Rodyklė 
Priimti tekstai
Antradienis, 2017 m. balandžio 4 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
Žvejybinių laivų charakteristikos ***I
 Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra ***I
 Alyvpalmių aliejus ir atogrąžų miškų naikinimas
 Moterys ir jų vaidmens kaimo vietovėse
 Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimas

Žvejybinių laivų charakteristikos ***I
PDF 319kWORD 39k
Rezoliucija
Tekstas
2017 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos žvejybinių laivų charakteristikos (nauja redakcija) (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))
P8_TA(2017)0096A8-0376/2016

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0273),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0187/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(2),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 17 d. Teisės reikalų komiteto laišką Žuvininkystės komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnio 3 dalimi,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, ypač į 2012 m. lapkričio 22 d. rezoliuciją dėl nedidelio masto pakrantės žvejybos, smulkiosios žvejybos ir bendros žuvininkystės politikos reformos(3),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2017 m. vasario 15 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 104 ir 59 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą (A8-0376/2016),

A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, Komisijos pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. balandžio 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/..., kuriuo nustatomos žvejybinių laivų charakteristikos (nauja redakcija)

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2017/1130.)

(1) OL C 34, 2017 2 2, p. 140.
(2) OL C 77, 2002 3 28, p. 1.
(3) OL C 419, 2015 12 16, p. 167.


Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra ***I
PDF 1209kWORD 139k
2017 m. balandžio 4 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))(1)
P8_TA(2017)0097A8-0048/2017

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis
(1)  vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje turi būti užtikrintas laisvas asmenų, paslaugų, prekių ir kapitalo judėjimas. Vidaus rinkos taisyklės turėtų būti skaidrios, paprastos ir nuoseklios, kad jomis įmonėms ir vartotojams būtų suteikiamas teisinis tikrumas ir aiškumas;
(1)  vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje turi būti užtikrintas laisvas asmenų, paslaugų, prekių ir kapitalo judėjimas. Vidaus rinkos taisyklės turėtų būti skaidrios, paprastos, nuoseklios ir veiksmingos, kad jomis įmonėms ir vartotojams būtų suteikiamas teisinis tikrumas ir aiškumas;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
(4)  vis dėlto atlikus šį vertinimą padaryta išvada, kad reikia nustatyti rinkos priežiūros nuostatas, kuriomis būtų papildomi tipo patvirtinimo reikalavimai, patikslinti susigrąžinimo ir apsaugos procedūras, taip pat esamų transporto priemonių patvirtintų tipų išplėtimo sąlygas, gerinti tipo patvirtinimo sistemos taikymo užtikrinimą derinant ir tobulinant valstybių narių valdžios institucijų ir techninių tarnybų taikomas tipo patvirtinimo ir gamybos atitikties užtikrinimo procedūras, patikslinti tiekimo grandinėje veikiančių ekonominės veiklos vykdytojų, taip pat užtikrinant sistemos taikymą dalyvaujančių valdžios institucijų ir šalių funkcijas ir atsakomybę ir gerinti alternatyvių tipo patvirtinimo (mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinio patvirtinimo ir individualaus transporto priemonės patvirtinimo) schemų ir daugiaetapio tipo patvirtinimo proceso tinkamumą, siekiant užtikrinti deramą lankstumą nišinėms rinkoms ir MVĮ, neiškraipant vienodų sąlygų;
(4)  vis dėlto atlikus šį vertinimą padaryta išvada, kad reikia nustatyti rinkos priežiūros nuostatas, kuriomis būtų papildomi tipo patvirtinimo reikalavimai, patikslinti atšaukimo ir apsaugos procedūras, taip pat esamų transporto priemonių patvirtintų tipų išplėtimo sąlygas, gerinti tipo patvirtinimo sistemos taikymo užtikrinimą derinant ir tobulinant valstybių narių valdžios institucijų ir techninių tarnybų taikomas tipo patvirtinimo ir gamybos atitikties procedūras, aiškiai apibrėžti tiekimo grandinėje veikiančių ekonominės veiklos vykdytojų, taip pat užtikrinant sistemos taikymą dalyvaujančių valdžios institucijų ir šalių funkcijas ir atsakomybę, kad šios funkcijos ir atsakomybė nesidubliuotų, kad būtų užtikrintas nurodytų veiklos vykdytojų, institucijų ir šalių nepriklausomumas ir būtų išvengta interesų konfliktų, ir gerinti alternatyvių tipo patvirtinimo (mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinio patvirtinimo ir individualaus transporto priemonės patvirtinimo) schemų ir daugiaetapio tipo patvirtinimo proceso tinkamumą, siekiant užtikrinti deramą lankstumą nišinėms rinkoms ir MVĮ, neiškraipant vienodų sąlygų;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
(5)  be to, problemos, su kuriomis pastaruoju metu susidurta diegiant tipo patvirtinimo sistemą, atskleidė konkrečias silpnąsias vietas ir išryškino peržiūros iš esmės būtinybę, kad būtų užtikrinta patikima, skaidri, prognozuojama ir tvari reguliavimo sistema, suteikianti aukštą saugos, sveikatos ir aplinkosaugos lygį;
(5)  be to, problemos, su kuriomis pastaruoju metu susidurta diegiant tipo patvirtinimo sistemą, atskleidė konkrečias silpnąsias vietas ir išryškino poreikį toliau stiprinti tą reguliavimo sistemą ir užtikrinti, kad ji būtų patikima, skaidri, prognozuojama ir tvari bei garantuotų aukštą saugos, sveikatos ir aplinkosaugos lygį;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)   vartotojų apsauga yra vienas iš Sąjungos prioritetų, todėl turėtų būti reikalaujama, kad automobilių gamintojai atliktų Sąjungoje eksploatuojamų transporto priemonių bandymus prieš pateikdami savo transporto priemones rinkai ir tų transporto priemonių eksploatavimo laikotarpiu. Valstybės narės ir Komisija turėtų užtikrinti šią dvigubą priežiūrą – vienai pusei nesiimant veiksmų tą turėtų daryti kita;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(5b)   Sąjunga turėtų imtis visų automobilių gamintojų sukčiavimo, kuriuo siekiama klastoti išmetamųjų teršalų kontrolės, degalų sąnaudų bandymų duomenis arba apeiti bet kokį kitą reguliavimą, prevencijos priemonių. Reikia visam laikui užbaigti tokį manipuliavimą;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
5 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(5c)   šiuo reglamentu siekiama pagreitinti Sąjungos transporto priemonių atšaukimo procedūras. Priešingai nei JAV taikoma procedūra, kuria sudaromos sąlygos imtis skubių veiksmų, galiojančia procedūra neužtikrinama veiksminga Europos piliečių apsauga. Todėl Komisijai reikia suteikti galimybę priversti ekonominės veiklos vykdytojus imtis visų būtinų ribojamųjų priemonių, įskaitant transporto priemonių atšaukimą, kad reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalys ar kiti atskiri techniniai mazgai atitiktų šį reglamentą;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
5 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(5d)   nustačius eksploatuojamų transporto priemonių pažeidimą, kuriuo prieštaraujama pirminėms leidimo suteikimo taisyklėms ir (arba) dėl kurio kyla grėsmė vartotojų saugumui arba viršijamos taršos ribinės vertės, Europos vartotojai turi žinoti, kad visoje Sąjungoje bus skubiai imtasi atitinkamų ir koordinuotų taisomųjų veiksmų, įskaitant, jei būtina, transporto priemonių atšaukimą. Valstybės narės turėtų teikti Komisijai visą turimą informaciją, kad ji, siekdama išsaugoti bendrosios rinkos vientisumą, galėtų skubiai imtis atitinkamų veiksmų;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis
(6)  siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą įmonių ir vartotojų naudai ir kad būtų galima suteikti aukštą saugos ir sveikatos bei aplinkos apsaugos lygį, šiame reglamente nustatomos suderintos motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, taip pat individualaus transporto priemonės patvirtinimo taisyklės ir principai;
(6)  siekiant užtikrinti, kad tikrinant produkcijos atitiktį būtų nuosekliai taikomi aukštos kokybės standartai, kad vidaus rinka galėtų tinkamai veikti įmonių naudai ir visapusiškai gerbiant vartotojų teises, kartu suteikiant aukštą saugos ir sveikatos bei aplinkos apsaugos lygį, šiame reglamente nustatomos suderintos motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, taip pat individualaus transporto priemonės patvirtinimo taisyklės ir principai;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
(7)  siekiant užtikrinti tinkamą saugos ir aplinkosauginio veiksmingumo lygį, šiame reglamente nustatomi esminiai techniniai ir administraciniai tipo patvirtinimo reikalavimai, taikomi M ir N kategorijų motorinėms transporto priemonėms ir jų priekaboms (O kategorija) bei tokioms transporto priemonėms skirtoms sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams. Į šias kategorijas patenka motorinės transporto priemonės, skirtos keleiviams vežti, motorinės transporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, ir atitinkamos jų priekabos;
(7)  siekiant užtikrinti aukštą saugos ir aplinkosauginio veiksmingumo lygį, šiame reglamente nustatomi esminiai techniniai ir administraciniai tipo patvirtinimo reikalavimai, taikomi M ir N kategorijų motorinėms transporto priemonėms ir jų priekaboms (O kategorija) bei tokioms transporto priemonėms skirtoms sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams. Į šias kategorijas patenka motorinės transporto priemonės, skirtos keleiviams vežti, motorinės transporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, ir atitinkamos jų priekabos;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)   šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinamos patikimos, suderintos ir skaidrios tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros procedūros valstybėse narėse;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(7b)   šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinta, kad jame nustatytų reikalavimų laikymąsi visoje Sąjungoje išaiškina, taiko ir įgyvendina nacionalinės tipo patvirtinimo institucijos. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai stebėti nacionalinių institucijų veiklą reguliariai atliekant auditą, pakartotinius testus ar atsitiktinės atrankos būdu tikrinant išduotus tipo patvirtinimus, taip pat apskritai stebėti suderintą šio reglamento įgyvendinimą;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)   šio reglamento laikymosi tikslais reikėtų atsižvelgti į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/45/ES1a nuostatas;
__________________
1a 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama Direktyva 2009/40/EB (OL L 127, 2014 4 29, p. 51).
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
(9)  veiksmingas tipo patvirtinimo reikalavimų įgyvendinimas turėtų būti užtikrintas sugriežtinant nuostatas dėl gamybos atitikties, be kita ko, nustatant privalomą periodinį atitikties kontrolės metodų ir susijusių produktų tolesnės atitikties auditą ir sugriežtinant su techninių tarnybų, atliekančių visos transporto priemonės tipo patvirtinimo bandymus tipo patvirtinimo institucijų atsakomybe, kompetencija, pareigomis ir darbo rezultatais susijusius reikalavimus. Techninių tarnybų tinkamas veikimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti aukšto lygio saugą ir aplinkosaugą ir piliečių pasitikėjimą sistema. Direktyvoje 2007/46/EB nustatyti techninių tarnybų paskyrimo kriterijai turėtų būti išdėstyti išsamiau, kad būtų užtikrintas vienodas jų taikymas. Techninių tarnybų vertinimo metodai valstybėse narėse dėl didėjančio darbo sudėtingumo pasižymi tendencija vis labiau išsiskirti. Todėl tikslinga nustatyti procedūrinius įpareigojimus, kad būtų užtikrintas keitimasis informacija ir stebėsena, kaip valstybės narės atlieka savo techninių tarnybų vertinimą, paskyrimą, pranešimą ir stebėseną. Šiais procedūriniais įpareigojimais turėtų būti pašalinti visi likę naudojamų metodų ir techninių tarnybų paskyrimo kriterijų aiškinimo skirtumai;
(9)  veiksmingas tipo patvirtinimo reikalavimų įgyvendinimas turėtų būti užtikrintas sugriežtinant nuostatas dėl gamybos atitikties, užtikrinant daugiau galimybių gauti informaciją, tvirtai apibrėžiant optimizavimo metodus vykdant laboratorinius bandymus, ypatingą dėmesį skiriant neteisėto išderinimo įrenginių naudojimo, kuris yra uždraustas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 715/20071a, rizikai, nustatant privalomą periodinį atitikties kontrolės metodų ir susijusių produktų tolesnės atitikties auditą ir sugriežtinant bei suderinant su techninių tarnybų, atliekančių visos transporto priemonės tipo patvirtinimo bandymus tipo patvirtinimo institucijų atsakomybe, kompetencija, pareigomis ir darbo rezultatais susijusius reikalavimus. Techninių tarnybų tinkamas veikimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti aukšto lygio saugą ir aplinkosaugą ir piliečių pasitikėjimą sistema. Direktyvoje 2007/46/EB nustatyti techninių tarnybų paskyrimo kriterijai turėtų būti išdėstyti išsamiau, siekiant užtikrinti, kad jie būtų vienodai taikomi visose valstybėse narėse. Metodai, pagal kuriuos vertinamos techninės tarnybos valstybėse narėse, dėl didėjančio tų tarnybų darbo sudėtingumo turi tendenciją vis labiau skirtis. Todėl tikslinga nustatyti procedūrinius įpareigojimus, kad būtų užtikrintas keitimasis informacija ir stebėsena, kaip valstybės narės atlieka savo techninių tarnybų vertinimą, paskyrimą, pranešimą ir stebėseną. Šiais procedūriniais įpareigojimais turėtų būti pašalinti visi likę naudojamų metodų ir techninių tarnybų paskyrimo kriterijų aiškinimo skirtumai. Siekiant užtikrinti tinkamą priežiūrą ir vienodas sąlygas visoje Europoje, paraišką teikiančios techninės tarnybos vertinimas turėtų apimti vertinimą vietoje ir atliekamų faktinių tipo patvirtinimo bandymų gyvą stebėjimą;
___________________
1a 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007 6 29, p. 1).
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis
(10)  skiriančiųjų institucijų vykdoma techninių tarnybų kontrolė ir priežiūra tapo svarbesnė, kai dėl technikos pažangos padidėjo pavojus, kad techninės tarnybos neturės reikiamos kompetencijos išbandyti naujas technologijas ar prietaisus pagal joms priskirtą veiklos aprėptį. Dėl technikos pažangos trumpėjant produktų ciklams, taip pat skirtingose skiriančiosiose institucijose skiriantis priežiūros patikrinimų vietoje intervalams, turėtų būti nustatyti būtiniausi reikalavimai, susiję su techninių tarnybų priežiūra ir stebėsena;
(10)  vykdomas techninių tarnybų patvirtinimas, kontrolė ir priežiūra tapo svarbesni, kai dėl technikos pažangos padidėjo pavojus, kad techninės tarnybos neturės reikiamos kompetencijos išbandyti naujų technologijų ar prietaisų pagal joms priskirtą veiklos aprėptį. Dėl smarkiai besiskiriančio dabartinio Direktyvos 2007/46/EB įgyvendinimo aiškinimo ir jos nuostatų taikymo atliekant tipo patvirtinimo procedūrą esama didelių skirtumų tarp techninių tarnybų. Todėl patvirtinimas, kontrolė ir priežiūra turėtų būti suderinti ir sustiprinti, kad Europos bendrojoje rinkoje būtų užtikrintos vienodos sąlygos. Dėl technikos pažangos trumpėjant produktų ciklams, taip pat skirtingose skiriančiosiose institucijose skiriantis priežiūros patikrinimų vietoje intervalams, turėtų būti nustatyti būtiniausi reikalavimai, susiję su techninių tarnybų priežiūra ir stebėsena;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
(12)  siekdamos padidinti skaidrumą ir savitarpio pasitikėjimą, dar labiau suvienodinti ir išplėtoti techninių tarnybų vertinimo, paskyrimo ir pranešimo kriterijus, taip pat išplėtimo ir atnaujinimo procedūras, valstybės narės turėtų bendradarbiauti tarpusavyje ir su Komisija. Jos turėtų konsultuotis vienos su kitomis ir su Komisija dėl šio reglamento įgyvendinimui svarbių bendrų klausimų ir informuoti vienos kitas ir Komisiją apie savo pavyzdinį vertinimo kontrolinį sąrašą;
(12)  siekdamos padidinti skaidrumą ir savitarpio pasitikėjimą, dar labiau suvienodinti ir išplėtoti techninių tarnybų vertinimo, paskyrimo ir pranešimo kriterijus, taip pat išplėtimo ir atnaujinimo procedūras, valstybės narės turėtų nustatyti bendradarbiavimo tarpusavyje ir su Komisija mechanizmus. Jos turėtų konsultuotis vienos su kitomis ir su Komisija dėl šio reglamento įgyvendinimui svarbių bendrų klausimų ir informuoti vienos kitas ir Komisiją apie savo pavyzdinį vertinimo kontrolinį sąrašą. Šiuo reglamentu įsteigiama internetinė duomenų bazė, kuri kartu su Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1024/20121a įsteigta Vidaus rinkos informacine sistema (IMI) galėtų būti naudinga elektroninė priemonė, skirta administraciniam bendradarbiavimui keitimosi informacija valdymo srityje, grindžiamam paprastomis ir suderintomis procedūromis, palengvinti ir patobulinti. Šiuo tikslu Komisija turėtų apsvarstyti galimybę naudotis esamomis internetinėmis duomenų bazėmis, kaip antai ETAES arba EUCARIS;
__________________
1a 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/49/EB (VRI reglamentas) (OL L 316, 2012 11 14, p. 1).
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(12a)   dabartinės problemos tipo patvirtinimo srityje atskleidė esminius esamų nacionalinių rinkos priežiūros sistemų ir tipo patvirtinimo kontrolės trūkumus. Todėl siekiant nedelsiant reaguoti į šiuos trūkumus, Komisijai turi būti suteikti įgaliojimai imtis atitinkamų priežiūros užduočių;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis
(13)  kai techninės tarnybos paskyrimas grindžiamas akreditavimu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/200812, akreditavimo institucijos ir skiriančiosios institucijos turėtų keistis informacija, reikšminga vertinant techninių tarnybų kompetenciją;
(13)  kai techninės tarnybos paskyrimas grindžiamas akreditavimu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/200812, akreditavimo institucijos ir skiriančiosios institucijos turėtų užtikrinti techninių tarnybų kompetenciją ir nepriklausomumą;
__________________
__________________
12 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).
12 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis
(14)   valstybės narės už techninių tarnybų paskyrimą ir stebėseną turėtų imti mokesčius, kad būtų užtikrintas valstybių narių vykdomos šių techninių tarnybų stebėsenos tvarumas ir sudarytos vienodos sąlygos techninėms tarnyboms. Kad būtų užtikrintas skaidrumas, prieš nustatydamos šių mokesčių lygį ir struktūrą valstybės narės turėtų informuoti Komisiją ir kitas valstybes nares;
Išbraukta.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(14a)   valstybės narės turėtų užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai tiesiogiai nemokėtų atlygio techninei tarnybai už tipo patvirtinimą ir rinkos priežiūros veiklą. Ši nuostata neturėtų riboti ekonominės veiklos vykdytojų galimybės pasirinkti tą techninę tarnybą, kurios paslaugomis jie nori naudotis;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis
(17)   turėtų būti užtikrintas techninių tarnybų nepriklausomumas nuo gamintojų, įskaitant gamintojų tiesioginių ar netiesioginių mokėjimų už jų atliktas tipo patvirtinimo patikras ir bandymus vengimą. Todėl valstybės narės turėtų nustatyti tipo patvirtinimo mokesčių struktūrą, kuri turėtų padengti visų tipo patvirtinimo bandymų ir patikrinimų, atliekamų tipo patvirtinimo institucijos paskirtų techninių tarnybų, išlaidas, taip pat tipo patvirtinimo išdavimo administracines sąnaudas ir paskesnio atitikties tikrinimo bandymų ir patikrų išlaidas;
Išbraukta.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(17a)   kad rinkos jėgos būtų veiksmingos, techninės tarnybos tipo patvirtinimo procedūroms turėtų taikyti skaidrias ir vienodas taisykles, neužkraunant nereikalingos naštos ekonominės veiklos vykdytojams. Kad būtų užtikrintas visų ekonominės veiklos vykdytojų aukštas techninės kompetencijos lygis ir vienodas požiūris į juos, reikėtų užtikrinti vienodą tipo patvirtinimo procedūrų taisyklių techninį taikymą. Pagal šį reglamentą įsteigtame Forume tipo patvirtinimo institucijos turėtų keistis informacija apie skirtingų techninių tarnybų, kurias jos patvirtino, veikimą;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
(18)  reikalingas patikimas vykdymo užtikrinimo mechanizmas, kad būtų užtikrintas šio reglamento reikalavimų laikymasis. Atitikties patvirtintam tipui ir gamybos atitikties automobilių sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams užtikrinimas turėtų būti viena iš pagrindinių patvirtinimo institucijų pareigų, nes ši pareiga glaudžiai susijusi su tipo patvirtinimo suteikimu ir reikalauja išsamių tipo patvirtinimo turinio žinių. Todėl svarbu, kad patvirtinimo institucijų darbas būtų reguliariai tikrinamas tarpusavio peržiūros būdu, siekiant užtikrinti, kad užtikrindamos tipo patvirtinimo reikalavimų vykdymą visos patvirtinimo institucijos taikytų vienodą kokybę ir griežtumą. Be to, svarbu numatyti paties tipo patvirtinimo teisingumo tikrinimą;
(18)  reikalingas patikimas vykdymo užtikrinimo mechanizmas, kad būtų užtikrintas šio reglamento reikalavimų laikymasis. Atitikties patvirtintam tipui ir gamybos atitikties automobilių sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams užtikrinimas turėtų būti pagrindinė patvirtinimo institucijų atsakomybė, nes ši pareiga glaudžiai susijusi su tipo patvirtinimo suteikimu ir reikalauja išsamių tipo patvirtinimo turinio žinių. Todėl svarbu, kad patvirtinimo institucijų darbas būtų reguliariai tikrinamas Sąjungos lygmeniu, taip pat atliekant nepriklausomą auditą, siekiant užtikrinti, kad užtikrindamos tipo patvirtinimo reikalavimų vykdymą visos tipo patvirtinimo institucijos laikytųsi vienodų kokybės ir griežtumo reikalavimų. Be to, svarbu numatyti ES lygmens nepriklausomos trečiosios šalies atliekamą paties tipo patvirtinimo teisingumo tikrinimą;
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(19a)   atlikdamos savo darbą tipo patvirtinimo institucijos ir rinkos priežiūros institucijos neturėtų būti susijusios, kad būtų išvengta potencialių interesų konfliktų. Šiuo atžvilgiu šios institucijos turėtų veikti kaip atskiri subjektai, laikydamosi nacionalinių administracijų struktūros, ir neturėtų dalytis nei darbuotojais, nei kitais ištekliais, laikydamosi nacionalinių valdžios institucijų struktūrų ir kompetencijos sričių;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl reglamento
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(19b)   vykdymo užtikrinimo forumas turėtų būti informacijos keitimosi ir nepriklausomų tyrimų platforma, skirta šio reglamento veikimui ir įgyvendinimui pagerinti. Keisdamasi informacija Komisija gali turėti priežasčių manyti, kad viena ar kelios tipo patvirtinimo institucijos neatitinka šio reglamento reikalavimų. Tokiu atveju Komisija turėtų galėti imtis visų būtinų priemonių atitikčiai užtikrinti, įskaitant gairių, rekomendacijų ar kitų priemonių teikimą, taip pat naudotis kitomis priemonėmis ir procedūromis, tinkamai atsižvelgdama į proporcingumo principą. Rimtų pažeidimų atvejais Komisija turėtų galėti pareikalauti atšaukti arba sustabdyti institucijos įgaliojimus priimti paraiškas dėl naujų tipo patvirtinimų, kad būtų užtikrintas aukštas vartotojų ir aplinkos apsaugos lygis;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis
(21)  siekiant sustiprinti nacionalinių kompetentingų institucijų teises ir prievoles, užtikrinti veiksmingą jų rinkos priežiūros veiklos koordinavimą ir patikslinti taikomas procedūras, į šį reglamentą tikslinga įtraukti rinkos priežiūros taisykles;
(21)  siekiant sustiprinti nacionalinių kompetentingų institucijų teises ir pareigas, užtikrinti veiksmingą jų rinkos priežiūros veiklos koordinavimą ir patikslinti taikomas procedūras, į šį reglamentą būtina įtraukti rinkos priežiūros taisykles;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(21a)   būtina, kad rinkos priežiūros institucijos ir tipo patvirtinimo institucijos galėtų deramai atlikti joms šiuo reglamentu pavestas užduotis. Dėl to valstybės narės visų pirma turi aprūpinti jas tam tikslui būtinais ištekliais;
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
(22)  siekiant padidinti patvirtinimo proceso skaidrumą ir palengvinti rinkos priežiūros institucijų, patvirtinimo institucijų ir Komisijos keitimąsi informacija ir nepriklausomą tikrinimą, tipo patvirtinimo dokumentai turėtų būti teikiami elektronine forma ir būti prieinami viešai, atsižvelgiant į išimtis, reikalingas komerciniams interesams ir asmens duomenims apsaugoti;
(22)  siekiant padidinti patvirtinimo proceso skaidrumą ir palengvinti rinkos priežiūros institucijų, patvirtinimo institucijų, Komisijos ir trečiųjų šalių keitimąsi informacija ir nepriklausomą tikrinimą, turi būti atskleidžiama informacija apie transporto priemonę ir bandymus, būtina tokiems patikrinimams atlikti. Su remontu ir technine priežiūra susijusi informacija turėtų būti teikiama elektronine forma ir prieinama viešai, atsižvelgiant į išimtis, reikalingas komerciniams interesams ir asmens duomenims apsaugoti. Informacija, kurią reikia atskleisti šiais tikslais, neturėtų būti tokia, kad būtų pažeistas privačios informacijos ir intelektinės nuosavybės konfidencialumas;
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(23a)   trečiosios šalys, atliekančios savo testus ir transporto priemonių atitikties šiam reglamentui patikrinimus, turėtų laikytis skaidrumo ir atvirumo principų, be kita ko, nuosavybės ir finansavimo struktūros bei modelių aspektais. Tos trečiosios šalys taip pat turėtų laikytis tokių pačių reikalavimų, kurie taikomi paskirtosioms techninėms tarnyboms, kiek tai susiję su moksliniais ir metodologijos standartais joms atliekant testus;
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis
(24)  šie konkretesni nacionalinių institucijų įpareigojimai, nustatyti šiame reglamente, turėtų apimti paskesnius pakankamo rinkai pateiktų transporto priemonių skaičiaus atitikties tikrinimo bandymus ir patikras. Transporto priemonių, kurioms taikoma ši paskesnė atitikties patikra, atranka turėtų būti grindžiama deramu rizikos įvertinimu, atliktu atsižvelgiant į galimos neatitikties svarbą ir jos pasitvirtinimo tikimybę;
(24)  šie konkretesni nacionalinių institucijų įpareigojimai, nustatyti šiame reglamente, turėtų apimti paskesnius pakankamo rinkai pateiktų transporto priemonių skaičiaus atitikties tikrinimo bandymus ir patikras. Transporto priemonių, kurioms taikoma ši paskesnė atitikties patikra, atranka turėtų būti grindžiama deramu rizikos įvertinimu, atliktu atsižvelgiant į galimos neatitikties svarbą ir jos pasitvirtinimo tikimybę. Be to, ji turėtų būti grindžiama aiškiais ir išsamiais kriterijais ir, be kita ko, apimti tam tikrą procentinę transporto priemonių, kuriose įrengti nauji varikliai arba naujos technologijos, kurios naudoja labai daug ar labai mažai kuro ir kurių parduodama labai daug, atsitiktine tvarka atrinktų visų dabartinių modelių, dalį. Taip pat turėtų būti atsižvelgiama į bet kokią atitikties istoriją, vartotojų pastabas, nuotolinės patikros rezultatus ir nepriklausomų mokslinių tyrimų įstaigų nurodytas problemas;
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(24a)   itin svarbu, kad Komisijai būtų suteikta galimybė patikrinti, ar transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalys ir atskiri techniniai mazgai atitinka tipo patvirtinimus ir taikytinus teisės aktus, ir užtikrinti tipo patvirtinimų teisingumą rengiant, atliekant arba priverčiant atlikti rinkai pateiktų transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų bandymus ir patikrinimus;
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(25a)   trečiosios šalys, atliekančios savo testus ir transporto priemonių atitikties šio reglamento reikalavimams patikrinimus, turėtų laikytis skaidrumo ir atvirumo principų, be kita ko, nuosavybės ir finansavimo struktūros bei modelių aspektais. Tos trečiosios šalys taip pat turėtų laikytis panašaus į paskirtųjų techninių tarnybų požiūrio, o vykdant testus ir aiškinant jų rezultatus laikytis vienodų standartų;
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl reglamento
25 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(25b)   vykdant rinkos priežiūrą taip pat reikia atsižvelgti į rizika pagrįstą požiūrį ir, inter alia, sutelkti dėmesį į nuotolinių kelyje naudojamų stebėsenos įrenginių duomenis, skundus, periodinių techninių patikrinimų ataskaitas, numatomą eksploatavimo laikotarpį ir anksčiau problemų kėlusias transporto priemones, sistemas, komponentus ir atskirus techninius mazgus;
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl reglamento
25 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(25c)   kad būtų patikrinti transporto priemonės išmetami teršalai, rinkos priežiūros institucijos, inter alia, turėtų naudoti nuotolinės patikros technologijas, kurios padėtų nustatyti, kurių transporto priemonių modelių ypatybių, pvz., didelės oro taršos ar triukšmo taršos, tolesnį tyrimą reikėtų atlikti. Vykdydamos šią veiklą valdžios institucijos turėtų bendradarbiauti ir derinti savo veiksmus su už periodinius techninius patikrinimus atsakingomis institucijomis, kaip nustatyta Direktyvoje 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros;
Pakeitimas 347
Pasiūlymas dėl reglamento
25 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(25d)   siekdama padėti valstybėms narėms nustatyti išderinimo įtaisus, 2017 m. sausio 26 d. Komisija paskelbė pranešimą „Pagalbinės išmetamųjų teršalų kontrolės strategijos vertinimo gairės ir išderinimo įtaisų nustatymas“. Su tų gairių nuostatomis suderinti Komisijos, tipo patvirtinimo institucijų ir techninių tarnybų bandymai, atliekami siekiant nustatyti išderinimo įtaisus, turėtų likti neprognozuojami, be kita ko, taip pat apimti variantus, nenurodytus bandymų sąlygose ir parametruose, kad būtų galima veiksmingai nustatyti išderinimo įtaisus;
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis
(26)  siekiant užtikrinti didelę transporto priemonių funkcinę saugą ir transporto priemonėje esančių asmenų, kitų kelių eismo dalyvių ir aplinkos apsaugą, turėtų būti toliau derinami tarpusavyje ir prie technikos bei mokslo pažangos transporto priemonėms, sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams taikomi techniniai reikalavimai ir aplinkosaugos standartai;
(26)  siekiant užtikrinti didelę transporto priemonių funkcinę saugą ir transporto priemonėje esančių asmenų, kitų kelių eismo dalyvių ir aplinkos bei visuomenės sveikatos apsaugą, turėtų būti toliau derinami tarpusavyje ir prie technikos bei mokslo pažangos transporto priemonėms, sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams taikomi techniniai reikalavimai ir aplinkosaugos standartai;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(26a)   siekiant užtikrinti ir nuolat didinti didelę transporto priemonių funkcinę saugą, transporto priemonėje esančių asmenų, kitų kelių eismo dalyvių ir aplinkos apsaugą, reikėtų supaprastinti naujų technologijų, pagrįstų technine ir moksline pažanga, diegimą. Tai turėtų būti daroma ribojant privalomus bandymus ir dokumentus, kurie reikalingi tokių technologijų ES tipo patvirtinimui suteikti;
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis
(27)  šio reglamento tikslams neturėtų turėti poveikio faktas, kad tam tikros sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai gali būti montuojami transporto priemonėje ar prie jos po transporto priemonės pateikimo rinkai, registracijos ar pradėtos eksploatacijos. Todėl reikėtų imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad sistemas, komponentus, atskirus techninius mazgus arba dalis ir įrangą, kurie gali būti montuojami transporto priemonėse ar prie jų ir kurie galėtų turėti didelį neigiamą poveikį aplinkosaugos ir funkcinės saugos požiūriu svarbių sistemų veikimui, patvirtinimo institucijos iš anksto patikrintų prieš jų pateikimą rinkai, registraciją ar eksploatacijos pradžią;
(27)  šio reglamento tikslams neturėtų turėti poveikio faktas, kad tam tikros sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai gali būti montuojami transporto priemonėje ar prie jos po transporto priemonės pateikimo rinkai, registracijos ar pradėtos eksploatacijos. Todėl reikėtų imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad sistemas, komponentus, atskirus techninius mazgus arba dalis ir įrangą, kurie gali būti montuojami transporto priemonėse ar prie jų ir kurie galėtų turėti neigiamą poveikį aplinkosaugos ir funkcinės saugos požiūriu svarbių sistemų veikimui, patvirtinimo institucijos iš anksto patikrintų prieš jų pateikimą rinkai, registraciją ar eksploatacijos pradžią;
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis
(29)  gamybos atitiktis yra vienas iš ES tipo patvirtinimo sistemos pamatų, todėl gamintojo nustatytas šios atitikties užtikrinimo procedūras turėtų patvirtinti kompetentinga institucija arba tinkamą kvalifikaciją turinti šiuo tikslu paskirta techninė tarnyba, ir jos turėtų būti reguliariai tikrinamos nepriklausomo periodinio audito pagalba; Be to, patvirtinimo institucijos turėtų užtikrinti tolesnės nagrinėjamųjų produktų atitikties tikrinimą;
(29)  gamybos atitiktis yra vienas iš ES tipo patvirtinimo sistemos pamatų, todėl gamintojo nustatytas šios atitikties užtikrinimo procedūras turėtų patvirtinti kompetentinga institucija arba tinkamą kvalifikaciją turinti šiuo tikslu paskirta techninė tarnyba, ir jos turėtų būti reguliariai tikrinamos. Be to, patvirtinimo institucijos turėtų užtikrinti tolesnės nagrinėjamųjų produktų atitikties tikrinimą;
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis
(30)  siekiant užtikrinti nuolatinį tipo patvirtinimų galiojimą reikia, kad gamintojas šį transporto priemonės tipą patvirtinusią instituciją informuotų apie bet kokius tipo charakteristikų arba šiam tipui taikomų saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų pakeitimus; todėl svarbu, kad išduotų tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo trukmė būtų ribota ir kad šiuos liudijimus būtų galima pratęsti tik patvirtinimo institucijai patikrinus ir įsitikinus, kad transporto priemonės tipas ir toliau atitinka visus taikomus reikalavimus. Be to, siekiant užtikrinti visoje Sąjungoje vienodą procedūrų taikymą ir tipo patvirtinimo reikalavimų vykdymo užtikrinimą, reikėtų paaiškinti patvirtinto tipo išplėtimo sąlygas;
(30)  siekiant užtikrinti nuolatinį tipo patvirtinimų galiojimą reikia, kad gamintojas šį transporto priemonės tipą patvirtinusią instituciją informuotų apie bet kokius tipo charakteristikų arba šiam tipui taikomų saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų pakeitimus; todėl svarbu, kad išduotų tipo patvirtinimo liudijimų galiojimo trukmė būtų ribota ir kad šiuos liudijimus būtų galima pratęsti tik patvirtinimo institucijai patikrinus ir įsitikinus, kad transporto priemonės tipas ir toliau atitinka visus taikomus reikalavimus. Be to, siekiant užtikrinti visoje Sąjungoje vienodą procedūrų taikymą ir tipo patvirtinimo reikalavimų vykdymo užtikrinimą, reikėtų paaiškinti patvirtinto tipo išplėtimo sąlygas. Vis dėlto dėl kai kurių sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų pobūdžio, pavyzdžiui galinio vaizdo veidrodėlių, stiklo valytuvų ir padangų atveju, tie reikalavimai yra labiau nekintamo pobūdžio. Kitais atvejais, pavyzdžiui tų sistemų, kurios susijusios su išmetamųjų dujinių teršalų kiekio valdymu atveju, gali būti reikalinga apriboti galiojimo trukmę, o toks yra transporto priemonių atvejis. Todėl Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai sudaryti atitinkamų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, kuriems ribota galiojimo trukme daromas poveikis, sąrašą;
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis
(31)  didelių pavojų saugai ir žalos visuomenės sveikatai ir aplinkai, apie kuriuos pranešta, vertinimas turėtų būti atliekamas nacionaliniu lygmeniu, tačiau kai pavojus arba žala, apie kuriuos pranešta, gali egzistuoti platesnėje nei vienos valstybės narės teritorijoje, turėtų būti užtikrintas Sąjungos lygmens koordinavimas siekiant dalytis ištekliais ir užtikrinti taisomųjų nustatytojo pavojaus ir žalos mažinimo veiksmų nuoseklumą;
(31)  didelių pavojų saugai ir žalos visuomenės sveikatai ir aplinkai, apie kuriuos pranešta, vertinimas turėtų būti atliekamas nacionaliniu lygmeniu, tačiau kai pavojus arba žala, apie kuriuos pranešta, gali egzistuoti platesnėje nei vienos valstybės narės teritorijoje, turėtų būti užtikrintas Sąjungos lygmens koordinavimas siekiant dalytis ištekliais ir užtikrinti taisomųjų nustatytojo pavojaus ir žalos mažinimo veiksmų nuoseklumą. Ypatingą dėmesį reikia skirti atsarginei įrangai, sistemoms ir techniniams mazgams, kurie daro poveikį išmetimo sistemos daromam poveikiui aplinkai, o tam tikrais atvejais jiems taikyti reikalavimus gauti leidimą;
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis
(33)  alternatyviomis tipo patvirtinimo schemomis turėtų būti suteikiamas deramas lankstumas mažų serijų transporto priemonių gamintojams. Jie turėtų galėti naudotis Sąjungos vidaus rinkos pranašumais, jei jų transporto priemonės atitinka konkrečius mažomis serijomis gaminamoms transporto priemonėms taikomus ES tipo patvirtinimo reikalavimus. Tam tikrais ribotais atvejais tinkama leisti patvirtinti mažomis serijomis gaminamas priemones nacionaliniu lygmeniu. Siekiant išvengti piktnaudžiavimo, bet kokia supaprastinta mažomis serijomis gaminamoms priemonėms skirta procedūra turėtų būti taikoma tik labai ribotos gamybos atvejais. Todėl būtina tiksliai apibrėžti mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių sąvoką, nurodant gaminamų transporto priemonių skaičių, reikalavimus, kuriuos jos turi atitikti, ir šių transporto priemonių pateikimo rinkai sąlygas. Taip pat svarbu nurodyti alternatyvią pavienėms transporto priemonėms skirtą patvirtinimo schemą, pirmiausia siekiant užtikrinti pakankamą keliais etapais pagamintų transporto priemonių patvirtinimo lankstumą;
(33)  alternatyviomis tipo patvirtinimo schemomis turėtų būti suteikiamas deramas lankstumas mažų serijų transporto priemonių gamintojams. Jie turėtų galėti naudotis Sąjungos vidaus rinkos pranašumais, jei jų transporto priemonės atitinka konkrečius mažomis serijomis gaminamoms transporto priemonėms taikomus ES tipo patvirtinimo reikalavimus. Tam tikrais ribotais atvejais tinkama leisti patvirtinti mažomis serijomis gaminamas priemones nacionaliniu lygmeniu. Siekiant išvengti piktnaudžiavimo, pagal šį reglamentą bet kokia supaprastinta mažomis serijomis gaminamoms priemonėms skirta procedūra turėtų būti taikoma tik labai ribotos gamybos atvejais. Todėl būtina tiksliai apibrėžti mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių sąvoką, nurodant gaminamų transporto priemonių skaičių, reikalavimus, kuriuos jos turi atitikti, ir šių transporto priemonių pateikimo rinkai sąlygas. Taip pat svarbu nurodyti alternatyvią pavienėms transporto priemonėms skirtą patvirtinimo schemą, pirmiausia siekiant užtikrinti pakankamą keliais etapais pagamintų transporto priemonių patvirtinimo lankstumą;
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl reglamento
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(35a)   siekiant užtikrinti veiksmingą konkurenciją transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros informacijos paslaugų rinkoje ir patikslinti, kad atitinkamai informacijai taip pat priskiriami duomenys, kuriuos reikia pateikti nepriklausomiems operatoriams, išskyrus remontininkus, kad visa nepriklausoma transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros rinka galėtų konkuruoti su įgaliotaisiais atstovais, nepriklausomai nuo to, ar transporto priemonės gamintojas įgaliotiesiems platintojams ir remontininkams tą informaciją pateikia tiesiogiai, būtina nurodyti, kokio pobūdžio informaciją reikia pateikti siekiant suteikti prieigą prie transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos;
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(36a)   šiuo metu nėra bendros struktūrizuotos transporto priemonių gamintojų ir nepriklausomų veiklos vykdytojų keitimosi duomenimis apie transporto priemonių dalis tvarkos, todėl tikslinga parengti tokio keitimosi duomenimis principus. Europos standartizacijos komitetas (CEN) ateityje turėtų oficialiai parengti bendrą struktūrizuotą standartizuoto keitimosi duomenimis formato naudojimo tvarką, tačiau CEN suteiktais įgaliojimais nenustatomas būsimas šio standarto išsamumo lygis. Jį rengdamas CEN visų pirma turėtų atsižvelgti tiek į transporto priemonių gamintojų, tiek į nepriklausomų veiklos vykdytojų interesus bei poreikius ir išnagrinėti kitas galimybes, kaip antai atvirus duomenų formatus, aprašytus gerai apibrėžtų metaduomenų rinkiniu, siekiant pritaikyti esamą IT infrastruktūrą;
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl reglamento
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(37a)   siekiant užtikrinti veiksmingą konkurenciją transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros informacijos paslaugų rinkoje, pabrėžtina, kad susijusi informacija taip pat apima informaciją, kurią tokiu formatu, kad būtų įmanomas tolesnis jos elektroninis apdorojimas, reikia pateikti nepriklausomiems veiklos vykdytojams, kurie nėra remonto paslaugų teikėjai, taip užtikrinant, kad nepriklausomo transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros rinka apskritai galėtų konkuruoti su įgaliotaisiais prekiautojais, neatsižvelgiant į tai, ar transporto priemonės gamintojai tokią informaciją tiesiogiai suteikia įgaliotiesiems prekiautojams ir remonto paslaugų teikėjams;
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl reglamento
37 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(37b)   nepažeidžiant transporto priemonių gamintojų pareigos per savo interneto svetainę teikti remonto ir techninės priežiūros informaciją, nepriklausomiems veiklos vykdytojams turėtų būti užtikrinama tiesioginė ir nepriklausoma prieiga prie transporto priemonės vidaus duomenų;
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis
(40)  valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų už šio reglamento pažeidimus ir užtikrinti, kad šios taisyklės būtų įgyvendinamos. Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės kasmet praneša Komisijai apie skirtas sankcijas, kad būtų galima stebėti šių nuostatų įgyvendinimo suderinamumą;
(40)  valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų už šio reglamento pažeidimus ir užtikrinti, kad šios taisyklės būtų įgyvendinamos. Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės, reguliariai naudodamosi internetine duomenų baze, praneša Komisijai apie skirtas sankcijas, kad būtų galima stebėti šių nuostatų įgyvendinimo suderinamumą;
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis
(40a)   turėtų būti laikoma, kad rezultatai buvo klastojami, jei atitinkama institucija negali empiriškai patikrinti tų rezultatų, kai atkartojami visi bandymų parametrai arba į juos atsižvelgiama;
Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl reglamento
40 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(40b)   Komisijos skiriamos administracinės baudos galėtų būti naudojamos rinkos priežiūros priemonių tikslais ir paramos asmenims, kurie patyrė žalą šio reglamento pažeidimų ar kitos panašios veiklos, priemonėms, taip pat, kai tinkama, aplinkos apsaugai;
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl reglamento
40 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(40c)   neatitikties atveju vartotojas gali patirti asmeninio pobūdžio žalą arba gali būti padaryta žala jo nuosavybei. Tokiais atvejais vartotojas turėtų turėti teisę prašyti atlyginti žalą vadovaudamasis atitinkamais teisės aktais, reglamentuojančiais gaminius su trūkumais ar sutarties neatitinkančias prekes, įskaitant atitinkamai Tarybos direktyvą 85/374/EEB1a, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/44/EB1b ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/114/EB1c. Be to, vartotojas galėtų pasinaudoti savo valstybės narės taikomoje sutarčių teisėje nustatytomis teisių gynimo priemonėmis;
_____________
1a 1985 m. liepos 25 d. Tarybos Direktyva 85/374/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atsakomybę už gaminius su trūkumais, derinimo (OL L 210, 1985 8 7, p. 29).
1b 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų (OL L 171, 1999 7 7, p. 12).
1c 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (OL L 376, 2006 12 27, p. 21).
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl reglamento
45 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(45a)   siekiant užtikrinti veiksmingą konkurenciją transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros informacijos paslaugų rinkoje, reikėtų išaiškinti, kad atitinkama informacija taip pat apima informaciją, kurią tokiu formatu, kad būtų įmanomas tolesnis jos elektroninis apdorojimas, reikia pateikti nepriklausomiems veiklos vykdytojams, kurie nėra remonto paslaugų teikėjai, taip užtikrinant, kad nepriklausomo transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros rinka apskritai galėtų konkuruoti su įgaliotaisiais prekiautojais, neatsižvelgiant į tai, ar transporto priemonės gamintojai tokią informaciją tiesiogiai suteikia įgaliotiesiems prekiautojams ir remonto paslaugų teikėjams;
Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.  Gamintojas gali teikti prašymą išduoti tipo patvirtinimą arba individualų tipo patvirtinimą šioms esminius šio reglamento reikalavimus atitinkančioms transporto priemonėms ir mašinoms:
3.  Gamintojas gali teikti prašymą išduoti tipo patvirtinimą arba individualų transporto priemonės patvirtinimą šioms šio reglamento reikalavimus atitinkančioms transporto priemonėms ir mašinoms:
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies b punktas
b)  transporto priemonėms, suprojektuotoms ir sukonstruotoms ginkluotųjų tarnybų, civilinės gynybos, priešgaisrinės apsaugos ir viešosios tvarkos užtikrinimo tarnybų reikmėms;
b)  transporto priemonėms, suprojektuotoms ir sukonstruotoms ginkluotųjų tarnybų, civilinės gynybos, priešgaisrinės apsaugos, nelaimių valdymo įstaigų ir viešosios tvarkos užtikrinimo tarnybų reikmėms;
Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio įžanginė dalis
Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:
Šiame reglamente ir IV priede išvardytuose Sąjungos norminiuose aktuose, nebent juose būtų nustatyta kitaip, vartojamų terminų apibrėžtys:
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
2)  rinkos priežiūra – rinkos priežiūros institucijų vykdoma veikla ir taikomos priemonės, siekiant užtikrinti, kad rinkai tiekiamos transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai, taip pat dalys ir įranga atitiktų atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose išdėstytus reikalavimus ir nekeltų pavojaus sveikatai, saugai arba kitu visuomenės interesų apsaugos aspektu;
2)  rinkos priežiūra – rinkos priežiūros institucijų vykdoma veikla ir taikomos priemonės, siekiant užtikrinti, kad rinkai tiekiamos transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai, taip pat dalys ir įranga atitiktų atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose išdėstytus reikalavimus ir nekeltų pavojaus sveikatai, saugai, aplinkai arba kitu visuomenės interesų apsaugos aspektu, įskaitant vartotojų teises;
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 7 a punktas (naujas)
7a)   originalios dalys ar įranga – pagal specifikacijas ir gamybos standartus pagamintos dalys ar įranga, kurias transporto priemonės gamintojas tiekia dalių ar įrangos, skirtos atitinkamos transporto priemonės surinkimui, gamybai; tai taikoma ir dalims bei įrangai, pagamintoms toje pačioje gamybos linijoje kaip šios įrangos dalys; jeigu neįrodoma kitaip, laikoma, kad dalys yra originalios dalys, jeigu gamintojas patvirtina, kad dalys atitinka sudėtinių dalių, kurios naudojamos surenkant atitinkamą transporto priemonę, kokybės reikalavimus ir buvo pagamintos pagal transporto priemonės gamintojo specifikacijas ir gamybos standartus;
Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas
9)  gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, atsakingas už visus transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo, individualaus transporto priemonės patvirtinimo arba dalių ir įrangos leidimų suteikimo proceso aspektus, gamybos atitikties užtikrinimą ir su šia pagaminta transporto priemone, sistema, komponentu, atskiru techniniu mazgu, dalimi ir įranga susijusius rinkos priežiūros klausimus, neatsižvelgiant į tai, ar šis asmuo tiesiogiai dalyvauja visuose šios atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo projektavimo ir konstravimo etapuose;
9)  gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, atsakingas už administracinių nuostatų ir techninių reikalavimų, taikomų transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimui arba individualaus transporto priemonės patvirtinimui arba dalių ir įrangos leidimų vykdymą, taip pat atsakingas už gamybos atitikties užtikrinimą ir sudarantis palankesnes sąlygas įgyvendinti su šia pagaminta transporto priemone, sistema, komponentu, atskiru techniniu mazgu, dalimi ir įranga susijusias rinkos priežiūros nuostatas, neatsižvelgiant į tai, ar šis asmuo tiesiogiai dalyvauja visuose šios atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo projektavimo ir konstravimo etapuose;
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 16 punktas
16)  registracija – nuolatinis arba laikinas administracinis leidimas pradėti eksploatuoti transporto priemonę keliuose, įskaitant jos identifikavimą ir serijinio numerio išdavimą;
16)  registracija – administracinis leidimas pradėti eksploatuoti transporto priemonę keliuose, apimantis jos identifikavimą ir jos serijinio numerio, kuris yra valstybinis registracijos numeris, išdavimą, neatsižvelgiant į tai, ar jis yra nuolatinis ar laikinas, įskaitant trumpalaikį leidimą;
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 35 punktas
35)  transporto priemonės tipas – konkreti transporto priemonių kategorija, kuriai būdingi bent esminiai II priedo B dalyje nurodyti kriterijai ir į kurią gali būti įtraukti toje dalyje nurodyti variantai ir versijos;
35)  transporto priemonės tipas – konkreti transporto priemonių grupė, kuriai būdingi bent esminiai II priedo B dalyje nurodyti kriterijai ir į kurią gali būti įtraukti toje dalyje nurodyti variantai ir versijos;
Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 37 punktas
37)  bazinė transporto priemonė – bet kokia transporto priemonė, kuri naudojama daugiaetapio tipo patvirtinimo pradiniame etape;
37)  bazinė transporto priemonė – bet kokia transporto priemonė, kuri naudojama daugiaetapio tipo patvirtinimo pradiniame etape, neatsižvelgiant į tai, ar ji yra motorinė transporto priemonė;
Pakeitimas 59
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 42 punktas
42)  individualus transporto priemonės patvirtinimas – procedūra, pagal kurią patvirtinimo institucija patvirtina, kad konkreti transporto priemonė, kuri tokia yra vienintelė arba nevienintelė, atitinka susijusias ES individualaus transporto priemonės patvirtinimo ir nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;
42)  individualus transporto priemonės patvirtinimas – procedūra, pagal kurią patvirtinimo institucija patvirtina, kad konkreti transporto priemonė, kuri tokia yra vienintelė arba nevienintelė, atitinka susijusias ES individualaus transporto priemonės patvirtinimo arba nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;
Pakeitimas 60
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 46 punktas
46)  transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacija – visa transporto priemonės diagnostikai, techninei priežiūrai, patikrai, reguliariai priežiūrai, remontui, perprogramavimui ar perkalibravimui, taip pat dalių ir įrangos montavimui transporto priemonėse reikalinga informacija, kurią gamintojas pateikia savo įgaliotiesiems prekiautojams ir remonto paslaugų teikėjams, įskaitant visus tolesnius tos informacijos pakeitimus ir papildymus;
46)  transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacija – visa transporto priemonės diagnostikai, techninei priežiūrai, patikrai, techninei apžiūrai, remontui, perprogramavimui ar perkalibravimui, taip pat dalių ir įrangos montavimui transporto priemonėse reikalinga informacija, kurią gamintojas naudoja arba pateikia savo įgaliotiesiems partneriams, prekiautojams, remonto paslaugų teikėjams ir tinklui, kad pasiūlytų produktus ar paslaugas, skirtus transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros reikmėms, įskaitant visus tolesnius tos informacijos pakeitimus ir papildymus;
Pakeitimas 61
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 55 punktas
55)  vertinimas vietoje – tipo patvirtinimo institucijos atliekamas patikrinimas techninės tarnybos arba vieno iš jos subrangovų arba patronuojamųjų įmonių patalpose;
55)  vertinimas vietoje – patikrinimas techninės tarnybos arba vieno iš jos subrangovų arba patronuojamųjų įmonių patalpose;
Pakeitimas 62
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 pastraipos 56 a punktas (naujas)
56a)   išderinimo įrenginys – funkcinis dizaino elementas, kuriuo gali būti užkertamas kelias transporto priemonės patvirtintų kontrolės ir stebėsenos sistemų veiksmingumui ir efektyvumui ir tam tikromis realiomis vairavimo sąlygomis nesilaikoma patvirtinimo reikalavimų;
Pakeitimas 63
Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų iš dalies keičiamas II priedas dėl transporto priemonių pakategorių, transporto priemonių tipų ir kėbulo tipų skirstymo į kategorijas, siekiant pritaikyti jį prie techninės pažangos.
Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų iš dalies keičiamas II priedas dėl transporto priemonių tipų ir kėbulo tipų, siekiant pritaikyti jį prie techninės pažangos.
Pakeitimas 64
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)
Valstybės narės užtikrina, kad tipo patvirtinimo institucijų ir rinkos priežiūros institucijų pareigos ir atsakomybė būtų griežtai atskirtos ir kad jos būtų nepriklausomos vienos nuo kitų.
Pakeitimas 65
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Kai valstybėje narėje už transporto priemonių tipo patvirtinimą, įskaitant individualų transporto priemonės tipo patvirtinimą, atsakinga daugiau nei viena patvirtinimo institucija, ta valstybė narė paskiria vieną tipo patvirtinimo instituciją, atsakingą už keitimąsi informacija su kitų valstybių narių patvirtinimo institucijomis ir šio reglamento XV skyriuje nustatytų pareigų vykdymą.
Pakeitimas 66
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis
4.  Valstybės narės organizuoja ir atlieka į rinką patekusių transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų rinkos priežiūrą ir kontrolę pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 III skyrių.
4.  Valstybės narės organizuoja ir atlieka į rinką patekusių transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų rinkos priežiūrą ir kontrolę pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 III skyrių, išskyrus jo 18 straipsnio 5 dalį.
Pakeitimas 67
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 5 dalis
5.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog rinkos priežiūros institucijos, kai jos tai laiko tikslinga ir pateisinama, galėtų patekti į ekonominės veiklos vykdytojų patalpas ir daryti reikalingų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų poėmius atitikties patikrinimo tikslais.
5.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog rinkos priežiūros institucijos, kai jos tai laiko tikslinga ir pateisinama, galėtų patekti į ekonominės veiklos vykdytojų patalpas jų teritorijoje ir daryti reikalingų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų poėmius atitikties patikrinimo tikslais.
Pakeitimas 68
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 6 dalis
Valstybės narės periodiškai persvarsto ir vertina, kaip veikia jų vykdomas tipo patvirtinimas. Šis persvarstymas ir vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kas ketverius metus, o persvarstymo ir vertinimo rezultatai pateikiami kitoms valstybėms narėms ir Komisijai. Atitinkama valstybė narė rezultatų santrauką, visų pirma suteikto tipo patvirtinimo numerį ir susijusių gamintojų tapatybę, padaro viešai prieinamą.
6.  Valstybės narės periodiškai persvarsto ir vertina, kaip veikia jų vykdomas tipo patvirtinimas, įskaitant pagal šį reglamentą išduotų tipo patvirtinimų atitiktį. Šis persvarstymas ir vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kas trejus metus, o rezultatai pateikiami kitoms valstybėms narėms, Europos Parlamentui ir Komisijai. Rezultatai aptariami pagal 10 straipsnį įsteigtame Forume. Atitinkama valstybė narė viešai paskelbia visą rezultatų ataskaitą, kurioje visų pirma nurodytas patvirtintų ar atmestų tipo patvirtinimo paraiškų skaičius, tipo patvirtinimo liudijimo dalykas ir atitinkamų gamintojų tapatybė, taip pat už tipo patvirtinimo bandymų priežiūrą atsakingos techninės tarnybos.
Pakeitimas 69
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 dalis
7.  Valstybės narės periodiškai persvarsto ir vertina, kaip veikia jų vykdoma priežiūra. Šis persvarstymas ir vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kas ketverius metus, o persvarstymo ir vertinimo rezultatai pateikiami kitoms valstybėms narėms ir Komisijai. Atitinkama valstybė narė skelbia apibendrintus rezultatus viešai.
7.  Valstybės narės periodiškai persvarsto ir vertina, kaip veikia jų vykdoma priežiūra. Šis persvarstymas ir vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kas trejus metus, o rezultatai pateikiami kitoms valstybėms narėms, Europos Parlamentui ir Komisijai. Rezultatai aptariami pagal 10 straipsnį įsteigtame Forume. Atitinkama valstybė narė viešai paskelbia rezultatų santrauką, joje nurodydama visų pirma bandytų arba kitaip vertintų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų skaičių. Jei buvo nustatyta tam tikrų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų neatitiktis šio reglamento reikalavimams, santraukoje pateikiamas jų sąrašas, nurodoma atitinkamų gamintojų tapatybė ir trumpai aprašomas neatitikties pobūdis.
Pakeitimas 70
Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 7 a dalis (nauja)
7a.   Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, nustatant bendrus patvirtinimo institucijų ir rinkos priežiūros institucijų skyrimo, peržiūros ir vertinimo nacionaliniu lygmeniu kriterijus.
Pakeitimas 71
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Patvirtinimo institucijos šio reglamento reikalavimus įgyvendina ir užtikrina jų vykdymą vienodai ir nuosekliai, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir vengiama skirtingų standartų taikymo visoje Sąjungoje. Jos visapusiškai bendradarbiauja su Forumu ir Komisija vykdant audito ir priežiūros veiklą, susijusią su šio reglamento taikymu, o gavusios prašymą teikia visą būtiną informaciją.
Pakeitimas 72
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis
2.  Patvirtinimo institucijos savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nešališkai. Prireikus jos laikosi slaptumo, kad būtų apsaugotos komercinės paslaptys, vadovaudamosi 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta informavimo pareiga, kad būtų apsaugoti Sąjungos vartotojų interesai.
2.  Patvirtinimo institucijos savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nešališkai. Jos laikosi slaptumo, kad būtų apsaugotos ekonominės veiklos vykdytojų komercinės paslaptys, vadovaudamosi 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta informavimo pareiga, kad pagal taikytinus teisės aktus būtų apsaugoti Sąjungos naudotojų interesai.
Pakeitimas 73
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Valstybė narė, kurioje už transporto priemonių patvirtinimą, įskaitant individualų transporto priemonės patvirtinimą, atsakinga daugiau nei viena patvirtinimo institucija, paskiria vieną tipo patvirtinimo instituciją, atsakingą už keitimąsi informacija su kitų valstybių narių patvirtinimo institucijomis ir šio reglamento XV skyriuje nustatytus įpareigojimus.
Išbraukta.
Pakeitimas 74
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Valstybės narės patvirtinimo institucijos tarpusavyje bendradarbiauja dalindamosi jų vaidmeniui ir funkcijoms aktualia informacija.
Valstybės narės patvirtinimo institucijos nustato procedūras, kuriomis užtikrinamas veiksmingas ir efektyvus derinimas ir veiksmingas bei efektyvus keitimasis jų vaidmeniui ir funkcijoms aktualia informacija.
Pakeitimas 75
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   Kai patvirtinimo institucija mano, kad transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento reikalavimų, ji apie tai nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Gavusi šią informaciją Komisija nedelsdama informuoja Reikalavimų vykdymo užtikrinimo forumo narius.
Pakeitimas 76
Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalis
5.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kad nustatytų bendrus patvirtinimo institucijų skyrimo, peržiūros ir vertinimo nacionaliniu lygmeniu kriterijus. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
Išbraukta.
Pakeitimas 77
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis
1.  Rinkos priežiūros institucijos atlieka reguliarius patikrinimus, kad įsitikintų transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų atitiktimi šiame reglamente nustatytiems reikalavimams, taip pat tipo patvirtinimų teisingumu. Šie patikrinimai atliekamai pakankamu mastu, naudojant dokumentų tikrinimą ir realaus vairavimo bei laboratorinius bandymus, remiantis statistiškai reikšmingomis imtimis. Vykdydamos šią veiklą, rinkos priežiūros institucijos atsižvelgia į nustatytus rizikos vertinimo principus, skundus ir kitą informaciją.
1.  Rinkos priežiūros institucijos atlieka reguliarius bandymus ir patikrinimus, laikydamosi pagal 2 ir 3 dalis patvirtintų nacionalinių metinių programų, siekdama įsitikinti, ar transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai atitinka tipo patvirtinimą ir taikytinus teisės aktus. Tie bandymai ir patikrinimai atliekami pasitelkiant, inter alia, laboratorinius bandymus, išmetamų teršalų kiekio matavimo bandymus vairuojant realiomis sąlygomis, remiantis statistiškai reikšmingomis imtimis, ir turi būti papildomi dokumentų patikra. Valstybės narės kasmet atlieka tipų skaičiaus bandymus arba patikrinimus, kuris siekia bent 20 % tipų, kurie toje valstybėje narėje buvo pateikti rinkai praėjusiais metais. Vykdydamos šią veiklą, rinkos priežiūros institucijos atsižvelgia į nustatytus rizikos vertinimo principus, pagrįstus skundus ir kitą susijusią informaciją, įskaitant pripažintų trečiųjų šalių paskelbtus bandymų rezultatus, naujas technologijas rinkoje, periodinių techninių patikrinimų ataskaitas ir nuotolinių kelyje naudojamų stebėsenos įrenginių duomenis.
Pakeitimas 78
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Rinkos priežiūros institucijos gali nepriklausomų bandymų organizacijoms patikėti atlikti technines užduotis, kaip antai, bandymus ar patikrinimus. Rinkos priežiūros institucija išlieka atsakinga už rezultatus. Kai šio straipsnio tikslais pasitelkiamos techninės tarnybos, rinkos priežiūros institucijos užtikrina, kad būtų paskirta ne ta pati techninė tarnyba, kuri vykdė pradinį tipo patvirtinimo bandymą.
Pakeitimas 79
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 b dalis (nauja)
1b.   Rinkos priežiūros institucijos parengia ir pateikia Komisijai patvirtinti metines arba daugiametes nacionalines rinkos priežiūros programas. Valstybės narės gali kartu pateikti bendras programas ar veiksmų programas.
Į nacionalines rinkos priežiūros programas įtraukiama bent ši informacija:
a)   planuojamos rinkos priežiūros veiklos mastas ir apimtis;
b)   kaip bus vykdoma rinkos priežiūros veikla, įskaitant informaciją apie dokumentų patikrą, fizinį ir laboratorinį tikrinimą, ir kaip joje atsispindi rizikos vertinimo principai, kaip sprendžiami pagrįsti skundai, jų teritorijoje labai plačiai naudojami konkrečių transporto priemonių modeliai ir jų dalys, pirmas naujo variklio ir technologijos taikymas, periodinių techninių patikrinimų ataskaitos ir kita susijusi informacija, įskaitant ekonominės veiklos vykdytojų pateiktą informaciją arba pripažintų trečiųjų šalių paskelbtus bandymų rezultatus;
c)   veiksmų, kurių imtasi pagal praėjusią programą, santrauka, įskaitant susijusius statistinius duomenis ir vykdytos veiklos mastą, tolesnius veiksmus, kurių buvo imtasi, ir jų rezultatus. Jei vykdoma daugiametė programa, veiksmų santrauka rengiama ir teikiama Komisijai ir Vykdymo užtikrinimo forumui kiekvienais metais; ir
d)   su finansavimo priemonėmis, apie kurias pranešama pagal 30 straipsnio 4 dalį, ir žmogiškaisiais ištekliais, skirtais rinkos priežiūros veiklai, įskaitant jų tinkamumą vykdant suplanuotą rinkos priežiūros veiklą, susiję duomenys.
Pakeitimas 80
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis
2.  Rinkos priežiūros institucijos reikalauja, kad ekonominės veiklos vykdytojai pateiktų tokius dokumentus ir informaciją, kuri, jų manymu, būtina jų veiklai vykdyti.
2.  Rinkos priežiūros institucijos reikalauja, kad ekonominės veiklos vykdytojai pateiktų tokius dokumentus ir informaciją, kuri, jų manymu, būtina jų veiklai vykdyti. Tai apima prieigą prie programinės įrangos, algoritmų, variklių kontrolės blokų ir visų kitų, rinkos priežiūros institucijų manymu, būtinų techninių specifikacijų.
Pakeitimas 81
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis
3.  Dėl patvirtinto tipo transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų rinkos priežiūros institucijos tinkamai atsižvelgia į ekonominės veiklos vykdytojų pateiktus atitikties liudijimus.
3.  Dėl patvirtinto tipo transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų rinkos rinkos priežiūros institucijos tinkamai atsižvelgia į ekonominės veiklos vykdytojų pateiktus atitikties liudijimus, tipo patvirtinimo žymenis arba tipo patvirtinimo liudijimus.
Pakeitimas 82
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
Rinkos priežiūros institucijos imasi atitinkamų priemonių, kad savo teritorijose laiku praneštų naudotojams apie nustatytą bet kokios transporto priemonės, sistemos, komponento ir atskiro techninio mazgo keliamą pavojų, siekdamos užkirsti kelią traumų ar bet kokios kitokios žalos rizikai arba ją sumažinti.
Rinkos priežiūros institucijos imasi tinkamų priemonių, kad savo teritorijose laiku praneštų naudotojams apie nustatytą bet kokios transporto priemonės, sistemos, komponento ir atskiro techninio mazgo neatitiktį, siekdamos užkirsti kelią traumų ar bet kokios kitokios žalos rizikai arba ją sumažinti. Ši informacija pateikiama rinkos priežiūros institucijos tinklalapyje aiškia ir suprantama kalba.
Pakeitimas 83
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis
5.  Vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos, nusprendusios transporto priemonę, sistemą, komponentą ir atskirą techninį mazgą pašalinti iš rinkos pagal 49 straipsnio 5 dalį, praneša susijusiam ekonominės veiklos vykdytojui, o atitinkamais atvejais – ir susijusiai tipo patvirtinimo institucijai.
5.  Vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos, nusprendusios transporto priemonę, sistemą, komponentą ir atskirą techninį mazgą pašalinti iš rinkos pagal 49 straipsnio 5 dalį, praneša susijusiam ekonominės veiklos vykdytojui ir susijusiai tipo patvirtinimo institucijai.
Pakeitimas 84
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.   Kai rinkos priežiūros institucija mano, kad transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento, ji apie tai nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Gavusi šią informaciją Komisija nedelsdama informuoja Reikalavimų vykdymo užtikrinimo forumo narius.
Pakeitimas 85
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis
6.  Rinkos priežiūros institucijos savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nešališkai. Prireikus jos laikosi slaptumo, kad būtų apsaugotos komercinės paslaptys, kiek tik reikia atsižvelgdamos į 9 straipsnio 3 dalyje nustatytą informavimo pareigą, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos vartotojų interesai.
6.  Rinkos priežiūros institucijos savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nešališkai. Jos laikosi slaptumo, kad būtų apsaugotos ekonominės veiklos vykdytojų komercinės paslaptys, kiek tik reikia atsižvelgdamos į 9 straipsnio 3 dalyje nustatytą informavimo pareigą, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos vartotojų interesai.
Pakeitimas 86
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis
7.   Valstybės narės periodiškai persvarsto ir vertina, kaip veikia jų vykdoma priežiūra. Šis persvarstymas ir vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kas ketverius metus, o persvarstymo ir vertinimo rezultatai pateikiami kitoms valstybėms narėms ir Komisijai. Atitinkama valstybė narė skelbia apibendrintus rezultatus viešai.
Išbraukta.
Pakeitimas 87
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 8 dalys
8.   Valstybių narių rinkos priežiūros institucijos koordinuoja savo rinkos priežiūros veiklą, bendradarbiauja tarpusavyje ir dalijasi tarpusavyje ir su Komisija jos rezultatais. Atitinkamais atvejais rinkos priežiūros institucijos susitaria dėl darbo pasidalijimo ir specializacijos.
Išbraukta.
Pakeitimas 88
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 9 dalis
9.  Jei valstybėje narėje už rinkos priežiūrą ir išorės sienų kontrolę atsakinga daugiau nei viena institucija, šios institucijos bendradarbiauja tarpusavyje, keisdamosi jų darbui ir funkcijoms reikalinga informacija.
9.  Jei valstybėje narėje už rinkos priežiūrą ir išorės sienų kontrolę atsakinga daugiau nei viena institucija, šios institucijos nustato procedūras, kuriomis užtikrinamas veiksmingas ir efektyvus koordinavimas ir veiksmingas bei efektyvus keitimasis jų darbui ir funkcijoms reikalinga informacija.
Pakeitimas 89
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 10 dalis
10.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktų, kad nustatytų 1 dalyje nurodytų bandinių atitikties patikrų masto, apimties ir dažnumo nustatymo kriterijus. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
Išbraukta.
Pakeitimas 90
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 10 a dalis (nauja)
10a.   Rinkos priežiūros institucijos viešai paskelbia savo atliktų atitikties tikrinimo bandymų rezultatų ataskaitą ir perduoda ją valstybėms narėms ir Komisijai. Komisija perduoda šią ataskaitą Reikalavimų vykdymo užtikrinimo forumo nariams. Ataskaitoje pateikiama informacija apie vertintas transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus ir nurodoma atitinkamų gamintojų tapatybė, o neatitikties atveju trumpai aprašomas jos pobūdis.
Pakeitimas 91
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Komisija organizuoja ir tinkamu mastu vykdo jau pateiktų rinkai transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų bandymus ir patikrinimus, siekdama įsitikinti, kad šios transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai atitinka tipo patvirtinimą ir taikytinus teisės aktus, taip pat kad užtikrintų tipo patvirtinimo teisingumą, arba pareikalauja, kad tai būtų vykdoma.
Komisija, tinkamai atsižvelgdama į pagal 8 straipsnį patvirtintas rinkos priežiūros veiklos nacionalines programas, dėl kurių susitarta, organizuoja ir tinkamu mastu vykdo jau pateiktų rinkai transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų bandymus ir patikrinimus, siekdama įsitikinti, kad šios transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai atitinka tipo patvirtinimą ir taikytinus teisės aktus, arba pareikalauja, kad tai būtų vykdoma.
Komisijos organizuojamais ir atliekamais arba užsakomais bandymais ir patikrinimais siekiama užtikrinti jau rinkai pateiktų transporto priemonių, jų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų atitiktį.
Tie bandymai ir patikrinimai atliekami pasitelkiant, inter alia, laboratorinius bandymus, išmetamų teršalų kiekio matavimo bandymus vairuojant realiomis sąlygomis, remiantis statistiškai reikšmingomis imtimis, ir turi būti papildomi dokumentų patikra.
Vykdydama šią veiklą Komisija atsižvelgia į nustatytus rizikos vertinimo principus, pagrįstus skundus ir kitą susijusią informaciją, įskaitant pripažintų trečiųjų šalių paskelbtus bandymų rezultatus, naujas technologijas rinkoje, periodinių techninių patikrinimų ataskaitas ir nuotolinių kelyje naudojamų stebėsenos įrenginių duomenis.
Pakeitimas 92
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Nedarant poveikio pirmai pastraipai, kai Komisija, remdamasi valstybių narių pateikta informacija, vieno iš Reikalavimų vykdymo užtikrinimo forumo narių prašymu arba pripažintų trečiųjų šalių paskelbtais bandymų rezultatais, mano, kad valstybė narė deramai nevykdo šiuo reglamentu nustatytų savo tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros pareigų, Komisija pati organizuoja ir atlieka arba reikalauja atlikti rinkai jau pateiktų transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų bandymus ir patikras.
Pakeitimas 93
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 1 b pastraipa (nauja)
Komisija gali patikėti atlikti technines užduotis, kaip antai bandymus ar patikrinimus, nepriklausomų bandymų organizacijoms. Komisija išlieka atsakinga už rezultatus. Kai šio straipsnio tikslais yra paskirtos techninės tarnybos, Komisija užtikrina, kad būtų paskirta ne ta pati techninė tarnyba, kuri vykdė pradinį tipo patvirtinimo bandymą.
Pakeitimas 94
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis
2.  Tipo patvirtinimus turintys gamintojai arba ekonominės veiklos vykdytojai paprašius Komisijai pateikia statistiškai reikšmingą skaičių Komisijos pasirinktų serijinių transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, kurie yra tipiški transporto priemonėms, sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams, kurie gali būti pateikti rinkai pagal tą tipo patvirtinimą. Šios transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai pateikiami bandymui tokiu laiku, tokioje vietoje ir tokiam laikotarpiui, kokių pareikalauja Komisija.
2.  Tipo patvirtinimus turintys gamintojai arba ekonominės veiklos vykdytojai paprašius Komisijai pateikia statistiškai reikšmingą skaičių Komisijos pasirinktų serijinių transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, kurie yra tipiški transporto priemonėms, sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams, kurie gali būti pateikti rinkai pagal tą tipo patvirtinimą. Šios transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai pateikiami bandymui tokiu laiku, tokioje vietoje ir tokiam laikotarpiui, kokio, atsižvelgdama į padėtį, gali pareikalauti Komisija.
Pakeitimas 95
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.   Valstybės narės teikia bet kokią būtiną paramą ir visą dokumentaciją bei kitą techninę pagalbą, kurios prašo Komisijos ekspertai, kad galėtų atlikti bandymus, kontrolę ir patikrinimus. Valstybės narės užtikrina, kad Komisijos ekspertai turėtų prieigą prie visų patalpų ar patalpų dalių ir informacijos, įskaitant kompiuterines sistemas ir programinę įrangą, susijusią su jų pareigų vykdymu.
Pakeitimas 96
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Kad Komisija galėtų atlikti 1 ir 2 dalyse nurodytus bandymus, valstybės narės suteikia Komisijai visus su transporto priemonės, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, kurių atitiktis tikrinama bandymais, tipo patvirtinimu susijusius duomenis. Šie duomenys turi apimti bent jau tipo patvirtinimo sertifikate ir jos prieduose, nurodytuose 26 straipsnio 1 dalyje, esančią informaciją.
Kad Komisija galėtų atlikti 1 ir 2 dalyse nurodytus bandymus, valstybės narės nedelsdamos suteikia Komisijai visus su transporto priemonės, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, kurių atitiktis tikrinama bandymais, tipo patvirtinimu susijusius duomenis. Šie duomenys turi apimti bent jau tipo patvirtinimo liudijime ir jos prieduose, nurodytuose 26 straipsnio 1 dalyje, esančią informaciją.
Pakeitimas 97
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis
4.  Transporto priemonių gamintojai paviešina duomenis, kurių reikia, kad trečiosios šalys galėtų atlikti atitikties tikrinimo bandymus. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kad apibrėžtų paviešintinus duomenis ir tokio paviešinimo sąlygas, atsižvelgiant į komercinių paslapčių apsaugą ir asmens duomenų išsaugojimą vadovaujantis Sąjungos ir nacionalinės teisės aktais. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
4.  Transporto priemonių gamintojai nemokamai ir nepagrįstai nedelsdami pateikia duomenis, kurių reikia, kad pripažintos trečiosios šalys galėtų atlikti atitikties tikrinimo bandymus. Tuos duomenis visų pirma sudaro visi parametrai ir nustatymai, kurie būtini tam, kad būtų tiksliai atkartotos tipo patvirtinimo bandymo metu taikytos bandymo sąlygos. Visi tokie duomenys naudojami užtikrinant teisėtą verslo informacijos apsaugą. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kad apibrėžtų pateiktinus duomenis ir pateikimo sąlygas, įskaitant prieigos prie tokios informacijos suteikimo internetinėje duomenų bazėje, nurodytoje 10a straipsnyje, sąlygas, atsižvelgiant į komercinių paslapčių apsaugą ir asmens duomenų išsaugojimą vadovaujantis Sąjungos ir nacionalinės teisės aktais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 87 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 98
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.   Komisija organizuoja ir atlieka bendrus tipo patvirtinimo institucijų ir nacionalinių rinkos priežiūros institucijų auditus ,siekdama patikrinti, ar jos nuosekliai laikosi šio reglamento reikalavimų ir nepriklausomai ir kruopščiai atlieka savo pareigas. Pasikonsultavusi su Forumu, Komisija priima bendrų auditų metinį planą, kuriame nustatant vertinimo dažnumą atsižvelgiama į ankstesnių peržiūrų rezultatus. Jei Komisija turi pagrindo manyti, kad tipo patvirtinimo institucija nevykdo šiame reglamente nustatytų pareigų, Komisija gali pareikalauti, kad kiekvienais metais būtų atliekamas bendras auditas.
Pakeitimas 99
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 b dalis (nauja)
4b.   Kad galėtų atlikti šią užduotį, Komisija pasitelkia nepriklausomus auditorius, kurie po atviro konkurso pasamdomi kaip trečioji šalis. Auditoriai savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nešališkai. Auditoriai laikosi slaptumo, kad pagal taikytinus teisės aktus būtų apsaugotos komercinės paslaptys. Valstybės narės teikia visą būtiną pagalbą, dokumentus ir paramą, kurios prašo auditoriai, kad suteiktų jiems galimybę atlikti savo pareigas. Valstybės narės užtikrina, kad auditoriai galėtų patekti į visas patalpas ar patalpų dalis ir turėtų prieigą prie informacijos, įskaitant kompiuterines sistemas ir programinę įrangą, tiesiogiai susijusią su jų pareigų vykdymu. Pateikus prašymą, valstybei narei gali būti suteikta galimybė siųsti stebėtoją į pagal šį straipsnį organizuojamą auditą. Tie stebėtojai nedaro įtakos sprendimams, kurie priimami vykdant bendrą auditą.
Pakeitimas 100
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 c dalis (nauja)
4c.   Bendrų auditų rezultatai perduodami visoms valstybėms narėms ir Komisijai, o rezultatų santrauka skelbiama viešai. Jie aptariami pagal 10 straipsnį įsteigtame Forume.
Pakeitimas 101
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 d dalis (nauja)
4d.   Atitinkama valstybė narė Komisijai ir kitoms valstybėms narėms teikia informaciją apie veiksmus, kurių ji ėmėsi, kad įgyvendintų rekomendacijas, pateiktas atlikus 4c straipsnyje nurodytą bendrą auditą.
Pakeitimas 102
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 e dalis (nauja)
4e.   Komisija gali prašyti valstybių narių arba jų nacionalinių tipo patvirtinimo institucijų ir rinkos priežiūros institucijų pateikti daugiau informacijos, kai jos, Forumui atlikus tyrimą, turi pagrindo manyti, kad esama šio reglamento nesilaikymo atvejų. Valstybės narės ir jų atitinkamos institucijos teikia tokią informaciją nepagrįstai nedelsdamos.
Pakeitimas 103
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa
Jei per šiuos bandymus ir patikrinimus iškyla abejonių dėl paties tipo patvirtinimo teisingumo, Komisija informuoja susijusią (-as) patvirtinimo instituciją (-as) ir Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumą.
Kai per šiuos bandymus ir patikrinimus iškyla abejonių dėl paties tipo patvirtinimo teisingumo, Komisija nedelsdama informuoja susijusią (-as) patvirtinimo instituciją (-as) ir valstybes nares, taip pat Reikalavimų vykdymo užtikrinimo forumo narius.
Pakeitimas 104
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalies 2 a pastraipa (nauja)
Komisija imasi atitinkamų priemonių, kad Sąjungoje būtų laiku pranešama naudotojams, įskaitant atitinkamas tipo patvirtinimo institucijas, apie jos nustatytą bet kokios transporto priemonės, sistemos, komponento ir atskiro techninio mazgo neatitiktį, siekiant užkirsti kelią traumų ar bet kokios kitokios žalos rizikai arba ją sumažinti. Ši informacija taip pat pateikiama atitinkamų rinkos priežiūros institucijų tinklalapiuose aiškia ir suprantama kalba.
Pakeitimas 105
Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa
Komisija paskelbia visų savo atliktų atitikties tikrinimo bandymų rezultatų ataskaitą.
Komisija viešai paskelbia savo atliktų atitikties tikrinimo bandymų rezultatų ataskaitą ir perduoda tuos rezultatus valstybėms narėms ir Reikalavimų vykdymo užtikrinimo forumo nariams. Ataskaitoje pateikiama informacija apie vertintas transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus ir nurodoma atitinkamų gamintojų tapatybė, o neatitikties atveju trumpai aprašomas jos pobūdis ir, kai tinkama, valstybėms narėms pateikiamos rekomendacijos dėl tolesnių veiksmų.
Pakeitimas 106
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija įsteigia Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumą (toliau – forumas) ir jam pirmininkauja.
1.  Komisija įsteigia Reikalavimų vykdymo užtikrinimo forumą (toliau – Forumas), jam pirmininkauja ir organizuoja jo veiklą.
Pakeitimas 107
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Forumą sudaro valstybių narių paskirti nariai.
Šį Forumą sudaro valstybių narių paskirti nariai, įskaitant jų tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijų atstovus.
Kai tinkama, bet ne rečiau kaip kartą per metus, Forumas į savo posėdžius taip pat kviečia stebėtojus. Kaip stebėtojai įtraukiami Europos Parlamento atstovai, techninių tarnybų, pripažintų trečiųjų šalių bandymų organizacijų, pramonės įmonių ar kitų atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų, saugos ir aplinkos NVO bei vartotojų grupių atstovai. Į Forumo posėdžius kviečiami stebėtojai turi plačiai, reprezentatyviai ir proporcingai atstovauti įvairioms Sąjungos ir nacionalinėms institucijoms, kurios atstovauja atitinkamoms suinteresuotosioms šalims.
Pakeitimas 108
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Komisija savo tinklalapyje skelbia posėdžių kalendorių, darbotvarkes ir protokolus, įskaitant dalyvių sąrašą.
Pakeitimas 109
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Forumas koordinuoja už tipo patvirtinimą ir rinkos priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų tinklą.
Forumas koordinuoja už tipo patvirtinimą ir rinkos priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų tinklą, kad būtų sudarytos sąlygos įgyvendinti šį reglamentą, ypač kiek tai susiję su paskirtųjų įstaigų vertinimo, paskyrimo bei stebėsenos reikalavimais ir bendruoju šiame reglamente nustatytų reikalavimų taikymu.
Pakeitimas 110
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Jo patariamosios funkcijos, be kita ko, apima gerosios praktikos skatinimą, keitimąsi informacija apie vykdymo užtikrinimo problemas, bendradarbiavimą, darbo metodų ir priemonių rengimą, elektroninio keitimosi informacija procedūros rengimą, suderintų vykdymo užtikrinimo projektų vertinimą, sankcijas ir bendrus patikrinimus.
Jo funkcijos yra šios:
a)   pripažintų trečiųjų šalių pateiktų pagrįstų skundų, įrodymų ir kitos susijusios informacijos dėl galimos neatitikties nagrinėjimas;
b)   bendras Komisijai pateiktų nacionalinių rinkos priežiūros programų aptarimas ir vertinimas;
c)   keitimasis informacija apie rinkoje esančias arba netrukus atsirasiančias naujas technologijas;
d)   tipo patvirtinimo institucijų veiklos peržiūros (tiek atliekamos pagal 6 straipsnio 6 dalį, tiek atlikus bendrą auditą pagal 71 straipsnio 8 dalį) rezultatų vertinimas;
e)   rinkos priežiūros veiklos peržiūros rezultatų vertinimas;
f)   techninių tarnybų vertinimų veiklos (tiek atliekamos pagal 80 straipsnio 3a dalį, tiek atlikus bendrą auditą pagal 80 straipsnio 4 dalį) rezultatų vertinimas; taip pat
g)   vykdymo užtikrinimo veiklos veiksmingumo vertinimas, atliekamas bent kas dvejus metus, prireikus įskaitant atvejus, kai vertinamas valstybių narių taikyto reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių, sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų, pateiktų rinkai daugiau nei vienoje valstybėje narėje, remonto, atšaukimo arba sankcijos nuoseklumas ir veiksmingumas.
Pakeitimas 111
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.   Kai Forumui atlikus tyrimą Komisija turi pagrindo manyti, kad esama šio reglamento nesilaikymo atvejų, ji gali prašyti valstybių narių ir jų nacionalinių tipo patvirtinimo institucijų bei rinkos priežiūros institucijų suteikti papildomos informacijos. Valstybės narės ir jų atitinkamos institucijos tokią informaciją teikia nepagrįstai nedelsdamos.
Pakeitimas 112
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 b dalis (nauja)
2b.   Komisija kiekvienais metais viešai paskelbia Forumo veiklos ataskaitą. Šioje ataskaitoje išsamiai paaiškinamos jame sprendžiamos problemos, kokių su tuo susijusių veiksmų imamasi ir kaip nusprendžiama, kokių veiksmų reikia imtis, įskaitant atvejus, kai nesiimama jokių veiksmų. Kiekvienais metais Komisija pateikia Forumo veiklos ataskaitą Europos Parlamentui.
Pakeitimas 113
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 c dalis (nauja)
2c.   Jeigu atlikus bendrą auditą Komisija įrodo, kad atitinkama tipo patvirtinimo institucija pažeidė bet kurį šio reglamento reikalavimą, ji apie tai nedelsdama informuoja valstybes nares, Europos Parlamentą ir Komisiją. Komisija imasi visų reikiamų priemonių neatitikties problemai išspręsti. Tam tikrais atvejais, tinkamai atsižvelgus į neatitikties pobūdį, Komisijai suteikiami įgaliojimai sustabdyti arba panaikinti atitinkamos patvirtinimo institucijos įgaliojimus priimti paraiškas išduoti ES tipo patvirtinimo liudijimus pagal 21 straipsnį.
Pakeitimas 114
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 c dalies 1 a pastraipa (nauja)
Per du mėnesius nuo tokių įgaliojimų sustabdymo arba panaikinimo pagal 3 dalį dienos, Komisija valstybėms narėms pateikia su neatitiktimi susijusių savo išvadų ataskaitą. Kai tai būtina, siekiant užtikrinti rinkai jau pateiktų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų saugą, Komisija nurodo atitinkamoms patvirtinimo institucijoms sustabdyti visų nepagrįstai išduotų liudijimų galiojimą arba juos panaikinti per pagrįstą laikotarpį.
Pakeitimas 115
Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)
10a straipsnis
Internetinė duomenų bazė
1.   Komisija sukuria internetinę duomenų bazę, kad nacionalinės tipo patvirtinimo institucijos, rinkos priežiūros institucijos, valstybės narės ir Komisija galėtų saugiai keistis elektronine informacija, susijusia su tipo patvirtinimo procedūromis, išduotais leidimais, rinkos priežiūra ir kita atitinkama veikla.
2.   Komisija atsako už prieigos koordinavimą ir reguliarų informacijos gavimą iš atitinkamų institucijų, taip pat duomenų bazėje tvarkomų duomenų saugumą ir konfidencialumą.
3.   Valstybės narės pateikia į duomenų bazę 25 straipsnyje nurodytą informaciją. Be to, valstybės narės teikia informaciją apie registruotų transporto priemonių identifikavimo numerius ir transporto priemonėms pagal Tarybos direktyvą 1999/37/EB1a priskirtus registravimo numerius bei reguliariai teikia Komisijai atnaujintus duomenis. Ši informacija prieinama paieškos funkciją turinčiu formatu.
4.   Komisija sukuria duomenų bazės ir ES skubaus keitimosi informacija sistemos (RAPEX) ir Rinkos priežiūros informacinės ir ryšių sistemos (ICSMS) sąsają, kad sudarytų palankias sąlygas rinkos priežiūros veiklai ir užtikrintų vartotojams ir trečiosioms šalims teikiamos informacijos koordinavimą, nuoseklumą ir tikslumą.
5.   Komisija taip pat sukuria viešai prieinamą sąsają, apimančią IX priede esančią informaciją ir patvirtinimo institucijos, išduodančios tipo patvirtinimo liudijimą pagal 24 straipsnį, ir techninių tarnybų, atlikusių bandymus pagal 28 nurodytus reikalavimus, duomenis. Komisija užtikrina, kad informacija būtų prieinama paieškos funkciją turinčiu formatu.
Komisija taip pat suteikia prieigą prie informacijos, kuri būtina atitikties tikrinimo bandymams, remdamasi pagal 9 straipsnio 4 dalį priimtais įgyvendinimo aktais.
6.   Kaip duomenų bazės dalį Komisija įdiegia priemonę, skirtą nepriklausomų trečiųjų šalių bandymų rezultatams ir skundams dėl transporto priemonių, sistemų, komponentų ir kitų techninių mazgų veikimo įkelti. Į per tą priemonę pateiktą informaciją atsižvelgiama su rinkos priežiūra susijusios veiklos pagal 8 ir 9 straipsnius atvejais.
7.   Siekiant įvertinti, ar Vidaus rinkos informacinė sistema (IMI) yra tinkama naudoti siekiant keistis informacija šio straipsnio pagrindu, ne vėliau kaip ... [3 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] pradedamas bandomasis projektas.
__________________
1a 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų (OL L 138, 1999 6 1, p. 57).
Pakeitimas 116
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis
1.  Gamintojas užtikrina, kad jo pagamintos ir rinkai pateiktos arba pradėtos eksploatuoti transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai buvo pagaminti ir patvirtinti pagal šio reglamento reikalavimus.
1.  Gamintojas užtikrina, kad rinkai pateiktos arba pradėtos eksploatuoti transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai buvo pagaminti ir patvirtinti pagal šio reglamento reikalavimus ir kad jie toliau atitinka tuos reikalavimus, nesvarbu, koks yra taikomas bandymo metodas.
Pakeitimas 117
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Gamintojas atsako patvirtinimo institucijai už visus patvirtinimo procedūros aspektus ir už gamybos atitikties užtikrinimą, nesvarbu, koks yra taikomas bandymo metodas.
Pakeitimas 118
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 dalis
4.  Už Sąjungos ribų įsisteigęs gamintojas dėl ES tipo patvirtinimo paskiria vieną Sąjungoje įsisteigusį atstovą, kuris jam atstovautų santykiuose su patvirtinimo institucija. Šis gamintojas taip pat paskiria vieną Sąjungoje įsisteigusį atstovą rinkos priežiūrai; tai gali būti tas pats atstovas, kuris yra paskirtas dėl ES tipo patvirtinimo.
4.  Už Sąjungos ribų įsisteigęs transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų gamintojas ES tipo patvirtinimo tikslais paskiria vieną Sąjungoje įsisteigusį atstovą, kuris jam atstovautų santykiuose su patvirtinimo institucija. Šis gamintojas taip pat paskiria vieną Sąjungoje įsisteigusį atstovą rinkos priežiūrai; tai gali būti tas pats atstovas, kuris yra paskirtas dėl ES tipo patvirtinimo.
Pakeitimas 119
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.   Pateikdamas paraišką dėl ES tipo patvirtinimo, transporto priemonių gamintojas turi įrodyti, kad projektuodamas transporto priemones, sistemos komponentus ir atskirus techninius mazgus, nenaudojo strategijų ar kitų priemonių, kuriomis būtų be reikalo pakeistas našumas per taikytas bandymo procedūras, kai transporto priemonės, sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai naudojami sąlygomis, su kuriomis pagrįstai tikimasi susidurti įprasto eksploatavimo ir naudojimo metu.
Gamintojas atskleidžia bet kokias variklio valdymo strategijas, kurios įdiegtos kaip aparatinė arba programinė įranga. Gamintojas atskleidžia visą atitinkamą informaciją apie tokias valdymo strategijas, įskaitant joms naudotą programinę įrangą, parametrus ir techninį pagrindimą, kuriame išdėstoma, kodėl jos yra būtinos.
Pakeitimas 120
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis
5.   Gamintojas yra atskaitingas patvirtinimo institucijai už visus patvirtinimo procedūros aspektus ir už gamybos atitikties užtikrinimą, neatsižvelgiant į tai, ar jis tiesiogiai dalyvauja visuose transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo konstravimo etapuose.
Išbraukta.
Pakeitimas 121
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.   Siekdamas apsaugoti aplinką, vartotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą, gamintojas tiria skundus ir neatitikties atvejus dėl transporto priemonių, sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų, dalių arba įrangos, kuriuos jis yra pateikęs rinkai, tvarko skundų ir neatitikties atvejų registrą bei informuoja importuotojus bei platintojus apie tokią stebėseną.
Jeigu skundų dėl saugos arba su teršalų išmetimu susijusios įrangos ir su tuo susijusių neatitikties atvejų yra daugiau kaip 30 arba daugiau kaip 1 procentas (atsižvelgiant į tai, kuri vertė yra mažesnė) visų tam tikro tipo, varianto ir (arba) versijos transporto priemonių, sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų, dalių arba įrangos, kurie yra pateikti rinkai, išsami informacija nedelsiant nusiunčiama atitinkamai patvirtinimo institucijai, atsakingai už transporto priemonę, sistemą, komponentą, atskirą techninį mazgą, dalį ar įrangą, ir Komisijai.
Šią informaciją sudaro problemos aprašymas ir duomenys, kurių reikia su šia problema susijusios transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos tipui, variantui ir versijai nustatyti. Šie išankstinio perspėjimo duomenys naudojami siekiant nustatyti galimas vartotojų skundų tendencijas ir įvertinti poreikį gamintojui inicijuoti savo produktų atšaukimą ir valstybėms narėms ir Komisijai imtis rinkos priežiūros veiklos.
Pakeitimas 122
Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 7 a dalis (nauja)
7a.   Gamintojas užtikrina, kad gavęs išankstinę informaciją transporto priemonės naudotojas sutiktų, kad visi naudojant transporto priemonę gauti duomenys būtų tvarkomi ir perduodami laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/6791a. Kai duomenų tvarkymas ir perdavimas nėra būtinas saugiam transporto priemonės veikimui, gamintojas užtikrina, kad transporto priemonės naudotojas turėtų galimybę nutraukti duomenų perdavimą ir kad tai padaryti būtų nesunku.
__________________
1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
Pakeitimas 123
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Gamintojas, manantis, kad pateikta rinkai arba pradėta eksploatuoti transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga neatitinka šio reglamento arba kad tipo patvirtinimas suteiktas remiantis neteisingais duomenimis, nedelsdamas imasi tinkamų priemonių, būtinų tos transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos atitikčiai užtikrinti, pašalina juos iš rinkos arba prireikus juos susigrąžina.
Kai gamintojas mano, kad pateikta rinkai arba pradėta eksploatuoti transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga neatitinka šio reglamento arba kad tipo patvirtinimas suteiktas remiantis neteisingais duomenimis, gamintojas nedelsdamas imasi tinkamų priemonių, būtinų tos transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos atitikčiai užtikrinti, pašalina juos iš rinkos arba prireikus juos atšaukia.
Pakeitimas 124
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalis
2.  Jei transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis ar įranga kelia didelį pavojų, gamintojas valstybių narių, kuriose transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga buvo tiekiami rinkai arba pradėti eksploatuoti, patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijoms nedelsdamas pateikia išsamią informaciją apie neatitiktį ir visas taikytas priemones.
2.  Jei transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis ar įranga kelia didelį pavojų, gamintojas valstybių narių, kuriose transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga buvo tiekiami rinkai arba pradėti eksploatuoti, patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijoms nedelsdamas pateikia išsamią informaciją apie neatitiktį, riziką ir visas taikytas priemones.
Pakeitimas 125
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Gamintojas saugo 24 straipsnio 4 dalyje nurodytą informacinį paketą dešimt metų nuo transporto priemonės pateikimo rinkai arba penkerius metus nuo sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo pateikimo rinkai.
Gamintojas saugo 24 straipsnio 4 dalyje nurodytą informacinį paketą, be to, transporto priemonės gamintojas dešimt metų nuo ES tipo patvirtinimo galiojimo pabaigos saugo transporto priemonės atitikties liudijimų kopijas ir penkerius metus nuo ES tipo patvirtinimo galiojimo pabaigos – sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo atitikties liudijimų kopijas, kaip nurodyta 34 straipsnyje, kad galėtų pateikti jas patvirtinimo institucijoms.
Pakeitimas 126
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Transporto priemonės gamintojas saugo 34 straipsnyje nurodytų atitikties liudijimų kopijas, kad galėtų jas pateikti patvirtinimo institucijoms.
Išbraukta.
Pakeitimas 127
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
Gamintojas, gavęs pagrįstą nacionalinės institucijos prašymą, per tipo patvirtinimo instituciją pateikia šiai institucijai ES tipo patvirtinimo sertifikato arba 55 straipsnio 1 dalyje nurodyto leidimo kopiją, kuria įrodoma transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo atitiktis, kalba, kurią nacionalinė institucija gali lengvai suprasti.
Gamintojas, gavęs pagrįstą nacionalinės institucijos arba Komisijos prašymą, per tipo patvirtinimo instituciją pateikia tai institucijai arba Komisijai ES tipo patvirtinimo liudijimo arba 55 straipsnio 1 dalyje nurodyto leidimo kopiją, kuria įrodoma transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos atitiktis kalba, kurią nacionalinė institucija gali lengvai suprasti.
Pakeitimas 128
Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Gamintojas, gavęs pagrįstą nacionalinės institucijos prašymą, bendradarbiauja su šia institucija dėl visų veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį, siekdamas pašalinti rinkai tiektos jo transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos keliamą pavojų.
Gamintojas, gavęs pagrįstą nacionalinės institucijos arba Komisijos prašymą, bendradarbiauja su ta institucija arba Komisija dėl visų veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį, siekdamas pašalinti rinkai tiektos jo transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos keliamą pavojų.
Pakeitimas 129
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio antraštė
Gamintojo atstovų pareigos, susijusios su rinkos priežiūra
Gamintojo atstovų pareigos
Pakeitimas 130
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Gamintojo atstovas rinkos priežiūros klausimais atlieka gamintojo suteiktuose įgaliojimuose nurodytas užduotis. Pagal šiuos įgaliojimus atstovas gali atlikti bent šiuos veiksmus:
1.  Gamintojo atstovas atlieka gamintojo suteiktuose įgaliojimuose nurodytas užduotis. Pagal šiuos įgaliojimus atstovas gali atlikti bent šiuos veiksmus:
Pakeitimas 131
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  turėti prieigą prie 22 straipsnyje nurodyto informacinio aplanko ir 34 straipsnyje nurodyto atitikties liudijimo viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų. Šie dokumentai patvirtinimo institucijoms turi būti prieinami dešimt metų nuo transporto priemonės pateikimo rinkai ir penkerius metus nuo sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo pateikimo rinkai;
a)  turėti prieigą prie tipo patvirtinimo liudijimo ir jo priedų bei atitikties liudijimo viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų. Šie dokumentai patvirtinimo institucijoms ir rinkos priežiūros institucijoms turi būti prieinami dešimt metų nuo transporto priemonės pateikimo rinkai ir penkerius metus nuo sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo pateikimo rinkai;
Pakeitimas 132
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  gavęs pagrįstą patvirtinimo institucijos prašymą, pateikti šiai institucijai visą informaciją ir dokumentus, reikalingus transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo gamybos atitikčiai įrodyti;
b)  gavęs pagrįstą patvirtinimo institucijos prašymą, pateikti šiai institucijai visą informaciją ir dokumentus, reikalingus transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo gamybos atitikčiai įrodyti, įskaitant bet kokias tipo patvirtinimo metu taikytas technines specifikacijas ir prieigą prie programinės įrangos ir algoritmų;
Pakeitimas 133
Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis
3.  Duomenys apie pasikeitimą turi apimti bent šiuos aspektus:
3.  Duomenys apie įgaliojimų pasikeitimą turi apimti bent šiuos aspektus:
Pakeitimas 134
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Prieš pateikdamas rinkai patvirtinto tipo transporto priemonę, sistemą, komponentą arba atskirą mazgą, importuotojas patikrina, ar patvirtinimo institucija yra sudariusi 24 straipsnio 4 dalyje nurodytą informacinį paketą ir ar sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas paženklinti reikalaujamu tipo patvirtinimo žymeniu ir atitinka 11 straipsnio 7 dalį.
Prieš pateikdamas rinkai patvirtinto tipo transporto priemonę, sistemą, komponentą arba atskirą mazgą, importuotojas patikrina, ar jam išduotas galiojantis tipo patvirtinimo liudijimas ir ar komponentas arba atskiras techninis mazgas paženklinti reikalaujamu tipo patvirtinimo žymeniu ir atitinka 11 straipsnio 7 dalį.
Pakeitimas 135
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis
3.  Jei importuotojas mano, kad transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento reikalavimų, pirmiausia – patvirtinto tipo, jis nepateikia rinkai ir neleidžia pradėti eksploatuoti arba registruoti transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo, kol bus užtikrinta jų atitiktis. Jei jis mano, kad transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga kelia didelį pavojų, jis apie tai praneša gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms. Dėl patvirtinto tipo transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų jis taip pat informuoja tipo patvirtinimą suteikusią patvirtinimo instituciją.
3.  Jei importuotojas mano, kad transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento reikalavimų, ypač kai jie neatitinka patvirtinto tipo, importuotojas nepateikia rinkai ir neleidžia pradėti eksploatuoti arba registruoti transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo, kol neužtikrinta jų atitiktis. Jei jis mano, kad transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga kelia didelį pavojų, importuotojas apie tai praneša gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms. Dėl patvirtinto tipo transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų jis taip pat informuoja tipo patvirtinimą suteikusią patvirtinimo instituciją.
Pakeitimas 136
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis
6.  Siekdamas apsaugoti vartotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą, importuotojas tiria skundus, tvarko skundų ir susigrąžintų transporto priemonių, sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų, dalių arba įrangos, kuriuos jis yra pateikęs rinkai, registrą ir informuoja platintojus apie šią stebėseną.
6.  Siekdamas apsaugoti vartotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą, importuotojas tiria skundus, neatitikties atvejus, tvarko skundų, reikalavimus neatitikusių ir atšauktų transporto priemonių, sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų, dalių arba įrangos, kuriuos jis yra pateikęs rinkai, registrą ir informuoja platintojus apie tokius skundus ir atšaukimus.
Pakeitimas 137
Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.   Importuotojas nedelsdamas informuoja atitinkamą gamintoją apie skundus ir pranešimus, susijusius su pavojais, įtariamais incidentais arba neatitiktimis, siejamais su transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais, atskirais techniniais mazgais, dalimis arba įranga, kuriuos jis yra pateikęs rinkai.
Pakeitimas 138
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalis
1.  Jeigu importuotojo pateikta rinkai transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento, importuotojas nedelsdamas imasi tinkamų priemonių, būtinų tos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo atitikčiai užtikrinti, jiems iš rinkos pašalinti arba prireikus juos susigrąžinti.
1.  Jeigu importuotojo pateikta rinkai transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento, importuotojas nedelsdamas imasi tinkamų priemonių, būtinų tos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo atitikčiai kontroliuojant gamintojui užtikrinti, jiems iš rinkos pašalinti arba prireikus juos atšaukti. Importuotojas taip pat informuoja gamintoją ir tipo patvirtinimo instituciją, kuri suteikė tipo patvirtinimą.
Pakeitimas 139
Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Jei transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga kelia didelį pavojų, importuotojas gamintojui ir valstybių narių, kuriose transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga buvo pateikti rinkai, patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijoms nedelsdamas pateikia išsamią informaciją apie didelį pavojų.
Jei transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga, kurie buvo pateikti rinkai, kelia didelį pavojų, importuotojas gamintojui ir valstybių narių, kuriose transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga buvo pateikti rinkai, patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijoms nedelsdamas pateikia išsamią informaciją apie didelį pavojų.
Pakeitimas 140
Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis
Prieš tiekdamas rinkai, registruodamas arba pradėdamas eksploatuoti transporto priemonę, sistemą, komponentą arba atskirą techninį mazgą, platintojas patikrina, ar prie šios transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo pritvirtinta reikalaujama identifikavimo plokštelė arba ar jie pažymėti tipo patvirtinimo žymeniu, ar pridėti 63 straipsnyje reikalaujami dokumentai ir instrukcijos bei saugos informacija oficialiąja (-iosiomis) atitinkamos valstybės narės kalba (-omis) ir ar gamintojas ir importuotojas įvykdė atitinkamai 11 straipsnio 7 dalyje ir 14 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus.
1.   Prieš tiekdamas rinkai, registruodamas arba pradėdamas eksploatuoti transporto priemonę, sistemą, komponentą arba atskirą techninį mazgą, platintojas patikrina, ar prie šios transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo pritvirtinta reikalaujama identifikavimo plokštelė arba ar jie pažymėti tipo patvirtinimo žymeniu, ar pridėti 63 straipsnyje reikalaujami dokumentai ir instrukcijos bei saugos informacija oficialiąja (-iosiomis) atitinkamos valstybės narės kalba (-omis) ir ar gamintojas ir importuotojas įvykdė atitinkamai 11 straipsnio 7 dalyje ir 14 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus.
2.   Siekdamas apsaugoti aplinką, vartotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą, platintojas tiria skundus ir transporto priemonių, sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų, dalių arba įrangos, kuriuos jis yra pateikęs rinkai, neatitikties atvejus. Be to, apie visus skundus ir (arba) neatitikties atvejus, susijusius su transporto priemonės aplinkosaugos ar saugos aspektais, nedelsiant pranešama importuotojui arba gamintojui.
Pakeitimas 141
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis
1.  Jei platintojas mano, kad transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento reikalavimų, jis netiekia rinkai, neregistruoja ir nepradeda eksploatuoti transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo, kol bus užtikrinta jų atitiktis.
1.  Jei platintojas mano, kad transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento reikalavimų, platintojas informuoja apie tai gamintoją, importuotoją bei tipo patvirtinimo instituciją, kuri suteikė tipo patvirtinimą, ir neteikia rinkai, neregistruoja ir nepradeda eksploatuoti transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo, kol nebus užtikrinta jų atitiktis.
Pakeitimas 142
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis
2.  Platintojas, manantis, kad rinkai tiekta jo transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento, informuoja gamintoją arba importuotoją siekdamas užtikrinti, kad pagal 12 straipsnio 1 dalį arba 15 straipsnio 1 dalį būtų imtasi tinkamų priemonių, būtinų tos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo atitikčiai užtikrinti, jiems iš rinkos pašalinti arba prireikus jiems susigrąžinti.
2.  Kai platintojas mano, kad rinkai jo tiekta transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento, platintojas informuoja gamintoją, importuotoją ir tipo patvirtinimo instituciją, kuri suteikė tipo patvirtinimą, siekdamas užtikrinti, kad pagal 12 straipsnio 1 dalį arba 15 straipsnio 1 dalį būtų imtasi tinkamų priemonių, būtinų tos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo atitikčiai užtikrinti, jiems iš rinkos pašalinti arba prireikus jiems atšaukti.
Pakeitimas 143
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis
3.  Jei transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga kelia didelį pavojų, platintojas gamintojui, importuotojui ir valstybių narių, kuriose ši transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga buvo tiekti rinkai, patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijoms nedelsdamas pateikia išsamią informaciją apie šį didelį pavojų. Platintojas taip pat praneša jiems apie tai, kokių veiksmų imtasi, ir pateikia atitinkamus duomenis, visų pirma, apie didelį pavojų ir bet kokias taisomąsias priemones, kurių ėmėsi gamintojas.
3.  Jei transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga kelia didelį pavojų, platintojas gamintojui, importuotojui ir valstybių narių, kuriose ši transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga buvo tiekti rinkai, patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijoms nedelsdamas pateikia išsamią informaciją apie šį didelį pavojų. Platintojas taip pat praneša jiems apie tai, kokių veiksmų imtasi, ir pateikia duomenis apie taisomąsias priemones, kurių ėmėsi gamintojas.
Pakeitimas 144
Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 4 dalis
4.  Platintojas, gavęs pagrįstą nacionalinės institucijos prašymą, bendradarbiauja su šia institucija dėl visų veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį, siekdamas pašalinti rinkai tiektos jo transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos keliamą pavojų.
4.  Platintojas, gavęs pagrįstą nacionalinės institucijos arba Komisijos prašymą, bendradarbiauja su ta institucija arba Komisija dėl visų veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį, siekdamas pašalinti rinkai tiektos jo transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos keliamą pavojų.
Pakeitimas 145
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis
2.  Sistemos tipo patvirtinimui, komponento tipo patvirtinimui ir atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimui taikomas tik vienos pakopos tipo patvirtinimas.
2.  Nedarant poveikio IV priede išvardytų norminių aktų reikalavimų taikymui, sistemos tipo patvirtinimui, komponento tipo patvirtinimui ir atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimui taikomas tik vienos pakopos tipo patvirtinimas.
Pakeitimas 146
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 4 dalis
4.  ES tipo patvirtinimas galutiniame sukomplektavimo etape suteikiamas tik patvirtinimo institucijai patikrinus, ar galutiniame etape patvirtintas transporto priemonės tipas patvirtinimo metu atitinka visus taikomus techninius reikalavimus. Atliekant šį patikrinimą tikrinami visi dokumentai, susiję su reikalavimais, taikomais nekomplektinės transporto priemonės ES tipo patvirtinimui, suteiktam taikant daugiaetapę procedūrą, net jei patvirtinimas buvo suteiktas kitai transporto priemonės kategorijai.
4.  ES tipo patvirtinimas galutiniame sukomplektavimo etape suteikiamas tik patvirtinimo institucijai patikrinus, ar galutiniame etape patvirtintas transporto priemonės tipas patvirtinimo metu atitinka visus taikomus techninius reikalavimus pagal XVII priede nustatytas procedūras. Atliekant šį patikrinimą tikrinami visi dokumentai, susiję su reikalavimais, taikomais nekomplektinės transporto priemonės ES tipo patvirtinimui, suteiktam taikant daugiaetapę procedūrą, be kita ko, jei patvirtinimas buvo suteiktas kitai transporto priemonės kategorijai. Taip pat patikrinama, ar po to, kai į visą transporto priemonę buvo integruotos sistemos, kurių tipo patvirtinimas suteiktas atskirai, jų eksploatacinės savybės tebeatitinka tuos tipų patvirtinimus.
Pakeitimas 147
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 5 dalis
5.  1 dalyje nurodyto tipo patvirtinimo pasirinkimas neturi poveikio taikomiems esminiams reikalavimams, kuriuos turi atitikti patvirtintas transporto priemonės tipas, išduodant visos transporto priemonės tipo patvirtinimą.
5.  1 dalyje nurodyto tipo patvirtinimo pasirinkimas neturi poveikio visiems taikytiniems reikalavimams, kuriuos turi atitikti patvirtintas transporto priemonės tipas, išduodant visos transporto priemonės tipo patvirtinimą.
Pakeitimas 148
Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 6 a dalis (nauja)
6a.   Gamintojas patvirtinimo institucijai pateikia tokį transporto priemonių, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų skaičių, koks yra būtinas pagal atitinkamus norminius aktus reikalaujamiems bandymams atlikti.
Pakeitimas 149
Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis
2.  Dėl konkretaus transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo gali būti teikiama tik viena paraiška tik vienoje valstybėje narėje.
2.  Dėl konkretaus transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo gali būti teikiama tik viena paraiška tik vienoje valstybėje narėje. Kai paraiška pateikta, gamintojui neleidžiama pertraukti procedūros ir pateikti kitos paraiškos dėl to paties tipo kitai patvirtinimo institucijai arba kitoms techninėms tarnyboms. Be to, jeigu tipo patvirtinimą atsisakoma išduoti arba techninėje tarnyboje atlikti bandymai nesėkmingi, gamintojas neturi teisės pateikti paraiškos dėl to paties tipo kitai patvirtinimo institucijai ar kitai techninei tarnybai.
Pakeitimas 150
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies a punktas
a)  I priede pateiktas vienos pakopos arba mišraus tipo patvirtinimo arba III priede pateiktas pakopinio tipo patvirtinimo informacinis dokumentas;
a)  I priede pateiktas vienos pakopos arba mišraus visos transporto priemonės tipo patvirtinimo, III priede pateiktas daugiaetapio visos transporto priemonės tipo patvirtinimo arba atitinkamuose norminiuose aktuose nustatytas sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo patvirtinimo informacinis dokumentas;
Pakeitimas 151
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  visa papildoma informacija, kurios prašo paraiškos procedūrą vykdanti patvirtinimo institucija.
d)  visa papildoma informacija, kurios prašo tipo patvirtinimo procedūrą vykdanti patvirtinimo institucija.
Pakeitimas 152
Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis
2.  Informacinis aplankas pateikiamas Komisijos nustatyta elektronine forma, tačiau taip pat gali būti pateiktas popieriuje.
2.  Informacinis aplankas pateikiamas elektronine forma.
Pakeitimas 153
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Prie pakopinio tipo patvirtinimo paraiškos, be 22 straipsnyje nurodyto informacinio aplanko, pridedamas išsamus pagal IV priede nurodytus taikomus aktus reikalaujamų ES tipo patvirtinimo sertifikatų rinkinys.
Prie daugiaetapio tipo patvirtinimo paraiškos, neskaitant 22 straipsnyje nurodyto informacinio aplanko, pridedamas išsamus pagal IV priede nurodytus aktus reikalaujamų ES tipo patvirtinimo liudijimų rinkinys, įskaitant bandymų protokolus ir informacinius dokumentus.
Pakeitimas 154
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Jei teikiama sistemos tipo patvirtinimo, komponento tipo patvirtinimo arba atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo paraiška, pagal IV priede nurodytus taikomus aktus patvirtinimo institucija turi turėti galimybę susipažinti su informaciniu aplanku tol, kol bus išduotas visos transporto priemonės tipo patvirtinimas arba bus atsisakyta jį išduoti.
Jei teikiama sistemos tipo patvirtinimo, komponento tipo patvirtinimo arba atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo paraiška, pagal IV priede nurodytus norminius aktus patvirtinimo institucija turi turėti galimybę susipažinti su informaciniu aplanku ir informaciniais dokumentais tol, kol bus išduotas visos transporto priemonės tipo patvirtinimas arba bus atsisakyta jį išduoti.
Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Prie mišraus tipo patvirtinimo paraiškos, be 22 straipsnyje nurodyto informacinio aplanko, pridedami pagal IV priede nurodytus taikomus aktus reikalaujami ES tipo patvirtinimo sertifikatai, įskaitant bandymų ataskaitas.
Prie mišraus tipo patvirtinimo paraiškos, be 22 straipsnyje nurodyto informacinio aplanko, pridedami pagal IV priede nurodytus norminius aktus reikalaujami ES tipo patvirtinimo liudijimai, įskaitant bandymų protokolus ir informacinius dokumentus.
Pakeitimas 156
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas
a)  pirmajame etape – su bazinės transporto priemonės sukomplektavimo būkle susijusios informacinio aplanko ir ES tipo patvirtinimo sertifikatų dalys;
a)  pirmajame etape – su bazinės transporto priemonės sukomplektavimo būkle susijusios informacinio aplanko ir ES tipo patvirtinimo liudijimų bei bandymų protokolų dalys;
Pakeitimas 157
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas
b)  antrajame ir vėlesniuose etapuose – su esamu transporto priemonės gamybos etapu susijusios informacinio aplanko ir ES tipo patvirtinimo sertifikatų dalys, taip pat ES transporto priemonės tipo patvirtinimo sertifikato, išduoto per ankstesnį gamybos etapą, kopija ir visa išsami su gamintojo padarytais transporto priemonės pakeitimais arba papildymais susijusi informacija.
b)  antrajame ir vėlesniuose etapuose – su esamu transporto priemonės gamybos etapu susijusios informacinio aplanko ir ES tipo patvirtinimo liudijimų dalys, taip pat ES visos transporto priemonės tipo patvirtinimo liudijimo, išduoto per ankstesnį gamybos etapą, kopija ir visa išsami su gamintojo padarytais transporto priemonės pakeitimais arba papildymais susijusi informacija.
Pakeitimas 158
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
a ir b punktuose nurodyta informacija gali būti pateikiama pagal 22 straipsnio 2 dalį.
a ir b punktuose nurodyta informacija pateikiama pagal 22 straipsnio 2 dalį.
Pakeitimas 159
Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
Patvirtinimo institucija ir techninės tarnybos turi prieigą prie transporto priemonės programinės įrangos ir algoritmų.
Patvirtinimo institucija ir techninės tarnybos turi prieigą prie transporto priemonės programinės, aparatinės įrangos ir algoritmų, taip pat dokumentus arba kitą informaciją, leidžiančią tinkamai ir tinkamu lygiu suprasti tokios programinės įrangos sistemas, įskaitant sistemų vystymo procesą ir jų koncepciją bei tokios programinės ir aparatinės įrangos funkcijas, kurios užtikrina transporto priemonės atitiktį šio reglamento reikalavimams.
Per ES tipo patvirtinimo galiojimo laikotarpį suteikiama prieiga prie transporto priemonės programinės, aparatinės įrangos ir algoritmų, kad per periodinius patikrinimus būtų galima patikrinti, ar laikomasi šio reglamento reikalavimų. Tuo atveju, jei pasibaigus tipo patvirtinimo liudijimo galiojimo laikotarpiui tas liudijimas neatnaujinamas, prieiga ir toliau suteikiama pateikus prašymą. Informacija, kurią reikia atskleisti šiais konkrečiais tikslais, neturi pažeisti privačios informacijos ir intelektinės nuosavybės konfidencialumo. Gamintojas, pateikdamas paraišką dėl tipo patvirtinimo, standartizuota forma patvirtinimo institucijai ir techninei tarnybai perduoda su sauga susijusių sistemų ir komponentų bei nustatymų arba kitų su teršalų išmetimo sistemomis ir komponentais susijusių taikomų kalibravimų versiją. Kad būtų galima aptikti vėlesnius neteisėtus programinės įrangos pakeitimus, techninei tarnybai suteikiama teisė pažymėti programinę įrangą nustatant atitinkamus parametrus.
Pakeitimas 160
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalies d punktas
d)  dėl visos transporto priemonės tipo patvirtinimų pagal pakopinę, mišrią ir daugiaetapę procedūras patvirtinimo institucija pagal 20 straipsnio 4 dalį patikrina, ar sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams taikomi atskiri tipų patvirtinimai pagal visos transporto priemonės tipo patvirtinimo metu taikomus reikalavimus.
d)  vykdant visos transporto priemonės tipo patvirtinimus pagal pakopinę, mišrią ir daugiaetapę procedūras, patvirtinimo institucija pagal 20 straipsnio 4 dalį patikrina, ar sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams taikomi atskiri galiojantys tipų patvirtinimai pagal visos transporto priemonės tipo patvirtinimo metu taikomus reikalavimus.
Pakeitimas 161
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Informacinį paketą sudaro rodyklė, kurioje aiškiai nurodomi visi puslapiai, taip pat kiekvieno dokumento formatas ir chronologine tvarka užregistruojamas ES tipo patvirtinimo valdymas.
Informaciniame pakete, kuris gali būti elektroninis, pateikiama rodyklė, kurioje aiškiai nurodomi visi puslapiai, taip pat kiekvieno dokumento formatas ir chronologine tvarka užregistruojamas ES tipo patvirtinimo valdymas.
Pakeitimas 162
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 5 dalis
5.  Jei patvirtinimo institucija nustato, kad transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipas atitinka taikomus reikalavimus, bet kelia didelį pavojų saugai arba gali rimtai pakenkti aplinkai ar visuomenės sveikatai, ji atsisako suteikti ES tipo patvirtinimą. Šiuo atveju ji nedelsdama išsiunčia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir Komisijai išsamią bylą, kurioje paaiškina savo sprendimo priežastis ir pagrindžia savo išvadas.
5.  Jei patvirtinimo institucija nustato, kad transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipas atitinka taikomus reikalavimus, bet kelia didelį pavojų saugai arba gali pakenkti aplinkai ar visuomenės sveikatai, ji atsisako suteikti ES tipo patvirtinimą. Šiuo atveju ji nedelsdama išsiunčia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir Komisijai išsamią bylą, kurioje paaiškina savo sprendimo priežastis ir pagrindžia savo išvadas.
Pakeitimas 163
Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa
Vadovaujantis 20 straipsnio 4 ir 5 dalimis, pakopinio, mišraus ir daugiaetapio tipo patvirtinimo procedūrų atveju patvirtinimo institucija atsisako suteikti ES tipo patvirtinimą, jei nustato, kad sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai neatitinka šiuo reglamentu arba IV priede išvardytais aktais nustatytų reikalavimų.
Vadovaujantis 20 straipsniu, pakopinio, mišraus ir daugiaetapio tipo patvirtinimo procedūrų atveju patvirtinimo institucija atsisako suteikti ES tipo patvirtinimą, jei nustato, kad sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai neatitinka šiame reglamente arba IV priede išvardytuose aktuose nustatytų reikalavimų.
Pakeitimas 164
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis
1.  Patvirtinimo institucija, išdavusi arba iš dalies pakeitusi transporto priemonės ES tipo patvirtinimo sertifikatą, per vieną mėnesį išsiunčia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir Komisijai ES tipo patvirtinimo sertifikato kopijas (kartu su priedais, įskaitant 23 straipsnyje nurodytas bandymų ataskaitas) dėl kiekvieno jos patvirtinto transporto priemonės, sistemos, komponento ir techninio mazgo tipo. Šios kopijos siunčiamos naudojantis bendra saugia elektronine keitimosi informacija sistema arba saugia elektronine laikmena.
1.  Patvirtinimo institucija, išdavusi arba iš dalies pakeitusi transporto priemonės ES tipo patvirtinimo liudijimą, per vieną mėnesį į internetinę duomenų bazę perduoda informaciją, apimančią ES tipo patvirtinimo liudijimus (kartu su priedais, įskaitant 23 straipsnyje nurodytus bandymų protokolus) dėl kiekvieno jos patvirtinto transporto priemonės, sistemos, komponento ir techninio mazgo tipo.
Pakeitimas 165
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis
3.   Kitos valstybės narės patvirtinimo institucijos arba Komisijos prašymu ES tipo patvirtinimą išdavusi patvirtinimo institucija per vieną mėnesį nuo šio prašymo gavimo dienos, naudodamasi bendra saugia elektronine keitimosi informacija sistema arba saugiu elektroniniu failu, išsiunčia prašymą pateikusiai patvirtinimo institucijai ES tipo patvirtinimo sertifikato kopiją kartu su priedais.
Išbraukta.
Pakeitimas 166
Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis
4.  Patvirtinimo institucija nedelsdama informuoja kitų valstybių narių patvirtinimo institucijas ir Komisiją apie bet kokį atsisakymą išduoti ES tipo patvirtinimą arba jo panaikinimą ir nurodo šio sprendimo priežastis.
4.  Patvirtinimo institucija nedelsdama informuoja kitų valstybių narių patvirtinimo institucijas ir Komisiją apie bet kokį atsisakymą išduoti ES tipo patvirtinimą arba jo panaikinimą ir nurodo šio sprendimo priežastis. Patvirtinimo institucija taip pat atnaujina šią informaciją internetinėje duomenų bazėje.
Pakeitimas 167
Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies d punktas
d)  dėl visos transporto priemonės tipo patvirtinimo – užpildytas atitikties liudijimo pavyzdys.
d)  dėl visos transporto priemonės tipo patvirtinimo – užpildytas transporto priemonės tipo atitikties liudijimo pavyzdys.
Pakeitimas 168
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 1 dalis
1.  Atitiktis šio reglamento ir IV priede nurodytų norminių aktų techniniams reikalavimams įrodoma atitinkamais bandymais, kuriuos pagal IV priede nurodytus susijusius norminius aktus atlieka paskirtosios techninės tarnybos.
1.  Suteikiant ES tipo patvirtinimą patvirtinimo institucija paskirtųjų techninių tarnybų atliekamais atitinkamais bandymais patikrina, ar laikomasi šio reglamento ir IV priede nurodytų susijusių norminių aktų techninių reikalavimų.
Bandymų protokolų formatas turi atitikti bendruosius reikalavimus, nustatytus V priedo 3 priedėlyje.
Pakeitimas 169
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalis
2.  Gamintojas privalomiems bandymams atlikti pateikia patvirtinimo institucijai transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus, kurių reikalaujama susijusiuose IV priede nurodytuose aktuose.
2.  Gamintojas privalomiems bandymams atlikti pateikia atitinkamoms techninėms tarnyboms ir patvirtinimo institucijai transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus, kurių reikalaujama susijusiuose IV priede nurodytuose aktuose.
Pakeitimas 170
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   Privalomi bandymai atliekami pagal atitinkamus IV priede nurodytus norminius aktus. Jeigu atitinkamuose norminiuose aktuose nustatytose bandymų procedūrose numatytas verčių intervalas, techninės tarnybos gali nustatyti kriterijus ir sąlygas, taikomus atliekant 1 dalyje nurodytus tinkamus bandymus. Kai tvirtinamas visos transporto priemonės tipas, valdžios institucijos užtikrina, kad bandymams pasirinktos transporto priemonės atitiktų nepalankiausią atvejį, atsižvelgiant į atitinkamus kriterijus, ir jų rezultatai sistemingai nesiskirtų nuo veikimo rodiklių, kai jos eksploatuojamos sąlygomis, kurių galima pagrįstai tikėtis įprastos eksploatacijos ir naudojimo metu.
Pakeitimas 348
Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 3 b dalis (nauja)
3b.   Kad būtų patikrinta, ar laikomasi Reglamento (EB) Nr. 715/2007 3 straipsnio 10 dalies ir 5 straipsnio 2 dalies, Komisija, tipo patvirtinimo institucijos ir techninės tarnybos gali nukrypti nuo standartinių bandymų procedūrų ir verčių intervalo ir neprognozuojamai pakeičia sąlygas ir parametrus, ir ypač gali tai daryti nesilaikydamos verčių ir procedūrų, nurodytų IV priede išvardytuose norminiuose aktuose.
Pakeitimas 171
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis
2.  Visos transporto priemonės tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija patikrina, ar statistiškai reikšmingas transporto priemonių ir liudijimų bandinių skaičius atitinka 34 ir 35 straipsnius ir ar atitikties liudijimuose pateikti duomenys yra teisingi.
2.  Visos transporto priemonės tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija, naudodama tinkamą ir statistiškai reikšmingą transporto priemonių ir atitikties liudijimų skaičių, patikrina, ar jie atitinka 34 ir 35 straipsnius ir ar atitikties liudijimuose pateikti duomenys yra teisingi.
Pakeitimas 172
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalis
4.  Siekdama patikrinti, ar transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas atitinka patvirtintą tipą, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija atlieka gamintojo patalpose, įskaitant gamybines patalpas, paimtų bandinių tikrinimus arba bandymus, privalomus ES tipui patvirtinti.
4.  Siekdama patikrinti, ar transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas atitinka patvirtintą tipą, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija atlieka gamintojo patalpose, įskaitant gamybines patalpas, paimtų bandinių tikrinimus arba bandymus, privalomus ES tipui patvirtinti. Patvirtinimo institucija atlieka pirmąjį tų gaminių tikrinimą per metus po atitikties liudijimo išdavimo dienos. Patvirtinimo institucija atlieka patikrinimus pačios nustatomais atsitiktiniais intervalais, tačiau ne rečiau kaip kartą per metus.
Pakeitimas 173
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.   Kai pagal 2 ir 4 dalis atliekami tikrinimo bandymai, patvirtinimo institucija paskiria ne tą pačią techninę tarnybą, kuri atliko pirminius tipo patvirtinimo bandymus.
Pakeitimas 174
Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 5 dalis
5.  Nustačiusi, kad gamintojas nebegamina transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų pagal patvirtintą tipą arba kad atitikties liudijimai nebeatitinka 34 ir 35 straipsnių, net jei gamyba tęsiama, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų tinkamai laikomasi gamybos atitikties procedūros, arba panaikina tipo patvirtinimą.
5.  Nustačiusi, kad gamintojas nebegamina transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų pagal patvirtintą tipą, šio reglamento reikalavimus arba IV priede nurodytų norminių aktų reikalavimus, arba kad atitikties liudijimai nebeatitinka 34 ir 35 straipsnių, nors gamyba tęsiama, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų tinkamai laikomasi gamybos atitikties tvarkos, arba panaikina tipo patvirtinimą. Patvirtinimo institucija gali nuspręsti imtis visų būtinų ribojamųjų priemonių pagal 53 ir 54 straipsnius.
Pakeitimas 175
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės nustato tokią nacionalinių mokesčių struktūrą, kad ji padengtų jų tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros veiklos, taip pat tipo patvirtinimo bandymų ir gamybos atitikties bandymų ir patikrinimų, atliekamų jų paskirtų techninių tarnybų, išlaidas.
1.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų padengtos jų tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros veiklos išlaidos. Valstybės narės gali nustatyti mokesčiais pagrįstą struktūrą, finansuoti tokią veiklą iš nacionalinių biudžetų arba naudoti abiejų metodų kombinaciją. Techninės tarnybos tiesiogiai mokesčių netaiko.
Pakeitimas 176
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis
1.  Šie nacionaliniai mokesčiai taikomi gamintojams, kurie kreipėsi dėl tipo patvirtinimo atitinkamoje valstybėje narėje. Techninės tarnybos tiesiogiai mokesčių netaiko.
2.  Kai taikoma mokesčiais pagrįsta struktūra, tie nacionaliniai mokesčiai taikomi gamintojams, kurie kreipėsi dėl tipo patvirtinimo atitinkamoje valstybėje narėje. Kai mokesčiais pagrįsta struktūra taikoma gamybos atitikčiai, tuos nacionalinius mokesčius valstybė narė taiko gamintojui toje šalyje, kurioje vykdoma gamyba.
Pakeitimas 177
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 3 dalis
3.  Nacionaline mokesčių struktūra taip pat turi būti padengtos Komisijos pagal 9 straipsnį vykdomų atitikties tikrinimo patikrų ir bandymų išlaidos. Vadovaujantis Finansinio reglamento26 21 straipsnio 4 dalimi, šios įmokos yra bendrojo Europos Sąjungos biudžeto išorės asignuotosios įplaukos.
3.  Komisija užtikrina, kad Komisijos pagal 9 straipsnį užsakytų patikrų ir bandymų išlaidos būtų padengtos. Šiam tikslui naudojamos bendrojo Europos Sąjungos biudžeto lėšos.
__________________
26 2015 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1–96).
Pakeitimas 178
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalis
4.  Valstybės narės duomenis apie savo nacionalinę mokesčių struktūrą praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai. Pirmasis pranešimas teikiamas [šio reglamento įsigaliojimo diena + 1 metai]. Apie kitus nacionalinės mokesčių struktūros pakeitimus kitoms valstybėms narėms ir Komisijai pranešama kasmet.
4.  Valstybės narės duomenis apie savo finansavimo mechanizmą ar mechanizmus praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai. Pirmasis pranešimas teikiamas [šio reglamento įsigaliojimo diena + 1 metai]. Apie kitus nacionalinės mokesčių struktūros pakeitimus kitoms valstybėms narėms ir Komisijai pranešama kasmet.
Pakeitimas 179
Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 5 dalis
5.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kad apibrėžtų 3 dalyje nurodytą priedą, taikytiną 1 dalyje nurodytiems nacionaliniams mokesčiams. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
Išbraukta.
Pakeitimas 180
Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 5 dalis
5.  Jei patvirtinimo institucija nustato, kad informaciniame pakete pateiktų duomenų pasikeitimai yra esminiai ir į juos negalima atsižvelgti išplečiant esamą patvirtintą tipą, ji atsisako iš dalies keisti ES tipo patvirtinimą ir reikalauja, kad gamintojas pateiktų paraišką dėl naujo ES tipo patvirtinimo.
5.  Jei patvirtinimo institucija nustato, kad į informaciniame pakete pateiktų duomenų pasikeitimus negalima atsižvelgti išplečiant esamą tipo patvirtinimą, ji atsisako iš dalies keisti ES tipo patvirtinimą ir reikalauja, kad gamintojas pateiktų paraišką dėl naujo ES tipo patvirtinimo.
Pakeitimas 181
Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)
ba)   Komisijos arba rinkos priežiūros institucijos atliktų tikrinimo bandymų rezultatai rodo, kad esama kurių nors Sąjungos saugos arba aplinkosaugos teisės aktų neatitikties;
Pakeitimas 182
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis
1.  Transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimas išduodamas ribotam 5 metų laikotarpiui be galimybės pratęsti. Galiojimo pabaigos data nurodoma tipo patvirtinimo sertifikate. Pasibaigus tipo patvirtinimo sertifikato galiojimui, jis, gamintojui pateikus paraišką, gali būti pratęsiamas, bet tik jei patvirtinimo institucija patikrino, ar transporto priemonės, sistemos, komponento ir atskiro techninio mazgo tipas atitinka visus naujoms to tipo transporto priemonėms, sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams taikomus susijusių norminių aktų reikalavimus.
1.  M1 ir N1 kategorijų transporto priemonių ir sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, išvardytų pagal 1a dalį, tipo patvirtinimas išduodamas ribotam septynerių metų laikotarpiui, o N2, N3, M2, M3 ir O kategorijų transporto priemonių – ribotam 10 metų laikotarpiui. Galiojimo pabaigos data nurodoma ES tipo patvirtinimo liudijime.
Prieš pasibaigiant tipo patvirtinimo liudijimo galiojimui, jis, gamintojui pateikus paraišką, gali būti pratęsiamas, tik jei patvirtinimo institucija patikrino, ar visos transporto priemonės tipas atitinka visus to patvirtinto tipo naujoms transporto priemonėms taikomus susijusių norminių aktų reikalavimus, įskaitant bandymų protokolus. Kai patvirtinimo institucija nurodo, kad taikoma ši pastraipa, nereikia kartoti 28 straipsnyje nurodytų bandymų.
Kad patvirtinimo institucija galėtų vykdyti savo užduotis, gamintojas pateikia paraišką ne anksčiau kaip likus 12 mėnesių ir ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki ES tipo patvirtinimo liudijimo galiojimo pabaigos dienos.
Pakeitimas 183
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimas paprastai išduodamas neribotam laikotarpiui. Kadangi sistemas, komponentus ir atskirus techninius mazgus dėl jų pobūdžio arba techninių savybių gali reikėti atnaujinti dažniau, atitinkami tipo patvirtinimai išduodami ribotam septynerių metų laikotarpiui. Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, papildančius šį reglamentą, nustatant sistemų komponentų ir atskirų techninių mazgų, kurių tipo patvirtinimas dėl jų pobūdžio gali būti išduodamas nenustatant jo galiojimo termino, sąrašą.
Pakeitimas 184
Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  visam laikui savanoriškai nutraukiama patvirtintą transporto priemonės tipą atitinkančių transporto priemonių gamyba;
b)  visam laikui savanoriškai nutraukiama patvirtintą transporto priemonės tipą atitinkančių transporto priemonių gamyba – tai bet kuriuo atveju laikoma įvykus, jei per ankstesnius dvejus metus nepagaminama nė vienos atitinkamo tipo transporto priemonės;
Pakeitimas 185
Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 4 dalis
4)   Pasirašyti atitikties liudijimus įgaliotas (-i) asmuo (-enys) turi būti gamintojo darbuotojas (-ai) ir turi būti tinkamai įgaliotas (-i) prisiimti visą gamintojo atsakomybę už transporto priemonės projektavimą ir konstravimą arba jos gamybos atitiktį.
4.   Pasirašyti atitikties liudijimus įgaliotas (-i) asmuo (-enys) turi būti gamintojo darbuotojas (-ai) ir turi būti tinkamai įgaliotas (-i) prisiimti gamintojo atsakomybę už transporto priemonės projektavimą ir konstravimą arba jos gamybos atitiktį.
Pakeitimas 186
Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   Ekonominės veiklos vykdytojai pateikia rinkai tik šio reglamento reikalavimus atitinkančiu būdu pažymėtas transporto priemones, komponentus ar atskirus techninius mazgus.
Pakeitimas 187
Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 3 dalis
3.  Jei 1 dalyje nurodytų būtinų veiksmų, kuriais būtų galima pritaikyti norminius aktus, nesiimta, Komisija, gavusi laikinąjį ES tipo patvirtinimą suteikusios valstybės narės prašymą, sprendimu gali leisti išplėsti laikinąjį ES tipo patvirtinimą. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
3.  Jei 1 dalyje nurodytų būtinų veiksmų, kuriais būtų galima pritaikyti norminius aktus, nesiimta, Komisija, gavusi laikinąjį ES tipo patvirtinimą suteikusios valstybės narės prašymą, sprendimu gali leisti išplėsti laikinojo ES tipo patvirtinimo galiojimą. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
Pakeitimas 188
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti bet kuriam 1 dalyje nurodytam transporto priemonės tipui vieno arba daugiau IV priede nurodytų norminių aktų esminių reikalavimų, jei šios valstybės narės nustato atitinkamus alternatyvius reikalavimus.
2.  Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti bet kuriam 1 dalyje nurodytam transporto priemonės tipui vieno arba daugiau IV priede nurodytų norminių aktų atitikties reikalavimų, jei šios valstybės narės nustato atitinkamus alternatyvius reikalavimus.
Pakeitimas 189
Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.   Be to, MVĮ, kurių gamybos apimtis nedidelė ir kurios negali atitikti tų pačių laiko apribojimų kriterijų kaip dideli gamintojai, suteikiama daugiau lankstumo.
Pakeitimas 190
Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)
Kai per pirmoje pastraipoje nurodytą trijų mėnesių laikotarpį prieštaravimų nepareiškiama, nacionalinis tipo patvirtinimas laikomas priimtu.
Pakeitimas 191
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės suteikia ES individualų transporto priemonės patvirtinimą transporto priemonėms, jei jos atitinka IV priedo I dalies 2 priedėlyje nustatytus reikalavimus, o specialiosios paskirties transporto priemonėms – jei jos atitinka IV priedo III dalyje nustatytus reikalavimus.
1.  Valstybės narės suteikia ES individualų transporto priemonės patvirtinimą transporto priemonėms, jei jos atitinka IV priedo I dalies 2 priedėlyje nustatytus reikalavimus, o specialiosios paskirties transporto priemonėms – jei jos atitinka IV priedo III dalyje nustatytus reikalavimus. Ši nuostata netaikoma nekomplektinėms transporto priemonėms.
Pakeitimas 192
Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalis
2.  ES individualaus transporto priemonės patvirtinimo paraišką teikia gamintojas, transporto priemonės savininkas arba pastarojo atstovas, jei šis atstovas yra įsisteigęs Sąjungoje.
2.  ES individualaus transporto priemonės patvirtinimo paraišką teikia transporto priemonės savininkas, gamintojas arba gamintojo atstovas, jei šis atstovas yra įsisteigęs Sąjungoje.
Pakeitimas 193
Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės gali nuspręsti nereikalauti, kad konkreti transporto priemonė, nepaisant to, ar ji tokia yra vienintelė ar nevienintelė, atitiktų vieną arba daugiau šio reglamento nuostatų arba IV priede nurodytuose norminiuose aktuose nustatytų esminių reikalavimų, jei šios valstybės narės nustato atitinkamus alternatyvius reikalavimus.
1.  Valstybės narės gali nuspręsti nereikalauti, kad konkreti transporto priemonė, nepaisant to, ar ji tokia yra vienintelė ar nevienintelė, atitiktų vieną arba daugiau šio reglamento nuostatų arba IV priede nurodytuose norminiuose aktuose nustatytų reikalavimų, jei tos valstybės narės nustato atitinkamus alternatyvius reikalavimus.
Pakeitimas 194
Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalis
2.  Nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo paraišką teikia gamintojas, transporto priemonės savininkas arba pastarojo atstovas, jei šis atstovas yra įsisteigęs Sąjungoje.
2.  Nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo paraišką teikia transporto priemonės savininkas, gamintojas arba gamintojo atstovas, jei šis atstovas yra įsisteigęs Sąjungoje.
Pakeitimas 195
Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa
Nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo liudijimo formatas turi atitikti VI priede pateiktą ES tipo patvirtinimo sertifikato šabloną ir jame pateikiama bent informacija, būtina teikiant paraišką dėl registracijos, kaip nurodyta Tarybos direktyvoje 1999/37/EB28.
Nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo liudijimo formatas turi atitikti VI priede pateiktą ES tipo patvirtinimo liudijimo šabloną ir jame pateikiama bent informacija, įtraukta į VI priede pateiktą ES tipo patvirtinimo liudijimo šabloną.
__________________
28 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų (OL L 138, 1999 6 1, p. 57).
Pakeitimas 196
Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalis
3.  Valstybė narė leidžia tiekti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti transporto priemonę, kuriai kita valstybė narė yra suteikusi nacionalinį individualų transporto priemonės patvirtinimą pagal 43 straipsnį, nebent ši valstybė turi pagrįstų priežasčių manyti, kad atitinkami alternatyvūs reikalavimai, pagal kuriuos transporto priemonė buvo patvirtinta, nėra lygiaverčiai jos taikomiems reikalavimams.
3.  Valstybė narė leidžia tiekti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti transporto priemonę, kuriai kita valstybė narė yra suteikusi nacionalinį individualų transporto priemonės patvirtinimą pagal 43 straipsnį, nebent ta valstybė narė turi pagrįstų priežasčių manyti, kad atitinkami alternatyvūs reikalavimai, pagal kuriuos transporto priemonė buvo patvirtinta, nėra lygiaverčiai jos taikomiems reikalavimams arba kad transporto priemonė neatitinka tų reikalavimų.
Pakeitimas 197
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalys
1.  43 ir 44 straipsniuose nustatytos procedūros gali būti taikomos konkrečiai transporto priemonei vienas po kito sekančių jos komplektavimo etapų metu laikantis daugiaetapio tipo patvirtinimo.
1.  42 ir 43 straipsniuose nustatytos procedūros gali būti taikomos konkrečiai transporto priemonei vienas po kito sekančių jos komplektavimo etapų metu laikantis daugiaetapio tipo patvirtinimo. Daugiaetapio tipo patvirtinimo procedūra patvirtintoms transporto priemonėms taikomas XVII priedas.
Pakeitimas 198
Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 2 dalis
2.  43 ir 44 straipsniuose nustatytos procedūros negali pakeisti tarpinio etapo esant įprastos sekos daugiaetapio tipo patvirtinimo procedūrai ir negali būti taikomos siekiant gauti transporto priemonės pirmojo etapo patvirtinimą.
2.  42 ir 43 straipsniuose nustatytos procedūros nepakeičia tarpinio etapo esant įprastos sekos daugiaetapio tipo patvirtinimo procedūrai ir netaikomos siekiant gauti transporto priemonės pirmojo etapo patvirtinimą.
Pakeitimas 199
Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Nekomplektinės transporto priemonės gali būti tiekiamos rinkai arba pradedamos eksploatuoti, bet už transporto priemonių registraciją atsakingos valstybių narių institucijos gali atsisakyti šias transporto priemones registruoti ir naudoti keliuose.
Nekomplektinės transporto priemonės gali būti tiekiamos rinkai, bet už transporto priemonių registraciją atsakingos valstybių narių institucijos gali atsisakyti šias transporto priemones registruoti, neleisti jų pradėti eksploatuoti ir naudoti keliuose.
Pakeitimas 201
Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Pirma pastraipa taikoma tik toms transporto priemonėms, kurios jau buvo Sąjungos teritorijoje, bet dar nebuvo tiekiamos rinkai, užregistruotos arba pradėtos eksploatuoti, kol nustojo galioti jų ES tipo patvirtinimas.
Pirma pastraipa taikoma tik toms transporto priemonėms, kurios jau buvo Sąjungos teritorijoje, bet dar nebuvo užregistruotos arba pradėtos eksploatuoti, kai nustojo galioti jų ES tipo patvirtinimas.
Pakeitimas 202
Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Gamintojas, norintis tiekti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti serijos pabaigos transporto priemones pagal 1 dalį, šiuo tikslu pateikia prašymą valstybės narės, kuri suteikė ES tipo patvirtinimą, nacionalinei institucijai. Šiame prašyme nurodomos techninės arba ekonominės priežastys, dėl kurių tos transporto priemonės neatitinka naujo tipo patvirtinimo reikalavimų, ir atitinkamų transporto priemonių VIN.
Gamintojas, norintis tiekti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti serijos pabaigos transporto priemones pagal 1 dalį, šiuo tikslu pateikia prašymą valstybės narės, kuri suteikė ES tipo patvirtinimą, tipo patvirtinimo institucijai. Šiame prašyme nurodomos techninės arba ekonominės priežastys, dėl kurių tos transporto priemonės neatitinka naujo tipo patvirtinimo reikalavimų, ir atitinkamų transporto priemonių VIN.
Pakeitimas 203
Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Atitinkama nacionalinė institucija per tris mėnesius nuo šio prašymo gavimo dienos nusprendžia, ar leisti pateikti rinkai, registruoti ir pradėti eksploatuoti šias transporto priemones atitinkamos valstybės narės teritorijoje ir nustato transporto priemonių, kurioms galima suteikti leidimą, skaičių.
Atitinkama nacionalinė tipo patvirtinimo institucija per tris mėnesius nuo šio prašymo gavimo dienos nusprendžia, ar leisti pateikti rinkai, registruoti ir pradėti eksploatuoti šias transporto priemones atitinkamos valstybės narės teritorijoje, ir nustato transporto priemonių, kurioms galima suteikti leidimą, skaičių.
Pakeitimas 204
Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 4 dalis
4.  Sąjungoje tiekiamos rinkai, registruojamos arba pradedamos eksploatuoti gali būti tik tos serijos pabaigos transporto priemonės, kurioms taikomas galiojantis atitikties liudijimas, likęs galioti bent tris mėnesius nuo jo išdavimo datos, bet kurių tipo patvirtinimas nustojo galioti pagal 33 straipsnio 2 dalies a punktą.
4.  Sąjungoje registruojamos arba pradedamos eksploatuoti gali būti tik tos serijos pabaigos transporto priemonės, kurioms taikomas galiojantis atitikties liudijimas, galiojęs bent tris mėnesius nuo jo išdavimo datos, bet kurių tipo patvirtinimas nustojo galioti pagal 33 straipsnio 2 dalies a punktą.
Pakeitimas 205
Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnio 6 dalis
6.  Valstybės narės užregistruoja transporto priemonių, kurias jos leido tiekti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti pagal šį straipsnį, VIN.
6.  Valstybės narės užregistruoja transporto priemonių, kurias jos užregistravo arba pradėjo eksploatuoti pagal šį straipsnį, VIN.
Pakeitimas 206
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio antraštė
Didelį pavojų keliančioms transporto priemonėms, sistemoms, komponentams arba atskiriems techniniams mazgams nacionaliniu lygmeniu taikytina procedūra
Nacionalinis transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų, kurie, kaip įtariama, kelia didelį pavojų arba neatitinka reikalavimų, vertinimas
Pakeitimas 207
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalis
1.  Vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos, kurios ėmėsi veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį ir šio reglamento 8 straipsnį arba turi pagrįstą priežastį manyti, kad į šio reglamento taikymo sritį patenkanti transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas kelia didelį pavojų žmonių sveikatai ar saugai arba kitų šiuo reglamentu nustatytų viešųjų interesų apsaugai, nedelsdamos praneša savo išvadas patvirtinimo institucijai, suteikusiai patvirtinimą.
1.  Kai vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos, remdamosi rinkos priežiūros veikla arba patvirtinimo institucijos ar gamintojų pateikta informacija arba skundais, turi priežastį manyti, kad transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas, kuriam taikomas šis reglamentas, kelia didelį pavojų žmonių sveikatai ar saugai arba kitais viešųjų interesų aspektais, kuriems taikomas šis reglamentas, arba neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, tos rinkos priežiūros institucijos atlieka su atitinkama transporto priemone, sistema, komponentu ar atskiru techniniu mazgu susijusį vertinimą, atsižvelgdamos į visus šiame reglamente nustatytus reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai visapusiškai bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis.
Pakeitimas 208
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
1 dalyje nurodyta patvirtinimo institucija atlieka su atitinkama transporto priemone, sistema, komponentu arba atskiru techniniu mazgu susijusį vertinimą, atsižvelgdama į visus šiame reglamente nustatytus reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai visapusiškai bendradarbiauja su patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijomis.
Išbraukta.
Pakeitimas 209
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Gaminio rizikos vertinimui taikomas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnis.
Pakeitimas 210
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa
Antroje pastraipoje nurodytoms ribojamosioms priemonėms taikomas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnis.
Išbraukta.
Pakeitimas 211
Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 3 dalis
3.   Atitinkama patvirtinimo institucija informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie 1 dalyje nurodyto vertinimo rezultatus ir veiksmus, kurių turi imtis ekonominės veiklos vykdytojas.
Išbraukta.
Pakeitimas 212
Pasiūlymas dėl reglamento
49 a straipsnis (naujas)
49a straipsnis
Didelį pavojų keliančioms arba reikalavimų neatitinkančioms transporto priemonėms, sistemoms, komponentams arba atskiriems techniniams mazgams taikytina nacionalinė procedūra
1.   Kai, atlikusios 49 straipsnyje nurodytą vertinimą, vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos nustato, kad transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas kelia didelį pavojų žmonių sveikatai arba saugai, arba kitais viešųjų interesų aspektais, kuriems taikomas šis reglamentas, arba neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, jos nedelsdamos reikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų tinkamų taisomųjų priemonių užtikrinti, kad atitinkama rinkai pateikta, užregistruota arba pradėta eksploatuoti transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas nebekeltų šio pavojaus arba atitiktų reikalavimus.
2.   Ekonominės veiklos vykdytojas, vykdydamas 11–19 straipsniuose nustatytas pareigas, užtikrina, kad dėl visų susijusių transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų, kuriuos jis Sąjungoje tiekė rinkai, užregistravo arba pradėjo eksploatuoti, būtų imtasi visų tinkamų taisomųjų priemonių.
3.   Kai ekonominės veiklos vykdytojas nesiima tinkamų taisomųjų priemonių per 1 dalyje nurodytą laikotarpį arba jei dėl rizikos reikia imtis skubių veiksmų, nacionalinės institucijos imasi visų tinkamų laikinų ribojamųjų priemonių uždrausti arba apriboti reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų tiekimą rinkai, registravimą arba pradėjimą eksploatuoti nacionalinėje rinkoje, pašalinti juos iš rinkos ar juos atšaukti.
Šioje dalyje nurodytoms ribojamosioms priemonėms taikomas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnis.
Pakeitimas 213
Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio pavadinimas
Su nacionaliniu lygmeniu taikomomis ribojamosiomis priemonėmis susijusios pranešimo ir prieštaravimų teikimo procedūros
Taisomosios ir ribojamosios ES lygmens priemonės
Pakeitimas 214
Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Nacionalinės institucijos nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie ribojamąsias priemones, taikomas pagal 49 straipsnio 1 ir 5 dalis.
Valstybė narė, imdamasi taisomųjų ir ribojamųjų priemonių pagal 50 straipsnio 1 ir 3 dalis, nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares, naudodamasi Reglamento (EB) Nr. 765/2008 22 straipsnyje nurodyta elektronine sistema. Ta valstybė narė taip pat nedelsdama praneša savo išvadas patvirtinimą suteikusiai patvirtinimo institucijai.
Pakeitimas 215
Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Į teikiamą informaciją įtraukiama visa turima informacija, pirmiausia duomenys, reikalingi reikalavimų neatitinkančiai transporto priemonei, sistemai, komponentui arba atskiram techniniam mazgui identifikuoti, duomenys apie jų kilmę, įtariamos neatitikties pobūdį ir susijusį pavojų, taikytų nacionalinių ribojamųjų priemonių pobūdį ir trukmę, taip pat susijusio ekonominės veiklos vykdytojo pateikti argumentai.
2.   Į teikiamą informaciją įtraukiama visa turima informacija, pirmiausia duomenys, reikalingi atitinkamai transporto priemonei, sistemai, komponentui arba atskiram techniniam mazgui identifikuoti, duomenys apie jų kilmę, įtariamos neatitikties ir (arba) susijusio pavojaus pobūdį, taikytų nacionalinių taisomųjų ir ribojamųjų priemonių pobūdį ir trukmę, taip pat susijusio ekonominės veiklos vykdytojo pateikti argumentai. Taip pat nurodoma, ar pavojus kilo dėl vienos iš šių priežasčių:
a)   transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo trūkumų, dėl kurių jie neatitinka reikalavimų, susijusių su žmonių sveikata arba sauga, aplinkos apsauga arba kitais į šio reglamento taikymo sritį patenkančiais viešojo intereso apsaugos aspektais;
b)   IV priede nurodytų atitinkamų norminių aktų trūkumų.
Pakeitimas 216
Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 2 dalis
2.   49 straipsnio 1 dalyje nurodyta patvirtinimo institucija nurodo, ar neatitiktis atsirado dėl vienos iš šių priežasčių:
Išbraukta.
a)   transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo trūkumų, dėl kurių jie neatitinka reikalavimų, susijusių su žmonių sveikata arba sauga, aplinkos apsauga arba kitais į šio reglamento taikymo sritį patenkančiais viešojo intereso apsaugos aspektais;
b)   IV priede nurodytų susijusių norminių aktų trūkumų.
Pakeitimas 217
Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 3 dalis
3.   Valstybės narės, išskyrus procedūrą inicijavusią valstybę narę, per vieną mėnesį nuo 1 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie visas priimtas ribojamąsias priemones ir bet kokią jų turimą papildomą informaciją, susijusią su atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo neatitiktimi reikalavimams, ir apie savo prieštaravimus, jei jos nepritaria praneštai nacionalinei priemonei.
Išbraukta.
Pakeitimas 218
Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   Kai per vieną mėnesį nuo 1 dalyje nurodytos informacijos pateikimo dienos nė viena valstybė narė arba Komisija nepareiškia prieštaravimo dėl valstybės narės taikytos taisomosios ar ribojamosios priemonės, ši priemonė laikoma pagrįsta. Kitos valstybės narės užtikrina, kad dėl atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo būtų imamasi lygiaverčių taisomųjų arba ribojamųjų priemonių.
Pakeitimas 219
Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 4 dalis
4.  Jei per vieną mėnesį nuo 1 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos nė viena valstybė narė arba Komisija nepareiškia prieštaravimo dėl valstybės narės taikytos ribojamosios priemonės, šią priemonę Komisija vertina pagal 51 straipsnį.
4.  Jei per vieną mėnesį nuo 1 dalyje nurodytos informacijos pateikimo dienos nė viena valstybė narė arba Komisija nepareiškia prieštaravimo dėl valstybės narės taikytos taisomosios ar ribojamosios priemonės arba kai Komisija mano, kad nacionalinė priemonė prieštarauja Sąjungos teisės aktams, Komisija nedelsdama konsultuojasi su atitinkamomis valstybėmis narėmis ir atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais.
Pakeitimas 220
Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 5 dalis
5.  Jei per vieną mėnesį nuo 1 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos nė viena valstybė narė arba Komisija nepareiškia prieštaravimo dėl valstybės narės taikytos ribojamosios priemonės, ši priemonė laikoma pagrįsta. Kitos valstybės narės užtikrina, kad dėl atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo būtų imamasi panašių ribojamųjų priemonių.
5.  Remdamasi tų konsultacijų rezultatais Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl suderintų Sąjungos lygmens taisomųjų arba ribojamųjų priemonių. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 87 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Komisija tuos įgyvendinimo aktus skiria visoms valstybėms narėms ir nedelsdama apie juos praneša atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams. Valstybės narės nedelsdamos pradeda taikyti tuos įgyvendinimo aktus. Apie tai jos atitinkamai praneša Komisijai.
Pakeitimas 221
Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.   Kai Komisija mano, kad nacionalinė priemonė yra nepagrįsta, ji priima įgyvendinimo aktus, kuriais reikalaujama, kad atitinkama valstybė narė nustotų taikyti arba pakoreguotų šią priemonę. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 87 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 222
Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio 5 b dalis (nauja)
5b.   Kai nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta ir neatitikties rizika yra susijusi su IV priede nurodytų norminių aktų trūkumais, Komisija pasiūlo atitinkamas priemones:
a)   dėl atitinkamų norminių aktų – būtinus atitinkamo akto pakeitimus;
b)   dėl atitinkamų JT EEK taisyklių – pagal Tarybos sprendimo 97/836/EB III priedo nuostatas – atitinkamų JT EEK taisyklių būtinų pakeitimų projektus.
Pakeitimas 223
Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnis
51 straipsnis
Išbraukta.
Sąjungos apsaugos procedūra
1.   Jei taikant 50 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytą procedūrą pareikšta prieštaravimų dėl valstybės narės taikytos ribojamosios priemonės arba jei Komisija manė, kad nacionalinė priemonė prieštarauja Sąjungos teisės aktams, Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis ir atitinkamu (-ais) ekonominės veiklos vykdytoju (-ais), nedelsdama įvertina nacionalinę priemonę. Remdamasi šio vertinimo rezultatais, Komisija priima sprendimą dėl to, ar nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
Komisija savo sprendimą skiria visoms valstybėms narėms ir nedelsdama praneša apie jį atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams. Valstybės narės nedelsdamos įgyvendina Komisijos sprendimą ir apie tai informuoja Komisiją.
2.   Jei Komisija laiko nacionalinę priemonę pagrįsta, visos valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad reikalavimų neatitinkanti transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas būtų pašalinta iš jų rinkos, ir apie tai praneša Komisijai. Jei Komisija mano, kad nacionalinė priemonė yra nepagrįsta, atitinkama valstybė narė nustoja taikyti arba pakoreguoja šią priemonę pagal 1 dalyje nurodytą Komisijos sprendimą.
3.   Jei nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta ir yra susijusi su IV priede nurodytų norminių aktų trūkumais, Komisija pasiūlo atitinkamas priemones:
a)   dėl susijusių norminių aktų Komisija pasiūlo būtinus atitinkamo akto pakeitimus;
b)   dėl susijusių JT EEK taisyklių Komisija pagal Tarybos sprendimo 97/836/EB III priedo nuostatas pasiūlo atitinkamų JT EEK taisyklių būtinų pakeitimų projektus.
Pakeitimas 224
Pasiūlymas dėl reglamento
51 a straipsnis (naujas)
51a straipsnis
Taisomosios ir ribojamosios priemonės dėl Komisijos rinkos priežiūros veiklos
1.   Kai, atlikusi 9 straipsnyje nurodytus patikrinimus, Komisija nustato, kad transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas kelia didelį pavojų žmonių sveikatai arba saugai, arba kitais viešųjų interesų aspektais, kuriems taikomas šis reglamentas, arba neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, ji nedelsdama reikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų tinkamų taisomųjų priemonių užtikrinti, kad atitinkama rinkai pateikta, užregistruota arba pradėta eksploatuoti transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas nebekeltų to pavojaus arba atitiktų reikalavimus.
Kai ekonominės veiklos vykdytojas nesiima tinkamų taisomųjų priemonių per pirmoje pastraipoje nurodytą laikotarpį arba kai dėl rizikos reikia imtis skubių veiksmų, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos galimos Sąjungos suderintos taisomosios arba ribojamosios priemonės, kurias ji laiko būtinomis Sąjungos lygmeniu. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 87 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Komisija tuos įgyvendinimo aktus skiria visoms valstybėms narėms ir nedelsdama praneša apie juos atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams. Valstybės narės nedelsdamos pradeda taikyti įgyvendinimo aktus. Apie tai jos atitinkamai praneša Komisijai.
2.   Kai neatitikties rizika yra susijusi su IV priede nurodytų norminių aktų trūkumais, Komisija pasiūlo atitinkamas priemones:
a)   dėl atitinkamų norminių aktų – būtinus atitinkamo akto pakeitimus;
b)   dėl atitinkamų JT EEK taisyklių – pagal Tarybos sprendimo 97/836/EB III priedo nuostatas – atitinkamų JT EEK taisyklių būtinų pakeitimų projektus.
Pakeitimas 225
Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnis
52 straipsnis
Išbraukta.
Reikalavimus atitinkančios, bet didelį pavojų saugai arba didelę žalą sveikatai ir aplinkai keliančios transporto priemonės, sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai
1.   Jei, atlikusi 49 straipsnio 1 dalyje nurodytą vertinimą, valstybė narė nustato, kad transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai atitinka taikomus reikalavimus arba yra tinkamai paženklinti, bet kelia didelį pavojų saugai arba gali rimtai pakenkti aplinkai ar visuomenės sveikatai, ji pareikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų tinkamų taisomųjų priemonių užtikrinti, kad susijusi rinkai pateikta, užregistruota arba pradėta eksploatuoti transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas nebekeltų šio pavojaus, arba imtųsi ribojamųjų priemonių transporto priemonei, sistemai, komponentui arba atskiram techniniam mazgui iš rinkos pašalinti arba jiems susigrąžinti per pagrįstą laikotarpį, atsižvelgiant į pavojaus pobūdį.
Valstybė narė gali atsisakyti registruoti šias transporto priemones, kol ekonominės veiklos vykdytojas imsis visų tinkamų taisomųjų priemonių.
2.   Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad dėl visų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų būtų imtasi 1 dalyje nurodytų tinkamų taisomųjų priemonių.
3.   Valstybė narė per vieną mėnesį nuo 1 dalyje nurodyto prašymo gavimo dienos pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms visą turimą informaciją, pirmiausia duomenis, būtinus transporto priemonei, sistemai, komponentui arba atskiram techniniam mazgui, jų kilmei ir tiekimo grandinei identifikuoti, duomenis apie keliamo pavojaus pobūdį ir taikomų nacionalinių ribojamųjų priemonių pobūdį ir trukmę.
4.   Komisija nedelsdama konsultuojasi su valstybėmis narėmis ir atitinkamu (-ais) ekonominės veiklos vykdytoju (-ais), pirmiausia su tipo patvirtinimą suteikusia patvirtinimo institucija, ir įvertina taikomą nacionalinę priemonę. Remdamasi šiuo įvertinimu, Komisija nusprendžia, ar 1 dalyje nurodyta nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, ir prireikus pasiūlo tinkamas priemones. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
5.   Komisija savo sprendimą skiria visoms valstybėms narėms ir nedelsdama praneša apie jį atitinkamam (-iems) ekonominės veiklos vykdytojui (-ams).
Pakeitimas 226
Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnis
53 straipsnis
Išbraukta.
Bendrosios su patvirtinto tipo neatitinkančiomis transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais ar atskirais techniniais mazgais susijusios nuostatos
1.   Jeigu transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai, kuriems suteiktas atitikties liudijimas arba kurie paženklinti patvirtinimo žymeniu, neatitinka patvirtinto tipo arba šio reglamento arba buvo patvirtinti remiantis neteisingais duomenimis, patvirtinimo institucijos, rinkos priežiūros institucijos arba Komisija gali imtis reikiamų ribojamųjų veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnį, kad patvirtinto tipo neatitinkančių transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų pateikimas rinkai, užregistravimas arba eksploatavimo pradžia būtų uždrausti arba apriboti, arba kad jie būtų pašalinti iš tos rinkos arba susigrąžinti, įskaitant ES tipo patvirtinimą suteikusios institucijos panaikinimą tipo patvirtinimo, kol susijęs ekonominės veiklos vykdytojas imsis visų reikiamų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų atitiktį.
2.   Taikant 1 dalį, ES tipo patvirtinimo sertifikato ar informacinio paketo duomenų neatitiktis laikoma patvirtinto tipo neatitiktimi.
Pakeitimas 227
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio antraštinė dalis
Su patvirtinto tipo neatitinkančiomis transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais ar atskirais techniniais mazgais susijusios pranešimo ir prieštaravimo procedūros
Reikalavimų neatitinkantis ES tipo patvirtinimas
Pakeitimas 228
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalis
1.  Nustačiusi, kad transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai neatitinka šio reglamento arba kad tipo patvirtinimas suteiktas remiantis neteisingais duomenimis arba kad transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai, kuriems suteiktas atitikties liudijimas arba kurie paženklinti patvirtinimo žymeniu, neatitinka patvirtinto tipo reikalavimų, patvirtinimo institucija arba rinkos priežiūros institucija gali imtis visų reikiamų ribojamųjų veiksmų pagal 53 straipsnio 1 dalį.
1.  Jei patvirtinimo institucija nustato, kad suteiktas tipo patvirtinimas neatitinka šio reglamento, ji atsisako pripažinti tokį patvirtinimą. Apie tai ji informuoja ES tipo patvirtinimą suteikusią patvirtinimo instituciją, kitas valstybes nares ir Komisiją.
Pakeitimas 229
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 2 dalis
2.  Patvirtinimo institucija arba rinkos priežiūros institucija arba Komisija taip pat paprašo ES tipo patvirtinimą suteikusios patvirtinimo institucijos įsitikinti, kad gaminamos transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai tebeatitinka patvirtintą tipą, arba atitinkamai, kad rinkai jau pateiktų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų atitiktis atkurta.
2.  Kai per vieną mėnesį nuo informacijos pateikimo dienos ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija patvirtina jo neatitiktį, ta patvirtinimo institucija panaikina tipo patvirtinimą.
Pakeitimas 230
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 3 dalis
3.   Dėl visos transporto priemonės tipo patvirtinimo, jei transporto priemonės neatitiktis susijusi su sistema, komponentu arba atskiru techniniu mazgu, 2 dalyje nurodytas prašymas taip pat pateikiamas patvirtinimo institucijai, suteikusiai ES tipo patvirtinimą šiai sistemai, komponentui arba atskiram techniniam mazgui.
Išbraukta.
Pakeitimas 231
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 4 dalis
4.   Dėl daugiaetapio tipo patvirtinimo, jei komplektinės transporto priemonės neatitiktis susijusi su sistema, komponentu arba atskiru techniniu mazgu, kuris yra nekomplektinės transporto priemonės dalis, arba su pačia nekomplektine transporto priemone, 2 dalyje nurodytas prašymas taip pat pateikiamas patvirtinimo institucijai, suteikusiai ES tipo patvirtinimą šiai sistemai, komponentui, atskiram techniniam mazgui arba nekomplektinei transporto priemonei.
Išbraukta.
Pakeitimas 232
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 5 dalis
5.   Gavusi 1–4 dalyse nurodytą prašymą patvirtinimo institucija, suteikusi ES tipo patvirtinimą, atlieka su atitinkamomis transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais arba atskirais techniniais mazgais susijusį vertinimą, atsižvelgdama į visus šiame reglamente nustatytus reikalavimus. Patvirtinimo institucija taip pat patikrina duomenis, kuriais remiantis buvo suteiktas patvirtinimas. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai visapusiškai bendradarbiauja su patvirtinimo institucija.
Išbraukta.
Pakeitimas 233
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 6 dalis
6.   Patvirtinimo institucijai, suteikusiai transporto priemonei, sistemai, komponentui arba atskiram techniniam mazgui ES tipo patvirtinimą, nustačius neatitiktį, patvirtinimo institucija nedelsdama pareikalauja atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo imtis visų reikiamų taisomųjų priemonių, kad transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas atitiktų reikalavimus, o prireikus ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo dienos, imasi 53 straipsnio 1 dalyje nurodytų priemonių.
Išbraukta.
Pakeitimas 234
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 7 dalis
7.   Pagal 53 straipsnio 1 dalį ribojamųjų priemonių besiimančios nacionalinės valdžios institucijos nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.
Išbraukta.
Pakeitimas 235
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa
Jeigu per vieną mėnesį nuo pranešimo apie ribojamąsias priemones, kurių pagal 53 straipsnio 1 dalį ėmėsi patvirtinimo institucija arba rinkos priežiūros institucija, viena valstybė narė pateikė prieštaravimą dėl ribojamosios priemonės, apie kurią pranešta, arba jei Komisija pagal 9 straipsnio 5 dalį nustato neatitiktį, Komisija nedelsdama pasikonsultuoja su valstybėmis narėmis ir susijusiu (-ais) ekonominės veiklos vykdytoju (-ais) ir konkrečiai tipo patvirtinimo suteikusia tipo patvirtinimo institucija ir įvertina nacionalinę priemonę, kurios imtasi. Šio vertinimo pagrindu Komisija gali nuspręsti imtis 53 straipsnio 1 dalyje numatytų būtinų ribojamųjų priemonių priimdama įgyvendinimo aktus. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
Jeigu per vieną mėnesį nuo pranešimo apie patvirtinimo institucijos atsisakymą suteikti tipo patvirtinimą ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija pareiškė prieštaravimą, Komisija nedelsdama konsultuojasi su valstybėmis narėmis ir ypač su tipo patvirtinimą suteikusia patvirtinimo institucija ir atitinkamais ekonominės veiklos vykdytojais.
Pakeitimas 236
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 8 a dalis (nauja)
8a.   To vertinimo pagrindu Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose pateikiamas jos sprendimas, ar pagal 1 dalį priimtas atsisakymas suteikti ES tipo patvirtinimą yra pagrįstas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 87 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 237
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 8 b dalis (nauja)
8b.   Kai Komisija, atlikusi 9 straipsnyje nurodytus patikrinimus, nustato, kad suteiktas tipo patvirtinimas neatitinka šio reglamento, ji nedelsdama konsultuojasi su valstybėmis narėmis ir ypač su tipo patvirtinimą suteikusia patvirtinimo institucija ir atitinkamais ekonominės veiklos vykdytojais. Po tokių konsultacijų Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose pateikiamas jos sprendimas, ar suteiktas tipo patvirtinimas atitinka šį reglamentą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 87 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 238
Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 9 dalis
9.  Jei per vieną mėnesį nuo pranešimo apie ribojamąsias priemones, kurių imtasi pagal 53 straipsnio 1 dalį, nė viena valstybė narė arba Komisija nepareiškia prieštaravimo dėl valstybės narės taikytos ribojamosios priemonės, ši priemonė laikoma pagrįsta. Kitos valstybės narės užtikrina, kad dėl atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo būtų imamasi panašių ribojamųjų priemonių.
9.  Gaminių, kuriems taikomas reikalavimų neatitinkantis tipo patvirtinimas ir kurie jau pateikti rinkai, atveju taikomi 49–53 straipsniai.
Pakeitimas 239
Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnis
[...]
Išbraukta.
Pakeitimas 240
Pasiūlymas dėl reglamento
56 straipsnis
[...]
Išbraukta.
Pakeitimas 241
Pasiūlymas dėl reglamento
57 straipsnis
57 straipsnis
Išbraukta.
Bendrosios transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų susigrąžinimo nuostatos
1.   Gamintojas, kuriam buvo suteiktas visos transporto priemonės tipo patvirtinimas ir kuris yra įpareigotas susigrąžinti transporto priemones pagal šio reglamento 12 straipsnio 1 dalį, 15 straipsnio 1 dalį, 17 straipsnio 2 dalį, 49 straipsnio 1 dalį, 49 straipsnio 6 dalį, 51 straipsnio 4 dalį, 52 straipsnio 1 dalį ir 53 straipsnio 1 dalį arba Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį, nedelsdamas informuoja apie tai visos transporto priemonės patvirtinimą suteikusią patvirtinimo instituciją.
2.   Sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų gamintojas, kuriam buvo suteiktas ES tipo patvirtinimas ir kuris yra įpareigotas susigrąžinti sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus pagal šio reglamento 12 straipsnio 1 dalį, 15 straipsnio 1 dalį, 17 straipsnio 2 dalį, 49 straipsnio 1 dalį, 49 straipsnio 6 dalį, 51 straipsnio 4 dalį, 52 straipsnio 1 dalį ir 53 straipsnio 1 dalį arba Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį, nedelsdamas informuoja ES tipo patvirtinimą suteikusią patvirtinimo instituciją.
3.   Gamintojas tipo patvirtinimą suteikusiai patvirtinimo institucijai pasiūlo tinkamus taisomuosius veiksmus, kad transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai atitiktų reikalavimus ir atitinkamai būtų pašalintas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnyje nurodytas didelis pavojus.
Patvirtinimo institucija atlieka vertinimą siekdama patikrinti, ar pasiūlytų taisomųjų veiksmų pakanka ir ar jų imamasi laiku, ir nedelsdama praneša apie šiuos jos patvirtintus veiksmus kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir Komisijai.
Pakeitimas 242
Pasiūlymas dėl reglamento
58 straipsnis
[...]
Išbraukta.
Pakeitimas 243
Pasiūlymas dėl reglamento
59 straipsnis
59 straipsnis
Išbraukta.
Ekonominės veiklos vykdytojų teisė būti išklausytiems, pranešimas apie sprendimus ir galimas taisomąsias priemones
1.   Išskyrus atvejus, kai reikia imtis skubių veiksmų siekiant pašalinti didelę grėsmę žmonių sveikatai, saugai ir aplinkai, prieš valstybių narių nacionalinėms institucijoms imantis bet kokių priemonių pagal 49–58 straipsnius atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui turi būti suteikta galimybė pareikšti pastabas nacionalinei institucijai per tinkamą laiką.
Jeigu veiksmų imamasi neišklausius ekonominės veiklos vykdytojo, jam kuo greičiau suteikiama pirma pasitaikiusi galimybė pareikšti savo nuomonę, o tada nacionalinė institucija priemonę iškart persvarsto .
2.   Dėl bet kurios priemonės, priimtos nacionalinių institucijų, nurodomi tikslūs motyvai, kuriais ji pagrįsta.
Jeigu priemonė skirta konkrečiam ekonominės veiklos vykdytojui, apie tai nedelsiant pranešama atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui, ir kartu jis informuojamas apie teisių gynimo priemones, kuriomis galima pasinaudoti pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus, ir laikotarpį, per kurį galima pasinaudoti šiomis priemonėmis.
Kai priemonė yra bendro pobūdžio, ji atitinkamai paskelbiama nacionaliniame oficialiajame leidinyje arba jį atitinkančiame dokumente.
3.   Visos priemonės, kurių imasi nacionalinės institucijos, turi būti skubiai atšauktos arba keičiamos iškart po to, kai ekonominės veiklos vykdytojas įrodo, kad imtasi veiksmingų taisomųjų veiksmų.
Pakeitimas 244
Pasiūlymas dėl reglamento
60 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Šiame deleguotajame akte nurodomos privalomo JT EEK taisyklės arba jos pakeitimų taikymo datos ir, jei taikoma, pereinamojo laikotarpio nuostatos.
Tame deleguotajame akte nurodomos privalomo JT EEK taisyklės arba jos pakeitimų taikymo datos ir pateikiamos pereinamojo laikotarpio nuostatos, jei jos tinkamos, ypač transporto priemonės tipo patvirtinimo, pirmojo registravimo ir eksploatacijos pradžios ir sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tiekimo rinkai tikslais, jei taikoma.
Pakeitimas 245
Pasiūlymas dėl reglamento
63 straipsnio 1 dalis
1.  Gamintojas neteikia su šiame reglamente arba pagal šį reglamentą priimtuose deleguotuosiuose arba įgyvendinimo aktuose nurodytais transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo duomenimis susijusios techninės informacijos, kuri skirtųsi nuo patvirtinimo institucijos patvirtinto tipo informacijos.
1.  Gamintojas neteikia su šiame reglamente, pagal šį reglamentą priimtuose deleguotuosiuose ar įgyvendinimo aktuose arba IV priede išvardytuose norminiuose aktuose nurodytais transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo duomenimis susijusios techninės informacijos, kuri skiriasi nuo patvirtinimo institucijos patvirtinto tipo informacijos.
Pakeitimas 246
Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Gamintojai nepriklausomiems veiklos vykdytojams suteikia neribotą standartizuotą prieigą prie transporto priemonės OBD informacijos, diagnostinės ir kitos įrangos, priemonių, įskaitant susijusią programinę įrangą, ir transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos.
Gamintojai nepriklausomiems veiklos vykdytojams suteikia neribotą, standartizuotą ir nediskriminacinę prieigą prie transporto priemonės OBD informacijos, diagnostinės ir kitos įrangos, priemonių, įskaitant išsamias naudojamos programinės įrangos nuorodas ir prieinamus atsisiuntimus, taip pat transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos. Informacija teikiama lengvai prieinamu ir automatizuotai nuskaitomu būdu bei elektroniniu būdu apdorojamais duomenų rinkiniais. Nepriklausomi veiklos vykdytojai turi prieigą prie nuotolinės diagnostikos paslaugų, kurias naudoja gamintojai ir įgalioti prekiautojai bei remonto paslaugų teikėjai.
Pakeitimas 247
Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa
Transporto priemonės OBD ir remonto bei priežiūros informacija standartiniu formatu pateikiama gamintojų interneto svetainėse, o jei dėl informacijos pobūdžio to padaryti negalima – kita tinkama forma. Svarbu, kad ši prieiga būtų suteikiama be diskriminacijos, palyginti su įgaliotiesiems prekiautojams ir remonto paslaugų teikėjams suteikta informacija arba prieiga.
Transporto priemonės OBD ir remonto bei priežiūros informacija standartiniu formatu pateikiama gamintojų interneto svetainėse, o jei dėl informacijos pobūdžio to padaryti negalima – kita tinkama forma. Nepriklausomiems veiklos vykdytojams (išskyrus remonto paslaugų teikėjus) informacija taip pat teikiama automatizuoto nuskaitymo formatu, kad būtų galima lengvai apdoroti elektroniniu būdu, naudojant visuotinai prieinamus IT įrankius ir programinę įrangą, ir kad ją naudodami nepriklausomi veiklos vykdytojai galėtų vykdyti su jų verslu susijusias užduotis atsarginių dalių tiekimo grandinėje.
Pakeitimas 248
Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   Transporto priemonių OBD, diagnostikos, remonto ir priežiūros tikslais tiesioginis transporto priemonės duomenų transliavimas turi būti vykdomas per standartizuotą jungtį, kaip nurodyta JT reglamento Nr. 83 XI priedo, 1 priedėlio 6.5.1.4 dalyje ir JT reglamento Nr. 49 9B priede.
Pakeitimas 249
Pasiūlymas dėl reglamento
65 straipsnio 10 dalis
10.  Siekiant atsižvelgti į techninius ir reguliavimo pokyčius arba užkirsti kelią piktnaudžiavimui, Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atnaujinant reikalavimus, susijusius su prieiga prie transporto priemonės OBD ir remonto bei techninės priežiūros informacijos, taip pat priimant ir integruojant 2 ir 3 dalyse nurodytus standartus, būtų iš dalies keičiamas ir papildomas XVIII priedas.
10.  Siekiant atsižvelgti į techninius ir reguliavimo pokyčius arba užkirsti kelią piktnaudžiavimui, Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atnaujinant reikalavimus, susijusius su prieiga prie transporto priemonės OBD ir remonto bei techninės priežiūros informacijos, taip pat priimant ir integruojant 2 ir 3 dalyse nurodytus standartus, būtų iš dalies keičiamas ir papildomas XVIII priedas. Be to, Komisija pagal 88 straipsnį toliau suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus iš dalies pakeisti šį reglamentą parengiant XVIIIA priedą, kad būtų išspręstas skaitmeninio keitimosi duomenimis technologinės pažangos naudojant bevielį tinklą klausimas ir taip nepriklausomiems veiklos vykdytojams atitinkamai būtų užtikrinta nuolatinė tiesioginė prieiga prie transporto priemonės vidaus duomenų ir išteklių, o techniniu dizainu būtų užtikrintas konkurencinis neutralumas.
Pakeitimas 250
Pasiūlymas dėl reglamento
66 straipsnio 2 dalis
2.  Galutinis gamintojas atsako už informacijos apie visą transporto priemonę teikimą nepriklausomiems veiklos vykdytojams.
2.  Daugiaetapio tipo patvirtinimo atveju galutinis gamintojas atsako už tai, kad būtų suteikta prieiga prie transporto priemonės OBD sistemos ir jos remonto ir techninės priežiūros informacijos, susijusios su jo gamybos etapu ar etapais ir sąsaja su ankstesniu etapu ar etapais.
Pakeitimas 251
Pasiūlymas dėl reglamento
67 straipsnio 1 dalis
1.  Gamintojas gali imti pagrįstus ir proporcingus mokesčius už prieigą prie transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos, kuri nėra 65 straipsnio 8 dalyje nurodyti įrašai. Šiais mokesčiais neturi būti varžoma prieiga prie šios informacijos, neatsižvelgiant į tai, kiek nepriklausomi veiklos vykdytojai ja naudojasi.
1.  Gamintojas gali imti pagrįstus ir proporcingus mokesčius už prieigą prie transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos, kuri nėra 65 straipsnio 9 dalyje nurodyti įrašai. Šiais mokesčiais neturi būti varžoma prieiga prie šios informacijos, neatsižvelgiant į tai, kiek nepriklausomi veiklos vykdytojai ja naudojasi.
Pakeitimas 252
Pasiūlymas dėl reglamento
69 straipsnio 3 dalis
3.  Jei nepriklausomas veiklos vykdytojas arba nepriklausomiems ekonominės veiklos vykdytojams atstovaujanti verslo asociacija pateikia patvirtinimo institucijai skundą dėl to, kad gamintojas nesilaikė 65–70 straipsnių, patvirtinimo institucija, siekdama patikrinti gamintojo atitiktį, atlieka auditą.
3.  Jei nepriklausomas veiklos vykdytojas arba nepriklausomiems ekonominės veiklos vykdytojams atstovaujanti verslo asociacija pateikia patvirtinimo institucijai skundą dėl to, kad gamintojas nesilaikė 65–70 straipsnių, patvirtinimo institucija, siekdama patikrinti gamintojo atitiktį, atlieka auditą. Patvirtinimo institucija prašo transporto priemonės tipo patvirtinimą suteikusios patvirtinimo institucijos išnagrinėti skundą, o transporto priemonės gamintojo – pateikti įrodymų, kad jo sistema atitinka Reglamentą. Apie to tyrimo rezultatus nacionalinei patvirtinimo institucijai ir atitinkamam nepriklausomam veiklos vykdytojui arba verslo asociacijai pranešama per tris mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos.
Pakeitimas 253
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 1 dalis
1.  Pagal 7 straipsnio 3 dalį valstybės narės paskirta tipo patvirtinimo institucija (toliau – tipo patvirtinimo institucija) atsako už techninių tarnybų, atitinkamais atvejais įskaitant šių techninių tarnybų subrangovus ir patronuojamąsias įmones, vertinimą, paskyrimą, paskelbimą ir stebėseną.
1.  Pagal 7 straipsnio 3 dalį valstybės narės paskirta tipo patvirtinimo institucija arba akreditavimo įstaiga pagal Reglamentą (EB) Nr. 765/2008 (toliau jos kartu vadinamos skiriančiąja įstaiga) atsako už techninių tarnybų atitinkamoje valstybėje narėje, įskaitant, atitinkamais atvejais, šių techninių tarnybų subrangovus ir patronuojamąsias įmones, vertinimą, paskyrimą, paskelbimą ir stebėseną.
Pakeitimas 254
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 2 dalis
2.  Tipo patvirtinimo institucija yra įsteigta, yra organizuota ir veikia taip, kad būtų užtikrintas jos objektyvumas ir nešališkumas ir būtų išvengta bet kokių interesų konfliktų su techninėmis tarnybomis.
2.  Skiriančioji įstaiga yra įsteigiama, organizuojama ir veikia taip, kad būtų užtikrintas jos objektyvumas ir nešališkumas ir būtų išvengta bet kokių interesų konfliktų su techninėmis tarnybomis.
Pakeitimas 255
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 3 dalis
3.  Tipo patvirtinimo institucija yra organizuota taip, kad techninės tarnybos paskelbimą atlieka kiti darbuotojai nei tie, kurie atliko tos techninės tarnybos vertinimą.
3.  Skiriančioji įstaiga yra organizuota taip, kad techninės tarnybos paskelbimą atlieka kiti darbuotojai nei tie, kurie atliko tos techninės tarnybos vertinimą.
Pakeitimas 256
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 4 dalis
4.  Tipo patvirtinimo institucija nevykdo jokios veiklos, kurią vykdo techninės tarnybos, ir neteikia konsultavimo paslaugų komerciniu ar konkurenciniu pagrindu.
4.  Skiriančioji įstaiga nevykdo jokios veiklos, kurią vykdo techninės tarnybos, ir neteikia konsultavimo paslaugų komerciniu ar konkurenciniu pagrindu.
Pakeitimas 257
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 5 dalis
5.  Tipo patvirtinimo institucija saugo informacijos, kurią gauna, konfidencialumą.
5.  Skiriančioji įstaiga saugo informacijos, kurią gauna, konfidencialumą.
Pakeitimas 258
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 6 dalis
6.  Tipo patvirtinimo institucijoje turi būti pakankamai kompetentingų darbuotojų, galinčių tinkamai atlikti šiuo reglamentu numatytas užduotis.
6.  Skiriančiojoje įstaigoje turi būti pakankamai kompetentingų darbuotojų, galinčių tinkamai atlikti šiuo reglamentu nustatytas užduotis.
Pakeitimas 259
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 8 dalys
8.   Kas dvejus metus tipo patvirtinimo instituciją tarpusavio peržiūros būdu peržiūri dvi kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijos.
Išbraukta.
Valstybės narės parengia metinį planą, skirtą tarpusavio peržiūrai, užtikrinant tinkamą rotaciją dėl peržiūros ir peržiūrėtų tipo patvirtinimo institucijų, ir pateikia jį Komisijai.
Tarpusavio peržiūra apima apsilankymą vietoje pas vertinamos institucijos atsakomybės sričiai priklausančią techninę tarnybą. Komisija gali dalyvauti peržiūroje ir spręsti dėl savo dalyvavimo remdamasi rizikos vertinimo analize.
Pakeitimas 260
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 9 dalis
9.   Tarpusavio peržiūros rezultatai pranešami visoms valstybėms narėms ir Komisijai, o rezultatų santrauka viešai skelbiama. Jie aptariami pagal 10 straipsnį įsteigtame forume remiantis Komisijos atliktu šių rezultatų įvertinimu ir pateikiama rekomendacijų.
Išbraukta.
Pakeitimas 261
Pasiūlymas dėl reglamento
71 straipsnio 10 dalis
10.   Valstybė narė Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia informaciją apie tai, ko ji ėmėsi, kad įgyvendintų tarpusavio peržiūros ataskaitos rekomendacijas.
Išbraukta.
Pakeitimas 262
Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 1 dalies b punktas
b)  B kategorija – šiame reglamente ir IV priede išvardytuose aktuose nurodytų bandymų priežiūra, jei šie bandymai atliekami gamintojo arba trečiosios šalies patalpose;
b)  B kategorija – šiame reglamente ir IV priede išvardytuose aktuose nurodytų bandymų, įskaitant bandymų paruošimą, priežiūra, jei šie bandymai atliekami gamintojo arba trečiosios šalies patalpose; bandymų parengimą ir priežiūrą atlieka techninės tarnybos priežiūros pareigūnas;
Pakeitimas 263
Pasiūlymas dėl reglamento
72 straipsnio 3 dalis
3.  Techninė tarnyba įsteigiama pagal valstybės narės nacionalinės teisės aktus ir turi teisinį subjektiškumą, nebent ji yra 76 straipsnyje nurodyta akredituota gamintojo vidaus techninė tarnyba.
3.  Techninė tarnyba įsteigiama pagal valstybės narės nacionalinės teisės aktus ir turi teisinį subjektiškumą, nebent ji yra tipo patvirtinimo institucijai priklausanti techninė tarnyba arba 76 straipsnyje nurodyta akredituota gamintojo vidaus techninė tarnyba.
Pakeitimas 264
Pasiūlymas dėl reglamento
73 straipsnio 5 dalis
5.  Techninės tarnybos darbuotojai saugo profesines paslaptis, susijusias su visa informacija, gaunama atliekant užduotis pagal šį reglamentą, išskyrus patvirtinimo institucijai teikiamą informaciją arba Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose numatytus atvejus.
5.  Techninės tarnybos darbuotojai saugo profesines paslaptis, susijusias su visa informacija, gaunama atliekant užduotis pagal šį reglamentą, išskyrus skiriančiajai institucijai teikiamą informaciją arba Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose numatytus atvejus.
Pakeitimas 265
Pasiūlymas dėl reglamento
74 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
1.  Techninė tarnyba turi būti pajėgi vykdyti visą veiklą, kuriai ji prašo būti paskirta pagal 72 straipsnio 1 dalį. Ji tipo patvirtinimo institucijai įrodo, kad atitinka visas šias sąlygas:
1.  Techninė tarnyba turi būti pajėgi vykdyti visą veiklą, kuriai ji prašo būti paskirta pagal 72 straipsnio 1 dalį. Ji skiriančiajai institucijai arba, akreditavimo atveju, nacionalinei akreditavimo įstaigai įrodo, kad atitinka visas šias sąlygas:
Pakeitimas 266
Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 1 dalis
1.  Techninės tarnybos, gavusios skiriančiosios tipo patvirtinimo institucijos sutikimą, gali samdyti subrangovą ir pavesti jam kai kurių kategorijų veiklą, kuriai jos paskirtos pagal 72 straipsnio 1 dalį, arba pavesti vykdyti šią veiklą pavaldžiai įstaigai.
1.  Techninės tarnybos, gavusios skiriančiosios institucijos arba, akreditavimo atveju, nacionalinės akreditavimo įstaigos sutikimą, gali samdyti subrangovą ir pavesti jam kai kurių kategorijų veiklą, kuriai jos paskirtos pagal 72 straipsnio 1 dalį, arba pavesti vykdyti šią veiklą pavaldžiai įstaigai.
Pakeitimas 267
Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 2 dalis
2.  Jei techninė tarnyba paveda vykdyti konkrečias tų kategorijų veiklos, kuriai ji paskirta, užduotis subrangovui arba paveda šias užduotis vykdyti pavaldžiai įstaigai, ji užtikrina, kad subrangovas arba pavaldi įstaiga atitiktų 73 ir 74 straipsniuose nustatytus reikalavimus, ir informuoja apie tai tipo patvirtinimo instituciją.
2.  Jei techninė tarnyba paveda vykdyti konkrečias tų kategorijų veiklos, kuriai ji paskirta, užduotis subrangovui arba paveda šias užduotis vykdyti pavaldžiai įstaigai, ji užtikrina, kad subrangovas arba pavaldi įstaiga atitiktų 73 ir 74 straipsniuose nustatytus reikalavimus, ir informuoja apie tai skiriančiąją instituciją arba, akreditavimo atveju, nacionalinę akreditavimo įstaigą.
Pakeitimas 268
Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 4 dalis
4.  Techninės tarnybos saugo atitinkamus subrangovo arba pavaldžios įstaigos kvalifikacijos ir jos atliktų užduočių vertinimo dokumentus, kad galėtų juos pateikti tipo patvirtinimo institucijai.
4.  Techninės tarnybos saugo atitinkamus subrangovo arba pavaldžios įstaigos kvalifikacijos ir jos atliktų užduočių vertinimo dokumentus, kad galėtų juos pateikti skiriančiajai institucijai arba, akreditavimo atveju, nacionalinei akreditavimo įstaigai.
Pakeitimas 269
Pasiūlymas dėl reglamento
75 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.   Tipo patvirtinimo institucijai pranešama apie techninių tarnybų subrangovus, o jų pavardes (pavadinimus) paskelbia Komisija.
Pakeitimas 270
Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
ca)   pagal 80 straipsnį atliekamas jos auditas, išskyrus tai, kad visame tekste vietoj „tipo patvirtinimo institucijos“ rašoma „bendras auditorių komitetas“, ir atsižvelgiant į tai ji atlieka užduotis; auditas parodo, kad laikomasi a, b ir c punktų;
Pakeitimas 271
Pasiūlymas dėl reglamento
76 straipsnio 3 dalis
3.  Taikant 78 straipsnį, apie gamintojo vidaus techninę tarnybą Komisijai pranešti nereikia, bet tipo patvirtinimo institucijos prašymu informaciją apie akreditaciją pateikia gamintojas, kurio padalinys yra toji techninė tarnyba, arba nacionalinė akreditacijos įstaiga.
3.  Apie gamintojo vidaus techninę tarnybą pranešama Komisijai pagal 78 straipsnį.
Pakeitimas 272
Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio -1 dalis (nauja)
—  1. Paraišką teikianti techninė tarnyba valstybės narės, kurioje ji prašo būti paskirta, tipo patvirtinimo institucijai pateikia oficialų prašymą pagal V priedo 2 priedėlio 4 dalį. Veikla, kuriai paraišką teikianti techninė tarnyba prašo būti paskirta, turi būti nurodoma prašyme pagal 72 straipsnio 1 dalį.
Pakeitimas 273
Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Prieš paskirdama techninę tarnybą, tipo patvirtinimo institucija ją įvertina pagal vertinimo kontrolinį sąrašą, apimantį bent jau V priedo 2 priedėlyje išvardytus reikalavimus. Šis įvertinimas apima ir paraišką teikiančios techninės tarnybos, o atitinkamais atvejais ir jos patronuojamųjų įmonių arba subrangovų, esančių Sąjungoje arba už jos ribų, patalpų vertinimą vietoje.
Prieš tipo patvirtinimo institucijai paskiriant techninę tarnybą, tipo patvirtinimo institucija arba 71 straipsnio 1 dalyje nurodyta akreditavimo įstaiga ją įvertina pagal suderintą vertinimo kontrolinį sąrašą, apimantį bent jau V priedo 2 priedėlyje išvardytus reikalavimus. Šis įvertinimas apima ir paraišką teikiančios techninės tarnybos, o atitinkamais atvejais ir jos patronuojamųjų įmonių arba subrangovų, esančių Sąjungoje arba už jos ribų, patalpų vertinimą vietoje.
Pakeitimas 274
Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Ne mažiau kaip dviejų kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijų atstovai, savo veiksmus derindami su valstybės narės, kurioje įsteigta paraišką teikianti techninė tarnyba, tipo patvirtinimo institucija ir dirbdami su Komisijos atstovu, sudaro bendrą vertinimo grupę ir dalyvauja paraišką teikiančios techninės tarnybos vertinime, įskaitant vertinimą vietoje. Valstybės narės, kurioje įsisteigusi paraišką teikianti techninė tarnyba, skiriančioji tipo patvirtinimo institucija šiems atstovams laiku suteikia prieigą prie dokumentų, reikalingų paraišką teikiančiai techninei tarnybai įvertinti.
1b.   Tais atvejais, kai vertinimą atlieka tipo patvirtinimo institucija, Komisijos atstovas dalyvauja bendros vertinimo grupės darbe kartu su skiriančiąja institucija, kuri atlieka paraišką teikiančios techninės tarnybos vertinimą, įskaitant vertinimą vietoje. Kad galėtų atlikti šią užduotį, Komisija pasitelkia nepriklausomus auditorius, kurie po atviro konkurso pasamdomi kaip trečioji šalis. Auditoriai savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nešališkai. Auditoriai laikosi slaptumo, kad pagal taikytinus teisės aktus apsaugotų komercines paslaptis. Valstybės narės teikia visą būtiną pagalbą, dokumentus ir paramą, kurios prašo auditoriai, kad jie galėtų atlikti savo pareigas. Valstybės narės užtikrina, kad auditoriai galėtų patekti į visas patalpas ar patalpų dalis ir turėtų prieigą prie informacijos, įskaitant kompiuterines sistemas ir programinę įrangą, tiesiogiai susijusią su jų pareigų vykdymu.
(77 straipsnio pradžioje pakeista dalių tvarka ir jos pernumeruotos)
Pakeitimas 275
Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.   Tais atvejais, kai vertinimą atlieka akreditavimo įstaiga, paraišką teikianti techninė tarnyba tipo patvirtinimo institucijai pateikia galiojantį akreditavimo liudijimą ir atitinkamą vertinimo ataskaitą, įrodančią, kad vykdydama veiklą, kuriai paraišką teikianti techninė tarnyba prašo būti paskirta, ji laikosi V priedo 2 priedėlyje nustatytų reikalavimų.
(77 straipsnio pradžioje pakeista dalių tvarka ir jos pernumeruotos)
Pakeitimas 276
Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 1 c dalis (nauja)
1c.   Kai techninė tarnyba prašo, kad ją paskirtų kelios tipo patvirtinimo institucijos pagal 78 straipsnio 3 dalį, vertinimas atliekamas tik vieną kartą, su sąlyga, kad tas vertinimas apima su techninės tarnybos paskyrimu susijusią veiklą.
(77 straipsnio pradžioje pakeista dalių tvarka ir jos pernumeruotos)
Pakeitimas 277
Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 5 dalis
5.  Valstybės narės Komisijai praneša tipo patvirtinimo institucijos atstovų, į kuriuos derėtų kreiptis dėl kiekvieno bendro vertinimo, vardus ir pavardes.
5.  Valstybės narės Komisijai praneša skiriančiosios institucijos atstovų, į kuriuos derėtų kreiptis dėl kiekvieno bendro vertinimo, vardus ir pavardes.
Pakeitimas 278
Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa
Tipo patvirtinimo institucija Komisijai ir kitų valstybių narių skiriančiosioms institucijoms praneša apie vertinimo ataskaitą su dokumentiniais įrodymais, susijusiais su techninės tarnybos kompetencija ir nustatyta tvarka, skirta reguliariai stebėti techninę tarnybą ir užtikrinti, kad ji toliau laikytųsi šio reglamento reikalavimų.
Skiriančioji institucija Komisijai ir kitų valstybių narių skiriančiosioms institucijoms praneša apie vertinimo ataskaitą su dokumentiniais įrodymais, susijusiais su techninės tarnybos kompetencija ir nustatyta tvarka, skirta techninei tarnybai reguliariai stebėti ir užtikrinti, kad ji toliau laikytųsi šio reglamento reikalavimų.
Pakeitimas 279
Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa
Be to, pranešančioji tipo patvirtinimo institucija pateikia įrodymų apie turimus kompetentingus darbuotojus techninės tarnybos stebėsenai atlikti pagal 71 straipsnio 6 dalį.
Be to, skiriančioji institucija, kuri praneša apie vertinimo ataskaitą, pateikia įrodymų apie turimus kompetentingus darbuotojus techninės tarnybos stebėsenai atlikti pagal 71 straipsnio 6 dalį.
Pakeitimas 280
Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 8 dalys
8.  Kitų valstybių narių ir Komisijos tipo patvirtinimo institucijos gali susipažinti su vertinimo ataskaita ir dokumentiniais įrodymais, užduoti klausimus arba iškelti problemas ir paprašyti papildomų dokumentinių įrodymų per vieną mėnesį nuo pranešimo apie vertinimo ataskaitą ir dokumentinius įrodymus.
8.  Kitų valstybių narių ir Komisijos skiriančiosios institucijos gali susipažinti su vertinimo ataskaita ir dokumentiniais įrodymais, užduoti klausimus arba iškelti problemas ir paprašyti papildomų dokumentinių įrodymų per vieną mėnesį nuo pranešimo apie vertinimo ataskaitą ir dokumentinius įrodymus.
Pakeitimas 281
Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 9 dalis
9.  Valstybės narės, kurioje įsisteigusi paraišką teikianti techninė tarnyba, tipo patvirtinimo institucija atsako į klausimus, iškeltas problemas ir papildomų dokumentinių įrodymų prašymus per keturias savaites nuo jų gavimo.
9.  Valstybės narės, kurioje įsisteigusi paraišką teikianti techninė tarnyba, skiriančioji institucija atsako į klausimus, iškeltas problemas ir papildomų dokumentinių įrodymų prašymus per keturias savaites nuo jų gavimo.
Pakeitimas 282
Pasiūlymas dėl reglamento
77 straipsnio 10 dalis
10.  Kitų valstybių narių ir Komisijos tipo patvirtinimo institucijos gali atskirai arba kartu pateikti rekomendacijų valstybės narės, kurioje įsisteigusi paraišką teikianti techninė tarnyba, tipo patvirtinimo institucijai, per keturias savaites nuo 9 dalyje nurodyto atsakymo gavimo. Priimdama sprendimą dėl techninės tarnybos paskyrimo, ta tipo patvirtinimo institucija atsižvelgia į rekomendacijas. Jeigu ta tipo patvirtinimo institucija nusprendžia nesivadovauti kitų valstybių narių arba Komisijos pateiktomis rekomendacijomis, ji per dvi savaites nuo sprendimo priėmimo nurodo to priežastis.
10.  Kitų valstybių narių ir Komisijos skiriančiosios institucijos gali atskirai arba kartu pateikti rekomendacijų valstybės narės, kurioje įsisteigusi paraišką teikianti techninė tarnyba, skiriančiajai institucijai per keturias savaites nuo 9 dalyje nurodyto atsakymo gavimo. Priimdama sprendimą dėl techninės tarnybos paskyrimo, ta skiriančioji institucija atsižvelgia į rekomendacijas. Jeigu ta skiriančioji institucija nusprendžia nesivadovauti kitų valstybių narių arba Komisijos pateiktomis rekomendacijomis, ji per dvi savaites nuo sprendimo priėmimo nurodo to priežastis.
Pakeitimas 283
Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
Per 28 dienas nuo paskelbimo pranešimo pateikimo valstybė narė ar Komisija gali pateikti rašytinių prieštaravimų, išdėstydamos savo argumentus dėl techninės tarnybos arba jos stebėsenos, kurią vykdo tipo patvirtinimo institucija. Jeigu kuri nors valstybė narė arba Komisija pateikia prieštaravimų, paskelbimo pranešimo galiojimas sustabdomas. Tokiu atveju Komisija pasikonsultuoja su susijusiomis šalimis ir įgyvendinimo aktu nusprendžia, ar paskelbimo pranešimo sustabdymą galima panaikinti, ar ne. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 87 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Per vieną mėnesį nuo pranešimo pateikimo valstybė narė ar Komisija gali pateikti rašytinių prieštaravimų, išdėstydamos savo argumentus dėl techninės tarnybos arba jos stebėsenos, kurią vykdo skiriančioji institucija. Jeigu kuri nors valstybė narė arba Komisija pateikia prieštaravimų, pranešimo galiojimas sustabdomas. Tokiu atveju Komisija pasikonsultuoja su susijusiais subjektais ir priima įgyvendinimo aktus, kad nuspręstų, ar pranešimo sustabdymą galima panaikinti, ar ne. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 87 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 284
Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 3 dalis
3.  Kelios tipo patvirtinimo institucijos gali paskirti tą pačią techninę tarnybą, o šių tipo patvirtinimo institucijų valstybės narės apie paskyrimą gali pranešti Komisijai, kad ir kokia (-ios) būtų veiklos, kurią techninė tarnyba turės vykdyti pagal 72 straipsnio 1 dalį, kategorija (-os).
3.  Kelios skiriančiosios institucijos gali paskirti tą pačią techninę tarnybą, o tų skiriančiųjų institucijų valstybės narės apie paskyrimą gali pranešti Komisijai, kad ir kokia (-ios) būtų veiklos, kurią techninė tarnyba turės vykdyti pagal 72 straipsnio 1 dalį, kategorija (-os).
Pakeitimas 285
Pasiūlymas dėl reglamento
78 straipsnio 4 dalis
4.  Jei kuriame nors iš IV priede nurodytų norminių aktų reikalaujama, kad tipo patvirtinimo institucija paskirtų specialią organizaciją arba kompetentingą įstaigą prie 72 straipsnio 1 dalies nurodytų veiklos kategorijų nepriskiriamai veiklai vykdyti, valstybė narė pateikia 1 dalyje nurodytą pranešimą.
4.  Jei kuriame nors iš IV priede nurodytų norminių aktų reikalaujama, kad skiriančioji institucija paskirtų specialią organizaciją arba kompetentingą įstaigą prie 72 straipsnio 1 dalies nurodytų veiklos kategorijų nepriskiriamai veiklai vykdyti, valstybė narė pateikia 1 dalyje nurodytą pranešimą.
Pakeitimas 286
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Jei tipo tvirtinimo institucija įsitikina arba buvo informuota, kad techninė tarnyba nebeatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, ši institucija atitinkamai apriboja paskyrimą, sustabdo jo galiojimą arba jį atšaukia, atsižvelgiant į šių reikalavimų neįvykdymo mastą.
Jei skiriančioji institucija įsitikina arba buvo informuota, kad techninė tarnyba nebeatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, ši institucija atitinkamai apriboja paskyrimą, sustabdo jo galiojimą arba jį atšaukia, atsižvelgiant į šių reikalavimų neįvykdymo mastą.
Pakeitimas 287
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Tipo patvirtinimo institucija nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie kiekvieną paskelbimo pranešimo galiojimo sustabdymą, apribojimą ar atsiėmimą.
Skiriančioji institucija nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie kiekvieną pranešimo galiojimo sustabdymą, apribojimą ar atsiėmimą.
Pakeitimas 288
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Tipo patvirtinimo institucija kitas tipo patvirtinimo institucijas ir Komisiją informuoja, jeigu techninės tarnybos neatitiktis daro poveikį tipo patvirtinimo sertifikatams, išduotiems remiantis techninės tarnybos, kuriai taikomas paskelbimo pranešimo pakeitimas, išduotomis patikrinimo ir bandymų ataskaitomis.
Skiriančioji institucija kitas skiriančiąsias institucijas ir Komisiją informuoja, jeigu techninės tarnybos neatitiktis daro poveikį tipo patvirtinimo liudijimams, išduotiems remiantis techninės tarnybos, kuriai taikomas pranešimo pakeitimas, išduotomis patikrinimo ataskaitomis ir bandymų protokolais.
Pakeitimas 289
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Per du mėnesius nuo tada, kai tipo patvirtinimo institucija pranešė apie paskelbimo pranešimo pakeitimus, tipo patvirtinimo įstaiga Komisijai ir kitoms tipo patvirtinimo institucijoms pateikia savo neatitikties išvadų ataskaitą. Jeigu to reikia užtikrinti rinkai jau pateiktų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų saugai, skiriančioji tipo patvirtinimo institucija nurodo susijusioms patvirtinimo institucijoms sustabdyti visų nepagrįstai išduotų liudijimų galiojimą arba per pagrįstą laikotarpį juos panaikinti.
Per du mėnesius po to, kai skiriančioji institucija pranešė apie pranešimo pakeitimus, ji Komisijai ir kitoms skiriančiosioms institucijoms pateikia savo išvadų dėl neatitikties ataskaitą. Jeigu to reikia užtikrinti rinkai jau pateiktų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų saugai, skiriančioji institucija nurodo susijusioms patvirtinimo institucijoms sustabdyti visų nepagrįstai išduotų liudijimų galiojimą arba per pagrįstą laikotarpį juos panaikinti.
Pakeitimas 290
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis
4.  Kiti techninės tarnybos, kurios atžvilgiu buvo sustabdytas, apribotas arba panaikintas paskelbimo pranešimas, išduotų patikrinimo ir bandymų ataskaitų pagrindu išduoti liudijimai lieka galioti šiomis aplinkybėmis:
4.  Techninės tarnybos, kurios atžvilgiu buvo sustabdytas, apribotas arba panaikintas pranešimas, išduotų patikrinimo ataskaitų ir bandymų protokolų pagrindu išduoti tipo patvirtinimo liudijimai lieka galioti šiomis aplinkybėmis:
Pakeitimas 291
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 4 dalies a punktas
a)  jeigu paskelbimo pranešimo galiojimas sustabdytas, su sąlyga, kad per tris mėnesius nuo sustabdymo tipo patvirtinimo sertifikatą išdavusi tipo patvirtinimo institucija kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijoms ir Komisijai raštu patvirtina, kad ji galiojimo sustabdymo laikotarpiu prisiima techninės tarnybos funkcijas;
a)  jeigu paskyrimo galiojimas sustabdytas, su sąlyga, kad per tris mėnesius nuo sustabdymo tipo patvirtinimo liudijimą išdavusi tipo patvirtinimo institucija kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijoms ir Komisijai raštu patvirtina, kad ji galiojimo sustabdymo laikotarpiu prisiima techninės tarnybos funkcijas;
Pakeitimas 292
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 4 dalies b punktas
b)  jeigu paskelbimo pranešimo galiojimas apribotas arba panaikintas – tris mėnesius nuo apribojimo arba panaikinimo. Liudijimus išdavusi tipo patvirtinimo institucija gali pratęsti liudijimų galiojimą tolesniems trijų mėnesių laikotarpiams maksimaliam bendram dvylikos mėnesių laikotarpiui, jeigu tuo laikotarpiu ji prisiima techninės tarnybos, kurios paskelbimo pranešimo galiojimas apribotas arba panaikintas, funkcijas.
b)  jeigu paskyrimo galiojimas apribotas arba panaikintas – tris mėnesius nuo apribojimo arba panaikinimo. Liudijimus išdavusi tipo patvirtinimo institucija gali pratęsti liudijimų galiojimą tolesniems trijų mėnesių laikotarpiams maksimaliam bendram dvylikos mėnesių laikotarpiui, jeigu tuo laikotarpiu ji prisiima techninės tarnybos, kurios pranešimo galiojimas apribotas arba panaikintas, funkcijas.
Pakeitimas 293
Pasiūlymas dėl reglamento
79 straipsnio 6 dalis
6.  Techninės tarnybos paskyrimas gali būti atnaujintas tik po to, kai tipo patvirtinimo institucija įsitikina, kad techninė tarnyba tebeatitinka šio reglamento reikalavimus. Šis vertinimas atliekamas pagal 77 straipsnyje nustatytą tvarką.
6.  Techninės tarnybos paskyrimas gali būti atnaujintas tik po to, kai skiriančioji institucija įsitikina, kad techninė tarnyba tebeatitinka šio reglamento reikalavimus. Šis vertinimas atliekamas pagal 77 straipsnyje nustatytą tvarką.
Pakeitimas 294
Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Tipo patvirtinimo institucija vykdo nuolatinę techninių tarnybų stebėseną, kad užtikrintų 72–76, 84–85 straipsniuose ir V priedo 2 priedėlyje nustatytų reikalavimų laikymąsi.
Skiriančioji institucija arba, akreditavimo atveju, nacionalinė akreditavimo įstaiga vykdo nuolatinę techninių tarnybų stebėseną, kad užtikrintų 72–76, 84–85 straipsniuose ir V priedo 2 priedėlyje nustatytų reikalavimų laikymąsi.
Pakeitimas 295
Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Paprašius, techninės tarnybos pateikia visą atitinkamą informaciją ir dokumentus, kurių reikia, kad tipo patvirtinimo institucija galėtų patikrinti, ar laikomasi tų reikalavimų.
Gavusios prašymą, techninės tarnybos pateikia visą atitinkamą informaciją ir dokumentus, kurių reikia, kad skiriančioji institucija arba, akreditavimo atveju, nacionalinė akreditavimo įstaiga galėtų patikrinti, ar laikomasi tų reikalavimų.
Pakeitimas 296
Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa
Techninės tarnybos nedelsdamos informuoja tipo patvirtinimo instituciją apie visus pasikeitimus, visų pirma susijusius su jų darbuotojais, priemonėmis, patronuojamosiomis įmonėmis arba subrangovais, kurie gali daryti poveikį 72–76, 84–85 straipsniuose ir V priedo 2 priedėlyje nustatytų reikalavimų laikymuisi arba jų galimybei vykdyti atitikties vertinimo uždavinius, susijusius su transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais ir atskirais techniniais mazgais, dėl kurių jos paskirtos.
Techninės tarnybos nedelsdamos informuoja skiriančiąją instituciją arba, akreditavimo atveju, nacionalinę akreditavimo įstaigą apie visus pasikeitimus, visų pirma susijusius su jų darbuotojais, priemonėmis, patronuojamosiomis įmonėmis arba subrangovais, kurie gali daryti poveikį 72–76, 84–85 straipsniuose ir V priedo 2 priedėlyje nustatytų reikalavimų laikymuisi arba jų galimybei vykdyti atitikties vertinimo uždavinius, susijusius su transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais ir atskirais techniniais mazgais, dėl kurių jos paskirtos.
Pakeitimas 297
Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Valstybės narės, kurioje įsisteigusi techninė tarnyba, tipo patvirtinimo institucija užtikrina, kad techninė tarnyba vykdytų 2 dalyje nustatytą prievolę, išskyrus jei yra teisėta priežastis to nedaryti.
Valstybės narės, kurioje įsisteigusi techninė tarnyba, skiriančioji institucija užtikrina, kad techninė tarnyba vykdytų 2 dalyje nustatytą pareigą, nebent esama teisėtos priežasties to nedaryti.
(Komisijos pasiūlyme neteisingai sunumeruota; yra dvi dalys, kurių numeris „3“.)
Pakeitimas 298
Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa
Techninė tarnyba arba tipo patvirtinimo institucija gali reikalauti, kad bet kokia informacija, perduota kitos valstybės narės institucijoms arba Komisijai, būtų laikoma konfidencialia.
Techninė tarnyba arba skiriančioji institucija gali reikalauti, kad bet kokia informacija, perduota kitos valstybės narės institucijoms arba Komisijai, būtų laikoma konfidencialia.
(Komisijos pasiūlyme neteisingai sunumeruota; yra dvi dalys, kurių numeris „3“.)
Pakeitimas 299
Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
Ne rečiau kaip kas 30 mėnesių tipo patvirtinimo institucija įvertina, ar kiekviena jos atsakomybės sričiai priklausanti techninė tarnyba tebetenkina 72–76, 84–85 straipsniuose ir V priedo 2 priedėlyje nustatytus reikalavimus. Šis vertinimas apima apsilankymą vietoje pas kiekvieną jos atsakomybės sričiai priklausančią techninę tarnybą.
Ne rečiau kaip kas treji metai skiriančioji institucija įvertina, ar kiekviena jos atsakomybės sričiai priklausanti techninė tarnyba tebetenkina 72–76, 84–85 straipsniuose ir V priedo 2 priedėlyje nustatytus reikalavimus, ir pateikia tą vertinimą atsakingai valstybei narei. Šį vertinimą atlieka bendra vertinimo grupė, paskirta laikantis 77 straipsnio 1–4 dalyse aprašytos procedūros. Vertinimas apima apsilankymą vietoje pas kiekvieną jos atsakomybės sričiai priklausančią techninę tarnybą.
(Komisijos pasiūlyme neteisingai sunumeruota; yra dvi dalys, kurių numeris „3“.)
Pakeitimas 300
Pasiūlymas dėl reglamento
80 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Per du mėnesius nuo šio techninės tarnybos vertinimo užbaigimo valstybės narės apie šią stebėsenos veiklą atsiskaito Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Šioje ataskaitoje pateikiama vertinimo santrauka, kuri skelbiama viešai.
Vertinimo rezultatai perduodami visoms valstybėms narėms ir Komisijai, o rezultatų santrauka skelbiama viešai. Jie aptariami remiantis 10 straipsniu įsteigtame Forume.
(Komisijos pasiūlyme neteisingai sunumeruota; yra dvi dalys, kurių numeris „3“.)
Pakeitimas 301
Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Komisija tiria visus atvejus, kai ji yra informuojama apie abejones techninės tarnybos kompetencija arba techninės tarnybai pagal šį reglamentą taikomų reikalavimų ir jai priskirtų prievolių nuolatiniu laikymusi. Ji gali pradėti tokius tyrimus ir savo iniciatyva.
Komisija, bendradarbiaudama su atitinkamos valstybės narės tipo patvirtinimo institucija, tiria visus atvejus, kai ji yra informuojama apie abejones techninės tarnybos kompetencija arba techninei tarnybai pagal šį reglamentą taikomų reikalavimų ir jai priskirtų pareigų nuolatiniu laikymusi. Ji gali pradėti tokius tyrimus ir savo iniciatyva.
Pakeitimas 302
Pasiūlymas dėl reglamento
81 straipsnio 2 dalis
2.  Vykdydama 1 dalyje nurodytą tyrimą Komisija pasikonsultuoja su valstybės narės, kurioje įsisteigusi techninė tarnyba, tipo patvirtinimo institucija. Tos valstybės narės tipo patvirtinimo institucija pateikia Komisijai jos prašymu visą reikšmingą informaciją, susijusią su atitinkamos techninės tarnybos darbu ir atitiktimi nepriklausomumo ir kompetencijos reikalavimams.
2.  Vykdydama 1 dalyje nurodytą tyrimą Komisija bendradarbiauja su valstybės narės, kurioje įsisteigusi techninė tarnyba, tipo patvirtinimo institucija. Tos valstybės narės tipo patvirtinimo institucija pateikia Komisijai jos prašymu visą reikšmingą informaciją, susijusią su atitinkamos techninės tarnybos darbu ir atitiktimi nepriklausomumo ir kompetencijos reikalavimams.
Pakeitimas 303
Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 4 dalis
4.  Šį pasikeitimą informaciją koordinuoja 10 straipsnyje nurodytas forumas.
4.  Apsikeitimą informacija koordinuoja remiantis 10 straipsniu įsteigtas Forumas.
Pakeitimas 304
Pasiūlymas dėl reglamento
83 straipsnio 1 dalis
1.  Tais atvejais, kai techninės tarnybos skyrimas grindžiamas akreditavimu, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 765/2008, valstybės narės užtikrina, kad nacionalinę akreditavimo įstaigą, kuri suteikė akreditaciją konkrečiai techninei tarnybai, tipo patvirtinimo institucija informuotų apie pranešimus apie incidentus ir suteiktų kitą informaciją, susijusią su techninės tarnybos atsakomybei tenkančiais klausimais, kai tokia informacija gali būti svarbi vertinant techninės tarnybos veiklą.
1.  Tais atvejais, kai techninės tarnybos skyrimas taip pat grindžiamas akreditavimu, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 765/2008, valstybės narės užtikrina, kad nacionalinę akreditavimo įstaigą, kuri suteikė akreditaciją konkrečiai techninei tarnybai, tipo patvirtinimo institucija informuotų apie pranešimus apie incidentus ir suteiktų kitą informaciją, susijusią su techninės tarnybos atsakomybei tenkančiais klausimais, kai tokia informacija gali būti svarbi vertinant techninės tarnybos veiklą.
Pakeitimas 305
Pasiūlymas dėl reglamento
84 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  leisti savo patvirtinimo institucijai stebėti techninės tarnybos veiklos rezultatus, atliekant atitikties vertinimą;
a)  leisti savo patvirtinimo institucijai arba bendrai vertinimo grupei, kaip aprašyta 77 straipsnio 1 dalyje, stebėti techninės tarnybos darbą atliekant tipo patvirtinimui reikalingus bandymus;
Pakeitimas 306
Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 2 dalis
2.  4 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 2 dalyje, 10 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 5 dalyje, 26 straipsnio 2 dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 29 straipsnio 6 dalyje, 34 straipsnio 2 dalyje, 55 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 56 straipsnio 2 dalyje, 60 straipsnio 3 dalyje, 65 straipsnio 10 dalyje, 76 straipsnio 4 dalyje ir 90 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.
2.  4 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 2 dalyje, 6 straipsnio 7a dalyje, 10 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 5 dalyje, 26 straipsnio 2 dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 29 straipsnio 6 dalyje, 33 straipsnio 1a dalyje, 34 straipsnio 2 dalyje, 60 straipsnio 3 dalyje, 65 straipsnio 10 dalyje, 76 straipsnio 4 dalyje ir 90 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.
Pakeitimas 307
Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 3 dalis
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 2 dalyje, 10 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 5 dalyje, 26 straipsnio 2 dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 29 straipsnio 6 dalyje, 34 straipsnio 2 dalyje, 55 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 56 straipsnio 2 dalyje, 60 straipsnio 3 dalyje, 65 straipsnio 10 dalyje, 76 straipsnio 4 dalyje ir 90 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 2 dalyje, 6 straipsnio 7a dalyje, 10 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 5 dalyje, 26 straipsnio 2 dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 29 straipsnio 6 dalyje, 33 straipsnio 1a dalyje, 34 straipsnio 2 dalyje, 60 straipsnio 3 dalyje, 65 straipsnio 10 dalyje, 76 straipsnio 4 dalyje ir 90 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
Pakeitimas 308
Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.
Pakeitimas 309
Pasiūlymas dėl reglamento
88 straipsnio 5 dalis
5.  Pagal 4 straipsnio 2 dalį, 5 straipsnio 2 dalį, 10 straipsnio 3 dalį, 22 straipsnio 3 dalį, 24 straipsnio 3 dalį, 25 straipsnio 5 dalį, 26 straipsnio 2 dalį, 28 straipsnio 5 dalį, 29 straipsnio 6 dalį, 34 straipsnio 2 dalį, 55 straipsnio 2 ir 3 dalis, 56 straipsnio 2 dalį, 60 straipsnio 3 dalį, 65 straipsnio 10 dalį, 76 straipsnio 4 dalį ir 90 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.
5.  Deleguotieji aktai, priimti pagal 4 straipsnio 2 dalį, 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 7a dalį, 10 straipsnio 3 dalį, 22 straipsnio 3 dalį, 24 straipsnio 3 dalį, 25 straipsnio 5 dalį, 26 straipsnio 2 dalį, 28 straipsnio 5 dalį, 29 straipsnio 6 dalį, 33 straipsnio 1a dalį, 34 straipsnio 2 dalį, 60 straipsnio 3 dalį, 65 straipsnio 10 dalį, 76 straipsnio 4 dalį ir 90 straipsnio 2 dalį įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
Pakeitimas 353
Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio antraštė
Sankcijos
Sankcijos ir atsakomybė
Pakeitimas 310
Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės nustato sankcijų už ekonominės veiklos vykdytojų ir techninių tarnybų padarytus jų prievolių, nustatytų šio reglamento straipsniais, visų pirma 11–19, 72–76 ir 84–85 straipsniais, pažeidimus taisykles ir imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrinimas šių taisyklių įgyvendinimas. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.
1.  Valstybės narės nustato sankcijų už ekonominės veiklos vykdytojų ir techninių tarnybų padarytus jų pareigų, nustatytų šio reglamento straipsniais, pažeidimus taisykles ir imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrinimas šių taisyklių įgyvendinimas. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Visų pirma sankcijos turi būti proporcingos atitinkamos valstybės narės rinkoje užregistruotų reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių arba atitinkamos valstybės narės rinkai pateiktų reikalavimų neatitinkančių sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų skaičiui.
Pakeitimas 311
Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 2 dalies a punktas
a)  klaidingos deklaracijos per patvirtinimo procedūras arba procedūras, kuriomis nustatomas susigrąžinimas;
a)  klaidingos deklaracijos per patvirtinimo procedūras arba procedūras, dėl kurių taikomos taisomosios arba ribojamosios priemonės laikantis XI skyriaus;
Pakeitimas 312
Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 2 dalies b punktas
b)  tipo patvirtinimo bandymų rezultatų klastojimas;
b)  tipo patvirtinimo bandymų arba rinkos priežiūros rezultatų klastojimas, įskaitant patvirtinimo suteikimą remiantis neteisingais duomenimis;
Pakeitimas 313
Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)
ca)   netinkamas techninių tarnybų paskyrimo reikalavimų vykdymas;
Pakeitimas 354
Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)
cb)   atitikties tikslais vykdytais bandymais arba patikrinimais, arba kitomis priemonėmis nustačius, kad transporto priemonės, komponentai, sistemos ar atskiri techniniai mazgai neatitinka šiame reglamente arba bet kuriame iš IV priede išvardytų norminių aktų nustatytų tipo patvirtinimo reikalavimų arba kad tipas patvirtintas remiantis neteisingais duomenimis.
Pakeitimas 314
Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 3 dalies b punktas
b)  transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų, kuriems reikia patvirtinimo, tiekimas rinkai, neturint šio patvirtinimo, arba dokumentų arba žymenų klastojimas šiuo tikslu.
b)  transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų, kuriems reikia patvirtinimo, tiekimas rinkai, neturint šio patvirtinimo, arba dokumentų, atitikties liudijimų, identifikavimo lentelių arba patvirtinimo žymenų klastojimas šiuo tikslu.
Pakeitimas 315
Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 5 dalis
5.  Valstybės narės kasmet atsiskaito Komisijai apie savo taikytas sankcijas.
5.  Valstybės narės siunčia pranešimą apie taikytas sankcijas į internetinę duomenų bazę, sukurtą pagal 25 straipsnį. Pranešama per vieną mėnesį nuo sankcijos paskyrimo dienos.
Pakeitimas 355
Pasiūlymas dėl reglamento
89 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.   Nustačius, kad transporto priemonės, komponentai, sistemos ar atskiri techniniai mazgai neatitinka šiame reglamente arba bet kuriame iš IV priede išvardytų norminių aktų nustatytų tipo patvirtinimo reikalavimų, ekonominės veiklos vykdytojai turėtų atsakyti už bet kokią su tuo neatitikimu susijusių transporto priemonių savininkų dėl neatitikties ar atšaukimo patirtą žalą.
Pakeitimas 316
Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Jeigu 9 straipsnio 1 ir 4 dalyse arba 54 straipsnio 1 dalyje nurodyto Komisijos atliekamo atitikties patikrinimo metu išaiškėja transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo neatitiktis šiuo reglamentu nustatytiems reikalavimams, Komisija susijusiam ekonominės veiklos vykdytojui gali taikyti administracines baudas už šio reglamento pažeidimą. Numatytos administracinės baudos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Visų pirma baudos yra proporcingos Sąjungos rinkoje užregistruotų reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių arba Sąjungos rinkai pateiktų reikalavimų neatitinkančių sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų skaičiui.
Jeigu 9 straipsnio 1 ir 4 dalyse arba 54 straipsnio 1 dalyje nurodyto Komisijos, arba 8 straipsnio 1 dalyje nurodyto rinkos priežiūros institucijų atliekamo atitikties patikrinimo metu išaiškėja transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo neatitiktis šiuo reglamentu nustatytiems reikalavimams, Komisija susijusiam ekonominės veiklos vykdytojui gali taikyti administracines baudas už šio reglamento pažeidimą. Numatytos administracinės baudos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Visų pirma baudos yra proporcingos Sąjungos rinkoje užregistruotų reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių arba Sąjungos rinkai pateiktų reikalavimų neatitinkančių sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų skaičiui.
Pakeitimas 317
Pasiūlymas dėl reglamento
90 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
Komisijos taikomos administracinės baudos nėra taikomos papildomai prie valstybių narių pagal 89 straipsnį už tą patį pažeidimą nustatytas sankcijas ir negali viršyti 30 000 EUR už kiekvieną reikalavimų neatitinkančią transporto priemonę, sistemą, komponentą arba atskirą techninį mazgą.
Komisijos taikomos administracinės baudos nėra taikomos papildomai prie valstybių narių pagal 89 straipsnį už tą patį pažeidimą nustatytas sankcijas.
Komisijos skiriamos administracinės baudos neviršija 30 000 EUR už kiekvieną reikalavimų neatitinkančią transporto priemonę, sistemą, komponentą arba atskirą techninį mazgą.
Pakeitimas 318
Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
5 straipsnio 2 dalies 1a pastraipa (nauja)
3a)   5 straipsnyje po 2 dalies c punkto įterpiamos šios pastraipos:
„Gamintojai, siekiantys gauti transporto priemonės, kurioje naudojama pagrindinė TIS, papildoma TIS arba išderinimo įtaisas, kaip apibrėžta šiame reglamente arba Reglamente (ES) 2016/646, ES tipo patvirtinimą, pateikia tipo patvirtinimo institucijai visą informaciją (įskaitant techninį pagrindimą), kurios tipo patvirtinimo institucija gali pagrįstai reikalauti siekdama nustatyti, ar pagrindinė TIS arba papildoma TIS yra išderinimo įtaisas ir ar taikytinas leidimas nukrypti nuo draudimo naudoti išderinimo įtaisus pagal šį straipsnį.
Tipo patvirtinimo institucija nesuteikia ES tipo patvirtinimo, kol nebaigia savo vertinimo ir nenustato, kad atitinkamo tipo transporto priemonėje neįrengtas pagal šį straipsnį ir Reglamentą (EB) Nr.°692/2008 draudžiamas išderinimo įtaisas.“.
Pakeitimas 345
Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
11 a straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
ba)   per bandymą realiomis važiavimo sąlygomis nustatytos degalų sąnaudos ir CO2 vertės skelbiamos viešai.
Pakeitimas 346
Pasiūlymas dėl reglamento
91 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 715/2007
14 a straipsnis (naujas)
6a)   Įterpiamas šis 14a straipsnis:
„14a straipsnis
Peržiūra
Siekiant pagerinti oro kokybę Sąjungoje ir pasiekti Sąjungos aplinkos oro kokybės ribines vertes bei Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamus lygius Komisija peržiūri I priede nustatytas išmetamo teršalų kiekio ribas ir, jei tinkama, ne vėliau kaip 2025 m. pateikia pasiūlymus dėl naujų technologijų atžvilgiu neutralių Euro 7 išmetamųjų teršalų ribinių verčių, taikomų visoms Sąjungos rinkai pateiktoms M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėms.“.
Pakeitimas 319
Pasiūlymas dėl reglamento
XII priedo 1 punkto 2 stulpelis
Vienetai
Vienetai
1 000
1500
0
0
1000
1500
0
1500
0
0
0
0
Pakeitimas 320
Pasiūlymas dėl reglamento
XII priedo 2 punkto 2 stulpelis
Vienetai
Vienetai
100
250
250
250
500 (iki 2016 m. spalio 31 d.)
500 (iki 2016 m. spalio 31 d.)
250 (nuo 2016 m. lapkričio 1 d.)
250 (nuo 2016 m. lapkričio 1 d.)
250
250
500
500
250
250
Pakeitimas 321
Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo I dalies lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Eilės Nr.

Aprašymas

Veiksmingumo reikalavimas

Bandymo procedūra

Ženklinimo reikalavimas

Pakavimo reikalavimai

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Pakeitimas

Eilės Nr.

Aprašymas

Veiksmingumo reikalavimas

Bandymo procedūra

Ženklinimo reikalavimas

Pakavimo reikalavimai

1

Išmetamųjų dujų katalizatoriai ir jų substratai

Išmetamas NOx kiekis

EURO standartai

Transporto priemonės tipas ir versija

 

2

Turbokompresoriai;

CO2 ir NOx išmetalai

EURO standartai

Transporto priemonės tipas ir versija

 

3

Degalų ir oro mišinio kompresoriaus sistemos, išskyrus turbokompresorius

CO2 ir NOx išmetalai

EURO standartai

Transporto priemonės tipas ir versija

 

4

Dyzelino kietųjų dalelių filtrai

Kietųjų dalelių masė (PM)

EURO standartai

Transporto priemonės tipas ir versija

 

Pakeitimas 322
Pasiūlymas dėl reglamento
XVIII priedo 2 punkto įžanginė dalis
2.  Transporto priemonės OBD sistemos ir transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos prieiga
2.  Transporto priemonės OBD sistemos ir transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos prieiga
Pakeitimas 323
Pasiūlymas dėl reglamento
XVIII priedo 2 punkto 2.8 papunktis
2.8.  Reglamento (EB) Nr. 595/2009 taikymo sričiai priskiriamų kategorijų transporto priemonėms, laikantis 2.6.2 punkto, jei gamintojai jų kontroliuojamuose franšizės tinkluose naudoja standartus ISO 22900 „Modulinė transporto priemonių ryšio sąsaja (MVCI)“ ir ISO 22901 „Atvirasis diagnostikos duomenų perdavimas (ODX)“ atitinkančias diagnostikos ir bandymų priemones, nepriklausomiems veiklos vykdytojams suteikiama galimybė iš gamintojo interneto svetainės atsisiųsti ODX rinkmenas.
2.8.  Pateikiant 2.6.2 punkte nurodytą informaciją, jei gamintojai jų kontroliuojamuose franšizės tinkluose taiko ISO 22900 „Modulinė transporto priemonių ryšio sąsaja (MTPRS)“ ir ISO 22901 „Atvirasis diagnostikos duomenų perdavimas (ADDP)“ atitinkančias diagnostikos ir tikrinimo priemones, nepriklausomiems operatoriams turi būti sudaryta galimybė iš gamintojo tinklalapio atsisiųsti ODX rinkmenas.
Pakeitimas 324
Pasiūlymas dėl reglamento
XVIII priedo 2 punkto 2.8 a papunktis (naujas)
2.8a.   Transporto priemonių OBD, diagnostikos, remonto ir priežiūros tikslais tiesioginis transporto priemonės duomenų transliavimas vykdomas per standartizuotą duomenų jungtį, kaip nurodyta JT EEK taisyklės Nr. 83 11 priedo, 1 priedėlio 6.5.1.4 dalyje ir JT EEK taisyklės Nr. 49 9B priedo 4.7.3 skirsnyje.
Pakeitimas 325
Pasiūlymas dėl reglamento
XVIII priedo 6 punkto 6.1 papunkčio 3 pastraipa
Informacija apie visas transporto priemonės dalis, kurias gamintojas įrengia transporto priemonėje, paženklintoje transporto priemonės identifikaciniu numeriu (VIN) ir apibūdintoje tokiais papildomais kriterijais, kaip transporto priemonės važiuoklės bazė, variklio galia, funkcinių elementų lygis ar funkcijos, ir kurios, pateikiant nuorodą į originalios įrangos (OE) dalių numerį, gali būti pakeistos transporto priemonės gamintojo atsarginėmis dalimis, siūlomomis įgaliotosioms remonto įmonėms ar prekiautojams arba trečiosioms šalims, pateikiama duomenų bazėje, prie kurios nepriklausomi veiklos vykdytojai gali lengvai prisijungti.
Informacija apie visas transporto priemonės dalis, kurias gamintojas įrengia transporto priemonėje, paženklintoje transporto priemonės identifikaciniu numeriu (VIN) ir apibūdintoje tokiais papildomais kriterijais, kaip transporto priemonės važiuoklės ratų bazė, variklio galia, funkcinių elementų lygis ar funkcijos, ir kurios, pateikiant nuorodą į originalios įrangos (OE) dalių numerį, gali būti pakeistos transporto priemonės gamintojo atsarginėmis dalimis, siūlomomis įgaliotosioms remonto įmonėms ar prekiautojams arba trečiosioms šalims, automatiniu būdu nuskaitomų ir elektroniniu būdu apdorojamų duomenų rinkinių pavidalu pateikiama duomenų bazėje, prie kurios gali prisijungti nepriklausomi veiklos vykdytojai.
Pakeitimas 326
Pasiūlymas dėl reglamento
XVIII priedo 6 punkto 6.3 papunktis
6.3.  70 straipsnyje nurodytas Transporto priemonės informacijos prieigos forumas apibrėžia naujausius tų reikalavimų laikymosi kriterijus. Šiuo tikslu nepriklausomas ūkinės veiklos vykdytojas patvirtinamas ir įgaliojamas remiantis dokumentais, įrodančiais, kad jis teisėtai verčiasi komercine veikla ir nebuvo teistas už jokią baudžiamąją veiką.
6.3.  70 straipsnyje nurodytas Transporto priemonės informacijos prieigos forumas apibrėžia naujausius tų reikalavimų laikymosi kriterijus. Šiuo tikslu nepriklausomas ūkinės veiklos vykdytojas patvirtinamas ir įgaliojamas remiantis dokumentais, įrodančiais, kad jis teisėtai verčiasi komercine veikla ir nebuvo teistas už jokią susijusią baudžiamąją veiką.
Pakeitimas 327
Pasiūlymas dėl reglamento
XVIII priedo 6 punkto 6.4 papunktis
6.4.  Reglamento Nr. 595/2009 taikymo sričiai priskiriamų kategorijų transporto priemonėms valdymo blokai perprogramuojami pagal standartą ISO 22900–2, SAE J2534 arba TMC RP1210B, naudojant nepatentuotą aparatinę įrangą. Taip pat gali būti naudojamas eternetas, serijinis kabelis arba vietinio tinklo sąsaja ir alternatyvios laikmenos, kaip, pvz., kompaktiniai ir skaitmeniniai vaizdo diskai arba kietojo kūno atmintinės prietaisas informacinėms pramoginėms sistemoms (pvz., navigacijos sistemos, telefonai), tačiau su sąlyga, kad tam nereikalinga patentuota ryšių programinė arba aparatinė įranga (pvz., tvarkyklės arba programos priedai). Gamintojas, validuodamas specialią gamintojo taikomąją programą ir transporto priemonių ryšio sąsajas (VCI), atitinkančias standartą ISO 22900–2, SAE J2534 arba TMC RP1210B, pasiūlo validuoti nepriklausomai sukurtas transporto priemonių ryšio sąsajas arba suteikti informaciją ir išnuomoti bet kokią minėtą validavimą pačiam atliekančiam transporto priemonių ryšio sąsajų gamintojui reikalingą specialią aparatinę įrangą. Mokesčiams už minėtą validavimą arba informaciją ir aparatinę įrangą taikomos 67 straipsnio 1 dalies sąlygos.
6.4.  Valdymo blokai perprogramuojami pagal ISO 22900–2, SAE J2534 arba TMC RP1210, naudojant nepatentuotą aparatinę įrangą.
Jeigu perprogramuojama arba diagnostika atliekama naudojant ISO 13400 DoIP, tai turi atitikti pirmoje pastraipoje nurodytų standartų reikalavimus.
Kai transporto priemonių gamintojai naudoja papildomus patentuotus ryšio protokolus, jie turi sudaryti galimybę su šių protokolų specifikacijomis susipažinti nepriklausomiems operatoriams.
Gamintojas, tvirtindamas specialią gamintojo taikomąją programą ir transporto priemonių ryšio sąsajas (TPRS), atitinkančias ISO 22900–2, SAE J2534 arba TMC RP1210, per šešis mėnesius nuo tipo patvirtinimo suteikimo pasiūlo patvirtinti nepriklausomai sukurtas transporto priemonių ryšio sąsajas ir bandymo aplinką, įskaitant informaciją apie ryšio protokolo specifikacijas, ir išnuomoti bet kokią minėtą patvirtinimą pačiam atliekančiam transporto priemonių ryšio sąsajų gamintojui reikalingą specialią aparatinę įrangą. Mokesčiams už tokį patvirtinimą arba informaciją ir aparatinę įrangą taikomos 67 straipsnio 1 dalies sąlygos.
Atitinkama reikalavimų atitiktis turi būti užtikrinta pavedant CEN sukurti atitinkamus atitikties standartus arba naudojant esamus standartus, kaip antai SAE J2534-3.
Mokesčiams už tokį patvirtinimą arba informaciją ir aparatinę įrangą taikomos 67 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos.
Pakeitimas 328
Pasiūlymas dėl reglamento
XVIII priedo 6 punkto 6.8 a papunktis (naujas)
6.8a.   Jei gamintojo interneto svetainėje pateikta transporto priemonės TPĮD sistemos ir transporto priemonės remonto ir priežiūros informacija neapima tam tikros specifinės informacijos, leidžiančios tinkamai suprojektuoti ir pagaminti alternatyvių degalų pritaikymo sistemas, kiekvienam suinteresuotam alternatyvių degalų pritaikymo sistemų gamintojui turi būti sudaryta galimybė gauti informaciją, kurią reikalaujama pateikti I priedo informacinio dokumento 1, 3 ir 4 skirsniuose, kai jis tiesiogiai kreipiasi į gamintoją su tokiu prašymu. Tam reikalingi kontaktiniai duomenys turi būti aiškiai pateikti gamintojo svetainėje, o informacija turi būti pateikta per 30 dienų. Tokią informaciją reikia pateikti tik dėl tų alternatyvių degalų pritaikymo sistemų, kurioms taikoma JT EEK taisyklė Nr. 115, arba dėl alternatyvių degalų pritaikymo sistemų, kurioms taikoma JT EEK taisyklė Nr. 115, komponentų ir tik atsiliepiant į tokį prašymą, kuriame aiškiai nurodyta tiksli transporto priemonės modelio, kuriam reikalinga ši informacija, specifikacija, ir kuriame aiškiai patvirtinama, kad informacija yra reikalinga tam, kad būtų galima tobulinti alternatyvių degalų pritaikymo sistemas arba sudedamąsias dalis, kurioms taikoma JT EEK taisyklė Nr. 115.
Pakeitimas 329
Pasiūlymas dėl reglamento
XVIII priedo 7 a punktas (naujas)
7a.   Transporto priemonių gamintojai, naudodami internetu teikiamą paslaugą arba sudarydami parsisiųsdinimo galimybę, suteikia prieigą prie elektroninio duomenų rinkinio, kuriame pateikiamas visų VIN numerių sąrašas (arba pageidaujamas sudėtinis rinkinys) ir susijusios atitinkamos transporto priemonės originaliai integruotos individualios specifikacijos ir konfigūracijos savybės.
Pakeitimas 330
Pasiūlymas dėl reglamento
XVIII priedo 7 b punktas (naujas)
7b.   Elektroninės sistemos saugos nuostatos
7b.1.   Kiekvienoje transporto priemonėje, kurioje sumontuotas išmetamųjų teršalų kontrolės kompiuteris, turi būti numatytos funkcijos, neleidžiančios atlikti pakeitimų, išskyrus gamintojo nustatytus atvejus. Gamintojas leidžia atlikti pakeitimus, jei jie būtini transporto priemonės diagnostikos, techninės priežiūros, apžiūros, modernizavimo arba remonto darbams atlikti. Visi kompiuterių kodai ar darbiniai parametrai, kuriuos galima perprogramuoti, turi būti apsaugoti nuo klastojimo, o jų apsaugos lygis turi būti ne mažesnis už ISO 15031–7 standartu (2001 m. kovo 15 d.) nustatytą lygį (SAE J2186 standarto data – 1996 m. spalio mėn.). Visi keičiamieji kalibravimo atmintinės lustai turi būti įdėti į sandarią talpyklą ar korpusą arba apsaugoti elektroniniais algoritmais ir jų turi būti neįmanoma pakeisti be specialių įrankių ar tam tikros metodikos. Taip apsaugoti leidžiama tik tas priemones, kurios tiesiogiai susijusios su išmetamųjų teršalų kiekio kalibravimu arba transporto priemonės apsauga nuo vagystės.
7b.2.   Kompiuterio kodais nustatytų variklio darbo parametrų neturi būti įmanoma pakeisti be specialių įrankių ar tam tikros metodikos (pvz., užlydytos arba sandarios sudedamosios kompiuterio dalys arba užplombuoti (ar užlydyti) kompiuterių korpusai).
7b.3.   Jei slėginio uždegimo varikliuose yra įrengti mechaniniai degalų įpurškimo siurbliai, gamintojai turi imtis tinkamų veiksmų, kad būtų užtikrinta, jog eksploatuojant transporto priemonę nebūtų įmanoma suklastoti didžiausio degalų kiekio tiekimo nustatymų.
7b.4.   Gamintojai gali pateikti patvirtinimo institucijai prašymus, kad dėl vieno iš 8 skirsnyje nurodytų reikalavimų transporto priemonėms, kurioms apsauga atrodo esanti nereikalinga, būtų taikomos išlygos. Tvirtinančioji institucija, svarstydama, ar transporto priemonei taikyti išlygą, atsižvelgia bent į šiuos kriterijus: šiuo metu turimi darbiniai lustai, transporto priemonės tinkamumas veikti pagal aukšto lygio eksploatavimo charakteristikas ir numatomas parduoti transporto priemonių kiekis.
7b.5.   Gamintojai, taikantys programuojamąsias kompiuterio kodų sistemas (pvz., programuojamą pastoviąją elektra trinamą atmintinę, EEPROM), užtikrina, kad tų sistemų nebūtų įmanoma perprogramuoti be leidimo. Gamintojai taiko patobulintas apsaugos nuo klastojimo strategijas ir rašymo apsaugos priemones, dėl kurių reikėtų turėti elektroninę prieigą prie kitoje vietoje esančio gamintojo prižiūrimo kompiuterio, kuriuo taip pat galėtų naudotis nepriklausomi operatoriai, taikydami apsaugos priemones, pateiktas 6.2 skirsnyje ir 6.4 punkte. Tinkamą apsaugos nuo klastojimo lygį užtikrinančius metodus patvirtina patvirtinimo institucija.
Pakeitimas 331
Pasiūlymas dėl reglamento
XVIII priedo 2 priedėlio 3.1.1 punktas
3.1.1.  visos papildomos protokolo informacijos sistemos, reikalingos, kad būtų galima atlikti išsamią diagnostiką, be JT EEK taisyklės Nr. 49 9B priedo 4.7.3 punkte nurodytų standartų, įskaitant bet kokią papildomą aparatinės arba programinės įrangos protokolo informaciją, parametrų identifikavimą, perdavimo funkcijas, aktyvaus režimo palaikymo reikalavimus arba klaidingų rezultatų gavimo sąlygas;
3.1.1.  visos papildomos protokolo informacijos sistemos, reikalingos, kad būtų galima atlikti išsamią diagnostiką, be JT EEK taisyklės Nr. 49 9B priedo 4.7.3 punkte ir JT EEK taisyklės Nr. 83 11 priedo 6.5.1.4 punkte nurodytų standartų, įskaitant bet kokią papildomą aparatinės arba programinės įrangos protokolo informaciją, parametrų identifikavimą, perdavimo funkcijas, aktyvaus režimo palaikymo reikalavimus arba klaidingų rezultatų gavimo sąlygas;
Pakeitimas 332
Pasiūlymas dėl reglamento
XVIII priedo 2 priedėlio 3.1.2 punktas
3.1.2.  išsami informacija, kaip gauti ir aiškinti visus trikčių kodus, neatitinkančius JT EEK taisyklės Nr. 49 9B priedo 4.7.3 punkte nurodytų standartų;
3.1.2.  išsami informacija, kaip gauti ir aiškinti visus trikčių kodus, neatitinkančius JT EEK taisyklės Nr. 49 9B priedo 4.7.3 punkte ir JT EEK taisyklės Nr. 83 11 priedo 6.5.1.4 punkte nurodytų standartų;

(1)Klausimas buvo grąžintas nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0048/2017).


Alyvpalmių aliejus ir atogrąžų miškų naikinimas
PDF 410kWORD 60k
2017 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl alyvpalmių aliejaus ir atogrąžų miškų naikinimo (2016/2222(INI))
P8_TA(2017)0098A8-0066/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų 2015–2030 m. darnaus vystymosi tikslus (DVT),

–  atsižvelgdamas į 21-ojoje Jungtinių Tautų bendrojoje klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje (COP 21) pasiektą Paryžiaus susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Komisijos techninę ataskaitą „ES vartojimo poveikis miškų naikinimui“ (2013-063)(1),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 17 d. Komisijos komunikatą „Miškų naikinimo ir alinimo problemų sprendimas siekiant sustabdyti klimato kaitą ir biologinės įvairovės nykimą“ (COM(2008)0645),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 7 d. Amsterdamo deklaraciją „Siekiant pašalinti miškų naikinimą iš žemės ūkio prekių grandinių su Europos šalimis“, kuria remiama visiškai tvari alyvpalmių aliejaus tiekimo grandinė iki 2020 m. ir neteisėto miškų naikinimo sustabdymas iki 2020 m.,

–  atsižvelgdamas į penkių valstybių narių ir Amsterdamo deklaracijos signatarių: Danijos, Vokietijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės ir Nyderlandų, pažadą teikti valstybės paramą sistemai, pagal kurią iki 2020 m. alyvpalmių aliejaus pramonė taptų 100 proc. tvari,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos mėn. Europos mažataršio judumo strategiją ir 2016 m. lapkričio 30 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją (nauja redakcija) (COM(2016)0767),

–  atsižvelgdamas į Komisijos užsakytą ir finansuotą 2016 m. spalio 4 d. tyrimą „ES suvartojamų biodegalų poveikis žemės naudojimo paskirties keitimui: teritorijos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio nustatymas“,

–  atsižvelgdamas į ataskaitą „Globiom. Biodegalų politikos po 2020 m. pagrindas“,

–  atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 18/2016 dėl ES tvarių biodegalų sertifikavimo sistemos,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų biologinės įvairovės konvenciją,

–  atsižvelgdamas į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvenciją (CITES),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 29 d. Nagojoje (Japonija) priimtą ir 2014 m. spalio 12 d. įsigaliojusį Nagojos protokolą dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo,

–  atsižvelgdamas į ES biologinės įvairovės strategiją iki 2020 m. ir susijusią laikotarpio vidurio peržiūrą(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. vasario 2 d. rezoliuciją dėl ES biologinės įvairovės strategijos laikotarpio vidurio peržiūros(3),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. Tarptautinė gamtos apsaugos sąjungos (IUCN) kongreso Havajuose rezultatus ir į savo pasiūlymą Nr. 066 dėl alyvpalmių pramonės plėtros poveikio biologinei įvairovei sumažinimo,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų deklaraciją dėl čiabuvių tautų teisių,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto, Tarptautinės prekybos komiteto ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomones (A8-0066/2017),

A.  kadangi Europos Sąjunga ratifikavo Paryžiaus susitarimą ir turėtų atlikti labai svarbų vaidmenį siekiant nustatytų tikslų kovos su klimato kaita ir aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi užtikrinimo srityse;

B.  kadangi ES padėjo nustatyti darnaus vystymosi tikslus, kurie yra glaudžiai susiję su alyvpalmių aliejaus klausimu (2, 3, 6, 14, 16, 17 ir ypač 12, 13 ir 15 DVT);

C.  kadangi ES pagal 2030 m. darbotvarkę dėl darnaus vystymosi įsipareigojo įgyvendinti tvarų visų miškų rūšių valdymą, sustabdyti miškų naikinimą, atkurti sunykusius miškus ir iki 2020 m. pasauliniu mastu gerokai padidinti apželdinimą mišku ir miškų atkūrimą; kadangi pagal 2030 m. darbotvarkę ES taip pat yra įsipareigojusi užtikrinti tvaraus vartojimo ir gamybos modelius, skatinti įmones laikytis tvarios praktikos ir į savo ataskaitų teikimo ciklą įtraukti informaciją apie tvarumą, taip pat skatinti tvarią viešųjų pirkimų praktiką laikantis nacionalinės politikos ir prioritetų iki 2020 m.;

D.  kadangi yra daug pasaulinio miškų nykimo veiksnių, įskaitant tokių žemės ūkio produktų, kaip sojos, jautiena, kukurūzai ir alyvpalmių aliejus, gamybą;

E.  kadangi beveik pusė (49 proc.) atogrąžų miškų naikinimo atvejų pastaraisiais metais buvo neteisėto miškų kirtimo komercinio žemės ūkio reikmėms rezultatas, ir šį naikinimą skatina tokių žemės ūkio produktų, kaip alyvpalmių aliejus, jautiena, sojos ir medienos produktai, tarptautinė paklausa; kadangi vertinama, jog dėl neteisėto atogrąžų miškų naudojimo komercinio žemės ūkio reikmėms kasmet pagaminama 1,47 milijardo tonų anglies dioksido, o tai atitinka 25 proc. ES deginant iškastinį kurą išmetamo dujų kiekio per metus(4);

F.  kadangi 2015 m. Indonezijoje ir Borneo kilę gaisrai buvo didžiausi per beveik du dešimtmečius, o jie kilo dėl visuotinės klimato kaitos, žemės naudojimo paskirties keitimo ir miškų naikinimo; kadangi ateityje itin sausos oro sąlygos šiuose regionuose veikiausiai bus dažnesnės, jeigu nebus imtasi gaisrų prevencijos priemonių;

G.  kadangi dėl gaisrų Indonezijoje ir Borneo 69 mln. žmonių patyrė nesveikos oro taršos poveikį, o tūkstančiams žmonių ji sukėlė ankstyvą mirtį;

H.  kadangi gaisrai Indonezijoje paprastai kyla dėl žemės atlaisvinimo alyvpalmių plantacijoms ir kitoms žemės ūkio reikmėms; kadangi 2015 m. 52 proc. gaisrų Indonezijoje kilo anglies gausiuose durpynuose, todėl Indonezija tapo viena iš didžiausių visuotinio atšilimo visame pasaulyje sukėlėjų(5);

I.  kadangi daugelyje šalių gamintojų nėra tikslių alyvpalmių koncesijų žemėlapių ir viešųjų žemės registrų, todėl sudėtinga nustatyti, kas atsakingas už miškų gaisrus;

J.  kadangi ES, laikydamasi, Niujorko deklaracijos dėl miškų, sutiko „padėti pasiekti privačiojo sektoriaus tikslą ne vėliau kaip 2020 m. nutraukti miškų naikinimą tokių žemės ūkio prekių, kaip alyvpalmių aliejus, sojos, popierius ir jautienos gaminiai, gamybos srityje, turėdama omenyje tai, kad daugelis įmonių užsibrėžusios dar didesnio užmojo tikslus“;

K.  kadangi 2008 m. ES įsipareigojo iki 2020 m. bent 50 proc. sumažinti miškų naikinimą, o iki 2030 m. – sustabdyti visuotinį miškų plotų nykimą;

L.  kadangi vertingoms atogrąžų ekosistemoms, apimančioms tik 7 proc. žemės paviršiaus, tenka vis didesnis spaudimas dėl miškų naikinimo; kadangi dėl alyvpalmių plantacijų kūrimo dažnai kyla didžiuliai miškų gaisrai, išsenka upės, vyksta dirvožemio erozija, durpynų drenažas, didėja vandens kelių tarša ir prarandama biologinė įvairovė, o dėl to prarandama daug ekosistemos paslaugų, didėja poveikis klimatui, taip pat gamtos išteklių ir pasaulio aplinkos išsaugojimui dabartinėms ir ateities kartoms;

M.  kadangi alyvpalmių aliejaus ir perdirbtų jo maisto produktų vartojimas yra labai svarbus ES vartojimo poveikio miškų naikinimui pasaulyje veiksnys;

N.  kadangi bendra augalinių aliejų paklausa didėja,(6) o alyvpalmių aliejaus paklausa, remiantis vertinimais, iki 2050 m. padvigubės(7); kadangi nuo 8-ojo dešimtmečio iki šių dienų 90 proc. padidėjusios apimties alyvpalmių aliejaus gamybos sutelkta Indonezijoje ir Malaizijoje; kadangi alyvpalmių auginimas taip pat populiarėja ir kitose Azijos šalyse, Afrikoje ir Lotynų Amerikoje, kur nuolat kuriamos naujos plantacijos ir plečiamos esamos – tokios tendencijos tik dar labiau pakenks aplinkai; be to, pažymi, kad pakeitus alyvpalmių aliejų kitomis augalinio aliejaus rūšimis reikėtų dar didesnių žemės ūkio paskirties žemės plotų;

O.  kadangi daug alyvpalmių aliejaus naudojama visų pirma dėl žemų jo kainų, – tai tapo įmanoma dėl to, kad padaugėjo alyvpalmių plantacijų, įkurtų išnaikintų miškų plotuose; kadangi alyvpalmių aliejaus naudojimas maisto pramonėje paremtas labai paplitusiu netausiu gamybos ir vartojimo modeliu, kuris prieštarauja ekologiškų ir kokybiškų vietinių produktų bei sudedamųjų dalių naudojimui ir populiarinimui;

P.  kadangi vis dažniau alyvpalmių aliejus naudojamas kaip biokuras ir perdirbtuose maisto produktuose (apie 50 proc. supakuotų produktų sudėtyje yra šio aliejaus);

Q.  kadangi kai kurios alyvpalmių aliejumi prekiaujančios bendrovės negali tikrai įrodyti, kad alyvpalmių aliejus jų tiekimo grandinėje nėra susijęs su miškų naikinimu ar aplinkos tarša. ir pademonstruoti, kad jis pagamintas laikantis pagrindinių žmogaus teisių ir tinkamų socialinių standartų;

R.  kadangi Komisija pagal 7-ąją aplinkosaugos veiksmų programą turi įvertinti Sąjungoje suvartojamo maisto ir ne maisto prekių poveikį aplinkai pasauliniu mastu ir, prireikus, parengti pasiūlymus dėl politikos, kuriuose būtų atsižvelgta į tokių vertinimų išvadas, ir apsvarstyti galimybę parengti Sąjungos veiksmų planą dėl miškų naikinimo ir alinimo;

S.  kadangi Komisija planuoja atlikti tyrimus dėl miškų naikinimo ir alyvpalmių aliejaus;

T.  kadangi nežinomas bendras dėl žemės naudojimo paskirties keitimo, susijusio su alyvpalmėmis, išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis; kadangi reikia pagerinti su tuo susijusius mokslinius vertinimus;

U.  kadangi šalyse gamintojose nėra patikrintų duomenų apie teritorijos plotą, skirtą alyvpalmių auginimui, turint leidimą arba jo neturint; kadangi tai nuo pat pradžių trukdė įgyvendinti priemones. kuriomis siekta sertifikuoti alyvpalmių aliejaus tvarumą;

V.  kadangi 2014 m. 60 proc. ES alyvpalmių aliejaus importo teko energetikos sektoriui; iš jo – 45 proc. panaudota kaip transporto degalai (nuo 2010 m. šis skaičius padidėjo šešis kartus), o 15 proc. – energijos ir šilumos gamybai;

W.  kadangi apskaičiuota, jog iki 2020 m. žemės, kurios naudojimo paskirtis bus pakeista biodyzelino gamybai skirtoms alyvpalmėms auginti, plotas bus 1 MHa (milijonas hektarų), iš kurių 0,57 MHa žemės paskirtis bus pakeista Pietryčių Azijos senuosiuose miškuose(8);

X.  kadangi bendras žemės naudojimo paskirties pakeitimas pagal ES 2020 m. biodegalų įgaliojimą sudaro 8,8 Mha, iš kurių 2,1 Mha teritorijos pakeista Pietryčių Azijoje dėl spaudimo plėsti alyvpalmių plantacijas; kadangi pusė šios teritorijos atsirado vietoje atogrąžų miškų ir durpynų;

Y.  kadangi naikinant atogrąžų miškus naikinamos daugiau kaip pusės pasaulio gyvūnų rūšių ir daugiau kaip dviejų trečdalių augalų rūšių natūralios buveinės ir kyla grėsmė jų išlikimui; kadangi atogrąžų miškuose gyvena kai kurios pasaulio rečiausios ir endeminės rūšys, įtrauktos į Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos raudonąją knygą (IUCN) kaip grėsmingai nykstančios rūšys, kurių faktinis, apskaičiuotas, numatomas ar įtariamas populiacijos skaičiaus mažėjimas viršija 80 proc. per 10 metų arba per trijų kartų laikotarpį; kadangi ES vartotojai turėtų būti informuoti apie pastangas išsaugoti šias gyvūnų ir augalų rūšis;

Z.  kadangi įvairūs tyrimai atskleidžia, jog daugelyje šalių kuriant alyvpalmių plantacijas ir vykdant jų veiklą dideliu mastu pažeidžiamos pagrindinės žmogaus teisės, įskaitant priverstinius iškeldinimus, ginkluotą smurtą, vaikų darbą, vergavimą už skolas ar čiabuvių bendruomenių diskriminavimą;

AA.  kadangi esama didelį nerimą keliančių pranešimų(9), jog didelė dalis alyvpalmių aliejaus pasaulyje gaminama pažeidžiant pagrindines žmogaus teises ir tinkamus socialinius standartus, kad dažnai taikomas vaikų darbas ir kad kyla daugybė vietos ir čiabuvių bendruomenių bei alyvpalmių koncesininkų konfliktų;

Bendrieji aspektai

1.  primena, kad tvarus žemės ūkis, apsirūpinimo maistu saugumas ir tvari miškotvarka yra pagrindiniai DVT elementai;

2.  primena, kad miškai yra itin svarbūs prisitaikant prie klimato kaitos ir švelninant jos padarinius;

3.  atkreipia dėmesį pagrindinių pasaulinio miškų naikinimo veiksnių sudėtingumą, pavyzdžiui, žemės atlaisvinimą galvijams ir pasėliams, ypač gyvulių pašarams ES skirtoms sojoms auginti, taip pat alyvpalmių aliejaus gamybai, miestų plėtimui, medienos ruošai ir kitai intensyviai žemės ūkio veiklai;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad 73 proc. visų sunaikinamų miškų naikinami siekiant atlaisvinti žemę žemės ūkio žaliavoms, o 40 proc. – didelio masto monokultūrinėms alyvpalmių plantacijoms auginti(10);

5.  pažymi, kad alyvpalmių aliejaus gamyba yra ne vienintelė miškų naikinimo priežastis, – šią problemą taip pat aštrina neteisėtos medienos ruošos veiklos plėtra ir demografinis spaudimas;

6.  pažymi, kad kiti augaliniai aliejai, gaminami iš sojų pupelių, rapsų sėklų ir kitų kultūrinių augalų, daro daug didesnį poveikį aplinkai, ir jiems reikalingas gerokai ekstensyvesnis žemės naudojimas nei alyvpalmėms; pažymi, kad kitiems aliejiniams augalams naudojama daug daugiau pesticidų ir trąšų;

7.  susirūpinęs pažymi, kad pasaulinį varžymąsi dėl žemės skatina didėjanti pasaulinė biokuro ir žaliavų paklausa ir spekuliacija žeme bei žemės ūkio produkcija;

8.  primena, kad ES yra viena iš didžiausių produktų, pagamintų sunaikinus miškus (ši veikla turi pražūtingą poveikį biologinei įvairovei), importuotojų;

9.  pažymi, kad šiek tiek mažiau nei ketvirtadalis (pagal vertę) tarptautinės prekybos visais žemės ūkio produktais, gautais iš neteisėto miškų naikinimo, skirtas ES; tai apima 27 proc. visų sojų, 18 proc. viso alyvpalmių aliejaus, 15 proc. visos jautienos ir 31 proc. visos odos(11);

10.  pabrėžia, kad siekiant veiksmingai kovoti su miškų naikinimu, susijusiu su žemės ūkio prekių vartojimu, ES veiksmai turėtų būti susiję ne tik su alyvpalmių aliejaus gamyba, bet ir su visu tokiu žemės ūkio prekių importu;

11.  primena, kad Malaizija ir Indonezija yra pagrindinės alyvpalmių aliejaus gamintojos – jose pagaminama 85–90 proc. viso pasaulio alyvpalmių aliejaus, ir palankiai vertina tai, kad nuo 1990 m. padidėjo Malaizijos neliestų miškų plotai, bet išlieka susirūpinęs dėl dabartinio miškų naikinimo masto Indonezijoje, kadangi ten kas penkerius metus netenkama 0,5 proc. bendro miškų ploto;

12.  primena, kad Indonezija neseniai tapo trečia didžiausia teršėja pagal išmetamo CO2 kiekį pasaulyje, kad nyksta jos biologinė įvairovė, o kelios nykstančios laukinių gyvūnų rūšys jau atsidūrė ant išnykimo ribos;

13.  primena, kad prekyba alyvpalmių aliejumi sudaro maždaug 40 proc. visos pasaulinės prekybos aliejais, o ES yra antra pagal dydį alyvpalmių aliejaus importuotoja pasaulyje (apie 7 mln. tonų per metus);

14.  yra susirūpinęs dėl to, kad maždaug pusė neteisėtai iškirstų miškų plotų yra naudojami ES rinkai skirto alyvpalmių aliejaus gamybai;

15.  pažymi, kad alyvpalmių aliejų žemės ūkio ir maisto pramonė naudoja kaip ingredientą ir (arba) kaip pakaitalą dėl jo, kaip žaliavos, našumo ir cheminių savybių, pavyzdžiui, dėl to, kad jį lengva saugoti, dėl jo lydymosi temperatūros ir mažesnės kainos;

16.  taip pat pažymi, kad alyvpalmių sėklų išspaudos ES naudojamos gyvūnų pašarams, visų pirma pieninių ir mėsinių gyvulių penėjimui;

17.  atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad ES taikomi griežtesni socialiniai, sveikatos ir aplinkos apsaugos standartai;

18.  puikiai supranta, koks sudėtingas alyvpalmių aliejaus klausimas, ir pabrėžia, kaip svarbu rasti visuotinį sprendimą, pagrįstą daugelio susijusių subjektų kolektyvine atsakomybe; tvirtai rekomenduoja visiems jo tiekimo grandinės dalyviams, įskaitant ES ir kitas tarptautines organizacijas, valstybes nares, finansines institucijas, šalių gamintojų vyriausybes, vietos gyventojus ir vietos bendruomenes, nacionalines ir tarptautines bendroves, dalyvaujančias gaminant, perdirbant ir platinant alyvpalmių aliejų, vartotojų asociacijas ir NVO, laikytis šio principo; be to, yra įsitikinęs, kad visi šie veikėjai būtinai turi dalyvauti koordinuojant pastangas siekiant išspręsti daugelį rimtų problemų, susijusių su netvaria alyvpalmių aliejaus gamyba ir vartojimu;

19.  atkreipia dėmesį į bendrą visuotinę atsakomybę siekiant tvarios alyvpalmių aliejaus gamybos ir kartu pabrėžia svarbų maisto pramonės vaidmenį ieškant tvariai pagamintų alternatyvų;

20.  pažymi, kad daugelis prekių gamintojų ir prekiautojų, mažmenininkų ir kitų tiekimo grandinės tarpininkų, įskaitant Europos įmones, įsipareigojo vykdyti produktų gamybą ir prekybą jais visiškai nenaikinant miškų, nekeičiant daug anglies dioksido turinčių durpynų, gerbiant žmogaus teises, skaidrumą, atsekamumą, trečiųjų šalių patikrą ir atsakingo valdymo praktiką;

21.  pripažįsta, kad atogrąžų miškų ir biologinės įvairovės išsaugojimas labai svarbus Žemės ir žmonijos ateičiai, tačiau pabrėžia, kad išsaugojimo pastangos turėtų būti suderintos su kaimo plėtros politikos priemonėmis, kad būtų užkirstas kelias skurdui ir stiprinamas mažų ūkininkų bendruomenių užimtumas atitinkamose srityse;

22.  mano, kad pastangos, kuriomis siekiama sustabdyti miškų naikinimą, turi apimti vietos gebėjimų ugdymą, technologinę pagalbą ir bendruomenių tarpusavio keitimąsi geriausia patirtimi, taip pat paramą smulkiesiems ūkiams, kad jie kuo produktyviau naudotų esamus savo pasėlių plotus ir papildomai nesiimtų miškų žemės paskirties keitimo; šiomis aplinkybėmis pabrėžia dideles agroekologinių metodų teikiamas galimybes maksimizuoti ekosistemos funkcijas auginant įvairius, kelių rūšių pasėlius vienu metu, plėtojant agrarinę miškininkystę, taikant permakultūros metodus, apriboti priklausomybę nuo žaliavų ir monokultūrų auginimo;

23.  pažymi, kad alyvpalmių aliejaus gamyba gali labai prisidėti prie šalių ekonominio vystymosi ir suteikti perspektyvių ekonominių galimybių, jei ji vykdoma atsakingai ir tvariai ir jei nustatytos griežtos tvaraus auginimo sąlygos;

24.  pažymi, kad esama įvairių tipų savanoriško sertifikavimo schemų, įskaitant RSPO, ISPO ir MSPO, ir palankiai vertina jų vaidmenį siekiant tvarios alyvpalmių aliejaus gamybos; tačiau pažymi, kad šių standartų tvarumo kriterijai yra kritikuojami, ypač ekologinio ir socialinio vientisumo aspektu; pabrėžia, kad vartotojus klaidina skirtingos schemos ir kad svarbiausias tikslas turėtų būti vienos bendros sertifikavimo schemos, kuria būtų pagerintas tvaraus alyvpalmių aliejaus matomumas vartotojams, parengimas; ragina Komisiją užtikrinti, kad tokia sertifikavimo schema leistų į ES rinką patekti tik tvariai pagamintam alyvpalmių aliejui;

25.  pažymi, kad ES nepriklausančios partnerės taip pat turi žinoti savo vaidmenį kovojant su tvarumo ir miškų naikinimo problemomis, taip pat ir savo tiekimo praktikos srityje;

Rekomendacijos

26.  ragina Komisiją laikytis ES tarptautinių įsipareigojimų, be kita ko, prisiimtų Paryžiaus klimato konferencijoje COP 21, Jungtinių Tautų Miškų forume (UNFF)(12), pagal JT biologinės įvairovės konvenciją (JTBĮK)(13), Niujorko deklaraciją dėl miškų ir Darnaus vystymosi tikslą iki 2020 m. sustabdyti miškų naikinimą(14);

27.  atkreipia dėmesį į iniciatyvų, pvz., Niujorko deklaracijos dėl miškų(15), kuria siekiama padėti privačiam sektoriui pasiekti tikslą ne vėliau kaip 2020 m. sustabdyti miškų naikinimą dėl žemės ūkio žaliavų, pvz., alyvpalmių aliejaus, sojų, popieriaus ir jautienos produktų, gamybos, potencialą; pažymi, kad kai kurios įmonės turi didesnio užmojo tikslų, bet, nepaisant to, kad 60 proc. įmonių alyvpalmių aliejaus gamybos srityje įsipareigojo vykdyti tokias iniciatyvas, iki šiol tik 2 proc. gali atsekti alyvpalmių aliejų, kuriuo prekiauja, iki jo šaltinio(16);

28.  atkreipia dėmesį į maisto gamybos sektoriaus pastangas tiekti sertifikuotą tvarų alyvpalmių aliejų ir pažangą šioje srityje; ragina visus pramonės sektorius, kuriuose naudojamas alyvpalmių aliejus, padidinti pastangas, kad būtų tiekiamas sertifikuotas tvarus alyvpalmių aliejus;

29.  ragina Europos Komisiją ir visas ES valstybes nares, kurios dar to nepadarė, pasirašyti Amsterdamo deklaraciją „Siekiant pašalinti miškų naikinimą iš žemės ūkio prekių grandinių su Europos šalimis“ ir parodyti ryžtą įgyvendinti ES lygmens įsipareigojimą užtikrinti, kad iki 2020 m. visas įsigyjamas alyvpalmių aliejus būtų sertifikuotas ir tvarus, ir siekti, kad pramonė prisiimtų savanorišką įsipareigojimą, be kita ko, pasirašydama ir įgyvendindama Amsterdamo deklaraciją siekiant paremti visiškai tvarią alyvpalmių aliejaus tiekimo grandinę iki 2020 m.;

30.  ragina alyvpalmių aliejų gaminančias bendroves laikytis Bankoko susitarimo dėl bendro požiūrio laikantis įsipareigojimų nenaikinti miškų ir taikyti didelių anglies atsargų (angl. High Carbon Stock, HCS) požiūrį, kuris padeda nustatyti alyvpalmių plantacijoms tinkamas teritorijas, pvz., nualintas mažą anglies dioksido saugojimo potencialą ir menką gamtinę vertę turinčias žemes;

31.  ragina ES laikytis įsipareigojimų ir paspartinti vykdomas derybas dėl FLEGT savanoriškų partnerystės susitarimų ir užtikrinti, kad galutiniai susitarimai apimtų pereinamojo laikotarpio medieną, gautą vystant alyvpalmių plantacijas; pabrėžia, jog reikia užtikrinti, kad šie susitarimai atitiktų tarptautinę teisę ir įsipareigojimus, susijusius su aplinkos apsauga, žmogaus teisėmis ir tvariu vystymusi, ir kad jais būtų skatinama priimti reikiamas miškų išsaugojimo ir tvaraus jų valdymo priemones, įskaitant vietos bendruomenių ir čiabuvių teisių apsaugą; pažymi, kad panašų požiūrį taip pat būtų galima taikyti siekiant užtikrinti atsakingas alyvpalmių aliejaus tiekimo grandines; siūlo formuojant ES politiką dėl alyvpalmių aliejaus sektoriaus vadovautis FLEGT įvairių suinteresuotųjų subjektų dialogo ir kovos su giliai įsišaknijusiomis valdymo problemomis šalyse gamintojose principais, taip pat į paramą orientuota ES importo politika; pažymi, kad šios priemonės gali paskatinti geresnę alyvpalmių pramonės kontrolę paskirties šalyse;

32.  pažymi, koks svarbus bendradarbiavimas su šalimis gamintojomis keičiantis informacija apie tvarius ir ekonomiškai perspektyvius pokyčius ir prekybos praktiką; remia šalių gamintojų pastangas vystyti tvarią praktiką, kuri galėtų padėti pagerinti gyvenimo sąlygas ir ekonomiką tose šalyse;

33.  ragina Komisiją skatinti keistis geriausia patirtimi dėl skaidrumo ir vyriausybių ir bendrovių, kurios naudoja alyvpalmių aliejų, tarpusavio bendradarbiavimo, ir kartu su valstybėmis narėmis dirbti su trečiosiomis šalimis tam, kad būtų parengti ir įgyvendinti nacionalinės teisės aktai ir būtų laikomasi įprastų bendruomenių teisių į žemę, užtikrinančių miškų, miško teritorijoje gyvenančių tautų ir jų pragyvenimo šaltinių apsaugą;

34.  ragina Komisiją įvertinti, ar būtina nustatyti mechanizmus, siekiant pagal FLEGT veiksmų plano Savanoriškos partnerystės susitarimą spręsti miškų pavertimo komercinio žemės ūkio žeme problemą ir suteikti daugiau galių pilietinės visuomenės organizacijoms, čiabuvių bendruomenėms ir žemės savininkams ūkininkams dalyvauti šiame procese;

35.  ragina ES kaip savanoriškos partnerystės susitarimų papildomą elementą parengti tolesnius teisės aktus dėl tokių susitarimų dėl alyvpalmių aliejaus, atsižvelgiant į ES medienos reglamentą, į kurį būtų įtrauktos tiek įmonės, tiek finansų įstaigos; pažymi, kad ES reglamentuoja medienos, žuvies ir konflikto zonų naudingųjų iškasenų tiekimo grandines, tačiau dar nereglamentuoja jokių miškams pavojų keliančių žemės ūkio produktų tiekimo grandinių; primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares dėti daugiau pastangų, kad būtų įgyvendintas medienos reglamentas, kad būtų galima geriau suprasti, koks yra jo veiksmingumas, ir išsiaiškinti, ar jis gali būti panaudotas kaip pavyzdys rengiant ES teisės aktą, kuriuo būtų užkirstas kelias prekybai netausiu alyvpalmių aliejumi ES;

36.  ragina Komisiją, bendradarbiaujant su visais viešojo ir privačiojo sektorių suinteresuotaisiais subjektais, pradėti informavimo kampanijas ir teikti vartotojams išsamią informaciją apie teigiamus tvarios alyvpalmių aliejaus gamybos padarinius aplinkai ir apie socialines bei politines pasekmes; ragina Komisiją užtikrinti, kad informacija, kuria patvirtinama, jog produktas yra tvarus, būtų teikiama vartotojams ženklinant visus produktus, kurių sudėtyje yra alyvpalmių aliejaus, specialiu iškart atpažįstamu ženklu, ir primygtinai rekomenduoja, kad šis ženklas būtų ant produkto arba pakuotės arba kad būtų lengvai prieinamas pasitelkiant technologines savybes;

37.  ragina Komisiją glaudžiai bendradarbiauti su kitais svarbiais alyvpalmių aliejaus vartotojais, pvz., Kinija, Indija ir alyvpalmių aliejaus šalimis gamintojomis, kad būtų didinamas jų informuotumas ir ieškoma bendrų atogrąžų miškų naikinimo ir miškų alinimo problemos sprendimų;

38.  nekantriai laukia Komisijos tyrimų dėl miškų naikinimo ir alyvpalmių aliejaus, kurie turėtų būti pristatyti iškart juos užbaigus;

39.  ragina Komisiją pateikti išsamius duomenis apie alyvpalmių aliejaus naudojimą ir suvartojimą Europoje, taip pat į jo importą į ES;

40.  ragina Komisiją aktyviau vykdyti mokslinius tyrimus siekiant surinkti informacijos apie Europos vartojimo ir investicijų poveikį miškų naikinimo procesui, socialinėms problemoms, nykstančioms rūšims ir aplinkos taršai trečiosiose šalyse, ir paraginti prekybos partnerius už ES ribų daryti tą patį;

41.  ragina Komisiją kurti technologijas ir pateikti konkretų veiksmų planą, įskaitant informacines kampanijas, kad būtų siekiama sumažinti Europos vartojimo ir investicijų poveikį miškų naikinimui trečiosiose šalyse;

42.  pripažįsta teigiamą esamų sertifikavimo schemų poveikį, bet apgailestauja dėl to, kad RSPO, ISPO, MSPO ir visos kitos pripažintos svarbios sertifikavimo schemos efektyviai nedraudžia jų nariams atogrąžų miškų ar durpynų paversti alyvpalmių plantacijomis; todėl laikosi nuomonės, kad šiomis pagrindinėmis sertifikavimo schemomis nepavyksta efektyviai sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio plantacijų kūrimo ir veiklos etapais ir kad dėl šios priežasties jos nesugebėjo apsaugoti miškų ir durpynų nuo didžiulių gaisrų; ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų atliktas nepriklausomas tų sertifikavimo schemų auditas ir stebėsena, kad būtų galima užtikrinti, jog ES rinkai pateikiamas alyvpalmių aliejus atitinka visus būtinus standartus ir yra tvarus; pažymi, kad alyvpalmių aliejaus sektoriuje tvarumo klausimo nepavyks išspręsti vien tik savanoriškomis priemonėmis ir politika – alyvpalmių aliejaus bendrovėms taip pat reikia taikyti privalomas taisykles ir privalomas sertifikavimo programas;

43.  ragina ES nustatyti į ES importuojamo alyvpalmių aliejaus ir produktų, kurių sudėtyje yra alyvpalmių aliejaus, būtiniausius tvarumo kriterijus, kuriais būtų užtikrinta, kad į ES patenkančio alyvpalmių aliejaus gamyba:

   nebuvo ekosistemos būklės blogėjimo, kaip antai pirminio ir antrinio miškų nykimo ir durpynų ar kitų ekologiniu požiūriu vertingų buveinių naikinimo ar alinimo, tiesioginė ar netiesioginė priežastis ir dėl jo nebuvo prarandama biologinė įvairovė, visų pirma nepadaryta nuostolių nykstančioms gyvūnų ir augalų rūšims,
   nesukėlė pokyčių žemės valdymo praktikos srityje, kurie būtų padarę neigiamą poveikį aplinkai,
   nesukėlė ekonominių, socialinių ir aplinkos problemų ar konfliktų, įskaitant visų pirma su vaikų darbu, priverčiamuoju darbu, žemės supirkinėjimu ar čiabuvių bendruomenių iškeldinimu susijusias problemas,
   buvo vykdoma visapusiškai laikantis žmogaus ir socialinių teisių, užtikrinant deramus socialinius ir darbo standartus, kuriais siekiama užtikrinti darbuotojų saugumą ir gerovę,
   sudaro sąlygas įtraukti smulkius alyvpalmių aliejaus gamintojus į sertifikavimo sistemą ir užtikrina, kad jie gautų deramą pelno dalį;
   yra vykdoma plantacijose, kurios valdomos naudojant modernias žemės ūkio ir ekologines technologijas, kad būtų pereinama prie tvarios žemės ūkio praktikos siekiant kuo labiau mažinti neigiamus aplinkos ir socialinius padarinius;

44.  pažymi, kad jau galioja griežti atsakingo alyvpalmių aliejaus gamybos standartai, įskaitant Alyvpalmių aliejaus inovacijų grupės parengtus standartus, tačiau įmonės ir sertifikavimo sistemos jų dar plačiai nenaudoja, išskyrus RSPO Next;

45.  pažymi, jog svarbu, kad visi tiekimo grandinės subjektai galėtų atskirti tvariai ir netvariai pagamintą alyvpalmių aliejų ir jo liekanas bei šalutinius produktus; pažymi produktų atsekamumo ir visų tiekimo grandinės etapų skaidrumo svarbą;

46.  ragina ES nustatyti privalomą reglamentavimo sistemą siekiant užtikrinti, kad visas žemės ūkio produkcijos importuotojų tiekimo grandines būtų galima atsekti iki pat žaliavos kilmės;

47.  ragina Komisiją padidinti į ES importuojamo alyvpalmių aliejaus atsekamumą ir, kol netaikoma bendra sertifikavimo schema, apsvarstyti galimybę taikyti skirtingas muitų tarifų schemas, kuriose būtų tiksliau atspindimos realios sąnaudos, susijusios su aplinkai tenkančia našta; taip pat ragina Komisiją apsvarstyti galimybę nustatyti ir taikyti nediskriminuojančias tarifines ir netarifines kliūtis, parengtas atsižvelgiant į alyvpalmių aliejaus anglies pėdsaką; ragina miškų naikinimo atvejais visada taikyti „teršėjas moka“ principą;

48.  ragina Komisiją aiškiai nustatyti sankcijas už reikalavimų nesilaikymą, kartu palaikant prekybos ryšius su trečiosiomis šalimis;

49.  šiomis aplinkybėmis ragina Komisiją inicijuoti Pasaulio muitinių organizacijos Suderintos sistemos nomenklatūros reformą, kurią taikant būtų galima atskirti sertifikuotą tvarų alyvpalmių aliejų ir netvarų alyvpalmių aliejų ir jo produktus;

50.  ragina Komisiją, siekiant išvengti miškų naikinimo, į savo prekybos ir vystymosi bendradarbiavimo susitarimų skyrius dėl darnaus vystymosi nedelsiant įtraukti privalomus įsipareigojimus, įskaitant visų pirma kovos su miškų naikinimu garantiją prekybos susitarimuose su alyvpalmių aliejų gaminančiomis šalimis, ir pateikti tvirtų ir įgyvendinamų priemonių, skirtų netvarios miškininkystės praktikos alyvpalmių aliejų gaminančiose šalyse problemoms spręsti;

51.  ragina Komisiją ir valstybes nares daugiausia dėmesio skirti priemonėms, kurios padės geriau integruoti išsaugojimo klausimus į vystomąjį bendradarbiavimą, kurti; pažymi, jog toks požiūris padės užtikrinti, kad vystymosi veikla nesukeltų nenumatytų aplinkosaugos problemų, o būtų vykdoma užtikrinant sąveiką su išsaugojimo veikla;

52.  pažymi, kad silpna žemės registrų tvarka gaminančiose šalyse yra didžiulė kliūtis kontroliuojant alyvpalmių plantacijų plėtrą, kad ji riboja smulkiųjų ūkininkų galimybes gauti kreditą, kurio jiems reikia, kad galėtų padidinti plantacijų tvarumą; pažymi, kad valdymo ir miškininkystės institucijų stiprinimas vietos ir nacionaliniu lygmenimis yra veiksminga išankstinė aplinkos politikos sąlyga; ragina Komisiją teikti techninę ir finansinę paramą šalims gamintojoms, kad būtų stiprinama jų žemės registrų tvarka ir pagerintas alyvpalmių plantacijų ekologinis tvarumas; pažymi, kad teritorijos žemėlapių sudarymas šalyse gamintojose, taip pat pasitelkiant palydovines ir geoerdvines technologijas, yra vienintelis būdas alyvpalmių koncesijoms stebėti ir tikslinėms miško įveisimo, miško atkūrimo ir ekologinių koridorių kūrimo strategijoms parengti; ragina Komisiją remti šalis gamintojas, kad jos parengtų gaisrų prevencijos schemas;

53.  palankiai vertina Indonezijos vyriausybės neseniai priimtą durpynų moratoriumą, kuriuo turėtų būti užkirstas kelias plantacijų plėtrai mišku apželdintuose durpynuose; pritaria Durpynų atkūrimo agentūros įsteigimui dviejų milijonų hektarų išdegusių durpynų atkūrimo tikslu;

54.  ragina Komisiją ir valstybes nares, plėtojant dialogą su tomis šalimis, remti būtinybę sustabdyti alyvpalmėms auginti skiriamų plotų plėtimą, be kita ko, paskelbiant naujų koncesijų teikimo sustabdymą, kad būtų galima apsaugoti likusius atogrąžų miškus;

55.  yra susirūpinęs dėl to, kad žemės sandoriai gali pažeisti vietos bendruomenių laisvo, išankstinio ir informacija pagrįsto sutikimo principą, nustatytą TDO konvencijoje Nr. 169; ragina ES ir jos valstybes nares užtikrinti, kad ES įsikūrę investuotojai visapusiškai laikytųsi tarptautinių atsakingo ir tvaraus investavimo į žemės ūkį standartų, būtent JT Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) ir EBPO atsakingo žemės ūkio produktų tiekimo grandinių gairių, FAO neprivalomų atsakingo žemės valdymo gairių, JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų ir EBPO rekomendacijų daugiašalėms įmonėms; pabrėžia, jog būtina imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad taisomosios priemonės būtų prieinamos korporacijų piktnaudžiavimo aukoms;

56.  todėl ragina atitinkamas valdžios institucijas kilmės šalyse gerbti žmogaus teises, įskaitant miškų vietovių gyventojų teises į žemę, ir sustiprinti aplinkosaugos, socialinius ir sveikatos įsipareigojimus, atsižvelgiant į FAO neprivalomas žemės valdymo gaires(17);

57.  ragina ES remti labai mažas, mažąsias ir šeimų valdomas vietos kaimo įmones ir skatinti nacionaliniu ir vietos lygmenimis teisiškai registruoti žemės nuosavybę ar valdas;

58.  atkreipia dėmesį į tai, kad čiabuvių žemėse, kur taikomos paprotinės žemės naudojimo ir išteklių valdymo sistemos, miškų naikinimo mastai yra nedideli, o tai teikia didelių galimybių siekiant ekonomiškai efektyviai sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir užtikrinti pasaulio ekosistemų funkcijas; ragina naudotis tarptautiniais klimato ir plėtros fondais siekiant apsaugoti čiabuvių ir bendruomenių žemes ir paremti čiabuvių tautas ir bendruomenes, investuojančias į savo žemių apsaugą;

59.  primena, kad neturtingos kaimo moterys yra ypač priklausomos nuo miško išteklių, kad pragyventų; atkreipia dėmesį į tai, kad formuojant nacionalinę miškų politiką ir institucijas būtina integruoti lyčių lygybės aspektus, kad būtų skatinama, pvz., moterų galimybė valdyti žemę ir kitus išteklius;

60.  primena Komisijai jos komunikatą „Miškų naikinimo ir alinimo problemų sprendimas siekiant sustabdyti klimato kaitą ir biologinės įvairovės nykimą“ (COM(2008)0645), kuriame pabrėžiamas holistinis požiūris į atogrąžų miškų naikinimą, atsižvelgiant į visus miškų naikinimo veiksnius, įskaitant alyvpalmių aliejaus gamybą; primena Komisijai derybose dėl COP21 nustatytą tikslą ne vėliau kaip iki 2030 m. sustabdyti pasaulinį miškų ploto nykimą, o iki 2020 m. sumažinti bendrą atogrąžų miškų nykimą ne mažiau kaip 50 proc., palyginti su dabartiniu lygiu;

61.  ragina Komisiją, remiantis 7-ąja aplinkosaugos veiksmų programa ir ES veiksmų planu dėl alyvpalmių aliejaus, toliau rengti ES veiksmų planą dėl miškų naikinimo ir alinimo, į kurį būtų įtrauktos konkrečios reglamentavimo priemonės, kuriomis būtų užtikrinta, kad jokiomis tiekimo grandinėmis ir finansiniais sandoriais, susijusiais su ES, nebūtų skatinamas miškų naikinimas ir alinimas; ragina Komisiją priimti vieną bendrą apibrėžtį „nesukeliantis miškų nykimo“;

62.  ragina valstybes nares ir Komisiją nustatyti miško apibrėžtį, kuri apimtų biologinę, socialinę ir kultūrinę įvairovę, kad būtų užkirstas kelias žemės grobimui ir atogrąžų miškų naikinimui, vykdomiems plačiu mastu kultivuojant alyvpalmių aliejui naudojamą monokultūrą, nes jie trukdo vykdyti ES klimato kaitos įsipareigojimus; pabrėžia, kad pirmenybę reikia teikti vietos rūšims ir tokiu būdu apsaugoti ekosistemas, buveines ir vietos bendruomenes;

63.  ragina Komisiją pateikti ES atsakingo verslo veiksmų planą;

64.  tvirtina, jog plėtojant finansų įstaigas reikėtų užtikrinti, kad jų socialinės ir aplinkos apsaugos politika būtų privaloma ir visiškai suderinta su tarptautine žmogaus teisių teise; ragina užtikrinti didesnį privačių finansų įstaigų ir valstybinių finansų įstaigų finansavimo skaidrumą;

65.  ragina valstybes nares priimti privalomus reikalavimus, kurie būtų palankūs tvariam alyvpalmių aliejui visose nacionalinėse viešųjų pirkimų procedūrose;

66.  susirūpinęs pažymi, kad komercinis žemės ūkis tebėra svarbus pasaulinio miškų nykimo veiksnys ir kad nuo 2000 m. maždaug pusė atogrąžų miškų buvo išnaikinta dėl neteisėto miškų pavertimo komerciniam žemės ūkiui naudojama žeme, o tai taip pat gali kelti konfliktų riziką; ragina geriau koordinuoti miškų, komercinio žemės ūkio, žemės naudojimo ir kaimo plėtros politiką siekiant įgyvendinti DVT ir klimato kaitos įsipareigojimus; pabrėžia, kad būtina ir šioje srityje, įskaitant ES atsinaujinančiosios energijos politiką, užtikrinti politikos suderinamumą vystymosi labui;

67.  atkreipia dėmesį į problemas, susijusias su žemės koncentracijos procesais ir žemės naudojimo keitimu, atsirandančiais pradedant kultivuoti monokultūras, pvz., alyvpalmių plantacijas;

68.  ragina Komisiją remti tolesnius mokslinius tyrimus dėl žemės naudojimo paskirties keitimo poveikio išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui, įskaitant miškų naikinimą ir biologinės energijos gamybą;

69.  ragina Komisiją rodyti kitoms šalims pavyzdį ES teisės aktuose nustatant iš šlapžemių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir šlapžemių žemės naudojimo pokyčių apskaitos taisykles;

70.  atkreipia dėmesį į didelių alyvpalmių monokultūrų poveikį, nes dėl jų atsiranda daugiau kenkėjų, o dėl žemės ūkyje naudojamų chemikalų užteršiamas vanduo, vyksta dirvožemio erozija ir daromas poveikis anglies dioksido absorbentams ir viso regiono ekologijai, taip pat trukdoma gyvūnų rūšių migracijai;

71.  pažymi, kad naujausiuose tyrimuose įrodyta, jog alyvpalmių plantacijose taikomos agrarinės miškininkystės mišriosios kultūros gali teikti įvairią naudą biologinės įvairovės bei našumo srityse ir duoti teigiamų socialinių rezultatų;

72.  ragina Komisiją užtikrinti bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) ir kitų sričių ES politikos suderinamumą ir sinergiją, taip pat užtikrinti, kad ji būtų įgyvendinama suderinant ją su kovai su miškų naikinimu besivystančiose šalyse skirtomis programomis, pvz., REDD; prašo Komisiją užtikrinti, kad BŽŪP reforma nebūtų tiesiogiai ar netiesiogiai skatinamas tolesnis miškų naikinimas ir kad ja būtų remiamas tikslas sustabdyti miškų naikinimą pasaulyje; ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad aplinkos apsaugos problemos, susijusios su miškų naikinimu dėl alyvpalmių aliejaus gamybos, būtų sprendžiamos atsižvelgiant ir į ES 2020 m. biologinės įvairovės strategijoje nustatytus tikslus, kurie turi būti įtraukti į Sąjungos išorės veiksmus šiame sektoriuje;

73.  ragina Komisiją remti organizacijas, kurios daugiausia dėmesio skiria in situ, bet ir ex situ,visų gyvūnų veislių, kurios neteko buveinių dėl su alyvpalmių aliejumi susijusio miškų naikinimo, išsaugojimui;

74.  ragina ES lygmeniu vykdyti daugiau tvarių pašarų mokslinių tyrimų siekiant Europos žemės ūkiui sukurti alyvpalmių produktų alternatyvų;

75.  pažymi, kad 70 proc. ES suvartojamų biodegalų pagaminama (žaliavos jiems gaminti užauginamos) ES, o iš biodegalų, importuojamų į ES, 23 proc. yra alyvpalmių aliejus, daugiausia importuojamas iš Indonezijos, kiti 6 proc. yra sojos(18);

76.  pažymi netiesioginį ES biodegalų paklausos poveikį atogrąžų miškų naikinimui;

77.  pažymi, kad įvertinus netiesioginį žemės naudojimo paskirties keitimą, iš kultūrinių augalų pagaminti biodegalai tam tikrais atvejais netgi gali padidinti bendrą išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, pvz., deginant dideles anglies atsargas turinčias buveines, kaip atogrąžų miškai ir durpynai; yra susirūpinęs dėl to, kad netiesioginis žemės naudojimo paskirties keitimas neįtrauktas į Komisijos savanoriškų schemų vertinimą;

78.  ragina ES institucijas, persvarstant Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą, į savo savanorišką sistemą įtraukti specialias patikros procedūras, susijusias su konfliktais dėl žemės valdymo, priverstiniu ir vaikų darbu, blogomis ūkininkų darbo sąlygomis ir grėsmėmis sveikatai ir saugai; todėl ragina ES atsižvelgti į netiesioginio žemės naudojimo keitimo poveikį ir persvarstant Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą į ją įtraukti socialinės atsakomybės reikalavimus;

79.  ragina į ES biodegalų politiką įtraukti veiksmingus tvarumo kriterijus, kad būtų apsaugota didelės biologinės įvairovės vertės žemė, didelės anglies sankaupos ir durpynai, ir kad jie apimtų socialinius kriterijus;

80.  pripažįsta, kad naujausioje Audito Rūmų ataskaitoje(19), kurioje analizuojamos dabartinės biodegalų sertifikavimo schemos, padaryta išvada, kad jose stinga svarbių tvarumo aspektų, pvz., neatsižvelgiama į netiesioginį paklausos ir nepakankamo tikrinimo poveikį, ir jomis negalima užtikrinti, kad sertifikuoti biodegalai nebūtų miškų naikinimo ir neigiamų socialinių ir ekonominių padarinių priežastis; žino apie susirūpinimą keliančius klausimus dėl sertifikavimo schemų vertinimo skaidrumo; ragina Komisiją didinti tvarumo schemų skaidrumą, be kita ko, rengiant tinkamą tikrinamų aspektų sąrašą, kaip antai metines ataskaitas ir galimybę prašyti nepriklausomų trečiųjų šalių atlikti auditą; ragina suteikti Komisijai didesnius schemų, ataskaitų ir veiklos tikrinimo ir stebėsenos įgaliojimus;

81.  ragina įgyvendinti atitinkamas Audito Rūmų rekomendacijas, kaip sutarta su Komisija;

82.  susirūpinęs pažymi, kad 46 proc. viso ES importuojamo alyvpalmių aliejaus skiriama biodegalų gamybai, o tai reiškia, kad panaudojama apie milijonas hektarų atogrąžų dirvožemio; ragina Komisiją imtis priemonių, kad augalinio aliejaus, įskaitant alyvpalmių aliejų, kaip biodegalų sudedamosios dalies naudojimas būtų laipsniškai nutrauktas, pageidautina, ne vėliau kaip 2020 m.;

83.  pažymi, kad vien uždraudus naudoti alyvpalmių aliejų biodegalų gamybai (arba laipsniškai nutraukus jo naudojimą) jis gali būti pakeistas kitais atogrąžų augaliniais aliejais, kurių žaliavos auginamos tuose pačiuose ekologiniu požiūriu pažeidžiamuose regionuose, kaip ir alyvpalmės, ir tai gali padaryti daug didesnį poveikį biologinei įvairovei, žemės naudojimui ir išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui nei pačios alyvpalmės; rekomenduoja ieškoti tvaresnių alternatyvų biodegalų gamybai ir jas skatinti, pvz., Europoje pagamintą aliejų iš vietoje užaugintų rapsų ir saulėgrąžų;

84.  ragina Komisiją ir valstybes nares kartu toliau kurti antros ir trečios kartos biodegalus, kad būtų mažinamas pavojus dėl netiesioginio žemės naudojimo paskirties keitimo Sąjungoje ir skatinamas perėjimas prie pažangių biodegalų pagal Direktyvą (ES) 2015/1513 ir atsižvelgiant į Sąjungos žiedinės ekonomikos, efektyvaus išteklių naudojimo ir į mažataršio judumo užmojus;

o
o   o

85.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
(2) Komisijos komunikatas „Biologinė įvairovė – mūsų gyvybės draudimas ir gamtinis turtas. ES biologinės įvairovės strategija iki 2020 m.“ (COM(2011)0244).
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0034.
(4) Šaltinis – „Miškų tendencijos: vartojimo prekės ir miškų naikinimas. Neteisėto miškų pavertimo žemės ūkio ir medienos plantacijomis masto ir pobūdžio analizė (http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4718.pdf).
(5) Šaltinis – Pasaulio išteklių institutas (http://www.wri.org/blog/2015/10/indonesia%E2%80%99s-fire-outbreaks-producing-more-daily-emissions-entire-us-economy).
(6) http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf (FAO, World Agriculture Towards 2030/2050 - The 2012 Revision).
(7) http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/agriculture/palm_oil/ (WWF).
(8) Šaltinis – Globiom ataskaita (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report_GLOBIOM_publication.pdf).
(9) Pavyzdžiui, „Amnesty International - The Great Palm Oil Scandal“ (https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5243/2016/en/ ) ir „Rainforest Action Network - The Human Cost of Conflict Palm Oil“. (https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/rainforestactionnetwork/pages/15889/attachments/original/1467043668/The_Human_Cost_of_Conflict_Palm_Oil_RAN.pdf?1467043668).
(10) „ES vartojimo poveikis miškų naikinimui: Išsami ES vartojimo poveikio miškų naikinimui analizė“, 2013 m., Europos Komisija. http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf (p. 56). (p. 56).
(11) Šaltinis – FERN: „Vogtos prekės. ES bendrininkavimas neteisėtai naikinant tropinius miškus“ (http://www.fern.org/sites/fern.org/files/Stolen%20Goods_EN_0.pdf)
(12) Jungtinių Tautų Miškų forumo išvados.
(13) Jungtinių Tautų Biologinės įvairovės konvencija, Aičio tikslai: https://www.cbd.int/sp/targets/
(14) Darnaus vystymosi tikslai, 15 straipsnio 2 dalis, tikslas sustabdyti miškų naikinimą, https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15.
(15) 2014 m. JT aukščiausiojo lygio susitikimas klimato kaitos klausimais.
(16) http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf
(17) JT FAO „Neprivalomos atsakingo žemės, žuvininkystės ir miškų išteklių valdymo gairės sprendžiant nacionalinio aprūpinimo maistu saugumo klausimus“, Roma, 2012 m., http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
(18) Eurostatas. „Supply, transformation and consumption of renewable energies“; metiniai duomenys (nrg_107a), 2015 m. Globiom tyrimas „ES suvartojamų biodegalų poveikis žemės naudojimo paskirties keitimui.“ ir http://www.fediol.be/
(19) Šaltinis – Europos Audito Rūmai. „Biodegalų sertifikavimas: yra pripažinimo ir priežiūros trūkumų“ (http://www.eca.europa.eu/lt/Pages/NewsItem.aspx?nid=7171).


Moterys ir jų vaidmens kaimo vietovėse
PDF 373kWORD 52k
2017 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl moterų ir jų vaidmens kaimo vietovėse (2016/2204(INI))
P8_TA(2017)0099A8-0058/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 ir 3 straipsnius ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 157 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Protokolą Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje,

–  atsižvelgdamas į Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 ir 23 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Pekino veiksmų platformą,

–  atsižvelgdamas į 1979 m. JT konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims,

–  atsižvelgdamas į 1978 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvą 79/7/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo nuoseklaus įgyvendinimo socialinės apsaugos srityje(1),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo(2),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/41/ES dėl vienodo požiūrio į savarankiškai dirbančius vyrus ir moteris principo taikymo, kuria panaikinama Tarybos direktyva 86/613/EEB(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006(4),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005(5),

–  atsižvelgdamas į Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 7 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į savo 2008 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl moterų padėties ES kaimo vietovėse(6),

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. balandžio 5 d. rezoliuciją dėl moterų vaidmens žemės ūkyje ir kaimo vietovėse(7),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. liepos 8 d. rezoliuciją „Žaliojo užimtumo iniciatyva. Išnaudoti žaliosios ekonomikos darbo vietų kūrimo potencialą“(8),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. rugsėjo 8 d. rezoliuciją dėl šeimos verslo įmonių Europoje(9),

–  atsižvelgdamas į JT Aprūpinimo maistu pasaulyje komiteto 2016 m. spalio 17 d. rekomendacijas dėl gyvulininkystės ir aprūpinimo maistu pasaulyje, ypač į rekomendacijas dėl lyčių lygybės ir moterų įgalinimo,

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. spalio 27 d. rezoliuciją „Kaip BŽŪP gali pagerinti darbo vietų kūrimą kaimo vietovėse“(10),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto bendrus svarstymus pagal Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto ir į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pranešimą (A8-0058/2017),

Moterų vaidmens kaimo vietovėse daugiafunkciškumas

A.  kadangi pastaraisiais dešimtmečiais gerokai pasikeitė socialinės ir ekonominės aplinkybės ir jos gana smarkiai skiriasi tiek įvairiose valstybėse narėse, tiek valstybių narių viduje;

B.  kadangi moterys svariai prisideda prie kaimo ekonomikos ir kadangi įvairinimo priemonės ir daugiafunkciškumo koncepcija, kaip tvirtas pagrindas darnaus vystymosi strategijoms, nors ne visose srityse išnaudojamos iki galo, dėl inovacijų ir naujų idėjų, leidžiančių padidinti žemės ūkio sektoriaus dinamiškumą, moterims atvėrė naujų galimybių;

C.  kadangi moterys labai dažnai skatina plėtoti papildomą, su žemės ūkio gamybą nesusijusią veiklą ūkyje arba už jo ribų ir suteikia galimybių realiai padidinti veiklos kaimo vietovėse pridėtinę vertę;

D.  kadangi kaimo vietovėse gyvenančios moterys nėra vienarūšė grupė, atsižvelgiant į tai, kad jų padėtis, profesija, indėlis į visuomenę ir, galiausiai, jų poreikiai ir interesai įvairiose valstybėse narėse ir jų viduje skirtingi;

E.  kadangi moterys aktyviai dalyvauja žemės ūkio, verslo ir turizmo veikloje ir atlieka svarbų vaidmenį išsaugant kultūros tradicijas kaimo vietovėse, o tai gali prisidėti prie tokių vietovių regioninės tapatybės kūrimo ir (arba) stiprinimo;

F.  kadangi lyčių lygybė yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos ir jos valstybių narių principų, o jos skatinimas – vienas iš pagrindinių ES tikslų; kadangi lyčių lygybė yra ES sutartyse ir ES pagrindinių teisių chartijoje pripažinta pagrindinė vertybė ir ES išsikėlė ypatingą uždavinį integruoti lyčių lygybę visoje savo veikloje; kadangi lyčių aspekto integravimas yra svarbi šio principo įtraukimo į ES politikos sritis, priemones ir veiksmus priemonė, kuria siekiama skatinti lyčių lygybę ir kovoti su diskriminacija, kad padidėtų aktyvus moterų dalyvavimas darbo rinkoje ir ekonominėje bei socialinėje veikloje; kadangi ši priemonė taip pat taikoma ES struktūriniams ir investicijų fondams, įskaitant EŽŪFKP;

G.  kadangi šeimos ūkiai yra dažniausiai naudojamas ūkininkavimo modelis 28 ES valstybėse narėse: 76,5 proc. darbų atlieka ūkininkas arba jo šeimos nariai(11), todėl jis turėtų būti remiamas ir saugomas; kadangi šeimos ūkiai skatina kartų solidarumą ir socialinę atsakomybę bei atsakomybę už aplinką, vadinasi, prisideda prie tvarios kaimo vietovių plėtros;

H.  kadangi didėjant urbanizacijai labai svarbu išlaikyti aktyvius, dinamiškus ir pasiturinčius gyventojus kaimo vietovėse, ypatingą dėmesį skiriant vietovėms, kuriose esama gamtinių kliūčių, nes nuo to priklauso aplinkos ir kraštovaizdžio išsaugojimas;

I.  kadangi senėjanti visuomenė drauge su ūkininkavimo atsisakymu ir ekonomikos nuosmukiu ES kaimo vietovėse yra keletas iš pagrindinių gyventojų mažėjimo ir moterų išvykimo iš kaimo vietovių priežasčių, o tai veikia ne tik darbo rinką, bet ir socialinę infrastruktūrą; kadangi tokia raida gali būti sustabdyta tik tuo atveju, jei Europos institucijos ir vyriausybės imsis visų galimų priemonių, kad užtikrintų didesnį jų darbo ir teisių pripažinimą ir aprūpintų kaimo vietoves paslaugomis, kurių reikia, kad būtų įmanoma pasiekti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą;

J.  kadangi kaimo turizmas, kuris apima šeimos įmonių ir kooperatyvų vykdomą prekių ir paslaugų teikimą kaime, yra nedidelės rizikos sektorius, jis kuria darbo vietas, sudaro sąlygas derinti asmeninį ir šeimos gyvenimą su darbu ir skatina kaimo gyventojus, ypač moteris, likti kaime;

K.  kadangi ekonomikos krizė paveikė Europos Sąjungą ir turėjo ypač sunkių padarinių daugeliui kaimo vietovių ir regionų; kadangi krizės padariniai vis dar matomi ir kaimo vietovių jaunimo nedarbo, skurdo ir gyventojų mažėjimo lygiai dideli, o tai ypač veikia moteris; kadangi moterys, valdydamos ūkius ir namų ūkius, tiesiogiai patiria krizės poveikį;

L.  kadangi tokia padėtis kelia rimtų problemų bendrajai žemės ūkio politikai (BŽŪP), kuri turėtų užtikrinti kaimo vietovių plėtrą, didinant jų potencialą;

M.  kadangi reikia išsaugoti tvarų ir gyvybingą ūkininkavimo sektorių kaip esminį kaimo vietovių ekonominį, aplinkosauginį ir socialinį pagrindą, kuris prisidėtų prie kaimo plėtros, tvarios maisto produktų gamybos, biologinės įvairovės ir darbo vietų kūrimo;

N.  kadangi turi būti pagerintas smulkiųjų ir šeimos ūkių, kaip pagrindinių maisto produktų gamintojų, statusas ir išsaugota jų ūkininkavimo ir gyvulininkystės veikla skatinant inovacijas ir teikiant pakankamai finansinių išteklių bei taikant priemones ES lygmeniu; kadangi 2005–2010 m. ES išnyko 2,4 mln. ūkių – daugiausia tai buvo smulkieji ar šeimos ūkiai –, todėl kaimo vietovėse padidėjo nedarbas;

O.  kadangi skatinant naudoti įvairinimo priemones ir kuriant trumpas tiekimo grandines, taip pat skatinant gamintojų organizacijas galima padidinti sektoriaus atsparumą, kuriam kenkia tokios problemos kaip nesąžininga prekybos praktika ir vis smarkiau svyruojančios rinkos;

P.  kadangi svarbu remti ir skatinti moterų dalyvavimą žemės ūkio maisto produktų vertės grandinėje, nes jų vaidmuo dažniausiai sutelktas į gamybos ir perdirbimo sritis;

Q.  kadangi mokymosi visą gyvenimą galimybės, neformaliai įgytų įgūdžių pripažinimo galimybė ir galimybė persikvalifikuoti ir įgyti įgūdžių, kuriuos galima panaudoti dinamiškai besivystančioje darbo rinkoje, yra būtinos sąlygos norint padidinti moterų užimtumą kaimo vietovėse;

R.  kadangi kooperatyvai, savitarpio pagalbos fondai, socialinės įmonės ir kiti verslo modeliai turi didžiulį potencialą skatinti tvarų ir įtraukų ekonomikos augimą ir moterų ekonominį įgalinimą kaimo vietovėse ir žemės ūkio sektoriuje;

S.  kadangi mergaičių ir moterų įtraukimas į švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą, ypač mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos (MTIM) srityse, ir į verslumą yra būtinas norint pasiekti lyčių lygybę žemės ūkio ir maisto gamybos sektoriuose, taip pat turizmo ir kitose veiklos srityse kaimo vietovėse;

Moterims kaimo vietovėse kylantys sunkumai

T.  kadangi ES kaimo vietovėse moterys sudaro šiek tiek mažiau nei 50 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų, tačiau tik maždaug 45 proc. visų ekonomiškai aktyvių gyventojų; kadangi daugelis niekada nebuvo registruotos kaip bedarbės ar įtrauktos į nedarbo statistiką ir nėra tikslių duomenų apie moterų dalyvavimą ūkininkavimo veikloje – kaip ūkio savininkių ar kaip darbuotojų;

U.  kadangi ES regionuose, kuriuose didelę dalį sudaro kaimo vietovės, 2009 m. dirbo tik 61 proc. 20–64 metų amžiaus moterų(12); kadangi daugelyje valstybių narių moterys kaimo vietovėse turi ribotas galimybes gauti darbą ir jų galimybės dirbti ūkiuose yra palyginti nedidelės, tačiau jos vis tiek atlieka svarbų vaidmenį kaimo plėtros ir kaimo vietovių socialinės struktūros srityse, pasirūpindamos namų ūkio pajamomis ar gerindamos gyvenimo sąlygas;

V.  kadangi 2014 m. moterų dirbtas laikas žemės ūkio sektoriuje sudarė 35 proc. viso dirbto laiko, jų dirbtas laikas dirbant ne visą darbo laiką – 53,8 proc., o dirbant visą darbo laiką – 30,8 proc., todėl jos reikšmingai prisidėjo prie žemės ūkio gamybos; kadangi sutuoktinių ir kitų moteriškosios lyties šeimos narių atliekamas darbas ūkiuose dažnai būtinas ir iš tiesų yra nematomas darbas dėl to, kad jos neturi užimtumo statuso, kuris leistų tą darbą pripažinti ir sudarytų sąlygas atitinkamoms moterims užsiregistruoti socialinės apsaugos sistemoje, taip užkertant kelią galimam teisių, pvz., į laikinojo nedarbingumo atostogas ir motinystės atostogas, praradimui ir užtikrinama finansinė jų nepriklausomybė;

W.  kadangi kai kuriose valstybėse narėse (pavyzdžiui, Prancūzijoje) esama skirtingų teisinių statusų, taikomų nuolat ūkyje dirbančioms sutuoktinėms (ūkio bendradarbės, darbuotojos arba ūkio valdytojos), o tai leidžia užtikrinti realią socialinę apsaugą įvairiomis nenumatytomis asmeninio ir profesinio gyvenimo aplinkybėmis;

X.  kadangi ES vidutiniškai tik 30 proc. ūkių valdo moterys; kadangi nemaža žemės ūkio darbuotojų dalis yra moterys, bet jos dažniausiai priskiriamos įmonės savininko sutuoktinio kategorijai; iš visų 2007 m. įmonės savininko sutuoktinio kategorijai priskirtų asmenų moterys sudarė 80,1 proc.(13);

Y.  kadangi ūkio savininkas yra vienintelis asmuo, nurodomas banko dokumentuose ir siekiant gauti subsidijas bei pasinaudoti įgytomis teisėmis, ir asmuo, kuris atstovauja ūkiui asociacijose ir grupėse; kadangi nebūti ūkio savininku reiškia neturėti jokių su savininko statusu susijusių teisių (teisių į bendrąsias išmokas, į priemokas už karves žindenes, teisių sodinti vynuogynus, į pajamas ir kt.) ir kadangi dėl to moterys ūkininkės atsiduria pažeidžiamoje ir nepalankioje padėtyje,

Z.  kadangi tam, kad moterys galėtų pasinaudoti žemės ūkio sektoriuje dirbančioms moterims palankiomis pozityviosios paramos sistemomis, jos turėtų būti pripažįstamos kaip savininkės ar bendraturtės; kadangi Europos Sąjunga turėtų skatinti moteris tapti ūkių savininkėmis ar bendraturtėmis, nes tai teigiamai paveiktų jų padėtį darbo rinkoje, socialines išmokas ir ekonominę nepriklausomybę, taigi būtų užtikrintas didesnis jų matomumas (ir jų indėlio į ekonomiką ir pajamas pripažinimas) kaimo vietovėse ir daugiau galimybių naudotis žeme;

AA.  kadangi būtina užtikrinti didesnį su moterų kaimo vietovėse susijusios Europos, nacionalinės ir regioninės statistikos matomumą siekiant atspindėti jų padėtį ir atliekamą vaidmenį;

AB.  kadangi padidinus galimybes jaunimui ir moterims naudotis žeme pagerėtų kartų atsinaujinimas žemės ūkyje, būtų paskatintas ekonomikos augimas ir socialinė gerovė;

AC.  kadangi kokybiškų ir įperkamų viešųjų ir privačiųjų paslaugų, įskaitant vaikų ir pagyvenusių žmonių bei kitų išlaikomų asmenų priežiūrą, teikimas yra svarbus visiems kaimo vietovių gyventojams; kadangi tokios paslaugos yra ypač svarbios palengvinant profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, visų pirma moterims, nes jos dažniau užsiima jaunųjų, išlaikomų ir pagyvenusių šeimos narių priežiūra;

AD.  kadangi moterys kaimo vietovėse atlieka daug funkcijų ir todėl tokios paslaugos suteiktų joms galimybių dirbti ir toliau siekti karjeros užtikrinant teisingą su šeima ir priežiūrą susijusių pareigų paskirstymą;

AE.  kadangi gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimo pagrindas yra galimybė naudotis infrastruktūra, pvz., transporto jungtimis, prieiga prie sparčiojo plačiajuosčio interneto, įskaitant judriojo ryšio duomenų perdavimo paslaugas, taip pat energijos tiekimo ir kokybiškomis socialinėmis, sveikatos priežiūros bei švietimo paslaugomis;

AF.  kadangi visose 28 ES valstybėse narėse plačiajuosčio ryšio aprėptis kaimo vietovėse vis dar nesiekia nacionalinio aprėpties vidurkio; kadangi 2015 m. 98,4 proc. namų ūkių kaimo vietovėse turėjo prieigą bent prie vienos plačiajuosčio ryšio technologijos, bet tik 27,8 proc. turėjo prieigą prie naujos kartos paslaugų; kadangi skaitmeninė struktūra, kuri ne visose ES kaimo vietovėse išplėtota iki galo, gali daug padėti siekiant pasinaudoti informacija ir švietimo galimybėmis, kaimo vietovių moterims dalytis informacija ir keistis gerąja patirtimi, ji taip pat gali būti pagrindinis paramos, kurios reikia norint išlaikyti moteris kaimo vietovėse, elementas;

AG.  kadangi švietimas yra pagrindinė priemonė siekiant didinti lygybės vertę ir ji turi būti skatinama visose srityse ne tik mokyklose, bet ir vykdant profesinį mokymą, visų pirma tokį, kurį vykdant dėmesys skiriamas pirminiam sektoriui;

AH.  kadangi pagerinus bendras sąlygas kaimo vietovėse bus lengviau pagerinti ir moterų statusą tose vietovėse;

AI.  kadangi didelis moterų indėlis į vietos ir kaimo plėtrą nepakankamai atspindimas joms dalyvaujant atitinkamuose sprendimų priėmimo procesuose, nes moterims dažnai nepakankamai atstovaujama sprendimus priimančiose įstaigose, kaip antai žemės ūkio kooperatyvuose, profesinėse sąjungose ir savivaldos institucijose; kadangi labai svarbu padidinti atstovavimą moterims tokiose įstaigose;

AJ.  kadangi moterys kaimo vietovėse dažnai kenčia nuo vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumų, kurie kai kuriose valstybėse narėse didėja; kadangi dėl to reikia skirti daugiau dėmesio tam, kad būtų parengti aktualūs statistiniai duomenys apie moterų užimtumą ir darbo bei gyvenimo sąlygas kaimo vietovėse;

AK.  kadangi kol kas nėra parengta teminių paprogramių „Moterys kaimo vietovėse“ ir kadangi nedaug moterų dalyvavo naudojantis priemonėmis, numatytomis pagal kaimo plėtros programas iki 2014 m.; kadangi iš 6,1 mln. mokymo priemonių dalyvių tik 28 proc. buvo moterys; kadangi iš tų, kuriems buvo suteikta parama materialioms investicijoms į ūkių valdų modernizavimą, tik 19 proc. buvo moterys, o iš įvairinimo priemonėmis pasinaudojusių naudos gavėjų 33 proc. buvo moterys; kadangi tik 38 proc., darbo vietų, kurios buvo sukurtos taikant 3 krypties priemones (ekonomikos diversifikavimas kaimo vietovėse), užėmė moterys;

1.  pabrėžia aktyvų moterų vaidmenį kaimo vietovėse ir pripažįsta moterų, kaip verslininkių, šeimos verslo įmonių vadovių ir darnaus vystymosi skatintojų, indėlį į ekonomiką šiose vietovėse; mano, kad socialiniu, ekonominiu ir aplinkosaugos požiūriu moterų verslumas yra didelis darnaus vystymosi ramstis kaimo vietovėse ir todėl turėtų būti propaguojamas, skatinamas ir remiamas pagal kaimo plėtros strategijas ir ypač pasitelkiant švietimą ir profesinį mokymą, skatinant moteris tapti savininkėmis, skatinant verslininkių tinklus ir galimybes pasinaudoti investicijomis ir kreditais, skatinant atstovavimą joms valdymo organuose ir sudarant galimybes, būtinas siekiant remti jaunas, savarankiškai dirbančias, ne visą darbo laiką dirbančias ir dažnai mažą užmokestį gaunančias moteris;

2.  ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis remti sėkmingo darbo ir šeimos gyvenimo derinimo pavyzdį, prisidėti prie naujų darbo galimybių kūrimo, geresnės gyvenimo kokybės kaimo vietovėse ir paskatinti moteris įgyvendinti savo idėjas;

3.  palankiai vertina paramą moterims kaimo vietovėse rengiant iniciatyvas, kuriomis skatinamas bendruomenės pripažinimas ar tinklų kūrimas; ypač pabrėžia esminį vaidmenį, kurį atlieka moterys, priklausydamos smulkiesiems ar šeimos ūkiams – pagrindinei socialinei ir ekonominei kaimo vietovių ląstelei, kuri užtikrina maisto produktų gamybą, tradicinių žinių ir gebėjimų išsaugojimą, regioninį tapatumą bei aplinkos apsaugą; laikosi nuomonės, kad ūkininkėms tenka svarbus vaidmuo norint išlaikyti perspektyvią smulkiųjų ir šeimos ūkių veiklą;

4.  laikosi nuomonės, kad, atsižvelgiant į skirtingą moterų vaidmenį, profesijas ir padėtį kaimo vietovėse, siekiant gerinti jų įsidarbinimo galimybes reikia teikti tikslinę paramą ir pagalbą atsižvelgiant į jų poreikius ir interesus;

5.  ragina Komisiją ir valstybes nares ateityje vykdant kaimo plėtros politiką prioritetine tvarka remti, skatinti, lengvinti ir propaguoti moterų prieigą prie darbo rinkos kaimo vietovėse ir apibrėžti tikslus, susijusius su ilgalaikiu mokamu užimtumu šioje srityje; ragina valstybes nares į savo kaimo plėtros programas įtraukti strategijas, kuriose ypatingas dėmesys skiriamas moterų indėliui siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų;

6.  pažymi, kad moterų dalyvavimas darbo rinkoje kaimo vietovėse apima įvairias užimtumo sritis, ne tik tradicinį žemės ūkį; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad moterys kaimo vietovėse gali būti pokyčių pereinant prie tvaraus ir ekologiško žemės ūkio varomoji jėga ir gali atlikti svarbų vaidmenį kuriant žaliąsias darbo vietas;

7.  ragina valstybes nares tikslingiau naudoti Europos mikrofinansų priemonę „Progress“ ir plačiau informuoti apie ją, naudoti EŽŪFKP numatytas moterų užimtumo skatinimo priemones, skatinti ir stiprinti įvairias moterų darbo formas atsižvelgiant į specifines sąlygas kaimo vietovėse, suteikti įvairių tipų paskatų siekiant paremti pradedančiųjų įmonių tvarumą bei plėtrą ir MVĮ, taip pat pradėti iniciatyvas, kuriomis būtų siekiama kurti naujas ir išlaikyti esamas žemės ūkio sektoriaus darbo vietas ir padaryti jas patrauklesnes jaunoms moterims;

8.  ragina valstybes nares reguliariai stebėti moterų padėtį kaimo vietovėse ir kaip galima geriau išnaudoti konkrečias pagal BŽŪP numatytas ir esamas bendro pobūdžio priemones siekiant padidinti moterų, kaip paramos gavėjų, dalyvavimą ir taip pagerinti jų padėtį;

9.  rekomenduoja, kad Komisija, ateityje reformuojant bendrą žemės ūkio politiką, išsaugotų ir patobulintų temines paprogrames „Moterys kaimo vietovėse“, sutelkiant šių programų dėmesį, be kita ko, į produktų rinkodarą, tiesioginį pardavimą ir reklamą vietos arba regiono lygmenimis, nes šie dalykai gali būti svarbūs kuriant užimtumo galimybes moterims kaimo vietovėse;

10.  pažymi, kad lyčių lygybė yra vienas iš svarbiausių ES ir jos valstybių narių tikslų; ragina Komisiją ir Tarybą užtikrinti, kad lyčių lygybė būtų įtraukiama į visas ES programas, veiksmus ir iniciatyvas, ir ragina integruoti lyčių aspektą į BŽŪP ir kaimo sanglaudos politiką; siūlo imtis naujų tikslinių veiksmų, kuriais, naudojantis EŽŪFKP, būtų siekiama skatinti kaimo vietovių moterų dalyvavimą darbo rinkoje;

11.  tikisi, kad geresnės žinios apie kaimo vietovių moterų padėtį vidutiniu laikotarpiu leis parengti Europos ūkininkių chartiją, kurioje būtų apibrėžiama ši koncepcija, tiesioginės ir netiesioginės kaimo vietovių moterų diskriminacijos formos ir pozityviosios diskriminacijos priemonės, kuriomis būtų siekiama ją panaikinti;

12.  ragina valstybes nares, atsižvelgiant į sąlygas, susijusias su lyčių lygybe – tai ES ir valstybių narių pareiga ir pagrindinis tikslas – ir su nediskriminavimu, užtikrinti didesnę sąveiką naudojantis priemonėmis, numatytomis pagal EŽŪFKP, „Leader+“, „Horizontas 2020“ ir Europos socialinio fondo programas siekiant sudaryti geresnes sąlygas gyventi ir dirbti kaimo vietovėse, vykdyti specialiai pritaikytą politiką, kuria siekiama moterų ir mergaičių, ypač priklausančių pažeidžiamoms ir marginalizuotoms grupėms, socialinės ir ekonominės įtraukties ir įgalinimo, ir didinti informuotumą apie visas pagal galiojančius teisės aktus moterims tokiose vietovėse teikiamas galimybes;

13.  pabrėžia, kad svarbu apsvarstyti galimybes parengti konkrečias priemones, kuriomis būtų skatinamas pažeidžiamiausių moterų grupių, turinčių specialių poreikių, pvz., neįgaliųjų, migrančių, įskaitant sezonines migrantes, pabėgėlių ir mažumoms priklausančių moterų, nuo smurto dėl lyties nukentėjusių moterų, išsilavinimo neturinčių ar menką išsilavinimą turinčių moterų, moterų, kurios vienos augina vaikus, ir kt., mokymas, užimtumas ir teisių apsauga;

14.  pabrėžia esminį vaidmenį, kurį moterys paprastai atlieka tvarkydamos šeimos ūkių buhalteriją, ir atsižvelgdamas į tai nurodo, kad trūksta paramos (konsultacijų forma), kai ūkis susiduria su finansiniais sunkumais;

15.  ragina valstybes nares užtikrinti, kad moterų dalyvavimas ūkių valdyme būtų visapusiškai pripažįstamas ir kad jos būtų skatinamos ir joms būtų sudaroma daugiau galimybių tapti ūkių savininkėmis ar bendraturtėmis;

16.  primygtinai ragina valstybes nares skatinti informavimo ir techninės pagalbos priemones ir keistis valstybių narių gerosios praktikos pavyzdžiais, susijusiais su žemės ūkio sektoriuje dirbančių sutuoktinių pagalbininkų, užimtumo statuso nustatymu, nes tai leistų joms naudotis asmens teisėmis, ypač motinystės atostogomis, socialiniu draudimu nuo nelaimingų atsitikimų darbe, galimybe mokytis ir teisėmis į pensiją;

17.  ragina Europos institucijas sudaryti tokios BŽŪP galimybes, pagal kurią parama būtų paskirstoma proporcingai, užtikrinant paramą smulkiesiems ūkiams;

18.  pabrėžia, kad svarbu remti moterų dalyvavimą priimant sprendimus kaimo vietovėse pasitelkus mokomąją veiklą, kuria siekiama paskatinti jų dalyvavimą tose srityse ir sektoriuose, kuriuose joms atstovaujama nepakankamai, taip pat vykdyti kampanijas, per kurias būtų didinamas informuotumas apie aktyvaus moterų dalyvavimo kooperatyvų veikloje – tiek kaip narių, tiek einant vadovaujamąsias pareigas – svarbą;

19.  ragina valstybes nares skatinti lyčių lygybę įvairiuose valdymo ir atstovaujamuosiuose organuose siekiant skatinti vienodą dalyvavimą ir didesnį atstovavimą moterims kaimo plėtros darbo grupėse ir stebėjimo komitetuose, taip pat visų tipų organizacijose, asociacijose ir viešosiose institucijose, kad sprendimų priėmimo procese atsispindėtų ir moterų, ir vyrų nuomonės, ir skatinti jas dalyvauti vietos veiksmų grupėse ir pagal programą „Leader“ vystyti vietos partnerystes;

20.  ragina remti moterų ir ūkininkų organizacijas, kurios atlieka svarbų vaidmenį skatinant ir pradedant įgyvendinti naujas plėtros ir įvairinimo programas;

21.  ragina valstybes nares visapusiškai įgyvendinti esamus teisės aktus, susijusius su vienodu požiūriu į moteris ir vyrus, be kita ko, sprendžiant socialinės apsaugos, motinystės ir vaiko priežiūros atostogų klausimus; skatina jas patobulinti teisės aktus dėl lyčių lygybės darbo rinkoje ir užtikrinti kaimo vietovėse dirbančių vyrų ir moterų socialinę apsaugą;

22.  ragina Komisiją stebėti, kaip į nacionalinę teisę perkeliami teisės aktai siekiant spręsti kaimo vietovėse gyvenančioms ir dirbančioms moterims kylančias problemas ir diskriminacijos atvejus;

23.  atkreipia dėmesį į tai, kad Europos ir nacionaliniu lygmenimis reikia imtis veiksmingų priemonių siekiant sumažinti esamus vyrų ir moterų darbo užmokesčio ir pensijų skirtumus; ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis ir atitinkamomis regioninėmis valdžios institucijomis formuojant specialias ES kaimo plėtros strategijos priemones atsižvelgti į daugialypį pensijų skirtumų pobūdį, nes įvairūs veiksniai, įskaitant užimtumo ir atlyginimų skirtumus, karjeros pertraukas, darbą ne visą darbo dieną, neoficialų sutuoktinių pagalbininkų darbą, pensijų sistemų struktūrą ir mažesnes įmokas, gali prisidėti prie pensijų skirtumų didėjimo;

24.  be to, ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų skiriama derama pensija, įskaitant minimalią nacionalinę pensiją, kuria visų pirma būtų siekiama padėti moterims kaimo vietovėse išlaikyti ekonominę nepriklausomybę, kai jos pasiekia pensinį amžių;

25.  pabrėžia, kad įgyvendinant ES politiką, susijusią su moterų kaimo vietovėse gyvenimo sąlygomis, taip pat reikia atsižvelgti į moterų, dirbančių kaip sezoninės žemės ūkio darbuotojos, gyvenimo ir darbo sąlygas, visų pirma į jų socialinės apsaugos, sveikatos draudimo ir sveikatos priežiūros poreikius; pabrėžia, kad šių moterų atliekamas darbas turi būti itin aukštai vertinamas;

26.  primygtinai ragina valstybes nares stiprinti socialinių partnerių ir socialinės gerovės organizacijų, dirbančių kartu su institucijomis prižiūrint, kaip įgyvendinami darbo teisės aktai, taikomos nedeklaruoto darbo prevencijos priemonės ir ar laikomasi socialinių teisių ir saugos standartų, kuriais skatinama socialinė ir ekonominė visų moterų samdomųjų darbuotojų, įskaitant darbuotojas migrantes, sezonines darbuotojas ir pabėgėles, integracija, vaidmenį;

27.  ragina Komisiją ir nacionalines valdžios institucijas sukurti informacines duomenų bazes ir tinklus valstybių narių lygmeniu siekiant išsiaiškinti socialinę ir ekonominę moterų kaimo vietovėse padėtį ir padidinti informuotumą apie tai;

28.  todėl ragina Komisiją ir valstybes nares peržiūrėti savo statistinius planus siekiant įtraukti mechanizmus, kuriais būtų matuojamas bendras moterų indėlis į kaimo pajamas ir kaimo ekonomiką, kai įmanoma, išskirstant rodiklius pagal lytis, ir geriau naudoti duomenis apie moterų ekonominę ir socialinę padėtį kaimo vietovėse ir jų dalyvavimą vykdomoje veikloje, kad būtų galima geriau pritaikyti politines priemones;

29.  ragina pagerinti reguliaraus BŽŪP stebėjimo, duomenų rinkimo ir vertinimo rodiklius siekiant nustatyti moterų vaidmenis žemės ūkio sektoriuje ir jų atliekamą vadinamąjį nematomą darbą;

30.  pabrėžia, kad būtina skirti daugiau dėmesio aktualių statistinių duomenų apie moterų nuosavybės teises į žemę rengimui;

31.  ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis ir vietos bei regioninėmis valdžios institucijomis ne tik teikti tinkamą informacinę medžiagą apie paramos galimybes, skirtas konkrečiai ūkininkėms ir kaimo vietovėse gyvenančioms moterims, bet ir užtikrinti visapusiškas galimybes įgyti išsilavinimą ir eiti profesinį mokymą žemės ūkio srityje ir visuose susijusiuose sektoriuose, įskaitant antrosios pakopos mokymą ir specialius verslininkams ir žemės ūkio produktų gamintojams skirtus kursus, ir taip suteikti moterims verslo plėtojimo įgūdžių, žinių ir galimybių pasinaudoti finansavimu ir mikrofinansavimu siekiant pradėti ar intensyvinti verslo veiklą, taip pat sudaryti joms galimybes dalyvauti įvairioje kaimo gamybos veikloje ir didinti jų konkurencingumą ūkininkavimo srityje ir kaimo vietovėse, taip pat kaimo turizmo srityje, susijusioje su komercinio ūkininkavimo sektoriais;

32.  ragina teikti plataus pobūdžio konsultacijas profesinio ir verslo įvairinimo klausimais ir imtis veiksmų siekiant padidinti moterų ekonominę galią, skatinti kooperatyvus, savitarpio pagalbos fondus, socialines įmones ir alternatyvius verslo modelius, taip pat pagerinti jų verslumą bei įgūdžius;

33.  šiuo klausimu primena, kad Komisijos naujų įgūdžių darbotvarkė yra galimybė valstybėms narėms geriau nustatyti ir pripažinti ne formaliojo švietimo ir profesinio mokymo sistemoje įgytus gebėjimus siekiant kovoti su socialine atskirtimi ir skurdo rizika;

34.  ragina skatinti ir remti aukštą kvalifikaciją turinčių moterų dalyvavimą žemės ūkio, gyvulininkystės ir miškininkystės srityse, vykdant mokymo programas, kuriomis siekiama plėtoti su konsultavimo paslaugų ūkiams teikimu ir inovacijomis susijusią veiklą;

35.  siūlo į mokymo programas, skirtas specialiai ūkininkavimui, laipsniškai įtraukti lygybės klausimo modulius, įtraukti šį aspektą rengiant didaktinę medžiagą, skatinti viešąsias kampanijas už lygybę kaimo vietovėse ir skirti ypatingą dėmesį lygybės svarbai kaimo vietovių mokyklose;

36.  pabrėžia, jog svarbu konsultuoti ir remti moteris, kad jos galėtų vykdyti ūkininkavimo ir kitų tipų novatorišką veiklą kaimo vietovėse;

37.  pabrėžia, kad svarbu skatinti ir remti kaimo vietovių moterų organizacijas, įskaitant tinklų, centrų, duomenų bankų ir asociacijų veiklos skatinimą, kaip pagrindinį ekonominės ir kultūros plėtros veiksnį, nes taip kuriami informacijos, mokymo ir užimtumo tinklai ir kanalai, stengiamasi aktyviau keistis patirtimi ir geriausia praktika visais lygmenimis ir skatinamas didesnis informuotumas apie moterų socialinę ir ekonominę padėtį kaimo vietovėse; skatina kurti verslo įmones, asociacijas, kooperatyvus ir organizacijas, atstovaujančias moterims;

38.  ragina regionų subjektus, naudojant antrojo ramsčio finansinius išteklius, vykdyti informuotumo didinimo programas, kuriomis būtų siekiama pabrėžti visų profesijų neutralumą lyties atžvilgiu ir panaikinti vis dar labai tradicinį užduočių pasiskirstymą verčiantis ūkininkavimo veikla;

39.  ragina valstybes nares suteikti vienodas galimybes moterims naudotis žeme, užtikrinti jų nuosavybės ir paveldėjimo teises ir sudaryti geresnes galimybes gauti kreditą siekiant padrąsinti jas įsikurti kaimo vietovėse ir atlikti savo vaidmenį žemės ūkio sektoriuje; be to, ragina valstybes nares spręsti žemės grobimo ir žemės koncentracijos problemą ES lygmeniu;

40.  palankiai vertina naujus žemės ūkio kreditų modelius, kurie tapo įmanomi glaudžiai bendradarbiaujant Komisijai ir Europos investicijų bankui, ir rekomenduoja valstybėms narėms juos taikyti kiek įmanoma plačiau;

41.  ragina valstybes nares ir regionų bei vietos valdžios institucijas pasirūpinti prieinamomis geros kokybės įstaigomis ir viešosiomis bei privačiosiomis paslaugomis, skirtomis kasdieniam gyvenimui kaimo vietovėse, visų pirma sveikatos, švietimo ir priežiūros srityse; pažymi, kad jos turėtų apimti vaikų priežiūros infrastruktūros objektus, sveikatos priežiūros paslaugas, švietimo įstaigas, priežiūros įstaigas pagyvenusiems ir išlaikomiems asmenims, pavadavimo ligos ar motinystės atveju paslaugas ir kultūros paslaugas;

42.  pabrėžia, jog siekiant išsaugoti kaimo bendruomenes ir drauge sudaryti sąlygas, kuriomis būtų lengviau pasiekti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, svarbu suteikti daugiau mokamo užimtumo galimybių, ypač moterims;

43.  primygtinai ragina valstybes nares ir regionines valdžios institucijas naudoti struktūrinius fondus ir Sanglaudos fondą siekiant išplėsti kaimo vietovių transporto infrastruktūrą ir ją pagerinti, taip pat pasirūpinti saugiu energijos tiekimu ir patikima sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūra bei paslaugomis kaimo vietovėse; pabrėžia skaitmeninės plėtros kaimo vietovėse ir holistinio metodo (vadinamojo skaitmeninio kaimo) sukūrimo svarbą;

44.  ragina Komisiją pripažinti, kaip svarbu išplėsti skaitmeninę darbotvarkę ir ją taikyti kaimo vietovėms, nes skaitmeninė plėtra gali reikšmingai prisidėti kuriant naujas darbo vietas, palengvinant savarankiško darbo pradžią, skatinant konkurencingumą ir turizmo plėtojimą ir geriau užtikrinant profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą;

45.  ragina vietos ir nacionalines valdžios institucijas bei kitas institucijas užtikrinti migrantų bei sezoninių darbuotojų ir jų šeimų pagrindines žmogaus teises, visų pirma moterų ir ypač pažeidžiamų asmenų žmogaus teises, ir skatinti jų integraciją į vietos bendruomenes;

46.  atkreipia dėmesį į galimybių pasinaudoti vaiko priežiūros paslaugomis skirtumus miesto ir kaimo vietovėse, taip pat į regioninius skirtumus įgyvendinant Barselonos tikslus, susijusius su vaikų priežiūros infrastruktūra;

47.  smerkia visų formų smurtą prieš moteris ir pažymi, kad pagalba smurto aukoms yra itin svarbi; ragina valstybes nares bei regionų ir vietos valdžios institucijas skleisti aiškią žinią dėl visiško smurto prieš moteris netoleravimo, taip pat įgyvendinti politines priemones ir siūlyti paslaugas, pritaikytas prie kaimo vietovėse esančių sąlygų, siekiant kovoti su smurtu prieš moteris, taigi užtikrinti, kad moterys galėtų gauti pagalbą;

48.  todėl ragina valstybes nares ir regionines bei vietos valdžios institucijas smurto prieš moteris aukoms kaimo ir atokiose vietovėse užtikrinti vienodas galimybes gauti pagalbą ir primena savo raginimą ES ir jos valstybėms narėms kuo skubiau ratifikuoti Stambulo konvenciją;

49.  primena savo raginimą Komisijai pateikti pasiūlymą dėl ES direktyvos dėl smurto prieš moteris;

50.  pabrėžia, kad valstybių narių kaimo vietovės atlieka labai svarbų ekonominį ir aprūpinimo maistu vaidmenį mūsų šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje daugiau kaip 12 mln. ūkininkų tiekia pakankamą kiekį sveikų ir saugių maisto produktų pusei milijono vartotojų visoje Europos Sąjungoje; pabrėžia, kad šiose vietovėse ypač svarbu išlaikyti gyvybingas bendruomenes skatinant moteris ir šeimas jose pasilikti;

51.  atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad BŽŪP būtų tvirta ir tinkamai finansuojama, kad būtų naudinga Europos ūkininkams ir vartotojams, švelnintų klimato kaitos padarinius ir saugotų bei gerintų natūralią aplinką, drauge užtikrindama aukštos kokybės ir saugaus maisto tiekimą ir kurdama daugiau darbo vietų;

52.  pažymi, kad kaimo vietovėse dažnai yra gamtos ir kultūros paveldo objektų, kuriuos reikia apsaugoti ir plėtoti kartu plėtojant turizmą ir aplinkosaugos švietimą;

53.  pabrėžia daugiafunkciškumo koncepcijos svarbą, pagal ją atsižvelgiama į kitą kaimo vietovėse vykdomą ekonominę, socialinę, kultūrinę ir aplinkosaugos veiklą, kuria papildoma žemės ūkio gamybos funkcija, todėl atsiranda užimtumo galimybių, visų pirma moterims; todėl ragina valstybes nares skatinti priemones, kuriomis siekiama įvairinti veiklą, pavyzdžiui, tiesioginį pardavimą, socialines paslaugas, priežiūros paslaugas ir kaimo turizmą; kadangi nuolat auga susidomėjimas šios rūšies turizmu, mano, kad reikėtų sukurti šiam sektoriui skirtą tinklą ir dalytis geriausia praktika;

54.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 6, 1979 1 10, p. 24.
(2) OL L 204, 2006 7 26, p. 23.
(3) OL L 180, 2010 7 15, p. 1.
(4) OL L 347, 2013 12 20, p. 320.
(5) OL L 347, 2013 12 20, p. 487.
(6) OL C 66 E, 2009 3 20, p. 23.
(7) OL C 296 E, 2012 10 2, p. 13.
(8) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0264.
(9) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0290.
(10) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0427.
(11) Pagal Eurostato ūkių struktūrų tyrimą.
(12) Europos Komisija (2011), „Agriculture and Rural Development. EU Agricultural Economic Briefs. Rural Areas and the Europe 2020 Strategy – Employment“ (liet. „Žemės ūkis ir kaimo plėtra. ES trumpa informacija apie žemės ūkį ir ekonomiką. Kaimo vietovės ir strategija „Europa 2020“ – užimtumas“, informacinis pranešimas Nr. 5, 2011 m. lapkričio mėn.
(13) Europos Komisija (2012), „Agricultural Economic Briefs. Women in EU agriculture and rural areas: hard work, low profile“ (liet. „Trumpa informacija apie žemės ūkį ir ekonomiką. Moterys ES žemės ūkio srityje ir kaimo vietovėse – sunkus darbas ir pripažinimo trūkumas“, trumpa informacija Nr. 7, 2012 m. birželio mėn.


Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimas
PDF 384kWORD 56k
2017 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento rekomendacija Tarybai ir Komisijai dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo (2016/2908(RSP))
P8_TA(2017)0100B8-0177/2017

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 226 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 1995 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimą 95/167/EB, Euratomas, EAPB dėl išsamių Europos Parlamento naudojimąsi tyrimo teise reglamentuojančių nuostatų(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. gruodžio 17 d. Sprendimą (ES) 2016/34 dėl Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komiteto sudarymo, įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų trukmės(2),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos(3),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/46/EB, nustatančią motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus(4),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje(5),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. spalio 27 d. rezoliuciją dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje(6),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją dėl išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo(7) (parengta remiantis preliminariu pranešimu A8-0246/2016),

–  atsižvelgdamas į Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komiteto galutinį pranešimą (A8-0049/2017),

–  atsižvelgdamas į Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komiteto rekomendacijos projektą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 198 straipsnio 12 dalį,

A.  kadangi SESV 226 straipsnyje yra nustatytas teisinis pagrindas, kuriuo remdamasis Europos Parlamentas gali sudaryti laikiną tyrimo komitetą, kuris, nepažeisdamas nacionalinių ar Sąjungos teismų jurisdikcijos, tirtų įtariamus pažeidimus ar netinkamą administravimą įgyvendinant Sąjungos teisę, ir kadangi tai yra svarbus Parlamento priežiūros įgaliojimų elementas;

B.  kadangi, remdamasis Pirmininkų sueigos pasiūlymu, Parlamentas 2015 m. gruodžio 17 d. nusprendė sudaryti Tyrimo komitetą, kuris tirtų įtariamus pažeidimus įgyvendinant Sąjungos teisę išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje srityje, ir nusprendė, kad šis komitetas pateiks rekomendacijas, kurias manys esant reikalingas šiuo klausimu;

C.  kadangi Tyrimo komitetas pradėjo savo veiklą 2016 m. kovo 2 d. ir priėmė savo galutinį pranešimą 2017 m. vasario 28 d., kuriame pateikiama komiteto atlikto tyrimo metodologija ir išvados;

D.  kadangi dyzelinu varomų keleivinių automobilių rinkos dalis Europos Sąjungoje per pastaruosius dešimtmečius išaugo iki tokio lygio, kad šios transporto priemonės dabar sudaro daugiau kaip pusę naujų parduodamų automobilių beveik kiekvienoje valstybėje narėje; kadangi šį nuolatinį dyzelinių transporto priemonių rinkos dalies augimą taip pat nulėmė ES klimato politika, nes dyzelino technologija turi pranašumą, palyginti su benzininiais varikliais, kai kalbama apie išmetamą CO2 kiekį; kadangi dyzeliniai varikliai degimo procese gamina kur kas daugiau teršalų, palyginti su benzininiais varikliais, išskyrus CO2, šie teršalai, pvz., SOx, NOx ir kietosios daleės, tiesiogiai kenkia visuomenės sveikatai; kadangi rinkoje esama šių teršalų mažinimo technologijų ir jos taikomos;

E.  kadangi šiuolaikinės technologijos leidžia įvykdyti Euro 6 NOx standartus, skirtus dyzelinėms transporto priemonėms, be kita ko, realiomis vairavimo sąlygomis ir nedarant neigiamo poveikio išmetamo CO2 kiekiui;

F.  kadangi geriausios praktikos pavyzdžiai iš JAV, nustatyti griežtesni išmetamų teršalų standartai, taikomi benzino bei dyzelinių transporto priemonių, ir griežtesnė vykdymo užtikrinimo politika – tai standartai, kurių turėtų siekti ES;

G.  kadangi visuomenės sveikatos ir aplinkos apsauga turėtų būti bendra visuomenės užduotis ir pareiga, kurią atliekant visos suinteresuotosios šalys, įskaitant automobilių sektorių, turi atlikti svarbų vaidmenį;

1.  paveda Pirmininkui, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 198 straipsnio 11 dalimi ir Sprendimo 95/167/EB, Euratomas, EAPB 4 straipsnio 2 dalimi, imtis būtinų priemonių, kad Tyrimo komiteto galutinis pranešimas būtų paskelbtas viešai;

2.  remdamasis Sprendimu 95/167/EB, Euratomas, EAPB, ragina Tarybą ir Komisiją užtikrinti, kad tyrimo išvadomis ir į jį atsižvelgiant pateiktomis rekomendacijomis būtų praktiškai vadovaujamasi;

3.  ragina Komisiją per 18 mėnesių nuo šios rekomendacijos priėmimo pateikti Parlamentui išsamią ataskaitą apie veiksmų, kurių ėmėsi Komisija ir valstybės narės, įgyvendindamos Tyrimo komiteto išvadas ir rekomendacijas, o vėliau reguliariai teikti tokias ataskaitas;

4.  remdamasis Darbo tvarkos taisyklių 198 straipsnio 13 dalimi, ragina Pirmininką pavesti Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui ir Transporto ir turizmo komitetui stebėti, kaip įgyvendinami veiksmai, kurių imtasi atsižvelgiant į Tyrimų komiteto išvadas ir rekomendacijas;

5.  ragina Pirmininką pavesti Konstitucinių reikalų komitetui imtis veiksmų atsižvelgiant į Tyrimų komiteto rekomendacijas, susijusių su Parlamento tyrimo teisės apribojimais;

Laboratoriniai bandymai ir realiomis sąlygomis išmetami teršalai

6.  ragina Komisiją pakeisti savo vidaus struktūrą taip, kad pagal kolektyvinės atsakomybės principą vieno Komisijos nario (ir Generalinio direktorato) pareigybė drauge apimtų atsakomybę už oro kokybės teisės aktus ir su teršalų išmetimo šaltiniais susijusią politiką; ragina padidinti Komisijoje žmogiškuosius ir techninius išteklius, skirtus transporto priemonėms, transporto priemonių sistemoms ir išmetamųjų teršalų kontrolės technologijoms, taip pat ragina Jungtinį tyrimų centrą (JRC) toliau tobulinti centro darbuotojų technines žinias;

7.  ragina Komisiją šiuo tikslu pakeisti savo vidaus struktūrą ir iš dalies pakeisti pasidalijimą atsakomybės sritimis taip, kad visa teisėkūros atsakomybė transporto priemonių išmetamųjų teršalų srityje, šiuo metu priklausanti Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ GD (DG GROW), pereitų Aplinkos generaliniam direktoratui (DG ENV);

8.  ragina Komisiją užtikrinti, kad JRC turėtų pakankamai žmogiškųjų išteklių ir techninių žinių bei atitinkamo lygio savarankiškumą, įskaitant priemones, padedančias išlaikyti atitinkamą patirtį, susijusią su transporto priemonėmis ir išmetamųjų teršalų technologija bei transporto priemonių bandymais organizacijoje; pažymi, kad JRC gali būti pavestos papildomos atitikties reikalavimams tikrinimo pareigos, atsižvelgiant į pasiūlymą dėl naujo rinkos priežiūros ir tipo patvirtinimo reglamento;

9.  ragina suteikti visuomenei prieigą prie visų JRC bandymų rezultatų nesutrumpinta ir nenuasmeninta forma per duomenų bazę; be to, ragina JRC Transporto priemonių išmetamų teršalų laboratoriją (VELA) pateikti ataskaitą stebėtojų tarybai, kurią sudaro valstybių narių ir sveikatos bei aplinkos apsaugos organizacijų atstovai;

10.  atsižvelgdamas į vykstančią Reglamento (EB) Nr. 715/2007 peržiūrą, ragina teisėkūros institucijas užtikrinti, kad priemonės pagal 5 straipsnio 3 dalį ir 14 straipsnį, kuriomis numatoma papildyti arba iš dalies pakeisti tam tikrus neesminius teisėkūros procedūra priimamo akto elementus, būtų priimtos deleguotaisiais aktais, siekiant užtikrinti Parlamentui ir Tarybai galimybę tinkamai atlikti tikrinimą ir kartu sumažinti galimybę, kad bus nepagrįstai vėluojama tas priemones priimti; kategoriškai nepritaria tam, kad tos priemonės būtų priimtos įgyvendinimo aktais;

11.  ragina skubiai patvirtinti 3-ąjį ir 4-ąjį realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio bandymų taisyklių rinkinius, siekiant sukurti naujosios tipo patvirtinimo procedūros reglamentavimo sistemą ir skubiai pradėti taikyti šią sistemą; primena, jog tam, kad realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio bandymai veiksmingai padėtų mažinti laboratorijoje išmatuoto ir realiomis važiavimo sąlygomis išmetamo teršalų kiekio skirtumus, bandymo specifikacijos ir vertinimo procedūros turėtų būti labai kruopščiai parengtos ir apimti įvairias važiavimo sąlygas, įskaitant temperatūrą, variklio apkrovą, transporto priemonės greitį, aukštį, kelio rūšį ir kitus parametrus, kurie gali pasitaikyti vairuojant Sąjungoje;

12.  atkreipia dėmesį į kelių ES miestų pateiktą ieškinį dėl Antrojo dokumentų dėl realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio rinkinio panaikinimo, motyvuotą tuo, kad Komisijos reglamente nustačius naujas padidintas išmetamo NOx kiekio viršutines ribas, pakeičiamas svarbus pagrindinio teisės akto elementas, taip pažeidžiamas esminis procedūrinis reikalavimas bei Oro kokybės direktyvos 2008/50/EB nuostatas dėl maksimalaus dyzelinių transporto priemonių išmetamo leistino azoto lygio apribojimo;

13.  primygtinai ragina Komisiją 2017 m. peržiūrėti realiomis važiavimo sąlygomis išmetamo kiekio bandymuose išmetamam NOx kiekiui taikytiną atitikties koeficientą, kaip numatyta 2-ajame realiomis važiavimo sąlygomis išmetamo kiekio bandymų taisyklių rinkinyje; ragina Komisiją toliau kasmet tikslinti atitikties koeficientą atsižvelgiant į technologijų raidą, siekiant jį sumažinti iki 1 ne vėliau kaip 2021 m.;

14.  ragina Komisiją peržiūrėti taikytiną Sąjungos teisę, siekiant išsiaiškinti, ar kitų transporto sistemų arba kitų produktų pateikimas rinkai galėtų priklausyti nuo netinkamų bandymo procedūrų, kaip vyksta transporto priemonių išmetamų teršalų atveju, arba kitose srityse, kuriose taip pat trūksta rinkos priežiūros pastangų, ir pateikti atitinkamus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kad būtų galima užtikrinti vidaus rinkos standartų taikymą;

15.  ragina Komisiją pateikti pasiūlymų siekiant pradėti taikyti aplinkosauginius tikrinimus ES lygmeniu, siekiant stebėti, ar gaminiai atitinka aplinkosaugos standartus, išmetamųjų teršalų ribines vertes, susijusias su veiklos leidimais, ir apskritai ES aplinkosaugos teisės aktus;

16.  ragina Komisiją toliau tęsti savo veiklą dėl nešiojamosios išmetamųjų teršalų matavimo sistemos (PEMS) rezultatų gerinimo, siekiant pagerinti jų tikslumą ir sumažinti paklaidos maržą; mano, kad kietųjų dalelių atveju PEMS technologija turėtų galėti atspindėti daleles, kurių dydis yra mažesnis nei 23 nanometrų ir kurios kelia didžiausią pavojų visuomenės sveikatai;

17.  mano, kad horizontaliosios Komisijos ekspertų grupių kūrimo ir veiklos taisyklės, kurias Komisija patvirtino 2016 m. gegužės 30 d., yra tobulesnės, palyginti su senesnėmis taisyklėmis, pvz., dėl reikalavimo teikti turiningus ir išsamius posėdžių protokolus; ragina Komisiją peržiūrėti tas taisykles, siekiant sustiprinti nuostatas dėl subalansuotos ekspertų grupių sudėties; ragina Komisiją griežtai ir nedelsiant užtikrinti (atnaujintų) horizontaliųjų taisyklių vykdymą ir parengti Parlamentui ir Tarybai skirtą jų įgyvendinimo vertinimo ataskaitą;

18.  ragina viešai paskelbti dalyvių sąrašus ir komitologijos komitetų posėdžių protokolus, pvz., Motorinių transporto priemonių techninio komiteto (VTPTK) ir Komisijos ekspertų grupių, pvz., Motorinių transporto priemonių darbo grupės arba darbo grupės „Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis. Lengvosios transporto priemonės“ (angl. RDE-LDV);

19.  primygtinai ragina valstybes nares užtikrinti didesnį skaidrumą, susijusį su jų nacionalinių parlamentų galimybe susipažinti su Motorinių transporto priemonių techninio komiteto posėdžių dokumentais;

20.  ragina Komisiją iš esmės keisti dabartinę archyvavimo ir informacijos saugojimo politiką, taip pat užtikrinti, kad raštai, tarnybų tarpusavio korespondencija, dokumentų projektai ir neoficialus keitimasis nuomonėmis tarp Komisijos, valstybių narių, Tarybos ir jų atstovų būtų perduodami į archyvą, jei nenurodyta kitaip; apgailestauja dėl to, kad trūksta viešų registrų, nes buvo pernelyg siaurai apibrėžti archyvavimui skirti dokumentai, o tam, kad dokumentai būtų perduodami į archyvą, reikia dėti daug pastangų;

Draudžiami valdikliai

21.  mano, kad realiomis važiavimo sąlygomis išmetamo kiekio bandymo procedūra nepadės visiškai užkirsti kelio galimam neteisėtos praktikos taikymui, net jei taikant ją bus sumažinta draudžiamų valdiklių naudojimo rizika; todėl rekomenduoja vadovautis JAV valdžios institucijų taikomu požiūriu ir numatyti tam tikro laipsnio nenumatomumą tipo patvirtinimo ir eksploatuojamų transporto priemonių atitikties bandymuose, siekiant užkirsti kelią tam, kad būtų naudojamasi bet kokiomis likusiomis spragomis, užtikrinti transporto priemonės atitiktį per visą jos gyvavimo ciklą; šiuo atžvilgiu palankiai vertina Išderinimo įtaisų bandymų protokolą, įtrauktą į „Pagalbinės išmetamųjų teršalų kontrolės strategijos vertinimo gaires ir išderinimo įtaisų nustatymas“, kurias Komisija priėmė 2017 m. sausio 26 d., taikomas jau esantiems rinkoje transporto priemonėms; tikisi, kad valstybių narių nacionalinės valdžios institucijų nedelsiant pradės taikyti šį protokolą, vykdydamos savo rinkos priežiūros veiklą, ir atliks rekomenduojamus transporto priemonių bandymus, taikydamos neprognozuojamus standartinių bandymų sąlygų pokyčius, pvz., keisdamos aplinkos temperatūrą, greičio modeliavimą, transporto priemonės apkrovą ir bandymo trukmę, tai taip pat gali apimti „netikėtus bandymus“;

22.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad oficialūs bandymai, skirti išmetamo CO2 kiekiui ir transporto priemonių degalų suvartojimui nustatyti, vis dar bus riboti, t. y. apims tik laboratorinių bandymų procedūrą (angl. WLTP), o tai reiškia, kad ir toliau bus įmanoma nelegaliai naudoti išderinimo įtaisus, kurie ir toliau gali likti nepastebėti; ragina Komisiją ir valstybes nares sukurti nuotolinio automobilių stebėjimo schemas, pasinaudojant keliuose esančia nuotolinės patikros įranga ir (arba) riedmens jutikliais, kad būtų galima patikrinti eksploatuojamų transporto priemonių aplinkosauginį veiksmingumą ir nustatyti galimus neteisėtus veiksmus, kurie galėjo nulemti tai, kad ir toliau skiriasi rezultatai ant popieriaus ir realiomis sąlygomis;

23.  ragina Komisiją toliau nagrinėti priežastis, kodėl teisės aktuose dėl sunkiųjų krovininių automobilių numatytos griežtesnės nuostatos dėl draudžiamų valdiklių naudojimo nebuvo įtrauktos į teisės aktus dėl lengvųjų krovininių automobilių;

24.  ragina Komisiją atlikti vidaus tyrimą siekiant išnagrinėti, kodėl Jungtinio tyrimų centro (JRC) mokslinių tyrimų išvados ir jo kelti rūpestį keliantys klausimai, susiję su gamintojų taikoma galima neteisėta praktika, kuriuos Komisijos tarnybos tarpusavyje aptarė, niekada nepasiekė aukštesnių hierarchijos lygmenų; ragina Komisiją pateikti savo išvadas Parlamentui;

25.  mano, kad turėtų būti sukurtas aiškus ataskaitų teikimo mechanizmas Komisijos viduje siekiant užtikrinti, kad JRC nustačius neatitikties atvejus, apie juos būtų pranešama visiems atitinkamiems lygmenims Komisijos hierarchijoje;

26.  ragina Komisiją įgalioti JRC toliau nagrinėti kartu su nacionalinės valdžios institucijomis ir nepriklausomais mokslinių tyrimų institutais įtartinus kelių automobilių išmetamų teršalų kiekius, kurie buvo užfiksuoti 2016 m. rugpjūčio mėn.;

27.  ragina valstybes nares reikalauti, atsižvelgiant į neseniai nustatytą automobilių gamintojų prievolę atskleisti savo pagrindinę ir pagalbinę teršalų išmetimo strategiją, kad automobilių gamintojai kiekvienu bandymų metu pastebėto neracionalaus teršalų išmetimo iš transporto priemonės atveju pateiktų paaiškinimą ir įrodytų, jog reikia taikyti Reglamento (EB) Nr. 715/2007 5 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis; ragina valstybes nares dalytis savo tyrimų ir techninių bandymų duomenimis su Komisija ir Parlamentu;

28.  ragina Komisiją griežtai kontroliuoti, kaip valstybėse narėse užtikrinamas draudžiamų valdiklių naudojimo išimčių taikymas; šiuo atžvilgiu palankiai vertina pagalbinės išmetamųjų teršalų kontrolės strategijos techninio vertinimo metodiką , įtrauktą į 2017 m. sausio 26 d. Komisijos gaires; ragina Komisiją, jei tinkama, pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūrą;

Tipo patvirtinimas ir eksploatuojamų transporto priemonių atitiktis

29.  siekiant užtikrinti vartotojų interesų ir aplinkos apsauga ragina skubiai priimti pasiūlymą dėl reglamento dėl transporto priemonių ir jų priekabų patvirtinimo ir rinkos priežiūros (2016/0014(COD))(8), kuriuo keičiama šiuo metu galiojanti pagrindų direktyva dėl tipo patvirtinimo ir kad jis įsigaliotų ne vėliau kaip 2020 m.; mano, kad norint pagerinti ES sistemą turi būti siekiama bent išlaikyti pirminio Komisijos pasiūlymo užmojų lygį, ypač kalbant apie sistemos priežiūros ES lygmeniu nustatymą; be to, mano, kad labiau visa apimanti ir suderinta tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros sistema, apimanti ES lygmens priežiūrą, bendrus auditus ir nacionalinių valdžios institucijų jų tarpusavio bendradarbiavimą, turėtų būti tikslas, kuris turi būti pasiektas per tarpinstitucines derybas dėl šio dokumentų rinkinio;

30.  mano, kad tik sustiprintus priežiūrą ES lygmeniu galima užtikrinti, kad ES teisės aktai dėl transporto priemonių būtų tinkamai vykdomi, o rinkos priežiūros veikla ES būtų vykdoma veiksmingai ir rezultatyviai; ragina Komisiją užtikrinti, kad būtų visapusiškai ir vienodai įgyvendinta nauja tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros sistema, ir koordinuoti nacionalinių tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijų veiklą bei tarpininkauti kilus nesutarimams;

31.  ragina naujojoje ES tipo patvirtinimo sistemoje smarkiai sugriežtinti rinkos priežiūrą, remiantis aiškiai nustatytomis taisyklėmis ir aiškesniu darbo pasiskirstymu, kad būtų galima sukurti patobulintą, veiksmingesnę ir funkcionalesnę sistemą;

32.  mano, kad ES lygmens priežiūrą pagal naują ES tipo patvirtinimo sistemą turėtų apimti tinkamu mastu atliekamus pakartotinus transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, jau pateiktų rinkai, bandymus siekiant patikrinti, ar jie atitinka tipo patvirtinimus ir taikytinus teisės aktus, naudojant platų bandymų spektrą, remiantis statistiškai reikšmingomis imtimis, ir taisomųjų priemonių, įskaitant transporto priemonių atšaukimus, tipo patvirtinimo panaikinimus ir administracines baudas, inicijavimą; mano, kad JTC ekspertinės žinios itin svarbios atliekant šią užduotį;

33.  ragina Komisiją ir valstybes nares įvertinti JAV taikomą nuo surinkimo konvejerio nuriedėjusių ir eksploatuojamų transporto priemonių atsitiktinių bandymų praktiką ir padaryti būtinas išvadas dėl savo vykdomos rinkos priežiūros veiklos tobulinimo;

34.  mano, kad lengvųjų transporto priemonių atveju atsitiktiniai rinkos priežiūros patikrinimai, be kita ko, naudojant nepatikslintus bandymų protokolus, turėtų būti atliekami ne mažiau nei 20 proc. visų naujų modelių, pateiktų Sąjungos rinkai kiekvienais metais, taip pat turi būti tikrinamas reprezentatyvus senesnių modelių kiekis, siekiant patikrinti, ar transporto priemonės atitinka Sąjungos saugos ir aplinkos apsaugos teisės aktus; mano, kad renkantis transporto priemones, kurios bus tikrinamos Sąjungos lygmeniu, turėtų būti išnagrinėti pagrįsti skundai ir atsižvelgiama į trečiųjų šalių atliekamus bandymus, nuotolinio stebėjimo duomenis, periodinių techninių apžiūrų ataskaitas ir kitą informaciją;

35.  pažymi, kad atsakingos nacionalinės institucijos turi sistemingai užtikrinti gamybos ir eksploatuojamų transporto priemonių atitiktį, kuri toliau koordinuojama ir prižiūrima ES lygmeniu; mano, kad produkcijos atitikties ir eksploatuojamų transporto priemonių atitikties bandymus turėtų atlikti kitos techninės tarnybos, nei už šio automobilio tipo patvirtinimo atsakingos tarnybos, ir kad vidaus techninės tarnybos neturėtų atlikti išmetamųjų teršalų kiekio bandymų tipo patvirtinimo tikslais; primygtinai ragina valstybes nares galutinai aiškiai nurodyti, kuri institucija yra atsakinga už rinkos priežiūrą jų teritorijoje, užtikrinant, kad ši institucija supranta savo pareigas, ir atitinkamai informuoti Komisiją; mano, kad žymiai glaudesnis bendradarbiavimą ir keitimasis informacija tarp valstybių narių rinkos priežiūros institucijų ir Komisijos, be kita ko, dėl nacionalinės rinkos priežiūros planus, sustiprins bendrą rinkos priežiūros kokybę ES ir leis Komisijai nustatyti silpnąsias nacionalinių rinkos priežiūros sistemų vietas;

36.  mano, kad užtikrinus geresnį veiksmų koordinavimą ir diskusijas tarp tipo patvirtinimo institucijų ir Komisijos forumo, kuriam pirmininkauja Komisija, forma būtų geriau skatinama gera praktika, kuria siekiama užtikrinti veiksmingą ir suderintą tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros reglamentavimą;

37.  mano, kad suteikus galimybę nepriklausomai visapusiškai peržiūrėti tipo patvirtinimo rezultatus, įskaitant duomenis, nustatytus atliekant saviriedos bandymus bus pagerintas sistemos veiksmingumas ir kad atitinkami duomenys turėtų būti prieinami atitinkamoms šalims;

38.  ragina užtikrinti tinkamą ir nepriklausomą tipo patvirtinimo, rinkos priežiūros ir techninių tarnybų veiklos finansavimą, pvz., įsteigiant mokesčių struktūrą, naudojant valstybių narių nacionalinius biudžetus arba taikant abiejų šių būdų derinį; mano, kad tipo patvirtinimo institucijos turėtų būti įpareigotos tikrinti komercinius ir ekonominius automobilių gamintojų ir tiekėjų ryšius su techninės priežiūros tarnybomis siekiant užkirsti kelią interesų konfliktams;

39.  atkreipia dėmesį į JAV tipo patvirtinimo sistemą, pagal kurią iš gamintojų surenkami mokesčiai sertifikavimo ir atitikties programų išlaidoms padengti patenka į JAV iždą, o JAV kongresas savo ruožtu paskiria lėšas Aplinkos apsaugos agentūrai programų įgyvendinimui finansuoti, kaip į paradigmą, kuri gali būti naudinga didinant ES sistemos nepriklausomumą;

40.  ragina skubiai patvirtinti 4-ąjį realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio bandymų taisyklių rinkinį, kuriuo remiantis nešiojamosios išmetamųjų teršalų matavimo sistemų (PEMS) būtų naudojamos atliekant eksploatuojamų transporto priemonių atitikties patikrinimus ir trečiųjų šalių atliekamus bandymus; ragina Komisiją Jungtiniam tyrimų centrui (JRC) suteikti įgaliojimus Europos lygmeniu atliekamus eksploatuojamų transporto priemonių atitikties patikrinimus pagal naująją tipo patvirtinimo sistemą atlikti išmetamųjų teršalų kiekio bandymus naudojant nešiojamąsias išmetamųjų teršalų matavimo sistemas;

41.  ragina teisės aktų leidėjus būsimajame reglamente dėl motorinių transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros nustatyti ES masto nuotolinio stebėjimo tinklą, siekiant stebėti tikrąjį automobilių parko išmetamų teršalų kiekius ir nustatyti pernelyg taršias transporto priemones, kad būtų galima atlikti tikslines eksploatuojamų transporto priemonių atitikties patikras ir atsekti automobilius, kurie galėjo būti neteisėtai modifikuoti juose įmontavus aparatinę įrangą (pvz., išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistemą (EGR), analoginio transliavimo plokštes, dyzelino kietųjų dalelių filtrą (DKDF) arba pašalinta selektyvioji katalizinė redukcija (SCR)) arba kuriuose buvo modifikuota programinė įranga (neteisėtų lustų naudojimas);

42.  ragina Komisiją pasinaudoti savo deleguotaisiais įgaliojimais, nustatytais Direktyvos 2014/45/ES 17 straipsnyje dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, siekiant atnaujinti bandymų metodus, naudojamus atliekant periodinę automobilių techninę apžiūrą, kad būtų matuojamas automobilių išmetamų NOx kiekis;

43.  mano, kad tipo patvirtinimo institucijos, rinkos priežiūros institucijos ir techninės priežiūros tarnybos turėtų atlikti savo pareigas; todėl mano, kad jos turėtų smarkiai pakelti ir nuolat didinti savo kompetencijos lygį, ir šiuo tikslu ragina reguliariai atlikti nepriklausomus jų gebėjimų auditus;

44.  ragina Komisiją išnagrinėti galimybę įpareigoti gamintojus pranešti Komisijai apie pasirinktą techninė tarnyba, siekiant užtikrinti, kad Komisija būtų visiškai informuota apie padėtį;

45.  ragina valstybes nares reikalauti, kad automobilių gamintojai atskleistų ir pagrįstų savo teršalų išmetimo strategijas tipo patvirtinimo institucijoms, kaip tai daroma sunkiųjų transporto priemonių atveju;

46.  ragina valstybes nares išnagrinėti, ar „standartiniai“ gamintojo siūlomi sprendimai, susiję su transporto priemonių, kuriose įrengtos sukčiavimo sistemos, remontu, iš tikrųjų atitinka išmetamųjų teršalų reglamentus, ir ragina atlikti atsitiktinius naujų automobilių, kurie buvo remontuoti, patikrinimus;

Vykdymo užtikrinimas ir sankcijos

47.  ragina griežčiau ir veiksmingiau užtikrinti taisyklių dėl transporto priemonių išmetamų teršalų kiekio vykdymą ES; siūlo nedelsiant reformuoti automobilių išmetamųjų teršalų valdymo struktūrą ir suderinti ją su kitais transporto sektoriais;

48.  primena, kad išmetamųjų teršalų kiekio matavimo taisyklėmis siekiama geresnės oro kokybės, kurios anksčiau pasiekti nepavyko iš dalies dėl prasto teisės aktų vykdymo užtikrinimo ir iš dalies dėl tam tikrų automobilių gamintojų manipuliacijų; mano, kad siekiant įvertinti, ar pasiektas užsibrėžtas tikslas, atitinkamos valdžios institucijos turėtų atsižvelgti į automobilių išmetamų teršalų kiekį ir duomenys apie oro kokybės pokyčius;

49.  siūlo sudaryti nuolatinio tarptautinio bendradarbiavimo pagrindų susitarimą dėl išmetamųjų teršalų, kad valdžios institucijos galėtų keistis informacija ir įgyvendinti bendrus priežiūros veiksmus; tokių veiksmų ES jau imtasi kitų produktų atžvilgiu;

50.  primygtinai ragina Komisiją pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūrą prieš valstybes nares, kurios nevykdo veiksmingos rinkos priežiūros ir neturi nacionalinės sankcijų sistemos už ES teisės pažeidimus, kaip reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus;

51.  siūlo suteikti Komisijai įgaliojimus nustatytos transporto priemonių neatitikties atvejais taikyti tų transporto priemonės gamintojams veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias administracines baudas bei nustatyti taisomuosius ir korekcinius veiksmus; mano, kad galimos sankcijos turėtų apimti tipo patvirtinimo panaikinimą ir atšaukimo programas, vykdomas ES mastu;

52.  mano, kad pajamas, gautas iš baudų transporto priemonių gamintojams ir iš valstybių narių pradėtų pažeidimo nagrinėjimo procedūrų dėl ES teisės aktų dėl išmetamųjų teršalų nesilaikymo, ir mokesčius už viršytą taršos normą naujiems lengviesiems automobiliams (711 biudžeto eilutė) reikėtų panaudoti kaip asignuotąsias įplaukas konkretiems ES projektams ir programoms oro kokybės ir aplinkos apsaugos srityje finansuoti ir dėl jų neturėtų sumažėti valstybių narių įmokos į ES biudžetą, grindžiamos bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis, ragina į atitinkamus Sąjungos teisės aktus įtraukti reikiamas nuostatas šiuo tikslu; mano, kad dalį iš baudų gautų pajamų galėtų panaudoti valstybės narės žalai dėl pažeidimo nukentėjusiems asmenims atlyginti ir kitai panašiai veiklai vartotojų naudai;

53.  ragina valstybes nares užtikrinti, kad nuostatos dėl sankcijų, taikytinų gamintojams už Reglamento (EB) Nr. 715/2007 nuostatų pažeidimus, būtų veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios ir kad apie jas būtų skubiai pranešta Komisijai;

54.  ragina valstybes nares taikyti griežtesnes priemones, atsižvelgiant į sukčiavimo matuojant išmetamųjų teršalų kiekį skandalą; ragina valstybes nares ir jų tipo patvirtinimo institucijas nagrinėti informaciją apie pagrindines ir pagalbines teršalų išmetimo kontrolės strategijas, kurias privalo atskleisti automobilių gamintojai, skirtas lengviesiems automobiliams, kurių tipas buvo patvirtintas pagal Euro 5 ir Euro 6 ir kurie bandymo programų metu pademonstravo nepaaiškinamą išmetamųjų teršalų kiekį, siekiant patikrinti, ar minėtos strategijos atitinka Komisijos gaires dėl išderinimo įtaisų; ragina valstybes nares esant neatitikčiai taikyti turimas sankcijas, įskaitant privalomo pašalinimo iš rinkos programas ir tipo patvirtinimų atšaukimą; ragina Komisiją užtikrinti, kad visoje ES būtų vadovaujamasi suderintu požiūriu dėl pašalinimo iš rinkos programų;

55.  ragina valstybes nares ir Komisiją patikslinti atitinkamiems transporto priemonių savininkams, ar susijusioms transporto priemonėms reikia remonto, ir paaiškinti teisines remonto pasekmes, kalbant apie atitiktį išmetamuosius teršalus reglamentuojantiems teisės aktams, įsipareigojimus, susijusius su transporto priemonių technine apžiūra ir apmokestinimu, taip pat galimas transporto priemonės klasifikacijos pakeitimo pasekmės ir t. t.;

56.  pažymi, kad dėl statistinių duomenų trūkumo nacionaliniu lygmeniu sunku surinkti informaciją apie sankcijas valstybėse narėse; ragina Komisiją ir valstybes nares nuolat rinkti statistinius duomenis apie sankcijas;

57.  ragina valstybes nares ir Komisiją sustiprinti Europos įgyvendinimo mechanizmus, pvz., Europos Sąjungos aplinkos apsaugos įstatymų įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo darbo tinklą (angl. IMPEL);

Vartotojų teisės

58.  mano, kad „Dyzelgeito“ skandalo paveikti ES vartotojai turėtų gauti tinkamas ir finansines kompensacijas, kurias mokėtų susiję automobilių gamintojai, ir kad transporto priemonių atšaukimo programos, kurios buvo įgyvendintos tik iš dalies, neturėtų būti laikomos pakankama atlyginimo forma;

59.  ragina Komisiją šiuo tikslu pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto siekiant nustatyti ES vartotojams kolektyvinę žalos atlyginimo sistemą, siekiant ES vartotojams sukurti suderintą sistemą ir panaikinti dabartinę padėtį, kai daugumoje valstybių narių neužtikrinama vartotojų apsauga; ragina Komisiją įvertinti esamas sistemas, naudojamas ES viduje ir išorėje, siekiant nustatyti geriausią praktiką šioje srityje, ir jas įtraukti į savo pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto;

60.  mano, kad jei transporto priemonės tipo patvirtinimas panaikinamas dėl neatitikties, atitinkamos transporto priemonės savininkui turėtų būti kompensuojama visa suma, už kurią įsigyta ši transporto priemonė;

61.  mano, kad vartotojai turėtų turėti teisę gauti tinkamą kompensaciją tuo atveju, kai įrodoma, kad dėl būtino techninio remonto arba atlikto modifikavimo pagal gamintojo transporto priemonės atšaukimo programą buvo padarytas neigiamas poveikis pirminėms transporto priemonės savybėms (pvz., susijusiomis su degalų sąnaudomis, efektyvumu, komponentų tvarumu, išmetamųjų teršalų kiekiu ir kt.);

62.  ragina valstybes nares užtikrinti, kad vartotojai gautų išsamią ir suprantamą informaciją apie pakeitimus, padarytus per atšaukimo programas ir techninės priežiūros patikrinimus, kad būtų padidintas skaidrumas vartotojų atžvilgiu ir jų pasitikėjimas automobilių rinka;

63.  apgailestauja dėl to, kad į Europos vartotojus atsižvelgiama mažiau nei į JAV vartotojus; taip pat pažymi, kad paveikti vartotojai dažnai gauna neaiškią ir nepilną informaciją apie susijusias transporto priemones, prievolę sutaisyti transporto priemonę ir to pasekmes;

64.  apgailestauja dėl to, kad ES neturi vienodos suderintos sistemos, pagal kurią vartotojai galėtų imtis bendrų veiksmų siekdami užtikrinti, kad būtų paisoma jų teisių, ir pripažįsta, kad šiuo metu daugelyje valstybių narių vartotojai neturi galimybių dalyvauti tokiuose veiksmuose;

65.  pabrėžia, kad po atšaukimo transporto priemonės turi atitikti teisinius reikalavimus, nustatytus ES teisės aktuose; taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad be atšaukimo programų turėtų būti apsvarstytos kitos kompensavimo formos; šiuo tikslu ragina Komisiją įvertinti galiojančias ES taisykles dėl vartotojų apsaugos ir prireikus pateikti pasiūlymų;

66.  pabrėžia, kad svarbu pateikti vartotojams realistinę, tikslią ir patikimą informaciją dėl jų automobilių degalų suvartojimo ir išmetamo teršalų kiekio, siekiant didinti vartotojų informuotumą ir padėti jiems priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl automobilio pirkimo; ragina peržiūrėti Automobilių ženklinimo direktyvą (1999/94/EB) ir apsvarstyti galimybę nustatyti, kad be informacijos apie sunaudojamą degalų kiekį ir išmetamą CO2 kiekį, būtų privaloma pateikti informaciją apie kitus išmetamus teršalus, kaip antai NOx ir kietąsias daleles;

67.  prašo Komisijos ir valstybių narių imtis visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrinta, jog vartotojams būtų sąžiningai ir tinkamai atlyginama, be kita ko, pasinaudojant kolektyvinių ieškinių mechanizmais;

Netaršios transporto priemonės

68.  ragina Komisiją ir kompetentingas valstybių narių valdžios institucijas visapusiškai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant mažataršio judumo strategiją;

69.  ragina Komisiją ir valstybes nares įvertinti dabartinių mažo išmetamų teršalų kiekio zonų veikimo efektyvumą miestuose, atsižvelgiant į tai, kad Euro standartai lengvosioms transporto priemonėms neatspindi realiomis vairavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio, ir ištirti, ar būtų naudinga pradėti taikyti itin mažai teršalų išmetančioms transporto priemonėms, atitinkančioms išmetamųjų teršalų ribines vertes realiomis vairavimo sąlygomis, ženklinimą arba nustatyti joms standartą;

70.  ragina Komisiją ir teisės aktų leidėjus laikytis labiau integruoto požiūrio formuojant politiką, skirtą automobilių ekologinėms savybėms pagerinti, siekiant užtikrinti, kad būtų daroma pažanga mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro ir siekiant oro kokybės tikslų, pavyzdžiui, skatinant pereiti prie elektrinių arba alternatyviais energijos ištekliais varomo automobilių parko;

71.  ragina Komisiją šiuo tikslu peržiūrėti Švarios transporto energijos direktyvą (2014/94/ES) ir pateikti reglamento projektą dėl nuo 2025 m. rinkai teikiamų automobilių parko išmetamo CO2 kiekio standartų, įtraukiant įgaliojimus, apimančius ULEV ir ZEV tipų transporto priemones, kad būtų reikalaujama palaipsniui didinti itin mažai teršalų išmetančių transporto priemonių ir visiškai teršalų nemetančių transporto priemonių dalį bendrame automobilių skaičiuje tam, kad iki 2035 m. būtų visiškai atsisakyta naujų CO2 išmetančių automobilių;

72.  ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti ekologiškų viešųjų pirkimų politiką, įpareigojant valdžios institucijas pirkti jų automobilių parkams visiškai teršalų nemetančias transporto priemones (ZEV) ir itin mažai anglies dioksido išmetančias transporto priemones (ULEV) arba panaudoti minėtas transporto priemones (pusiau)viešosiose dalijimosi automobiliais programose;

73.  ragina Komisiją peržiūrėti Reglamento (EB) Nr. 715/2007 I priede nustatytas išmetamo teršalų kiekio ribas siekiant pagerinti oro kokybę Sąjungoje ir pasiekti Sąjungos aplinkos oro kokybės ribines vertes bei PSO rekomenduojamus lygius, ir, kai tinkama, ne vėliau kaip iki 2025 m. pateikti pasiūlymus dėl naujų technologijų požiūriu neutralių Euro 7 išmetamųjų teršalų ribinių verčių, taikomų visoms Sąjungos rinkai pateiktoms M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėms;

74.  prašo Komisijos apsvarstyti galimybę peržiūrėti Direktyvą dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą (2004/35/EB), siekiant įtraukti žalą aplinkai dėl oro taršos, kurią sukėlė automobilių gamintojai, pažeidę ES automobilių išmetamuosius teršalus reglamentuojančius teisės aktus; mano, kad jei automobilių gamintojai galėtų būti laikomi finansiškai atsakingais už jų sukeltos žalos aplinkai atlyginimą, būtų galima tikėtis aukštesnio lygio prevencijos ir atsargumo principų laikymosi;

75.  ragina Komisiją dirbti kartu su valstybėmis narėmis ir užtikrinti, kad dėl išmetamųjų teršalų kiekio skandalo nenukentėtų nė vienas paprastas automobilių pramonės darbuotojas; tuo tikslu valstybės narės ir automobilių gamintojai turėtų koordinuoti ir skatinti profesinio mokymo planus, siekiant užtikrinti, kad paprastiems darbuotojams, kurių profesinei padėčiai išmetamųjų teršalų skandalas padarė neigiamą poveikį, būtų suteikta visa reikalinga apsauga ir mokymų galimybių, kad jų įgūdžius būtų galima panaudoti, pvz., plėtojant tvarias transporto rūšis;

Tyrimo komiteto įgaliojimai ir veiklos apribojimai

76.  primygtinai ragina Tarybą ir Komisiją įsitraukti į procesą siekiant laiku baigti derybas dėl Parlamento pasiūlymo dėl Europos Parlamento reglamento dėl išsamių Parlamento naudojimąsi tyrimo teisėmis reglamentuojančių nuostatų, kuriuo panaikinamas Sprendimas 95/167/EB, Euratomas, EAPB;

77.  mano, kad norint užtikrinti demokratinę vykdomosios valdžios kontrolę, labai svarbu suteikti Parlamentui tyrimo įgaliojimus, kurie atitiktų ES valstybių narių nacionalinių parlamentų įgaliojimus; mano, kad siekdamas vykdyti demokratinę priežiūrą, Parlamentas turi turėti galimybę iškviesti ir apklausti liudytojus ir reikalauti parengti dokumentus; mano, jog siekiant, kad šiomis teisėmis būtų naudojamasi, valstybės narės turi susitarti taikyti sankcijas asmenims, neatvykusiems į klausymus arba nepateikusiems dokumentų pagal nacionalinės teisės aktus, reglamentuojančius nacionalinius parlamentinius tyrimus; pakartoja, kad Parlamentas remia pozicija, išdėstytą 2012 m. pranešime šiuo klausimu;

78.  mano, kad Parlamento tyrimo komitetų įgaliojimai turėtų būti geriau suderinti su nacionalinių parlamentų tyrimo komitetų įgaliojimais, siekiant užtikrinti veiksmingą asmenų šaukimą į apklausą ir jų dalyvavimą bei sankcijų taikymą atsisakymo bendradarbiauti atveju; ragina Komisiją ir valstybes nares paremti susijusias nuostatas dabartiniame Parlamento pasiūlyme;

79.  ragina Komisiją skubiai peržiūrėti Komisijos narių elgesio kodeksą, siekiant įtraukti į jį nuostatas dėl buvusių Komisijos narių atskaitomybės tyrimo komitetui atliekant tyrimą dėl jų kadencijos metu priimtų politinių sprendimų ir teisės aktų;

80.  prašo Komisijos skirti laikotarpį nuo sprendimo įsteigti tyrimo komitetą priėmimo plenariniame posėdyje dienos iki faktinės tyrimo komiteto veiklos pradžios su tyrimo komiteto įgaliojimais susijusių dokumentų rinkinio rengimui, kad informacija galėtų būti teikiama greičiau, taip nuo pat pradžių palengvinant tyrimo komiteto darbą; atsižvelgdamas į tai, mano, kad Komisijoje taikomos dokumentų archyvavimo ir perdavimo taisyklės turėtų būti peržiūrėtos ir patobulintos, siekiant palengvinti būsimų paklausimų nagrinėjimą;

81.  siūlo įsteigti Komisijoje vieną bendrą informacinį punktą ryšiams su Parlamento tyrimo komitetais, ypač kai tyrimas susijęs su keliais generaliniais direktoratais, siekiant, viena vertus, palengvinti informacijos srautą ir, kita vertus, remtis iki šiol sukaupta gerąja patirtimi;

82.  atkreipia dėmesį į tai, kad keliems neseniai įsteigtiems tyrimo komitetams ir ypatingų komisijoms Komisija ir Taryba tam tikrais atvejais nepateikė prašomų dokumentų, o kitais atvejais prašomi dokumentai buvo pateikti labai pavėluotai; mano, kad reikia pradėti taikyti atskaitomybės mechanizmą siekiant užtikrinti, kad būtų nedelsiant perduodami Parlamentui tie dokumentai, kuriuos užprašė tyrimo komitetas arba ypatingas komitetas, ir su kuriais jie turi teisę susipažinti;

83.  ragina Komisiją tobulinti savo gebėjimus, kad galėtų laiku ir užtikrinant priimtiną kokybės lygį patenkinti tyrimo komitetų prašymus pateikti dokumentus, taip pat žurnalistų ir piliečių prašymus suteikti prieigą laikantis atitinkamų galiojančių prieigos prie dokumentų taisyklių; ragina Komisiją paskelbti šiuos dokumentus originaliu formatu ir susilaikyti nuo formatavimo pakeitimų arba formato konvertavimo, kurie užima daug laiko ir dėl kurių gali pasikeisti turinys; taip pat paveda Komisijai užtikrinti, kad elektroniniu formatu, pvz., duomenų bazėje, saugoma informacija būtų taip pat pateikiama elektroniniu formatu;

84.  pažymi, kad tyrimo komitetas atsakingas už tai, kad nustatytų, ar informacija, kurios prašoma, atitinka komiteto darbo pobūdį; pažymi, kad tokio prašymo pateikti dokumentus gavėjas neturėtų iš anksto nulemti šio sprendimo; paveda Komisijai tinkamai atspindėti šią atsakomybę savo gairėse dėl prašymų susipažinti su dokumentais;

85.  primygtinai ragina valstybes nares laikytis savo teisinių įsipareigojimų tyrimų komitetams, kaip nustatyta Sprendime 95/167/EB, Euratomas, EAPB ir konkrečiai jo 3 straipsnyje; atsižvelgdamas į didelius vėlavimus reaguojant į paklausimus, su kuriais susidurta, taip pat ragina valstybes nares padėti tyrimo komitetams laikantis sąžiningo bendradarbiavimo principo, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 4 straipsnio 3 dalyje;

86.  ragina valstybes nares, pradėjusias nacionalinius tyrimus dėl keleivinių automobilių išmetamų teršalų, nedelsiant pateikti visus duomenų rinkinius ir tyrimų rezultatus Komisijai ir Parlamentui;

87.  mano, kad pirmoji komiteto įgaliojimų dalis turėtų būti skirta rašytinių įrodymų rinkimui ir analizei prieš pradedant viešą nagrinėjimą; mano, kad būtų pravartu nustatyti tam tikrą laikotarpį po nagrinėjimo, per kurį prieš pradedant rengti galutinį pranešimą būtų galima surinkti įrodymus, juos tinkamai išnagrinėti ir visapusiškai įtraukti į pranešimą;

88.  mano, kad nustatyta 12 mėnesių tyrimo komitetų veiklos trukmė neobjektyvi ir dažnai nepakankama; mano, kad tyrimo komiteto nariai gali geriausiai nustatyti, ar tyrimas turėtų būti pratęstas, ir, jei taip, kuriam laikotarpiui;

89.  pažymi, kad Parlamento Darbo tvarkos taisyklių 198 straipsnyje turėtų būti aiškiau nustatyta, kada turėtų prasidėti tyrimo komiteto veiklos trukmė; mano, kad turėtų būti suteiktas pakankamas lankstumas, siekiant užtikrinti, kad pakaktų laiko tyrimui atlikti; ragina pradėti Tyrimo komiteto darbą tik po to, kai prašomi dokumentai bus gauti iš ES institucijų;

90.  mano, kad preliminarus pranešimas nebūtinai turėtų būti įtrauktas į būsimus įgaliojimus, kad nebūtų trukdoma padaryti galutines tyrimo išvadas;

91.  mano, kad ateityje tyrimo komitetų darbas turėtų būti organizuojamas kitaip, siekiant užtikrinti didesnį efektyvumą ir veiksmingumą organizuojant ir vykdant komitetų veiklą, ypač vykstant viešiesiems klausymams;

92.  pabrėžia, kad Parlamento vidaus administravimo taisyklės yra suderintos su nustatyta nuolatinių komitetų praktika, todėl dažnai jas netinka taikyti ad hoc ir laikino pobūdžio tyrimo komitetams, kurie vykdo savo veiklą neįprastomis sąlygomis, nes jos apimtis labai specifinė ir jai atlikti skiriamas ribotas laikas; todėl mano, kad nustačius apibrėžtą taisyklių, susijusių su veiksmingu tyrimo komitetų veikimu atliekant klausymus ir misijas, rinkinį, pavyzdžiui, tokiu būdu, kad būtų užtikrintas sąžiningas politinis atstovavimas, būtų padidintas efektyvumas; mano, kad esama rizikos, jog finansiniai suvaržymai gali sutrukdyti tyrimo komitetui išklausyti visus ekspertus, kurių nuomonę komitetas mano esant reikalingą tam, kad jis galėtų vykdyti savo pareigą; mano, kad vidaus įgaliojimų surengti klausymus ir atlikti misijas terminai turėtų būti nustatomi lanksčiau;

93.  mano, kad tyrimo komitetai pirmiausia turėtų kreiptis pagalbos į atitinkamas Parlamento tarnybas ir naudotis jose turimais jų veiklai skirtais ištekliais, visų pirma tam, kad šios tarnybos galėtų įvykdyti prašymus dėl tyrimų, informacinių susirinkimų ir t. t. per taisyklėse numatytą laikotarpį;

94.  atkreipia dėmesį į tai, kad dabartinės taisyklės dėl prieigos prie įslaptintos informacijos ir kitos konfidencialios informacijos, kurią Taryba, Komisija arba valstybės narės suteikia Europos Parlamentui vykdant tyrimą, nesuteikia visiško teisinio aiškumo, bet paprastai aiškinamos taip, kad akredituoti Parlamento narių padėjėjai negali susipažinti su neįslaptinta „kita konfidencialia informacija“ saugioje skaitykloje ir jos analizuoti; atkreipia dėmesį į tai, kad kai kurie Parlamento nariai mano, jog šios taisyklės neleidžia veiksmingai ir nuodugniai išnagrinėti tokių dokumentų per ribotą laiką, per kurį tyrimo komitetai turi atlikti savo užduotį, ir kad TAX2 komitetas (Mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas), kurio tyrimo metu akredituotiems Parlamento narių padėjėjams išimties tvarka buvo suteikta laikina prieiga prie dokumentų, galėjo pasinaudoti šiais ištekliais išsamiau ir veiksmingiau; todėl ragina naujame Tarpinstituciniame susitarime aiškiai suformuluoti nuostatą, kuria būtų užtikrinama akredituotų Parlamento narių padėjėjų teisė susipažinti su dokumentais remiantis principu „būtina žinoti“, jiems teikiant paramą Parlamento nariams; ragina atitinkamas institucijas paspartinti derybas dėl šio punkto, kad nenukentėtų būsimų ir šiuo metu atliekamų parlamentinių tyrimų veiksmingumas ir efektyvumas;

o
o   o

95.  paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją ir galutinį Tyrimo komiteto pranešimą Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių parlamentams.

(1) OL L 113, 1995 5 19, p. 1.
(2) OL L 10, 2016 1 15, p. 13.
(3) OL L 171, 2007 6 29, p. 1.
(4) OL L 263, 2007 10 9, p. 1.
(5) OL L 152, 2008 6 11, p. 1.
(6) Priimti tekstai, P8_TA(2015)0375.
(7) Priimti tekstai, P8_TA(2016)0322.
(8) Taip pat žr. 2017 4 4 priimtus tekstus, P8_TA(2017)0097.

Teisinis pranešimas