Indeks 
Usvojeni tekstovi
Utorak, 4. travnja 2017. - StrasbourgZavršno izdanje
Karakteristike ribarskih plovila ***I
 Homologacija i nadzor tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila ***I
 Palmino ulje i krčenje prašuma
 Žene i njihova uloga u ruralnim područjima
 Istraga o mjerenju emisija u automobilskom sektoru

Karakteristike ribarskih plovila ***I
PDF 327kWORD 47k
Rezolucija
Tekst
Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 4. travnja 2017. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određivanju karakteristika ribarskih plovila (preinaka) (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))
P8_TA(2017)0096A8-0376/2016

(Redovni zakonodavni postupak – preinaka)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0273),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0187/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 19. listopada 2016.(1),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenoga 2001. o sistematičnijem korištenju metode za preinačavanje pravnih akata(2),

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za pravna pitanja od 17. listopada 2016. upućeno Odboru za ribarstvo u skladu s člankom 104. stavkom 3. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije, naročito svoju Rezoluciju od 22. studenog 2012. o malom obalnom ribolovu, artizanalnom ribolovu i reformi zajedničke ribarstvene politike(3),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika i uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 15. veljače 2017. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članke 104. i 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A8-0376/2016),

A.  budući da, prema mišljenju savjetodavne radne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, prijedlog Komisije ne sadrži suštinske izmjene osim onih koje su kao takve u prijedlogu navedene, te da se prijedlog, što se tiče kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata i tih izmjena, ograničava samo na kodifikaciju postojećih tekstova bez njihove bitne promjene;

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, uzimajući u obzir preporuke savjetodavne radne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmjeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 4. travnja 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o definiranju karakteristika ribarskih plovila (preinaka)

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2017/1130.)

(1) SL C 34, 2.2.2017., str. 140.
(2) SL C 77, 28.3.2002., str. 1.
(3) SL C 419, 16.12.2015., str. 167.


Homologacija i nadzor tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila ***I
PDF 1192kWORD 144k
Amandmani koje je usvojio Europski parlament 4. travnja 2017. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))(1)
P8_TA(2017)0097A8-0048/2017

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.
(1)   Unutarnjim tržištem obuhvaćeno je područje bez unutarnjih granica u kojem mora biti osigurano slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala. Pravila koja se odnose na unutarnje tržište trebala bi biti transparentna, jednostavna i dosljedna te tako pružati pravnu sigurnost i jasnoću poduzećima i potrošačima.
(1)   Unutarnjim tržištem obuhvaćeno je područje bez unutarnjih granica u kojem mora biti osigurano slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala. Pravila koja se odnose na unutarnje tržište trebala bi biti transparentna, jednostavna, dosljedna i učinkovita te tako pružati pravnu sigurnost i jasnoću poduzećima i potrošačima.
Amandman 2
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.
(4)   Međutim, ocjenjivanjem je zaključeno da je potrebno uvesti odredbe o nadzoru tržišta kako bi se dopunili zahtjevi za homologaciju, pojasniti postupke za opoziv i zaštitne postupke te uvjete za dodjelu proširenja za homologacije postojećih tipova vozila, poboljšati provedbu okvira za homologaciju usklađivanjem i poboljšavanjem postupaka homologacije i provjere sukladnosti proizvodnje koje primjenjuju nadležna tijela i tehničke službe država članica, pojasniti uloge i odgovornosti gospodarskih subjekata u dobavnom lancu te nadležnih tijela i stranaka uključenih u provedbu okvira te povećati prikladnost programa alternativne homologacije (nacionalne male serije i homologacije pojedinačnih vozila) i postupka višestupanjske homologacije kako bi se osigurala primjerena fleksibilnost za tržišne niše i MSP-ove, pritom ne narušavajući ravnopravne uvjete za sudionike.
(4)   Međutim, ocjenjivanjem je zaključeno da je potrebno uvesti odredbe o nadzoru tržišta kako bi se dopunili zahtjevi za homologaciju, pojasniti postupke za opoziv i zaštitne postupke te uvjete za dodjelu proširenja za homologacije postojećih tipova vozila, poboljšati provedbu okvira za homologaciju usklađivanjem i poboljšavanjem postupaka homologacije i provjere sukladnosti proizvodnje koje primjenjuju nadležna tijela i tehničke službe država članica, jasno odrediti uloge i odgovornosti gospodarskih subjekata u dobavnom lancu te nadležnih tijela i stranaka uključenih u provedbu okvira, osiguravajući da se te uloge i odgovornosti ne preklapaju, jamčeći neovisnost navedenih subjekata, tijela i stranaka i sprečavajući sukobe interesa, te povećati prikladnost programa alternativne homologacije (nacionalne male serije i homologacije pojedinačnih vozila) i postupka višestupanjske homologacije kako bi se osigurala primjerena fleksibilnost za tržišne niše i MSP-ove, pritom ne narušavajući ravnopravne uvjete za sudionike.
Amandman 3
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.
(5)   Uz to, nedavni problemi u provedbi okvira za homologaciju ukazali su na konkretne slabosti i potrebu za temeljitom revizijom kako bi se osiguralo uspostavljanje djelotvornog, transparentnog, predvidljivog i održivog regulatornog okvira kojim bi se osigurala visoka razina sigurnosti te zaštite zdravlja i okoliša.
(5)   Uz to, nedavni problemi u provedbi okvira za homologaciju ukazali su na konkretne slabosti i potrebu za dodatnim jačanjem tog regulatornog okvira kako bi se osiguralo da je djelotvoran, transparentan, predvidljiv i održiv te da se njime pruža visoka razina sigurnosti i zaštite zdravlja i okoliša.
Amandman 4
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5a)  S obzirom na to da je zaštita potrošača prioritet Unije, proizvođači vozila koji prometuju u Uniji trebali bi imati obvezu da ta vozila podvrgnu ispitivanjima prije nego ih se stavi na tržište i tijekom njihovog životnog ciklusa. Države članice i Komisija trebali bi biti jamci ovog dvostrukog nadzora, tako da jedna strana djeluje kada druge nije u mogućnosti.
Amandman 5
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.b (nova)
(5b)  Unija bi trebala napraviti sve što može kako bi spriječila da proizvođači automobila varaju manipuliranjem ispitivanja emisija onečišćivača i potrošnje goriva u cilju ostvarivanja lažnih rezultata ili zaobilaženja drugih pravila. Takve bi manipulacije trebalo zaustaviti jednom zauvijek.
Amandman 6
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.c (nova)
(5c)  Ovom se Uredbom želi riješiti problem sporog postupka opoziva vozila u Uniji. Postojećim postupkom ne jamči se učinkovita zaštita europskih građana, za razliku od američkog postupka koji je omogućio brzo poduzimanje mjera. U tom je pogledu ključno omogućiti Komisiji da od gospodarskih subjekata zahtijeva da poduzmu sve potrebne mjere ograničavanja, uključujući opoziv vozila, radi usklađivanja nesukladnih vozila, sustava, sastavnih dijelova ili drugih zasebnih tehničkih jedinica s ovom Uredbom.
Amandman 7
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.d (nova)
(5d)  Ako se u vozilima koji su u prometu uoči neka nepravilnost koja je protivna početnim pravilima za dobivanje odobrenja i/ili kojom se ugrožava sigurnost potrošača ili premašuju granične vrijednosti u pogledu onečišćenja, u interesu je europskih potrošača da mogu računati na brze, prikladne i koordinirane korektivne mjere, uključujući po potrebi opoziv vozila primjenjiv diljem Unije. Države članice trebale bi pružiti Komisiji sve informacije kojima raspolažu kako bi ona mogla poduzeti hitne mjere za zaštitu integriteta jedinstvenog tržišta.
Amandman 8
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.
(6)   Ovom se Uredbom utvrđuju usklađena pravila i načela za homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, kao i za homologaciju pojedinačnih vozila, kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta od čega bi koristi imali poduzeća i potrošači te kako bi se stvorili uvjeti za visoku razinu sigurnosti, zaštite zdravlja i okoliša.
(6)   Ovom se Uredbom utvrđuju usklađena pravila i načela za homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, kao i za homologaciju pojedinačnih vozila, kako bi se osigurala dosljedna primjena visokokvalitetnih normi u pogledu provjere sukladnosti proizvodnje, čime se omogućuje pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta u korist poduzeća te uzimajući u potpunosti i na odgovarajući način u obzir prava potrošača, nudeći pritom visoku razinu sigurnosti, zaštite zdravlja i okoliša.
Amandman 9
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.
(7)   Uredbom se utvrđuju temeljni tehnički i administrativni zahtjevi za homologaciju motornih vozila kategorija M i N i njihovih prikolica (kategorija O) te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, u cilju osiguranja odgovarajuće razine sigurnosti i utjecaja na okoliš. Navedenim su kategorijama obuhvaćeni motorna vozila za prijevoz putnika (kategorija M), robe (kategorija N) i njihove prikolice (kategorija O).
(7)   Uredbom se utvrđuju temeljni tehnički i administrativni zahtjevi za homologaciju motornih vozila kategorija M i N i njihovih prikolica (kategorija O) te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, u cilju osiguranja visoke razine sigurnosti i utjecaja na okoliš. Navedenim su kategorijama obuhvaćeni motorna vozila za prijevoz putnika (kategorija M), robe (kategorija N) i njihove prikolice (kategorija O).
Amandman 10
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.a (nova)
(7a)  Ovom Uredbom trebali bi se zajamčiti pouzdani, usklađeni i transparentni postupci homologacije i nadzora tržišta u državama članicama.
Amandman 11
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.b (nova)
(7b)  Uredbom se nastoji osigurati da nacionalna homologacijska tijela tumače, primjenjuju i provode zahtjeve koji su u njoj utvrđeni diljem Unije. Komisija treba imati ovlasti za provođenje nadzora nad radom nacionalnih tijela putem redovitih revizija, ponovnih ispitivanja nasumičnog uzorka izdanih homologacija i općeg praćenja usklađene primjene ove Uredbe.
Amandman 12
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.a (nova)
(8a)  U svrhu usklađenosti s ovom Uredbom trebalo bi voditi računa o odredbama Direktive 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a.
__________________
1a Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (SL L 127, 29.4.2014., str. 51.).
Amandman 13
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.
(9)   Djelotvorna provedba zahtjeva za homologaciju trebala bi se osigurati učvršćivanjem odredaba o provjeri sukladnosti proizvodnje, među ostalim propisivanjem obveznih periodičnih kontrola metoda kontrole sukladnosti i kontinuirane sukladnosti predmetnih proizvoda te pojačavanjem zahtjeva koji se odnose na osposobljenost, obveze i kvalitetu rada tehničkih službi koje provode ispitivanja radi homologacije tipa vozila kao cjeline. Pravilno funkcioniranje tehničkih službi ključno je za osiguravanje visoke razine sigurnosti, zaštite okoliša i povjerenja građana u sustav. Kriteriji za imenovanje tehničkih službi iz Direktive 2007/46/EZ trebali bi se detaljnije razraditi kako bi se osigurala njihova ujednačena primjena. Metode ocjenjivanja tehničkih službi u državama članicama s vremenom se sve više razlikuju, a razlog je sve veća složenost posla koji obavljaju. Stoga je nužno propisati proceduralne obveze kako bi se osiguralo razmjenu informacija i nadzor praksi država članica u pogledu ocjenjivanja, imenovanja, prijavljivanja i nadzora njihovih tehničkih službi. Na taj bi se način omogućilo ujednačavanje metoda i interpretacije kriterija za imenovanje tehničkih službi.
(9)   Djelotvorna provedba zahtjeva za homologaciju trebala bi se osigurati učvršćivanjem odredaba o provjeri sukladnosti proizvodnje, omogućavanjem boljeg pristupa informacijama, postavljanjem čvrstog okvira za tehnike optimizacije tijekom ispitivanja u laboratoriju, usmjeravanjem posebne pozornosti na opasnost od nezakonitih poremećajnih uređaja, čije je korištenje zabranjeno Uredbom (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća1a, propisivanjem obveznih periodičnih revizija metoda kontrole sukladnosti i kontinuirane sukladnosti predmetnih proizvoda te pojačavanjem i usklađivanjem zahtjeva koji se odnose na osposobljenost, obveze i kvalitetu rada tehničkih službi koje provode ispitivanja radi homologacije tipa vozila kao cjeline. Pravilno funkcioniranje tehničkih službi ključno je za osiguravanje visoke razine sigurnosti, zaštite okoliša i povjerenja građana u sustav. Kriteriji za imenovanje tehničkih službi iz Direktive 2007/46/EZ trebali bi se detaljnije razraditi kako bi se osigurala njihova ujednačena primjena u svim državama članicama. Metode ocjenjivanja tehničkih službi u državama članicama s vremenom se sve više razlikuju, a razlog je sve veća složenost posla koji obavljaju. Stoga je nužno propisati proceduralne obveze kako bi se osiguralo razmjenu informacija i nadzor praksi država članica u pogledu ocjenjivanja, imenovanja, prijavljivanja i nadzora njihovih tehničkih službi. Na taj bi se način omogućilo ujednačavanje metoda i interpretacije kriterija za imenovanje tehničkih službi. Kako bi se zajamčili odgovarajući nadzor i jednaki uvjeti za sve diljem Europe, ocjenjivanje tehničke službe koja traži imenovanje treba obuhvaćati terensko ocjenjivanje i izravno promatranje provedenih homologacijskih ispitivanja.
___________________
1a Uredba (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (SL L 171, 29.6.2007., str. 1.)
Amandman 14
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.
(10)   Potreba da tijela nadležna za imenovanje kontroliraju i nadziru tehničke službe sve je veća jer se s tehničkim napretkom povećao i rizik da tehničke službe ne raspolažu potrebnim sposobnostima za ispitivanje novih tehnologija ili proizvoda za koje su zadužene. Budući da se s tehnološkim napretkom skraćuju proizvodni ciklusi i budući da se razdoblja u kojima se provode nadzorna terenska ocjenjivanja razlikuju među različitim tijelima nadležnima za imenovanje, potrebno je utvrditi minimalne zahtjeve u pogledu vremenskog razmaka između nadzornih aktivnosti nad tehničkim službama.
(10)   Potreba za certificiranjem, kontrolom i nadzorom tehničkih službi sve je veća jer se s tehničkim napretkom povećao i rizik da tehničke službe ne raspolažu potrebnim sposobnostima za ispitivanje novih tehnologija ili proizvoda za koje su zadužene. Zbog velikih razlika u tumačenju trenutačne provedbe Direktive 2007/46/EZ i primijeni njezinih odredbi tijekom postupka homologacije postoje i znatne razlike među tehničkim službama. Certifikaciju, kontrolu i nadzor trebalo bi stoga uskladiti i povećati kako bi se osigurali jednaki uvjeti za sve na europskom jedinstvenom tržištu. Budući da se s tehnološkim napretkom skraćuju proizvodni ciklusi i budući da se razdoblja u kojima se provode nadzorna terenska ocjenjivanja razlikuju među različitim tijelima nadležnima za imenovanje, potrebno je utvrditi minimalne zahtjeve u pogledu vremenskog razmaka između nadzornih aktivnosti nad tehničkim službama.
Amandman 15
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.
(12)   Kako bi se povećala transparentnost i uzajamno povjerenje te dodatno uskladili i razvili kriteriji za ocjenjivanje, imenovanje i prijavljivanje tehničkih službi te postupke produljivanja i obnove dozvola za njihov rad, države članice moraju međusobno surađivati i surađivati s Komisijom. U pitanjima općenito povezanima s provedbom ove Uredbe države članice trebale bi se savjetovati s Komisijom i međusobno te bi trebale obavješćivati Komisiju i jedna drugu o svojim obrascima kontrolnih lista za ocjenjivanje.
(12)   Kako bi se povećala transparentnost i uzajamno povjerenje te dodatno uskladili i razvili kriteriji za ocjenjivanje, imenovanje i prijavljivanje tehničkih službi te postupke produljivanja i obnove dozvola za njihov rad, države članice moraju uspostaviti mehanizme suradnje među sobom i s Komisijom. U pitanjima općenito povezanima s provedbom ove Uredbe države članice trebale bi se savjetovati s Komisijom i međusobno te bi trebale obavješćivati Komisiju i jedna drugu o svojim obrascima kontrolnih lista za ocjenjivanje. Ovom Uredbom uspostavlja se baza podataka na internetu koja bi, zajedno s Informacijskim sustavom unutarnjeg tržišta (IMI) uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća1a, mogla biti korisno elektroničko sredstvo za olakšavanje i poboljšanje administrativne suradnje upravljanjem razmjenom informacija na temelju jednostavnih i ujednačenih postupaka. U tu bi svrhu Komisija mogla razmotriti mogućnost upotrebe postojećih baza podataka na internetu, poput ETAES-a ili Eucarisa.
__________________
1a Uredba (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2008/49/EZ („Uredba IMI”) (SL L 316, 14.11.2012., str. 1.).
Amandman 16
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.a (nova)
(12a)  Zbog trenutačnih problema u području homologacije izišli su na vidjelo ozbiljni nedostaci postojećih nacionalnih sustava za nadzor tržišta i kontrolu homologacije. Stoga je kao hitan odgovor na otkrivene nedostatke potrebno ovlastiti Komisiju za provođenje odgovarajućih nadzornih zadaća.
Amandman 17
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.
(13)   Ako se imenovanje tehničke službe temelji na akreditaciji u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća12, akreditacijska tijela i tijela nadležna za imenovanje trebala bi razmjenjivati informacije koje su bitne za ocjenjivanje stručnosti tehničkih službi.
(13)   Ako se imenovanje tehničke službe temelji na akreditaciji u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća12, akreditacijska tijela i tijela nadležna za imenovanje trebala bi osigurati da su tehničke službe stručne i neovisne.
__________________
__________________
12 Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.)
12 Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.)
Amandman 18
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.
(14)  Države članice trebale bi propisati naknade za imenovanje i nadzor tehničkih službi kako bi osigurale održivost načina za nadzor tih tehničkih službi i osigurale jednake uvjete za tehničke službe. Kako bi zajamčile transparentnost, države članice trebale bi obavijestiti Komisiju i druge države članice prije nego što donesu odluku o visini i strukturi naknada.
Briše se
Amandman 19
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.a (nova)
(14a)  Države članice trebale bi zajamčiti da gospodarski subjekt ne plaća naknade izravno tehničkoj službi za troškove aktivnosti homologacije i nadzora tržišta. Ovom se odredbom ne ograničava sposobnost gospodarskih subjekata da odabiru tehničku službu koju žele koristiti za te aktivnosti.
Amandman 20
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.
(17)  Potrebno je osigurati neovisnost tehničkih službi u odnosu na proizvođače, među ostalim izbjegavanjem toga da proizvođači vrše izravna i neizravna plaćanja za preglede i ispitivanja za svrhe homologacije. Stoga bi države članice trebale uspostaviti sustav naknada za homologaciju kojima bi se pokrivalo troškove svih ispitivanja i pregleda za svrhe homologacije koje obavljaju tehničke službe koje je imenovalo homologacijsko tijelo te administrativne troškove izdavanja homologacije i troškove ex-post ispitivanja i pregleda u svrhu provjere sukladnosti.
Briše se
Amandman 21
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.a (nova)
(17a)  Kako bi se omogućilo djelovanje tržišnih sila, tehničke bi službe trebale primijeniti pravila za postupke homologacije na potpuno transparentan i ujednačen način, ne stvarajući dodatni teret za gospodarske subjekte. Kako bi se zajamčila visoka razina tehničke stručnosti i pravično postupanje sa svim gospodarskim subjektima, potrebno je zajamčiti ujednačenu tehničku primjenu pravila za postupke homologacije. U okviru Foruma uspostavljenog ovom Uredbom, homologacijsko tijelo trebalo bi razmjenjivati informacije o funkcioniranju različitih tehničkih službi koje su certificirali.
Amandman 22
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.
(18)   Kako bi se osiguralo da se zahtjevi iz ove Uredbe poštuju, neophodno je uspostaviti djelotvoran mehanizam za kontrolu provedbe. Osiguravanje sukladnosti s homologacijskim zahtjevima i zahtjevima u pogledu provjere sukladnosti proizvodnje u skladu sa zakonodavstvom koje se odnosi na sektor automobilske industrije trebali bi i dalje biti ključni zadaci homologacijskih tijela, budući da je to obveza koja je blisko povezana s izdavanjem homologacija i zahtijeva detaljna znanja o njihovu sadržaju. Stoga je važno da se rad homologacijskih tijela redovito provjerava na način da se podvrgava ravnopravnom stručnom ocjenjivanju kako bi se osigurala ujednačena razina kvalitete i strogosti zahtjeva u radu svih homologacijskih tijela zaduženih za primjenu homologacijskih zahtjeva. Nadalje, važno je osigurati uvjete za provjeru ispravnosti same homologacije.
(18)   Kako bi se osiguralo da se zahtjevi iz ove Uredbe poštuju, neophodno je uspostaviti djelotvoran mehanizam za kontrolu provedbe. Osiguravanje sukladnosti s homologacijskim zahtjevima i zahtjevima u pogledu provjere sukladnosti proizvodnje u skladu sa zakonodavstvom koje se odnosi na sektor automobilske industrije trebali bi i dalje biti ključni zadaci homologacijskih tijela, budući da je to obveza koja je blisko povezana s izdavanjem homologacija i zahtijeva detaljna znanja o njihovu sadržaju. Stoga je važno da rad homologacijskih tijela podliježe redovitim kontrolama na razini Unije, uključujući neovisne revizije, kako bi se osigurala ujednačena razina kvalitete i strogosti zahtjeva u radu svih homologacijskih tijela zaduženih za primjenu homologacijskih zahtjeva. Nadalje, važno je osigurati uvjete za provjeru ispravnosti same homologacije na razini EU-a koju će provesti neovisna treća strana.
Amandman 23
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.a (nova)
(19a)  Tijela za homologaciju i tijela za nadzor tržišta ne bi trebala biti povezana kad izvršavaju svoje zadaće, kako bi se izbjegli mogući sukobi interesa. Ta bi tijela u tom pogledu trebala biti organizirana kao zasebni subjekti u skladu sa strukturom nacionalne administracije i ne bi trebali dijeliti osoblje ili objekte u skladu sa strukturama i kompetencijama nacionalnih tijela.
Amandman 24
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.b (nova)
(19b)  Forum za provedbu trebao bi moći pružiti platformu za razmjenu informacija i neovisnu analizu za podršku poboljšanjima funkcioniranja i provedbe ove Uredbe. Tijekom razmjene Komisija bi mogla imati razloga smatrati da jedno homologacijsko tijelo ili više njih ne poštuju zahtjeve ove Uredbe. U tim bi slučajevima Komisija trebala moći poduzeti sve potrebne mjere kako bi zajamčila sukladnost, uključujući izdavanje smjernica, preporuka ili drugih instrumenata i korištenje drugih postupaka, uzimajući u obzir proporcionalnost. U slučaju ozbiljnih prekršaja Komisija bi trebala moći tražiti povlačenje ili suspenziju ovlasti da tijela prihvaćaju zahtjeve za nove homologacije kako bi se zadržala visoka razina zaštite potrošača i okoliša.
Amandman 25
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 21.
(21)   U ovu je Uredbu potrebno uključiti pravila o nadzoru tržišta kako bi se ojačalo prava i obveze nacionalnih nadležnih tijela, osigurala djelotvorna koordinacija njihovih aktivnosti nadzora tržišta i razjasnilo postupke koji se primjenjuju.
(21)   U ovu je Uredbu ključno uključiti pravila o nadzoru tržišta kako bi se ojačalo prava i obveze nacionalnih nadležnih tijela, osigurala djelotvorna koordinacija njihovih aktivnosti nadzora tržišta i razjasnilo postupke koji se primjenjuju.
Amandman 26
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 21.a (nova)
(21a)  Potrebno je da tijela za nadzor tržišta i homologacijska tijela mogu na odgovarajući način izvršavati zadaće iz ove Uredbe. Države članice bi im trebale staviti na raspolaganje sredstva potrebna u tu svrhu.
Amandman 27
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 22.
(22)   U cilju povećanja transparentnosti homologacijskog procesa te olakšavanja razmjene informacija i neovisnih provjera koje obavljaju tijela za nadzor tržišta, homologacijska tijela i Komisija, homologacijska dokumentacija trebala bi se davati u elektroničkom obliku i biti javno dostupna, podložno iznimkama radi zaštite poslovnih interesa i osobnih podataka.
(22)   U cilju povećanja transparentnosti homologacijskog procesa te olakšavanja razmjene informacija i neovisnih provjera koje obavljaju tijela za nadzor tržišta, homologacijska tijela, Komisija i treće strane, za provedbu takvih provjera potrebno je objaviti podatke o vozilima i ispitivanjima. Informacije koje su relevantne u svrhe popravka i održavanja trebale bi se predati u elektroničkom obliku i biti javno dostupne, podložno iznimkama radi zaštite poslovnih interesa osobnih podataka. Informacijama koje treba objaviti u te svrhe ne smije se ugroziti povjerljivost zaštićenih podataka i intelektualnog vlasništva.
Amandman 28
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 23.a (nova)
(23a)  Treće strane koje same provode ispitivanje i provjeru sukladnosti vozila sa zahtjevima iz ove Uredbe trebale bi poštovati načela transparentnosti i otvorenosti, uključujući u pogledu vlasništva i financiranja struktura i modela. Te treće strane trebale bi također poštovati iste zahtjeve koji vrijede za imenovane tehničke službe u pogledu znanstvenih i metodoloških normi primijenjenih tijekom ispitivanja.
Amandman 29
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.
(24)   Te konkretnije obveze nacionalnih tijela propisane ovom Uredbom trebale bi uključivati ex post ispitivanja i preglede dovoljnog broja vozila na tržištu radi provjere sukladnosti. Izbor vozila koja će biti podvrgnuta takvoj expost provjeri sukladnosti trebao bi se temeljiti na odgovarajućoj procjeni rizika u kojoj bi se u obzir uzelo ozbiljnost moguće nesukladnosti i vjerojatnost da do nesukladnosti dođe.
(24)   Te konkretnije obveze nacionalnih tijela propisane ovom Uredbom trebale bi uključivati ex post ispitivanja i preglede dovoljnog broja vozila na tržištu radi provjere sukladnosti. Izbor vozila koja će biti podvrgnuta takvoj ex post provjeri sukladnosti trebao bi se temeljiti na odgovarajućoj procjeni rizika u kojoj bi se u obzir uzelo ozbiljnost moguće nesukladnosti i vjerojatnost da do nesukladnosti dođe. Nadalje, treba se temeljiti na jasnim i podrobnim kriterijima i obuhvaćati, između ostaloga, nasumične postotne provjere za sve aktualne modele, vozila u koja su ugrađeni novi motor ili tehnologija, vozila s visokom ili vrlo niskom potrošnjom goriva te vozila s veoma visokim obujmom prodaje. Nadalje, treba uzimati u obzir povijest sukladnosti, savjete potrošača, rezultate ispitivanja daljinskog istraživanja i zabrinutost koju su izrazila neovisna istraživačka tijela.
Amandman 30
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.a (nova)
(24a)  Ključno je da Komisija može provjeriti sukladnost s homologacijama i zakonodavstvom primjenjivima na vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice te zajamčiti pravilnost homologacija organizacijom, provođenjem ili traženjem provedbe ispitivanja i inspekcija vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji su već stavljeni na tržište.
Amandman 31
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 25.a (nova)
(25a)  Treće strane koje same provode ispitivanje i provjeru sukladnosti vozila sa zahtjevima ove Uredbe trebale bi poštovati načela transparentnosti i otvorenosti, uključujući u pogledu vlasništva i financiranja struktura i modela. Te bi treće strane također trebale imati sličan pristup onome imenovanih tehničkih strana poštovanjem istih normi prilikom provođenja i tumačenja ispitivanja.
Amandman 32
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 25.b (nova)
(25b)  Nadzorom tržišta trebao bi se uzeti u obzir pristup temeljen na riziku s fokusom, među ostalim, na podatke dobivene preko jedinica za praćenje na daljinu na cesti, žalbe, izvješća iz periodičnih tehničkih inspekcija, očekivani životni vijek i prethodno identificirane probleme vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica.
Amandman 33
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 25.c (nova)
(25c)  Kako bi se provjerile emisije vozila, tijela za nadzor tržišta trebala bi između ostalog koristiti tehnologiju za daljinsko ispitivanje kako bi identificirala koji bi aspekti, poput visokih razina onečišćenja zraka ili onečišćenja bukom, kojih modela vozila trebali biti podvrgnuti dodatnim ispitivanjima. Pritom ta tijela trebaju surađivati i koordinirati svoje aktivnosti s tijelima nadležnim za periodične tehničke preglede u skladu s Direktivom 2014/45/EU o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila.
Amandman 347
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 25.d (nova)
(25.d)   Radi pružanja potpore državama članicama u otkrivanju poremećajnih uređaja Komisija je 26. siječnja 2017. objavila Smjernice za evaluaciju pomoćnih strategija za ograničavanje emisija i prisutnost poremećajnih uređaja. U skladu s odredbama tih Smjernica aktivnosti ispitivanja Komisije, homologacijskih tijela i tehničkih službi radi otkrivanja poremećajnih uređaja trebale bi ostati nepredvidljive te obuhvaćati varijacije izvan propisanih uvjeta i parametara ispitivanja kako bi se učinkovito otkrivali poremećajni uređaji.
Amandman 34
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 26.
(26)   Kako bi se osigurala visoka razina funkcionalne sigurnosti vozila, zaštite putnika u vozilu i ostalih sudionika u cestovnom prometu te zaštite okoliša, trebalo bi i dalje usklađivati tehničke zahtjeve i standarde povezane s okolišem koji se odnose na vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice te ih prilagođavati tehničkom i znanstvenom napretku.
(26)   Kako bi se osigurala visoka razina funkcionalne sigurnosti vozila, zaštite putnika u vozilu i ostalih sudionika u cestovnom prometu te zaštite okoliša i javnog zdravlja, trebalo bi i dalje usklađivati tehničke zahtjeve i standarde povezane s okolišem koji se odnose na vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice te ih prilagođavati tehničkom i znanstvenom napretku.
Amandman 35
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 26.a (nova)
(26a)  Kako bi se zajamčila i stalno poboljšavala visoka razina funkcionalne sigurnosti vozila te zaštite putnika u vozilu, drugih sudionika u cestovnom prometu i okoliša, trebalo bi olakšati uvođenje novih tehnologija temeljenih na tehničkom i znanstvenom napretku. To bi trebalo postići ograničenjem ispitivanja i dokumentacije potrebnih za izdavanje homologacije EU-a za te tehnologije.
Amandman 36
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 27.
(27)   Na ciljeve ove Uredbe ne bi trebalo utjecati to što se određeni sustavi, sastavni dijelovi, zasebne tehničke jedinice ili dijelovi i oprema mogu ugraditi na ili u vozilo nakon što je ono stavljeno na tržište, registrirano ili stavljeno u upotrebu. Stoga bi trebalo poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da homologacijsko tijelo provede kontrolu sustava, sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica ili dijelova i opreme koji se mogu ugrađivati na ili u vozilo, a koji mogu bitno ugroziti funkcioniranje sustava koji su ključni za zaštitu okoliša ili funkcionalnu sigurnost, prije nego što ih se stavi na tržište, registrira ili stavi u upotrebu.
(27)   Na ciljeve ove Uredbe ne bi trebalo utjecati to što se određeni sustavi, sastavni dijelovi, zasebne tehničke jedinice ili dijelovi i oprema mogu ugraditi na ili u vozilo nakon što je ono stavljeno na tržište, registrirano ili stavljeno u upotrebu. Stoga bi trebalo poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da homologacijsko tijelo provede kontrolu sustava, sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica ili dijelova i opreme koji se mogu ugrađivati na ili u vozilo, a koji mogu ugroziti funkcioniranje sustava koji su ključni za zaštitu okoliša ili funkcionalnu sigurnost, prije nego što ih se stavi na tržište, registrira ili stavi u upotrebu.
Amandman 37
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 29.
(29)   Sukladnost proizvodnje jedna je od okosnica sustava EU-a za homologaciju te bi stoga, kako bi je se osiguralo, nadležno tijelo ili tehnička služba koja raspolaže odgovarajućim kvalifikacijama i koja je imenovana u tu svrhu trebali biti zaduženi za provjeravanje postupaka koje primjenjuje proizvođač kako bi osigurao tu sukladnost te bi ti postupci trebali biti podvrgnuti redovitim provjerama u obliku neovisnih periodičnih kontrola. Uz to, homologacijska tijela trebala bi osigurati da se provode provjere kontinuirane sukladnosti predmetnih proizvoda.
(29)   Sukladnost proizvodnje jedna je od okosnica sustava EU-a za homologaciju te bi stoga, kako bi je se osiguralo, nadležno tijelo ili tehnička služba koja raspolaže odgovarajućim kvalifikacijama i koja je imenovana u tu svrhu trebali biti zaduženi za provjeravanje postupaka koje primjenjuje proizvođač kako bi osigurao tu sukladnost te bi ti postupci trebali biti podvrgnuti redovitim provjerama. Uz to, homologacijska tijela trebala bi osigurati da se provode provjere kontinuirane sukladnosti predmetnih proizvoda.
Amandman 38
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 30.
(30)   Da bi homologacije bile trajno valjane, proizvođač treba obavijestiti nadležno tijelo koje je homologiralo njegov tip vozila o svim promjenama karakteristika tipa ili promjenama u odnosu na zahtjeve za sigurnost i utjecaj na okoliš koji se primjenjuju na taj tip. Stoga je bitno da valjanost izdanih certifikata o homologaciji bude vremenski ograničena te da ih je moguće obnoviti tek nakon što homologacijsko tijelo provjeri i utvrdi da je tip vozila i dalje sukladan sa svim primjenjivim zahtjevima. Nadalje, trebalo bi pojasniti uvjete za proširenje homologacije kako bi se osiguralo ujednačenu primjenu i provedbu zahtjeva za homologaciju diljem Unije.
(30)   Da bi homologacije bile trajno valjane, proizvođač treba obavijestiti nadležno tijelo koje je homologiralo njegov tip vozila o svim promjenama karakteristika tipa ili promjenama u odnosu na zahtjeve za sigurnost i utjecaj na okoliš koji se primjenjuju na taj tip. Stoga je bitno da valjanost izdanih certifikata o homologaciji bude vremenski ograničena te da ih je moguće obnoviti tek nakon što homologacijsko tijelo provjeri i utvrdi da je tip vozila i dalje sukladan sa svim primjenjivim zahtjevima. Nadalje, trebalo bi pojasniti uvjete za proširenje homologacije kako bi se osiguralo ujednačenu primjenu i provedbu zahtjeva za homologaciju diljem Unije. Međutim zbog prirode nekih sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica, kao što su na primjer retrovizori, brisači vjetrobrana i gume, ti zahtjevi su statičniji. U drugim slučajevima, na primjer u onim sustavima koji su vezani za upravljanje emisijama, može postojati potreba da se ograniči razdoblje valjanosti, kao što je u slučaju vozila. Stoga bi Komisiji trebala biti delegirana ovlast za utvrđivanje popisa dotičnih sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica na koje utječe ograničeno razdoblje valjanosti.
Amandman 39
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 31.
(31)   Ocjenjivanje prijavljenih ozbiljnih sigurnosnih rizika i šteta za javno zdravlje i okoliš trebalo bi provoditi na nacionalnoj razini, ali bi trebala biti osigurana koordinacija na razini Unije u slučajevima kada prijavljeni rizik ili šteta mogu imati posljedice izvan državnog područja jedne države članice, pri čemu je cilj dijeliti resurse i osigurati sustavnost korektivnih djelovanja koja se poduzimaju kako bi se umanjili utvrđeni rizik ili šteta.
(31)   Ocjenjivanje prijavljenih ozbiljnih sigurnosnih rizika i šteta za javno zdravlje i okoliš trebalo bi provoditi na nacionalnoj razini, ali bi trebala biti osigurana koordinacija na razini Unije u slučajevima kada prijavljeni rizik ili šteta mogu imati posljedice izvan državnog područja jedne države članice, pri čemu je cilj dijeliti resurse i osigurati sustavnost korektivnih djelovanja koja se poduzimaju kako bi se umanjili utvrđeni rizik ili šteta. Posebnu pozornost treba posvetiti zamjenskoj opremi, sustavima i tehničkim jedinicama koji utječu na učinak ispušnog sustava na okoliš i oni moraju, kad je to prikladno, biti podložni zahtjevima za odobrenje.
Amandman 40
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 33.
(33)   Programima alternativne homologacije trebalo bi osigurati odgovarajuću fleksibilnost za proizvođače koji proizvode vozila u malim serijama. Oni bi trebali moći iskoristiti prednosti koje pruža unutarnje tržište Unije pod uvjetom da njihova vozila budu u skladu s određenim zahtjevima EU-a za homologaciju vozila koja se proizvode u malim serijama. U pojedinim ograničenim slučajevima primjereno je dopustiti nacionalnu homologaciju male serije. Kako bi se spriječila zlouporaba, svaki pojednostavljeni postupak za vozila proizvedena u malim serijama trebalo bi ograničiti na slučajeve vrlo male proizvodnje. Stoga je potrebno precizno definirati pojam vozila proizvedenih u malim serijama na temelju broja proizvedenih vozila, zahtjeva koje je potrebno ispuniti i uvjeta za stavljanje tih vozila na tržište. Jednako je važno utvrditi alternativni program homologacije pojedinačnih vozila, posebno kako bi se osigurala dovoljna fleksibilnost za homologaciju vozila koja se proizvode u više stupnjeva.
(33)   Programima alternativne homologacije trebalo bi osigurati odgovarajuću fleksibilnost za proizvođače koji proizvode vozila u malim serijama. Oni bi trebali moći iskoristiti prednosti koje pruža unutarnje tržište Unije pod uvjetom da njihova vozila budu u skladu s određenim zahtjevima EU-a za homologaciju vozila koja se proizvode u malim serijama. U pojedinim ograničenim slučajevima primjereno je dopustiti nacionalnu homologaciju male serije. Kako bi se spriječila zlouporaba, svaki pojednostavljeni postupak za vozila proizvedena u malim serijama trebalo bi ograničiti na slučajeve vrlo male proizvodnje u skladu s ovom Uredbom. Stoga je potrebno precizno definirati pojam vozila proizvedenih u malim serijama na temelju broja proizvedenih vozila, zahtjeva koje je potrebno ispuniti i uvjeta za stavljanje tih vozila na tržište. Jednako je važno utvrditi alternativni program homologacije pojedinačnih vozila, posebno kako bi se osigurala dovoljna fleksibilnost za homologaciju vozila koja se proizvode u više stupnjeva.
Amandman 41
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 35.a (nova)
(35a)  Kako bi se zajamčilo učinkovito tržišno natjecanje na tržištu usluga informiranja o popravku i održavanju vozila, te kako bi se pojasnilo da su dotičnim informacijama obuhvaćene i informacije koje treba pružiti neovisnim subjektima koji nisu serviseri, u cilju jamčenja toga da neovisno tržište popravka i održavanja vozila u cjelini može konkurirati s ovlaštenim trgovcima, bez obzira na to daje li proizvođač vozila te informacije ovlaštenim trgovcima i serviserima izravno, potrebno je utvrditi informacije koje treba pružiti u svrhu pristupa informacijama o popravku i održavanju vozila.
Amandman 42
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 36.a (nova)
(36a)  S obzirom na to da ne postoji zajednički strukturirani postupak za razmjenu podataka o sastavnim dijelovima vozila između proizvođača vozila i neovisnih subjekata, prikladno je razviti načela za takvu razmjenu podataka. Europski odbor za normizaciju trebao bi formalno sastaviti budući zajednički strukturirani postupak o standardiziranom formatu razmijenjenih podataka, a da se pritom mandatom koji se da Europskom odboru za normizaciju ne odredi unaprijed razina detalja koje će ta norma pružiti. Europski odbor za normizaciju trebao bi u svojem radu osobito odražavati interese i potrebe proizvođača vozila i neovisnih subjekata te bi također trebao razmatrati rješenja poput otvorenih formata podataka opisanih dobro utvrđenim metapodacima radi prilagođavanja postojeće infrastrukture informacijske tehnologije.
Amandman 43
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 37.a (nova)
(37a)  Kako bi se zajamčilo učinkovito tržišno natjecanje na tržištu usluga informiranja o popravku i održavanju vozila, potrebno je naglasiti da su dotičnim informacijama obuhvaćene i informacije koje treba pružiti neovisnim subjektima koji nisu serviseri, i to u formatu kojim se omogućuje daljnja elektronička obrada, u cilju jamčenja toga da neovisno tržište popravka i održavanja vozila u cjelini može konkurirati s ovlaštenim trgovcima, bez obzira na to daje li proizvođač vozila te informacije ovlaštenim trgovcima i serviserima izravno.
Amandman 44
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 37.b (nova)
(37b)  Ne dovodeći u pitanje obveze proizvođača vozila da preko svojih internetskih stranica pružaju informacije o popravku i održavanju, pristup podacima u vozilu trebao bi ostati izravno i neovisno pristupačan neovisnim subjektima.
Amandman 45
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 40.
(40)   Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koja se primjenjuju u slučaju kršenja odredaba ove Uredbe i osigurati primjenu tih pravila. Te bi sankcije trebale biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Kako bi se nadziralo dosljednost provedbe tih odredbi, države članice svake godine izvješćuju Komisiju o primijenjenim sankcijama.
(40)   Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koja se primjenjuju u slučaju kršenja odredaba ove Uredbe i osigurati primjenu tih pravila. Te bi sankcije trebale biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Kako bi se nadzirala dosljednost provedbe tih odredbi, države članice redovito, pomoću internetske baze podataka, izvješćuju Komisiju o primijenjenim sankcijama.
Amandman 46
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 40.a
(40a)  Smatra se da su rezultati ispitivanja krivotvoreni kada relevantno tijelo ne može empirički provjeriti te rezultate nakon uzimanja u obzir ili repliciranja svih parametara ispitivanja.
Amandman 47
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 40.b (nova)
(40b)  Administrativne kazne koje naplaćuje Komisija mogle bi se koristiti za mjere za nadzor tržišta i za mjere za pružanje potpore osobama na koje negativno utječu kršenja ove Uredbe ili za druge takve aktivnosti u korist pogođenih potrošača i, kad je to primjereno, zaštite okoliša.
Amandman 48
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 40.c (nova)
(40c)  U slučaju nesukladnosti potrošač može biti suočen sa štetom nanesenom njemu samome ili njegovoj osobnoj imovini. U takvim slučajevima potrošač bi trebao imati pravo tražiti naknadu u okviru relevantnog zakonodavstva koje se tiče neispravnih proizvoda ili nesukladne robe, uključujući Direktivu Vijeća 85/374/EEZ1a, Direktivu 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1b i Direktivu 2006/114/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1c, koje je primjenjivo. Osim toga, potrošač se može osloniti na pravne lijekove temeljene na ugovornom pravu, kako je to primjenjivo u skladu sa zakonom njegove države članice.
_____________
1a Direktiva Vijeća 85/374/EEZ od 25. srpnja 1985. o približavanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s odgovornošću za neispravne proizvode (SL L 210, 7.8.1985., str. 29.).
1b Direktiva 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu (SL L 171, 7.7.1999., str. 12.).
1c Direktiva 2006/114/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju (SL L 376, 27.12.2006., str. 21.).
Amandman 49
Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 45.a (nova)
(45a)  Kako bi se zajamčilo učinkovito tržišno natjecanje na tržištu usluga informiranja o popravku i održavanju vozila, trebalo bi pojasniti da su dotičnim informacijama obuhvaćene i informacije koje treba pružiti neovisnim subjektima koji nisu serviseri, i to u formatu kojim se omogućuje daljnja elektronička obrada, u cilju jamčenja toga da neovisno tržište popravka i održavanja vozila u cjelini može konkurirati s ovlaštenim trgovcima, bez obzira na to daje li proizvođač vozila te informacije ovlaštenim trgovcima i serviserima izravno.
Amandman 50
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 3. – uvodni dio
3.   Za sljedeća vozila i strojeve proizvođač može podnijeti zahtjev za homologaciju tipa ili homologaciju pojedinačnog vozila pod uvjetom da su navedena vozila u skladu s temeljnim zahtjevima iz ove Uredbe:
3.   Za sljedeća vozila i strojeve proizvođač može podnijeti zahtjev za homologaciju tipa ili homologaciju pojedinačnog vozila pod uvjetom da su navedena vozila u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe:
Amandman 51
Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 3. – točka b
(b)   vozila konstruirana i izrađena za upotrebu u oružanim snagama, civilnoj obrani, vatrogasnim službama i snagama za održavanje javnog reda;
(b)   vozila konstruirana i izrađena za upotrebu u oružanim snagama, civilnoj obrani, vatrogasnim službama, tijelima za upravljanje katastrofama i snagama za održavanje javnog reda;
Amandman 52
Prijedlog uredbe
Članak 3. – uvodni dio
Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:
Za potrebe ove Uredbe i regulatornih akata Unije navedenih u Prilogu IV., osim ako u njima nije drukčije određeno, primjenjuju se sljedeće definicije:
Amandman 53
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka 2.
(2)   „nadzor tržišta” znači aktivnosti koje su provela i mjere koje su poduzela tijela za nadzor tržišta kako bi se osiguralo da su vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice te dijelovi i oprema koji su stavljeni na raspolaganje na tržištu usklađeni sa zahtjevima utvrđenima u mjerodavnom zakonodavstvu Unije i da se njima ne ugrožava zdravlje, sigurnost ili bilo koji drugi vid zaštite javnog interesa;
(2)   „nadzor tržišta” znači aktivnosti koje provode i mjere koje poduzimaju tijela za nadzor tržišta kako bi se osiguralo da su vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice te dijelovi i oprema koji su stavljeni na raspolaganje na tržištu usklađeni sa zahtjevima utvrđenima u mjerodavnom zakonodavstvu Unije i da se njima ne ugrožava zdravlje, sigurnost, okoliš ili bilo koji drugi vid zaštite javnog interesa, uključujući prava potrošača;
Amandman 54
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka 7.a (nova)
(7a)  ,‚izvorni dijelovi ili oprema’’ znači dijelovi ili oprema koji su proizvedeni prema specifikacijama i proizvodnim normama koje određuje proizvođač vozila za proizvodnju dijelova ili opreme za sastavljanje navedenog vozila; to uključuje dijelove ili opremu koji su proizvedeni u istoj proizvodnoj liniji kao i ti dijelovi opreme; ako se ne dokaže suprotno, pretpostavlja se da su dijelovi izvorni ako proizvođač potvrdi da dio odgovara kvaliteti dijelova koji su korišteni kod sastavljanja navedenog vozila i da su proizvedeni u skladu sa specifikacijama i proizvodnim normama koje određuje proizvođač vozila;
Amandman 55
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka 9.
(9)   „proizvođač” znači fizička ili pravna osoba koja je odgovorna za sve vidove homologacije tipa vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice ili za homologaciju pojedinačnog vozila ili za postupak odobravanja dijelova i opreme radi osiguranja sukladnosti proizvodnje i nadzora tržišta u vezi s tim izrađenim vozilom, sustavom, sastavnim djelom, zasebnom tehničkom jedinicom, dijelom i opremom, bez obzira na to je li ta osoba izravno uključena u sve stupnjeve konstruiranja i proizvodnje predmetnog vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice;
(9)   „proizvođač” znači fizička ili pravna osoba koja je odgovorna za usklađivanje s administrativnim odredbama i tehničkim zahtjevima koji se primjenjuju za dobivanje homologacije tipa vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice ili za homologaciju pojedinačnog vozila ili za postupak odobravanja dijelova i opreme i radi osiguranja sukladnosti proizvodnje, kao i za olakšavanje sukladnosti s odredbama nadzora tržišta u vezi s tim izrađenim vozilom, sustavom, sastavnim djelom, zasebnom tehničkom jedinicom, dijelom i opremom, bez obzira na to je li ta osoba izravno uključena u sve stupnjeve konstruiranja i proizvodnje predmetnog vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice;
Amandman 56
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka 16.
16.   „registracija” znači trajno ili privremeno administrativno odobrenje za stavljanje vozila u upotrebu u cestovnom prometu, uključujući identifikaciju vozila i izdavanje serijskog broja;
16.   „registracija” znači administrativno odobrenje za stavljanje vozila u upotrebu u cestovnom prometu, uključujući njegovu identifikaciju i izdavanje serijskog broja za njega, poznatog kao registracijski broj, bilo na trajnoj ili privremenoj osnovi, uključujući na kraće vremensko razdoblje;
Amandman 57
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka 35.
(35)   „tip vozila” znači određena kategorija vozila koja se ne razlikuju barem u ključnim kriterijima iz dijela B Priloga II. i koja može sadržavati ondje navedene varijante i izvedbe;
(35)   „tip vozila” znači određena skupina vozila koja se ne razlikuju barem u ključnim kriterijima iz dijela B Priloga II. i koja može sadržavati ondje navedene varijante i izvedbe;
Amandman 58
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka 37.
(37)   „osnovno vozilo” znači svako vozilo koje se upotrebljava u početnom stupnju višestupanjske homologacije;
(37)   „osnovno vozilo” znači svako vozilo koje se upotrebljava u početnom stupnju višestupanjske homologacije bez obzira na to radi li se o motornom vozilu;
Amandman 59
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka 42.
(42)   ,‚homologacija pojedinačnog vozila” znači postupak kojim homologacijsko tijelo potvrđuje da određeno vozilo, neovisno o tome je li unikatno ili ne, ispunjava bitne administrativne odredbe i tehničke zahtjeve za EU homologaciju pojedinačnog vozila i nacionalnu homologaciju pojedinačnog vozila;
(42)   ,‚homologacija pojedinačnog vozila” znači postupak kojim homologacijsko tijelo potvrđuje da određeno vozilo, neovisno o tome je li unikatno ili ne, ispunjava bitne administrativne odredbe i tehničke zahtjeve za EU homologaciju pojedinačnog vozila ili nacionalnu homologaciju pojedinačnog vozila;
Amandman 60
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka 46.
(46)   „informacije za popravak i održavanje vozila” znači sve informacije potrebne za dijagnostiku, servisiranje, provjeru, periodični nadzor, popravak, reprogramiranje ili ponovno postavljanje početnih postavki vozila te ugradnju dijelova i opreme na vozila, a koje proizvođači osiguravaju ovlaštenim trgovcima i serviserima, uključujući sve naknadne izmjene i dopune takvih informacija;
(46)   „informacije za popravak i održavanje vozila” znači sve informacije potrebne za dijagnostiku, servisiranje, provjeru, tehničke preglede, popravak, reprogramiranje ili ponovno postavljanje početnih postavki vozila te ugradnju dijelova i opreme na vozila, a koje proizvođači, uključujući ovlaštene partnere, koriste ili osiguravaju ovlaštenim trgovcima, serviserima i mrežama, za pružanje proizvoda ili usluga u svrhu popravka i održavanja vozila, uključujući sve naknadne izmjene i dopune takvih informacija;
Amandman 61
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka 55.
(55)   „terensko ocjenjivanje” znači provjera koju vrši homologacijsko tijelo u prostorijama tehničke službe ili nekog od podugovaratelja ili društva kćeri;
(55)   „terensko ocjenjivanje” znači provjera koju se vrši u prostorijama tehničke službe ili nekog od podugovaratelja ili društva kćeri;
Amandman 62
Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1. – točka 56.a (nova)
(56a)  „poremećajni uređaj” znači svaki funkcionalni element dizajna, kada radi na odgovarajući način, kojim se sprečava djelotvornost i učinkovitost odobrenih sustava kontrole i nadzora vozila te kojim se sprečava sukladnost sa zahtjevima za homologaciju u okviru čitavog raspona stvarnih uvjeta vožnje.
Amandman 63
Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2. – podstavak 2.
Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. radi izmjene Priloga II. u vezi s kategorizacijom potkategorija vozila, tipova vozila i tipova nadogradnje radi njegova usklađivanja s tehničkim napretkom.
Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. radi izmjene Priloga II. u vezi s tipovima vozila i tipovima nadogradnje radi njegova usklađivanja s tehničkim napretkom.
Amandman 64
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)
Države članice osiguravaju da homologacijska tijela i tijela za nadzor tržišta poštuju strogo razdvajanje uloga i nadležnosti te funkcioniraju neovisno jedni o drugima.
Amandman 65
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1.a (novi)
1a.  Ako je za homologaciju vozila, uključujući i homologaciju pojedinačnih vozila odgovorno više od jednog homologacijskog tijela u određenoj državi članici, ta država članica mora odrediti jedinstveno homologacijsko tijelo za svrhu razmjene informacija s homologacijskim tijelima ostalih država članica i za ispunjavanje obveza iz poglavlja XV. ove Uredbe.
Amandman 66
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 4.
4.   Države članice organiziraju i provode nadzor tržišta i kontrole vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji ulaze na tržište, u skladu s poglavljem III. Uredbe (EZ) br. 765/2008.
4.   Države članice organiziraju i provode nadzor tržišta i kontrole vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji ulaze na tržište, u skladu s poglavljem III. Uredbe (EZ) br. 765/2008 uz izuzeće njezina članka 18. stavka 5.
Amandman 67
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 5.
5.   Države članice moraju poduzeti mjere nužne kako bi se osiguralo da tijela za nadzor tržišta mogu ući u prostorije gospodarskih subjekata i za svrhe ispitivanja sukladnosti zaplijeniti neophodne uzorke vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica u slučajevima kada to smatraju potrebnim i opravdanim.
5.   Države članice moraju poduzeti mjere nužne kako bi se osiguralo da tijela za nadzor tržišta mogu ući u prostorije gospodarskih subjekata na svojem teritoriju i za svrhe ispitivanja sukladnosti uzeti neophodne uzorke vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica u slučajevima kada to smatraju potrebnim i opravdanim.
Amandman 68
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 6.
6.   Države članice periodički provjeravaju i ocjenjuju provedbu svojih aktivnosti homologacije. Takve provjere i ocjenjivanja provode se najmanje svake četiri godine, a o njihovim rezultatima obavješćuju se ostale države članice i Komisija. Sažetak rezultata predmetna država članica objavljuje javnosti, posebno broj odobrene homologacije i imena proizvođača na koje se odnosi.
6.   Države članice periodički provjeravaju i ocjenjuju provedbu svojih aktivnosti homologacije, uključujući sukladnost homologacija izdanih u skladu s ovom Uredbom. Takve provjere i ocjenjivanja provode se najmanje svake tri godine, a o njihovim rezultatima obavješćuju se ostale države članice, Europski parlament i Komisija. O rezultatima raspravlja Forum osnovan u skladu s člankom 10. Predmetna država članica stavlja na raspolaganje javnosti potpuno izvješće rezultata koje posebno uključuje broj odobrenih ili odbijenih homologacija, predmet certifikata homologacije te imena proizvođača i tehničkih službi nadležnih za nadzor nad homologacijskim ispitivanjima.
Amandman 69
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 7.
7.   Države članice periodički provjeravaju i ocjenjuju provedbu svojih nadzornih aktivnosti. Takve provjere i ocjenjivanja provode se najmanje svake četiri godine, a o njihovim rezultatima obavješćuju se ostale države članice i Komisija. Sažetak rezultata predmetna država članica objavljuje javnosti.
7.   Države članice periodički provjeravaju i ocjenjuju provedbu svojih nadzornih aktivnosti. Takve provjere i ocjenjivanja provode se najmanje svake tri godine, a o njihovim rezultatima obavješćuju se ostale države članice, Europski parlament i Komisija. O rezultatima raspravlja Forum osnovan u skladu s člankom 10. Predmetna država članica stavlja na raspolaganje javnosti sažetak rezultata koji osobito uključuje broj vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica podvrgnutih ispitivanju ili drugom ocjenjivanju. Sažetak uključuje popis vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji nisu sukladni sa zahtjevima ove Uredbe, ako ih ima, imena proizvođača i kratak opis prirode nesukladnosti.
Amandman 70
Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 7.a (novi)
7a.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 88. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem zajedničkih kriterija za imenovanje, provjeru i ocjenjivanje homologacijskih tijela i tijela za nadzor tržišta na nacionalnoj razini.
Amandman 71
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1.a (novi)
1a.  Homologacijska tijela primjenjuju i provode zahtjeve ove Uredbe na ujednačen i dosljedan način kako bi se osigurali jednaki uvjeti za sve i izbjegla primjena različitih normi na području Unije. Ona u potpunosti surađuju s Forumom i Komisijom u aktivnostima revizije i nadzora u pogledu primjene ove Uredbe i na zahtjev im dostavljaju sve potrebne informacije.
Amandman 72
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 2.
2.   Homologacijska tijela moraju biti neovisna i nepristrana u obavljanju svojih dužnosti. U slučajevima u kojima je to potrebno moraju poštovati povjerljivost podataka radi zaštite poslovnih tajni, podložno obvezi dostavljanja informacija iz članka 9. stavka 3. kako bi se zaštitili interesi korisnika u Uniji.
2.   Homologacijska tijela moraju biti neovisna i nepristrana u obavljanju svojih dužnosti. Moraju poštovati povjerljivost podataka radi zaštite poslovnih tajni gospodarskih subjekata, podložno obvezi dostavljanja informacija iz članka 9. stavka 3. kako bi se zaštitili interesi korisnika u Uniji u skladu s mjerodavnim pravom.
Amandman 73
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 3. – podstavak 1.
Država članica u kojoj je za homologaciju vozila – uključujući i homologaciju pojedinačnih vozila – odgovorno više od jednog homologacijskog tijela, mora odrediti jedinstveno homologacijsko tijelo za svrhu razmjene informacija s homologacijskim tijelima ostalih država članica i za ispunjavanje obveza iz poglavlja XV. ove Uredbe.
Briše se
Amandman 74
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 3. – podstavak 2.
Homologacijska tijela unutar države članice surađuju međusobno dijeljenjem informacija koje su bitne za njihovu ulogu i funkcije.
Homologacijska tijela unutar države članice uvode postupke u svrhu osiguranja djelotvorne i učinkovite koordinacije, kao i djelotvorne i učinkovite razmjene informacija koje su bitne za njihovu ulogu i funkcije.
Amandman 75
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 3.a (novi)
3a.  Ako homologacijsko tijelo otkrije da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica nije u skladu s ovom Uredbom, o tome bez odgode obavješćuje Komisiju i druge države članice. Komisija odmah po primitku te obavijesti o tome obavješćuje članove Foruma za provedbu.
Amandman 76
Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 5.
5.  Komisija može donijeti provedbene akte kako bi utvrdila zajedničke kriterije za imenovanje, nadzorno provjeravanje i ocjenjivanje homologacijskih tijela na nacionalnoj razini. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.
Briše se
Amandman 77
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.
1.   Tijela za nadzor tržišta moraju vršiti redovite kontrole kako bi provjerila sukladnost vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica sa zahtjevima iz ove Uredbe te kako bi provjerila ispravnost homologacija. Te se kontrole vrše u odgovarajućim razmjerima pregledom dokumentacije, probnim vožnjama i laboratorijskim ispitivanjima na temelju statistički relevantnih uzoraka. Tijela za nadzor tržišta pri tome uzimaju u obzir utvrđena načela za ocjenu rizika, prigovore i druge podatke.
1.   Tijela za nadzor tržišta moraju vršiti redovita ispitivanja i inspekcije u skladu s nacionalnim godišnjim programima odobrenima prema stavcima 2. i 3. kako bi provjerila da su vozila, sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice sukladni homologaciji tipa i mjerodavnom zakonodavstvu. Ta se ispitivanja i inspekcije provode, među ostalim, pomoću laboratorijskih ispitivanja i ispitivanja stvarnih emisija tijekom vožnje, na temelju statistički relevantnih uzoraka te su dopunjeni pregledom dokumentacije. Države članice na godišnjoj osnovi provode ispitivanja ili inspekcije na određenom broju tipova koji iznosi barem 20 % broja tipova stavljenih na tržište u toj državi članici u prethodnoj godini. Tijela za nadzor tržišta pri tome uzimaju u obzir utvrđena načela za ocjenu rizika, obrazložene prigovore i druge relevantne informacije, uključujući rezultate ispitivanja koje su objavile priznate treće strane, nove tehnologije na tržištu te izvješća o periodičnim tehničkim pregledima i o cestovnom daljinskom istraživanju.
Amandman 78
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.a (novi)
1a.  Tijela za nadzor tržišta mogu se osloniti na neovisne organizacije za ispitivanje za provedbu tehničkih zadaća, poput ispitivanja ili inspekcija. Za rezultate je i dalje odgovorno tijelo za nadzor tržišta. Kada se za potrebe ovog članka upotrijebe tehničke službe, tijela za nadzor tržišta brinu se za to da se ne angažira ista tehnička služba koja je provela prvotna ispitivanja za homologaciju.
Amandman 79
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.b (novi)
1b.  Tijela za nadzor tržišta sastavljaju i podnose nacionalni program za nadzor tržišta koji Komisija odobrava na godišnjoj ili višegodišnjoj osnovi. Države članice mogu podnijeti zajedničke programe ili mjere.
Nacionalni programi za nadzor tržišta sadrže barem sljedeće informacije:
(a)  opseg i područje primjene planiranih aktivnosti nadzora tržišta;
(b)  detalje o tome kako će aktivnosti nadzora tržišta biti provedene, uključujući informacije o upotrebi pregleda dokumentacije te fizičkih i laboratorijskih provjera i o tome kako se njima odražavaju načela procjene rizika te odgovara na obrazložene žalbe, velik broj određenih modela vozila u upotrebi na njihovom teritoriju i njihovih dijelova, prvu upotrebu novog motora ili tehnologije, izvješća o periodičnim tehničkim inspekcijama i druge informacije, uključujući od gospodarskih subjekata ili rezultata ispitivanja koje su objavile priznate treće strane;
(c)  sažetak mjera poduzetih u prethodnom programu, uključujući relevantne statističke podatke o opsegu provedenih aktivnosti, poduzetih daljnjih mjera i ostvarenih rezultata; u slučaju višegodišnjeg programa sastavlja se sažetak mjera i na godišnjoj osnovi predstavlja Komisiji i Forumu za provedbu; i
(d)  detalje aranžmana financiranja navedene u okviru članka 30. stavka 4. i ljudskih resursa namijenjenih nadzoru tržišta, kao i njihovu podobnost u pogledu planiranih aktivnosti nadzora tržišta.
Amandman 80
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 2.
2.   Nadležna tijela za nadzor tržišta ovlaštena su da od gospodarskih subjekata zahtijevaju da im daju na raspolaganje onu dokumentaciju i informacije za koje smatraju da su potrebne za izvršavanje njihovih zadataka.
2.   Nadležna tijela za nadzor tržišta ovlaštena su da od gospodarskih subjekata zahtijevaju da im daju na raspolaganje onu dokumentaciju i informacije za koje smatraju da su potrebne za izvršavanje njihovih zadataka. To obuhvaća pristup softveru, algoritmima, jedinicama za nadzor motora i drugim tehničkim specifikacijama koje tijelo za nadzor tržišta smatra nužnima.
Amandman 81
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 3.
3.   Tijela za nadzor tržišta uzimaju u obzir certifikate o sukladnosti koje im dostave gospodarski subjekti i koji se odnose na homologirana vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice.
3.   Tijela za nadzor tržišta uzimaju u obzir certifikate o sukladnosti, homologacijske oznake ili certifikate o homologaciji koje im dostave gospodarski subjekti i koji se odnose na homologirana vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice.
Amandman 82
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 4. – podstavak 1.
Tijela za nadzor tržišta poduzimaju prikladne mjere da, kako bi smanjila rizik od ozljeda ili drugih šteta, na svojem državnom području pravodobno upozore korisnike o utvrđenim opasnostima povezanima s bilo kojim vozilom, sustavom, sastavnim dijelom i zasebnom tehničkom jedinicom.
Tijela za nadzor tržišta poduzimaju prikladne mjere da na svojem državnom području pravodobno upozore korisnike o utvrđenim nesukladnostima povezanima s bilo kojim vozilom, sustavom, sastavnim dijelom i zasebnom tehničkom jedinicom u cilju smanjenja rizika od ozljeda ili druge štete. Te se informacije objavljuju na internetskoj stranici tijela za tržišni nadzor upotrebom jednostavnog i razumljivog jezika.
Amandman 83
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 5.
5.   Ako tijela za nadzor tržišta države članice odluče povući s tržišta vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu u skladu s člankom 49. stavkom 5., ona o tome obavješćuju gospodarskog subjekta na kojeg se to odnosi i, ako je primjenjivo, odgovarajuće homologacijsko tijelo.
5.   Ako tijela za nadzor tržišta države članice odluče povući s tržišta vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu u skladu s člankom 49. stavkom 5., ona o tome obavješćuju gospodarskog subjekta na kojeg se to odnosi i odgovarajuće homologacijsko tijelo.
Amandman 84
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 5.a (novi)
5a.  Ako tijelo za nadzor tržišta otkrije da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica nije u skladu s ovom Uredbom, o tome bez odgode obavješćuje Komisiju i druge države članice. Komisija odmah po primitku te obavijesti o tome obavješćuje članove Foruma za provedbu.
Amandman 85
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 6.
6.   Tijela za nadzor tržišta moraju biti neovisna i nepristrana u obavljanju svojih dužnosti. U slučajevima u kojima je to potrebno moraju poštovati povjerljivost podataka radi zaštite poslovnih tajni, podložno obvezi dostavljanja informacija iz članka 9. stavka 3. u mjeri u kojoj je to nužno za zaštitu interesa korisnika u Uniji.
6.   Tijela za nadzor tržišta moraju biti neovisna i nepristrana u obavljanju svojih dužnosti. Moraju poštovati povjerljivost podataka radi zaštite poslovnih tajni gospodarskih subjekata, podložno obvezi dostavljanja informacija iz članka 9. stavka 3. u mjeri u kojoj je to nužno za zaštitu interesa korisnika u Uniji.
Amandman 86
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 7.
7.  Države članice periodički provjeravaju i ocjenjuju provedbu svojih nadzornih aktivnosti. Takve provjere i ocjenjivanja provode se najmanje svake četiri godine, a o njihovim rezultatima obavješćuju se ostale države članice i Komisija. Sažetak rezultata predmetna država članica objavljuje javnosti.
Briše se
Amandman 87
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 8.
8.  Tijela država članica za nadzor tržišta koordiniraju svoje aktivnosti nadzora tržišta, međusobno surađuju i dijele rezultate svojih aktivnosti s Komisijom i međusobno. Prema potrebi, nadležna tijela država članica dogovaraju se o podjeli posla i specijalizaciji.
Briše se
Amandman 88
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 9.
9.   Ako je u državi članici više tijela odgovorno za nadzor tržišta i nadzor vanjskih granica, ta tijela međusobno surađuju razmjenom informacija bitnih za njihove uloge i funkcije.
9.   Ako je u državi članici više tijela odgovorno za nadzor tržišta i nadzor vanjskih granica, ta tijela uvode postupke kojima se jamči djelotvorna i učinkovita koordinacija te djelotvorna i učinkovita razmjena informacija bitnih za njihove uloge i funkcije.
Amandman 89
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 10.
10.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima utvrđuje kriterije za utvrđivanje razmjera, opsega i učestalosti provjera sukladnosti uzoraka iz stavka 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.
Briše se
Amandman 90
Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 10.a (novi)
10a.  Tijela za nadzor tržišta stavljaju na raspolaganje javnosti izvješće o svojim zaključcima nakon svakog ispitivanja za provjeru sukladnosti koje je proveo i svoje nalaze prosljeđuje državama članicama i Komisiji. Komisija prosljeđuje to izvješće članovima Foruma za provedbu. Izvješće sadrži detalje o vozilima, sustavima, sastavnim dijelovima ili zasebnim tehničkim jedinicama koje se ocjenjuju i ime proizvođača, kao i kratak opis zaključaka, uključujući prirodu nesukladnosti, ako postoji.
Amandman 91
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1.
Komisija organizira i provodi, ili zahtijeva da se provode, u odgovarajućim razmjerima, ispitivanja i pregledi vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji su već dostupni na tržištu, u cilju provjere da su ta vozila, sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice u skladu s homologacijama i primjenjivim zakonodavstvom te kako bi osigurala ispravnost homologacija.
Komisija organizira i provodi, ili zahtijeva da se provode, u odgovarajućim razmjerima i uz dužnu pažnju za dogovorene nacionalne programe aktivnosti nadzora tržišta odobrene u okviru članka 8., ispitivanja i pregledi vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji su već dostupni na tržištu, u cilju provjere da su ta vozila, sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice u skladu s homologacijama i primjenjivim zakonodavstvom.
Ispitivanja i pregledi koje je organizirala i provela Komisija ili koji se provode po njezinu nalogu bave se pitanjem sukladnosti u uporabi za vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice.
Ta se ispitivanja i inspekcije provode, među ostalim, pomoću laboratorijskih ispitivanja i ispitivanja stvarnih emisija tijekom vožnje, na temelju statistički relevantnih uzoraka te su dopunjeni pregledom dokumentacije.
Komisija pri tome uzima u obzir utvrđena načela za ocjenu rizika, obrazložene prigovore i druge relevantne informacije, uključujući rezultate ispitivanja koje su objavile priznate treće strane, nove tehnologije na tržištu te izvješća o periodičnim tehničkim pregledima i o cestovnom daljinskom istraživanju.
Amandman 92
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)
Ne dovodeći u pitanje prvi podstavak, kada Komisija, na temelju informacija koje pruže države članice, zahtjeva člana Foruma za provedbu ili rezultata ispitivanja koje su objavile priznate treće strane, smatra da država članica ne izvršava na odgovarajući način svoje obveze u pogledu homologacije ili nadzora tržišta koje proizlaze iz ove Uredbe, Komisija organizira i sama provodi, ili traži da se provedu, ispitivanja i inspekcije vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji su već na raspolaganju na tržištu.
Amandman 93
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1.b
Komisija se može osloniti na neovisne organizacije za ispitivanje za provedbu tehničkih zadaća, poput ispitivanja ili inspekcija. Za rezultate je i dalje odgovorna Komisija. Kada se za potrebe ovog članka imenuju tehničke službe, Komisija se brine za to da se ne angažira ista tehnička služba koja je provela prvotna ispitivanja za homologaciju.
Amandman 94
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2.
2.   Proizvođači kojima je odobrena homologacija ili gospodarski subjekti na zahtjev Komisiji dostavljaju statistički relevantan broj serijski proizvedenih vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica prema izboru Komisije koji su reprezentativni za vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice dostupne za stavljanje na tržište na temelju te homologacije. Ta se vozila, sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice dostavljaju za svrhe ispitivanja u vrijeme, mjesto i na razdoblje koje Komisija odredi.
2.   Proizvođači kojima je odobrena homologacija ili gospodarski subjekti na zahtjev Komisiji dostavljaju statistički relevantan broj serijski proizvedenih vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica prema izboru Komisije koji su reprezentativni za vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice dostupne za stavljanje na tržište na temelju te homologacije. Ta se vozila, sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice dostavljaju za svrhe ispitivanja u vrijeme, mjesto i na razdoblje koje Komisija odredi ovisno o situaciji.
Amandman 95
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2.a
2a.  Države članice pružaju svu potrebnu pomoć i ustupaju svu dokumentaciju, te daju drugu tehničku podršku koju stručnjaci Komisije zatraže kako bi mogli učinkovito i djelotvorno provoditi ispitivanja, provjere i inspekcije. Države članice osiguravaju da stručnjaci Komisije imaju pristup svim prostorijama ili dijelovima prostorija te informacijama, uključujući računalne sustave i softver, koji su važni za obavljanje njihovih dužnosti.
Amandman 96
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 3. – podstavak 1.
Kako bi Komisija mogla provoditi ispitivanja iz stavka 1. i stavka 2., države članice dostavljaju Komisiji sve podatke koji su povezani s homologacijom vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji se podvrgavaju ispitivanju radi provjere sukladnosti. Ti podaci moraju sadržavati barem one informacije koje se nalaze u certifikatu o homologaciji i njegovim dodacima kako je navedeno u članku 26. stavku 1.
Kako bi Komisija mogla provoditi ispitivanja iz stavka 1. i stavka 2., države članice odmah dostavljaju Komisiji sve podatke koji su povezani s homologacijom vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji se podvrgavaju ispitivanju radi provjere sukladnosti. Ti podaci moraju sadržavati barem one informacije koje se nalaze u certifikatu o homologaciji i njegovim dodacima kako je navedeno u članku 26. stavku 1.
Amandman 97
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 4.
4.   Proizvođači vozila javno objavljuju podatke koji su potrebni za ispitivanja radi provjere sukladnosti koja vrše treće strane. Komisija donosi provedbene akte kako bi utvrdila koji će podaci biti dostupni javnosti i odredila uvjete objavljivanja, u skladu sa zaštitom poslovnih tajni i zaštitom osobnih podataka u skladu sa zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.
4.   Proizvođači vozila besplatno i bez nepotrebne odgode stavljaju na raspolaganje podatke koji su potrebni za ispitivanja provjere sukladnosti koja vrše priznate treće strane. Ti podaci obuhvaćaju sve parametre i postavke koji su potrebni kako bi se točno replicirali uvjeti ispitivanja koji su primijenjeni tijekom ispitivanja za homologaciju. Sa svim tako pruženim podacima postupa se uz poštovanje legitimne zaštite poslovnih informacija. Komisija donosi provedbene akte kako bi utvrdila koji će podaci biti stavljeni na raspolaganje i odredila uvjete za to, uključujući uvjete za pružanje pristupa tim informacijama preko internetske baze podataka iz članka 10.a, podložno zaštiti poslovnih tajni i zaštiti osobnih podataka u skladu sa pravnim aktima Unije i nacionalnim zakonodavstvom. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.
Amandman 98
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 4.a (novi)
4a.  Komisija organizira i provodi zajedničke revizije homologacijskih tijela i nacionalnih tijela za nadzor tržišta kako bi provjerila provode li na dosljedan način zahtjeve iz ove Uredbe i izvršavaju li svoje dužnosti na neovisan i rigorozan način. Nakon savjetovanja s Forumom Komisija donosi godišnji plan zajedničkih revizija, u kojem se prilikom određivanja učestalosti ocjenjivanja uzimaju u obzir rezultati prethodnih provjera. Kada Komisija ima razloga smatrati da homologacijsko tijelo ne ispunjava svoje obveze iz ove Uredbe, Komisija može tražiti provedbu zajedničkih revizija na godišnjoj osnovi.
Amandman 99
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 4.b (novi)
4b.  Kako bi se provela ta zadaća Komisija se koristi neovisnim revizorima koji su ugovoreni kao treća strana nakon otvorenog poziva na podnošenje ponuda. Revizori moraju biti neovisni i nepristrani u obavljanju svojih dužnosti. Revizori poštuju povjerljivost kako bi zaštitili poslovne tajne u skladu s mjerodavnim pravom. Države članice revizorima pružaju svu potrebnu pomoć te im daju svu dokumentaciju i podršku koju zatraže kako bi mogli obaviti svoje dužnosti. Države članice osiguravaju da revizori imaju pristup svim prostorijama ili dijelovima prostorija te informacijama, uključujući računalne sustave i softver, koji su važni za obavljanje njihovih dužnosti. Država članica može na zahtjev biti ovlaštena poslati promatrača na zajedničku reviziju organiziranu u skladu s ovim člankom. Ti promatrači ne utječu na odluke povezane s ishodom zajedničke revizije.
Amandman 100
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 4.c (novi)
4c.  O rezultatima zajedničke revizije obavješćuju se sve države članice i Komisija, a sažetak rezultata stavlja se na raspolaganje javnosti. O rezultatima raspravlja Forum osnovan u skladu s člankom 10.
Amandman 101
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 4.d (novi)
4d.  Predmetna država članica Komisiji i ostalim državama članicama dostavlja informacije o tome kako je postupila na temelju preporuka koje proizlaze iz zajedničke revizije navedene u stavku 4.c.
Amandman 102
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 4.e (novi)
4e.  Komisija može od država članica i njihovih homologacijskih tijela i tijela za nadzor tržišta tražiti dodatne informacije ako nakon razmatranja u okviru Foruma ima razloga smatrati da postoje slučajevi nesukladnosti s ovom Uredbom. Države članice i njihova tijela bez nepotrebne odgode pružaju te informacije.
Amandman 103
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 5. – podstavak 2.
Ako se tim ispitivanjima i pregledima pokaže da je upitna ispravnost same homologacije, Komisija obavješćuje homologacijsko tijelo ili tijela na koje se to odnosi te Forum za razmjenu informacija o provedbi.
Ako se tim ispitivanjima i pregledima pokaže da je upitna ispravnost same homologacije, Komisija odmah obavješćuje homologacijsko tijelo ili tijela na koje se to odnosi te države članice i članove Foruma za provedbu.
Amandman 104
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 5. – podstavak 2.a (novi)
Komisija poduzima prikladne mjere da na teritoriju Unije pravodobno upozori korisnike, uključujući relevantna homologacijska tijela, o utvrđenim nesukladnostima povezanima s bilo kojim vozilom, sustavom, sastavnim dijelom i zasebnom tehničkom jedinicom u cilju smanjenja rizika od ozljeda ili druge štete. Te se informacije objavljuju i na internetskoj stranici relevantnih tijela za tržišni nadzor upotrebom jednostavnog i razumljivog jezika.
Amandman 105
Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 5. – podstavak 3.
Svaki put nakon što provede ispitivanja radi provjere sukladnosti Komisija objavljuje izvješće s rezultatima tih ispitivanja.
Svaki put nakon što provede ispitivanja radi provjere sukladnosti Komisija stavlja na raspolaganje javnosti izvješće s rezultatima tih ispitivanja i svoje zaključke prosljeđuje državama članicama i članovima Foruma za provedbu. Izvješće sadrži detalje o vozilima, sustavima, sastavnim dijelovima ili zasebnim tehničkim jedinicama koje se ocjenjuju i ime proizvođača, kao i kratak opis zaključaka, uključujući prirodu nesukladnosti, ako postoji, i po potrebi sadrži prijedloge daljnjih mjera za države članice.
Amandman 106
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1.
1.   Komisija utemeljuje Forum za razmjenu informacija o provedbi („Forum”) i predsjedava njime.
1.   Komisija utemeljuje Forum za provedbu („Forum”) te predsjedava i upravlja njime.
Amandman 107
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1. – podstavak 2.
Članove Foruma imenuju države članice.
Članove Foruma imenuju države članice, uključujući njihova homologacijska tijela i tijela za nadzor tržišta.
Kad god je to primjereno, a barem jedanput godišnje, Forum također poziva promatrače na svoje sastanke. Među pozvanim promatračima nalaze se i predstavnici Europskog parlamenta, tehničke službe, priznate treće organizacije koje provode testiranja, predstavnici sektora ili drugi relevantni gospodarski subjekti, nevladine organizacije koje se bave sigurnošću i okolišem te skupine za zaštitu potrošača. Skupinu promatrača koji su pozvani na sastanke Foruma mora činiti širok, reprezentativan i uravnotežen raspon pojedinaca iz tijela Unije i nacionalnih tijela koji predstavljaju relevantne dionike.
Amandman 108
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1.a (novi)
1a.  Komisija na svojim internetskim stranicama objavljuje kalendar sastanaka, dnevni red i zapisnike, uključujući popis nazočnih.
Amandman 109
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2. – podstavak 1.
Forum koordinira rad nacionalnih tijela koja su odgovorna za homologacije i nadzor tržišta.
Forum koordinira rad nacionalnih tijela koja su odgovorna za homologacije i nadzor tržišta kako bi se olakšala provedba ove Uredbe, osobito u pogledu zahtjeva povezanih s ocjenom, imenovanjem i nadzorom imenovanih tijela te s općom primjenom zahtjeva navedenih u ovoj Uredbi.
Amandman 110
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2. – podstavak 2.
Njegova savjetodavna uloga uključuje, među ostalim, promicanje dobrih praksi, razmjenu informacija o problemima u provedbi, suradnju, razvoj metoda i alata za rad, razvoj postupka za elektroničku razmjenu podataka, evaluaciju projekata usklađene provedbe, sankcije i zajedničke inspekcije.
Njegova uloga obuhvaća sljedeće:
(a)  razmatranje obrazloženih žalbi, dokaza ili drugih relevantnih informacija o mogućoj nesukladnosti koje su predstavile priznate treće strane;
(b)  zajedničku raspravu i ocjenu nacionalnih programa za nadzor tržišta nakon njihova podnošenja Komisiji;
(c)  razmjenu informacija u pogledu novih dostupnih tehnologija ili tehnologija koje će se pojaviti na tržištu;
(d)  ocjenu rezultata provjera, i onih iz članka 6. stavka 6. i onih nakon zajedničke revizije iz članka 71. stavka 8., u pogledu funkcioniranja homologacijskih tijela;
(e)  provjeru rezultata ocjena funkcioniranja nadzora tržišta;
(f)  ocjenu rezultata ocjena, i onih iz članka 80. stavka 3.a i onih nakon zajedničke ocjene iz članka 80. stavka 4., u pogledu funkcioniranja tehničkih službi; i
(g)  ocjenu, barem svake dvije godine, učinkovitosti aktivnosti provedbe, uključujući po potrebi dosljednost i učinkovitost svakog popravka, opoziva ili sankcije koje su primijenile države članice ako je nesukladnost bila povezana s vozilima, sustavima, sastavnim dijelovima ili zasebnim tehničkim jedinicama stavljenima na tržište u više od jedne države članice.
Amandman 111
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2.a (novi)
2a.  Ako nakon razmatranja u Forumu Komisija ima razloga smatrati da postoje slučajevi nesukladnosti s ovom Uredbom, Komisija može zatražiti dodatne informacije od država članica i njihovih homologacijskih tijela te tijela za nadzor tržišta. Države članice i njihova tijela bez nepotrebne odgode pružaju te informacije.
Amandman 112
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2.b (novi)
2b.  Komisija na godišnjoj osnovi stavlja na raspolaganje javnosti izvješće o aktivnostima Foruma. Izvješće sadržava detaljno objašnjenje pitanja koja razmatra, mjera proizišlih iz tih odluka i razmišljanja na kojima se temelje te mjere, uključujući u slučaju da nisu predviđene mjere. Izvješće aktivnosti Foruma Komisija svake godine podnosi Europskom parlamentu.
Amandman 113
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2.c (novi)
2c.  Ako Komisija nakon zajedničke revizije dokaže da je predmetno homologacijsko tijelo prekršilo neki od zahtjeva iz ove Uredbe, o tome odmah obavješćuje države članice, Europski parlament i Komisiju. Komisija može poduzeti sve potrebne mjere kako bi riješila slučaj nesukladnosti. U pojedinim slučajevima te uzimajući u obzir prirodu nesukladnosti Komisija je ovlaštena obustaviti ili povući ovlast dotičnog homologacijskog tijela da prima zahtjeve za certifikate EU homologacije iz članka 21.
Amandman 114
Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2.c – podstavak 1.a (novi)
U roku od dva mjeseca od obustave ili povlačenja te ovlasti u okviru stavka 3., Komisija državama članicama podnosi izvješće o svojim zaključcima u pogledu nesukladnosti. Ako je to potrebno radi jamčenja sigurnosti vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji su već stavljeni na tržište, Komisija nalaže predmetnim homologacijskim tijelima da obustave ili povuku u razumnom razdoblju sve certifikate koji su nepropisno izdani.
Amandman 115
Prijedlog uredbe
Članak 10.a (novi)
Članak 10.a
Internetska baza podataka
1.  Komisija uspostavlja internetsku bazu podataka za sigurnu elektroničku razmjenu informacija povezanih s postupcima homologacije, izdanim odobrenjima, nadzorom tržišta i drugim relevantnim aktivnostima između nacionalnih homologacijskih tijela, tijela za nadzor tržišta, država članica i Komisije.
2.  Komisija je nadležna za koordinaciju pristupa i primitak redovitih ažuriranja zajedno s relevantnim tijelima te za sigurnost i povjerljivost podataka u pogledu unosa u bazi podataka.
3.  Države članice u bazu podataka unose informacije potrebne u skladu s člankom 25. Države članice uz to dostavljaju pojedinosti o identifikacijskom broju vozila registriranog vozila i registarski broj vozila u skladu s Direktivom Vijeća 1999/37/EZ1a te Komisiju redovito ažuriraju u tom pogledu. Te informacije moraju biti dostupne u obliku koji će omogućiti njihovo pretraživanje.
4.  Komisija uspostavlja sučelje između baze podataka i europskog sustava brzog upozoravanja (RAPEX) i Informacijskog i komunikacijskog sustava za tržišni nadzor (ICSMS) kako bi se olakšale aktivnosti nadzora tržišta i zajamčila koordinacija, dosljednost i točnost informacija pruženih potrošačima i trećim stranama.
5.  Komisija također uspostavlja javno dostupno sučelje koje uključuje informacije sadržane u Prilogu IX. i pojedinosti u pogledu homologacijskog tijela koje izdaje certifikat o homologaciji iz članka 24. i tehničkih službi koje su provele ispitivanja potrebna u skladu s člankom 28. Komisija jamči da su te informacije predstavljene u formatu koji omogućuje njihovo pretraživanje.
Komisija također omogućuje pristup informacijama potrebnima za ispitivanje radi provjere sukladnosti, u skladu s provedbenim aktima donesenima u skladu s člankom 9. stavkom 4.
6.  Kao dio baze podataka Komisija razvija instrument za prijenos rezultata ispitivanja koje su provele treće strane i žalbi o učinku vozila, sustava, sastavnih dijelova i drugih tehničkih jedinica. Informacije podnesene preko tog instrumenta moraju se uzeti u obzir u pogledu aktivnosti nadzora tržišta iz članaka 8. i 9.
7.  Kako bi se ispitala prikladnost Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta za razmjenu informacija na temelju ovog članka, pokreće se pilot-projekt najkasnije do ... [3 mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe].
__________________
1a Direktiva Vijeća 1999/37/EZ od 29. travnja 1999. o dokumentima za registraciju vozila (SL L 138, 1.6.1999., str. 57.).
Amandman 116
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 1.
1.   Proizvođač osigurava da su vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice koje je proizveo i koji su stavljeni na tržište ili u upotrebu proizvedeni i homologirani u skladu sa zahtjevima utvrđenima ovom Uredbom.
1.   Proizvođač osigurava da su vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice koji su stavljeni na tržište ili u upotrebu proizvedeni i homologirani u skladu sa zahtjevima utvrđenima ovom Uredbom i da ostaju sukladni s tim zahtjevima bez obzira na metodu korištenu za ispitivanje.
Amandman 117
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)
Proizvođač odgovara homologacijskom tijelu za sve aspekte homologacijskog postupka i za osiguravanje sukladnosti proizvodnje, neovisno o metodi korištenoj za ispitivanje.
Amandman 118
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 4.
4.   Za potrebe EU homologacije, proizvođač koji ima poslovni nastan izvan Unije imenuje jednog zastupnika s poslovnim nastanom u Uniji da ga zastupa pred homologacijskim tijelom. Proizvođač imenuje i jednog zastupnika s poslovnim nastanom u Uniji za potrebe nadzora tržišta, koji može biti isti kao zastupnik imenovan za potrebe EU homologacije.
4.   Za potrebe EU homologacije, proizvođač vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji ima poslovni nastan izvan Unije imenuje jednog zastupnika s poslovnim nastanom u Uniji da ga zastupa pred homologacijskim tijelom. Proizvođač imenuje i jednog zastupnika s poslovnim nastanom u Uniji za potrebe nadzora tržišta, koji može biti isti kao zastupnik imenovan za potrebe EU homologacije.
Amandman 119
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 4.a (novi)
4a.  Kada podnosi zahtjev za EU homologaciju, proizvođač mora zajamčiti da pri osmišljavanju vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica nisu primijenjene strategije ili druga sredstva kojima se nepotrebno izmjenjuju rezultati postignuti tijekom primjenjivih postupaka ispitivanja u kojima se tim vozilima, sustavima, sastavnim dijelovima ili zasebnim tehničkim jedinicama upravlja u uvjetima za koje se razumno može očekivati da odgovaraju uobičajenom načinu funkcioniranja i upotrebe.
Proizvođač otkriva sve strategije upravljanja motorom koje bi mogle biti korištene, bilo preko hardvera, bilo preko softvera. Proizvođač otkriva sve relevantne informacije povezane s takvim strategijama upravljanja, uključujući korišteni softver, parametre tih strategija i tehničko obrazloženje toga zašto su potrebne.
Amandman 120
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 5.
5.  Proizvođač odgovora homologacijskom tijelu za sve aspekte homologacijskog postupka i za osiguravanje sukladnosti proizvodnje, neovisno o tome je li izravno uključen u sve stupnjeve proizvodnje vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice.
Briše se
Amandman 121
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 6.a (novi)
6a.  Radi zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti potrošača proizvođač mora provoditi istrage u vezi s pritužbama i nesukladnostima vozila, sustava, sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica, dijelova ili opreme koje je stavio na tržište i voditi evidenciju o njima te o tom nadzoru obavijestiti svoje uvoznike i distributere.
Ako broj žalbi i nesukladnosti u pogledu opreme povezane sa sigurnošću ili emisijama bude veći od 30 slučajeva ili 1 % ukupnog broja, koji god broj je manji, vozila, sustava, sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica, dijelova ili opreme određenog tipa, varijante i/ili inačice koji su stavljeni na tržište, detaljne informacije šalju se bez odgode Komisiji i relevantnom homologacijskom tijelu nadležnom za to vozilo, sustav, sastavni dio, zasebnu tehničku jedinicu, dio ili opremu.
Informacije sadrže opis problema i detalje potrebne za identifikaciju dotičnog tipa, varijante ili verzije vozila, sustava, sastavnog dijela, zasebne tehničke jedinice, dijela ili opreme. Ti podaci za rano upozoravanje koriste se za identifikaciju potencijalnih trendova u žalbama potrošača i razmatranje potrebe za opozivima koje pokreću proizvođači i aktivnostima nadzora tržišta koje provode države članice i Komisija.
Amandman 122
Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 7.a (novi)
7a.  Proizvođač jamči da se korisnik vozila, koji je prethodno informiran, slaže s obradom i prenošenjem svih podataka nastalih tijekom korištenja vozila u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća1a. Ako obrada i prosljeđivanje podataka nisu obvezni za sigurno funkcioniranje vozila, proizvođač jamči da korisnik vozila ima mogućnost isključivanja prijenosa podataka i da je to moguće učiniti na jednostavan način.
__________________
1a Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).
Amandman 123
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 1. – podstavak 1.
Proizvođač koji smatra da vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica ili dio ili oprema koji su stavljeni na tržište ili u upotrebu nisu u skladu s ovom Uredbom ili da je homologacija dodijeljena na temelju netočnih podataka odmah poduzima odgovarajuće mjere nužne kako bi to vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica postali sukladni, ili ih, prema potrebi, povlači ili opoziva s tržišta.
Ako proizvođač smatra da vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica ili dio ili oprema koji su stavljeni na tržište ili u upotrebu nisu u skladu s ovom Uredbom ili da je homologacija dodijeljena na temelju netočnih podataka, proizvođač odmah poduzima odgovarajuće mjere nužne kako bi to vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema postali sukladni, ili ih, prema potrebi, povlači ili opoziva s tržišta.
Amandman 124
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 2.
2.   Ako vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema predstavlja ozbiljan rizik, proizvođač o nesukladnosti i svim poduzetim mjerama odmah detaljno obavješćuje homologacijska tijela i tijela za nadzor tržišta država članica u kojima su vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema stavljeni na raspolaganje na tržištu ili stavljeni u upotrebu.
2.   Ako vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema predstavlja ozbiljan rizik, proizvođač o nesukladnosti, rizicima i svim poduzetim mjerama odmah detaljno obavješćuje homologacijska tijela i tijela za nadzor tržišta država članica u kojima su vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema stavljeni na raspolaganje na tržištu ili stavljeni u upotrebu.
Amandman 125
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 3. – podstavak 1.
Proizvođač pohranjuje opisnu dokumentaciju iz članka 24. stavka 4. u razdoblju od 10 godina nakon stavljanja vozila na tržište, a u razdoblju od pet godina nakon stavljanja na tržište sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice.
Proizvođač pohranjuje opisnu dokumentaciju iz članka 24. stavka 4. i uz to proizvođač automobila drži na raspolaganju homologacijskih tijela primjerak certifikata sukladnosti iz članka 34. u razdoblju od 10 godina nakon isteka valjanosti EU homologacije za vozilo i u razdoblju od pet godina nakon isteka valjanosti EU homologacije za sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu.
Amandman 126
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 3. – podstavak 2.
Proizvođač vozila stavlja na raspolaganje homologacijskim tijelima kopije certifikata o sukladnosti iz članka 34.
Briše se
Amandman 127
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 4. – podstavak 1.
Proizvođač na temelju obrazloženog zahtjeva nacionalnog nadležnog tijela podnosi tom tijelu preko homologacijskog tijela kopiju certifikata o EU homologaciji ili odobrenja iz članka 55. stavka 1. čime dokazuje sukladnost vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, na jeziku koji nacionalno nadležno tijelo može lako razumjeti.
Proizvođač, na temelju obrazloženog zahtjeva nacionalnog nadležnog tijela ili Komisije, preko homologacijskog tijela podnosi tom tijelu ili Komisiji kopiju certifikata o EU homologaciji ili odobrenja iz članka 55. stavka 1. čime dokazuje sukladnost vozila, sustava, sastavnog dijela, zasebne tehničke jedinice, dijela ili opreme na jeziku koji se može lako razumjeti.
Amandman 128
Prijedlog uredbe
Članak 12. – stavak 4. – podstavak 2.
Proizvođač surađuje s nacionalnim nadležnim tijelom na njegov obrazloženi zahtjev kad je riječ o svim mjerama poduzetima na temelju članka 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 kako bi se otklonili rizici koje predstavlja vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema koje je stavio na raspolaganje na tržištu.
Proizvođač surađuje s nacionalnim tijelom ili Komisijom na njihov obrazloženi zahtjev kad je riječ o svim mjerama poduzetima na temelju članka 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 kako bi se otklonili rizici koje predstavlja vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema koje je stavio na raspolaganje na tržištu.
Amandman 129
Prijedlog uredbe
Članak 13. – naslov
Obveze zastupnika proizvođača s obzirom na nadzor tržišta
Obveze zastupnika proizvođača
Amandman 130
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1. – uvodni dio
1.   Proizvođačev zastupnik za nadzor tržišta obavlja zadatke u skladu s ovlaštenjem koje mu je dao proizvođač. To ovlaštenje omogućuje tom zastupniku da obavlja barem sljedeće:
1.   Proizvođačev zastupnik obavlja zadatke u skladu s ovlaštenjem koje mu je dao proizvođač. To ovlaštenje omogućuje tom zastupniku da obavlja barem sljedeće:
Amandman 131
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1. – točka a
(a)   da pristupa opisnoj mapi iz članka 22. i certifikatima o sukladnosti iz članka 34. na jednom od službenih jezika Unije. Ta dokumentacija mora biti na raspolaganju homologacijskim tijelima u razdoblju od 10 godina nakon stavljanja na tržište vozila i u razdoblju od pet godina nakon stavljanja na tržište sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice;
(a)   da pristupa certifikatu o homologaciji i njegovim dodacima te certifikatu o sukladnosti na jednom od službenih jezika Unije; ta dokumentacija mora biti na raspolaganju homologacijskim tijelima i tijelima za nadzor tržišta u razdoblju od 10 godina nakon stavljanja na tržište vozila i u razdoblju od pet godina nakon stavljanja na tržište sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice;
Amandman 132
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1. – točka b
(b)   na obrazloženi zahtjev homologacijskog tijela tom tijelu osigura sve potrebne informacije i dokumentaciju za dokazivanje sukladnosti proizvodnje vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice;
(b)   na obrazloženi zahtjev homologacijskog tijela tom tijelu osigura sve potrebne informacije i dokumentaciju za dokazivanje sukladnosti proizvodnje vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, uključujući sve tehničke specifikacije homologacije i pristup softveru i algoritmima;
.
Amandman 133
Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 3. – uvodni dio
3.   Podaci o promjeni moraju sadržavati barem sljedeće:
3.   Podaci o promjeni mandata moraju sadržavati barem sljedeće:
Amandman 134
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 2. – podstavak 1.
Prije stavljanja na tržište homologiranog vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice uvoznik provjerava je li homologacijsko tijelo prikupilo opisnu dokumentaciju iz članka 24. stavka 4., nosi li sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica zahtijevanu homologacijsku oznaku i ispunjava li zahtjeve iz članka 11. stavka 7.
Prije stavljanja na tržište homologiranog vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice uvoznik provjerava ima li homologacijsko tijelo važeći certifikat o homologaciji i nosi li sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica zahtijevanu homologacijsku oznaku i ispunjava li zahtjeve iz članka 11. stavka 7.
Amandman 135
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 3.
3.   Ako uvoznik smatra da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica nije u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe, posebno, da ne odgovara svojoj odgovarajućoj homologaciji, ne smije staviti na tržište niti dopustiti registraciju ni stavljanje u upotrebu vozila, sustava, sastavnog dijela ni zasebne tehničke jedinice prije nego što postanu sukladni. Ako smatra da vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema predstavlja ozbiljan rizik, o tome obavješćuje proizvođača i tijela za nadzor tržišta. U slučaju homologiranih vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica uvoznik obavješćuje i homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju.
3.   Ako uvoznik smatra da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica nije u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe, posebno ako ne odgovara svojoj odgovarajućoj homologaciji, uvoznik ne smije staviti na tržište niti dopustiti registraciju ni stavljanje u upotrebu vozila, sustava, sastavnog dijela ni zasebne tehničke jedinice prije nego što postanu sukladni. Ako smatra da vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema predstavlja ozbiljan rizik, uvoznik o tome obavješćuje proizvođača i tijela za nadzor tržišta. U slučaju homologiranih vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica uvoznik obavješćuje i homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju.
Amandman 136
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 6.
6.   Radi zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača uvoznik mora provoditi istrage u vezi s pritužbama i voditi evidenciju pritužaba i opoziva vozila, sustava, sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica, dijelova ili opreme koje je stavio na tržište te o tom praćenju obavijestiti svoje distributere.
6.   Radi zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača uvoznik mora provoditi istrage u vezi s pritužbama i voditi evidenciju pritužaba, nesukladnosti i opoziva vozila, sustava, sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica, dijelova ili opreme koje je stavio na tržište te o tim žalbama i opozivima obavijestiti svoje distributere.
Amandman 137
Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 6.a (novi)
6a.  Uvoznik bez odgode obavješćuje relevantnog proizvođača o pritužbama i izvješćima koji se odnose na rizike, sumnju na incidente ili na nesukladnost u pogledu vozila, sustava, sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica, dijelova ili opreme koje je stavio na tržište.
Amandman 138
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 1.
1.   Ako vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica koje je uvoznik stavio na tržište nije u skladu s ovom Uredbom, uvoznik odmah poduzima odgovarajuće mjere nužne kako bi to vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica postali sukladni, ili ih, prema potrebi, povlači ili opoziva s tržišta.
1.   Ako vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica koje je uvoznik stavio na tržište nije u skladu s ovom Uredbom, uvoznik odmah poduzima odgovarajuće mjere nužne kako bi to vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica postali sukladni pod kontrolom proizvođača, ili ih, prema potrebi, povlači ili opoziva s tržišta. Uvoznik također obavješćuje proizvođača i homologacijsko tijelo koje je dodijelio homologaciju.
Amandman 139
Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 2. – podstavak 1.
Ako vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema predstavlja ozbiljan rizik, uvoznik o ozbiljnom riziku odmah detaljno obavješćuje proizvođača te homologacijska tijela i tijela za nadzor tržišta država članica u kojima su vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema stavljeni na tržište.
Ako vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema koji su stavljeni na tržište predstavljaju ozbiljan rizik, uvoznik o ozbiljnom riziku odmah detaljno obavješćuje proizvođača te homologacijska tijela i tijela za nadzor tržišta država članica u kojima su vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema stavljeni na tržište.
Amandman 140
Prijedlog uredbe
Članak 16. – stavak 1.
Distributer prije stavljanja na raspolaganje na tržištu, registriranja ili stavljanja u upotrebu vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice provjerava nalazi li se na vozilu, sustavu, sastavnom dijelu ili zasebnoj tehničkoj jedinici zahtijevana proizvođačeva pločica ili homologacijska oznaka, jesu li priloženi zahtijevani dokumenti, upute i sigurnosne informacije, u skladu s člankom 63., na službenom jeziku ili službenim jezicima odgovarajuće države članice te jesu li uvoznik i proizvođač ispunili zahtjeve utvrđene člankom 11. stavkom 7. i člankom 14. stavkom 4.
1.  Distributer prije stavljanja na raspolaganje na tržištu, registriranja ili stavljanja u upotrebu vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice provjerava nalazi li se na vozilu, sustavu, sastavnom dijelu ili zasebnoj tehničkoj jedinici zahtijevana proizvođačeva pločica ili homologacijska oznaka, jesu li priloženi zahtijevani dokumenti, upute i sigurnosne informacije, u skladu s člankom 63., na službenom jeziku ili službenim jezicima odgovarajuće države članice te jesu li uvoznik i proizvođač ispunili zahtjeve utvrđene člankom 11. stavkom 7. i člankom 14. stavkom 4.
2.  Radi zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti potrošača distributer mora provoditi istrage u vezi s pritužbama i nesukladnostima vozila, sustava, sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica, dijelova ili opreme koje je stavio na tržište. Nadalje, o svim žalbama i/ili nesukladnostima u vezi s okolišnim ili sigurnosnim aspektima vozila bez odgode se obavješćuje uvoznik ili proizvođač.
Amandman 141
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1.
1.   Ako distributer smatra da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica nije u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe, ne smije staviti na raspolaganje na tržištu, registrirati niti staviti u upotrebu vozilo, sustav, sastavni dio ni zasebnu tehničku jedinicu prije nego što postanu sukladni.
1.   Ako distributer smatra da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica nije u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe, distributer o tome mora obavijestiti proizvođača, uvoznika i homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju i ne smije staviti na tržište, registrirati niti staviti u upotrebu vozilo, sustav, sastavni dio ni zasebnu tehničku jedinicu prije nego što postanu sukladni.
Amandman 142
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 2.
2.   Distributer koji smatra da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica koje je stavio na raspolaganje na tržištu nisu u skladu s ovom Uredbom o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika kako bi se osiguralo da se u skladu s člankom 12. stavkom 1. ili člankom 15. stavkom 1. poduzmu odgovarajuće mjere nužne kako bi to vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica postali sukladni ili da ih se, prema potrebi, povuče ili opozove s tržišta.
2.   Ako distributer smatra da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica koje je stavio na raspolaganje na tržištu nisu u skladu s ovom Uredbom, distributer o tome obavješćuje proizvođača, uvoznika i homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju kako bi se osiguralo da se u skladu s člankom 12. stavkom 1. ili člankom 15. stavkom 1. poduzmu odgovarajuće mjere nužne kako bi to vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica postali sukladni ili da ih se, prema potrebi, povuče ili opozove s tržišta.
Amandman 143
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 3.
3.   Ako vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema predstavlja ozbiljan rizik, distributer o tom ozbiljnom riziku odmah detaljno obavješćuje proizvođača, uvoznika te homologacijska tijela i tijela za nadzor tržišta država članica u kojima su to vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema stavljeni na raspolaganje na tržištu. Distributer ih obavješćuje i o svim poduzetim mjerama i navodi detalje, posebno o ozbiljnom riziku i korektivnim mjerama koje je poduzeo proizvođač.
3.   Ako vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema predstavlja ozbiljan rizik, distributer o tom ozbiljnom riziku odmah detaljno obavješćuje proizvođača, uvoznika te homologacijska tijela i tijela za nadzor tržišta država članica u kojima su to vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema stavljeni na raspolaganje na tržištu. Distributer ih obavješćuje i o svim poduzetim mjerama i navodi detalje o korektivnim mjerama koje je poduzeo proizvođač.
Amandman 144
Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 4.
4.   Distributer surađuje s nacionalnim nadležnim tijelom na njegov obrazloženi zahtjev kad je riječ o svim mjerama poduzetima na temelju članka 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 kako bi se otklonili rizici koje predstavlja vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema koje je stavio na raspolaganje na tržištu.
4.   Distributer surađuje s nacionalnim tijelom ili Komisijom na njihov obrazloženi zahtjev kad je riječ o svim mjerama poduzetima na temelju članka 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 kako bi se otklonili rizici koje predstavlja vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema koje je stavio na raspolaganje na tržištu.
Amandman 145
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 2.
2.   Za homologaciju tipa sustava, homologaciju tipa sastavnog dijela i homologaciju tipa zasebne tehničke jedinice primjenjuje se samo homologacija u jednom koraku.
2.   Ne dovodeći u pitanje zahtjeve regulatornih akata navedenih u Prilogu IV., za homologaciju tipa sustava, homologaciju tipa sastavnog dijela i homologaciju tipa zasebne tehničke jedinice primjenjuje se samo homologacija u jednom koraku.
Amandman 146
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 4.
4.   EU homologacija za završni stupanj izrade dodjeljuje se tek nakon što je homologacijsko tijelo provjerilo da tip vozila koji je homologiran u završnom stupnju ispunjava sve primjenjive tehničke zahtjeve u trenutku homologacije. Provjera uključuje pregled dokumentacije u odnosu na sve zahtjeve obuhvaćene EU homologacijom nepotpunog tipa vozila koja je dodijeljena tijekom višestupanjskog postupka, pa i ako je dodijeljena za različitu kategoriju vozila.
4.   EU homologacija za završni stupanj izrade dodjeljuje se tek nakon što je homologacijsko tijelo provjerilo da tip vozila koji je homologiran u završnom stupnju ispunjava sve primjenjive tehničke zahtjeve u trenutku homologacije, u skladu s postupkom iz Priloga XVII. Provjera uključuje pregled dokumentacije u odnosu na sve zahtjeve obuhvaćene EU homologacijom nepotpunog tipa vozila koja je dodijeljena tijekom višestupanjskog postupka, uključujući u slučaju da je dodijeljena za različitu kategoriju vozila. Također obuhvaća provjeru sukladnosti rada zasebno homologiranih sustava s tim homologacijama nakon njihove ugradnje u cijelo vozilo.
Amandman 147
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 5.
5.   Odabirom homologacije iz stavka 1. ne utječe se na primjenjive temeljne zahtjeve koje homologirani tip vozila mora ispunjavati u trenutku izdavanja homologacije tipa vozila kao cjeline.
5.   Odabirom homologacije iz stavka 1. ne utječe se na sve primjenjive zahtjeve koje homologirani tip vozila mora ispunjavati u trenutku izdavanja homologacije tipa vozila kao cjeline.
Amandman 148
Prijedlog uredbe
Članak 20. – stavak 6.a (novi)
6a.  Proizvođač dostavlja homologacijskom tijelu onolik broj vozila, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji je potreban za provođenje potrebnih ispitivanja u skladu s relevantnim regulatornim aktima.
Amandman 149
Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 2.
2.   Za određeni se tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice može podnijeti samo jedan zahtjev u samo jednoj državi članici.
2.   Za određeni se tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice može podnijeti samo jedan zahtjev u samo jednoj državi članici. Kada se zahtjev podnese proizvođač ne smije prekinuti postupak i podnijeti novi zahtjev za isti tip drugom homologacijskom tijelu ili drugoj tehničkoj službi. Nadalje, ako je homologacija odbijena ili ako ispitivanje u tehničkoj službi nije uspješno, proizvođač ne smije drugom homologacijskom tijelu ili drugoj tehničkoj službi podnijeti novi zahtjev za isti tip.
Amandman 150
Prijedlog uredbe
Članak 22. – stavak 1. – točka a
(a)   opisni dokument, kako je utvrđeno u Prilogu I. za homologaciju u jednom koraku ili mješovitu homologaciju, odnosno u Prilogu III. za homologaciju korak po korak;
(a)   opisni dokument, kako je utvrđeno u Prilogu I. za homologaciju u jednom koraku ili mješovitu homologaciju vozila kao cjeline, odnosno u Prilogu III. za homologaciju korak po korak vozila kao cjeline ili u relevantnim regulatornim aktima u slučaju homologacije sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice;
Amandman 151
Prijedlog uredbe
Članak 22. – stavak 1. – točka d
(d)   sve dodatne informacije koje homologacijsko tijelo zatraži u okviru postupka podnošenja zahtjeva.
(d)   sve dodatne informacije koje homologacijsko tijelo zatraži u okviru postupka homologacije.
Amandman 152
Prijedlog uredbe
Članak 22. – stavak 2.
2.   Opisna mapa dostavlja se Komisiji u elektroničkom formatu, ali se može dostaviti i u papirnatom obliku.
2.   Opisna mapa dostavlja se u elektroničkom formatu.
Amandman 153
Prijedlog uredbe
Članak 23. – stavak 1. – podstavak 1.
Zahtjevu za homologaciju korak po korak prilažu se, uz opisnu mapu iz članka 22., svi certifikati o EU homologaciji uključujući i ispitna izvješća koji se zahtijevaju u skladu s primjenjivim aktima navedenima u Prilogu IV.
Zahtjevu za homologaciju korak po korak prilažu se, uz opisnu mapu iz članka 22., svi certifikati o EU homologaciji, uključujući i ispitna izvješća i dokumente koji sadrže informacije, koji se zahtijevaju u skladu s regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV.
Amandman 154
Prijedlog uredbe
Članak 23. – stavak 1. – podstavak 2.
U slučaju zahtjeva za homologaciju tipa sustava, homologaciju tipa sastavnog dijela ili homologaciju tipa zasebne tehničke jedinice, na temelju primjenjivih akata navedenih u Prilogu IV., homologacijsko tijelo mora imati pristup opisnoj mapi do izdavanja ili odbijanja homologacije tipa vozila kao cjeline.
U slučaju zahtjeva za homologaciju tipa sustava, homologaciju tipa sastavnog dijela ili homologaciju tipa zasebne tehničke jedinice, na temelju regulatornih akata navedenih u Prilogu IV., homologacijsko tijelo mora imati pristup opisnoj mapi i opisnim dokumentima do izdavanja ili odbijanja homologacije tipa vozila kao cjeline.
Amandman 155
Prijedlog uredbe
Članak 23. – stavak 2. – podstavak 1.
Zahtjevu za mješovitu homologaciju prilažu se, uz opisnu mapu iz članka 22., certifikati o EU homologaciji uključujući i ispitna izvješća koji se zahtijevaju u skladu s primjenjivim aktima navedenima u Prilogu IV.
Zahtjevu za mješovitu homologaciju prilažu se, uz opisnu mapu iz članka 22., certifikati o EU homologaciji, uključujući i ispitna izvješća i opisne dokumente, koji se zahtijevaju u skladu s regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV.
Amandman 156
Prijedlog uredbe
Članak 23. – stavak 3. – podstavak 1. – točka a
(a)   u prvom stupnju, dijelovi opisne mape i certifikati o EU homologaciji koji se odnose na razinu dovršenosti osnovnog vozila;
(a)   u prvom stupnju, dijelovi opisne mape, certifikati o EU homologaciji i izvješća o ispitivanjima, koji se odnose na razinu dovršenosti osnovnog vozila;
Amandman 157
Prijedlog uredbe
Članak 23. – stavak 3. – podstavak 1. – točka b
(b)   u drugoj i narednim stupnjevima, dijelovi opisne mape i certifikati o EU homologaciji koji se odnose na sadašnji stupanj dovršenosti, zajedno s kopijom certifikata o EU homologaciji za vozilo izdanog u prethodnom stupnju proizvodnje i detaljnim podacima o svim promjenama ili dodacima koje je proizvođač napravio na vozilu.
(b)   u drugom i narednim stupnjevima, dijelovi opisne mape i certifikati o EU homologaciji koji se odnose na sadašnji stupanj dovršenosti, zajedno s kopijom certifikata o EU homologaciji vozila kao cjeline izdanog u prethodnom stupnju proizvodnje i detaljnim podacima o svim promjenama ili dodacima koje je proizvođač napravio na vozilu.
Amandman 158
Prijedlog uredbe
Članak 23. – stavak 3. – podstavak 2.
Informacije iz točaka (a) i (b) mogu se priložiti u skladu s člankom 22. stavkom 2.
Informacije iz točaka (a) i (b) prilažu se u skladu s člankom 22. stavkom 2.
Amandman 159
Prijedlog uredbe
Članak 23. – stavak 4. – podstavak 1.
Homologacijskom tijelu i tehničkim službama mora biti omogućen pristup softveru i algoritmima vozila.
Homologacijskom tijelu i tehničkim službama mora biti omogućen pristup softveru, hardveru i algoritmima vozila, zajedno s dokumentacijom ili drugim informacijama koje omogućuju odgovarajuću i relevantnu razinu razumijevanja sustavâ, uključujući postupak razvoja sustava i koncept sustava, te funkcijâ tog softvera i hardvera koji vozilu omogućuju sukladnost sa zahtjevima iz ove Uredbe.
Tijekom razdoblja valjanosti EU homologacije odobrava se, u okviru periodičnih inspekcija, pristup softveru, hardveru i algoritmima vozila kako bi se omogućila provjera sukladnosti sa zahtjevima ove Uredbe. Nakon isteka certifikata o homologaciji te u slučaju neobnavljanja certifikata, pristup se i dalje odobrava na zahtjev. Informacijama koje treba objaviti u te konkretne svrhe ne smije se ugroziti povjerljivost zaštićenih podataka i intelektualnog vlasništva. Proizvođač u standardiziranom obliku obavješćuje homologacijsko tijelo i tehničku službu o verziji softvera za upravljanje sustavima i sastavnim dijelovima povezanima sa sigurnošću te postavkama ili drugim kalibracijama koje se primjenjuju na sustave i sastavne dijelove povezane s emisijama prilikom podnošenja zahtjeva za homologaciju. Kako bi se utvrdile naknadne nezakonite promjene u tom softveru, tehničke ga službe imaju pravo označiti postavljanjem odgovarajućih parametara.
Amandman 160
Prijedlog uredbe
Članak 24. – stavak 2. – točka d
(d)  kad je riječ o homologacijama tipa vozila kao cjeline prema postupcima koji se primjenjuju za homologaciju korak po korak, mješovitu homologaciju i višestupanjsku homologaciju, homologacijsko tijelo provjerava, u skladu s člankom 20. stavkom 4., da su sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice obuhvaćeni zasebnim homologacijama u skladu sa zahtjevima primjenjivima u trenutku dodjele homologacije tipa vozila kao cjeline.
(d)  kad je riječ o homologacijama tipa vozila kao cjeline prema postupcima koji se primjenjuju za homologaciju korak po korak, mješovitu homologaciju i višestupanjsku homologaciju, homologacijsko tijelo provjerava, u skladu s člankom 20. stavkom 4., da su sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice obuhvaćeni zasebnim valjanim homologacijama u skladu sa zahtjevima primjenjivima u trenutku dodjele homologacije tipa vozila kao cjeline.
Amandman 161
Prijedlog uredbe
Članak 24. – stavak 4. – podstavak 2.
Opisna dokumentacija sadržava popis na kojem su jasno navedeni sve stranice i oblik svakog dokumenta te kronološki pregled upravljanja EU homologacijom.
Opisna dokumentacija može se voditi elektronički i sadržava popis na kojem su jasno navedeni sve stranice i oblik svakog dokumenta te kronološki pregled upravljanja EU homologacijom.
Amandman 162
Prijedlog uredbe
Članak 24. – stavak 5.
5.  Homologacijsko tijelo neće dodijeliti EU homologaciju ako zaključi da tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, premda usklađen s primjenjivim zahtjevima, predstavlja ozbiljan rizik za sigurnost ili može ozbiljno ugroziti okoliš ili javno zdravlje. U tom slučaju ono odmah šalje homologacijskim tijelima drugih država članica i Komisiji detaljan spis u kojem obrazlaže svoju odluku i prilaže dokaz za svoje zaključke.
5.  Homologacijsko tijelo neće dodijeliti EU homologaciju ako zaključi da tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, premda usklađen s primjenjivim zahtjevima, predstavlja rizik za sigurnost ili može ozbiljno ugroziti okoliš ili javno zdravlje. U tom slučaju ono odmah šalje homologacijskim tijelima drugih država članica i Komisiji detaljan spis u kojem obrazlaže svoju odluku i prilaže dokaz za svoje zaključke.
Amandman 163
Prijedlog uredbe
Članak 24. – stavak 6. – podstavak 1.
U skladu s člankom 20. stavcima 4. i 5., u slučaju postupaka homologacije korak po korak, mješovite homologacije i višestupanjske homologacije, homologacijsko tijelo odbija dodijeliti EU homologaciju tipa ako utvrdi da sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice nisu u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe ili ako nisu u skladu s aktima navedenima u Dodatku IV.
U skladu s člankom 20., u slučaju postupaka homologacije korak po korak, mješovite homologacije i višestupanjske homologacije, homologacijsko tijelo odbija dodijeliti EU homologaciju tipa ako utvrdi da sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice nisu u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe ili ako nisu u skladu s aktima navedenima u Dodatku IV.
Amandman 164
Prijedlog uredbe
Članak 25. – stavak 1.
1.  Homologacijsko tijelo u roku od mjesec dana od izdavanja ili izmjene certifikata o EU homologaciji šalje homologacijskim tijelima drugih država članica i Komisiji kopiju certifikata o EU homologaciji, zajedno s dodacima, uključujući ispitna izvješća iz članka 23., za svaki tip vozila, sustava, sastavnog dijela i zasebne tehničke jedinice koji je homologiralo. Ta se kopija šalje sustavom zajedničke sigurne elektroničke razmjene ili u zaštićenoj elektroničkoj datoteci.
1.  Homologacijsko tijelo u roku od mjesec dana od izdavanja ili izmjene certifikata o EU homologaciji dostavlja internetskoj bazi podataka informacije o EU homologaciji, zajedno s dodacima, uključujući ispitna izvješća iz članka 23., za svaki tip vozila, sustava, sastavnog dijela i zasebne tehničke jedinice koji je homologiralo.
Amandman 165
Prijedlog uredbe
Članak 25. – stavak 3.
3.   Ako to zatraži homologacijsko tijelo druge države članice ili Komisija, homologacijsko tijelo koje je izdalo EU homologaciju šalje u roku od jednog mjeseca od zaprimanja tog zahtjeva homologacijskom tijelu koje je uputilo zahtjev kopiju certifikata o EU homologaciji, zajedno s prilozima, sustavom zajedničke sigurne elektroničke razmjene ili u zaštićenoj elektroničkoj datoteci.
Briše se.
Amandman 166
Prijedlog uredbe
Članak 25. – stavak 4.
4.  Homologacijsko tijelo bez odgode obavješćuje homologacijska tijela drugih država članica i Komisiju o svim EU homologacijama koje je odbilo ili povuklo te obrazlaže svoju odluku.
4.  Homologacijsko tijelo bez odgode obavješćuje homologacijska tijela drugih država članica i Komisiju o svim EU homologacijama koje je odbilo ili povuklo te obrazlaže svoju odluku. Homologacijsko tijelo također ažurira te informacije u internetskoj bazi podataka .
Amandman 167
Prijedlog uredbe
Članak 26. – stavak 1. – točka d
(d)  ako je riječ o homologaciji tipa vozila kao cjeline, ispunjen primjerak certifikata o sukladnosti.
(d)  ako je riječ o homologaciji tipa vozila kao cjeline, ispunjen primjerak certifikata o sukladnosti tipa vozila.
Amandman 168
Prijedlog uredbe
Članak 28. – stavak 1.
1.  Sukladnost s tehničkim zahtjevima iz ove Uredbe i regulatornih akata navedenih u Prilogu IV. dokazuje se odgovarajućim ispitivanjima u skladu s mjerodavnim regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV., koje provode imenovane tehničke službe.
1.  Za potrebe EU homologacija homologacijsko tijelo provjerava usklađenost s tehničkim zahtjevima iz ove Uredbe i s mjerodavnim regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV. uz pomoć odgovarajućih ispitivanja koja provode imenovane tehničke službe.
Format ispitnih izvješća zadovoljava opće zahtjeve iz Dodatka 3. Prilogu V.
Amandman 169
Prijedlog uredbe
Članak 28. – stavak 2.
2.  Proizvođač daje homologacijskom tijelu na raspolaganje vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice koji se zahtijevaju na temelju mjerodavnih akata navedenih u Prilogu IV. radi provođenja zahtijevanih ispitivanja.
2.  Proizvođač daje relevantnoj tehničkoj službi i homologacijskom tijelu na raspolaganje vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice koji se zahtijevaju na temelju mjerodavnih akata navedenih u Prilogu IV. radi provođenja zahtijevanih ispitivanja.
Amandman 170
Prijedlog uredbe
Članak 28. – stavak 3.a (novi)
3.a   Ispitivanja koja se zahtijevaju provode se u skladu s mjerodavnim regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV. Ako je u ispitnim postupcima utvrđenima mjerodavnim regulatornima aktima predviđen raspon vrijednosti, tehničke službe imaju mogućnost utvrditi parametre i uvjete koji se koriste za provođenje odgovarajućih ispitivanja iz stavka 1. U slučaju homologacije tipa vozila kao cjeline nadležna se tijela moraju pobrinuti da vozila odabrana za ispitivanje, kad je riječ o ispunjavanju odgovarajućih kriterija, predstavljaju najslabiji primjer te da odabrana vozila neće dovesti do rezultata koji sustavno odstupaju od načina na koji se ta vozila ponašaju kada se njima upravlja u uvjetima za koje se razumno može očekivati da odgovaraju uobičajenom načinu rada i korištenja.
Amandman 348
Prijedlog uredbe
Članak 28. – stavak 3.b (novi)
3.b   Kako bi se provjerila usklađenost s člankom 3. stavkom 10. i člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 715/2007, Komisija, homologacijska tijela i tehničke službe mogu odstupati od standardiziranih postupaka ispitivanja i raspona vrijednosti te izmijeniti uvjete i parametre na nepredvidljiv način, a posebno mogu odstupati od vrijednosti i postupaka koji su propisani u regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV.
Amandman 171
Prijedlog uredbe
Članak 29. – stavak 2.
2.  Homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju tipa vozila kao cjeline provjerava statistički relevantan broj vozila i certifikata o sukladnosti u odnosu na njihovu sukladnost s člancima 34. i 35. te provjerava točnost podataka u certifikatima o sukladnosti.
2.  Homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju tipa vozila kao cjeline provjerava adekvatan i statistički relevantan broj vozila i certifikata o sukladnosti u odnosu na njihovu sukladnost s člancima 34. i 35. te provjerava točnost podataka u certifikatima o sukladnosti.
Amandman 172
Prijedlog uredbe
Članak 29. – stavak 4.
4.  Kako bi se provjerilo jesu li vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica sukladni s homologiranim tipom, homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju uzorcima uzetima u prostorima proizvođača i njegovim proizvodnim pogonima provodi provjere ili ispitivanja koji se zahtijevaju za EU homologaciju.
4.  Kako bi se provjerilo jesu li vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica sukladni s homologiranim tipom, homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju uzorcima uzetima u prostorima proizvođača i njegovim proizvodnim pogonima provodi provjere ili ispitivanja koji se zahtijevaju za EU homologaciju. Homologacijsko tijelo provodi prvu takvu provjeru u roku od jedne godine od datuma izdavanja certifikata o sukladnosti. Homologacijsko tijelo provodi naknadne provjere barem jednom godišnje u nasumičnim razmacima koje ono određuje.
Amandman 173
Prijedlog uredbe
Članak 29. – stavak 4.a (novi)
4.a   Prilikom ispitivanja radi provjere sukladnosti u skladu sa stavcima 2. i 4., homologacijsko tijelo imenuje tehničku službu koja nije ona koja je angažirana za prvotno ispitivanje za potrebe homologacije.
Amandman 174
Prijedlog uredbe
Članak 29. – stavak 5.
5.  Homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju pa utvrdilo da proizvođač više ne proizvodi vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice sukladno s homologiranim tipom ili da certifikati o sukladnosti više nisu u skladu s člancima 34. i 35., iako se proizvodnja odvija i dalje, poduzima potrebne mjere kako bi osiguralo ispravnu provedbu postupka za sukladnost proizvodnje ili povlači homologaciju.
5.  Homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju i koje utvrdi da proizvođač više ne proizvodi vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice sukladno s homologiranim tipom, zahtjevima iz ove Uredbe ili zahtjevima regulatornih akata navedenih u Prilogu IV., ili da certifikati o sukladnosti više nisu u skladu s člancima 34. i 35., iako se proizvodnja odvija i dalje, poduzima potrebne mjere kako bi osiguralo ispravnu provedbu mehanizama za sukladnost proizvodnje ili povlači homologaciju. Homologacijsko tijelo može donijeti odluku da poduzme sve potrebne mjere ograničavanja u skladu s člancima 53. i 54.
Amandman 175
Prijedlog uredbe
Članak 30. – stavak 1.
1.  Države članice trebale bi uspostaviti nacionalni sustav naknada za troškove homologacija i aktivnosti nadzora tržišta koje provode te homologacijskih ispitivanja, te ispitivanja i inspekcija sukladnosti proizvodnje koje provode tehničke službe koje su imenovale.
1.  Države članice jamče da su troškovi homologacija i aktivnosti nadzora tržišta pokriveni. Države članice mogu primijeniti sustav utemeljen na naknadama ili financirati takve aktivnosti iz svojih nacionalnih proračuna ili mogu primijeniti kombinaciju obiju metoda. Tehničke službe ne smiju izravno naplaćivati naknade.
Amandman 176
Prijedlog uredbe
Članak 30. – stavak 2.
2.  Te se nacionalne naknade trebaju naplaćivati od proizvođača koji su podnijeli zahtjev za homologaciju u dotičnoj državi članici. Tehničke službe ne smiju izravno naplaćivati naknade.
2.  Ako se primjenjuje sustav utemeljen na naknadama, te se nacionalne naknade naplaćuju od proizvođača koji su podnijeli zahtjev za homologaciju u dotičnoj državi članici. Ako se sustav utemeljen na naknadama primjenjuje na sukladnost proizvodnje, država članica naplaćuje te nacionalne naknade proizvođaču u državi članici u kojoj se odvija proizvodnja.
Amandman 177
Prijedlog uredbe
Članak 30. – stavak 3.
3.  Strukturom nacionalnih naknada moraju biti obuhvaćeni i pregledi i ispitivanja sukladnosti koje Komisija provodi u skladu s člankom 9. Ti će doprinosi biti vanjski namjenski prihodi općeg proračuna Europske unije u skladu s člankom 21. stavkom 4. Financijske uredbe26.
3.  Komisija jamči da su pokriveni troškovi pregleda i ispitivanja koje je Komisija naložila u skladu s člankom 9. Za te potrebe koristi se opći proračun Europske unije.
__________________
26 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1. do 96.).
Amandman 178
Prijedlog uredbe
Članak 30. – stavak 4.
4.  Države članice izvješćuju ostale države članice i Komisiju o pojedinostima u strukturi svojih nacionalnih naknada. Prva takva obavijest šalje se [datum stupanja na snagu ove Uredbe + 1 godina]. Ostale države članice i Komisiju mora se svake godine obavješćivati o naknadnim promjenama u strukturi nacionalnih naknada.
4.  Države članice izvješćuju ostale države članice i Komisiju o pojedinostima svojih financijskih mehanizama. Prva takva obavijest šalje se [datum stupanja na snagu ove Uredbe + 1 godina]. Ostale države članice i Komisiju mora se svake godine obavješćivati o naknadnim promjenama u strukturi nacionalnih naknada.
Amandman 179
Prijedlog uredbe
Članak 30. – stavak 5.
5.   Komisija može donijeti provedbene akte kojima bi odredila dodatni iznos iz stavka 3. koji se primjenjuje na nacionalne naknade iz stavka 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.
Briše se.
Amandman 180
Prijedlog uredbe
Članak 31. – stavak 5.
5.  Ako homologacijsko tijelo zaključi da su podaci u opisnoj dokumentaciji bitno promijenjeni tako da ih više nije moguće obuhvatiti proširenjem postojeće homologacije, ono odbija izmijeniti EU homologaciju i traži od proizvođača da podnese zahtjev za novu EU homologaciju.
5.  Ako homologacijsko tijelo zaključi da promjene podataka u opisnoj dokumentaciji ne mogu biti predmet proširenja postojeće homologacije, ono odbija izmijeniti EU homologaciju i traži od proizvođača da podnese zahtjev za novu EU homologaciju.
Amandman 181
Prijedlog uredbe
Članak 32. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ba (nova)
(ba)   rezultati ispitivanja provjere sukladnosti koje je provela Komisija ili tijela za nadzor tržišta pokazuju bilo kakvu neusklađenost sa zakonodavstvom Unije o sigurnosti ili okolišu;
Amandman 182
Prijedlog uredbe
Članak 33. – stavak 1.
1.  Homologacije vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica izdaju se na ograničeno razdoblje u trajanju od 5 godina bez mogućnosti produženja. Datum isteka označava se u certifikatu o homologaciji. Certifikat o homologaciji može se nakon isteka obnoviti na temelju zahtjeva proizvođača, ali samo ako je homologacijsko tijelo provjerilo da je tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice sukladan svim zahtjevima iz mjerodavnih regulatornih akata za nova vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice tog tipa.
1.  Homologacije vozila kategorije M1 i N1 i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica navedenih u skladu sa stavkom 1.a, izdaju se na ograničeno razdoblje u trajanju od sedam godina, a za vozila kategorije N2, N3, M2, M3 i O na ograničeno razdoblje od 10 godina. Datum isteka označava se u EU certifikatu o homologaciji.
Certifikat o homologaciji može se prije isteka obnoviti na temelju zahtjeva proizvođača, ali samo ako je homologacijsko tijelo provjerilo da je tip vozila kao cjelina sukladan svim zahtjevima iz mjerodavnih regulatornih akata za nova vozila tog homologiranog tipa, uključujući ispitne protokole. Ako homologacijsko tijelo utvrdi da se primjenjuje ovaj podstavak, nije potrebno ponoviti ispitivanja iz članka 28.
Kako bi se omogućilo homologacijskom tijelu da ispunjava svoje zadatke, proizvođač podnosi zahtjev najranije 12 mjeseci te najkasnije 6 mjeseci prije isteka EU certifikata o homologaciji.
Amandman 183
Prijedlog uredbe
Članak 33. – stavak 1.a (novi)
1.a   Homologacija sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica u načelu se izdaje na neograničeno razdoblje. S obzirom na to da neki sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice po svojoj prirodi ili tehničkim značajkama zahtijevaju učestalije ažuriranje, relevantne homologacije izdaju se na ograničeno razdoblje od sedam godina. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. kojim se dopunjuje ova Uredba uspostavom popisa sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica za koje se, zbog njihove prirode, homologacije smiju izdavati samo na ograničeno razdoblje.
Amandman 184
Prijedlog uredbe
Članak 33. – stavak 2. – točka b
(b)  ako se trajno i dobrovoljno obustavi proizvodnja vozila sukladnih s homologiranim tipom vozila;
(b)  ako se trajno i dobrovoljno obustavi proizvodnja vozila sukladnih s homologiranim tipom vozila, a smatra se da to dogodilo kada ni jedno vozilo tog tipa nije proizvedeno tijekom prethodne dvije godine;
Amandman 185
Prijedlog uredbe
Članak 34. – stavak 4.
(4)  Proizvođač zapošljava osobe koje su ovlaštene za potpisivanje certifikata o sukladnosti i propisno ih ovlašćuje za preuzimanje proizvođačeve odgovornosti s obzirom na proizvodnju vozila ili sukladnost njegove proizvodnje.
(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)
Amandman 186
Prijedlog uredbe
Članak 36. – stavak 3.a (novi)
3.a   Gospodarski subjekti plasiraju na tržište isključivo vozila, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice koji su označeni u skladu s ovom Uredbom.
Amandman 187
Prijedlog uredbe
Članak 38. – stavak 3.
3.  Ako se ne poduzmu koraci potrebni za prilagodbu regulatornih akata iz stavka 1., Komisija može na zahtjev države članice koja je dodijelila privremenu EU homologaciju donijeti odluku kojom se odobrava proširenje privremene EU homologacije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.
3.  Ako se ne poduzmu koraci potrebni za prilagodbu regulatornih akata iz stavka 1., Komisija može na zahtjev države članice koja je dodijelila privremenu EU homologaciju donijeti odluku kojom se odobrava produljenje valjanosti privremene EU homologacije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.
Amandman 188
Prijedlog uredbe
Članak 40. – stavak 2.
2.  Države članice mogu donijeti odluku o izuzeću bilo kojeg tipa vozila iz stavka 1. od jednog ili više temeljnih zahtjeva koji su utvrđeni regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV. ako pritom utvrde odgovarajuće alternativne zahtjeve.
2.  Države članice mogu donijeti odluku o izuzeću bilo kojeg tipa vozila iz stavka 1. od ispunjavanja jednog ili više temeljnih zahtjeva koji su utvrđeni regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV. ako pritom utvrde odgovarajuće alternativne zahtjeve.
Amandman 189
Prijedlog uredbe
Članak 40. – stavak 2.a (novi)
2.a   Osim toga, malim i srednjim poduzećima s malom proizvodnjom koji ne mogu ispuniti iste kriterije vremenskog ograničenja poput velikih proizvođača daje se više fleksibilnosti.
Amandman 190
Prijedlog uredbe
Članak 41. – stavak 3. – podstavak 21.a (novi)
Ako prigovor nije uložen u roku od tri mjeseca navedenom u prvom podstavku, smatra se da nacionalna homologacija prihvaćena.
Amandman 191
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 1.
1.  Države članice dodjeljuju EU homologaciju pojedinačnog vozila za vozila koja su sukladna sa zahtjevima utvrđenima u Dodatku 2. dijelu I. Priloga IV., odnosno, ako je riječ o vozilima za posebne namjene, u dijelu III. Priloga IV.
1.  Države članice dodjeljuju EU homologaciju pojedinačnog vozila za vozila koja su sukladna sa zahtjevima utvrđenima u Dodatku 2. dijelu I. Priloga IV., odnosno, ako je riječ o vozilima za posebne namjene, u dijelu III. Priloga IV. Ova se odredba ne primjenjuje na nepotpuna vozila.
Amandman 192
Prijedlog uredbe
Članak 42. – stavak 2.
2.  Zahtjev za EU homologaciju pojedinačnog vozila podnosi proizvođač ili vlasnik vozila, ili predstavnik vlasnika pod uvjetom da ima poslovni nastan u Uniji.
2.  Zahtjev za EU homologaciju pojedinačnog vozila podnosi vlasnik vozila, proizvođač ili predstavnik proizvođača pod uvjetom da taj predstavnik ima poslovni nastan u Uniji.
Amandman 193
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 1.
1.  Države članice mogu donijeti odluku o izuzeću određenog vozila, neovisno o tome je li unikatno ili ne, od sukladnosti s jednom ili više odredaba ove Uredbe ili temeljnim zahtjevima utvrđenima regulatornim aktima koji su navedeni u Prilogu IV. ako pritom utvrde odgovarajuće alternativne zahtjeve.
1.  Države članice mogu donijeti odluku o izuzeću određenog vozila, neovisno o tome je li unikatno ili ne, od sukladnosti s jednom ili više odredaba ove Uredbe ili zahtjevima utvrđenima regulatornim aktima koji su navedeni u Prilogu IV. pod uvjetom da postave odgovarajuće alternativne zahtjeve.
Amandman 194
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 2.
2.  Zahtjev za nacionalnu homologaciju pojedinačnog vozila podnosi proizvođač ili vlasnik vozila, ili predstavnik vlasnika pod uvjetom da ima poslovni nastan u Uniji.
2.  Zahtjev za nacionalnu homologaciju pojedinačnog vozila podnosi vlasnik vozila, proizvođač ili predstavnik proizvođača pod uvjetom da taj predstavnik ima poslovni nastan u Uniji.
Amandman 195
Prijedlog uredbe
Članak 43. – stavak 6. – podstavak 1.
Oblik certifikata o nacionalnoj homologaciji pojedinačnog vozila mora biti u skladu s predloškom certifikata o EU homologaciji utvrđenim u Prilogu VI. i sadržavati barem informacije koje su potrebne za podnošenje zahtjeva za registraciju kako je predviđeno Direktivom Vijeća 1999/37/EZ28.
Oblik certifikata o nacionalnoj homologaciji pojedinačnog vozila mora biti u skladu s predloškom certifikata o EU homologaciji utvrđenim u Prilogu VI. i sadržavati barem informacije koje su u predlošku certifikata o EU homologaciji pojedinačnog vozila utvrđenog u Prilogu VI.
__________________
28 Direktiva Vijeća 1999/37/EZ od 29. travnja 1999. o dokumentima za registraciju vozila (SL L 138, 1.6.1999., str. 57.)
Amandman 196
Prijedlog uredbe
Članak 44. – stavak 3.
3.  Država članica dopušta stavljanje na raspolaganje na tržištu, registraciju ili stavljanje u upotrebu vozila za koje je druga država članica dodijelila nacionalnu homologaciju pojedinačnog vozila u skladu s člankom 43., osim ako država članica ima utemeljene razloge za vjerovati da odgovarajući alternativni zahtjevi u odnosu na koje je vozilo homologirano nisu istovjetni njezinima.
3.  Država članica dopušta stavljanje na raspolaganje na tržištu, registraciju ili stavljanje u upotrebu vozila za koje je druga država članica dodijelila nacionalnu homologaciju pojedinačnog vozila u skladu s člankom 43., osim ako država članica ima utemeljene razloge za vjerovati da odgovarajući alternativni zahtjevi u odnosu na koje je vozilo homologirano nisu istovjetni njezinima ili da vozilo ne udovoljava tim zahtjevima.
Amandman 197
Prijedlog uredbe
Članak 45. – stavak 1.
1.  Postupci utvrđeni člancima 43. i 44. mogu se primjenjivati na određeno vozilo u uzastopnim stupnjevima njegova dovršenja u skladu s višestupanjskom homologacijom.
1.  Postupci utvrđeni člancima 42. i 43. mogu se primjenjivati na određeno vozilo u uzastopnim stupnjevima njegova dovršenja u skladu s višestupanjskom homologacijom. Za vozila koja su odobrena u višestupanjskoj homologaciji primjenjuje se Prilog XVII.
Amandman 198
Prijedlog uredbe
Članak 45. – stavak 2.
2.  Postupcima utvrđenima člancima 43. i 44. ne može se zamijeniti međustupanj u uobičajenom slijedu višestupanjske homologacije te se oni ne mogu primijeniti u svrhu pribavljanja homologacije za prvi stupanj proizvodnje vozila.
2.  Postupcima utvrđenima člancima 42. i 43. ne zamjenjuje se međustupanj u uobičajenom slijedu višestupanjske homologacije te se oni ne primjenjuju u svrhu pribavljanja homologacije za prvi stupanj proizvodnje vozila.
Amandman 199
Prijedlog uredbe
Članak 46. – stavak 1. – podstavak 2.
Na raspolaganje na tržištu ili u upotrebu mogu se stavljati nepotpuna vozila, ali nacionalna tijela koja su nadležna za registraciju vozila mogu odbiti izdati registraciju, kao i ne dopustiti da se takva vozila upotrebljavaju na cesti.
Nepotpuna vozila mogu se staviti na raspolaganje na tržištu, ali nacionalna tijela koja su nadležna za registraciju vozila mogu odbiti izdati registraciju, stavljanje u upotrebu i ne dopustiti da se takva vozila upotrebljavaju na cesti.
Amandman 201
Prijedlog uredbe
Članak 47. – stavak 1. – podstavak 2.
Prvi podstavak primjenjuje se samo na vozila koja se već nalaze na državnom području Unije, a koja nisu stavljena na raspolaganje na tržištu, registrirana ni stavljena u upotrebu prije nego što je istekla valjanost njihove EU homologacije.
Prvi podstavak primjenjuje se samo na vozila koja se već nalaze na državnom području Unije, a koja nisu registrirana ni stavljena u upotrebu prije nego što je istekla valjanost njihove EU homologacije.
Amandman 202
Prijedlog uredbe
Članak 47. – stavak 3. – podstavak 1.
Proizvođač koji želi staviti na raspolaganje na tržištu, registrirati ili staviti u upotrebu vozila na kraju serije u skladu sa stavkom 1. podnosi zahtjev u tu svrhu nacionalnom nadležnom tijelu države članice koja je dodijelila EU homologaciju. U tom se zahtjevu navode svi tehnički ili ekonomski razlozi zbog kojih ta vozila nisu sukladna s novim zahtjevima za homologaciju te VIN-ovi predmetnih vozila.
Proizvođač koji želi staviti na raspolaganje na tržištu, registrirati ili staviti u upotrebu vozila na kraju serije u skladu sa stavkom 1. podnosi zahtjev u tu svrhu homologacijskom tijelu države članice koja je dodijelila EU homologaciju. U tom se zahtjevu navode svi tehnički ili ekonomski razlozi zbog kojih ta vozila nisu sukladna s novim zahtjevima za homologaciju te VIN-ovi predmetnih vozila.
Amandman 203
Prijedlog uredbe
Članak 47. – stavak 3. – podstavak 2.
Predmetno nacionalno nadležno tijelo u roku od tri mjeseca od zaprimanja navedenog zahtjeva donosi odluku o tome hoće li dopustiti stavljanje na tržište, registraciju ili stavljanje u upotrebu navedenih vozila na državnom području predmetne države članice i utvrđuje broj vozila za koji je moguće dodijeliti dopuštenje.
Predmetno nacionalno homologacijsko tijelo u roku od tri mjeseca od zaprimanja navedenog zahtjeva donosi odluku o tome hoće li dopustiti stavljanje na tržište, registraciju ili stavljanje u upotrebu navedenih vozila na državnom području predmetne države članice i utvrđuje broj vozila za koji je moguće dodijeliti dopuštenje.
Amandman 204
Prijedlog uredbe
Članak 47. – stavak 4.
4.  Vozila proizvedena na kraju serije mogu se stavljati na raspolaganje na tržištu, registrirati ili stavljati u upotrebu u Uniji samo ako imaju valjan certifikat o sukladnosti koji je bio valjan najmanje tri mjeseca nakon što je izdan, ali za koji je homologacija prestala biti valjana na temelju članka 33. stavka 2. točke (a).
4.  Vozila proizvedena na kraju serije mogu se registrirati ili stavljati u upotrebu u Uniji samo ako imaju valjan certifikat o sukladnosti koji je bio valjan najmanje tri mjeseca nakon što je izdan, ali za koji je homologacija prestala biti valjana na temelju članka 33. stavka 2. točke (a).
Amandman 205
Prijedlog uredbe
Članak 47. – stavak 6.
6.  Države članice pohranjuju VIN-ove vozila za koja su dopustile da ih se stavi na raspolaganje na tržištu, registrira ili stavi u upotrebu u skladu s ovim člankom.
6.  Države članice pohranjuju VIN-ove vozila za koja su dopustile da ih se registrira ili stavi u upotrebu u skladu s ovim člankom.
Amandman 206
Prijedlog uredbe
Članak 49. – naslov
Postupanje s vozilima, sustavima, sastavnim dijelovima ili zasebnim tehničkim jedinicama koji predstavljaju ozbiljan rizik na nacionalnoj razini
Nacionalna evaluacija vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica za koje se sumnja da predstavljaju ozbiljan rizik ili koji su nesukladni
Amandman 207
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 1.
1.  Tijela za nadzor tržišta jedne države članice koja su poduzela mjere u skladu s člankom 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 i člankom 8. ove Uredbe ili imaju dovoljno razloga za vjerovati da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica obuhvaćeni ovom Uredbom predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost osoba ili za druge aspekte zaštite javnih interesa obuhvaćenih ovom Uredbom, bez odgode o svojim saznanjima obavješćuju homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju.
1.  Ako na temelju nadzora tržišta ili informacija dobivenih od homologacijskih tijela i proizvođača ili putem prigovora, tijela za nadzor tržišta jedne države članice imaju razloga vjerovati da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica obuhvaćeni ovom Uredbom predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost osoba ili za druge aspekte zaštite javnih interesa obuhvaćenih ovom Uredbom, ili da ne ispunjavaju zahtjeve utvrđene ovom Uredbom, ta tijela za nadzor tržišta provode evaluaciju predmetnog vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica obuhvaćajući sve zahtjeve utvrđene ovom Uredbom. Odgovarajući gospodarski subjekti u potpunosti surađuju s tijelima za nadzor tržišta.
Amandman 208
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 2. – podstavak 1.
Homologacijsko tijelo iz stavka 1. provodi evaluaciju u odnosu na vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu kojom su obuhvaćeni svi zahtjevi utvrđeni ovom Uredbom. Odgovarajući gospodarski subjekti moraju u potpunosti surađivati s homologacijskim tijelima i tijelima za nadzor tržišta.
Briše se.
Amandman 209
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 2. – podstavak 21.a (novi)
Na procjenu rizika proizvoda primjenjuje se članak 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008.
Amandman 210
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 2. – podstavak 3.
Na mjere ograničavanja navedene u drugom podstavku primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.
Briše se.
Amandman 211
Prijedlog uredbe
Članak 49. – stavak 3.
3.   Odgovarajuće homologacijsko tijelo obavješćuje Komisiju i druge države članice o rezultatima evaluacije iz stavka 1. i mjeri koja se zahtijeva od gospodarskog subjekta.
Briše se.
Amandman 212
Prijedlog uredbe
Članak 49.a (novi)
Članak 49.a
Nacionalni postupak s vozilima, sustavima, sastavnim dijelovima ili zasebnim tehničkim jedinicama koji predstavljaju ozbiljan rizik ili su nesukladni
1.   Ako nakon provođenja evaluacije u skladu s člankom 49. tijela za nadzor tržišta jedne države članice zaključe da vozilo, sustav, sastavni dijelovi ili zasebna tehnička jedinica predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje ili sigurnost osoba ili za druge aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovom Uredbom ili da nisu sukladni ovoj Uredbi, ona zahtijevaju da relevantni gospodarski subjekt bez odgode poduzme sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi se osiguralo da dotično vozilo, sustav, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice prilikom stavljanja na tržište, registracije ili stavljanja u upotrebu više ne predstavljaju rizik ili da nisu nesukladni.
2.   U skladu s obvezama iz stavaka od 11. do 19. gospodarski subjekt osigurava da su poduzete sve odgovarajuće korektivne mjere u odnosu na sva predmetna vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice koje je stavio na tržište, registrirao ili stavio u upotrebu u Uniji.
3.   Ako gospodarski subjekt ne poduzme odgovarajuće korektivne mjere u roku navedenom u stavku 1., ili ako rizik iziskuje brzu mjeru, nacionalna tijela poduzimaju sve odgovarajuće privremene mjere ograničavanja kako bi se zabranilo ili ograničilo stavljanje na raspolaganje na tržištu, registriranje ili stavljanje u upotrebu dotičnih vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica na njihovu nacionalnom tržištu, odnosno kako bi ih se povuklo s navedenog tržišta ili opozvalo.
Na mjere ograničavanja navedene u ovom podstavku primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.
Amandman 213
Prijedlog uredbe
Članak 50. – naslov
Postupci obavješćivanja i postupci povodom prigovora s obzirom na mjere ograničavanja poduzete na nacionalnoj razini
Korektivne mjere i mjere ograničavanja na razini EU-a
Amandman 214
Prijedlog uredbe
Članak 50. – stavak 1. – podstavak 1.
Nacionalna nadležna tijela bez odgode obavješćuju Komisiju i druge države članice o mjerama ograničavanja poduzetima u skladu s člankom 49. stavcima 1. i 5.
Država članica koja poduzima korektivne mjere ili mjere ograničavanja u skladu s člankom 50, stavcima 1. i 3. bez odgode obavještava Komisiju i druge države članice uz pomoć elektroničkog sustava iz članka 22. Uredbe (EZ) br. 765/2008. Ta država članica isto tako o svojim zaključcima odmah obavještava homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju.
Amandman 215
Prijedlog uredbe
Članak 50. – stavak 1. – podstavak 2.
Dostavljene informacije uključuju sve raspoložive podatke, posebno podatke potrebne za identifikaciju nesukladnog vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, njihova podrijetla, prirode navodne nesukladnosti i uključenog rizika, podatke o prirodi i trajanju poduzetih nacionalnih mjera ograničavanja te obrazloženje koje je dostavio odgovarajući gospodarski subjekt.
2.   Dostavljene informacije uključuju sve raspoložive podatke, posebno podatke potrebne za identifikaciju dotičnog vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, njihova podrijetla, prirode nesukladnosti i/ili uključenog rizika, podatke o prirodi i trajanju poduzetih korektivnih mjera i mjera ograničavanja te obrazloženje koje je dostavio odgovarajući gospodarski subjekt. Također se u njima navodi je li rizik posljedica sljedećeg:
(a)   vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica ne ispunjava zahtjeve koji se odnose na zdravlje ili sigurnost osoba, zaštitu okoliša ili druge aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovom Uredbom;
(b)   postoje nedostaci u mjerodavnim regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV.
Amandman 216
Prijedlog uredbe
Članak 50. – stavak 2.
2.   Homologacijsko tijelo iz članka 49. stavka 1. navodi je li nesukladnost posljedica toga da:
Briše se.
(a)   vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica ne ispunjava zahtjeve koji se odnose na zdravlje ili sigurnost osoba, zaštitu okoliša ili druge aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovom Uredbom; ili
(b)   postoje nedostaci u mjerodavnim regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV.
Amandman 217
Prijedlog uredbe
Članak 50. – stavak 3.
3.   Države članice, osim države članice koja je pokrenula postupak, u roku od mjesec dana od zaprimanja informacija iz stavka 1. obavješćuju Komisiju i druge države članice o svim donesenim mjerama ograničavanja i svim dodatnim raspoloživim informacijama koje se odnose na nesukladnost predmetnog vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice te, ako se ne slažu s nacionalnom mjerom o kojoj su obaviještene, ulažu svoje prigovore.
Briše se.
Amandman 218
Prijedlog uredbe
Članak 50. – stavak 3.a (novi)
3.a   Ako u roku od jednog mjeseca od obavijesti iz stavka 1. nijedna država članica ni Komisija ne uloži prigovor na korektivnu mjeru ili mjeru ograničavanja koju je poduzela država članica, ta se mjera smatra opravdanom. Druge države članice osiguravaju da se poduzmu jednake korektivne mjere ili mjere ograničavanja u odnosu na predmetno vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu.
Amandman 219
Prijedlog uredbe
Članak 50. – stavak 4.
4.  Ako druga država članica ili Komisija u roku od mjesec dana od zaprimanja informacija iz stavka 1. uloži prigovor na mjeru ograničavanja koju je poduzela država članica, Komisija evaluira tu mjeru u skladu s člankom 51.
4.  Ako država članica ili Komisija u roku od jednog mjeseca nakon obavješćivanja iz stavka 1. uloži prigovor na korektivnu mjeru ili mjeru ograničavanja koju je poduzela država članica odnosno ako Komisija smatra da je nacionalna mjera u suprotnosti sa zakonodavstvom Unije, Komisija se bez odgode savjetuje s državama članicama i odgovarajućim gospodarskim subjektima.
Amandman 220
Prijedlog uredbe
Članak 50. – stavak 5.
5.  Ako u roku od jednog mjeseca od primitka informacija iz stavka 1. nijedna država članica ni Komisija ne uloži prigovor na mjeru ograničavanja koju je poduzela država članica, ta se mjera smatra opravdanom. Druge države članice osiguravaju da se poduzmu slične mjere ograničavanja u odnosu na predmetno vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu.
5.  Na temelju zaključaka tog savjetovanja Komisija donosi provedbene akte o usklađenim korektivnim mjerama ili mjerama ograničavanja na razini Unije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.
Komisija te provedbene akte upućuje svim državama članicama i o tome odmah obavješćuje odgovarajuće gospodarske subjekte. Države članice primjenjuju te provedbene akte bez odgode te o tome obavješćuju Komisiju.
Amandman 221
Prijedlog uredbe
Članak 50. – stavak 5.a (novi)
5.a   Ako Komisija smatra da je nacionalna mjera neopravdana, ona donosi provedbene akte kojima se od dotične države članice zahtijeva da povuče ili prilagodi mjeru. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.
Amandman 222
Prijedlog uredbe
Članak 50. – stavak 5.b (novi)
5.b   Ako se smatra da je nacionalna mjera opravdana, a rizik nesukladnosti pripisuje se nedostacima regulatornih akata navedenih u Prilogu IV., Komisija predlaže sljedeće:
(a)   kad je riječ o regulatornim aktima, potrebne izmjene predmetnog akta;
(b)   kad je riječ o pravilnicima UNECE-a, nacrt potrebnih izmjena odgovarajućih pravilnika UNECE-a u skladu s odredbama Priloga III. Odluci Vijeća 97/836/EZ.
Amandman 223
Prijedlog uredbe
Članak 51.
Članak 51.
Briše se.
Zaštitni postupak Unije
1.   Ako se tijekom postupka utvrđenog člankom 50. stavcima 3. i 4. uloži prigovor na mjeru ograničavanja koju je poduzela država članica odnosno ako Komisija smatra da nacionalna mjera nije u skladu sa zakonodavstvom Unije, Komisija bez odgode evaluira nacionalnu mjeru nakon što se savjetovala s državama članicama i odgovarajućim gospodarskim subjektima. Na temelju rezultata te evaluacije Komisija donosi odluku kojom se određuje je li nacionalna mjera opravdana ili ne. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.
Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama i o njoj odmah obavješćuje odgovarajuće gospodarske subjekte. Države članice provode odluku Komisije bez odgode i o tome obavješćuju Komisiju.
2.   Ako Komisija smatra da je nacionalna mjera opravdana, sve države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se nesukladno vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica povuče s njihova tržišta i o tome obavješćuju Komisiju. Ako Komisija smatra da nacionalna mjera nije opravdana, predmetna država članica povlači ili prilagođava mjeru u skladu s odlukom Komisije iz stavka 1.
3.   Ako se smatra da je nacionalna mjera opravdana i pripisuje se nedostacima regulatornih akata navedenih u Prilogu IV., Komisija predlaže odgovarajuće mjere:
(a)   kad je riječ o regulatornim aktima, Komisija predlaže potrebne izmjene predmetnog akta;
(b)   kad je riječ o pravilnicima UNECE-a, Komisija predlaže nacrt potrebnih izmjena odgovarajućih pravilnika UNECE-a u skladu s odredbama Priloga III. Odluci Vijeća 97/836/EZ.
Amandman 224
Prijedlog uredbe
Članak 51.a (novi)
Članak 51.a
Korektivne mjere i mjere ograničavanja nakon nadzora tržišta koje provodi Komisija
1.   Ako nakon provođenja provjera u skladu s člankom 9. Komisija zaključi da vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje ili sigurnost osoba ili za druge aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovom Uredbom ili da nisu sukladni ovoj Uredbi, ona zahtijeva da relevantni gospodarski subjekt bez odgode poduzme sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi se osiguralo da vozilo, sustav, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice u pitanju prilikom stavljanja na tržište, registracije ili stavljanja u upotrebu više ne predstavljaju rizik ili da nisu nesukladni.
Ako gospodarski subjekt ne poduzme odgovarajuće korektivne mjere u roku navedenom u prvom podstavku ili ako rizik iziskuje brzu mjeru, Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuje korektivna mjera ili mjera ograničavanja koju smatra nužnom na razini Unije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.
Komisija te provedbene akte upućuje svim državama članicama i o njoj odmah obavješćuje odgovarajuće gospodarske subjekte. Države članice primjenjuju te provedbene akte bez odgode te o tome obavješćuju Komisiju.
2.   Ako se rizik ili nesukladnost pripisuje nedostacima regulatornih akata navedenih u Prilogu IV., Komisija predlaže sljedeće:
(a)   kad je riječ o regulatornim aktima, potrebne izmjene predmetnog akta;
(b)   kad je riječ o pravilnicima UNECE-a, nacrt potrebnih izmjena odgovarajućih pravilnika UNECE-a u skladu s odredbama Priloga III. Odluci Vijeća 97/836/EZ.
Amandman 225
Prijedlog uredbe
Članak 52.
Članak 52.
Briše se.
Sukladna vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice koji predstavljaju ozbiljan rizik za sigurnost ili mogu ozbiljno naštetiti zdravlju i okolišu
1.   Ako država članica nakon provedene evaluacije na temelju članka 49. stavka 1. zaključi da vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice, iako su sukladni s primjenjivim zahtjevima ili su odgovarajuće označeni, predstavljaju ozbiljan rizik za sigurnost ili mogu ozbiljno naštetiti okolišu ili javnom zdravlju, ona zahtijeva od odgovarajućega gospodarskog subjekta da poduzme sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi se osiguralo da predmetno vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica prilikom stavljanja na tržište, registracije ili stavljanja u upotrebu više ne predstavlja takav rizik ili poduzima mjere ograničavanja kako bi se vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica povukli s tržišta ili opozvali u razumnom roku, razmjerno prirodi rizika.
Država članica može odbiti registrirati takva vozila dok gospodarski subjekt ne poduzme sve odgovarajuće korektivne mjere.
2.   Gospodarski subjekt osigurava da se poduzmu odgovarajuće korektivne mjere s obzirom na sva vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice iz stavka 1.
3.   Države članice u roku od mjesec dana od zahtjeva iz stavka 1. dostavljaju Komisiji i drugim državama članicama sve raspoložive informacije, posebno podatke potrebne za identifikaciju predmetnog vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, podrijetla i dobavnog lanca vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, podatke o prirodi uključenog rizika te prirodi i trajanju poduzetih nacionalnih mjera ograničavanja.
4.   Komisija se bez odgode savjetuje s državama članicama i odgovarajućim gospodarskim subjektima i posebno homologacijskim tijelom koje je dodijelilo homologaciju te evaluira poduzete nacionalne mjere. Na temelju te evaluacije Komisija odlučuje je li nacionalna mjera iz stavka 1. opravdana i prema potrebi predlaže odgovarajuće mjere. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.
5.   Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama i o njoj odmah obavješćuje odgovarajuće gospodarske subjekte.
Amandman 226
Prijedlog uredbe
Članak 53.
Članak 53.
Briše se.
Opće odredbe o nesukladnim vozilima, sustavima, sastavnim dijelovima ili zasebnim tehničkim jedinicama
1.   Ako vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice kojima je priložen certifikat o sukladnosti ili koji nose homologacijsku oznaku nisu sukladni s homologiranim tipom ili nisu u skladu s ovom Uredbom ili su homologirani na temelju netočnih podataka, homologacijska tijela, tijela za nadzor tržišta ili Komisija mogu poduzeti potrebne mjere ograničavanja u skladu s člankom 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008 kako bi zabranili ili ograničili stavljanje na raspolaganje na tržištu, registraciju ili ulazak u službu na tržištu nesukladnih vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica ili ih povukli s tržišta ili ih opozvali, uključujući povlačenje homologacije od strane homologacijskog tijela koje je izdalo homologaciju, sve dok predmetni gospodarski subjekt ne poduzme sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica postali sukladni.
2.   Za potrebe stavka 1., odstupanja od podataka iz certifikata o EU homologaciji ili opisne dokumentacije smatra se nesukladnošću s homologiranim tipom.
Amandman 227
Prijedlog uredbe
Članak 54. – naslov
Postupci obavješćivanja i postupci povodom prigovora u pogledu nesukladnih vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica
Nesukladna EU homologacija
Amandman 228
Prijedlog uredbe
Članak 54. – stavak 1.
1.  Ako homologacijsko tijelo ili tijelo za nadzor tržišta utvrdi da vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice nisu sukladni s ovom Uredbom ili da je homologacija dodijeljena na temelju netočnih podataka ili da vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice koji imaju certifikate o sukladnosti ili homologacijsku oznaku nisu sukladni s homologiranim tipom, ono može poduzeti sve odgovarajuće mjere ograničavanja u skladu s člankom 53. stavkom 1.
1.  Ako homologacijsko tijelo utvrdi da dodijeljena homologacija nije u skladu s ovom Uredbom, ono odbija priznati takvu homologaciju. Ono obavještava homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju, druge države članice i Komisiju.
Amandman 229
Prijedlog uredbe
Članak 54. – stavak 2.
2.  Homologacijsko tijelo ili tijelo za nadzor tržišta ili Komisija također zahtijevaju od homologacijskog tijela koje je dodijelilo EU homologaciju tipa da provjerava da su vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice u proizvodnji i dalje sukladni s homologiranim tipom ili, ako je primjenjivo, da vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice koji su već stavljeni na tržište ponovno postanu sukladni.
2.  Ako u roku od jednog mjeseca od obavijesti homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju potvrdi nesukladnost homologacije, ono je povlači.
Amandman 230
Prijedlog uredbe
Članak 54. – stavak 3.
3.   Ako je riječ o homologaciji tipa vozila kao cjeline pri čemu je uzrok nesukladnosti sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica, zahtjev iz stavka 2. upućuje se i homologacijskom tijelu koje je dodijelilo EU homologaciju za taj sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu.
Briše se.
Amandman 231
Prijedlog uredbe
Članak 54. – stavak 4.
4.   Ako je riječ o višestupanjskoj homologaciji pri čemu je uzrok nesukladnosti dovršenog vozila sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica koji čine dio nepotpunog vozila ili sâmo nepotpuno vozilo, zahtjev iz stavka 2. upućuje se i homologacijskom tijelu koje je dodijelilo EU homologaciju za taj sustav, sastavni dio, zasebnu tehničku jedinicu ili nepotpuno vozilo.
Briše se.
Amandman 232
Prijedlog uredbe
Članak 54. – stavak 5.
5.   Nakon zaprimanja zahtjeva iz stavaka 1. do 4. homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju provodi evaluaciju u pogledu tog vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice pri čemu moraju biti zadovoljeni svi zahtjevi utvrđeni ovom Uredbom. Homologacijsko tijelo također provjerava podatke na temelju kojih je dodijeljena homologacija. Relevantni gospodarski subjekti moraju u potpunosti surađivati s homologacijskim tijelom.
Briše se.
Amandman 233
Prijedlog uredbe
Članak 54. – stavak 6.
Briše se.
Amandman 234
Prijedlog uredbe
Članak 54. – stavak 7.
7.   Nacionalna tijela koja poduzimaju mjere ograničavanja u skladu s člankom 53. stavkom 1. o tome odmah moraju obavijestiti Komisiju i ostale države članice.
Briše se.
Amandman 235
Prijedlog uredbe
Članak 54. – stavak 8. – podstavak 1.
Ako u roku od mjesec dana nakon obavijesti o mjerama ograničavanja koje je poduzelo homologacijsko tijelo ili tijelo za nadzor tržišta u skladu s člankom 53. stavkom 1. druga država članica uputi prigovor u vezi s mjerom ograničavanja o kojoj je obaviještena, ili ako Komisija utvrdi nesukladnost u skladu s člankom 9. stavkom 5., Komisija se bez odgode savjetuje s državama članicama i predmetnim gospodarskim subjektom ili subjektima i posebno s homologacijskim tijelom koje je dodijelilo homologaciju te evaluira nacionalnu mjeru koja je poduzeta. Na temelju te evaluacije Komisija može odlučiti poduzeti potrebne mjere ograničavanja koje su predviđene u članku 53. stavku 1. donošenjem provedbenih akata. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.
Ako u roku od mjesec dana nakon obavijesti da je homologacijsko tijelo odbilo dodijeliti homologaciju, homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju uloži prigovor, Komisija se bez odgode savjetuje s državama članicama, posebno s homologacijskim tijelom koje je dodijelilo homologaciju i s relevantnim gospodarskim subjektom.
Amandman 236
Prijedlog uredbe
Članak 54. – stavak 8.a (novi)
8.a   Na temelju te evaluacije Komisija donosi provedbene akte koji sadrže njezinu odluku o tome je li odbijanje EU homologacije koje je usvojeno u skladu sa stavkom 1. opravdano. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.
Amandman 237
Prijedlog uredbe
Članak 54. – stavak 8.b (novi)
8.b   Ako nakon provjera Komisije u skladu s člankom 9. ona smatra da homologacija koja je dodijeljena nije u skladu s ovom Uredbom, Komisija se bez odgode savjetuje s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektom te posebno s homologacijskim tijelom koje je dodijelilo homologaciju. Nakon takvog savjetovanja Komisija donosi provedbene akte koji sadrže njezinu odluku o tome je li homologacija koja je dodijeljena sukladna ovoj Uredbi. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.
Amandman 238
Prijedlog uredbe
Članak 54. – stavak 9.
9.  Ako u roku od jednog mjeseca od obavijesti o mjerama ograničavanja koje su poduzete u skladu s člankom 53. stavkom 1. nijedna država članica ni Komisija ne uloži prigovor na mjeru ograničavanja koju je poduzela država članica, ta se mjera smatra opravdanom. Druge države članice osiguravaju da se poduzmu slične mjere ograničavanja u odnosu na predmetno vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu.
9.  Za proizvode obuhvaćene nesukladnom homologacijom koji su već stavljeni na raspolaganje na tržište, primjenjuju se članci od 49. do 53.
Amandman 239
Prijedlog uredbe
Članak 55.
[...]
Briše se.
Amandman 240
Prijedlog uredbe
Članak 56.
[...]
Briše se.
Amandman 241
Prijedlog uredbe
Članak 57.
Članak 57.
Briše se.
Opće odredbe o opozivu vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica
1.   Proizvođač kojem je dodijeljena homologacija tipa vozila kao cjeline i koji je dužan opozvati vozila u skladu s člankom 12. stavkom 1., člankom 15. stavkom 1., člankom 17. stavkom 2., člankom 49. stavkom 1., člankom 49. stavkom 6., člankom 51. stavkom 4., člankom 52. stavkom 1. i člankom 53. stavkom 1. ove Uredbe ili člankom 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 o tome odmah mora obavijestiti homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju tipa vozila kao cjeline.
2.   Proizvođač sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica kojem je dodijeljena EU homologacija i koji je dužan opozvati sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice u skladu s člankom 12. stavkom 1., člankom 15. stavkom 1., člankom 17. stavkom 2., člankom 49. stavkom 1., člankom 49. stavkom 6., člankom 51. stavkom 4., člankom 52. stavkom 1. i člankom 53. stavkom 1. ove Uredbe ili člankom 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 o tome odmah mora obavijestiti homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju.
3.   Proizvođač predlaže homologacijskom tijelu koje je dodijelilo homologaciju skup odgovarajućih korektivnih mjera kako bi se postigla sukladnost vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica, a ako je potrebno i neutralizirao ozbiljan rizik iz članka 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008.
Homologacijsko tijelo provodi evaluaciju kako bi provjerilo jesu li predložene korektivne mjere dovoljne i pravovremene te o korektivnim mjerama koje je odobrilo bez odgode obavješćuje druge države članice i Komisiju.
Amandman 242
Prijedlog uredbe
Članak 58.
[...]
Briše se.
Amandman 243
Prijedlog uredbe
Članak 59.
Članak 59.
Briše se.
Pravo gospodarskih subjekata na saslušanje, obavješćivanje o odlukama i raspoloživim pravnim lijekovima
1.   Osim u slučajevima kada je potrebno hitno djelovanje zbog ozbiljnog rizika za zdravlje ljudi, sigurnost i okoliš, predmetni gospodarski subjekt mora imati mogućnost prigovora nacionalnom tijelu u primjerenom razdoblju prije nego nacionalna tijela država članica donesu bilo kakve mjere u skladu s člancima 49. do 58.
Ako je mjera donesena bez saslušanja gospodarskog subjekta, mora mu se pružiti mogućnost prigovora što je prije moguće, a nacionalno tijelo nakon toga odmah preispituje poduzetu mjeru.
2.   Za svaku mjeru koju nacionalna tijela donesu mora se navesti točne razloge na kojima se temelji.
Ako se mjera odnosi na određenog gospodarskog subjekta, bez odlaganja ga se obavješćuje o toj mjeri, o pravnim lijekovima koji mu prema zakonu dotične države članice stoje na raspolaganju i o rokovima kojima takvi pravni lijekovi podliježu.
Ako mjera ima opću primjenu, objavljuje se na odgovarajući način u nacionalnom službenom glasilu ili ekvivalentnom instrumentu.
3.   Svaka mjera koju donese nacionalna vlast odmah se povlači ili mijenja ako gospodarski subjekt pokaže da su poduzete djelotvorne korektivne mjere.
Amandman 244
Prijedlog uredbe
Članak 60. – stavak 3. – podstavak 2.
U tom se delegiranom aktu navode datumi obvezne primjene pravilnika UNECE-a ili njegovih izmjena i prijelazne odredbe, prema potrebi.
U tom se delegiranom aktu navode datumi obvezne primjene pravilnika UNECE-a ili njegovih izmjena te on sadrži, prema potrebi, prijelazne odredbe i, posebice za potrebe homologacije, podatke o prvoj registraciji i stavljanju u upotrebu sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica, kad je to relevantno.
Amandman 245
Prijedlog uredbe
Članak 63. – stavak 1.
1.  Proizvođač ne smije davati nikakve tehničke informacije povezane s podacima o tipu vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice predviđenima ovom Uredbom ili delegiranim ili provedbenim aktima donesenima na temelju ove Uredbe koje se razlikuju od podataka o tipu koji je homologiralo homologacijsko tijelo.
1.  Proizvođač ne smije davati nikakve tehničke informacije povezane s podacima o tipu vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice predviđenima ovom Uredbom ili delegiranim ili provedbenim aktima donesenima na temelju ove Uredbe, ili u regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV., koje se razlikuju od podataka o tipu koji je homologiralo homologacijsko tijelo.
Amandman 246
Prijedlog uredbe
Članak 65. – stavak 1. – podstavak 1.
Proizvođači moraju omogućiti neovisnim subjektima neograničen i standardiziran pristup informacijama povezanima s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD) u vozilu, dijagnostičkoj i drugoj opremi te alatima, što uključuje odgovarajuća programska rješenja, kao i informacijama za popravak i održavanje vozila.
Proizvođači moraju omogućiti neovisnim subjektima neograničen, standardiziran i nediskriminirajući pristup informacijama povezanima s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD) u vozilu, dijagnostičkoj i drugoj opremi te alatima, što uključuje potpuni referentni materijal i verzije za preuzimanje odgovarajućeg softvera, kao i informacijama za popravak i održavanje vozila. Informacije su predstavljene na lako dostupan način u obliku strojno čitljivih i elektronički obradivih skupova podataka. Neovisni subjekti imaju pristup dijagnostičkim uslugama na daljinu kojima se služe proizvođači, ovlašteni trgovci i serviseri.
Amandman 247
Prijedlog uredbe
Članak 65. – stavak 2. – podstavak 2.
Informacije povezane s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD) u vozilu i informacije za popravak i održavanje vozila dostupne su na internetskim stranicama proizvođača u standardiziranom obliku ili, ako to nije moguće zbog prirode informacija, u drugom primjerenom obliku. Konkretno, taj se pristup odobrava tako da se pritom ne diskriminira u usporedbi s ovlaštenim trgovcima i serviserima s obzirom na sadržaj koji je pružen ili pristup koji je odobren.
Informacije povezane s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD) u vozilu i informacije za popravak i održavanje vozila dostupne su na internetskim stranicama proizvođača u standardiziranom obliku ili, ako to nije moguće zbog prirode informacija, u drugom primjerenom obliku. Kad je riječ o neovisnim subjektima koji nisu serviseri, informacije se također daju u strojno čitljivom obliku koji se može obraditi elektronički uobičajeno dostupnim informatičkim alatima i softverima te koji omogućava neovisnim subjektima da izvršavaju zadatke povezane sa svojim aktivnostima u lancu opskrbe na preprodajom tržištu.
Amandman 248
Prijedlog uredbe
Članak 65. – stavak 3.a (novi)
3.a   Za potrebe ugrađenog dijagnostičkog sustava (OBD) u vozilu, dijagnostike, popravka i održavanja vozila, izravan tok podataka vozila stavlja se na raspolaganje preko standardiziranog priključka kako je navedeno u Pravilniku UN-a br. 83, Prilogu XI., Dodatku 1. stavku 6.5.1.4 i Pravilniku UN-a br. 49, Prilogu 9B.
Amandman 249
Prijedlog uredbe
Članak 65. – stavak 10.
10.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. radi izmjene i dopune Priloga XVIII. kako bi se ažuriranjem zahtjeva koji se odnose na pristup informacijama povezanima s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD) i informacijama za popravak i održavanje vozila te donošenjem i objedinjavanjem normi iz stavaka 2. i 3. uzeo u obzir tehnički i regulatorni razvoj ili spriječila zlouporaba.
10.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. radi izmjene i dopune Priloga XVIII. kako bi se ažuriranjem zahtjeva koji se odnose na pristup informacijama povezanima s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD) i informacijama za popravak i održavanje vozila te donošenjem i objedinjavanjem normi iz stavaka 2. i 3. uzeo u obzir tehnički i regulatorni razvoj ili spriječila zlouporaba. Komisija je dodatno ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. radi izmjene ove Uredbe izradom Priloga XVIIIA za rješavanje tehnološkog razvoja na području digitalne razmjene podataka putem bežične mreže širokog područja, čime se neovisnim subjektima i dalje omogućuje izravni pristup podacima u vozilu i resursima te se, osim toga, osigurava neutralnost u pogledu tržišnog natjecanja zahvaljujući tehničkom dizajnu.
Amandman 250
Prijedlog uredbe
Članak 66. – stavak 2.
2.  Završni proizvođač odgovoran je za to da se neovisnim subjektima pruže informacije o vozilu kao cjelini.
2.  U slučaju višestupanjske homologacije završni proizvođač odgovoran je za osiguranje pristupa informacijama povezanima s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD), informacijama o popravku i održavanju s obzirom na vlastiti stupanj ili stupnjeve proizvodnje te na poveznicu s prethodnim stupnjem ili stupnjevima.
Amandman 251
Prijedlog uredbe
Članak 67. – stavak 1.
1.  Proizvođač može naplatiti razumne i razmjerne naknade za pristup informacijama za popravak i održavanje vozila, osim evidenciji iz članka 65. stavka 8. Naknadama se ne smije odvraćati od pristupa tim informacijama ako je riječ o tome da pri utvrđivanju njihova iznosa nije uzeta u obzir mjera u kojoj se neovisni subjekt koristi informacijama.
1.  Proizvođač može naplatiti razumne i razmjerne naknade za pristup informacijama za popravak i održavanje vozila, osim evidenciji iz članka 65. stavka 9. Naknadama se ne smije odvraćati od pristupa tim informacijama ako je riječ o tome da pri utvrđivanju njihova iznosa nije uzeta u obzir mjera u kojoj se neovisni subjekt koristi informacijama.
Amandman 252
Prijedlog uredbe
Članak 69. – stavak 3.
3.  Ako neovisni subjekt ili trgovinsko udruženje koje zastupa neovisne subjekte uloži pritužbu homologacijskom tijelu u kojoj navodi da proizvođač nije postupao u skladu s člancima od 65. do 70., homologacijsko tijelo obavlja kontrolu kako bi se provjerila sukladnost proizvođača.
3.  Ako neovisni subjekt ili trgovinsko udruženje koje zastupa neovisne subjekte uloži pritužbu homologacijskom tijelu u kojoj navodi da proizvođač nije postupao u skladu s člancima od 65. do 70., homologacijsko tijelo obavlja kontrolu kako bi se provjerila sukladnost proizvođača. Homologacijsko tijelo traži od homologacijskog tijela koje je dodijelilo homologaciju tipa vozila kao cjeline da istraži pritužbu te nakon toga traži dokaze od proizvođača vozila da je sustav sukladan ovoj Uredbi. Rezultati istrage priopćavaju se u roku od tri mjeseca od zahtjeva upućenog nacionalnom homologacijskom tijelu i neovisnom subjektu ili trgovinskom udruženju u pitanju.
Amandman 253
Prijedlog uredbe
Članak 71. – stavak 1.
1.  Homologacijsko tijelo koje je imenovala država članica u skladu s člankom 7. stavkom 3., u daljnjem tekstu „homologacijsko tijelo”, odgovorno je za ocjenjivanje, imenovanje, prijavljivanje i nadziranje tehničkih službi, uključujući, gdje je to primjenjivo, podugovaratelje ili društva kćeri tih tehničkih službi.
1.  Homologacijsko tijelo koje je imenovala država članica u skladu s člankom 7. stavkom 3. ili akreditacijsko tijelo u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 (zajedno „tijelo nadležno za imenovanje”) odgovorno je za ocjenjivanje, imenovanje, prijavljivanje i nadziranje tehničkih službi u predmetnoj državi članici, uključujući, gdje je to primjenjivo, podugovaratelje ili društva kćeri tih tehničkih službi.
Amandman 254
Prijedlog uredbe
Članak 71. – stavak 2.
2.  U nastanu, organizaciji i radu homologacijskog tijela mora se čuvati njegova objektivnost i nepristranost te izbjegavati sve oblike sukoba interesa s tehničkim službama.
2.  U nastanu, organizaciji i radu tijela nadležnog za imenovanje mora se čuvati njegova objektivnost i nepristranost te izbjegavati sve oblike sukoba interesa s tehničkim službama.
Amandman 255
Prijedlog uredbe
Članak 71. – stavak 3.
3.  Homologacijsko tijelo mora biti organizirano tako da prijavljivanje tehničke službe ne obavljaju iste osobe koje su ocijenile tu tehničku službu.
3.  Tijelo nadležno za imenovanje mora biti organizirano tako da prijavljivanje tehničke službe ne obavljaju iste osobe koje su ocijenile tu tehničku službu.
Amandman 256
Prijedlog uredbe
Članak 71. – stavak 4.
4.  Homologacijsko tijelo ne obavlja aktivnosti koje obavljaju tehničke službe i ne pruža savjetodavne usluge na komercijalnoj ili na konkurentskoj osnovi.
4.  Tijelo nadležno za imenovanje ne obavlja aktivnosti koje obavljaju tehničke službe i ne pruža savjetodavne usluge na komercijalnoj ili na konkurentskoj osnovi.
Amandman 257
Prijedlog uredbe
Članak 71. – stavak 5.
5.  Homologacijsko tijelo mora čuvati povjerljivost dobivenih podataka.
5.  Tijelo nadležno za imenovanje mora čuvati povjerljivost dobivenih podataka.
Amandman 258
Prijedlog uredbe
Članak 71. – stavak 6.
6.  Homologacijsko tijelo mora imati na raspolaganju dovoljan broj stručnog osoblja za pravilno obavljanje zadataka predviđenih ovom Uredbom.
6.  Tijelo nadležno za imenovanje mora imati na raspolaganju dovoljan broj stručnog osoblja za pravilno obavljanje zadataka utvrđenih ovom Uredbom.
Amandman 259
Prijedlog uredbe
Članak 71. – stavak 8.
8.   Homologacijsko tijelo podvrgava se ravnopravnom stručnom ocjenjivanju svake dvije godine, a to ocjenjivanje vrše dva homologacijska tijela drugih država članica.
Briše se.
Države članice sastavljaju godišnji plan tih ravnopravnih stručnih ocjenjivanja i osiguravaju odgovarajuću rotaciju s obzirom na tijela koja ocjenjuju i tijela koja se ocjenjuje te ga dostavljaju Komisiji.
Ravnopravno stručno ocjenjivanje uključuje terenski posjet tehničkoj službi za koju je odgovorno tijelo koje se ocjenjuje. Komisija može sudjelovati u tom ocjenjivanju, a o svom sudjelovanju odlučuje na temelju analize procjene rizika.
Amandman 260
Prijedlog uredbe
Članak 71. – stavak 9.
9.   O rezultatima ravnopravnog stručnog ocjenjivanja obavješćuju se sve države članice i Komisija, a sažetak rezultata javno se objavljuje. O tim se rezultatima raspravlja u Forumu osnovanom na temelju članka 10., na temelju ocjenjivanja rezultata koje provede Komisija te se daju preporuke.
Briše se.
Amandman 261
Prijedlog uredbe
Članak 71. – stavak 10.
10.   Države članice Komisiji i ostalim državama članicama dostavljaju informacije o tome kako su postupile na temelju preporuka iz izvješća koje je rezultat ravnopravnog stručnog ocjenjivanja.
Briše se.
Amandman 262
Prijedlog uredbe
Članak 72. – stavak 1. – točka b
(b)  kategorija B: nadzor nad ispitivanjima iz ove Uredbe i akata koji su navedeni u Prilogu IV. ako se ta ispitivanja provode u prostorima proizvođača ili treće osobe;
(b)  kategorija B: nadzor nad ispitivanjima, uključujući pripremu za ispitivanje, iz ove Uredbe i akata koji su navedeni u Prilogu IV. ako se ta ispitivanja provode u prostorima proizvođača ili treće osobe; pripremu za ispitivanje i nadzor nad njime provodi nadzornik iz tehničke službe;
Amandman 263
Prijedlog uredbe
Članak 72. – stavak 3.
3.  Tehnička služba uspostavlja se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države članice i ima pravnu osobnost, osim ako je riječ o akreditiranoj internoj tehničkoj službi proizvođača iz članka 76.
3.  Tehnička služba uspostavlja se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države članice i ima pravnu osobnost, osim ako je riječ o tehničkoj službi koja pripada homologacijskom tijelu i akreditiranoj internoj tehničkoj službi proizvođača iz članka 76.
Amandman 264
Prijedlog uredbe
Članak 73. – stavak 5.
5.  Osoblje tehničke službe poštuje povjerljivost službenih podataka u pogledu svih informacija dobivenih pri provođenju svojih zadataka na temelju ove Uredbe, osim u odnosu na homologacijsko tijelo ili ako se tako zahtijeva zakonodavstvom Unije odnosno nacionalnim zakonodavstvom.
5.  Osoblje tehničke službe poštuje povjerljivost službenih podataka u pogledu svih informacija dobivenih pri provođenju svojih zadataka na temelju ove Uredbe, osim u odnosu na tijelo nadležno za imenovanje ili ako se tako zahtijeva zakonodavstvom Unije odnosno nacionalnim zakonodavstvom.
Amandman 265
Prijedlog uredbe
Članak 74. – stavak 1. – uvodni dio
1.  Tehnička služba mora biti osposobljena za provođenje svih aktivnosti za koje traži imenovanje u skladu s člankom 72. stavkom 1. Tehnička služba dokazuje homologacijskom tijelu da raspolaže sa svim navedenim u nastavku:
1.  Tehnička služba mora biti osposobljena za provođenje svih aktivnosti za koje traži imenovanje u skladu s člankom 72. stavkom 1. Tehnička služba dokazuje tijelu nadležnom za imenovanje, ili, u slučaju akreditacije, nacionalnom akreditacijskom tijelu, da raspolaže sa svim navedenim u nastavku:
Amandman 266
Prijedlog uredbe
Članak 75. – stavak 1.
1.  Tehničke službe mogu uz suglasnost homologacijskog tijela nadležnog za imenovanje podugovoriti neke kategorije aktivnosti za koje su bile imenovane u skladu s člankom 72. stavkom 1. ili izvođenje tih aktivnosti mogu prenijeti na svoje društvo kćer.
1.  Tehničke službe mogu uz suglasnost tijela nadležnog za imenovanje, ili, u slučaju akreditacije, uz suglasnost nacionalnog akreditacijskog tijela, podugovoriti neke kategorije aktivnosti za koje su bile imenovane u skladu s člankom 72. stavkom 1. ili izvođenje tih aktivnosti mogu prenijeti na svoje društvo kćer.
Amandman 267
Prijedlog uredbe
Članak 75. – stavak 2.
2.  Ako tehnička služba podugovori određene zadatke u okviru kategorija aktivnosti za koje je bila imenovana ili izvođenje tih zadataka povjeri društvu kćeri, mora osigurati da podugovaratelj ili društvo kći ispunjava zahtjeve utvrđene člancima 73. i 74. i o tome obavijestiti homologacijsko tijelo.
2.  Ako tehnička služba podugovori određene zadatke u okviru kategorija aktivnosti za koje je bila imenovana ili izvođenje tih zadataka povjeri društvu kćeri, mora osigurati da podugovaratelj ili društvo kći ispunjava zahtjeve utvrđene člancima 73. i 74. i o tome obavijestiti tijelo nadležno za imenovanje, ili, u slučaju akreditacije, nacionalno akreditacijsko tijelo.
Amandman 268
Prijedlog uredbe
Članak 75. – stavak 4.
4.  Tehničke službe stavljaju na raspolaganje homologacijskom tijelu odgovarajuće dokumente koji se odnose na ocjenjivanje osposobljenosti podugovaratelja ili društava kćeri i na zadatke koje su obavili podugovaratelji i društva kćeri.
4.  Tehničke službe stavljaju na raspolaganje tijelu nadležnom za imenovanje, ili, u slučaju akreditacije, nacionalnom akreditacijskom tijelu, odgovarajuće dokumente koji se odnose na ocjenjivanje osposobljenosti podugovaratelja ili društava kćeri i na zadatke koje su obavili podugovaratelji i društva kćeri.
Amandman 269
Prijedlog uredbe
Članak 75. – stavak 4.a (novi)
4.a   Homologacijsko tijelo se obavještava o podugovarateljima tehničkih službi, a njihova imena objavljuje Komisija.
Amandman 270
Prijedlog uredbe
Članak 76. – stavak 2. – točka ca (nova)
(ca)   nad njom se provodi revizija u skladu s člankom 80. osim što se u cijelom tekstu „homologacijsko tijelo” zamjenjuje „zajedničkim odborom revizora” koji shodno tomu obavlja zadatke. revizijom se mora pokazati sukladnost s točkama (a), (b) i (c);
Amandman 271
Prijedlog uredbe
Članak 76. – stavak 3.
3.  Internu tehničku službu ne treba prijaviti Komisiji za potrebe članka 78., ali proizvođač kojem ta služba pripada ili nacionalno akreditacijsko tijelo dostavlja informacije o njezinu akreditiranju homologacijskom tijelu na njegov zahtjev.
3.  Interna tehnička služba prijavljuje se Komisiji u skladu s člankom 78.
Amandman 272
Prijedlog uredbe
Članak 77. – stavak -1. (novi)
—  1. Tehnička služba koja traži imenovanje podnosi službeni zahtjev homologacijskom tijelu države članice u kojoj traži imenovanje u skladu s dijelom 4. Dodatka 2. Prilogu V. Aktivnosti za koje ta tehnička služba traži imenovanje navode se u zahtjevu u skladu s člankom 72. stavkom 1.
Amandman 273
Prijedlog uredbe
Članak 77. – stavak 1. – podstavak 1.
Prije imenovanja tehničke službe homologacijsko je tijelo ocjenjuje u skladu s kontrolnom listom za ocjenjivanje koja sadržava barem zahtjeve navedene u Dodatku 2. Priloga V. Ocjenjivanje uključuje terensko ocjenjivanje prostorija tehničke službe koja je zatražila imenovanje i, ako postoje, svih društva kćeri ili podugovaratelja, u Uniji ili izvan nje.
Prije nego što homologacijsko tijelo imenuje tehničku službu homologacijsko je tijelo, ili u slučaju akreditacije, akreditacijsko tijelo iz članka 71. stavka 1., ocjenjuje u skladu s usklađenom kontrolnom listom za ocjenjivanje koja sadržava barem zahtjeve navedene u Dodatku 2. Priloga V. Ocjenjivanje uključuje terensko ocjenjivanje prostorija tehničke službe koja je zatražila imenovanje i, ako postoje, svih društva kćeri ili podugovaratelja, u Uniji ili izvan nje.
Amandman 274
Prijedlog uredbe
Članak 77. – stavak 1. – podstavak 2.
Predstavnici homologacijskih tijela najmanje dvije druge države članice, u dogovoru s homologacijskim tijelom države članice u kojoj tehnička služba koja traži imenovanje ima poslovni nastan i zajedno s predstavnikom Komisije, formiraju tim za zajedničko ocjenjivanje i sudjeluju u ocjenjivanju tehničke službe koja je podnijela zahtjev za imenovanje, uključujući i terensko ocjenjivanje. Homologacijsko tijelo države članice nadležno za imenovanje i u kojoj tehnička služba koja traži imenovanje ima poslovni nastan tim predstavnicima omogućava pravovremen pristup dokumentima koji su potrebni za ocjenjivanje tehničke službe koja traži imenovanje.
1.b   U slučajevima kada ocjenu provodi homologacijsko tijelo, predstavnik Komisije sudjeluje u timu za zajedničko ocjenjivanje zajedno s tijelom nadležnim za imenovanje koje ocjenjuje tehničku službu koja je podnijela zahtjev za imenovanje, uključujući terensko ocjenjivanje. Kako bi se provela ta zadaća, Komisija se koristi neovisnim revizorima koji su ugovoreni kao treća strana nakon otvorenog poziva na podnošenje ponuda. Revizori moraju biti neovisni i nepristrani u obavljanju svojih dužnosti. Revizori poštuju povjerljivost kako bi zaštitili poslovne tajne u skladu s mjerodavnim pravom. Države članice revizorima pružaju svu potrebnu pomoć te im daju svu dokumentaciju i podršku koju zatraže kako bi mogli obaviti svoje dužnosti. Države članice osiguravaju da revizori imaju pristup svim prostorijama ili dijelovima prostorija te podacima, uključujući računalne sustave i softver, koji su važni za obavljanje njihovih dužnosti.
(Na početku članka 77. redoslijed stavaka je izmijenjen te su oni ponovo numerirani)
Amandman 275
Prijedlog uredbe
Članak 77. – stavak 1.a (novi)
1.a   U slučajevima kada ocjenu provodi akreditacijsko tijelo, tehnička služba koja je podnijela zahtjev za imenovanje dostavlja homologacijskom tijelu valjanu potvrdu o akreditaciji i odgovarajuće evaluacijsko izvješće kojima dokazuje ispunjavanje zahtjeva utvrđenih u Dodatku 2. Prilogu V. za aktivnosti za koje ta tehnička služba traži imenovanje.
(Na početku članka 77. redoslijed stavaka je izmijenjen te su oni ponovo numerirani)
Amandman 276
Prijedlog uredbe
Članak 77. – stavak 1.c (novi)
1.c   Ako je tehnička služba zatražila da je imenuje nekoliko homologacijskih tijela u skladu s člankom 78. stavkom 3., ocjena se provodi samo jednom, uz uvjet da je tom ocjenom obuhvaćeno područje nadležnosti tehničke službe.
(Na početku članka 77. redoslijed stavaka je izmijenjen te su oni ponovo numerirani)
Amandman 277
Prijedlog uredbe
Članak 77. – stavak 5.
5.  Države članice dostavljaju Komisiji imena predstavnika homologacijskog tijela koje se poziva na svako zajedničko ocjenjivanje.
5.  Države članice dostavljaju Komisiji imena predstavnika tijela nadležnog za imenovanje koje se poziva na svako zajedničko ocjenjivanje.
Amandman 278
Prijedlog uredbe
Članak 77. – stavak 7. – podstavak 1.
Homologacijsko tijelo obavješćuje o izvješću o ocjenjivanju Komisiju i tijela nadležna za imenovanje ostalih država članica; uz to im dostavlja dokaznu dokumentaciju o osposobljenosti tehničke službe te o uspostavljenim mehanizmima za redovit nadzor tehničke službe i osiguravanje da ona i dalje ispunjava zahtjeve iz ove Uredbe.
Tijelo nadležno za imenovanje obavješćuje o izvješću o ocjenjivanju Komisiju i tijela nadležna za imenovanje ostalih država članica; uz to im dostavlja dokaznu dokumentaciju o osposobljenosti tehničke službe te o uspostavljenim mehanizmima za redovit nadzor tehničke službe i osiguravanje da ona i dalje ispunjava zahtjeve iz ove Uredbe.
Amandman 279
Prijedlog uredbe
Članak 77. – stavak 7. – podstavak 2.
Homologacijsko tijelo nadležno za imenovanje uz to mora podnijeti dokaze o prisutnosti stručnog osoblja koje vrši nadzor tehničke službe u skladu s člankom 71. stavkom 6.
Tijelo nadležno za imenovanje koje obavješćuje o izvješću o ocjenjivanju uz to mora podnijeti dokaze o prisutnosti stručnog osoblja koje vrši nadzor tehničke službe u skladu s člankom 71. stavkom 6.
Amandman 280
Prijedlog uredbe
Članak 77. – stavak 8.
8.  Homologacijska tijela ostalih država članica i Komisija mogu preispitati izvješće o ocjenjivanju i dokaznu dokumentaciju, postaviti pitanja ili ukazati na potencijalne probleme te zahtijevati podnošenje dodatne dokazne dokumentacije u roku od mjesec dana nakon obavješćivanja o izvješću o ocjenjivanju i dodatnoj dokumentaciji.
8.  Tijela ostalih država članica koja su nadležna za imenovanje i Komisija mogu preispitati izvješće o ocjenjivanju i dokaznu dokumentaciju, postaviti pitanja ili ukazati na potencijalne probleme te zahtijevati podnošenje dodatne dokazne dokumentacije u roku od mjesec dana nakon obavješćivanja o izvješću o ocjenjivanju i dodatnoj dokumentaciji.
Amandman 281
Prijedlog uredbe
Članak 77. – stavak 9.
9.  Homologacijsko tijelo države članice u kojoj tehnička služba koja podnosi zahtjev za imenovanje ima poslovni nastan odgovara na pitanja, primjedbe i zahtjeve za dodatnom dokaznom dokumentacijom u roku od četiri tjedna nakon njihovog primitka.
9.  Tijelo države članice nadležno za imenovanje u kojoj tehnička služba koja podnosi zahtjev za imenovanje ima poslovni nastan odgovara na pitanja, primjedbe i zahtjeve za dodatnom dokaznom dokumentacijom u roku od četiri tjedna nakon njihovog primitka.
Amandman 282
Prijedlog uredbe
Članak 77. – stavak 10.
10.  Homologacijska tijela ostalih država članica ili Komisija mogu, samostalno ili zajednički, u roku od četiri tjedna nakon primitka odgovora iz stavka 9. uputiti preporuke homologacijskom tijelu države članice u kojoj tehnička služba koja traži imenovanje ima poslovni nastan. To homologacijsko tijelo pri donošenju odluke o imenovanju tehničke službe uzima u obzir takve preporuke. Ako to homologacijsko tijelo odluči ne prihvatiti preporuke koje su uputile ostale države članice ili Komisija, ono mora obrazložiti svoju odluku u roku od dva tjedna od njezina donošenja.
10.  Tijela ostalih država članica koja su nadležna za imenovanje ili Komisija mogu, samostalno ili zajednički, u roku od četiri tjedna nakon primitka odgovora iz stavka 9. uputiti preporuke tijelu nadležnom za imenovanje države članice u kojoj tehnička služba koja traži imenovanje ima poslovni nastan. To tijelo nadležno za imenovanje pri donošenju odluke o imenovanju tehničke službe uzima u obzir takve preporuke. Ako to tijelo nadležno za imenovanje odluči ne prihvatiti preporuke koje su uputile ostale države članice ili Komisija, ono mora obrazložiti svoju odluku u roku od dva tjedna od njezina donošenja.
Amandman 283
Prijedlog uredbe
Članak 78. – stavak 2. – podstavak 1.
U roku od 28 dana od prijave država članica ili Komisija mogu podnijeti pismene prigovore i iznijeti svoje primjedbe u odnosu na tehničku službu ili na nadzor tehničke službe koji vrši homologacijsko tijelo. Ako država članica ili Komisija podnese prigovor, učinci imenovanja se privremeno stavljaju izvan snage. U tom slučaju Komisija se savjetuje s uključenim strankama i provedbenim aktom odlučuje hoće li stavljanje imenovanja izvan snage biti dokinuto ili ne. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.
U roku od jednog mjeseca od prijave država članica ili Komisija mogu podnijeti pismene prigovore i iznijeti svoje primjedbe u odnosu na tehničku službu ili na nadzor tehničke službe koji vrši tijelo nadležno za imenovanje. Ako država članica ili Komisija podnese prigovor, učinci imenovanja se obustavljaju. U tom slučaju Komisija se savjetuje s uključenim strankama i donosi provedbeni akt kako bi odlučila hoće li stavljanje imenovanja izvan snage biti dokinuto. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.
Amandman 284
Prijedlog uredbe
Članak 78. – stavak 3.
3.  Istu tehničku službu može imenovati nekoliko homologacijskih tijela te je Komisiji mogu prijaviti države članice tih homologacijskih tijela, neovisno o kategorijama aktivnosti koje ta tehnička služba provodi u skladu s člankom 72. stavkom 1.
3.  Istu tehničku službu može imenovati nekoliko tijela nadležnih za imenovanje te je Komisiji mogu prijaviti države članice tih tijela, neovisno o kategorijama aktivnosti koje ta tehnička služba provodi u skladu s člankom 72. stavkom 1.
Amandman 285
Prijedlog uredbe
Članak 78. – stavak 4.
4.  Ako se regulatornim aktom navedenim u Prilogu IV. zahtijeva da homologacijsko tijelo imenuje posebnu organizaciju ili osposobljeno tijelo za provedbu aktivnosti koja nije dio kategorija aktivnosti iz članka 72. stavka 1., država članica dostavlja prijavu iz stavka 1.
4.  Ako se regulatornim aktom navedenim u Prilogu IV. zahtijeva da tijelo nadležno za imenovanje imenuje posebnu organizaciju ili osposobljeno tijelo za provedbu aktivnosti koja nije dio kategorija aktivnosti iz članka 72. stavka 1., država članica dostavlja prijavu iz stavka 1.
Amandman 286
Prijedlog uredbe
Članak 79. – stavak 1. – podstavak 1.
Ako homologacijsko tijelo utvrdi ili je obaviješteno o tome da tehnička služba više ne ispunjava zahtjeve utvrđene ovom Uredbom, to homologacijsko tijelo prema potrebi privremeno ili trajno povlači imenovanje ili ga ograničava, ovisno o stupnju neispunjavanja navedenih zahtjeva.
Ako tijelo nadležno za imenovanje utvrdi ili je obaviješteno o tome da tehnička služba više ne ispunjava zahtjeve utvrđene ovom Uredbom, to homologacijsko tijelo prema potrebi ograničava, obustavlja ili povlači imenovanje, ovisno o stupnju neispunjavanja navedenih zahtjeva.
Amandman 287
Prijedlog uredbe
Članak 79. – stavak 1. – podstavak 2.
Homologacijsko tijelo odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice o svim privremenim i trajnim povlačenjima ili ograničavanjima imenovanja.
Tijelo nadležno za imenovanje odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice o svim privremenim i trajnim povlačenjima ili ograničavanjima imenovanja.
Amandman 288
Prijedlog uredbe
Članak 79. – stavak 3. – podstavak 1.
Homologacijsko tijelo obavješćuje druga homologacijska tijela i Komisiju ako nesukladnost tehničke službe ima utjecaj na certifikate o homologaciji koji su izdani na temelju rezultata pregleda i ispitivanja koje je obavila tehnička služba koja je predmet promjene imenovanja.
Tijelo nadležno za imenovanje obavješćuje druga tijela nadležna za imenovanje i Komisiju ako nesukladnost tehničke službe ima utjecaj na certifikate o homologaciji koji su izdani na temelju rezultata pregleda i ispitivanja koje je obavila tehnička služba koja je predmet promjene imenovanja.
Amandman 289
Prijedlog uredbe
Članak 79. – stavak 3. – podstavak 2.
U roku od dva mjeseca od prijave promjena u imenovanju homologacijsko tijelo Komisiji i ostalim homologacijskim tijelima dostavlja izvješće o rezultatima ispitivanja nesukladnosti. Ako je potrebno radi jamčenja sigurnosti vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji su već stavljeni na tržište, homologacijsko tijelo nadležno za imenovanje nalaže predmetnim homologacijskim tijelima da stave izvan snage ili povuku u razumnom razdoblju sve certifikate koji nisu trebali biti izdani.
U roku od dva mjeseca od prijave promjena u imenovanju tijelo nadležno za imenovanje Komisiji i ostalim tijelima nadležnima za imenovanje dostavlja izvješće o rezultatima ispitivanja nesukladnosti. Ako je to potrebno radi jamčenja sigurnosti vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji su već stavljeni na tržište, tijelo nadležno za imenovanje nalaže predmetnim homologacijskim tijelima da obustave ili povuku u razumnom razdoblju sve certifikate koji su nepropisno izdani.
Amandman 290
Prijedlog uredbe
Članak 79. – stavak 4. – uvodni dio
4.  Ostali certifikati koji su izdani na temelju rezultata pregleda i ispitivanja koje je obavila tehnička služba za koju je imenovanje privremeno ili trajno povučeno ili ograničeno, vrijede i dalje pod sljedećim uvjetima:
4.  Certifikati o homologaciji koji su izdani na temelju rezultata pregleda i ispitivanja koje je obavila tehnička služba za koju je imenovanje suspendirano, ograničeno ili povučeno, vrijede i dalje pod sljedećim uvjetima:
Amandman 291
Prijedlog uredbe
Članak 79. – stavak 4. – točka a
(a)  u slučaju privremenog povlačenja imenovanja, pod uvjetom da u u roku od tri mjeseca od tog privremenog povlačenja homologacijsko tijelo koje je izdalo certifikat o homologaciji pismenim putem potvrdi homologacijskim tijelima ostalih država članica i Komisiji da preuzima dužnosti tehničke službe u razdoblju dok to privremeno povlačenje traje,
(a)  u slučaju obustave imenovanja, pod uvjetom da u roku od tri mjeseca od tog privremenog povlačenja homologacijsko tijelo koje je izdalo certifikat o homologaciji pismenim putem potvrdi homologacijskim tijelima ostalih država članica i Komisiji da preuzima dužnosti tehničke službe u razdoblju dok to privremeno povlačenje traje,
Amandman 292
Prijedlog uredbe
Članak 79. – stavak 4. – točka b
(b)  u slučaju ograničenja ili trajnog povlačenja imenovanja, u razdoblju od tri mjeseca nakon ograničenja ili trajnog povlačenja. Homologacijsko tijelo koje je izdalo certifikate može produljiti njihovu valjanost za više dodatnih tromjesečnih razdoblja, a najviše dvanaest mjeseci ukupno, pod uvjetom da tijekom tog razdoblja preuzme funkcije tehničke službe čije je imenovanje ograničilo ili trajno povuklo.
(b)  u slučaju ograničenja ili povlačenja imenovanja, u razdoblju od tri mjeseca nakon ograničenja ili povlačenja. Homologacijsko tijelo koje je izdalo certifikate može produljiti njihovu valjanost za više dodatnih tromjesečnih razdoblja, a najviše dvanaest mjeseci ukupno, pod uvjetom da tijekom tog razdoblja preuzme funkcije tehničke službe čije je imenovanje ograničilo ili povuklo.
Amandman 293
Prijedlog uredbe
Članak 79. – stavak 6.
6.  Imenovanje tehničke službe može se obnoviti samo nakon što je homologacijsko tijelo provjerilo da tehnička služba i dalje ispunjava zahtjeve iz ove Uredbe. Ocjenjivanje se obavlja u skladu s postupkom navedenim u članku 77.
6.  Imenovanje tehničke službe može se obnoviti samo nakon što je tijelo nadležno za imenovanje provjerilo da tehnička služba i dalje ispunjava zahtjeve iz ove Uredbe. Ocjenjivanje se obavlja u skladu s postupkom navedenim u članku 77.
Amandman 294
Prijedlog uredbe
Članak 80. – stavak 1. – podstavak 1.
Homologacijsko tijelo stalno nadzire tehničke službe kako bi osiguralo sukladnost sa zahtjevima iz članaka 72. do 76., članaka 84. i 85. te Dodatka 2. Prilogu V.
Tijelo nadležno za imenovanje, ili, u slučaju akreditacije, nacionalno akreditacijsko tijelo stalno nadzire tehničke službe kako bi osiguralo sukladnost sa zahtjevima iz članaka 72. do 76., članaka 84. i 85. te Dodatka 2. Prilogu V.
Amandman 295
Prijedlog uredbe
Članak 80. – stavak 1. – podstavak 2.
Tehničke službe na zahtjev dostavljaju sve relevantne informacije i dokumente koji su potrebni kako bi to homologacijsko tijelo provjerilo usklađenost s tim zahtjevima.
Tehničke službe na zahtjev dostavljaju sve relevantne informacije i dokumente koji su potrebni kako bi to tijelo nadležno za imenovanje, ili, u slučaju akreditacije, nacionalno akreditacijsko tijelo provjerilo usklađenost s tim zahtjevima.
Amandman 296
Prijedlog uredbe
Članak 80. – stavak 1. – podstavak 3.
Tehničke službe bez odgode obavješćuju homologacijsko tijelo o svim promjenama – posebno u pogledu osoblja, prostorija, društava kćeri ili podugovaratelja – koje mogu utjecati na njihovo ispunjavanje uvjeta iz članaka 72. do 76., članaka 84. i 85. te Dodatka 2. Prilogu V., ili na njihovu sposobnost izvršavanja zadataka ocjenjivanja sukladnosti vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica za koje su imenovane.
Tehničke službe bez odgode obavješćuju tijelo nadležno za imenovanje, ili, u slučaju akreditacije, nacionalno akreditacijsko tijelo o svim promjenama – posebno u pogledu osoblja, prostorija, društava kćeri ili podugovaratelja – koje mogu utjecati na njihovo ispunjavanje uvjeta iz članaka 72. do 76., članaka 84. i 85. te Dodatka 2. Prilogu V., ili na njihovu sposobnost izvršavanja zadataka ocjenjivanja sukladnosti vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica za koje su imenovane.
Amandman 297
Prijedlog uredbe
Članak 80. – stavak 3. – podstavak 1.
Homologacijsko tijelo države članice u kojoj tehnička služba ima poslovni nastan osigurava da tehnička služba izvršava svoje dužnosti iz stavka 2., osim ako postoji legitimni razlog da to ne radi.
Tijelo države članice nadležno za imenovanje u kojoj tehnička služba ima poslovni nastan osigurava da tehnička služba izvršava svoje dužnosti iz stavka 2., osim ako postoji legitimni razlog da to ne radi.
(Stavci u prijedlogu Komisije pogrešno su numerirani, dva su stavka numerirana pod brojem 3.)
Amandman 298
Prijedlog uredbe
Članak 80. – stavak 3. – podstavak 4.
Tehnička služba ili homologacijsko tijelo može zatražiti da se svi podaci koje se šalje tijelima druge države članice ili Komisiji tretiraju kao povjerljivi.
Tehnička služba ili tijelo nadležno za imenovanje može zatražiti da se svi podaci koje se šalju tijelima druge države članice ili Komisiji tretiraju kao povjerljivi.
(Stavci u prijedlogu Komisije pogrešno su numerirani, dva su stavka numerirana pod brojem 3.)
Amandman 299
Prijedlog uredbe
Članak 80. – stavak 3. – podstavak 1.
Najmanje svakih 30 mjeseci homologacijsko tijelo ocjenjuje ispunjava li i dalje svaka pojedina tehnička služba za koju je nadležno zahtjeve iz članaka 72. do 76., članaka 84. i 85. te Dodatka 2 Prilogu V. Ta ocjena uključuje terenski obilazak svake tehničke službe za koju je zaduženo.
Najmanje svake tri godine tijelo nadležno za imenovanje ocjenjuje ispunjava li i dalje svaka pojedina tehnička služba za koju je nadležno zahtjeve iz članaka 72. do 76., članaka 84. i 85. te Dodatka 2 Prilogu V. te dostavlja ocjenu odgovornoj državi članici. Tu ocjenu provodi tim za zajedničko ocjenjivanje koji je imenovan u skladu s postupkom opisanim u članku 77. stavcima 1. do 4. te ona uključuje terenski obilazak svake tehničke službe pod njegovom odgovornošću.
(Stavci u prijedlogu Komisije pogrešno su numerirani, dva su stavka numerirana pod brojem 3.)
Amandman 300
Prijedlog uredbe
Članak 80. – stavak 3. – podstavak 2.
U roku od dva mjeseca nakon završetka te procjene tehničke službe države članice izvješćuju Komisiju i ostale države članice o tim aktivnostima nadzora. Ta izvješća moraju sadržavati sažetak koji se javno objavljuje.
O rezultatima ocjene obavješćuju se sve države članice i Komisija, a sažetak rezultata objavljuje se. O rezultatima raspravlja Forum osnovan u skladu s člankom 10.
(Stavci u prijedlogu Komisije pogrešno su numerirani, dva su stavka numerirana pod brojem 3.)
Amandman 301
Prijedlog uredbe
Članak 81. – stavak 1. – podstavak 1.
Komisija mora ispitati svaki slučaj kad joj se prijave sumnje u pogledu osposobljenosti tehničke službe ili njezinog kontinuiranog ispunjavanje zahtjeva i obveza u skladu s ovom Uredbom. Komisija može započeti s takvom istragom i na vlastitu inicijativu.
Surađujući s homologacijskim tijelom dotične države članice Komisija mora ispitati svaki slučaj kad joj se prijave sumnje u pogledu osposobljenosti tehničke službe ili njezinog kontinuiranog ispunjavanja zahtjeva i obveza u skladu s ovom Uredbom. Komisija može započeti s takvom istragom i na vlastitu inicijativu.
Amandman 302
Prijedlog uredbe
Članak 81. – stavak 2.
2.  U okviru istrage iz stavka 1. Komisija se savjetuje s homologacijskim tijelom države članice u kojoj tehnička služba ima poslovni nastan. Homologacijsko tijelo te države članice osigurava Komisiji na njezin zahtjev sve relevantne podatke koji se odnose na rad predmetne tehničke službe i njezino poštovanje zahtjeva u pogledu neovisnosti i stručnosti.
2.  U okviru istrage iz stavka 1. Komisija surađuje s homologacijskim tijelom države članice u kojoj tehnička služba ima poslovni nastan. Homologacijsko tijelo te države članice osigurava Komisiji na njezin zahtjev sve relevantne podatke koji se odnose na rad predmetne tehničke službe i njezino poštovanje zahtjeva u pogledu neovisnosti i stručnosti.
Amandman 303
Prijedlog uredbe
Članak 82. – stavak 4.
4.  Razmjenu informacija koordinira Forum iz članka 10.
4.  Razmjenu informacija koordinira Forum osnovan u skladu s člankom 10.
Amandman 304
Prijedlog uredbe
Članak 83. – stavak 1.
1.  Ako se imenovanje tehničke službe temelji na akreditaciji u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008, države članice osiguravaju da homologacijsko tijelo ažurno izvješćuje nacionalno akreditacijsko tijelo koje je akreditiralo određenu tehničku službu o izvješćima o incidentima i drugim podacima koji su povezani s pitanjima koja su pod kontrolom tehničke službe u slučajevima kada su te informacije važne za ocjenjivanje rada tehničke službe.
1.  Ako se imenovanje tehničke službe isto tako temelji na akreditaciji u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008, države članice osiguravaju da homologacijsko tijelo ažurno izvješćuje nacionalno akreditacijsko tijelo koje je akreditiralo određenu tehničku službu o izvješćima o incidentima i drugim podacima koji su povezani s pitanjima koja su pod kontrolom tehničke službe u slučajevima kada su te informacije važne za ocjenjivanje rada tehničke službe.
Amandman 305
Prijedlog uredbe
Članak 84. – stavak 2. – točka a
(a)  dopustiti svojem homologacijskom tijelu da svjedoči radu tehničke službe tijekom ocjenjivanja sukladnosti;
(a)  dopustiti svojem homologacijskom tijelu ili timu za zajedničko ocjenjivanje kako je opisano u članku 77. stavku 1. da svjedoči o radu tehničke službe tijekom ispitivanja za homologaciju;
Amandman 306
Prijedlog uredbe
Članak 88. – stavak 2.
2.  Ovlasti za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 2., članka 5. stavka 2., članka 10. stavka 3., članka 22. stavka 3., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 5., članka 26. stavka 2., članka 28. stavka 5., članka 29. stavka 6., članka 34. stavka 2., članka 55. stavaka 2. i 3., članka 56. stavka 2., članka 60. stavka 3., članka 65. stavka 10., članka 76. stavka 4. i članka 90. stavka 2. dodjeljuju se Komisiji na neodređeno razdoblje od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.
2.  Ovlasti za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 2., članka 5. stavka 2., članka 6. stavka 7.a., članka 10. stavka 3., članka 22. stavka 3., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 5., članka 26. stavka 2., članka 28. stavka 5., članka 29. stavka 6., članka 33. stavka 1.a, članka 34. stavka 2., članka 60. stavka 3., članka 65. stavka 10., članka 76. stavka 4. i članka 90. stavka 2. dodjeljuju se Komisiji na neodređeno razdoblje od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.
Amandman 307
Prijedlog uredbe
Članak 88. – stavak 3.
3.  Europski parlament ili Vijeće može u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavka 2., članka 5. stavka 2., članka 10. stavka 3., članka 22. stavka 3., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 5., članka 26. stavka 2., članka 28. stavka 5., članka 29. stavka 6., članka 34. stavka 2., članka 55. stavaka 2. i 3., članka 56. stavka 2., članka 60. stavka 3., članka 65. stavka 10., članka 76. stavka 4. i članka 90. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u toj odluci. Njime se ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
3.  Europski parlament ili Vijeće može u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavka 2., članka 5. stavka 2., članka 6. stavka 7.a., članka 10. stavka 3., članka 22. stavka 3., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 5., članka 26. stavka 2., članka 28. stavka 5., članka 29. stavka 6., članka 33. stavka 1.a., članka 34. stavka 2., članka 60. stavka 3., članka 65. stavka 10., članka 76. stavka 4. i članka 90. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u toj odluci. Njime se ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
Amandman 308
Prijedlog uredbe
Članak 88. – stavak 3.a (novi)
3.a   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.
Amandman 309
Prijedlog uredbe
Članak 88. – stavak 5.
5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavka 2., članka 5. stavka 2., članka 10. stavka 3., članka 22. stavka 3., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 5., članka 26. stavka 2., članka 28. stavka 5., članka 29. stavka 6., članka 34. stavka 2., članka 55. stavaka 2. i 3., članka 56. stavka 2., članka 60. stavka 3., članka 65. stavka 10., članka 76. stavka 4. i članka 90. stavka 2. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovor. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavka 2., članka 5. stavka 2., članka 6. stavka 7.a, članka 10. stavka 3., članka 22. stavka 3., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 5., članka 26. stavka 2., članka 28. stavka 5., članka 29. stavka 6., članka 33. stavka 1.a., članka 34. stavka 2., članka 60. stavka 3., članka 65. stavka 10., članka 76. stavka 4. i članka 90. stavka 2. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovor. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
Amandman 353
Prijedlog uredbe
Članak 89. – naslov
Sankcije
Sankcije i odgovornosti
Amandman 310
Prijedlog uredbe
Članak 89. – stavak 1.
1.  Države članice propisuju pravila o sankcijama za slučajeve kada gospodarski subjekti i tehničke službe krše svoje obveze propisane ovom Uredbom, posebice za kršenje odredbi članaka 11. do 19. i članaka 72. do 76. te članaka 84. i 85. te poduzimaju sve potrebne mjere za osiguravanje njihove provedbe. Propisane sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.
1.  Države članice propisuju pravila o sankcijama za slučajeve kada gospodarski subjekti i tehničke službe krše svoje obveze propisane ovom Uredbom te poduzimaju sve potrebne mjere za osiguravanje njihove provedbe. Propisane sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Te sankcije posebno moraju biti razmjerne broju nesukladnih vozila registriranih na tržištu dotične države članice ili broju nesukladnih sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji su stavljeni na tržište u dotičnoj državi članici.
Amandman 311
Prijedlog uredbe
Članak 89. – stavak 2. – točka a
(a)  davanje lažnih izjava tijekom homologacijskih postupaka ili postupaka koji vode prema opozivu;
(a)  davanje lažnih izjava tijekom homologacijskih postupaka ili postupaka koji vode prema korektivnim mjerama ili mjerama ograničavanja koje se nameću u skladu s Poglavljem XI.;
Amandman 312
Prijedlog uredbe
Članak 89. – stavak 2. – točka b
(b)  lažiranje rezultata ispitivanja za homologaciju;
(b)  lažiranje rezultata ispitivanja za homologaciju ili nadzora tržišta, uključujući dodjelu homologacije na temelju netočnih podataka;
Amandman 313
Prijedlog uredbe
Članak 89. – stavak 2. – točka ca (nova)
(ca)   neodgovarajuće ispunjavanje zahtjeva imenovanja od strane tehničkih službi;
Amandman 354
Prijedlog uredbe
Članak 89. – stavak 2. – točka cb (nova)
(cb)   slučajeve u kojima je ispitivanjima ili inspekcijama provedenima u svrhu sukladnosti ili drugim sredstvima utvrđeno da vozila, sastavni dijelovi, sustavi ili zasebne tehničke jedinice nisu sukladni sa zahtjevima za homologaciju iz ove Uredbe ili bilo kojeg drugog regulatornog akta navedenog u Prilogu IV. ili da je homologacija dodijeljena na osnovi netočnih podataka.
Amandman 314
Prijedlog uredbe
Članak 89. – stavak 3. – točka b
(b)  stavljanje na raspolaganje na tržištu vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji podliježu homologaciji, a nemaju je ili lažiranje dokumenata odnosno oznaka s tom namjerom.
(b)  stavljanje na raspolaganje na tržištu vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji podliježu homologaciji, a nemaju je ili lažiranje dokumenata, certifikata o sukladnosti, propisanih pločica ili homologacijskih oznaka s tom namjerom.
Amandman 315
Prijedlog uredbe
Članak 89. – stavak 5.
5.  Države članice svake godine izvješćuju Komisiju o sankcijama koje su nametnule.
5.  Države svake godine šalju obavijest o sankcijama nametnutima internetskoj bazi podataka utvrđenoj člankom 25. Obavijest se šalje u roku od jednog mjeseca otkad je sankcija nametnuta.
Amandman 355
Prijedlog uredbe
Članak 89. – stavak 5.a (novi)
5a.   Ako je utvrđeno da vozila, sastavni dijelovi, sustavi ili zasebne tehničke jedinice nisu sukladni sa zahtjevima za homologaciju iz ove Uredbe ili bilo kojeg regulatornog akta navedenog u Prilogu IV., gospodarski subjekti bi trebali biti odgovorni su za svu štetu prouzročenu vlasnicima relevantnih vozila kao rezultat nesukladnosti ili nakon opoziva.
Amandman 316
Prijedlog uredbe
Članak 90. – stavak 1. – podstavak 1.
U slučajevima kada Komisija provjerom sukladnosti iz članka 9. stavaka 1. i 4. ili članka 54. utvrdi nesukladnost vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice s odredbama ove Uredbe, Komisija može nametnuti administrativne kazne predmetnom gospodarskom subjektu zbog kršenja odredbi ove Uredbe. Propisane administrativne kazne moraju biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće. Te kazne posebno moraju biti razmjerne broju nesukladnih vozila registriranih na tržištu Unije ili broju nesukladnih sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji su stavljeni na tržište u Uniji.
U slučajevima kada Komisija provjerom sukladnosti iz članka 9. stavaka 1. i 4. ili članka 54. ili tijelo za nadzor tržišta iz članka 8. stavka 1. utvrdi nesukladnost vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice s odredbama ove Uredbe, Komisija može nametnuti administrativne kazne predmetnom gospodarskom subjektu zbog kršenja odredbi ove Uredbe. Propisane administrativne kazne moraju biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće. Te kazne posebno moraju biti razmjerne broju nesukladnih vozila registriranih na tržištu Unije ili broju nesukladnih sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji su stavljeni na tržište u Uniji.
Amandman 317
Prijedlog uredbe
Članak 90. – stavak 1. – podstavak 2.
Administrativne kazne koje nameće Komisija ne smiju biti dodatne kaznama koje nameću države članice u skladu s člankom 89. za istu povredu i ne smiju premašivati 30 000 EUR po nesukladnom vozilu, sustavu, sastavnom dijelu ili zasebnoj tehničkoj jedinici.
Administrativne kazne koje nameće Komisija ne smiju biti dodatne kaznama koje nameću države članice u skladu s člankom 89. za istu povredu.
Administrativne kazne koje nameće Komisija ne smiju premašivati 30 000 EUR po nesukladnom vozilu, sustavu, sastavnom dijelu ili zasebnoj tehničkoj jedinici.
Amandman 318
Prijedlog uredbe
Članak 91. – točka 1. – stavak 3.a (novi)
Uredba (EZ) br. 715/2007
Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1. a (novi)
(3.a)   U članku 5. stavku 2. nakon točke (c) dodaju se sljedeći podstavci:
„Proizvođači koji traže EU homologaciju za vozila koja upotrebljavaju osnovnu strategiju za ograničenje emisija, pomoćnu strategiju za ograničenje emisija ili poremećajni uređaj, kako je utvrđeno u ovoj Uredbi ili Uredbi (EU) 2016/646, pružaju homologacijskom tijelu sve informacije, uključujući tehničko obrazloženje, koje su homologacijsku tijelu opravdano potrebne radi utvrđivanja toga je li BES ili AES poremećajni uređaj i primjenjuje li se izuzeće iz zabrane upotrebe poremećajnog uređaja iz ovog članka.
Homologacijsko tijelo ne dodjeljuje EU homologaciju dok ne dovrši svoju ocjenu i utvrdi da tip vozila nije opremljen zabranjenim poremećajnim uređajem u skladu s ovim člankom i Uredbom (EZ) br. 692/2008.”
Amandman 345
Prijedlog uredbe
Članak 91. – stavak 1. – točka 6.
Uredba (EZ) br. 715/2007
Članak 11.a – stavak 1. – točka ba (nova)
(ba)   vrijednosti potrošnje goriva i emisija CO2 utvrđene u stvarnim uvjetima vožnje stavljene na raspolaganje javnosti.
Amandman 346
Prijedlog uredbe
Članak 91. – stavak 1. – točka 6.a (nova)
Uredba (EZ) br. 715/2007
Članak 14.a (novi)
(6a)   Umeće se sljedeći članak 14.a:
„Članak 14.a
Preispitivanje
Komisija preispituje granične vrijednosti emisija iz Priloga I. radi poboljšanja kvalitete zraka u Uniji i postizanja graničnih vrijednosti Unije u pogledu kvalitete zraka, kao i razina koje preporučuje SZO, te po potrebi podnosi prijedloge za nove tehnološki neutralne Euro7 granične vrijednosti emisija koje će biti primjenjive najkasnije do 2025. za sva M1 i N1 vozila stavljena na tržište Unije.”.
Amandman 319
Prijedlog uredbe
Prilog XII. – točka 1. – drugi stupac
Mjerna jedinica
Mjerna jedinica
1 000
1500
0
0
1000
1500
0
1500
0
0
0
0
Amandman 320
Prijedlog uredbe
Prilog XII. – točka 2. – drugi stupac
Mjerna jedinica
Mjerna jedinica
100
250
250
250
500 do 31. listopada 2016.
500 do 31. listopada 2016.
250 od 1. studenog 2016.
250 od 1. studenog 2016.
250
250
500
500
250
250
Amandman 321
Prijedlog uredbe
Prilog XIII. – dio I. – tablica

Tekst koji je predložila Komisija

Broj unosa

Opis točke

Zahtjev u pogledu radne sposobnosti

Postupak ispitivanja

Zahtjev u pogledu označivanja

Zahtjevi u pogledu pakiranja

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Izmjena

Broj unosa

Opis točke

Zahtjev u pogledu radne sposobnosti

Postupak ispitivanja

Zahtjev u pogledu označivanja

Zahtjevi u pogledu pakiranja

1

Katalizatori ispušnih plinova i njihovi supstrati

Emisije NOx

Norme Euro

Tip vozila i izvedbe

 

2

Turbopunjači

Emisije CO2 i NOx

Norme Euro

Tip vozila i izvedbe

 

3

Kompresijski sustavi s mješavinom goriva/zraka koji se razlikuju od turbopunjača

Emisije CO2 i NOx

Norme Euro

Tip vozila i izvedbe

 

4

Filtar čestica dizelskih motora

Čestice

Norme Euro

Tip vozila i izvedbe

 

Amandman 322
Prijedlog uredbe
Prilog XVIII. – točka 2. – uvodni dio
2.  Pristup informacijama za OBD sustav i za popravak i održavanje vozila
2.  Pristup informacijama za OBD sustav i informacijama za popravak i održavanje vozila
Amandman 323
Prijedlog uredbe
Prilog XVIII. – točka 2. – podtočka 2.8.
2.8.  U pogledu kategorija vozila obuhvaćenih Uredbom br. 595/2009/EZ, za potrebe točke 2.6.2., ako proizvođači upotrebljavaju dijagnostičke i ispitne alate u skladu s normom ISO 22900 – Modularni komunikacijski priključak za vozilo (MVCI) i normom ISO 22901 – Otvorena razmjena dijagnostičkih podataka (ODX) u svojim franšiznim mrežama, ODX datoteke moraju biti dostupne neovisnim operatorima na internetskoj stranici proizvođača.
2.8.  Za potrebe točke 2.6.2., ako proizvođači upotrebljavaju dijagnostičke i ispitne alate u skladu s normom ISO 22900 – Modularni komunikacijski priključak za vozilo (MVCI) i normom ISO 22901 – Otvorena razmjena dijagnostičkih podataka (ODX) u svojim franšiznim mrežama, ODX datoteke moraju biti dostupne neovisnim operatorima na internetskoj stranici proizvođača.
Amandman 324
Prijedlog uredbe
Prilog XVIII. – točka 2. – točka 2.8.a (nova)
2.8  a. Za potrebe ugrađenog dijagnostičkog sustava (OBD), dijagnostike, popravka i održavanja vozila, izravan tok podataka vozila stavlja se na raspolaganje preko standardiziranog priključka kako je navedeno u stavku 6.5.1.4 Dodatka 1. Prilogu 11. Pravilniku UNECE br. 83, i Dijelu 4.7.3. Priloga 9B Pravilniku UNECE br. 49.
Amandman 325
Prijedlog uredbe
Prilog XVIII. – točka 6. – podtočka 6.1. – stavak 3.
Podaci o svim dijelovima vozila kojima je proizvođač originalno opremio vozilo, identificirano VIN-om i ostalim kriterijima poput međuosovinskog razmaka, izlazne snage motora, razine opremljenosti ili dodatne opreme, i koji se mogu zamijeniti zamjenskim dijelovima koje proizvođač nudi svojim ovlaštenim servisima, zastupnicima ili trećim osobama upućivanjem na broj dijela originalne opreme (OE), moraju biti dostupni u bazi podataka koja je lako dostupna neovisnim operatorima.
Podaci o svim dijelovima vozila kojima je proizvođač originalno opremio vozilo, identificirano VIN-om i ostalim kriterijima poput međuosovinskog razmaka, izlazne snage motora, razine opremljenosti ili dodatne opreme, i koji se mogu zamijeniti zamjenskim dijelovima koje proizvođač nudi svojim ovlaštenim servisima, zastupnicima ili trećim osobama upućivanjem na broj dijela originalne opreme (OE), moraju biti dostupni u bazi podataka koja je lako dostupna neovisnim operatorima u obliku strojno čitljivih i elektronički obradivih skupova podataka..
Amandman 326
Prijedlog uredbe
Prilog XVIII. – točka 6. – podtočka 6.3.
6.3.  U okviru Foruma o pristupu informacijama o vozilu iz članka 70. utvrđuju se parametri za ispunjavanje tih zahtjeva u skladu s najnovijom tehnologijom. U tu se svrhu akreditiraju i ovlašćuju neovisni operateri na temelju dokumenata kojim se dokazuje njihova zakonita poslovna djelatnost i neosuđivanost za kriminalnu djelatnost.
6.3.  U okviru Foruma o pristupu informacijama o vozilu iz članka 70. utvrđuju se parametri za ispunjavanje tih zahtjeva u skladu s najnovijom tehnologijom. U tu se svrhu akreditiraju i ovlašćuju neovisni operateri na temelju dokumenata kojim se dokazuje njihova zakonita poslovna djelatnost i neosuđivanost za relevantnu kriminalnu aktivnost.
Amandman 327
Prijedlog uredbe
Prilog XVIII. – točka 6. – podtočka 6.4.
6.4.  U pogledu vozila koja podliježu odredbama Uredbe (EZ) br. 595/2009, reprogramiranje upravljačkih jedinica provodi se u skladu s normama ISO 22900-2, SAE J2534 ili TMC RP1210B uporabom nevlasničke elektroničke opreme Moguće je upotrijebiti i sučelje putem etherneta, serijskog kabela ili LAN-a te alternativne medije poput CD-a, DVD-a ili sustave za pohranu podataka bez pokretnih dijelova namijenjene sustavima za informacije i zabavu (npr. navigacijski sustavi, telefoni), ali pod uvjetom da nije potreban vlasnički komunikacijski softver (npr. upravljački programi ili drugi softverski dodaci (plug-in)) ili oprema. Kako bi se potvrdila kompatibilnost proizvođačeve specifične aplikacije i komunikacijskih sučelja vozila (VCI) sukladnih s normama ISO 22900-2, SAE J2534 ili TMC RP1210B, proizvođač omogućava provjeru valjanosti neovisno razvijenih VCI-ova ili daje proizvođaču VCI-ova podatke potrebne za samostalno provođenje takve provjere valjanosti, uz najam sve posebne opreme. Uvjeti članka 67. stavka 1. primjenjuju se za naknade za takvu provjeru valjanosti ili za potrebne podatke i opremu.
6.4.  Reprogramiranje upravljačkih jedinica provodi se u skladu s normama ISO 22900-2, SAE J2534 ili TMC RP1210 uporabom nevlasničke elektroničke opreme.
Ako se reprogramiranje ili dijagnostika provodi pomoću dijagnostičke komunikacije preko internet protokola (DoIP) u skladu s normama ISO 13400, ono je sukladno zahtjevima norme iz prvog podstavka.
Ako se proizvođači vozila služe dodatnim vlasničkim komunikacijskim protokolima, onda se specifikacije protokola stavljaju na raspolaganje neovisnim subjektima.
Kako bi se potvrdila kompatibilnost proizvođačeve specifične aplikacije i komunikacijskih sučelja vozila (VCI) sukladnih s normama ISO 22900-2, SAE J2534 ili TMC RP1210, proizvođač u roku od šest mjeseci od dodjeljivanja homologacije omogućava provjeru valjanosti neovisno razvijenih VCI-ova i ispitnog okruženja, uključujući informacije o specifikacijama komunikacijskog protokola i najmu bilo kakve posebne elektroničke opreme koje su potrebne kako bi proizvođač VCI-ova samostalno provodio takve provjere valjanosti. Uvjeti članka 67. stavka 1. primjenjuju se za naknade za takvu provjeru valjanosti ili za potrebne podatke i opremu.
Odgovarajuća sukladnost mora se osigurati ili ovlaštenjem CEN-a za razvoj prikladnih standarda sukladnosti ili upotrebom postojećih standarda poput SAE J2534-3.
Uvjeti utvrđeni u članku 67. stavka 1. primjenjuju se za naknade za takvu provjeru valjanosti ili za podatke i opremu.
Amandman 328
Prijedlog uredbe
Prilog XVIII. – točka 6. – podtočka 6.8.a (nova)
6.8.a   U slučaju da informacije povezane sa sustavom OBD te za popravak i održavanje vozila koje su dostupne na internetskoj stranici proizvođača ne sadrže određene bitne informacije koje bi omogućile odgovarajuću konstrukciju i proizvodnju sustava na alternativna goriva za naknadnu ugradnju, tada se svim zainteresiranim proizvođačima sustava na alternativna goriva za naknadnu ugradnju mora omogućiti pristup podacima zahtijevanim u odjeljcima 1., 3. i 4. Priloga I., uz izravno obraćanje proizvođaču s takvim zahtjevom. Kontaktni podaci za tu svrhu moraju se jasno navesti na internetskoj stranici proizvođača, a informacije moraju biti pripremljene u roku od 30 dana. Takve informacije potrebno je osigurati samo za sustave na alternativna goriva za naknadnu ugradnju na koja se primjenjuje Pravilnik UNECE br. 115 ili za sastavne dijelove za naknadnu ugradnju za alternativna goriva koji čine dio sustava na koje se primjenjuje Pravilnik UNECE br. 115 te ih je potrebno osigurati samo na zahtjev koji jasno određuje točnu specifikaciju modela vozila za koji se zahtijeva informacija i koji posebno potvrđuje da su informacije potrebne za razvoj sustava na alternativna goriva za naknadnu ugradnju ili njihovih sastavnih dijelova na koje se primjenjuje Pravilnik UNECE br. 115.
Amandman 329
Prijedlog uredbe
Prilog XVIII. – točka 7.a (nova)
7.a   Proizvođač vozila stavlja na raspolaganje preko internetskog servisa ili kao verziju za preuzimanje elektronički skup podataka koji sadrži sve brojeve VIN-a (ili traženi podskup) i pripadajuće pojedinačne specifikacije te konfiguracije koje su prvotno ugrađene u vozilo.
Amandman 330
Prijedlog uredbe
Prilog XVIII. – točka 7.b (nova)
7.b   Odredbe o sigurnosti elektroničkog sustava
7b.1.   Svako vozilo s računalom za kontrolu emisije mora imati zaštitu koja sprečava izmjene, osim uz odobrenje proizvođača. Proizvođač će odobriti izmjene ako su one nužne za dijagnosticiranje, servisiranje, tehnički pregled, naknadnu ugradbu ili popravak vozila. Svi računalni kodovi koji se mogu reprogramirati ili radni parametri moraju biti napravljeni tako da se ne mogu preinačiti i imati stupanj zaštite najmanje u skladu s odredbama ISO DIS 15031-7 od 15. ožujka 2001. (SAE J2186: listopad 1996.). Svi memorijski čipovi za usmjeravanje koji se mogu izvaditi moraju biti zaliveni, zatvoreni u zabrtvljenome kućištu ili zaštićeni elektroničkim algoritmima i ne smije biti moguće njihovo mijenjanje bez upotrebe posebnih alata i postupaka. Samo dijelovi izravno povezani s umjeravanjem emisija ili sprečavanjem krađe vozila smiju biti tako zaštićeni.
7b.2.   Ne smije biti moguće mijenjati radne parametre računalno kodiranog motora bez upotrebe posebnih alata i postupaka (npr. lemljeni ili zaliveni sastavni dijelovi računala ili zabrtvljena (ili zalemljena) računalna kućišta).
7b.3.  Kad su mehaničke pumpe za ubrizgavanje goriva ugrađene na motore s kompresijskim paljenjem, proizvođači moraju poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere kako bi spriječili mijenjanje namještene vrijednosti najveće dobave goriva dok je vozilo u uporabi.
7b.4.   Proizvođač od homologacijskog tijela može zatražiti iznimku od jednoga od zahtjeva iz odjeljka 8. za ona vozila kojima zaštita vjerojatno nije potrebna. Kriteriji koje će tijelo za homologaciju ocjenjivati pri razmatranju iznimke uključuju tehničke značajke mikroprocesora koji su trenutačno na raspolaganju, sposobnost vozila da dosegne visoke tehničke značajke i predviđeni opseg prodaje tih vozila, ali se na to ne ograničuju.
7b.5.   Proizvođači koji upotrebljavaju računalne sustave koji se mogu programirati (npr. elektronički izbrisive programibilne memorije koje se mogu samo čitati, EEPROM) moraju onemogućiti neovlaštenu promjenu programa. Proizvođači moraju uključiti poboljšane strategije zaštite od neovlaštenog zahvata i svojstva za zaštitu od upisa koji zahtijevaju elektronički pristup računalu koje održava proizvođač i kojemu neovisni subjekti moraju imati pristup uz uporabu zaštite koja je predviđena u odjeljcima 6.2. i 6.4. Nadležno tijelo mora odobriti metode koje pružaju istu razinu zaštite od neovlaštenog zahvata.
Amandman 331
Prijedlog uredbe
Prilog XVIII. – dodatak 2. – točka 3.1.1.
3.1.1.  svaki dodatni sustav informacijskih protokola koji je nužan za potpunu dijagnostiku povrh normi propisanih u stavku 4.7.3. Priloga 9.B Pravilniku UNECE-a br. 49., uključujući hardverske ili softverske informacije o protokolima, identifikaciju parametara, prijenosne funkcije, zahtjeve za održavanje komunikacijskog kanala (keep alive) ili uvjete neispravnosti;
3.1.1.  svaki dodatni sustav informacijskih protokola koji je nužan za potpunu dijagnostiku povrh normi propisanih u stavku 4.7.3. Priloga 9.B Pravilniku UNECE-a br. 49. i u stavku 6.5.1.4. Priloga 11. Pravilniku UNECE br. 83., uključujući hardverske ili softverske informacije o protokolima, identifikaciju parametara, prijenosne funkcije, zahtjeve za održavanje komunikacijskog kanala (keep alive) ili uvjete neispravnosti;
Amandman 332
Prijedlog uredbe
Prilog XVIII. – dodatak 2. – točka 3.1.2.
3.1.2.  detalje o tome kako se dobivaju i tumače svi kodovi kvarova koji nisu u skladu s normama propisanima u stavku 4.7.3. Priloga 9.B. Pravilniku UNECE-a br. 49;
3.1.2.  detalje o tome kako se dobivaju i tumače svi kodovi kvarova koji nisu u skladu s normama propisanima u stavku 4.7.3. Priloga 9.B. Pravilniku UNECE-a br. 49. i u stavku 6.5.1.4. Priloga 11. Pravilniku UNECE br. 83;

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A8-0048/2017).


Palmino ulje i krčenje prašuma
PDF 473kWORD 70k
Rezolucija Europskog parlamenta od 4. travnja 2017. o palminu ulju i krčenju prašuma (2016/2222(INI))
P8_TA(2017)0098A8-0066/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda za razdoblje 2015. – 2030.,

–  uzimajući u obzir Pariški sporazum koji je postignut za vrijeme 21. sjednice Konferencije stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (COP21),

–  uzimajući u obzir tehničko izvješće Komisije naslovljeno „Utjecaj potrošnje u EU-u na krčenje šuma” (2013-063)(1),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 17. listopada 2008. pod nazivom „Suočavanje s izazovima krčenja i propadanja šuma kako bi se spriječile klimatske promjene i gubitak biološke raznolikosti” (COM(2008)0645),

–  uzimajući u obzir Deklaraciju iz Amsterdama od 7. prosinca 2015. naslovljenu „Prema zabrani krčenja šuma u lancima poljoprivrednih dobara s europskim zemljama”, u kojoj se izražava podrška potpuno održivom lancu opskrbe palminim uljem i iskorjenjivanju nezakonitog krčenja šuma do 2020.,

–  uzimajući obzir obećanje vlada pet država članica i potpisnica Deklaracije iz Amsterdama (Danska, Njemačka, Francuska, Ujedinjena Kraljevina i Nizozemska) da će dati podršku programu zahvaljujući kojem bi održivost proizvodnje palmina ulja do 2020. trebala dosegnuti 100 %,

–  uzimajući u obzir europsku strategiju za niskougljičnu mobilnost iz srpnja 2016. i Prijedlog Komisije od 30. studenoga 2016. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka) (COM(2016)0767),

–  uzimajući u obzir studiju od 4. listopada 2016. koju je naručila i financirala Europska komisija i koja nosi naziv „Prenamjena zemljišta kao posljedica korištenja biogoriva u EU-u: kvantificiranje zahvaćenih površina i učinka stakleničkih plinova”,

–  uzimajući u obzir izvješće naslovljeno „Globiom: temelj za politiku u području biogoriva za razdoblje nakon 2020.”,

–  uzimajući u obzir tematsko izvješće Europskog revizorskog suda br. 18/2016 o sustavu EU-a za certifikaciju održivih biogoriva,

–  uzimajući u obzir Konvenciju Ujedinjenih naroda o biološkoj raznolikosti (CBD),

–  uzimajući u obzir Konvenciju o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES),

–  uzimajući u obzir Protokol iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti, koji je donesen 29. listopada 2010. u Nagoyi, Japan, i koji je stupio na snagu 12. listopada 2014.,

–  uzimajući u obzir strategiju EU-a o biološkoj raznolikosti do 2020. i s njom povezanu reviziju na sredini razdoblja provedbe strategije(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 2. veljače 2016. o reviziji na sredini razdoblja provedbe strategije EU-a o biološkoj raznolikosti(3),

–  uzimajući u obzir kongres Međunarodnog saveza za očuvanje prirode održan na Havajima 2016. i njegov prijedlog br. 066 o ublažavanju učinaka širenja industrije palmina ulja na biološku raznolikost,

–  uzimajući u obzir Deklaraciju Ujedinjenih naroda o pravima autohtonih naroda (UNDRIP),

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i mišljenja Odbora za razvoj, Odbora za međunarodnu trgovinu i Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0066/2017),

A.  budući da je Europska unija ratificirala Pariški sporazum i da bi trebala imati ključnu ulogu u postizanju ciljeva koji su doneseni u području borbe protiv klimatskih promjena i zaštite okoliša te održivog razvoja;

B.  budući da je EU u znatnoj mjeri sudjelovao u izradi ciljeva održivog razvoja, koji su usko povezani s tematikom palmina ulja (ciljevi br. 2., 3., 6., 14., 16., 17. i, posebice, 12., 13. i 15.);

C.  budući da se EU u okviru Programa održivog razvoja do 2030. obvezao da će promicati provedbu održivog gospodarenja svim vrstama šuma, zaustaviti krčenje šuma, rehabilitirati propale šume i značajno povećati pošumljavanje i ponovno pošumljavanje u svijetu do 2020.; budući da se u okviru Programa do 2030. EU obvezao osigurati održivu potrošnju i proizvodne modele, potaknuti poduzeća da usvoje održive prakse i u svoje cikluse izvješćivanja uključe informacije o održivosti te promicati održive prakse javne nabave, u skladu s nacionalnim politikama i globalnim prioritetima do 2020.;

D.  budući da postoji mnogo pokretača globalnog krčenja šuma, uključujući proizvodnju proljoprivrednih dobara kao što su soja, govedina, kukuruz i palmino ulje;

E.  budući da je gotovo polovica (49 %) krčenja šuma koje se provodi u posljednje vrijeme posljedica nezakonitog krčenja zbog komercijalnog bavljenja poljoprivredom i da je uzrok tog uništenja prekomorska potražnja za poljoprivrednim dobrima kao što su palmino ulje, soja i proizvodi od drva; budući da se procjenjuje da se zbog protuzakonite prenamjene tropskih šuma radi komercijalnog bavljenja poljoprivredom godišnje proizvede 1,47 gigatona ugljika, što odgovara udjelu od 25 % u godišnjim emisijama iz fosilnih goriva u EU-u(4);

F.  budući da su šumski požari koji su izbili 2015. u Indoneziji i na Borneu bili jedni od najgorih u zadnja gotovo dva desetljeća, a uzrokovale su ih promjene globalne klime, prenamjene zemljišta i krčenje šuma; budući da je vjerojatno kako će sušna razdoblja u tim regijama u budućnosti postati sve češća, osim ako ne dođe do usklađenog djelovanja u cilju sprečavanja požara;

G.  budući da je uslijed izbijanja šumskih požara u Indoneziji i na Borneu 69 milijuna ljudi bilo izloženo nezdravom onečišćenju zraka, a mnogi od njih su i umrli;

H.  budući da su požari u Indoneziji najčešće posljedica krčenja zemljišta radi proizvodnje palmina ulja i drugih poljoprivrednih namjena; budući da je 52 % požara u Indoneziji 2015. izbilo u tresetištima bogatima ugljenom, što je tu zemlju učinilo jednim od najvećih uzročnika globalnog zatopljenja na svijetu(5);

I.  budući da je zbog činjenice da u mnogim zemljama proizvođačima ne postoje točne zemljopisne karte s ucrtanim koncesijama za proizvodnju palmina ulja kao ni javni katastri teško utvrditi odgovornost za šumske požare;

J.  budući da je EU u okviru Njujorške deklaracije o šumama pristao da će pomoći u postizanju ciljeva privatnog sektora u pogledu iskorjenjivanja krčenja šuma iz postupka proizvodnje poljoprivrednih dobara kao što su palmino ulje, soja, papir i proizvodi od govedine najkasnije do 2020., uviđajući pritom da neka poduzeća imaju ambicioznije ciljeve;

K.  budući da se EU 2008. obvezao da će do 2020. smanjiti krčenje šuma za barem 50 % i zaustaviti daljnji gubitak šumskog pokrivača do 2030.;

L.  budući da su dragocjeni tropski ekosustavi, koji pokrivaju samo 7 % površine Zemlje, pod sve većim pritiskom krčenja šuma; budući da sadnja plantaža palmina ulja dovodi do velikih šumskih požara, presušivanja rijeka, erozije tla, isušivanja tresetišta, onečišćenja vodnih tokova i općenito gubitka biološke raznolikosti, što rezultira gubitkom brojnih usluga ekosustava i uvelike utječe na klimu, na očuvanje prirodnih resursa i na zaštitu okoliša na globalnoj razini te na dobrobit sadašnjih i budućih generacija;

M.  budući da potrošnja palmina ulja i njegovih derivata ima važnu ulogu u utjecaju potrošnje u EU-u na krčenje šuma u svijetu;

N.  budući da potražnja za biljnim uljima samo raste(6), te da se procjenjuje da će se potražnja za palminim uljem do 2050. udvostručiti(7); budući da se od 1970-ih 90 % porasta u proizvodnji palmina ulja odvija u Indoneziji i Maleziji; budući da, osim toga, proizvodnja palmina ulja uzima maha i u drugim azijskim zemljama te u Africi i Latinskoj Americi, gdje se stalno sade nove i šire postojeće plantaže, zbog čega će se nanijeti dodatna šteta okolišu; napominje, međutim, da bi zamjena palmina ulja drugim biljnim uljima iziskivala veće površine za uzgoj;

O.  budući da razlog raširene upotrebe palmina ulja leži u prvom redu u njegovoj niskoj cijeni, koja je pak rezultat povećanja broja plantaži uljanih palmi na iskrčenim područjima; budući da, osim toga, upotreba palmina ulja u prehrambenoj industriji slijedi masovan i neodrživ model proizvodnje i potrošnje, koji je protivan upotrebi i promicanju bioloških, kvalitetnih i lokalnih sastojaka i proizvoda;

P.  budući da se palmino ulje sve više upotrebljava kao biogorivo i u prerađenoj hrani, pri čemu oko 50 % pakirane robe trenutačno sadrži palmino ulje;

Q.  budući da poduzeća koja trguju palminim uljem ne mogu sa sigurnošću dokazati da palmino ulje u njihovim lancima opskrbe nije povezano s krčenjem šuma ili onečišćenjem okoliša te da je proizvedeno uz potpuno poštovanje temeljnih ljudskih prava i odgovarajućih socijalnih standarda;

R.  budući da je Komisija u okviru 7. programa djelovanja za okoliš u globalnom kontekstu obvezna provesti ocjenu učinka koji potrošnja prehrambenih i neprehrambenih dobara u EU-a ima na okoliš te, ako je potrebno, pripremiti prijedloge politike za daljnje djelovanje u vezi s rezultatima tih ocjena i razmotriti izradu akcijskog plana EU-a protiv krčenja i propadanja šuma;

S.  uzimajući u obzir studije o krčenju prašuma i palminu ulju koje Komisija planira izraditi;

T.  budući da nije poznata ukupna količina emisija stakleničkih plinova koje su posljedica prenamjene zemljišta povezane s palminim uljem; budući da je u tom pogledu potrebno poboljšati znanstveno ocjenjivanje;

U.  budući da u zemljama proizvođačima nema pouzdanih podataka o površini zemljišta prenamijenjenih za ovlašten ili neovlašten uzgoj uljanih palmi; budući da ta prepreka već u početku potkopava aktivnosti čiji je cilj certificirati održivost palmina ulja;

V.  budući da se 60 % palmina ulja uvezenog u EU 2014. potrošilo u sektoru energetike, od čega je 46 % iskorišteno kao gorivo za prijevoz (šest puta više u odnosu na 2010.), a 15 % za proizvodnju električne i toplinske energije;

W.  budući da se procjenjuje da će do 2020. površina zemljišta prenamijenjenog za proizvodnju palmina ulja kao sirovine za biogorivo na svjetskoj razini iznositi 1 milijun hektara, od čega će se 0,57 milijuna hektara odnositi na prašume u jugoistočnoj Aziji(8);

X.  budući da je posljedica poticanja korištenja biogoriva u sklopu strategije Europa 2020. nastajanje površine od 8,8 milijuna hektara prenamijenjena zemljišta, od kojih je 2,1 milijuna hektara prenamijenjeno u jugoistočnoj Aziji pod pritiskom širenja plantaža za proizvodnju palmina ulja, a polovica od tih 2,1 milijuna hektara površine nauštrb tropskih šuma i tresetišta;

Y.  budući da se krčenjem prašuma uništavaju prirodna staništa više od polovice životinjskih vrsta i više od dvije trećine biljnih vrsta u svijetu te se ugrožava njihov opstanak; budući da su prašume staništa najrjeđih i često endemskih vrsta, koje su uvrštene na crveni popis Međunarodnog saveza za očuvanje prirode (IUCN) kao kritično ugrožene vrste, što znači da je primijećeno, procijenjeno, predviđeno ili se sumnja da je njihova populacija umanjena za 80 % tijekom posljednjih 10 godina ili u tri generacije; budući da bi potrošači u EU-u trebali biti bolje informirani o naporima koji se ulažu u zaštitu tih životinjskih i biljnih vrsta;

Z.  budući da je u više istraga u mnogim zemljama otkriveno masovno kršenje osnovnih ljudskih prava pri sadnji plantaža za proizvodnju palmina ulja i upravljanju njima, uključujući prisilna iseljavanja, oružano nasilje, rad djece, dužničko ropstvo i diskriminaciju autohtonog stanovništva;

AA.  budući da postoje vrlo zabrinjavajući izvještaji(9) da se pri velikom dijelu proizvodnje palmina ulja u svijetu krše temeljna ljudska prava i ne poštuju odgovarajući socijalni standardi, kao i da proizvođači često za rad iskorištavaju djecu te da se vode brojni sukobi zbog zemljišta između lokalnih i autohtonih zajednica i vlasnika koncesija za proizvodnju palmina ulja;

Opće napomene

1.  podsjeća na to da su održiva poljoprivreda, sigurnost opskrbe hranom i održivo gospodarenje šumama središnji ciljevi održivog razvoja;

2.  podsjeća na to da su šume ključan čimbenik u prilagodbi na klimatske promjene i u njihovu ublažavanju;

3.  primjećuje složenost čimbenika koji su pokretači globalnog krčenja šuma, poput raščišćavanja zemljišta za goveda ili ratarske usjeve, osobito za proizvodnju soje za prehranu stoke u EU-u, kao i palmino ulje, širenje gradova, sječa šuma i druge intenzivne poljoprivredne aktivnosti;

4.  napominje da 73 % globalnog krčenja šuma proizlazi iz raščišćavanja zemljišta za poljoprivredne potrebe, dok je 40 % rezultat prijelaza na opsežne monokulturne plantaže uljane palme(10);

5.  primjećuje da iskorištavanje palmina ulja nije jedini uzrok krčenja šuma te da su intenzivnija nezakonita sječa i demografski pritisci isto tako u korijenu tog problema;

6.  primjećuje da se u proizvodnji drugih biljnih ulja dobivenih iz soje, uljane repice i drugih usjeva stvara mnogo veći ekološki otisak i intenzivnije koristi tlo nego što je to slučaj s proizvodnjom palmina ulja; primjećuje da se za kultivaciju drugih uljarica koristi više pesticida i umjetnih gnojiva;

7.  sa zabrinutošću primjećuje da globalnu utrku za zemljištem potiču rastuća globalna potražnja za biogorivom i sirovinama te špekulacija sa zemljištima i poljoprivrednim dobrima;

8.  podsjeća da je EU glavni uvoznik proizvoda koji nastaju krčenjem šuma, što ima razoran učinak na biološku raznolikost;

9.  napominje da je EU odredište gotovo četvrtine (po vrijednosti) svih poljoprivrednih dobara kojima se trguje na međunarodnoj razini i čija proizvodnja uključuje nezakonito krčenje šuma, uključujući 27 % sve soje, 18 % svog palmina ulja, 15 % sve govedine i 31 % sve kože(11);

10.  ističe da je za učinkovitu borbu protiv krčenja šuma povezanih s potrošnjom poljoprivrednih dobara u okviru djelovanja EU-a potrebno razmotriti ne samo proizvodnju palmina ulja, već i sve slične uvezene poljoprivredne proizvode;

11.  podsjeća da su Malezija i Indonezija glavni proizvođači palmina ulja s procijenjenim udjelom od 85 do 90 % u globalnoj proizvodnji i pozdravlja činjenicu da se površina malezijskih primarnih šuma povećava od 1990., ali je i dalje zabrinut zbog trenutačnog krčenja šuma u Indoneziji koje napreduje takvom stopom da ukupni gubitak iznosi 0,5 % svakih pet godina;

12.  podsjeća da je Indonezija nedavno postala treći najveći onečišćivač ugljičnim dioksidom u svijetu i da joj prijeti smanjenje biološke raznolikosti, budući da je nekoliko ugroženih divljih vrsta na rubu izumiranja;

13.  podsjeća da palmino ulje čini oko 40 % svjetske trgovine svim biljnim uljima i da je EU drugi najveći uvoznik na svijetu s oko 7 milijuna tona godišnje;

14.  zabrinut je zbog činjenice da se približno polovina područja nezakonito iskrčenih šuma koristi za proizvodnju palmina ulja za tržište EU-a;

15.  primjećuje da se palmino ulje koristi kao sastojak i/ili nadomjestak u poljoprivredno-prehrambenoj industriji zbog njegove produktivnosti i kemijskih svojstava, primjerice jednostavnosti skladištenja, točke taljenja i niske cijene kao sirovine;

16.  također primjećuje da se pogača od palminih sjemenki koristi za prehranu životinja u EU-u, osobito za tovljenje stoke koja se uzgaja za mlijeko i meso;

17.  u tom kontekstu ističe da su socijalni, zdravstveni i okolišni standardi u EU-u stroži;

18.  u potpunosti uviđa složenost problema palmina ulja i napominje da je potrebno donijeti globalno rješenje uz kolektivnu odgovornost mnogih aktera; snažno se zalaže za to da to načelo poštuju svi sudionici u opskrbnom lancu, uključujući: EU i međunarodne organizacije, države članice, financijske institucije, vlade zemalja proizvođača, autohtono stanovništvo i lokalne zajednice, nacionalna i multinacionalna poduzeća koja sudjeluju u proizvodnji, distribuciji i preradi palmina ulja, udruge potrošača i nevladine organizacije; uvjeren je da, osim toga, svi ti sudionici moraju koordinirati svoje napore i sudjelovati u rješavanju brojnih ozbiljnih problema povezanih s neodrživom proizvodnjom i potrošnjom palmina ulja;

19.  ističe zajedničku globalnu odgovornost u postizanju održive proizvodnje palmina ulja i naglašava važnu ulogu prehrambene industrije u kojoj bi se trebale nabavljati održivo proizvedene alternative;

20.  napominje da se velik broj proizvođača i trgovaca, prodavača na malo i drugih posrednika u opskrbnom lancu, uključujući europska poduzeća, obvezao da će robu proizvoditi i njome trgovati bez krčenja šuma, da neće prenamjenjivati tresetišta bogata ugljikom te da će poštovati ljudska prava i prakse transparentnosti, sljedivosti, certifikacije koju provodi treća strana te prakse odgovornog upravljanja;

21.  uviđa da je očuvanje prašuma i biološke raznolikosti u svijetu od najveće važnost za budućnost Zemlje i čovječanstva, ali naglašava da bi se aktivnosti očuvanja trebale kombinirati s instrumentima politike ruralnog razvoja u cilju smanjivanja siromaštva i poticanja zapošljavanja u malim zajednicama poljoprivrednika u dotičnim područjima;

22.  smatra da napori za zaustavljanje krčenja šuma trebaju uključivati lokalnu izgradnju kapaciteta, tehnološku pomoć, dijeljenje najboljih praksi među zajednicama i potporu maloposjednicima da na najučinkovitiji mogući način iskoriste svoja postojeća obradiva zemljišta bez potrebe za dodatnom prenamjenom šuma; u tom kontekstu ističe velik potencijal agroekoloških praksi za maksimizaciju funkcija ekosustava preko kombiniranih i veoma raznolikih tehnika sadnje, agrošumarstva i permakulture, bez pribjegavanja ovisnosti o ulaznim elementima ili monokulturama;

23.  napominje da palmino ulje može biti proizvedeno tako da pozitivno doprinosi gospodarskom razvoju zemalja te ponuditi održive ekonomske prilike poljoprivrednicima, pod uvjetom da se provodi odgovorno i održivo te da se donesu strogi uvjeti za održivu proizvodnju;

24.  prima na znanje postojanje raznih vrsta dobrovoljnih postupaka za certifikaciju, kao što su RSPO, ISPO i MSPO te pozdravlja njihovu ulogu u promicanju održive proizvodnje palmina ulja; napominje, međutim, da bi se i njihovim standardima mogla uputiti kritika kada je riječ o kriterijima održivosti, a posebice u pogledu ekološkog i socijalnog integriteta; naglašava da broj različitih postupaka zbunjuje potrošače i da bi krajnji cilj trebao biti razvoj jedinstvenog postupka za certifikaciju kojim će se poboljšati vidljivost održivo proizvedenog palmina ulja za potrošače; traži od Komisije da osigura da će se tim sustavom certificiranja zajamčiti da na tržište EU-a ulazi samo održivo proizvedeno palmino ulje;

25.  napominje da je kod naših partnera koji nisu u EU-u potrebno podignuti svijest o njihovoj ulozi u borbi protiv neodrživosti, krčenja šuma i važnosti dobrih praksi nabave;

Preporuke

26.  poziva Komisiju da poštuje međunarodne obveze EU-a, među ostalim one preuzete u okviru Pariške konferencije o klimi (COP21), Foruma UN-a o šumama(12), Konvencije UN-a o biološkoj raznolikosti(13), Deklaracije iz New Yorka o šumama, cilja održivog razvoja da se do 2020. zaustavi krčenje šuma(14);

27.  primjećuje potencijal inicijativa poput Deklaracije iz New Yorka o šumama(15) kojima je cilj pomoći postizanju ciljeva privatnog sektora da se do 2020. ukine krčenje šuma koje je rezultat proizvodnje poljoprivrednih dobara, poput palme, soje, papira i goveđeg mesa; napominje da neka poduzeća imaju ambicioznije ciljeve, ali dok se 60 % poduzeća u sektoru palmina ulja obvezalo na takve inicijative, samo ih 2 % porijeklo palmina ulja koje proizvodi može slijediti sve do izvora(16);

28.  ističe napore koje sektor proizvodnje hrane ulaže u nabavu certificirana održiva palmina ulja i napredak postignut u tom pogledu; poziva sve industrijske sektore u kojima se koristi palmino ulje da povećaju napore oko nabave certificirana održiva palmina ulja;

29.  poziva Europsku komisiju i sve države članice EU-a koje to još uvijek nisu učinile da pokažu svoju predanost zajedničkom radu na uvođenju obveze da se do 2020. postigne da 100 % palmina ulja u EU-u bude certificirano kao održivo, među ostalim potpisivanjem i provedbom Deklaracije iz Amsterdama naslovljene „Ususret zabrani krčenja šuma u lancima poljoprivrednih dobara s europskim zemljama”, da rade na uspostavljanju obveze u pogledu industrije, među ostalim potpisivanjem i provedbom Deklaracije iz Amsterdama naslovljene „Potpora potpuno održivom lancu opskrbe palminim uljem do 2020.”;

30.  traži da se poduzeća koja proizvode palmino ulje pri sadnji svojih plantaža pridržavaju sporazuma o ujedinjenom pristupu provedbi obveza o zabrani krčenja šuma potpisanog u Bangkoku i da koriste pristup „visoke zalihe ugljika,” koji pomaže da se utvrde područja pogodna za sadnju uljane palme, poput degradiranih zemljišta s niskom vrijednošću iz perspektive skladištenja ugljika i niskom prirodnom vrijednošću;

31.  poziva EU da poštuje svoje obveze, da ubrza pregovore o dobrovoljnim partnerskim sporazumima za provedbu zakonodavstva, upravljanje i trgovinu u području šumarstva (FLEGT) i da osigura da konačni sporazumi obuhvaćaju drvnu sirovinu dobivenu pretvaranjem šuma u plantaže za proizvodnju palmina ulja; ističe potrebu da se osigura usklađenost tih sporazuma s međunarodnim pravom i obvezama preuzetima u pogledu zaštite okoliša, ljudskih prava i održivog razvoja i da iz njih proizađu adekvatne mjere za očuvanje i održivo gospodarenje šumama, uključujući zaštitu prava lokalnih zajednica i autohtonih naroda; napominje da bi sličan pristup trebalo zauzeti i u pogledu postizanja održivosti lanaca opskrbe palminim uljem; smatra da načela FLEGT u pogledu dijaloga više dionika i hvatanja u koštac s duboko ukorijenjenim problemima gospodarenja u zemljama proizvođačima te uvozne politike EU-a koje ta načela podržavaju mogu poslužiti kao temelj politikama EU-a za sektor proizvodnje palmina ulja; napominje da bi te mjere mogle rezultirati poboljšanjem kontrola industrije palmina ulja u zemljama odredišta;

32.  napominje da je važno surađivati i sa zemljama proizvođačima razmjenom informacija o održivom i ekonomski ostvarivom napretku i trgovinskim praksama; podupire zemlje proizvođače u njihovim nastojanjima da razviju održive prakse kojima se može doprinijeti poboljšanju kvalitete života i gospodarstva u tim zemljama;

33.  poziva Komisiju da potiče razmjenu najboljih praksi o transparentnosti i suradnji među vladama i poduzećima koja koriste palmino ulje i da, zajedno s državama članicama, surađuje s trećim zemljama na razvoju i provedbi nacionalnih zakona te da poštuje običajna zemljišna prava zajednica kojima se jamči da su šume, zajednice koje žive na šumskom području i njihova sredstva za život zaštićeni;

34.  poziva Komisiju da procijeni je li nužno uvođenje mehanizama za rješavanje pretvaranja šuma u zemljišta za komercijalnu poljoprivredu u okviru Dobrovoljnog partnerskog sporazuma akcijskog plana o provedbi zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šumarstva (FLEGT) te da pritom dodatno osnaži organizacije civilnog društva, autohtone zajednice te poljoprivrednike i vlasnike zemljišta;

35.  traži da EU kao dopunski element dobrovoljnih partnerskih sporazuma donese zakonodavstvo koje će se odnositi na takve sporazume o palminu ulju vodeći se pritom Uredbom EU-a o drvu kojom su obuhvaćena i poduzeća i financijske institucije; primjećuje da je EU regulirao opskrbne lance za drvo, ribu i minerale iz područja pogođenih sukobima, ali još nije regulirao opskrbne lance za poljoprivredna dobra koja ugrožavaju šume; stoga apelira na Komisiju i na države članice da posvete više energije primjeni Uredbe o drvu kako bi se stekao bolji uvid u njezinu učinkovitost i kako bi se utvrdilo može li ona i u kojoj mjeri poslužiti kao model za izradu zakonodavnog akta Unije čiji će cilj biti sprečavanje prodaje neodrživog palmina ulja u EU-u;

36.  traži od Komisije da u suradnji s relevantnim dionicima iz javnog i privatnog sektora pokrene informativne kampanje i na taj način potrošačima pruži detaljne informacije o pozitivnim ekološkim, socijalnim i političkim posljedicama proizvodnje održivog palmina ulja; traži od Komisije da osigura da je informacija o tome da je proizvod održiv u slučaju svih proizvoda koji sadrže palmino ulje navedena na jasno istaknutoj oznaci te snažno preporučuje da taj znak bude prisutan na proizvodu ili pakiranju ili da mu je lako moguće pristupiti tehnološkim putem;

37.  poziva Komisiju da blisko surađuje s drugim značajnim potrošačima palmina ulja kao što su Kina, Indija i zemlje proizvođači palmina ulja, kako bi podigla svijest i istražila mogućnost donošenja zajedničkih rješenja problema krčenja tropskih šuma i propadanja šuma;

38.  unaprijed pozdravlja studije Komisije o palminu ulju i uništavanju prašuma te se nada da će ih objaviti čim budu dovršene;

39.  poziva Komisiju da pruži sveobuhvatne podatke o upotrebi i potrošnji palmina ulja u Europi i njegovom uvozu u EU;

40.  poziva Komisiju da intenzivira istraživanje u cilju prikupljanja informacija o utjecaju europske potrošnje i ulaganja na proces krčenja šuma, socijalne probleme, ugrožene vrste i onečišćenje okoliša u trećim zemljama te da apelira na trgovinske partnere izvan EU-a da postupe na isti način;

41.  poziva Komisiju da razvija tehnologije i donese konkretan akcijski plan, koji će uključivati informacijske kampanje, kako bi se ograničio utjecaj europske potrošnje i ulaganja na krčenje šuma u trećim zemljama;

42.  pozdravlja pozitivan doprinos postojećih postupaka za certifikaciju, ali sa žaljenjem primjećuje da RSPO, ISPO, MSPO niti bilo koji drugi rašireniji priznati postupak za certifikaciju trenutačno u praksi ne brani svojim članovima pretvorbu prašuma ili tresetišta u plantaže palmi; stoga smatra da se tim raširenijim postupcima za certifikaciju u praksi ne uspijeva ograničiti emisije stakleničkih plinova pri postupku osnivanja i upravljanja plantažama te se kao posljedica toga njima nije uspjelo spriječiti velike požare u prašumama i na tresetištima; poziva Komisiju da osigura nezavisnu reviziju i nadzor nad tim postupcima za certifikaciju koji će jamčiti da palmino ulje koje se stavlja na tržište EU-a zadovoljava sve nužne standarde i da je održivo; napominje da se pitanje održivosti u sektoru palmina ulja ne može rješavati samo dobrovoljnim mjerama i politikama, nego da su za poduzeća koja se bave palminim uljem također nužna obvezujuća pravila i postupci certificiranja;

43.  poziva EU da uvede minimalne kriterije održivosti za palmino ulje i proizvode koji sadrže palmino ulje i koji uđu na tržite EU-a te da na taj način osigura da palmino ulje u EU-u:

   nije izravan ili neizravan uzrok propadanja ekosustava kao što je krčenje primarnih i sekundarnih šuma i uništavanje tresetišta i drugih ekološki važnih područja, te da ne dovodi do smanjenja biološke raznolikosti, posebno bilo koje od ugroženih životinjskih i biljnih vrsti,
   nije poslužilo kao podloga promjenama praksi gospodarenja zemljištem koje imaju negativne posljedice za okoliš,
   nije uzrok nastanka gospodarskih, društvenih i ekoloških problema i sukoba, uključujući specifične probleme rada djece, prisilnog rada, jagme za zemljištem ili iseljavanja autohtonih ili lokalnih zajednica,
   u potpunosti poštuje temeljna ljudska i socijalna prava, odgovarajuće socijalne i radne standarde kojima se jamči sigurnost i dobrobit radnika,
   omogućuje uključenje manjih proizvođača palmina ulja u postupak za certifikaciju, pri čemu se jamči da oni dobivaju svoj udio,
   proizvedeno je na plantažama kojima se upravlja pomoću modernih poljoprivredno-ekoloških tehnika kako bi se potaknuo prijelaz na održive poljoprivredne prakse i minimizirale štetne ekološke i društvene posljedice;

44.  napominje da već postoje strogi standardi za odgovornu proizvodnju palmina ulja, uključujući već dostupne standarde koje je razvila Inovacijska skupina za palmino ulje, ali ih poduzeća i certifikacijski sustavi, uz iznimku RSPO-a, tek trebaju usvojiti u značajnijoj mjeri;

45.  napominje da je važno da svi dionici u opskrbnom lancu mogu razlikovati održivo i neodrživo proizvedena palmina ulja te njihove ostatke i nusproizvode; napominje važnost sljedivosti robe i transparentnosti u svim fazama lanca opskrbe;

46.  poziva EU da uspostavi obvezujući regulatorni okvir kako bi se zajamčila sljedivost opskrbnog lanca svih uvoznika poljoprivredne robe sve do podrijetla sirovine;

47.  poziva Komisiju da poveća sljedivost palmina ulja koje se uvozi u EU i razmotri mogućnost da se do početka primjene jedinstvenog postupka za certifikaciju primjenjuje drugačiji sustav carinskih pristojbi koji točnije odražava stvarne troškove povezane s opterećenjem u pogledu okoliša; također traži od Komisije da razmotri mogućnost uvođenja i primjene nediskriminirajućih carinskih i necarinskih prepreka na temelju ugljičnog otiska palmina ulja; poziva na punu primjenu načela „onečišćivač plaća” u pogledu krčenja šuma;

48.  poziva Komisiju da jasno definira sankcije za nepoštovanje propisa, zadržavajući istovremeno trgovinske odnose s trećim zemljama;

49.  u tom smislu poziva Komisiju da u Svjetskoj carinskoj organizaciji pokrene reformu nomenklature Harmoniziranog sustava kojom bi se omogućilo da se certificirana održiva palmina ulja razlikuju od neodrživih palminih ulja i derivata;

50.  poziva Komisiju da u poglavlja o održivom razvoju svojih trgovinskih sporazuma i sporazuma o razvojnoj suradnji što prije uključi obvezujuće odredbe kojima bi se trebalo spriječiti krčenje šuma, među kojima će biti, između ostalog, jamstvo o borbi protiv krčenja šuma u trgovinskim sporazumima sa zemljama proizvođačima i to kako bi se pružile čvrste i primjenjive mjere za hvatanje u koštac s neodrživim šumarskim praksama u zemljama proizvođačima;

51.  poziva Komisiju i države članice EU-a da se usredotoče na razvoj instrumenata koji će omogućiti bolju uključenost pitanja zaštite okoliša u području razvojne suradnje; napominje da takav pristup pomaže osigurati da razvojne aktivnosti ne dovedu do neočekivanih ekoloških problema, već da budu u sinergiji s aktivnostima očuvanja;

52.  primjećuje da manjkavi katastarski režimi u zemljama proizvođačima palmina ulja predstavljaju veliku prepreku kontroliranju širenja plantaža za proizvodnju palmina ulja te istodobno koče male zemljoposjednike u dobivanju zajmova potrebnih za unapređenje održivosti njihovih plantaža; napominje da je jačanje upravljačkih i šumarskih institucija na lokalnoj i nacionalnoj razini preduvjet za učinkovitu politiku zaštite okoliša; poziva Komisiju da pruži tehničku i financijsku pomoć zemljama proizvođačima palmina ulja za unapređenje njihovih katastarskih režima te ekološke održivosti plantaža za proizvodnju palmina ulja; ističe da je mapiranje teritorija u zemljama proizvođačima, među ostalim i uz pomoć satelitskih i geoprostornih tehnologija, jedini način da se evidentiraju koncesije za uljanu palmu i da se izrade stategije usmjerene na pošumljavanje, ponovno pošumljavanje i stvaranje ekoloških koridora; poziva Komisiju da podrži zemlje proizvođače u provedbi programa za sprečavanje požara;

53.  podržava moratorij na tresetišta koji je indonezijska vlada nedavno uvela i kojim bi se trebalo spriječiti širenje plantaža na pošumljena tresetišta; podupire osnivanje agencije za obnovu tresetišta u svrhu obnove 2 milijuna hektara požarom pogođenog tresetišta;

54.  traži od Europske unije i država članica da u okviru dijaloga s tim zemljama podrže potrebu za zamrzavanjem veličine površina namijenjenih uzgoju palmina ulja, uz moratorij na nove koncesije, kako bi se zaštitile preostale prašume;

55.  zabrinut je zato što se mnogim velikim kupovinama zemljišta može prekršiti načelo slobodnog, prethodnog i informiranog pristanka lokalnih zajednica prema Konvenciji 169 Međunarodne organizacije rada; poziva EU i njegove države članice da osiguraju da se ulagači sa sjedištem u EU-u u cijelosti pridržavaju međunarodnih normi u pogledu odgovornog i održivog ulaganja u poljoprivredu, posebno smjernica Organizacije Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu (FAO) i OECD-a za odgovorne lance opskrbe u poljoprivredi, dobrovoljnih smjernica FAO-a u pogledu posjeda zemljišta, vodećih načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima te smjernica OECD-a za multinacionalna poduzeća; naglašava potrebu da se poduzmu koraci kako bi se žrtvama korporativnog zlostavljanja zajamčio pristup pravnom lijeku;

56.  stoga poziva relevantna tijela u zemljama podrijetla da poštuju ljudska prava, uključujući zemljišna prava onih koji žive na šumskim područjima, te da preuzmu veće okolišne, socijalne i zdravstvene obveze, uzimajući u obzir dobrovoljne smjernice FAO-a u pogledu posjeda zemljišta(17);

57.  snažno potiče EU da pruža potporu mikro, malim i obiteljskim lokalnim poduzećima u ruralnim područjima i da promiče registraciju imovine ili vlasništva nad zemljištem na nacionalnoj i lokalnoj razini;

58.  ističe niske stope krčenja šuma s autohtonih zemljišta za koja su osigurani običajni sustavi prava posjeda i upravljanja resursima, što ima visok potencijal za ekonomično smanjenje emisija i sigurnost globalnih usluga ekosustava; poziva na iskorištavanje međunarodnih fondova za klimu i razvoj kako bi se osigurala autohtona i zajednička zemljišta i pružila potpora autohtonim narodima i zajednicama koji ulažu u zaštitu svojih zemljišta;

59.  podsjeća na to da egzistencija siromašnih žena u ruralnim krajevima posebno ovisi o šumskim resursima; naglašava potrebu za uključivanjem rodne ravnopravnosti u nacionalne politike i institucije nadležne za šumarstvo, kako bi se promicao npr. ravnopravan pristup žena vlasništvu nad zemljištem i drugim resursima;

60.  podsjeća Komisiju na njezinu Komunikaciju naslovljenu „Suočavanje s izazovima krčenja i propadanja šuma kako bi se spriječile klimatske promjene i gubitak biološke raznolikosti” (COM(2008)0645), u kojoj se naglašava cjelovit pristup krčenju tropskih šuma, a u obzir se uzimaju i svi pokretači krčenja šuma, uključujući proizvodnju palmina ulja; podsjeća Komisiju na cilj iznesen tijekom pregovora u okviru Pariške konferencije o klimi (COP21) u pogledu zaustavljanja gubitka šumskog pokrivača najkasnije do 2030. i smanjivanja bruto površine okrčenih tropskih šuma za barem 50 % do 2020. u odnosu na trenutačne razine;

61.  poziva Komisiju da ubrza rad na izradi akcijskog plana EU-a o krčenju i propadanju šuma kojim bi trebale biti obuhvaćene konkretne regulatorne mjere kako bi se zajamčilo da nijedna transakcija unutar lanca opskrbe ili financijska transakcija povezana s EU-om ne uzrokuje krčenje ili propadanje šuma, u skladu sa sedmim programa djelovanja za okoliš i akcijskim planom EU-a za palmino ulje; poziva Komisiju da usvoji jedinstvenu objedinjenu definiciju nulte stope krčenja šuma;

62.  snažno potiče države članice i Komisiju da utvrde definiciju šuma koja uključuju biološku, društvenu i kulturnu raznolikost, kako bi se spriječilo prisvajanje zemljišta i uništavanje tropskih šuma zbog goleme monokulture palmina ulja, jer bi to ugrozilo preuzete obveze EU-a u pogledu klimatskih promjena; ističe da je potrebno dati prednost autohtonim vrstama, a time i zaštiti ekosustava, staništa i lokalnih zajednica;

63.  poziva Komisiju da iznese prijedlog akcijskog plana EU-a za odgovorno poslovanje;

64.  ustraje u tome da bi razvojne financijske institucije trebale zajamčiti da su njihove socijalne politike i politike zaštite okoliša obvezujuće i potpuno usklađene s međunarodnim zakonima o ljudskim pravima; poziva na povećanu transparentnost financiranja privatnih financijskih institucija i javnih financijskih tijela;

65.  poziva države članice da uvedu obvezu davanja prednosti održivo proizvedenom palminu ulju u svim nacionalnim postupcima javne nabave;

66.  sa zabrinutošću primjećuje da je komercijalna poljoprivreda i dalje glavni uzrok globalnog krčenja šuma i da je oko polovice ukupnog krčenja tropskih šuma od 2000. godine uzrokovano nezakonitom prenamjenom šuma za komercijalnu poljoprivredu, što može izazvati i rizik od sukoba; poziva na bolju koordinaciju politika šumarstva, komercijalne poljoprivrede, korištenja zemljišta i ruralnog razvoja kako bi se ostvarili ciljevi održivog razvoja i obveze u pogledu klimatskih promjena; također naglašava potrebu za usklađenosti politika u interesu razvoja u tom području, među ostalim politike EU-a u pogledu obnovljivih izvora energije;

67.  ističe probleme koji nastaju uslijed procesa koncentracije zemljišta i prenamjene zemljišta pri uspostavi monokultura kao što su plantaže za proizvodnju palmina ulja;

68.  poziva Komisiju da podrži daljnja istraživanja učinka prenamjene zemljišta na emisije stakleničkih plinova, uključujući krčenje šuma i proizvodnju bioenergije;

69.  poziva Komisiju da posluži kao primjer drugim zemljama uspostavom pravila za obračun emisija stakleničkih plinova nastalih gospodarenjem močvarnim područjima i za prenamjenu zemljišta močvarnih područja u zakonodavstvu EU-a;

70.  primjećuje učinke velikih monokultura uljane palme kojima se povećava prisutnost nametnika, onečišćenje vode uzrokovano agrokemijskim sredstvima i erozija tla, te utječe na ponore ugljika i ekologiju čitave regije, ometajući migraciju životinjskih vrsta;

71.  napominje da najnovija istraživanja pokazuju da agrošumarska polikultura, primijeni li se na plantaže za proizvodnju palmina ulja, može pogodovati biološkoj raznolikosti, produktivnosti te biti društveno korisna;

72.  poziva Komisiju da osigura koherentnost i da potakne sinergije između Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i ostalih politika EU-a te da osigura da se provode na način koji je dosljedan programima usmjerenima na borbu protiv krčenja šuma u zemljama u razvoju, poput programa REDD; poziva Komisiju da se pobrine za to da reforma ZPP-a ne dovede, izravno ili neizravno, do daljnjeg masovnog krčenja šuma i da se njome podupire cilj iskorjenjivanja globalnog krčenja šuma; poziva Komisiju i države članice da se pobrinu za to da se o problemima okoliša povezanim s krčenjem šuma radi palmina ulja raspravlja i u svjetlu ciljeva predviđenih Strategijom EU-a za biološku raznolikost do 2020., koji moraju biti sastavni dio vanjskog djelovanja Unije u tom području;

73.  poziva Komisiju da pruži podršku organizacijama zaduženima prvenstveno za in situ ali i ex situ zaštitu svih životinjskih vrsta pogođenih gubitkom prirodnih staništa zbog krčenja šuma čiji je uzrok dobivanje palmina ulja;

74.  poziva da se na razini EU-a provede više istraživanja o održivoj hrani za životinje kako bi se za europsku poljoprivredu pronašle alternative proizvodima od uljane palme;

75.  konstatira da se 70 % biogoriva koje se troši u EU-u uzgaja/proizvodi u EU-u, a da 23 % biogoriva koje se uvozi u EU čini palmino ulje uglavnom iz Indonezije, dok 6 % čini soja(18);

76.  primjećuje da potražnja EU-a za biogorivom neizravno utječe na uništavanje tropskih šuma;

77.  primjećuje da, kad se uzme u obzir neizravna prenamjena zemljišta, biogoriva proizvedena od ratarskih kultura u nekim slučajevima mogu dovesti čak do neto povećanja emisija stakleničkih plinova, npr. spaljivanjem staništa s visokim udjelom ugljika, kao što su tropske šume i tresetišta; zabrinut je zbog toga što Komisijina evaluacija dobrovoljnih programa ne obuhvaća učinak neizravne promjene uporabe zemljišta;

78.  poziva institucije EU-a da u sklopu reforme Direktive o obnovljivoj energiji u njezin dobrovoljni program uključe posebne postupke provjere valjanosti u pogledu sukoba oko najma zemljišta, (prisilnog) rada djece, loših radnih uvjeta za poljoprivrednike i opasnosti za zdravlje i sigurnost; također poziva EU da uzme u obzir učinak neizravne prenamjene zemljišta i da u reformu Direktive o obnovljivoj energiji uključi zahtjeve društvene odgovornosti;

79.  poziva na to da se u politiku EU-a o biogorivima uključe efektivni kriteriji održivosti pomoću kojih će se zaštiti zemljišta s visokom razinom biološke raznolikosti, velikim zalihama ugljika i tresetištima, uključujući socijalne kriterije;

80.  prima na znanje posljednje izvješće(19) Europskog revizorskog suda u kojem se analizira trenutačni sustav certificiranja biogoriva i zaključuje da nedostaju važni aspekti održivosti kao što su uzimanje u obzir neizravnih učinaka potražnje i neprovođenje verifikacije te da nije moguće sa sigurnošću reći da certificirana biogoriva nemaju za posljedicu krčenje šuma ili negativne socijalne i društvene učinke; svjestan je zabrinutosti oko transparentnosti pri evaluaciji certifikacijskih postupaka; poziva Komisiju da poboljša transparentnost sustava održivosti, među ostalim izradom prikladnog popis aspekata koji bi se trebali kontrolirati, poput godišnjih izvješća i mogućnosti zatraživanja revizije koju bi provele neovisne treće strane; poziva Komisiju da uvede veće ovlasti za verifikaciju i nadzor nad sustavima, izvješćima i aktivnostima;

81.  poziva na provedbu relevantnih preporuka Revizorskog suda, s kojima se složila i Komisija;

82.  sa zabrinutošću primjećuje da je 46 % ukupnog palmina ulja uvezenog u EU iskorišteno za proizvodnju biogoriva i da to podrazumijeva upotrebu oko jednog milijuna hektara tropskog tla; poziva Komisiju da poduzme mjere kako bi se postupno ukinulo korištenje biljnih ulja koje potiče krčenje šuma, uključujući palmino ulje, kao komponentu biogoriva, po mogućnosti do 2020.;

83.  napominje da jednostavna zabrana ili postupno ukidanje korištenja palmina ulja može dovesti do njegove zamjene drugim tropskim biljnim uljima koja se koriste u proizvodnji biogoriva i koja bi se najvjerojatnije proizvodila u istim ekološki osjetljivim regijama kao i palmino ulje, a koja možda imaju daleko veći učinak na biološku raznolikost, korištenje zemljišta i emisije stakleničkih plinova nego samo palmino ulje; preporučuje da se pronađu i promiču održivije alternative za korištenje biogoriva kao što su europska ulja koja se proizvode od sjemena uljane repice i suncokreta iz europskog uzgoja;

84.  poziva Komisiju i države članice da istodobno pruže potporu daljnjem razvoju biogoriva druge i treće generacije kako bi se smanjila opasnost od neizravne prenamjene zemljišta unutar Unije te da stimulira prijelaz na napredna biogoriva u skladu s Direktivom (EU) 2015/1513 te u skladu s kružnim gospodarstvom, resursnom učinkovitosti te ambicijama u području mobilnosti s niskim emisijama u Uniji;

o
o   o

85.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1) http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of %20impact.pdf
(2)Komunikacija Komisije naslovljena „Naše životno osiguranje, naš prirodni kapital: strategija biološke raznolikosti EU-a do 2020.” (COM(2011)0244).
(3)Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0034.
(4) Izvor: Forest Trends: potrošačka roba i krčenje šuma – analiza razmjera i prirode nezakonitosti u prenamjeni šuma za poljoprivredu i šumske nasade (http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4718.pdf).
(5) Izvor: World Resources Institute (http://www.wri.org/blog/2015/10/indonesia%E2%80%99s-fire-outbreaks-producing-more-daily-emissions-entire-us-economy).
(6) http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf (FAO, Poljoprivreda u svijetu do 2030./2050. – revizija 2012.).
(7) http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/agriculture/palm_oil/ (WWF).
(8) Izvor: izvješće Globiom (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report_GLOBIOM_publication.pdf).
(9) Na primjer: Amnesty International – The Great Palm Oil Scandal (Veliki skandal s palminim uljem) (https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5243/2016/en/) i Rainforest Action Network - The Human Cost of Conflict Palm Oil (Ljudska cijena sukoba spornog palmina ulja) (https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/rainforestactionnetwork/pages/15889/attachments/original/1467043668/The_Human_Cost_of_Conflict_Palm_Oil_RAN.pdf?1467043668).
(10) Učinak potrošnje u EU-u na krčenje šuma: sveobuhvatna analiza učinka potrošnje u EU-u na krčenje šuma, 2013., Europska komisija, (http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf) (str. 56).
(11) Izvor: FERN: Ukradena roba: sudjelovanje EU-a u nezakonitom krčenju tropskih šuma (http://www.fern.org/sites/fern.org/files/Stolen%20Goods_EN_0.pdf).
(12) Zaključci Foruma UN-a o šumama.
(13) Konvencija UN-a o bioraznolikosti, ciljevi iz Aichija: https://www.cbd.int/sp/targets/
(14) Ciljevi održivog razvoja, čl. 15. st. 2., cilj da se zaustavi krčenje šuma https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15
(15) UN-ov sastanak na vrhu o klimi, 2014.
(16) http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf
(17) Dobrovoljne smjernice Organizacije Ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu (FAO) o odgovornom upravljanju u poljodjelstvu, ribarstvu i šumarstvu, Rim 2012. http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
(18) EUROSTAT – Opskrba obnovljivom energijom, njezina pretvorba i potrošnja; godišnji podaci (nrg_107a), Globiom studija naslovljena „Prenamjena zemljišta kao posljedica korištenja biogoriva u EU-u”, 2015., i http://www.fediol.be/
(19)Izvor: Europski revizorski sud Certifikacija biogoriva: nedostaci u postupcima priznavanja sustava i nadzoru nad sustavom (http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=7171).


Žene i njihova uloga u ruralnim područjima
PDF 377kWORD 62k
Rezolucija Europskog parlamenta od 4. travnja 2017. o ženama i njihovoj ulozi u ruralnim područjima (2016/2204(INI))
P8_TA(2017)0099A8-0058/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 2. i 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i članak 157. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir Protokol br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir Protokol br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti,

–  uzimajući u obzir članke 21. i 23. Povelje Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir Pekinšku platformu za djelovanje,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena usvojenu 1979.,

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 79/7/EEZ od 19. prosinca 1978. o postupnoj provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima socijalne sigurnosti(1),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2006/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o provedbi načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i rada(2),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2010/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o primjeni načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama koji su samozaposleni i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 86/613/EEZ(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006(4),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005(5),

–  uzimajući u obzir članak 7. Uredbe (EU) br. 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. ožujka 2008. o položaju žena u ruralnim područjima EU-a(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 5. travnja 2011. o ulozi žena u poljoprivredi i ruralnim područjima(7),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 8. srpnja 2015. o Inicijativi za zeleno zapošljavanje: iskorištavanje potencijala zelenoga gospodarstva za stvaranje radnih mjesta(8),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 8. rujna 2015. o obiteljskim poduzećima u Europi(9),

–  uzimajući u obzir preporuke Odbora UN-a za svjetsku sigurnost opskrbe hranom od 17. listopada 2016. o uzgoju životinja i svjetskoj sigurnosti opskrbe hranom, a posebno preporuke o rodnoj ravnopravnosti i jačanju položaja žena,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 27. listopada 2016. o tome kako se ZPP-om može potaknuti otvaranje radnih mjesta u ruralnim područjima(10),

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir zajednička razmatranja Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj i Odbora za prava žena i jednakost spolova u skladu s člankom 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj i Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0058/2017),

Višefunkcionalnost uloge žena u ruralnim područjima

A.  budući da su se društvene i gospodarske okolnosti i životni uvjeti znatno promijenili tijekom posljednjih desetljeća te da se uvelike razlikuju među državama članicama, ali i unutar samih država;

B.  budući da žene znatno doprinose ruralnom gospodarstvu i budući da su diversifikacijske mjere i koncept višefunkcionalnosti, koji čine neophodnu osnovu za strategije održivog razvoja, iako još nisu u potpunosti iskorišteni u svim područjima, otvorili nove mogućnosti za žene uz pomoć inovacija i stvaranja novih koncepata kojima se u poljoprivredu može unijeti nova dinamika;

C.  budući da žene vrlo često promiču razvoj dodatnih aktivnosti na poljoprivrednim gospodarstvima ili izvan njih koje se ne odnose samo na poljoprivrednu proizvodnju i time stvaraju istinsku dodanu vrijednost aktivnosti u ruralnim područjima;

D.  budući da žene koje žive u ruralnim područjima nisu homogena skupina, s obzirom na to da se njihova situacija, zanimanja, doprinos društvu te, u konačnici, njihove potrebe i interesi znatno razlikuju među državama članicama i unutar njih;

E.  budući da su žene aktivno uključene u poljoprivredne aktivnosti, poduzetništvo i turizam te imaju važnu ulogu u očuvanju kulturnih tradicija u ruralnim područjima, što može doprinijeti izgradnji i/ili jačanju regionalnog identiteta;

F.  budući da je ravnopravnost žena i muškaraca temeljno načelo Europske unije i njezinih država članica, a poticanje te ravnopravnosti jedan od njezinih glavnih ciljeva; budući da je rodna jednakost temeljna vrijednost EU-a, prepoznata u Ugovorima i Povelji o temeljnim pravima te da je EU preuzeo poseban zadatak integriranja rodne jednakosti u sve svoje aktivnosti; budući da je rodno osviještena politika važan instrument za integraciju tog načela u politike, mjere i aktivnosti EU-a kako bi se promicala ravnopravnost žena i muškaraca i spriječila diskriminacija u cilju povećanja aktivnog sudjelovanja žena na tržištu rada te u gospodarskim i društvenim aktivnostima; budući da je taj instrument primjenjiv i na strukturne i investicijske fondove EU-a, uključujući EPFRR;

G.  budući da su obiteljska poljoprivredna gospodarstva najčešći model poljoprivrednih gospodarstava u 28 država članica EU-a i da 76,5 % posla unutar tih gospodarstava obavljaju vlasnici ili njihovi članovi obitelji(11) te ih stoga treba podržati i zaštititi; budući da se obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima promiču međugeneracijska solidarnost te društvena i ekološka odgovornost čime se doprinosi održivom razvoj ruralnih područja;

H.  budući da je u kontekstu sve veće urbanizacije za društvo ključno održavanje aktivnog, dinamičnog stanovništva koje napreduje u ruralnim područjima, osobito u područjima s prirodnim ograničenjima, s obzirom na to da očuvanje okoliša i krajolika ovisi o tome;

I.  budući da su starenje stanovništva i pad poljoprivrednih aktivnosti te gospodarski pad u ruralnim područjima EU-a neki od glavnih uzroka depopulacije i odlaska žena iz ruralnih područja, što ima negativne posljedice ne samo na tržište rada, već i na socijalnu infrastrukturu; budući da se ta situacija može zaustaviti samo ako europske institucije i vlade poduzmu sve što mogu kako bi osigurale veće priznanje rada i prava žena te kako bi pružile potrebne usluge koje bi u ruralnim područjima omogućile usklađivanje poslovnog i obiteljskog života;

J.  budući da je ruralni turizam, koji uključuje ponudu robe i pružanje usluga na selu u okviru obiteljskih i zadružnih poduzeća, sektor niskog rizika zahvaljujući kojemu se otvaraju radna mjesta te koji omogućuje usklađivanje privatnih i obiteljskih obaveza s poslovnima i potiče ruralno stanovništvo, a posebno žene, da ostanu na selu;

K.  budući da je gospodarska kriza utjecala na Europsku uniju i imala ozbiljan utjecaj na mnoga ruralna područja i regije; budući da su posljedice krize još uvijek vidljive i mladi se ljudi u ruralnim područjima suočavaju s ozbiljnim stopama nezaposlenosti, siromaštva i depopulacije, što posebno utječe na žene; budući da su žene izravno pogođene posljedicama krize u vođenju poljoprivrednih gospodarstava i kućanstava;

L.  budući da takva situacija predstavlja ozbiljan izazov za zajedničku poljoprivrednu politiku (ZPP) u sklopu koje bi trebalo osigurati razvoj ruralnih područja i istovremeno osnažiti njihov potencijal;

M.  budući da je potrebno zajamčiti da održiv i dinamičan poljoprivredni sektor ostane glavni gospodarski, ekološki i socijalni temelj ruralnih područja koji doprinosi ruralnom razvoju, održivoj proizvodnji hrane, biološkoj raznolikosti i otvaranju radnih mjesta;

N.  budući da položaj malih i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava kao primarnih proizvođača hrane treba poboljšati, a njihove poljoprivredne i stočarske aktivnosti održati poticanjem inovacija, izdvajanjem odgovarajućih financijskih sredstava i donošenjem mjera na razini EU-a; budući da je u razdoblju između 2005. i 2010. nestalo 2,4 milijuna poljoprivrednih gospodarstava, od kojih su većina bila mala ili obiteljska poljoprivredna gospodarstva, što je povećalo nezaposlenost u ruralnim područjima;

O.  budući da se poticanjem diversifikacijskih mjera te razvojem kratkih opskrbnih lanaca, kao i promicanjem organizacija proizvođača (OP), može doprinijeti otpornosti tog sektora koji se suočava s izazovima nepoštenih trgovinskih praksi i sve nestabilnijim tržištem;

P.  budući da je važno podržavati i promicati sudjelovanje žena u poljoprivredno-prehrambenom vrijednosnom lancu jer one svoju ulogu vrše uglavnom u proizvodnji i preradi;

Q.  budući da su pristup cjeloživotnom učenju, mogućnost potvrđivanja vještina stečenih u okviru neformalnog obrazovanja te mogućnost prekvalifikacije i stjecanja vještina koje se mogu koristiti na tržištu rada koje se dinamično razvija presudne pretpostavke za povećanje broja zaposlenih žena u ruralnim područjima;

R.  budući da zadruge, uzajamna društva, socijalna poduzeća i drugi alternativni poslovni modeli imaju golem potencijal za poticanje održivog i uključivog gospodarskog rasta i doprinose jačanju gospodarskog položaja žena u ruralnim područjima i u poljoprivrednom sektoru;

S.  budući da je nužno uključiti žene i djevojčice u obrazovanje i cjeloživotno učenje, prije svega u područjima znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike te poduzetništva, kako bi se ostvarila rodna ravnopravnost u sektoru poljoprivrede, proizvodnje hrane i turizma te u drugim sektorima zastupljenim u ruralnim područjima;

Izazovi s kojima se suočavaju žene u ruralnim područjima

T.  budući da žene čine malo manje od 50 % ukupnog radno sposobnog stanovništva u ruralnim područjima EU-a, ali samo oko 45 % ukupnog gospodarski aktivnog stanovništva; budući da mnoge žene nikad nisu registrirane kao nezaposlene ili uvrštene u statistike o nezaposlenim osobama te ne postoje jasni podaci o uključenosti žena u poljoprivredu u svojstvu vlasnica ili zaposlenica;

U.  budući da je 2009. u pretežno ruralnim područjima EU-a bilo zaposleno samo 61 % žena u dobi između 20. i 64. godine(12); budući da u mnogim državama članicama žene u ruralnim područjima imaju ograničen pristup zapošljavanju i relativno male šanse za rad u poljoprivredi, iako i dalje imaju važnu ulogu u ruralnom razvoju i u socijalnoj strukturi tih područja time što osiguravaju prihod kućanstvima ili poboljšavaju životne uvjete;

V.  budući da su 2014. žene ostvarile oko 35 % ukupnog radnog vremena u poljoprivredi, od čega je 53,8 % bio rad na nepuno radno vrijeme, a 30,8 % na puno radno vrijeme, što je znatan doprinos poljoprivrednoj proizvodnji; budući da je posao koji supruge i drugi ženski članovi obitelji obavljaju na poljoprivrednim gospodarstvima često nezamjenjiv i čini istinski „nevidljivi radˮ zbog nepostojanja profesionalnog statusa koji bi im omogućio priznanje i upis u sustav socijalnog osiguranja, što bi spriječilo gubitak prava kao što je pravo na bolovanje ili rodiljni dopust i osiguralo njihovu financijsku neovisnost;

W.  budući da u nekim državama članicama, primjerice u Francuskoj, postoje različiti pravni statusi za supruge koje obavljaju redovitu profesionalnu aktivnost u poljoprivrednom gospodarstvu (suradnica u poljoprivrednom gospodarstvu odnosno njegova zaposlenica ili voditeljica), što omogućuje primjerenu socijalnu zaštitu od rizika u osobnom i profesionalnom životu;

X.  budući da žene u prosjeku upravljaju samo s 30 % poljoprivrednih gospodarstava u EU-u; budući da postoji znatan broj radnica u poljoprivredi, a mnoge su žene klasificirane kao supruge vlasnika gospodarstva, točnije 80,1 % od svih registriranih supružnika u 2007. godini(13);

Y.  budući da je vlasnik poljoprivrednog gospodarstva osoba na koju glase bankovni dokumenti, subvencije i akumulirana prava te jedini predstavnik gospodarstva pri udruženjima i kolektivnim tijelima; budući da ako osoba nije vlasnik poljoprivrednog gospodarstva nema nikakva prava koja su povezana s tim statusom (prava na jedinstvena plaćanja, premije za krave dojilje, prava povezana s nasadima vinograda, prihodi itd.) i da su poljoprivrednice zbog toga u iznimno ranjivoj i nepovoljnoj situaciji;

Z.  budući da ih se treba priznati kao vlasnice ili suvlasnice kako bi mogle koristiti pozitivne mjere pomoći za žene zaposlene u sektoru poljoprivrede; budući da Europska unija treba promicati vlasništvo ili suvlasništvo žena nad poljoprivrednim gospodarstvima što bi imalo pozitivan učinak na njihovu situaciju na tržištu rada, socijalna prava i ekonomsku neovisnost i čime bi se osigurala njihova veća vidljivost (i priznanje njihova doprinosa gospodarstvu i prihodima) u ruralnim područjima i veći pristup zemljištu;

AA.  budući da je u europskim, nacionalnim i regionalnim statistikama potrebno postići veću vidljivost žena u ruralnim područjima kako bi se odrazila njihova situacija i uloga koju imaju;

AB.  budući da bi se poboljšanjem pristupa mladih i žena zemljištu pojačala generacijska obnova u poljoprivrednim djelatnostima te poboljšao gospodarski rast i socijalna dobrobit;

AC.  budući da je pružanje kvalitetnih i povoljnih javnih i privatnih usluga, uključujući skrb o djeci, starijima i ostalim uzdržavanim osobama, uključujući osobe s invaliditetom, važno za sve stanovnike ruralnih područja; budući da su takve usluge osobito važne za lakše usklađivanje poslovnog i privatnog života, posebice za žene, koje se uglavnom više bave vođenjem brige za mlađe, uzdržavane i starije članove obitelji;

AD.  budući da žene imaju višefunkcionalnu ulogu u ruralnim područjima i da bi im stoga takve usluge omogućile rad i daljnji razvoj njihovih karijera te istovremeno omogućile poštenu raspodjelu obiteljskih odgovornosti i odgovornosti koje su povezane sa skrbi;

AE.  budući da je temelj za poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima dostupnost infrastruktura, kao što su prometne veze, pristup širokopojasnom internetu velike brzine, uključujući mobilne podatkovne usluge i opskrbu energijom, kao i kvalitetne socijalne, zdravstvene i obrazovne usluge;

AF.  budući da dostupnost širokopojasnog interneta i dalje zaostaje za nacionalnom dostupnošću širokopojasnog interneta u 28 država članica EU-a; budući da je 2015. u 98,4 % kućanstava u ruralnim područjima bila dostupna barem jedna od širokopojasnih tehnologija, ali da je samo 27,8 % kućanstava imalo pristup uslugama nove generacije; budući da digitalna infrastruktura, koja nije u potpunosti razvijena u svim ruralnim područjima EU-a, uvelike može pomoći u pristupu informacijama i obrazovnim mogućnostima te u dijeljenju informacija i razmjeni dobrih praksi među ženama u ruralnim područjima i može predstavljati važan element potpore koja je potrebna kako bi se zadržalo žensko stanovništvo u ruralnim područjima;

AG.  budući da je obrazovanje temeljni instrument promicanja vrijednosti ravnopravnosti koju treba promicati na transverzalni način, ne samo u sferi školstva, nego i u okviru strukovnog osposobljavanja, posebno onog u primarnom sektoru;

AH.  budući da će poboljšanje općih uvjeta u ruralnim područjima dovesti do boljeg položaja žena u tim područjima;

AI.  budući da se znatan doprinos žena lokalnom i ruralnom razvoju ne odražava dovoljno u njihovu sudjelovanju u odgovarajućim postupcima odlučivanja, s obzirom na to da su žene u ruralnim područjima često nedovoljno zastupljene u tijelima koja donose odluke, kao što su poljoprivredne zadruge, sindikati i općinska poglavarstva; budući da je iznimno važno povećanje zastupljenosti žena u tim tijelima;

AJ.  budući da su žene u ruralnim područjima izložene i rodno uvjetovanoj razlici u plaćama i mirovinama koja postaje sve veća u nekim državama članicama Unije; budući da je potrebno posvetiti veću pažnju vođenju ažuriranih statistika o zaposlenosti žena u ruralnim područjima i njihovim radnim i životnim uvjetima;

AK.  budući da do sada nisu uspostavljeni tematski potprogrami o ženama u ruralnim područjima i da je zastupljenost žena u upotrebi instrumenata dostupnih u sklopu programa ruralnog razvoja do 2014. nažalost bila niska; budući da su žene predstavljale samo 28 % od 6,1 milijuna sudionika u mjerama osposobljavanja; budući da su žene predstavljale samo 19 % korisnika ulaganja u fizičku imovinu radi modernizacije poljoprivrednih gospodarstava i 33 % korisnika diversifikacijskih mjera; budući da su žene predstavljale samo 38 % korisnika mjera osi 3. (diversifikacija gospodarstva u ruralnim područjima) kojima su otvorena nova radna mjesta;

1.  naglašava aktivnu ulogu žena u ruralnim područjima i prepoznaje doprinos koji žene ostvaruju u gospodarstvu ruralnih područja kao poduzetnice, voditeljice obiteljskih poduzeća te promicateljice održivog razvoja; smatra da je žensko poduzetništvo u socijalnom, gospodarskom i ekološkom smislu važan stup održivog razvoja u ruralnim područjima i treba ga promicati, poticati i podupirati u okviru strategija ruralnog razvoja, a posebno s pomoću obrazovanja i strukovnog osposobljavanja, poticanja vlasništva žena, mreža poduzetnica i pristupa ulaganjima i kreditiranju, poticanja njihove zastupljenosti u upravljačkim tijelima i stvaranja prilika kojima se potiču žene koje su mlade, samozaposlene, rade na nepuno radno vrijeme i često su slabo plaćene;

2.  poziva Komisiju i države članice da pruže podršku uspješnoj ravnoteži između privatnog i poslovnog života, poticanju novih poslovnih prilika, boljoj kvaliteti života u ruralnim područjima te potiče žene da provedu vlastite projekte;

3.  pozdravlja podršku koja se pruža ženama u ruralnim područjima u vidu inicijativa kojima se želi postići da zajednica cijeni njihov rad i da se one umrežavaju; osobito naglašava ključnu ulogu žena u malim i obiteljskim gospodarstvima koja predstavljaju glavne društveno-gospodarske jedinice ruralnih područja i u kojima se vodi briga o prehrambenoj proizvodnji, očuvanju tradicionalnih znanja i vještina, regionalnim identitetima te zaštiti okoliša; smatra da poljoprivrednice imaju važnu ulogu u jamčenju trajnog opstanka malih i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s dobrim izgledima za budućnost;

4.  smatra da je, s obzirom na različite uloge, zanimanja i situacije žena u ruralnim područjima, pomoć i podršku potrebno prilagoditi njihovim potrebama i interesima kako bi se poboljšale njihove mogućnosti zapošljavanja;

5.  poziva Komisiju i države članice da se obvežu na podržavanje, poticanje, olakšavanje i promicanje pristupa žena iz ruralnih područja tržištu rada te da im to bude prioritet u budućim politikama ruralnog razvoja i da utvrde ciljeve u vezi s trajno plaćenim zaposlenjem; poziva države članice da u svoje programe ruralnog razvoja uvrste strategije usredotočene posebno na doprinos žena ostvarenju ciljeva Strategije Europa 2020.;

6.  napominje da sudjelovanje žena na tržištu rada u ruralnim područjima uključuje širok spektar radnih mjesta koja nadilaze tradicionalnu poljoprivredu i naglašava da u vezi s tim žene u ruralnim područjima mogu biti nositeljice promjene u prelasku na održivu i ekološku poljoprivredu te da mogu imati važnu ulogu u stvaranju zelenih poslova;

7.  poziva države članice da se konkretnije koriste Europskim mikrofinancijskim instrumentom Progress i šire informacije o njegovu postojanju te da koriste posebne mjere EPFRR-a koje su namijenjene zapošljavanju žena, da promiču i poboljšaju razne vrste rada žena, uzimajući u obzir posebne uvjete žena u ruralnim područjima, da se pobrinu za različite inicijative kojima će se pružiti podrška održivosti i razvoju novoosnovanih poduzeća te malih i srednjih poduzeća te da uvedu inicijative kojima će se otvoriti nova i očuvati postojeća radna mjesta u poljoprivredi koja će biti privlačnijima mladim ženama;

8.  potiče države članice da redovito prate situaciju u kojoj se nalaze žene u ruralnim područjima te da maksimalno iskoriste posebne instrumente i postojeće mjere u sklopu ZPP-a kako bi se povećala zastupljenost žena u korištenju tih instrumenata i mjera te poboljšala njihova situacija;

9.  preporučuje da Komisija, prilikom reforme ZPP-a u budućnosti, zadrži i poboljša tematske potprograme o ženama u ruralnim područjima i da te programe, između ostalog, usmjeri prema komercijalizaciji, izravnoj prodaji i promociji proizvoda na lokalnoj i regionalnoj razini, s obzirom na to da ti potprogrami mogu biti važni za otvaranje radnih mjesta za žene u ruralnim područjima;

10.  ističe da je ravnopravnost žena i muškaraca ključan cilj EU-a i njegovih država članica, traži od Komisije i Vijeća da učine sve što je potrebno kako bi se rodna jednakost uvela u sve programe, aktivnosti i inicijative EU-a i stoga i poziva na primjenu rodno osviještene politike u okviru ZPP-a i kohezijskih politika u ruralnim područjima; predlaže nove ciljane mjere u sklopu EPFRR-a kojima bi se poticalo žene u ruralnim područjima na sudjelovanje na tržištu rada;

11.  nada se da će bolje razumijevanje situacije u kojoj se nalaze žene u ruralnim područjima omogućiti sastavljanje europske povelje za poljoprivrednice za srednjoročno razdoblje u kojem će se definirati taj koncept i utvrditi vrste izravne i neizravne diskriminacije s kojima se susreću žene u ruralnim područjima te mjere pozitivne diskriminacije namijenjene njihovom iskorjenjivanju;

12.  poziva države članice da, u svjetlu uvjeta koji se odnose na ravnopravnost žena i muškaraca, kao obveze i ključnog cilja EU-a i njegovih država članica, i nediskriminaciju stvore veće sinergije u pogledu upotrebe instrumenata dostupnih u sklopu EPFRR-a, programa Leader+ i Obzor 2020 te Europskog socijalnog fonda kako bi se stvorili bolji životni i radni uvjeti u ruralnim područjima, slijedile posebne prilagođene politike socijalnog i ekonomskog uključivanja i jačanja položaja žena i djevojčica, posebice iz osjetljivih i marginaliziranih skupina, i podignula razina osviještenosti o svim mogućnostima koje se ženama i djevojčicama nude u tim područjima u skladu s postojećim zakonodavstvom;

13.  naglašava da je važno smisliti konkretne mjere za promicanje osposobljavanja, zapošljavanja i zaštitu prava najranjivijih skupina žena koje imaju posebne potrebe, poput žena s invaliditetom, imigrantica, sezonskih radnica migrantica, žena izbjeglica i pripadnica manjina, žena koje su bile žrtve rodno uvjetovanog nasilja, niskoobrazovanih ili neobrazovanih žena, samohranih majki itd.;

14.  naglašava ključnu ulogu koju žene uglavnom imaju kad je riječ o knjigovodstvu poljoprivrednih gospodarstava i u tom smislu skreće pozornost na nedostatak potpore u pogledu savjetovanja u situacijama kad se poljoprivredno gospodarstvo nađe u financijskim teškoćama;

15.  potiče države članice da zajamče potpuno priznavanje sudjelovanja žena u upravljanju poljoprivrednim gospodarstvima te da promiču i olakšaju pristup žena vlasništvu ili suvlasništvu nad poljoprivrednim gospodarstvima;

16.  poziva države članice da potiču mjere za informiranje i tehničku pomoć te da međusobno razmjenjuju najbolje prakse u vezi s dodjelom profesionalnog statusa za bračne partnere koji pomažu u poljoprivrednom sektoru koji bi im omogućio ostvarivanje individualnih prava, posebno rodiljnog dopusta, zdravstvene zaštite u slučaju nesreće na radu, pristupa osposobljavanju i mirovinskih prava;

17.  poziva europske institucije da potaknu mjere u okviru ZPP-a za ravnomjernu raspodjelu potpora, čime bi se zajamčila potpora malim poljoprivrednim gospodarstvima;

18.  naglašava važnost podupiranja sudjelovanja žena u ruralnim područjima u donošenju odluka s pomoću aktivnosti osposobljavanja kako bi se potaknula zastupljenost žena u područjima i sektorima u kojima su podzastupljene, kao i provođenjem kampanja za podizanje razine osviještenosti o važnosti aktivnog sudjelovanja žena u zadrugama, u svojstvu partnera, ali i u upravi;

19.  potiče države članice da promiču ravnopravnost žena i muškaraca u raznim upravnim tijelima i predstavništvima, da potiče jednako sudjelovanje i moć i veću zastupljenost žena u radnim skupinama i odborima za praćenje programa ruralnog razvoja i svim vrstama organizacija, udruga i javnih institucija u sektoru poljoprivrede tako da proces donošenja odluka odražava stajališta i žena i muškaraca te da potiču sudjelovanje žena u lokalnim akcijskim skupinama i razvoju lokalnih partnerstava u okviru programa LEADER;

20.  poziva na pružanje potpore organizacijama žena i poljoprivrednika koje imaju važnu ulogu u poticanju novih programa razvoja i diversifikacije;

21.  poziva države članice da u potpunosti provedu postojeće zakonodavne akte koji se odnose na jednako postupanje prema ženama i muškarcima, uključujući pitanja socijalne sigurnosti te rodiljnog i roditeljskog dopusta; potiče ih da poboljšaju zakonodavstvo povezano s ravnopravnošću žena i muškaraca na tržištu rada te da osiguraju socijalnu zaštitu za muškarce i žene koji rade u ruralnim područjima;

22.  poziva Komisiju da nadzire prenošenje postojećih zakonskih odredbi kako bi se riješili problemi i pitanje diskriminacije s kojima se suočavaju žene koje žive i rade u ruralnim područjima;

23.  ističe potrebu za poduzimanjem djelotvornih mjera na europskoj i nacionalnoj razini kako bi se smanjile postojeće razlike u plaćama i mirovinama između muškaraca i žena; potiče Komisiju da zajedno s državama članicama i njihovim regionalnim tijelima razmotri višedimenzionalnu prirodu razlika u mirovinama između muškaraca i žena i da osmisli posebne političke mjere u okviru strategije EU-a za ruralni razvoj jer različiti čimbenici kao što su razlike u zaposlenosti i plaćama, prekidi u karijeri, rad na nepuno radno vrijeme, neformalni rad bračnih partnera koji pomažu, organizacija mirovinskih sustava i niži prihodi mogu dovesti do veće razlike u mirovinama;

24.  potiče države članice da zajamče pristojne mirovine, uključujući planiranu minimalnu nacionalnu mirovinu, posebice kako bi pomogle ženama u ruralnim područjima da zadrže svoju ekonomsku neovisnost kada dođu u dob za mirovinu;

25.  ističe da se u okviru politika EU-a o životnim uvjetima žena u ruralnim područjima moraju uzeti u obzir i životni i radni uvjeti žena koje se zapošljavaju kao sezonske radnice u poljoprivredi, posebno u pogledu potrebe da im se pruže socijalna zaštita, zdravstveno osiguranje i zdravstvena skrb; ističe da rad tih žena treba smatrati radom maksimalne vrijednosti;

26.  potiče države članice da ojačaju ulogu socijalnih aktera i organizacija socijalne pomoći koji surađuju s vlastima u nadziranju usklađenosti s propisima o zapošljavanju, mjera za borbu protiv neprijavljenog rada i poštovanja socijalnih prava i sigurnosnih standarda, čime se olakšava socioekonomska integracija radnica općenito, uključujući migrantice, sezonske radnice i izbjeglice;

27.  poziva Komisiju i nacionalna tijela da razviju baze podataka i mreže na razini država članica kako bi se zabilježila ekonomska i socijalna situacija žena u ruralnim područjima, kao i njihov doprinos društvu, te podignula razina osviještenosti o njoj;

28.  poziva stoga Komisiju i države članice da revidiraju svoje statističke planove kojima bi se uključili instrumenti za mjerenje općeg doprinosa žena prihodima i gospodarstvu u ruralnim područjima te da, kad je to moguće, pokazatelje iskazuju po spolu i optimiziraju upotrebu dostupnih podataka o socioekonomskoj situaciji žena u ruralnim područjima i njihovom sudjelovanju u aktivnostima koje se provode radi bolje prilagodbe političkih mjera;

29.  poziva da se poboljšaju redovito praćenje ZPP-a, prikupljanje podataka i evaluacijski pokazatelji u cilju utvrđivanja uloge žena u poljoprivredi i njihova sudjelovanja u „nevidljivom” radu;

30.  naglašava da je potrebno posvetiti veću pažnju vođenju ažuriranih statistika o vlasništvu žena nad zemljištima;

31.  poziva Komisiju da zajedno s državama članicama i lokalnim i regionalnim tijelima omogući pristup ne samo odgovarajućim informativnim materijalima o mogućnostima ostvarivanja potpora koje su osobito namijenjene poljoprivrednicama i ženama u ruralnim područjima, već i potpuni pristup obrazovanju i strukovnom osposobljavanju u sektoru poljoprivrede i ostalim povezanim sektorima, uključujući pristup poslijediplomskom osposobljavanju i stručnim tečajevima za poduzetnike i poljoprivredne proizvođače te da omogući ženama stjecanje poslovnih vještina, znanja i pristup financiranju i mikrofinanciranju radi pokretanja i konsolidacije poduzetničkih aktivnosti i da im omogući sudjelovanje u širokom spektru aktivnosti ruralne proizvodnje, kao i da poveća njihovu konkurentnost u poljoprivredi i ruralnim područjima te u sklopu ruralnog turizma povezanog s komercijalnim poljoprivrednim djelatnostima;

32.  poziva da se omogući sveobuhvatno profesionalno i poduzetničko savjetovanje u pogledu diversifikacije i da se poduzmu mjere za jačanje gospodarskog položaja žena, da se pruži podrška zadrugama, uzajamnim društvima, socijalnim poduzećima i alternativnim poslovnim modelima i poboljšaju poduzetnički način razmišljanja i vještine žena;

33.  u tom kontekstu podsjeća da se Programom novih vještina koji je izradila Komisija državama članicama pruža prilika da bolje utvrđuju i potvrđuju vještine stečene izvan okvira formalnog obrazovanja i strukovnog osposobljavanja kako bi se suzbili socijalna isključenost i rizik od siromaštva;

34.  poziva na poticanje sudjelovanja žena s kvalifikacijama na razini visokog obrazovanja u području poljoprivrede, stočarstva i šumarstva i olakšavanje njihova sudjelovanja s pomoću programa osposobljavanja radi razvoja aktivnosti povezanih sa savjetovanjem poljoprivrednih gospodarstava i inovacijama;

35.  predlaže da se u programe osposobljavanja posebno posvećene poljoprivrednoj djelatnosti postupno uvrste moduli o ravnopravnosti, da se taj aspekt uključi i u izradu nastavnih materijala, da se potiču javne kampanje za ravnopravnost u ruralnim područjima i da se u školama u ruralnim područjima posebna pozornost posveti važnosti ravnopravnosti;

36.  ističe važnost savjetovanja i poticanja žena kako bi mogle obavljati poljoprivredne i ostale inovativne aktivnosti u ruralnim područjima;

37.  naglašava važnost promicanja i podržavanja organizacija žena u ruralnim područjima, uključujući poticanje rada mreža, centara, baza podataka i udruga kao ključnih čimbenika društvenog, gospodarskog i kulturnog razvoja koji stvaraju mreže i kanale informiranja, osposobljavanja i zapošljavanja i kojima je cilj poboljšati razmjenu iskustava i najboljih praksi na svim razinama i promicati bolju osviještenost u pogledu socijalnog i ekonomskog položaja žena u ruralnim područjima; potiče poduzetničke inicijative, udruge, zadruge i organizacije žena;

38.  poziva regionalne dionike da s pomoću financijskih sredstava iz drugog stupa provedu programe podizanja razine svijesti radi isticanja rodne neutralnosti u svim zanimanjima i nadvladavanja i dalje vrlo tradicionalne podjele poslova u poljoprivredi;

39.  poziva države članice da ženama omoguće pravedan pristup zemljištu, osiguraju pravo vlasništva i nasljeđivanja i olakšaju pristup kreditiranju kako bi ih se potaknulo na nastanjivanje u ruralnim područjima i sudjelovanje u poljoprivredi; potiče države članice da riješe problem utrke za zemljištem i koncentracije zemljišta na razini EU-a;

40.  pozdravlja nove modele poljoprivrednih kredita koji su omogućeni u kontekstu bliske suradnje Komisije i Europske investicijske banke te preporučuje državama članicama da ih što više primjenjuju;

41.  poziva države članice te regionalne i lokalne vlasti da osiguraju povoljne i visokokvalitetne objekte i javne i privatne usluge za svakodnevni život u ruralnim područjima, posebno u područjima zdravlja, obrazovanja i skrbi; napominje da bi to iziskivalo postojanje infrastrukture za skrb o djeci u ruralnim područjima, zdravstvenih usluga, obrazovnih ustanova, domova za starije i uzdržavane osobe, usluga zamjene u slučaju bolesti i rodiljnog dopusta te kulturnih usluga;

42.  ističe važnost otvaranja novih mogućnosti plaćenog zaposlenja, posebice za žene, radi očuvanja ruralnih zajednica i stvaranja uvjeta za lakše uspostavljanje zadovoljavajuće ravnoteže između poslovnog i privatnog života;

43.  poziva države članice i regionalne vlasti da koriste strukturne fondove i kohezijski fond u cilju povećanja i poboljšanja prometne infrastrukture te da osiguraju sigurnu opskrbu energijom i pouzdanu infrastrukturu širokopojasne mreže velike brzine i usluge u ruralnim područjima; ističe važnost digitalnog razvoja u ruralnim područjima i razvoja sveobuhvatnog pristupa („digitalno selo”);

44.  poziva Komisiju da prepozna važnost proširenja svojeg Digitalnog programa na ruralna područja jer digitalni razvoj u velikoj mjeri može pomoći otvaranju novih radnih mjesta, olakšati samozapošljavanje te doprinijeti većoj konkurentnosti, razvoju turizma i boljoj ravnoteži između poslovnog i privatnog života;

45.  potiče tijela lokalnih i nacionalnih vlasti i druge institucije da zajamče temeljna ljudska prava radnicima migrantima i sezonskim radnicima te njihovim obiteljima, prije svega ženama i osobama u posebno osjetljivim situacijama, te da potaknu njihovu integraciju u lokalnu zajednicu;

46.  skreće pozornost na razlike u pristupu skrbi o djeci između urbanih i ruralnih područja, kao i na regionalne razlike u ostvarivanju ciljeva iz Barcelone u pogledu ustanova za skrb o djeci;

47.  osuđuje sve oblike nasilja nad ženama i napominje da pomoć žrtvama ima ključnu ulogu; poziva stoga države članice i regionalne i lokalne vlasti da pošalju snažnu poruku o apsolutnoj nedopustivosti nasilja nad ženama te da provedu politike i pruže usluge prilagođene uvjetima u ruralnim područjima radi sprječavanja i suzbijanja nasilja nad ženama te da pritom žrtvama osiguraju pristup pomoći;

48.  poziva stoga države članice i regionalne i lokalne vlasti da zajamče jednak pristup pomoći ženama koje su žrtve nasilja i žive u ruralnim i udaljenim područjima te ponavlja poziv EU-u i državama članicama da što prije ratificiraju Konvenciju iz Istanbula;

49.  ponovno poziva Komisiju da podnese prijedlog direktive EU-a o nasilju nad ženama;

50.  ističe da ruralna područja u državama članicama imaju ključnu ulogu u području gospodarstva i sigurnosti hrane u našem današnjem društvu, u kojem više od 12 milijuna poljoprivrednika dovoljnom količinom zdrave i sigurne hrane opskrbljuje pola milijarde potrošača diljem Europske unije; naglašava da je iznimno važno da zajednice u tim područjima ostanu dinamične zahvaljujući poticanju žena i obitelji na ostanak;

51.  u tom smislu poziva Komisiju i države članice da zajamče jaku zajedničku poljoprivrednu politiku koja se primjereno financira i služi europskim poljoprivrednicima i potrošačima, promiče ruralni razvoj, ublažava utjecaj klimatskih promjena, štiti prirodni okoliš i poboljšava njegovo stanje, uz istovremeno jamčenje sigurne opskrbe hranom visoke kvalitete i otvaranje više radnih mjesta;

52.  napominje da ruralna područja često obuhvaćaju prirodnu i kulturnu baštinu koju treba štititi i razvijati zajedno s održivim turizmom i obrazovanjem o okolišu;

53.  ističe važnost koncepta višefunkcionalnosti, odnosno uključivanja drugih gospodarskih, društvenih, kulturnih i ekoloških aktivnosti koje se odvijaju u ruralnim područjima i koje su komplementarne poljoprivrednoj proizvodnji, a kojima se posebno potiče zapošljavanje žena; potiče stoga države članice da promiču mjere za diversifikaciju aktivnosti kao što su izravna prodaja proizvoda, socijalne usluge, usluge njege i seoski turizam; smatra da bi, s obzirom na rastući interes za tu vrstu turizma, trebalo uspostaviti mrežu poduzeća u tom sektoru i dijeliti najbolje prakse;

54.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 6, 10.1.1979., str. 24.
(2) SL L 204, 26.7.2006., str. 23.
(3) SL L 180, 15.7.2010., str. 1.
(4) SL L 347, 20.12.2013., str. 320.
(5) SL L 347, 20.12.2013., str. 487.
(6) SL C 66 E, 20.3.2009., str. 23.
(7) SL C 296 E, 2.10.2012., str. 13.
(8) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0264.
(9) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0290.
(10) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0427.
(11) Prema istraživanju Eurostata o strukturi poljoprivrednih gospodarstava.
(12) Europska komisija (2011.), „Agriculture and Rural Development. EU Agricultural Economic Briefs. Rural Areas and the Europe 2020 Strategy – Employment (Poljoprivreda i ruralni razvoj. Poljoprivredni gospodarski sažeci EU-a. Ruralna područja i strategija Europa 2020. – zapošljavanje)”, sažetak br. 5 – studeni 2011.
(13) Europska komisija (2012.), „Agricultural Economic Briefs. Women in EU agriculture and rural areas: hard work, low profile (Poljoprivredni gospodarski sažeci. Žene u poljoprivredi i ruralnim područjima EU-a: težak rad, slaba uočljivost)”, sažetak br. 7 – lipanj 2012.


Istraga o mjerenju emisija u automobilskom sektoru
PDF 381kWORD 65k
Preporuka Europskog parlamenta Vijeću i Komisiji od 4. travnja 2017. nakon istrage mjerenja emisija u automobilskom sektoru (2016/2908(RSP))
P8_TA(2017)0100B8-0177/2017

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 226. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir Odluku 95/167/EZ, Euratom, EZUČ Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije od 19. travnja 1995. o detaljnim odredbama o izvršavanju prava Europskog parlamenta na istragu(1),

–  uzimajući u obzir svoju Odluku (EU) 2016/34 od 17. prosinca 2015. o osnivanju, ovlastima, brojčanom sastavu i trajanju mandata Istražnog odbora za mjerenje emisija u automobilskom sektoru(2),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila(3),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila(4),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. o kvaliteti zraka i čišćem zraku za Europu(5),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 27. listopada 2015. o mjerenjima emisija u automobilskom sektoru(6),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. rujna 2016. o istrazi mjerenja emisija u automobilskom sektoru (utemeljeno na privremenom izvješću A8-0246/2016)(7),

–  uzimajući u obzir konačno izvješće Istražnog odbora za mjerenje emisija u automobilskom sektoru (A8-0049/2017),

–  uzimajući u obzir nacrt preporuke Istražnog odbora za mjerenje emisija u automobilskom sektoru,

–  uzimajući u obzir članak 198. stavak 12. Poslovnika,

A.  budući da članak 226. UFEU-a za Europski parlament predstavlja pravnu osnovu za osnivanje privremenog istražnog odbora radi istrage navodnih povreda ili nepravilnosti u provedbi prava Unije, ne dovodeći u pitanje nadležnosti nacionalnih sudova ili sudova Unije, te budući da je to važan sastavni dio nadzornih ovlasti Parlamenta;

B.  budući da je na temelju prijedloga Konferencije predsjednika Parlament 17. prosinca 2015. odlučio osnovati istražni odbor radi istrage navodnih propusta u primjeni prava Unije u vezi s mjerenjima emisija u automobilskom sektoru te budući da će taj odbor donijeti preporuke koje smatra potrebnima o toj temi;

C.  budući da je istražni odbor s radom započeo 2. ožujka 2016. i svoje konačno izvješće, u kojem iznosi metodologiju i zaključke istrage, usvojio je 28. veljače 2017.;

D.  budući da se tijekom posljednjih nekoliko desetljeća tržišni udio osobnih automobila na dizelski pogon u Europskoj uniji povećao do te razine da ta vozila sada predstavljaju više od polovice prodanih novih automobila u gotovo svakoj državi članici; budući da je taj kontinuirani rast tržišnog udjela dizelskih vozila također posljedica klimatske politike EU-a, s obzirom na prednosti dizelske tehnologije u odnosu na benzinske motore kada je riječ o emisijama CO2; budući da u fazi izgaranja dizelski motori u usporedbi s benzinskima proizvode znatno više zagađujućih tvari, osim CO2, koje imaju znatan i štetan učinak na javno zdravlje, kao što su NOx, SOx i čestice; budući da tehnologije za ublažavanje onečišćenja tim tvarima postoje i koriste se na tržištu;

E.  budući da trenutačno postoji tehnologija kojom bi se zadovoljile norme Euro 6 NOx za dizelska vozila, uključujući u pogledu stvarnih uvjeta vožnje i bez negativnog utjecaja na emisije CO2;

F.  budući da bi EU trebao težiti normama ostvarenima u okviru najboljih praksi iz SAD-a, prema kojima se za emisije i benzinskih i dizelskih vozila primjenjuju strože norme te se uvode strože provedbene politike;

G.  budući da bi zaštita javnog zdravlja i okoliša trebala biti zajednička društvena briga i odgovornost u okviru koje svi dionici, uključujući automobilski sektor, imaju važnu ulogu;

1.  nalaže svojem predsjedniku da poduzme potrebne mjere da se u skladu s člankom 198. stavkom 11. Poslovnika i člankom 4. stavkom 2. Odluke 95/167/EZ, Euratom, EZUČ objavi konačno izvješće istražnog odbora;

2.  poziva Vijeće i Komisiju da se u skladu s Odlukom 95/167/EZ, Euratom, EZUČ pobrinu da se na temelju zaključaka istrage i preporuka koje iz njih proizlaze provedu praktične mjere;

3.  poziva Komisiju da Parlamentu unutar 18 mjeseci od donošenja ove preporuke podnese, i potom redovito podnosi, sveobuhvatno izvješće o djelovanju Komisije i država članica povezanom sa zaključcima i preporukama istražnog odbora;

4.  poziva svojeg predsjednika da u skladu s člankom 198. stavkom 13. Poslovnika Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odboru za industriju, istraživanje i energetiku, Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača te Odboru za promet i turizam naloži praćenje radnji poduzetih na temelju zaključaka i preporuka istražnog odbora;

5.  poziva svojeg predsjednika da u pogledu ograničenosti prava Parlamenta na istragu naloži Odboru za ustavna pitanja da postupi u skladu s preporukama istražnog odbora;

Laboratorijska ispitivanja i stvarne emisije tijekom vožnje

6.  poziva Komisiju da promijeni svoj unutarnji ustroj tako da prema načelu kolektivne odgovornosti portfelj pojedinog povjerenika (i Glavne uprave) istodobno obuhvaća odgovornost za zakonodavstvo o kvaliteti zraka i za politike koje se odnose na izvore emisija onečišćujućih tvari; poziva da se povećaju ljudski i tehnički resursi Komisije koji se odnose na vozila, sustave vozila i tehnologije za kontrolu emisija te poziva Zajednički istraživački centar (JRC) da dodatno poboljša internu tehničku stručnost;

7.  u tu svrhu poziva Komisiju da izmijeni svoju internu strukturu i podjelu odgovornosti kako bi se zakonodavne odgovornosti u području emisija iz vozila, koje trenutačno nosi Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike (DG GROW), prenijele na Glavnu upravu za okoliš (DG ENV);

8.  poziva Komisiju da osigura odgovarajuće ljudske resurse i tehničku stručnost te prikladnu razinu autonomije Zajedničkog istraživačkog centra, uključujući mjere kojima bi se u toj organizaciji zadržalo relevantno iskustvo na području tehnologije vozila i emisija te ispitivanja vozila; napominje da bi u okviru prijedloga nove uredbe o nadzoru tržišta i homologaciji Zajednički istraživački centar mogao imati dodatnu odgovornost za provjeru zahtjeva;

9.  poziva na to da se u potpunosti javno objave svi rezultati ispitivanja Zajedničkog istraživačkog centra u neanonimnom obliku stvaranjem baze podataka; nadalje poziva Laboratorij za ispitivanje emisija ispušnih plinova iz vozila (VELA) Zajedničkog istraživačkog centra da izvještava nadzorni odbor koji se sastoji od predstavnika država članica i organizacija za zaštitu okoliša i zdravlja;

10.  poziva suzakonodavce da se u kontekstu aktualne revizije Uredbe (EZ) br. 715/2007 pobrinu da se mjere iz članka 5. stavka 3. i članka 14., koje su osmišljene radi dopune ili izmjene određenih elemenata zakonodavnog akta koji nisu suštinski, donose delegiranim aktima kako bi se zajamčio odgovarajući nadzor Parlamenta i Vijeća i istovremeno smanjila mogućnost nepotrebnog kašnjenja u donošenju tih mjera; snažno se protivi odluci da se te mjere donose provedbenim aktima;

11.  poziva na brzo usvajanje 3. i 4. paketa o stvarnim emisijama tijekom vožnje kako bi se dopunio regulatorni okvir za novi postupak homologacije, kao i na brzu primjenu tog okvira; podsjeća na to da je potrebno vrlo pažljivo definirati specifikacije postupaka ispitivanja i ocjene kako bi se s pomoću ispitivanja o stvarnim emisijama tijekom vožnje učinkovito smanjila razlika između emisija izmjerenih u laboratoriju i na cesti, te na to da bi one trebale obuhvaćati širok raspon uvjeta vožnje, uključujući temperaturu, opterećenje motora, brzinu vozila, nadmorsku visinu, tip ceste i ostale parametre uobičajene za vožnju u Uniji;

12.  prima na znanje postupak za poništenje 2. paketa o stvarnim emisijama tijekom vožnje koji su pokrenuli brojni gradovi EU-a na temelju tvrdnje da se uvođenjem novih povećanih graničnih vrijednosti za emisije NOx u okviru Uredbe Komisije izmjenjuje temeljni element osnovnog akta, čime se krše ključni postupovni zahtjev i odredbe Direktive o kvaliteti zraka 2008/50/EZ u pogledu ograničenja maksimalnih razina emisija dušika za dizelska vozila;

13.  potiče Komisiju da 2017. preispita faktor sukladnosti za ispitivanja stvarnih emisijama NOx tijekom vožnje, kako je predviđeno 2. paketom o stvarnim emisijama tijekom vožnje; poziva Komisiju da nadalje svake godine revidira faktor sukladnosti u skladu s tehnološkim razvojem kako bi se on smanjio na 1 najkasnije do 2021.;

14.  poziva Komisiju da preispita mjerodavno pravo Unije kako bi se utvrdilo je li stavljanje na tržište drugih sustava vozila ili drugih proizvoda povezano s neodgovarajućim postupcima ispitivanja, kao u slučaju emisija vozila ili u drugim područjima u kojima isto tako nedostaje nadzora, te da osmisli prikladne zakonodavne prijedloge kojima se osigurava provedba normi unutarnjeg tržišta;

15.  poziva Komisiju da iznese prijedloge za uvođenje inspekcija okoliša na razini EU-a u cilju nadziranja usklađenosti s normama proizvoda u pogledu okoliša, ograničenjima razina emisija povezanima s operativnim dozvolama i općenito pravom EU-a u području okoliša;

16.  poziva Komisiju da nastavi svoj rad na poboljšanju funkcioniranja prijenosnog sustava za mjerenje emisija (PEMS) u cilju poboljšanja točnosti i smanjenja granice dopuštene pogreške; smatra da, u pogledu čestica, tehnologija prijenosnog sustava za mjerenje emisija (PEMS) treba u obzir uzimati čestice manje od 23 nanometra i one koje su najopasnije za javno zdravlje;

17.  smatra da horizontalna pravila o uspostavi i radu stručnih skupina Komisije, koja je Komisija donijela 30. svibnja 2016., predstavljaju napredak u odnosu na starija pravila, primjerice u pogledu zahtjeva za smislene i cjelovite zapisnike sa sastanaka; poziva Komisiju da ta pravila preispita u cilju uvođenja strožih odredbi o uravnoteženom sastavu stručnih skupina; poziva Komisiju na strogu i trenutačnu provedbu (ažuriranih) horizontalnih pravila te na pripremu izvješća Parlamentu i Vijeću o procjeni njihove provedbe;

18.  poziva na javno objavljivanje popisa sudionika i zapisnika sa sjednica komitoloških odbora kao što je Tehnički odbor za motorna vozila (TCMV) i stručnih skupina Komisije kao što je Radna skupina za stvarne emisije lakih vozila tijekom vožnje (RDE-LDV);

19.  poziva države članice da zajamče veću transparentnost u pristupu svojih nacionalnih parlamenata dokumentima sa sastanaka Tehničkog odbora za motorna vozila (TCMV);

20.  poziva Komisiju da znatno izmijeni postojeće politike arhiviranja i pohrane podataka te da osigura da će se automatski arhivirati sve bilješke, komunikacije među službama, nacrti i neslužbene razmjene u okviru Komisije, država članica, Vijeća i njihovih predstavnika; žali zbog razlika među javnim arhivama do kojih dolazi zbog premalenog opsega dokumenata naznačenih za arhiviranje, zbog čega je potrebno aktivno djelovati u pogledu arhiviranja dokumenata;

Poremećajni uređaji

21.  smatra da, iako će se postupkom stvarnih emisija tijekom vožnje smanjiti rizik poremećajnih uređaja, neće se u potpunosti spriječiti moguća primjena nezakonitih praksi; stoga preporučuje da se u skladu s pristupom koji primjenjuju nadležna tijela SAD-a u homologacijsko ispitivanje i ispitivanje sukladnosti u uporabi uključi stupanj nepredvidljivosti kako bi se spriječilo iskorištavanje preostalih zakonskih rupa te zajamčila usklađenost sa zakonima tijekom životnog ciklusa vozila; u tom pogledu pozdravlja uvođenje ispitnog protokola za poremećajne uređaje u okviru Obavijesti o smjernicama za evaluaciju pomoćnih strategija za ograničavanje emisija i prisutnost poremećajnih uređaja, koju je Komisija donijela 26. siječnja 2017. i koja se primjenjuje na vozila koja su već na tržištu; očekuje od nacionalnih tijela država članica da čim prije primijene taj protokol u okviru svojih mjera za nadzor tržišta i da provedu preporučeno ispitivanje vozila u situacijama nepredvidljivih varijacija standardnih uvjeta ispitivanja, kao što su temperatura okoline, režim brzine vozila, opterećenje vozila i trajanja ispitivanja, a koji mogu uključivati „nenajavljeno ispitivanje”;

22.  sa zabrinutošću napominje da će službeno ispitivanje emisije CO2 i potrošnje goriva vozila i dalje biti ograničeno na postupak ispitivanja u laboratoriju (WLTP), što znači da će i dalje biti moguće nezakonito korištenje poremećajnim uređajima koje može ostati neprimijećeno; potiče Komisiju i države članice da uspostave sustave praćenja voznog parka na daljinu, koristeći se opremom daljinskog istraživanja uz cestu i/ili senzorima u vozilu, kako bi se nadzirala ekološka učinkovitost voznog parka u uporabi i utvrdile moguće nezakonite prakse koje mogu dovesti do trajnih razlika između učinkovitosti na papiru i u stvarnim uvjetima;

23.  poziva Komisiju da dodatno analizira razloge zašto strože odredbe o poremećajnim uređajima u zakonodavstvu o teškim teretnim vozilima nisu bile uključene u zakonodavstvo o lakim vozilima;

24.  poziva Komisiju da provede unutarnju reviziju kako bi se provjerila tvrdnja da rezultati istraživanja Zajedničkog istraživačkog centra i zabrinutost u pogledu moguće nezakonite praske proizvođača automobila o kojoj se raspravljalo među službama Komisije nikada nisu došle do viših razina hijerarhije; poziva Komisiju da svoje zaključke pošalje Parlamentu;

25.  smatra da da je potrebno uspostaviti transparentni mehanizam izvještavanja unutar Komisije kako bi se zajamčilo da se slučajevi neusklađenosti utvrđeni Zajedničkim istraživačkim centrom prijavljuju na svim nadležnim razinama u okviru hijerarhije Komisije;

26.  poziva Komisiju da Zajedničkom istraživačkom centru dodijeli ovlasti za provođenje daljnjih istraživanja, zajedno s nacionalnim tijelima i neovisnim istraživačkim institutima, o sumnjivom ponašanju emisija određenog broja vozila koje je uočeno u kolovozu 2016.;

27.  poziva države članice da u kontekstu nedavno uvedene obveze prema kojoj proizvođači automobila moraju objaviti svoje osnovne i pomoćne strategije emisija od proizvođača automobila zahtijevaju da objasne sve neuobičajene emisije vozila tijekom ispitivanja te da dokažu da je potrebno primijeniti izuzeća iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 715/2007; poziva države članice da rezultate svojih istraga i tehničke podatke o ispitivanjima podijele s Komisijom i Parlamentom;

28.  poziva Komisiju da strogo prati kako države članice primjenjuju izuzeća od uporabe poremećajnih uređaja; u tom pogledu pozdravlja metodologiju koja se koristi za tehničku evaluaciju pomoćnih strategija za ograničavanje emisija uvrštenu u smjernice Komisije od 26. siječnja 2017.; poziva Komisiju da pokrene postupke zbog povrede obveze ako to smatra prikladnim;

Homologacija i sukladnost u uporabi

29.  poziva, u interesu zaštite potrošača i okoliša, da se brzo usvoji prijedlog uredbe o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica (2016/0014(COD))(8), kojom će se zamijeniti postojeća okvirna direktiva o homologaciji, te da stupi na snagu najkasnije 2020.; smatra da je zadržavanje jednake razine ambicioznosti poput one u izvornom prijedlogu Komisije najmanji mogući korak koji je potreban za poboljšanje sustava EU-a, posebno u pogledu uvođenja nadzora EU-a nad sustavom; nadalje smatra da bi se tijekom međuinstitucijskih pregovora o tom dosjeu trebao ostvariti cilj uspostave sveobuhvatnijeg i koordiniranog sustava za homologaciju i nadzor tržišta, koji bi uključivao nadzor EU-a, zajedničke revizije i suradnju s nacionalnim tijelima i među njima;

30.  smatra da se jedino strožim nadzorom na razini EU-a može osigurati prikladna primjena zakonodavstva EU-a te učinkovita i djelotvorna provedba aktivnosti nadzora tržišta u EU-u; poziva Komisiju da zajamči punu i ujednačenu primjenu novog okvira za homologaciju i nadzor tržišta te da koordinira rad nacionalnih tijela za homologaciju nadzor tržišta i rješava sporove u slučaju neslaganja;

31.  poziva da se u sklopu novog okvira EU-a za homologaciju na temelju jasno definiranih pravila i preciznije podjele odgovornosti drastično pojača nadzor tržišta kako bi se uspostavio poboljšani, učinkoviti i funkcionalan sustav;

32.  smatra da nadzor EU-a u sklopu novog okvira EU-a za homologaciju treba uključivati, u odgovarajućim razmjerima, ponovno ispitivanje vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji su već dostupni na tržištu kako bi se utvrdilo jesu li u skladu s homologacijama i primjenjivim zakonodavstvom, primjenom širokog raspona ispitivanja na temelju statistički relevantnih primjeraka te pokretanjem korektivnih mjera, uključujući opoziv vozila, povlačenje homologacija i administrativne kazne; smatra da je stručnost Zajedničkog istraživačkog centra ključna za izvršenje te zadaće;

33.  poziva Komisiju i države članice da ocijene praksu SAD-a, u okviru koje se provode nasumična ispitivanja vozila koja su upravo izišla iz proizvodnje i vozila u uporabi, te da donesu potrebne zaključke o poboljšanju svojih aktivnosti nadzora tržišta;

34.  predlaže da se u pogledu putničkih vozila provode nasumična ispitivanja nadzora tržišta, uključujući nespecificirane protokole ispitivanja, na najmanje 20 % novih modela koji se svake godine stavljaju na tržište Unije, kao i na reprezentativnoj količini starijih modela, kako bi se utvrdila sukladnost vozila na cesti sa zakonodavstvom Unije u području sigurnosti i okoliša; smatra da je pri odabiru vozila koja se testiraju na razini Unije bitno razmotriti obrazložene žalbe i uzeti u obzir ispitivanja trećih strana, podatke iz daljinskih ispitivanja, izvješća s redovnih tehničkih pregleda i druge informacije;

35.  ističe da nadležna nacionalna tijela trebaju sustavno provoditi sukladnost proizvodnje i sukladnost vozila u uporabi, što je potrebno dodatno koordinirati i nadzirati na razini EU-a; smatra da provjere sukladnosti proizvodnje i sukladnosti vozila u uporabi treba provoditi tehnička služba drugačija od one koja provodi homologaciju automobila o kojem je riječ te da je potrebno izuzeti interne tehničke službe iz provođenja ispitivanja emisija za svrhe homologacije; potiče države članice da jednom zauvijek razjasne koje je tijelo odgovorno za nadzor tržišta na njihovom državnom području, da osiguraju da je to tijelo svjesno svojih odgovornosti i da o tome obavijeste Komisiju; vjeruje da će se puno bližom suradnjom i razmjenom informacija između tijela država članica za nadzor tržišta i Komisije, uključujući o nacionalnim planovima nadzora tržišta, poboljšati cjelokupna kvaliteta nadzora tržišta u EU-u i omogućiti Komisiji da utvrdi slabosti u nacionalnim sustavima nadzora tržišta;

36.  vjeruje da će se boljom koordinacijom i raspravom između homologacijskih tijela država članica i Komisije, u obliku foruma kojim predsjeda Komisija, doprinijeti promicanju dobrih praksi kojima je cilj osigurati učinkovitu i usklađenu provedbu uredbe o homologaciji i nadzoru tržišta;

37.  smatra da će mogućnost neovisne i potpune revizije rezultata homologacije, uključujući podatke povezane s ispitivanjem usporavanja bez pogona, dovesti do poboljšanja učinkovitosti okvira te da relevantni podaci trebaju biti dostupni relevantnim dionicima;

38.  poziva na prikladno i neovisno financiranje homologacije, nadzora tržišta i aktivnosti tehničkih službi, primjerice uspostavom sustava naknada preko nacionalnih proračuna država članica ili kombinacijom obiju metoda; smatra da homologacijska tijela trebaju biti odgovorna za provjeru komercijalnih i ekonomskih odnosa koji postoje između proizvođača automobila i dobavljača s jedne strane i tehničkih službi s druge strane kako bi se spriječili sukobi interesa između njih;

39.  kao primjer načina organizacije koji bi mogao biti koristan za poboljšanje neovisnosti sustava EU-a, skreće pozornost na homologacijski sustav SAD-a, u kojem se naknade koje proizvođači plaćaju za trošak certifikacije i programe sukladnosti uplaćuju Ministarstvu financija SAD-a, a američki Kongres zauzvrat Agenciji za zaštitu okoliša dodjeljuje sredstva za provedbu njezinih programa;

40.  poziva na brzo usvajanje, provedbu i primjenu 4. paketa o stvarnim emisijama tijekom vožnje, kojim se regulira korištenje prijenosnih sustava za mjerenje emisija u svrhu provjera sukladnosti u uporabi i ispitivanja trećih strana; poziva Komisiju da u kontekstu novog okvira za homologaciju Zajedničkom istraživačkom centru da mandat za provođenje ispitivanja emisija s prijenosnim sustavima za mjerenje emisija kao dio provjera sukladnosti u uporabi na europskoj razini;

41.  poziva suzakonodavce da u okviru buduće uredbe o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila uspostave mrežu daljinskih ispitivanja kako bi se nadzirale emisije voznog parka u stvarnim uvjetima i utvrdilo koja vozila prekomjerno onečišćuju, u cilju provjere sukladnosti u uporabi i lociranja automobila koji bi mogli biti nezakonito modificirani izmjenom hardvera (npr. gašenje sustava povrata ispušnih plinova (EGR) i uklanjanje filtra dizelskih čestica ili sustava selektivne katalitičke redukcije) ili softvera (nezakonito modificiranje čipova);

42.  poziva Komisiju da iskoristi svoje delegirane ovlasti iz članka 17. Direktive 2014/45/EU o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila u cilju ažuriranja metoda ispitivanja za redoviti tehnički pregled automobila kako bi se mjerile emisije NOx automobila;

43.  smatra da homologacijska tijela, tijela za nadzor tržišta i tehničke službe trebaju obavljati svoje dužnosti; smatra da bi stoga neprestano trebalo znatno poboljšavati njihovu razinu stručnosti i zbog toga poziva na uspostavu redovitih, neovisnih revizija njihovih sposobnosti;

44.  poziva Komisiju da razmotri mogućnost uvođenja obveze za proizvođače da obavijeste Komisiju o njihovom odabiru tehničke službe kako bi se zajamčilo da je Komisija u potpunosti svjesna situacije;

45.  poziva države članice da od proizvođača automobila zahtijevaju da objave i obrazlože homologacijskim tijelima svoje strategije emisija, kao što je već slučaj s teretnim vozilima;

46.  poziva države članice da analiziraju jesu li „standardna” rješenja koja proizvođači predlažu za popravak vozila opremljenih prijevarnim sustavima doista u skladu s propisima o emisijama, te poziva na provođenje nasumičnih provjera na novim vozilima koja su se popravljala;

Provedba i sankcije

47.  poziva na strožu i učinkovitiju provedbu propisa o emisijama vozila u Europskoj uniji; predlaže da se što prije promijeni struktura upravljanja na području emisija iz automobila i da se uskladiti s ostalim prometnim sektorima;

48.  podsjeća da su se propisi o mjerenju emisija donijeli u cilju postizanja bolje kvalitete zraka, što ranije nije ostvareno djelomično zbog slabe provedbe zakona i djelomično zbog manipulacija određenih proizvođača automobila; smatra da pri ocjenjivanju uspješnosti postavljenog cilja relevantna tijela trebaju uzeti u obzir emisije automobila i podatke o razvoju kvalitete zraka;

49.  predlaže da se uspostavi stalan okvir za međunarodnu suradnju na području emisija u svrhu omogućavanja tijelima da razmjenjuju informacije i provode zajedničke mjere nadzora; takve mjere već postoje za druge proizvode unutar Europske unije;

50.  potiče Komisiju da pokrene postupke zbog povrede prava protiv država članica koje nisu uvele efektivan tržišni nadzor i nacionalne sustave sankcija za povrede prava EU-a kao što se zahtijeva postojećim zakonodavstvom;

51.  predlaže da bi Komisija trebala imati ovlast nametati proizvođačima vozila učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće administrativne kazne i narediti poduzimanje popravnih i korektivnih mjera u slučajevima kada se utvrdi nesukladnost njihovih vozila; smatra da moguće sankcije trebaju uključivati povlačenje homologacije i uspostavu programa opoziva na razini EU-a;

52.  vjeruje da bi se sredstva koja se prikupe sankcijama nametnutima proizvođačima vozila, sredstva koja proizlaze iz postupaka kršenja koje su pokrenule države članice zbog nepoštovanja zakonodavstva EU-a u području emisija te premije za prekomjerne emisije za nove putničke automobile (proračunska linija 711) trebaju koristiti kao namijenjeni prihodi za specifične projekte ili programe EU-a u području kvalitete zraka i zaštite okoliša te se njima ne trebaju smanjiti doprinosi iz bruto nacionalnog dohotka država članica u proračun EU-a; poziva na uključivanje, u tom pogledu, potrebnih odredbi u relevantno zakonodavstvo Unije; predlaže da države članice mogu također djelomično koristiti sredstva prikupljena sankcijama za pružanje potpore osobama na koje negativno utječu kršenja i za druge takve aktivnosti u korist potrošača;

53.  poziva države članice da zajamče učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće propise o sankcijama koje se primjenjuju u slučaju kada proizvođač ne poštuje odredbe Uredbe (EZ) br. 715/2007 te da o njima brzo obavijeste Komisiju;

54.  poziva države članice da zbog skandala o prijevari s emisijama primjenjuju strože mjere; poziva države članice i njihova homologacijska tijela da prouče informacije koje pružaju proizvođači automobila o osnovnim i pomoćnim strategijama za ograničenje emisija za homologirane automobile Euro 5 i Euro 6 koji pokazuju neuobičajene emisije tijekom programa ispitivanja, te da provjere njihovu usklađenost sa smjernicama Komisije za tumačenje odredbi o poremećajnim uređajima; poziva države članice da primjenjuju dostupne sankcije u slučaju nesukladnosti, uključujući obvezne programe opoziva i povlačenje homologacija; poziva Komisiju da zajamči koordinirani pristup programima opoziva u cijeloj Uniji;

55.  poziva države članice i Komisiju da razjasne vlasnicima obuhvaćenih vozila trebaju li uključena vozila biti popravljena ili ne, kao i koje su pravne posljedice popravka u pogledu zakonodavstva o emisijama, obveze u pogledu tehničkog pregleda vozila i oporezivanja te posljedice potencijalne reklasifikacije vozila, itd.;

56.  napominje da je zbog nedostatka statističkih podataka na nacionalnoj razini teško prikupiti informacije o sankcijama u državama članicama; poziva Komisiju i države članice da o tome redovito prikupljaju statističke podatke;

57.  poziva države članice i Komisiju da ojačaju europske provedbene mehanizme poput Mreže Europske unije za provedbu i izvršenje prava u području okoliša (IMPEL);

Prava potrošača

58.  smatra da je nužno da uključeni proizvođači automobila pružaju potrošačima pogođenima skandalom „Dieselgate” prikladnu financijsku naknadu te da se programi opoziva, koji su samo djelomično provedeni, ne smiju smatrati dostatnim oblikom naknade;

59.  u tu svrhu poziva Komisiju da pripremi zakonodavni prijedlog za uspostavu sustava kolektivne pravne zaštite kako bi se za potrošače u EU-u stvorio usklađeni sustav, čime bi se olakšala aktualna situacija u kojoj potrošači u većini država članica nisu zaštićeni; poziva Komisiju da ocijeni postojeće sustave u EU-u i izvan njega u cilju utvrđivanja najboljih praksi u tom području i njihova uvrštavanja u njezin zakonodavni prijedlog;

60.  smatra da u slučaju povlačenja homologacije vozila zbog neusklađenosti vlasnik obuhvaćenog vozila treba dobiti punu naknadu za kupovinu tog vozila;

61.  smatra da potrošači trebaju imati pravo na odgovarajuću naknadu kada se dokaže da su na originalan učinak vozila (npr. u pogledu potrošnje goriva, učinkovitosti, trajanja sastavnih dijelova, emisija, itd.) negativno utjecali nepotrebni tehnički popravci ili modifikacije u okviru programa opoziva vozila proizvođača;

62.  poziva države članice da zajamče da potrošači imaju detaljne i sveobuhvatne informacije o modifikacijama provedenima tijekom programa opoziva i servisnih provjera kako bi se poboljšala transparentnost za potrošače i njihovo povjerenje u tržište automobila;

63.  žali zbog činjenice da se prema europskim potrošačima odnosi lošije nego prema američkim; usto prima na znanje da pogođeni potrošači često primaju nejasne i nepotpune informacije o uključenim vozilima, obvezama o popravku vozila te s time povezanim posljedicama;

64.  žali zbog toga što EU nema ujednačen i harmoniziran sustav u okviru kojeg potrošači mogu zajednički djelovati kako bi ojačali svoja prava te priznaje da u mnogim državama članicama potrošači nemaju mogućnost sudjelovati u takvom djelovanju;

65.  ističe da vozila nakon opoziva moraju biti u skladu sa zakonskim zahtjevima iz zakonodavstva EU-a; također ističe da je potrebno razmotriti i druge oblike odštete osim programa opoziva; u tu svrhu poziva Komisiju da ocijeni propise EU-a koji su na snazi u području zaštite potrošača i da iznese prijedloge, ako je to prikladno;

66.  ističe da je važno potrošačima pružati realistične, točne i detaljne informacije o potrošnji goriva i emisijama onečišćivača zraka njihovih vozila kako bi se povećala razina osviještenosti potrošača te ih se podržalo u donošenju utemeljenih odluka o kupovini automobila; poziva na reviziju Direktive o označavanju vozila (1999/94/EZ) u kojoj bi, uz informacije o uporabi goriva i CO2, trebalo razmotriti uvođenje obaveznog informiranja o drugim emisijama onečišćivača zraka kao što su NOx i čestice;

67.  traži od Komisije i država članica da poduzmu sve potrebne mjere kako bi osigurale pravednu i prikladnu naknadu za potrošače, po mogućnosti u okviru mehanizama kolektivne pravne zaštite;

Čista vozila

68.  poziva Komisiju i nadležna tijela u državama članicama da se u potpunosti posvete ostvarenju i provedbi strategije za mobilnost s niskim emisijama;

69.  poziva Komisiju i države članice da ocijene učinkovitost aktualnih zona s niskim emisijama u gradovima, uzimajući u obzir da standardi Euro za laka vozila nisu uspjeli odraziti stvarne emisije tijekom vožnje, te da razmotre koje su koristi uvođenja oznake ili standarda za vozila s iznimno malim emisijama koja zadovoljavaju vrijednosti ograničenja emisija u stvarnim uvjetima tijekom vožnje;

70.  poziva Komisiju i suzakonodavce da se u svojim politikama za poboljšanje ekološke učinkovitosti automobila odluče na cjelovitiji pristup kako bi se osigurao napredak u pogledu ostvarenja ciljeva dekarbonizacije i kvalitete zraka, primjerice poticanjem elektrifikacije ili prelaska na alternativne oblike motorizacije voznog parka;

71.  poziva Komisiju da u tu svrhu revidira Direktivu o čistoj energiji u prometu (2014/94/EU) i da izradi nacrt uredbe o standardima za CO2 za vozne parkove koji stižu na tržište nakon 2025., uz uključivanje mandata za vozila bez emisija i vozila s iznimno malim emisijama kojima se nameće postupno povećanje udjela vozila bez emisija i vozila s iznimno malim emisijama u ukupnom voznom parku, u cilju postupnog ukidanja novih automobila s emisijama CO2 do 2035.;

72.  poziva Komisiju i države članice da potiču politike zelene javne nabave na način da javna tijela kupuju vozila bez emisija i vozila s iznimno malim emisijama za svoje vlastite vozne parkove ili za programe (djelomično) javnog zajedničkog korištenja automobila;

73.  poziva Komisiju da preispita ograničenja emisija iz Priloga I. Uredbe (EZ) br. 715/2007 u svrhu poboljšanja kvalitete zraka u Uniji i postizanja graničnih vrijednosti Unije u pogledu kvalitete zraka kao i razina koje preporuča Svjetska zdravstvena organizacija, te da do 2025. po potrebi iznese prijedloge za nova tehnološki neutralna Euro 7 ograničenja emisija primjenjiva za sva vozila iz kategorija M1 i N1 stavljena na tržište Unije;

74.  traži od Komisije da preispita Direktivu o odgovornosti za okoliš (2004/35/EZ) kako bi uključivala štetu za okoliš uzrokovanu onečišćenjem zraka do kojeg dolazi zbog toga što su proizvođači automobila prekršili odredbe zakonodavstva EU-a o emisijama automobila; smatra da se može očekivati povećana razina prevencije i predostrožnosti ako proizvođači automobila postanu financijski odgovorni za uklanjanje štete za okoliš koju uzrokuju;

75.  poziva Komisiju da surađuje s državama članicama kako bi osigurala da nijedan običan radnik u automobilskom sektoru ne bude pogođen zbog skandala s emisijama; u tu svrhu je nužno da se države članice i proizvođači automobila međusobno usklađuju i promiču planove stručnog osposobljavanja u cilju jamčenja da obični radnici čije je zaposlenje negativno pogođeno zbog skandala s emisijama dobiju svu potrebnu zaštitu i prilike za osposobljavanje kako bi se osiguralo da se njihove vještine mogu, primjerice, iskoristiti u području održivih načina prijevoza;

Ovlasti i ograničenja istražnog odbora

76.  poziva Vijeće i Komisiju da se zauzmu za pravovremeno zaključenje pregovora o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta o detaljnim odredbama za izvršavanje prava Europskog parlamenta na istragu i o stavljanju izvan snage Odluke 95/167/EZ, Euratom, EZUČ;

77.  smatra da je za demokratski nadzor nad tijelima izvršne vlasti važno da se Parlamentu dodijele istražne ovlasti jednake onima koje imaju nacionalni parlamenti u EU-u; smatra da za izvršenje demokratskog nadzora Parlament treba imati ovlasti za pozivanje svjedoka i zahtijevanja od njih da se odazovu tom pozivu, kao i zahtijevanja da mu se dostave dokumenti; smatra da se za ostvarenje tih prava države članice moraju složiti da će uvesti sankcije za pojedince koji se ne odazovu ili ne dostave dokumente u skladu s nacionalnim pravom u području istraga nacionalnih parlamenata; ponavlja podršku koju Parlament pruža stajalištu u izvješću iz 2012. na tu temu;

78.  smatra da bi ovlasti istražnih odbora Parlamenta trebalo bolje uskladiti s ovlastima istražnih odbora nacionalnih parlamenata, posebno kako bi se osiguralo učinkovito pozivanje i sudjelovanje pojedinaca te primjena sankcija u slučaju odbijanja suradnje; poziva Komisiju i države članice da podrže odredbe koje se odnose na tu temu u postojećem prijedlogu Parlamenta;

79.  poziva Komisiju da hitno revidira Kodeks ponašanja povjerenika kako bi se uvele odredbe o odgovornosti bivših povjerenika u okviru istraga istražnih odbora o kreiranju politika i zakonodavstva tijekom njihova mandata;

80.  traži od Komisije da vrijeme od odluke o osnivanju istražnog odbora na plenarnoj sjednici do stvarnog početka njegova rada iskoristi za pripremu početnog skupa dokumenata koji se odnose na mandat istražnog odbora kako bi se informacije mogle brže dostaviti i time od samog početka olakšati rad istražnog odbora; s obzirom na to smatra da pravila Komisije o arhiviranju i slanju dokumenata treba preispitati i unaprijediti kako bi upiti u budućnosti bili jednostavniji;

81.  predlaže da se u Komisiji uspostavi jedinstvena točka za kontakt s istražnim odborima Parlamenta, posebno kada je uključeno nekoliko glavnih uprava, kako bi se s jedne strane olakšao protok informacija, a s druge strane nastavila unaprjeđivati dosadašnja dobra praksa;

82.  napominje da Komisija i Vijeće u okviru nekoliko nedavno uspostavljenih istražnih odbora i posebnih odbora u nekim slučajevima nisu dostavili tražene dokumente, dok su u drugim slučajevima dostavili tražene dokumente tek nakon dugog odgađanja; smatra da je potrebno uvesti mehanizam odgovornosti kako bi se osiguralo da se Parlamentu brzo i zajamčeno dostave dokumenti koje zatraži istražni odbor ili posebni odbor, a kojima oni imaju pristup;

83.  poziva Komisiju da pravovremeno i uz prihvatljivu razinu kvalitete poboljša svoje kapacitete za rješavanje zahtjeva istražnih odbora za dostavu dokumenata, kao i zahtjeva novinara i građana u skladu s primjenjivim pravilima o pristupu dokumentima; potiče Komisiju da objavi te dokumente u njihovom originalnom obliku i da se suzdrži od izmjena i konverzija formata koje oduzimaju vrijeme i potencijalno mijenjaju sadržaj; nadalje traži od Komisije da osigura da se podaci koji se pohranjuju u strojno čitljivom obliku, npr. u bazi podataka, također izdaju u strojno čitljivom obliku;

84.  napominje da je odgovornost istražnog odbora da utvrdi jesu li informacije u okviru opsega zahtjeva relevantne za rad odbora; napominje da o tome ne bi trebao prejudicirati primatelj zahtjeva za dostavu dokumenta; nalaže Komisiji da se takva odgovornost prikladno odrazi u njezinim smjernicama o zahtjevima za pristup dokumentima;

85.  potiče države članice da poštuju svoje pravne obveze prema istražnim odborima u skladu s Odlukom 95/167/EZ, Euratom, EZUČ, a posebno njezinim člankom 3.; uzimajući u obzir uočena znatna kašnjenja prilikom slanja odgovora, također ih poziva da istražnim odborima pružaju pomoć poštujući načelo lojalne suradnje utvrđeno u članku 4. stavak 3. UEU-a;

86.  poziva one države članice koje su pokrenule nacionalne istrage o emisijama onečišćujućih tvari iz osobnih automobila da Komisiji i Parlamentu bez odgode dostave sve podatke i rezultate svojih istraga;

87.  smatra da prvi dio mandata odbora treba posvetiti prikupljanju i analizi pisanih dokaza prije početka javnih saslušanja; smatra da je od završetka saslušanja do sastavljanja konačnog izvješća korisno ostaviti razdoblje „hlađenja” kako bi se dovršilo prikupljanje dokaza, provela njihova temeljita analiza te uključivanje u izvješće;

88.  smatra da je 12-mjesečno vremensko ograničenje za istražne odbore proizvoljno i često nedostatno; smatra da su članovi istražnog odbora ti koji najbolje mogu utvrditi je li potrebno produljiti istragu i, ako da, na koje razdoblje;

89.  napominje da u članku 198. Poslovnika Parlamenta treba jasnije definirati kada započinje razdoblje postojanja istražnog odbora; predlaže da se uvede dostatna fleksibilnost kojom bi se zajamčilo dovoljno vremena za provedbu istraga; poziva na to da rad istražnog odbora započne tek onda kada institucije EU-a dostave tražene dokumente;

90.  smatra da budući mandati ne trebaju nužno obuhvaćati privremeno izvješće kako se ne bi prejudicirali konačni zaključci istrage;

91.  smatra da u budućnosti istražni odbori trebaju biti drugačije organizirani kako bi se zajamčila veća učinkovitost i djelotvornost u organizaciji i provedbi rada odbora, posebno tijekom javnih saslušanja;

92.  naglašava da su interna administrativna pravila Parlamenta usklađena s ustaljenom praksom stalnih odbora te da stoga često nisu prikladna za ad hoc i privremenu narav istražnih odbora, koji djeluju u manje uobičajenim okolnostima s vrlo konkretnim opsegom rada i tijekom ograničenog razdoblja; stoga smatra da bi se učinkovitost poboljšala razvijanjem definiranog niza pravila o učinkovitom radu istražnih odbora u pogledu provođenja saslušanja i misija, primjerice, na način kojim se jamči pravedna politička zastupljenost; smatra da postoji opasnost da zbog financijskih ograničenja istražni odbor ne sasluša sve stručnjake koje smatra potrebnima da bi obavio svoju dužnost; smatra da bi interni rokovi za odobravanje saslušanja i službenih posjeta trebali biti fleksibilniji;

93.  smatra da bi istražni odbori u relevantnim službama Parlamenta trebali imati prioritetan pristup i namjenska sredstva kako bi te službe mogle unutar rokova definiranih u Poslovniku rješavati prije svega zahtjeve za izradu studija, brifinga itd.;

94.  napominje da se aktualnim pravilima o pristupu klasificiranim i drugim povjerljivim informacijama koje u kontekstu istrage Parlamentu dostavljaju Vijeće, Komisija ili države članice ne pruža potpuna pravna jasnoća već se ta pravila općenito tumače na način koji podrazumijeva da akreditirani parlamentarni asistenti ne mogu proučavati i analizirati neklasificirane informacije („druge povjerljive informacije”) u sigurnoj čitaonici; napominje da brojni zastupnici u Europskom parlamentu smatraju da se takvim pravilom onemogućuje učinkovito i temeljito proučavanje tih dokumenata u ograničenom vremenu kojim raspolaže istražni odbor te da se odbor TAX2 (Posebni odbor za odluke o porezima i ostale mjere slične prirode ili učinka), tijekom čijeg je postojanja pristup privremeno i iznimno dodijeljen akreditiranim parlamentarnim asistentima, mogao sveobuhvatnije i učinkovitije koristiti tim resursima; stoga poziva na to da se u okviru novog Međuinstitucijskog sporazuma uvede jasno oblikovana odredba kojom se akreditiranim parlamentarnim asistentima u njihovoj ulozi potpore zastupnicima jamči pravo na pristup dokumentima na temelju načela nužne potrebe za informiranošću; potiče relevantna tijela da ubrzaju ponovne pregovore o tom pitanju kako se ne bi kočila učinkovitost i djelotvornost budućih i aktualnih parlamentarnih istraga;

o
o   o

95.  nalaže svojem predsjedniku da ovu preporuku i konačno izvješće istražnog odbora proslijedi Vijeću i Komisiji te parlamentima država članica.

(1) SL L 113, 19.5.1995., str. 1.
(2) SL L 10, 15.1.2016., str. 13.
(3) SL L 171, 29.6.2007., str. 1.
(4) SL L 263, 9.10.2007., str. 1.
(5) SL L 152, 11.6.2008., str. 1.
(6) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0375.
(7) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0322.
(8) Vidi također Usvojeni tekstovi od 4.4.2017., P8_TA(2017)0097.

Pravna napomena