a službami odpovídajícími za udržování veřejného pořádku;
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Čl. 3 – návětí
Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:
Pro účely tohoto nařízení a regulačních aktů Unie uvedených v příloze IV, není-li v nich stanoveno jinak, se použijí tyto definice:
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2
(2)  „dozorem nad trhem“ se rozumí činnosti a opatření orgánů pro dozor nad trhem, jejichž cílem je zajistit, aby vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, jakož i díly a zařízení, které jsou dodávány na trh, byly v souladu s požadavky stanovenými v příslušných právních předpisech Unie a neohrožovaly zdraví, bezpečnost ani jakoukoli další oblast ochrany veřejného zájmu;
(2)  „dozorem nad trhem“ se rozumí činnost a opatření orgánů pro dozor nad trhem, jejichž cílem je zajistit, aby vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, jakož i díly a zařízení, které jsou dodávány na trh, byly v souladu s požadavky stanovenými v příslušných právních předpisech Unie a neohrožovaly zdraví, bezpečnost, životní prostředí ani žádnou další oblast ochrany veřejného zájmu, včetně práv spotřebitelů;
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7 a (nový)
(7a)   „původními díly nebo zařízením“ se rozumějí díly nebo zařízení, které jsou vyrobeny podle specifikací a výrobních norem stanovených výrobcem vozidla pro výrobu částí zařízení pro montáž daného vozidla; zahrnují díly nebo zařízení vyrobená na stejné výrobní lince jako tyto části zařízení; neprokáže-li se opak, má se za to, že díly jsou původními díly, pokud jejich výrobce osvědčí, že odpovídají kvalitě konstrukčních částí použitých při montáži dotyčného vozidla a že byly vyrobeny podle specifikací a výrobních norem výrobce vozidla;
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 9
(9)  „výrobcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná za všechna hlediska schvalování typu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku či za jednotlivé schválení vozidla nebo za postup schvalování pro díly a zařízení, za zajištění shodnosti výroby a za záležitosti dozoru nad trhem ohledně dotyčného vyrobeného vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu a zařízení nezávisle na tom, zda je tato osoba přímo zapojena do všech stupňů návrhu a výroby dotyčného vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, či nikoli;
(9)  „výrobcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná za dodržování administrativních ustanovení a technických požadavků, které se vyžadují pro obdržení schválení typu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku či za jednotlivé schválení vozidla nebo za postup schvalování pro díly a zařízení, za zajištění shodnosti výroby a za soulad s ustanoveními pro dozor nad trhem ohledně dotyčného vyrobeného vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu a zařízení nezávisle na tom, zda je tato osoba přímo zapojena do všech stupňů návrhu a výroby dotyčného vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, či nikoli;
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 16
16.  „registrací“ se rozumí stálé nebo dočasné správní povolení pro uvedení vozidla do provozu na pozemních komunikacích, které zahrnuje identifikaci vozidla a vydání pořadového čísla vozidla;
16.  „registrací“ se rozumí povolení pro uvedení vozidla do provozu na pozemních komunikacích, jehož součástí je identifikace vozidla a vydání pořadového čísla známého jako registrační značka, která může být stálá nebo dočasná, případně krátkodobá;
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 35
(35)  „typem vozidla“ se rozumí určitá kategorie vozidel, která sdílí alespoň základní kritéria stanovená v části B přílohy II a jež může zahrnovat varianty a verze tam uvedené;
(35)  „typem vozidla“ se rozumí určitá skupina vozidel, která sdílí alespoň základní kritéria stanovená v části B přílohy II a jež může zahrnovat varianty a verze tam uvedené;
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 37
(37)  „základním vozidlem“ se rozumí jakékoli vozidlo, jež se využívá v počáteční fázi vícestupňového schválení typu;
(37)  „základním vozidlem“ se rozumí jakékoli vozidlo, jež se využívá v počáteční fázi vícestupňového schválení typu, bez ohledu na to, zda se jedná o motorové vozidlo;
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 42
(42)  „jednotlivým schválením vozidla“ se rozumí postup, kterým schvalovací orgán osvědčuje, že určité vozidlo, ať již jedinečné či nikoliv, vyhovuje příslušným správním ustanovením a technickým požadavkům pro EU jednotlivé schválení vozidla a vnitrostátní jednotlivé schválení vozidla;
(42)  „jednotlivým schválením vozidla“ se rozumí postup, kterým schvalovací orgán osvědčuje, že určité vozidlo, ať již jedinečné či nikoliv, vyhovuje příslušným správním ustanovením a technickým požadavkům pro EU jednotlivé schválení vozidla nebo vnitrostátní jednotlivé schválení vozidla;
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 46
(46)  „informacemi o opravách a údržbě vozidla“ se rozumějí veškeré informace potřebné pro diagnostiku, údržbu, prohlídky, pravidelné sledování, opravy, přeprogramování nebo opětovnou inicializaci vozidla, jakož i pro montáž dílů a zařízení na vozidla, které výrobce poskytuje svým autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám, včetně následných změn a doplňků těchto informací;
(46)  „informacemi o opravách a údržbě vozidla“ se rozumějí veškeré informace potřebné pro diagnostiku, údržbu, prohlídky, kontroly technické způsobilosti motorových vozidel, opravy, přeprogramování nebo opětovnou inicializaci vozidla, jakož i pro montáž dílů a zařízení na vozidla, které výrobce používá nebo které poskytuje mj. svým autorizovaným partnerům, obchodním zástupcům, opravnám a sítím, které nabízejí výrobky nebo služby pro účely opravy nebo údržby vozidel, včetně následných změn a doplňků těchto informací;
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 55
(55)  „posouzením na místě“ se rozumí inspekce v prostorách technické zkušebny nebo jednoho z jejích subdodavatelů či poboček vykonaná schvalovacím orgánem;
(55)  „posouzením na místě“ se rozumí inspekce v prostorách technické zkušebny nebo jednoho z jejích subdodavatelů či poboček;
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 56 a (nový)
(56a)   „odpojovacím zařízením“ se rozumí jakýkoli konstrukční prvek, který svou činností brání účinnému a efektivnímu fungování schválených kontrolních a monitorovacích systémů a souladu s požadavky na schválení v celém spektru podmínek skutečného provozu.
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 88 za účelem změn přílohy II týkajících se zařazení vozidel do podkategorií, typů vozidel a typů karoserií s cílem přizpůsobit ji technickému pokroku.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 88 za účelem změn přílohy II týkajících se typů vozidel a typů karoserií s cílem přizpůsobit ji technickému pokroku.
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)
Členské státy zajistí, aby úlohy a povinnosti schvalovacích orgánů a orgánů pro dozor nad trhem byly od sebe striktně odděleny a aby tyto orgány fungovaly nezávisle na sobě.
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)
1a.   Členský stát, ve kterém je za schválení typu vozidla, včetně schválení jednotlivého typu vozidla, odpovědný více než jeden schvalovací orgán, určí jeden schvalovací orgán odpovědný za výměnu informací se schvalovacími orgány ostatních členských států a za plnění povinností stanovených v kapitole XV tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4
4.  Členské státy organizují a provádějí dozor nad trhem a kontrolu vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků vstupujících na trh v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 765/2008.
4.  Členské státy organizují a provádějí dozor nad trhem a kontrolu vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků vstupujících na trh v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 765/2008, s výjimkou jejího čl. 18 odst. 5.
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5
5.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, aby orgány pro dozor nad trhem mohly, pokud to považují za nezbytné a odůvodněné, být oprávněny ke vstupu do prostor hospodářského subjektu a zabavení nezbytných vzorků vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků za účelem provedení zkoušek souladu.
5.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, aby orgány pro dozor nad trhem mohly, pokud to považují za nezbytné a odůvodněné, být oprávněny ke vstupu do prostor hospodářského subjektu na jejich území a odběru nezbytných vzorků vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků za účelem provedení zkoušek souladu.
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6
6.  Členské státy pravidelně přezkoumávají a hodnotí, jak fungují jejich činnosti schválení typu. Tyto přezkumyposouzení se provádějí nejméně jednou za čtyři roky a jejich výsledky se sdělí ostatním členským státům a Komisi. Dotčený členský stát vypracuje souhrn výsledků přístupný pro veřejnost, zahrnující zejména údaje o počtu udělených schválení typu a totožnost jednotlivých výrobců.
6.  Členské státy pravidelně přezkoumávají a hodnotí, jak funguje jejich činnost v rámci schvalování typu, a rovněž přezkoumávají a hodnotí, zda jsou vydaná schválení typu v souladu s tímto nařízením. Uvedený přezkumhodnocení se uskuteční alespoň jednou za tři roky a o jeho výsledcích jsou uvědomeny ostatní členské státy, Evropský parlament a Komise. Výsledky budou projednány na fóru zřízeném podle článku 10. Dotyčný členský stát vypracuje úplnou zprávu o výsledcích přístupnou veřejnosti, zahrnující zejména údaje o počtu udělených nebo zamítnutých schválení typu, o předmětu certifikátů schválení typutotožnosti jednotlivých výrobců a údaje o technických zkušebnách odpovědných za dohled nad prováděním zkoušek pro schválení typu.
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7
7.  Členské státy pravidelně přezkoumávají a hodnotí, jak fungují jejich činnosti dozoru. Uvedené přezkumy a hodnocení se uskuteční alespoň jednou za čtyři roky a o jejich výsledcích jsou uvědomeny ostatní členské státy a Komise. Dotčený členský stát vypracuje souhrn výsledků přístupný pro veřejnost.
7.  Členské státy pravidelně přezkoumávají a hodnotí, jak fungují jejich činnosti dozoru. Uvedený přezkum a hodnocení se uskuteční alespoň jednou za tři roky a o jeho výsledcích jsou uvědomeny ostatní členské státy, Evropský parlament a Komise. Výsledky budou projednány na fóru zřízeném podle článku 10. Dotyčný členský stát vypracuje souhrn výsledků přístupný pro veřejnost, který bude obsahovat zejména počet vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, které jsou předmětem testování nebo jiného hodnocení. Souhrn bude obsahovat seznam těchto vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, u nichž bylo zjištěno, že nejsou v souladu s požadavky tohoto nařízení, totožnost jednotlivých výrobců a stručný popis povahy nesouladu.
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7 a (nový)
7a.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 88, pokud jde o doplnění tohoto nařízení stanovením společných kritérií pro určení, přezkoumání a posouzení schvalovacích orgánů a orgánů odpovědných za dozor nad trhem na úrovni členských států.
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)
1a.   Schvalovací orgány uplatňují a prosazují požadavky tohoto nařízení jednotným a konzistentním způsobem, který by zajistil rovné podmínky a zabránil uplatňování rozdílných norem v Unii. Při provádění činnosti spojené s auditem a dozorem související s uplatňováním tohoto nařízení tyto orgány plně spolupracují s fórem a Komisí a poskytují na vyžádání veškeré nezbytné informace.
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2
2.  Schvalovací orgány plní své povinnosti nezávisle a nestranně. V případě nutnosti zachovávají důvěrnost za účelem ochrany obchodního tajemství za předpokladu, že dodrží informační povinnost stanovenou v čl. 9 odst. 3 pro ochranu zájmů uživatelů v Unii.
2.  Schvalovací orgány plní své povinnosti nezávisle a nestranně. Zachovávají důvěrnost za účelem ochrany obchodního tajemství hospodářských subjektů za předpokladu, že dodrží informační povinnost stanovenou v čl. 9 odst. 3 pro ochranu zájmů uživatelů v Unii v souladu s příslušnými právními předpisy.
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1
Členský stát, ve kterém je za schválení vozidla, včetně schválení jednotlivého vozidla, odpovědný více než jeden schvalovací orgán, určí jeden schvalovací orgán odpovědný za výměnu informací se schvalovacími orgány ostatních členských států a za povinnosti stanovené v kapitole XV tohoto nařízení.
vypouští se
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 2
Schvalovací orgány v daném členském státě vzájemně spolupracují sdílením informací, jež jsou relevantní vzhledem k jejich úloze a funkcím.
Schvalovací orgány v daném členském státě zavedou postupy k zajištění účelné a účinné koordinace a také účelné a účinné výměny informací, jež jsou relevantní vzhledem k jejich úloze a funkcím.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)
3a.   Zjistí-li schvalovací orgán, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek není ve shodě s tímto nařízením, neprodleně to oznámí Komisi a ostatním členským státům. Ihned po obdržení tohoto oznámení informuje Komise členy fóra pro vynucování.
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 5
5.   Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví společná kritéria pro jmenování, přezkoumání a posouzení schvalovacích orgánů na vnitrostátní úrovni. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
vypouští se
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1
1.  Orgány pro dozor nad trhem provádějí pravidelné kontroly s cílem ověřit soulad vozidel, systémů, konstrukčních částísamostatných technických celků s požadavky stanovenými v tomto nařízenísprávnost schválení typu. Tyto kontroly provádějí v přiměřeném rozsahu, a to prostřednictvím kontrol dokladů, jakož i zkoušek ve skutečném provozu a laboratorních zkoušek na základě statisticky významných vzorků. Orgány pro dozor nad trhem přitom zohlední zavedené zásady hodnocení rizik, stížnosti a další informace.
1.  Orgány pro dozor nad trhem provádějí pravidelné zkoušky a kontroly v souladu s ročními programy členských států schválenými v souladu s odstavci 2 a 3, s cílem ověřit, zda jsou vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky v souladu se schváleními typu a platnými právními předpisy. Tyto zkoušky a kontroly se provádějí mimo jiné prostřednictvím laboratorních testů a emisních zkoušek ve skutečném provozu na základě statisticky významných vzorků a jsou doplněny kontrolou dokumentace. Členské státy provádějí každoročně zkoušky a kontroly na základě několika typů, které představují nejméně 20 % počtu typů uvedených na trh v členském státě v předcházejícím roce. Orgány pro dozor nad trhem přitom zohlední zavedené zásady hodnocení rizik, odůvodněné stížnosti a další příslušné informace, včetně výsledků zkoušek zveřejněných uznanými třetími stranami, nových technologií na trhu a zpráv z pravidelných technických kontrol či údajů pocházejících z dálkových monitorovacích jednotek rozmístěných u silnic.
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)
1a.   Orgány pro dozor nad trhem mohou pro technické úkoly, jako jsou například zkoušky nebo kontroly, využít nezávislé zkušební organizace. Odpovědnost za výsledky nesou i nadále orgány pro dozor nad trhem. Pokud se pro účely tohoto článku použijí technické zkušebny, orgány pro dozor nad trhem zajistí, aby byly využity jiné technické zkušebny než ty, které prováděly zkoušky související s původním schválením typu.
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 b (nový)
1b.   Orgány pro dozor nad trhem vypracují každoročně nebo jednou za několik let program dozoru nad trhem a předloží jej Komisi ke schválení. Členské státy mohou předkládat společné programy nebo společná opatření.
Vnitrostátní program dozoru nad trhem musí obsahovat alespoň tyto informace:
a)   předmět a rozsah plánované činnosti v oblasti dozoru nad trhem,
b)   podrobné informace o tom, jak bude činnost v oblasti dozoru probíhat, včetně informací o používání kontroly dokumentace, fyzických a laboratorních kontrol, o tom, jak jsou zohledněny zásady hodnocení rizik a jakým způsobem řeší odůvodněné stížnosti, velké množství konkrétních modelů vozidel používaných na jejich území, jejich části, první použití nového motoru nebo nové technologie, zprávy z pravidelných technických prohlídek a další příslušné informace, včetně informací od hospodářských subjektů nebo výsledků zkoušek zveřejněných uznanými třetími stranami;
c)   souhrn opatření přijatých v rámci předchozího programu, včetně příslušných statistických údajů týkajících se rozsahu prováděné činnosti, přijatých následných opatření a jejich výsledků. V případě víceletých programů se souhrn opatření vypracovává a předkládá Komisi a fóru pro vynucování každoročně,
d)   a podrobné informace o finančních ujednáních oznámené podle čl. 30 odst. 4, o lidských zdrojích vyčleněných pro dozor nad trhem a o jejich přiměřenosti vzhledem k plánované činnosti v oblasti dozoru nad trhem.
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2
2.  Orgány pro dozor nad trhem požádají hospodářské subjekty o zpřístupnění dokladů a informací, pokud to považují za nutné pro výkon své činnosti.
2.  Orgány pro dozor nad trhem požádají hospodářské subjekty o zpřístupnění dokladů a informací, pokud to považují za nutné pro výkon své činnosti. To zahrnuje přístup k softwaru, algoritmům, řídicím jednotkám motoru a k veškerým dalším technickým specifikacím, které orgány pro dozor nad trhem považují za nezbytné.
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3
3.  V případě vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, kterým bylo uděleno schválení typu, orgány pro dozor nad trhem řádně zohlední prohlášení o shodě předložená hospodářskými subjekty.
3.  V případě vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, kterým bylo uděleno schválení typu, orgány pro dozor nad trhem řádně zohlední prohlášení o shodě, značky schválení typu a certifikáty schválení typu předložené hospodářskými subjekty.
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1
Orgány pro dozor nad trhem přijmou vhodná opatření s cílem varovat v přiměřené lhůtě uživatele na svém území před riziky, která byla v souvislosti s určitým vozidlem, systémem, konstrukční částí a samostatným technickým celkem zjištěna, aby se zamezilo nebo omezilo riziko zranění nebo jiných škod.
Orgány pro dozor nad trhem přijmou vhodná opatření s cílem upozornit v přiměřené lhůtě uživatele na svém území na nesoulad s právními předpisy, který byl v souvislosti s určitým vozidlem, systémem, konstrukční částí a samostatným technickým celkem zjištěn, aby se zamezilo nebo omezilo riziko zranění nebo jiných škod. Tyto informace budou k dispozici na internetových stránkách příslušných orgánů pro dozor nad trhem v jasné a srozumitelné formě.
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5
5.  Rozhodnou-li se orgány pro dozor nad trhem jednoho členského státu stáhnout z trhu vozidlo, systém, konstrukční část a samostatný technický celek v souladu s čl. 49 odst. 5, uvědomí o tom daný hospodářský subjekt a případně příslušný schvalovací orgán.
5.  Rozhodnou-li se orgány pro dozor nad trhem jednoho členského státu stáhnout z trhu vozidlo, systém, konstrukční část a samostatný technický celek v souladu s čl. 49 odst. 5, uvědomí o tom daný hospodářský subjekt a příslušný schvalovací orgán.
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)
5a.   Zjistí-li orgán pro dozor nad trhem, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek není ve shodě s tímto nařízením, neprodleně to oznámí Komisi a ostatním členským státům. Ihned po obdržení tohoto oznámení informuje Komise členy fóra pro vynucování.
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6
6.  Orgány pro dozor nad trhem plní své povinnosti nezávisle a nestranně. Zachovávají v případě nutnosti důvěrnost za účelem ochrany obchodního tajemství, za předpokladu, že dodrží informační povinnost stanovenou v čl. 9 odst. 3 v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů uživatelů v Evropské unii.
6.  Orgány pro dozor nad trhem plní své povinnosti nezávisle a nestranně. Zachovávají důvěrnost za účelem ochrany obchodního tajemství hospodářských subjektů, za předpokladu, že dodrží informační povinnost stanovenou v čl. 9 odst. 3 v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů uživatelů v Evropské unii.
Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 7
7.   Členské státy provádějí pravidelný přezkum a posouzení fungování svých činností dozoru. Tyto přezkumy a posouzení se provádějí nejméně jednou za čtyři roky a jejich výsledky se sdělí ostatním členským státům a Komisi. Dotčený členský stát vypracuje souhrn výsledků, které budou zpřístupněny veřejnosti.
vypouští se
Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 8
8.   Orgány jednotlivých členských států pro dozor nad trhem koordinují své činnosti v oblasti dozoru nad trhem, vzájemně spolupracují a sdílejí výsledky těchto činností navzájem a s Komisí. Orgány pro dozor nad trhem se případně dohodnou na sdílení práce a specializací.
vypouští se
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 9
9.  Pokud je v členském státě za dozor nad trhem nebo kontroly na vnějších hranicích odpovědný více než jeden orgán, pak tyto orgány vzájemně spolupracují, což zahrnuje sdílení informací relevantních vzhledem k jejich úloze a funkcím.
9.  Pokud je v členském státě za dozor nad trhem nebo kontroly na vnějších hranicích odpovědný více než jeden orgán, pak tyto orgány zavedou postupy s cílem zajistit účinnou a efektivní koordinaci a účinné a efektivní sdílení informací relevantních vzhledem k jejich úloze a funkcím.
Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 10
10.   Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví kritéria pro určení povinného rozsahu, působnosti a četnosti kontrol pro ověření souladu s požadavky na odebraných vzorcích, jak je uvedeno v odstavci 1. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
vypouští se
Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 10 a (nový)
10a.   Po provedení každé zkoušky pro ověření souladu orgány pro dozor nad trhem zveřejní zprávu o svých zjištěních a předají svá zjištění členským státům a Komisi. Komise předá tuto zprávu členům fóra pro vynucování. Zpráva obsahuje podrobnosti týkající se posuzovaných vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, totožnost příslušného výrobce a stručný popis zjištění včetně povahy případného nesouladu.
Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1
Komise organizuje a provádí v přiměřeném rozsahu zkoušky a kontroly vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků již dodaných na trh nebo nařídí provedení těchto zkoušek s cílem ověřit, zda jsou tato vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky ve shodě se schváleními typu a platnými právními předpisy, a zajistit správnost schválení typu.
Komise s ohledem na schválené programy členských států pro dozor nad trhem schválené podle článku 8 organizuje a provádí v přiměřeném rozsahu zkoušky a kontroly vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků již dodaných na trh nebo nařídí provedení těchto zkoušek s cílem ověřit, zda jsou tato vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky ve shodě se schváleními typu a platnými právními předpisy.
Zkoušky a kontroly organizované a prováděné Komisí nebo na základě jejího pověření se týkají shody vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků v provozu.
Tyto zkoušky a kontroly se provádějí mimo jiné prostřednictvím laboratorních testů a emisních zkoušek při skutečném provozu na základě statisticky významných vzorků a jsou doplněny kontrolami dokumentace.
Komise přitom zohlední zavedené zásady hodnocení rizik, odůvodněné stížnosti a další podstatné informace, včetně výsledků testů zveřejněných uznanými třetími stranami, nové technologie na trhu a zprávy z pravidelných technických kontrol či údaje pocházející z dálkových monitorovacích jednotek rozmístěných u silnic.
Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
Aniž by byl dotčen první pododstavec, pokud Komise na základě informací poskytnutých členskými státy, žádosti jednoho člena fóra pro vynucování nebo výsledků testů zveřejněných uznanými třetími stranami usoudí, že členský stát neplní řádně své povinnosti v souvislosti se schválením typu nebo dozorem nad trhem vyplývající z tohoto nařízení, zorganizuje a sama provede, nebo požádá, aby se provedly zkoušky a kontroly vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, které již byly dodány na trh.
Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)
Komise může pro technické úkoly, jako jsou například zkoušky nebo kontroly, využít nezávislé zkušební organizace. Odpovědnost za výsledky nese i nadále Komise. Pokud se pro účely tohoto článku použijí technické zkušebny, Komise zajistí, aby byly využity jiné technické zkušebny než ty, které prováděly zkoušky související s původním schválením typu.
Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
2.  Výrobci se schválením typu nebo hospodářské subjekty na požádání dodají Komisi statisticky významný počet vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků vybraných Komisí, jež jsou reprezentativní pro vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky způsobilé k uvedení na trh v rámci daného schválení typu. K provedení zkoušek budou vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky poskytnuty v termínu a místě a na dobu podle požadavku Komise.
2.  Výrobci se schválením typu nebo hospodářské subjekty na požádání dodají Komisi statisticky významný počet vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků vybraných Komisí, jež jsou reprezentativní pro vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky způsobilé k uvedení na trh v rámci daného schválení typu. K provedení zkoušek budou vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky poskytnuty v termínu a místě a na dobu, které Komise může v závislosti na situaci požadovat.
Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)
2a.   Členské státy poskytnou veškerou nezbytnou pomoc, veškerou dokumentaci a další technickou podporu, o kterou odborníci Komise požádají, aby jim umožnily provádět zkoušky a kontroly. Členské státy zajistí, aby odborníci Komise měli přístup do všech prostor nebo jejich částí a ke všem informacím relevantním pro výkon jejich povinností, včetně elektronických informačních systémů a softwaru.
Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1
Aby Komise mohla provádět zkoušky uvedené v odstavcích 1 a 2, členské státy jí zpřístupní veškeré údaje vztahující se ke schválení typu vozidla, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, jež jsou předmětem zkoušek pro ověření souladu s požadavky. Tyto údaje zahrnují alespoň informace obsažené v certifikátu schválení typu a v jeho přílohách uvedených v čl. 26 odst. 1.
Aby Komise mohla provádět zkoušky uvedené v odstavcích 1 a 2, členské státy jí neprodleně zpřístupní veškeré údaje vztahující se ke schválení typu vozidla, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, jež jsou předmětem zkoušek pro ověření souladu s požadavky. Tyto údaje zahrnují alespoň informace obsažené v certifikátu schválení typu a v jeho přílohách uvedených v čl. 26 odst. 1.
Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4
4.  Výrobci vozidel zveřejní údaje potřebné pro účely zkoušek prováděných třetími stranami, jejichž cílem je ověření souladu s požadavky. Komise přijme prováděcí akty, jež definují, které údaje se mají zveřejnit a podmínky tohoto zveřejnění podléhajícího ochraně obchodního tajemství a osobních údajů podle právních předpisů Unie a vnitrostátních předpisů. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
4.  Výrobci vozidel bezplatně a bez zbytečného prodlení zpřístupní údaje potřebné pro účely zkoušek prováděných uznanými třetími stranami, jejichž cílem je ověření souladu s požadavky. Tyto údaje zahrnují všechny parametry a nastavení, které jsou nezbytné pro přesné opakování zkušebních podmínek uplatněných při zkouškách pro schválení typu. Všechny poskytnuté údaje budou zpracovávány s ohledem na legitimní ochranu obchodních informací. Komise přijme prováděcí akty, jež definují, které údaje se mají zpřístupnit a podmínky tohoto zpřístupnění, včetně podmínek pro poskytnutí přístupu k těmto informacím prostřednictvím on-line databáze uvedené v článku 10a, přičemž zohlední ochranu obchodního tajemství a osobních údajů podle právních aktů Unie a vnitrostátních právních předpisů. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
Pozměňovací návrh 98
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 a (nový)
4a.   Komise organizuje a provádí společné audity schvalovacích orgánů a vnitrostátních orgánů pro dozor nad trhem s cílem ověřit, zda konzistentně provádějí požadavky tohoto nařízení a vykonávají své úkoly nezávisle a důsledně. Po konzultaci s fórem přijme Komise roční plán společných auditů, v němž se při určování frekvence posuzování zohlední výsledky předchozích přezkumů. V případech, kdy má Komise důvod domnívat se, že schvalovací orgán neplní své povinnosti podle tohoto nařízení, může požadovat, aby se společné audity prováděly každoročně.
Pozměňovací návrh 99
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 b (nový)
4b.   Pro provedení tohoto úkolu se Komise obrátí na nezávislé auditory smluvně zajištěné jako třetí strany na základě otevřeného výběrového řízení. Auditoři plní své povinnosti nezávisle a nestranně. Auditoři zachovávají důvěrnost v zájmu ochrany obchodního tajemství v souladu s platnými právními předpisy. Členské státy poskytnou veškerou nezbytnou pomoc a veškerou dokumentaci a podporu, o kterou auditoři požádají, aby jim umožnily provádět jejich úkoly. Členské státy zajistí, aby auditoři měli přístup do všech prostor nebo jejich částí a ke všem informacím relevantním pro plnění jejich úkolů, včetně elektronických informačních systémů a softwaru. Na požádání může být členský stát oprávněn vyslat pozorovatele ke společnému auditu organizovanému podle tohoto článku. Tito pozorovatelé nemají žádný vliv na rozhodnutí týkající se výsledku společného auditu.
Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 c (nový)
4c.   Výsledky společného auditu jsou sděleny všem členským státům a Komisi a souhrn výsledků se zveřejní. Projedná se na fóru zřízeném podle článku 10.
Pozměňovací návrh 101
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 d (nový)
4d.   Dotčený členský stát poskytne Komisi a ostatním členským státům informace o způsobu, jakým zohlednil doporučení vyplývající ze společného auditu uvedeného v odstavci 4c.
Pozměňovací návrh 102
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 e (nový)
4e.   Komise si může vyžádat další informace od členských států a jejich vnitrostátních schvalovacích orgánů a orgánů pro dozor nad trhem, pokud má důvod se po přezkumu v rámci fóra domnívat, že existují případy nesouladu s tímto nařízením. Členské státy a jejich příslušné orgány poskytnou tyto informace bez zbytečného prodlení.
Pozměňovací návrh 103
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 2
Pokud uvedené zkoušky a kontroly zpochybní správnost samotného schválení typu, Komise uvědomí dotčený schvalovací orgán nebo orgány a fórum pro výměnu informací o vynucování.
Pokud uvedené zkoušky a kontroly zpochybní správnost samotného schválení typu, Komise neprodleně uvědomí dotčený schvalovací orgán nebo orgány a členské státy a členy fóra pro vynucování.
Pozměňovací návrh 104
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový)
Komise přijme vhodná opatření s cílem upozornit v přiměřené lhůtě uživatele na území Unie, včetně příslušných schvalovacích orgánů, na jakýkoli nesoulad, který byl v souvislosti s určitým vozidlem, systémem, konstrukční částí a samostatným technickým celkem zjištěn, aby se zamezilo nebo omezilo riziko zranění nebo jiných škod. Tyto informace budou k dispozici také na internetových stránkách příslušných orgánů pro dozor nad trhem v jasné a srozumitelné formě.
Pozměňovací návrh 105
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 3
Komise zveřejní zprávu o svých zjištěních vždy poté, co provede jakékoli zkoušky pro ověření souladu.
Po provedení každé zkoušky pro ověření souladu Komise zpřístupní veřejnosti zprávu o svých zjištěních a předá svá zjištění členským státům a členům fóra pro vynucování. Zpráva obsahuje podrobnosti týkající se posuzovaných vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, totožnost příslušného výrobce a stručný popis zjištění včetně povahy případného nesouladu a v případě potřeby doporučení členským státům ohledně následných opatření.
Pozměňovací návrh 106
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1
1.  Komise zřídí fórum pro výměnu informací o vynucování (dále jen fórum) a předsedá mu.
1.  Komise zřídí fórum pro vynucování (dále jen fórum), předsedá mu a řídí jej.
Pozměňovací návrh 107
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2
Fórum je složeno z členů jmenovaných členskými státy.
Fórum je složeno z členů jmenovaných členskými státy, včetně jejich schvalovacích orgánů a orgánů pro dozor nad trhem.
Kdykoli je to vhodné a nejméně jednou ročně přizve fórum na svá zasedání také pozorovatele. Pozvaní pozorovatelé zahrnují zástupce Evropského parlamentu, technických zkušeben, uznaných zkušebních organizací třetích stran, zástupce průmyslu nebo jiných relevantních hospodářských subjektů, nevládních organizací působících v oblasti bezpečnosti a životního prostředí a skupin spotřebitelů. Pozorovatelé, kteří jsou k jednání fóra přizváni, tvoří široký, reprezentativní a vyvážený vzorek unijních a vnitrostátních orgánů zastupujících příslušné zúčastněné strany.
Pozměňovací návrh 108
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)
1a.   Komise zveřejní na své internetové stránce harmonogram schůzí, pořad jednání a zápis, včetně prezenční listiny.
Pozměňovací návrh 109
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1
Úkolem fóra je koordinovat síť vnitrostátních orgánů odpovědných za schvalování typu a dozor nad trhem.
Úkolem fóra je koordinovat síť vnitrostátních orgánů odpovědných za schvalování typu a dozor nad trhem s cílem usnadnit provádění tohoto nařízení, zejména pokud jde o požadavky týkající se posuzování, určování a monitorování určených subjektů a všeobecného uplatňování požadavků stanovených v tomto nařízení.
Pozměňovací návrh 110
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2
Mezi jeho poradní úkoly patří mimo jiné prosazování osvědčených postupů, výměna informací o problémech týkajících se vynucování, o spolupráci, o vývoji pracovních metod a nástrojů, o vývoji elektronické výměny informací, o hodnocení harmonizovaných projektů v oblasti vynucování, o sankcích a společných kontrolách.
Mezi jeho úkoly patří:
a)   posuzovat odůvodněné stížnosti, důkazy nebo jiné relevantní informace týkající se případného nesouladu předložené uznanými třetími stranami;
b)   společně projednávat a posuzovat programy členských států pro dozor nad trhem po jejich předložení Komisi;
c)   vyměňovat si informace v souvislosti s novými technologiemi, které jsou, nebo brzy budou dostupné na trhu;
d)   posuzovat výsledky přezkumů fungování schvalovacích orgánů, jak podle čl. 6 odst. 6, tak vyplývajících ze společného auditu podle čl. 71 odst. 8;
e)   přezkoumávat výsledky posouzení fungování dozoru nad trhem;
f)   posuzovat výsledky posouzení fungování technických zkušeben, jak podle čl. 80 odst. 3a, tak vyplývajících ze společného posouzení podle čl. 80 odst. 4; a 
g)   posuzovat alespoň každé dva roky účinnost vynucování, případně včetně souladu a účinnosti všech oprav, stažení nebo sankcí uplatněných členskými státy v případě, že se nesoulad týkal vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků uvedených na trh ve více než jednom členském státě.
Pozměňovací návrh 111
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)
2a.   Pokud má Komise po přezkumu v rámci fóra důvod se domnívat, že existují případy nesouladu s tímto nařízením, může si vyžádat další informace od členských států a jejich vnitrostátních schvalovacích orgánů a orgánů pro dozor nad trhem. Členské státy a jejich příslušné orgány poskytnou tyto informace bez zbytečného prodlení.
Pozměňovací návrh 112
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 b (nový)
2b.   Komise každoročně zveřejní zprávu o činnosti fóra. Tato zpráva obsahuje podrobné vysvětlení posuzovaných otázek, opatření vyplývající z těchto jednání a odůvodnění těchto opatření, a to i v případě, že se žádná opatření neplánují. Komise předloží zprávu o činnosti fóra každý rok Evropskému parlamentu.
Pozměňovací návrh 113
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 c (nový)
2c.   Pokud Komise prokáže, že dotčený schvalovací orgán po společném auditu porušil kterýkoli z požadavků tohoto nařízení, okamžitě informuje členské státy, Evropský parlament a Komisi. Komise může přijmout veškerá nezbytná opatření k řešení nesouladu. V určitých případech a s náležitým ohledem na povahu nesouladu je Komise oprávněna dotčenému schvalovacímu orgánu pozastavit nebo odejmout oprávnění k přijímání žádostí o certifikáty EU schválení typu podle článku 21.
Pozměňovací návrh 114
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 c – pododstavec 1 a (nový)
Do dvou měsíců po pozastavení nebo odejmutí oprávnění tomuto orgánu podle odstavce 3 předloží Komise členským státům zprávu o svých zjištěních v souvislosti s uvedeným nesouladem. Je-li nezbytné zajistit bezpečnost vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků již uvedených na trh, vydá Komise pokyny dotčeným schvalovacím orgánům, aby v rozumné lhůtě pozastavily nebo odňaly veškeré certifikáty, které byly vydány neoprávněně.
Pozměňovací návrh 115
Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)
Článek 10a
On-line databáze
1.   Komise vytvoří on-line databázi pro bezpečnou elektronickou výměnu informací o postupech schvalování typu, vydaných povoleních, dozoru nad trhem a dalších příslušných činnostech mezi vnitrostátními schvalovacími orgány, orgány pro dozor nad trhem, členskými státy a Komisí.
2.   Komise odpovídá za koordinaci přístupu s příslušnými orgány a přijímání pravidelných aktualizací a za bezpečnost a zachování důvěrnosti údajů týkajících se záznamů vedených v databázi.
3.   Členské státy poskytnou do databáze informace požadované podle článku 25. Kromě toho poskytnou údaje o identifikačním čísle registrovaných vozidel a registračním čísle vozidla přiděleném vozidlu v souladu se směrnicí Rady 1999/37/EC1a a poskytnou Komisi pravidelné aktualizace. Tyto informace jsou dostupné ve formátu umožňujícím vyhledávání.
4.   Komise zřídí rozhraní mezi databází a systémem včasného varování EU (RAPEX) a informačním a komunikačním systémem pro dozor nad trhem (ICSMS), aby byl usnadněn dozor nad trhem a zajištěna koordinace, jednotnost a přesnost informací poskytovaných spotřebitelům a třetím stranám.
5.   Komise rovněž vytvoří veřejně přístupné rozhraní, které obsahuje informace uvedené v příloze IX a podrobnosti o schvalovacím orgánu, který vydává certifikát schválení typu podle článku 24, a o technických zkušebnách, které provedly zkoušky požadované podle článku 28. Komise zajistí, aby byly tyto informace dostupné ve formátu umožňujícím vyhledávání.
Komise rovněž v souladu s prováděcími akty přijatými podle čl. 9 odst. 4 zajistí přístup k informacím nezbytným pro zkoušky pro ověření souladu.
6.   Jako součást databáze vytvoří Komise nástroj pro nahrávání výsledků zkoušek třetích stran a stížností týkajících se výkonu vozidel, systémů, konstrukčních částí a dalších technických celků. Informace poskytované prostřednictvím tohoto nástroje se zohlední v souvislosti s činností v oblasti dozoru nad trhem uvedenou v článcích 8 a 9.
7.   Pro posouzení vhodnosti využívání systému IMI k výměně informací na základě tohoto článku se zahájí pilotní projekt, a to do ... [3 měsíce po vstupu tohoto nařízení v platnost].
__________________
1a Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel (Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 57).
Pozměňovací návrh 116
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1
1.  Výrobce zajistí, aby vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které vyrobil a které byly uvedeny na trh nebo uvedeny do provozu, byly vyrobeny a schváleny v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení.
1.  Výrobce zajistí, aby vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které jsou uvedeny na trh nebo byly uvedeny do provozu, byly vyrobeny a schváleny v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení a aby byly nadále v souladu s těmito požadavky bez ohledu na použitou zkušební metodu.
Pozměňovací návrh 117
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
Výrobce odpovídá schvalovacímu orgánu za všechny aspekty postupu schvalování a za zajištění shodnosti výroby bez ohledu na použitou zkušební metodu.
Pozměňovací návrh 118
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4
4.  Pro účely EU schválení typu jmenuje výrobce usazený mimo Unii jediného zástupce usazeného v Unii, aby jej zastupoval před schvalovacím orgánem. Dotyčný výrobce jmenuje také jediného zástupce usazeného v Unii pro účely dozoru nad trhem, což může být tentýž zástupce, jako byl jmenován pro účely EU schválení typu.
4.  Pro účely EU schválení typu jmenuje výrobce vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků usazený mimo Unii jediného zástupce usazeného v Unii, aby jej zastupoval před schvalovacím orgánem. Dotyčný výrobce jmenuje také jediného zástupce usazeného v Unii pro účely dozoru nad trhem, což může být tentýž zástupce, jako byl jmenován pro účely EU schválení typu.
Pozměňovací návrh 119
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4 a (nový)
4a.   Při podání žádosti o EU schválení typu výrobce zajistí, aby při konstrukci vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků nebyly použity strategie či jiné prostředky, které by zbytečně měnily výkon prokázaný během příslušných zkušebních postupů, kdy jsou tato vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky v provozu v podmínkách, které lze odůvodněně očekávat v běžném provozu a při běžném používání.
Výrobce zpřístupní veškeré strategie řízení motoru, které by mohly být použity buď prostřednictvím hardwaru, nebo softwaru. Výrobce zpřístupní veškeré relevantní informace týkající se těchto strategií řízení, včetně použitého softwaru, parametrů každé takové strategie a technického zdůvodnění, proč jsou nezbytné.
Pozměňovací návrh 120
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5
5.   Výrobce odpovídá schvalovacímu orgánu za všechna hlediska postupu schvalování a za zajištění shodnosti výroby, ať již je výrobce přímo zapojen do všech stupňů výroby vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, či nikoliv.
vypouští se
Pozměňovací návrh 121
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 6 a (nový)
6a.   Výrobce provede v zájmu ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti spotřebitelů šetření a vede knihu stížností a záznamy o případech neshody vozidel, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků, dílů nebo zařízení, která byla uvedena na trh, a o těchto kontrolách průběžně informuje své distributory.
Jestliže počet stížností a případů neshody u zařízení souvisejících s bezpečností nebo emisemi překročí 30 případů, nebo 1 procento z celkového počtu – podle toho, která hodnota je vyšší – vozidel, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků, dílů nebo zařízení určitého typu, varianty nebo verze, které byly uvedeny na trh, je třeba zaslat neprodleně podrobné informace příslušnému schvalovacímu orgánu odpovědnému za vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek, díl nebo zařízení, jakož i Komisi.
Informace obsahují popis problému a podrobné údaje potřebné k identifikaci dotčeného typu, varianty a verze vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu nebo zařízení. Tyto údaje včasného varování slouží k rozpoznání potenciálních trendů ve stížnostech spotřebitelů a k prošetření toho, zda je třeba, aby výrobce inicioval stažení z oběhu, a pro účely činnosti členských států a Komise v oblasti dozoru nad trhem.
Pozměňovací návrh 122
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 7 a (nový)
7a.   Výrobce zajistí, aby uživatel vozidla na základě předchozích informací souhlasil se zpracováním a přenosem všech údajů, které vznikají při používání vozidla, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791a. V případě, že zpracování údajů a jejich předávání není povinné pro bezpečné fungování vozidla, výrobce zajistí, aby uživatel vozidla měl možnost rozhodnout se odpojit předávání údajů a měl informace o tom, jak může sám odpojení provést.
__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o rušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
Pozměňovací návrh 123
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1
Výrobce, který se domnívá, že vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek nebo díl či zařízení, které byly uvedeny na trh nebo do provozu, nejsou ve shodě s tímto nařízením nebo že schválení typu bylo uděleno na základě nesprávných údajů, přijme neprodleně vhodná opatření, která jsou nezbytná k uvedení tohoto vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu či zařízení ve shodu, případně k jeho stažení z trhu nebo z oběhu.
Pokud se výrobce domnívá, že vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek nebo díl či zařízení, které byly uvedeny na trh nebo do provozu, nejsou ve shodě s tímto nařízením nebo že schválení typu bylo uděleno na základě nesprávných údajů, přijme neprodleně vhodná opatření, která jsou nezbytná k uvedení tohoto vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu či zařízení ve shodu, případně k jeho stažení z trhu nebo z oběhu.
Pozměňovací návrh 124
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2
2.  Pokud vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek, díl nebo zařízení představuje závažné nebezpečí, výrobce okamžitě poskytne podrobné informace o neshodě a o přijatých opatřeních schvalovacím orgánům a orgánům pro dozor nad trhem členských států, v nichž došlo k dodání na trh nebo uvedení do provozu tohoto vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu nebo zařízení.
2.  Pokud vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek, díl nebo zařízení představuje závažné nebezpečí, výrobce okamžitě poskytne podrobné informace o neshodě a riziku a o přijatých opatřeních schvalovacím orgánům a orgánům pro dozor nad trhem členských států, v nichž došlo k dodání na trh nebo uvedení do provozu tohoto vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu nebo zařízení.
Pozměňovací návrh 125
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1
Výrobce uchovává dokumentaci uvedenou v čl. 24 odst. 4 po období deseti let poté, co bylo vozidlo uvedeno na trh, přičemž u systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku tato doba činí pět let.
Výrobce uchovává dokumentaci uvedenou v čl. 24 odst. 4 a kromě toho uchovává výrobce vozidla pro potřebu schvalovacích orgánů kopii prohlášení o shodě uvedeného v článku 34, a to po období deseti let po skončení platnosti EU schválení typu pro vozidla a po období pěti let po skončení platnosti EU schválení typu pro systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek.
Pozměňovací návrh 126
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 2
Výrobce vozidla uchovává pro potřebu schvalovacích orgánů kopii prohlášení o shodě uvedenou v článku 34.
vypouští se
Pozměňovací návrh 127
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1
Výrobce předloží vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti a prostřednictvím schvalovacího orgánu kopii certifikátu EU schválení typu nebo povolení uvedené v čl. 55 odst. 1, které prokazuje shodu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku v jazyce, který je vnitrostátnímu orgánu snadno srozumitelný.
Výrobce předloží vnitrostátnímu orgánu nebo Komisi na základě odůvodněné žádosti tohoto orgánu nebo Komise a prostřednictvím schvalovacího orgánu kopii certifikátu EU schválení typu nebo povolení uvedené v čl. 55 odst. 1, které prokazuje shodu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, dílu nebo zařízení v jazyce, který je snadno srozumitelný.
Pozměňovací návrh 128
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2
Výrobce poskytne vnitrostátnímu orgánu na jeho odůvodněnou žádost součinnost při veškerých opatřeních přijatých v souladu s článkem 20 nařízení (ES) č. 765/2008 s cílem odstranit riziko vyvolané vozidlem, systémem, konstrukční částí, samostatným technickým celkem, dílem nebo zařízením, jež dodal na trh.
Výrobce poskytne vnitrostátnímu orgánu nebo Komisi na odůvodněnou žádost tohoto orgánu nebo Komise součinnost při veškerých opatřeních přijatých v souladu s článkem 20 nařízení (ES) č. 765/2008 s cílem odstranit riziko vyvolané vozidlem, systémem, konstrukční částí, samostatným technickým celkem, dílem nebo zařízením, jež dodal na trh.
Pozměňovací návrh 129
Návrh nařízení
Čl. 13 – název
Povinnosti zástupců výrobce v oblasti dozoru nad trhem
Povinnosti zástupců výrobce
Pozměňovací návrh 130
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – návětí
1.  Zástupce výrobce pro dozor nad trhem vykonává úkoly stanovené v plné moci, kterou obdržel od výrobce. Tato plná moc musí zástupci umožňovat alespoň:
1.  Zástupce výrobce vykonává úkoly stanovené v plné moci, kterou obdržel od výrobce. Tato plná moc musí zástupci umožňovat alespoň:
Pozměňovací návrh 131
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. a
a)  mít přístup k dokumentaci uvedené v článku 22 a k prohlášení o shodě uvedeném v článku 34 v jednom z úředních jazyků Unie. Tato dokumentace je k dispozici schvalovacím orgánům po období deseti let poté, co bylo vozidlo uvedeno na trh, přičemž u systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku tato doba činí pět let;
a)  mít přístup k certifikátu schválení typu a jeho přílohám a k prohlášení o shodě v jednom z úředních jazyků Unie. Tato dokumentace je k dispozici schvalovacím orgánům a orgánům pro dozor nad trhem po období deseti let poté, co bylo vozidlo uvedeno na trh, přičemž u systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku tato doba činí pět let;
Pozměňovací návrh 132
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. b
b)  podávat schvalovacímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výroby vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku;
b)  podávat schvalovacímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výroby vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, včetně veškerých technických specifikací při schvalování typu a přístupu k softwaru a algoritmům;
Pozměňovací návrh 133
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – návětí
3.  Podrobnosti o změně zohlední alespoň tato hlediska:
3.  Podrobnosti o změně plné moci zohlední alespoň tato hlediska:
Pozměňovací návrh 134
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1
Před uvedením na trh vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které obdržely schválení typu, dovozce ověří, že schvalovací orgán zkompletoval schvalovací dokumentaci uvedenou v čl. 24 odst. 4 a že systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek nese požadovanou značku schválení typu a je v souladu s čl. 11 odst. 7.
Před uvedením na trh vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které obdržely schválení typu, dovozce ověří, že vozidlo má platný certifikát schválení typu a že konstrukční část nebo samostatný technický celek nese požadovanou značku schválení typu a je v souladu s čl. 11 odst. 7.
Pozměňovací návrh 135
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3
3.  Domnívá-li se dovozce, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek není ve shodě s požadavky tohoto nařízení, zejména že neodpovídá svému schválení typu, nesmí vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek uvést na trh, umožnit jejich uvedení do provozu nebo zaregistrovat, dokud nebudou uvedeny ve shodu. Pokud se navíc domnívá, že vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek, díl nebo zařízení představuje závažné nebezpečí, informuje o tom výrobce a orgány pro dozor nad trhem. V případě vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, kterým bylo uděleno schválení typu, informuje rovněž schvalovací orgán, který udělil souhlas.
3.  Domnívá-li se dovozce, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek není ve shodě s požadavky tohoto nařízení, zejména pokud neodpovídá svému schválení typu, nesmí dovozce vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek uvést na trh, umožnit jejich uvedení do provozu nebo zaregistrovat, dokud nebudou uvedeny ve shodu. Pokud se dovozce navíc domnívá, že vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek, díl nebo zařízení představuje závažné nebezpečí, informuje o tom výrobce a orgány pro dozor nad trhem. V případě vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, kterým bylo uděleno schválení typu, informuje rovněž schvalovací orgán, který udělil souhlas.
Pozměňovací návrh 136
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6
6.  Dovozce provede v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů šetření a vede knihu stížností a stažení vozidel, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků, dílů nebo zařízení, která byla uvedena na trh, z oběhu a o těchto kontrolách průběžně informuje své distributory.
6.  Dovozce provede v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů šetření a vede knihu stížností, případů neshody a stažení vozidel, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků, dílů nebo zařízení, která byla uvedena na trh, z oběhu a o těchto stížnostech a staženích průběžně informuje své distributory.
Pozměňovací návrh 137
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6 a (nový)
6a.   Dovozce neprodleně informuje příslušného výrobce o stížnostech a zprávách týkajících se rizik, podezřelých událostí, neshody vozidel, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků, dílů nebo zařízení, které uvedl na trh.
Pozměňovací návrh 138
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1
1.  Pokud vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, které dovozce uvedl na trh, není ve shodě s tímto nařízením, přijme dovozce okamžitě vhodná opatření, která jsou nezbytná k uvedení tohoto vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku ve shodu, případně k jeho stažení z trhu nebo z oběhu.
1.  Pokud vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, které dovozce uvedl na trh, není ve shodě s tímto nařízením, přijme dovozce okamžitě vhodná opatření, která jsou nezbytná k uvedení tohoto vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku ve shodu pod kontrolou výrobce, případně k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dovozce rovněž informuje výrobce a schvalovací orgán, který udělil schválení typu.
Pozměňovací návrh 139
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1
Pokud vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek, díl nebo zařízení představuje závažné nebezpečí, dovozce okamžitě poskytne podrobné informace o závažném nebezpečí výrobci, schvalovacím orgánům a orgánům pro dozor nad trhem členských států, v nichž došlo k dodání na trh tohoto vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu nebo zařízení.
Pokud vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek, díl nebo zařízení, které bylo uvedeno na trh, představuje závažné nebezpečí, dovozce okamžitě poskytne podrobné informace o závažném nebezpečí výrobci, schvalovacím orgánům a orgánům pro dozor nad trhem členských států, v nichž došlo k dodání na trh tohoto vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu nebo zařízení.
Pozměňovací návrh 140
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1
Distributor před dodáním na trh, registrací nebo uvedením do provozu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku ověří, zda toto vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek nese povinný štítek nebo značku schválení typu, zda jsou k němu přiloženy požadované dokumenty, pokyny a bezpečnostní informace požadované článkem 63 v úředním jazyce či jazycích příslušného členského státu a zda výrobce a dovozce splnil požadavky stanovené v čl. 11 odst. 7, popřípadě čl. 14 odst. 4.
1.   Distributor před dodáním na trh, registrací nebo uvedením do provozu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku ověří, zda toto vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek nese povinný štítek nebo značku schválení typu, zda jsou k němu přiloženy požadované dokumenty, pokyny a bezpečnostní informace požadované článkem 63 v úředním jazyce či jazycích příslušného členského státu a zda výrobce a dovozce splnil požadavky stanovené v čl. 11 odst. 7, popřípadě čl. 14 odst. 4.
2.   Distributor provede v zájmu ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti spotřebitelů šetření stížností a záznamů o případech neshody vozidel, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků, dílů nebo zařízení, které uvedl na trh. Veškeré stížnosti nebo případy neshody týkající se ochrany životního prostředí nebo bezpečnostních hledisek vozidla se navíc neprodleně oznámí dovozci nebo výrobci.
Pozměňovací návrh 141
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1
1.  Domnívá-li se distributor, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek není ve shodě s požadavky tohoto nařízení, nesmí vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek dodat na trh, zaregistrovat nebo uvést do provozu, dokud nebudou uvedeny ve shodu.
1.  Domnívá-li se distributor, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek není ve shodě s požadavky tohoto nařízení, informuje výrobce, dovozce a schvalovací orgán, který udělil schválení typu, o této skutečnosti a nesmí vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek uvést na trh, umožnit jejich uvedení do provozu nebo zaregistrovat, dokud nebudou uvedeny ve shodu.
Pozměňovací návrh 142
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2
2.  Distributor, který se domnívá, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, který uvedl na trh, není ve shodě s tímto nařízením, informuje výrobce nebo dovozce s cílem zajistit, aby byla v souladu s čl. 12 odst. 1 nebo čl. 15 odst. 1 přijata vhodná opatření nezbytná k uvedení tohoto vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku ve shodu, případně k jeho stažení z trhu nebo z oběhu.
2.  Pokud se distributor domnívá, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, který uvedl na trh, není ve shodě s tímto nařízením, distributor informuje výrobce, dovozce a schvalovací orgán, který udělil schválení typu, s cílem zajistit, aby byla v souladu s čl. 12 odst. 1 nebo čl. 15 odst. 1 přijata vhodná opatření nezbytná k uvedení tohoto vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku ve shodu, případně k jeho stažení z trhu nebo z oběhu.
Pozměňovací návrh 143
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3
3.  Pokud vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek, díl nebo zařízení představuje závažné nebezpečí, distributor okamžitě poskytne podrobné informace o závažném nebezpečí výrobci, dovozci, schvalovacím orgánům a orgánům pro dozor nad trhem členských států, v nichž došlo k uvedení na trh tohoto vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu nebo zařízení. Distributor je rovněž informuje o všech učiněných krocích a uvede podrobnosti zejména o závažném nebezpečí a o nápravných opatřeních přijatých výrobcem.
3.  Pokud vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek, díl nebo zařízení představuje závažné nebezpečí, distributor okamžitě poskytne podrobné informace o závažném nebezpečí výrobci, dovozci, schvalovacím orgánům a orgánům pro dozor nad trhem členských států, v nichž došlo k uvedení na trh tohoto vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu nebo zařízení. Distributor je rovněž informuje o všech učiněných krocích a uvede podrobnosti o nápravných opatřeních přijatých výrobcem.
Pozměňovací návrh 144
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4
4.  Distributor poskytne vnitrostátnímu orgánu na jeho odůvodněnou žádost součinnost při veškerých opatřeních přijatých v souladu s článkem 20 nařízení (ES) č. 765/2008 s cílem odstranit riziko vyvolané vozidlem, systémem, konstrukční částí, samostatným technickým celkem, dílem nebo zařízením, jež dodal na trh.
4.  Distributor poskytne vnitrostátnímu orgánu nebo Komisi na odůvodněnou žádost tohoto orgánu nebo Komise součinnost při veškerých opatřeních přijatých v souladu s článkem 20 nařízení (ES) č. 765/2008 s cílem odstranit riziko vyvolané vozidlem, systémem, konstrukční částí, samostatným technickým celkem, dílem nebo zařízením, jež dodal na trh.
Pozměňovací návrh 145
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2
2.  Pro schválení typu systému, schválení typu konstrukční části a schválení typu samostatného technického celku se použije pouze jednorázové schválení typu.
2.  Aniž jsou dotčeny požadavky regulačních aktů uvedených v příloze IV, pro schválení typu systému, schválení typu konstrukční části a schválení typu samostatného technického celku se použije pouze jednorázové schválení typu.
Pozměňovací návrh 146
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 4
4.  EU schválení typu pro závěrečný stupeň dokončení se udělí teprve poté, co schvalovací orgán ověřil, že typ vozidla schválený v závěrečném stupni splňuje v době schválení všechny platné technické požadavky. Ověření zahrnuje dokumentární kontrolu všech požadavků pro EU schválení typu neúplného vozidla, které je uděleno v rámci vícestupňového postupu schválení typu, a to i v případě, že je uděleno pro jinou kategorii vozidla.
4.  EU schválení typu pro závěrečný stupeň dokončení se udělí teprve poté, co schvalovací orgán ověřil, že typ vozidla schválený v závěrečném stupni splňuje v době schválení všechny platné technické požadavky, v souladu s postupy uvedenými v příloze XVII. Ověření zahrnuje dokumentární kontrolu všech požadavků pro EU schválení typu neúplného vozidla, které je uděleno v rámci vícestupňového postupu schválení typu, včetně případu, že je uděleno pro jinou kategorii vozidla. Zahrnuje rovněž kontrolu toho, že výkonnost systémů, kterým bylo uděleno schválení typu odděleně, je i po jejich začlenění do vozidla stále ve shodě s danými schváleními typu.
Pozměňovací návrh 147
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 5
5.  Výběrem schválení typu uvedeného v odstavci 1 nejsou dotčeny příslušné hmotněprávní požadavky, kterým musí schvalovaný typ vozidla vyhovět v době vydání schválení typu vozidla.
5.  Výběrem schválení typu uvedeného v odstavci 1 nejsou dotčeny žádné příslušné požadavky, kterým musí schvalovaný typ vozidla vyhovět v době vydání schválení typu vozidla.
Pozměňovací návrh 148
Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 6 a (nový)
6a.   Výrobce dá schvalovacímu orgánu k dispozici tolik vozidel, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, kolik je jich podle příslušných regulačních aktů potřeba k provedení požadovaných zkoušek.
Pozměňovací návrh 149
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 2
2.  Pro konkrétní typ vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku lze podat pouze jednu žádost, a to pouze v jednom členském státě.
2.  Pro konkrétní typ vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku lze podat pouze jednu žádost, a to pouze v jednom členském státě. Jakmile je žádost podána, výrobci už není povoleno postup přerušit a podat jinou žádost pro stejný typ u jiného schvalovacího orgánu nebo v jiné technické zkušebně. Kromě toho, pokud je schválení typu odmítnuto, nebo vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek neprojde zkouškou v technické zkušebně, výrobci není povoleno podat další žádost pro stejný typ u jiného schvalovacího orgánu nebo v jiné technické zkušebně.
Pozměňovací návrh 150
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. a
a)  informační dokument stanovený v příloze I pro jednorázové či kombinované schválení typu nebo v příloze III pro postupné schválení typu;
a)  informační dokument stanovený v příloze I pro jednorázové či kombinované schválení typu vozidla nebo v příloze III pro postupné schválení typu vozidla nebo v příslušných regulačních aktech v případě schválení systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku;
Pozměňovací návrh 151
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1 – písm. d
d)  veškeré další informace požadované schvalovacím orgánem v rámci postupu podávání žádosti.
d)  veškeré další informace požadované schvalovacím orgánem v rámci postupu schválení typu.
Pozměňovací návrh 152
Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2
2.  Dokumentace musí být dodána v elektronickém formátu, který poskytne Komise, ale může být dodána také v papírové podobě.
2.  Dokumentace musí být dodána v elektronickém formátu.
Pozměňovací návrh 153
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1
K žádosti o postupné schválení typu se kromě dokumentace podle článku 22 připojí úplný soubor certifikátů EU schválení typu včetně protokolů o zkouškách požadovaných podle použitelných aktů uvedených v příloze IV.
K žádosti o postupné schválení typu se kromě dokumentace podle článku 22 připojí úplný soubor certifikátů EU schválení typu, včetně protokolů o zkouškách a dokumentů obsahujících informace požadovaných podle regulačních aktů uvedených v příloze IV.
Pozměňovací návrh 154
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2
V případě žádosti o schválení typu systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku podle použitelných aktů, jejichž seznam je uveden v příloze IV, má schvalovací orgán přístup k související dokumentaci, a to až do okamžiku, kdy je vydáno nebo odmítnuto schválení typu vozidla.
V případě žádosti o schválení typu systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku podle regulačních aktů, jejichž seznam je uveden v příloze IV, má schvalovací orgán přístup k související dokumentaci a informačním dokumentům, a to až do okamžiku, kdy je vydáno nebo odmítnuto schválení typu vozidla.
Pozměňovací návrh 155
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1
K žádosti o kombinované schválení typu se kromě dokumentace podle článku 22 připojí certifikáty EU schválení typu včetně protokolů o zkouškách požadovaných podle použitelných aktů uvedených v příloze IV.
K žádosti o kombinované schválení typu se kromě dokumentace podle článku 22 připojí certifikáty EU schválení typu včetně protokolů o zkouškách a informačních dokumentů požadovaných podle regulačních aktů uvedených v příloze IV.
Pozměňovací návrh 156
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a
a)  v prvním stupni ty části dokumentace a certifikáty EU schválení typu, jež jsou důležité pro stav dokončení základního vozidla;
a)  v prvním stupni ty části dokumentace a certifikáty EU schválení typu a protokoly o zkouškách, jež jsou důležité pro stav dokončení základního vozidla;
Pozměňovací návrh 157
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b
b)  ve druhém a dalších stupních ty části dokumentace a certifikáty EU schválení typu, které jsou důležité pro stávající stupeň dokončení, kopie certifikátu EU schválení typu vozidla vydaného pro vozidlo na předchozím stupni výroby a veškeré údaje o jakýchkoli změnách nebo doplňcích, které výrobce na vozidle provedl.
b)  ve druhém a dalších stupních ty části dokumentace a certifikáty EU schválení typu, které jsou důležité pro stávající stupeň dokončení, kopie certifikátu EU schválení typu celého vozidla vydaného pro vozidlo na předchozím stupni výroby a veškeré údaje o jakýchkoli změnách nebo doplňcích, které výrobce na vozidle provedl.
Pozměňovací návrh 158
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 2
Informace uvedené v písmenech a) a b) lze poskytnout v souladu s čl. 22 odst. 2.
Informace uvedené v písmenech a) a b) jsou poskytovány v souladu s čl. 22 odst. 2.
Pozměňovací návrh 159
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1
Schvalovací orgán a technické zkušebny mají přístup k softwaru a algoritmům vozidla.
Schvalovací orgán a technické zkušebny mají přístup k softwaru, hardwaru a algoritmům vozidla, jakož i k dokumentaci nebo jiným informacím umožňujícím náležitou a odpovídající úroveň pochopení systémů, včetně procesu vývoje systémů a koncepce systémů, a funkcí takového softwaru a hardwaru, které umožňují, aby vozidlo splňovalo požadavky tohoto nařízení.
Během doby platnosti EU schválení typu je k softwaru, hardwaru a algoritmům vozidla umožněn přístup, aby bylo během pravidelné kontroly možné ověřit, že požadavky tohoto nařízení jsou splněny. Po uplynutí platnosti certifikátu schválení typu a v případě, že tento certifikát není obnoven, je přístup nadále poskytován na požádání. Informace, které mají být zpřístupněny pro tyto konkrétní účely, by neměly být takové povahy, aby se tím porušila důvěrnost chráněných informací či duševního vlastnictví. Výrobce v době podání žádosti o schválení typu sdělí schvalovacímu orgánu a technické zkušebně – ve standardizované podobě – verzi softwaru pro systémy a konstrukční části související s bezpečností a nastavení nebo jiné kalibrace systémů a konstrukčních částí souvisejících s emisemi. Pro lepší odhalení následných nezákonných změn softwaru je technická zkušebna oprávněna označit software nastavením odpovídajících parametrů.
Pozměňovací návrh 160
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 – písm. d
d)  v případě schválení typu vozidla podle postupných, kombinovaných a vícestupňových postupů ověří schvalovací orgány v souladu s čl. 20 odst. 4, že se na systémy, konstrukční části a samostatné technické celky vztahují samostatná schválení typu na základě požadavků platných v době udělení schválení typu vozidla.
d)  v případě schválení typu vozidla podle postupných, kombinovaných a vícestupňových postupů ověří schvalovací orgány v souladu s čl. 20 odst. 4, že se na systémy, konstrukční části a samostatné technické celky vztahují samostatná platná schválení typu na základě požadavků platných v době udělení schválení typu vozidla.
Pozměňovací návrh 161
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 4 – pododstavec 2
Součástí schvalovací dokumentace je rejstřík, který jasně uvádí všechny stránky a formát každého dokumentu a chronologicky zaznamenává provádění EU schválení typu.
Součástí schvalovací dokumentace, kterou lze vést v elektronické podobě, je rejstřík, který jasně uvádí všechny stránky a formát každého dokumentu a chronologicky zaznamenává provádění EU schválení typu.
Pozměňovací návrh 162
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 5
5.  Schvalovací orgán odmítne udělit EU schválení typu, pokud zjistí, že typ vozidla, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, přestože splňuje příslušné požadavky, představuje závažné nebezpečí pro bezpečnost nebo může vážně ohrozit životní prostředí nebo veřejné zdraví. V tom případě ihned zašle schvalovacím orgánům ostatních členských států a Komisi podrobnou dokumentaci, v níž objasní důvody svého rozhodnutí a doloží svá zjištění.
5.  Schvalovací orgán odmítne udělit EU schválení typu, pokud zjistí, že typ vozidla, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, přestože splňuje příslušné požadavky, představuje nebezpečí pro bezpečnost nebo může vážně ohrozit životní prostředí nebo veřejné zdraví. V tom případě ihned zašle schvalovacím orgánům ostatních členských států a Komisi podrobnou dokumentaci, v níž objasní důvody svého rozhodnutí a doloží svá zjištění.
Pozměňovací návrh 163
Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 6 – pododstavec 1
V případě postupných, kombinovaných a vícestupňových postupů schválení typu schvalovací orgán v souladu s čl. 20 odst. 4 a 5 odmítne udělit EU schválení typu, pokud zjistí, že systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky nejsou v souladu s požadavky stanovenými tímto nařízením nebo akty uvedenými v příloze IV.
V případě postupných, kombinovaných a vícestupňových postupů schválení typu schvalovací orgán v souladu s článkem 20 odmítne udělit EU schválení typu, pokud zjistí, že systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky nejsou v souladu s požadavky stanovenými tímto nařízením nebo akty uvedenými v příloze IV.
Pozměňovací návrh 164
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1
1.  Schvalovací orgán zašle pro každý typ vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které schválí, schvalovacím orgánům ostatních členských států a Komisi do jednoho měsíce od vydání nebo změny EU schválení typu kopii certifikátu EU schválení typu vozidla i s přílohami včetně protokolů o zkouškách uvedených v článku 23. Tato kopie se zašle pomocí společného zabezpečeného elektronického systému pro výměnu údajů nebo v podobě zabezpečeného elektronického souboru.
1.  Schvalovací orgán předá do on-line databáze pro každý typ vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které schválí, do jednoho měsíce od vydání nebo změny certifikátu EU schválení typu informace sestávající z certifikátu EU schválení typu i s přílohami včetně protokolů o zkouškách uvedených v článku 23.
Pozměňovací návrh 165
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3
3.   Požádá-li o to schvalovací orgán jiného členského státu nebo Komise, schvalovací orgán, jenž vydal EU schválení typu, zašle žádajícímu schvalovacímu orgánu do jednoho měsíce od obdržení žádosti kopii certifikátu EU schválení typu i s přílohami, a to pomocí společného zabezpečeného elektronického systému pro výměnu údajů nebo v podobě zabezpečeného elektronického souboru.
vypouští se
Pozměňovací návrh 166
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 4
4.  Schvalovací orgán neprodleně uvědomí schvalovací orgány ostatních členských států a Komisi o tom, že odmítl vydat nebo odňal jakékoliv EU schválení typu, a uvede důvody svého rozhodnutí.
4.  Schvalovací orgán neprodleně uvědomí schvalovací orgány ostatních členských států a Komisi o tom, že odmítl vydat nebo odňal jakékoliv EU schválení typu, a uvede důvody svého rozhodnutí. Schvalovací orgán rovněž aktualizuje tuto informaci v on-line databázi.
Pozměňovací návrh 167
Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – písm. d
d)  v případě schválení typu vozidla vyplněný vzor prohlášení o shodě.
d)  v případě schválení typu vozidla vyplněný vzor prohlášení o shodě typu vozidla.
Pozměňovací návrh 168
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1
1.  Shoda s technickými požadavky tohoto nařízení a regulačních aktů uvedených v příloze IV se prokazuje v souladu s příslušnými regulačními akty uvedenými v příloze IV vhodnými zkouškami provedenými určenými technickými zkušebnami.
1.  Pro účely EU schválení typu schvalovací orgán ověří shodu s technickými požadavky tohoto nařízení a příslušných regulačních aktů uvedených v příloze IV pomocí vhodných zkoušek provedených určenými technickými zkušebnami.
Formát zkušebních protokolů musí vyhovovat všeobecným požadavkům tak, jak jsou stanoveny v dodatku 3 přílohy V.
Pozměňovací návrh 169
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2
2.  Výrobce poskytne schvalovacímu orgánu vozidla, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které jsou podle příslušných aktů uvedených v příloze IV potřeba k provedení požadovaných zkoušek.
2.  Výrobce poskytne příslušným technickým zkušebnám a schvalovacímu orgánu vozidla, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které jsou podle příslušných aktů uvedených v příloze IV potřeba k provedení požadovaných zkoušek.
Pozměňovací návrh 170
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3 a (nový)
3a.   Požadované zkoušky se provádějí v souladu s příslušnými regulačními akty uvedenými v příloze IV. Pokud je ve zkušebních postupech stanovených v příslušných regulačních aktech stanoven rozsah hodnot, technické zkušebny musí být schopny stanovit parametry a podmínky používané pro provádění příslušných zkoušek uvedených v odstavci 1. V případě schvalování typu vozidla orgány zajistí, aby vybraná zkušební vozidla představovala nejhorší případ, pokud jde o soulad s příslušnými kritérii, a aby vybraná vozidla nevedla k dosahování výsledků systematicky odlišných od výkonnosti, kterou vozidla vykazují při jízdě za podmínek, které se dají očekávat při běžném provozu a používání.
Pozměňovací návrh 348
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3 b (nový)
3b.   Aby se ověřil soulad s čl. 3 odst. 10 a čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007 se Komise, orgány pro schvalování typu a technické zkušebny mohou odchýlit od standardních zkušebních postupů a rozmezí hodnot a budou pozměňovat podmínky a parametry nepředvidatelným způsobem, a mohou tak činit zejména mimo hodnoty a postupy stanovené v regulačních aktech uvedených v příloze IV.
Pozměňovací návrh 171
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2
2.  Schvalovací orgán, který udělil schválení typu vozidla, ověří soulad statisticky významného počtu vybraných vozidel a prohlášení o shodě s články 34 a 35 a správnost údajů v prohlášeních o shodě.
2.  Schvalovací orgán, který udělil schválení typu vozidla, ověří soulad odpovídajícího a statisticky významného počtu vybraných vozidel a prohlášení o shodě s články 34 a 35 a správnost údajů v prohlášeních o shodě.
Pozměňovací návrh 172
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4
4.  Za účelem ověření, zda se vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek shoduje se schváleným typem, musí schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, provést kontroly nebo zkoušky vyžadované pro EU schválení typu na vzorcích odebraných v zařízeních výrobce, včetně výrobních zařízení.
4.  Za účelem ověření, zda se vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek shoduje se schváleným typem, musí schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, provést kontroly nebo zkoušky vyžadované pro EU schválení typu na vzorcích odebraných v zařízeních výrobce, včetně výrobních zařízení. Schvalovací orgán provede první z těchto kontrol do jednoho roku od data vystavení prohlášení o shodě. Schvalovací orgán provádí následné kontroly nejméně jednou ročně v náhodných intervalech, které si stanoví.
Pozměňovací návrh 173
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 a (nový)
4a.   Při provádění zkoušek pro ověření podle odstavců 2 a 4 určí schvalovací orgány jinou technickou zkušebnu, než byla ta, která byla využita během zkoušky pro účely původního schválení typu.
Pozměňovací návrh 174
Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5
5.  Schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu a zjistí, že výrobce již nevyrábí vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky ve shodě se schváleným typem nebo že prohlášení o shodě již nesplňují články 34 a 35, ačkoliv výroba pokračuje, přijme nezbytná opatření pro zajištění správného provádění postupu týkajícího se shodnosti výroby nebo odejme schválení typu.
5.  Schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu a zjistí, že výrobce již nevyrábí vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky ve shodě se schváleným typem, s požadavky tohoto nařízení nebo s požadavky regulačních aktů uvedených v příloze IV, nebo že prohlášení o shodě již nesplňují články 34 a 35, ačkoliv výroba pokračuje, přijme nezbytná opatření pro zajištění správného provádění opatření týkajícího se shodnosti výroby nebo odejme schválení typu. Schvalovací orgán může rozhodnout o přijetí veškerých nezbytných omezujících opatření v souladu s články 53 a 54.
Pozměňovací návrh 175
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1
1.  Členské státy stanoví strukturu vnitrostátních poplatků na uhrazení nákladů na své činnosti v oblasti schválení typu a dozoru nad trhem a rovněž na zkoušky týkající se schválení typu a na zkoušky a kontroly týkající se shodnosti výroby, jež provádí jejich určené technické zkušebny.
1.  Členské státy zajistí, aby náklady na jejich činnosti v oblasti schválení typu a dozoru nad trhem byly pokryty. Členské státy mohou uplatňovat strukturu založenou na poplatcích nebo tyto činnosti financovat ze svých vnitrostátních rozpočtů, případně využívat kombinaci obou těchto přístupů. Poplatky nevybírají přímo technické zkušebny.
Pozměňovací návrh 176
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2
2.  Tyto vnitrostátní poplatky se vybírají od výrobců, kteří si zažádali o schválení typu v dotčeném členském státě. Poplatky nevybírají přímo technické zkušebny.
2.  Pokud se uplatňuje struktura založená na poplatcích, tyto vnitrostátní poplatky se vybírají od výrobců, kteří si zažádali o schválení typu v dotčeném členském státě. Pokud se struktura založená na poplatcích uplatňuje na shodnost výroby, tyto vnitrostátní poplatky vybírá od výrobce členský stát, ve kterém probíhá výroba.
Pozměňovací návrh 177
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 3
3.  Struktura vnitrostátních poplatků zahrnuje také náklady na kontroly a zkoušky, jejichž cílem je ověření souladu s požadavky, prováděné Komisí podle článku 9. Tyto příspěvky představují vnější účelově vázané příjmy pro souhrnný rozpočet Evropské unie podle čl. 21 odst. 4 finančního nařízení26.
3.  Komise zajistí, aby náklady na kontroly a zkoušky prováděné na základě pověření Komise podle článku 9, byly pokryty.tomuto účelu bude použit souhrnný rozpočet Unie.
__________________
26 Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1–96).
Pozměňovací návrh 178
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 4
4.  Podrobnosti o struktuře svých vnitrostátních poplatků členské státy oznámí ostatním členským státům a Komisi. První oznámení se provede dne [date of entry into force of this Regulation + 1 year]. Následné aktualizace struktury vnitrostátních poplatků se jednou ročně oznámí členským státům a Komisi.
4.  Podrobnosti o svém mechanismu/mechanismech financování členské státy oznámí ostatním členským státům a Komisi. První oznámení se provede dne [date of entry into force of this Regulation + 1 year]. Následné aktualizace struktury vnitrostátních poplatků se jednou ročně oznámí členským státům a Komisi.
Pozměňovací návrh 179
Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 5
5.   Komise může přijmout prováděcí akty, kterými vymezí koeficient nákladů uvedených v odstavci 3, jenž se použije na vnitrostátní poplatky uvedené v odstavci 1. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
vypouští se
Pozměňovací návrh 180
Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 5
5.  Pokud schvalovací orgán zjistí, že změny údajů zaznamenaných ve schvalovací dokumentaci jsou natolik podstatné, že nemohou být řešeny rozšířením stávajícího schválení typu, odmítne změnit EU schválení typu a požádá výrobce, aby zažádal o nové EU schválení typu.
5.  Pokud schvalovací orgán zjistí, že změny údajů zaznamenaných ve schvalovací dokumentaci nemohou být řešeny rozšířením stávajícího schválení typu, odmítne změnit EU schválení typu a požádá výrobce, aby zažádal o nové EU schválení typu.
Pozměňovací návrh 181
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)
ba)   výsledky zkoušek ověření provedených Komisí nebo orgány pro dozor nad trhem vykazují jakýkoli nesoulad s právními předpisy Unie v oblasti bezpečnosti nebo životního prostředí;
Pozměňovací návrh 182
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1
1.  Schválení typu vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků se vydávají na omezenou dobu 5 let bez možnosti prodloužení. Datum uplynutí platnosti musí být uvedenocertifikátu schválení typu. Po uplynutí platnosti certifikátu schválení typu může být schválení obnoveno na žádost výrobce, a to pouze pokud schvalovací orgán ověřil, že typ vozidla, systému, konstrukční částisamostatného technického celku splňuje všechny požadavky příslušných regulačních aktů na nová vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky daného typu.
1.  Schválení typu vozidel kategorií M1 a N1 a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků uvedenýchsouladu s odstavcem 1a se vydávají na omezenou dobu sedmi let a pro vozidla kategorií N2, N3, M2, M3 a O na omezenou dobu deseti let. Datum uplynutí platnosti musí být uvedeno v certifikátu EU schválení typu.
Před uplynutím platnosti certifikátu schválení typu může být schválení obnoveno na žádost výrobce, a to pouze pokud schvalovací orgán ověřil, že typ vozidla jako celek splňuje všechny požadavky příslušných regulačních aktů na nová vozidla tohoto schváleného typu, včetně zkušebních protokolů. Pokud schvalovací orgán dospěje k závěru, že se uplatní tento pododstavec, není nutné opakovat zkoušky uvedené v článku 28.
Aby mohl schvalovací orgán plnit své úkoly, podá výrobce svou žádost nejdříve dvanáct a nejpozději šest měsíců před uplynutím platnosti certifikátu EU schválení typu.
Pozměňovací návrh 183
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 a (nový)
1a.   Schválení typu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků se v zásadě vydávají na neomezenou dobu. Vzhledem k tomu, že některé systémy, konstrukční části a samostatné technické celky by mohly kvůli své povaze nebo technickým prvkům vyžadovat častější aktualizaci, vydávají se příslušná schválení typu na omezenou dobu sedmi let. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 88, pokud jde o doplnění tohoto nařízení stanovením seznamu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, pro které je vzhledem k jejich povaze třeba vydávat schválení typu pouze na omezenou dobu.
Pozměňovací návrh 184
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – písm. b
b)  je-li výroba vozidel ve shodě se schváleným typem vozidla dobrovolně trvale ukončena;
b)  je-li výroba vozidel ve shodě se schváleným typem vozidla dobrovolně trvale ukončena, za což se v každém případě považuje situace, kdy nebylo vyrobeno žádné vozidlo dotčeného typu během předchozích dvou let;
Pozměňovací návrh 185
Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 4
4)  Osoba (osoby) oprávněná (oprávněné) podepisovat prohlášení o shodě musí být zaměstnancem (zaměstnanci) výrobce a musí být řádně pověřena (pověřeny), aby v plném rozsahu nesla (nesly) právní odpovědnost výrobce, pokud jde o návrh a konstrukci vozidla nebo pokud jde o shodnost jeho výroby.
4)  Osoba (osoby) oprávněná (oprávněné) podepisovat prohlášení o shodě musí být zaměstnancem (zaměstnanci) výrobce a musí být řádně pověřena (pověřeny), aby nesla (nesly) právní odpovědnost výrobce, pokud jde o návrh a konstrukci vozidla nebo pokud jde o shodnost jeho výroby.
Pozměňovací návrh 186
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 3 a (nový)
3a.   Hospodářské subjekty smějí uvádět na trh pouze vozidla, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které jsou označeny způsobem, který splňuje požadavky tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 187
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 3
3.  Pokud nebyly přijaty nezbytné kroky k úpravě regulačních aktů uvedené v odstavci 1, může Komise schválit rozšíření prozatímního EU schválení typu rozhodnutím na žádost členského státu, který prozatímní EU schválení typu udělil. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
3.  Pokud nebyly přijaty nezbytné kroky k úpravě regulačních aktů uvedené v odstavci 1, může Komise schválit prodloužení platnosti prozatímního EU schválení typu rozhodnutím na žádost členského státu, který prozatímní EU schválení typu udělil. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
Pozměňovací návrh 188
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2
2.  Členské státy se mohou rozhodnout osvobodit kterýkoli typ vozidla uvedený v odstavci 1 od jednoho nebo více hmotněprávních požadavků stanovených v regulačních aktech uvedených v příloze IV za předpokladu, že dotyčné členské státy stanoví odpovídající alternativní požadavky.
2.  Členské státy se mohou rozhodnout osvobodit kterýkoli typ vozidla uvedený v odstavci 1 od shody s jedním nebo více požadavky stanovenými v regulačních aktech uvedených v příloze IV za předpokladu, že dotyčné členské státy stanoví odpovídající alternativní požadavky.
Pozměňovací návrh 189
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 a (nový)
2a.   Kromě toho musí být umožněna větší flexibilita pro malovýrobu malých a středních podniků, které nemohou plnit stejná časová kritéria jako velcí výrobci.
Pozměňovací návrh 190
Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)
Pokud ve lhůtě tří měsíců uvedené v prvním pododstavci nebude vznesena námitka, považuje se vnitrostátní schválení typu za přijaté.
Pozměňovací návrh 191
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1
1.  Členské státy udělí EU jednotlivé schválení vozidla vozidlu, které splňuje požadavky stanovené v dodatku 2 k části I přílohy IV nebo v části III přílohy IV pro vozidla zvláštního určení.
1.  Členské státy udělí EU jednotlivé schválení vozidla vozidlu, které splňuje požadavky stanovené v dodatku 2 k části I přílohy IV nebo v části III přílohy IV pro vozidla zvláštního určení. Toto ustanovení se nepoužije na neúplná vozidla.
Pozměňovací návrh 192
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2
2.  Žádost o EU jednotlivé schválení vozidla podává výrobce nebo vlastník vozidla nebo zástupce vlastníka, pokud je tento zástupce usazen v Unii.
2.  Žádost o EU jednotlivé schválení vozidla podává vlastník vozidla, výrobce nebo zástupce výrobce, pokud je tento zástupce usazen v Unii.
Pozměňovací návrh 193
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1
1.  U určitého vozidla, ať již jedinečného či nikoliv, se členské státy mohou rozhodnout upustit od dodržení jednoho nebo více ustanovení tohoto nařízení nebo hmotněprávních požadavků stanovených v regulačních aktech uvedených v příloze IV za předpokladu, že dotyčné členské státy stanoví odpovídající alternativní požadavky.
1.  U určitého vozidla, ať již jedinečného či nikoliv, se členské státy mohou rozhodnout upustit od dodržení jednoho nebo více ustanovení tohoto nařízení nebo požadavků stanovených v regulačních aktech uvedených v příloze IV za předpokladu, že dotyčné členské státy stanoví odpovídající alternativní požadavky.
Pozměňovací návrh 194
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 2
2.  Žádost o vnitrostátní jednotlivé schválení vozidla podává výrobce nebo vlastník vozidla nebo zástupce vlastníka, pokud je tento zástupce usazen v Unii.
2.  Žádost o vnitrostátní jednotlivé schválení vozidla podává vlastník vozidla, výrobce nebo zástupce výrobce, pokud je tento zástupce usazen v Unii.
Pozměňovací návrh 195
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 6 – pododstavec 1
Podoba certifikátu o vnitrostátním jednotlivém schválení vozidla se řídí vzorem certifikátu EU schválení typu uvedeným v příloze VI a obsahuje alespoň informace nezbytné pro podání žádostiregistraci podle směrnice Rady 1999/37/ES28.
Podoba certifikátu o vnitrostátním jednotlivém schválení vozidla se řídí vzorem certifikátu EU schválení typu uvedeným v příloze VI a obsahuje alespoň informace obsažené ve vzoru certifikátuEU jednotlivém schválení stanoveném v příloze VI.
__________________
28 Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel (Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 57).
Pozměňovací návrh 196
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3
3.  Členský stát povolí, aby vozidlo, jemuž jiný členský stát udělil vnitrostátní jednotlivé schválení vozidla v souladu s článkem 43, bylo dodáno na trh, zaregistrováno nebo uvedeno do provozu, ledaže se může odůvodněně domnívat, že příslušné alternativní požadavky, podle nichž bylo vozidlo schváleno, neodpovídají jeho vlastním požadavkům.
3.  Členský stát povolí, aby vozidlo, jemuž jiný členský stát udělil vnitrostátní jednotlivé schválení vozidla v souladu s článkem 43, bylo dodáno na trh, zaregistrováno nebo uvedeno do provozu, ledaže se může odůvodněně domnívat, že příslušné alternativní požadavky, podle nichž bylo vozidlo schváleno, neodpovídají jeho vlastním požadavkům, nebo že vozidlo tyto požadavky nesplňuje.
Pozměňovací návrh 197
Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1
1.  Postupy uvedené v článcích 4344 se mohou použít na konkrétní vozidlo během jednotlivých stupňů výroby podle vícestupňového schvalování typu.
1.  Postupy uvedené v článcích 4243 se mohou použít na konkrétní vozidlo během jednotlivých stupňů výroby podle vícestupňového schvalování typu. Pro vozidla schválená v rámci vícestupňového schválení typu se použije příloha XVII.
Pozměňovací návrh 198
Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 2
2.  Postupy uvedenými v článcích 4344 nelze nahradit stupeň meziproduktu v rámci běžného vícestupňového schvalování typu a nelze je použít pro účely získání schválení vozidla v prvním stupni.
2.  Postupy uvedené v článcích 4243 nenahrazují stupeň meziproduktu v rámci běžného vícestupňového schvalování typu a nepoužijí se pro účely získání schválení vozidla v prvním stupni.
Pozměňovací návrh 199
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 1 – pododstavec 2
Neúplná vozidla mohou být dodána na trh nebo uvedena do provozu, ale vnitrostátní orgány odpovědné za registraci vozidel mohou odmítnout registraci takových vozidel a jejich používání na pozemních komunikacích.
Neúplná vozidla mohou být dodána na trh, ale vnitrostátní orgány odpovědné za registraci vozidel mohou odmítnout registraci, uvedení do provozu takových vozidel a jejich používání na pozemních komunikacích.
Pozměňovací návrh 201
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 2
První pododstavec se použije pouze na vozidla, která před tím, než jejich EU schválení typu pozbylo své platnosti, již byla na území Unie a ještě nebyla dodána na trh ani zaregistrována nebo uvedena do provozu.
První pododstavec se použije pouze na vozidla, která před tím, než jejich EU schválení typu pozbylo své platnosti, již byla na území Unie a ještě nebyla zaregistrována nebo uvedena do provozu.
Pozměňovací návrh 202
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3 – pododstavec 1
Výrobce, který chce v souladu s odstavcem 1 dodat na trh, zaregistrovat nebo uvést do provozu vozidla z výběhu série, předloží za tímto účelem žádost vnitrostátnímu orgánu členského státu, který udělil EU schválení typu. V této žádosti se uvedou všechny technické a ekonomické důvody, jež brání tomu, aby tato vozidla splnila nové požadavky na schválení typu, a zahrne se identifikační číslo (VIN) dotyčných vozidel.
Výrobce, který chce v souladu s odstavcem 1 dodat na trh, zaregistrovat nebo uvést do provozu vozidla z výběhu série, předloží za tímto účelem žádost schvalovacímu orgánu členského státu, který udělil EU schválení typu. V této žádosti se uvedou všechny technické a ekonomické důvody, jež brání tomu, aby tato vozidla splnila nové požadavky na schválení typu, a zahrne se identifikační číslo (VIN) dotyčných vozidel.
Pozměňovací návrh 203
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3 – pododstavec 2
Dotyčný vnitrostátní orgán rozhodne do tří měsíců od obdržení žádosti, zda povolit uvádění na trh, registraci a uvedení do provozu těchto vozidel na území dotyčného členského státu, a určí počet vozidel, pro který může být uděleno povolení.
Dotyčný vnitrostátní schvalovací orgán rozhodne do tří měsíců od obdržení žádosti, zda povolit uvádění na trh, registraci a uvedení do provozu těchto vozidel na území dotyčného členského státu, a určí počet vozidel, pro který může být uděleno povolení.
Pozměňovací návrh 204
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 4
4.  V Unii mohou být dodána na trh, registrována nebo uvedena do provozu pouze vozidla z výběhu série s platným prohlášením o shodě, které zůstává v platnosti nejméně po dobu tří měsíců ode dne svého vydání, ale jejichž schválení typu pozbylo platnosti podle čl. 33 odst. 2 písm. a).
4.  V Unii mohou být registrována nebo uvedena do provozu pouze vozidla z výběhu série s platným prohlášením o shodě, které zůstává v platnosti nejméně po dobu tří měsíců ode dne svého vydání, ale jejichž schválení typu pozbylo platnosti podle čl. 33 odst. 2 písm. a).
Pozměňovací návrh 205
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 6
6.  Členské státy povedou záznamy identifikačních čísel (VIN) vozidel, jejichž dodání na trh, zaregistrování nebo uvedení do provozu povolily podle tohoto článku.
6.  Členské státy povedou záznamy identifikačních čísel (VIN) vozidel, jejichž zaregistrování nebo uvedení do provozu provedly podle tohoto článku.
Pozměňovací návrh 206
Návrh nařízení
Čl. 49 – název
Postup zacházení s vozidly, systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky představujícími závažné nebezpečí na vnitrostátní úrovni
Vnitrostátní hodnocení týkající se vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, u nichž existuje podezření, že představují závažné nebezpečí nebo nevyhovují požadavkům.
Pozměňovací návrh 207
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1
1.  Orgány pro dozor nad trhem jednoho členského státu, které přijaly opatření podle článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 a článku 8 tohoto nařízení nebo které mají dostatečné důvody domnívat se, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, na nějž se vztahuje toto nařízení, představuje závažné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro další oblasti veřejného zájmu, na nějž se vztahuje toto nařízení, neprodleně informují o svých zjištěních schvalovací orgán, který udělil schválení.
1.  V případě, že orgány některého členského státu pro dozor nad trhem mají na základě činností dozoru nad trhem nebo informací poskytnutých schvalovacím orgánem, výrobci či obsažených ve stížnostech důvody domnívat se, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, na nějž se vztahuje toto nařízení, představuje závažné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro další oblasti veřejného zájmu, na něž se vztahuje toto nařízení, nebo nesplňuje požadavky stanovené tímto nařízením, provedou tyto orgány pro dozor nad trhem hodnocení, zda dotčené vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek splňuje všechny požadavky stanovené tímto nařízením. Příslušné hospodářské subjekty s orgány pro dozor nad trhem plně spolupracují.
Pozměňovací návrh 208
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 – pododstavec 1
Schvalovací orgán uvedený v odstavci 1 provede hodnocení, zda dotčené vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek splňuje všechny požadavky stanovené tímto nařízením. Příslušné hospodářské subjekty plně spolupracují se schvalovacími orgány a orgány pro dozor nad trhem.
vypouští se
Pozměňovací návrh 209
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
Na posouzení rizik výrobku se použije článek 20 nařízení (ES) č. 765/2008.
Pozměňovací návrh 210
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2 – pododstavec 3
Na omezující opatření uvedená ve druhém pododstavci se použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
vypouští se
Pozměňovací návrh 211
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 3
3.   Příslušný schvalovací orgán informuje Komisi a ostatní členské státy o výsledcích hodnocení uvedeného v odstavci 1 a o opatřeních vyžadovaných od hospodářského subjektu.
vypouští se
Pozměňovací návrh 212
Návrh nařízení
Článek 49 a (nový)
Článek 49a
Vnitrostátní postup zacházení s vozidly, systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky, které představují závažné nebezpečí nebo nejsou ve shodě s požadavky
1.   Pokud orgány pro dozor nad trhem jednoho členského státu po provedení hodnocení podle článku 49 zjistí, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek představuje závažné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro další oblasti ochrany veřejného zájmu, na něž se vztahuje toto nařízení, nebo není ve shodě s tímto nařízením, bez odkladu příslušnému hospodářskému subjektu nařídí, aby přijal veškerá vhodná nápravná opatření, kterými zajistí, aby dotčené vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek po uvedení na trh, registraci nebo uvedení do provozu dále nepředstavoval toto riziko nebo aby byl ve shodě s požadavky.
2.   Hospodářský subjekt zajistí v souladu s povinnostmi uvedenými v článcích 11 až 19 přijetí veškerých vhodných nápravných opatření u všech dotčených vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, které v Unii uvedl na trh, zaregistroval nebo uvedl do provozu.
3.   Pokud hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odstavci 1 nepřijme vhodná nápravná opatření nebo pokud riziko vyžaduje rychlá opatření, přijmou vnitrostátní orgány veškerá vhodná prozatímní omezující opatření a na trhu svého členského státu zakáží nebo omezí dodávání na trh, registraci nebo uvedení do provozu dotčených vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků nebo je stáhnou z trhu či z oběhu.
Na omezující opatření uvedená v tomto odstavci se použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.
Pozměňovací návrh 213
Návrh nařízení
Čl. 50 – název
Postupy oznamovánívznášení námitek týkající se omezujících opatření přijatých na vnitrostátní úrovni
Nápravnáomezující opatření na úrovni Unie
Pozměňovací návrh 214
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 – pododstavec 1
Vnitrostátní orgány informují o omezujících opatřeních přijatých v souladu s čl. 49 odst. 1 a 5 neprodleně Komisi a ostatní členské státy.
Členský stát, který přijímá nápravná a omezující opatření v souladu s čl. 50 odst. 1 a 3, o tom neprodleně uvědomí Komisi a ostatní členské státy prostřednictvím elektronického systému uvedeného v článku 22 nařízení (ES) č. 765/2008. Tento členský stát dále o svých zjištěních neprodleně informuje schvalovací orgán, který schválení udělil.
Pozměňovací návrh 215
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 – pododstavec 2
Součástí poskytovaných informací jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné k identifikaci nevyhovujícího vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, údaje o jejich původu, povaze údajné neshody a souvisejícího rizika, povaze a délce trvání omezujících opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a stanoviska příslušného hospodářského subjektu.
2.   Součástí poskytovaných informací jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné k identifikaci dotčeného vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, údaje o jejich původu, povaze údajného nesouladu nebo souvisejícího rizika, povaze a délce trvání nápravných a omezujících opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a stanoviska příslušného hospodářského subjektu. Uvede se v nich také, zda je důvodem rizika některá z těchto skutečností:
a)   skutečnost, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek nesplňuje požadavky týkající se zdraví nebo bezpečnosti osob, ochrany životního prostředí nebo dalších oblastí zájmu, na něž se vztahuje toto nařízení;
b)   nedostatky v příslušných regulačních aktech uvedených v příloze IV.
Pozměňovací návrh 216
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 2
2.   Schvalovací orgán podle čl. 49 odst. 1 uvede, zda je důvodem neshody některá z těchto skutečností:
vypouští se
a)   skutečnost, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek nesplňuje požadavky týkající se zdraví nebo bezpečnosti osob, ochrany životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu, na nějž se vztahuje toto nařízení;
b)   nedostatky v příslušných regulačních aktech uvedených v příloze IV.
Pozměňovací návrh 217
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 3
3.   Členské státy jiné než členský stát, který zahájil tento postup, uvědomí do jednoho měsíce od přijetí informací uvedených v odstavci 1 Komisi a ostatní členské státy o veškerých omezujících opatřeních, která přijaly, a sdělí všechny další údaje o neshodě dotčeného vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které mají k dispozici, a v případě nesouhlasu s oznámenými vnitrostátními opatřeními sdělí své námitky.
vypouští se
Pozměňovací návrh 218
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 3 a (nový)
3a.   Pokud do jednoho měsíce od oznámení uvedeného v odstavci 1 nepodá žádný jiný členský stát ani Komise námitku vůči omezujícímu opatření, které členský stát přijal, považuje se opatření za oprávněné. Ostatní členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným vozidlem, systémem, konstrukční částí nebo samostatným technickým celkem neprodleně přijata rovnocenná nápravná nebo omezující opatření.
Pozměňovací návrh 219
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 4
4.  Pokud do jednoho měsíce od přijetí informací uvedených v odstavci 1 podá jiný členský stát nebo Komise námitku vůči omezujícímu opatření, které členský stát přijal, Komise toto opatření vyhodnotí podle článku 51.
4.  Pokud do jednoho měsíce od oznámení uvedeného v odstavci 1 podá jiný členský stát nebo Komise námitku vůči nápravnému nebo omezujícímu opatření, které členský stát přijal, nebo pokud se Komise domnívá, že je vnitrostátní opatření v rozporu s právními předpisy Unie, Komise neprodleně zahájí konzultace s dotčeným členským státem a příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty.
Pozměňovací návrh 220
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 5
5.  Pokud do jednoho měsíce od přijetí informací uvedených v odstavci 1 nepodá žádný jiný členský stát ani Komise námitku vůči omezujícímu opatření, které členský stát přijal, považuje se opatření za oprávněné. Ostatní členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným vozidlem, systémem, konstrukční částí nebo samostatným technickým celkem přijata obdobná omezující opatření.
5.  Na základě výsledků této konzultace přijme Komise prováděcí akty o harmonizovaných nápravných nebo omezujících opatřeních na úrovni Unie. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
Prováděcí akty jsou určeny všem členským státům a Komise o nich neprodleně uvědomí příslušné hospodářské subjekty. Členské státy tyto prováděcí akty neprodleně uplatní a informují o tom Komisi.
Pozměňovací návrh 221
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 5 a (nový)
5a.   Pokud Komise považuje některé vnitrostátní opatření za neoprávněné, přijme prováděcí akty, které od dotčeného členského státu požadují, aby opatření zrušil nebo upravil. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
Pozměňovací návrh 222
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 5 b (nový)
5b.   Pokud je vnitrostátní opatření považováno za oprávněné a riziko nesouladu je přisuzováno nedostatkům v regulačních aktech uvedených v příloze IV, Komise navrhne:
a)   jedná-li se o regulační akty, nezbytné změny dotčeného aktu;
b)   jedná-li se o předpisy EHK OSN, nezbytné návrhy změny příslušných předpisů EHK OSN v souladu s ustanoveními přílohy III rozhodnutí Rady 97/836/ES.
Pozměňovací návrh 223
Návrh nařízení
Článek 51
Článek 51
vypouští se
Ochranný postup Unie
1.   Pokud jsou během postupu uvedeného v čl. 50 odst. 3 a 4 vzneseny námitky proti omezujícímu opatření členského státu nebo pokud se Komise domnívá, že je vnitrostátní opatření v rozporu s právními předpisy Unie, provede Komise po konzultaci s členskými státy a příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty neprodleně hodnocení vnitrostátního opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise přijme rozhodnutí, zda je vnitrostátní opatření oprávněné, či nikoli. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům a Komise o něm neprodleně uvědomí příslušné hospodářské subjekty. Členské státy provedou rozhodnutí Komise bezodkladně a uvědomí o tom Komisi.
2.   Pokud Komise považuje vnitrostátní opatření za oprávněné, všechny členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby byly nevyhovující vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek staženy z jejich trhů; členské státy o tom informují Komisi. Pokud Komise považuje vnitrostátní opatření za neoprávněné, dotčený členský stát toto opatření zruší nebo je změní, a to v souladu s rozhodnutím uvedeným v odstavci 1.
3.   Pokud je vnitrostátní opatření považováno za oprávněné a je přisuzováno nedostatkům v regulačních aktech uvedených v příloze IV, Komise navrhne tato vhodná opatření:
a)   jedná-li se o regulační akty, Komise navrhne nezbytné změny dotčeného aktu;
b)   jedná-li se o předpisy EHK OSN, navrhne Komise nezbytné návrhy změny příslušných předpisů EHK OSN v souladu s ustanoveními přílohy III rozhodnutí Rady 97/836/ES.
Pozměňovací návrh 224
Návrh nařízení
Článek 51 a (nový)
Článek 51a
Nápravná a omezující opatření v návaznosti na činnosti Komise v oblasti dozoru nad trhem
1.   Pokud Komise po provedení kontrol podle článku 9 zjistí, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek představuje závažné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro další oblasti ochrany veřejného zájmu, na něž se vztahuje toto nařízení, nebo není v souladu s tímto nařízením, bez odkladu příslušnému hospodářskému subjektu nařídí, aby přijal veškerá vhodná nápravná opatření, kterými zajistí, aby dotčené vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek po uvedení na trh, registraci nebo uvedení do provozu dále nepředstavoval toto riziko nebo aby byl v souladu s požadavky.
Pokud hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v prvním pododstavci nepřijme vhodná nápravná opatření nebo pokud riziko vyžaduje rychlá opatření, přijme Komise prováděcí akty, jež stanoví veškerá nápravná nebo omezující opatření Unie, která považuje na úrovni Unie za nezbytná. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
Prováděcí akty jsou určeny všem členským státům a Komise o nich neprodleně uvědomí příslušné hospodářské subjekty. Členské státy tyto prováděcí akty neprodleně uplatní a informují o tom Komisi.
2.   Pokud je riziko nesouladu přisuzováno nedostatkům v regulačních aktech uvedených v příloze IV, Komise navrhne:
a)   jedná-li se o regulační akty, nezbytné změny dotčeného aktu;
b)   jedná-li se o předpisy EHK OSN, nezbytné návrhy změny příslušných předpisů EHK OSN v souladu s ustanoveními přílohy III rozhodnutí Rady 97/836/ES.
Pozměňovací návrh 225
Návrh nařízení
Článek 52
Článek 52
vypouští se
Vyhovující vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které představují závažné nebezpečí pro bezpečnost nebo vážné ohrožení zdraví nebo životního prostředí
1.   Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 49 odst. 1 zjistí, že ačkoli jsou vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky v souladu s příslušnými požadavky nebo jsou řádně označeny, představují závažné nebezpečí pro bezpečnost nebo mohou vážně ohrozit životní prostředí nebo veřejné zdraví, nařídí příslušnému hospodářskému subjektu, aby přijal všechna vhodná nápravná opatření a zajistil, aby dotčené vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek po uvedení na trh, registraci nebo uvedení do provozu dále nepředstavoval toto riziko, nebo aby přijal omezující opatření, aby jej stáhl z trhu nebo z oběhu v přiměřené lhůtě v závislosti na povaze rizika.
Dokud hospodářský subjekt nepřijme veškerá vhodná opatření, může členský stát registraci těchto vozidel odmítat.
2.   Hospodářský subjekt zajistí, aby ohledně všech nevyhovujících vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků uvedených v odstavci 1 byla přijata vhodná nápravná opatření.
3.   Členský stát do jednoho měsíce od žádosti uvedené v odstavci 1 poskytne Komisi a ostatním členským státům všechny dostupné informace, zejména údaje nezbytné pro identifikaci dotčeného vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, původu a dodavatelského řetězce vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, povahy souvisejícího rizika a povahy a trvání přijatých vnitrostátních omezujících opatření.
4.   Komise neprodleně konzultuje členské státy a příslušný hospodářský subjekt nebo subjekty, a zejména schvalovací orgán, který udělil schválení typu, a vyhodnotí opatření přijaté na vnitrostátní úrovni. Na základě tohoto hodnocení Komise rozhodne, zda jsou vnitrostátní opatření uvedená v odstavci 1 považována za oprávněná, či nikoli, a v případě nutnosti navrhne vhodná opatření. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
5.   Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům a Komise o něm neprodleně uvědomí příslušný hospodářský subjekt nebo subjekty.
Pozměňovací návrh 226
Návrh nařízení
Článek 53
Článek 53
vypouští se
Obecná ustanovení týkající se nevyhovujících vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků
1.   Pokud se vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky vybavené prohlášením o shodě nebo opatřené značkou schválení typu neshodují s typem nebo nejsou v souladu s tímto nařízením či byly schváleny na základě nesprávných údajů, mohou schvalovací orgány, orgány pro dozor nad trhem nebo Komise přijmout nezbytná omezující opatření v souladu s článkem 21 nařízení (ES) č. 765/2008 o zákazu nebo omezení dodávání výrobku na trh, registrování nebo uvádění nevyhovujících vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků do provozu na trhu nebo o stažení z trhu nebo z oběhu, včetně zrušení schválení typu, jež udělil schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, dokud příslušný hospodářský subjekt nepřijme veškerá vhodná nápravná opatření k zajištění, aby byly vozidla, konstrukční části nebo samostatné technické celky uvedeny ve shodu.
2.   Pro účely odstavce 1 se odchylky od údajů uvedených v certifikátu EU schválení typu nebo ve schvalovací dokumentaci považují za nedodržení shody se schváleným typem.
Pozměňovací návrh 227
Návrh nařízení
Čl. 54 – název
Postupy oznamování a vznášení námitek týkající se nevyhovujících vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků
Nevyhovující EU schválení typu
Pozměňovací návrh 228
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1
1.  Pokud schvalovací orgán nebo orgán pro dozor nad trhem shledají, že vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky nejsouže jim bylo uděleno schválení typu na základě nesprávných údajů nebo že se vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky vybavené prohlášením o shodě či opatřené značkou schválení typu neshodují se schváleným typem, mohou přijmout veškerá vhodná omezující opatření ve smyslu čl. 53 odst. 1.
1.  Pokud schvalovací orgán shledá, že udělené schválení typu nevyhovuje požadavkům tohoto nařízení, odmítne toto schválení uznat. Informuje o tom schvalovací orgán, který EU schválení typu udělil, ostatní členské státy i Komisi.
Pozměňovací návrh 229
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 2
2.  Schvalovací orgán nebo orgán pro dozor nad trhem rovněž požádá schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, aby ověřil, zda se jednotlivá vyráběná vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky i nadále shodují se schváleným typem, případně aby zajistil, aby vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které již byly uvedeny na trh, byly uvedeny opět ve shodu.
2.  Pokud schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, potvrdí do jednoho měsíce ode dne oznámení neshodnost schválení typu, tento schvalovací orgán schválení typu zruší.
Pozměňovací návrh 230
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 3
3.   V případě schválení typu vozidla, kdy je neshoda vozidla způsobena výlučně systémem, konstrukční částí nebo samostatným technickým celkem, se žádost uvedená v odstavci 2 zasílá rovněž schvalovacímu orgánu, který udělil EU schválení typu pro tento systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek.
vypouští se
Pozměňovací návrh 231
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 4
4.   V případě vícestupňového schválení typu, kdy je neshoda dokončeného vozidla způsobena výlučně systémem, konstrukční částí nebo samostatným technickým celkem, jež tvoří část neúplného vozidla, nebo samotným neúplným vozidlem, se žádost uvedená v odstavci 2 zasílá rovněž schvalovacímu orgánu, který udělil EU schválení typu pro tento systém, konstrukční část, samostatný technický celek nebo neúplné vozidlo.
vypouští se
Pozměňovací návrh 232
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 5
5.   Po obdržení žádosti uvedené v odstavcích 1 až 4 schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, zhodnotí, zda dotčená vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky splňují všechny požadavky stanovené tímto nařízením. Schvalovací orgán rovněž ověří údaje, na jejichž základě bylo schválení uděleno. Příslušné hospodářské subjekty se schvalovacím orgánem plně spolupracují.
vypouští se
Pozměňovací návrh 233
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 6
6.   Pokud neshodu zjistí schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu pro vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek nebo neúplné vozidlo, neprodleně dotčenému hospodářskému subjektu nařídí, aby přijal veškerá vhodná nápravná opatření, kterými uvede vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek v soulad, a v případě potřeby co nejrychleji přijme opatření uvedená v čl. 53 odst. 1, nejpozději však ve lhůtě jednoho měsíce ode dne žádosti.
vypouští se
Pozměňovací návrh 234
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 7
7.   Vnitrostátní orgány, které přijímají omezující opatření v souladu s čl. 53 odst. 1, okamžitě informují Komisi a ostatní členské státy.
vypouští se
Pozměňovací návrh 235
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 8 – pododstavec 1
Pokud do jednoho měsíce ode dne oznámení omezujících opatření přijatých schvalovacím orgánem nebo orgánem pro dozor nad trhem v souladu s čl. 53 odst. 1 vznese jiný členský stát k oznámeným omezujícím opatřením námitku nebo pokud Komise zjistí nesoulad s požadavky podle čl. 9 odst. 5, zahájí Komise bezodkladně konzultace s členskými státy a příslušným hospodářským subjektem či subjekty a zejména se schvalovacím orgánem, který udělil schválení typu, a zhodnotí opatření přijatá členskými státy. Na základě tohoto hodnocení se může Komise rozhodnout, že přijme nezbytná omezující opatření stanovená v čl. 53 odst. 1 formou prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
Pokud do jednoho měsíce ode dne oznámení zamítnutí schválení typu schvalovacím orgánem vznese schvalovací orgán, který EU schválení typu udělil, námitku, zahájí Komise bezodkladně konzultace s členskými státy a zejména se schvalovacím orgánem, který udělil schválení typu, a s příslušným hospodářským subjektem.
Pozměňovací návrh 236
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 8 a (nový)
8a.   Na základě tohoto hodnocení přijme Komise prováděcí akty obsahující její rozhodnutí o tom, zda je zamítnutí EU schválení typu přijaté podle odstavce 1 odůvodněné. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
Pozměňovací návrh 237
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 8 b (nový)
8b.   Pokud na základě kontrol Komise podle článku 9 dospěje Komise k závěru, že udělené schválení typu nevyhovuje požadavkům tohoto nařízení, neprodleně zahájí konzultace s členskými státy a zejména se schvalovacím orgánem, který schválení typu udělil, a s příslušným hospodářským subjektem. Po těchto konzultacích přijme Komise prováděcí akty obsahující její rozhodnutí o tom, zda udělené schválení typu vyhovuje požadavkům tohoto nařízení. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
Pozměňovací návrh 238
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 9
9.  Pokud do uplynutí lhůty jednoho měsíce ode dne oznámení omezujících opatření přijatých v souladu s čl. 53 odst. 1 nevznese jiný členský stát ani Komise k omezujícímu opatření přijatému některým členským státem námitky, považuje se toto opatření za odůvodněné. Ostatní členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným vozidlem, systémem, konstrukční částí nebo samostatným technickým celkem přijata obdobná omezující opatření.
9.  V případě výrobků, které již byly uvedeny na trh a na něž se vztahuje nevyhovující schválení typu, se uplatní články 49 až 53.
Pozměňovací návrh 239
Návrh nařízení
Článek 55
[...]
vypouští se
Pozměňovací návrh 240
Návrh nařízení
Článek 56
[...]
vypouští se
Pozměňovací návrh 241
Návrh nařízení
Článek 57
Článek 57
vypouští se
Obecná ustanovení o stažení vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků z oběhu
1.   Výrobce, jemuž bylo uděleno schválení typu vozidla a je v souladu s čl. 12 odst. 1, čl. 15 odst. 1, čl. 17 odst. 2, čl. 49 odst. 1 a 6, čl. 51 odst. 4, čl. 52 odst. 1 a čl. 53 odst. 1 tohoto nařízení a s článkem 20 nařízení (ES) č. 765/2008 povinen stáhnout vozidla z oběhu, o tom okamžitě informuje schvalovací orgán, který schválení typu vozidla udělil.
2.   Výrobce systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, jemuž bylo uděleno EU schválení typu a je v souladu s čl. 12 odst. 1, čl. 15 odst. 1, čl. 17 odst. 2, čl. 49 odst. 1 a 6, čl. 51 odst. 4, čl. 52 odst. 1 a čl. 53 odst. 1 tohoto nařízení a s článkem 20 nařízení (ES) č. 765/2008 povinen stáhnout systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky z oběhu, o tom okamžitě informuje schvalovací orgán, který EU schválení typu udělil.
3.   Výrobce navrhne schvalovacímu orgánu soubor vhodných nápravných opatření k uvedení těchto systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků ve shodu nebo případně k odstranění závažného nebezpečí uvedeného v článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008.
Schvalovací orgán provede hodnocení, aby ověřil, zda jsou navržená nápravná opatření dostatečná a provedena dostatečně včas, a neprodleně sdělí nápravná opatření, která schválil, schvalovacím orgánům ostatních členských států a Komisi.
Pozměňovací návrh 242
Návrh nařízení
Článek 58
[...]
vypouští se
Pozměňovací návrh 243
Návrh nařízení
Článek 59
Článek 59
vypouští se
Právo hospodářského subjektu být vyslechnut, na oznámení rozhodnutí a dostupných opravných prostředků
1.   S výjimkou případů, kdy je nezbytné přistoupit k okamžitému opatření z důvodů vážného ohrožení lidského zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, je dotčenému hospodářskému subjektu poskytnuta příležitost k předložení připomínek vnitrostátnímu orgánu ve vhodné lhůtě předtím, než vnitrostátní orgány členských států přijmou jakékoliv opatření podle článků 49 až 58.
Pokud byla přijata opatření, aniž byla hospodářskému subjektu dána možnost se vyjádřit, bude mu dána tato možnost co nejdříve a opatření budou ihned poté přezkoumána vnitrostátním orgánem.
2.   Ke každému opatření přijatému vnitrostátními orgány je třeba uvést přesné důvody, na nichž je založeno.
Týká-li se opatření konkrétního hospodářského subjektu, musí být dotčenému hospodářskému subjektu neprodleně oznámeno spolu s poučením o prostředcích právní nápravy, které jsou dostupné podle práva dotčeného členského státu, a o lhůtách pro jejich uplatnění.
Pokud je opatření obecného rozsahu, je odpovídajícím způsobem zveřejněno ve vnitrostátním úředním věstníku nebo rovnocenném nástroji.
3.   Veškerá opatření přijatá vnitrostátními orgány budou neprodleně zrušena nebo upravena, jakmile hospodářský subjekt prokáže, že přijal účinné nápravné opatření.
Pozměňovací návrh 244
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 3 – pododstavec 2
Tento akt v přenesené pravomoci stanoví lhůty pro povinné použití předpisu EHK OSN nebo jeho změn a případně zahrne přechodná ustanovení.
Tento akt v přenesené pravomoci stanoví lhůty pro povinné použití předpisu EHK OSN nebo jeho změn a případně zahrne přechodná ustanovení a – zejména pokud je to relevantní pro účely schválení typu – lhůty první registrace a uvedení vozidel do provozu a uvedení na trh systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků.
Pozměňovací návrh 245
Návrh nařízení
Čl. 63 – odst. 1
1.  Výrobce nesmí poskytnout technické informace o údajích typu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku stanovených v tomto nařízení nebo v jeho aktech v přenesené pravomoci nebo prováděcích aktech přijatých na základě tohoto nařízení, jež se odchylují od údajů typu schváleného schvalovacím orgánem.
1.  Výrobce nesmí poskytnout technické informace o údajích typu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku stanovených v tomto nařízení, v jeho aktech v přenesené pravomoci nebo prováděcích aktech přijatých na základě tohoto nařízení nebo v regulačních aktech uvedených v příloze IV, jež se odchylují od údajů typu schváleného schvalovacím orgánem.
Pozměňovací návrh 246
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1 – pododstavec 1
Výrobci poskytnou samostatným provozovatelům neomezený a standardizovaný přístup k informacím palubního diagnostického systému, k diagnostickým a jiným zařízením, nástrojům včetně veškerého příslušného softwaru a informacím o opravách a údržbě vozidla.
Výrobci poskytnou samostatným provozovatelům neomezený, standardizovanýnediskriminační přístup k informacím palubního diagnostického systému, k diagnostickým a jiným zařízením, nástrojům, včetně úplné dokumentace a dostupných souborů ke stažení příslušného softwaru a informacím o opravách a údržbě vozidla. Informace jsou prezentovány snadno dostupným a strojově čitelným způsobem ve formě elektronicky zpracovatelných datových souborů. Samostatní provozovatelé mají přístup k dálkovým diagnostickým službám, které používají výrobci, autorizovaní obchodní zástupci a opravny.
Pozměňovací návrh 247
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 2 – pododstavec 2
Informace palubního diagnostického systému vozidla a informace o opravách a údržbě vozidla budou zpřístupněny na internetových stránkách výrobců za použití standardizovaného formátu, nebo není-li to vzhledem k povaze těchto informací proveditelné, v jiném vhodném formátu. Tento přístup by zejména měl být nediskriminační v porovnání s přístupem nebo informacemi poskytovanými autorizovaným obchodním zástupcůmopravnám.
Informace palubního diagnostického systému vozidla a informace o opravách a údržbě vozidla budou zpřístupněny na internetových stránkách výrobců za použití standardizovaného formátu, nebo není-li to vzhledem k povaze těchto informací proveditelné, v jiném vhodném formátu. Pro samostatné provozovatele, kteří neprovozují opravny, se informace uvádí také ve strojově čitelném formátu, který lze zpracovávat elektronicky pomocí běžně dostupných IT nástrojůsoftwaru, aby tak samostatní provozovatelé mohli plnit úkoly spojené s jejich podnikáním v dodavatelském řetězci na poprodejním trhu.
Pozměňovací návrh 248
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 3 a (nový)
3a.   Pro účely palubního diagnostického systému vozidla, diagnostiky, oprav a údržby by měly být přístupné přímé datové proudy vozidla prostřednictvím standardizovaného konektoru, jak je uvedeno v předpisu OSN č. 83 příloze XI dodatku 1 odst. 6.5.1.4 a v předpisu OSN č. 49 příloze 9B.
Pozměňovací návrh 249
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 10
10.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 88 za účelem změn a doplnění přílohy XVIII, aby zohlednila technický vývoj a vývoj právní úpravy nebo zabránila zneužívání aktualizací požadavků týkajících se přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla a přijetím a začleněním norem uvedených v odstavcích 2 a 3.
10.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 88 za účelem změn a doplnění přílohy XVIII, aby zohlednila technický vývoj a vývoj právní úpravy nebo zabránila zneužívání aktualizací požadavků týkajících se přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla a přijetím a začleněním norem uvedených v odstavcích 2 a 3. Dále je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 88 za účelem změn tohoto nařízení vytvořením přílohy XVIIIA ve snaze reagovat na vývoj technologií v oblasti výměny digitálních údajů prostřednictvím bezdrátové sítě WAN a zajistit tak samostatným provozovatelům nepřetržitý přímý přístup k palubním údajům a zdrojům i nestrannou hospodářskou soutěž prostřednictvím technického designu.
Pozměňovací návrh 250
Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 2
2.  Konečný výrobce je odpovědný za poskytování informací o celém vozidle samostatným provozovatelům.
2.  V případě vícestupňového schválení typu je konečný výrobce odpovědný za zpřístupnění informací z palubního diagnostického systému vozidla a informací o opravách a údržbě vozidla, pokud jde o jeho vlastní stupeň/stupně výroby a propojení s předchozím stupněm/stupni.
Pozměňovací návrh 251
Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 1
1.  Výrobce může účtovat přiměřený a úměrný poplatek za přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla jiným než záznamy uvedené v čl. 65 odst. 8. Tyto poplatky nesmí odrazovat od přístupu k dotyčným informacím tím, že nezohledňují rozsah, ve kterém je samostatný provozovatel využívá.
1.  Výrobce může účtovat přiměřený a úměrný poplatek za přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla jiným než záznamy uvedené v čl. 65 odst. 9. Tyto poplatky nesmí odrazovat od přístupu k dotyčným informacím tím, že nezohledňují rozsah, ve kterém je samostatný provozovatel využívá.
Pozměňovací návrh 252
Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 3
3.  Pokud samostatný provozovatel nebo obchodní sdružení zastupující nezávislé provozovatele předloží schvalovacímu orgánu stížnost ohledně neplnění článků 65 až 70 ze strany výrobce, schvalovací orgán provede kontrolu za účelem ověření, zda výrobce plní své povinnosti.
3.  Pokud samostatný provozovatel nebo obchodní sdružení zastupující nezávislé provozovatele předloží schvalovacímu orgánu stížnost ohledně neplnění článků 65 až 70 ze strany výrobce, schvalovací orgán provede kontrolu za účelem ověření, zda výrobce plní své povinnosti. Schvalovací orgán požádá schvalovací orgán, který udělil schválení typu vozidla, aby stížnost prošetřil a následně si vyžádal od výrobce vozidla důkaz o tom, že jeho systém splňuje požadavky tohoto nařízení. Výsledky tohoto šetření se oznámí do tří měsíců od předložení žádosti vnitrostátnímu schvalovacímu orgánu a dotčenému samostatnému provozovateli nebo obchodnímu sdružení.
Pozměňovací návrh 253
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 1
1.  Schvalovací orgán určený členským státem v souladu s čl. 7 odst. 3 (dále jen „schvalovací orgán“) je odpovědný za posouzení, určení, oznamování a monitorování technických zkušeben, včetně případných subdodavatelů nebo poboček těchto technických zkušeben.
1.  Schvalovací orgán určený členským státem v souladu s čl. 7 odst. 3 nebo akreditační orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 (společně dále jen „určující subjekt“) je odpovědný za posouzení, určení, oznamování a monitorování technických zkušeben v příslušném členském státě, včetně případných subdodavatelů nebo poboček těchto technických zkušeben.
Pozměňovací návrh 254
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 2
2.  Schvalovací orgán je zřízen, organizován a provozován tak, aby byla chráněna jeho objektivita a nestrannost a zamezeno střetu zájmů s technickými zkušebnami.
2.  Určující subjekt je zřízen, organizován a provozován tak, aby byla chráněna jeho objektivita a nestrannost a zamezeno střetu zájmů s technickými zkušebnami.
Pozměňovací návrh 255
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 3
3.  Schvalovací orgán je organizován tak, že oznámení technické zkušebny je prováděno jinými zaměstnanci než těmi, kteří prováděli posouzení technické zkušebny.
3.  Určující subjekt je organizován tak, že oznámení technické zkušebny je prováděno jinými zaměstnanci než těmi, kteří prováděli posouzení technické zkušebny.
Pozměňovací návrh 256
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 4
4.  Schvalovací orgán neprovádí žádné činnosti, které provádějí technické zkušebny, a neposkytuje poradenské služby na komerčním či konkurenčním základě.
4.  Určující subjekt neprovádí žádné činnosti, které provádějí technické zkušebny, a neposkytuje poradenské služby na komerčním či konkurenčním základě.
Pozměňovací návrh 257
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 5
5.  Schvalovací orgán zajistí důvěrnost obdržených informací.
5.  Určující subjekt zajistí důvěrnost obdržených informací.
Pozměňovací návrh 258
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 6
6.  Schvalovací orgán musí mít k dispozici dostatečný počet způsobilých zaměstnanců k řádnému plnění úkolů stanovených v tomto nařízení.
6.  Určující subjekt musí mít k dispozici dostatečný počet způsobilých zaměstnanců k řádnému plnění úkolů stanovených v tomto nařízení.
Pozměňovací návrh 259
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 8
8.   Schvalovací orgán je každé dva roky podroben vzájemnému hodnocení ze strany dvou schvalovacích orgánů jiných členských států.
vypouští se
Členské státy vypracují roční plán pro vzájemné hodnocení, který zajistí náležitou rotaci hodnotících a hodnocených orgánů, a předloží tento plán Komisi.
Vzájemné hodnocení zahrnuje inspekci na místě technické zkušebny, za kterou odpovídá hodnocený orgán. Tohoto hodnocení se může zúčastnit i Komise a o své účasti rozhodne na základě analýzy posouzení rizik.
Pozměňovací návrh 260
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 9
9.   Výsledky vzájemného hodnocení jsou sděleny všem členským státům a Komisi a souhrn výsledků je zpřístupněn veřejnosti. Budou projednány na fóru zřízeném podle článku 10 na základě posouzení těchto výsledků provedeného Komisí a fórum vydá doporučení.
vypouští se
Pozměňovací návrh 261
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 10
10.   Členské státy poskytnou informace Komisi a ostatním členským státům o způsobu, jakým zohlednily tato doporučení ve zprávě o vzájemném hodnocení.
vypouští se
Pozměňovací návrh 262
Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 1 – písm. b
b)  kategorie B: dohled na zkoušky uvedené v tomto nařízení a v aktech uvedených v příloze IV, kde jsou tyto zkoušky prováděny v zařízeních výrobce nebo v zařízeních třetí osoby;
b)  kategorie B: dohled na zkoušky, včetně jejich přípravy, uvedené v tomto nařízení a v aktech uvedených v příloze IV, kde jsou tyto zkoušky prováděny v zařízeních výrobce nebo v zařízeních třetí osoby; přípravu zkoušek a dohled provádí pracovník technické zkušebny pověřený dohledem;
Pozměňovací návrh 263
Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 3
3.  S výjimkou akreditované vnitropodnikové technické zkušebny výrobce podle článku 76 se technická zkušebna zřizuje podle vnitrostátního práva členského státu a má právní subjektivitu.
3.  S výjimkou technické zkušebny patřící schvalovacímu orgánu a akreditované vnitropodnikové technické zkušebny výrobce podle článku 76 se technická zkušebna zřizuje podle vnitrostátního práva členského státu a má právní subjektivitu.
Pozměňovací návrh 264
Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 5
5.  Pracovníci technické zkušebny jsou povinni zachovávat služební tajemství, pokud jde o veškeré informace, které získali při plnění svých povinností podle tohoto nařízení, s výjimkou styku se schvalovacím orgánem, nebo pokud tak vyžadují právní předpisy Unie nebo vnitrostátní právní předpisy.
5.  Pracovníci technické zkušebny jsou povinni zachovávat služební tajemství, pokud jde o veškeré informace, které získali při plnění svých povinností podle tohoto nařízení, s výjimkou styku s určujícím orgánem, nebo pokud tak vyžadují právní předpisy Unie nebo vnitrostátní právní předpisy.
Pozměňovací návrh 265
Návrh nařízení
Čl. 74 – odst. 1 – návětí
1.  Technická zkušebna musí být schopna provádět všechny činnosti, o jejichž svěření podává žádost podle čl. 72 odst. 1. Musí schvalovacímu orgánu prokázat, že má vše níže uvedené:
1.  Technická zkušebna musí být schopna provádět všechny činnosti, o jejichž svěření podává žádost podle čl. 72 odst. 1. Musí určujícímu orgánu, nebo v případě akreditace vnitrostátnímu akreditačnímu orgánu prokázat, že má vše níže uvedené:
Pozměňovací návrh 266
Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 1
1.  Technické zkušebny mohou se souhlasem svého určujícího schvalovacího orgánu zadat některé z kategorií činností, pro které byly v souladu s čl. 72 odst. 1 určeny, subdodavateli nebo nechat tyto činnosti provést pobočkou.
1.  Technické zkušebny mohou se souhlasem svého určujícího orgánu, nebo v případě akreditace vnitrostátního akreditačního orgánu zadat některé z kategorií činností, pro které byly v souladu s čl. 72 odst. 1 určeny, subdodavateli nebo nechat tyto činnosti provést pobočkou.
Pozměňovací návrh 267
Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 2
2.  Pokud technická zkušebna zadá specifické úkoly z kategorií činností, jež jí byly svěřeny, subdodavateli nebo pověří jejich provedením pobočku, zajistí, aby subdodavatel nebo pobočka splnili požadavky stanovené v článcích 73 a 74, a informuje o tom schvalovací orgán.
2.  Pokud technická zkušebna zadá specifické úkoly z kategorií činností, jež jí byly svěřeny, subdodavateli nebo pověří jejich provedením pobočku, zajistí, aby subdodavatel nebo pobočka splnili požadavky stanovené v článcích 73 a 74, a informuje o tom určující orgán, nebo v případě akreditace vnitrostátní akreditační orgán.
Pozměňovací návrh 268
Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 4
4.  Technická zkušebna uchovává pro potřebu schvalovacího orgán příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikací subdodavatele nebo pobočky a úkolů, které vykonávají.
4.  Technická zkušebna uchovává pro potřebu určujícího orgánu, nebo v případě akreditace vnitrostátního akreditačního orgánu příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikací subdodavatele nebo pobočky a úkolů, které vykonávají.
Pozměňovací návrh 269
Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 4 a (nový)
4a.   Subdodavatelé technických zkušeben musí být oznámeni schvalovacímu orgánu a Komise musí zveřejnit jejich jména.
Pozměňovací návrh 270
Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 2 – písm. c a (nové)
ca)   podléhá kontrole podle článku 80 s tím rozdílem, že „společná komise auditorů“ v celém textu nahradí termín „schvalovací orgán“ a odpovídajícím způsobem plní své úkoly; kontrola musí prokázat splnění požadavků v písmenech a), b) a c);
Pozměňovací návrh 271
Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 3
3.  Vnitropodniková technická zkušebna se pro účely článku 78 nemusí oznamovat Komisi, avšak informace o akreditaci poskytne výrobce, jehož tvoří součást, nebo vnitrostátní akreditační orgán schvalovacímu orgánu na jeho žádost.
3.  Vnitropodniková technická zkušebna se musí oznamovat Komisi v souladu s článkem 78.
Pozměňovací návrh 272
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. -1 (nový)
—  1. Technická zkušebna, která podává žádost, předloží schvalovacímu orgánu členského státu, v němž žádá o určení, formální žádost v souladu s částí 4 dodatku 2 k příloze V. V žádosti musí být uvedeny činnosti, o jejichž svěření podává technická zkušebna žádost, a to v souladu s čl. 72 odst. 1.
Pozměňovací návrh 273
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1 – pododstavec 1
Před určením technické zkušebny ji schvalovací orgán posoudí v souladu s kontrolním seznamem pro posuzování, který obsahuje alespoň požadavky uvedené v dodatku 2 k příloze V. Posouzení zahrnuje posouzení na místě v prostorách technické zkušebny podávající žádost o svěření určení a případně i u kterékoli z poboček a subdodavatelů umístěných v Unii nebo mimo ni.
Předtím než schvalovací orgán určí technickou zkušebnu, ji schvalovací orgán nebo akreditační orgán uvedený v čl. 71 odst. 1 posoudí v souladu s harmonizovaným kontrolním seznamem pro posuzování, který obsahuje alespoň požadavky uvedené v dodatku 2 k příloze V. Posouzení zahrnuje posouzení na místě v prostorách technické zkušebny podávající žádost o svěření určení a případně i u kterékoli z poboček a subdodavatelů umístěných v Unii nebo mimo ni.
Pozměňovací návrh 274
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1 – pododstavec 2
Zástupci schvalovacích orgánu alespoň dvou dalších členských států koordinovaně se schvalujícím orgánem typu členského státu, kde je usazena technická zkušebna, jež podává žádost, spolu se zástupcem Komise vytvoří společný tým pro posuzování a podílejí se na posouzení technické zkušebny, jež podává žádost, včetně posouzení na místě. Určující schvalovací orgán členského státu, kde je usazena technická zkušebna, jež podává žádost, těmto zástupcům poskytne včas přístup k dokumentům nezbytným k posouzení této technické zkušebny.
1b.   V případě, že posouzení provádí schvalovací orgán, tvoří společný tým pro posuzování, který provede posouzení technické zkušebny, jež podává žádost, včetně posouzení na místě, spolu s určujícím orgánem i zástupce Komise. Pro provedení tohoto úkolu Komise využije služeb nezávislých auditorů, s nimiž coby třetími stranami uzavře smlouvu na základě otevřeného výběrového řízení. Auditoři plní své povinnosti nezávisle a nestranně. Auditoři v zájmu ochrany obchodního tajemství zachovávají důvěrnost v souladu s platnými právními předpisy. Členské státy poskytnou veškerou nezbytnou pomoc, veškerou dokumentaci a podporu, o kterou auditoři požádají, aby jim umožnily provádět jejich úkoly. Členské státy zajistí, aby auditoři měli přístup do všech prostor nebo jejich částí a ke všem informacím relevantním pro plnění jejich úkolů, včetně elektronických informačních systémů a softwaru.
(Na začátku článku 77 je pozměněno pořadí odstavců a odstavce jsou přečíslovány)
Pozměňovací návrh 275
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1 a (nový)
1a.   V případě, že posouzení provádí akreditační orgán, poskytne technická zkušebna, která podává žádost, schvalovacímu orgánu platný akreditační certifikát a související hodnotící zprávu jako doklad o splnění požadavků stanovených v dodatku 2 k příloze V pro činnosti, o jejichž svěření podává technická zkušebna žádost.
(Na začátku článku 77 je pozměněno pořadí odstavců a odstavce jsou přečíslovány)
Pozměňovací návrh 276
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1 c (nový)
1c.   Pokud technická zkušebna podala žádost o určení několika schvalovacími orgány podle čl. 78 odst. 3, je posouzení provedeno pouze jednou, a to pod podmínkou, že je v daném posouzení pokryt celý rozsah působnosti určení technické zkušebny.
(Na začátku článku 77 je pozměněno pořadí odstavců a odstavce jsou přečíslovány)
Pozměňovací návrh 277
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 5
5.  Členské státy oznámí Komisi jména zástupců schvalovacích orgánů, které může Komise k jednotlivým společným posouzením přizvat.
5.  Členské státy oznámí Komisi jména zástupců určujících orgánů, které může Komise k jednotlivým společným posouzením přizvat.
Pozměňovací návrh 278
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 7 – pododstavec 1
Schvalovací orgán zašle hodnotící zprávu Komisi a určujícím orgánům ostatních členských státům spolu s listinnými důkazy o způsobilosti technické zkušebny a o přijatých opatřeních za účelem pravidelného monitorování technické zkušebny a zajištění, že i nadále splňuje požadavky stanovené tímto nařízením.
Určující orgán zašle hodnotící zprávu Komisi a určujícím orgánům ostatních členských státům spolu s listinnými důkazy o způsobilosti technické zkušebny a o přijatých opatřeních za účelem pravidelného monitorování technické zkušebny a zajištění, že i nadále splňuje požadavky stanovené tímto nařízením.
Pozměňovací návrh 279
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 7 – pododstavec 2
Oznamující schvalovací orgán dále předloží důkazy o tom, že má k dispozici způsobilé pracovníky pro monitorování technické zkušebny v souladu s čl. 71 odst. 6.
Určující orgán zasílající hodnotící zprávu dále předloží důkazy o tom, že má k dispozici způsobilé pracovníky pro monitorování technické zkušebny v souladu s čl. 71 odst. 6.
Pozměňovací návrh 280
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 8
8.  Schvalovací orgány ostatních členských států a Komise mohou přezkoumat hodnotící zprávu a listinné důkazy, klást dotazy nebo vznášet připomínky a do jednoho měsíce od předložení hodnotící zprávy a listinných důkazů si mohou vyžádat další listinné důkazy.
8.  Určující orgány ostatních členských států a Komise mohou přezkoumat hodnotící zprávu a listinné důkazy, klást dotazy nebo vznášet připomínky a do jednoho měsíce od předložení hodnotící zprávy a listinných důkazů si mohou vyžádat další listinné důkazy.
Pozměňovací návrh 281
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 9
9.  Schvalovací orgán v členském státě, kde je usazena technická zkušebna, která podává žádost, na tyto dotazy, připomínky a žádosti o další listinné důkazy odpoví do čtyř týdnů od jejich obdržení.
9.  Určující orgán v členském státě, kde je usazena technická zkušebna, která podává žádost, na tyto dotazy, připomínky a žádosti o další listinné důkazy odpoví do čtyř týdnů od jejich obdržení.
Pozměňovací návrh 282
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 10
10.  Schvalovací orgány v ostatních členských státech nebo Komise mohou jednotlivě nebo společně do čtyř týdnů od obdržení odpovědi uvedené v odstavci 9 adresovat doporučení schvalovacímu orgánu typu členského státu, kde je usazena technická zkušebna, která podává žádost. Uvedený schvalovací orgán doporučení zohlední při přijímání rozhodnutí o určení technické zkušebny. Pokud se tento schvalovací orgán rozhodne neřídit doporučeními ostatních členských států nebo Komise, do dvou týdnů od přijetí rozhodnutí uvede důvody, které jej k tomu vedly.
10.  Určující orgány v ostatních členských státech nebo Komise mohou jednotlivě nebo společně do čtyř týdnů od obdržení odpovědi uvedené v odstavci 9 adresovat doporučení určujícímu orgánu typu členského státu, kde je usazena technická zkušebna, která podává žádost. Uvedený určující orgán doporučení zohlední při přijímání rozhodnutí o určení technické zkušebny. Pokud se tento určující orgán rozhodne neřídit doporučeními ostatních členských států nebo Komise, do dvou týdnů od přijetí rozhodnutí uvede důvody, které jej k tomu vedly.
Pozměňovací návrh 283
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 2 – pododstavec 1
Do 28 dnů od oznámení může členský stát nebo Komise vznést písemnou námitku s odůvodněním buď ohledně technické zkušebny, nebo ohledně jejího monitorování schvalovacím orgánem. Jestliže členský stát nebo Komise vznese námitky, účinek oznámení se pozastavuje. V tomto případě Komise konzultuje se zúčastněnými stranami a rozhodne formou prováděcího aktu, zda může být pozastavení oznámení zrušeno, či nikoli. Tento prováděcí akt se přijímá přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
Do jednoho měsíce od oznámení může členský stát nebo Komise vznést písemnou námitku s odůvodněním buď ohledně technické zkušebny, nebo ohledně jejího monitorování určujícím orgánem. Jestliže členský stát nebo Komise vznese námitky, účinek oznámení se pozastavuje. V tomto případě Komise konzultuje se zúčastněnými stranami a přijme prováděcí akty za účelem rozhodnutí, zda může být pozastavení oznámení zrušeno, či nikoli. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.
Pozměňovací návrh 284
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 3
3.  Táž technická zkušebna může být určena několika schvalovacími orgány a oznámena Komisi členskými státy těchto schvalovacích orgánů bez ohledu na kategorii nebo kategorie činností, které bude dotyčná technická zkušebna vykonávat v souladu s čl. 72 odst. 1.
3.  Táž technická zkušebna může být určena několika určujícími orgány a oznámena Komisi členskými státy těchto určujících orgánů bez ohledu na kategorii nebo kategorie činností, které bude dotyčná technická zkušebna vykonávat v souladu s čl. 72 odst. 1.
Pozměňovací návrh 285
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 4
4.  Pokud regulační akt uvedený v příloze IV vyžaduje, aby schvalovací orgán určil zvláštní organizaci nebo příslušný subjekt pro výkon činnosti, která není zahrnuta do kategorií činností uvedených v čl. 72 odst. 1, provede členský stát oznámení uvedené v odstavci 1.
4.  Pokud regulační akt uvedený v příloze IV vyžaduje, aby určující orgán určil zvláštní organizaci nebo příslušný subjekt pro výkon činnosti, která není zahrnuta do kategorií činností uvedených v čl. 72 odst. 1, provede členský stát oznámení uvedené v odstavci 1.
Pozměňovací návrh 286
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 1 – pododstavec 1
Pokud schvalovací orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že technická zkušebna již nesplňuje požadavky stanovené v tomto nařízení, omezí, pozastaví nebo případně zruší její určení podle toho, jak je neplnění těchto požadavků závažné.
Pokud určující orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že technická zkušebna již nesplňuje požadavky stanovené v tomto nařízení, omezí, pozastaví nebo případně zruší její určení podle toho, jak je neplnění těchto požadavků závažné.
Pozměňovací návrh 287
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 1 – pododstavec 2
Schvalovací orgán o každém pozastavení, omezení nebo odvolání oznámení neprodleně uvědomí Komisi a ostatní členské státy.
Určující orgán o každém pozastavení, omezení nebo odvolání oznámení neprodleně uvědomí Komisi a ostatní členské státy.
Pozměňovací návrh 288
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3 – pododstavec 1
Pokud má nesplnění požadavků ze strany technické zkušebny dopad na certifikáty schválení typu vydané na základě protokolů o kontrolách a zkouškách vydaných technickou zkušebnou, jíž se týká změna oznámení, schvalovací orgán informuje ostatní schvalovací orgány a Komisi.
Pokud má nesplnění požadavků ze strany technické zkušebny dopad na certifikáty schválení typu vydané na základě protokolů o kontrolách a zkouškách vydaných technickou zkušebnou, jíž se týká změna oznámení, určující orgán informuje ostatní určující orgány a Komisi.
Pozměňovací návrh 289
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 3 – pododstavec 2
Do dvou měsíců po oznámení změn předloží schvalovací orgán Komisi a ostatním schvalovacím orgánům zprávu o svých zjištěních týkajících se nesplnění požadavků. Je-li nezbytné zajistit bezpečnost vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků již uvedených na trh, dá určující schvalovací orgán pokyny příslušným schvalovacím orgánům, aby v rozumné lhůtě pozastavily nebo odňaly veškeré certifikáty, které byly vydány neoprávněně.
Do dvou měsíců po oznámení změn předloží určující orgán Komisi a ostatním určujícím orgánům zprávu o svých zjištěních týkajících se nesplnění požadavků. Je-li nezbytné zajistit bezpečnost vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků již uvedených na trh, dá určující orgán pokyny příslušným schvalovacím orgánům, aby v rozumné lhůtě pozastavily nebo odňaly veškeré certifikáty, které byly vydány neoprávněně.
Pozměňovací návrh 290
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 4 – návětí
4.  Ostatní certifikáty, které byly vydány na základě protokolů o kontrolách a zkouškách vydaných technickou zkušebnou, pro kterou bylo pozastaveno, omezeno nebo odvoláno oznámení, zůstávají platné za těchto podmínek:
4.  Certifikáty schválení typu, které byly vydány na základě protokolů o kontrolách a zkouškách vydaných technickou zkušebnou, pro kterou bylo pozastaveno, omezeno nebo odvoláno oznámení, zůstávají platné za těchto podmínek:
Pozměňovací návrh 291
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 4 – písm. a
a)  v případě pozastavení oznámení: za podmínky, že do tří měsíců od pozastavení schvalovací orgán, který vydal certifikát schválení typu, písemně potvrdí schvalovacím orgánům ostatních členských států a Komisi, že přebírá funkce technické zkušebny během období pozastavení;
a)  v případě pozastavení určení: za podmínky, že do tří měsíců od pozastavení schvalovací orgán, který vydal certifikát schválení typu, písemně potvrdí schvalovacím orgánům ostatních členských států a Komisi, že přebírá funkce technické zkušebny během období pozastavení;
Pozměňovací návrh 292
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 4 – písm. b
b)  v případě omezení nebo odvolání oznámení: po dobu tří měsíců od omezení nebo odvolání. Schvalovací orgán, který vydal certifikáty, může prodloužit platnost certifikátů o další následná tříměsíční období, celkem nejvýše o dvanáct měsíců, za předpokladu, že během tohoto období převezme funkce technické zkušebny, jejíž oznámení bylo omezeno nebo odvoláno.
b)  v případě omezení nebo odvolání určení: po dobu tří měsíců od omezení nebo odvolání. Schvalovací orgán, který vydal certifikáty, může prodloužit platnost certifikátů o další následná tříměsíční období, celkem nejvýše o dvanáct měsíců, za předpokladu, že během tohoto období převezme funkce technické zkušebny, jejíž oznámení bylo omezeno nebo odvoláno.
Pozměňovací návrh 293
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 6
6.  Určení technickou zkušebnou může být prodlouženo poté, co schvalovací orgán ověřil, zda dotčená technická zkušebna i nadále splňuje požadavky tohoto nařízení. Toto posouzení se provádí v souladu s postupem stanoveným v článku 77.
6.  Určení technickou zkušebnou může být prodlouženo poté, co určující orgán ověřil, zda dotčená technická zkušebna i nadále splňuje požadavky tohoto nařízení. Toto posouzení se provádí v souladu s postupem stanoveným v článku 77.
Pozměňovací návrh 294
Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – pododstavec 1
Schvalovací orgán průběžně monitoruje technické zkušebny s cílem zajistit plnění požadavků stanovených v článcích 72 až 76, článcích 84 a 85 a v dodatku 2 k příloze V.
Určující orgán, nebo v případě akreditace vnitrostátní akreditační orgán průběžně monitoruje technické zkušebny s cílem zajistit plnění požadavků stanovených v článcích 72 až 76, článcích 84 a 85 a v dodatku 2 k příloze V.
Pozměňovací návrh 295
Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – pododstavec 2
Technické zkušebny poskytnou na požádání veškeré podstatné informace a dokumenty umožňující schvalovacímu orgánu ověřit plnění uvedených požadavků.
Technické zkušebny poskytnou na požádání veškeré podstatné informace a dokumenty umožňující určujícímu orgánu, nebo v případě akreditace vnitrostátnímu akreditačnímu orgánu ověřit plnění uvedených požadavků.
Pozměňovací návrh 296
Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 1 – pododstavec 3
Technické zkušebny neprodleně informují schvalovací orgán o jakýchkoli změnách, zejména týkají-li se jejich zaměstnanců, zařízení, poboček a dodavatelů, které mohou ovlivnit plnění požadavků stanovených v článcích 72 až 76, článcích 84 a 85 a v dodatku 2 k příloze V nebo jejich schopnost provádět úkoly posuzování shody týkající se vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, pro které byly určeny.
Technické zkušebny neprodleně informují určující orgán, nebo v případě akreditace vnitrostátní akreditační orgán o jakýchkoli změnách, zejména týkají-li se jejich zaměstnanců, zařízení, poboček a dodavatelů, které mohou ovlivnit plnění požadavků stanovených v článcích 72 až 76, článcích 84 a 85 a v dodatku 2 k příloze V nebo jejich schopnost provádět úkoly posuzování shody týkající se vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, pro které byly určeny.
Pozměňovací návrh 297
Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 3 – pododstavec 1
Schvalovací orgán členského státu, v němž je daná technická zkušebna usazena, zajistí, že technická zkušebna vykoná své povinnosti stanovené v odstavci 2, ledaže má oprávněný důvod, aby tyto povinnosti nevykonávala.
Určující orgán členského státu, v němž je daná technická zkušebna usazena, zajistí, že technická zkušebna vykoná své povinnosti stanovené v odstavci 2, ledaže má oprávněný důvod, aby tyto povinnosti nevykonávala.
(Číslování v návrhu Komise je nesprávné, dva odstavce jsou označeny číslem „3“.)
Pozměňovací návrh 298
Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 3 – pododstavec 4
Technická zkušebna nebo schvalovací orgán mohou požadovat, aby s informacemi předanými orgánům jiného členského státu nebo Komisi bylo nakládáno jako s důvěrnými.
Technická zkušebna nebo určující orgán mohou požadovat, aby s informacemi předanými orgánům jiného členského státu nebo Komisi bylo nakládáno jako s důvěrnými.
(Číslování v návrhu Komise je nesprávné, dva odstavce jsou označeny číslem „3“.)
Pozměňovací návrh 299
Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 3 – pododstavec 1
Schvalovací orgán alespoň jednou za 30 měsíců posoudí, zda každá technická zkušebna v jeho odpovědnosti i nadále splňuje požadavky stanovené v článcích 72 až 76, článcích 84 a 85 a v dodatku 2 k příloze V. Součástí tohoto posouzení je inspekce na místě každé technické zkušebny, za kterou orgán nese zodpovědnost.
Určující orgán alespoň jednou za tři roky posoudí, zda každá technická zkušebna v jeho odpovědnosti i nadále splňuje požadavky stanovené v článcích 72 až 76, článcích 84 a 85 a v dodatku 2 k příloze V a předloží posouzení odpovědnému členskému státu. Toto posouzení provádí společný tým určený pro posuzování v souladu s postupem uvedeným v čl. 77 odst. 1 až 4 a součástí tohoto posouzení je inspekce na místě každé technické zkušebny, za kterou orgán nese zodpovědnost.
(Číslování v návrhu Komise je nesprávné, dva odstavce jsou označeny číslem „3“.)
Pozměňovací návrh 300
Návrh nařízení
Čl. 80 – odst. 3 – pododstavec 2
Do dvou měsíců po dokončení uvedeného posouzení technické zkušebny členské státy podají o těchto monitorovacích činnostech zprávu Komisi a ostatním členským státům. Tato zpráva obsahuje souhrn posouzení, který je veřejně zpřístupněn.
Výsledek posouzení je sdělen všem členským státům a Komisi a souhrn výsledků je zpřístupněn veřejnosti. Bude projednán na fóru zřízeném podle článku 10.
(Číslování v návrhu Komise je nesprávné, dva odstavce jsou označeny číslem „3“.)
Pozměňovací návrh 301
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 1 – pododstavec 1
Komise prošetří všechny případy, kdy byla upozorněna na to, že v případě některé technické zkušebny existují pochybnosti o její způsobilosti nebo o tom, zda technická zkušebna nadále splňuje požadavky a povinnosti, které jsou jí uloženy tímto nařízením. Může taková šetření rovněž zahájit z vlastní iniciativy.
Komise ve spolupráci se schvalovacím orgánem dotčeného členského státu prošetří všechny případy, kdy byla upozorněna na to, že v případě některé technické zkušebny existují pochybnosti o její způsobilosti nebo o tom, zda technická zkušebna nadále splňuje požadavky a povinnosti, které jsou jí uloženy tímto nařízením. Může taková šetření rovněž zahájit z vlastní iniciativy.
Pozměňovací návrh 302
Návrh nařízení
Čl. 81 – odst. 2
2.  Komise jako součástí šetření uvedeného v odstavci 1 vede se schvalovacím orgánem členského státu, kde je technická zkušebna usazena, konzultace. Schvalovací orgán daného členského státu poskytne Komisi na její žádost všechny příslušné informace ohledně výkonu a dodržování požadavků týkajících se nezávislosti a způsobilosti ze strany dotčené technické zkušebny.
2.  Komise jako součást šetření uvedeného v odstavci 1 spolupracuje se schvalovacím orgánem členského státu, kde je technická zkušebna usazena. Schvalovací orgán daného členského státu poskytne Komisi na její žádost všechny příslušné informace ohledně výkonu a dodržování požadavků týkajících se nezávislosti a způsobilosti ze strany dotčené technické zkušebny.
Pozměňovací návrh 303
Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 4
4.  Výměnu informací koordinuje fórum uvedené v článku 10.
4.  Výměnu informací koordinuje fórum zřízené podle článku 10.
Pozměňovací návrh 304
Návrh nařízení
Čl. 83 – odst. 1
1.  Je-li určení technické zkušebny založeno na akreditaci ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008, členské státy zajistí, aby byl vnitrostátní akreditační orgán, který konkrétní technickou zkušebnu akreditoval, informován schvalovacím orgánem o hlášení nežádoucích událostí a aby mu byly předávány další informace, které se týkají záležitostí, nad nimiž má technická zkušebna dohled, pokud jsou dané informace relevantní pro posouzení výkonu technické zkušebny.
1.  Je-li určení technické zkušebny založeno též na akreditaci ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008, členské státy zajistí, aby byl vnitrostátní akreditační orgán, který konkrétní technickou zkušebnu akreditoval, informován schvalovacím orgánem o hlášení nežádoucích událostí a aby mu byly předávány další informace, které se týkají záležitostí, nad nimiž má technická zkušebna dohled, pokud jsou dané informace relevantní pro posouzení výkonu technické zkušebny.
Pozměňovací návrh 305
Návrh nařízení
Čl. 84 – odst. 2 – písm. a
a)  umožnit svému schvalovacímu orgánu, aby byl svědkem výkonu technické zkušebny při posuzování shody;
a)  umožnit svému schvalovacímu orgánu nebo společnému týmu pro posuzování ve smyslu čl. 77 odst. 1, aby byl svědkem výkonu technické zkušebny při zkouškách pro schválení typu;
Pozměňovací návrh 306
Návrh nařízení
Čl. 88 – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2, čl. 10 odst. 3, čl. 22 odst. 3, čl. 24 odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 26 odst. 2, čl. 28 odst. 5, čl. 29 odst. 6, čl. 34 odst. 2, čl. 55 odst. 2 a 3, čl. 56 odst. 2, čl. 60 odst. 3, čl. 65 odst. 10, čl. 76 odst. 4 a čl. 90 odst. 2 se svěřuje Komisi na dobu neurčitou ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 7a, čl. 10 odst. 3, čl. 22 odst. 3, čl. 24 odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 26 odst. 2, čl. 28 odst. 5, čl. 29 odst. 6, čl. 33 odst. 1a, čl. 34 odst. 2, čl. 60 odst. 3, čl. 65 odst. 10, čl. 76 odst. 4 a čl. 90 odst. 2 se svěřuje Komisi na dobu neurčitou ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
Pozměňovací návrh 307
Návrh nařízení
Čl. 88 – odst. 3
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci podle čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2, čl. 10 odst. 3, čl. 22 odst. 3, čl. 24 odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 26 odst. 2, čl. 28 odst. 5, čl. 29 odst. 6, čl. 34 odst. 2, čl. 55 odst. 2 a 3, čl. 56 odst. 2, čl. 60 odst. 3, čl. 65 odst. 10, čl. 76 odst. 4 a čl. 90 odst. 2 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku dnem následujícím po zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu datu, které je v něm upřesněno. Nedotýká se platnosti žádného z již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci podle čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 7a, čl. 10 odst. 3, čl. 22 odst. 3, čl. 24 odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 26 odst. 2, čl. 28 odst. 5, čl. 29 odst. 6, čl. 33 odst. 1a, čl. 34 odst. 2, čl. 60 odst. 3, čl. 65 odst. 10, čl. 76 odst. 4 a čl. 90 odst. 2 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku dnem následujícím po zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu datu, které je v něm upřesněno. Nedotýká se platnosti žádného z již platných aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 308
Návrh nařízení
Čl. 88 – odst. 3 a (nový)
3a.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými každým členským státem v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.
Pozměňovací návrh 309
Návrh nařízení
Čl. 88 – odst. 5
5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2, čl. 10 odst. 3, čl. 22 odst. 3, čl. 24 odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 26 odst. 2, čl. 28 odst. 5, čl. 29 odst. 6, čl. 34 odst. 2, čl. 55 odst. 2 a 3, čl. 56 odst. 2, čl. 60 odst. 3, čl. 65 odst. 10, čl. 76 odst. 4 a čl. 90 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 7a, čl. 10 odst. 3, čl. 22 odst. 3, čl. 24 odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 26 odst. 2, čl. 28 odst. 5, čl. 29 odst. 6, čl. 33 odst. 1a, čl. 34 odst. 2, čl. 60 odst. 3, čl. 65 odst. 10, čl. 76 odst. 4 a čl. 90 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
Pozměňovací návrh 353
Návrh nařízení
Čl. 89 – název
Sankce
Sankce a odpovědnost
Pozměňovací návrh 310
Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 1
1.  Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení povinností stanovených v článcích tohoto nařízení, zejména v článcích 11 až 19 a 72 až 76, 84 a 85, ze strany hospodářských subjektů a technických zkušeben a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění uplatňování těchto pravidel. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
1.  Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení povinností stanovených v článcích tohoto nařízení ze strany hospodářských subjektů a technických zkušeben a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění uplatňování těchto pravidel. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Výše sankcí odpovídá zejména počtu nevyhovujících vozidel registrovaných na trhu dotčeného členského státu nebo počtu nevyhovujících systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků uvedených na trh dotčeného členského státu.
Pozměňovací návrh 311
Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 2 – písm. a
a)  nepravdivá prohlášení v průběhu schvalovacích postupů nebo postupů vedoucích ke stažení;
a)  nepravdivá prohlášení v průběhu schvalovacích postupů nebo postupů vedoucích k nápravným nebo omezujícím opatřením uloženým v souladu s kapitolou XI;
Pozměňovací návrh 312
Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 2 – písm. b
b)  padělání výsledků zkoušek pro schválení typu;
b)  padělání výsledků zkoušek pro schválení typu nebo dozor nad trhem, včetně udělení schválení na základě nesprávných údajů;
Pozměňovací návrh 313
Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 2 – písm. c a (nové)
ca)   nedostatečné plnění požadavků pro určování technických zkušeben těmito zkušebnami;
Pozměňovací návrh 354
Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 2 – písm. c b (nové)
cb)   pokud se na základě zkoušek nebo kontroly dodržování předpisů či jiným způsobem zjistí, že vozidla, konstrukční součásti, systémy nebo samostatné technické celky nesplňují požadavky pro schválení typu stanovené v tomto nařízení či některém z regulačních aktů uvedených v příloze IV nebo že schválení typu bylo uděleno na základě nesprávných údajů.
Pozměňovací návrh 314
Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 3 – písm. b
b)  dodávání vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, které podléhají schválení, na trh bez tohoto schválení, nebo padělání dokladů nebo označení s tímto úmyslem.
b)  dodávání vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, které podléhají schválení, na trh bez tohoto schválení, nebo padělání dokladů, prohlášení o shodě, povinných štítků nebo značek schválení typu s tímto úmyslem.
Pozměňovací návrh 315
Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 5
5.  Členské státy každý rok podají Komisi zprávu o sankcích, jež uložily.
5.  Členské státy zasílají oznámení o uložených sankcích do on-line databáze zřízené podle článku 25. Oznámení se podávají ve lhůtě jednoho měsíce od uložení sankce.
Pozměňovací návrh 355
Návrh nařízení
Čl. 89 – odst. 5 a (nový)
5a.   Pokud se zjistí, že vozidla, konstrukční součásti, systémy nebo samostatné technické celky nesplňují požadavky pro schválení typu stanovené v tomto nařízení či některém z regulačních aktů uvedených v příloze IV, měly by nést hospodářské subjekty odpovědnost za veškerou škodu způsobenou majitelům příslušných vozidel v důsledku nedodržování předpisů nebo stažení vozidel z trhu.
Pozměňovací návrh 316
Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 1 – pododstavec 1
Jestliže ověření souladu s požadavky, které provede Komise a které je uvedeno v čl. 9 odst. 1 a 4 nebo čl. 54 odst. 1, odhalí nesoulad vozidla, systému, konstrukční součásti nebo samostatného technického celku s požadavky stanovenými v tomto nařízení, může Komise uložit dotčenému hospodářskému subjektu správní pokutu za porušení tohoto nařízení. Vyměřené správní pokuty jsou účinné, přiměřené a odrazující. Výše pokut odpovídá zejména počtu nevyhovujících vozů registrovaných na trhu Unie nebo počtu nevyhovujících systémů, konstrukčních součástí nebo samostatných technických celků uvedených na trh Unie.
Jestliže ověření souladu s požadavky, které provede Komise a které je uvedeno v čl. 9 odst. 1 a 4 nebo čl. 54 odst. 1 nebo které provedou orgány pro dozor nad trhem uvedené v čl. 8 odst. 1, odhalí nesoulad vozidla, systému, konstrukční součásti nebo samostatného technického celku s požadavky stanovenými v tomto nařízení, může Komise uložit dotčenému hospodářskému subjektu správní pokutu za porušení tohoto nařízení. Vyměřené správní pokuty jsou účinné, přiměřené a odrazující. Výše pokut odpovídá zejména počtu nevyhovujících vozů registrovaných na trhu Unie nebo počtu nevyhovujících systémů, konstrukčních součástí nebo samostatných technických celků uvedených na trh Unie.
Pozměňovací návrh 317
Návrh nařízení
Čl. 90 – odst. 1 – pododstavec 2
Správní pokuty uložené Komisí se neukládají navíc k sankcím uloženým členskými státy podle článku 89 za týž případ nedodržení předpisů a nepřekročí částku 30 000 EUR za každé nevyhovující vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek.
Správní pokuty uložené Komisí se neukládají navíc k sankcím uloženým členskými státy podle článku 89 za týž případ nedodržení předpisů.
Správní pokuty uložené Komisí nepřekročí částku 30 000 EUR za každé nevyhovující vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek.
Pozměňovací návrh 318
Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (ES) No 715/2007
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
(3a)   v článku 5 se se za odst. 2 písm. c) vkládají nové pododstavce, které zní:
„Výrobci, kteří žádají o EU schválení typu u vozidla využívajícího základní emisní strategii (BES), pomocnou emisní strategii (AES) nebo odpojovací zařízení ve smyslu tohoto nařízení či nařízení (EU) 2016/646, poskytnou schvalovacímu orgánu veškeré informace, včetně technických zdůvodnění, která může tento schvalovací orgán opodstatněně požadovat jako pomůcku při rozhodování, zda daná BES nebo AES představuje odpojovací zařízení a zda se použije výjimka ze zákazu používání odpojovacích zařízení podle tohoto článku.
Schvalovací orgán udělí EU schválení typu teprve poté, co dokončil své posouzení a rozhodl, že dotčený typ vozidla není vybaven zakázaným odpojovacím zařízením podle tohoto článku a nařízení (ES) č. 692/2008.“
Pozměňovací návrh 345
Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 715/2007
Čl. 11 a – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)   spotřeba paliva a hodnoty CO2 určené za skutečných jízdních podmínek jsou zpřístupněny veřejnosti.
Pozměňovací návrh 346
Návrh nařízení
Čl. 91 – odst. 1 – bod 6 a (nový)
Nařízení (ES) č. 715/2007
Článek 14 a (nový)
6a)   Vkládá se nový článek 14a, který zní:
„Článek 14a
Přezkum
Komise přezkoumá mezní hodnoty emisí stanovené v příloze I s ohledem na zlepšení kvality ovzduší v Unii a dosažení mezních hodnot pro kvalitu ovzduší stanovených v Unii, jakož i doporučených hodnot WHO, a předloží případně návrhy na nové technologicky neutrální mezní hodnoty emisí Euro7, které se budou nejpozději od roku 2025 vztahovat na všechna vozidla kategorií M1 a N1 uváděná na trh Unie.“.
Pozměňovací návrh 319
Návrh nařízení
Příloha XII – bod 1 – druhý sloupec
Jednotky
Jednotky
1 000
1500
0
0
1000
1500
0
1500
0
0
0
0
Pozměňovací návrh 320
Návrh nařízení
Příloha XII – bod 2 – druhý sloupec
Jednotky
Jednotky
100
250
250
250
500 do 31. října 2016
500 do 31. října 2016
250 od 1. listopadu 2016
250 od 1. listopadu 2016
250
250
500
500
250
250
Pozměňovací návrh 321
Návrh nařízení
Příloha XIII – část I – tabulka

Znění navržené Komisí

Položka č.

Popis položky

Požadavek na výkonnost

Postup zkoušek

Požadavek na označení

Požadavky na balení

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrh

Položka č.

Popis položky

Požadavek na výkonnost

Postup zkoušek

Požadavek na označení

Požadavky na balení

1

Katalyzátory výfukových plynů a jejich substráty

Emise NOx

Normy EURO

Typ a verze vozidla

 

2

Turbodmychadla

Emise CO2 a NOx

Normy EURO

Typ a verze vozidla

 

3

Jiné systémy kompresorů pro tvorbu směsi paliva se vzduchem než turbodmychadla

Emise CO2 a NOx

Normy EURO

Typ a verze vozidla

 

4

Filtry pevných částic (DPF)

Pevné částice (PM)

Normy EURO

Typ a verze vozidla

 

Pozměňovací návrh 322
Návrh nařízení
Příloha XVIII – bod 2 – návětí
2.  Přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla
2.   (Netýká se českého znění)
Pozměňovací návrh 323
Návrh nařízení
Příloha XVIII – bod 2 – bod 2.8
2.8.  Pokud jde pro účely bodu 2.6.2 o vozidla kategorií spadajících do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 595/2009, pokud výrobci používají v rámci svých franšízovaných sítí diagnostické a zkušební nástroje podle normy ISO 22900 „Modular Vehicle Communication Interface“ (MVCI) a normy ISO 22901 „Open Diagnostic Data Exchange“ (ODX), musí být soubory ODX přístupné nezávislým provozovatelům na internetových stránkách výrobce.
2.8.  Pro účely bodu 2.6.2 pokud výrobci používají v rámci svých franšízovaných sítí diagnostické a zkušební nástroje podle normy ISO 22900 „Modular Vehicle Communication Interface“ (MVCI) a normy ISO 22901 „Open Diagnostic Data Exchange“ (ODX), musí být soubory ODX přístupné nezávislým provozovatelům na internetových stránkách výrobce.
Pozměňovací návrh 324
Návrh nařízení
Příloha XVIII – bod 2 – bod 2.8 a (nový)
2.8a.   Pro účely palubní diagnostiky, diagnostiky, oprav a údržby vozidla se přes sériové rozhraní normalizovaného konektoru datové linky zpřístupní přímý datový tok vozidla, a to podle specifikací uvedených v bodě 6.5.1.4 dodatku 1 k příloze 11 předpisu EHK OSN č. 83 a v oddíle 4.7.3 přílohy 9B předpisu EHK OSN č. 49.
Pozměňovací návrh 325
Návrh nařízení
Příloha XVIII – bod 6 – bod 6.1 – odst. 3
V databázi snadno dostupné samostatným provozovatelům musí být poskytnuty informace o všech částech vozidla, jimiž je vozidlo, jak je identifikováno číslem VIN a podle jakýchkoli dalších kritérií, jako je rozvor náprav, výkon motoru, úroveň nebo možnosti vybavení, vybaveno výrobcem vozidla a které mohou být nahrazeny náhradními díly, jež poskytuje výrobce vozidla svým autorizovaným opravnám nebo obchodním zástupcům nebo třetím stranám formou odkazu na číslo částí původního vybavení.
V databázi dostupné samostatným provozovatelům musí být poskytnuty ve strojově čitelné podobě a v elektronicky zpracovatelných datových souborech informace o všech částech vozidla, jimiž je vozidlo, jak je identifikováno číslem VIN a podle jakýchkoli dalších kritérií, jako je rozvor náprav, výkon motoru, úroveň nebo možnosti vybavení, vybaveno výrobcem vozidla a které mohou být nahrazeny náhradními díly, jež poskytuje výrobce vozidla svým autorizovaným opravnám nebo obchodním zástupcům nebo třetím stranám formou odkazu na číslo částí původního vybavení.
Pozměňovací návrh 326
Návrh nařízení
Příloha XVIII – bod 6 – bod 6.3
6.3.  Fórum pro přístup k informacím o vozidle uvedené v článku 70 určí parametry pro splnění těchto požadavků na základě aktuálního vědecko-technologického vývoje. Samostatný provozovatel musí získat pro tento účel schválení a oprávnění, a to na základě dokumentace prokazující, že provozuje legální podnikatelskou činnost a nebyl odsouzen pro trestný čin.
6.3.  Fórum pro přístup k informacím o vozidle uvedené v článku 70 určí parametry pro splnění těchto požadavků na základě aktuálního vědecko-technologického vývoje. Samostatný provozovatel musí získat pro tento účel schválení a oprávnění, a to na základě dokumentace prokazující, že provozuje legální podnikatelskou činnost a nebyl odsouzen pro žádný závažný trestný čin.
Pozměňovací návrh 327
Návrh nařízení
Příloha XVIII – bod 6 – bod 6.4
6.4.  Pokud jde o vozidla spadajících do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 595/2009, přeprogramování řídicích jednotek musí být provedeno buď v souladu s normou ISO 22900-2, nebo SAE J2534, nebo TMC RP1210B s použitím neznačkového hardware. Lze použít rovněž ethernet, sériový kabel nebo rozhraní LAN a alternativní média jako kompaktní disk (CD), digitální víceúčelový disk (DVD) nebo klíč USB pro informačně-zábavní systémy (např. navigační systémy, telefony), ale pouze pod podmínkou, že není vyžadován žádný značkový software (např. ovladače nebo výměnné moduly) ani hardware pro komunikaci. Pro potvrzení kompatibility aplikace specifické pro výrobce a komunikačních rozhraní vozidla splňujících požadavky normy ISO 22900-2 nebo SAE J2534 nebo TMC RP1210B musí výrobce nabídnout buď potvrzení nezávisle vyvinutých komunikačních rozhraní vozidel, nebo informace o jakémkoli zvláštním hardware a jeho zapůjčení, který výrobce komunikačních rozhraní vozidel vyžaduje, aby toto potvrzení provedl sám. Na poplatky za toto potvrzení nebo informace a poskytnutí hardware se vztahují podmínky čl. 67 odst. 1.
6.4.  Přeprogramování řídicích jednotek musí být provedeno buď v souladu s normou ISO 22900-2 nebo SAE J2534 nebo TMC RP1210 s použitím neznačkového hardware.
Pokud se přeprogramování nebo diagnostika provádí podle normy ISO 13400 DoIP, musí splňovat požadavky norem uvedených v prvním pododstavci.
Pokud výrobci vozidel používají další značkové komunikační protokoly, musí specifikace těchto protokolů zpřístupnit samostatným provozovatelům.
Pro potvrzení kompatibility aplikace specifické pro výrobce a komunikačních rozhraní vozidla splňujících požadavky normy ISO 22900-2 nebo SAE J2534 nebo TMC RP1210 musí výrobce nabídnout do šesti měsíců od udělení schválení typu potvrzení nezávisle vyvinutých komunikačních rozhraní vozidel a testovacího prostředí, včetně informací o specifikacích komunikačního protokolu a zapůjčení jakéhokoli zvláštního hardware, který výrobce komunikačních rozhraní vozidel vyžaduje, aby toto potvrzení provedl sám. Na poplatky za toto potvrzení nebo informace a poskytnutí hardware se vztahují podmínky čl. 67 odst. 1.
Příslušné dosažení shody musí být zaručeno buď tím, že bude Evropský výbor pro normalizaci pověřen vypracováním vhodných norem shody nebo využitím existujících norem, jako např. SAE J2534-3.
Na poplatky za toto potvrzení nebo informace a poskytnutí hardware se vztahují podmínky stanovené v čl. 67 odst. 1.
Pozměňovací návrh 328
Návrh nařízení
Příloha XVIII – bod 6 – bod 6.8 a (nový)
6.8a.   V případě, že informace palubního diagnostického systému vozidla a informace o opravách a údržbě vozidla dostupné na internetových stránkách výrobce neobsahují konkrétní relevantní informace umožňující správné navržení a výrobu systémů alternativních paliv pro dodatečnou montáž, musí mít výrobce systémů alternativních paliv pro dodatečnou montáž možnost získat informace požadované v oddílech 1, 3 a 4 informačního dokumentu stanoveného v příloze 1 tak, že se s příslušnou žádostí obrátí přímo na výrobce. Kontaktní údaje pro tento účel musí být jasně uvedeny na internetových stránkách výrobce a dané informace musí být poskytnuty do 30 dnů. Takové informace musí být poskytnuty jen v případě systémů alternativních paliv pro dodatečnou montáž, které podléhají předpisu EHK OSN č. 115, nebo konstrukčních částí systémů alternativních paliv pro dodatečnou montáž podléhajících předpisu EHK OSN č. 115, a musejí být poskytnuty pouze na základě žádosti, která jasně uvede přesné specifikace modelu vozidla, pro které se informace požadují a která konkrétně prokáže, že informace jsou požadovány za účelem výroby systémů alternativních paliv pro dodatečnou montáž nebo jejich konstrukčních částí podle předpisu EHK OSN č. 115.
Pozměňovací návrh 329
Návrh nařízení
Příloha XVIII – bod 7 a (nový)
7a.   Výrobci vozidel zpřístupní prostřednictvím internetové služby nebo v podobě souboru ke stažení elektronický datový soubor obsahující všechna identifikační čísla vozidla (VIN) (nebo jejich požadovanou část) a související jednotlivé specifikace a konfigurace, které byly původně namontovány do vozidla.
Pozměňovací návrh 330
Návrh nařízení
Příloha XVIII – bod 7 b (nový)
7b.   Ustanovení pro bezpečnost elektronického systému
7b.1.   Každé vozidlo vybavené počítačem pro regulaci emisí musí být zajištěno proti úpravám jiným, než které byly schváleny výrobcem. Výrobce schválí tyto úpravy, jestliže jsou nezbytné pro diagnostiku, údržbu, kontrolu, dodatečnou montáž nebo opravy vozidla. Všechny přeprogramovatelné kódy počítače nebo provozní parametry musí být zajištěny proti neoprávněnému zásahu a musí mít úroveň ochrany nejméně takovou, která splňuje ustanovení normy ISO 15031–7 ze dne 15. března 2001 (SAE J2186 z října 1996). Všechny vyměnitelné paměťové čipy sloužící ke kalibraci musí být zality, uzavřeny v zapečetěném obalu nebo chráněny elektronickým algoritmem a nesmějí být vyměnitelné bez použití speciálního nářadí a postupů. Tato ochrana smí být povolena pouze v případě prvků přímo spojených s kalibrací emisí či prevencí krádeže vozidla.
7b.2.   Parametry pro činnosti motoru zakódované v počítači nesmějí být změnitelné bez použití speciálních nástrojů a postupů (např. připájené nebo zalité součástky počítače nebo zapečetěný (nebo zapájený) kryt počítače).
7b.3.   U vznětových motorů s mechanickým vstřikovacím čerpadlem paliva musí výrobce podniknout odpovídající kroky, aby u vozidel v provozu nebylo možno nedovoleně zvyšovat maximální přívod paliva.
7b.4.   Výrobci mohou žádat schvalovací orgán o výjimku z jednoho z těchto požadavků oddílu 8 pro vozidla, u nichž je nepravděpodobné, že by potřebovala takovou ochranu. Kritéria, podle kterých bude schvalovací orgán hodnotit udělení výjimky, jsou např. využití mikroprocesorů ke kontrole výkonu, schopnost vozidla dosahovat vysokých výkonů a plánovaný objem prodeje vozidel.
7b.5.   Výrobci, kteří užívají systémy s programovatelným počítačovým kódem (např. elektricky mazatelnou programovatelnou paměť ROM), musí zabránit neoprávněnému přeprogramování. Výrobci musejí použít zlepšené ochranné strategie proti neoprávněným zásahům a ochranné funkce proti vpisování, které vyžadují elektronický přístup k počítači umístěnému mimo vozidlo provozovanému výrobcem, k němuž musí mít přístup rovněž samostatní provozovatelé používající ochranu poskytnutou podle oddílu 6.2 a bodu 6.4. Schvalovací orgán povolí metody, které poskytují přiměřenou úroveň ochrany.
Pozměňovací návrh 331
Návrh nařízení
Příloha XVIII – dodatek 2 – bod 3.1.1
3.1.1.  jakýkoli dodatečný systém informací o protokolu nezbytný k tomu, aby se kromě standardních metod předepsaných v bodě 4.7.3 přílohy 9B předpisu EHK OSN č. 49 umožnila úplná diagnostika zahrnující všechny dodatečné informace o protokolu hardwaru nebo softwaru, stanovení parametrů, funkce přenosu, požadavky na údržbu v provozu či okolnosti chyb;
3.1.1.  jakýkoli dodatečný systém informací o protokolu nezbytný k tomu, aby se kromě standardních metod předepsaných v bodě 4.7.3 přílohy 9B předpisu EHK OSN č. 49 a v bodě 6.5.1.4 přílohy 11 předpisu EHK OSN č. 83 umožnila úplná diagnostika zahrnující všechny dodatečné informace o protokolu hardwaru nebo softwaru, stanovení parametrů, funkce přenosu, požadavky na údržbu v provozu či okolnosti chyb;
Pozměňovací návrh 332
Návrh nařízení
Příloha XVIII – dodatek 2 – bod 3.1.2
3.1.2.  podrobné informace o způsobu získání a vyhodnocení všech chybových kódů, které nejsou v souladu s normami předepsanými v bodě 4.7.3 přílohy 9B předpisu EHK OSN č. 49;
3.1.2.  podrobné informace o způsobu získání a vyhodnocení všech chybových kódů, které nejsou v souladu s normami předepsanými v bodě 4.7.3 přílohy 9B předpisu EHK OSN č. 49 a v bodě 6.5.1.4 přílohy 11 předpisu EHK OSN č. 83;

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0048/2017).


Palmový olej a odlesňování deštných pralesů
PDF 550kWORD 65k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2017 o palmovém oleji a likvidaci deštných pralesů (2016/2222(INI))
P8_TA(2017)0098A8-0066/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs) pro období 2015–2030,

–  s ohledem na Pařížskou dohodu dosaženou na 21. konferenci smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (COP 21),

–  s ohledem na technickou zprávu Evropské komise „Dopad evropské spotřeby na odlesňování“ (2013-063)(1),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. října 2008 „Řešení problémů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů jako součást boje proti změně klimatu a ztrátě biologické rozmanitosti“ (COM(2008)0645),

–  s ohledem na Amsterodamskou deklaraci ze dne 7. prosince 2015 „Towards Eliminating Deforestation from Agricultural Commodity Chains with European Countries“ (Vyloučit odlesňování z řetězců zemědělských komodit v evropských zemích) podporující vytvoření plně udržitelného dodavatelského řetězce palmového oleje a ukončení ilegálního odlesňování do roku 2020,

–  s ohledem na to, že pět členských států, signatářů Amsterodamské deklarace, přislíbilo, že budou poskytovat státní podporu systému, který má do roku 2020 zajistit udržitelnou výrobu palmového oleje: těmito státy jsou Dánsko, Německo, Francie, Spojené království a Nizozemsko;

–  s ohledem na evropskou strategii nízkouhlíkové mobility z července 2016 a na návrh Komise ze dne 30. listopadu 2016 k směrnici Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracování) (COM(2016)0767,

–  s ohledem na studii „Dopad spotřeby biopaliv v EU na změny ve využívání půdy: kvantifikace dopadů na zemědělské plochy a emise skleníkových plynů“ ze dne 4. října 2016, kterou zadala a financovala Evropská komise,

–  s ohledem na zprávu „Globiom: základ pro politiku biopaliv po roce 2020“,

–  s ohledem na zvláštní zprávu Účetního dvora č. 18/2016 o systému EU pro certifikaci udržitelných biopaliv,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o biologické rozmanitosti,

–  s ohledem na Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES),

–  s ohledem na Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti, který byl přijat dne 29. října 2010 v japonské Nagoji a vstoupil v platnost dne 12. října 2014,

–  s ohledem na strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 a na její přezkum v polovině období(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2016 o přezkumu strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti v polovině období(3),

–  s ohledem kongres Světový kongres o ochraně přírody Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN), který se konal v roce 2016 na Havaji a na návrh č. 066 o zmírňování dopadu rozšíření palmového oleje a o činnostech v oblasti biologické rozmanitosti,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o právech původních obyvatel (UNDRIP),

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanoviska Výboru pro rozvoj, Výboru pro mezinárodní obchod a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0066/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie ratifikovala Pařížskou úmluvu a měla by hrát zásadní roli v naplňování vytyčených cílů v oblasti boje proti změně klimatu a plnit úkoly v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje;

B.  vzhledem k tomu, že EU se zásadním způsobem podílela na utváření Cílů udržitelného rozvoje, které úzce souvisejí s problematikou palmového oleje (cíle 2, 3, 6, 14, 16, 17 a zejména 12, 13 a 15);

C.  vzhledem k tomu, že EU se v rámci Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj zavázala, že bude podporovat zavádění udržitelného řízení lesů všech typů, bude usilovat o zastavení odlesňování, o obnovu poškozených lesů a o výrazné zvýšení snah o zvýšení zalesňování a obnovu zalesnění v celosvětovém měřítku do roku 2020; vzhledem k tomu, že EU se v rámci Agendy 2030 rovněž zavázala zajistit udržitelné vzorce spotřeby a výroby, podněcovat podniky k tomu, aby používaly udržitelné postupy, zahrnovaly do svých vykazovacích cyklů informace o udržitelnosti, a bude podporovat udržitelné postupy zadávání veřejných zakázek v souladu s vnitrostátními politikami a globálními prioritami do roku 2020;

D.  vzhledem k tomu, že k celosvětovému odlesňování přispívá řada různých faktorů, mimo jiné i výroba zemědělských komodit, jako je sója, kukuřice a palmový olej;

E.  vzhledem k tomu, že příčinou téměř poloviny (49 %) veškeré likvidace tropických lesů v nedávné době bylo ilegální vykácení pro komerční zemědělství a že tento destruktivní proces je podněcován zámořskou poptávkou po zemědělských komoditách, jako je například palmový olej, hovězí maso, sója a dřevo; vzhledem k tomu, že podle odhadů ilegální přeměna tropických lesů na plochy určené ke komerčnímu zemědělství způsobuje ročně 1,47 gigatun emisí uhlíku, což odpovídá 25 % ročních emisí z fosilních paliv v EU(4);

F.  vzhledem k tomu, že lesní požáry, k nimž došlo v roce 2015 v Indonésii a na Borneu, patřily k nejhorším v posledních téměř dvou desetiletích a byly způsobeny globální změnou klimatu, změnami ve využívání půdy a odlesňováním; vzhledem k tomu, že extrémně suché počasí, které se vyskytlo v těchto regionech, se pravděpodobně stane v budoucnu běžnějším úkazem, pokud nebudou učiněny společné kroky, které by lesním požárům zabránily;

G.  vzhledem k tomu, že lesní požáry v Indonésii a na Borneu vystavily 69 milionů lidí znečištění ovzduší a způsobily tisíce předčasných úmrtí;

H.  vzhledem k tomu, že požáry v Indonésii jsou zpravidla výsledkem přípravy pro účely pěstování palmy olejné a pro jiné zemědělské účely; vzhledem k tomu, že 52 % požárů, k nimž došlo v roce 2015 v Indonésii, se odehrálo v rašeliništích bohatých na uhlík, což z této země učinilo jednoho z největších původců globálního oteplování na Zemi(5);

I.  vzhledem k tomu, že v mnoha zemích, které vyrábějí palmový olej, neexistují přesné mapy koncesí na výrobu palmového oleje ani veřejné půdní registry, takže je těžké zjistit, kdo nese odpovědnost za lesní požáry;

J.  vzhledem k tomu, že EU se v rámci newyorské deklarace o lesích zavázala „pomáhat soukromému sektoru dosahovat cíle zastavit do roku 2020 odlesňování způsobené výrobou zemědělských komodit, jako je palmový olej, sója, papír a hovězí maso, přičemž bere na vědomí, že mnohé společností si stanovily ještě náročnější cíle“;

K.  vzhledem k tomu, že v roce 2008 se EU zavázala snížit odlesňování do roku 2020 o nejméně 50 % a do roku 2030 zastavit celosvětový úbytek zalesněných ploch;

L.  vzhledem k tomu, že vzácné tropické ekosystémy, které pokrývají pouhých 7 % povrchu Země, jsou pod narůstajícím tlakem odlesňování; vzhledem k tomu, že zakládání plantáží palmy olejné vede k obrovským lesním požárům, vysychání řek, erozi půdy, odvodňování rašelinišť, znečištění vodních toků a celkové ztrátě biologické rozmanitosti, což dále vede ke ztrátě mnoha ekosystémových služeb a má závažný dopad na klima, ochranu přírodních zdrojů a zachování životního prostředí na celém světě pro současné i budoucí generace;

M.  vzhledem k tomu, že významnou složkou vlivu, který má evropská spotřeba na globální odlesňování, je spotřeba palmového oleje a produktů z něj vyráběných;

N.  vzhledem k tomu, že poptávka po rostlinných olejích obecně se má zvyšovat(6) a poptávka po palmovém oleji se podle odhadů do roku 2050 zdvojnásobí(7); vzhledem k tomu, že počínaje 70. lety 20. století je 90 % růstu produkce palmového oleje koncentrováno v Indonésii a Malajsii; vzhledem k tomu, že kromě toho se pěstování palmy olejné začíná prosazovat i v dalších asijských státech a v Africe a Latinské Americe, v nichž neustále dochází k zakládání nových plantáží i k rozšiřování těch stávajících, což je stav, který povede k dalším škodám na životním prostředí; konstatuje nicméně, že pokud by byl palmový olej nahrazen jinými rostlinnými oleji, byly by zapotřebí ještě větší plochy pro pěstování;

O.  vzhledem k tomu, že důvodem rozsáhlého používání palmového oleje je především jeho nízká cena, jež je dána rostoucím počtem plantáží palmy olejné na odlesněných plochách; vzhledem k tomu, že používání palmového oleje v potravinářském průmyslu navíc odpovídá neudržitelnému modelu masové produkce a spotřeby, který je v naprostém rozporu s používáním a podporou ekologických, kvalitních a místních surovin a výrobků;

P.  vzhledem k tomu, že palmový olej je stále více využíván jako biopalivo a ve zpracovaných potravinách, přičemž přibližně 50 % baleného zboží nyní obsahuje palmový olej;

Q.  vzhledem k tomu, že některé firmy obchodující s palmovým olejem neprokazují nade vší pochybnost, že palmový olej v jejich dodavatelském řetězci není spojen s odlesňováním, odvodňováním rašelinišť ani znečišťováním životního prostředí a že při jeho výrobě byla v plné míře dodržena základní lidská práva a zaručeny přiměřené sociální standardy;

R.  vzhledem k tomu, že podle 7. akčního programu pro životní prostředí je Komise povinna posuzovat, jaké dopady má spotřeba potravin a ostatních komodit v Unii na životní prostředí v celosvětovém měřítku, a případně předkládat návrhy opatření k řešení zjištěných problémů a zvážit vypracování akčního plánu EU v oblasti odlesňování a degradace lesních porostů;

S.  vzhledem k plánovaným studiím Komise o odlesňování a o palmovém oleji;

T.  vzhledem k tomu, že není známo, jak vysoké jsou celkové emise skleníkových plynů způsobené změnami ve využití půdy v souvislosti s palmovým olejem; vzhledem k tomu, že je nezbytné zkvalitnit vědecké posuzování v této oblasti;

U.  vzhledem k tomu, že v zemích, které vyrábějí palmový olej, nejsou k dispozici přesné údaje o rozloze území, které je využíváno k povolenému či nepovolenému pěstování palmy olejné; vzhledem k tomu, že tato překážka od počátku narušuje opatření zaměřená na certifikaci udržitelné výroby palmového oleje;

V.  vzhledem k tomu, že v roce 2014 bylo 60 % palmového oleje dováženého do EU určeno pro energetické odvětví, přičemž 46 % dovozu se využívalo jako pohonné hmoty v dopravě (šestinásobné zvýšení od roku 2010) a 15 % k výrobě elektřiny a tepla;

W.  vzhledem k tomu, že podle odhadů bude do roku 2020 celosvětově jeden milion hektarů půdy přeměněn na plochy pro výrobu palmového oleje, který bude využíván k výrobě bionafty, a z toho bude 0,57 milionu hektarů získáno přeměnou primárních lesů v jihovýchodní Asii(8);

X.  vzhledem k tomu, že celková změna ve využití půdy, k níž dochází vlivem strategie EU 2020 v oblasti biopaliv, činí 8,8 milionů hektarů, přičemž k přeměně 2,1 milionu hektarů půdní plochy došlo v jihovýchodní Asii pod tlakem šíření plantáží palmy olejné, a to s tím, že polovina této plochy vzniká na úkor tropických pralesů a rašelinišť;

Y.  vzhledem k tomu, že likvidace tropických deštných pralesů znamená ničení přirozeného prostředí více než poloviny živočišných druhů na světě a více než dvou třetin rostlinných druhů a ohrožuje jejich přežití; vzhledem k tomu, že v deštných pralesích se nachází některé z nejvzácnějších a často endemických druhů na světě, jež jsou zařazeny na Červený seznam Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUNC) mezi kriticky ohrožené druhy, tj. druhy, u nichž se pozoruje, odhaduje, očekává či existuje možnost, že se velikosti jejich populace v průběhu 10 let nebo v rámci tří generací sníží o více než 80 %; vzhledem k tomu, že spotřebitelé v EU by měli být lépe informováni o tom, že je třeba chránit tyto živočišné a rostlinné druhy intenzivněji;

Z.  vzhledem k tomu, že z mnoha různých šetření plyne, že při zakládání a provozu plantáží palmy olejné dochází v mnoha zemích k rozsáhlému porušování základních lidských práv – obyvatelé jsou násilně vystěhováváni ze svých domovů, objevuje se ozbrojené násilí, dětská práce, ztráta osobní svobody v důsledku zadlužení a diskriminace původních obyvatel;

AA.  vzhledem k tomu, že se objevují znepokojivé zprávy(9), podle nichž je významná část celosvětové výroby palmového oleje spojena s porušováním základních lidských práv a odpovídajících sociálních norem, že je často využívána dětská práce a že dochází k mnoha konfliktům mezi místními a původními komunitami a koncesionáři palmových plantáží;

Obecné poznámky

1.  připomíná, že udržitelné zemědělství, potravinové zabezpečení a udržitelné hospodaření s lesy jsou hlavními cíli udržitelného rozvoje;

2.  připomíná, že lesy jsou nezbytné pro přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění jejích dopadů;

3.  bere na vědomí složitost motivačních faktorů, které přispívají k celosvětovému odlesňování, jako je příprava půdy pro účely pěstování krmiv či pěstování plodin na orné půdě, zejména s cílem vyrábět krmení ze sójových bobů pro hospodářská zvířata v EU, a také pro výrobu palmového oleje, rozšiřování městských oblastí, těžbu a jiné intenzivní zemědělské činnosti;

4.  konstatuje, že 73 % celosvětového odlesňování je důsledkem přípravy půdy pro produkci zemědělských komodit, přičemž k 40 % celosvětového odlesňování dochází v důsledku přeměny lesů na rozsáhlé monokulturní plantáže palmy olejné(10);

5.  konstatuje, že pěstování palmy olejné není jedinou příčinou odlesňování, protože tento problém je způsoben také šířením nelegální těžby dřeva a demografickými tlaky;

6.  poukazuje na to, že jiné rostlinné oleje vyráběné ze sójových bobů, semen řepky olejné či jiných plodin mají mnohem větší ekologický dopad a vyžadují mnohem větší plochy než palmový olej; konstatuje, že při pěstování jiných olejnatých plodin se ve větší míře používají pesticidy a hnojiva;

7.  se znepokojením konstatuje, že celosvětová honba za půdou je poháněna zvyšující se celosvětovou poptávkou po biopalivech a surovinách a spekulacemi s půdou a zemědělskými komoditami;

8.  připomíná, že EU je velkým dovozcem výrobků získaných z odlesňování, což má devastující dopady na biologickou rozmanitost;

9.  konstatuje, že pro unijní trh je určeno o něco méně než čtvrtina všech zemědělských komodit (vztaženo na jejich hodnotu) získaných v rámci mezinárodního obchodu na základě nelegálního odlesňování, což zahrnuje 27 % veškeré sóji, 18 % veškerého palmového oleje, 15 % veškerého hovězího a 31 % veškeré kůže(11);

10.  zdůrazňuje, že v zájmu účinného boje proti odlesňování, které souvisí se spotřebou zemědělských komodit, by se EU měla ve své činnosti zaměřovat nejenom na palmový olej, ale na všechny podobné dovážené zemědělské produkty;

11.  připomíná, že Malajsie a Indonésie jsou hlavními výrobci palmového oleje, přičemž se odhaduje, že pokrývají 85–90 % světové produkce, a vítá skutečnost, že rozloha malajského primárního lesa se od roku 1990 zvýšila, je však i nadále znepokojen tím, že stávající úroveň odlesňování v Indonésii dosahuje 0,5 % celkové rozlohy lesa každých pět let;

12.  připomíná, že Indonésie se nedávno stala třetím největším producentem emisí CO2 na světě a trpí úbytkem biologické rozmanitosti, přičemž několik ohrožených volně žijících druhů je na pokraji vyhynutí;

13.  připomíná, že palmový olej tvoří zhruba 40 % světového obchodu s rostlinnými oleji a že přibližně 7 milionů tun ročně řadí EU na druhé místo mezi největšími světovými dovozci;

14.  je velmi znepokojen skutečností, že přibližně polovina plochy nelegálně vykácených lesů se využívá na produkci palmového oleje pro trh EU;

15.  konstatuje, že zemědělsko-potravinářský průmysl používá palmový olej jako přísadu nebo náhražku, a to vzhledem k jeho produktivitě a chemickým vlastnostem, jako je např. snadné skladování, bod tání a nižší nákupní cena této suroviny;

16.  rovněž konstatuje, že pokrutiny z palmových jader jsou v EU využívány jako krmivo pro zvířata, zvláště pak na výkrm skotu chovaného na mléko a na maso;

17.  v této souvislosti zdůrazňuje, že sociální, zdravotní a environmentální normy jsou v EU přísnější;

18.  plně si uvědomuje složitost problematiky palmového oleje a zdůrazňuje, že je důležité najít globální řešení na základě kolektivní odpovědnosti mnoha aktérů; důrazně doporučuje, aby byl tento princip uplatněn u všech subjektů zapojených v dodavatelském řetězci, včetně EU a dalších mezinárodních organizací, členských států, finančních institucí, vlád zemí, které vyrábějí palmový olej, původních obyvatel a místních komunit, národních a nadnárodních firem zapojených do výroby, distribuce a zpracování palmového oleje, sdružení spotřebitelů a nevládních organizací; je navíc přesvědčen, že na řešení mnoha závažných problémů, které souvisí s neudržitelnou výrobou a spotřebou palmového oleje, se musí nutně podílet všichni tito aktéři, kteří musí koordinovat své úsilí;

19.  poukazuje na společnou celosvětovou odpovědnost při dosahování udržitelné výroby palmového oleje a zároveň zdůrazňuje, že při hledání udržitelně vyráběných alternativ hraje významnou úlohu potravinářský průmysl;

20.  konstatuje, že se řada výrobců komodit a obchodníků, maloobchodníků a dalších mezičlánků v dodavatelském řetězci včetně evropských společností zavázala k takové výrobě komodit a obchodování s nimi, které by nevedly k odlesňování a přeměně rašelinišť bohatých na uhlík na plantáže a které by zaručily dodržování lidských práv a zajistily transparentnost, ověřování třetích stran a odpovědné řízení;

21.  uvědomuje si, že zachování deštných pralesů a globální biodiverzity má prvořadý význam pro budoucnost Země a lidstva, nicméně zdůrazňuje, že úsilí o ochranu životního prostředí je třeba kombinovat s nástroji politiky rozvoje venkova, aby se zabránilo chudobě a zvýšila se zaměstnanost v malých zemědělských obcích v daných oblastech;

22.  domnívá se, že úsilí o zastavení odlesňování musí zahrnovat budování kapacit na místní úrovni, pomoc v oblasti technologií, sdílení osvědčených postupů mezi komunitami a podporu drobným zemědělcům s cílem pomoci jim co nejúčinněji využívat jejich již existující ornou půdu, aniž by se museli uchylovat k další přeměně lesů; zdůrazňuje v této souvislosti silný potenciál agroekologických postupů pro maximalizaci funkcí ekosystému prostřednictvím kombinovaných technik pěstování rozmanitých plodin, agrolesnictví a permakultur, aniž by došlo k závislosti na vstupech nebo k pěstování monokultur;

23.  konstatuje, že pěstování palmy olejné může pozitivně přispívat k hospodářskému rozvoji států a nabízet perspektivní hospodářské příležitosti pro zemědělce, pokud bude prováděno zodpovědně a udržitelným způsobem a budou stanoveny přísné podmínky pro udržitelné pěstování;

24.  bere na vědomí existenci různých typů dobrovolných certifikačních schémat, jako jsou RSPO, ISPO, MSPO apod., a vítá jejich úlohu při podpoře udržitelného pěstování palmy olejné; konstatuje nicméně, že kritéria udržitelnosti těchto norem jsou kritizována, zejména pokud jde o ekologickou a sociální integritu; zdůrazňuje, že existence různých schémat je pro spotřebitele matoucí a že hlavním cílem by mělo být vytvoření jednotného certifikačního systému, což by zlepšilo viditelnost udržitelně vyráběného palmového oleje pro spotřebitele; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby byl tento certifikační systém zárukou toho, že na trh EU se dostane pouze udržitelně vyráběný palmový olej;

25.  konstatuje, že naši partneři, kteří nejsou členy EU, si musí rovněž více uvědomovat svou úlohu při řešení otázek udržitelnosti a odlesňování, a to i v rámci svých postupů pro získávání surovin;

Doporučení

26.  vyzývá Komisi, aby splnila mezinárodní závazky EU, mj. ty, které byly stanoveny v rámci COP 21, Fóra OSN pro lesy (UNFF)(12), Úmluvy OSN o biologické rozmanitosti (UNCBD)(13), newyorské deklarace o lesích a cíle udržitelného rozvoje zastavit odlesňování do roku 2020(14);

27.  bere na vědomí potenciál iniciativ, jako je např. newyorská deklarace o lesích(15), která má pomoci dosáhnout cílů soukromého sektoru, pokud jde o zamezení odlesňování při výrobě zemědělských komodit, jako je palmový olej, sója, papír nebo hovězí maso, nejpozději do roku 2020; konstatuje, že některé společnosti mají ambicióznější cíle, ale ačkoliv více než 60 % společností působících v odvětví palmového oleje se zavázalo provádět iniciativy tohoto druhu, v současnosti pouze 2 % společností dokáže vysledovat palmový olej, s nímž obchodují, v rámci dodavatelského řetězce až ke zdroji(16);

28.  poukazuje na snahu a pokrok dosažený v potravinářském průmyslu při zajišťování certifikace udržitelné výroby palmového oleje; vyzývá veškerá průmyslová odvětví používající palmový olej, aby vynaložily větší úsilí o získávání tohoto certifikovaného oleje;

29.  žádá Komisi a všechny členské státy, které tak dosud neučinily, aby dostály svému závazku usilovat o celounijní přijetí národních závazků do roku 2020, aby měl veškerý používaný palmový olej certifikaci udržitelné výroby, mj. aby podepsaly a prováděly Amsterodamskou deklaraci „Towards Eliminating Deforestation from Agricultural Commodity Chains with European Countries“ (Vyloučit odlesňování z řetězců zemědělských komodit v evropských zemích), a usilovaly o přijetí odvětvového závazku, mj. podpisem a prováděním Amsterodamské deklarace „In Support of a Fully Sustainable Palm Oil Supply Chain by 2020“ (Podpora zcela udržitelného dodavatelského řetězce palmového oleje do roku 2020);

30.  vyzývá společnosti, které pěstují palmu olejnou, aby dodržovaly Bangkokskou dohodu o jednotném postupu při prosazování zásad týkajících se zákazu odlesňování a používaly nástroj „High Carbon stock“ (HCS), který pomáhá určit oblasti vhodné pro plantáže palmy olejné, jako jsou oblasti s degradovanou půdou, jež se vyznačuje nízkou kapacitou pro ukládání uhlíku a nemá vysokou přírodní hodnotu;

31.  vyzývá EU, aby dodržela své závazky zintenzivnit probíhající jednání v rámci dobrovolných dohod o partnerství FLEGT a aby zajistila, aby se konečné dohody vztahovaly na dřevo pocházející z přeměny lesů na plantáže pro výrobu palmového oleje; zdůrazňuje, že je nutné zajistit, aby tyto dohody byly v souladu s mezinárodním právem a se závazky v oblasti ochrany životního prostředí, lidských práv a udržitelného rozvoje a aby vedly k přiměřeným opatřením zaměřeným na ochranu lesů a jejich udržitelné obhospodařování, včetně ochrany práv místních komunit a původních obyvatel; konstatuje, že podobně by se mohlo postupovat také s ohledem na zajištění odpovědných dodavatelských řetězců v případě palmového oleje; navrhuje, aby se politika EU v oblasti výroby palmového oleje zakládala na zásadách FLEGT, pokud jde o vícestranný dialog, a řešily hluboké správní problémů v zemích, které vyrábějí palmový olej, stejně jako příznivou politiku EU v oblasti dovozu; podotýká, že tato opatření by mohla vést k lepší kontrole odvětví palmového oleje v cílových zemích;

32.  konstatuje, že důležitým prvkem je spolupráce se zeměmi, které vyrábějí palmový olej, na základě výměny informací o trvalém a ekonomicky reálném vývoji situace a obchodních praktik; domnívá se, že podpora snah v těchto zemích o rozvoj udržitelných praktik může přispět ke zlepšení života v těchto zemích a jejich hospodářství;

33.  vyzývá Komisi, aby podporovala výměnu osvědčených postupů týkajících se transparentnosti a spolupráce mezi vládami a společnostmi, které využívají palmový olej, a aby spolu s členskými státy spolupracovala se třetími zeměmi na vypracování a provádění vnitrostátních právních předpisů a dodržování zvykových práv společenství k půdě, která zajišťují, aby byly lesy, obyvatelé lesů a jejich živobytí chráněny;

34.  vyzývá Komisi, aby posoudila nutnost zavedení mechanismů, pomocí nichž by se v rámci akčního plánu FLEGT prostřednictvím dobrovolných dohod o partnerství řešila přeměna lesů na plochy určené ke komerčnímu zemědělství, a aby v tomto procesu posílila postavení dalších organizací občanské společnosti, původních komunit a zemědělců – vlastníků půdy;

35.  žádá, aby EU jako doplňující element dobrovolných partnerských dohod vytvořila legislativu navazující na dobrovolné partnerské dohody v oblasti palmového oleje dle příkladu nařízení EU o těžbě dřeva, které se vztahuje jak na společnosti, tak i na finanční instituce; podotýká, že EU reguluje dodavatelské řetězce dřeva, ryb a konfliktních minerálů, zatím však nereguluje žádné dodavatelské řetězce zemědělských komodit, jejichž pěstování ohrožuje lesy; žádá Komisi a členské státy, aby zvýšily své úsilí při provádění nařízení o dřevu, aby bylo možné lépe posoudit jeho účinnost a zjistit, zda by se mohlo stát vzorem pro nové legislativní akty EU, jejichž cílem bude zamezit v Unii prodeji neudržitelného palmového oleje;

36.  žádá Komisi, aby ve spolupráci se všemi příslušnými zainteresovanými subjekty z veřejného i soukromého sektoru iniciovala informační kampaně, a poskytovala tak spotřebitelům komplexní informace o příznivých ekologických, sociálních a politických důsledcích udržitelné výroby palmového oleje; žádá Komisi, aby zajistila, aby informace o tom, že je produkt vyráběn udržitelným způsobem, byly spotřebitelům v případě všech produktů obsahujících palmový olej poskytovány na základě snadno rozeznatelné značky, a důrazně doporučuje, aby tato značka byla součástí produktu či jeho obalu nebo aby byla snadno dostupná prostřednictvím technologických prvků;

37.  vyzývá Komisi, aby úzce spolupracovala s dalšími významnými spotřebiteli palmového oleje, jako jsou Čína, Indie a země, které vyrábějí palmový olej, zvyšovala tak jejich informovanost a hledala společná řešení problému úbytku tropických lesů a jejich znehodnocování;

38.  těší se na studie Komise k odlesňování a k palmovému oleji, které, jak věří, budou prezentovány v co nejbližším termínu po jejich odevzdání;

39.  vyzývá Komisi, aby předložila komplexní údaje o využívání a spotřebě palmového oleje v Evropě a jeho dovozu do EU;

40.  žádá Komisi, aby se intenzivněji věnovala výzkumu v oblasti získávání informací o dopadu evropské spotřeby a investic na proces odlesňování, sociální problémy, ohrožené druhy a znečištění životního prostředí ve třetích zemích a aby apelovala na obchodní partnery mimo EU, aby učinili totéž;

41.  žádá Komisi, aby rozvíjela technologie a předložila konkrétní akční plán, včetně informačních kampaní, s cílem omezit dopad evropské spotřeby na odlesňování ve třetích zemích;

42.  uznává pozitivní příspěvek stávajících certifikačních schémat, ale s lítostí poznamenává, že RSPO, ISPO, MSPO ani žádná další hlavní uznávaná certifikační schémata svým členům účinně nezakazují konverzi deštných pralesů či rašelinišť na plantáže palmy olejné; domnívá se proto, že tato hlavní certifikační schémata selhávají při účinném omezování emisí skleníkových plynů během procesu zakládání a provozování plantáží, a v důsledku toho ani nedokázala předejít mohutným požárům pralesů a rašelinišť; žádá Komisi, aby zajistila provedení nezávislého auditu a kontroly těchto certifikačních schémat s cílem zaručit, že palmový olej, který je uveden na trh EU, splňuje veškeré nezbytné normy a je produkován udržitelným způsobem; konstatuje, že otázku udržitelnosti v odvětví palmového oleje nelze řešit pouze dobrovolnými opatřeními a politikami, ale že by se na společnosti vyrábějící palmový olej měla vztahovat i závazná pravidla a systémy povinné certifikace;

43.  vyzývá EU, aby zavedla minimální kritéria udržitelnosti pro palmový olej a výrobky obsahující tento olej, které jsou dováženy do EU, a zaručila tím, že palmový olej v EU:

   není přímou nebo nepřímou příčinou poškozování ekosystémů, jako je např. odlesňování původních a druhotných lesů nebo ničení či znehodnocování rašelinišť nebo jiných ekologicky cenných lokalit, a nezpůsobuje ztrátu biologické rozmanitosti, především všech ohrožených druhů zvířat a rostlin,
   není příčinou změn postupů při obhospodařování půdy, které mají negativní dopad na životní prostředí,
   není příčinou vzniku ekonomických, sociálních a ekologických problémů a konfliktů, konkrétně mj. dětské práce, nucené práce, nezákonného záboru půdy nebo vyhánění domorodých nebo místních komunit,
   plně respektuje základní lidská a sociální práva a je plně v souladu s adekvátními sociálními a pracovními normami, které mají zaručit bezpečnost a dobré životní podmínky pracovníků,
   umožňuje začlenění malopěstitelů palmového oleje do systému certifikace a zajišťuje jejich spravedlivý podíl na zisku,
   je pěstován na plantážích, které jsou obhospodařovány za použití moderních agroekologických metod, jejichž cílem je stimulovat přechod na udržitelné zemědělské postupy, a minimalizovat tak negativní ekologické a sociální škody;

44.  podotýká, že přísné normy pro odpovědnou produkci palmového oleje, včetně norem, které vypracovala Skupina pro inovaci produkce palmového oleje (POIG), už existují, že je však zatím firmy a systémy certifikace až na RSPO Next ve větší míře nepřijaly;

45.  podotýká, že pro všechny subjekty v rámci dodavatelského řetězce je důležité moci rozlišovat mezi udržitelně a neudržitelně získávaným palmovým olejem a jeho rezidui a vedlejšími produkty; poukazuje na význam možnosti zpětného vysledování komodit a transparentnosti ve všech fázích dodavatelského řetězce;

46.  vyzývá EU, aby stanovila závazný regulační rámec s cílem zajistit, aby dodavatelské řetězce všech dovozců zemědělských komodit byly vysledovatelné až k původu surovin;

47.  vyzývá Komisi, aby zvýšila sledovatelnost palmového oleje dováženého do EU a aby zvážila, zda do doby, než bude zavedeno jednotné certifikační schéma, nezavést různé systémy cel, které by přesněji reflektovaly skutečné náklady spojené se zátěží na životní prostředí; žádá Komisi, aby posoudila i zavedení a uplatňování nediskriminačních celních i necelních překážek odvíjejících se od uhlíkové stopy palmového oleje; žádá, aby v souvislosti s odlesňováním byla plně uplatňována zásada „znečišťovatel platí“;

48.  vyzývá Komisi, aby jasně vymezila sankce za nedodržování právních předpisů a zároveň udržovala obchodní vztahy se třetími zeměmi;

49.  v této souvislosti vyzývá Komisi, aby zahájila reformu nomenklatury harmonizovaného systému Světové celní organizace, která by umožnila rozlišovat mezi certifikovaným udržitelným a neudržitelným palmovým olejem a jejich deriváty;

50.  žádá Komisi, aby do kapitol obchodních smluv a dohod o rozvojové spolupráci, které se týkají udržitelného rozvoje, neprodleně zahrnula vymahatelné závazky, které mají bránit odlesňování, mimo jiné by měly obchodní smlouvy se zeměmi, které vyrábějí palmový olej, obsahovat záruku, že nebude docházet k odlesňování, a aby přijala přísná a vymahatelná opatření za účelem boje proti neudržitelným lesnickým postupům v zemích, které vyrábějí palmový olej;

51.  žádá Komisi a členské státy, aby se zaměřily na rozvoj nástrojů, které umožní lepší začlenění tématu ochrany životního prostředí do rozvojové spolupráce; konstatuje, že se tímto postupem pomůže zajistit, že rozvojové aktivity nebudou příčinou nedomyšlených ekologických problémů, ale budou s ochrannou aktivitou v synergii;

52.  poznamenává, že hlavní překážkou pro kontrolu nad rozšiřováním plantáží palmy olejné jsou nedokonalé katastry nemovitostí v zemích, které vyrábějí palmový olej, což omezuje možnosti drobných zemědělců získat úvěry potřebné pro zlepšení udržitelnosti jejich plantáží; konstatuje, že základní podmínkou účinné politiky v oblasti životního prostředí je upevnění řádné správy a postavení lesnických úřadů na místní i celostátní úrovni; vyzývá Komisi, aby zemím, které vyrábějí palmový olej, poskytla technickou a finanční pomoc s cílem zdokonalit jejich katastry nemovitostí a zlepšit environmentální udržitelnost plantáží palmy olejné; poukazuje na to, že mapování území v zemích, které vyrábějí palmový olej, mimo jiné pomocí satelitních a geoprostorových technologií, představuje jediný způsob, jak monitorovat koncese k pěstování palmy olejné a zavést strategie zaměřené na zalesňování, opětovné zalesňování a vytváření biologických koridorů; vyzývá Komisi, aby podporovala země, které vyrábějí palmový olej, při zavádění systémů na předcházení požárům;

53.  podporuje nedávné moratorium indonéské vlády na využívání rašelinišť, které by mělo zabránit tomu, aby se plantáže rozšiřovaly na zalesněná rašeliniště; podporuje vytvoření agentury pro rekultivaci rašelinišť, jejímž cílem by bylo zrekultivovat dva miliony hektarů rašelinišť zasažených požáry;

54.  žádá Komisi a členské státy, aby v rámci dialogu s těmito zeměmi podporovaly snahy o to, aby nedocházelo k dalšímu rozšiřování ploch, na nichž je palma olejná pěstována, včetně vyhlášení moratoria na udílení nových koncesí, neboť je třeba chránit to, co ještě zbývá z deštných pralesů;

55.  vyjadřuje velké znepokojení nad tím, že obchodování s půdou může porušovat zásadu svobodného, předběžného a informovaného souhlasu místních komunit v souladu s úmluvou MOP č. 169; vyzývá EU a její členské státy k zajištění toho, aby investoři se sídlem v EU v plném rozsahu dodržovali mezinárodní normy týkající se odpovědného a udržitelného investování do zemědělství, zejména pokyny Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO)-OECD pro odpovědné zemědělské dodavatelské řetězce, dobrovolné pokyny FAO o vlastnických vztazích k půdě, obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv a pokyny OECD pro nadnárodní společnosti; zdůrazňuje nezbytnost přijetí opatření, která zajistí obětem porušení práv ze strany podniků přístup k nápravě;

56.  vyzývá tedy příslušné orgány zemí, v nichž k těmto aktivitám dochází, aby dodržovaly lidská práva, včetně pozemkových práv obyvatel lesů, a posílily environmentální, sociální a zdravotnické závazky a braly přitom v potaz dobrovolné pokyny FAO o vlastnických vztazích k půdě(17);

57.  naléhavě vyzývá EU, aby podporovala mikropodniky a malé a rodinné místní venkovské podniky a prosazovala vnitrostátní a místní právní registraci vlastnictví nebo držbu půdy;

58.  zdůrazňuje nízkou míru odlesňování půdy původních obyvatel se zabezpečenými systémy zvykové držby a hospodaření se zdroji, které mají vysoký potenciál z hlediska nákladově efektivního snižování emisí a zabezpečení celosvětových ekosystémových služeb; vyzývá k využití mezinárodních fondů v oblasti změny klimatu a rozvoje k zabezpečení půdy původních obyvatel a komunit a na podporu původních obyvatel a komunit investujících do ochrany své půdy;

59.  připomíná, že chudé ženy žijící ve venkovských oblastech jsou obzvláště závislé na lesních zdrojích pro svou obživu; zdůrazňuje, že je nezbytné začlenit hledisko rovnosti žen a mužů do vnitrostátních lesnických politik a institucí tak, aby byl podporován například rovný přístup žen k vlastnictví půdy a jiných zdrojů;

60.  připomíná Komisi její sdělení nazvané „Řešení problémů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů jako součást boje proti změně klimatu a ztrátě biologické rozmanitosti“ (COM(2008)0645), které poukazuje na celkový přístup k úbytku tropických lesů s přihlédnutím ke všem faktorům, které vedou k odlesňování, včetně výroby palmového oleje; připomíná Komisi její cíl pro jednání na 21. konferenci smluvních stran zastavit nejpozději do roku 2030 úbytek celosvětové zalesněné plochy a snížit hrubý úbytek tropických lesů do roku 2020 nejméně o 50 % ve srovnání se současnou úrovní;

61.  vyzývá Komisi, aby vytrvala ve svém úsilí o vypracování akčního plánu EU týkajícího se odlesňování a znehodnocování lesů, který by obsahoval konkrétní regulační opatření, jež by zaručila, že žádná činnost dodavatelských řetězců ani finanční transakce spojené s EU nepovedou k odlesňování a znehodnocování lesů v souladu se 7. akčním programem pro životní prostředí, a také akčního plánu EU týkajícího se palmového oleje; vyzývá Komisi, aby přijala jednotnou definici slovního spojení „nezpůsobující odlesňování“;

62.  naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, aby vypracovaly definici pojmu les, která by zahrnula biologickou, sociální a kulturní rozmanitost, s cílem zabránit zabírání půdy a ničení tropických lesů pro potřeby obrovských monokultur palmy olejné, protože by to ohrozilo závazky EU v oblasti změny klimatu; zdůrazňuje potřebu upřednostnit původní druhy, a tím chránit ekosystémy, přírodní stanoviště a místní komunity;

63.  vyzývá Komisi, aby předložila akční plán EU pro odpovědné chování podniků;

64.  trvá na tom, že rozvojové finanční instituce by měly zajistit, aby jejich politiky v oblasti sociální ochrany a ochrany životního prostředí byly závazné a v plném souladu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv; požaduje zvýšení transparentnosti financování, pokud jde o soukromé finanční instituce a veřejné finanční subjekty;

65.  žádá členské státy, aby zavedly povinné požadavky upřednostňující udržitelné dodávky palmového oleje ve všech státních výběrových řízeních;

66.  se znepokojením konstatuje, že komerční zemědělství je stále důležitou hnací silou celosvětového odlesňování a že přibližně k polovině všeho odlesňování tropických lesů od roku 2000 došlo v důsledku nezákonné přeměny lesů na komerční zemědělství, což může rovněž představovat riziko konfliktů; požaduje zkvalitnění koordinace politik v oblasti lesnictví, komerčního zemědělství, využívání půdy a rozvoje venkova, aby se dosáhlo cílů udržitelného rozvoje a byly splněny závazky související se změnou klimatu; zdůrazňuje potřebu soudržnosti politik ve prospěch rozvoje i v této oblasti, včetně politiky EU v oblasti energie z obnovitelných zdrojů;

67.  upozorňuje na problémy spojené s procesy koncentrace půdy a změnami ve využívání půdy, které vznikají při zakládání monokultur, jako jsou plantáže palmy olejné;

68.  vyzývá Komisi, aby podporovala další výzkum dopadů změn ve využívání půdy, včetně odlesňování a výroby bioenergie, na emise skleníkových plynů;

69.  vyzývá Komisi, aby šla příkladem pro ostatní země tím, že stanoví pravidla započítávání emisí skleníkových plynů z obhospodařovaných mokřadů a změn ve využívání půdy mokřadů v právních předpisech EU;

70.  poukazuje na dopady velkých monokultur palmy olejné, které zvyšují výskyt škůdců, znečišťování vod zemědělskými chemickými přípravky a erozi půdy, mají vliv na ukládání uhlíku a na ekologii celého regionu a brání migraci živočišných druhů;

71.  podotýká, že výsledky posledního výzkumu ukazují, že pěstování vícero plodin na plantážích palmy olejné v rámci agrolesnictví může mít řadu výhod, pokud jde o biologickou rozmanitost, produktivitu a pozitivní výsledky v sociální oblasti;

72.  žádá Komisi, aby zajistila soulad a posílila synergie mezi společnou zemědělskou politikou (SZP) a ostatními politikami EU a aby zajistila, aby tyto politiky byly prováděny způsobem, který bude v souladu s programy boje proti odlesňování v rozvojových zemích, jako je REDD; vyzývá Komisi, aby zaručila, že reforma SZP nepovede přímo ani nepřímo k dalšímu odlesňování a že bude podporovat cíl, kterým je zastavení celosvětového odlesňování; žádá Komisi a členské státy, aby zajistily, že se o environmentálních problémech spojených s odlesňováním, které způsobuje produkce palmového oleje, bude hovořit také v souvislosti s cíli, které mají podle být podle evropské strategie biologické rozmanitosti dosaženy do roku 2020 a které by měly být nedílnou složkou vnější činnosti Unie v této oblasti;

73.  žádá Komisi, aby poskytovala podporu organizacím zaměřujícím se hlavně na in-situ, ale i ex-situ ochranu všech živočišných druhů zasažených ztrátou přírodních stanovišť v důsledku odlesňování kvůli palmovému oleji;

74.  požaduje, aby byl na úrovni EU proveden rozsáhlejší výzkum v oblasti udržitelných krmiv s cílem vyvinout pro evropské zemědělství alternativu k produktům z palmy olejné;

75.  konstatuje, že 70 % biopaliv spotřebovávaných v EU se v EU též pěstuje/vyrábí a 23 % biopaliv dovážených do EU tvoří palmový olej, původem především z Indonésie, a dalších 6 % tvoří sója(18);

76.  bere na vědomí nepřímé dopady poptávky EU po biopalivech související s ničením tropických lesů;

77.  konstatuje, že když se zohlední také nepřímá změna ve využívání půdy, mohou v některých případech biopaliva vyrobená z plodin vést dokonce k čistému nárůstu emisí skleníkových plynů, např. kvůli vypalování biotopů s vysokými zásobami uhlíku, jako jsou tropické pralesy nebo rašeliniště; je znepokojen tím, že posuzování nepovinných režimů ze strany Komise nezahrnuje dopady nepřímé změny ve využívání půdy;

78.  vyzývá orgány EU, aby v rámci reformy směrnice o obnovitelných zdrojích energie zahrnuly do dobrovolného systému zvláštní kontrolní postupy týkající se sporů ohledně pozemkového vlastnictví, nucené/dětské práce, špatných pracovních podmínek pro zemědělce a zdravotních a bezpečnostních rizik; rovněž vyzývá EU, aby zohlednila dopady nepřímé změny ve využívání půdy a začlenila do reformy směrnice o obnovitelných zdrojích energie požadavky v oblasti sociální odpovědnosti;

79.  požaduje, aby byla do politiky EU v oblasti biopaliv začleněna účinná kritéria udržitelnosti, která mají chránit půdu s vysokou hodnotou z hlediska biologické rozmanitosti, s vysokými zásobami uhlíku a rašeliniště, a také sociální kritéria;

80.  bere na vědomí, že Evropský účetní dvůr ve své poslední zprávě(19), která analyzuje stávající systémy certifikace biopaliv, konstatuje, že v těchto systémech nejsou obsaženy závažné aspekty udržitelnosti, například nezohledňují nepřímý dopad poptávky, neprovádějí ověřování a nemohou zaručit, že výroba certifikovaných biopaliv nevede k odlesňování a s tím souvisejícím negativním socio-ekonomickým dopadům; je si vědom obav v souvislosti s transparentností při hodnocení certifikačních schémat; žádá Komisi, aby zvýšila transparentnost systémů udržitelnosti mimo jiné tím, že sestaví odpovídající seznamu aspektů, které by měly být přezkoumány, jako např. výroční zprávy a možnost požádat o provedení auditu nezávislou třetí stranou; požaduje posílení pravomocí Komise ověřovat a kontrolovat systémy, zprávy a činnosti;

81.  vyzývá k provedení příslušných doporučení Účetního dvora, na kterých se Komise dohodla;

82.  je znepokojen tím, že 46 % palmového oleje dováženého do EU je určeno k výrobě biopaliva, což vyžaduje využití zhruba jednoho milionu hektarů tropické půdy; vyzývá Komisi, aby přijala opatření vedoucí k tomu, aby se rostlinné oleje, včetně palmového oleje, které jsou hnací silou odlesňování, pokud možno do roku 2020 přestaly používat jako složky biopaliv;

83.  konstatuje, že pouhý zákaz nebo postupné ukončení používání palmového oleje může vést k tomu, že tento olej bude při výrobě biopaliv nahrazen jiným tropickým rostlinným olejem z plodin, které budou pravděpodobně pěstovány ve stejných ekologicky citlivých oblastech jako palmový olej a které mohou mít mnohem větší dopad na biologickou rozmanitost, využívání půdy a emise skleníkových plynů než samotný palmový olej; doporučuje nalézt a podporovat udržitelnější alternativy pro použití v biopalivech, jako jsou evropské oleje vyráběné z řepky a slunečnicových semen pěstovaných v tuzemsku;

84.  žádá Komisi a členské státy, aby souběžně podporovaly další rozvoj druhé a třetí generace biopaliv s cílem snížit riziko nepřímé změny ve využívání půdy v Unii a aby stimulovaly přechod k pokročilým biopalivům v souladu se směrnicí (EU) 2015/1513 a v souladu s ambicemi Unie v oblasti oběhového hospodářství, účinného využívání zdrojů a mobility s nízkými emisemi;

o
o   o

85.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
(2) Sdělení Komise „Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020“ (COM(2011)0244).
(3) Přijaté texty, P8_TA(2016)0034.
(4) Zdroj: Forest Trends: Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations (http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4718.pdf).
(5) Zdroj: World Resources Institute (http://www.wri.org/blog/2015/10/indonesia%E2%80%99s-fire-outbreaks-producing-more-daily-emissions-entire-us-economy).
(6) http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf (FAO, World Agriculture Towards 2030/2050 - The 2012 Revision).
(7) http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/agriculture/palm_oil/ (WWF).
(8) Zdroj: Zpráva Globiom (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report_GLOBIOM_publication.pdf).
(9) Například: Amnesty International – The Great Palm Oil Scandal (https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5243/2016/en/ ) and Rainforest Action Network – The Human Cost of Conflict Palm Oil(https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/rainforestactionnetwork/pages/15889/attachments/original/1467043668/The_Human_Cost_of_Conflict_Palm_Oil_RAN.pdf?1467043668).
(10) The impact of EU consumption on deforestation: Comprehensive analysis of the impact of EU consumption on deforestation, 2013, European Commission, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf (s. 56).
(11) Zdroj: FERN: Stolen Goods: The EU’s complicity in illegal tropical deforestation (http://www.fern.org/sites/fern.org/files/Stolen%20Goods_EN_0.pdf).
(12) Závěry Fóra OSN pro lesy.
(13) Úmluva OSN o biologické rozmanitosti, cíle z Aiči: https://www.cbd.int/sp/targets/
(14) Cíle udržitelného rozvoje, bod 15.2, cíl zastavit odlesňování https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15
(15) Summit OSN o klimatu 2014.
(16) http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf
(17) Dobrovolné pokyny FAO pro odpovědnou správu půdy, rybolovu a lesů v souvislosti s vnitrostátním potravinovým zabezpečením, Řím 2012, http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf.
(18) EUROSTAT – Nabídka, přeměna a spotřeba energií z obnovitelných zdrojů; roční údaje (nrg_107a), studie Globiom z roku 2015 s názvem „Vliv biopaliv na změny ve využití půdy v EU“, http://www.fediol.be/
(19) Zdroj: Evropský účetní dvůr: Systém EU pro certifikaci udržitelných biopaliv: nedostatky v uznávání a dohledu nad systémem (http://www.eca.europa.eu/cs/Pages/NewsItem.aspx?nid=7171).


Ženy a jejich úloha ve venkovských oblastech
PDF 468kWORD 64k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2017 o ženách a jejich úloze ve venkovských oblastech (2016/2204(INI))
P8_TA(2017)0099A8-0058/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a na článek 157 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na protokol č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii,

–  s ohledem na protokol č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality,

–  s ohledem na články 21 a 23 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na Pekingskou akční platformu,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o odstranění všech forem diskriminace žen, která byla přijata v roce 1979,

–  s ohledem na směrnici Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení(1),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání(2),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006(4),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005(5),

–  s ohledem na článek 7 nařízení (EU) č. 1305/2013 o Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. března 2008 o situaci žen ve venkovských oblastech EU(6),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 5. dubna 2011 o úloze žen v zemědělství a ve venkovských oblastech(7),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. července 2015 o Iniciativě zelené zaměstnanosti: využít potenciál zeleného hospodářství k tvorbě pracovních míst“(8),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. září 2015 o rodinných podnicích v Evropě(9),

–  s ohledem na doporučení ohledně chovu a celosvětovém zabezpečení potravin, které dne 17. října 2016 vydal Výbor OSN pro celosvětové zajišťování potravin, zejména na doporučení týkající se rovnosti žen a mužů a posilování postavení žen,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. října 2016 k tématu: „Jak může SZP zlepšit tvorbu pracovních míst ve venkovských oblastech?“(10),

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na společná jednání Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví podle článku 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0058/2017),

Multifunkčnost úloh žen ve venkovských oblastech

A.  vzhledem k tomu, že sociální a hospodářská situace a životní podmínky se v posledních desetiletích podstatně změnily a mezi jednotlivými členskými státy i v rámci těchto států se značně liší;

B.  vzhledem k tomu, že ženy významně přispívají k hospodářství venkova, a vzhledem k tomu, že díky inovacím a vzniku nových koncepcí umožňujících zemědělství získat novou dynamiku přinášejí ženám nové příležitosti diverzifikační opatření a koncepce multifunkčnosti, které představují nezbytný základ udržitelných strategií rozvoje, jež však dosud není ve všech oblastech plně využíván;

C.  vzhledem k tomu, že ženy jsou velmi často propagátorkami rozvoje doplňkových činností v zemědělském podniku nebo mimo něj, které přesahují odvětví zemědělské produkce, a mohou tak činnostem na venkově dodávat skutečnou přidanou hodnotu;

D.  vzhledem k tomu, že ženy žijící ve venkovských oblastech netvoří homogenní skupinu, jelikož jejich situace, zaměstnání, přínos společnosti a v konečném důsledku i jejich potřeby a zájmy se stát od státu i uvnitř členských států značně liší;

E.  vzhledem k tomu, že ženy se aktivně podílejí na zemědělské činnosti, podnikání a cestovním ruchu a hrají důležitou roli z hlediska zachovávání kulturních tradic venkovských oblastí, které mohou přispívat k budování nebo posilování regionální identity;

F.  vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je jednou z hlavních zásad Evropské unie a jejích členských států a podpora této rovnosti jedním z jejích hlavních cílů; vzhledem k tomu, že rovnost žen a mužů je jednou ze základních hodnot EU, která je uznána jak ve Smlouvách, tak v Listině základních práv Evropské unie, a že EU si předsevzala uplatňování této hodnoty při všech svých činnostech; vzhledem k tomu, že důležitým nástrojem pro uplatňování této zásady v politikách, opatřeních a činnostech EU je začleňování hlediska rovnosti žen a mužů, a tedy podpora rovnosti žen a mužů a boj proti diskriminaci, které by měly zvýšit aktivní zapojení žen na trhu práce a do ekonomických a sociálních činností; vzhledem k tomu, že tento nástroj se uplatňuje také v případě strukturálních a investičních fondů EU včetně EZFRV;

G.  vzhledem k tomu, že v EU s 28 členskými státy působí v zemědělství převážně rodinné podniky, neboť 76,5 % práce v zemědělství vykonávají majitelé podniku nebo členové jejich rodiny(11), a tyto podniky by tedy měly být podporovány a chráněny; vzhledem k tomu, že provozování rodinných zemědělských podniků podporuje mezigenerační solidaritu a sociální a environmentální odpovědnost, a přispívá tak k udržitelnému rozvoji venkovských oblastí;

H.  vzhledem k tomu, že v souvislosti s rostoucí urbanizací má zásadní význam zachování aktivního, dynamického a prosperujícího obyvatelstva ve venkovských oblastech, obzvláště v oblastech s přírodními omezeními, neboť na něm závisí zachování životního prostředí a krajiny;

I.  vzhledem k tomu, že mezi hlavní příčiny vylidňování venkovských oblastí a odchodu žen z nich patří stárnutí populace spolu s upouštěním od zemědělské výroby a hospodářským úpadkem ve venkovských oblastech EU, což se negativně odráží nejen na trhu práce, ale také na sociální infrastruktuře; vzhledem k tomu, že této situaci lze zabránit pouze tehdy, přijmou-li evropské orgány a vlády veškerá možná opatření s cílem zajistit, aby jejich práce a práva byly více uznávány, a poskytnou-li venkovským oblastem služby, jež jsou nezbytné k dosažení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem;

J.  vzhledem k tomu, že agroturistika, která zahrnuje poskytování zboží a služeb na venkově prostřednictvím rodinných a družstevních podniků, je podnikatelské odvětví, které přináší malá rizika, vytváří pracovní místa, umožňuje skloubení osobního a rodinného života s prací a motivuje venkovské obyvatelstvo, zejména ženy, k tomu, aby zůstávalo na venkově;

K.  vzhledem k tomu, že Evropskou unii zasáhla hospodářská krize, která tvrdě postihla mnoho venkovských oblastí a regionů; vzhledem k tomu, že důsledky této krize jsou stále ještě patrné a mladí lidé z venkovských oblastí se potýkají s velkou mírou nezaměstnanosti, chudobou a vylidňováním, které postihují zejména ženy; vzhledem k tomu, že ženy zakoušejí přímé dopady této krize při vedení svých zemědělských podniků a domácností;

L.  vzhledem k tomu, že z této situace vyplývají náročné úkoly pro společnou zemědělskou politiku (SZP), která by měla zaručit rozvoj venkovských oblastí a současně zvýšit jejich potenciál;

M.  vzhledem k tomu, že je třeba zachovat udržitelné a dynamické zemědělství jako hlavní hospodářskou, environmentální a sociální základnu venkovských oblastí, která přispívá k rozvoji venkova, udržitelné produkci potravin, biologické rozmanitosti a k vytváření pracovních míst;

N.  vzhledem k tomu, že je nutné zlepšit status drobných a rodinných zemědělských podniků coby primárních výrobců potravin a zachovat jejich činnost v oblasti zemědělství a chovu hospodářských zvířat, a to prostřednictvím podpory inovací a přiměřených finančních zdrojů a vhodných opatření na úrovni EU; vzhledem k tomu, že v letech 2005 až 2010 přestalo v EU fungovat 2,4 milionu zemědělských podniků, z nichž většinu provozovali drobní zemědělci či rodiny, což ve venkovských oblastech vedlo k nárůstu nezaměstnanosti;

O.  vzhledem k tomu, že podpora diverzifikačních opatření, rozvoj krátkých dodavatelských řetězců a propagace profesních organizací producentů může přispět ke zvýšení odolnosti tohoto odvětví, které se potýká s problémem nekalých obchodních praktik a rostoucí volatility trhů;

P.  vzhledem k tomu, že je důležité podporovat a prosazovat zapojení žen do zemědělsko-potravinového hodnotového řetězce, jelikož jejich úloha se týká zejména produkce a zpracování;

Q.  vzhledem k tomu, že dostupnost celoživotního vzdělávání, možnost zhodnotit dovednosti získané v neformálním prostředí, možnost rekvalifikovat se a nabýt dovedností využitelných na dynamicky se rozvíjejícím trhu práce jsou nevyhnutelným předpokladem pro zvyšování zaměstnanosti žen ve venkovských oblastech;

R.  vzhledem k tomu, že družstva, vzájemné společnosti, sociální podniky a jiné alternativní modely podnikání v sobě skrývají obrovský potenciál, pokud jde o stimulaci udržitelného hospodářského růstu podporujícího začlenění a posílení ekonomického postavení žen ve venkovských oblastech a v zemědělství;

S.  vzhledem k tomu, že zapojení žen a dívek do vzdělávání a celoživotního učení, zejména ve vědách, technologiích, inženýrství a matematice (STEM), a jejich zapojení do podnikání je nezbytné, chceme-li v zemědělství a produkci potravin, ale i v cestovním ruchu a jiných odvětvích dosáhnout rovnosti mezi ženami a muži;

Náročné úkoly žen ve venkovských oblastech

T.  vzhledem k tomu, že ženy představují ve venkovských oblastech EU o něco méně než 50 % celkové populace v produktivním věku, ale přibližně pouze 45 % celkové ekonomicky aktivní populace; vzhledem k tomu, že mnohé nejsou nikdy zařazeny do evidence nezaměstnaných ani nefigurují ve statistikách nezaměstnanosti a neexistují žádné jednoznačné údaje o tom, kolik žen působí v zemědělství v roli majitelů nebo zaměstnanců;

U.  vzhledem k tomu, že v roce 2009 bylo v převážně venkovských oblastech EU zaměstnáno pouze 61 % žen ve věku 20 až 64 let(12); vzhledem k tomu, že v mnoha členských státech je přístup žen z venkovských oblastí k zaměstnání omezený a jejich šance na získání pracovního místa v zemědělství jsou poměrně malé, a přesto stále plní významnou úlohu z hlediska rozvoje venkova a společenských struktur ve venkovských oblastech tím, že zajišťují příjem pro domácnost či zlepšují životní podmínky;

V.  vzhledem k tomu, že v roce 2014 odpracovaly ženy v zemědělství přibližně 35 % celkové pracovní doby, při čemž z 53,8 % pracovaly na částečný úvazek a ze 30,8 % na plný pracovní úvazek, a jejich přínos k zemědělské výrobě byl tedy významný; vzhledem k tomu, že činnost, kterou v zemědělských podnicích vykonávají manželky a jiné ženy patřící k rodinným příslušníkům, je často nezbytná a představuje skutečně „neviditelné“ práce, jež jsou podceňovány, neboť těmto ženám chybí jakýkoli profesní status, jež by zajišťoval uznání této práce a poskytoval ženám možnost zaregistrovat se u správy sociálního zabezpečení, což by zabránilo případné ztrátě nároků souvisejících např. s pracovní neschopností či mateřskou dovolenou a zajistilo ženám finanční nezávislost;

W.  vzhledem k tomu, že v některých členských státech jako Francie existují odlišná právní postavení pro manželky, které pravidelně pracují v zemědělském podniku (spolupracovník, zaměstnanec nebo vedoucí pracovník zemědělského podniku), což umožňuje rozšířit na ně řádnou sociální ochranu, aby byly pojištěny proti nepříznivým eventualitám ve svém osobním životě a práci;

X.  vzhledem k tomu, že ženy řídí v průměru pouze 30 % zemědělských podniků v EU; vzhledem k tomu, že přestože v odvětví zemědělství pracuje značný počet žen, je většina z nich zařazena do kategorie „manželka vlastníka“, přičemž jejich podíl v roce 2007 představoval 80,1 % všech manželek(13);

Y.  vzhledem k tomu, že majitel zemědělského podniku je osobou, jejíž jméno se uvádí v bankovních dokumentech a v souvislosti s dotacemi a nabytými právy, a také osobou, která podnik zastupuje v rámci sdružení a skupin; vzhledem k tomu, že nebýt vlastníkem zemědělského podniku znamená nemít žádná práva související s vlastnickým statusem (práva na jednotnou platbu, prémie na krávy bez tržní produkce mléka, práva na výsadbu vinic, příjem, atd.), a to staví zemědělkyně do zranitelného a znevýhodněného postavení;

Z.  vzhledem k tomu, že pokud má být ženám pracujícím v zemědělství umožněno, aby využívaly režimy podpory, je nezbytné, aby byly uznány jako majitelky či spolumajitelky; vzhledem k tomu, že Evropská unie by měla podporovat, aby ženy vlastnily či spoluvlastnily zemědělské podniky, neboť díky tomu by se zlepšilo postavení žen na trhu práce, jejich sociální nároky a ekonomická nezávislost, čímž by se zajistila jejich větší viditelnost (a uznání jejich přínosu k hospodářství a generování příjmů) ve venkovských oblastech a zlepšil jejich přístup k půdě;

AA.  vzhledem k tomu, že je nutné, aby ženy ve venkovských oblastech více figurovaly v evropských, celostátních a regionálních statistikách, a tyto statistiky tak odrážely jejich situaci a úlohu, kterou hrají;

AB.  vzhledem k tomu, že lepší přístup mladých lidí a žen k půdě by posílil generační obměnu v zemědělství a podpořil hospodářský růst a sociální blahobyt;

AC.  vzhledem k tomu, že poskytování kvalitních a dostupných veřejných a soukromých služeb, včetně péče o děti, starší osoby a další závislé osoby včetně osob se zdravotním postižením, je důležité pro všechny obyvatele venkovských oblastí; vzhledem k tomu, že tyto služby jsou obzvláště významné pro zajištění rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, zejména v případě žen, neboť ženy jsou mnohem více zapojeny do péče o děti, závislé osoby a starší rodinné příslušníky;

AD.  vzhledem k tomu, že ženy plní ve venkovských oblastech multifunkční úlohu, a tyto služby by jim proto umožnily pracovat a dále rozvíjet svou pracovní dráhu a současně zajistily spravedlivé rozdělení rodinných a pečovatelských povinností;

AE.  vzhledem k tomu, že základem pro zlepšování kvality života ve venkovských oblastech je dostupnost infrastruktury, jako je dopravní spojení, přístup k rychlému širokopásmovému internetu včetně mobilních datových služeb, dodávky energie a sociální, zdravotní a vzdělávací služby;

AF.  vzhledem k tomu, že širokopásmové pokrytí venkovských oblastí nadále zaostává za celostátním pokrytím celé EU-28; vzhledem k tomu, že v roce 2015 bylo 98,4 % domácností ve venkovských oblastech pokryto alespoň jednou širokopásmovou technologií, ale pouze 27,8 % mělo přístup ke službám nové generace; vzhledem k tomu, že ne ve všech venkovských oblastech EU je plně rozvinuta digitální infrastruktura, která může významně přispět ke zlepšení přístupu k informacím a možnostem vzdělávání, sdílení informací a výměně osvědčených postupů mezi ženami ve venkovských oblastech a která může představovat klíčový prvek podpory nezbytné k udržení ženské populace v těchto oblastech;

AG.  vzhledem k tomu, že základním nástrojem pro prosazování hodnoty rovnosti je vzdělávání a že rovnost je třeba prosazovat všeobecně, nejen ve školách, ale i v rámci odborné přípravy a zejména v rámci odborné přípravy zaměřené na primární sektor;

AH.  vzhledem k tomu, že v případě zlepšení všeobecných podmínek ve venkovských oblastech se ženám v těchto oblastech dostane lepšího postavení;

AI.  vzhledem k tomu, že významný přínos žen k místnímu rozvoji a rozvoji venkova se nedostatečně odráží v jejich účasti na příslušných rozhodovacích procesech, a vzhledem k tomu, že ženy ve venkovských oblastech jsou často nedostatečně zastoupeny v rozhodovacích orgánech, jako jsou zemědělská družstva, odborové organizace a orgány místní samosprávy; vzhledem k tomu, že větší zastoupení žen v těchto orgánech je velmi důležité;

AJ.  vzhledem k tomu, že ženy ve venkovských oblastech se potýkají také s rozdíly v platech a důchodech mezi muži a ženami, které se v některých členských státech prohlubují; vzhledem k tomu, že by proto měla být věnována větší pozornost vytvoření aktuálních statistik týkajících se zaměstnanosti žen ve venkovských oblastech a jejich pracovních a životních podmínek;

AK.  vzhledem k tomu, že tematické podprogramy zaměřené na ženy ve venkovských oblastech nebyly dosud vytvořeny a počet žen využívajících nástrojů, které byly do roku 2014 k dispozici v rámci programů rozvoje venkova, byl politováníhodně nízký; vzhledem k tomu, že z 6,1 milionu účastníků opatření v oblasti odborné přípravy bylo jen 28 % žen; vzhledem k tomu, že ženy tvořily pouze 19 % příjemců fyzických investic na modernizaci zemědělských podniků a 33 % příjemců opatření na diverzifikaci; vzhledem k tomu, že pokud jde o pracovní místa vytvořená díky opatřením v rámci osy 3 (diverzifikace ekonomiky venkovských oblastí), bylo mezi příjemci jen 38 % žen;

1.  zdůrazňuje aktivní roli, již ženy ve venkovských oblastech hrají a uznává jejich přínos, který z hlediska ekonomiky těchto oblastí vytvářejí jako podnikatelky, vedoucí rodinných podniků a propagátorky udržitelného rozvoje; zastává názor, že podnikání žen představuje ze sociálního a hospodářského hlediska a z hlediska životního prostředí pro venkovské oblasti hlavní oporu udržitelného rozvoje, a mělo by proto být v rámci strategií rozvoje venkova prosazováno, povzbuzováno a podporováno, a to zejména prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy, prosazováním vlastnictví žen a podnikatelských sítí, zlepšováním přístupu k investicím a úvěrům, podporou zastoupení žen v řídicích orgánech a také vytvářením příležitostí potřebných k podpoře mladých, samostatně výdělečně činných žen či žen zaměstnaných na částečný úvazek a často nedostatečně platově ohodnocených žen;

2.  vyzývá Komisi, aby spolu s členskými státy podporovala úspěšné sladění pracovního a rodinného života, vytváření nových pracovních příležitostí a lepší kvalitu života ve venkovských oblastech a povzbuzovala ženy k tomu, aby realizovaly své vlastní projekty;

3.  vítá skutečnost, že jsou ženy ve venkovských oblastech podporovány formou iniciativ zaměřených na jejich společenské ocenění a vytváření společenských sítí; zdůrazňuje zejména zásadní úlohu žen v malých nebo rodinných zemědělských podnicích, které představují ve venkovských oblastech hlavní socioekonomickou jednotku, která se stará o produkci potravin, zachovávání tradičních znalostí, dovedností a regionálních identit a o ochranu životního prostředí; zastává názor, že ženy v zemědělství musí hrát významnou úlohu při zajištění stálé existence malých a rodinných zemědělských podniků a jejich vyhlídek do budoucna;

4.  zastává názor, že zlepšení možností pracovního uplatnění si vzhledem k odlišné úloze, odlišným povoláním a situaci žen ve venkovských oblastech žádá konkrétním podmínkám přizpůsobenou pomoc a podporu zaměřenou na potřeby a zájmy těchto žen;

5.  vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci svých budoucích politik rozvoje venkova přednostně podporovaly, stimulovaly, usnadňovaly a prosazovaly přístup žen ve venkovských oblastech na pracovní trh a aby v této souvislosti vymezily cíle týkající se stálého placeného zaměstnání; vyzývá také členské státy, aby do svých programů rozvoje venkova zahrnuly strategie, které se zaměří zvláště na přínos žen k dosažení cílů vytyčených strategií Evropa 2020;

6.  konstatuje, že účast žen na pracovním trhu ve venkovských oblastech zahrnuje širokou škálu pracovních pozic, které sahají mimo běžné zemědělství, a zdůrazňuje v této souvislosti, že ženy ve venkovských oblastech mohou být hybatelkami změn vedoucích k přechodu k udržitelnému a ekologickému zemědělství a že mohou hrát významnou úlohu při vytváření zelených pracovních míst;

7.  vyzývá členské státy, aby účelněji využívaly evropský nástroj mikrofinancování Progress a zvyšovaly informovanost o něm, přijímaly zvláštní opatření v rámci EZFRV ve prospěch zaměstnávání žen, prosazovaly a zdokonalovaly různé druhy pracovních úvazků určených pro ženy a braly při tom v potaz specifické podmínky venkovských oblastí, přinášely rozdílné druhy pobídek s cílem podpořit udržitelnost a rozvoj začínajících podniků a malých a středních podniků a zavedly iniciativy pro vytváření nových a udržení stávajících pracovních míst v zemědělství, aby se tak tato místa stala pro mladé ženy lákavější;

8.  vyzývá členské státy, aby pravidelně monitorovaly situaci žen ve venkovských oblastech a v co nejširší možné míře využívaly zvláštních nástrojů a stávajících opatření v rámci SZP, aby se zvýšil počet žen mezi příjemci, a tím se zlepšila jejich situace;

9.  doporučuje Komisi, aby při budoucí reformě SZP zachovala a vylepšila tematické podprogramy zaměřené na ženy ve venkovských oblastech a postavila tyto programy mimo jiné na uvádění produktů na trh a jejich přímém prodeji a šíření na místní a regionální úrovni, jelikož mohou hrát roli při vytváření pracovních příležitostí pro ženy ve venkovských oblastech;

10.  poukazuje na skutečnost, že dosažení rovnosti žen a mužů je jedním z ústředních cílů EU a jejích členských států, a žádá Komisi a Radu, aby zajistily, aby byla rovnost žen a mužů začleňována do všech programů, akcí a iniciativ EU, a vyzývá proto k začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do SZP a politik soudržnosti ve venkovských oblastech; navrhuje, aby byly prostřednictvím EZFRV učiněny nové účelné kroky zaměřené na povzbuzování žen ve venkovských oblastech k účasti na pracovním trhu;

11.  doufá, že lepší porozumění situace žen ve venkovských oblastech umožní ve střednědobém výhledu vypracovat evropskou chartu pro zemědělkyně, která tento koncept bude definovat a identifikovat přímé a nepřímé formy diskriminace žen ve venkovských oblastech a opatření pozitivní diskriminace na jejich odstranění;

12.  vybízí členské státy, aby s ohledem na podmíněnost mezi rovností žen a mužů jakožto povinností a ústředním cílem, který si EU a její členské státy vytyčily, a zásadou nediskriminace dosáhly lepší součinnosti při využívání nástrojů dostupných v rámci EZFRV, iniciativy Leader+, programu Horizont 2020 a Evropského sociálního fondu s cílem vytvářet lepší životní a pracovní podmínky ve venkovských oblastech, aby prováděly zvláštní cílené politiky zaměřené na sociální a hospodářské začleňování a posílení postavení žen a dívek, zejména pokud jde o zranitelné a přehlížené skupiny, a aby zvyšovaly povědomí o všech možnostech, které se ženám v těchto oblastech podle stávajících právních předpisů nabízejí;

13.  zdůrazňuje, že je důležité navrhnout konkrétní opatření na podporu odborné přípravy a zaměstnání a ochranu práv nejzranitelnějších skupin žen se zvláštními potřebami, jako jsou např. ženy se zdravotním postižením, migrující ženy včetně sezónních migrantek, uprchlic a příslušnic menšin, obětí násilí páchaného na základě pohlaví, žen s nízkou úrovní vzdělání či bez vzdělání, matek samoživitelek atd.;

14.  poukazuje na zásadní úlohu, kterou ženy obvykle plní v rámci provozování účetnictví v rodinných zemědělských podnicích, a poukazuje v této souvislosti na nedostatečnou podporu ve formě poradenství v případech, kdy se podnikům finančně nedaří;

15.  vyzývá členské státy, aby zajistily plné uznání zapojení žen do vedení zemědělských podniků a aby zároveň podporovaly a usnadňovaly možnost žen vlastnit nebo spoluvlastnit zemědělský podnik;

16.  naléhavě vyzývá členské státy k prosazování opatření informační a technické podpory a k výměně osvědčených postupů mezi členskými státy v oblasti zavedení profesního statusu pro manželky, které pomáhají s podnikáním v oblasti zemědělství, aby tak mohly uplatňovat svá individuální práva, zejména na mateřskou dovolenou, sociální zabezpečení v případě pracovního úrazu, přístup k odborné přípravě a práva na pobírání starobního důchodu;

17.  vyzývá evropské orgány, aby zjednodušily předpisy SZP takovým způsobem, který by umožňoval rovnoměrné rozdělení pomoci, čímž by se zaručila podpora i pro malé zemědělské podniky;

18.  zdůrazňuje význam, jaký má podpora účasti žen na přijímání rozhodnutí ve venkovských oblastech prostřednictvím odborné přípravy zaměřené na podporu zapojování žen do oblastí a odvětví, v nichž nejsou dostatečně zastoupeny, a také pomocí informačních kampaní poukazujících na význam aktivní účasti žen v družstvech, a to jak ve funkci společníků, tak i na řídicích místech;

19.  vybízí členské státy, aby prosazovaly rovnost žen a mužů v různých řídících a zastupitelských orgánech v zájmu posílení rovného zastoupení a rovných pravomocí, většího zastoupení žen v pracovních skupinách pro rozvoj venkova, monitorovacích výborech a všech druzích zemědělských organizací, sdružení a veřejných institucí, aby se tak v rámci přijímání rozhodnutí zohledňovaly jak názory žen, tak i názory mužů, a aby tak byly ženy povzbuzeny k zapojení se do místních akčních skupin a do rozvoje místních partnerství v rámci programu Leader;

20.  žádá o podporu ze strany organizací žen a zemědělců, které musí hrát významnou úlohu při stimulování a podněcování nových programů rozvoje a diverzifikace;

21.  vyzývá členské státy, aby plně uplatňovaly stávající legislativní akty týkající se rovného zacházení se ženami a muži, mimo jiné i v oblasti sociálního zabezpečení a mateřské a rodičovské dovolené; vybízí členské státy, aby zdokonalily právní předpisy týkající se rovnosti žen a mužů na pracovním trhu a aby zajistily sociální zabezpečení pro muže i ženy pracující ve venkovských oblastech;

22.  vyzývá Komisi, aby monitorovala provádění stávajících legislativních aktů s cílem reagovat na problémy a případy nerovného zacházení, jimž musí čelit ženy, které žijí a pracují ve venkovských oblastech;

23.  upozorňuje na to, že je nutné na evropské a vnitrostátní úrovni přijmout účinná opatření ke snížení stávajících rozdílů v odměňování žen a mužů a ve výši jejich důchodů; vybízí Komisi, členské státy a příslušné regionální orgány, aby se zamyslely nad vícerozměrnou povahou rozdílů v důchodech, které dostávají ženy a muži, a aby zároveň v rámci strategie EU pro rozvoj venkova vypracovaly konkrétní politická opatření, neboť k větším rozdílům v důchodech mohou vést nejrůznější faktory, včetně rozdílů v zaměstnání a odměňování, přerušení kariéry, práce na částečný úvazek, neformální práce vykonávaná ženami, které vypomáhají v podnicích svých manželů, koncepce důchodových systémů a nižších odvodů;

24.  dále vybízí členské státy, aby zejména zaručily poskytování důstojných důchodů, včetně zamýšleného vnitrostátního minimálního důchodu, s cílem pomoci ženám ve venkovských oblastech udržet jejich ekonomickou nezávislost poté, co dosáhnou důchodového věku;

25.  zdůrazňuje se, že politiky EU týkající se životních podmínek žen ve venkovských oblastech musí také zohlednit životní a pracovní podmínky žen zaměstnaných v zemědělských podnicích jako sezónní zemědělské pracovnice, zejména pokud jde o nutnost poskytnout jim sociální ochranu, zdravotní pojištění a zdravotní péči; zdůrazňuje, že je třeba uznat přidanou hodnotu práce, kterou tyto ženy odvádějí;

26.  naléhavě vyzývá členské státy, aby posilovaly úlohu sociálních partnerů a organizací sociálního zabezpečení, které působí vedle oficiálních orgánů, v rámci monitorování souladu s právními předpisy v oblasti zaměstnanosti a s opatřeními proti nehlášené práci a v rámci sledování dodržování sociálních práv a bezpečnostních norem s cílem podpořit sociální a ekonomickou integraci pracujících žen jako celku, včetně migrantů, sezónních pracovníků a uprchlíků z řad žen;

27.  vyzývá Komisi a vnitrostátní orgány, aby na úrovni členských států vytvořily informační databáze a sítě s cílem vést záznamy o hospodářské a sociální situaci žen ve venkovských oblastech a jejich přínosu pro společnost a také zvýšit informovanost o této situaci;

28.  vyzývá proto Komisi a členské státy, aby přezkoumaly své statistické plány s cílem začlenit do těchto plánů mechanismy, jež budou měřit celkový příspěvek žen k příjmu a hospodářství venkovských oblastí a rozdělí, bude-li to možné, ukazatele podle pohlaví, a aby optimalizovaly využívání dostupných údajů o hospodářské a sociální situaci žen ve venkovských oblastech a o jejich zapojení do činností vykonávaných v zájmu účelnějšího navrhování opatření v rámci politik;

29.  vyzývá Komisi, aby zdokonalila pravidelné monitorování SZP, shromažďování údajů a hodnotící ukazatele s cílem určit role žen v zemědělství a jejich zapojení do „neviditelné“ práce;

30.  zdůrazňuje, že je třeba věnovat více pozornosti vytváření aktuálních statistik týkajících se půdy ve vlastnictví žen;

31.  vyzývá Komisi, členské státy a příslušné místní a regionální orgány, aby poskytovaly nejen odpovídající informační materiály o možnostech podpory specificky zaměřené na ženy pracující v zemědělství a ženy ve venkovských oblastech, ale aby také umožnily plný přístup ke vzdělání a odborné přípravě v oblasti zemědělství a všech souvisejících odvětvích, včetně postgraduálního vzdělávání a specializovaných kurzů pro podnikatele a zemědělské producenty, čímž ženy získají dovednosti a znalosti v oblasti podnikatelské činnosti a přístup k financování a mikrofinancování potřebnému k zahájení a upevnění podnikatelské činnosti a umožní se jim, aby se zapojily do široké škály výrobních činností ve venkovských oblastech a posílily svou konkurenceschopnost v zemědělských a venkovských oblastech, a to také v rámci odvětví cestovního ruchu ve venkovských oblastech napojeného na odvětví komerčního zemědělství;

32.  vyzývá k poskytování rozsáhlého poradenství ohledně diverzifikace profesí a podnikání a také k přijetí opatření k posílení ekonomického postavení žen, propagaci družstev, vzájemných společností, sociálních podniků a alternativních modelů podnikání a rovněž ke zlepšení podnikatelského uvažování žen a jejich dovedností;

33.  připomíná v této souvislosti, že nová agenda dovedností předložená Komisí představuje pro členské státy příležitost lépe určovat a uznávat dovednosti získané mimo formální vzdělávání a odbornou přípravu s cílem bojovat proti sociálnímu vyloučení a riziku chudoby;

34.  vyzývá k podpoře zapojení žen s vyšší kvalifikací do zemědělství, chovu hospodářských zvířat a lesnictví, což lze usnadnit pomocí programů odborné přípravy zaměřených na rozvoj činností souvisejících s poskytováním poradenských služeb pro zemědělské podniky a s inovacemi;

35.  doporučuje, aby se do vzdělávacích programů specializované odborné přípravy v oblasti zemědělství postupně zaváděly moduly týkající se rovnosti, aby se k nim přihlíželo při vypracovávání učebních materiálů, aby se podporovaly veřejné kampaně zaměřené na rovnost ve venkovských oblastech a aby se na školách v těchto oblastech kladl na význam rovnosti důraz;

36.  zdůrazňuje, že je důležité poskytovat ženám poradenství a podporu s cílem umožnit jim vykonávat zemědělskou činnost a další inovativní funkce ve venkovských oblastech;

37.  zdůrazňuje důležitost propagace a podpory organizací žen žijících ve venkovských oblastech, včetně podněcování činnosti sítí, center, databank a sdružení jako klíčových prvků sociálního, hospodářského a kulturního rozvoje, neboť vytvářejí sítě a kanály pro šíření informací, vzdělávání a vytváření pracovních míst, snaží se o zintenzivnění výměny zkušeností a osvědčených postupů na všech úrovních a prosazují vyšší informovanost o sociální a hospodářské situaci žen ve venkovských oblastech; povzbuzuje podnikatelské iniciativy, sdružení, družstva a organizace zastupující ženy;

38.  vyzývá regionální subjekty, aby s využitím financování z druhého pilíře prováděly programy zaměřené na zvyšování informovanosti s cílem zdůrazňovat genderovou neutralitu ve všech povoláních a překonávat přetrvávající vysoce tradiční rozdělení úloh v zemědělství;

39.  vyzývá členské státy, aby ženám umožnily spravedlivý přístup k půdě, zajistily jejich vlastnická a dědická práva a zjednodušily jejich přístup k úvěrům s cílem povzbudit je k usazování ve venkovských oblastech a k zastávání jejich úlohy v zemědělském odvětví; vybízí dále členské státy, aby se zabývaly problémem zabírání a koncentrace půdy na úrovni EU;

40.  vítá nové modely zemědělských úvěrů, které byly umožněny díky úzké spolupráci mezi Komisí a Evropskou investiční bankou, a doporučuje, aby členské státy uplatňovaly tyto modely v co největší možné míře;

41.  vyzývá členské státy a regionální a místní správní orgány, aby poskytovaly cenově dostupné a kvalitní zařízení a veřejné i soukromé služby pro každodenní život ve venkovských oblastech, a to především v oblasti zdravotnictví, vzdělávání a péče; poznamenává, že tato zařízení a služby by měly zahrnovat venkovskou infrastrukturu péče o děti, zdravotnické služby, vzdělávací zařízení, domovy pro seniory a osoby závislé na poskytování péče, náhradní služby pro případ nemoci a těhotenství a také kulturní zařízení;

42.  zdůrazňuje význam poskytování nových příležitostí placeného zaměstnání, zvláště pro ženy, s cílem zachovat venkovské komunity při současném vytváření podmínek pro uspokojivé vyvážení pracovního a soukromého života;

43.  naléhavě žádá členské státy a regionální orgány, aby využívaly strukturální fondy a Fond soudržnosti k rozšíření a zdokonalení dopravní infrastruktury a k poskytování spolehlivých dodávek energie, spolehlivé vysokorychlostní širokopásmové infrastruktury a služeb ve venkovských oblastech; zdůrazňuje důležitost digitálního rozvoje ve venkovských oblastech a rozvoje komplexního přístupu („digitální vesnice“);

44.  vyzývá Komisi, aby uznala význam rozšíření digitální agendy na venkovské oblasti, neboť digitální rozvoj může významným způsobem přispět k vytváření pracovních míst, usnadnění zahájení samostatně výdělečné činnosti, posílení konkurenceschopnosti a k dosažení lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem;

45.  vybízí místní a vnitrostátní orgány a další instituce k tomu, aby zaručily základní lidská práva migrantů a sezónních pracovníků a jejich rodinných příslušníků, zejména pokud jde o ženy a zvláště zranitelné osoby, a aby podpořily jejich integraci do místní komunity;

46.  upozorňuje na nerovnost v přístupu k péči o děti v městských a venkovských oblastech a také na regionální rozdíly v provádění barcelonských cílů týkajících se zařízení péče o děti;

47.  odsuzuje všechny formy násilí páchaného na ženách a konstatuje, že poskytování pomoci obětem hraje zásadní úlohu; vyzývá proto členské státy a regionální a místní orgány, aby vyslaly jasný signál nulové tolerance vůči násilí páchanému na ženách a zavedly politiky a nabízely služby uzpůsobené podmínkám ve venkovských oblastech s cílem předcházet násilí páchanému na ženách a bojovat proti němu, čímž se zaručí přístup obětí k pomoci;

48.  vyzývá proto členské státy a regionální a místní orgány, aby zajistily, aby obětem násilí páchaného na ženách, které žijí ve venkovských a odlehlých oblastech, nebyl odepřen rovný přístup k pomoci, a opětovně vyzývá EU a její členské státy, aby co nejdříve ratifikovaly Istanbulskou úmluvu;

49.  opětovně vyzývá Komisi, aby předložila návrh směrnice EU o boji proti násilí páchanému na ženách;

50.  zdůrazňuje, že venkovské oblasti členských států zastávají zásadní hospodářskou a bezpečnostní úlohu v naší moderní společnosti, v níž více než 12 milionů zemědělců zajišťuje dostatečné množství zdravých a bezpečných potravin pro půl miliardy spotřebitelů v celé Evropské unii; zdůrazňuje zásadní význam toho, aby bylo zachováno dynamické fungování těchto komunit, čehož se docílí podporováním žen a rodin k tomu, aby v těchto oblastech zůstávaly;

51.  vyzývá v této souvislosti Komisi a členské státy, aby zaručily stabilní a odpovídajícím způsobem financovanou SZP, která bude sloužit evropským zemědělcům a spotřebitelům, podporovat rozvoj venkova, zmírňovat dopady změny klimatu a chránit a vylepšovat životní prostředí, přičemž zaručí vysoce kvalitní a bezpečné dodávky potravin a bude vytvářet více pracovních míst;

52.  konstatuje, že ve venkovských oblastech se často nachází přírodní a kulturní dědictví, které je spolu s udržitelným cestovním ruchem a vzděláváním s ohledem na životní prostředí nutné chránit a rozvíjet;

53.  zdůrazňuje význam multifunkčnosti jako konceptu, jenž zahrnuje další činnosti odehrávající se v hospodářské, sociální a kulturní oblasti a oblasti životního prostředí ve venkovském prostředí, které doplňují zemědělskou produkci a vytvářejí pracovní místa především pro ženy; vybízí proto členské státy, aby podporovaly opatření zaměřená na diverzifikaci činností, jako je přímý prodej výrobků, sociální služby, pečovatelské služby a agroturistika; domnívá se, že vzhledem k rostoucímu zájmu o tento druh cestovního ruchu by měla být v tomto odvětví vytvořena podnikatelská síť a sdíleny osvědčené postupy;

54.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 6, 10.1.1979, s. 24.
(2) Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23.
(3) Úř. věst. L 180, 15.7.2010, s. 1.
(4) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320.
(5) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487.
(6) Úř. věst. C 66 E, 20.3.2009, s. 23.
(7) Úř. věst. C 296 E, 2.10.2012, s. 13.
(8) Přijaté texty, P8_TA(2015)0264.
(9) Přijaté texty, P8_TA(2015)0290.
(10) Přijaté texty, P8_TA(2016)0427.
(11) Na základě statistického zjišťování Eurostatu ohledně struktury zemědělských podniků.
(12) Evropská komise (2011), „Zemědělství a rozvoj venkova. Krátké zprávy týkající se zemědělské ekonomiky EU. Venkovské oblasti a strategie Evropa 2020 – zaměstnanost“, zpráva č. 5 – listopad 2011.
(13) Evropská komise (2012), „Krátké zprávy týkající se zemědělské ekonomiky. Ženy v zemědělství a ve venkovských oblastech EU: tvrdá práce, nízký profil“, zpráva č. 7 – červen 2012.


Vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu
PDF 474kWORD 66k
Doporučení Evropského parlamentu Radě a Komisi ze dne 4. dubna 2017 v návaznosti na vyšetřování měření emisí v automobilovém průmyslu (2016/2908(RSP))
P8_TA(2017)0100B8-0177/2017

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 226 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady a Komise č. 95/167/ES, Euratom, ESUO ze dne 19. dubna 1995 o podrobných ustanoveních o výkonu vyšetřovacího práva Evropského parlamentu(1),

–  s ohledem na své rozhodnutí (EU) 2016/34 ze dne 17. prosince 2015 o zřízení vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu, jeho působnosti, početním složení a funkčním období(2),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla(3),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla(4),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 27. října 2015 o měření emisí v automobilovém odvětví(6),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 13. září 2016 o vyšetřování měření emisí v automobilovém odvětví(7) (založené na předběžné zprávě A8-0246/2016),

–  s ohledem na závěrečnou zprávu vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu (A8-0049/2017),

–  s ohledem na návrh doporučení vyšetřovacího výboru pro měření emisí v automobilovém průmyslu,

–  s ohledem na čl. 198 odst. 12 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že článek 226 SFEU stanoví právní základ pro pravomoc Evropského parlamentu zřídit dočasný vyšetřovací výbor, který by zkoumal obvinění z porušování práva Unie nebo z nesprávného úředního postupu při jeho uplatňování, aniž by tím byly dotčeny pravomoci vnitrostátních soudů a soudů Unie, a vzhledem k tomu, že to představuje významný prvek kontrolních pravomocí Parlamentu;

B.  vzhledem k tomu, že na základě návrhu Konference předsedů se Parlament dne 17. prosince 2015 rozhodl zřídit vyšetřovací výbor, který by prozkoumal údajná pochybení při uplatňování práva Unie v souvislosti s měřením emisí v automobilovém průmyslu, a že tento výbor má předložit veškerá doporučení, která bude v tomto ohledu považovat za nezbytná;

C.  vzhledem k tomu, že vyšetřovací výbor zahájil svou práci dne 2. března 2016 a dne 28. února 2017 přijal závěrečnou zprávu, v níž popisuje metodiku a závěry vyšetřování;

D.  vzhledem k tomu, že se podíl osobních automobilů se vznětovým motorem na trhu v Evropské unii během posledních desetiletí zvýšil na úroveň, kdy téměř ve všech členských státech nyní představují více než polovinu nových prodaných automobilů; vzhledem k tomu, že k tomuto nepřetržitému růstu podílu vozidel se vznětovým motorem na trhu došlo také v důsledku klimatické politiky EU, neboť z hlediska emisí CO2 je technologie vznětového motoru oproti benzinovým motorům vhodnější; vzhledem k tomu, že ve fázi spalování produkují vznětové motory v porovnání s benzinovými motory daleko více znečišťujících látek jiných než CO2, které jsou významně a přímo škodlivé pro veřejné zdraví, například NOx, SOx a pevné částice; vzhledem k tomu, že technologie pro snížení těchto znečišťujících látek existují a jsou dostupné na trhu;

E.  vzhledem k tomu, že existuje aktuální technologie pro splnění norem Euro 6 týkajících se NOx pro vozidla se vznětovým motorem za skutečných jízdních podmínek, aniž by byla negativně ovlivněna hladina emisí CO2;

F.  vzhledem k tomu, že osvědčené postupy z USA s přísnějšími emisními normami, jež se uplatňují stejnou měrou na benzinové i vznětové motory, a s přísnějšími politikami prosazování práva nabízejí normu, o kterou by měla EU usilovat;

G.  vzhledem k tomu, že ochrana veřejného zdraví a životního prostředí by měla být obecným společenským zájmem a odpovědností, na nichž se důležitou měrou podílejí všechny zúčastněné strany, včetně automobilového průmyslu;

1.  pověřuje svého předsedu, aby v souladu s čl. 198 odst. 11 jednacího řádu a s čl. 4 odst. 2 rozhodnutí 95/167/ES, Euratom, ESUO přijal nezbytná opatření ke zveřejnění závěrečné zprávy vyšetřovacího výboru;

2.  vyzývá Radu a Komisi k zajištění toho, aby se v praxi postupovalo podle závěrů a doporučení šetření v souladu s rozhodnutím 95/167/ES, Euratom, ESUO;

3.  vyzývá Komisi, aby do 18 měsíců od přijetí tohoto doporučení a poté pravidelně podávala Parlamentu souhrnné zprávy o opatřeních, která Komise a členské státy přijaly v návaznosti na závěry a doporučení vyšetřovacího výboru;

4.  vyzývá předsedu, aby dohledem nad uplatňováním závěrů a doporučení vyšetřovacího výboru pověřil v souladu s čl. 198 odst. 13 jednacího řádu Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výbor pro dopravu a cestovní ruch;

5.  vyzývá předsedu, aby pověřil Výbor pro ústavní záležitosti, aby přijal opatření v návaznosti na doporučení vyšetřovacího výboru v souvislosti s omezeními vyšetřovacího práva Evropského parlamentu;

Laboratorní zkoušky a emise v reálném provozu

6.  vyzývá Komisi, aby zreorganizovala svou vnitřní strukturu tak, aby na základě principu kolektivní odpovědnosti portfolio jednoho komisaře (a generálního ředitelství) zahrnovalo zároveň odpovědnost za právní předpisy upravující kvalitu ovzduší i za politiky řešení zdrojů znečišťujících emisí; vyzývá, aby byly v Komisi posíleny lidské a technické zdroje vyčleněné pro vozidla, jejich systémy a technologie kontroly emisí i zdroje Společného výzkumného střediska (JRC) s cílem dále zlepšovat jejich interní technickou odbornost;

7.  vyzývá Komisi, aby za tímto účelem změnila svou vnitřní strukturu a rozdělení úkolů, tak aby veškeré legislativní povinnosti, které v současnosti v oblasti emisí z vozidel zastává generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW), byly přeneseny na generální ředitelství pro životní prostředí (GŘ ENV);

8.  vyzývá Komisi k zajištění toho, aby Společné výzkumné středisko mělo k dispozici dostatečné lidské zdroje, technické odborné znalosti a náležitou míru nezávislosti, včetně opatření na uchování příslušných zkušeností s technologií vozidel a emisí a s testováním vozidel ve středisku; konstatuje, že Společnému výzkumnému středisku lze v návrhu nového nařízení o dozoru nad trhem a schvalováním typu svěřit další ověřovací pravomoci;

9.  požaduje, aby byly všechny výsledky zkoušek Společného výzkumného střediska v plném znění a neanonymně zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím příslušné databáze; kromě toho požaduje, aby laboratoř Společného výzkumného střediska VELA podávala zprávy dozorčí radě, která zahrnuje zástupce členských států a organizací pro ochranu životního prostředí a zdraví;

10.  v souvislosti s probíhající revizí nařízení (ES) č. 715/2007 vyzývá oba zákonodárné orgány k zajištění toho, aby opatření podle čl. 5 odst. 3 a článku 14, která mají doplnit nebo pozměnit jiné než podstatné prvky legislativního aktu, byla přijímána akty v přenesené pravomoci, aby se tak zajistila odpovídající kontrola ze strany Parlamentu a Rady a zároveň se omezilo riziko zbytečných průtahů při přijímání těchto opatření; důrazně odmítá možnost, že by tato opatření byla přijímána prostřednictvím prováděcích aktů;

11.  vyzývá k rychlému přijetí třetího a čtvrtého balíčku pro emise při skutečném provozu (RDE), kterými má být ukončena práce na regulačním rámci pro nový postup schvalování typu, a k urychlenému uplatňování tohoto rámce; připomíná, že k tomu, aby byly RDE testy při omezování nesrovnalostí mezi emisemi naměřenými v laboratoři a v terénu účinné, měly by být specifikace postupů testování a hodnocení stanoveny velmi opatrně a měly by pokrývat širokou škálu podmínek jízdy, včetně teploty, zatížení motoru, rychlosti vozidla, nadmořské výšky, typu vozovky a dalších parametrů, s nimiž se lze setkat při jízdě v celé Unii;

12.  bere na vědomí akci za zrušení druhého balíčku pro RDE, kterou zahájilo několik měst EU na základě toho, že nařízení Komise zavedením nových zvýšených prahových hodnot emisí NOx mění zásadní prvek základního aktu, čímž porušuje hlavní procedurální náležitost i ustanovení směrnice 2008/50/ES o kvalitě ovzduší, pokud jde o omezení maximálních úrovní emisí dusíku z vozidel se vznětovým motorem;

13.  naléhavě vyzývá Komisi, aby v roce 2017 přezkoumala faktor shodnosti RDE testů pro emise NOx, jak je stanoveno v druhém balíčku pro RDE; vyzývá Komisi, aby dále každoročně faktor shodnosti přezkoumávala v souladu s technickým vývojem, aby jej bylo možné nejpozději v roce 2021 snížit na hodnotu 1;

14.  vyzývá Komisi, aby přezkoumala použitelné právo Unie a zjistila, zda by uvádění jiných systémů vozidel nebo jiných výrobků na trh mohlo být závislé na nedostatečných zkušebních postupech, jako je tomu v případě emisí z motorových vozidel nebo v jiných oblastech, v nichž obdobně chybí úsilí o dozor nad trhem, a aby předložila náležité legislativní návrhy, které zajistí prosazování norem vnitřního trhu;

15.  vyzývá Komisi, aby předložila návrhy na zavedení environmentálních inspekcí na úrovni EU, které by sledovaly soulad s environmentálními normami produktu, mezními hodnotami emisí pro provozní povolení a environmentálním právem EU obecně;

16.  vyzývá Komisi, aby pokračovala v práci na zlepšování výkonnosti přenosných měřicích systémů emisí (PEMS) v zájmu zvýšení jejich přesnosti a snížení rozpětí chyb; domnívá se, že v případě pevných částic by technologie systémů PEMS měla být schopna sledovat částice, jejichž velikost je menší než 23 nanometrů a jež jsou pro veřejné zdraví nejnebezpečnější;

17.  domnívá se, že horizontální pravidla pro vytvoření a fungování expertních skupin Komise, která Komise přijala dne 30. května 2016, představují zlepšení oproti starším pravidlům, například pokud jde o požadavek na vedení smysluplných a úplných zápisů z jednání; vyzývá Komisi, aby tato pravidla přezkoumala a posílila ustanovení o vyváženém složení expertních skupin; vyzývá Komisi, aby okamžitě začala důsledně prosazovat (aktualizovaná) horizontální pravidla a aby pro Parlament a Radu připravila zprávu, v níž zhodnotí jejich uplatňování;

18.  požaduje, aby byly veřejnosti zpřístupněny seznamy účastníků a zápisy ze schůzí výborů komitologie, jako je Technický výbor pro motorová vozidla (TCMV), a expertních skupin Komise, jako je pracovní skupina pro motorová vozidla nebo skupina Emise při skutečném provozu pro lehká užitková vozidla (RDE-LDV);

19.  naléhavě vyzývá členské státy, aby svým vnitrostátním parlamentům zajistily transparentnější přístup k dokumentům ze schůzí výboru TCMV;

20.  vyzývá Komisi, aby podstatně změnila stávající politiky archivace a uchovávání informací a aby zajistila, aby nóty, interní sdělení mezi jednotlivými útvary, návrhy dokumentů a neoficiální korespondence v rámci Komise, členských států, Rady a jejich zástupců byly automaticky archivovány; vyjadřuje politování nad nedostatky ve veřejných rejstřících, které vznikly v důsledku příliš úzkého rozsahu dokumentů připravených k archivaci, což vyžaduje aktivní intervenci ve prospěch archivace dokumentů;

Odpojovací zařízení

21.  domnívá se, že i když postup pro RDE minimalizuje riziko používání odpojovacího zařízení, používání nezákonných praktik zcela nezabrání; proto doporučuje, aby v souladu s přístupem úřadů USA byl do testů pro schválení typu a kontroly shody v provozu začleněn určitý stupeň nepředvídatelnosti, aby se tak zabránilo zneužívání případných zbývajících mezer v předpisech a aby se zajistil soulad během celého životního cyklu vozidla; v této souvislosti vítá, že do pokynů pro vyhodnocování pomocných emisních strategií a přítomnosti odpojovacích zařízení, které Komise přijala dne 26. ledna 2017 a které se použijí na vozidla již uvedená na trh, byl zapracován testovací protokol pro odpojovací zařízení; očekává, že vnitrostátní orgány tento protokol rychle zohlední ve svých činnostech dohledu nad trhem a že doporučené testování vozidel budou provádět za použití nepředvídatelných variant standardních testovacích podmínek, jako jsou teplota prostředí, rychlostní vzory, zatížení vozidla a délka testu, které mohou zahrnovat namátkové testy;

22.  se znepokojením konstatuje, že oficiální zkoušky emisí CO2 a spotřeby paliva vozidel se nadále omezí na postup laboratorních zkoušek (celosvětově harmonizovaný zkušební postup pro lehká vozidla, WLTP), což znamená, že nezákonné používání odpojovacích zařízení bude nadále možné a může zůstat neodhaleno; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby vytvořily programy dálkové kontroly vozového parku – využívající zařízení pro dálkové snímání emisí v blízkosti vozovky a/nebo palubní senzory – za účelem kontroly environmentální výkonnosti vozového parku v provozu a odhalení případných nezákonných praktik, jež by mohly vést k trvalým nesrovnalostem mezi uváděnými a skutečnými hodnotami;

23.  vyzývá Komisi, aby podrobněji analyzovala důvody, proč přísnější ustanovení o odpojovacích zařízeních uplatněná v právních předpisech o těžkých nákladních vozidlech a autobusech nebyla zahrnuta do právních předpisů týkajících se lehkých užitkových a osobních vozidel;

24.  vyzývá Komisi, aby pomocí interního přezkumu ověřila tvrzení, že výsledky výzkumu Společného výzkumného střediska a jeho obavy ohledně možných nezákonných praktik používaných výrobci, o nichž se jednalo v útvarech Komise, se nikdy nedostaly k řídícím pracovníkům; vyzývá Komisi, aby své závěry předložila Parlamentu;

25.  domnívá se, že v rámci Komise by měl být zaveden jasný mechanismus podávání zpráv, aby se zajistilo, že pokud Společné výzkumné středisko odhalí případ nedodržení předpisů, bude tento případ oznámen na všech příslušných úrovních ve služební hierarchii Komise;

26.  vyzývá Komisi, aby pověřila Společné výzkumné středisko, aby ve spolupráci s vnitrostátními orgány a nezávislými výzkumnými ústavy důkladněji vyšetřilo podezřelé emisní chování, jež bylo zaznamenáno u několika automobilů v srpnu 2016;

27.  vyzývá členské státy, aby v rámci nedávno zavedené povinnosti výrobců automobilů zveřejňovat své základní a pomocné emisní strategie vyžadovaly od těchto výrobců, aby vysvětlili veškeré iracionální emisní chování vozidel, jenž bylo pozorováno při testování, a aby prokázali, že je třeba uplatnit výjimky stanovené v čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007; vyzývá členské státy, aby výsledky svých výzkumů a údaje z technických zkoušek sdílely s Komisí a Parlamentem;

28.  vyzývá Komisi, aby důsledně sledovala, jak členské státy prosazují právní předpisy upravující výjimky pro používání odpojovacích zařízení; v této souvislosti vítá metodiku pro technické vyhodnocování pomocných emisních strategií, která je součástí pokynů Komise ze dne 26. ledna 2017; vyzývá Komisi, aby zahájila řízení o porušení, bude-li to považovat za nezbytné;

Schvalování typu a shodnost v provozu

29.  v zájmu spotřebitelů a ochrany životního prostředí vyzývá k rychlému přijetí návrhu nařízení o schvalování a dozoru nad trhem s motorovými vozidly a jejich přípojnými vozidly (2016/0014(COD))(8), které nahradí stávající rámcovou směrnici o schvalování typu, a ke vstupu tohoto nařízení v platnost nejpozději v roce 2020; domnívá se, že zachování úrovně ambicí původního návrhu Komise, zejména pokud jde o zavedení dohledu EU nad systémem, představuje základní minimum potřebné ke zlepšení sytému EU; dále se domnívá, že cílem interinstitucionálních jednání o tomto spisu by měl být komplexnější a koordinovanější systém schvalování typu a dozoru nad trhem, který by zahrnoval dohled EU, společné audity a spolupráci s vnitrostátními orgány a mezi nimi navzájem;

30.  domnívá se, že pouze důslednější dohled na úrovni EU může zajistit řádné prosazování právních předpisů EU o vozidlech a účinnou a účelnou kontrolu trhu v EU; vyzývá Komisi, aby zajistila úplné a jednotné uplatňování nového rámce pro schvalování typu a dohled nad trhem a aby koordinovala práci příslušných vnitrostátních orgánů a v případě neshod vystupovala jako rozhodčí;

31.  vyzývá, aby nový rámec EU pro schvalování typu zásadně posílil dozor nad trhem na základě jasně definovaných pravidel a jasnějšího rozdělení odpovědností v zájmu vytvoření lepšího, účinnějšího a funkčního systému;

32.  domnívá se, že dohled EU v novém rámci pro schvalování typu by měl v adekvátním rozsahu zahrnovat přezkoušení typu vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, které již byly uvedeny na trh, s cílem ověřit, zda odpovídají schválenému typu a použitelným právním předpisům, a že při přezkoušení by se měla na statisticky významných vzorcích používat široká škála testů, a že by měla být zahájena nápravná opatření, včetně svolání vozidel do servisů k příslušné úpravě (dále jen „svolávání“), odebrání schválení typu a správních pokut; domnívá se, že při přezkušování má díky svým odborným zkušenostem zásadní úlohu Společné výzkumné středisko;

33.  vyzývá Komisi a členské státy, aby posoudily americkou praxi namátkového testování vozidel, která právě opustila výrobní linku, i vozidel v provozu a aby vyvodily nezbytné závěry pro zlepšení svých činností dohledu nad trhem;

34.  navrhuje, aby v případě osobních vozidel byly každý rok prováděny namátkové testy dozoru nad trhem, včetně pomocí blíže neurčených testovacích protokolů, a to alespoň u 20 % nových modelů uvedených na trh Unie a u reprezentativního množství starších modelů s cílem ověřit, zda vozidla v provozu jsou v souladu s bezpečnostními a environmentálními právními předpisy Unie; domnívá se, že při výběru vozidel, která mají být otestována na úrovni Unie, by se měly brát v potaz řádně doložené stížnosti a testy provedené třetími stranami, dále údaje z dálkového snímání emisí, zprávy z pravidelných technických kontrol a další informace;

35.  upozorňuje, že je třeba, aby příslušné vnitrostátní orgány systematicky prosazovaly shodu v rámci výroby i provozu vozidel, přičemž orgány EU by měly zajistit další koordinaci a dohled; domnívá se, že zkoušky shody v rámci výroby a provozu by měly provádět jiné technické zkušebny než ty, které odpovídají za schválení typu dotčeného vozidla, a že interní technické zkušebny by měly být z provádění emisních zkoušek za účelem schválení typu vyloučeny; naléhavě vyzývá členské státy, aby s konečnou platností vyjasnily, který orgán je odpovědný za dozor nad trhem na jejich území, aby zajistily, aby si byl tento orgán vědom svých povinností, a aby o tom informovaly Komisi; domnívá se, že mnohem bližší spolupráce a sdílení informací mezi vnitrostátními orgány dozoru nad trhem a Komisí, včetně co se týče vnitrostátních plánů dozoru nad trhem, posílí celkovou kvalitu dozoru nad trhem v EU a umožní Komisi určit slabé stránky vnitrostátních systémů dozoru nad trhem;

36.  domnívá se, že větší koordinace a diskuse mezi orgány příslušnými pro schvalování typu a Komisí v podobě fóra, jemuž bude předsedat Komise, přispěje k prosazování osvědčených postupů zaměřených na zajištění účinného a harmonizovaného provedení nařízení o schvalování typu a dozoru nad trhem;

37.  domnívá se, že možnost nezávislého celkového přezkumu výsledků schvalování typu, včetně údajů z dojezdových zkoušek, zlepší účinnost rámce a že příslušným stranám by měly být přístupné náležité údaje;

38.  požaduje řádné a nezávislé financování schvalování typu, dohledu nad trhem a činností technických zkušeben, a to například vytvořením struktury poplatků, prostřednictvím státních rozpočtů členských států nebo kombinací obou těchto metod; je přesvědčen, že orgány příslušné pro schvalování typu by měly být odpovědné za kontrolu obchodních a hospodářských vztahů mezi výrobci automobilů a dodavateli na jedné straně a technickými zkušebnami na straně druhé, aby se předešlo střetům zájmů;

39.  poukazuje na americký systém schvalování typu – v němž jsou poplatky vybírané od výrobců k pokrytí nákladů na programy vydávání osvědčení a dodržování předpisů zasílány ministerstvu financí USA a americký Kongres poté přiděluje prostředky Úřadu pro ochranu životního prostředí Spojených států amerických (EPA), aby mohl provádět své programy –, který by mohl sloužit jako vzor užitečný pro zlepšení nezávislosti systému EU;

40.  požaduje rychlé přijetí, provedení a uplatnění čtvrtého balíčku pro RDE, který bude regulovat používání systému PEMS pro kontroly shodnosti v provozu a pro zkoušky prováděné třetí stranou; vyzývá Komisi, aby zavedla mandát, který Společnému výzkumnému středisku umožní v kontextu nového rámce schvalování typu provádět testy emisí se systémem PEMS jako součást kontroly shodnosti v provozu na evropské úrovni;

41.  vyzývá Radu a Parlament jakožto legislativní orgány, aby v nadcházejícím nařízení o schvalování a dozoru nad trhem pro motorová vozidla zavedly síť pro dálkové snímání emisí v rámci celé EU, která umožní sledovat emise z vozového parku v reálném provozu a určit nadměrně znečišťující vozidla s cílem zaměřit kontroly shodnosti v provozu patřičným směrem a vysledovat automobily, které by mohly být nezákonně upraveny změnou hardwaru (jako jsou mechanické záslepky bránící recirkulaci výfukových plynů nebo odstranění filtru pevných částic či selektivní katalytické redukce) nebo softwaru (nelegální chiptuning);

42.  vyzývá Komisi, aby využila svých přenesených pravomocí stanovených v článku 17 směrnice 2014/45/EU o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel k aktualizaci zkušebních metod pravidelných technických prohlídek vozidel za účelem měření emisí oxidů dusíku z automobilů;

43.  je přesvědčen, že orgány příslušné pro schvalování typu, orgány dozoru nad trhem a technické zkušebny by měly plnit své povinnosti; domnívá se, že by proto měly podstatně a průběžně zlepšovat svou úroveň odborné způsobilosti, a za tímto účelem vyzývá k zavedení pravidelných nezávislých auditů jejich způsobilosti;

44.  žádá Komisi, aby zvážila, zda by nebylo vhodné, aby měli výrobci povinnost sdělit Komisi svou volbu technické zkušebny, čímž by se zajistilo, že Komise bude o situaci plně informována;

45.  vyzývá členské státy, aby po výrobcích automobilů požadovaly, aby orgánům příslušným pro schvalování typu oznámily své strategie týkající se emisí a odůvodnily je, jako je tomu v případě těžkých nákladních vozidel a autobusů;

46.  žádá členské státy, aby prozkoumaly, zda „standardní“ řešení, jako je návrh výrobce upravit vozidla s klamavými systémy, jsou skutečně v souladu s předpisy v oblasti emisí, a aby prováděly náhodné kontroly takto upravených nových vozidel;

Vymáhání a sankce

47.  vyzývá k přísnějšímu a účinnějšímu vymáhání pravidel týkajících se emisí z vozidel v EU; navrhuje, aby správní struktura pro emise automobilů byla neprodleně reformována a uvedena do souladu s ostatními dopravními odvětvími;

48.  připomíná, že pravidla pro měření emisí jsou stanovena za účelem dosažení lepší kvality ovzduší, které dříve nebylo dosaženo částečně kvůli nedostatečnému vymáhání práva a částečně kvůli manipulaci ze strany některých výrobců automobilů; domnívá se, že příslušné orgány by měly vzít v úvahu emise z automobilů a údaje o vývoji kvality ovzduší, aby posoudily, zda bylo dosaženo zamýšleného cíle;

49.  navrhuje stanovit stálý mezinárodní rámec pro spolupráci v oblasti emisí s cílem umožnit orgánům výměnu informací a provádění společných činností dohledu; takové činnosti již probíhají v případě jiných výrobků v rámci EU;

50.  naléhavě žádá Komisi, aby zahájila řízení pro neplnění povinností proti členským státům, které dosud řádně nezavedly účinný dohled nad trhem a vnitrostátní systém sankcí za porušení práva EU, jak stanoví platné právní předpisy;

51.  navrhuje, aby Komisi byla svěřena pravomoc ukládat výrobcům automobilů v případech, kdy je zjištěno, že jejich vozidla nesplňují dané předpisy, účinné, přiměřené a odrazující správní pokuty a nařizovat nápravná opatření; domnívá se, že případné sankce by měly zahrnovat zrušení již vydaného schválení typu a vytvoření postupů svolávání v rámci celé EU;

52.  domnívá se, že zdroje získané na základě těchto pokut uložených výrobcům vozidel, zdroje pocházející z řízení o nesplnění povinnosti zahájené proti členským státům, které nedodržují právní předpisy EU o emisích, a z poplatků za překročení emisí z nových osobních automobilů (rozpočtová položka 711) by měly být použity jako účelově vázané příjmy na konkrétní projekty nebo programy EU v oblasti kvality ovzduší a ochrany životního prostředí a neměly by být důvodem snižování příspěvků členských států založených na hrubém národním důchodu do rozpočtu EU; vyzývá, aby se za tímto účelem zahrnula nezbytná ustanovení do příslušných právních předpisů Unie; navrhuje, aby část zdrojů získaných z těchto pokut mohly využít rovněž členské státy na odškodnění osob, pro něž mělo porušení pravidel negativní důsledky, a na další podobné činnosti ve prospěch spotřebitelů;

53.  vyzývá členské státy k zajištění toho, aby byly sankce, které stanoví ve svých předpisech za porušení ustanovení nařízení (ES) č. 715/2007 ze strany výrobců, účinné, přiměřené a odrazující, a aby o příslušných předpisech co nejrychleji informovaly Komisi;

54.  vyzývá členské státy, aby v návaznosti na skandál týkající se podvodů s emisemi uplatňovaly přísnější opatření; vyzývá členské státy a jejich orgány příslušné pro schvalování typu, aby přezkoumaly informace o základních a pomocných strategiích regulace emisí – jež mají zveřejnit výrobci automobilů – u automobilů splňujících normy Euro 5 a Euro 6, které již obdržely schválení typu a při testování emisí vykazovaly iracionální chování, a aby zkontrolovaly jejich soulad s pokyny Komise pro výklad ustanovení o odpojovacích zařízeních; vyzývá členské státy, aby v případě nesouladu uplatňovaly dostupné sankce, včetně povinných postupů svolávání a zrušení již vydaného schválení typu; vyzývá Komisi, aby zajistila koordinovaný přístup k plánům stažení výrobků z trhu v celé EU;

55.  žádá členské státy a Komisi, aby majitelům dotčených vozidel objasnily, zda je povinné tato vozidla upravit, či nikoli, a jaké jsou právní následky vyplývající z úprav, pokud jde o soulad s pravidly v oblasti emisí, povinnosti týkající se technické prohlídky vozidel a zdanění, a jaké důsledky vyplývají z možné změny kategorie vozidla atd.;

56.  bere na vědomí, že je obtížné získat informace o sankcích v členských státech z důvodu nedostatku statistických údajů na vnitrostátní úrovni; vyzývá Komisi a členské státy, aby pravidelně shromažďovaly statistické údaje v této oblasti;

57.  vyzývá členské státy a Komisi, aby posílily evropské prováděcí mechanismy, jako je například síť Evropské unie pro provádění a vymáhání práva v oblasti životního prostředí (IMPEL);

Práva spotřebitelů

58.  domnívá se, že spotřebitele EU dotčené skandálem Dieselgate by měli výrobci automobilů, jichž se skandál týká, přiměřeně a finančně odškodnit a že programy svolávání vozidel, které byly provedeny jen částečně, by neměly být považovány za dostatečnou formu náhrady;

59.  žádá Komisi, aby za tímto účelem předložila legislativní návrh ohledně vytvoření systému společných řešení s cílem vytvořit harmonizovaný systém pro spotřebitele v EU, a vyřešit tak současnou situaci, kdy se spotřebitelům ve většině členských států Unie nedostává ochrany; žádá Komisi, aby posoudila systémy, jež existují v Unii i mimo ni, s cílem nalézt osvědčené postupy v této oblasti a začlenit je do svého legislativního návrhu;

60.  domnívá se, že pokud je již vydané schválení typu zrušeno kvůli nesplnění předpisů, měl by být majitel dotčeného vozidla obdržet plnou kompenzaci za zakoupení takového vozidla;

61.  domnívá se, že spotřebitelé by měli mít nárok na odpovídající kompenzaci, pokud se ukáže, že původní vlastnosti vozidla (např. pokud jde o spotřebu paliva, účinnost, trvanlivost konstrukčních částí, emise atd.) jsou negativně ovlivněny jakýmikoli nezbytnými technickými opravami nebo úpravami prováděnými v rámci programu svolávání vozidel výrobcem;

62.  vyzývá členské státy k zajištění toho, aby byly v zájmu zvýšení transparentnosti a obnovení důvěry v automobilový trh spotřebitelům poskytovány podrobné a srozumitelné informace, které objasní, jaké změny softwaru byly provedeny během svolávacích akcí a servisních prohlídek;

63.  vyjadřuje politování nad tím, že evropským spotřebitelům se dostává horšího zacházení než spotřebitelům ze Spojených států amerických; konstatuje rovněž, že dotčení spotřebitelé mnohdy dostávají neurčité a neúplné informace o dotčených vozidlech a povinnostech ohledně opravy vozidla a příslušných důsledcích;

64.  vyjadřuje politování nad tím, že v EU neexistuje jednotný harmonizovaný systém, který by spotřebitelům umožnil postupovat společně ve snaze prosadit svá práva, a uvědomuje si, že dnes v mnoha členských státech není žádné možnost, jak se do takového postupu zapojit;

65.  zdůrazňuje, že vozidla musí poté, co byla svolána do servisu a upravena, odpovídat požadavkům stanoveným v právních předpisech EU; dále poukazuje na to, že je třeba uvažovat i o jiných formách nápravy, než jsou svolávací akce; žádá v této souvislosti Komisi, aby posoudila platné předpisy EU v oblasti ochrany spotřebitelů a předložila příslušné návrhy;

66.  zdůrazňuje, že je důležité poskytnout spotřebitelům realistické, přesné a spolehlivé informace o tom, jakou má jejich vozidlo spotřebu paliva a jaké emise látek znečišťujících ovzduší produkuje, s cílem zvýšit informovanost spotřebitelů a podpořit je v přijímání informovaného rozhodnutí o nákupu vozidla; požaduje přezkum směrnice o označování automobilů (1999/94/ES), který by měl zahrnovat zvážení, zda stanovit, aby kromě informací o spotřebě paliva a CO2 bylo povinné poskytování informací o dalších emisích látek znečišťujících ovzduší, jako jsou oxidy dusíku a pevné částice;

67.  žádá Komisi a členské státy, aby přijaly veškerá nezbytná opatření, jež zajistí spravedlivé a přiměřené odškodnění spotřebitelů, pokud možno pomocí mechanismů kolektivního odškodnění;

Ekologická vozidla

68.  vyzývá Komisi a příslušné orgány v členských státech, aby se plně zapojily do vytváření a provádění strategie mobility s nízkými emisemi;

69.  vyzývá Komisi a členské státy, aby posoudily účinnost současných nízkoemisních zón ve městech a zohlednily přitom skutečnost, že normy Euro pro lehká osobní či užitková vozidla neodrážejí emise v reálném provozu, a aby prozkoumaly přínos zavedení značky nebo normy pro vozidla s mimořádně nízkými emisemi, která splňují mezní hodnoty emisí ve skutečných jízdních podmínkách;

70.  vyzývá Komisi společně s Radou a Parlamentem jakožto legislativními orgány, aby ve svých politikách zaměřených na zlepšení environmentální výkonnosti automobilů uplatňovaly integrovanější přístup, aby byl zajištěn pokrok při plnění cílů v oblasti dekarbonizace i kvality ovzduší, například pomocí podpory elektrifikace nebo přechodu na alternativní motorizace vozového parku;

71.  vyzývá za tím účelem Komisi, aby přezkoumala směrnici o čistých zdrojích energie pro dopravu (2014/94/EU) a předložila návrh nařízení o normách CO2 pro vozidla, které přijdou na trh po roce 2025, jehož součástí budou požadavky týkající se vozidel s nulovými emisemi a vozidel s mimořádně nízkými emisemi, které stanoví postupné zvýšení podílu vozidel s nulovými a mimořádně nízkými emisemi v celkovém vozovém parku s cílem vyřadit postupně do roku 2035 z užívání nové automobily produkující CO2;

72.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podpořily politiky zelených veřejných zakázek tím, že orgány veřejné moci budou pro své vlastní vozové parky nebo pro (polo)veřejné programy společného využívání automobilů nakupovat vozidla s nulovými emisemi a s mimořádně nízkými emisemi;

73.  vyzývá Komisi, aby přezkoumala mezní hodnoty emisí stanovené v příloze I nařízení (ES) č. 715/2007 za účelem zlepšení kvality ovzduší v Unii a dosažení mezních hodnot Unie pro kvalitu ovzduší i doporučených hodnot WHO, a nejpozději do roku 2025 předložila případně návrhy na nové technologicky neutrální mezní hodnoty emisí Euro 7 vztahující se na všechna vozidla kategorií M1 a N1 uváděná na trh Unie;

74.  žádá Komisi, aby zvážila přezkum směrnice o odpovědnosti za životní prostředí (2004/35/ES) s cílem zahrnout do ní škody na životním prostředí způsobené znečištěním ovzduší výrobci automobilů, kteří porušují právní předpisy EU v oblasti emisí z automobilů; domnívá se, že pokud by výrobci automobilů nesli finanční odpovědnost za napravení škod na životním prostředí, které způsobili, bylo by možné očekávat vyšší úroveň prevence a obezřetnosti;

75.  vyzývá Komisi, aby spolupracovala s členskými státy na zajištění toho, aby žádný řadový zaměstnanec automobilového odvětví nebyl poškozen v důsledku skandálu týkajícího se emisí; za tím účelem by členské státy a výrobci automobilů měli koordinovat a podporovat plány odborné přípravy, aby zajistili, že řadovým zaměstnancům, jejichž situace v oblasti zaměstnanosti se negativně dotkl skandál týkající se emisí, byla poskytnuta veškerá nezbytná ochrana a příležitosti ke vzdělávání, které by zajistily, aby mohli využít své dovednosti, například v oblasti udržitelných způsobů dopravy;

Pravomoci a omezení vyšetřovacího výboru

76.  naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby se zasadily o včasné uzavření jednání o parlamentním návrhu nařízení Evropského parlamentu o podrobných ustanoveních pro výkon vyšetřovacího práva Evropského parlamentu, kterým se zrušuje rozhodnutí 95/167/ES, Euratom, ESUO;

77.  domnívá se, že pro výkon demokratické kontroly nad exekutivou je nezbytné, aby byly Parlamentu svěřeny vyšetřovací pravomoci, které odpovídají pravomocem vnitrostátních parlamentů členských států EU; domnívá se, že za účelem plnění této úlohy demokratického dohledu musí mít Parlament pravomoc předvolávat svědky a vyžadovat, aby se dostavili či předložili dokumenty; domnívá se, že aby tato práva mohla být uplatňována, musí členské státy souhlasit s provedením sankcí proti jednotlivcům v případě, že se nedostaví nebo nepředloží dokumenty, v souladu s vnitrostátním právem upravujícím vyšetřování vedená vnitrostátními parlamenty; znovu připomíná, že Parlament podporuje postoj uvedený ve zprávě o této otázce z roku 2012;

78.  domnívá se, že by pravomoci parlamentních vyšetřovacích výborů měly být lépe sladěny s pravomocemi vnitrostátních parlamentů, zejména za účelem zajištění účinného předvolávání jednotlivců a jejich účasti na slyšení a uplatňování sankcí v případě odmítnutí spolupráce; vyzývá Komisi a členské státy, aby podpořily související ustanovení současného návrhu Parlamentu;

79.  vyzývá Komisi, aby neprodleně revidovala Kodex chování komisařů tak, aby zahrnoval ustanovení o odpovědnosti bývalých komisařů, pokud jde o šetření právních předpisů, které vznikly v průběhu jejich funkčního období v rámci jejich portfolia, vedená vyšetřovacím výborem EP;

80.  žádá Komisi, aby využila prodlevy, která vznikne mezi vydáním rozhodnutí na plenárním zasedání o zřízení vyšetřovacího výboru a skutečným zahájením práce tohoto výboru, k přípravě zahajovacího souboru dokumentů, které se vztahují k mandátu vyšetřovacího výboru, a urychlila tak poskytování informací, což práci vyšetřovacího výboru od samého počátku usnadní; domnívá se v této souvislosti, že pravidla pro archivaci a předávání dokumentů v rámci Komise by měla být přezkoumána a zlepšena, aby se v budoucnu usnadnilo vyhledávání;

81.  navrhuje, aby bylo v rámci Komise zřízeno jediné kontaktní místo pro vztahy s parlamentními vyšetřovacími výbory, zejména je-li zapojeno několik generálních ředitelství, s cílem usnadnit tok informací na straně jedné a navazovat na dosud vypracované osvědčené postupy na straně druhé;

82.  konstatuje, že Komise a Rada v několika nedávných případech neposkytly vyšetřovacímu či zvláštnímu výboru požadované dokumenty nebo tyto požadované dokumenty poskytly až po dlouhém otálení; domnívá se, že musí být zaveden mechanismus odpovědnosti, který Parlamentu zajistí okamžitý a zaručený přenos dokumentů, které vyšetřovací výbor nebo zvláštní výbor požadují a k nimž jsou oprávněny mít přístup;

83.  vyzývá Komisi, aby zlepšila své kapacity pro vyřizování žádostí o dokumenty ze strany vyšetřovacích výborů i ze strany novinářů a občanů, a to v souladu s příslušnými platnými pravidly pro přístup k dokumentům a tak, aby vše probíhalo včas a v přijatelné kvalitě; naléhavě vyzývá Komisi, aby tyto dokumenty zveřejnila v jejich původním formátu a zdržela se časově náročných změn a konverzí formátu, které by případně mohly změnit obsah; dále pověřuje Komisi zajištěním toho, aby informace, které jsou uchovávány ve strojově čitelném formátu, např. v databázi, byly zveřejněny rovněž ve strojově čitelném formátu;

84.  konstatuje, že rozhodovat o tom, zda je požadovaná informace pro činnost výboru relevantní, je úkolem vyšetřovacího výboru; konstatuje, že příjemce takové žádosti o dokument by neměl tomuto úkolu bránit; pověřuje Komisi, aby tuto odpovědnost řádně zohlednila ve svých pokynech týkajících se žádostí o přístup k dokumentům;

85.  naléhavě vyzývá členské státy, aby dostály svým právním povinnostem vůči vyšetřovacím výborům, jak je stanoveno v rozhodnutí 95/167/ES, Euratom, ESUO, zejména v jeho článku 3; rovněž je vyzývá – vzhledem ke značným prodlevám, k nimž dochází při vyřizování žádostí –, aby byly vyšetřovacím výborům nápomocny způsobem, který respektuje zásadu loajální spolupráce, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 3 SFEU;

86.  vyzývá ty členské státy, které provedly vnitrostátní šetření týkající se znečišťujících emisí z osobních automobilů, aby Komisi a Parlamentu bez odkladu předaly úplné soubory údajů a sdělily výsledky svého šetření;

87.  domnívá se, že výbor by se v rámci svého mandátu měl zaměřit nejprve na sběr a analýzu písemných důkazů a teprve pak by měla být zahájena veřejná slyšení; považuje za užitečné zavést přechodné „období konsolidace“ mezi koncem slyšení a vypracováním závěrečné zprávy tak, aby mohl být dokončen sběr důkazů, provedena jejich řádná analýza a ta poté plně zahrnuta do zprávy;

88.  domnívá se, že omezení činnosti vyšetřovacích výborů na 12 měsíců je neodůvodněné a že tato lhůta je často nedostatečná; domnívá se, že členové vyšetřovacího výboru mohou ze své pozice nejlépe určit, zda má být vyšetřování prodlouženo, a pokud ano, na jakou dobu;

89.  konstatuje, že článek 198 jednacího řádu Parlamentu by měl jasněji definovat, od kterého okamžiku zahajuje vyšetřovací výbor svou činnost; navrhuje, aby existovala dostatečná flexibilita, která zajistí dostatek času na vyšetřování; žádá, aby byla činnost vyšetřovacího výboru zahájena až poté, kdy jsou od orgánů EU obdrženy požadované dokumenty;

90.  domnívá se, že průběžná zpráva by neměla být nezbytně zahrnuta do budoucích mandátů, aby nebyly předjímány konečné závěry vyšetřování;

91.  domnívá se, že v zájmu zajištění větší účinnosti a efektivity při organizaci a provádění práce výborů, zejména v průběhu veřejných slyšení, by vyšetřovací výbory měly být v budoucnu organizovány odlišným způsobem;

92.  zdůrazňuje, že vnitřní administrativní pravidla Parlamentu jsou uzpůsobena ustálené praxi stálých výborů a jako taková často nejsou vhodná pro vyšetřovací výbory, jež působí ad hoc, mají dočasnou povahu, pracují v rámci neobvyklejších okolností, s velmi specifickou oblastí působnosti a během omezené doby; domnívá se tedy, že vytvoření definovaného souboru pravidel týkajících se efektivního fungování vyšetřovacích výborů, například pokud jde o provádění slyšení a pracovních cest, které by mělo zaručovat spravedlivé politické zastoupení, by zvýšilo účinnost; domnívá se, že existuje riziko, že finanční omezení mohou zabránit vyšetřovacím výborům, aby vyslechly všechny odborníky, jejichž výpověď považují za nezbytnou k tomu, aby splnily svou povinnost; domnívá se, že interní lhůty pro povolení slyšení a pracovních cest by měly být pružnější;

93.  domnívá se, že vyšetřovací výbory by měly mít přednostní přístup a měly by jim být vyčleněny zdroje v rámci příslušných útvarů Parlamentu, aby se těmto útvarům umožnilo řešit zejména žádosti o studie, informační setkání atd. ve lhůtě, kterou daná pravidla povolují;

94.  konstatuje, že současná pravidla pro přístup k utajovaným informacím a dalším důvěrným informacím poskytovaným Radou, Komisí nebo členským státem Parlamentu v souvislosti s vyšetřováním nejsou z právního hlediska zcela srozumitelná, ale obecně jsou vykládána tak, že akreditovaným parlamentním asistentům není povolena konzultace „jiných důvěrných informací“ nepodléhajících utajení v zabezpečené čítárně; podotýká, že řada poslanců dospěla k závěru, že toto pravidlo stojí v cestě účinnému a důkladnému nahlížení do takových dokumentů v omezeném čase, který mají vyšetřovací výbory k dispozici, a že výbor TAX2 (zvláštní výbor pro daňová rozhodnutí a jiná opatření podobná svojí povahou nebo účinkem), za jehož fungování byl dočasně a výjimečně udělen přístup akreditovaným parlamentním asistentům, byl schopen těchto zdrojů využít komplexnějším a efektivnějším způsobem; požaduje proto, aby do opětovně vyjednané interinstitucionální dohody byla začleněna jasně formulovaná ustanovení, která akreditovaným parlamentním asistentům v rámci jejich úlohy, kterou je podpora poslanců, zaručí právo na přístup k dokumentům na základě zásady „vědět jen to nejnutnější“; naléhavě vyzývá příslušné orgány, aby urychlily opětovné vyjednání tohoto bodu, aby nebylo bráněno efektivnosti a účinnosti budoucích a probíhajících parlamentních vyšetřování;

o
o   o

95.  pověřuje svého předsedu, aby předložil toto doporučení a závěrečnou zprávu vyšetřovacího výboru Radě, Komisi a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 113, 19.5.1995, s. 1.
(2) Úř. věst. L 10, 15.1.2016, s. 13.
(3) Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1.
(4) Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.
(5) Úř. věst. L 152, 11.6.2008, s. 1.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2015)0375.
(7) Přijaté texty, P8_TA(2016)0322.
(8) Viz také Přijaté texty ze dne 4.4.2017, P8_TA(2017)0097.

Právní upozornění