Index 
Texte adoptate
Marţi, 4 aprilie 2017 - StrasbourgEdiţie definitivă
Caracteristicile vaselor de pescuit***I
 Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective ***I
 Uleiul de palmier și defrișarea pădurilor tropicale
 Femeile și rolul lor în zonele rurale
 Anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor

Caracteristicile vaselor de pescuit***I
PDF 327kWORD 48k
Rezoluţie
Text
Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 aprilie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit (reformare) (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))
P8_TA(2017)0096A8-0376/2016

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0273),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0187/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 2016(1),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(2),

–  având în vedere scrisoarea din 17 octombrie 2016 a Comisiei pentru afaceri juridice adresată Comisiei pentru pescuit, în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare, îndeosebi Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la pescuitul costier la scară mică, pescuitul artizanal și reforma politicii comune în domeniul pescuitului(3),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 15 februarie 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A8-0376/2016),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 aprilie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit (reformare)

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2017/1130.)

(1) JO C 34, 2.2.2017, p. 140.
(2) JO C 77, 28.3.2002, p. 1.
(3) JO C 419, 16.12.2015, p. 167.


Omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective ***I
PDF 1251kWORD 194k
Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 4 aprilie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))(1)
P8_TA(2017)0097A8-0048/2017

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 1
(1)  Piața internă cuprinde o zonă fără frontiere interne, în cadrul căreia trebuie să se asigure libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalului. Normele pieței interne ar trebui să fie transparente, simple și coerente, oferind astfel certitudine juridică și claritate în beneficiul întreprinderilor și al consumatorilor.
(1)  Piața internă cuprinde o zonă fără frontiere interne, în cadrul căreia trebuie să se asigure libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalului. Normele pieței interne ar trebui să fie transparente, simple, coerente și eficiente, oferind astfel certitudine juridică și claritate în beneficiul întreprinderilor și al consumatorilor.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  În această evaluare s-a concluzionat, cu toate acestea, că este necesar să se introducă dispoziții privind supravegherea pieței pentru a completa cerințele de omologare de tip, că este necesar să se clarifice procedurile de rechemare și cele de salvgardare, precum și condițiile pentru acordarea de extinderi ale omologărilor pentru tipuri de vehicule existente, că este necesar să se îmbunătățească punerea în aplicare a cadrului de omologare de tip prin armonizarea și consolidarea procedurilor pentru omologarea de tip și pentru conformitatea producției aplicate de autoritățile statelor membre și de serviciile tehnice, că este necesar să se clarifice rolurile și responsabilitățile operatorilor economici din lanțul de aprovizionare, cât și ale autorităților și ale părților implicate în punerea în aplicare a cadrului, precum și că este necesar să se îmbunătățească caracterul adecvat al sistemelor de omologare de tip alternative (omologări naționale pentru serii mici și omologări naționale individuale) și al procesului de omologare de tip în mai multe etape în scopul de a asigura flexibilitatea necesară pentru piețele de nișă și pentru IMM-uri, fără însă a afecta condițiile echitabile de concurență.
(4)  În această evaluare s-a concluzionat, cu toate acestea, că este necesar să se introducă dispoziții privind supravegherea pieței pentru a completa cerințele de omologare de tip, că este necesar să se clarifice procedurile de rechemare și cele de salvgardare, precum și condițiile pentru acordarea de extinderi ale omologărilor pentru tipuri de vehicule existente, că este necesar să se îmbunătățească punerea în aplicare a cadrului de omologare de tip prin armonizarea și consolidarea procedurilor pentru omologarea de tip și pentru conformitatea producției aplicate de autoritățile statelor membre și de serviciile tehnice, că este necesar să se contureze în mod clar rolurile și responsabilitățile operatorilor economici din lanțul de aprovizionare, cât și ale autorităților și ale părților implicate în punerea în aplicare a cadrului, asigurând că aceste roluri și responsabilități nu se suprapun, garantând independența operatorilor, a autorităților și a părților menționate anterior și prevenind conflictele de interese, precum și că este necesar să se îmbunătățească caracterul adecvat al sistemelor de omologare de tip alternative (omologări naționale pentru serii mici și omologări naționale individuale) și al procesului de omologare de tip în mai multe etape în scopul de a asigura flexibilitatea necesară pentru piețele de nișă și pentru IMM-uri, fără însă a afecta condițiile echitabile de concurență
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  În plus, recentele probleme întâlnite în punerea în aplicare a cadrului de omologare de tip au scos la iveală anumite deficiențe și demonstrează că este nevoie de o revizuire fundamentală pentru a asigura un cadru de reglementare solid, transparent, previzibil și sustenabil care să garanteze un nivel ridicat de siguranță și de protecție a sănătății și a mediului.
(5)  În plus, recentele probleme întâlnite în punerea în aplicare a cadrului de omologare de tip au scos la iveală anumite deficiențe și demonstrează că este nevoie să se continue consolidarea cadrului de reglementare respectiv pentru a se asigura că este solid, transparent, previzibil și sustenabil și că garantează un nivel ridicat de siguranță și de protecție a sănătății și a mediului.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
(5a)   Dat fiind faptul că protecția consumatorilor este una dintre prioritățile sale, Uniunea ar trebui să impună producătorilor vehiculelor care circulă în Uniune să își supună vehiculele unor teste înainte de introducerea lor pe piață, precum și unor teste pe parcursul duratei de viață a vehiculelor respective. Statele membre și Comisia Europeană ar trebui să fie garanții acestei duble monitorizări, fiecare dintre părți putând lua măsuri atunci când cealaltă parte nu reușește să își îndeplinească obligațiile.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)
(5b)   Uniunea ar trebui să facă tot posibilul pentru a evita fraudele inițiate de producătorii de vehicule pentru a falsifica testele privind emisiile poluante sau testele privind consumul de carburant sau pentru a încălca orice alte reglementări. Aceste manipulări ar trebui să înceteze definitiv.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 5 c (nou)
(5c)   Prezentul regulament își propune să accelereze ritmul lent al operațiunilor de retragere a vehiculelor de pe piață în Uniune. Procedura actuală nu garantează protecția eficace a cetățenilor europeni, spre deosebire de procedura din Statele Unite ale Americii, care a permis să se ia măsuri rapid. În acest context, este esențial să i se permită Comisiei să impună operatorilor economici să ia toate măsurile restrictive necesare, inclusiv retragerea vehiculelor de pe piață, pentru ca vehiculele, sistemele, componentele și orice alte unități tehnice separate neconforme să fie puse în conformitate cu prezentul regulament.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 5 d (nou)
(5d)   În cazul detectării unei nereguli la vehiculele aflate în circulație, care încalcă normele de autorizare inițiale și/sau periclitează siguranța consumatorilor sau depășește valorile-limită de poluare, este în interesul consumatorilor europeni să poată conta pe luarea unor măsuri corective rapide, adecvate și coordonate, care să includă, dacă este necesar, retragerea de pe piață a vehiculelor la nivelul întregii Uniuni. Statele membre ar trebui să îi furnizeze Comisiei toate informațiile de care dispun, astfel încât aceasta să poată acționa în mod adecvat și rapid, în scopul apărării integrității pieței unice.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Prezentul regulament stabilește norme și principii armonizate pentru omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, precum și pentru omologarea individuală, în vederea asigurării bunei funcționări a pieței interne, în interesul companiilor și al consumatorilor și pentru a oferi un nivel ridicat de siguranță și de protecție a sănătății și a mediului.
(6)  Prezentul regulament stabilește norme și principii armonizate pentru omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, precum și pentru omologarea individuală, în vederea asigurării aplicării coerente a unor standarde de înaltă calitate pentru verificarea conformității producției, pentru a face posibilă o bună funcționare a pieței interne, în interesul întreprinderilor și respectând pe deplin și cum se cuvine drepturile consumatorilor, oferind, în același timp un nivel ridicat de siguranță și de protecție a sănătății și a mediului.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 7
(7)  Prezentul regulament stabilește cerințele tehnice și administrative de fond pentru omologarea de tip a autovehiculelor din categoriile M și N și a remorcilor acestora (categoria O), precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, cu scopul de a asigura un nivel adecvat de siguranță și performanță de mediu. Aceste categorii includ autovehiculele pentru transportul de pasageri, autovehiculele pentru transportul de mărfuri și, respectiv, remorcile acestora.
(7)  Prezentul regulament stabilește cerințele tehnice și administrative de fond pentru omologarea de tip a autovehiculelor din categoriile M și N și a remorcilor acestora (categoria O), precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, cu scopul de a asigura un nivel ridicat de siguranță și performanță de mediu. Aceste categorii includ autovehiculele pentru transportul de pasageri, autovehiculele pentru transportul de mărfuri și, respectiv, remorcile acestora.
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)
(7a)   Prezentul regulament ar trebui să asigure proceduri de omologare de tip și de supraveghere a pieței fiabile, armonizate și transparente în statele membre.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 7 b (nou)
(7b)   Prezentul regulament ar trebui să asigure că autoritățile naționale de omologare de tip își interpretează și aplică cerințele și asigură respectarea acestora la nivelul întregii Uniuni. Comisia ar trebui să fie împuternicită să supravegheze activitatea desfășurată de autoritățile naționale prin intermediul unor audituri periodice, al retestărilor unor eșantioane aleatorii de omologări de tip acordate și al monitorizării generale a aplicării armonizate a prezentului regulament.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)
(8a)   În scopul respectării prezentului regulament, ar trebui să se acorde atenție dispozițiilor Directivei 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a.
__________________
1a Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și remorcilor și de abrogare a Directivei 2009/40/CE (JO L 127, 29.4.2014, p. 51).
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 9
(9)  O punere în aplicare eficace a cerințelor de omologare de tip trebuie să fie asigurată de consolidarea dispozițiilor privind conformitatea producției, inter alia, prin audituri periodice obligatorii privind metodele de control al conformității și conformitatea continuă a produselor în cauză, precum și prin consolidarea cerințelor privind competența, obligațiile și activitățile serviciilor tehnice care efectuează încercările de omologare de tip pentru întregul vehicul sub responsabilitatea autorităților de omologare. Buna funcționare a serviciilor tehnice este crucială pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății și a siguranței, precum și încrederea cetățenilor în sistem. Criteriile pentru desemnarea serviciilor tehnice prevăzute în Directiva 2007/46/CE ar trebui să fie stabilite mai în detaliu pentru a se asigura aplicarea lor consecventă. Metodele de evaluare a serviciilor tehnice în statele membre au tendința de a varia progresiv, având în vedere complexitatea sporită a activității acestora. Prin urmare, este necesar să se prevadă obligații procedurale care să asigure un schimb de informații și de monitorizare a practicilor din statele membre pentru evaluarea, desemnarea, notificarea și monitorizarea serviciilor tehnice ale acestora. Aceste obligații procedurale existente ar trebui să elimine discrepanțele în ceea ce privește metodele utilizate și în ceea ce privește interpretarea criteriilor pentru desemnarea serviciilor tehnice.
(9)  Ar trebui să se asigure punerea în aplicare eficace a cerințelor de omologare de tip prin consolidarea dispozițiilor privind conformitatea producției prin oferirea unui acces mai bun la informații, prin conturarea clară a tehnicilor de optimizare în timpul încercărilor în laborator, prin acordarea unei atenții deosebite riscurilor legate de dispozitivele de invalidare a căror folosire este interzisă prin Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului1a, prin audituri periodice obligatorii privind metodele de control al conformității și conformitatea continuă a produselor în cauză, precum și prin consolidarea și armonizarea cerințelor privind competența, obligațiile și activitățile serviciilor tehnice care efectuează încercările de omologare de tip pentru întregul vehicul sub responsabilitatea autorităților de omologare. Buna funcționare a serviciilor tehnice este crucială pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății și a siguranței, precum și încrederea cetățenilor în sistem. Criteriile pentru desemnarea serviciilor tehnice prevăzute în Directiva 2007/46/CE ar trebui să fie stabilite mai în detaliu pentru a se asigura aplicarea lor consecventă la nivelul tuturor statelor membre. Metodele de evaluare a serviciilor tehnice în statele membre au tendința de a varia progresiv, având în vedere complexitatea sporită a activității acestora. Prin urmare, este necesar să se prevadă obligații procedurale care să asigure un schimb de informații și de monitorizare a practicilor din statele membre pentru evaluarea, desemnarea, notificarea și monitorizarea serviciilor tehnice ale acestora. Aceste obligații procedurale existente ar trebui să elimine discrepanțele în ceea ce privește metodele utilizate și în ceea ce privește interpretarea criteriilor pentru desemnarea serviciilor tehnice. Pentru a se asigura o supraveghere adecvată și condiții de concurență echitabile la nivelul întregii Uniuni, o evaluare a serviciului tehnic solicitant ar trebui să includă o evaluare la fața locului și observații directe ale testelor pentru omologarea de tip realizate efectiv.
___________________
1a Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO L 171, 29.6.2007, p. 1).
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Necesitatea de a controla și monitoriza serviciile tehnice de către autoritățile de desemnare a crescut, deoarece progresul tehnic a sporit riscul ca serviciile tehnice să nu dețină competențele necesare în ceea ce privește tehnologiile sau dispozitivele nou-apărute în cadrul domeniului pentru care au fost desemnate. Având în vedere că progresul tehnic scurtează ciclurile de producție și întrucât intervalele dintre evaluările la fața locului în scop de supraveghere și cele de monitorizare variază între autoritățile de desemnare, ar trebui instituite cerințe minime în ceea ce privește intervalele de supraveghere și monitorizare a serviciilor tehnice.
(10)  Necesitatea de a certifica, controla și monitoriza serviciile tehnice a crescut, deoarece progresul tehnic a sporit riscul ca serviciile tehnice să nu dețină competențele necesare în ceea ce privește tehnologiile sau dispozitivele nou-apărute în cadrul domeniului pentru care au fost desemnate. Având în vedere interpretările extrem de diferite în ceea ce privește punerea în aplicare actuală a Directivei 2007/46/CE și aplicarea dispozițiilor sale în cadrul procedurii de omologare de tip, există diferențe semnificative între serviciile tehnice. Prin urmare, activitățile de certificare, controlare și monitorizare ar trebui să fie armonizate și înmulțite pentru a asigura condiții de concurență echitabile în cadrul pieței unice europene. Având în vedere că progresul tehnic scurtează ciclurile de producție și întrucât intervalele dintre evaluările la fața locului în scop de supraveghere și cele de monitorizare variază între autoritățile de desemnare, ar trebui instituite cerințe minime în ceea ce privește intervalele de supraveghere și monitorizare a serviciilor tehnice.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  Pentru a crește transparența și încrederea reciprocă și pentru a alinia și dezvolta mai bine criteriile pentru evaluarea, desemnarea și notificarea serviciilor tehnice, precum și extinderea și procedurile de reînnoire, statele membre ar trebui să coopereze atât între ele, cât și cu Comisia. Ele ar trebui să se consulte reciproc și cu Comisia cu privire la întrebări cu relevanță generală pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și să se informeze reciproc și Comisia cu privire la modelul lor de evaluare.
(12)  Pentru a crește transparența și încrederea reciprocă și pentru a alinia și dezvolta mai bine criteriile pentru evaluarea, desemnarea și notificarea serviciilor tehnice, precum și extinderea și procedurile de reînnoire, statele membre ar trebui să stabilească mecanisme de cooperare atât între ele, cât și cu Comisia. Ele ar trebui să se consulte reciproc și cu Comisia cu privire la întrebări cu relevanță generală pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și să se informeze reciproc și Comisia cu privire la modelul lor de evaluare. Prezentul regulament instituie o bază de date online, care, împreună cu Sistemul de informare al pieței interne (IMI), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului1a, ar putea oferi un mijloc electronic util pentru facilitarea și consolidarea cooperării administrative, gestionând schimbul de informații pe baza unor proceduri simple și unificate. În acest sens, Comisia ar trebui să ia în considerare utilizarea bazelor de date online existente, cum ar fi ETAES sau Eucaris.
__________________
1a Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) ( JO L 316, 14.11.2012, p. 1).
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)
(12a)   Problemele actuale în domeniul omologării de tip au pus în lumină deficiențe majore ale sistemelor naționale existente de supraveghere a pieței și de controlare a omologării de tip. Prin urmare, ca un răspuns imediat la problemele descoperite astfel, este necesar să se confere Comisiei competența de a îndeplini sarcini de supraveghere corespunzătoare.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  În cazul în care desemnarea unui serviciu tehnic se bazează pe acreditare în sensul definiției din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului12, este necesar ca organismele de acreditare și autoritățile de desemnare să facă schimb de informații relevante pentru evaluarea competenței serviciilor tehnice.
(13)  În cazul în care desemnarea unui serviciu tehnic se bazează pe acreditare în sensul definiției din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului12, este necesar ca organismele de acreditare și autoritățile de desemnare să asigure competența și independența serviciilor tehnice.
__________________
__________________
12 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).
12 Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 14
(14)   Statele membre ar trebui să perceapă taxe pentru desemnarea și monitorizarea serviciilor tehnice, pentru a se asigura sustenabilitatea monitorizării acestor servicii tehnice de către statele membre și pentru a stabili condiții de concurență echitabile pentru serviciile tehnice. Pentru a asigura transparența, statele membre ar trebui să informeze Comisia și celelalte state membre înainte de a adopta nivelul și structura taxelor.
eliminat
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)
(14a)   Statele membre ar trebui să garanteze că operatorul economic nu plătește serviciul tehnic direct pentru costul omologărilor de tip și al activităților de supraveghere a pieței. Această dispoziție nu ar trebui să restricționeze capacitatea operatorilor economici de a alege serviciul tehnic pe care doresc să-l folosească pentru activitățile respective.
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)   Independența serviciilor tehnice în raport cu producătorii ar trebuie să fie garantată, inclusiv prin evitarea plăților directe sau indirecte de către producători pentru inspecțiile și încercările de omologare de tip pe care le-au efectuat. Prin urmare, statele membre ar trebui să stabilească o structură tarifară pentru omologarea de tip care să acopere toate costurile pentru efectuarea tuturor încercărilor de omologare și inspecțiilor efectuate de serviciile tehnice desemnate de autoritatea de omologare de tip, precum și costurile administrative pentru eliberarea omologării de tip și costurile pentru efectuarea încercărilor de verificare a conformității și a inspecțiilor ex-post.
eliminat
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)
(17a)   Pentru a permite funcționarea forțelor pieței, serviciile tehnice ar trebui să aplice norme pentru procedurile de omologare de tip în mod transparent și uniform, fără a crea o sarcină inutilă pentru operatorii economici. Pentru a garanta un nivel ridicat de expertiză tehnică și un tratament corect al tuturor operatorilor economici, ar trebui asigurată o aplicare tehnică uniformă a normelor pentru procedurile de omologare de tip. În cadrul forumului creat prin prezentul regulament, autoritățile de omologare de tip ar trebui să facă un schimb de informații cu privire la funcționarea diverselor servicii tehnice pe care le-au certificat.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 18
(18)  Este necesar un mecanism solid de evaluare a conformității pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele prevăzute în prezentul regulament. Respectarea cerințelor în materie de omologare de tip și de conformitate a producției din legislația care reglementează sectorul automobilistic ar trebui să rămână principala responsabilitate a autorităților de omologare, în măsura în care aceasta este o obligație strâns legată de omologarea de tip și presupune o cunoaștere detaliată a conținutului său. Prin urmare, este important ca performanța autorităților de omologare să fie verificată periodic prin intermediul unor evaluări inter pares, pentru a se asigura că un nivel uniform de calitate și rigoare este aplicat de către toate autoritățile de omologare în implementarea cerințelor de omologare de tip. În plus, este important să se prevadă verificarea corectitudinii omologării de tip în sine.
(18)  Este necesar un mecanism solid de evaluare a conformității pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele prevăzute în prezentul regulament. Respectarea cerințelor în materie de omologare de tip și de conformitate a producției din legislația care reglementează sectorul automobilistic ar trebui să rămână principala responsabilitate a autorităților de omologare, în măsura în care aceasta este o obligație strâns legată de omologarea de tip și presupune o cunoaștere detaliată a conținutului său. Prin urmare, este important ca performanța autorităților de omologare să facă obiectul unor controale periodice de supraveghere efectuate la nivelul Uniunii, inclusiv al unor audituri independente, pentru a se asigura că un nivel uniform de calitate și rigoare este aplicat de către toate autoritățile de omologare în implementarea cerințelor de omologare de tip. În plus, este important să se prevadă verificarea la nivelul Uniunii de către un terț independent a corectitudinii omologării de tip în sine.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)
(19a)   Autoritățile de omologare de tip și autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să fie autonome unele de celelalte pentru a evita potențialele conflicte de interes. În această privință, autoritățile respective ar trebui să fie organizate ca entități distincte în conformitate cu structura administrației naționale și nu ar trebui să folosească în comun nici personal, nici instalații, în conformitate cu structurile și competențele autorităților naționale.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 19 b (nou)
(19b)   Forumul privind punerea în aplicare ar trebui să ofere o platformă pentru schimbul de informații și analiza independentă pentru a sprijini îmbunătățirea funcționării și punerii în aplicare a prezentului regulament. În cursul acestui schimb, Comisia ar putea avea motive să considere că una sau mai multe dintre autoritățile de omologare de tip nu respectă cerințele prezentului regulament. În aceste cazuri, Comisia ar trebui să aibă capacitatea de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea cerințelor respective, inclusiv prin publicarea de orientări, recomandări sau alte instrumente și proceduri, ținând seama în mod corespunzător de principiul proporționalității. În caz de încălcare gravă, Comisia ar trebui să aibă capacitatea de a solicita retragerea sau suspendarea abilității autorității de a accepta solicitări de omologări de tip noi pentru a garanta un nivel înalt de protecție a consumatorului și a mediului.
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 21
(21)  Este necesar să se includă în prezentul regulament norme privind supravegherea pieței, pentru a consolida drepturile și obligațiile autorităților naționale competente, pentru a se asigura o coordonare efectivă a activităților lor de supraveghere a pieței și pentru a clarifica procedurile aplicabile.
(21)  Este esențial să se includă în prezentul regulament norme privind supravegherea pieței, pentru a consolida drepturile și obligațiile autorităților naționale competente, pentru a se asigura o coordonare efectivă a activităților lor de supraveghere a pieței și pentru a clarifica procedurile aplicabile.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)
(21a)   Este necesar ca autoritățile de supraveghere a pieței și autoritățile de omologare de tip să își poată desfășura activitățile prevăzute în prezentul regulament în mod corespunzător. În acest sens, statele membre ar trebui, în special, să le pună la dispoziție resursele necesare în acest scop.
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 22
(22)  În vederea creșterii transparenței în procesul de omologare și pentru a facilita schimbul de informații și verificarea independentă de către autoritățile de supraveghere a pieței, autoritățile de omologare și Comisie, documentația privind omologarea de tip ar trebui să fie furnizată în format electronic și pusă la dispoziția publicului, sub rezerva derogărilor datorate protecției intereselor comerciale și protecției datelor cu caracter personal.
(22)  În vederea creșterii transparenței în procesul de omologare și pentru a facilita schimbul de informații și verificarea independentă de către autoritățile de supraveghere a pieței, autoritățile de omologare, Comisie și terțe părți, pentru efectuarea acestor verificări este necesară dezvăluirea informațiilor despre vehicule și testări. Informații relevante în scopul reparațiilor și întreținerii ar trebui să fie furnizate în format electronic și puse la dispoziția publicului, sub rezerva derogărilor datorate protecției intereselor comerciale și protecției datelor cu caracter personal. Informațiile care urmează să fie dezvăluite în acest sens nu ar trebui să submineze confidențialitatea informațiilor proprietare și proprietatea intelectuală.
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)
(23a)   Terțele părți care efectuează propriile încercări și verificări a conformității vehiculelor cu cerințele prezentului regulament ar trebui să satisfacă principii de transparență și deschidere, inclusiv în ceea ce privește structurile și modelele lor de proprietate și de finanțare. Aceste părți terțe ar trebui, de asemenea, să respecte aceleași cerințe ca și cele impuse serviciilor tehnice desemnate în ceea ce privește normele științifice și metodologice aplicate în cursul efectuării încercărilor pe care le realizează.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 24
(24)  Cele mai multe obligații specifice pentru autoritățile naționale prevăzute de prezentul regulament ar trebui să includă încercarea și inspecțiile de verificare a conformității ex post a unui număr suficient de vehiculele introduse pe piață. Selectarea vehiculelor care vor face obiectul acestei verificări de conformitate ex post se bazează pe o evaluare corespunzătoare a riscurilor, care ia în considerare gravitatea unei posibile neconformități și probabilitatea producerii acesteia.
(24)  Cele mai multe obligații specifice pentru autoritățile naționale prevăzute de prezentul regulament ar trebui să includă încercarea și inspecțiile de verificare a conformității ex post a unui număr suficient de vehiculele introduse pe piață. Selectarea vehiculelor care vor face obiectul acestei verificări de conformitate ex post se bazează pe o evaluare corespunzătoare a riscurilor, care ia în considerare gravitatea unei posibile neconformități și probabilitatea producerii acesteia. În plus, această verificare ar trebui să se bazeze pe criterii clare și detaliate și să includă, printre altele, verificări procentuale aleatorii ale tuturor modelelor actuale, ale vehiculelor pe care este instalat un motor nou sau o tehnologie nouă, ale vehiculelor cu consum de combustibil ridicat sau foarte scăzut și ale vehiculelor cu un volum de vânzări foarte ridicat. De asemenea, ar trebui să țină seama de istoricul conformității, de informațiile oferite de consumatori, de rezultatele încercării de teledetecție, precum și de preocupările exprimate de organismele de cercetare independente.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)
(24a)   Este esențial ca Comisia să poată verifica dacă vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate respectă omologările de tip și legislația aplicabilă, precum și să poată asigura caracterul regulat al omologărilor de tip, organizând, efectuând sau solicitând efectuarea unor încercări și controale ale vehiculelor, sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate introduse deja pe piață.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)
(25a)   Terțele părți care efectuează propriile încercări și verificări a conformității vehiculelor cu cerințele prezentului regulament ar trebui să satisfacă principii de transparență și deschidere, inclusiv în ceea ce privește structurile și modelele lor de proprietate și de finanțare. Aceste părți terțe ar trebui, de asemenea, să urmeze o abordare similară cu cea a serviciilor tehnice desemnate, respectând aceleași standarde atunci când efectuează și interpretează încercările.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Considerentul 25 b (nou)
(25b)   De asemenea, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să țină seama de o abordare bazată pe riscuri și să se concentreze, printre altele, pe datele obținute din partea unităților de monitorizare la distanță amplasate pe drum, pe plângeri, pe rapoartele de inspecție tehnică periodică, pe durata de viață preconizată și pe vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate cu probleme identificate anterior.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Considerentul 25 c (nou)
(25c)   Pentru a verifica emisiile vehiculelor, autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui, printre altele, să utilizeze tehnologia de teledetecție pentru a contribui la identificarea acelor aspecte, precum nivelurile ridicate de poluare a aerului sau de poluare fonică, pentru care modele de vehicule, ar trebui să fie supuse unor anchete suplimentare. În cursul acestor acțiuni, autoritățile ar trebui să coopereze și să își coordoneze activitățile cu autoritățile responsabile pentru inspecțiile tehnice periodice în conformitate cu Directiva 2014/45/UE privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor.
Amendamentul 347
Propunere de regulament
Considerentul 25 d (nou)
(25d)   În scopul de a sprijini statele membre să detecteze dispozitivele de manipulare, Comisia a publicat, la 26 ianuarie 2017, Orientări privind evaluarea strategiilor auxiliare de control al emisiilor și prezența dispozitivelor de manipulare. În concordanță cu aceste orientări, activitățile de încercare ale Comisiei, ale autorităților de omologare de tip și ale serviciilor tehnice în scopul detectării dispozitivelor de manipulare ar trebui să aibă în continuare un caracter imprevizibil, incluzând de asemenea variații în plus față de condițiile și parametrii de încercare prevăzuți, pentru a detecta în mod eficace dispozitivele de manipulare.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Considerentul 26
(26)  Pentru a se asigura un nivel ridicat de siguranță în funcționarea vehiculelor, precum și protecția ocupanților vehiculului și a altor participanți la trafic și protecția mediului, cerințele tehnice și normele de mediu aplicabile vehiculelor, sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate ar trebui armonizate în continuare și adaptate progresului tehnic și științific.
(26)  Pentru a se asigura un nivel ridicat de siguranță în funcționarea vehiculelor, precum și protecția ocupanților vehiculului și a altor participanți la trafic și protecția mediului și a sănătății publice, cerințele tehnice și normele de mediu aplicabile vehiculelor, sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate ar trebui armonizate în continuare și adaptate progresului tehnic și științific.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)
(26a)   Pentru a asigura și a îmbunătăți constant un nivel ridicat al siguranței funcționale a vehiculelor, protecția ocupanților vehiculului și a altor participanți la trafic și protecția mediului, ar trebui să fie facilitată introducerea noilor tehnologii bazate pe progresele tehnice și științifice. Acest lucru ar trebui să se realizeze prin limitarea încercărilor și documentelor necesare pentru acordarea omologării de tip la nivelul UE pentru aceste tehnologii.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Considerentul 27
(27)  Atingerea obiectivelor prezentului regulament nu ar trebui afectată de faptul că anumite sisteme, componente, unități tehnice separate, piese sau echipamente pot fi instalate pe sau într-un vehicul după ce vehiculul respectiv a fost introdus pe piață, înmatriculat sau pus în funcțiune. Prin urmare, ar trebui luate măsuri adecvate pentru a garanta că sistemele, componentele, unitățile tehnice separate sau piesele și echipamentele care pot fi instalate pe vehicule sau în acestea și care pot afecta în mod semnificativ funcționarea sistemelor esențiale pentru protecția mediului sau pentru siguranța în funcționare sunt controlate de autoritatea de omologare înainte de a fi introduse pe piață, înmatriculate sau puse în funcțiune.
(27)  Atingerea obiectivelor prezentului regulament nu ar trebui afectată de faptul că anumite sisteme, componente, unități tehnice separate, piese sau echipamente pot fi instalate pe sau într-un vehicul după ce vehiculul respectiv a fost introdus pe piață, înmatriculat sau pus în funcțiune. Prin urmare, ar trebui luate măsuri adecvate pentru a garanta că sistemele, componentele, unitățile tehnice separate sau piesele și echipamentele care pot fi instalate pe vehicule sau în acestea și care pot afecta funcționarea sistemelor esențiale pentru protecția mediului sau pentru siguranța în funcționare sunt controlate de autoritatea de omologare înainte de a fi introduse pe piață, înmatriculate sau puse în funcțiune.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Considerentul 29
(29)  Conformitatea producției reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale sistemului de omologare UE de tip și, prin urmare, măsurile stabilite de producător pentru a garanta o astfel de conformitate ar trebui să fie aprobate de autoritatea competentă sau de un serviciu tehnic calificat în mod corespunzător desemnat în acest scop și să facă obiectul unei verificări regulate prin intermediul unor audituri independente periodice. În plus, autoritățile de omologare trebuie să asigure verificarea conformității continue a produselor în cauză.
(29)  Conformitatea producției reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale sistemului de omologare UE de tip și, prin urmare, măsurile stabilite de producător pentru a garanta o astfel de conformitate ar trebui să fie aprobate de autoritatea competentă sau de un serviciu tehnic calificat în mod corespunzător desemnat în acest scop și să facă obiectul unei verificări regulate. În plus, autoritățile de omologare trebuie să asigure verificarea conformității continue a produselor în cauză.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Considerentul 30
(30)  Valabilitatea neîntreruptă a omologărilor de tip presupune ca producătorul să informeze autoritatea care a omologat tipul său de vehicul cu privire la orice modificări ale caracteristicilor tipului sau ale cerințelor de siguranță și de performanță de mediu aplicabile tipului respectiv. Prin urmare, este important ca perioada de valabilitate a certificatelor de omologare de tip acordate să fie limitată și ca certificatele respective să poată fi reînnoite doar după ce autoritatea de omologare a verificat că tipul de vehicul continuă să respecte toate cerințele aplicabile și este satisfăcută de rezultatele verificării. De asemenea, condițiile pentru extinderea omologărilor de tip ar trebui clarificate pentru a garanta o aplicare uniformă a normelor și a asigura respectarea cerințelor de omologare de tip în întreaga Uniune.
(30)  Valabilitatea neîntreruptă a omologărilor de tip presupune ca producătorul să informeze autoritatea care a omologat tipul său de vehicul cu privire la orice modificări ale caracteristicilor tipului sau ale cerințelor de siguranță și de performanță de mediu aplicabile tipului respectiv. Prin urmare, este important ca perioada de valabilitate a certificatelor de omologare de tip acordate să fie limitată și ca certificatele respective să poată fi reînnoite doar după ce autoritatea de omologare a verificat că tipul de vehicul continuă să respecte toate cerințele aplicabile și este satisfăcută de rezultatele verificării. Cu toate acestea, dată fiind natura unor sisteme, componente și unități tehnice separate, precum oglinzile retrovizoare, ștergătoarele și cauciucurile, cerințele respective sunt mai statice. În alte cazuri, de exemplu, acele sisteme care sunt legate de gestiunea emisiilor, ar putea să fie necesar să fie limitată în timp perioada de valabilitate, ca în cazul oglinzilor retrovizoare. Prin urmare, competența de a stabili lista sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate afectate de perioada limitată de valabilitate ar trebui să fie delegată Comisiei.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Considerentul 31
(31)  Evaluarea riscurilor grave pentru siguranță și sănătatea publică și mediu raportate ar trebui să se desfășoare la nivel național, însă ar trebui să fie asigurată coordonarea la nivelul Uniunii în cazul în care riscul raportat ar putea exista în afara teritoriului unui stat membru, cu scopul de a pune în comun resursele și de a asigura coerența în ceea ce privește acțiunile corective care trebuie luate pentru reducerea riscurilor și a efectelor nocive identificate.
(31)  Evaluarea riscurilor grave pentru siguranță și sănătatea publică și mediu raportate ar trebui să se desfășoare la nivel național, însă ar trebui să fie asigurată coordonarea la nivelul Uniunii în cazul în care riscul raportat ar putea exista în afara teritoriului unui stat membru, cu scopul de a pune în comun resursele și de a asigura coerența în ceea ce privește acțiunile corective care trebuie luate pentru reducerea riscurilor și a efectelor nocive identificate. Trebuie să se acorde o atenție specială echipamentelor, sistemelor și unităților tehnice de înlocuire care afectează impactul sistemului de evacuare asupra mediului, iar acestea trebuie să facă obiectul unor cerințe de autorizare, acolo unde este cazul.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Considerentul 33
(33)  Ar trebui să se asigure o flexibilitate corespunzătoare prin intermediul unor sisteme de omologare alternativă pentru producătorii care produc vehicule în serii mici. Aceștia ar trebui să poată beneficia de avantajele pieței interne a Uniunii, cu condiția ca vehiculele lor să fie conforme cu cerințele de omologare UE de tip pentru vehicule produse în serii mici. Într-un număr limitat de cazuri specifice, ar trebui să se permită omologarea națională de tip pentru seriile mici. Pentru a preveni abuzurile, orice procedură simplificată pentru vehiculele produse în serii mici ar trebui să fie limitată la cazuri de producție foarte restrânsă; Prin urmare, este necesară definirea precisă a conceptului de vehicule produse în serii mici, prin raportare la numărul vehiculelor fabricate, la cerințele care trebuie respectate, precum și la condițiile de introducere pe piață a vehiculelor respective. Este la fel de important să se precizeze un sistem alternativ de omologare pentru vehicule individuale, în special pentru a oferi suficientă flexibilitate în cazul omologării vehiculelor produse în mai multe etape.
(33)  Ar trebui să se asigure o flexibilitate corespunzătoare prin intermediul unor sisteme de omologare alternativă pentru producătorii care produc vehicule în serii mici. Aceștia ar trebui să poată beneficia de avantajele pieței interne a Uniunii, cu condiția ca vehiculele lor să fie conforme cu cerințele de omologare UE de tip pentru vehicule produse în serii mici. Într-un număr limitat de cazuri specifice, ar trebui să se permită omologarea națională de tip pentru seriile mici. Pentru a preveni abuzurile, orice procedură simplificată pentru vehiculele produse în serii mici ar trebui să fie limitată la cazuri de producție foarte restrânsă, în conformitate cu prezentul regulament. Prin urmare, este necesară definirea precisă a conceptului de vehicule produse în serii mici, prin raportare la numărul vehiculelor fabricate, la cerințele care trebuie respectate, precum și la condițiile de introducere pe piață a vehiculelor respective. Este la fel de important să se precizeze un sistem alternativ de omologare pentru vehicule individuale, în special pentru a oferi suficientă flexibilitate în cazul omologării vehiculelor produse în mai multe etape.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Considerentul 35 a (nou)
(35a)   Pentru a garanta o concurență reală pe piață în domeniul serviciilor legate de informațiile privind repararea și întreținerea vehiculelor, precum și pentru a clarifica faptul că aceste informații includ, de asemenea, date care trebuie furnizate altor operatori independenți decât reparatorii, pentru a garanta astfel că piața independentă a reparațiilor și a întreținerii vehiculelor în ansamblu poate concura cu distribuitorii autorizați, indiferent dacă producătorul vehiculului oferă aceste informații direct distribuitorilor și reparatorilor autorizați, este necesar să se stabilească în detaliu informațiile care să fie furnizate în ceea ce privește accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Considerentul 36 a (nou)
(36a)   Întrucât în prezent nu există nicio procedură structurată comună pentru schimbul de date privind componentele vehiculelor între producătorii de vehicule și operatorii independenți, este necesară definirea unor principii privind acest schimb de date. Comitetul European de Standardizare (CEN) ar trebui să elaboreze o viitoare procedură structurată comună privind formatul standard al datelor cu care se face schimb, fără ca mandatul acordat CEN să afecteze nivelul detaliilor pe care îl va furniza acest standard. În special, activitatea depusă în acest scop de către CEN ar trebui să reflecte, în special, interesele și nevoile producătorilor de vehicule și pe cele ale operatorilor independenți și ar trebui să ia în considerare, de asemenea, soluții precum formatele de date deschise, descrise de un ansamblu de metadate bine definite, care să fie adaptate infrastructurilor informatice existente.
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Considerentul 37 a (nou)
(37a)   Pentru a garanta o concurență reală pe piață în domeniul serviciilor legate de informațiile privind repararea și întreținerea vehiculelor, trebuie subliniat că aceste informații includ, de asemenea, date care trebuie furnizate altor operatori independenți decât reparatorii, într-un format care să permită prelucrarea electronică suplimentară, pentru a garanta astfel că piața independentă a reparațiilor și a întreținerii vehiculelor în ansamblu poate concura cu distribuitorii autorizați, indiferent dacă producătorul vehiculului oferă sau nu aceste informații direct distribuitorilor și reparatorilor autorizați.
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Considerentul 37 b (nou)
(37b)   Fără a se aduce atingere obligației producătorilor de vehicule de a furniza informații referitoare la reparare și întreținere prin intermediul site-ului lor, operatorii independenți ar trebui să aibă acces direct și independent la datele din interiorul vehiculelor.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Considerentul 40
(40)  Statele membre ar trebui să stabilească regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcărilor dispozițiilor prezentului regulament și să asigure punerea lor în aplicare. Sancțiunile respective ar trebui să fie eficiente, proporționale și disuasive. Statele membre informează Comisia cu privire la sancțiunile impuse Comisiei în fiecare an, pentru a monitoriza coerența punerii în aplicare a acestor dispoziții.
(40)  Statele membre ar trebui să stabilească regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcărilor dispozițiilor prezentului regulament și să asigure punerea lor în aplicare. Sancțiunile respective ar trebui să fie eficiente, proporționale și disuasive. Statele membre informează periodic Comisia cu privire la sancțiunile impuse folosind baza de date online, pentru a monitoriza coerența punerii în aplicare a acestor dispoziții.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Considerentul 40 a
(40a)   Ar trebui să se considere că a avut loc o falsificare a rezultatelor încercărilor atunci când aceste rezultate nu pot fi verificate empiric de către autoritatea responsabilă atunci când se reproduc sau se ține seama de toți parametrii de testare.
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Considerentul 40 b (nou)
(40b)   Amenzile administrative aplicate de Comisie ar putea fi folosite pentru măsurile de supraveghere a pieței și măsurile de sprijinire a persoanelor afectate negativ de încălcările prezentului regulament sau pentru alte activități de acest tip în beneficiul consumatorilor afectați și, atunci când este cazul, pentru protecția mediului.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Considerentul 40 c (nou)
(40c)   În cazuri de neconformitate, consumatorul se poate confrunta cu daune personale sau cu daune aduse proprietății sale. În astfel de cazuri, consumatorul ar trebui să aibă dreptul să solicite compensare în temeiul legislației relevante privind produsele cu defecte sau bunurile neconforme, inclusiv Directiva 85/374/CEE a Consiliului1a, Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului1b și Directiva 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului1c, după caz. În plus, consumatorul se poate prevala de căile de atac prevăzute de dreptul contractual, aplicabil în conformitate cu legislația statului membru din care fac parte.
_____________
1a Directiva 85/374/CEE Consiliului din 25 iulie 1985 de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la răspunderea pentru produsele cu defect (JO L 210, 7.8.1985, p. 29).
1b Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe (JO L 171, 7.7.1999, p. 12).
1c Directiva 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind publicitatea înșelătoare și comparativă (JO L 376, 27.12.2006, p. 21):
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Considerentul 45 a (nou)
(45a)   Pentru a asigura o concurență efectivă pe piață în domeniul serviciilor legate de informațiile privind repararea și întreținerea vehiculelor, ar trebui clarificat faptul că informațiile în cauză includ, de asemenea, date care trebuie furnizate altor operatori independenți decât reparatorii, într-un format care să permită prelucrarea electronică suplimentară, pentru a garanta astfel că piața independentă a reparațiilor și a întreținerii vehiculelor în ansamblu poate concura cu distribuitorii autorizați, indiferent dacă producătorul vehiculului oferă aceste informații direct distribuitorilor și reparatorilor autorizați.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – partea introductivă
3.  Pentru următoarele vehicule și utilaje, producătorul poate solicita omologarea de tip sau omologarea individuală în temeiul prezentului regulament, cu condiția ca vehiculele respective să îndeplinească cerințele esențiale din prezentul regulament:
(3)  Pentru următoarele vehicule și utilaje, producătorul poate solicita omologarea de tip sau omologarea individuală în temeiul prezentului regulament, cu condiția ca vehiculele respective să îndeplinească cerințele din prezentul regulament:
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – litera b
(b)  vehicule proiectate și fabricate pentru a fi folosite de către forțele armate, serviciile de protecție civilă, serviciile de pompieri și forțele de menținere a ordinii publice;
(b)  vehicule proiectate și fabricate pentru a fi folosite de către forțele armate, serviciile de protecție civilă, organismele de gestionare a dezastrelor, serviciile de pompieri și forțele de menținere a ordinii publice;
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Articolul 3 – partea introductivă
În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiții:
În sensul prezentului regulament și al actelor de reglementare ale Uniunii enumerate în anexa IV, dacă nu se specifică altfel în cuprinsul acestora, se aplică următoarele definiții:
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2
(2)  „supravegherea pieței” înseamnă activitățile desfășurate de autoritățile de supraveghere a pieței și măsurile luate de acestea pentru a se asigura că vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate, precum și piesele și echipamentele puse la dispoziție pe piață respectă cerințele aplicabile stabilite în legislația relevantă a Uniunii și că nu pun în pericol siguranța, sănătatea sau orice alt aspect legat de protecția interesului public;
2.  „supravegherea pieței” înseamnă activitățile desfășurate de autoritățile de supraveghere a pieței și măsurile luate de acestea pentru a se asigura că vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate, precum și piesele și echipamentele puse la dispoziție pe piață respectă cerințele aplicabile stabilite în legislația relevantă a Uniunii și că nu pun în pericol siguranța, sănătatea, mediul sau orice alt aspect legat de protecția interesului public, inclusiv drepturile consumatorilor;
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 7 a (nou)
7a.   „piese sau echipamente originale” înseamnă piese sau echipamente fabricate în conformitate cu specificațiile și normele de producție prevăzute de producătorul vehiculului pentru producția de piese de echipamente destinate asamblării vehiculului în cauză; ele cuprind piesele sau echipamentele fabricate pe aceeași linie de producție cu piesele de echipamente în cauză; se prezumă, până la proba contrarie, că piesele sunt piese de schimb originale dacă producătorul de piese atestă că acestea au aceeași calitate ca și componentele folosite la asamblarea vehiculului în cauză și au fost produse conform specificațiilor și standardelor de producție ale producătorului de vehicule;
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 9
(9)  „producător” înseamnă o persoană fizică sau juridică responsabilă pentru toate aspectele omologării de tip a unui vehicul, a unui sistem, a unei componente sau unități tehnice separate sau pentru omologarea individuală ori pentru procesul de autorizare a pieselor și echipamentelor, pentru asigurarea conformității producției și pentru aspectele privind supravegherea pieței legate de vehiculul, sistemul, componenta, unitatea tehnică separată, piesa și echipamentul respective produse, indiferent dacă persoana respectivă este sau nu direct implicată în toate etapele de proiectare și fabricație ale vehiculului, sistemului, componentei sau unității tehnice separate respective;
9.  „producător” înseamnă o persoană fizică sau juridică responsabilă pentru conformarea cu dispozițiile administrative și cerințele tehnice care se aplică în vederea obținerii omologării de tip a unui vehicul, a unui sistem, a unei componente sau unități tehnice separate sau pentru omologarea individuală ori pentru procesul de autorizare a pieselor și echipamentelor, și pentru asigurarea conformității producției, precum și pentru facilitarea conformării cu dispozițiile privind supravegherea pieței legate de vehiculul, sistemul, componenta, unitatea tehnică separată, piesa și echipamentul respective produse, indiferent dacă persoana respectivă este sau nu direct implicată în toate etapele de proiectare și fabricație ale vehiculului, sistemului, componentei sau unității tehnice separate respective;
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 16
16.  „înmatriculare” înseamnă autorizarea administrativă permanentă sau temporară de punere în funcțiune în traficul rutier a unui vehicul, inclusiv identificarea vehiculului și emiterea unui număr de serie;
16.  „înmatriculare” înseamnă autorizația administrativă de punere în circulație în traficul rutier a unui vehicul, implicând identificarea acestuia și eliberarea unui număr de serie pentru acesta, numit număr de înmatriculare, cu titlu permanent sau temporar, inclusiv pentru o perioadă scurtă de timp;
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 35
(35)  „tip de vehicul” înseamnă o categorie specifică de vehicule care au în comun cel puțin criteriile esențiale precizate în partea B din anexa II și care pot include variante și versiuni ale acestora;
35.  „tip de vehicul” înseamnă un grup specific de vehicule care au în comun cel puțin criteriile esențiale precizate în partea B din anexa II, care poate include variante și versiuni ale acestora;
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 37
(37)  „vehicul de bază” înseamnă orice vehicul utilizat în etapa inițială a unei omologări de tip în mai multe etape;
37.  „vehicul de bază” înseamnă orice vehicul utilizat în etapa inițială a unei omologări de tip în mai multe etape, indiferent dacă este un autovehicul sau nu;
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 42
(42)  „omologare individuală a vehiculului” înseamnă procedura prin care o autoritate de omologare certifică faptul că un anumit vehicul, unic sau nu, este în conformitate cu dispozițiile administrative și cerințele tehnice relevante pentru omologarea UE individuală a vehiculului și pentru omologarea națională individuală a vehiculului;
42.  „omologare individuală a vehiculului” înseamnă procedura prin care o autoritate de omologare certifică faptul că un anumit vehicul, unic sau nu, este în conformitate cu dispozițiile administrative și cerințele tehnice relevante pentru omologarea UE individuală a vehiculului sau pentru omologarea națională individuală a vehiculului;
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 46
(46)  „informații referitoare la repararea și întreținerea vehiculului” înseamnă toate informațiile necesare pentru diagnosticarea, efectuarea de lucrări de service, inspectarea, controlul periodic, repararea, reprogramarea sau reinițializarea unui vehicul, precum și pentru instalarea de piese și echipamente pe vehicul și pe care producătorii le furnizează comercianților autorizați și atelierelor de reparații autorizate, inclusiv toate modificările și completările ulterioare ale acestor informații;
46.  „informații referitoare la repararea și întreținerea vehiculului” înseamnă toate informațiile necesare pentru diagnosticarea, efectuarea de lucrări de service, inspectarea, inspecția tehnică auto, repararea, reprogramarea sau reinițializarea unui vehicul, precum și pentru instalarea de piese și echipamente pe vehicul și pe care le utilizează sau le furnizează producătorii, inclusiv rețeaua, partenerii și reparatorii autorizați ai acestora, pentru a oferi produse sau servicii pentru reparația sau întreținerea vehiculelor, inclusiv toate modificările și completările ulterioare ale acestor informații;
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 55
(55)  „evaluare la fața locului” înseamnă o verificare de către autoritatea de omologare de tip la sediul serviciului tehnic sau al unuia dintre subcontractanții sau filialele acestuia;
55.  „evaluare la fața locului” înseamnă o verificare la sediul serviciului tehnic sau al unuia dintre subcontractanții sau filialele acestuia;
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 56 a (nou)
56a.   „dispozitiv de manipulare” înseamnă orice element funcțional de proiectare, care, atunci când funcționează corespunzător, împiedică sistemele de control și de monitorizare omologate ale vehiculului să fie eficace și eficiente, împiedicând totodată respectarea cerințelor de omologare în condiții reale de conducere.
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 88 pentru a modifica anexa II în ceea ce privește clasificarea subcategoriilor de vehicule, tipurilor de vehicule și tipurilor de caroserie în vederea adaptării acesteia la progresul tehnic.
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 88 pentru a modifica anexa II în ceea ce privește tipurile de vehicule și tipurile de caroserie în vederea adaptării acesteia la progresul tehnic.
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)
Statele membre se asigură că autoritățile de omologare de tip și autoritățile de supraveghere a pieței respectă o separare strictă a rolurilor și responsabilităților și funcționează independent unele de celelalte.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)
(1a)   În cazul în care într-un stat membru există mai mult de o singură autoritate de omologare responsabilă pentru omologarea de tip a vehiculelor, inclusiv pentru omologarea de tip individuală a vehiculelor, statul membru respectiv desemnează o singură autoritate de omologare de tip responsabilă pentru schimbul de informații cu autoritățile competente în materie de omologare ale celorlalte state membre și pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la capitolul XV din prezentul regulament.
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4
4.  În conformitate cu capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, statele membre organizează și efectuează supravegherea pieței, precum și controale ale vehiculelor, sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care intră pe piață.
(4)  În conformitate cu capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, cu excepția articolului 18 alineatul (5), statele membre organizează și efectuează supravegherea pieței, precum și controale ale vehiculelor, sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate care intră pe piață.
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5
5.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că autoritățile de supraveghere a pieței pot, dacă este necesar și justificat, să intre în incintele operatorilor economici și să confiște eșantioanele necesare de vehicule, sisteme, componente și unități tehnice separate pentru efectuarea încercărilor de conformitate.
(5)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că autoritățile de supraveghere a pieței pot, dacă este necesar și justificat, să intre în incintele operatorilor economici de pe teritoriul lor și să preleveze eșantioanele necesare de vehicule, sisteme, componente și unități tehnice separate pentru efectuarea încercărilor de conformitate.
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 6
6.  Statele membre examinează și evaluează periodic derularea activităților lor de omologare de tip. Astfel de examinări și evaluări se efectuează cel puțin o dată la patru ani, iar rezultatele acestora sunt comunicate celorlalte state membre și Comisiei. Statul membru în cauză prezintă un rezumat al rezultatelor accesibile publicului, în special numărul de omologări de tip acordate și identitatea producătorilor corespunzători.
(6)  Statele membre examinează și evaluează periodic derularea activităților lor de omologare de tip, inclusiv conformitatea omologărilor de tip acordate în conformitate cu prezentul regulament. Astfel de examinări și evaluări se efectuează cel puțin o dată la trei ani, iar rezultatele acestora sunt comunicate celorlalte state membre, Parlamentului European și Comisiei. Rezultatele sunt discutate de forumul instituit la articolul 10. Statul membru în cauză prezintă un raport complet al rezultatelor accesibile publicului, care include în special numărul de omologări de tip acordate sau respinse, obiectul certificatului de omologare de tip, precum și identitatea producătorilor corespunzători și a serviciilor tehnice responsabile pentru supravegherea încercărilor de omologare de tip.
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7
7.  Statele membre examinează și evaluează periodic derularea activităților lor de supraveghere. Astfel de examinări și evaluări se efectuează cel puțin o dată la patru ani, iar rezultatele acestora sunt comunicate celorlalte state membre și Comisiei. Statul membru în cauză pune la dispoziția publicului un rezumat al rezultatelor.
(7)  Statele membre examinează și evaluează periodic derularea activităților lor de supraveghere. Astfel de examinări și evaluări se efectuează cel puțin o dată la trei ani, iar rezultatele acestora sunt comunicate celorlalte state membre, Parlamentului European și Comisiei. Rezultatele sunt discutate de forumul instituit la articolul 10. Statul membru în cauză pune la dispoziția publicului un rezumat al rezultatelor, care include în special numărul de vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate care urmează să fie supuse unei încercări sau unei alte evaluări. Rezumatul include o listă a acestor vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate despre care se constată că nu respectă cerințele prezentului regulament, dacă există, precum și identitatea producătorilor aferenți și o scurtă descriere a naturii neconformității.
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 7 a (nou)
(7a)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 88 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea criteriilor comune de numire, revizuire și evaluare a autorităților de omologare și a autorităților de supraveghere a pieței la nivel național.
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)
(1a)   Autoritățile de omologare pun în aplicare și execută cerințele prezentului regulament într-un mod uniform și consecvent, pentru a asigura condiții de concurență echitabilă și pentru a evita aplicarea unor standarde divergente la nivelul Uniunii. Acestea cooperează pe deplin cu forumul și cu Comisia în ceea ce privește activitățile sale de audit și de supraveghere referitoare la aplicarea prezentului regulament și oferă toate informațiile necesare, la cerere.
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2
2.  Autoritățile de omologare își îndeplinesc sarcinile în mod independent și imparțial. Acestea păstrează confidențialitatea, atunci când este necesar, pentru a proteja secretele comerciale, sub rezerva obligației de informare prevăzute la articolul 9 alineatul (3) în vederea protejării intereselor utilizatorilor din Uniune.
(2)  Autoritățile de omologare își îndeplinesc sarcinile în mod independent și imparțial. Acestea păstrează confidențialitatea, atunci când este necesar, pentru a proteja secretele operatorilor economici, sub rezerva obligației de informare prevăzute la articolul 9 alineatul (3) în vederea protejării intereselor utilizatorilor din Uniune în conformitate cu legislația aplicabilă.
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1
În cazul în care un stat membru are mai mult de o autoritate de omologare responsabilă pentru omologarea vehiculelor, inclusiv pentru omologarea individuală a vehiculului, acesta desemnează o singură autoritate de omologare de tip responsabilă cu schimbul de informații cu autoritățile competente în materie de omologare ale celorlalte state membre și de obligațiile prevăzute în capitolul XV din prezentul regulament.
eliminat
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2
Autoritățile de omologare din interiorul unui stat membru cooperează reciproc prin schimbul de informații relevante pentru rolul și atribuțiile lor.
Autoritățile de omologare din interiorul unui stat membru stabilesc proceduri pentru a asigura o coordonare eficientă și eficace, precum și un schimb eficient și eficace de informații relevante pentru rolul și atribuțiile lor.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)
(3a)   În cazul în care o autoritate de omologare constată că un vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată nu este în conformitate cu prezentul regulament, aceasta informează fără întârziere Comisia și celelalte state membre. Comisia notifică membrii Forumului privind punerea în aplicare imediat după ce primește această notificare.
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5
5.   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a stabili criteriile comune de numire, examinare și evaluarea a autorităților de omologare la nivel național. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 87 alineatul (2).
eliminat
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1
1.  Autoritățile de supraveghere a pieței efectuează controale regulate pentru a verifica conformitatea vehiculelor, sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate cu cerințele prevăzute în prezentul regulament, precum și cu corectitudinea omologărilor de tip. Aceste controale sunt efectuate la o scară adecvată, prin intermediul unor controale ale documentelor și încercări de laborator și în condiții reale de trafic pe baza unor eșantioane relevante din punct de vedere statistic. În cadrul acestor acțiuni, autoritățile de supraveghere a pieței țin seama atât de principiile consacrate în materie de evaluare a riscului, cât și de reclamații și de alte informații.
(1)  Autoritățile de supraveghere a pieței efectuează încercări și inspecții periodice în conformitate cu programele naționale anuale aprobate în conformitate cu punctele 2 și 3 pentru a verifica dacă vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate sunt conforme cu omologările de tip și cu legislația aplicabilă. Aceste încercări și inspecții se efectuează, printre altele, prin intermediul unor teste de laborator și încercări privind emisiile în condiții reale de conducere, pe baza unor eșantioane relevante din punct de vedere statistic, și sunt completate de controale ale documentelor. Statele membre efectuează încercări sau inspecții anual pe un număr de tipuri care se ridică în total la cel puțin 20 % din numărul de tipuri introduse pe piață în statul membru respectiv în anul precedent. În cadrul acestor acțiuni, autoritățile de supraveghere a pieței țin seama atât de principiile consacrate în materie de evaluare a riscului, cât și de reclamațiile motivate și de alte informații relevante, inclusiv de rezultatele încercărilor publicate de către părți terțe, noile tehnologii pe piață și rapoartele inspecțiilor tehnice periodice și ale teledetecției pe drum.
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)
(1a)   Autoritățile de supraveghere a pieței se pot baza pe organizațiile de încercare independente pentru a îndeplini sarcinile tehnice, cum ar fi încercările sau inspecțiile. Responsabilitatea pentru rezultate îi revine autorității de supraveghere a pieței. Atunci când se folosesc servicii tehnice în scopul prezentului articol, autoritățile de supraveghere a pieței se asigură că se utilizează un alt serviciu tehnic decât serviciul tehnic care a efectuat încercarea inițială în vederea omologării de tip.
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 b (nou)
(1b)   Autoritățile de supraveghere a pieței pregătesc și prezintă un program național de supraveghere a pieței în vederea aprobării de către Comisie pe bază anuală sau multianuală. Statele membre pot propune împreună programe sau acțiuni comune.
Programele naționale de supraveghere a pieței trebuie includ cel puțin următoarele informații:
(a)   amploarea și sfera de aplicare a activităților de supraveghere a pieței planificate;
(b)   detalii privind modul în care se vor desfășura activitățile de supraveghere a pieței, inclusiv informații privind utilizarea unor controale documentare, examinări fizice și examene de laborator și privind modul în care acestea reflectă principiile de evaluare a riscurilor și modul în care acestea abordează plângerile motivate, volumele ridicate de modele de vehicule specifice utilizate pe teritoriul lor, precum și de părți ale acestora, prima aplicare a unui motor sau a unei tehnologii noi, rapoartele provenite de la inspecțiile tehnice periodice și alte informații relevante, inclusiv de la operatorii economici sau rezultate ale încercărilor publicate de către părți terțe;
(c)   un rezumat al acțiunilor întreprinse în cadrul programului precedent, inclusiv date statistice relevante cu privire la amploarea activităților desfășurate, acțiunile subsecvente întreprinse și rezultatele acestora. În cazul unui program multianual, se elaborează anual un rezumat al acțiunilor, care este prezentat Comisiei și Forumului privind punerea în aplicare; precum și
(d)   detalii privind dispozitivele de finanțare notificate în temeiul articolul 30 alineatul (4) și resursele umane alocate supravegherii pieței, precum și dacă acestea sunt adecvate pentru activități planificate de supraveghere a pieței.
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2
2.  Autoritățile de supraveghere a pieței le solicită operatorilor economici să le pună la dispoziție documentele și informațiile considerate necesare în vederea desfășurării activităților lor.
(2)  Autoritățile de supraveghere a pieței le solicită operatorilor economici să le pună la dispoziție documentele și informațiile considerate necesare în vederea desfășurării activităților lor. Acestea includ accesul la programe informatice, algoritmi, unități de comandă a motorului și orice alte specificații tehnice considerate necesare de autoritățile de supraveghere a pieței.
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3
3.  În cazul vehiculelor, sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate omologate de tip, autoritățile de supraveghere a pieței țin seama în mod corespunzător de certificatele de conformitate prezentate de operatorii economici. (
(3)  În cazul vehiculelor, sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate omologate de tip, autoritățile de supraveghere a pieței țin seama în mod corespunzător de certificatele de conformitate, mărcile de omologare de tip sau certificatele de omologare de tip prezentate de operatorii economici.
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – paragraful 1
Autoritățile de supraveghere a pieței iau măsurile necesare pentru a atenționa utilizatorii de pe teritoriile lor, într-un interval de timp corespunzător, cu privire la riscurile pe care le-au identificat în legătură cu orice vehicul, sistem, componentă și unitate tehnică separată, pentru a preveni sau reduce riscul de vătămare sau de producere a vreunei alte daune.
Autoritățile de supraveghere a pieței iau măsurile necesare pentru a atenționa utilizatorii de pe teritoriile lor, într-un interval de timp corespunzător, cu privire la elementele neconforme pe care le-au identificat în legătură cu orice vehicul, sistem, componentă și unitate tehnică separată, pentru a preveni sau reduce riscul de vătămare sau de producere a vreunei alte daune. Aceste informații se publică pe pagina de internet a autorității de supraveghere a pieței într-un limbaj clar și ușor de înțeles.
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5
5.  În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței ale unui stat membru decid să retragă de pe piață un vehicul, sistem, componentă și unitate tehnică separată, în conformitate cu articolul 49 alineatul (5), acestea informează operatorul economic în cauză și, după caz, autoritatea de omologare corespunzătoare.
(5)  În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței ale unui stat membru decid să retragă de pe piață un vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată, în conformitate cu articolul 49 alineatul (5), acestea informează operatorul economic în cauză și autoritatea de omologare corespunzătoare.
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5 a (nou)
(5a)   În cazul în care o autoritate de supraveghere a pieței constată că un vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată nu este în conformitate cu prezentul regulament, aceasta informează fără întârziere Comisia și celelalte state membre. Comisia notifică membrii Forumului privind punerea în aplicare imediat după ce primește această notificare.
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6
6.  Autoritățile de supraveghere a pieței își îndeplinesc sarcinile în mod independent și imparțial. Acestea păstrează confidențialitatea, atunci când este necesar, pentru a proteja secretele comerciale, sub rezerva obligației de informare prevăzute la articolul 9 alineatul (3) în cea mai mare măsură posibilă în vederea protejării intereselor utilizatorilor din Uniunea Europeană.
(6)  Autoritățile de supraveghere a pieței își îndeplinesc sarcinile în mod independent și imparțial. Acestea păstrează confidențialitatea pentru a proteja secretele comerciale ale operatorilor economici, sub rezerva obligației de informare prevăzute la articolul 9 alineatul (3) în cea mai mare măsură posibilă în vederea protejării intereselor utilizatorilor din Uniunea Europeană.
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7
7.   Statele membre examinează și evaluează periodic derularea activităților lor de supraveghere. Astfel de examinări și evaluări se efectuează cel puțin o dată la patru ani, iar rezultatele acestora sunt comunicate celorlalte state membre și Comisiei. Statul membru în cauză pune la dispoziția publicului un rezumat al rezultatelor.
eliminat
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 8
8.   Autoritățile de supraveghere a pieței din diferitele state membre își coordonează activitățile de supraveghere a pieței, cooperează între ele și împărtășesc rezultatele acestora celorlalte state membre și Comisiei. După caz, autoritățile de supraveghere a pieței trebuie să convină asupra repartizării sarcinilor și asupra specializărilor.
eliminat
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 9
9.  Dacă într-un stat membru există mai multe autorități responsabile cu supravegherea pieței sau cu controalele la frontierele externe, autoritățile în cauză cooperează între ele, punându-și reciproc la dispoziție informațiile ce țin de rolul și atribuțiile lor.
(9)  Dacă într-un stat membru există mai multe autorități responsabile cu supravegherea pieței sau cu controalele la frontierele externe, autoritățile în cauză stabilesc proceduri pentru a asigura o coordonare eficientă și eficace, precum și un schimb eficient și eficace de informații relevante pentru rolul și atribuțiile lor.
Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 10
10.   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare pentru a stabili criteriile pentru stabilirea amploarea, domeniul de aplicare și frecvența cu care trebuie efectuate verificările respectării conformității în cazul eșantioanelor prelevate la care se face referire la punctul 1. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 87 alineatul (2).
eliminat
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 10 a (nou)
(10a)   Autoritățile de supraveghere a pieței pun la dispoziția publicului un raport cu privire la constatările lor în urma oricărei încercări de verificare a conformității pe care au efectuat-o și îl transmit statelor membre și Comisiei. Comisia transmite acest raport membrilor Forumului privind punerea în aplicare. Raportul cuprinde detalii cu privire la vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate care sunt evaluate și identitatea producătorului corespunzător, precum și o scurtă descriere a rezultatelor, inclusiv natura neconformității, dacă este cazul.
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1
Comisia organizează și efectuează sau cere să fie efectuate la o scară adecvată încercări și controale ale vehiculelor, sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate deja puse la dispoziție pe piață, pentru a verifica dacă vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate sunt conforme cu omologările de tip și cu legislația aplicabilă, precum și pentru a se asigura de corectitudinea omologării de tip.
Comisia organizează și efectuează sau cere să fie efectuate la o scară adecvată, ținând seama în mod corespunzător de programele naționale convenite de supraveghere a pieței aprobate în conformitate cu articolul 8, încercări și controale ale vehiculelor, sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate deja puse la dispoziție pe piață, pentru a verifica dacă vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate sunt conforme cu omologările de tip și cu legislația aplicabilă.
Încercările și controalele organizate și efectuate de Comisie sau comandate de aceasta privesc conformitatea în funcționare a vehiculelor, a sistemelor, a componentelor și a unităților tehnice separate.
Aceste încercări și inspecții se efectuează, printre altele, prin intermediul unor teste de laborator și încercări privind emisiile în condiții reale de conducere, pe baza unor eșantioane relevante din punct de vedere statistic, și sunt completate de controale ale documentelor.
În cadrul acestor acțiuni, Comisia ține seama atât de principiile consacrate în materie de evaluare a riscului, cât și de reclamațiile motivate și de alte informații relevante, inclusiv de rezultatele încercărilor publicate de către părți terțe, noile tehnologii pe piață și rapoartele inspecțiilor tehnice periodice și ale teledetecției pe drum.
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
Fără a aduce atingere primului paragraf, atunci când Comisia, pe baza informațiilor furnizate de statele membre, a unei cereri făcute de un membru al Forumului privind punerea în aplicare sau a rezultatelor unor încercări publicate de părți terțe recunoscute, consideră că un stat membru nu își respectă în mod corespunzător obligațiile referitoare la omologarea de tip sau supravegherea pieței care rezultă din prezentul regulament, Comisia organizează și efectuează, sau cere să fie efectuate, încercări și inspecții ale unor vehicule, sisteme, componente și unități tehnice separate care sunt deja disponibile pe piață.
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 b (nou)
Comisia se poate baza pe organizații de încercare independente pentru a îndeplini sarcinile tehnice, cum ar fi încercările sau inspecțiile. Responsabilitatea pentru rezultate îi revine Comisiei. Atunci când sunt desemnate servicii tehnice în sensul prezentului articol, Comisia se asigură că se utilizează un alt serviciu tehnic decât serviciul tehnic care a efectuat încercarea inițială în vederea omologării de tip.
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
2.  Producătorii care dețin omologări de tip sau operatorii economici pun la dispoziția Comisiei, la cerere, un număr semnificativ din punct de vedere statistic de vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate selecționate de Comisie, care sunt reprezentative pentru vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate disponibile pentru introducerea pe piață în conformitate cu omologarea de tip a vehiculului. Vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate trebuie furnizate pentru încercare la locul și momentul și pentru perioada în este solicitat de Comisie.
(2)  Producătorii care dețin omologări de tip sau operatorii economici pun la dispoziția Comisiei, la cerere, un număr semnificativ din punct de vedere statistic de vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate selecționate de Comisie, care sunt reprezentative pentru vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate disponibile pentru introducerea pe piață în conformitate cu omologarea de tip a vehiculului. Vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate trebuie furnizate pentru încercare la locul și momentul și pentru perioada specificate de Comisie, în funcție de situație.
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)
(2a)   Statele membre acordă toată asistența necesară și pun la dispoziție întreaga documentație și asistență tehnică de care au nevoie experții Comisiei pentru a putea efectua încercările, verificările și inspecțiile. Statele membre se asigură că experții Comisiei au acces la toate incintele sau părțile din incinte și la toate informațiile, inclusiv sistemele și programele informatice pertinente pentru exercitarea îndatoririlor lor.
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1
În scopul de a permite Comisiei să efectueze încercările prevăzute la punctele 1 și 2, statele membre trebuie să pună la dispoziția Comisiei toate datele referitoare la omologarea de tip a vehiculelor, sistemelor, componentelor sau unităților tehnice separate care fac obiectul încercărilor de verificare a conformității. Datele respective includ cel puțin informațiile incluse în certificatul de omologare de tip și anexele sale menționate la articolul 26 alineatul (1).
În scopul de a permite Comisiei să efectueze încercările prevăzute la punctele 1 și 2, statele membre trebuie să pună imediat la dispoziția Comisiei toate datele referitoare la omologarea de tip a vehiculelor, sistemelor, componentelor sau unităților tehnice separate care fac obiectul încercărilor de verificare a conformității. Datele respective includ cel puțin informațiile incluse în certificatul de omologare de tip și anexele sale menționate la articolul 26 alineatul (1).
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4
4.  Producătorii de vehicule trebuie să facă publice datele care sunt necesare pentru efectuarea încercărilor de verificare a conformității de către terți. Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a defini datele care urmează a fi făcute publice și condițiile pentru o astfel de publicare, sub rezerva protecției secretelor comerciale și protecției datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația Uniunii și cu legislația națională. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 87 alineatul (2).
(4)  Producătorii de vehicule pun la dispoziție gratuit și fără întârzieri nejustificate datele care sunt necesare pentru efectuarea încercărilor de verificare a conformității de către părți terțe recunoscute. Aceste date includ toți parametrii și setările necesare pentru recrearea cu exactitate a condițiilor de testare care au fost utilizate la momentul încercării în vederea obținerii omologării de tip. Orice astfel de date furnizate sunt tratate cu respect pentru protecția legitimă a informațiilor comerciale. Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a defini datele care urmează a fi puse la dispoziție și condițiile aferente, inclusiv cele referitoare la furnizarea de acces la aceste informații prin baza de date online menționată la articolul 10a, sub rezerva protecției secretelor comerciale și protecției datelor cu caracter personal în conformitate cu actele legislative ale Uniunii și cu legislația națională. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 87 alineatul (2).
Amendamentul 98
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 a (nou)
(4a)   Comisia organizează și desfășoară audituri comune ale autorităților naționale de omologare de tip și ale autorităților naționale de supraveghere a pieței pentru a verifica dacă acestea respectă în mod consecvent cerințele prevăzute în prezentul regulament și pentru a se asigura că acestea își îndeplinesc sarcinile într-un mod independent și riguros. În urma consultării forumului, Comisia adoptă un plan anual de audituri comune, care ia în considerare rezultatele controalelor anterioare pentru determinarea frecvenței de evaluare. În cazul în care Comisia are motive să considere că o autoritate de omologare de tip nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul prezentului regulament, Comisia poate impune realizarea de audituri comune anuale.
Amendamentul 99
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 b (nou)
(4b)   Pentru îndeplinirea acestei sarcini, Comisia recurge la auditori independenți contractați ca părți terțe în urma unei proceduri de licitație deschise. Auditorii își îndeplinesc sarcinile în mod independent și imparțial. Auditorii respectă principiul confidențialității pentru a proteja secretele comerciale în conformitate cu legislația aplicabilă. Statele membre acordă toată asistența necesară și pun la dispoziție întreaga documentație și asistență pe care auditorii le solicită pentru a-și putea îndeplini obligațiile. Statele membre se asigură că auditorii au acces la toate incintele sau părțile din incinte și la toate informațiile, inclusiv sistemele și programele informatice, care sunt pertinente pentru îndeplinirea îndatoririlor lor. La cerere, un stat membru poate avea dreptul de a trimite un reprezentant la un audit comun organizat în temeiul prezentului articol. Observatorii respectivi influențează deciziile legate de rezultatul auditului comun.
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 c (nou)
(4c)   Rezultatul auditului comun este comunicat tuturor statelor membre și Comisiei, iar un rezumat al rezultatului este pus la dispoziția publicului. Acesta este discutat în cadrul forumului instituit la articolul 10.
Amendamentul 101
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 d (nou)
(4d)   Statul membru implicat informează Comisia și celelalte state membre cu privire la modul în care a abordat recomandările ce se desprind din auditul comun menționat la alineatul (4c).
Amendamentul 102
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4 e (nou)
(4e)   Comisia poate solicita informații suplimentare din partea statelor membre, a autorităților lor naționale de omologare de tip și a autorităților lor de supraveghere a pieței în cazul în care au motive să creadă în urma examinării în cadrul forumului că există cazuri de neconformitate cu prezentul regulament. Statele membre și autoritățile lor respective furnizează aceste informații fără întârzieri nejustificate.
Amendamentul 103
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5 – paragraful 2
În cazul în care respectivele încercări și inspecții pun sub semnul întrebării corectitudinea omologării de tip în cauză, Comisia informează autoritatea de omologare sau autoritățile în cauză, precum și Forumul pentru schimbul de informații privind aplicarea legii.
În cazul în care respectivele încercări și inspecții pun sub semnul întrebării corectitudinea omologării de tip în cauză, Comisia informează imediat autoritatea de omologare sau autoritățile în cauză, precum și statele membre și membrii Forumului privind punerea în aplicare.
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5 – paragraful 2 a (nou)
Agenția ia măsurile necesare pentru a atenționa utilizatorii de pe teritoriul Uniunii, inclusiv autoritățile de omologare de tip relevante, într-un interval de timp corespunzător, cu privire la orice neconformitate pe care a identificat-o în legătură cu orice vehicul, sistem, componentă și unitate tehnică separată, pentru a preveni sau reduce riscul de vătămare sau de producere a vreunei alte daune. Aceste informații se publică și pe pagina de internet a autorităților de supraveghere a pieței relevante, într-un limbaj clar și ușor de înțeles.
Amendamentul 105
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 5 – paragraful 3
Comisia publică un raport cu privire la constatările sale în urma oricărei încercări de verificare a conformității pe care a efectuat-o.
Comisia pune la dispoziția publicului un raport cu privire la constatările sale în urma oricărei încercări de verificare a conformității pe care a efectuat-o și transmite aceste constatări statelor membre și membrilor Forumului privind punerea în aplicare. Raportul cuprinde detalii cu privire la vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate care sunt evaluate și identitatea producătorului corespunzător, precum și o scurtă descriere a constatărilor, inclusiv natura neconformității, dacă există, și, dacă este cazul, recomandă statelor membre ce măsuri subsecvente să ia.
Amendamentul 106
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1
1.  Comisia instituie și prezidează un forum pentru schimbul de informații privind aplicarea legii (denumit în continuare „forumul”).
(1)  Comisia instituie, prezidează și administrează un forum privind punerea în aplicare (denumit în continuare „forumul”).
Amendamentul 107
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2
Acest forum este alcătuit din membri numiți de statele membre.
Acest forum este alcătuit din membri numiți de statele membre, incluzând autoritățile acestora de omologare de tip și de supraveghere a pieței.
Ori de câte ori este cazul, și cel puțin o dată pe an, forumul invită și observatori la reuniunile sale. Observatorii invitați includ reprezentanți ai Parlamentului European, ai serviciilor tehnice, ai organizațiilor terțe recunoscute de încercare, reprezentanți ai industriei sau ai altor agenți economici implicați, reprezentanți ai ONG-urilor din domeniul siguranței și mediului înconjurător și reprezentanți ai grupurilor de consumatori. Observatorii invitați la reuniunile forumului constituie o gamă largă, reprezentativă și echilibrată de organisme naționale și din Uniune care reprezintă părțile interesate relevante.
Amendamentul 108
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)
(1a)   Comisia publică pe site-ul său web calendarul reuniunilor, ordinea de zi și procesele-verbale, inclusiv o listă de prezență.
Amendamentul 109
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1
Forumul coordonează o rețea de autorități naționale responsabile cu omologarea și supravegherea pieței.
Forumul coordonează o rețea de autorități naționale responsabile cu omologarea și supravegherea pieței pentru a ușura punerea în aplicare a prezentului regulament, în special în ceea ce privește cerințele privind evaluarea, desemnarea și monitorizarea organismelor desemnate și aplicarea generală a cerințelor prevăzute în prezentul regulament.
Amendamentul 110
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 2
Sarcinile sale consultative trebuie să cuprindă, printre altele, promovarea bunelor practici, schimbul de informații privind problemele legate de aplicare a legii, cooperarea, dezvoltarea de metode și instrumente de lucru, elaborarea unei proceduri de schimb electronic de informații, evaluarea proiectelor de aplicare armonizată, a sancțiunilor și a inspecțiilor mixte.
Sarcinile sale cuprind:
(a)   examinarea plângerilor motivate, a probelor sau a oricăror alte informații relevante prezentate de către părți terțe recunoscute cu privire la o posibilă neconformitate;
(b)   dezbaterea comună și evaluarea programelor naționale de supraveghere a pieței după transmiterea acestora către Comisie;
(c)   schimbul de informații cu privire la noile tehnologii existente sau care urmează să devină disponibile pe piață;
(d)   evaluarea rezultatelor revizuirilor, atât ale celor efectuate în temeiul articolului 6 alineatul (6), cât și ale celor efectuate în urma unei revizuiri inter-pares în temeiul articolului 71 alineatul (8), în ceea ce privește funcționarea autorităților de omologare de tip;
(e)   revizuirea rezultatelor evaluărilor privind funcționarea supravegherii pieței;
(f)   evaluarea rezultatelor evaluărilor, atât în temeiul articolul 80 alineatul (3a), cât și în urma unei evaluări comune în temeiul articolul 80 alineatul (4), ale funcționării serviciilor tehnice; precum și
(g)   evaluarea cel puțin din doi în doi ani a eficacității activităților de punere în executare, inclusiv, acolo unde este cazul, a coerenței și eficacității oricărei măsuri prin care statele membre impun reparații, rechemări sau penalizări în cazul în care vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate neconforme sunt introduse pe piață în mai mult decât un singur stat membru.
Amendamentul 111
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)
*(2a) În cazul în care, în urma examinării în cadrul Forumului, Comisia are motive să creadă că există cazuri de nerespectare a prezentului regulament, Comisia poate solicita informații suplimentare din partea statelor membre, a autorităților lor naționale de omologare de tip și a autorităților naționale de supraveghere a pieței. Statele membre și autoritățile lor respective furnizează aceste informații fără întârzieri nejustificate.
Amendamentul 112
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 b (nou)
(2b)   Comisia pune anual la dispoziția publicului un raport privind activitățile forumului. Raportul include explicații detaliate cu privire la aspectele care fac obiectul examinării, acțiunile care decurg din aceste deliberări și motivele care stau la baza acestor acțiuni, inclusiv în cazul în care nu se prevăd acțiuni. În fiecare an, Comisia prezintă Parlamentului European raportul privind activitățile forumului.
Amendamentul 113
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 c (nou)
(2c)   În cazul în care Comisia demonstrează în urma unui audit comun că o autoritate de omologare de tip a încălcat vreuna dintre cerințele prezentului regulament, Comisia informează imediat statele membre, Parlamentul European și Comisia. Comisia poate lua toate măsurile necesare pentru a remedia neconformitatea. În anumite cazuri și ținând seama de natura neconformității, Comisia este împuternicită să suspende sau să retragă autorizarea autorității de omologare în cauză de a accepta cereri pentru certificate de omologare UE de tip în temeiul articolului 21.
Amendamentul 114
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 c – paragraful 1 a (nou)
În termen de două luni de la suspendarea sau retragerea autorizației în conformitate cu alineatul (3), Comisia trimite statelor membre un raport cu concluziile sale privind neconformitatea. Dacă este necesar pentru a asigura siguranța vehiculelor, sistemelor, componentelor sau unităților tehnice separate care au fost deja introduse pe piață, Comisia transmite autorităților de omologare în cauză să suspende sau să retragă, într-un interval de timp rezonabil, toate certificatele care au fost eliberate în mod necorespunzător.
Amendamentul 115
Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou)
Articolul 10a
Baza de date online
(1)   Comisia stabilește o bază de date online pentru schimbul electronic securizat de informații privind procedurile de omologare de tip, autorizațiile emise, supravegherea pieței și alte activități relevante, între autoritățile naționale de omologare de tip, autoritățile de supraveghere a pieței, statele membre și Comisie.
(2)   Comisia este responsabilă de coordonarea accesului și de primirea actualizărilor periodice cu autoritățile competente și de securitatea și confidențialitatea datelor referitoare la informațiile păstrate în baza de date.
(3)   Statele membre transmit către baza de date informațiile solicitate în conformitate cu articolul 25. În plus, statele membre furnizează detalii cu privire la numărul de identificare al vehiculelor înmatriculate și numărul de înmatriculare al vehiculului atribuit unui vehicul în conformitate cu Directiva 1999/37/CE a Consiliului1a și furnizează în mod regulat informații actualizate Comisiei. Informațiile disponibile într-un format care să conțină funcționalități de căutare.
(4)   Comisia creează o interfață între baza de date și sistemul de schimb rapid de informații al UE (RAPEX) și Sistemul de informare și comunicare pentru supravegherea pieței (ICSMS) pentru a ușura activitățile de supraveghere a pieței și a asigura coordonarea, consecvența și precizia informațiilor furnizate consumatorilor și terțelor părți.
(5)   Comisia creează, de asemenea, o interfață accesibilă publicului care să includă informațiile cuprinse în anexa IX și detalii privind autoritatea de omologare care acordă omologarea de tip în temeiul articolul 24 și serviciile tehnice care au efectuat testele cerute în temeiul articolul 28. Comisia se asigură că informațiile respective sunt prezentate într-un format care să conțină funcționalități de căutare.
Comisia asigură, de asemenea, accesul la informațiile necesare pentru încercările de verificare, în conformitate cu actele de punere în aplicare adoptate în temeiul articolului 9 alineatul (4).
(6)   Comisia dezvoltă ca parte a bazei de date un instrument pentru încărcarea rezultatelor de încercare obținute de terți și a plângerilor despre performanța vehiculelor, a sistemelor, a componentelor și a celorlalte unități tehnice. Informațiile transmise prin intermediul acestui instrument sunt luate în considerare în cadrul activităților de supraveghere a pieței prevăzute la articolele 8 și 9.
(7)   Pentru a testa adecvarea utilizării IMI în scopul desfășurării schimbului de informații în temeiul prezentului articol, se lansează un proiect pilot până la ... [trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].
__________________
1a Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule (JO L 138, 1.6.1999, p. 57).
Amendamentul 116
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1
1.  Producătorul se asigură că vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate pe care le-a produs și care au fost introduse pe piață sau puse în funcțiune au fost fabricate și omologate în conformitate cu cerințele prevăzute în prezentul regulament.
(1)  Producătorul se asigură că vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate care sunt introduse pe piață sau au fost puse în funcțiune au fost fabricate și omologate în conformitate cu cerințele prevăzute în prezentul regulament și că acestea continuă să fie conforme cu acele cerințe, indiferent de metoda de încercare utilizată.
Amendamentul 117
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)
Producătorul răspunde în fața autorității de omologare pentru toate aspectele procedurii de omologare și pentru asigurarea conformității producției, indiferent de metoda de încercare utilizată.
Amendamentul 118
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4
4.  În scopul omologării UE de tip, un producător stabilit în afara Uniunii desemnează un reprezentant unic stabilit în Uniune pentru a reprezenta producătorul în fața autorității de omologare. În scopul supravegherii pieței, producătorul respectiv desemnează, de asemenea, un reprezentant unic stabilit în Uniune, care poate fi același reprezentant desemnat în vederea omologării UE de tip.
(4)  În scopul omologării UE de tip, un producător de vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate stabilit în afara Uniunii desemnează un reprezentant unic stabilit în Uniune pentru a reprezenta producătorul în fața autorității de omologare. În scopul supravegherii pieței, producătorul respectiv desemnează, de asemenea, un reprezentant unic stabilit în Uniune, care poate fi același reprezentant desemnat în vederea omologării UE de tip.
Amendamentul 119
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 a (nou)
(4a)   Atunci când solicită omologarea de tip la nivelul UE, producătorul garantează că proiectarea vehiculelor, a sistemelor, a componentelor și a unităților tehnice separate nu încorporează strategii și alte mijloace care reduc în mod inutil performanța demonstrată în momentul procedurilor de încercare aplicabile atunci când vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate respective sunt exploatate în condiții despre care se poate presupune, în mod rezonabil, că pot fi întâlnite în timpul funcționării și utilizării normale.
Producătorul divulgă orice eventuale strategii de gestionare a motoarelor care ar putea fi implementate, prin hardware sau software. Producătorul divulgă toate informațiile relevante referitoare la acest tip de strategii de gestionare, inclusiv programele informatice utilizate, parametrii tuturor acestor strategii și justificările tehnice care prezintă de ce acestea sunt necesare.
Amendamentul 120
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5
5.   Producătorul răspunde în fața autorității de omologare pentru toate aspectele procedurii de omologare și pentru asigurarea conformității producției, indiferent dacă este sau nu implicat direct în toate etapele fabricării unui vehicul, a unui sistem, a unei componente sau a unei unități tehnice separate.
eliminat
Amendamentul 121
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 6 a (nou)
(6a)   Pentru a proteja mediul, sănătatea și siguranța consumatorilor, producătorul verifică și păstrează un registru de reclamații și neconformități privind vehiculele, sistemele, componentele, unitățile tehnice separate, piesele sau echipamentele pe care le-a introdus pe piață și își informează importatorii și distribuitorii cu privire la astfel de activități de monitorizare.
Dacă numărul de plângeri și neconformități privind siguranța sau emisiile echipamentelor depășește 30 de cazuri sau 1 % din numărul total (oricare dintre valori este mai mică) de vehicule, sisteme, componente, unități tehnice separate, piese sau echipamente de un anumit tip, o anumită variantă și/sau o anumită versiune pe care le-a introdus pe piață, informații detaliate sunt trimise, fără întârziere, atât Comisiei, cât și autorității de omologare relevante responsabile cu vehiculul, sistemul, componenta, unitatea tehnică separată, piesa sau echipamentul în cauză.
Informațiile includ o descriere a problemelor și detaliile necesare pentru a identifica tipul, varianta și versiunea afectată a vehiculului, a sistemului, a componentei, a unității tehnice separate, a piesei sau a echipamentului. Aceste date de avertizare timpurie sunt utilizate pentru identificarea potențialelor tendințe în ceea ce privește plângerile consumatorilor și pentru evaluarea necesității unor rechemări inițiate de producător și a unor activități de supraveghere a pieței desfășurate de către statele membre și Comisie.
Amendamentul 122
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 7 a (nou)
(7a)   Producătorul se asigură că utilizatorul vehiculului, pe baza informațiilor care i-au fost furnizate în prealabil, este de acord cu prelucrarea și transmiterea tuturor datelor care sunt generate în timpul utilizării vehiculului în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1a. În cazul în care prelucrarea și transmiterea datelor nu sunt obligatorii pentru funcționarea în condiții de siguranță a vehiculului, producătorul garantează că utilizatorul vehiculului are opțiunea de a dezactiva transferul de date și că poate realiza acest lucru cu ușurință.
__________________
1a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
Amendamentul 123
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1
Un producător care consideră că vehiculul, sistemul, componenta, unitatea tehnică separată, piesa sau echipamentul care a fost introdus pe piață sau pus în funcțiune nu este în conformitate cu prezentul regulament sau omologarea de tip a fost acordată pe baza unor date incorecte ia fără întârziere măsurile corespunzătoare necesare pentru a aduce respectivul vehicul, sistem, respectiva componentă, unitate tehnică separată, piesă sau respectivul echipament în conformitate, pentru a-l retrage de pe piață sau a-l rechema, după caz.
În cazul în care un producător consideră că vehiculul, sistemul, componenta, unitatea tehnică separată, piesa sau echipamentul care a fost introdus pe piață sau pus în funcțiune nu este în conformitate cu prezentul regulament sau în care omologarea de tip a fost acordată pe baza unor date incorecte, producătorul ia fără întârziere măsurile corespunzătoare necesare pentru a aduce respectivul vehicul, sistem, respectiva componentă, unitate tehnică separată, piesă sau respectivul echipament în conformitate, pentru a-l retrage de pe piață sau a-l rechema, după caz.
Amendamentul 124
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2
2.  Dacă un vehicul, sistem, componentă, unitate tehnică separată, piesă sau echipament prezintă un risc grav, producătorul informează imediat, în mod detaliat, în legătură cu neconformitatea și cu orice măsuri luate, autoritățile de omologare și de supraveghere a pieței din statele membre în care vehiculul, sistemul, componenta, unitatea tehnică separată, piesa sau echipamentul a fost pus la dispoziție pe piață sau a fost pus în funcțiune în acest scop.
(2)  Dacă un vehicul, sistem, componentă, unitate tehnică separată, piesă sau echipament prezintă un risc grav, producătorul informează imediat, în mod detaliat, în legătură cu neconformitatea și riscul și cu orice măsuri luate, autoritățile de omologare și de supraveghere a pieței din statele membre în care vehiculul, sistemul, componenta, unitatea tehnică separată, piesa sau echipamentul a fost pus la dispoziție pe piață sau a fost pus în funcțiune în acest scop.
Amendamentul 125
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1
Producătorul păstrează, pentru o perioadă de zece ani de la introducerea pe piață a unui vehicul și pentru o perioadă de cinci ani de la introducerea pe piață a unui sistem, a unei componente sau a unei unități tehnice separate, dosarul de omologare menționat la articolul 24 alineatul (4).
Producătorul păstrează dosarul de omologare menționat la articolul 24 alineatul (4) și, în plus, producătorul vehiculului ține la dispoziția autorităților de omologare o copie a certificatelor de conformitate menționate la articolul 34, pentru o perioadă de zece ani de la încetarea validității omologării de tip a UE pentru un vehicul și pentru o perioadă de cinci ani de la încetarea validității omologării de tip a UE a unui sistem, a unei componente sau a unei unități tehnice separate.
Amendamentul 126
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 2
Producătorul vehiculului păstrează în aceleași condiții o copie a certificatului de conformitate menționat la articolul 34.
eliminat
Amendamentul 127
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1
La cererea motivată a unei autorități naționale, producătorul îi furnizează acesteia, prin intermediul autorității de omologare, o copie a certificatului UE de omologare de tip sau autorizația menționată la articolul 55 alineatul (1) care demonstrează conformitatea vehiculului, a sistemului, a componentei sau a unității tehnice separate, într-o limbă ușor de înțeles de autoritatea națională.
La cererea motivată a unei autorități naționale sau a Comisiei, producătorul îi furnizează autorității naționale sau Comisiei o copie a certificatului UE de omologare de tip sau autorizația menționată la articolul 55 alineatul (1) care demonstrează conformitatea vehiculului, a sistemului, a componentei sau a unității tehnice separate, a piesei sau echipamentului, într-o limbă ușor de înțeles.
Amendamentul 128
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2
La cererea motivată a unei autorități naționale, producătorul cooperează cu aceasta în legătură cu orice măsură întreprinsă în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 pentru eliminarea riscurilor prezentate de vehiculul, sistemul, componenta, unitatea tehnică separată, piesa sau echipamentul pe care l-a pus la dispoziție pe piață.
La cererea motivată a unei autorități naționale sau a Comisiei, producătorul cooperează cu autoritatea respectivă sau cu Comisia cu privire la orice măsură întreprinsă în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 pentru eliminarea riscurilor prezentate de vehiculul, sistemul, componenta, unitatea tehnică separată, piesa sau echipamentul pe care l-a pus la dispoziție pe piață.
Amendamentul 129
Propunere de regulament
Articolul 13 – titlu
Obligațiile reprezentanților producătorului cu privire la supravegherea pieței
Obligațiile reprezentanților producătorului
Amendamentul 130
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Reprezentantul producătorului pentru supravegherea pieței îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul respectiv permite unui reprezentant să întreprindă cel puțin următoarele acțiuni:
(1)  Reprezentantul producătorului îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul respectiv permite unui reprezentant să întreprindă cel puțin următoarele acțiuni:
Amendamentul 131
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a
(a)  să aibă acces la dosarul de omologare menționat la articolul 22 și la certificatul de conformitate menționat la articolul 34 într-una din limbile oficiale ale Uniunii. Această documentație trebuie să se afle la dispoziția autorităților de omologare pentru o perioadă de zece ani de la introducerea pe piață a unui vehicul și pentru o perioadă de cinci ani de la introducerea pe piață a unui sistem, a unei componente sau a unei unități tehnice separate;
(a)  să aibă acces la certificatul de omologare de tip și la anexele sale și la certificatul de conformitate într-una din limbile oficiale ale Uniunii. Această documentație trebuie să se afle la dispoziția autorităților de omologare și a autorităților de supraveghere a pieței pentru o perioadă de zece ani de la introducerea pe piață a unui vehicul și pentru o perioadă de cinci ani de la introducerea pe piață a unui sistem, a unei componente sau a unei unități tehnice separate;
Amendamentul 132
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b
(b)  la cererea motivată din partea unei autorități de omologare, să pună la dispoziția acesteia toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea fabricării vehiculului, a sistemului, a componentei sau a unității tehnice separate;
(b)  la cererea motivată din partea unei autorități de omologare, să pună la dispoziția acesteia toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea fabricării vehiculului, a sistemului, a componentei sau a unității tehnice separate, inclusiv toate specificațiile tehnice legate de omologarea de tip și accesul la programe informatice și algoritmi;
Amendamentul 133
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – partea introductivă
3.  Detaliile unei astfel de schimbări abordează cel puțin următoarele aspecte:
(3)  Detaliile unei astfel de schimbări a mandatului abordează cel puțin următoarele aspecte:
Amendamentul 134
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 1
Înainte de introducerea pe piață a unui vehicul, a unui sistem, a unei componente sau unități tehnice separate omologate de tip, importatorul verifică dacă autoritatea de omologare a anexat un dosar de omologare, astfel cum este prevăzut la articolul 24 alineatul (4), și dacă sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată poartă marca de omologare de tip necesară și respectă dispozițiile de la articolul 11 alineatul (7).
Înainte de introducerea pe piață a unui vehicul, a unui sistem, a unei componente sau unități tehnice separate omologate de tip, importatorul se asigură că aceasta este acoperită de un certificat de omologare de tip valid și componenta sau unitatea tehnică separată poartă marca de omologare de tip necesară și respectă dispozițiile de la articolul 11 alineatul (7).
Amendamentul 135
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3
3.  În cazul în care importatorul consideră că un vehicul, un sistem, o componentă, o unitate tehnică separată, o piesă sau un echipament nu respectă cerințele din prezentul regulament și, în special, nu corespunde tipului omologat, acesta nu introduce pe piață, nu permite punerea în funcțiune sau înmatricularea vehiculului, sistemului, componentei sau unității tehnice separate atât timp cât conformitatea sa nu a fost restabilită. Dacă importatorul consideră că vehiculul, sistemul, componenta, unitatea tehnică separată, piesa sau echipamentul prezintă un risc grav, acesta informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în această privință. În cazul vehiculelor, sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate omologate de tip, acesta informează în acest sens, de asemenea, autoritatea de omologare care a acordat omologarea de tip.
(3)  În cazul în care importatorul consideră că un vehicul, un sistem, o componentă, o unitate tehnică separată, o piesă sau un echipament nu respectă cerințele din prezentul regulament și, în special, în cazul în care nu corespunde tipului omologat, importatorul nu introduce pe piață, nu permite punerea în funcțiune sau înmatricularea vehiculului, sistemului, componentei sau unității tehnice separate atât timp cât conformitatea sa nu a fost restabilită. Dacă importatorul consideră că vehiculul, sistemul, componenta, unitatea tehnică separată, piesa sau echipamentul prezintă un risc grav, importatorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în această privință. În cazul vehiculelor, sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate omologate de tip, acesta informează în acest sens, de asemenea, autoritatea de omologare care a acordat omologarea de tip.
Amendamentul 136
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6
6.  Pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, importatorul verifică și păstrează un registru de reclamații și retrageri de vehicule, sisteme, componente, unități tehnice separate, piese sau echipamente pe care acesta le-a introdus pe piață și își informează în mod regulat distribuitorii cu privire la astfel de activități de monitorizare.
(6)  Pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, importatorul verifică și păstrează un registru de reclamații, neconformități și rechemări de vehicule, sisteme, componente, unități tehnice separate, piese sau echipamente pe care acesta le-a introdus pe piață și își informează în mod regulat distribuitorii cu privire la astfel de plângeri și rechemări.
Amendamentul 137
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6 a (nou)
(6a)   Importatorul informează imediat producătorul în cauză cu privire la reclamațiile și rapoartele referitoare la riscurile, incidentele suspectate sau problemele de neconformitate legate de vehiculele, sistemele, componentele, unitățile tehnice separate, piesele sau echipamentele pe care le-a introdus pe piață.
Amendamentul 138
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1
1.  Un importator care consideră că un vehicul, un sistem, o componentă sau unitate tehnică separată pe care a introdus-o pe piață nu este în conformitate cu prezentul regulament întreprinde neîntârziat măsurile adecvate necesare pentru a restabili conformitatea vehiculului, sistemului, componentei sau unității tehnice separate ori pentru a o retrage de pe piață sau rechema, după caz.
(1)  Un importator care consideră că un vehicul, un sistem, o componentă sau unitate tehnică separată pe care a introdus-o pe piață nu este în conformitate cu prezentul regulament întreprinde neîntârziat măsurile adecvate necesare pentru a restabili conformitatea vehiculului, sistemului, componentei sau unității tehnice separate sub controlul producătorului ori pentru a o retrage de pe piață sau rechema, după caz. Importatorul informează, de asemenea, producătorul și autoritatea de omologare de tip care a acordat omologarea de tip.
Amendamentul 139
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1
Dacă un vehicul, sistem, componentă, unitate tehnică separată, piesă sau echipament prezintă un risc grav, producătorul informează imediat, în mod detaliat, în legătură cu riscul grav, producătorul și autoritățile de omologare și de supraveghere a pieței din statele membre în care vehiculul, sistemul, componenta, unitatea tehnică separată, piesa sau echipamentul a fost pus la dispoziție pe piață.
Dacă un vehicul, sistem, componentă, unitate tehnică separată, piesă sau echipament introdus pe piață prezintă un risc grav, producătorul informează imediat, în mod detaliat, în legătură cu riscul grav, producătorul și autoritățile de omologare și de supraveghere a pieței din statele membre în care vehiculul, sistemul, componenta, unitatea tehnică separată, piesa sau echipamentul a fost pus la dispoziție pe piață.
Amendamentul 140
Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1
Înainte de punerea la dispoziție pe piață, de înmatricularea sau de punerea în funcțiune a unui vehicul, a unui sistem, a unei componente sau a unei unități tehnice separate, un distribuitor verifică dacă vehiculul, sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată poartă plăcuța producătorului sau marca de omologare de tip necesară, dacă este însoțită de documentele necesare și de instrucțiunile și informațiile privind siguranța, prevăzute la articolul 63, în limba sau limbile oficiale ale statului membru relevant și dacă producătorul și importatorul au respectat dispozițiile prevăzute la articolul 11 alineatul (7), respectiv la articolul 14 alineatul (4).
(1)   Înainte de punerea la dispoziție pe piață, de înmatricularea sau de punerea în funcțiune a unui vehicul, a unui sistem, a unei componente sau a unei unități tehnice separate, un distribuitor verifică dacă vehiculul, sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată poartă plăcuța producătorului sau marca de omologare de tip necesară, dacă este însoțită de documentele necesare și de instrucțiunile și informațiile privind siguranța, prevăzute la articolul 63, în limba sau limbile oficiale ale statului membru relevant și dacă producătorul și importatorul au respectat dispozițiile prevăzute la articolul 11 alineatul (7), respectiv la articolul 14 alineatul (4).
(2)   Pentru a proteja mediul, sănătatea și siguranța consumatorilor, distribuitorul analizează reclamațiile și neconformitățile privind vehiculele, sistemele, componentele, unitățile tehnice separate, piesele sau echipamentele pe care le-a introdus pe piață. În plus, toate reclamațiile și/sau neconformitățile privind aspectele de mediu sau de siguranță referitoare la vehicul sunt comunicate fără întârziere importatorului sau producătorului.
Amendamentul 141
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1
1.  În cazul în care un distribuitor consideră că un vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată nu este în conformitate cu dispozițiile din prezentul regulament, acesta nu pune la dispoziție pe piață, nu înmatriculează și nici nu pune în funcțiune vehiculul, sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată atât timp cât conformitatea acesteia nu a fost restabilită.
(1)  În cazul în care consideră că un vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată nu este în conformitate cu dispozițiile din prezentul regulament, distribuitorul informează în acest sens producătorul, importatorul și autoritatea de omologare de tip care a acordat omologarea de tip și nu introduce pe piață, nu înmatriculează și nici nu pune în funcțiune vehiculul, sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată atât timp cât conformitatea acesteia nu a fost restabilită.
Amendamentul 142
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2
2.  Distribuitorul care consideră că vehiculul, sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată pe care a pus-o la dispoziție pe piață nu este în conformitate cu prezentul regulament informează producătorul sau importatorul pentru a se asigura că sunt întreprinse măsurile corespunzătoare necesare pentru a restabili conformitatea vehiculului, a sistemului, a componentei sau a unității tehnice separate respective sau pentru a o rechema, dacă este cazul, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) sau cu articolul 15 alineatul (1).
(2)  În cazul în care consideră că vehiculul, sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată pe care a pus-o la dispoziție pe piață nu este în conformitate cu prezentul regulament, distribuitorul informează producătorul, importatorul și autoritatea de omologare de tip care a acordat omologarea de tip pentru a se asigura că sunt întreprinse măsurile corespunzătoare necesare pentru a restabili conformitatea vehiculului, a sistemului, a componentei sau a unității tehnice separate respective sau pentru a o rechema, dacă este cazul, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) sau cu articolul 15 alineatul (1).
Amendamentul 143
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3
3.  Atunci când un vehicul, sistem, componentă, unitate tehnică separată, piesă sau echipament prezintă un risc grav, distribuitorul furnizează imediat informații detaliate cu privire la riscul grav în cauză producătorului, importatorului și autorităților de omologare și de supraveghere a pieței ale statelor membre în care vehiculul, sistemul, componenta, unitatea tehnică separată, piesa sau echipamentul în cauză a fost pus la dispoziție pe piață. Distribuitorul îi informează de asemenea în legătură cu orice măsură adoptată, furnizând detalii în special cu privire la riscul grav și la orice măsură corectivă adoptată de către producător.
(3)  Atunci când un vehicul, sistem, componentă, unitate tehnică separată, piesă sau echipament prezintă un risc grav, distribuitorul furnizează imediat informații detaliate cu privire la riscul grav în cauză producătorului, importatorului și autorităților de omologare și de supraveghere a pieței ale statelor membre în care vehiculul, sistemul, componenta, unitatea tehnică separată, piesa sau echipamentul în cauză a fost pus la dispoziție pe piață. Distribuitorul îi informează, de asemenea, în legătură cu orice măsură adoptată, furnizând detalii cu privire la măsurile corective adoptate de către producător.
Amendamentul 144
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4
4.  La cererea motivată a unei autorități naționale, distribuitorul cooperează cu autoritatea respectivă cu privire la orice măsură întreprinsă în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 pentru eliminarea riscurilor prezentate de vehiculul, sistemul, componenta, unitatea tehnică separată, piesa sau echipamentul pe care l-a pus la dispoziție pe piață.
(4)  La cererea motivată a unei autorități naționale sau a Comisiei, distribuitorul cooperează cu autoritatea respectivă sau cu Comisia cu privire la orice măsură întreprinsă în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 pentru eliminarea riscurilor prezentate de vehiculul, sistemul, componenta, unitatea tehnică separată, piesa sau echipamentul pe care l-a pus la dispoziție pe piață.
Amendamentul 145
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2
2.  Pentru omologarea de tip a unui sistem, omologarea de tip a unei componente și omologarea de tip a unei unități tehnice separate este aplicabilă numai omologarea de tip într-o singură etapă.
(2)  Fără a aduce atingere cerințelor actelor de reglementare enumerate în anexa IV, pentru omologarea de tip a unui sistem, omologarea de tip a unei componente și omologarea de tip a unei unități tehnice separate este aplicabilă numai omologarea de tip într-o singură etapă.
Amendamentul 146
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4
4.  Omologarea UE de tip pentru ultima etapă a finalizării se acordă numai după ce autoritatea de omologare a verificat că tipul de vehicul omologat în etapa finală satisface, la momentul respectiv, toate cerințele tehnice aplicabile. Verificarea include un control al documentelor referitoare la toate cerințele prevăzute de omologarea UE de tip a unui tip de vehicul incomplet acordată pe parcursul procedurii în etape succesive, chiar dacă aceasta este acordată pentru o categorie diferită de vehicul.
(4)  Omologarea UE de tip pentru ultima etapă a finalizării se acordă numai după ce autoritatea de omologare a verificat că tipul de vehicul omologat în etapa finală satisface, la momentul respectiv, toate cerințele tehnice aplicabile, în conformitate cu procedurile enumerate în anexa XVII. Verificarea include un control al documentelor referitoare la toate cerințele prevăzute de omologarea UE de tip a unui tip de vehicul incomplet acordată pe parcursul procedurii în etape succesive, inclusiv dacă aceasta este acordată pentru o categorie diferită de vehicul. De asemenea, verificarea include un control al conformității performanței sistemelor cărora li s-a acordat separat omologarea de tip cu omologările de tip respective după ce au fost integrate într-un vehicul complet.
Amendamentul 147
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5
5.  Alegerea omologării de tip menționate la alineatul (1) nu aduce atingere cerințelor de fond aplicabile pe care tipul de vehicul omologat trebuie să le îndeplinească la momentul emiterii omologării de tip pentru întregul vehicul.
(5)  Alegerea omologării de tip menționate la alineatul (1) nu aduce atingere ansamblului de cerințe aplicabile pe care tipul de vehicul omologat trebuie să le îndeplinească la momentul emiterii omologării de tip pentru întregul vehicul.
Amendamentul 148
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 6 a (nou)
(6a)   Producătorul pune la dispoziția autorității de omologare atâtea vehicule, componente sau unități tehnice separate câte sunt necesare în temeiul actelor de reglementare aplicabile pentru efectuarea încercărilor cerute.
Amendamentul 149
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2
2.  Pentru un anumit tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată poate fi depusă doar o singură cerere și doar într-un singur stat membru.
(2)  Pentru un anumit tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată poate fi depusă doar o singură cerere și doar într-un singur stat membru. Odată ce cererea este depusă, producătorului nu i se mai permite să întrerupă procedura și să depună o altă cerere pentru același tip la o altă autoritate de omologare sau la un alt serviciu tehnic. În plus, dacă omologarea de tip este refuzată sau dacă încercarea eșuează în cadrul unui serviciu tehnic, producătorului nu i se permite să depună o altă cerere pentru același tip la o altă autoritate de omologare sau la un alt serviciu tehnic.
Amendamentul 150
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera a
(a)  o fișă de informații, astfel cum este prevăzută în anexa I în cazul omologării de tip într-o singură etapă sau mixte, respectiv în anexa III în cazul omologării de tip succesive;
(a)  o fișă de informații, astfel cum este prevăzută în anexa I în cazul omologării de tip într-o singură etapă sau mixte a întregului vehicul, respectiv în anexa III în cazul omologării de tip succesive a întregului vehicul, ori în actele de reglementare relevante în cazul omologării unui sistem, a unei componente sau a unei unități tehnice separate;
Amendamentul 151
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – litera d
(d)  orice informații suplimentare solicitate de autoritatea de omologare în contextul procedurii privind cererea respectivă.
(d)  orice informații suplimentare solicitate de autoritatea de omologare în contextul procedurii de omologare de tip.
Amendamentul 152
Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2
2.  Dosarul informativ poate fi furnizat într-un format electronic care trebuie furnizat de Comisie, dar poate fi, de asemenea, oferit pe suport de hârtie.
(2)  Dosarul informativ este furnizat într-un format electronic.
Amendamentul 153
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1
O cerere de omologare de tip în etape succesive conține, pe lângă dosarul informativ menționat la articolul 22, setul complet de certificate de omologare UE de tip necesare în temeiul actelor aplicabile enumerate în anexa IV, inclusiv rapoartele de încercare necesare în temeiul actelor aplicabile enumerate în anexa IV.
O cerere de omologare de tip în etape succesive conține, pe lângă dosarul informativ menționat la articolul 22, setul complet de certificate de omologare UE de tip, inclusiv rapoartele de încercare și documentele cu informații, necesare în temeiul actelor de reglementare enumerate în anexa IV.
Amendamentul 154
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 2
În cazul unei cereri de omologare de tip a unui sistem, a unei componente sau a unei unități tehnice separate, în temeiul actelor aplicabile enumerate în anexa II, autoritatea de omologare are acces la dosarul informativ până în momentul în care omologarea de tip a întregului vehicul este fie acordată, fie refuzată.
În cazul unei cereri de omologare de tip a unui sistem, a unei componente sau a unei unități tehnice separate, în temeiul actelor de reglementare enumerate în anexa II, autoritatea de omologare are acces la dosarul informativ și la documentele de informare până în momentul în care omologarea de tip a întregului vehicul este fie acordată, fie refuzată.
Amendamentul 155
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1
O cerere de omologare de tip mixtă conține, pe lângă dosarul informativ menționat la articolul 22, certificatele de omologare UE de tip; inclusiv rapoartele de încercare necesare în temeiul actelor aplicabile enumerate în anexa IV.
O cerere de omologare de tip mixtă conține, pe lângă dosarul informativ menționat la articolul 22, certificatele de omologare UE de tip, inclusiv rapoartele de încercare și documentele de informare, necesare în temeiul actelor de reglementare enumerate în anexa IV.
Amendamentul 156
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a
(a)  în prima etapă, acele părți ale dosarului informativ și ale certificatelor de omologare UE de tip care sunt relevante pentru stadiul de finalizare a vehiculului de bază;
(a)  în prima etapă, acele părți ale dosarului informativ și ale certificatelor de omologare UE de tip și rapoartele de încercare, care sunt relevante pentru stadiul de finalizare a vehiculului de bază;
Amendamentul 157
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b
(b)  în cea de a doua etapă și în etapele ulterioare, acele părți ale dosarului informativ și ale certificatelor de omologare UE de tip care sunt relevante pentru stadiul de finalizare curent, cât și o copie a certificatului de omologare UE de tip a vehiculului eliberat în stadiul de fabricație anterior, precum și detalii complete privind orice modificări sau completări aduse vehiculului de producător.
(b)  în cea de a doua etapă și în etapele ulterioare, acele părți ale dosarului informativ și ale certificatelor de omologare UE de tip care sunt relevante pentru stadiul de finalizare curent, cât și o copie a certificatului de omologare UE de tip a întregului vehicul eliberat în stadiul de fabricație anterior, precum și detalii complete privind orice modificări sau completări aduse vehiculului de producător.
Amendamentul 158
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2
Informațiile specificate la literele (a) și (b) pot fi furnizate în conformitate cu articolul 22 alineatul (2).
Informațiile specificate la literele (a) și (b) sunt furnizate în conformitate cu articolul 22 alineatul (2).
Amendamentul 159
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 1
Autoritatea de omologare și serviciile tehnice au acces la programele informatice și algoritmii vehiculului.
Autoritatea de omologare și serviciile tehnice au acces la programele informatice, la hardware și la algoritmii vehiculului, precum și la documentația sau alte informații care să permită un nivel corespunzător și relevant de înțelegere a sistemelor, inclusiv a procesului de dezvoltare a sistemelor și a conceptului de la baza sistemelor, precum și a funcțiilor programelor informatice și ale hardware-ului care permit vehiculului să respecte cerințele prezentului regulament.
În cursul perioadei de valabilitate a omologării UE de tip, se acordă acces la programele informatice, la hardware și la algoritmii vehiculului pentru a permite să se verifice dacă dispozițiile prezentului regulament sunt respectate în cadrul inspecției periodice. După expirarea certificatului de omologare de tip și în cazul în care acesta nu este reînnoit, accesul se acordă în continuare la cerere. Informațiile care trebuie dezvăluite în acest scop specific nu sunt de natură să submineze confidențialitatea informațiilor proprietare și proprietatea intelectuală. Producătorul comunică autorității de omologare și serviciului tehnic, într-un formular standardizat, versiunea programelor informatice care reglementează sistemele și componentele legate de siguranță și setările sau alte calibrări aplicate sistemelor și componentelor legate de emisii în momentul solicitării omologării de tip. Pentru a identifica modificările ilegale ulterioare aduse programelor informatice, serviciul tehnic are dreptul de a marca programul informatic prin stabilirea parametrilor corespunzători..
Amendamentul 160
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2 – litera d
(d)  în cazul unei omologări de tip a întregului vehicul în conformitate cu procedurile succesivă, mixtă și în mai multe etape, autoritatea de omologare verifică, în temeiul articolului 20 alineatul (4), dacă sistemele, componentele și unitățile tehnice separate fac obiectul unor omologări de tip separate în conformitate cu cerințele aplicabile în momentul acordării omologării de tip pentru întregul vehicul.
(d)  în cazul unei omologări de tip a întregului vehicul în conformitate cu procedurile succesivă, mixtă și în mai multe etape, autoritatea de omologare verifică, în temeiul articolului 20 alineatul (4), dacă sistemele, componentele și unitățile tehnice separate fac obiectul unor omologări de tip valide separate în conformitate cu cerințele aplicabile în momentul acordării omologării de tip pentru întregul vehicul.
Amendamentul 161
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4 – paragraful 2
Dosarul de omologare include un opis care precizează clar toate paginile și formatul fiecărui document și care înregistrează în ordine cronologică gestionarea omologării UE de tip.
Dosarul de omologare poate fi păstrat în format electronic și include un opis care precizează clar toate paginile și formatul fiecărui document și care înregistrează în ordine cronologică gestionarea omologării UE de tip.
Amendamentul 162
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 5
5.  Autoritatea de omologare refuză acordarea omologării UE de tip în cazul în care constată că un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată, deși este în conformitate cu cerințele aplicabile, prezintă un risc grav pentru siguranță sau poate să dăuneze în mod grav mediului înconjurător sau sănătății publice. În acest caz, autoritatea de omologare în cauză trimite neîntârziat autorităților de omologare ale celorlalte state membre și Comisiei un dosar detaliat în care explică motivele deciziei sale și prezintă dovezi în sprijinul constatărilor sale.
(5)  Autoritatea de omologare refuză acordarea omologării UE de tip în cazul în care constată că un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată, deși este în conformitate cu cerințele aplicabile, prezintă un risc pentru siguranță sau poate să dăuneze în mod grav mediului înconjurător sau sănătății publice. În acest caz, autoritatea de omologare în cauză trimite neîntârziat autorităților de omologare ale celorlalte state membre și Comisiei un dosar detaliat în care explică motivele deciziei sale și prezintă dovezi în sprijinul constatărilor sale.
Amendamentul 163
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 6 – paragraful 1
În conformitate cu articolul 20 alineatele (4) și (5), în cazul procedurilor de omologare de tip pas cu pas, mixte și în mai multe etape, autoritatea de omologare poate refuza acordarea omologării UE de tip în cazul în care constată că sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate nu respectă cerințele stabilite în prezentul regulament și în actele enumerate în anexa IV.
În conformitate cu articolul 20, în cazul procedurilor de omologare de tip pas cu pas, mixte și în mai multe etape, autoritatea de omologare poate refuza acordarea omologării UE de tip în cazul în care constată că sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate nu respectă cerințele stabilite în prezentul regulament și în actele enumerate în anexa IV.
Amendamentul 164
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1
1.  În termen de o lună de la emiterea certificatului de omologare UE de tip, autoritatea de omologare trimite autorităților de omologare ale celorlalte state membre și Comisiei o copie a certificatului de omologare UE de tip a vehiculului, însoțită de anexe, inclusiv rapoartele de încercare menționate la articolul 23, pentru fiecare tip de vehicul căruia i-a acordat omologarea. Copia respectivă este trimisă printr-un sistem comun și securizat de schimb de informații electronice sau sub forma unui fișier electronic securizat.
(1)  În termen de o lună de la emiterea sau modificarea certificatului de omologare UE de tip, autoritatea de omologare transmite în baza de date online informațiile din certificatul UE de omologare de tip, însoțite de anexe, inclusiv rapoartele de încercare menționate la articolul 23, pentru fiecare tip de vehicul, sistem unitate tehnică și componentă căreia i-a acordat omologarea.
Amendamentul 165
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3
3.   La cererea autorității de omologare a unui alt stat membru sau a Comisiei, autoritatea de omologare care a emis o omologare UE de tip trimite autorității de omologare respective, în termen de o lună de la primirea cererii în cauză, o copie a certificatului de omologare UE de tip, însoțită de anexe, printr-un sistem comun și securizat de schimb de informații electronice sau sub forma unui fișier electronic securizat.
eliminat
Amendamentul 166
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4
4.  Autoritatea de omologare informează fără întârziere autoritățile de omologare ale celorlalte state membre și Comisia asupra refuzului sau retragerii oricărei omologări UE de tip, precizând motivele deciziei sale.
(4)  Autoritatea de omologare informează fără întârziere autoritățile de omologare ale celorlalte state membre și Comisia asupra refuzului sau retragerii oricărei omologări UE de tip, precizând motivele deciziei sale. Autoritatea de omologare actualizează, de asemenea, aceste informații în baza de date online.
Amendamentul 167
Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera d
(d)  în cazul unei omologări de tip a întregului vehicul, un specimen completat al certificatului de conformitate.
(d)  în cazul unei omologări de tip a întregului vehicul, un specimen completat al certificatului de conformitate pentru acel tip de vehicul.
Amendamentul 168
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1
1.  Conformitatea cu cerințele tehnice ale prezentului regulament și ale actelor de reglementare enumerate în anexa IV este demonstrată prin intermediul unor încercări adecvate în conformitate cu actele de reglementare relevante enumerate în anexa IV, efectuate de serviciile tehnice desemnate.
(1)  Pentru omologarea UE de tip, autoritatea de omologare verifică conformitatea cu cerințele tehnice ale prezentului regulament și ale actelor de reglementare relevante enumerate în anexa IV prin intermediul unor încercări adecvate efectuate de serviciile tehnice desemnate.
Formatul rapoartelor de încercare respectă cerințele generale stabilite în apendicele 3 din anexa V.
Amendamentul 169
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2
2.  Producătorul furnizează autorității de omologare numărul de vehicule, componente sau unități tehnice separate necesare în temeiul actelor relevante enumerate în anexa IV pentru a permite efectuarea încercărilor prevăzute.
(2)  Producătorul furnizează serviciilor tehnice relevante și autorității de omologare numărul de vehicule, componente sau unități tehnice separate necesare în temeiul actelor relevante enumerate în anexa IV pentru a permite efectuarea încercărilor prevăzute.
Amendamentul 170
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3 a (nou)
3a.   Încercările necesare se efectuează în conformitate cu actele de reglementare relevante enumerate în anexa IV. În cazul în care se prevede un interval de valori pentru procedurile de încercare prevăzute în actele de reglementare relevante, serviciile tehnice pot stabili parametrii și condițiile folosite pentru a efectua încercările corespunzătoare menționate la alineatul (1). În cazul omologării de tip a întregului vehicul, autoritățile se asigură că vehiculele selectate în vederea încercărilor corespund celui mai nefavorabil scenariu în ceea ce privește conformitatea cu criteriile în cauză și nu vor conduce la atingerea unor rezultatele care sunt sistematic divergente de performanțele obținute atunci când vehiculele respective sunt utilizate în condiții despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că pot fi întâlnite în timpul funcționării și utilizării normale.
Amendamentul 348
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3 b (nou)
(3b)   Pentru a verifica respectarea articolului 3 alineatul (10) și a articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007, Comisia, autoritățile de omologare de tip și serviciile tehnice se pot abate de la procedurile de încercare și gama de valori standard și modifică condițiile și parametrii într-o manieră imprevizibilă și, în special, pot face acest lucru dincolo de valorile și procedurile prevăzute în actele de reglementare enumerate în anexa IV.
Amendamentul 171
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2
2.  O autoritate de omologare care a acordat o omologare de tip a întregului vehicul verifică conformitatea cu articolele 34 și 35 a unui număr de vehicule și eșantioane de certificate relevant din punct de vedere statistic și controlează dacă datele din certificatele de conformitate sunt corecte.
(2)  O autoritate de omologare care a acordat o omologare de tip a întregului vehicul verifică conformitatea cu articolele 34 și 35 a unui număr adecvat și relevant din punct de vedere statistic de eșantioane de vehicule și de certificate de conformitate și controlează dacă datele din certificatele de conformitate sunt corecte.
Amendamentul 172
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4
4.  Pentru a verifica dacă un vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată este conformă cu tipul omologat, autoritatea de omologare care a acordat omologarea UE de tip trebuie să efectueze toate verificările și încercările care sunt necesare pentru omologarea UE de tip pe eșantioane prelevate la sediul producătorului, inclusiv la unitățile de producție ale acestuia.
(4)  Pentru a verifica dacă un vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată este conformă cu tipul omologat, autoritatea de omologare care a acordat omologarea UE de tip efectuează toate verificările și încercările care sunt necesare pentru omologarea UE de tip pe eșantioane prelevate la sediul producătorului, inclusiv la unitățile de producție ale acestuia. Autoritatea de omologare efectuează primele astfel de verificări în termen de un an de la data emiterii certificatelor de conformitate. Autoritatea de omologare efectuează controale ulterioare cel puțin o dată pe an, la intervale aleatorii pe care le stabilește ea însăși.
Amendamentul 173
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 4 a (nou)
(4a)   Atunci când efectuează încercări de verificare în sensul alineatelor (2) și (4), o autoritate de omologare desemnează un serviciu tehnic diferit de cel utilizat în timpul încercării de omologare de tip inițiale.
Amendamentul 174
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 5
5.  O autoritate de omologare care a acordat o omologare UE de tip și stabilește că producătorul nu mai produce vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate în conformitate cu tipul omologat sau stabilește că certificatele de conformitate nu mai sunt conforme cu articolele 34 și 35, chiar dacă producția a continuat, ia măsurile necesare pentru a se asigura că procedura pentru conformitatea producției este urmată corect sau retrage omologarea de tip.
(5)  O autoritate de omologare care a acordat o omologare UE de tip și care stabilește că producătorul nu mai produce vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate în conformitate cu tipul omologat, cu cerințele prezentului regulament sau cu cerințele actelor de reglementare enumerate în anexa IV sau care stabilește că certificatele de conformitate nu mai sunt conforme cu articolele 34 și 35, chiar dacă producția a continuat, ia măsurile necesare pentru a se asigura că mecanismele pentru a asigura conformitatea producției sunt urmate în mod corect sau retrage omologarea de tip. Autoritatea de omologare poate decide să ia toate măsurile restrictive necesare în conformitate cu articolele 53 și 54.
Amendamentul 175
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1
1.  Statele membre trebuie să stabilească o structură de taxe pentru a acoperi costurile pentru omologările de tip ale acestora și ale activităților de supraveghere a pieței, precum și costurile de încercare pentru omologarea de tip și încercările și inspecțiile pentru conformitatea producției efectuate de serviciile tehnice desemnate.
(1)  Statele membre se asigură că costurile pentru activitățile lor de omologare de tip și de supraveghere a pieței sunt acoperite. Statele membre pot pune în aplicare o structură pe bază de taxe, pot finanța aceste activități din bugetele lor naționale sau pot combina cele două metode. Nu se percep taxe direct de către serviciile tehnice.
Amendamentul 176
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2
2.  Aceste taxe naționale sunt percepute de la producătorii care au depus o cerere pentru omologarea de tip în statul membru în cauză. Nu se percep taxe direct de către serviciile tehnice.
(2)  În cazul în care se pune în aplicare o structură pe bază de taxe, aceste taxe naționale sunt percepute de la producătorii care au depus o cerere pentru omologarea de tip în statul membru în cauză. În cazul în care structura pe bază de taxe se aplică conformității producției, taxele naționale respective sunt percepute de către statul membru de la producător în statul membru unde are loc producția.
Amendamentul 177
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3
3.  Structura taxelor naționale trebuie să acopere, de asemenea, costurile aferente inspecțiilor și încercărilor de verificare a conformității efectuate de Comisie în conformitate cu articolul 9. Aceste contribuții constituie venituri alocate externe pentru bugetul general al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 21 alineatul (4) din Regulamentul financiar26.
(3)  Comisia se asigură că costurile aferente inspecțiilor și încercărilor solicitate de Comisie, în conformitate cu articolul 9, sunt pe deplin acoperite. Bugetul general al Uniunii Europene este utilizat în acest scop.
__________________
26 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2015 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului (JO L 298, 26.10.2012, p. 1-96).
Amendamentul 178
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4
4.  Statele membre notifică detaliile privind structura taxelor lor naționale celorlalte state membre și Comisiei. Prima notificare se efectuează la [data intrării în vigoare a prezentului regulament + 1 an]. Actualizările ulterioare ale structurilor taxelor naționale sunt notificate anual celorlalte state membre și Comisiei.
(4)  Statele membre notifică detaliile privind mecanismul sau mecanismele lor financiare celorlalte state membre și Comisiei. Prima notificare se efectuează la [data intrării în vigoare a prezentului regulament + 1 an]. Actualizările ulterioare ale structurilor taxelor naționale sunt notificate anual celorlalte state membre și Comisiei.
Amendamentul 179
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 5
5.   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare în vederea definirii suplimentului menționat la punctul 3 care să fie aplicat taxelor naționale menționate la punctul 1. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 87 alineatul (2).
eliminat
Amendamentul 180
Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 5
5.  În cazul în care autoritatea de omologare consideră că modificările în ceea ce privește datele din dosarul de omologare sunt substanțiale, în măsura în care acestea nu pot fi acoperite de o extindere a omologării de tip, acesta refuză să modifice omologarea UE de tip și îi solicită producătorului să solicite o nouă omologare UE de tip.
(5)  În cazul în care autoritatea de omologare consideră că modificările în ceea ce privește datele din dosarul de omologare nu pot fi acoperite de o extindere a omologării de tip, acesta refuză să modifice omologarea UE de tip și îi solicită producătorului să solicite o nouă omologare UE de tip.
Amendamentul 181
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b a (nouă)
(ba)   rezultatele încercării de verificare realizate fie de către Comisie, fie de către autoritățile de supraveghere a pieței arată o nerespectare a unuia dintre actele legislative ale Uniunii în materie de siguranță sau de mediu;
Amendamentul 182
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1
1.  Omologările de tip pentru vehicule, sisteme, componente și unități tehnice separate se eliberează pentru o perioadă limitată de 5 ani, fără posibilitate de prelungire. Data expirării este indicată în certificatul de omologare de tip. După expirarea certificatului de omologare de tip, acesta poate fi reînnoit în urma depunerii unei cereri de către producător și numai în cazul în care autoritatea de omologare a verificat dacă tipul de vehicul respectă toate cerințele din actele de reglementare relevante pentru noile vehicule din tipul respectiv.
(1)  Omologările de tip pentru vehiculele din categoriile M1 și N1 și pentru sistemele, componentele și unitățile tehnice separate enumerate în conformitate cu alineatul (1a) se eliberează pentru o perioadă limitată de șapte ani, iar pentru vehiculele din categoriile N2, N3, M2, M3 și O pentru o perioadă limitată de 10 ani. Data expirării este indicată în certificatul de omologare UE de tip.
Înainte de a expira, certificatul de omologare de tip poate fi reînnoit în urma depunerii unei cereri de către producător și numai în cazul în care autoritatea de omologare a verificat dacă tipul de vehicul în ansamblu respectă toate cerințele, inclusiv protocoalele de testare, din actele de reglementare relevante pentru noile vehicule din tipul omologat respectiv. În cazul în care autoritatea de omologare stabilește că se aplică prezentul paragraf, nu este necesară repetarea testelor menționate la articolul 28.
Pentru a-i permite autorității de omologare să își îndeplinească atribuțiile, producătorul depune cererea sa nu mai devreme de 12 luni și nu mai târziu de șase luni înainte expirarea certificatului de omologare UE de tip.
Amendamentul 183
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 a (nou)
(1a)   Omologările de tip pentru sisteme, componente și unități tehnice separate au, în principiu, valabilitate nelimitată. Dat fiind faptul că anumite sisteme, componente și unități tehnice separate ar putea, prin natura sau caracteristicile lor tehnice, să necesite actualizări mai frecvente, omologările de tip în cauză se emit pentru o perioadă limitată de șapte ani. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 88 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unei liste de sisteme, de componente și de unități tehnice separate care, din cauza naturii lor, trebuie să facă obiectul unor omologări de tip emise doar pentru o perioadă de timp limitată.
Amendamentul 184
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera b
(b)  în cazul în care producția de vehicule în conformitate cu tipul omologat de vehicul este oprită definitiv, în mod voluntar;
(b)  în cazul în care producția de vehicule în conformitate cu tipul omologat de vehicul este oprită definitiv, în mod voluntar, considerându-se întotdeauna că s-a întâmplat acest lucru atunci când, în ultimii doi ani, nu a fost produs niciun vehicul de tipul în cauză;
Amendamentul 185
Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4
(4)  Persoana (persoanele) autorizată (autorizate) să semneze certificate de conformitate face (fac) parte din personalul producătorului și este (sunt) autorizată (autorizate) în mod corespunzător să angajeze pe deplin responsabilitatea juridică a producătorului cu privire la proiectarea și la construcția vehiculului sau cu privire la conformitatea producției vehiculului.
(4)  Persoana (persoanele) autorizată (autorizate) să semneze certificate de conformitate face (fac) parte din personalul producătorului și este (sunt) autorizată (autorizate) în mod corespunzător să angajeze responsabilitatea juridică a producătorului cu privire la proiectarea și la construcția vehiculului sau cu privire la conformitatea producției vehiculului.
Amendamentul 186
Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3 a (nou)
(3a)   Operatorii economici introduc pe piață doar vehicule, componente sau unități tehnice separate care sunt marcate într-o manieră care respectă cerințele din prezentul regulament.
Amendamentul 187
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3
3.  În cazul în care măsurile necesare adaptării actelor de reglementare menționate la alineatul (1) nu au fost întreprinse, Comisia poate autoriza extinderea omologării UE de tip provizorii prin intermediul unei decizii și la cererea statului membru care a acordat omologarea UE de tip provizorie. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 87 alineatul (2).
(3)  În cazul în care măsurile necesare adaptării actelor de reglementare menționate la alineatul (1) nu au fost întreprinse, Comisia poate autoriza extinderea valabilității omologării UE de tip provizorii prin intermediul unei decizii și la cererea statului membru care a acordat omologarea UE de tip provizorie. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 87 alineatul (2).
Amendamentul 188
Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2
2.  Statele membre pot decide să scutească orice tip de vehicul menționat în alineatul (1) de una sau mai multe dintre cerințele de fond stabilite în actele de reglementare enumerate în anexa IV, cu condiția ca statele membre respective să prevadă cerințe alternative relevante.
(2)  Statele membre pot decide să scutească orice tip de vehicul menționat la alineatul (1) de respectarea uneia sau mai multora dintre cerințele de fond stabilite în actele de reglementare enumerate în anexa IV, cu condiția ca statele membre respective să prevadă cerințe alternative relevante.
Amendamentul 189
Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 2 a (nou)
(2a)   În plus, se acordă mai multă flexibilitate IMM-urilor cu producție mică ce nu pot îndeplini aceleași criterii privind limitele temporale ca producătorii mari.
Amendamentul 190
Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)
În cazul în care nu s-a ridicat nicio obiecțiune în termenul de trei luni menționat la primul paragraf, omologarea națională de tip se consideră a fi fost acceptată.
Amendamentul 191
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1
1.  Statele membre acordă o omologare UE individuală pentru un vehicul care respectă cerințele prevăzute în apendicele 2 la partea I a anexei IV sau, în cazul vehiculelor cu destinație specială, în partea III a anexei IV.
(1)  Statele membre acordă o omologare UE individuală pentru un vehicul care respectă cerințele prevăzute în apendicele 2 la partea I a anexei IV sau, în cazul vehiculelor cu destinație specială, în partea III a anexei IV. Această dispoziție nu se aplică vehiculelor incomplete.
Amendamentul 192
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2
2.  O cerere de omologare UE individuală a vehiculului este înaintată de către producător sau de către proprietarul vehiculului ori de către reprezentantul acestuia din urmă, cu condiția ca reprezentantul respectiv să fie stabilit pe teritoriul Uniunii.
(2)  O cerere de omologare UE individuală a vehiculului este înaintată de către proprietarul vehiculului, de către producător sau de către reprezentantul producătorului, cu condiția ca reprezentantul respectiv să fie stabilit pe teritoriul Uniunii.
Amendamentul 193
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1
1.  Pentru un anumit vehicul, unic sau nu, statele membre pot decide să acorde o derogare de la respectarea uneia sau a mai multor dispoziții ale prezentului regulament ori a cerințelor de esențiale prevăzute în actele de reglementare enumerate în anexa IV, cu condiția ca statul membru respectiv să impună cerințe alternative relevante.
(1)  Pentru un anumit vehicul, unic sau nu, statele membre pot decide să acorde o derogare de la respectarea uneia sau a mai multor dispoziții ale prezentului regulament ori a cerințelor prevăzute în actele de reglementare enumerate în anexa IV, cu condiția ca statul membru respectiv să impună cerințe alternative relevante.
Amendamentul 194
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2
2.  O cerere de omologare națională individuală a vehiculului este înaintată de către producător sau de către proprietarul vehiculului ori de către reprezentantul acestuia din urmă, cu condiția ca reprezentantul respectiv să fie stabilit pe teritoriul Uniunii.
(2)  O cerere de omologare națională individuală a vehiculului este înaintată de către proprietarul vehiculului, de către producător sau de către reprezentantul producătorului, cu condiția ca reprezentantul respectiv să fie stabilit pe teritoriul Uniunii.
Amendamentul 195
Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 6 – paragraful 1
Formatul certificatului de omologare națională individuală a vehiculului este stabilit pe baza modelului de certificat de omologare UE de tip prevăzut în anexa VI și conține cel puțin informațiile necesare pentru a depune cererea de înmatriculare prevăzută în Directiva 1999/37/CE a Consiliului28.
Formatul certificatului de omologare națională individuală a vehiculului este stabilit pe baza modelului de certificat de omologare UE de tip prevăzut în anexa VI și conține cel puțin informațiile incluse în modelul de certificat de omologare UE individuală prevăzut în anexa VI.
__________________
28 Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule (JO L 138, 1.6.1999, p. 57).
Amendamentul 196
Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3
3.  Un stat membru permite punerea la dispoziție pe piață, înmatricularea sau punerea în funcțiune a unui vehicul căruia un alt stat membru i-a acordat o omologare națională individuală în conformitate cu articolul 43, cu excepția cazului în care statul membru are motive rezonabile să creadă că respectivele cerințe alternative relevante pe baza cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu dispozițiile sale.
(3)  Un stat membru permite punerea la dispoziție pe piață, înmatricularea sau punerea în funcțiune a unui vehicul căruia un alt stat membru i-a acordat o omologare națională individuală în conformitate cu articolul 43, cu excepția cazului în care statul membru are motive rezonabile să creadă că respectivele cerințe alternative relevante pe baza cărora vehiculul a fost omologat nu sunt echivalente cu dispozițiile sale sau că vehiculul nu este conform cu cerințele în cauză.
Amendamentul 197
Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1
1.  Procedurile stabilite la articolele 43 și 44 se pot aplica în cazul unui anumit vehicul în timpul etapelor succesive ale fabricării sale, în conformitate cu o omologare de tip în mai multe etape.
(1)  Procedurile stabilite la articolele 42 și 43 se pot aplica în cazul unui anumit vehicul în timpul etapelor succesive ale fabricării sale, în conformitate cu o omologare de tip în mai multe etape. În cazul vehiculelor care au făcut obiectul unei omologări de tip în mai multe etape se aplică anexa XVII.
Amendamentul 198
Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2
2.  Procedurile stabilite la articolele 43 și 44 nu pot înlocui o etapă intermediară din cadrul derulării normale a unei omologări de tip în mai multe etape și nu se pot aplica pentru obținerea omologării etapei inițiale a unui vehicul.
(2)  Procedurile stabilite la articolele 42 și 43 nu înlocuiesc o etapă intermediară din cadrul derulării normale a unei omologări de tip în mai multe etape și nu se aplică pentru obținerea omologării etapei inițiale a unui vehicul.
Amendamentul 199
Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – paragraful 2
Vehiculele incomplete pot fi puse la dispoziție pe piață sau puse în funcțiune, însă autoritățile naționale responsabile cu înmatricularea vehiculelor pot refuza înmatricularea și circulația pe drumuri a unor astfel de vehicule.
Vehiculele incomplete pot fi puse la dispoziție pe piață, însă autoritățile naționale responsabile cu înmatricularea vehiculelor pot refuza înmatricularea, punerea în funcțiune și circulația pe drumuri a unor astfel de vehicule.
Amendamentul 201
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – paragraful 2
Primul paragraf se aplică numai vehiculelor care se aflau deja pe teritoriul Uniunii și care nu fuseseră încă puse la dispoziție pe piață, înmatriculate sau puse în funcțiune înainte de expirarea valabilității omologării UE de tip.
Primul paragraf se aplică numai vehiculelor care se aflau deja pe teritoriul Uniunii și care nu fuseseră încă înmatriculate sau puse în funcțiune înainte de expirarea valabilității omologării UE de tip.
Amendamentul 202
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3 – paragraful 1
Un producător care dorește să pună la dispoziție pe piață, să înmatriculeze sau să pună în funcțiune vehicule de sfârșit de serie în conformitate cu alineatul (1) înaintează o cerere în acest sens autorității de omologare din statul membru care a acordat omologarea UE de tip. În cererea respectivă se specifică orice motive tehnice sau economice care nu permit vehiculelor respective să fie conforme cu noile cerințe pentru omologarea de tip și se precizează numărul de identificare (VIN) al vehiculelor în cauză.
Un producător care dorește să pună la dispoziție pe piață, să înmatriculeze sau să pună în funcțiune vehicule de sfârșit de serie în conformitate cu alineatul (1) înaintează o cerere în acest sens autorității de omologare de tip din statul membru care a acordat omologarea UE de tip. În cererea respectivă se specifică orice motive tehnice sau economice care nu permit vehiculelor respective să fie conforme cu noile cerințe pentru omologarea de tip și se precizează numărul de identificare (VIN) al vehiculelor în cauză.
Amendamentul 203
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3 – paragraful 2
Autoritatea națională respectivă decide, în termen de trei luni de la primirea cererii, dacă permite introducerea pe piață, înmatricularea și punerea în funcțiune a vehiculelor în cauză pe teritoriul statului membru respectiv și stabilește numărul de vehicule pentru care se poate acorda permisiunea.
Autoritatea națională de omologare de tip respectivă decide, în termen de trei luni de la primirea cererii, dacă permite introducerea pe piață, înmatricularea și punerea în funcțiune a vehiculelor în cauză pe teritoriul statului membru respectiv și stabilește numărul de vehicule pentru care se poate acorda permisiunea.
Amendamentul 204
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 4
4.  Numai vehiculele de sfârșit de serie cu un certificat de conformitate valabil care a rămas valabil cel puțin trei luni de la data eliberării, dar pentru care omologarea de tip și-a pierdut valabilitatea în temeiul articolului 33 alineatul (2) litera (a), pot fi puse la dispoziție pe piață, înmatriculate sau puse în funcțiune în Uniune.
(4)  Numai vehiculele de sfârșit de serie cu un certificat de conformitate valabil care a rămas valabil cel puțin trei luni de la data eliberării, dar pentru care omologarea de tip și-a pierdut valabilitatea în temeiul articolului 33 alineatul (2) litera (a), pot fi înmatriculate sau puse în funcțiune în Uniune.
Amendamentul 205
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 6
6.  Statele membre păstrează evidențe ale numerelor de identificare ale vehiculelor (VIN) pe care le-au acceptat pentru a fi puse la dispoziție pe piață, înmatriculate sau puse în exploatare în conformitate cu prezentul articol.
(6)  Statele membre păstrează evidențe ale numerelor de identificare ale vehiculelor (VIN) pe care le-au înmatriculat sau pus în exploatare în conformitate cu prezentul articol.
Amendamentul 206
Propunere de regulament
Articolul 49 – titlu
Procedura la nivel național aplicată vehiculelor, sistemelor, componentelor sau unităților tehnice separate care prezintă un risc grav
Evaluarea națională cu privire la vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate în legătură cu care există suspiciuni de risc grav sau de neconformitate
Amendamentul 207
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1
1.  Autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru care au acționat în temeiul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 și al articolului 8 din prezentul regulament sau care au motive suficiente să creadă că un vehicul, un sistem, o componentă sau o unitate tehnică separată care intră sub incidența prezentului regulament prezintă un risc grav pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau în privința altor aspecte legate de protecția interesului public care intră sub incidența prezentului regulament, informează de îndată autoritatea de omologare care a acordat omologarea cu privire la constatările sale.
(1)  În cazul în care, pe baza activităților de supraveghere a pieței sau a unor informații furnizate de o autoritate de omologare, de producători sau în cadrul unor plângeri, au motive să creadă că un vehicul, un sistem, o componentă sau o unitate tehnică separată care intră sub incidența prezentului regulament prezintă un risc grav pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau în privința altor aspecte legate de protecția interesului public care intră sub incidența prezentului regulament sau că nu respectă cerințele prevăzute de prezentul regulament, autoritățile de supraveghere a pieței ale unui stat membru fac o evaluare cu privire la vehiculul, sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată în cauză, acoperind toate cerințele stabilite de prezentul regulament. Operatorii economici relevanți cooperează pe deplin cu autoritățile de supraveghere a pieței.
Amendamentul 208
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2 – paragraful 1
Autoritatea de omologare menționată la alineatul (1 ) efectuează o evaluare cu privire la vehiculul, sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată în cauză, ținând seama de toate cerințele stabilite de prezentul regulament. Operatorii economici relevanți cooperează pe deplin cu autoritățile de omologare și de supraveghere a pieței.
eliminat
Amendamentul 209
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)
Articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică evaluării riscului produsului.
Amendamentul 210
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2 – paragraful 3
Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor restrictive menționate la al doilea paragraf.
eliminat
Amendamentul 211
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3
3.   În cazul în care autoritatea de omologare relevantă consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul său național, aceasta informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării menționate la alineatul (1) și la acțiunile impuse operatorului economic.
eliminat
Amendamentul 212
Propunere de regulament
Articolul 49 a (nou)
Articolul 49a
Procedura națională aplicată vehiculelor, sistemelor, componentelor sau unităților tehnice separate care prezintă un risc grav sau nu sunt conforme cu cerințele
(1)   În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în temeiul articolului 49, autoritățile de supraveghere a pieței ale unui stat membru constată că un vehicul, un sistem, o componentă sau o unitate tehnică separată prezintă un risc grav pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau în privința altor aspecte legate de protecția interesului public care intră sub incidența prezentului regulament sau că nu este în conformitate cu cerințele prezentului regulament, aceasta solicită imediat operatorului economic relevant să ia toate măsurile corective adecvate pentru a garanta că vehiculul, sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată în cauză nu mai prezintă riscul respectiv sau nu mai încalcă cerințele regulamentului în momentul introducerii pe piață, al înmatriculării sau al punerii în funcțiune.
(2)   În conformitate cu articolele 11-19, operatorul economic se asigură că sunt luate toate măsurile corective necesare în privința tuturor vehiculelor, sistemelor, componentelor sau unităților tehnice separate în cauză pe care le-a introdus pe piață, le-a înmatriculat sau le-a pus în funcțiune în Uniune.
(3)   În cazul în care operatorul economic nu ia măsuri corective adecvate în termenul precizat la alineatul (1) sau în care riscul impune măsuri rapide, autoritățile naționale iau toate măsurile restrictive provizorii adecvate pentru a interzice sau a restricționa punerea la dispoziție pe piață, înmatricularea sau punerea în funcțiune a vehiculelor, sistemelor, componentelor sau unităților tehnice separate respective pe piața lor națională sau pentru a le retrage de pe piață ori pentru a le rechema.
Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor restrictive menționate la prezentul alineat.
Amendamentul 213
Propunere de regulament
Articolul 50 – titlu
Proceduri de notificare și de opoziție legate de măsurile restrictive luate la nivel național
Măsuri corective și restrictive la nivelul UE
Amendamentul 214
Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1 – paragraful 1
Autoritățile naționale informează fără întârziere Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile restrictive luate în conformitate cu articolul 49 alineatele (1) și (5).
Statul membru care adoptă măsuri corective și restrictive în conformitate cu articolul 50 alineatele (1) și (3) informează fără întârziere Comisia și celelalte state membre prin intermediul sistemului electronic menționat la articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008. De asemenea, statul membru respectiv informează fără întârziere autoritatea de omologare care a acordat omologarea cu privire la constatările sale.
Amendamentul 215
Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1 – paragraful 2
Informațiile furnizate includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare identificării vehiculului, sistemului, componentei sau unității tehnice separate neconforme, a originii acesteia, a naturii neconformității invocate și a riscului implicat, a tipului și duratei măsurilor restrictive naționale adoptate, precum și a argumentelor prezentate de operatorul economic relevant.
(2)   Informațiile furnizate includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare identificării vehiculului, sistemului, componentei sau unității tehnice separate respective, a originii sale, a naturii neconformității și/sau a riscului implicat, a tipului și duratei măsurilor corective și restrictive naționale adoptate, precum și a argumentelor prezentate de operatorul economic relevant. De asemenea, se indică dacă riscul are la bază unul dintre următoarele motive:
(a)   neîndeplinirea de către vehicul, de către sistem, de către componentă sau de către unitatea tehnică separată a cerințelor legate de sănătatea și siguranța persoanelor, de protecția mediului sau de alte aspecte referitoare la protecția interesului public reglementate în prezentul regulament;
(b)   existența unor lacune în actele de reglementare relevante enumerate în anexa IV.
Amendamentul 216
Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 2
2.   Autoritatea de omologare menționată la articolul 49 alineatul (1) indică dacă neconformitatea este cauzată de unul dintre următoarele motive:
eliminat
(a)   neîndeplinirea de către vehicul, de către sistem, de către componentă sau de către unitatea tehnică separată a cerințelor legate de sănătatea și siguranța persoanelor, de protecția mediului sau de alte aspecte referitoare la protecția interesului public reglementate în prezentul regulament;
(b)   lacunele din actele de reglementare relevante enumerate în anexa IV.
Amendamentul 217
Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 3
3.   În termen de o lună de la primirea informațiilor menționate la alineatul (1), statele membre, altele decât statul membru care a inițiat procedura, informează Comisia și celelalte state membre cu privire la orice măsuri restrictive adoptate și la orice informații suplimentare de care dispun în privința neconformității vehiculului, a sistemului, a componentei sau a unității tehnice separate în cauză și, în caz de dezacord față de măsura națională notificată, cu privire la obiecțiile lor.
eliminat
Amendamentul 218
Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 3 a (nou)
(3a)   În cazul în care, în termen de o lună de la notificarea menționată la alineatul (1), niciun stat membru și nici Comisia nu ridică vreo obiecție cu privire la o măsură corectivă sau restrictivă luată de un stat membru, măsura respectivă este considerată justificată. Celelalte state membre se asigură că se iau fără întârziere măsuri corective sau restrictive echivalente față de vehiculul, sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată în cauză.
Amendamentul 219
Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 4
4.  În cazul în care, în termen de o lună de la primirea informațiilor menționate la alineatul (1), un alt stat membru sau Comisia ridică o obiecție cu privire la o măsură restrictivă luată de un stat membru, măsura respectivă este evaluată de Comisie în conformitate cu articolul 51.
(4)  În cazul în care, în termen de o lună de la notificarea menționată la alineatul (1), un alt stat membru sau Comisia ridică o obiecție cu privire la o măsură corectivă sau restrictivă luată de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că o măsură națională contravine legislației Uniunii, Comisia consultă, fără întârziere, statele membre în cauză și operatorul sau operatorii economici relevanți.
Amendamentul 220
Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 5
5.  În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (1), niciun stat membru și nici Comisia nu ridică vreo obiecție cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura respectivă este considerată justificată. Celelalte state membre se asigură că sunt luate măsuri restrictive similare față de vehiculul, sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată în cauză.
(5)  Pe baza rezultatelor consultării respective, Comisia adoptă acte de punere în aplicare privind măsuri corective sau restrictive armonizate la nivelul Uniunii. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 87 alineatul (2).
Comisia face cunoscute respectivele acte de punere în aplicare tuturor statelor membre și le comunică imediat operatorilor economici relevanți. Statele membre aplică fără întârziere aceste acte de punere în aplicare. Ele informează Comisia în mod corespunzător.
Amendamentul 221
Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 5 a (nou)
(5a)   În cazul în care consideră că o măsură națională este nejustificată, Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care îi solicită statului membru în cauză să retragă sau să adapteze măsura. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 87 alineatul (2).
Amendamentul 222
Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 5 b (nou)
(5b)   În cazul în care măsura națională este considerată justificată, iar riscul de neconformitate are la bază lacune din actele de reglementare enumerate în anexa IV, Comisia propune:
(a)   în situația în care actele în cauză sunt acte de reglementare, modificările necesare ale actului respectiv;
(b)   în situația în care actele în cauză sunt regulamente CEE-ONU, proiectele de amendamente necesare la regulamentele CEE-ONU relevante în conformitate cu dispozițiile din anexa III la Decizia 97/836/CE a Consiliului.
Amendamentul 223
Propunere de regulament
Articolul 51
Articolul 51
eliminat
Procedura de salvgardare a Uniunii
1.   În cazul în care, în cursul procedurii prevăzute la articolul 50 alineatele (3) și (4), au fost ridicate obiecții la adresa unei măsuri restrictive luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia a considerat că o măsură națională contravine legislației Uniunii, Comisia evaluează fără întârziere măsura națională, după ce se consultă cu statele membre și cu operatorul sau operatorii economici relevanți. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia adoptă o decizie prin care stabilește dacă măsura națională este justificată sau nu. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 87 alineatul (2).
Comisia își face cunoscută decizia tuturor statelor membre și o comunică imediat operatorilor economici relevanți. Statele membre pun în aplicare decizia Comisiei fără întârziere și informează Comisia în consecință.
2.   În cazul în care Comisia consideră că măsura națională este justificată, toate statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că vehiculul, sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată neconformă este retrasă de pe piețele lor și informează Comisia în consecință. În cazul în care Comisia consideră că măsura națională este nejustificată, statul membru în cauză retrage sau adaptează măsura, în conformitate cu decizia Comisiei menționată la alineatul (1).
3.   În cazul în care măsura națională este considerată justificată și se datorează lacunelor din actele de reglementare enumerate în anexa IV, Comisia propune măsuri corespunzătoare după cum urmează:
(a)   în situația în care actele în cauză sunt acte de reglementare, Comisia propune modificările necesare ale actului respectiv;
(b)   în situația în care actele în cauză sunt regulamente CEE-ONU, Comisia propune proiectele de amendamente necesare la regulamentele CEE-ONU relevante în conformitate cu dispozițiile din anexa III la Decizia 97/836/CE a Consiliului.
Amendamentul 224
Propunere de regulament
Articolul 51 a (nou)
Articolul 51a
Măsuri corective și restrictive în urma activităților de supraveghere a pieței desfășurate de Comisie
(1)   În cazul în care, în urma efectuării unor controale în conformitate cu articolul 9, Comisia constată că un vehicul, un sistem, o componentă sau o unitate tehnică separată prezintă un risc grav pentru sănătatea sau siguranța persoanelor sau în privința altor aspecte legate de protecția interesului public care intră sub incidența prezentului regulament sau că nu este în conformitate cu cerințele prezentului regulament, aceasta solicită imediat operatorului economic relevant să ia toate măsurile corective adecvate pentru a garanta că vehiculul, sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată în cauză nu mai prezintă riscul respectiv sau nu mai încalcă cerințele regulamentului în momentul introducerii pe piață, al înmatriculării sau al punerii în funcțiune.
În cazul în care operatorul economic nu ia măsuri corective adecvate în termenul precizat la primul paragraf sau în cazul în care riscul impune măsuri rapide, Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili măsurile corective sau restrictive pe care le consideră necesare la nivelul Uniunii. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 87 alineatul (2).
Comisia face cunoscute respectivele acte de punere în aplicare tuturor statelor membre și le comunică imediat operatorilor economici relevanți. Statele membre aplică fără întârziere aceste acte de punere în aplicare. Ele informează Comisia în mod corespunzător.
(2)   În cazul în care riscul sau neconformitatea au la bază lacune din actele de reglementare enumerate în anexa IV, Comisia propune:
(a)   în situația în care actele în cauză sunt acte de reglementare, modificările necesare ale actului respectiv;
(b)   în situația în care actele în cauză sunt regulamente CEE-ONU, proiectele de amendamente necesare la regulamentele CEE-ONU relevante în conformitate cu dispozițiile din anexa III la Decizia 97/836/CE a Consiliului.
Amendamentul 225
Propunere de regulament
Articolul 52
Articolul 52
eliminat
Vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate conforme care prezintă un risc grav pentru siguranță sau poate dăuna grav sănătății și mediului
1.   În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în temeiul articolului 49 alineatul (1), un stat membru ajunge la concluzia că vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate, cu toate că sunt conforme cu cerințele aplicabile sau sunt marcate corespunzător, prezintă un risc grav pentru siguranță sau pot afecta grav mediul sau sănătatea publică, acesta solicită operatorului economic relevant să ia toate măsurile restrictive adecvate pentru a garanta că vehiculul, sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată în cauză nu mai prezintă riscul respectiv în momentul introducerii pe piață, înmatriculării sau punerii în funcțiune sau să ia măsuri restrictive pentru a retrage de pe piață sau a rechema vehiculul, sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată într-un termen rezonabil, în funcție de natura riscului.
Statul membru poate refuza înmatricularea unor astfel de vehicule până operatorul economic va lua toate măsurile corective adecvate.
2.   Operatorul economic se asigură că se iau măsuri corective corespunzătoare cu privire la toate vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate menționate la alineatul (1).
3.   În termen de o lună de la solicitarea menționată la alineatul (1), statul membru transmite Comisiei și celorlalte state membre toate detaliile disponibile, în special datele necesare identificării vehiculului, sistemului, componentei sau unității tehnice separate în cauză, originea și lanțul de aprovizionare ale vehiculului, ale sistemului, ale componentei sau ale unității tehnice separate, natura riscului implicat și natura și durata măsurilor naționale restrictive întreprinse.
4.   Comisia consultă fără întârziere statele membre și operatorul sau operatorii economici relevanți, precum și, în special, autoritatea de omologare care a acordat omologarea de tip, evaluând, totodată, măsurile naționale întreprinse. Pe baza evaluării respective, Comisia decide dacă măsura națională menționată la alineatul (1) este considerată justificată și, după caz, propune măsuri adecvate. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 87 alineatul (2).
5.   Comisia își face cunoscută decizia tuturor statelor membre și o comunică imediat operatorului sau operatorilor economici relevanți.
Amendamentul 226
Propunere de regulament
Articolul 53
Articolul 53
eliminat
Dispoziții generale privind vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate neconforme
1.   Dacă vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate însoțite de un certificat de conformitate sau purtând o marcă de omologare nu sunt conforme cu tipul omologat, sau nu sunt în conformitate cu prezentul regulament sau au fost aprobate pe baza unor date incorecte, autoritățile de omologare și autoritățile de supraveghere a pieței sau Comisia pot lua măsurile restrictive necesare în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, pentru a interzice sau a restricționa punerea la dispoziție pe piață, înmatricularea sau punerea în exploatare pe piață a vehiculelor, sistemelor, componentelor sau unităților tehnice separate neconforme, sau pentru a le retrage de pe piață sau pentru a le rechema, inclusiv retragerea omologării de tip de către autoritatea de omologare care a acordat omologarea UE de tip, până când operatorul economic în cauză ia toate măsurile corective corespunzătoare pentru a se asigura că vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate sunt aduse în conformitate.
2.   În sensul alineatului (1), abaterile de la datele cuprinse în certificatul de omologare UE de tip sau în dosarul de omologare sunt considerate un motiv de neconformitate cu tipul omologat.
Amendamentul 227
Propunere de regulament
Articolul 54 – titlu
Notificarea și procedurile de opoziție referitoare la vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate neconforme
Omologarea UE de tip neconformă
Amendamentul 228
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1
1.  În cazul în care o autoritate de omologare sau autoritatea de supraveghere a pieței constată că vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate nu sunt conforme cu prezentul regulament sau dacă s-a acordat omologarea de tip pe baza unor date incorecte sau dacă vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate însoțite de un certificat de conformitate sau purtând o marcă de omologare nu sunt conforme cu tipul omologat, aceasta poate adopta toate măsurile restrictive adecvate în conformitate cu articolul 53 alineatul (1).
(1)  În cazul în care o autoritate de omologare constată că o omologare de tip care a fost acordată nu este conformă cu prezentul regulament, aceasta refuză recunoașterea omologării în cauză. Ea informează celelalte state membre și Comisia cu privire la autoritatea de omologare care a acordat respectiva omologare UE de tip.
Amendamentul 229
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2
2.  Autoritatea de omologare sau autoritatea de supraveghere a pieței sau Comisia solicită, de asemenea, autorității de omologare care a acordat omologarea UE de tip să verifice dacă vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate în producție sunt în continuare conforme cu tipul omologat sau, dacă este cazul, că vehiculele, sistemele, componentele sau unitățile tehnice separate deja introduse pe piață sunt din nou conforme.
(2)  În cazul în care, în termen de o lună de la notificare, autoritatea de omologare care a acordat omologarea UE de tip confirmă neconformitatea omologării de tip, respectiva autoritate de omologare retrage omologarea de tip.
Amendamentul 230
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 3
3.   În cazul unei omologări de tip a întregului vehicul, în situația în care neconformitatea unui vehicul este cauzată exclusiv de un sistem, o componentă sau o unitate tehnică separată, cererea menționată la alineatul (2) este adresată de asemenea autorității de omologare care a acordat omologarea UE de tip pentru sistemul, componenta, unitatea tehnică separată în cauză sau pentru un vehicul incomplet.
eliminat
Amendamentul 231
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 4
4.   În cazul unei omologări de tip în mai multe etape, în situația în care neconformitatea unui vehicul este cauzată de un sistem, o componentă sau o unitate tehnică separată care face parte din vehiculul incomplet sau este cauzată chiar de vehiculul incomplet, solicitarea menționată la alineatul (2) este adresată de asemenea autorității de omologare care a acordat omologarea UE de tip pentru sistemul, componenta, unitatea tehnică separată sau pentru vehiculul incomplet în cauză.
eliminat
Amendamentul 232
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 5
5.   Autoritatea de omologare menționată la alineatele (1)-(4) efectuează o evaluare cu privire la vehiculul, sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată în cauză, ținând seama de toate cerințele stabilite de prezentul regulament. Autoritatea de omologare trebuie să verifice, de asemenea, datele pe baza cărora a fost acordată omologarea. Operatorii economici relevanți cooperează pe deplin cu autoritatea de omologare.
eliminat
Amendamentul 233
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 6
6.   În cazul în care se constată neconformitatea de către autoritatea de omologare care a acordat omologarea UE de tip pentru un vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată, autoritatea de omologare respectivă solicită fără întârziere operatorului economic relevant să ia toate măsurile corective adecvate pentru a aduce vehiculul, sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată în conformitate și, dacă este necesar, autoritatea de omologare care a acordat omologarea UE de tip ia măsurile menționate la articolul 53 alineatul (1) cât mai curând cu putință și cel mai târziu în termen de o lună de la data cererii.
eliminat
Amendamentul 234
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 7
7.   Autoritățile naționale care iau măsuri restrictive în conformitate cu articolul 53 alineatul (1) informează de îndată Comisia și celelalte state membre.
eliminat
Amendamentul 235
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 8 – paragraful 1
În cazul în care, în termen de o lună de la notificarea măsurilor restrictive luate de o autoritate de omologare sau o autoritate de supraveghere a pieței în conformitate cu articolul 53 alineatul (1), a fost ridicată o obiecție de un alt stat membru cu referire la măsurile restrictive notificate sau atunci când Comisia constată o neconformitate în conformitate cu articolul 9 alineatul (5), Comisia consultă fără întârziere statele membre și operatorul sau operatorii economici relevanți și, în special, autoritatea de omologare care a acordat omologarea de tip, evaluând, totodată, măsurile întreprinse la nivel național. Pe baza evaluării respective, Comisia poate decide să ia măsurile restrictive necesare prevăzute la articolul 53 alineatul (1), prin intermediul unor acte de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 87 alineatul (2).
În cazul în care, în termen de o lună de la notificarea refuzului omologării de tip de către o autoritate de omologare, a fost ridicată o obiecție de către autoritatea de omologare care a acordat omologarea UE de tip, Comisia consultă fără întârziere statele membre, în special autoritatea de omologare care a acordat omologarea de tip, și operatorul economic relevant.
Amendamentul 236
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 8 a (nou)
(8a)   Pe baza evaluării respective, Comisia adoptă acte de punere în aplicare ce conțin decizia sa în care stabilește dacă refuzul omologării UE de tip adoptat în temeiul alineatului (1) este sau nu justificat. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 87 alineatul (2).
Amendamentul 237
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 8 b (nou)
(8b)   În cazul în care, în urma controalelor pe care le-a realizat în conformitate cu articolul 9, Comisia consideră că o omologare de tip acordată nu este în conformitate cu prezentul regulament, aceasta consultă fără întârziere statele membre și, în special, autoritatea de omologare care a acordat omologarea de tip și operatorul economic relevant. După aceste consultări, Comisia adoptă acte de punere în aplicare care conțin decizia sa privind conformitatea cu prezentul regulament a omologării de tip acordate. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 87 alineatul (2).
Amendamentul 238
Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 9
9.  În cazul în care, în termen de trei luni de la notificarea măsurilor restrictive luate în conformitate cu articolul 53 alineatul (1), niciun stat membru și nici Comisia nu ridică vreo obiecție cu privire la o măsură restrictivă luată de un stat membru, măsura respectivă este considerată justificată. Celelalte state membre se asigură că sunt luate măsuri restrictive similare față de vehiculul, sistemul, componenta sau unitatea tehnică separată în cauză.
(9)  În cazul produselor care fac obiectul unei omologări de tip neconforme și care sunt deja puse la dispoziție pe piață, se aplică articolele 49-53.
Amendamentul 239
Propunere de regulament
Articolul 55
[...]
eliminat
Amendamentul 240
Propunere de regulament
Articolul 56
[...]
eliminat
Amendamentul 241
Propunere de regulament
Articolul 57
Articolul 57
eliminat
Dispoziții generale privind rechemarea vehiculelor, sistemelor, componentelor sau unităților tehnice separate
1.   Un producător căruia i s-a acordat o omologare de tip a întregului vehicul și care este obligat să retragă de pe piață vehicule în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) articolul 15 alineatul (1) articolul 17 alineatul (2) articolul 49 alineatul (1) articolul 49 alineatul (6) articolul 51 alineatul (4) articolul 52 alineatul (1) și articolul 53 alineatul (1) din prezentul regulament sau cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 informează imediat autoritatea de omologare care a acordat omologarea de tip a întregului vehicul cu privire la aceasta.
2.   Un producător de sisteme, componente sau unități tehnice separate căruia i s-a acordat o omologare UE de tip și care este obligat să recheme sisteme, componente sau unități tehnice separate în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) articolul 15 alineatul (1) articolul 17 alineatul (2) articolul 49 alineatul (1) articolul 49 alineatul (6) articolul 51 alineatul (4) articolul 52 alineatul (1) și articolul 53 alineatul (1) din prezentul regulament sau cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 informează imediat autoritatea de omologare care a acordat omologarea UE de tip cu privire la aceasta.
3.   Producătorul propune autorității de omologare care a acordat omologarea de tip un ansamblu de soluții adecvate pentru a neutraliza riscul grav menționat la articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
Autoritatea de omologare efectuează o evaluare pentru a verifica dacă măsurile corective propuse sunt suficiente se încadrează în timp și comunică fără întârziere autorităților de omologare ale celorlalte state membre și Comisiei măsurile corective pe care le-a aprobat.
Amendamentul 242
Propunere de regulament
Articolul 58
[...]
eliminat
Amendamentul 243
Propunere de regulament
Articolul 59
Articolul 59
eliminat
Dreptul operatorilor economici de a fi audiați, notificarea deciziilor și căile de atac disponibile
1.   Cu excepția cazurilor în care este necesară o acțiune imediată din cauza unui risc grav pentru sănătatea sau siguranța umană, operatorului economic în cauză i se oferă posibilitatea de a prezenta observații autorității competente într-un termen adecvat, înainte de adoptarea oricărei măsuri în temeiul articolelor 49-58 de către autoritățile naționale ale statelor membre.
Dacă au fost luate măsuri fără audierea operatorului economic, operatorului i se oferă posibilitatea de a prezenta observații de îndată ce este posibil, iar măsurile luate sunt revizuite ulterior fără întârziere de către autoritatea națională.
2.   Orice măsură adoptată de autoritățile naționale precizează motivele exacte pe care se întemeiază.
Dacă măsura se adresează unui anumit operator economic, aceasta trebuie să fie notificată fără întârziere operatorului economic în cauză, care, în același timp, este informat cu privire la căile de atac disponibile în temeiul legislației statului membru în cauză și cu privire la termenele care se aplică acestor căi de atac.
Dacă măsura are un domeniu general de aplicare, aceasta este publicată în mod corespunzător în Jurnalul Oficial al statului membru în cauză sau într-un document echivalent.
3.   Orice măsură adoptată de autoritățile naționale se retrage sau se modifică de îndată ce operatorul economic demonstrează că a luat măsuri corective eficiente.
Amendamentul 244
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 3 – paragraful 2
Actul delegat respectiv specifică datele punerii în aplicare obligatorii a regulamentului CEE-ONU sau a amendamentelor la acesta și include dispoziții tranzitorii, după caz.
Actul delegat respectiv specifică datele punerii în aplicare obligatorii a regulamentului CEE-ONU sau a amendamentelor la acesta și include dispoziții tranzitorii, după caz, și, în special, pentru omologarea de tip, prima înmatriculare și punerea în funcțiune a vehiculelor și punerea la dispoziție pe piață a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate, atunci când este cazul.
Amendamentul 245
Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 1
1.  Producătorul nu furnizează informații tehnice legate de caracteristicile tipului de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată prevăzute de prezentul regulament sau de actele delegate ori de punere în aplicare adoptate în temeiul prezentului regulament, care sunt diferite de caracteristicile tipului omologat de către autoritatea de omologare.
(1)  Producătorul nu furnizează informații tehnice legate de caracteristicile tipului de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată prevăzute de prezentul regulament sau de actele delegate ori de punere în aplicare adoptate în temeiul prezentului regulament sau de actele de reglementare enumerate în anexa IV, care sunt diferite de caracteristicile tipului omologat de către autoritatea de omologare.
Amendamentul 246
Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1 – paragraful 1
Producătorii oferă operatorilor independenți un acces nelimitat și standardizat la informații privind OBD-urile vehiculelor, la echipamente de diagnosticare și la alte echipamente, la instrumente, inclusiv la orice software relevant, precum și la informații privind repararea și întreținerea vehiculelor.
Producătorii le oferă operatorilor independenți un acces nelimitat, standardizat și nediscriminatoriu la informații privind OBD-urile vehiculelor, la echipamente de diagnosticare și la alte echipamente, la instrumente, inclusiv la toate trimiterile la software-urile aplicabile și la descărcările disponibile ale acestora, precum și la informații privind repararea și întreținerea vehiculelor. Informațiile sunt prezentate într-un mod ușor accesibil, care poate fi citit automat și sub formă de seturi de date prelucrabile electronic. Operatorii independenți au acces la serviciile de diagnosticare la distanță utilizate de către producători și de către distribuitori și reparatori autorizați.
Amendamentul 247
Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 2 – paragraful 2
Informațiile privind OBD-urile vehiculelor și informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor sunt publicate pe site-urile web ale producătorilor folosind un format standardizat sau, dacă acest lucru nu este realizabil din cauza naturii informațiilor, într-un alt format adecvat. În special, acest acces este acordat în mod nediscriminatoriu în raport cu asistența sau cu accesul acordat comercianților și reparatorilor autorizați.
Informațiile privind OBD-urile vehiculelor și informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor sunt publicate pe site-urile web ale producătorilor folosind un format standardizat sau, dacă acest lucru nu este realizabil din cauza naturii informațiilor, într-un alt format adecvat. Pentru operatorii independenți, alții decât reparatorii, informațiile sunt prezentate, de asemenea, într-un format care poate fi citit automat și prelucrat electronic cu ajutorul unor instrumente IT și software-uri ușor accesibile și care le permite operatorilor independenți să își îndeplinească sarcinile asociate activității lor comerciale în cadrul lanțului de aprovizionare de pe piața pieselor de schimb.
Amendamentul 248
Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 3 a (nou)
(3a)   În scopul realizării OBD-urilor, diagnosticării, reparării și întreținerii vehiculelor, fluxul direct de date referitoare la vehicul este pus la dispoziție prin intermediul unui conector standardizat, în conformitate cu Regulamentul nr. 83 al ONU, anexa XI, apendicele 1, punctul 6.5.1.4 și cu Regulamentul nr. 49 al ONU, anexa 9B.
Amendamentul 249
Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 10
10.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 88 pentru a modifica și suplimenta anexa XVIII pentru a ține seama de evoluțiile tehnice și de reglementare sau să prevină abuzul prin actualizarea cerințelor referitoare la accesul la informațiile privind OBD ale vehiculelor și informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor și prin adoptarea și integrarea standardelor menționate la punctele 2 și 3.
(10)  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 88 pentru a modifica și suplimenta anexa XVIII pentru a ține seama de evoluțiile tehnice și de reglementare sau să prevină abuzul prin actualizarea cerințelor referitoare la accesul la informațiile privind OBD ale vehiculelor și informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor și prin adoptarea și integrarea standardelor menționate la punctele 2 și 3. Comisia este, de asemenea, împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 88 în vederea modificării prezentului regulament prin elaborarea anexei XVIIIA, pentru a aborda evoluțiile tehnologice în domeniul schimbului de date în format digital care utilizează o rețea wireless extinsă, asigurând astfel că operatorii independenți au în continuare acces direct la datele și resursele din interiorul vehiculului și garantând, de asemenea, o neutralitate concurențială prin proiectarea tehnică.
Amendamentul 250
Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2
2.  Producătorul final este responsabil pentru furnizarea de informații operatorilor independenți în ceea ce privește întregul vehicul.
(2)  În cazul omologării de tip în mai multe etape, producătorul final este responsabil de asigurarea accesului la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor în ceea ce privește etapa sau etapele sale de fabricație și legătura cu etapa sau etapele precedente.
Amendamentul 251
Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 1
1.  Producătorul poate percepe tarife rezonabile și proporționale pentru accesul la informațiile privind repararea și întreținerea vehiculelor, altele decât evidențele menționate la articolul 65 alineatul (8). Un tarif nu trebuie să descurajeze accesul la informațiile respective prin faptul că nu ține cont de frecvența accesării acestora de către operatorul independent.
(1)  Producătorul poate percepe tarife rezonabile și proporționale pentru accesul la informațiile privind repararea și întreținerea vehiculelor, altele decât evidențele menționate la articolul 65 alineatul (9). Un tarif nu trebuie să descurajeze accesul la informațiile respective prin faptul că nu ține cont de frecvența accesării acestora de către operatorul independent.
Amendamentul 252
Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 3
3.  În cazul în care un operator independent sau o asociație comercială reprezentând operatori independenți înaintează o plângere către autoritatea de omologare privind nerespectarea de către producător a dispozițiilor de la articolele 65-70, autoritatea de omologare procedează la efectuarea unui audit cu scopul de verifica respectarea de către producător a acestor dispoziții.
(3)  În cazul în care un operator independent sau o asociație comercială reprezentând operatori independenți înaintează o plângere către autoritatea de omologare privind nerespectarea de către producător a dispozițiilor de la articolele 65-70, autoritatea de omologare procedează la efectuarea unui audit cu scopul de verifica respectarea de către producător a acestor dispoziții. Autoritatea de omologare solicită autorității de omologare care a acordat omologarea de tip a vehiculului complet să analizeze plângerea și să solicite ulterior de la producătorul vehiculului probe care să demonstreze că sistemul său este în conformitate cu regulamentul. Rezultatele anchetei respective se comunică, în termen de trei luni de la depunerea cererii, autorității naționale de omologare și operatorului independent sau asociației comerciale în cauză.
Amendamentul 253
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1
1.  Autoritatea de omologare de tip desemnată de statul membru în conformitate cu articolul 7 alineatul (3), denumită în continuare „autoritatea de omologare de tip”, este responsabilă pentru evaluarea, desemnarea, notificarea și monitorizarea serviciilor tehnice, inclusiv, dacă este cazul, a subcontractanților sau filialelor respectivelor servicii tehnice.
(1)  Autoritatea de omologare de tip desemnată de statul membru în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) sau organismul de acreditare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 (denumite în comun „organismul de desemnare”) este responsabil pentru evaluarea, desemnarea, notificarea și monitorizarea serviciilor tehnice în respectivul stat membru, inclusiv, dacă este cazul, a subcontractanților sau filialelor respectivelor servicii tehnice.
Amendamentul 254
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 2
2.  Autoritatea națională responsabilă de organismele notificate este creată, organizată și operată astfel încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale și să se evite orice conflicte de interese cu organismele de evaluare a conformității.
(2)  Organismul de desemnare este creat, organizat și operat astfel încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale și să se evite orice conflicte de interese cu organismele de evaluare a conformității.
Amendamentul 255
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 3
3.  Autoritatea de omologare de tip trebuie să fie organizată astfel încât notificarea unui serviciu tehnic să fie efectuată de personal diferit de cel care a efectuat evaluarea serviciului tehnic.
(3)  Organismul de desemnare este organizat astfel încât notificarea unui serviciu tehnic să fie efectuată de personal diferit de cel care a efectuat evaluarea serviciului tehnic.
Amendamentul 256
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 4
4.  Autoritatea de omologare de tip nu efectuează niciuna dintre activitățile pe care le efectuează serviciile tehnice și nu oferă servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale.
(4)  Organismul de desemnare nu efectuează niciuna dintre activitățile pe care le efectuează serviciile tehnice și nu oferă servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale.
Amendamentul 257
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 5
5.  Autoritatea de omologare de tip garantează confidențialitatea informațiilor obținute.
(5)  Organismul de desemnare garantează confidențialitatea informațiilor obținute.
Amendamentul 258
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 6
6.  Autoritatea de omologare de tip are la dispoziție personal competent suficient pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor prevăzute de prezentul regulament.
(6)  Organismul de desemnare are la dispoziție personal competent suficient pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor prevăzute de prezentul regulament.
Amendamentul 259
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 8
8.   Autoritatea de omologare de tip trebuie să facă obiectul unei examinări inter pares de către două autorități de omologare ale altor state membre o dată la doi ani.
eliminat
Statele membre întocmesc planul anual pentru evaluarea inter pares, asigurând o rotație adecvată în ceea ce privește revizuirea și autoritățile de omologare de tip revizuite, pe care îl prezintă Comisiei.
Revizuirea inter pares include o vizită la sediul unui serviciu tehnic sub responsabilitatea autorității revizuite. Comisia poate participa la revizuire și decide cu privire la participarea sa în baza unei analize a evaluării riscurilor.
Amendamentul 260
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 9
9.   Rezultatul revizuirii inter pares este comunicat tuturor statelor membre și Comisiei, iar un rezumat al rezultatului este pus la dispoziția publicului. Acesta este discutat în cadrul Forumului instituit la articolul 10 pe baza unei evaluări a acestui rezultat realizate de Comisie și se emit recomandări.
eliminat
Amendamentul 261
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 10
10.   Statele membre informează Comisia și celelalte state membre cu privire la modul în care trebuie abordate recomandările din raportul de evaluare inter pares.
eliminat
Amendamentul 262
Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1 – litera b
(b)  categoria B: supravegherea încercărilor specificate în prezentul regulament și în actele enumerate în anexa IV, în cazul în care respectivele încercări au loc în cadrul unităților producătorului sau ale unei părți terțe;
(b)  categoria B: supravegherea încercărilor - inclusiv a pregătirii încercărilor - specificate în prezentul regulament și în actele enumerate în anexa IV, în cazul în care respectivele încercări au loc în cadrul unităților producătorului sau ale unei părți terțe; pregătirea și supravegherea încercărilor se efectuează de către un supraveghetor din cadrul serviciului tehnic;
Amendamentul 263
Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 3
3.  Un serviciu tehnic se instituie în conformitate cu legislația națională a unui stat membru și are personalitate juridică, cu excepția cazului unui serviciu tehnic intern acreditat al unui producător, astfel cum se menționează la articolul 76.
(3)  Un serviciu tehnic se instituie în conformitate cu legislația națională a unui stat membru și are personalitate juridică, cu excepția cazului unui serviciu tehnic care aparține de o autoritate de omologare de tip sau a unui serviciu tehnic intern acreditat al unui producător, astfel cum se menționează la articolul 76.
Amendamentul 264
Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 5
5.  Personalul unui serviciu tehnic păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor lor în temeiul prezentului regulament, mai puțin față de autoritatea de omologare de desemnare sau în cazurile impuse prin legislația Uniunii sau prin cea națională.
(5)  Personalul unui serviciu tehnic păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor lor în temeiul prezentului regulament, mai puțin față de autoritatea de desemnare sau în cazurile impuse prin legislația Uniunii sau prin cea națională.
Amendamentul 265
Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Un serviciu tehnic trebuie să fie capabil să presteze toate activitățile pentru care solicită să fie desemnat în conformitate cu articolul 72 alineatul (1). Acesta demonstrează autorității de omologare de tip că îndeplinește toate condițiile următoare:
(1)  Un serviciu tehnic este capabil să presteze toate activitățile pentru care solicită să fie desemnat în conformitate cu articolul 72 alineatul (1). Acesta demonstrează autorității de desemnare sau, în cazul acreditării, organismului național de acreditare că îndeplinește toate condițiile următoare:
Amendamentul 266
Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 1
1.  Serviciile tehnice pot subcontracta, cu acordul autorității de omologare de desemnare relevante, unele dintre categoriile de activități pentru care au fost desemnate în conformitate cu articolul 72 alineatul (1) sau pot dispune ca aceste activități să fie realizate de o filială.
(1)  Serviciile tehnice pot subcontracta, cu acordul autorității de desemnare relevante sau, în cazul acreditării, cu acordul organismului național de acreditare, unele dintre categoriile de activități pentru care au fost desemnate în conformitate cu articolul 72 alineatul (1) sau pot dispune ca aceste activități să fie realizate de o filială.
Amendamentul 267
Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 2
2.  În cazul în care un serviciu tehnic subcontractează sarcini specifice din rândul categoriilor de activități pentru care a fost desemnat sau recurge la o filială pentru îndeplinirea acestor sarcini, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele prevăzute la articolele 73 și 74 și informează autoritatea de omologare de desemnare în acest sens.
(2)  În cazul în care un serviciu tehnic subcontractează sarcini specifice din rândul categoriilor de activități pentru care a fost desemnat sau recurge la o filială pentru îndeplinirea acestor sarcini, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele prevăzute la articolele 73 și 74 și informează autoritatea de desemnare sau, în cazul acreditării, organismul național de acreditare, în acest sens.
Amendamentul 268
Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 4
4.  Serviciile tehnice pun la dispoziția autorității de omologare de tip care le-a desemnat documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și privind sarcinile îndeplinite de acestea.
(4)  Serviciile tehnice pun la dispoziția autorității de desemnare sau, în cazul acreditării, la dispoziția organismului național de acreditare, documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și privind sarcinile îndeplinite de acestea.
Amendamentul 269
Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 4 a (nou)
(4a)   Autoritatea de omologare de tip este informată cu privire la subcontractanții serviciilor tehnice, iar numele acestora sunt publicate de către Comisie.
Amendamentul 270
Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 2 – litera c a (nouă)
(ca)   este auditat în conformitate cu articolul 80, cu excepția faptului că, în tot textul, „autoritatea de omologare de tip” se înlocuiește cu „comisia comună de auditori”, aceasta din urmă îndeplinind sarcinile în consecință; auditul respectă cerințele de la literele (a),(b) și (c);
Amendamentul 271
Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 3
3.  Nu este necesar ca un serviciu tehnic intern să fie notificat Comisiei în sensul articolului 78, dar întreprinderea producătorului din care acesta face parte sau organismul național de acreditare furnizează autorității de omologare de tip, la cererea acesteia din urmă, informațiile cu privire la acreditarea acestuia.
(3)  Un serviciu tehnic intern este notificat Comisiei, în conformitate cu articolul 78.
Amendamentul 272
Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul -1 (nou)
(- 1) Serviciul tehnic solicitant adresează autorității de omologare de tip a statului membru o cerere oficială în care solicită să fie desemnat în conformitate cu anexa V apendicele 2 partea 4. Activitățile pentru care serviciul tehnic în cauză solicită să fie desemnat se specifică în cadrul cererii în conformitate cu articolul 72 alineatul (1).
Amendamentul 273
Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – paragraful 1
Înainte de a desemna un serviciu tehnic, autoritatea de omologare de tip îl evaluează în conformitate cu o listă de acțiuni de îndeplinit în cadrul evaluării care să acopere cel puțin cerințele enumerate în apendicele 2 din anexa V. Evaluarea include o evaluare la fața locului la sediul serviciului tehnic solicitant, precum și, dacă este cazul, o evaluare a tuturor filialelor sau subcontractanților situați în interiorul sau în exteriorul Uniunii Europene.
Înainte ca autoritatea de omologare de tip să desemneze un serviciu tehnic, autoritatea de omologare de tip sau organismul de acreditare menționat la articolul 71 alineatul (1) îl evaluează în conformitate cu o listă armonizată de acțiuni de îndeplinit în cadrul evaluării care să acopere cel puțin cerințele enumerate în apendicele 2 din anexa V. Evaluarea include o evaluare la fața locului la sediul serviciului tehnic solicitant, precum și, dacă este cazul, o evaluare a tuturor filialelor sau subcontractanților situați în interiorul sau în exteriorul Uniunii Europene.
Amendamentul 274
Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – paragraful 2
Reprezentanții autorităților de omologare de tip din cel puțin alte două state membre, în cooperare cu autoritatea de omologare de tip din statul membru în care este stabilit organismul de evaluare a conformității și împreună cu un reprezentant al Comisiei, participă la evaluarea organismului de evaluare a conformității, inclusiv la evaluarea la fața locului. Autoritatea de omologare de desemnare a statului membru în care este stabilit solicitantul serviciului tehnic oferă reprezentanților respectivi acces în timp util la documentele necesare pentru a evalua serviciul tehnic solicitant.
(1b)   În cazurile în care evaluarea este realizată de autoritatea de omologare de tip, un reprezentant al Comisiei participă în cadrul unei echipe de evaluare în comun alături de autoritatea de desemnare care realizează evaluarea serviciului tehnic solicitant, inclusiv evaluarea la fața locului. Pentru îndeplinirea acestei sarcini, Comisia recurge la auditori independenți contractați ca părți terțe în urma unei proceduri de licitație deschise. Auditorii își îndeplinesc sarcinile în mod independent și imparțial. Auditorii respectă confidențialitatea pentru a proteja secretele comerciale în conformitate cu legislația aplicabilă. Statele membre acordă toată asistența necesară și pun la dispoziție întreaga documentație și sprijinul pe care auditorii le solicită pentru a-și putea îndeplini obligațiile. Statele membre se asigură că auditorii au acces la toate incintele sau părțile din incinte și la toate informațiile, inclusiv sistemele informatice și software-ul, pertinente pentru îndeplinirea îndatoririlor lor.
(La începutul articolului 77, este schimbată ordinea alineatelor, acestea fiind renumerotate.)
Amendamentul 275
Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 a (nou)
(1a)   În cazurile în care evaluarea se realizează de către un organism de acreditare, serviciul tehnic solicitant furnizează autorității de omologare de tip un certificat de acreditare valabil și raportul de evaluare corespunzător care face dovada îndeplinirii cerințelor prevăzute în anexa V apendicele 2 în ceea ce privește activitățile pentru care serviciul tehnic solicită desemnarea.
(La începutul articolului 77, este schimbată ordinea alineatelor, acestea fiind renumerotate.)
Amendamentul 276
Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 c (nou)
(1c)   În cazul în care serviciul tehnic a solicitat să fie desemnat de mai multe autorități de omologare de tip în conformitate cu articolul 78 alineatul (3), evaluarea se realizează o singură dată, cu condiția ca domeniul de aplicare al desemnării serviciului tehnic să facă obiectul evaluării respective.
(La începutul articolului 77, este schimbată ordinea alineatelor, acestea fiind renumerotate.)
Amendamentul 277
Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 5
5.  Statele membre notifică Comisiei numele reprezentanților autorității de omologare de tip la care trebuie să recurgă în cadrul unei evaluări efectuate în comun.
(5)  Statele membre notifică Comisiei numele reprezentanților autorității de desemnare la care trebuie să recurgă în cadrul unei evaluări efectuate în comun.
Amendamentul 278
Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 7 – paragraful 1
Autoritatea de omologare de tip trebuie să informeze Comisia și autoritățile de desemnare din celelalte state membre cu privire la raportul de evaluare cu ajutorul unor dovezi documentare cu privire la competențele serviciului tehnic și la reglementările existente pentru a monitoriza regulat serviciul tehnic și să se asigure că acesta continuă să respecte cerințele prezentului regulament.
Autoritatea de desemnare informează Comisia și autoritățile de desemnare din celelalte state membre cu privire la raportul de evaluare cu ajutorul unor dovezi documentare cu privire la competențele serviciului tehnic și la reglementările existente pentru a monitoriza regulat serviciul tehnic și să se asigure că acesta continuă să respecte cerințele prezentului regulament.
Amendamentul 279
Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 7 – paragraful 2
În plus, respectiva autoritate transmite dovezi privind disponibilitatea personalului competent pentru monitorizarea serviciului tehnic în conformitate cu articolul 71 alineatul (6).
În plus, autoritatea de desemnare care informează cu privire la raportul de evaluare transmite dovezi privind disponibilitatea personalului competent pentru monitorizarea serviciului tehnic în conformitate cu articolul 71 alineatul (6).
Amendamentul 280
Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 8
8.  Autoritățile de omologare de tip ale celorlalte state membre și Comisia pot revizui raportul de evaluare și documentele justificative, pune întrebări sau exprima preocupări și pot solicita documente justificative suplimentare în termen de o lună de la notificarea raportului de evaluare și a documentelor justificative.
(8)  Autoritățile de desemnare ale celorlalte state membre și Comisia pot revizui raportul de evaluare și documentele justificative, pune întrebări sau exprima preocupări și pot solicita documente justificative suplimentare în termen de o lună de la notificarea raportului de evaluare și a documentelor justificative.
Amendamentul 281
Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 9
9.  Autoritatea de omologare de tip a statului membru în care este stabilit serviciul tehnic solicitant răspunde la întrebările, preocupările și cererile de furnizare a documentației suplimentare în termen de patru săptămâni de la primirea lor.
(9)  Autoritatea de desemnare a statului membru în care este stabilit serviciul tehnic solicitant răspunde la întrebările, preocupările și cererile de furnizare a documentației suplimentare în termen de patru săptămâni de la primirea lor.
Amendamentul 282
Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 10
10.  Autoritățile de omologare de tip din alte state membre sau Comisia pot adresa, individual sau în comun, recomandări autorității de omologare de tip din statul membru în care este stabilit serviciul tehnic solicitant în termen de patru săptămâni de la primirea răspunsului menționat la punctul 9. Autoritatea de omologare de tip trebuie să ia în considerare recomandările atunci când ia decizia privind desemnarea serviciului tehnic. În cazul în care autoritatea de omologare de tip decide să nu dea curs recomandărilor formulate de alte state membre sau de Comisie, trebuie să își motiveze decizia în termen de două săptămâni de la adoptarea ei.
(10)  Autoritățile de desemnare din alte state membre sau Comisia pot adresa, individual sau în comun, recomandări autorității de desemnare din statul membru în care este stabilit serviciul tehnic solicitant în termen de patru săptămâni de la primirea răspunsului menționat la punctul 9. Autoritatea de desemnare ia în considerare recomandările atunci când ia decizia privind desemnarea serviciului tehnic. În cazul în care autoritatea de desemnare decide să nu dea curs recomandărilor formulate de alte state membre sau de Comisie, își motivează decizia în termen de două săptămâni de la adoptarea ei.
Amendamentul 283
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 – paragraful 1
În termen de 28 de zile de la o notificare, un stat membru sau Comisia poate formula obiecții scrise, precizându-și argumentele, fie cu privire la serviciul tehnic, fie cu privire la monitorizarea acestuia de către autoritatea de omologare de tip. În cazul în care un stat membru sau Comisia formulează obiecții, efectul notificării se suspendă. În acest caz, Comisia consultă părțile implicate și decide, prin intermediul unui act de punere în aplicare, dacă suspendarea notificării poate fi retrasă sau nu. Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 87 alineatul (2).
În termen de o lună de la o notificare, un stat membru sau Comisia poate formula obiecții scrise, precizându-și argumentele, fie cu privire la serviciul tehnic, fie cu privire la monitorizarea acestuia de către autoritatea de desemnare. În cazul în care un stat membru sau Comisia formulează obiecții, efectul notificării se suspendă. În acest caz, Comisia consultă părțile implicate și adoptă acte de punere în aplicare pentru a decide dacă suspendarea notificării poate fi retrasă sau nu. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 87 alineatul (2).
Amendamentul 284
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 3
3.  Același serviciu tehnic poate fi desemnat de mai multe autorități de omologare de tip și notificat Comisiei de către statele membre ale autorităților de omologare în cauză, indiferent de categoria sau categoriile de activități pe care trebuie să le exercite respectivul serviciu tehnic în conformitate cu articolul 72 alineatul (1).
(3)  Același serviciu tehnic poate fi desemnat de mai multe autorități de desemnare și notificat Comisiei de către statele membre ale autorităților de desemnare în cauză, indiferent de categoria sau categoriile de activități pe care trebuie să le exercite respectivul serviciu tehnic în conformitate cu articolul 72 alineatul (1).
Amendamentul 285
Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 4
4.  În cazul în care un act de reglementare enumerat în anexa IV impune unei autorități de omologare să desemneze o organizație specifică sau un organism competent pentru desfășurarea unei activități care nu este inclusă în categoriile de activități prevăzute la articolul 72 alineatul (1), statul membru efectuează notificarea prevăzută la alineatul (1).
(4)  În cazul în care un act de reglementare enumerat în anexa IV impune unei autorități de desemnare să desemneze o organizație specifică sau un organism competent pentru desfășurarea unei activități care nu este inclusă în categoriile de activități prevăzute la articolul 72 alineatul (1), statul membru efectuează notificarea prevăzută la alineatul (1).
Amendamentul 286
Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1 – paragraful 1
În cazul în care o autoritate de omologare de tip a constatat sau a fost informată că un serviciu tehnic nu mai îndeplinește cerințele prevăzute în prezentul regulament, autoritatea respectivă restricționează, suspendă sau retrage desemnarea, după caz, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii acestora.
În cazul în care o autoritate de desemnare a constatat sau a fost informată că un serviciu tehnic nu mai îndeplinește cerințele prevăzute în prezentul regulament, autoritatea respectivă restricționează, suspendă sau retrage desemnarea, după caz, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii acestora.
Amendamentul 287
Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1 – paragraful 2
Autoritatea de omologare de tip informează imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la suspendarea, restricționarea sau retragerea unei notificări.
Autoritatea de desemnare informează imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la suspendarea, restricționarea sau retragerea unei notificări.
Amendamentul 288
Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3 – paragraful 1
Autoritatea de omologare de tip trebuie să informeze celelalte autorități de omologare de tip și Comisia dacă nerespectarea de către serviciul tehnic are un impact asupra certificatelor de omologare de tip emise pe baza rapoartelor de inspecție și de încercare emise de serviciul tehnic care face obiectul modificării în notificare.
Autoritatea de desemnare informează celelalte autorități de desemnare și Comisia dacă nerespectarea de către serviciul tehnic are un impact asupra certificatelor de omologare de tip emise pe baza rapoartelor de inspecție și de încercare emise de serviciul tehnic care face obiectul modificării în notificare.
Amendamentul 289
Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3 – paragraful 2
În termen de două luni de la data la care a notificat modificările la notificare, autoritatea de omologare de tip trebuie să prezinte Comisiei și altor autorități de omologare de tip un raport privind concluziile sale în ceea ce privește neconformitatea. Dacă este necesar pentru a asigura siguranța vehiculelor, sistemelor, componentelor sau unităților tehnice separate care au fost deja introduse pe piață, autoritatea de omologare de tip de desemnare transmite autorităților de omologare în cauză să suspende sau să retragă, într-un interval de timp rezonabil, toate certificatele care au fost eliberate în mod necorespunzător.
În termen de două luni de la data la care a notificat modificările la notificare, autoritatea de desemnare prezintă Comisiei și altor autorități de desemnare un raport privind concluziile sale în ceea ce privește neconformitatea. Dacă este necesar pentru a asigura siguranța vehiculelor, sistemelor, componentelor sau unităților tehnice separate care au fost deja introduse pe piață, autoritatea de desemnare transmite autorităților de omologare în cauză să suspende sau să retragă, într-un interval de timp rezonabil, toate certificatele care au fost eliberate în mod necorespunzător.
Amendamentul 290
Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 4 – partea introductivă
4.  Celelalte certificate care au fost emise pe baza unor rapoarte de inspecție și încercare emise de serviciul tehnic pentru care notificarea a fost suspendată, restricționată sau retrasă, rămân valabile în următoarele circumstanțe:
(4)  Certificatele de omologare de tip care au fost emise pe baza unor rapoarte de inspecție și încercare emise de serviciul tehnic pentru care notificarea a fost suspendată, restricționată sau retrasă, rămân valabile în următoarele circumstanțe:
Amendamentul 291
Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 4 – litera a
(a)  în caz de suspendare a unei notificări, cu condiția ca, în termen de trei luni de la suspendare, autoritatea de omologare de tip care a eliberat certificatul de omologare de tip să informeze în scris autoritățile de omologare ale celorlalte state membre și Comisia că își asumă funcțiile serviciului tehnic în timpul perioadei de suspendare;
(a)  în caz de suspendare a unei desemnări, cu condiția ca, în termen de trei luni de la suspendare, autoritatea de omologare de tip care a eliberat certificatul de omologare de tip să informeze în scris autoritățile de omologare ale celorlalte state membre și Comisia că își asumă funcțiile serviciului tehnic în timpul perioadei de suspendare;
Amendamentul 292
Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 4 – litera b
(b)  în caz de restricționare sau retragere a unei notificări, timp de trei luni de la restricționare sau retragere. Autoritatea de omologare de tip care a eliberat certificatele poate prelungi valabilitatea certificatelor cu perioade suplimentare de trei luni, pentru o perioadă maximă cumulată de douăsprezece luni, cu condiția ca, în cursul acestei perioade, ea să își asume funcțiile serviciului tehnic a cărui notificare a fost limitată sau retrasă.
(b)  în caz de restricționare sau retragere a unei desemnări, timp de trei luni de la restricționare sau retragere. Autoritatea de omologare de tip care a eliberat certificatele poate prelungi valabilitatea certificatelor cu perioade suplimentare de trei luni, pentru o perioadă maximă cumulată de douăsprezece luni, cu condiția ca, în cursul acestei perioade, ea să își asume funcțiile serviciului tehnic a cărui notificare a fost limitată sau retrasă.
Amendamentul 293
Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6
6.  O desemnare ca serviciu tehnic poate fi reînnoită doar după ce autoritatea de omologare de tip a verificat dacă serviciul tehnic continuă să respecte cerințele prezentului regulament. Evaluarea se efectuează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 77.
(6)  O desemnare ca serviciu tehnic poate fi reînnoită doar după ce autoritatea de desemnare a verificat dacă serviciul tehnic continuă să respecte cerințele prezentului regulament. Evaluarea se efectuează în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 77.
Amendamentul 294
Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1 – paragraful 1
Autoritatea de omologare de tip trebuie să monitorizeze în permanență serviciile tehnice pentru a asigura conformitatea cu cerințele prevăzute la articolele 72-76, la articolele 84 și 85, precum și în apendicele 2 la anexa V.
Autoritatea de desemnare sau, în cazul acreditării, organismul național de acreditare, monitorizează în permanență serviciile tehnice pentru a asigura conformitatea cu cerințele prevăzute la articolele 72-76, la articolele 84 și 85, precum și în apendicele 2 la anexa V.
Amendamentul 295
Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1 – paragraful 2
Serviciile tehnice furnizează, la cerere, toate informațiile și documentele relevante, necesare pentru a permite autorității să verifice respectarea respectivelor cerințe.
Serviciile tehnice furnizează, la cerere, toate informațiile și documentele relevante, necesare pentru a permite autorității de desemnare sau, în cazul acreditării, organismului național de acreditare, să verifice respectarea respectivelor cerințe.
Amendamentul 296
Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1 – paragraful 3
Serviciile tehnice informează fără întârziere autoritatea de omologare cu privire la orice modificări, în special modificări în ceea ce privește personalul, instalațiile, filialele sau subcontractanții care pot afecta respectarea de către acesta a cerințelor prevăzute la articolele 72-76, la articolele 84 și 85, precum și în apendicele 2 la anexa V, sau cu privire la capacitatea lor de a efectua sarcinile de evaluare a conformității referitoare la vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate pentru care au fost desemnate.
Serviciile tehnice informează fără întârziere autoritatea de desemnare sau, în cazul acreditării, organismul național de acreditare cu privire la orice modificări, în special modificări în ceea ce privește personalul, instalațiile, filialele sau subcontractanții care pot afecta respectarea de către acesta a cerințelor prevăzute la articolele 72-76, la articolele 84 și 85, precum și în apendicele 2 la anexa V, sau cu privire la capacitatea lor de a efectua sarcinile de evaluare a conformității referitoare la vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate pentru care au fost desemnate.
Amendamentul 297
Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 3 – paragraful 1
Autoritatea de omologare de tip a statului membru în care este stabilit serviciul tehnic se asigură că serviciul tehnic îndeplinește obligațiile prevăzute la punctul 2, cu excepția cazului în care există un motiv legitim pentru a nu proceda astfel.
Autoritatea de desemnare a statului membru în care este stabilit serviciul tehnic se asigură că serviciul tehnic îndeplinește obligațiile prevăzute la punctul 2, cu excepția cazului în care există un motiv legitim pentru a nu proceda astfel.
(Numerotarea din propunerea Comisiei este incorectă; există două alineate numerotate cu „3”.)
Amendamentul 298
Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 3 – paragraful 4
Serviciul tehnic sau autoritatea de omologare de tip poate solicita ca orice informații transmise autorităților unui alt stat membru sau Comisiei să fie tratate confidențial.
Serviciul tehnic sau autoritatea de desemnare poate solicita ca orice informații transmise autorităților unui alt stat membru sau Comisiei să fie tratate confidențial.
(Numerotarea din propunerea Comisiei este incorectă; există două alineate numerotate cu „3”.)
Amendamentul 299
Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 3 – paragraful 1
Cel puțin o dată la 30 luni, autoritatea de omologare de tip evaluează dacă fiecare serviciu tehnic aflat în responsabilitatea sa continuă să îndeplinească cerințele stabilite la articolele 72-76, la articolele 84 și 85, precum și în apendicele 2 la anexa V. Această evaluare include o vizită la sediul fiecărui serviciu tehnic de care este responsabilă.
Cel puțin o dată la trei ani, autoritatea de desemnare evaluează dacă fiecare serviciu tehnic aflat în responsabilitatea sa continuă să îndeplinească cerințele stabilite la articolele 72-76, la articolele 84 și 85, precum și în apendicele 2 la anexa V și prezintă o evaluare statului membru responsabil. Această evaluare este efectuată de o echipă de evaluare în comun desemnată în conformitate cu procedura descrisă la articolul 77 alineatele (1) - (4) și include o vizită la sediul fiecărui serviciu tehnic de care este responsabilă.
(Numerotarea din propunerea Comisiei este incorectă; există două alineate numerotate cu „3”.)
Amendamentul 300
Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 3 – paragraful 2
În termen de două luni de la data finalizării prezentei evaluări a serviciului tehnic, statele membre raportează Comisiei și celorlalte state membre cu privire la aceste activități de monitorizare. Aceste rapoarte conțin un rezumat al evaluării care este pus la dispoziția publicului.
Rezultatul revizuirii este comunicat tuturor statelor membre și Comisiei, iar un rezumat al rezultatului este pus la dispoziția publicului. Acesta este discutat în cadrul forumului instituit în temeiul articolului 10.
(Numerotarea din propunerea Comisiei este incorectă; există două alineate numerotate cu „3”.)
Amendamentul 301
Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – paragraful 1
Comisia investighează toate cazurile în care i se atrage atenția asupra unei probleme privind competența unui serviciu tehnic sau continuarea îndeplinirii de către un serviciu tehnic a cerințelor și responsabilităților care îi revin în temeiul prezentului regulament. De asemenea, ea poate începe astfel de investigații din proprie inițiativă.
Comisia, în colaborare cu autoritatea de omologare de tip din statul membru vizat, investighează toate cazurile în care i se atrage atenția asupra unei probleme privind competența unui serviciu tehnic sau continuarea îndeplinirii de către un serviciu tehnic a cerințelor și responsabilităților care îi revin în temeiul prezentului regulament. De asemenea, ea poate începe astfel de investigații din proprie inițiativă.
Amendamentul 302
Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 2
2.  Comisia consultă autoritatea de omologare de tip a statului membru în care este stabilit serviciul tehnic în cadrul anchetei menționate la punctul 1. Autoritatea de omologare de tip a statului membru respectiv furnizează Comisiei, la cerere, toate informațiile relevante legate de performanță și conformitatea serviciului tehnic în cauză cu cerințele privind independența și competența.
(2)  Comisia colaborează cu autoritatea de omologare de tip a statului membru în care este stabilit serviciul tehnic în cadrul anchetei menționate la alineatul (1). Autoritatea de omologare de tip a statului membru respectiv furnizează Comisiei, la cerere, toate informațiile relevante legate de performanță și conformitatea serviciului tehnic în cauză cu cerințele privind independența și competența.
Amendamentul 303
Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 4
4.  Schimbul de informații trebuie coordonat de Forumul menționat la articolul 10.
(4)  Schimbul de informații este coordonat de forumul instituit în temeiul articolului 10.
Amendamentul 304
Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1
1.  În cazul în care desemnarea unui serviciu tehnic se bazează pe acreditare în sensul Regulamentului (CE) nr. 765/2008, statele membre se asigură că organismul național de acreditare care a acreditat un anumit serviciu tehnic este informat de către autoritățile de omologare de tip cu privire la rapoartele referitoare la incidente și la alte informații aferente aspectelor aflate sub controlul serviciului tehnic în cazul în care informațiile pot fi relevante pentru evaluarea performanței serviciului tehnic.
(1)  În cazul în care desemnarea unui serviciu tehnic se bazează și pe acreditare în sensul Regulamentului (CE) nr. 765/2008, statele membre se asigură că organismul național de acreditare care a acreditat un anumit serviciu tehnic este informat de către autoritățile de omologare de tip cu privire la rapoartele referitoare la incidente și la alte informații aferente aspectelor aflate sub controlul serviciului tehnic în cazul în care informațiile pot fi relevante pentru evaluarea performanței serviciului tehnic.
Amendamentul 305
Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 2 – litera a
(a)  permit autorității lor de omologare să observe serviciul tehnic în timpul evaluării conformității;
(a)  permit autorității lor de omologare sau echipei de evaluare în comun, astfel cum s-a descris la articolul 77 alineatul (1), să observe serviciul tehnic în timpul testării pentru omologarea de tip;
Amendamentul 306
Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 2
2.  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 4 alineatul (2), articolul 5 alineatul (2), articolul 10 alineatul (3), articolul 22 alineatul (3), articolul 24 alineatul (3), articolul 25 alineatul (5), articolul 26 alineatul (2), articolul 28 alineatul (5), articolul 29 alineatul (6), articolul 34 alineatul (2), articolul 55 alineatele (2) și (3), articolul 56 alineatul (2), articolul 60 alineatul (3), articolul 65 alineatul (10), articolul 76 alineatul (4) și la articolul 90 alineatul (2) se conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(2)  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 4 alineatul (2), articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (7a), articolul 10 alineatul (3), articolul 22 alineatul (3), articolul 24 alineatul (3), articolul 25 alineatul (5), articolul 26 alineatul (2), articolul 28 alineatul (5), articolul 29 alineatul (6), articolul 33 alineatul (1a), articolul 34 alineatul (2), articolul 60 alineatul (3), articolul 65 alineatul (10), articolul 76 alineatul (4) și la articolul 90 alineatul (2) se conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
Amendamentul 307
Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 3
3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (2), articolul 5 alineatul (2), articolul 10 alineatul (3), articolul 22 alineatul (3), articolul 24 alineatul (3), articolul 25 alineatul (5), articolul 26 alineatul (2), articolul 28 alineatul (5), articolul 29 alineatul (6), articolul 34 alineatul (2), articolul 55 alineatele (2) și (3), articolul 56 alineatul (2), articolul 60 alineatul (3), articolul 65 alineatul (10), articolul 76 alineatul (4) și articolul 90 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte începând din ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară precizată în decizie. Decizia nu afectează validitatea actelor delegate care sunt deja în vigoare.
(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (2), articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (7a), articolul 10 alineatul (3), articolul 22 alineatul (3), articolul 24 alineatul (3), articolul 25 alineatul (5), articolul 26 alineatul (2), articolul 28 alineatul (5), articolul 29 alineatul (6), articolul 33 alineatul (1a), articolul 34 alineatul (2), articolul 60 alineatul (3), articolul 65 alineatul (10), articolul 76 alineatul (4) și articolul 90 alineatul (2) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte începând din ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară precizată în decizie. Decizia nu afectează validitatea actelor delegate care sunt deja în vigoare.
Amendamentul 308
Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 3 a (nou)
(3a)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.
Amendamentul 309
Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 5
5.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (2), articolului 5 alineatul (2), articolului 10 alineatul (3), articolului 22 alineatul (3), articolului 24 alineatul (3), articolului 25 alineatul (5), articolului 26 alineatul (2), articolului 28 alineatul (5), articolului 29 alineatul (6), articolului 34 alineatul (2), articolului 55 alineatele (2) și (3), articolului 56 alineatul (2), articolului 60 alineatul (3), articolului 65 alineatul (10), articolului 76 alineatul (4) și articolului 90 alineatul (2) intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea actului către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
(5)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (2), articolului 5 alineatul (2), articolului 6 alineatul (7a), articolului 10 alineatul (3), articolului 22 alineatul (3), articolului 24 alineatul (3), articolului 25 alineatul (5), articolului 26 alineatul (2), articolului 28 alineatul (5), articolului 29 alineatul (6), articolului 33 alineatul (1a), articolului 34 alineatul (2), articolului 60 alineatul (3), articolului 65 alineatul (10), articolului 76 alineatul (4) și articolului 90 alineatul (2) intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea actului către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înainte de expirarea termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 353
Propunere de regulament
Articolul 89 – titlu
Sancțiuni
Sancțiuni și responsabilități
Amendamentul 310
Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1
1.  Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării de către operatorii economici și serviciile tehnice a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament, în special articolele 11 la 19 și 72 la 76, 84 și 85 și iau toate măsurile necesare pentru a garanta faptul că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și disuasive.
(1)  Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării de către operatorii economici și serviciile tehnice a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament și iau toate măsurile necesare pentru a garanta că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile prevăzute sunt eficace, proporționale și disuasive. În special, sancțiunile sunt proporționale cu numărul vehiculelor neconforme înmatriculate pe piața statului membru în cauză sau cu numărul de sisteme, componente sau unități tehnice separate neconforme puse la dispoziție pe piața statului membru în cauză.
Amendamentul 311
Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 2 – litera a
(a)  falsul în declarații în timpul procedurilor de omologare sau al procedurilor de retragere de pe piață;
(a)  falsul în declarații în timpul procedurilor de omologare sau al procedurilor care conduc la impunerea de măsuri corective sau restrictive în conformitate cu capitolul XI;
Amendamentul 312
Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 2 – litera b
(b)  falsificarea rezultatelor la încercările pentru omologarea de tip;
(b)  falsificarea rezultatelor la încercările pentru omologarea de tip sau privind supravegherea pieței, inclusiv acordarea omologării pe baza unor date incorecte;
Amendamentul 313
Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 2 – litera c a (nouă)
(ca)   îndeplinirea necorespunzătoare de către serviciile tehnice a cerințelor pentru desemnarea lor;
Amendamentul 354
Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 2 – litera c b (nouă)
(cb)   în cazul în care se stabilește, prin intermediul unor încercări sau inspecții în scopuri de conformitate sau al altor mijloace alternative, că vehiculele, componentele, sistemele sau unitățile tehnice separate nu respectă cerințele de omologare de tip prevăzute în prezentul regulament sau în oricare dintre actele de reglementare enumerate în anexa IV sau că omologarea de tip a fost acordată pe baza unor date incorecte.
Amendamentul 314
Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 3 – litera b
(b)  punerea la dispoziție pe piață de vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate care trebuie să facă obiectul omologării, dar nu sunt omologate, sau falsificarea de documente sau marcaje în acest scop.
(b)  punerea la dispoziție pe piață de vehicule, sisteme, componente sau unități tehnice separate care trebuie să facă obiectul omologării, dar nu sunt omologate, sau falsificarea de documente, certificate de conformitate, plăcuțe ale producătorilor sau mărci de omologare în acest scop.
Amendamentul 315
Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 5
5.  Statele membre prezintă anual Comisiei un raport cu privire la sancțiunile pe care le-au impus.
(5)  Statele membre transmit în baza de date online stabilită la articolul 25 o notificare cu privire la sancțiunile pe care le-au impus. Notificările se transmit în termen de o lună de la impunerea sancțiunii.
Amendamentul 355
Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 5 a (nou)
(5a)   În cazul în care se stabilește că vehiculele, componentele, sistemele sau unitățile tehnice separate nu respectă cerințele de omologare de tip prevăzute în prezentul regulament sau în oricare dintre actele de reglementare enumerate în anexa IV, operatorii economici ar trebui să fie răspunzători pentru orice prejudiciu cauzat proprietarilor vehiculelor afectate ca urmare a neconformității sau a unei rechemări.
Amendamentul 316
Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 1 – paragraful 1
În cazul în care în urma verificării conformității de către Comisie menționate la articolul 9 alineatele (1) și (4) sau la articolul 54 alineatul (1) se constată neconformitatea vehiculului, sistemului, componentei, unității tehnice separate cu cerințele stabilite în prezentul regulament, Comisia poate impune amenzi administrative pentru operatorul economic în cauză pentru încălcarea prezentului regulament. Sancțiunile administrative prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare. În special amenzile trebuie să fie proporționale cu numărul vehiculelor neconforme înmatriculate pe piața Uniunii, sau numărul de sisteme, componente sau unități tehnice separate puse la dispoziție pe piața Uniunii.
În cazul în care, în urma verificării conformității de către Comisie menționate la articolul 9 alineatele (1) și (4) sau la articolul 54 alineatul (1) sau de către autoritățile de supraveghere a pieței în conformitate cu articolul 8 alineatul (1), se constată neconformitatea vehiculului, sistemului, componentei, unității tehnice separate cu cerințele stabilite în prezentul regulament, Comisia poate impune amenzi administrative pentru operatorul economic în cauză pentru încălcarea prezentului regulament. Sancțiunile administrative prevăzute sunt eficiente, proporționale și cu efect de descurajare. În special amenzile sunt proporționale cu numărul vehiculelor neconforme înmatriculate pe piața Uniunii, sau numărul de sisteme, componente sau unități tehnice separate puse la dispoziție pe piața Uniunii.
Amendamentul 317
Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 1 – paragraful 2
Amenzile administrative impuse de Comisie nu trebuie să fie în plus față de sancțiunile impuse de statele membre în conformitate cu articolul 89 pentru aceeași încălcare și nu trebuie să depășească 30 000 EUR pentru un vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată.
Amenzile administrative impuse de Comisie nu sunt în plus față de sancțiunile impuse de statele membre în conformitate cu articolul 89 pentru aceeași încălcare.
Amenzile administrative impuse de Comisie nu depășesc 30 000 EUR pentru un vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată.
Amendamentul 318
Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)
3a.   La articolul 5, se adaugă următoarele paragrafe după alineatul (2) litera (c):
„Producătorii care doresc obținerea omologării UE de tip pentru un vehicul care folosește BES, AES sau dispozitive de manipulare, astfel cum sunt definite în prezentul regulament sau în Regulamentul (UE) 2016/646, furnizează autorității de omologare de tip toate informațiile, inclusiv justificările tehnice, solicitate în mod rezonabil de către autoritatea de omologare de tip pentru a o ajuta să stabilească dacă BES sau AES este un dispozitiv de manipulare și dacă este aplicabilă o derogare de la interdicția utilizării de dispozitive de manipulare, în temeiul prezentului articol.
Autoritatea de omologare nu acordă omologarea UE de tip până la finalizarea evaluării și până la stabilirea faptului că tipul de vehicul nu este echipat cu un dispozitiv de manipulare interzis în conformitate cu prezentul articol și cu Regulamentul (CE) nr. 692/2008.”
Amendamentul 345
Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 11 a – alineatul 1 – litera b a (nouă)
(ba)   consumul de combustibil și valorile CO2 stabilite în condiții reale de conducere sunt puse la dispoziția publicului.
Amendamentul 346
Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 1 – punctul 6 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 715/2007
Articolul 14 a (nou)
6a.   Se introduce următorul articol 14a:
„Articolul 14a
Reexaminarea
Comisia reexaminează limitele de emisii stabilite în anexa I, în vederea îmbunătățirii calității aerului din Uniune și a respectării limitelor de calitate a aerului înconjurător în Uniune, precum și a nivelurilor recomandate de OMS, și prezintă propuneri, după caz, pentru noile limite de emisii Euro7 neutre din punct de vedere tehnologic aplicabile până în 2025 pentru toate vehiculele M1 și N1 introduse pe piața din Uniune.”
Amendamentul 319
Propunere de regulament
Anexa XII – punctul 1 – a doua coloană
Unități
Unități
1 000
1500
0
0
1 000
1 500
0
1 500
0
0
0
0
Amendamentul 320
Propunere de regulament
Anexa XII – punctul 2 – a doua coloană
Unități
Unități
100
250
250
250
500 până la 31 octombrie 2016
500 până la 31 octombrie 2016
250 de la 1 noiembrie 2016
250 de la 1 noiembrie 2016
250
250
500
500
250
250
Amendamentul 321
Propunere de regulament
Anexa XIII – partea I – tabel

Textul propus de Comisie

Nr.  crt.

Descrierea rubricii

Cerințe de performanță

Procedura de încercare

Cerințe de marcare

Cerințe de ambalare

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Amendamentul

Nr.  crt.

Descrierea rubricii

Cerințe de performanță

Procedura de încercare

Cerințe de marcare

Cerințe de ambalare

1

Catalizatori ai gazelor de eșapament și substraturile acestora

Emisii de NOx

Standarde EURO

Tip și versiune de vehicul

 

2

Turbocompresoare

Emisii de CO2 și NOx

Standarde EURO

Tip și versiune de vehicul

 

3

Sisteme compresoare pentru amestecul combustibil/aer, altele decât turbocompresoarele

Emisii de CO2 și NOx

Standarde EURO

Tip și versiune de vehicul

 

4

Filtre de particule diesel

Particule în suspensie (PM)

Standarde EURO

Tip și versiune de vehicul

 

Amendamentul 322
Propunere de regulament
Anexa XVIII – punctul 2 – teza introductivă
2.  Accesul la informațiile referitoare la sistemele OBD ale vehiculelor și la repararea și întreținerea vehiculelor
(Nu privește versiunea în limba română.)
Amendamentul 323
Propunere de regulament
Anexa XVIII – punctul 2 – subpunctul 2.8
2.8.  În ceea ce privește vehiculele din categoriile care sunt incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului nr. 595/2009/CE în sensul punctului 2.6.2., atunci când producătorii folosesc instrumente de diagnosticare și încercare în conformitate cu standardele ISO 22900 – Interfețe de comunicare modulare pentru vehicule (MVCI) – și ISO 22901 – Schimburi deschise de date pentru diagnosticare (ODX) în rețelele lor proprii de franciză –, fișierele ODX trebuie să fie accesibile operatorilor independenți, pe site-ul web al producătorului.
2.8.  În sensul punctului 2.6.2., atunci când producătorii folosesc instrumente de diagnosticare și încercare în conformitate cu standardele ISO 22900 – Interfețe de comunicare modulare pentru vehicule (MVCI) – și ISO 22901 – Schimburi deschise de date pentru diagnosticare (ODX) în rețelele lor proprii de franciză –, fișierele ODX sunt accesibile operatorilor independenți, pe site-ul web al producătorului.
Amendamentul 324
Propunere de regulament
Anexa XVIII – punctul 2 – subpunctul 2.8 a (nou)
2.8  a. În scopul realizării OBD-urilor, diagnosticării, reparării și întreținerii vehiculelor, fluxul direct de date referitoare la vehicul este pus la dispoziție prin intermediul portului serial de pe conectorul standardizat pentru transmisia de date specificat la punctul 6.5.1.4 din apendicele 1 din anexa 11 la Regulamentul nr. 83 al CEE-ONU și în secțiunea 4.7.3 din anexa 9B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU.
Amendamentul 325
Propunere de regulament
Anexa XVIII – punctul 6 – subpunctul 6.1 – paragraful 3
Informațiile privind toate piesele vehiculului, cu care vehiculul, astfel cum este identificat prin numărul de identificare al vehiculului (VIN) și prin orice alte criterii suplimentare, cum ar fi ampatamentul, puterea motorului, tipul de finisaj sau opțiunile cu care este echipat din fabrică și care pot fi înlocuite cu piese de schimb puse la dispoziție de către producătorul vehiculului reparatorilor sau distribuitorilor lui autorizați sau unor părți terțe prin intermediul unei referințe la un număr de piesă originală, sunt puse la dispoziție într-o bază de date ușor accesibilă operatorilor independenți.
Informațiile privind toate piesele vehiculului, cu care vehiculul, astfel cum este identificat prin numărul de identificare al vehiculului (VIN) și prin orice alte criterii suplimentare, cum ar fi ampatamentul, puterea motorului, tipul de finisaj sau opțiunile cu care este echipat din fabrică și care pot fi înlocuite cu piese de schimb puse la dispoziție de către producătorul vehiculului reparatorilor sau distribuitorilor lui autorizați sau unor părți terțe prin intermediul unei referințe la un număr de piesă originală, sunt puse la dispoziție, sub formă de seturi de date care pot fi citite automat și prelucrate electronic, într-o bază de date accesibilă operatorilor independenți.
Amendamentul 326
Propunere de regulament
Anexa XVIII – punctul 6 – subpunctul 6.3
6.3.  Forumul privind accesul la informațiile referitoare la vehicule, menționat la articolul 70, trebuie să specifice parametrii legați de îndeplinirea cerințelor respective în conformitate cu tehnologia cea mai avansată. Operatorul independent este agreat și autorizat în acest scop pe baza documentelor care demonstrează că desfășoară o activitate economică legală și că nu a fost condamnat penal.
6.3.  Forumul privind accesul la informațiile referitoare la vehicule, menționat la articolul 70, specifică parametrii legați de îndeplinirea cerințelor respective în conformitate cu tehnologia cea mai avansată. Operatorul independent este agreat și autorizat în acest scop pe baza documentelor care demonstrează că desfășoară o activitate economică legală și că nu a fost condamnat pentru fapte penale relevante.
Amendamentul 327
Propunere de regulament
Anexa XVIII – punctul 6 – subpunctul 6.4
6.4.  În ceea ce privește vehiculele care sunt incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 595/2009, reprogramarea unităților de comandă se efectuează în conformitate cu ISO 22900-2, SAE J2534 sau TMC RP1210B, folosind echipamente care nu fac obiectul unor drepturi de proprietate intelectuală. În cazul sistemelor de informații și divertisment (infotainment), cum ar fi sistemele de navigație, telefoanele, se pot utiliza, de asemenea, interfețe de tip ethernet, prin cablu în serie sau rețea locală (LAN), precum și alte suporturi, cum ar fi compact-discuri (CD-uri), discuri versatile digitale (DVD-uri) sau dispozitive cu memorie în stare solidă, însă cu condiția să nu fie necesară utilizarea unui software de comunicare (de exemplu, drivere sau plug-in-uri) și nici a unui echipament care face obiectul unor drepturi de proprietate intelectuală. Pentru validarea compatibilității aplicației specifice a producătorului cu interfețele de comunicare ale vehiculului (VCI) conforme cu standardul ISO 22900-2, SAE J2534 sau TMC RP1210B, producătorul va trebui să ofere fie validarea unor VCI care au fost dezvoltate în mod independent, fie informațiile și, sub formă de împrumut, orice hardware special de care are nevoie producătorul de VCI pentru a realiza el însuși această validare. Condițiile prevăzute la articolul 67 alineatul (1) se aplică taxelor pentru această validare sau pentru informații și pentru hardware.
6.4.  Reprogramarea unităților de comandă se efectuează în conformitate cu ISO 22900-2, SAE J2534 sau TMC RP1210, folosind echipamente care nu fac obiectul unor drepturi de proprietate intelectuală.
În cazul în care reprogramarea sau diagnosticarea se realizează cu ajutorul DoIP ISO 13400, aceasta îndeplinește cerințele standardelor menționate la primul paragraf.
În cazul în care producătorii de vehicule utilizează protocoale de comunicare suplimentare proprii, atunci aceste specificații de protocol sunt puse la dispoziția operatorilor independenți.
Pentru validarea compatibilității aplicației specifice a producătorului cu interfețele de comunicare ale vehiculului (VCI) conforme cu standardul ISO 22900-2, SAE J2534 sau TMC RP1210, în termen de șase luni de la acordarea omologării de tip, producătorul oferă validarea unor VCI care au fost dezvoltate în mod independent și a mediului de încercare, inclusiv informațiile privind specificațiile protocolului de comunicare și împrumutul oricărui hardware special de care are nevoie producătorul de VCI pentru a realiza el însuși această validare. Condițiile prevăzute la articolul 67 alineatul (1) se aplică taxelor pentru această validare sau pentru informații și pentru hardware.
Respectarea corespunzătoare a conformității trebuie să fie asigurată fie prin mandatarea CEN pentru a elabora standarde de conformitate adecvate, fie prin utilizarea celor existente, cum ar fi SAE J2534-3.
Condițiile prevăzute la articolul 67 alineatul (1) se aplică taxelor pentru această validare sau pentru informații și pentru hardware.
Amendamentul 328
Propunere de regulament
Anexa XVIII – punctul 6 – subpunctul 6.8 a (nou)
6.8a.   În eventualitatea în care informațiile privind sistemele OBD, repararea și întreținerea vehiculelor disponibile pe pagina de internet a unui producător nu includ detalii specifice relevante pentru a permite proiectarea și fabricarea corespunzătoare a sistemelor de reabilitare a carburanților alternativi, orice producător de sisteme de reabilitare a carburanților alternativi poate obține informațiile cerute la secțiunile 1, 3 și 4 din documentul de informare prevăzut în anexa I contactând direct producătorul cu o cerere în acest sens. Datele de contact pentru acest scop sunt indicate clar pe pagina de internet a producătorului, iar informațiile sunt puse la dispoziție în termen de 30 de zile. Astfel de informații trebuie furnizate doar pentru sistemele de reabilitare a carburanților alternativi care fac obiectul Regulamentului nr. 115 al CEE-ONU sau pentru componentele de reabilitare a carburanților alternativi care reprezintă o parte a sistemelor care fac obiectul Regulamentului nr. 115 al CEE-ONU și trebuie oferite doar ca răspuns la o cerere în care este menționată clar specificația exactă a modelului de vehicul pentru care sunt necesare informațiile și care confirmă în mod specific că informațiile sunt necesare pentru dezvoltarea de sisteme sau componente de reabilitare a carburanților alternativi care intră sub incidența Regulamentului nr. 115 al CEE-ONU.
Amendamentul 329
Propunere de regulament
Anexa XVIII – punctul 7 a (nou)
7a.   Producătorii de vehicule pun la dispoziție prin intermediul unui serviciu web sau sub formă de descărcare un set de date electronic conținând toate numerele de identificare a vehiculelor (sau un subset solicitat) și specificațiile individuale aferente și caracteristicile de dotare care au fost integrate inițial în vehicul.
Amendamentul 330
Propunere de regulament
Anexa XVIII – punctul 7 b (nou)
7b.   Dispoziții privind siguranța sistemului electronic
7b.1.   Orice vehicul echipat cu un calculator de control al emisiilor este dotat cu funcțiuni care să împiedice orice modificare, în afara celor operate cu aprobarea producătorului. Producătorul aprobă modificări numai în situația în care acestea sunt necesare pentru diagnosticarea, întreținerea, revizia tehnică, adaptarea sau repararea vehiculului. Codurile informatice sau parametrii de exploatare reprogramabili nu permit utilizarea neautorizată și asigură un nivel de protecție cel puțin la fel de bun ca dispozițiile din ISO 15031-7 din 15 martie 2001 (SAE J2186 din octombrie 1996). Toate cipurile de memorie amovibile care servesc la etalonarea sistemului sunt încastrate, închise într-o incintă sigilată sau protejate prin algoritmi electronici și nu pot fi înlocuite fără instrumente și proceduri speciale. Doar caracteristicile asociate direct cu etalonarea emisiilor sau prevenirea furturilor de vehicule pot fi protejate astfel.
7b.2.   Parametrii de funcționare ai motorului codați cu ajutorul calculatorului nu pot fi modificați fără ajutorul instrumentelor și procedurilor speciale [de exemplu, componentele calculatorului trebuie să fie sudate sau turnate, iar incinta trebuie să fie sigilată (sau sudată)].
7b.3.   În cazul unui motor cu aprindere prin compresie echipat cu o pompă de injecție mecanică, producătorii iau măsurile necesare pentru a proteja reglajul maxim al debitului de injecție împotriva oricărui acces neautorizat în timp ce vehiculul este în funcțiune.
7b.4.   Producătorii pot solicita autorității de omologare de tip scutirea de una dintre obligațiile menționate la secțiunea 8 pentru vehiculele pentru care o astfel de protecție nu pare a fi necesară. Criteriile pe baza cărora autoritatea de omologare evaluează luarea unei decizii privind scutirea includ disponibilitatea actuală a microprocesoarelor de control al performanțelor, capacitatea de înalte performanțe ale vehiculului și volumul său probabil de vânzare.
7b.5.   Producătorii care utilizează sisteme cu coduri informatice programabile (de exemplu, de tip EEPROM: memorie programabilă numai pentru citit, cu ștergere electrică) trebuie să împiedice reprogramarea neautorizată. Ei adoptă tehnici evoluate de protecție împotriva manipulărilor abuzive și funcțiuni de protecție împotriva scrierii, care fac indispensabil accesul electronic la un calculator extern administrat de producător, la care au acces și operatorii independenți, folosind protecția prevăzută la secțiunea 6.2 și la punctul 6.4. Autoritatea de omologare aprobă metode care asigură un nivel adecvat de protecție împotriva manipulărilor abuzive.
Amendamentul 331
Propunere de regulament
Anexa XVIII – apendicele 2 – punctul 3.1.1
3.1.1.  orice sistem de informații de protocol suplimentar necesar pentru a permite diagnosticarea completă, în plus față de standardele prezentate la punctul 4.7.3 din anexa 9B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU, inclusiv orice informație suplimentară despre protocoale pentru hardware sau software, identificarea parametrilor, funcțiile de transfer, cerințele de menținere activă („keep alive”) sau condițiile de abatere;
3.1.1.  orice sistem de informații de protocol suplimentar necesar pentru a permite diagnosticarea completă, în plus față de standardele prezentate la punctul 4.7.3 din anexa 9B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU și la punctul 6.5.1.4 din anexa 11 la Regulamentul nr. 83 al CEE-ONU, inclusiv orice informație suplimentară despre protocoale pentru hardware sau software, identificarea parametrilor, funcțiile de transfer, cerințele de menținere activă („keep alive”) sau condițiile de abatere;
Amendamentul 332
Propunere de regulament
Anexa XVIII – apendicele 2 – punctul 3.1.2
3.1.2.  detalii despre modul în care se obțin și se interpretează toate codurile de avarie care nu sunt în conformitate cu standardele prezentate la punctul 4.7.3 din anexa 9B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU;
3.1.2.  detalii despre modul în care se obțin și se interpretează toate codurile de avarie care nu sunt în conformitate cu standardele prezentate la punctul 4.7.3 din anexa 9B la Regulamentul nr. 49 al CEE-ONU și la punctul 6.5.1.4 din anexa 11 la Regulamentul nr. 83 al CEE-ONU;

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0048/2017).


Uleiul de palmier și defrișarea pădurilor tropicale
PDF 483kWORD 71k
Rezoluţia Parlamentului European din 4 aprilie 2017 referitoare la uleiul de palmier și defrișarea pădurilor tropicale (2016/2222(INI))
P8_TA(2017)0098A8-0066/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite (ODD) pentru perioada 2015-2030,

–  având în vedere Acordul de la Paris încheiat în cadrul celei de a 21-a Conferințe a părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (COP 21),

–  având în vedere raportul tehnic al Comisiei intitulat „Impactul consumului UE asupra despăduririlor” (2013-063)(1),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 17 octombrie 2008 intitulată „Abordarea problemelor legate de defrișări și de degradarea pădurilor pentru a combate schimbările climatice și reducerea biodiversității” (COM(2008)0645),

–  având în vedere Declarația de la Amsterdam din 7 decembrie 2015 întitulată „Către eliminarea defrișărilor din lanțul de distribuție a produselor agricole în țările europene”, care susține un lanț de aprovizionare cu ulei de palmier pe deplin durabil și stoparea defrișărilor ilegale până în 2020,

–  având în vedere promisiunea celor cinci state membre și semnatare ale Declarației de la Amsterdam (Danemarca, Germania, Franța, Regatul Unit și Țările de Jos) privind acordarea unui ajutor guvernamental pentru mecanismul menit să facă industria uleiului de palmier 100 % sustenabilă până în 2020,

–  având în vedere Strategia europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon din iulie 2016 și propunerea Comisiei din 30 noiembrie 2016 de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) (COM(2016)0767),

–  având în vedere studiul comandat și finanțat de Comisie la 4 octombrie 2016 intitulat „Impactul biocombustibililor consumați în UE asupra destinației terenurilor: Cuantificarea impacturilor asupra terenurilor și emisiilor de gaze cu efect de seră”;

–  având în vedere raportul „Globiom: baza politicii post-2020 privind biocombustibilii”,

–  având în vedere Raportul special nr. 18/2016 al Curții de Conturi Europene intitulat „Sistemul UE de certificare a biocarburanților durabili”,

–  având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind diversitatea biologică (CBD),

–  având în vedere Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES),

–  având în vedere Protocolul de la Nagoya referitor la accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică , care a fost adoptat la 29 octombrie 2010 la Nagoya, Japonia, și a intrat în vigoare la 12 octombrie 2014;

–  având în vedere Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2020 și evaluarea la jumătatea perioadei aferentă(2);

–  având în vedere Rezoluția sa din 2 februarie 2016 referitoare la evaluarea la jumătatea perioadei a Strategiei UE în domeniul biodiversității(3);

–  având în vedere Congresul mondial pentru conservarea naturii al Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (UICN) organizat în Hawai în 2016 și propunerea sa 066 privind atenuarea impactului extinderii industriei uleiului de palmier și al activităților din domeniu asupra biodiversității,

–  având în vedere Declarația Națiunilor Unite privind drepturile popoarelor indigene (UNDRIP),

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru dezvoltare, avizul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0066/2017),

A.  întrucât Uniunea Europeană a ratificat Acordul de la Paris și ar trebui să joace un rol crucial în îndeplinirea obiectivelor stabilite în domeniile ce privesc combaterea schimbărilor climatice și asigurarea protecției mediului și a dezvoltării durabile;

B.  întrucât UE a avut un rol decisiv în stabilirea de obiective de dezvoltare durabilă care sunt strâns legate de problema uleiului de palmier (ODD 2, 3, 6, 14, 16, 17 și, în special, 12, 13 și 15);

C.  întrucât UE și-a luat angajamentul, în temeiul Agendei pentru 2030 privind dezvoltarea durabilă, de a promova punerea în practică a unei gestionări sustenabile a tuturor tipurilor de păduri, de a opri defrișarea, de a reface pădurile afectate și de a crește în mod substanțial împădurirea și reîmpădurirea la nivel mondial până în 2020; întrucât UE și-a luat de asemenea angajamentul, în temeiul Agendei pentru 2030, de a asigura aplicarea unor modele de consum și producție sustenabile, de a încuraja companiile să adopte practici sustenabile și să integreze informațiile privind sustenabilitatea în ciclul lor de raportare, precum și de a promova practicile sustenabile de achiziții publice, în conformitate cu politicile naționale și cu prioritățile globale până în 2020;

D.  întrucât există multe cauze ale defrișării la nivel mondial, printre care se numără și producția unor produse agricole precum soia, carnea de vită, porumbul și uleiul de palmier;

E.  întrucât aproape jumătate (49 %) din totalul defrișărilor pădurilor tropicale recente sunt rezultatul unor defrișări ilegale în favoarea agriculturii comerciale, iar aceste distrugeri sunt determinate de cererea de peste mări de produse agricole precum uleiul de palmier, carnea de vită, soia și produsele lemnoase; întrucât se estimează că prin conversia ilegală a pădurilor tropicale în favoarea agriculturii comerciale se produc 1,47 de gigatone de carbon pe an — echivalentul a 25 % din emisiile anuale ale UE datorate combustibililor fosili(4);

F.  întrucât incendiile forestiere din 2015 din Indonezia și Borneo au fost cele mai grave evenimente de acest tip observate în aproape două decenii și întrucât ele au apărut ca urmare a schimbărilor climatice, a schimbărilor legate de utilizarea terenurilor și a defrișărilor; întrucât condițiile meteo extrem de uscate din regiunile în cauză vor deveni, probabil, mai comune în viitor, cu excepția cazului în care se iau măsuri concertate pentru a preîntâmpina incendiile;

G.  întrucât incendiile forestiere din Indonezia și Borneo au expus 69 de milioane de oameni unei poluări nesănătoase a aerului și sunt cauza a mii de decese premature;

H.  întrucât, de regulă, incendiile din Indonezia sunt rezultatul defrișării unor terenuri pentru plantațiile de palmieri pentru ulei și alte activități agricole; întrucât 52 % din incendiile care au avut loc în Indonezia în 2015 s-au petrecut în turbăriile bogate în carbon, transformând Indonezia într-unul dintre principalii responsabili de încălzirea globală pe planetă(5);

I.  întrucât lipsa unor hărți precise a terenurilor concesionate pentru producția de ulei de palmier și a unor registre publice ale terenurilor în multe țări producătoare îngreunează stabilirea responsabilității pentru incendiile forestiere;

J.  întrucât, în temeiul Declarației de la New York privind pădurile, UE a fost de acord să „contribuie la îndeplinirea obiectivului sectorului privat de oprire a defrișărilor datorate producției de produse agricole precum uleiul de palmier, soia, hârtie și produse din carne de vită până în 2020 cel târziu, recunoscând că anumite întreprinderi au scopuri mai ambițioase”;

K.  întrucât, în 2008, UE și-a asumat angajamentul de a reduce defrișările cu cel puțin 50 % până în 2020 și de a opri diminuarea globală a suprafețelor împădurite până în 2030;

L.  întrucât ecosistemele tropicale prețioase, care acoperă doar 7 % din suprafața Terrei, sunt supuse unei presiuni crescânde provocate de defrișări; întrucât înființarea de plantații de palmieri pentru ulei determină incendii forestiere masive, secarea râurilor, eroziunea solului, drenarea turbăriilor, poluarea căilor navigabile și distrugerea generală a biodiversității, lucru care conduce, la rândul său, la pierderea multor servicii ecosistemice și are un impact major asupra climei, a conservării resurselor naturale și a conservării mediului global pentru generațiile prezente și viitoare;

M.  întrucât consumul de ulei de palmier și de produse prelucrate derivate din acesta are un rol important în impactul consumului din UE asupra defrișărilor la nivel mondial;

N.  întrucât cererea de uleiuri vegetale în general va crește(6), iar, potrivit estimărilor, cererea de ulei de palmier se va dubla până în 2050(7); întrucât, din anii ’70 până acum, 90 % din creșterea producției de palmieri pentru ulei este concentrată în Indonezia și Malaysia; întrucât, în plus, cultivarea palmierilor pentru ulei câștigă în importanță și în alte țări din Asia, precum și din Africa și America Latină, unde se introduc în mod constant noi plantații, iar cele existente sunt extinse, o situație care va afecta mediul într-o măsură și mai mare; ia act, totuși, de faptul că pentru înlocuirea uleiului de palmier cu alte uleiuri vegetale sunt necesare suprafețe de teren mai mari;

O.  întrucât utilizarea masivă a uleiului de palmier se datorează în principal costurilor reduse ale acestui produs, posibile ca urmare a creșterii numărului plantațiilor de palmieri pentru ulei create pe suprafețele despădurite; întrucât utilizarea uleiului de palmier în industria alimentară reprezintă răspunsul la un model de producție și de consum în masă nesustenabil, care se opune utilizării și promovării ingredientelor și produselor ecologice, de calitate și care nu implică transport;

P.  întrucât uleiul de palmier este din ce în ce mai des folosit ca biocombustibil și în alimentele prelucrate, aproximativ 50 % din produsele ambalate conținând, în prezent, ulei de palmier;

Q.  întrucât unele întreprinderi care comercializează uleiul de palmier nu prezintă dovezi irefutabile că uleiul de palmier din lanțul lor de aprovizionare nu este legat de defrișări, de drenarea turbăriilor sau de poluarea mediului și că acesta a fost produs prin respectarea deplină a drepturilor fundamentale ale omului și a unor standarde sociale adecvate;

R.  întrucât, în temeiul celui de Al șaptelea program de acțiune pentru mediu (PAM), Comisia are obligația de a evalua impactul asupra mediului, într-un context global, al consumului de produse alimentare și nealimentare din Uniune și, dacă e cazul, de a elabora propuneri de politici care să vizeze abordarea rezultatelor acestor evaluări și să ia în calcul dezvoltarea unui plan de acțiune al Uniunii privind defrișarea și degradarea pădurilor;

S.  întrucât Comisia preconizează studii privind defrișarea și uleiul de palmier;

T.  întrucât nu se cunoaște volumul emisiilor totale de gaze cu efect de seră datorate schimbării utilizării terenurilor din cauza uleiului de palmier; întrucât trebuie îmbunătățite evaluările științifice în acest sens;

U.  întrucât, în țările producătoare, nu există date fiabile referitoare la suprafața de teren alocată cultivării autorizate sau neautorizate a palmierilor pentru ulei; întrucât acest obstacol subminează, de la bun început, măsurile luate pentru a atesta sustenabilitatea uleiului de palmier;

V.  întrucât, în 2014, sectorul energiei a fost răspunzător pentru 60 % din importurile de ulei de palmier din UE, 46 % din uleiul de palmier importat fiind utilizat drept carburant pentru transporturi (de șase ori mai mult decât în 2010) și 15 % pentru producerea energiei electrice și a energiei termice;

W.  întrucât se estimează că, până în 2020, suprafața terenurilor care vor fi transformate la nivel mondial pentru producția de ulei de palmier destinată biomotorinei va fi de 1 milion de hectare, din care 0,57 milioane de hectare vor fi păduri primare din Asia de Sud-Est(8);

X.  întrucât schimbările totale ale destinației date terenurilor determinate de mandatul 2020 privind consumul de biocombustibil în UE se ridică la 8,8 milioane de hectare, din care 2,1 milioane de hectare sunt transformate în Asia de Sud-Est din cauza presiunii exercitate de extinderea plantațiilor de palmieri pentru ulei, jumătate din acestea având loc în defavoarea pădurilor tropicale și a turbăriilor;

Y.  întrucât defrișarea pădurilor tropicale distruge habitatele naturale a mai mult de jumătate din speciile de animale din lume și peste două treimi din speciile de plante și pune în pericol supraviețuirea acestora; întrucât pădurile tropicale sunt habitatul unora dintre cele mai rare și adesea endemice specii, care sunt incluse pe lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (UICN) a speciilor critic periclitate în cazul cărora se observă, se estimează, se deduce sau se suspectează că populația s-a redus cu peste 80 % în ultimii 10 ani sau în perioada de viață a 3 generații; întrucât consumatorii UE ar trebui să fie mai bine informați cu privire la eforturile depuse pentru a proteja aceste specii de plante și de animale;

Z.  întrucât multe investigații au descoperit abuzuri la scară largă legate de drepturile fundamentale ale omului în contextul creării și funcționării plantațiilor de palmieri pentru ulei în multe țări, inclusiv evacuări forțate, acte de violență armată, muncă în rândul copiilor, servitute pentru datorii sau discriminarea comunităților indigene;

AA.  întrucât există o serie de relatări foarte îngrijorătoare(9) potrivit cărora o parte substanțială din producția mondială de ulei de palmier se realizează prin încălcarea drepturilor fundamentale ale omului și a standardelor sociale adecvate, iar cazurile de muncă în rândul copiilor sunt frecvente și există multe conflicte funciare între comunitățile locale și indigene și deținătorii de concesiuni legate de uleiul de palmier,

Considerații generale

1.  reamintește faptul că agricultura sustenabilă, securitatea alimentară și gestionarea durabilă a pădurilor sunt obiectivele principale ale ODD;

2.  reamintește că pădurile sunt esențiale pentru adaptarea la schimbările climatice și pentru atenuarea acestora;

3.  ia act de complexitatea factorilor care determină defrișările globale, cum ar fi terenurile defrișate pentru animale sau culturi arabile, în special pentru producerea furajelor din soia pentru animalele din UE, precum și uleiul de palmier, extinderea urbană, exploatarea forestieră intensivă și alte activități agricole;

4.  remarcă faptul că 73 % din despăduririle realizate la nivel mondial sunt cauzate de defrișarea terenurilor pentru produse agricole de bază, iar 40 % din toate despăduririle sunt cauzate de conversia la plantații de monoculturi de palmier la scară largă(10);

5.  remarcă faptul că exploatațiile de palmieri pentru ulei nu sunt singura cauză a defrișărilor, extinderea activităților de exploatare forestieră ilegale și presiunile demografice fiind, de asemenea, răspunzătoare pentru existența acestei probleme;

6.  remarcă faptul că alte uleiuri din plante produse din boabe de soia, semințe de rapiță și alte culturi au o amprentă mai mare asupra mediului și implică folosirea unor suprafețe mult mai mari de terenuri decât uleiul de palmier; menționează că alte culturi destinate producției de ulei implică în mod normal utilizarea mai intensă a pesticidelor și îngrășămintelor;

7.  constată cu îngrijorare că, la nivel global, cursa pentru dobândirea de terenuri este determinată de creșterea cererii mondiale de biocarburanți și de materii prime și de specula cu terenuri și cu produse agricole de bază;

8.  reamintește că UE este un importator major de produse rezultate din defrișări, ceea ce are un impact devastator asupra biodiversității;

9.  remarcă că aproape un sfert (ca valoare) din toate produsele agricole de bază provenite din defrișarea ilegală comercializate în cadrul comerțului internațional sunt destinate UE, inclusiv 27 % din toate produsele din soia, 18 % din toate produsele din ulei de palmier, 15 % din toate produsele din carne de vită și 31 % din toate produsele din piele(11);

10.  subliniază că, pentru a combate în mod eficient defrișările legate de consumul de produse agricole de bază, acțiunile UE ar trebui să ia în calcul nu numai producția de ulei de palmier, ci și toate aceste importuri de produse agricole;

11.  reamintește că Malaysia și Indonezia sunt principalii producători de ulei de palmier, cu o producție estimată de 85-90 % din producția mondială, și salută faptul că suprafețele de păduri virgine din Malaysia au crescut din 1990, dar este în continuare preocupat de faptul că nivelurile actuale de defrișare din Indonezia înregistrează o pierdere totală de -0,5 % odată la cinci ani;

12.  reamintește că Indonezia a devenit recent al treilea cel mai mare poluator cu CO2 din lume și se confruntă cu un declin al biodiversității, diverse specii de animale sălbatice amenințate fiind pe cale de dispariție;

13.  reamintește că uleiul de palmier reprezintă aproximativ 40 % din comerțul mondial cu toate uleiurile vegetale și că UE, cu aproximativ 7 milioane de tone pe an, este al doilea importator la nivel mondial;

14.  este alarmat de faptul că aproximativ jumătate din suprafețele împădurite defrișate în mod ilegal sunt utilizate pentru producția de ulei de palmier pentru piața UE;

15.  ia act de faptul că uleiul de palmier este utilizat ca ingredient și/sau substitut în industria agroalimentară datorită productivității și proprietăților sale chimice, de exemplu din cauza ușurinței cu care este stocat, a punctului de topire și a prețului mai mic ca materie primă;

16.  constată, de asemenea, că turtele din sâmburi de fructe de palmier sunt folosite în UE ca hrană pentru animale, în special pentru îngrășarea vitelor de lapte și carne;

17.  subliniază, în acest context, că standardele sociale, sanitare și de mediu sunt mai stricte în UE;

18.  este pe deplin conștient de complexitatea problemei legate de uleiul de palmier și subliniază importanța de a dezvolta o soluție globală bazată pe responsabilitatea colectivă a mai multor actori; recomandă cu tărie respectarea acestui principiu de către toate părțile implicate în lanțul său de aprovizionare, inclusiv: UE și alte organizații internaționale, statele membre, instituțiile financiare, guvernele țărilor producătoare, populațiile indigene și comunitățile locale, întreprinderile naționale și multinaționale implicate în procesul de producție, distribuție și prelucrare a uleiului de palmier, asociațiile de consumatori și ONG-urile este convins, de asemenea, că toți acești actori trebuie să joace un rol prin coordonarea eforturilor pe care le depun pentru soluționarea numeroaselor probleme legate de producția și consumul nesustenabile de ulei de palmier;

19.  subliniază existența unei responsabilități globale comune pentru obținerea unei producții de ulei de palmier sustenabile, subliniind, de asemenea, rolul important al industriei alimentare pentru a găsi alternative produse în mod sustenabil;

20.  subliniază că o serie de producători, comercianți, vânzători cu amănuntul și alți intermediari de mărfuri din lanțul de aprovizionare, inclusiv o serie de întreprinderi din Europa, și-au luat angajamentul de a desfășura activități de producție și comerț de mărfuri care să nu implice niciun demers de defrișare sau de transformare a turbăriilor bogate în carbon, dar care să respecte drepturile omului, transparența, trasabilitatea, verificarea părților terțe și practicile de gestionare responsabilă;

21.  recunoaște că demersul de conservare a pădurilor tropicale și biodiversitatea la nivel mondial au un rol extrem de important pentru viitorul planetei și al umanității, dar subliniază că eforturile de conservare ar trebui să fie combinate cu instrumente ale politicii de dezvoltare rurală pentru a preveni sărăcia și a promova ocuparea forței de muncă în rândul comunităților de mici fermieri din zona în cauză;

22.  consideră că eforturile de oprire a defrișărilor trebuie să includă consolidarea capacității locale, asistența tehnologică și schimbul de cele mai bune practici între comunități, precum și sprijinul acordat micilor agricultori pentru a utiliza în cel mai eficient mod terenurile lor cultivate existente, fără a recurge la alte conversii forestiere; subliniază, în acest context, potențialul solid al practicilor agroecologice de dezvoltare la maximum a funcțiilor ecosistemice prin tehnici mixte de plantare, de agrosilvicultură și permacultură de mare diversitate, evitând dependența de mijloacele de producție sau de monoculturi;

23.  ia act de faptul că cultivarea de palmieri pentru ulei poate avea contribuții pozitive la dezvoltarea economică a țărilor și poate oferi oportunități economice viabile agricultorilor, cu condiția ca acest lucru să se desfășoare de o manieră responsabilă și sustenabilă și să se stabilească condiții stricte privind cultivarea sustenabilă;

24.  ia act de existența unor tipuri diferite de sisteme de certificare voluntară, inclusiv RSPO, ISPO și MSPO, și salută rolul pe care-l joacă în promovarea cultivării sustenabile a uleiului de palmier; remarcă, totuși, că criteriile de sustenabilitate ale acestor norme fac obiectul unor critici în special cu privire la integritatea ecologică și socială; subliniază că existența unor sisteme diferite produce confuzie în rândul consumatorilor și că obiectivul final ar trebui să fie dezvoltarea unui sistem unic de certificare, lucru care ar crește vizibilitatea uleiului de palmier produs în mod sustenabil pentru consumatori; solicită Comisiei să asigure că un asemenea sistem de certificare va garanta că pe piața UE poate pătrunde doar ulei de palmier produs sustenabil;

25.  observă că și partenerii noștri din afara UE trebuie să fie ajutați să devină mai conștienți de rolul ce le revine pentru a aborda chestiunile ce țin de sustenabilitate și despădurire, inclusiv în practicile lor de aprovizionare;

Recomandări

26.  invită Comisia să onoreze angajamentele internaționale ale UE, printre care cele asumate în cadrul COP 21, Forumului Națiunilor Unite pentru păduri(12), Convenției Organizației Națiunilor Unite privind diversitatea biologică (UNCBD)(13), Declarației de la New York privind pădurile și obiectivului de dezvoltare durabilă de oprire a despăduririlor până în 2020(14);

27.  ia act de potențialul unor inițiative precum Declarația de la New York privind pădurile(15), care urmărește să contribuie la îndeplinirea obiectivelor din sectorul privat de eliminare a despăduririlor determinate de obținerea de produse agricole de bază, cum ar fi uleiul de palmier, soia, hârtia și carnea de vită până în 2020; ia act de faptul că unele întreprinderi au obiective mai ambițioase dar, deși 60 % din societățile care activează în sectorul uleiului de palmier s-au angajat să respecte astfel de inițiative, în prezent, doar 2 % dintre ele sunt capabile să traseze uleiul de palmier pe care îl comercializează până la sursă(16);

28.  remarcă eforturile depuse de sectorul producției alimentare pentru a se aproviziona cu UPSC; face un apel către toate ramurile industriale care folosesc ulei de palmier să își intensifice eforturile de a se aproviziona cu UPSC;

29.  solicită Comisiei și tuturor statelor membre ale UE care nu au făcut încă acest lucru să își demonstreze angajamentul de a colabora în ceea ce privește instituirea unui angajament național la nivelul UE de a se aproviziona 100 % cu ulei de palmier sustenabil certificat până în 2020, printre altele prin semnarea și aplicarea Declarației de la Amsterdam întitulată „Către eliminarea defrișărilor din lanțul de distribuție a produselor agricole în țările europene”, precum și să conlucreze spre asumarea unui angajament de către industrie, printre altele prin semnarea și punerea în aplicare a Declarației de la Amsterdam „în sprijinul unui lanț de aprovizionare cu ulei de palmier pe deplin sustenabil până în 2020”;

30.  solicită întreprinderilor cultivatoare de palmieri pentru ulei să adere la Acordul de la Bangkok privind abordarea unificată față de îndeplinirea angajamentelor de zero defrișare a pădurilor și să se folosească de abordarea bazată pe cantități ridicate de carbon (High Carbon Stock - HCS), care ajută la determinarea zonelor potrivite pentru plantarea cu palmieri pentru ulei, de exemplu terenuri degradate cu un nivel redus de stocare a dioxidului de carbon sau cu valoare de mediu redusă;

31.  solicită UE să își mențină angajamentele, să accelereze negocierile în curs privind acordurile de parteneriat voluntar FLEGT și să garanteze că acordurile finale acoperă lemnul provenit din conversia forestieră legată de dezvoltarea de plantații de palmieri pentru ulei; subliniază necesitatea de a asigura concordanța acestor acorduri cu dreptul internațional și angajamentele privind protecția mediului, drepturile omului și dezvoltarea durabilă; subliniază, de asemenea, că aceste acorduri determină luarea unor măsuri adecvate pentru conservarea și gospodărirea sustenabilă a pădurilor, inclusiv protecția drepturilor comunităților locale și populațiilor indigene; observă că o abordare similară ar putea fi adoptată și pentru a asigura lanțuri de aprovizionare responsabile pentru uleiul de palmier; sugerează ca politicile UE în sectorul uleiului de palmier să se inspire din principiile FLEGT, și anume desfășurarea unui dialog cu participarea mai multor părți interesate și tratarea problemelor de guvernanță adânc înrădăcinate în țările producătoare, precum și instituirea unor politicile de import ale UE care să susțină acest comerț; observă că aceste măsuri pot duce la îmbunătățirea controalelor în industria palmierului din țările de destinație;

32.  constată că un element important implică colaborarea cu țările producătoare prin schimbul de informații privind evoluțiile și practicile comerciale sustenabile și viabile din punct de vedere economic; sprijină țările producătoare în eforturile lor de dezvoltare a unor practici durabile care să poată contribui la o îmbunătățire a traiului și a economiei în aceste țări;

33.  invită Comisia să încurajeze schimbul de bune practici cu privire la transparență și cooperare între guvernele și întreprinderile care utilizează uleiul de palmier și, împreună cu statele membre, să coopereze cu țările terțe pentru a elabora și a pune în aplicare acte legislative la nivel național și să respecte drepturile cutumiare asupra terenurilor ale comunităților, care garantează că pădurile, populația din zonele forestiere și mijloacele lor de subzistență sunt protejate;

34.  invită Comisia să evalueze necesitatea de a institui mecanisme de soluționare a problemei transformării pădurilor în scopuri legate de agricultura comercială în cadrul planului de acțiune FLEGT, care prevede acorduri de parteneriat voluntar (APV), și să acorde, în același timp, un rol mai important organizațiilor societății civile, comunităților locale și proprietarilor de terenuri;

35.  solicită UE să creeze, ca element suplimentar al acordurilor de parteneriat voluntar, acte legislative pe baza acestor acorduri privind uleiul de palmier, în spiritul Regulamentului UE privind lemnul, care să aibă drept obiect atât întreprinderile, cât și instituțiile finanțatoare; ia act de faptul că UE a reglementat lanțurile de aprovizionare cu lemn, pește și minereuri provenite din zonele de conflict, dar nu a reglementat încă niciun lanț de aprovizionare cu produse agricole de bază ce pun în pericol pădurile; îndeamnă Comisia și statele membre să depună mai multe eforturi pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind lemnul cu scopul de a evalua eficacitatea sa și de a stabili dacă și în ce măsură poate fi luat drept model pentru elaborarea unui nou act legislativ al Uniunii menit să prevină vânzarea în cadrul UE a uleiului de palmier nesustenabil;

36.  invită Comisia ca, în cooperare cu toate părțile implicate relevante, atât din sectorul public, cât și din cel privat, să lanseze campanii de informare și să ofere consumatorilor informații cuprinzătoare privind consecințele pozitive ecologice, sociale și politice ale producției sustenabile de ulei de palmier; invită Comisia să se asigure că se furnizează consumatorilor informații care confirmă că un produs este sustenabil prin intermediul unui semn care să poată fi recunoscut imediat pentru toate produsele care conțin ulei de palmier și recomandă insistent ca acest semn să fie inclus pe produs sau pe ambalaj sau să fie ușor accesibil prin intermediul dispozitivelor tehnologice;

37.  solicită Comisiei să coopereze îndeaproape cu alți consumatori semnificativi de ulei de palmier, precum China, India și țările producătoare, pentru a le face să devină mai conștiente de problema despăduririlor tropicale și a degradării pădurilor și a căuta soluții comune;

38.  așteaptă cu interes studiile Comisiei privind defrișările și uleiul de palmier, care vor fi probabil prezentate de îndată ce vor fi finalizate;

39.  invită Comisia să furnizeze informații complete privind utilizarea și consumul de ulei de palmier în Europa și importul acestuia în UE;

40.  invită Comisia să accelereze cercetarea pentru a aduna informații privind impactul consumului și investițiilor europene asupra procesului de despădurire, a problemelor sociale, a speciilor pe cale de dispariție și a poluării mediului în țările terțe și să facă apel la partenerii comerciali din afara UE să adopte aceeași strategie;

41.  invită Comisia să dezvolte tehnologii și să prezinte un plan de acțiune concret, care să includă campanii de informare, pentru a reduce impactul consumului și investițiilor europene asupra defrișărilor în țările terțe;

42.  recunoaște contribuția pozitivă a sistemelor de certificare existente, dar constată cu regret că RSPO, ISPO, MSPO și restul principalelor sisteme de certificare recunoscute nu interzic efectiv membrilor lor să convertească pădurile tropicale sau turbăriile în plantații de palmier; consideră, prin urmare, că aceste sisteme de certificare majore nu reușesc să limiteze efectiv emisiile de gaze cu efect de seră în procesul de creare și funcționare a plantațiilor și, prin urmare, nu au fost în măsură să împiedice incendiile masive în păduri și turbării; invită Comisia să asigure auditarea și monitorizarea independentă a acestor sisteme de certificare pentru a garanta că uleiul de palmier introdus pe piața UE îndeplinește toate normele necesare și este sustenabil; remarcă faptul că problema sustenabilității în sectorul uleiului de palmier nu poate fi abordată doar prin măsuri și politici voluntare, iar întreprinderile producătoare de ulei de palmier ar trebui să se supună și ele unor norme obligatorii și unui sistem de certificare obligatoriu;

43.  solicită UE să introducă criterii minime de sustenabilitate pentru uleiul de palmier și produsele care conțin ulei de palmier care intră pe piața UE, pentru a se asigura că uleiul de palmier în UE:

   nu a condus la o degradare a ecosistemelor, cum ar fi defrișarea unor păduri primare și secundare și distrugerea sau degradarea turbăriilor sau a altor habitate valoroase din punct de vedere ecologic, în mod direct sau indirect, și nu provoacă o pierdere a biodiversității, în primul rând în ceea ce privește toate speciile de animale și plante pe cale de dispariție,
   nu a generat schimbări ale practicilor de amenajare a teritoriului care au efecte negative asupra mediului,
   nu a condus la apariția unor probleme sau conflicte economice, sociale, și de mediu, inclusiv și în special munca copiilor, munca forțată, acapararea terenurilor sau strămutarea comunităților indigene sau locale,
   respectă pe deplin drepturile fundamentale ale omului și cele sociale și este în deplină conformitate cu standarde sociale și de muncă adecvate, concepute pentru a garanta siguranța și bunăstarea lucrătorilor,
   permite cultivatorilor de ulei de palmier la scară mică să fie incluși în sistemul de certificare și garantează că aceștia beneficiază de o cotă echitabilă din profituri,
   este cultivat pe plantații care sunt gestionate utilizând tehnici agro-ecologice moderne pentru a sprijini conversia la practici agricole durabile, astfel încât să se reducă la minimum efectele negative sociale și de mediu;

44.  constată că sunt deja disponibile standarde bine definite pentru producția responsabilă de ulei de palmier, inclusiv cele elaborate de Grupul pentru inovare în materie de ulei de palmier (POIG), dar că ele nu au fost încă adoptate pe scară largă de întreprinderi și sistemele de certificare, cu excepția RSPO Next;

45.  subliniază că este important ca toți actorii din lanțul de aprovizionare să poată face distincția între uleiul de palmier provenit din culturi sustenabile și cel provenit din culturi nesustenabile și reziduurile și produsele secundare ale acestuia; specifică faptul că trasabilitatea mărfurilor și transparența în toate etapele lanțului de aprovizionare joacă un rol important;

46.  invită UE să stabilească un cadru de reglementare cu caracter obligatoriu care să asigure trasabilitatea în cadrul tuturor lanțurilor de aprovizionare ale importatorilor de produse agricole de bază până la originea materiilor prime;

47.  invită Comisia să îmbunătățească trasabilitatea uleiului de palmier importat în UE și, până în momentul aplicării sistemului unic de certificare, să examineze posibilitatea de a aplica sisteme diferite de taxe vamale care să reflecte cu mai multă acuratețe costurile reale legate de efectele asupra mediului; solicită Comisiei să analizeze, de asemenea, posibilitatea de a se introduce și aplica bariere tarifare și netarifare nediscriminatorii pe baza amprentei de carbon a uleiului de palmier; cere să se aplice pe deplin principiul „poluatorul plătește” în raport cu despăduririle;

48.  invită Comisia să definească în mod clar sancțiunile în cazul nerespectării, menținând totodată relațiile comerciale cu țările terțe;

49.  invită Comisia, în acest sens, să inițieze o reformă a nomenclaturii Sistemului armonizat (SA) în cadrul Organizației Mondiale a Vămilor care ar permite realizarea unei distincții între uleiul de palmier certificat sustenabil și cel nesustenabil, precum și între derivații acestuia;

50.  invită Comisia să includă, fără întârziere, angajamente obligatorii din punct de vedere juridic în capitolele privind dezvoltarea durabilă din acordurile sale comerciale și de cooperare în materie de dezvoltare, cu scopul de a preveni defrișările, inclusiv, în special, o garanție împotriva defrișării în acordurile comerciale cu țările producătoare, cu scopul de a se prevedea măsuri stricte, a căror aplicare poate fi asigurată, pentru a combate practicile nesustenabile din domeniul silviculturii în țările producătoare;

51.  invită Comisia și statele membre să se concentreze pe dezvoltarea de instrumente care să faciliteze o mai bună integrare a aspectelor legate de conservare în cooperarea pentru dezvoltare; ia act de faptul că o astfel de abordare va contribui la asigurarea faptului că activitățile de dezvoltare nu conduc la probleme de mediu nedorite, ci că sunt în sinergie cu activitățile de conservare;

52.  constată că sistemele cadastrale deficitare din țările producătoare constituie un obstacol major în calea controlării expansiunii plantațiilor de ulei de palmier, limitând, totodată, posibilitățile micilor fermieri de a accesa creditele de care au nevoie pentru a îmbunătăți condițiile de sustenabilitate de pe plantații; constată faptul că întărirea guvernanței și a instituțiilor silvice la nivel local și național este o precondiție pentru o politică de mediu eficientă; îi cere Comisiei să ofere asistență tehnică și financiară țărilor producătoare pentru ca acestea să-și îmbunătățească sistemele cadastrale și să crească sustenabilitatea ecologică a plantațiilor de palmieri de ulei; subliniază că cartografierea în țările producătoare, inclusiv cea efectuată prin satelit și tehnologiile geospațiale, este singura cale prin care se pot monitoriza concesiunile de palmieri de ulei și institui strategii specifice pentru împădurire, reîmpădurire și crearea de coridoare ecologice; solicită Comisiei să sprijine țările producătoare să implementeze sisteme de prevenire a incendiilor;

53.  sprijină moratoriul recent introdus de guvernul Indoneziei cu privire la turbării, care ar trebui sa prevină extinderea plantațiilor pe turbării împădurite; susține crearea unei Agenții de refacere a turbăriilor, al cărui scop să fie refacerea a 2 milioane de hectare de turbării afectate de incendii;

54.  invită Comisia și statele membre să promoveze, ca parte a dialogului cu aceste țări, necesitatea de a se bloca suprafața alocată cultivării palmierilor pentru ulei, inclusiv prin introducerea unui moratoriu privind noile concesiuni, cu scopul de a proteja pădurile tropicale rămase;

55.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că tranzacțiile funciare pot încălca principiul consimțământului liber, prealabil și în cunoștință de cauză al comunităților locale, stabilit prin Convenția nr. 169 a OIM; invită UE și statele sale membre să garanteze că investitorii europeni respectă în totalitate standardele internaționale privind investițiile responsabile și durabile în agricultură, în special orientările Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO)-OCDE pentru lanțuri de aprovizionare agricole responsabile, orientările facultative ale FAO privind proprietatea funciară, principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului și orientările OECD privind întreprinderile multinaționale; subliniază necesitatea de a se adopta măsuri pentru a se asigura că victimele abuzurilor întreprinderilor au acces la căi de atac;

56.  invită, prin urmare autoritățile competente din țările de origine să respecte drepturile omului, inclusiv drepturile funciare ale locuitorilor din zonele forestiere, și să consolideze angajamentele în materie de mediu, sănătate și securitate socială, ținând seama de orientările voluntare ale FAO privind proprietatea funciară(17);

57.  îndeamnă UE să sprijine microîntreprinderile, întreprinderile mici și familiale locale, din mediul rural, și să promoveze înregistrarea legală la nivel local și național a proprietății sau a posesiei de terenuri;

58.  subliniază ratele scăzute de defrișare a terenurilor indigene care fac parte din sisteme cutumiare și sigure de proprietate funciară și gestionare a resurselor, fapt ce prezintă un potențial crescut pentru reducerea eficientă din punctul de vedere al costurilor a emisiilor și asigurarea serviciilor ecosistemice globale; solicită utilizarea fondurilor internaționale pentru dezvoltare și climă pentru a proteja terenurile indigene și comunitare și pentru a sprijini populațiile și comunitățile indigene care investesc în protejarea terenurilor lor;

59.  reamintește că femeile sărace din mediul rural sunt deosebit de dependente de resursele forestiere pentru a se putea întreține; subliniază necesitatea de a integra considerentele legate de gen în politicile forestiere și instituțiile silvice naționale, astfel încât să se promoveze, de exemplu, accesul egal al femeilor la proprietatea asupra terenului și asupra altor resurse;

60.  reamintește Comisiei comunicarea ei intitulată „Abordarea problemelor legate de defrișări și de degradarea pădurilor pentru a combate schimbările climatice și reducerea biodiversității” (COM(2008)0645), care insistă asupra unei abordări holistice a defrișării pădurilor tropicale, care să țină seama de toate cauzele defrișării, inclusiv de producția de ulei de palmier; reamintește Comisiei de obiectivul negocierilor COP 21 privind oprirea reducerii, la nivel mondial, a suprafețelor împădurite până cel târziu în 2030 și reducerea până în 2020 a defrișărilor brute ale pădurilor tropicale cu cel puțin 50 % față de nivelurile actuale;

61.  invită Comisia să depună eforturi suplimentare pentru a dezvolta un plan de acțiune al UE privind defrișarea și degradarea pădurilor care să includă o serie de măsuri de reglementare concrete prin care să se garanteze că niciun lanț de aprovizionare și nicio tranzacție financiară legată de UE nu duc la defrișare sau la degradarea pădurilor, în conformitate cu Al șaptelea program de acțiune pentru mediu, precum și un plan de acțiune al UE privind uleiul de palmier; invită Comisia să adopte o definiție unitară a conceptului de „zero defrișări”;

62.  îndeamnă statele membre și Comisia să conceapă o definiție a pădurilor care să includă diversitatea biologică, socială și culturală, astfel încât să prevină acapararea terenurilor și distrugerea pădurilor tropicale cauzată de monoculturile extinse de palmieri folosiți pentru producerea de ulei de palmier, întrucât acest lucru ar pune în pericol angajamentele UE privind schimbările climatice; subliniază nevoia de a acorda prioritate speciilor indigene, asigurând astfel protecția ecosistemelor, a habitatelor și a comunităților locale;

63.  invită Comisia să elaboreze un plan de acțiune al UE privind comportamentul responsabil în afaceri.

64.  insistă ca instituțiile financiare active în domeniul dezvoltării să se asigure că politicile lor de protecție socială și a mediului sunt obligatorii și complet aliniate la legislația internațională privind drepturile omului; solicită o mai mare transparență în ceea ce privește finanțarea instituțiilor financiare private și a organismelor financiare publice;

65.  cere statelor membre să introducă cerințe obligatorii care să favorizeze uleiul de palmier din surse sustenabile în toate procedurile naționale de achiziții publice;

66.  constată cu îngrijorare că agricultura comercială rămâne un factor important al defrișării la nivel global și că aproximativ jumătate din toate defrișările de păduri tropicale începând din anul 2000 s-au produs din cauza transformării ilegale a pădurilor în scopuri legate de agricultura comercială, care poate atrage după sine un risc de conflict; solicită o coordonare mai bună a politicilor forestiere, a politicilor din domeniul agriculturii comerciale, precum și a celor privind amenajarea teritoriului și dezvoltarea rurală în vederea îndeplinirii ODD și a angajamentelor privind schimbările climatice; subliniază nevoia de coerență a politicilor în favoarea dezvoltării (CPD) și în acest sector, inclusiv în ceea ce privește politica UE în domeniul energiei din surse regenerabile;

67.  atrage atenția asupra problemelor privind procesele de concentrare a terenurilor și schimbarea utilizării terenurilor, care apar atunci când sunt create monoculturi de tipul plantațiilor pentru producerea uleiului de palmier;

68.  invită Comisia să susțină noi cercetări privind efectele schimbării destinației terenurilor, inclusiv despăduriri și producția de bioenergie, asupra emisiilor GES;

69.  invită Comisia să dea un exemplu altor țări prin instituirea în legislația UE a unor norme de contabilizare pentru emisiile de gaze cu efect de seră din zonele umede gestionate și pentru schimbările utilizării terenurilor din zonele umede;

70.  ia act de efectele marilor monoculturi de ulei de palmier, care măresc prezența dăunătorilor, poluarea apei cauzată de produse agrochimice și eroziunea solului și afectează capacitatea absorbanților de carbon și a ecologiei din întreaga regiune, împiedicând migrarea speciilor de animale;

71.  remarcă faptul că din ultimele cercetări reiese că policulturile agroforestiere aplicate în cazul plantațiilor de palmieri pentru ulei pot oferi avantaje combinate în materie de biodiversitate, productivitate și rezultate de natură socială pozitive;

72.  invită Comisia să asigure coerența politicii agricole comune (PAC) și a altor politici ale UE, precum și să asigure sinergiile dintre acestea, și să se asigure că punerea lor în aplicare se desfășoară într-un mod compatibil cu programele de combatere a despăduririlor în țările în curs de dezvoltare, cum ar fi REDD; solicită Comisiei să se asigure că reforma PAC nu duce, direct sau indirect, la intensificarea fenomenului de despădurire și că aceasta susține obiectivul de a pune capăt defrișărilor globale; solicită, de asemenea, Comisiei și statelor membre să se asigure că problemele de mediu legate de despăduririle apărute din cauza cultivării palmierilor pentru ulei sunt examinate și în lumina obiectivelor care au fost stabilite în strategia Uniunii Europene în domeniul biodiversității pentru 2020, care ar trebui să fie o parte integrantă a acțiunii externe a Uniunii în acest domeniu;

73.  invită Comisia să ofere sprijin organizațiilor care se axează în principal pe conservarea in situ dar și ex situ a tuturor speciilor de animale afectate de pierderea habitatelor din cauza despădurii legate de cultivarea de palmieri pentru ulei;

74.  solicită intensificarea cercetării la nivelul UE în domeniul hranei durabile pentru animale, cu scopul de a dezvolta alternative la produsele din ulei de palmier pentru agricultura europeană.

75.  remarcă faptul că 70 % din biocombustibilii consumați în UE sunt cultivați/produși în UE, iar dintre biocombustibilii importați în UE, 23 % reprezintă uleiul de palmier din Indonezia, în principal, iar 6 % soia(18);

76.  remarcă efectele indirecte ale cererii de biocombustibili în UE asociate cu distrugerea pădurilor tropicale;

77.  constată faptul că, odată ce se ține seama de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor (ILUC), biocarburanții obținuți din culturi pot avea drept rezultat, în unele cazuri, chiar o creștere netă a emisiilor de gaze cu efect de seră, de exemplu incendierea habitatelor cu stoc ridicat de carbon, precum pădurile tropicale și turbăriile; este preocupat de faptul că impactul pe care îl are ILUC nu este inclus de Comisie în evaluarea schemelor voluntare;

78.  invită instituțiile UE să includă, în cadrul reformării Directivei privind energia din surse regenerabile și în sistemul voluntar prevăzut de aceasta, proceduri specifice de verificare privind conflictele legate de proprietatea funciară, munca copiilor/munca forțată, condițiile precare de muncă ale fermierilor și pericolele pentru sănătate și siguranță; invită, de asemenea, UE să țină seama de impactul ILUC și să includă cerințe de responsabilitate socială în cadrul reformei Directivei privind energia din surse regenerabile;

79.  solicită includerea în politica UE privind biocombustibilii a unor criterii eficiente de sustenabilitate care să protejeze terenurile bogate în biodiversitate, cu stocuri ridicate de carbon și turbăriile și care includ criterii sociale;

80.  ia la cunoștință ultimul raport(19) al Curții de Conturi Europene care, analizând sistemele de certificare actuale pentru biocombustibili, a constatat că sunt aspecte importante ale sustenabilității neluate în calcul de aceste sisteme, precum efectele indirecte ale cererii și lipsa verificărilor, așa că nu se poate garanta că biocombustibilii certificați nu provoacă despăduriri sau efecte socioeconomice conexe negative; este conștient de preocupările legate de transparența evaluării sistemelor de certificare; invită Comisia să îmbunătățească transparența sistemelor de asigurare a sustenabilității, inclusiv prin redactarea unei liste corespunzătoare a aspectelor care ar trebui verificate, cum ar fi rapoartele anuale și posibilitatea de a solicita audituri, care să fie efectuate de terțe părți independente; cere să i se confere Comisiei competențe lărgite pentru verificarea și monitorizarea sistemelor, rapoartelor și activităților;

81.  solicită ca recomandările curții să fie puse în aplicare, astfel cum au fost convenite de către Comisie;

82.  ia act cu îngrijorare de faptul că 46 % din uleiul de palmier importat de UE este utilizat pentru producția de biocombustibili, ceea ce presupune utilizarea a aproximativ un milion de hectare de terenuri tropicale; invită Comisia să ia măsuri pentru a elimina treptat utilizarea de uleiuri vegetale care conduce la despădurire, inclusiv a uleiului de palmier, ca o componentă a biocombustibililor, de preferință până în 2020;

83.  constată că simpla interzicere sau eliminare treptată a uleiului de palmier poate duce la înlocuirea lui cu alte uleiuri vegetale tropicale pentru producția de biocombustibili, care ar fi foarte probabil produse în aceleași regiuni sensibile din punct de vedere ecologic ca și uleiul de palmier și care pot avea un impact mult mai mare asupra biodiversității, utilizării terenurilor și emisiilor de gaze cu efect de seră chiar decât uleiul de palmier; recomandă găsirea și promovarea unor alternative mai sustenabile la utilizarea de biocombustibili, precum uleiurile obținute în țările europene din semințe de rapiță sau floarea soarelui;

84.  invită Comisia și statele membre să sprijine concomitent dezvoltarea în continuare a biocombustibililor de a doua și a treia generație pentru a reduce riscul de schimbare indirectă a destinației terenurilor în Uniune și a stimula tranziția către biocombustibili avansați în conformitate cu Directiva (UE) 2015/1513 și cu ambițiile Uniunii în materie de economie circulară, eficiență a folosirii resurselor și mobilitate cu emisii reduse;

o
o   o

85.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
(2) Comunicarea Comisiei întitulată „Asigurarea noastră de viață, capitalul nostru natural: o strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 2020” (COM(2011)0244).
(3) Texte adoptate, P8_TA(2016)0034.
(4) Sursa: Forest Trends: Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations (http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4718.pdf).
(5) Sursa: World Resources Institute (http://www.wri.org/blog/2015/10/indonesia%E2%80%99s-fire-outbreaks-producing-more-daily-emissions-entire-us-economy).
(6) http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf (FAO, Agricultura mondială în perspectiva perioadei 2030/2050: revizuirea din 2012).
(7) http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/agriculture/palm_oil/ (WWF).
(8) Sursa: Globiom report (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report_GLOBIOM_publication.pdf).
(9) De exemplu: Amnesty International - The Great Palm Oil Scandal (Marele scandal legat de uleiul de palmier, https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5243/2016/en/) și Rainforest Action Network - The Human Cost of Conflict Palm Oil (Costul uman al uleiului de palmier conflictual, https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/rainforestactionnetwork/pages/15889/attachments/original/1467043668/The_Human_Cost_of_Conflict_Palm_Oil_RAN.pdf?1467043668).
(10) Impactul consumului din UE asupra defrișărilor: Analiză cuprinzătoare privind impactul consumului UE asupra defrișărilor, 2013, Comisia Europeană, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf (p. 56).
(11) Sursă: FERN: Stolen Goods The EU’s complicity in illegal tropical deforestation (Produse furate - Complicitatea UE în defrișarea ilegală a pădurilor tropicale, http://www.fern.org/sites/fern.org/files/Stolen%20Goods_EN_0.pdf).
(12) Concluziile Forumului Națiunilor Unite pentru păduri.
(13) Convenția Organizației Națiunilor Unite privind diversitatea biologică, obiectivele Aichi: https://www.cbd.int/sp/targets/
(14) Obiectivele de dezvoltare durabilă, articolul 15 alineatul (2), obiectivul de oprire a despăduririlor https://sustainabledevelopment.un.org/sdg15
(15) Summitul ONU privind clima 2014
(16) http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf
(17) Orientările voluntare privind guvernanța responsabilă a proprietății funciare, a locurilor de pescuit și a pădurilor în contextul securității alimentare la nivel național ale Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, Roma, 2012, http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf
(18) EUROSTAT - Furnizarea, transformarea și consumul de energie din surse regenerabile; date anuale (nrg_107a), studiul Globiom „Impactul schimbării destinației terenurilor pentru biocarburanții consumați în UE”, 2015, http://www.fediol.be/
(19) Sursa: Curtea de Conturi Europeană: Certifying biofuels: weaknesses in recognition and supervision of the system (Certificarea biocarburanților: există deficiențe la nivelul sistemului de recunoaștere și de supraveghere) (http://www.eca.europa.eu/ro/Pages/NewsItem.aspx?nid=7171).


Femeile și rolul lor în zonele rurale
PDF 372kWORD 60k
Rezoluţia Parlamentului European din 4 aprilie 2017 referitoare la femei și rolul lor în zonele rurale (2016/2204(INI))
P8_TA(2017)0099A8-0058/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 2 și 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și articolul 157 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană,

–  având în vedere Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității,

–  având în vedere articolele 21 și 23 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Platforma de acțiune de la Beijing,

–  având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, adoptată în 1979,

–  având în vedere Directiva 79/7/CEE din 19 decembrie 1978 a Consiliului privind aplicarea treptată a principiului egalității de tratament între bărbați și femei în domeniul securității sociale(1),

–  având în vedere Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă(2),

–  având în vedere Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă și de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului(3),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului(4),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului(5),

–  având în vedere articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală,

–  având în vedere Rezoluția sa din 12 martie 2008 privind situația femeilor din zonele rurale din UE(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 5 aprilie 2011 referitoare la rolul femeilor în agricultură și în zonele rurale(7),

–  având în vedere Rezoluția sa din 8 iulie 2015 referitoare la inițiativa privind locurile de muncă verzi: Exploatarea potențialului economiei verzi în materie de creare de locuri de muncă(8),

–  având în vedere Rezoluția sa din 8 septembrie 2015 referitoare la întreprinderile familiale din Europa(9),

–  având în vedere recomandările din 17 octombrie 2016 ale Comitetului ONU pentru securitatea alimentară mondială referitoare la creșterea animalelor și la securitatea alimentară, în special cele referitoare la aspectele legate de egalitatea de gen și de capacitarea femeilor,

–  având în vedere Rezoluția sa din 27 octombrie 2016 referitoare la modul în care PAC poate îmbunătăți crearea de locuri de muncă în zonele rurale(10),

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și ale Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen, în temeiul articolului 55 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0058/2017),

Multifuncționalitatea rolurilor femeilor în zonele rurale

A.  întrucât condițiile sociale și economice și condițiile de viață s-au schimbat semnificativ în ultimele decenii și diferă considerabil atât între statele membre, cât și în interiorul acestora;

B.  întrucât femeile au o contribuție semnificativă la economia rurală, întrucât măsurile de diversificare și conceptul de multifuncționalitate, ca bază fundamentală a strategiilor de dezvoltare sustenabilă, deși nu au fost pe deplin folosite în toate zonele, au deschis noi oportunități pentru femei, cu ajutorul inovării și creării de noi concepte, care fac posibil ca sectorul agricol să capete un nou dinamism;

C.  întrucât femeile sunt adesea promotoare ale dezvoltării unor astfel de activități suplimentare, în interiorul sau în afara exploatației agricole, care depășesc domeniul producției agricole și conferă astfel o valoare adăugată reală activităților din zonele rurale;

D.  întrucât femeile care trăiesc în zonele rurale nu sunt un grup omogen, pentru că situația lor, ocupațiile, contribuțiile pentru societate și, în ultimă instanță, nevoile și interesele lor variază semnificativ de la un stat membru la altul și chiar în cadrul aceluiași stat membru;

E.  întrucât femeile sunt foarte implicate în activitățile, antreprenoriatul și turismul din agricultură și joacă un rol important în menținerea tradițiilor culturale în zonele rurale, ceea ce poate ajuta la construirea identității regionale și la consolidarea acesteia;

F.  întrucât egalitatea între femei și bărbați este un principiu fundamental al Uniunii Europene și al statelor sale membre, iar promovarea acestei egalități constituie unul dintre obiectivele sale principale; întrucât egalitatea de gen este o valoare fundamentală a UE recunoscută în tratate și în Carta drepturilor fundamentale, iar UE și-a asumat sarcina specifică de a o integra în toate activitățile sale; întrucât integrarea perspectivei de gen este un instrument important în integrarea acestui principiu în politicile, măsurile și acțiunile adoptate de UE pentru promovarea egalității între femei și bărbați și pentru combaterea discriminării, în scopul de crește implicarea activă a femeilor pe piața forței de muncă și în activitățile economice și sociale; întrucât acest instrument se aplică și fondurilor structurale și de investiții europene, inclusiv FEADR;

G.  întrucât agricultura continuă să fie cel mai comun model operațional agricol în UE-28, 76,5 % din activități fiind desfășurate de proprietar sau de membrii familiei sale(11) , iar acest model ar trebui sprijinit și protejat; întrucât agricultura familială promovează solidaritatea între generații și responsabilitatea socială și de mediu, contribuind în acest fel la dezvoltarea sustenabilă a zonelor rurale;

H.  întrucât, în contextul unei urbanizări din ce în ce mai mari, este esențial ca în zonele rurale să fie menținută o populație prosperă și dinamică, acordându-se o atenție deosebită zonelor cu constrângeri naturale, pentru că de acest lucru depinde conservarea mediului și a peisajului;

I.  întrucât îmbătrânirea populației, împreună cu declinul activităților agricole și declinul economic în zonele rurale ale UE reprezintă unele dintre principalele cauze ale depopulării și ale plecării femeilor din zonele rurale, fapt care are un impact negativ nu numai asupra pieței forței de muncă, ci și asupra infrastructurii sociale; întrucât această situație poate fi stopată numai dacă instituțiile și guvernele europene iau toate măsurile posibile pentru a asigura o mai mare recunoaștere a muncii femeilor și a drepturilor lor și oferă în zonele rurale serviciile necesare care fac posibil echilibrul între viața profesională și viața personală;

J.  întrucât turismul rural, care cuprinde și furnizarea de bunuri și de servicii în mediul rural prin intermediul unităților turistice familiale și cooperatiste, este un sector cu grad de risc scăzut, creează locuri de muncă, permite combinarea vieții personale și de familie cu munca și încurajează populația rurală, în special femeile, să rămână în mediul rural;

K.  întrucât criza economică a afectat Uniunea Europeană și a avut un impact puternic asupra multor zone și regiuni rurale; întrucât consecințele crizei sunt încă vizibile, iar tinerii din zonele rurale se confruntă cu niveluri grave de șomaj, sărăcie și depopulare, care afectează în special femeile; întrucât femeile suferă direct de impactul crizei în administrarea exploatațiilor și a gospodăriilor lor;

L.  întrucât această situație reprezintă o problemă gravă pentru politica agricolă comună (PAC), care ar trebui să asigure dezvoltarea zonelor rurale și să le mărească potențialul;

M.  întrucât este necesar să se mențină un sector agricol înfloritor și sustenabil ca bază economică, socială și de mediu fundamentală a zonelor rurale, care să contribuie la dezvoltarea rurală, la producția sustenabilă de alimente, la biodiversitate și la crearea de locuri de muncă;

N.  întrucât trebuie îmbunătățit statutul exploatațiilor agricole mici și al fermelor familiale, ca producători primari de produse alimentare, iar activitățile lor agricole și de creștere a animalelor trebuie menținute prin promovarea inovării și a unor resurse financiare adecvate, precum și prin adoptarea de măsuri la nivelul UE; întrucât între 2005 și 2010 au dispărut 2,4 milioane de ferme din UE, majoritatea fiind exploatații mici sau ferme familiale, ceea ce a condus la creșterea șomajului în zonele rurale;

O.  întrucât promovarea măsurilor de diversificare și dezvoltare a lanțurilor scurte de aprovizionare, precum și promovarea organizațiilor de producători pot contribui la reziliența sectorului, care se confruntă cu probleme legate de practicile comerciale neloiale și cu piețe din ce în ce mai volatile;

P.  întrucât este important să se sprijine și să se promoveze participarea femeilor la lanțul valoric agroalimentar, pentru că rolul lor este concentrat în principal în producție și prelucrare;

Q.  întrucât accesul la învățarea pe tot parcursul vieții, posibilitatea validării competențelor dobândite într-un mediu nonformal și posibilitatea de a se recalifica și de a dobândi competențe care pot fi folosite pe o piață a muncii cu o dezvoltare dinamică reprezintă condiții prealabile esențiale pentru creșterea ocupării forței de muncă în rândul femeilor în zonele rurale;

R.  întrucât, cooperativele, societățile mutuale, întreprinderile sociale și alte modele alternative de afaceri au un potențial enorm de a stimula creșterea economică sustenabilă și incluzivă și de a capacita femeile din zonele rurale și din sectorul agricol;

S.  întrucât incluziunea femeilor și fetelor în educația și învățarea pe tot parcursul vieții, în special în domenii precum științele, tehnologia, ingineria și matematica (STIM), precum și în antreprenoriat este necesară pentru obținerea egalității de gen în sectorul agricol și de producție alimentară, precum și în turism și alte industrii din zonele rurale;

Provocări pentru femeile din zonele rurale

T.  întrucât femeile reprezintă puțin sub 50 % din totalul populației apte de muncă în zonele rurale din UE, dar numai aproximativ 45 % din totalul populației active din punct de vedere economic; întrucât multe femei nu sunt înregistrate ca șomeri sau nu sunt cuprinse în statisticile privind șomajul și nu există cifre clare privind implicarea femeilor în agricultură ca proprietari sau angajați;

U.  întrucât în zonele predominant rurale ale UE, doar 61 % din femeile cu vârsta între 20 și 64 de ani aveau un loc de muncă în 2009(12); întrucât, în numeroase state membre, femeile din regiunile rurale au acces limitat la locurile de muncă, iar șansele de a lucra în exploatațiile agricole sunt relativ scăzute, dar, cu toate acestea femeile joacă un rol extrem de important în dezvoltarea rurală și în structura socială din aceste zone, aducând venituri în gospodărie și îmbunătățind condițiile de viață;

V.  întrucât, în 2014, femeile au fost responsabile de 35 % din timpul total de lucru în agricultură, au desfășurat 53,8 % din munca cu timp parțial și 30,8 % din munca cu normă întreagă, aducând astfel o contribuție semnificativă la producția agricolă; întrucât activitatea desfășurată în exploatațiile agricole de soții și de alte membre ale familiei este adesea indispensabilă și constituie tot o formă de „muncă invizibilă” din cauza lipsei unui statut profesional care să constea în recunoașterea unei astfel de munci și să permită femeilor înregistrarea în serviciile de securitate socială, fapt care le-ar ajuta să nu-și piardă drepturile, precum concediul medical și concediul de maternitate, și să își asigure independența financiară;

W.  întrucât, în unele state membre, cum ar fi Franța, există statute legale diferite pentru soțiile care desfășoară o activitate profesională regulată în exploatația agricolă (colaborator, angajat sau administrator), ceea ce asigură o protecție socială reală pentru evenimentele neprevăzute din viața lor personală și profesională;

X.  întrucât, în medie, numai 30 % dintre exploatațiile agricole din UE sunt conduse de femei; întrucât un număr semnificativ de femei lucrează în agricultură și majoritatea femeilor sunt înregistrate ca soții ale proprietarilor, ceea ce corespunde unui nivel de 80,1 % din numărul total de soții în 2007(13);

Y.  întrucât proprietarul exploatației agricole este persoană care figurează în documentele bancare și în documentele legate de subvenții și drepturi acumulate, precum și persoana care reprezintă exploatația agricolă în asociațiile și organizațiile colective; întrucât dacă nu ești proprietarul exploatației agricole, nu ai niciun fel de drept (drepturi la plata unică, prime pentru vaci care alăptează, drepturile de plantare a viței de vie, venituri etc.), ceea ce pune agricultoarele într-o situație deosebit de vulnerabilă;

Z.  întrucât, pentru a putea beneficia de măsurile de ajutor destinate femeilor care lucrează în agricultură, ele ar trebui să fie recunoscute ca proprietare sau coproprietare; întrucât UE ar trebui să promoveze dreptul femeilor la proprietatea sau coproprietatea unei exploatații agricole, ceea ce ar avea efecte pozitive asupra situației lor pe piața forței de muncă, drepturilor sociale și a independenței economice, asigurând astfel o vizibilitate mai mare a acestora, dar și recunoașterea contribuției lor la economie și venituri, în zonele rurale, precum și un acces mai mare la terenuri;

AA.  întrucât femeile din mediul rural trebuie să devină mai vizibile în statisticile europene, naționale și regionale pentru a reflecta situația lor și rolul pe care acestea îl joacă;

AB.  întrucât un mai mare acces al tinerilor și al femeilor la terenuri ar îmbunătăți schimbul de generații în activitatea agricolă și ar stimula creșterea economică și binele social;

AC.  întrucât furnizarea unor servicii publice și private de calitate și la prețuri convenabile, inclusiv de îngrijire a copiilor, a persoanelor în vârstă și a altor persoane dependente, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, este importantă pentru toți locuitorii din zonele rurale; întrucât astfel de servicii sunt deosebit de importante pentru echilibrul între viața profesională și cea personală, mai ales pentru femei, ele implicându-se mai mult în îngrijirea membrilor de familie tineri, dependenți și în vârstă;

AD.  întrucât femeile au un rol multifuncțional în zonele rurale și, prin urmare, astfel de servicii le-ar permite să lucreze și să evolueze în carieră, asigurând în același timp o distribuție echitabilă a responsabilităților familiale și de îngrijire;

AE.  întrucât furnizarea altor servicii de bază, cum ar fi legăturile de transport, accesul la internet în bandă largă de mare viteză, inclusiv servicii de date mobile, furnizarea de energie și de servicii sociale, de sănătate și educaționale de calitate, este esențială pentru a îmbunătăți calitatea vieții în zonele rurale;

AF.  întrucât acoperirea de bandă largă în zonele rurale continuă să fie inferioară mediei naționale în UE-28; întrucât, în 2015, 98,4 % din gospodăriile rurale au avut acces la cel puțin un tip de tehnologie în bandă largă, dar doar 27,8 % au putut utiliza servicii de ultimă generație; întrucât infrastructura digitală, care nu este pe deplin dezvoltată în toate zonele rurale ale UE, poate fi de mare ajutor pentru accesul la informații și la oportunități de educație, la schimburile de informații și la schimburile de bune practici între femeile din zonele rurale și poate reprezenta un element esențial în sprijinul necesar pentru a păstra populația feminină în acele zone;

AG.  întrucât educația reprezintă un instrument fundamental pentru a încuraja valoarea egalității, care ar trebui promovată la toate nivelurile, nu doar în școli, ci și în învățământul profesional și mai ales în formarea axată pe sectorul primar;

AH.  întrucât îmbunătățirea condițiilor generale în zonele rurale va conduce la un statut mai bun pentru femeile din aceste zone;

AI.  întrucât contribuția semnificativă a femeilor la dezvoltarea locală și rurală nu este reflectată suficient în participarea acestora la procesele decizionale corespunzătoare, femeile fiind adesea subreprezentate în structurile de decizie, cum ar fi cooperativele agricole, sindicatele și administrațiile municipale; întrucât creșterea reprezentării femeilor în astfel de organisme este extrem de importantă;

AJ.  întrucât femeile din zonele rurale se confruntă și problema diferențelor de remunerare și de pensie comparativ cu bărbați, diferențe care sunt din ce în ce mai mari într-o serie de state membre; întrucât elaborarea de statistici actualizate privind situația ocupării forței de muncă pentru femeile din zonele rurale și condițiile lor de muncă și de viață merită, așadar, o mai mare atenție;

AK.  întrucât nu au fost create până în prezent sub-programe tematice privind „Femeile din zonele rurale”, iar participarea femeilor la folosirea instrumentelor disponibile în programele de dezvoltare rurală până în 2014 a fost regretabil de scăzută; întrucât din cei 6,1 milioane de participanți la activitățile de formare, doar 28 % au fost femei; întrucât 19 % din beneficiarii investițiilor în active fizice în exploatațiile agricole pentru modernizare au fost femei, la fel ca și 33% din beneficiarii măsurilor de diversificare; întrucât, în ceea ce privește locurile de muncă create ca rezultat al măsurilor din cadrul Axei 3 (diversificarea economiei în zonele rurale), doar 38 % din beneficiarii locurilor de muncă create au fost femei,

1.  subliniază rolul activ ale femeilor din zonele rurale și recunoaște contribuția adusă de femei la economia din zonele rurale ca antreprenoare, directoare de întreprinderi familiale și promotoare ale dezvoltării sustenabile; consideră că, din perspectivă socială, economică și ecologică, antreprenoriatul femeilor reprezintă un pilon major al dezvoltării sustenabile în zonele rurale și, prin urmare, ar trebui promovat, încurajat și sprijinit în strategiile de dezvoltare rurală și, în special, prin educație și învățământ profesional, promovarea proprietății de către femei, prin rețele ale antreprenorilor și accesul la investiții și la credite, prin promovarea reprezentării lor în structurile manageriale și prin crearea oportunităților necesare pentru a sprijini femeile tinere, pe cele care desfășoară activități independente, cu timp parțial și adesea prost plătite;

2.  invită Comisia să sprijine, împreună cu statele membre, reconcilierea reușită a vieții profesionale cu viața privată, stimularea unor noi oportunități de locuri de muncă și o mai bună calitate a vieții în zonele rurale și încurajarea femeilor să-și concretizeze propriile proiecte;

3.  salută sprijinul pentru femeile din zonele rurale, acordat prin inițiative care se axează pe aprecierea lor de către comunitate și pe formarea de rețele; subliniază, în special, rolul fundamental al femeilor ca membre ale exploatațiilor agricole familiale sau de mici dimensiuni, ce reprezintă celula socioeconomică a zonelor rurale care se ocupă de producția alimentară, de conservarea cunoștințelor și aptitudinilor tradiționale, de identitățile regionale și de protecția mediului; consideră că agricultoarele joacă un rol semnificativ pentru a asigura continuarea existenței exploatațiilor agricole familiale sau de mici dimensiuni, care au perspective de viitor;

4.  consideră că, având în vedere diferitele roluri, ocupații și situații ale femeilor din zonele rurale, îmbunătățirea perspectivelor lor de angajare impune asistență și sprijin specific care ține cont de nevoile și interesele lor;

5.  invită Comisia și statele membre să sprijine, să încurajeze, să faciliteze și să promoveze accesul la piața muncii pentru femeile din mediul rural, ca o prioritate în viitoarele politici de dezvoltare rurală, precum și să formuleze ținte legate de angajarea remunerată pe termen lung în acest context; invită, totodată, statele membre să includă în programele lor de dezvoltare rurală strategii care să pună un accent deosebit pe contribuția femeilor la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020,

6.  observă că participarea femeilor pe piața muncii din zonele rurale cuprinde o gamă largă de locuri de muncă, care depășește agricultura convențională și subliniază, în acest sens, că femeile din zonele rurale pot fi agenți ai schimbării către o agricultură sustenabilă și ecologică și pot juca un rol important în crearea de locuri de muncă ecologice;

7.  invită statele membre să folosească mai direcționat Instrumentul european de microfinanțare Progress și să îl facă mai bine cunoscut publicului, să recurgă la măsuri FEADR specifice în favoarea angajării femeilor, să promoveze și să consolideze diferite tipuri de aranjamente pentru femeile care lucrează, luând în considerare condițiile specifice din zonele rurale, să ofere diferite tipuri de stimulente pentru a sprijini sustenabilitatea și dezvoltarea de start-up-uri și de IMM-uri, precum și să introducă inițiative pentru a crea noi locuri de muncă în agricultură și pentru a le păstra pe cele existente și să le facă mai atractive pentru femeile tinere;

8.  încurajează statele membre să monitorizeze regulat situația femeilor din zonele rurale și să utilizeze cât mai mult măsurile existente și instrumentele specifice din cadrul PAC pentru a mări participarea femeilor ca beneficiare, îmbunătățindu-le astfel situația;

9.  recomandă Comisiei să păstreze subprogramele tematice privind „Femeile din mediul rural” când va reforma PAC și să pună la baza acestor subprograme, printre altele, comercializarea produselor, vânzarea directă și promovarea produselor la nivel local sau regional, deoarece aceste subprograme pot juca un rol important în crearea de locuri de muncă pentru femeile din zonele rurale;

10.  subliniază că egalitatea între femei și bărbați este un obiectiv central al UE și al statelor sale membre, invită Comisia și Consiliul să se asigure că egalitatea de gen este integrată în toate programele, acțiunilor și inițiativele UE și cere, prin urmare, implementarea perspectivei integrate de gen în PAC și în politicile de coeziune rurală; propune noi acțiuni specifice ce urmăresc să încurajeze participarea femeilor pe piața muncii în zonele rurale prin intermediul FEADR;

11.  își exprimă speranța că o mai bună cunoaștere a situației femeilor din zonele rurale va permite elaborarea pe termen mediu a unui Statut european al agricultoarelor, care să definească această noțiune, să identifice formele directe și indirecte de discriminare împotriva femeilor din zonele rurale și să prevadă măsuri de discriminare pozitivă pentru a elimina aceste forme;

12.  invită statele membre, având în vedere condițiile privind egalitatea între femei și bărbați și nediscriminarea, ca obligații, dar și ca obiectiv central ale UE și al statelor sale membre, precum și cele privind nediscriminarea, să creeze sinergii mai mari, folosind instrumentele disponibile prin programele FEADR, Leader+, Orizont 2020 și Fondul social european să urmeze politici special concepute care să urmărească incluziunea socială și economică și capacitarea femeilor și fetelor, mai ales pentru grupurile vulnerabile și cele marginalizate, și să facă mai bine cunoscute toate posibilitățile oferite femeilor în aceste domenii conform legislației existente;

13.  subliniază importanța elaborării unor măsuri specifice pentru a promova formarea, ocuparea forței de muncă și apărarea drepturilor pentru grupurile cele mai vulnerabile de femei care au nevoi speciale, cum ar fi femeile cu dizabilități, femeile migrante, inclusiv lucrătoarele sezoniere, refugiatele și femeile care aparțin unor minorități, victimele violenței de gen, femeile cu puțină pregătire sau fără pregătire și mamele singure etc.;

14.  subliniază rolul fundamental pe care îl au în general femeile în ceea ce privește activitățile de contabilitate în cadrul exploatațiilor agricole familiale și, în acest context, atrage atenția asupra lipsei sprijinului sub formă de consultanță atunci când o exploatație are probleme financiare;

15.  încurajează statele membre să asigure recunoașterea deplină a participării femeilor la managementul exploatațiilor, în același timp promovând și facilitându-le accesul la proprietatea și coproprietatea terenurilor agricole;

16.  îndeamnă statele membre să promoveze măsuri de informare și asistență tehnică, precum și schimburi de bune practici cu privire la crearea unui statut profesional pentru soțiile/soții care ajută în agricultură, care să le permită să se bucure de drepturi individuale, în special de concediu de maternitate, asigurare socială în cazul accidentelor de muncă, acces la formare și drepturi de pensie;

17.  invită instituțiile europene să facă posibile dispoziții ale PAC care prevăd repartizarea echilibrată a ajutoarelor, garantând sprijinul pentru exploatațiile mici;

18.  subliniază că este important să fie sprijină participarea femeilor la procesul decizional în zonele rurale prin intermediul unor activități de formare concepute pentru a încuraja prezența femeilor în domenii și sectoare în care acestea sunt subreprezentate, precum și prin campanii de sensibilizare privind importanța implicării active a femeilor în cooperative, atât ca parteneri, cât și ca factori de decizie;

19.  încurajează statele membre să promoveze egalitatea dintre femei și bărbați în diferitele structuri de conducere și reprezentare, să stimuleze participarea egală și puterea egală și să mărească reprezentarea femeilor în grupurile de lucru pentru dezvoltarea rurală și în comitetele de monitorizare, precum și în toate tipurile de organizații și asociații agricole și instituții publice, astfel încât în procesul decizional să se regăsească punctele de vedere ale femeilor, dar și ale bărbaților și să încurajeze participarea femeilor la grupurile de acțiune locală și la dezvoltarea parteneriatelor locale din cadrul programului Leader;

20.  solicită sprijinirea organizațiilor de femei și de agricultori care au un rol important în încurajarea și inițierea unor noi programe de dezvoltare și diversificare;

21.  invită statele membre să aplice integral actele legislative în vigoare privind egalitatea de tratament între bărbați și femei, inclusiv în domeniul securității sociale și al concediului de maternitate și de creșterea copilului; încurajează statele membre să îmbunătățească legislația cu privire la egalitatea între femei și bărbați pe piața muncii și să asigure că bărbații și femeile care lucrează în zonele rurale beneficiază de securitate socială;

22.  invită Comisia să monitorizeze transpunerea dispozițiilor legale existente pentru a putea rezolva problemele și discriminarea cu care se confruntă femeile ce trăiesc și lucrează în zonele rurale;

23.  evidențiază necesitatea de a se lua măsuri eficiente la nivel european și național pentru a reduce diferențele de remunerare și de pensie între bărbați și femei; încurajează Comisia ca, împreună cu statele membre și cu autoritățile regionale respective, să analizeze natura multidimensională a diferențelor de pensii dintre bărbați și femei și să elaboreze, în același timp, măsuri specifice în cadrul strategiei UE pentru dezvoltare rurală, deoarece o serie de factori, precum diferențele de ocupare a forței de muncă și de remunerare, carierele întrerupte, munca cu timp parțial, munca informală a soțiilor/soților care ajută, modul în care sunt elaborate sistemele de pensii și contribuțiile scăzute pot conduce la un decalaj și mai mare în privința pensiilor;

24.  încurajează, totodată, statele membre să garanteze oferirea unor pensii decente, inclusiv a unei pensii naționale minime despre care se discută, în special pentru a ajuta femeile din zonele rurale să-și păstreze independența economică după ce ating vârsta de pensionare;

25.  subliniază că politicile europene privind condițiile de viață ale femeilor din zonele rurale trebuie să țină seama și de condițiile de viață și de muncă ale femeilor angajate ca lucrătoare agricole sezoniere, în special în ceea ce privește faptul că este necesar ca acestora să li se ofere protecție socială, asigurare medicală și servicii medicale; subliniază că este necesar să se confere o valoare maximă muncii acestor femei;

26.  solicită statelor membre să confere mai multă greutate rolului partenerilor sociali și al organizațiilor sociale care acționează alături de autorități, în supravegherea respectării legislației în domeniul muncii, în prevenirea muncii la negru și în respectarea drepturilor sociale și a standardelor de securitate care să faciliteze integrarea socioeconomică a lucrătoarelor în ansamblu, inclusiv a lucrătoarelor migrante, sezoniere și refugiate;

27.  invită Comisia și autoritățile naționale să dezvolte baze de date și rețele de informații la nivelul statelor membre pentru a înregistra situația economică și socială a femeilor din zonele rurale și pentru a o face cunoscută publicului împreună cu contribuția lor la societate;

28.  invită, prin urmare, Comisia și statele membre să își reexamineze planurile statistice pentru a include mecanisme de măsurare a contribuției generale a femeilor la veniturile din mediul rural și la economia rurală, defalcând, unde este posibil, indicatorii în funcție de gen; le invită, totodată, să-și optimizeze utilizarea datelor disponibile cu privire la situația economică și socială a femeilor din zonele rurale și implicarea acestora în activitățile desfășurate, pentru a putea concepe măsuri adaptate;

29.  cere o monitorizare regulată mai bună a PAC și o mai bună colectare de date și de indicatori de evaluare, pentru a identifica rolul femeilor în agricultură și implicarea lor în munca „invizibilă”;

30.  subliniază că trebuie să se acorde mai multă atenție întocmirii unor statistici actualizate privind proprietatea femeilor asupra terenurilor;

31.  invită Comisia ca, împreună cu statele membre și autoritățile locale și regionale, să ofere nu numai materiale informative adecvate privind posibilitățile de sprijin concepute specific pentru femeile din agricultură și femeile din zonele rurale, ci și acces deplin la educație și la învățământul profesional agricol în toate sectoarele, inclusiv pregătire postuniversitară și cursuri de specializare pentru antreprenorii și producătorii agricoli, oferindu-le femeilor competențe și cunoștințe pentru dezvoltarea afacerilor și acces la finanțare și microfinanțare, cu scopul de a demara și consolida activităților în acest sector, precum și de a le capacita pentru a participa la o gamă largă de activități de producție agricolă și de a le stimula competitivitatea în agricultură și în zonele rurale, dar și în turismul rural conectat la ramuri de activități comerciale agricole;

32.  cere să se ofere o gamă largă de consultanță profesională privind diversificarea afacerilor și insistă să se întreprindă acțiuni pentru a consolida capacitarea economică a femeilor, pentru a promova cooperativele, societățile mutuale, întreprinderile sociale și modele alternative de afaceri și pentru a îmbunătăți mentalitatea și abilitățile antreprenoriale;

33.  reamintește, în acest context, că Noua agendă pentru competențe a Comisiei reprezintă o ocazie pentru ca statele membre să identifice mai bine și să certifice competențele dobândite în afara sistemului formal de educație și a învățământului profesional, pentru a combate excluziunea socială și riscul de sărăcie;

34.  cere să fie încurajată și facilitată implicarea femeilor cu calificări înalte în agricultură, creșterea animalelor și silvicultură, prin programe de formare care vizează elaborarea unor acțiuni legate de acordarea de servicii de consultanță pentru ferme și inovare;

35.  recomandă includerea treptată a modulelor privind egalitatea în cadrul programelor de pregătire destinate specific activităților agricole și în elaborarea materialelor pedagogice, promovarea campaniilor publice pentru egalitate în zonele rurale și acordarea unei atenții deosebite valorilor egalității în școlile din mediul rural;

36.  subliniază importanța pe care o are consilierea și sprijinirea femeilor pentru a le permite să desfășoare activități agricole și alte activități inovatoare în zonele rurale;

37.  subliniază importanța promovării și sprijinirii organizațiilor de femei din zonele rurale, inclusiv a încurajării activității rețelelor, hub-urilor, băncilor de date și a asociațiilor ca dezvoltare socială, economică și culturală majoră, deoarece acestea stabilesc rețele și canale de informare, formare și creare de locuri de muncă, urmăresc să intensifice schimburile de experiență și cele mai bune practici la toate nivelurile și promovează o mai bună cunoaștere a situației sociale și economice a femeilor din zonele rurale; încurajează inițiativele antreprenoriale, asociațiile, cooperativele și organizațiile care reprezintă femeile;

38.  invită actorii regionali să lanseze, folosind mijloace financiare de la cel de-al doilea pilon, programe de sensibilizare a publicului, care să pună accentul pe neutralitatea de gen în toate profesiile și pe depășirea modelului persistent foarte tradițional de împărțire a sarcinilor în agricultură;

39.  invită statele membre să faciliteze un acces echitabil al femeilor la terenuri, să asigure drepturile de proprietate și de moștenire pentru a le încuraja să se stabilească în zonele rurale și să joace un rol în sectorul agricol; încurajează, de asemenea, statele membre să se ocupe de problema acaparării terenurilor și a concentrării terenurilor la nivelul UE;

40.  salută noile modele de credite agricole care sunt acum posibile în urma strânsei cooperări între Comisie și Banca Europeană de Investiții și recomandă ca statele membre să le aplice la o scară cât mai largă;

41.  invită statele membre și autoritățile regionale și locale să ofere structuri de bună calitate, la prețuri convenabile și servicii publice și private pentru viața curentă din zonele rurale, în special în domeniul sănătății, al educației și al îngrijirii; observă că acest lucru ar impune asigurarea unor servicii de îngrijire a copiilor în mediul rural, servicii de sănătate, structuri educaționale, centre de îngrijire pentru persoanele în vârstă și persoanele dependente, servicii de înlocuire în caz de boală și de maternitate și servicii culturale;

42.  subliniază că este important să se ofere noi oportunități pentru ocuparea forței de muncă remunerate, în special pentru femei, pentru a conserva comunitățile rurale, creând în același timp condițiile pentru a facilita un echilibru satisfăcător între viața profesională și cea personală;

43.  îndeamnă statele membre și autoritățile regionale să folosească fondurile structurale și Fondul de coeziune pentru a extinde și a moderniza infrastructura de transport în zonele rurale si pentru a furniza o aprovizionare sigură cu energie electrică și infrastructuri de bandă largă fiabile; subliniază importanța dezvoltării digitale în zonele rurale și elaborarea unei abordări globale („satul digital”);

44.  invită Comisia să recunoască importanța extinderii Agendei sale digitale la zonele rurale, deoarece dezvoltarea digitală poate contribui în mod semnificativ crearea de noi locuri de muncă, facilitând activitățile independente, stimulând competitivitatea și dezvoltarea turismului și creând un echilibru mai bun între viața profesională și cea de familie;

45.  încurajează autoritățile locale și naționale și alte instituții să garanteze drepturile fundamentale ale omului în cazul migranților, al lucrătorilor sezonieri și al familiilor lor, în special în cazul femeilor și al persoanelor deosebit de vulnerabile, precum și să sprijine integrarea lor în comunitatea locală;

46.  atrage atenția asupra disparităților între urban și rural în ceea ce privește accesul la servicii de îngrijire a copiilor, precum și asupra disparităților regionale în implementarea obiectivelor de la Barcelona privind structurile de îngrijire a copiilor;

47.  condamnă toate formele de violență împotriva femeilor și observă că asistența acordată victimelor joacă un rol crucial; invită, deci, statele membre și guvernele regionale și locale să trimită un mesaj puternic de toleranță zero față de violența împotriva femeilor, precum și implementeze politici și să ofere servicii adaptate la condițiile din zonele rurale, pentru a preveni și combate violența împotriva femeilor, asigurându-se astfel, că victimele au acces la asistență;

48.  invită, prin urmare, statele membre și guvernele regionale și locale să se asigure că victimelor violenței împotriva femeilor care locuiesc în zone rurale și îndepărtate nu li se refuză accesul egal la asistență și își reiterează apelul adresat UE și statelor sale membre de a ratifica Convenția de Istanbul cât mai rapid;

49.  reiterează solicitarea adresată Comisiei de a prezenta o propunere de directivă a UE privind violența împotriva femeilor;

50.  atrage atenția că zonele rurale din statele membre au un important rol crucial economic și în securitatea alimentară în societatea noastră modernă, în care peste 12 milioane de agricultori furnizează o cantitate suficientă de alimente sănătoase și sigure pentru o jumătate de miliard de consumatori pe întreg teritoriul Uniunii Europene; subliniază că este extrem de important să se mențină vitalitatea acestor comunități, încurajând femeile și familiile să rămână în sânul lor;

51.  invită, în acest sens, Comisia și statele membre să garanteze o PAC puternică și adecvat finanțată, care să fie în serviciul agricultorilor și consumatorilor europeni, care promovează dezvoltarea rurală, atenuează efectele schimbărilor climatice și protejează și îmbunătățește mediul natural, garantând o ofertă alimentară de bună calitate și sigură și creând mai multe locuri de muncă;

52.  observă că zonele rurale includ adesea elemente de patrimoniu cultural și natural, care trebuie protejate și dezvoltate, împreună cu turismul sustenabil și educația din domeniul mediului;

53.  subliniază importanța conceptului de multifuncționalitate, care implică alte activități economice, sociale, culturale și de mediu desfășurate în zonele rurale, completând producția agricolă, care generează locuri de muncă, în special pentru femei; încurajează, deci, statele membre să promoveze măsuri de diversificare a activităților, cum ar fi vânzarea directă de produse, serviciile sociale, serviciile de îngrijire și agroturismul; consideră că, dat fiind interesul crescând pentru acest tip de turism, ar trebui creată o rețea a acestor întreprinderi și că cele mai bune practici ar trebui diseminate.

54.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 6, 10.1.1979, p. 24.
(2) JO L 204, 26.7.2006, p. 23.
(3) JO L 180, 15.7.2010, p. 1.
(4) JO L 347, 20.12.2013, p. 320.
(5) JO L 347, 20.12.2013, p. 487.
(6) JO C 66 E, 20.3.2009, p. 23.
(7) JO C 296 E, 2.10.2012, p. 13.
(8) Texte adoptate, P8_TA(2015)0264.
(9) Texte adoptate, P8_TA(2015)0290.
(10) Texte adoptate, P8_TA(2016)0427.
(11) A se vedea datele Eurostat privind Structura exploatațiilor agricole.
(12) Comisia Europeană (2011), „Agricultură și Dezvoltare Rurală”. Rapoarte economico-agricole ale UE Zone rurale și Strategia Europa 2020 - Ocuparea forței de muncă”, Raportul nr. 5 - noiembrie 2011.
(13) Comisia Europeană (2012), „Rapoarte economico-agricole. Femeile în agricultura și zonele rurale din UE: muncă grea, recunoaștere puțină”, Raportul nr. 7 - iunie 2012.


Anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor
PDF 386kWORD 65k
Recomandarea Parlamentului European din 4 aprilie 2017 adresată Consiliului și Comisiei în urma anchetei privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (2016/2908(RSP))
P8_TA(2017)0100B8-0177/2017

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 226 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Decizia 95/167/CE, Euratom, CECO a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei din 19 aprilie 1995 privind modalitățile de exercitare a dreptului de anchetă al Parlamentului European(1),

–  având în vedere Decizia sa (UE) 2016/34 din 17 decembrie 2015 privind constituirea, atribuțiile, componența numerică și durata mandatului Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor(2),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor(3),

–  având în vedere Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective(4),

–  având în vedere Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa(5),

–  având în vedere Rezoluția sa din 27 octombrie 2015 referitoare la măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor(6),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 septembrie 2016 referitoare la ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor(7) (bazată pe raportul interimar A8-0246/2016),

–  având în vedere raportul final al Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (A8-0049/2017),

–  având în vedere proiectul de recomandare a Comisiei de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor,

–  având în vedere articolul 198 alineatul (12) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât articolul 226 din TFUE reprezintă temeiul juridic pentru crearea de către Parlamentul European a unei comisii temporare de anchetă pentru a examina pretinsa încălcare a normelor de drept sau administrare defectuoasă în aplicarea dreptului Uniunii, fără a se aduce atingere jurisdicției instanțelor naționale sau celor ale Uniunii și întrucât acest lucru reprezintă un element important al competențelor de supraveghere ale Parlamentului;

B.  întrucât, la 17 decembrie 2015, pe baza unei propuneri din partea Conferinței președinților, Parlamentul a decis să constituie o comisie care să ancheteze presupusele lacune în aplicarea dreptului Uniunii în ceea ce privește măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor, această comisie urmând să prezinte eventuale recomandări, pe care le consideră necesare, în această chestiune;

C.  întrucât Comisia de anchetă și-a început activitatea la 2 martie 2016 și a adoptat raportul final la 28 februarie 2017, care stabilește metodologia și concluziile acestei anchete;

D.  întrucât cota de piață a autoturismelor cu motor diesel a crescut în Uniunea Europeană în cursul ultimelor decenii până la un nivel la care acestea reprezintă în prezent mai mult de jumătate din autoturismele noi vândute în aproape fiecare stat membru; întrucât această creștere susținută a cotei de piață a vehiculelor diesel a fost determinată și de politica UE privind schimbările climatice, deoarece tehnologia diesel are un avantaj semnificativ față de motoarele pe benzină în ceea ce privește emisiile de CO2; întrucât, în etapa de combustie, motoarele diesel produc mult mai mulți poluanți, în afară de CO2, care sunt în mod semnificativ și în mod direct dăunători sănătății publice, cum ar fi NOx, SOx și particulele în suspensie, decât o fac motoarele pe benzină; întrucât tehnologiile de atenuare pentru acești poluanți există și sunt introduse pe piață;

E.  întrucât în prezent există tehnologia capabilă să îndeplinească standardele Euro 6 privind NOx pentru vehiculele diesel, inclusiv în ceea ce privește condițiile reale de conducere și fără a avea un impact negativ asupra emisiilor de CO2;

F.  întrucât cele mai bune practici din SUA, implicând norme mai stricte de emisii care se aplică deopotrivă vehiculelor pe benzină și diesel, precum și politicile mai stricte de aplicare oferă un standard la care UE ar trebui să aspire;

G.  întrucât protecția sănătății publice și a mediului ar trebui să fie o preocupare și o responsabilitate comună a societății, în care toate părțile interesate, inclusiv sectorul automobilelor, joacă un rol important,

1.  încredințează Președintelui sarcina de a lua măsurile necesare de publicare a raportului final al Comisiei de anchetă, în conformitate cu articolul 198 alineatul (11) din Regulamentul său de procedură și cu articolul 4 alineatul (2) din Decizia 95/167/CE, Euratom, CECO;

2.  invită Consiliul și Comisia să se asigure că concluziile și recomandările care decurg din ancheta sunt transpuse în practică, în conformitate cu Decizia 95/167/CE, Euratom, CECO;

3.  invită Comisia să prezinte Parlamentului, în termen de 18 luni de la adoptarea prezentei recomandări și ulterior în mod regulat, un raport cuprinzător privind acțiunile întreprinse de Comisie și statele membre cu privire la concluziile și recomandările Comisiei de anchetă;

4.  îl invită pe Președintele său să încredințeze Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și Comisiei pentru transport și turism monitorizarea acțiunilor întreprinse în urma concluziilor și recomandărilor Comisiei de anchetă, în conformitate cu articolul 198 alineatul (13) din Regulamentul său de procedură;

5.  îl invită pe Președintele său să încredințeze Comisiei pentru afaceri constituționale să dea curs recomandărilor Comisiei de anchetă în ceea ce privește limitările dreptului de anchetă al Parlamentului European;

Încercările în laborator și emisiile generate în condiții reale de conducere

6.  invită Comisia să își modifice structura internă astfel încât, în conformitate cu principiul responsabilității colective, portofoliul unui singur comisar (și al Direcției Generale corespunzătoare) să includă atât responsabilitatea pentru legislația privind calitatea aerului, cât și responsabilitatea pentru politicile care vizează sursele de emisii poluante; solicită o creștere a resurselor umane și tehnice dedicate vehiculelor, sistemelor pentru vehicule și tehnologiilor de control al emisiilor în cadrul Comisiei și îmbunătățirea în continuare a expertizei tehnice interne în cadrul Centrului Comun de Cercetare (JRC);

7.  în acest scop, invită Comisia să își modifice structura internă și modul de repartizare a responsabilităților, astfel încât toate responsabilitățile legislative deținute în prezent de Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW) în domeniul emisiilor vehiculelor să fie transferate în responsabilitatea Direcției Generale Mediu (DG ENV);

8.  invită Comisia să se asigure că există resurse umane și de expertiză tehnică adecvate, precum și un nivel corespunzător de autonomie în cadrul JRC, inclusiv măsuri pentru a păstra în cadrul organizației experiența relevantă în ceea ce privește tehnologiile în materie de vehicule și emisii și testarea vehiculelor; constată că JRC poate avea responsabilități suplimentare de verificare pentru cerințele în contextul propunerii privind un nou regulament în materie de omologare de tip și de supraveghere a pieței;

9.  solicită ca toate rezultatele complete ale încercărilor JRC să fie puse la dispoziția publicului într-un format neanonimizat printr-o bază de date; solicită, în plus, ca Laboratorul pentru măsurarea emisiilor autovehiculelor (VELA) al JRC să raporteze unui consiliu de supraveghere, care include reprezentanți ai statelor membre și ai organizațiilor de protecție a mediului și a sănătății;

10.  invită colegislatorii, în contextul revizuirii în curs a Regulamentului (CE) nr. 715/2007, să se asigure că măsurile în temeiul articolului 5 alineatul (3) și articolului 14, care sunt destinate să completeze sau să modifice anumite elemente neesențiale ale actului legislativ, sunt adoptate prin acte delegate, pentru a se garanta un nivel corespunzător de control din partea Parlamentului și a Consiliului, reducând, în același timp, posibilitatea unor întârzieri nejustificate în adoptarea acestor măsuri; se opune ferm opțiunii de a adopta măsurile respective prin acte de punere în aplicare;

11.  solicită adoptarea rapidă a celui de-al 3-lea și al 4-lea pachet legislativ privind emisiile generate în condiții reale de conducere (RDE) pentru a completa cadrul de reglementare pentru noua procedură de omologare de tip, precum și punerea rapidă în aplicare a acestui cadru; reamintește că, pentru ca încercările privind RDE să fie eficace în reducerea discrepanțelor dintre emisiile măsurate în laborator și pe drum, specificațiile încercării și procedurile de evaluare ar trebui să fie stabilite cu mare atenție și ar trebui să acopere o gamă largă de condiții de conducere, inclusiv temperatura, sarcina motorului, viteza vehiculului, altitudinea, tipul drumului și alți parametri care pot fi întâlniți în mod normal atunci când se circulă în Uniune;

12.  ia act de acțiunea în anulare împotriva celui de al 2-lea pachet RDE inițiată de mai multe orașe din UE, care invocă faptul că, prin introducerea unor noi praguri crescute pentru emisiile de NOx, regulamentul Comisiei modifică un element esențial al unui act de bază, încălcând astfel o cerință procedurală fundamentală, precum și dispozițiile Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului în ceea ce privește limitarea nivelurilor maxime de emisii de azot pentru vehiculele diesel;

13.  îndeamnă Comisia să revizuiască în 2017 factorul de conformitate pentru încercările RDE pentru emisiile de NOx, în conformitate cu cel de-al 2-lea pachet RDE; invită Comisia să revizuiască, în plus, anual factorul de conformitate, conform evoluțiilor tehnologice, pentru a-l aduce la 1 până, cel târziu, în 2021;

14.  invită Comisia să revizuiască legislația aplicabilă a Uniunii pentru a stabili dacă introducerea pe piață a altor sisteme ale vehiculului sau a altor produse ar putea să depindă de proceduri de testare inadecvate, ca în cazul emisiilor provenind de la vehicule sau în alte domenii în care eforturile de supraveghere a pieței sunt insuficiente și să prezinte propuneri legislative corespunzătoare pentru a asigura punerea în aplicare a standardelor pieței interne;

15.  invită Comisia să prezinte propuneri pentru introducerea inspecțiilor de mediu la nivelul UE cu scopul de a monitoriza respectarea standardelor de mediu ale produselor, a limitelor de emisie prevăzute în permisele de funcționare, precum și a legislației UE în domeniul mediului, în general;

16.  invită Comisia să își continue activitatea de îmbunătățire a performanței PEMS pentru a ameliora precizia acestora și a reduce marja lor de eroare; consideră că pentru particulele în suspensie tehnologia PEMS ar trebui să poată măsura particule a căror dimensiune este mai mică de 23 de nanometri, acestea fiind cele mai periculoase pentru sănătatea publică;

17.  consideră că regulile orizontale referitoare la crearea și funcționarea grupurilor de experți ale Comisiei adoptate de Comisie la 30 mai 2016 reprezintă un progres față de vechile norme, de exemplu, în ceea ce privește cerința existenței proceselor-verbale adecvate și complete ale reuniunilor; invită Comisia să revizuiască respectivele reguli pentru a consolida dispozițiile privind componența echilibrată a grupurilor de experți; invită Comisia să asigure respectarea strictă și imediată a regulilor orizontale (actualizate) și să elaboreze un raport către Parlamentul European și Consiliu în care să evalueze punerea în aplicare a acestora;

18.  solicită ca listele de participanți și procesele-verbale ale comitetelor de comitologie, cum ar fi Comitetul tehnic – autovehicule (CTAV) și grupurile de experți ale Comisiei, precum Grupul de lucru pentru autovehicule sau Grupul - emisii în condiții reale de conducere – vehicule ușoare (RDE-LDV), să fie puse la dispoziția publicului;

19.  îndeamnă statele membre să asigure, pentru parlamentele lor naționale, mai multă transparență în privința accesului la documentele legate de reuniunile CTAV;

20.  invită Comisia să modifice în mod substanțial politicile existente de arhivare și stocare a informațiilor, precum și să se asigure că notele, comunicarea între servicii, proiectele și schimburile neoficiale din Comisie, statele membre, Consiliu și reprezentanții acestora vor fi arhivate în mod implicit; regretă lacunele din registrele publice care au fost cauzate de un domeniu de aplicare prea restrâns destinat documentelor pregătite pentru arhivare, acesta fiind un proces care necesită o intervenție activă;

Dispozitivele de manipulare

21.  consideră că, deși procedura RDE va reduce la minimum riscul utilizării dispozitivelor de manipulare, aceasta nu va împiedica în totalitate recurgerea potențială la practici ilegale; recomandă, prin urmare, ca, în conformitate cu abordarea autorităților SUA, să fie integrat un grad de impredictibilitate în încercările pentru omologarea de tip și pentru verificarea conformității în circulație pentru a preveni exploatarea oricăror lacune existente și a asigura conformitatea de-a lungul întregului ciclu de viață al unui vehicul; salută, în această privință, Protocolul de testare privind dispozitivele de manipulare inclus în „Orientările privind evaluarea strategiilor auxiliare de control al emisiilor și prezența dispozitivelor de manipulare”, adoptate de către Comisie la 26 ianuarie 2017 și aplicabile vehiculelor aflate deja pe piață; se așteaptă ca autoritățile naționale ale statelor membre să aplice rapid prezentul protocol în activitățile lor de supraveghere a pieței și să efectueze încercările recomandate ale vehiculelor cu variații imprevizibile ale condițiilor standard de încercare, cum ar fi temperatura ambientală, modelul de viteză, sarcina vehiculului și durata încercării, care pot include și „încercări surpriză”;

22.  observă cu îngrijorare că încercările oficiale pentru emisiile de CO2 și consumul de combustibil al vehiculelor vor fi în continuare limitate la o procedură de încercare în laborator (WLTP), ceea ce înseamnă că utilizarea ilegală a dispozitivelor de manipulare este posibilă în continuare și poate rămâne nedetectată; îndeamnă Comisia și statele membre să instituie sisteme de monitorizare la distanță a flotei prin utilizarea echipamentelor de teledetecție de pe marginea drumului și/sau a senzorilor la bord, pentru a verifica performanța de mediu a flotei în circulație și a detecta posibilele practici ilegale care ar putea duce la discrepanțe constante între performanța teoretică și cea practică;

23.  invită Comisia să analizeze în continuare motivele pentru care dispozițiile mai stricte privind dispozitivele de manipulare existente în legislația referitoare la vehiculele grele nu au fost incluse în legislația privind vehiculele ușoare;

24.  invită Comisia să efectueze o analiză internă pentru a verifica afirmația potrivit căreia rezultatele activităților de cercetare ale JRC și preocupările discutate la nivelul serviciilor Comisiei cu privire la posibilele practici ilegale din partea producătorilor nu au ajuns niciodată la nivelurile superioare al ierarhiei; solicită Comisiei să prezinte Parlamentului un raport privind concluziile sale;

25.  consideră că ar trebui instituit un mecanism clar de raportare în cadrul Comisiei pentru a se asigura faptul că, atunci când JRC identifică neconformități, acestea sunt raportate la toate nivelurile relevante din ierarhia Comisiei;

26.  invită Comisia să mandateze JRC să investigheze în continuare, împreună cu autoritățile naționale și institutele de cercetare independente, comportamentul suspect al vehiculelor în materie de emisii, observat la mai multe autoturisme în august 2016;

27.  invită statele membre să impună producătorilor de autoturisme, în contextul recent introdusei obligații a producătorilor de autoturisme de a face publice strategiile de bază și auxiliare de control al emisiilor, să explice orice comportament irațional al vehiculelor în materie de emisii observat în timpul încercărilor și să demonstreze necesitatea aplicării excepțiilor prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007; invită statele membre să comunice Comisiei și Parlamentului rezultatele investigațiilor lor și datele testelor tehnice;

28.  invită Comisia să monitorizeze îndeaproape punerea în aplicare de către statele membre a derogărilor pentru utilizarea dispozitivelor de manipulare; salută, în acest sens, metodologia pentru evaluarea tehnică a strategiilor auxiliare de control al emisiilor incluse în Orientările Comisiei din 26 ianuarie 2017; invită Comisia să lanseze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, dacă sunt necesare;

Omologarea de tip și conformitatea în circulație

29.  solicită, în interesul consumatorilor și al protecției mediului, adoptarea rapidă a propunerii de regulament privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și a remorcilor acestora (2016/0014(COD))(8), care înlocuiește actuala directivă-cadru privind omologarea de tip și intrarea sa în vigoare nu mai târziu de 2020; consideră că menținerea nivelului de ambiție din propunerea inițială a Comisiei, în special în ceea ce privește introducerea supravegherii sistemului de către UE, este obiectivul minim necesar pentru a îmbunătăți sistemul UE; consideră, de asemenea, că un sistem mai cuprinzător și coordonat de omologare de tip și de supraveghere a pieței, implicând supravegherea de către UE, auditurile comune și cooperarea cu și între autoritățile naționale ar trebui să fie obiectivul de atins în cadrul negocierilor interinstituționale cu privire la acest dosar;

30.  consideră că doar o supraveghere mai strictă la nivelul UE poate garanta că legislația UE privind vehiculele este pusă în aplicare în mod corespunzător și că activitățile de supraveghere a pieței în UE sunt realizate în mod eficient și eficace; invită Comisia să asigure punerea în aplicare deplină și omogenă a noului cadru privind omologarea de tip și supravegherea pieței și să coordoneze activitatea autorităților naționale de omologare de tip și de supraveghere a pieței și să arbitreze în caz de dezacord;

31.  solicită o consolidare semnificativă a supravegherii pieței, pe baza unor reguli clar definite și a repartizării mai clare a responsabilităților în noul cadru de omologare UE de tip, pentru a institui un sistem îmbunătățit, eficient și funcțional;

32.  consideră că supravegherea de către UE în noul cadru pentru omologarea UE de tip ar trebui includă repetarea încercărilor, la o scară adecvată, pentru vehiculele, sistemele, componentele și unitățile tehnice separate deja puse la dispoziție pe piață, pentru a verifica dacă acestea sunt conforme cu omologările de tip și cu legislația aplicabilă, utilizând o gamă largă de încercări pe baza unor eșantioane relevante din punct de vedere statistic și introducând măsuri corective, inclusiv rechemările vehiculelor retragerea omologărilor și amenzile administrative; consideră că un rol esențial în îndeplinirea acestei sarcini îl au competențele JRC;

33.  invită Comisia și statele membre să evalueze practica SUA privind încercările aleatorii în afara liniei de producție și în circulație și să tragă concluziile care se impun cu privire la îmbunătățirea activităților de supraveghere a pieței;

34.  sugerează că, în cazul vehiculelor de pasageri, ar trebui efectuate teste de supraveghere a pieței aleatorii, inclusiv cu protocoale de încercări nespecificate, pe cel puțin 20 % din noile modele introduse pe piața Uniunii în fiecare an, precum și pe o cantitate reprezentativă de modele mai vechi, pentru a verifica dacă vehiculele respectă legislația Uniunii în materie de siguranță și de mediu aplicabilă transportului rutier; consideră că, atunci când se aleg vehiculele care urmează să fie testate la nivelul Uniunii, ar trebui să existe o verificare a plângerilor întemeiate și ar trebui luate în considerare testele efectuate de părți terțe, datele obținute prin teledetecție, rapoartele de la inspecțiile tehnice periodice și alte informații;

35.  subliniază necesitatea asigurării respectării sistematice a conformității producției și a conformității în funcționare a vehiculelor de către autoritățile naționale responsabile, mai bine coordonate și supervizate la nivelul UE; consideră că verificarea conformității producției și încercarea conformității în circulație ar trebui să fie realizate de un serviciu tehnic diferit de cel responsabil pentru omologarea de tip a autoturismului în cauză și că serviciile tehnice interne ar trebui să fie excluse de la efectuarea încercării pentru emisii în scopul omologării de tip; îndeamnă statele membre să clarifice o dată pentru totdeauna care este autoritatea responsabilă pentru supravegherea pieței pe teritoriul lor, să se asigure că autoritatea în cauză își cunoaște responsabilitățile și să informeze Comisia, în mod corespunzător; consideră că o cooperare mult mai strânsă și schimbul de informații între autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre și Comisie, inclusiv cu privire la planurile naționale de supraveghere a pieței, vor îmbunătăți calitatea generală a supravegherii pieței în UE și vor permite Comisiei să identifice deficiențele din sistemele naționale de supraveghere a pieței;

36.  consideră că o mai bună coordonare și discuții mai aprofundate între autoritățile de omologare de tip și Comisie, sub forma unui forum prezidat de Comisie, va contribui la promovarea bunelor practici menite să asigure punerea în aplicare eficientă și armonizată a omologării de tip și a reglementării supravegherii pieței;

37.  consideră că posibilitatea unei revizuiri independente complete a rezultatelor de omologare de tip, inclusiv a datelor provenite din încercările de rulare liberă, va îmbunătăți eficacitatea cadrului, și că datele relevante ar trebui să fie accesibile părților relevante;

38.  solicită finanțarea adecvată și independentă a omologării de tip, a supravegherii pieței și a activităților serviciilor tehnice, de exemplu prin crearea unei structuri a taxelor, prin bugetele naționale ale statelor membre sau prin combinarea celor două metode; consideră că autoritățile competente pentru omologarea de tip ar trebui să fie responsabile pentru verificarea relațiilor comerciale și economice dintre producătorii de autoturisme și furnizori, pe de o parte, și serviciile tehnice, pe de altă parte, pentru a preveni conflictele de interese;

39.  atrage atenția asupra sistemului de omologare de tip din SUA, prin care taxele percepute de la producători pentru a acoperi costurile de certificare și programele de conformitate sunt trimise către Trezoreria SUA, iar Congresul SUA, la rândul său, alocă fonduri Agenției pentru Protecția Mediului (EPA) în vederea punerii în aplicare a programelor sale, ca o paradigmă care poate fi utilă pentru îmbunătățirea independenței sistemului UE;

40.  solicită adoptarea, punerea în aplicare și aplicarea rapide a celui de-al 4-lea pachet RDE, care reglementează utilizarea PEMS pentru verificări ale conformității în circulație și pentru testarea de către părți terțe; invită Comisia să acorde un mandat pentru ca JRC să efectueze încercări pentru măsurarea emisiilor prin PEMS, ca parte a verificării conformității în circulație la nivel european în contextul noului cadru de omologare de tip;

41.  invită colegiuitorii să creeze prin viitorul Regulament privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu motor o rețea de teledetecție la nivelul UE pentru a monitoriza emisiile reale ale flotei auto și a identifica vehiculele excesiv de poluante, cu scopul de a orienta verificările conformității în circulație și de a identifica autoturismele care ar putea fi modificate în mod ilegal la nivel de hardware [de exemplu, comutator de dezactivare a sistemului de recirculare a gazelor de eșapament (EGR) sau eliminarea filtrului de particule diesel (DPF) sau a reducerii catalitice selective (RCS)] sau de software (reglajul ilegal al cipului);

42.  invită Comisia să facă uz de competențele delegate prevăzute la articolul 17 din Directiva 2014/45/UE privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora, pentru a actualiza metodele de testare pentru inspecția tehnică periodică a autoturismelor, cu scopul de a măsura emisiile de NOx ale autoturismelor;

43.  consideră că autoritățile de omologare de tip, autoritățile de supraveghere a pieței și serviciile tehnice ar trebui să își îndeplinească sarcinile; consideră că acestea ar trebui, prin urmare, să își îmbunătățească nivelul de competență în mod semnificativ și continuu și, în acest scop, solicită auditarea periodică și independentă a capacităților acestora;

44.  invită Comisia să analizeze posibilitatea ca alegerea serviciului tehnic de către producător să fie notificată în mod obligatoriu Comisiei, pentru a facilita cunoașterea deplină a situației;

45.  invită statele membre să le solicite producătorilor de autovehicule să își prezinte și să justifice strategiile de control al emisiilor autorităților de omologare de tip, astfel cum se întâmplă în cazul vehiculelor grele;

46.  invită statele membre să analizeze dacă soluțiile „standard” propuse de către producător pentru a repara vehiculele echipate cu sisteme frauduloase respectă în mod efectiv reglementările în materie de emisii și solicită realizarea controalelor aleatorii ale noilor autoturisme care au fost reparate;

Aplicare și sancțiuni

47.  solicită aplicarea mai eficientă și mai strictă a normelor privind emisiile vehiculelor în UE; propune reformarea fără întârziere a structurii de guvernanță privind emisiile autoturismelor și alinierea acesteia la standardele din alte sectoare de transport;

48.  reamintește că normele de măsurare a emisiilor sunt stabilite pentru a obține o mai bună calitate a aerului, care nu a fost obținută anterior ca urmare, în parte, a aplicării deficiente a legii și, în parte, a manipulării de către anumiți producători de automobile; consideră că autoritățile competente ar trebui să ia în considerare emisiile autovehiculelor și datele privind evoluția calității aerului, pentru a evalua dacă s-a atins scopul propus;

49.  sugerează stabilirea unui cadru permanent de cooperare internațională cu Statele Unite (EPA) privind emisiile pentru a permite autorităților să facă schimb de informații și să desfășoare acțiuni de supraveghere comune; astfel de acțiuni deja s-au pus în practică pentru alte produse în UE;

50.  îndeamnă Comisia să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor membre care nu au pus în aplicare supravegherea eficientă a pieței și un sistem național de sancțiuni pentru încălcarea dreptului UE, astfel cum prevede legislația în vigoare;

51.  sugerează faptul că Comisia ar trebui să aibă competența de a impune amenzi administrative eficace, proporționale și disuasive producătorilor de vehicule și să solicite acțiuni de remediere și corective în cazul în care este dovedită neconformitatea vehiculelor acestora; consideră că posibilele sancțiuni ar trebui să includă retragerea omologării de tip și stabilirea unor programe de rechemare la nivelul întregii UE;

52.  consideră că fondurile colectate prin aceste amenzi impuse producătorilor de vehicule, resursele provenite din procedurile de încălcare lansate împotriva statele membre pentru nerespectarea legislației UE privind emisiile și primele pentru emisiile suplimentare pentru noile autoturisme (linia bugetară 711) ar trebui utilizate ca venituri alocate pentru proiecte și programe specifice ale UE în domeniul calității aerului și protecției mediului și nu ar trebui să reducă contribuțiile la bugetul UE ale statelor membre, bazate pe venitul național brut; solicită ca dispozițiile necesare să fie incluse în legislația relevantă a Uniunii în acest sens; sugerează că fondurile din amenzi ar putea fi utilizate în parte de statele membre și pentru despăgubirea persoanelor afectate negativ de încălcare și alte astfel de activități în beneficiul consumatorilor sau, după caz, pentru protecția mediului în statele membre;

53.  invită statele membre să se asigure că dispozițiile privind sancțiunile aplicabile pentru încălcarea de către constructori a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 715/2007 sunt eficace, proporționale și disuasive și sunt comunicate rapid Comisiei;

54.  invită statele membre să aplice măsuri mai energice în urma scandalului legat de fraudele privind emisiile; solicită statelor membre și autorităților de omologare de tip să analizeze informațiile referitoare la strategiile de bază și auxiliare de control al emisiilor, care urmează să fie prezentate de producătorii de autovehicule, pentru autoturismele care au primit deja omologarea de tip Euro 5 și Euro 6 și care prezintă un comportament irațional în materie de emisii în timpul programelor de testare, precum și să verifice conformitatea acestora cu orientările Comisiei privind interpretarea dispozițiilor referitoare la dispozitivele de manipulare; solicită statelor membre să aplice sancțiunile disponibile în caz de neconformitate, inclusiv programele de rechemare obligatorie și retragerea omologărilor de tip; invită Comisia să asigure o abordare coordonată cu privire la programelor de rechemare în întreaga UE;

55.  invită statele membre și Comisia să clarifice pentru proprietarii vehiculelor vizate dacă repararea acestora este sau nu este obligatorie și care sunt consecințele juridice ale reparațiilor în ceea ce privește conformitatea cu reglementările privind emisiile, obligațiile în materie de inspecție tehnică auto, fiscalitate și consecințele unei eventuale reclasificări a vehiculului, etc.;

56.  constată că este dificil să se colecteze informații privind sancțiunile în statele membre din cauza lipsei statisticilor la nivel național; invită Comisia și statele membre să colecteze statistici periodice cu privire la acest subiect;

57.  invită statele membre și Comisia să consolideze mecanismele de punere în aplicare la nivel european, cum ar fi Rețeaua Uniunii Europene pentru punerea în aplicare și respectarea legislației din domeniul mediului (IMPEL);

Drepturile consumatorilor

58.  consideră că consumatorii UE afectați de scandalul Dieselgate ar trebui să primească o despăgubire financiară adecvată din partea producătorilor de vehicule implicați și că programele de rechemare care au fost puse în aplicare doar parțial nu ar trebui considerate o formă suficientă de compensație;

59.  invită Comisia, în acest sens, să prezinte o propunere legislativă pentru stabilirea unor căi de atac colective, care să permită un sistem armonizat pentru consumatorii UE, prin care să se evite situația actuală în care consumatorii nu beneficiază de protecție în majoritatea statelor membre; invită Comisia să evalueze sistemele existente în Uniune și în afara acesteia, pentru a identifica cele mai bune practici în acest domeniu și să le introducă în propunerea sa legislativă;

60.  consideră că dacă o omologare de tip a unui vehicul este retrasă în caz de neconformitate, proprietarul vehiculului afectat ar trebui să fie pe deplin compensat pentru achiziționarea vehiculului respectiv;

61.  consideră că consumatorii ar trebui să aibă dreptul la compensare adecvată atunci când se demonstrează că performanțele originale ale vehiculului (de exemplu, în ceea ce privește consumul de carburant, eficiența, durabilitatea componentelor, emisiile etc.) suferă un impact negativ în urma unor eventuale reparații sau modulări tehnice necesare efectuate în cadrul unui program de rechemare al unui producător de vehicule;

62.  invită statele membre să se asigure că se oferă consumatorilor informații detaliate și ușor de înțeles privind modificărilor aduse în timpul programelor de rechemare și al controalelor de întreținere în vederea îmbunătățirii transparenței pentru consumatori și a încrederii în piața autoturismelor;

63.  regretă că tratamentul aplicat consumatorilor europeni este mai puțin favorabil în comparație cu tratamentul aplicat consumatorilor din SUA; constată, de asemenea, că consumatorii vizați primesc adesea informații vagi și incomplete cu privire la vehiculele afectate, obligațiile care le revin pentru repararea lor și consecințele acesteia;

64.  regretă faptul că în UE nu există un sistem uniform armonizat, care să permită realizarea unor acțiuni comune de către consumatori pentru a-și exercita drepturile și recunoaște că în prezent, în multe state membre, nu există nicio posibilitate pentru consumatori de a participa la astfel de acțiuni;

65.  subliniază că, după rechemări, vehicule trebuie să fie în conformitate cu cerințele legale prevăzute în legislația UE; subliniază, de asemenea, ar trebui să fie luate în considerare alte forme de despăgubire pe lângă programele de rechemare; în acest scop, invită Comisia să evalueze normele UE în vigoare privind protecția consumatorului și să înainteze propunerile corespunzătoare;

66.  subliniază că este important să li se ofere consumatorilor informații realiste, precise și solide privind consumul de combustibil și emisiile de poluanți atmosferici, cu scopul de a sensibiliza consumatorii și a-i sprijini pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză atunci când cumpără un autoturism; solicită o revizuire a Directivei 1999/94/CE privind etichetarea autovehiculelor, care ar trebui să ia în considerare introducerea obligativității de a furniza informații cu privire la alte emisii de poluanți atmosferici, cum ar fi NOx și particulele în suspensie, pe lângă informațiile privind consumul de combustibil și emisiile de CO2;

67.  solicită Comisiei și statelor membre să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că consumatorii sunt despăgubiți în mod adecvat și echitabil, de preferat prin căi de atac colective;

Vehicule nepoluante

68.  invită Comisia și autoritățile competente din statele membre să își asume și să pună în aplicare pe deplin o strategie de mobilitate cu emisii reduse;

69.  invită Comisia și statele membre să evalueze eficiența actualelor zone cu un nivel scăzut de emisii în orașe, având în vedere eșecul standardelor euro pentru vehiculele ușoare de a reflecta emisiile reale, și să examineze beneficiul introducerii unei etichete sau a unui standard pentru vehiculele cu emisii deosebit de scăzute (ULEV) care respectă valorile limită de emisii în condiții reale de conducere;

70.  invită Comisia și colegiuitorii să urmeze o abordare mai integrată în politicile lor de îmbunătățire a performanțelor de mediu ale automobilelor, pentru a asigura un progres în ceea ce privește obiectivele de decarbonizare și calitatea aerului, printre altele prin stimularea electrificării sau tranziția la motorizări alternative ale flotei auto;

71.  în acest scop, invită Comisia să revizuiască Directiva privind energia curată pentru transporturi (2014/94/UE) și să prezinte un proiect de regulament privind normele de emisii de CO2 pentru flotele auto care ajung pe piață după 2025, cu includerea mandatelor pentru vehicule cu emisii zero (ZEV) și vehicule cu emisii deosebit de scăzute care impun o pondere progresivă tot mai mare a vehiculelor cu emisii zero și a vehiculelor cu emisii deosebit de scăzute din flota totală, cu scopul de a elimina treptat autoturismele noi cu emisii de CO2 până în 2035;

72.  invită Comisia și statele membre să promoveze politici de achiziții publice ecologice, prin achiziționarea de către autoritățile publice de vehicule cu emisii zero și vehicule cu emisii deosebit de scăzute pentru propriile flote sau pentru programele (semi)publice de utilizare în comun a autoturismelor;

73.  invită Comisia să reexamineze limitele de emisii stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 715/2007, în vederea îmbunătățirii calității aerului din Uniune și a respectării limitelor de calitate a aerului înconjurător în UE, precum și a nivelurilor recomandate de OMS, și să prezinte propuneri, după caz, până cel târziu în 2025, pentru noile limite de emisii Euro 7 neutre din punct de vedere tehnologic pentru toate vehiculele M1 și N1 introduse pe piața Uniunii;

74.  solicită Comisiei să ia în considerare revizuirea Directivei 2004/35/CE privind răspunderea pentru mediul înconjurător pentru a include daunele aduse mediului prin poluarea aerului ca urmare a încălcării legislației UE privind emisiile autoturismelor de către producătorii de autovehicule; consideră că, dacă producătorii de autovehicule ar răspunde financiar pentru remedierea daunelor asupra mediului pe care le-au cauzat, ar putea fi de așteptat un nivel sporit de prevenire și de precauție;

75.  invită Comisia să colaboreze cu statele membre pentru a se asigura că niciun lucrător obișnuit din sectorul automobilelor nu este afectat de scandalul emisiilor; în acest scop, statele membre și producătorii de automobile ar trebui să coordoneze și să promoveze planuri de formare profesională care să garanteze că lucrătorii obișnuiți, a căror situație de muncă a fost afectată negativ de scandalul emisiilor, au primit protecția necesară și posibilități de formare pentru a se asigura că competențele lor pot fi folosite, de exemplu, în sectorul modurilor de transport durabile;

Competențele și limitările comisiei de anchetă

76.  îndeamnă Consiliul și Comisia să se angajeze în încheierea la timp a negocierilor referitoare la propunerea Parlamentului de regulament al Parlamentului European privind modalitățile detaliate de exercitare a dreptului de anchetă al Parlamentului European și de abrogare a Deciziei 95/167/CE, Euratom, CECO;

77.  consideră că, pentru exercitarea controlului democratic asupra executivului, este esențial ca Parlamentului să i se confere competențe de anchetă similare celor ale parlamentelor naționale din Uniunea Europeană; este de părere că, pentru a-și exercita acest rol de control democratic, Parlamentul trebuie să aibă puterea de a cita și a obliga martorii să se prezinte și să furnizeze documente; consideră că, pentru ca aceste drepturi să fie exercitate, statele membre trebuie să convină asupra aplicării de sancțiuni persoanelor care nu se prezintă sau nu furnizează documente, în conformitate cu legislația națională care reglementează anchetele parlamentare la nivel național; reiterează sprijinul Parlamentului pentru poziția prezentată în raportul din 2012 cu privire la această chestiune;

78.  consideră că ar trebui să fie mai bine coordonate competențele comisiilor de anchetă ale Parlamentului cu cele ale parlamentelor naționale, în special pentru a asigura citarea și participarea efectivă a persoanelor și aplicarea sancțiunilor în cazul refuzului de a coopera; invită Comisia și statele membre să sprijine dispozițiile aferente din prezenta propunere a Parlamentului;

79.  invită Comisia să revizuiască de urgență Codul de conduită pentru comisari pentru a include dispozițiile referitoare la răspunderea foștilor comisari care intră în domeniul de aplicare al unei investigații realizate de către o comisie de anchetă în legătură cu procesul de elaborare a politicilor și a legislației, care a avut loc în timpul mandatului lor;

80.  solicită Comisiei să se folosească de intervalul de timp dintre decizia luată în plen de a crea o comisie de anchetă și începerea efectivă a lucrărilor sale pentru a pregăti un prim set de documente care au legătură cu mandatul Comisiei de anchetă, astfel încât furnizarea de informații să fie mai rapidă, facilitând astfel activitatea Comisiei de anchetă de la început; consideră, în acest sens, că normele privind arhivarea și transmiterea documentelor în cadrul Comisiei ar trebui să fie revizuite și îmbunătățite pentru a facilita viitoarele cereri de informații;

81.  recomandă instituirea, în cadrul Comisiei, a unui punct de contact unic pentru relațiile cu comisiile de anchetă ale Parlamentului, în special atunci când sunt implicate mai multe direcții generale, cu scopul de a facilita fluxul de informații, pe de o parte, și dezvoltarea bunelor practici create până în prezent, pe de altă parte;

82.  constată că, în mai multe comisii recente de anchetă și comisii speciale, Comisia și Consiliul nu au furnizat, în unele cazuri, documentele solicitate, iar în alte cazuri au furnizat documentele solicitate numai după întârzieri prelungite; consideră că trebuie introdus un mecanism de responsabilitate pentru a asigura transferul imediat și garantat către Parlament al documentelor pe care comisia de anchetă sau comisia specială le solicită și are dreptul să le acceseze;

83.  invită Comisia să își îmbunătățească capacitatea de a gestiona în timp util și cu o calitate acceptabilă cererile de documente din partea comisiilor de anchetă, a jurnaliștilor și a cetățenilor în temeiul normelor aplicabile privind accesul la documente; îndeamnă Comisia să elibereze aceste documente în formatul lor original și să se abțină de la modificări și conversii de format care necesită timp și care pot altera conținutul; solicită, de asemenea, Comisiei să se asigure că informațiile stocate într-un format prelucrabil automat, de exemplu, o bază de date, sunt, de asemenea, eliberate într-un format care poate fi prelucrat automat;

84.  constată că este responsabilitatea comisiei de anchetă să determine dacă informațiile care fac obiectul unei cereri sunt relevante pentru activitatea comisiei; constată că această sarcină nu ar trebui să fie preluată de destinatarul unei astfel de cereri de documente; solicită Comisiei să analizeze în mod corespunzător această responsabilitate în orientările sale privind cererile de acces la documente;

85.  îndeamnă statele membre să își respecte obligațiile juridice față de comisiile de anchetă, în conformitate cu Decizia 95/167/CE, Euratom, CECO în special articolul 3 din aceasta; de asemenea, le solicită acestora, având în vedere întârzierile semnificative în ratele de răspuns, să sprijine comisiile de anchetă într-o manieră care respectă principiul cooperării loiale, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din TFUE;

86.  invită statele membre care au desfășurat anchetele naționale privind emisiile poluante produse de autoturisme să transmită Comisiei și Parlamentului fără întârziere toate datele și rezultatele investigațiilor lor;

87.  consideră că prima parte a mandatului Comisiei ar trebui să fie dedicată colectării și analizei probelor scrise înainte de începerea audierilor publice; consideră că este util să se introducă o „perioadă de reflecție” între sfârșitul audierilor și redactarea raportului final, astfel încât colectarea probelor să poată fi finalizată, iar probele să fie analizate în mod corespunzător și pe deplin incluse în raport;

88.  consideră că termenul de 12 luni pentru comisiile de anchetă este arbitrar și adesea insuficient; consideră că membrii comisiei de anchetă sunt cei mai în măsură să stabilească dacă o anchetă ar trebui extinsă și, în caz afirmativ, pentru ce perioadă;

89.  menționează că articolul 198 din Regulamentul de procedură al Parlamentului ar trebui să definească mai clar când ar trebui să înceapă durata unei comisii de anchetă; recomandă existența unui grad suficient de flexibilitate, pentru a garanta că este destul timp pentru investigații; solicită ca activitatea comisiei de anchetă să înceapă numai după ce documentele solicitate au fost primite de la instituțiile UE;

90.  consideră că nu ar trebui inclus în mod obligatoriu un raport interimar în mandatele viitoare pentru a nu anticipa concluziile finale ale anchetei;

91.  consideră că, în viitor, comisiile de anchetă ar trebui să fie organizate în mod diferit, pentru a asigura un nivel sporit de eficacitate și eficiență în organizarea și desfășurarea activității comisiilor, în special în cursul audierilor publice;

92.  subliniază că normele administrative interne ale Parlamentului sunt aliniate la practica consacrată a comisiilor permanente și, ca atare, adeseori nu sunt adaptate caracterului ad-hoc și temporar al unei comisii de anchetă, care funcționează în circumstanțe mai neobișnuite, cu un domeniu de aplicare foarte specific și într-o perioadă limitată de timp; consideră, prin urmare, că eficiența ar fi sporită prin elaborarea unui set definit de norme referitoare la funcționarea eficientă a comisiilor de anchetă în ceea ce privește desfășurarea audierilor și a misiunilor, de exemplu, într-un mod care să garanteze o reprezentare politică echitabilă; consideră că există riscul ca limitările financiare să împiedice comisiile de anchetă să audieze toți experții considerați necesari pentru îndeplinirea misiunii comisiei; consideră că autorizarea internă a termenelor pentru audieri și misiuni ar trebui să devină mai flexibilă;

93.  consideră că comisiile de anchetă ar trebui să aibă acces prioritar și resurse specifice în cadrul serviciilor relevante ale Parlamentului pentru a permite acestora din urmă să soluționeze, în special, cererile de studii, briefinguri etc., în intervalul de timp permis de normele în vigoare;

94.  ia act de faptul că normele în vigoare privind accesul la informații clasificate și alte informații confidențiale puse la dispoziția Parlamentului European de Consiliu, Comisie sau de statele membre în cadrul unei anchete nu oferă o claritate juridică deplină, dar sunt, în general, interpretate ca excluzând asistenții parlamentari acreditați de la consultarea și analizarea „altor informații confidențiale” neclasificate într-o sală de lectură securizată; ia act de faptul că o serie de membri au considerat că această normă zădărnicește consultarea efectivă și aprofundată a acestor documente în timpul limitat de care dispun comisiile de anchetă, iar comisia TAX2 (Comisia specială pentru deciziile fiscale și alte măsuri similare sau cu efecte similare), în cursul căreia asistenților parlamentari acreditați li s-a acordat accesul temporar și în mod excepțional, a fost în măsură să utilizeze aceste resurse într-o manieră mai cuprinzătoare și eficace; solicită, prin urmare, introducerea într-un acord interinstituțional renegociat a unei dispoziții clar formulate care să garanteze dreptul de acces la documente al asistenților parlamentari acreditați, pentru a-și îndeplini rolul de sprijin pentru deputați pe baza principiului „necesității de a cunoaște”; îndeamnă organismele de resort să accelereze renegocierea acestui punct, astfel încât să nu afecteze eficiența și eficacitatea anchetelor parlamentare în curs de desfășurare și viitoare;

o
o   o

95.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare și raportul final al Comisiei de anchetă Consiliului, Comisiei, precum și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 113, 19.5.1995, p. 1.
(2) JO L 10, 15.1.2016, p. 13.
(3) JO L 171, 29.6.2007, p. 1.
(4) JO L 263, 9.10.2007, p. 1.
(5) JO L 152, 11.6.2008, p. 1.
(6) Texte adoptate, P8_TA(2015)0375.
(7) Texte adoptate, P8_TA(2016)0322.
(8) A se vedea de asemenea Texte adoptate din 4.4.2017, P8_TA(2017)0097.

Notă juridică