Zoznam 
Prijaté texty
Utorok, 4. apríla 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia
Charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel ***I
 Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi ***I
 Palmový olej a likvidácia dažďových pralesov
 Ženy a ich úlohy vo vidieckych oblastiach
 Vyšetrovanie merania emisií v automobilovom priemysle

Charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel ***I
PDF 329kWORD 43k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré definuje charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel (prepracované znenie) (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))
P8_TA(2017)0096A8-0376/2016

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0273),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0187/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. októbra 2016(1),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(2),

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci zo 17. októbra 2016 adresovaný Výboru pre rybárstvo v súlade s článkom 104 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä uznesenie z 22. novembra 2012 o maloobjemovom pobrežnom rybolove, drobnom rybolove a reforme spoločnej politiky rybného hospodárstva(3),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 15. februára 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 104 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0376/2016),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. apríla 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktoré definuje charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel (prepracované znenie)

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2017/1130.)

(1) Ú. v. EÚ C 34, 2.2.2017, s. 140.
(2) Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 419, 16.12.2015, s. 167.


Typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a dohľad nad trhom s nimi ***I
PDF 1203kWORD 146k
Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 4. apríla 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a o dohľade nad trhom s nimi (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))(1)
P8_TA(2017)0097A8-0048/2017

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Vnútorný trh predstavuje oblasť bez vnútorných hraníc, v rámci ktorého sa musí zaručiť voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu. Pravidlá vnútorného trhu by mali byť transparentné, jednoduché a konzistentné, aby poskytovali právnu istotu a zrozumiteľnosť pre obchodné spoločnosti a spotrebiteľov.
(1)  Vnútorný trh predstavuje oblasť bez vnútorných hraníc, v rámci ktorého sa musí zaručiť voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu. Pravidlá vnútorného trhu by mali byť transparentné, jednoduché, konzistentné a účinné, aby poskytovali právnu istotu a zrozumiteľnosť pre obchodné spoločnosti a spotrebiteľov.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  V uvedenom posúdení sa však dospelo k záveru, že existuje potreba zaviesť ustanovenia o dohľade nad trhom na doplnenie požiadaviek na typové schvaľovanie, potreba objasnenia postupu stiahnutia od používateľov a ochranného postupu, ako aj podmienok pre udelenie rozšírení schválení pre existujúce typy vozidiel, potreba zlepšiť presadzovanie rámca pre typové schválenie prostredníctvom harmonizácie a rozšírenia postupov typového schválenia a overovania zhody výroby uplatňovaných orgánmi a technickými službami členských štátov, potreba objasnenia úloh a zodpovedností hospodárskych subjektov v dodávateľskom reťazci, ako aj orgánov a zainteresovaných strán pri presadzovaní rámca, a potreba zlepšiť vhodnosť alternatívnych postupov typového schválenia vozidiel (vnútroštátne schválenia pre malé série a jednotlivé vozidlá) a postupu viacstupňového typového schválenia na zabezpečenie primeranej flexibility pre špecializované trhy a MSP, avšak bez narušenia rovnakých podmienok.
(4)  V uvedenom posúdení sa však dospelo k záveru, že existuje potreba zaviesť ustanovenia o dohľade nad trhom na doplnenie požiadaviek na typové schvaľovanie, potreba objasnenia postupu stiahnutia od používateľov a ochranného postupu, ako aj podmienok pre udelenie rozšírení schválení pre existujúce typy vozidiel, potreba zlepšiť presadzovanie rámca pre typové schválenie prostredníctvom harmonizácie a rozšírenia postupov typového schválenia a overovania zhody výroby uplatňovaných orgánmi a technickými službami členských štátov, potreba jasného vymedzenia úloh a zodpovedností hospodárskych subjektov v dodávateľskom reťazci, ako aj orgánov a zainteresovaných strán pri presadzovaní rámca, aby sa zaistilo, že tieto úlohy a zodpovednosti sa nebudú prelínať, aby sa zaručila nezávislosť uvedených subjektov, orgánov a strán a aby sa predišlo konfliktom záujmov, a potreba zlepšiť vhodnosť alternatívnych postupov typového schválenia vozidiel (vnútroštátne schválenia pre malé série a jednotlivé vozidlá) a postupu viacstupňového typového schválenia na zabezpečenie primeranej flexibility pre špecializované trhy a MSP, avšak bez narušenia rovnakých podmienok.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Okrem toho nedávne problémy spojené s vykonávaním rámca pre typové schvaľovanie odhalili určité nedostatky a preukázali potrebu zásadnej revízie na zabezpečenie robustného, transparentného, predvídateľného a udržateľného regulačného rámca, ktorým sa zabezpečuje vysoká úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia.
(5)  Okrem toho nedávne problémy spojené s vykonávaním rámca pre typové schvaľovanie odhalili určité nedostatky a preukázali potrebu ďalšieho posilnenia tohto regulačného rámca na zabezpečenie toho, aby bol robustný, transparentný, predvídateľný a udržateľný a aby sa ním zabezpečovala vysoká úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)   Keďže ochrana spotrebiteľov je prioritou Únie, mala by viesť k tomu, aby výrobcovia vozidiel, ktoré sú v prevádzke v doprave v Únii, boli povinní podrobiť tieto vozidlá skúškam pred ich umiestnením na trh a aj počas ich životnosti. Za tento dvojitý dohľad by mali ručiť členské štáty aj Komisia, aby jeden mohol konať, aj keď ten druhý nekoná.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)
(5b)   Únia by mala urobiť všetko pre zabránenie podvodom zo strany výrobcov vozidiel s cieľom zmanipulovať emisné skúšky a skúšky spotreby paliva tak, aby boli ich výsledkom falošné údaje alebo obídenie akýchkoľvek iných pravidiel. Takáto manipulácia by sa mala raz a navždy zastaviť.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 c (nové)
(5c)   Cieľom tohto nariadenia je riešiť pomalé tempo sťahovania vozidiel od používateľov v Únii. Súčasný postup nezaručuje účinnú ochranu európskych občanov na rozdiel od postupu uplatňovaného v USA, ktorý umožnil rýchle opatrenia. Z tohto pohľadu má zásadný význam, aby Komisia mohla požadovať od hospodárskych subjektov prijatie všetkých potrebných reštriktívnych opatrení vrátane stiahnutia vozidiel od používateľov s cieľom uviesť nevyhovujúce vozidlá, systémy, komponenty alebo iné samostatné technické jednotky do súladu s týmto nariadením.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 d (nové)
(5d)   Ak sa na vozidlách používaných v doprave zistí nezrovnalosť, ktorá je v rozpore s pôvodnými pravidlami udelenia povolenia a/alebo ohrozuje bezpečnosť spotrebiteľa alebo prekračuje limity znečistenia ovzdušia, je v záujme európskych spotrebiteľov, aby mohli počítať s urýchlenými, primeranými a koordinovanými nápravnými opatreniami vrátane stiahnutia vozidiel od používateľov v celej Únii, ak je to potrebné. Členské štáty by mali poskytnúť Komisii všetky informácie, ktorými disponujú, aby mohla prijať primerané rýchle kroky na ochranu integrity jednotného trhu.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Toto nariadenie stanovuje harmonizované pravidlá a zásady pre typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, ako aj pre schvaľovanie jednotlivých vozidiel, s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu v prospech podnikov a spotrebiteľov a ponúknuť vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia.
(6)  Toto nariadenie stanovuje harmonizované pravidlá a zásady pre typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, ako aj pre schvaľovanie jednotlivých vozidiel, s cieľom zabezpečiť dôsledné uplatňovanie noriem vysokej kvality na overenie zhody výroby, ktoré umožňujú riadne fungovanie vnútorného trhu v prospech podnikov, pri ktorom sa riadne a v plnom rozsahu berú do úvahy práva spotrebiteľov, pričom ponúka vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Toto nariadenie stanovuje vecné technické a správne požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel kategórie M a N a ich prípojných vozidiel (kategória O) a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti a environmentálnych vlastností. Tieto kategórie sa vzťahujú na motorové vozidlá na prepravu cestujúcich, motorové vozidlá na prepravu tovaru a ich prípojné vozidlá.
(7)  Toto nariadenie stanovuje vecné technické a správne požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel kategórie M a N a ich prípojných vozidiel (kategória O) a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti a environmentálnych vlastností. Tieto kategórie sa vzťahujú na motorové vozidlá na prepravu cestujúcich, motorové vozidlá na prepravu tovaru a ich prípojné vozidlá.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)   Toto nariadenie by malo zabezpečiť spoľahlivé, harmonizované a transparentné postupy typového schvaľovania a dohľadu nad trhom v členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 b (nové)
(7b)   Týmto nariadením by sa malo zabezpečiť, aby ho vnútroštátne schvaľovacie úrady vykladali a uplatňovali a presadzovali jeho požiadavky v celej Únii. Komisia by mala byť splnomocnená na dohľad nad činnosťou vnútroštátnych orgánov prostredníctvom pravidelných auditov, opakovaných skúšok náhodných vzoriek vydaných typových schválení a na všeobecné monitorovanie harmonizovaného uplatňovania tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)   Na účely dodržiavania tohto nariadenia by sa mal brať ohľad na ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ1a.
__________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45/EÚ z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 51).
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  Účinné vykonávanie požiadaviek na typové schvaľovanie by sa malo zabezpečiť posilnením ustanovení týkajúcich sa zhody výroby, tým, že sa, okrem iného, ustanovia povinné pravidelné audity metód kontroly zhody a nepretržitá zhoda príslušných výrobkov a posilnia sa požiadavky týkajúce sa odbornej spôsobilosti, povinností a činnosti technických služieb, ktoré vykonávajú skúšky na typové schválenie celého vozidla, za ktoré sú zodpovedné schvaľovacie úrady. Pre zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany životného prostredia, ako aj dôvery občanov v tento systém je rozhodujúce správne fungovanie technických služieb. Kritériá na určenie technických služieb stanovené v smernici 2007/46/ES by sa mali stanoviť podrobnejšie, aby sa zabezpečilo ich dôsledné uplatňovanie. Vzhľadom na rastúcu zložitosť práce majú technické služby v členských štátoch postupnú tendenciu odlišovať sa vo svojich metódach posudzovania. Preto je potrebné stanoviť procesné povinnosti, ktorými sa zabezpečí výmena informácií o postupoch členských štátov týkajúcich sa posudzovania, určovania, oznamovania a monitorovania ich technických služieb, ako aj monitorovanie týchto postupov. Tieto procesné povinnosti by mali odstrániť akékoľvek pretrvávajúce nezrovnalosti v používaných metódach a vo výklade kritérií určovania technických služieb.
(9)  Účinné vykonávanie požiadaviek na typové schvaľovanie by sa malo zabezpečiť posilnením ustanovení týkajúcich sa zhody výroby tým, že sa poskytne lepší prístup k informáciám, striktne stanovia optimalizačné techniky počas laboratórnych skúšok, venuje osobitná pozornosť riziku nezákonných rušiacich zariadení, ktorých používanie je zakázané nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/20071a, a tým, že sa ustanovia povinné pravidelné audity metód kontroly zhody a nepretržitá zhoda príslušných výrobkov a posilnia a harmonizujú sa požiadavky týkajúce sa odbornej spôsobilosti, povinností a činnosti technických služieb, ktoré vykonávajú skúšky na typové schválenie celého vozidla, za ktoré sú zodpovedné schvaľovacie úrady. Pre zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany životného prostredia, ako aj dôvery občanov v tento systém je rozhodujúce správne fungovanie technických služieb. Kritériá na určenie technických služieb stanovené v smernici 2007/46/ES by sa mali stanoviť podrobnejšie, aby sa zabezpečilo ich konzistentné uplatňovanie vo všetkých členských štátoch. Vzhľadom na rastúcu zložitosť práce majú technické služby v členských štátoch postupnú tendenciu odlišovať sa vo svojich metódach posudzovania. Preto je potrebné stanoviť procesné povinnosti, ktorými sa zabezpečí výmena informácií o postupoch členských štátov týkajúcich sa posudzovania, určovania, oznamovania a monitorovania ich technických služieb, ako aj monitorovanie týchto postupov. Tieto procesné povinnosti by mali odstrániť akékoľvek pretrvávajúce nezrovnalosti v používaných metódach a vo výklade kritérií určovania technických služieb. S cieľom zabezpečiť dostatočný dohľad a rovnaké podmienky v Únii by posúdenie žiadajúcej technickej služby malo zahŕňať posúdenie na mieste a priame pozorovanie vlastných schvaľovacích skúšok.
___________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Potreba kontroly a monitorovania technických služieb zo strany určujúcich orgánov vzrástla, keďže v dôsledku technického pokroku sa zvýšilo riziko, že technické služby nie sú dostatočne spôsobilé na skúšanie nových technológií alebo zariadení, ktoré vznikli v oblasti, pre ktorú boli určené. Keďže technický pokrok skracuje výrobné cykly a intervaly posudzovania na mieste na účely dohľadu a monitorovania sa pri jednotlivých určujúcich orgánoch líšia, mali by sa v súvislosti s intervalmi dohľadu a monitorovania technických služieb stanoviť minimálne požiadavky.
(10)  Potreba osvedčovania, kontroly a monitorovania technických služieb vzrástla, keďže v dôsledku technického pokroku sa zvýšilo riziko, že technické služby nie sú dostatočne spôsobilé na skúšanie nových technológií alebo zariadení, ktoré vznikli v oblasti, pre ktorú boli určené. Vzhľadom na veľké rozdiely vo výklade súčasného vykonávania smernice 2007/46/ES a v uplatňovaní jej ustanovení v priebehu postupu typového schvaľovania existujú medzi technickými službami značné rozdiely. Osvedčovanie, kontrola a monitorovanie by sa preto mali harmonizovať a posilniť tak, aby sa na európskom jednotnom trhu vytvorili rovnaké podmienky. Keďže technický pokrok skracuje výrobné cykly a intervaly posudzovania na mieste na účely dohľadu a monitorovania sa pri jednotlivých určujúcich orgánoch líšia, mali by sa v súvislosti s intervalmi dohľadu a monitorovania technických služieb stanoviť minimálne požiadavky.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  V záujme zvýšenia transparentnosti a vzájomnej dôvery, ako aj ďalšieho zosúladenia a rozvoja kritérií posudzovania technických služieb, ich určovania a oznamovania, ako aj postupov rozširovania a obnovenia, by mali členské štáty spolupracovať medzi sebou a s Komisiou. Mali by viesť vzájomné konzultácie a konzultácie s Komisiou ohľadom všeobecných otázok vykonávania tohto nariadenia a mali sa navzájom informovať a takisto informovať Komisiu o svojich vzoroch kontrolných zoznamov na vykonávanie posudzovania.
(12)  V záujme zvýšenia transparentnosti a vzájomnej dôvery, ako aj ďalšieho zosúladenia a rozvoja kritérií posudzovania technických služieb, ich určovania a oznamovania, ako aj postupov rozširovania a obnovenia, by mali členské štáty vytvoriť mechanizmy spolupráce medzi sebou a s Komisiou. Mali by viesť vzájomné konzultácie a konzultácie s Komisiou, pokiaľ ide o všeobecné otázky vykonávania tohto nariadenia a mali sa navzájom informovať a takisto informovať Komisiu o svojich vzoroch kontrolných zoznamov na vykonávanie posudzovania. Týmto nariadením sa zriaďuje online databáza, ktorá by spolu s informačným systémom o vnútornom trhu (IMI), zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/20121a, mohla byť užitočným elektronickým prostriedkom na uľahčenie a zlepšenie administratívnej spolupráce riadením výmeny informácií na základe jednoduchých a jednotných postupov. Na tento účel by Komisia mala zvážiť využite existujúcich online databáz, ako sú ETAES alebo Eucaris.
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12 a (nové)
(12a)   Súčasné problémy v oblasti typového schvaľovania poukázali na závažné nedostatky v existujúcich vnútroštátnych systémoch dohľadu nad trhom a kontroly typového schvaľovania. Je preto nevyhnutné, aby sa ako okamžitá reakcia na tieto zlyhania Komisia splnomocnila vykonaním príslušných úloh dohľadu.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Ak sa určenie technickej služby zakladá na akreditácii v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/200812, akreditačné orgány a určujúce orgány by si mali vymieňať informácie, ktoré sú relevantné z hľadiska posúdenia odbornej spôsobilosti technických služieb.
(13)  Ak sa určenie technickej služby zakladá na akreditácii v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/200812, akreditačné orgány a určujúce orgány by mali zabezpečiť odbornú spôsobilosť a nezávislosť technických služieb.
__________________
__________________
12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).
12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)   V záujme toho, aby sa zabezpečila udržateľnosť monitorovania technických služieb a vytvorili sa rovnaké podmienky pre technické služby, by členské štáty mali za určovanie a monitorovanie týchto technických služieb vyberať poplatky. S cieľom zabezpečiť transparentnosť by členské štáty predtým, než rozhodnú o výške a štruktúre týchto poplatkov, mali informovať Komisiu a ostatné členské štáty.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)
(14a)   Členské štáty by mali zabezpečiť, aby hospodársky subjekt poplatky spojené s nákladmi na typové schválenia a činnosťou dohľadu nad trhom neuhrádzal priamo technickej službe. Toto ustanovenie by nemalo obmedzovať schopnosť hospodárskych subjektov zvoliť si technické služby, ktoré chcú použiť na tieto činnosti.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)   Mala by sa zabezpečiť nezávislosť technických služieb od výrobcov, okrem iného aj tým, že za vykonané kontroly a skúšky typového schvaľovania nebudú technické služby priamo ani nepriamo platené výrobcami. Členské štáty by mali preto vytvoriť štruktúru poplatkov typového schvaľovania, ktorá by mala pokrývať náklady na vykonávanie všetkých schvaľovacích skúšok a kontrol, ktoré vykonali technické služby určené schvaľovacím úradom, ako aj administratívne náklady na vydanie typového schválenia a náklady na vykonanie skúšok a kontrol na overenie súladu ex post.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)
(17a)   Aby sa umožnilo fungovanie trhových síl, technické služby by mali uplatňovať pravidlá postupov typového schvaľovania maximálne transparentne a jednotne a nevytvárať zbytočnú záťaž pre hospodárske subjekty. Aby sa zaručila vysoká úroveň technických odborných znalostí a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými hospodárskymi subjektmi, malo by sa zabezpečiť jednotné technické uplatňovanie pravidiel postupov typového schvaľovania. V rámci fóra vytvoreného týmto nariadením by si schvaľovacie úrady mali vymieňať informácie o fungovaní rôznych technických služieb, ktorým udelili osvedčenie.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  Aby sa zaistilo plnenie požiadaviek tohto nariadenia, je potrebný účinný mechanizmus presadzovania dodržiavania požiadaviek. Zabezpečenie dodržiavania požiadaviek na typové schvaľovanie a zhodu výroby, obsiahnutých v právnych predpisoch, ktorými sa riadi automobilové odvetvie, by malo zostať hlavnou zodpovednosťou schvaľovacích úradov, keďže ide o povinnosť úzko spojenú s vydávaním typového schválenia, ktorá si vyžaduje podrobné znalosti ich obsahu. Je preto dôležité výkon schvaľovacích úradov pravidelne overovať prostredníctvom partnerských preskúmaní, s cieľom zabezpečiť, aby pri presadzovaní požiadaviek typového schvaľovania uplatňovali všetky schvaľovacie úrady jednotnú úroveň kvality a prísnosti. Okrem toho je dôležité zaistiť overenie správnosti samotného typového schválenia.
(18)  Aby sa zaistilo plnenie požiadaviek tohto nariadenia, je potrebný účinný mechanizmus presadzovania dodržiavania požiadaviek. Zabezpečenie dodržiavania požiadaviek na typové schvaľovanie a zhodu výroby, obsiahnutých v právnych predpisoch, ktorými sa riadi automobilové odvetvie, by malo zostať hlavnou zodpovednosťou schvaľovacích úradov, keďže ide o povinnosť úzko spojenú s vydávaním typového schválenia, ktorá si vyžaduje podrobné znalosti ich obsahu. Je preto dôležité, aby výkon schvaľovacích úradov podliehal pravidelným kontrolám v rámci dohľadu na úrovni Únie vrátane nezávislých auditov s cieľom zabezpečiť, aby pri presadzovaní požiadaviek typového schvaľovania uplatňovali všetky schvaľovacie úrady jednotnú úroveň kvality a prísnosti. Okrem toho je dôležité zaistiť overenie správnosti samotného typového schválenia nezávislou treťou stranou na úrovni Únie.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)
(19a)   Schvaľovacie úrady a orgány dohľadu nad trhom by sa pri výkone ich úloh nemali spájať, aby sa predišlo prípadným konfliktom záujmu. V tejto súvislosti by tieto orgány mali byť v súlade so štruktúrou štátnej správy organizované ako samostatné subjekty a v súlade so štruktúrami a právomocami vnútroštátnych orgánov by nemali mať spoločných zamestnancov ani zariadenia.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 b (nové)
(19b)   Fórum na presadzovanie právnych predpisov by malo predstavovať platformu na výmenu informácií a nezávislú analýzu s cieľom podporiť zlepšenie fungovania a vykonávania tohto nariadenia. V priebehu výmeny Komisia môže mať dôvod domnievať sa, že jeden alebo viac schvaľovacích úradov nespĺňa požiadavky tohto nariadenia. V takýchto prípadoch by Komisia mala mať možnosť prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu vrátane vydávania usmernení, odporúčaní alebo iných nástrojov, a s náležitým zreteľom na zásadu proporcionality mať prístup k iným postupom. V prípade závažného porušenia by Komisia mala byť schopná požadovať odňatie alebo pozastavenie možnosti úradu prijímať žiadosti o nové typové schválenia, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany spotrebiteľov a životného prostredia.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
(21)  S cieľom posilniť právomoci a povinnosti príslušných vnútroštátnych orgánov, zabezpečiť účinnú koordináciu ich činnosti v oblasti dohľadu nad trhom a vyjasniť uplatniteľné postupy je potrebné do tohto nariadenia začleniť pravidlá týkajúce sa dohľadu nad trhom.
(21)  S cieľom posilniť právomoci a povinnosti príslušných vnútroštátnych orgánov, zabezpečiť účinnú koordináciu ich činnosti v oblasti dohľadu nad trhom a vyjasniť uplatniteľné postupy je zásadné do tohto nariadenia začleniť pravidlá týkajúce sa dohľadu nad trhom.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)
(21a)   Je nevyhnutné, aby orgány dohľadu nad trhom a schvaľovacie úrady mohli riadne vykonávať svoje úlohy uvedené v tomto nariadení. S týmto cieľom by im členské štáty predovšetkým mali poskytnúť dostatočné zdroje na tento účel.
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)  V záujme zvýšenia transparentnosti v procese schvaľovania a uľahčenia výmeny informácií a nezávislého overovania orgánmi dohľadu nad trhom, schvaľovacími úradmi a Komisiou by sa mala dokumentácia typového schvaľovania poskytovať v elektronickej forme a mala by byť sprístupnená verejnosti, s výhradou výnimiek z dôvodu ochrany obchodných záujmov a ochrany osobných údajov.
(22)  V záujme zvýšenia transparentnosti v procese schvaľovania a uľahčenia výmeny informácií a nezávislého overovania orgánmi dohľadu nad trhom, schvaľovacími úradmi, Komisiou a tretími stranami je na vykonanie týchto kontrol potrebné zverejňovanie informácií o vozidlách a skúškach. Príslušné informácie na účely opráv a údržby by sa mali poskytovať v elektronickej forme a mali by byť sprístupnené verejnosti, s výhradou výnimiek z dôvodu ochrany obchodných záujmov a ochrany osobných údajov. Informácie zverejňované na tieto účely by nemali byť takej povahy, že by sa ohrozila dôvernosť chránených informácií a duševného vlastníctva.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)
(23a)   Tretie strany, ktoré vykonávajú vlastné skúšky a overenia zhody vozidiel s požiadavkami tohto nariadenia, by mali spĺňať zásady transparentnosti a otvorenosti, a to aj so zreteľom na vlastníctvo a štruktúry a modely financovania. Tieto tretie strany by tiež mali spĺňať rovnaké požiadavky, aké sa kladú určeným technickým službám, pokiaľ ide o vedecké a metodické normy uplatňované pri vykonávaných skúškach.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24
(24)  Tieto konkrétnejšie povinnosti vnútroštátnych orgánov stanovené v tomto nariadení by mali zahŕňať skúšky a kontroly na overenie súladu ex post týkajúce sa dostatočného počtu vozidiel uvádzaných na trh. Výber vozidiel, ktoré podliehajú tomuto overovaniu súladu ex post, by mal prebiehať na základe vhodného posúdenia rizík, pri ktorom sa zohľadní závažnosť možného nesúladu a pravdepodobnosť jeho výskytu.
(24)  Tieto konkrétnejšie povinnosti vnútroštátnych orgánov stanovené v tomto nariadení by mali zahŕňať skúšky a kontroly na overenie súladu ex post týkajúce sa dostatočného počtu vozidiel uvádzaných na trh. Výber vozidiel, ktoré podliehajú tomuto overovaniu súladu ex post, by mal prebiehať na základe vhodného posúdenia rizík, pri ktorom sa zohľadní závažnosť možného nesúladu a pravdepodobnosť jeho výskytu. Okrem toho by toto overovanie malo byť založené na jasných a podrobných kritériách a okrem iného zahŕňať náhodné kontroly percentuálneho podielu všetkých súčasných modelov, vozidiel s nainštalovaným novým motorom alebo technológiami, vozidiel s vysokou alebo veľmi nízkou spotrebou paliva a vozidiel s veľmi vysokým objemom predaja. Navyše by malo zohľadňovať históriu zhody, tipy od spotrebiteľov, výsledky skúšok diaľkového snímania, ako aj pripomienky nezávislých výskumných subjektov.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24 a (nové)
(24a)   Je nevyhnutné, aby Komisia mala možnosť overiť súlad s typovými schváleniami a s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky a preveriť regulárnosť typových schválení tak, že zorganizuje, vykoná skúšky a kontroly vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré už boli umiestnené na trh, alebo si vyžiada ich vykonanie.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25 a (nové)
(25a)   Tretie strany, ktoré vykonávajú vlastné skúšky a overenia zhody vozidiel s požiadavkami tohto nariadenia, by mali spĺňať zásady transparentnosti a otvorenosti, a to aj so zreteľom na vlastníctvo a štruktúry a modely financovania. Tieto tretie strany by sa tiež mali riadiť podobným prístupom, aký využívajú určené technické služby, a to tak, že pri vykonávaní a interpretácii skúšok budú podliehať rovnakým normám.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25 b (nové)
(25b)   Pri dohľade nad trhom by sa mal zohľadňovať aj prístup na základe rizika so zameraním okrem iného na údaje získané z diaľkových monitorovacích zariadení na cestách, na sťažnosti, správy z pravidelných technických kontrol, očakávanú životnosť a predtým identifikované problémové vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25 c (nové)
(25c)   Na overenie emisií vozidiel by orgány dohľadu nad trhom mali okrem iného využívať technológiu diaľkového snímania, ktorá im pomôže identifikovať, ktoré aspekty ktorých modelov vozidiel by mali byť predmetom ďalšieho vyšetrovania, napríklad vysoké úrovne znečisťovania ovzdušia alebo hluku. Pri využívaní tohto postupu by orgány mali spolupracovať s orgánmi zodpovednými za pravidelné technické prehliadky podľa smernice 2014/45/EÚ o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a koordinovať s nimi svoju činnosť.
Pozmeňujúci návrh 347
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25 d (nové)
(25d)   Na účely podpory členských štátov pri odhaľovaní rušiacich zariadení Komisia 26. januára 2017 zverejnila Usmernenia o hodnotení pomocných emisných stratégií a existencie rušiacich zariadení. V súlade s ustanoveniami týchto usmernení by testovacie činnosti Komisie, schvaľovacích úradov a technických služieb mali ostať na účely odhaľovania rušiacich zariadení nepredvídateľné a mali by zahŕňať aj variácie nad rámec predpísaných skúšobných podmienok a parametrov, aby sa rušiace zariadenia účinne odhaľovali.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
(26)  S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň funkčnej bezpečnosti vozidla, bezpečnosti posádky a ostatných účastníkov cestnej premávky a ochrany životného prostredia by sa technické požiadavky a normy na ochranu životného prostredia, ktoré sa uplatňujú na vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, mali naďalej harmonizovať a prispôsobovať technickému a vedeckému pokroku.
(26)  S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň funkčnej bezpečnosti vozidla, bezpečnosti posádky a ostatných účastníkov cestnej premávky a ochrany životného prostredia a verejného zdravia by sa technické požiadavky a normy na ochranu životného prostredia, ktoré sa uplatňujú na vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, mali naďalej harmonizovať a prispôsobovať technickému a vedeckému pokroku.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 a (nové)
(26a)   Aby sa zabezpečila a stále zlepšovala vysoká úroveň funkčnej bezpečnosti vozidiel, bezpečnosti posádky vozidiel a ostatných účastníkov cestnej premávky a ochrany životného prostredia, malo by sa uľahčiť zavádzanie nových technológií, ktoré sú výsledkom technického a vedeckého pokroku. Toto by sa malo dosiahnuť obmedzením požadovaných skúšok a dokumentácie na získanie typového schválenia EÚ takýchto technológií.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27
(27)  Na ciele tohto nariadenia by nemala vplývať skutočnosť, že určité systémy, komponenty, samostatné technické jednotky alebo časti a vybavenie môžu by namontované na vozidlo alebo do vozidla po tom, ako toto vozidlo bolo uvedené na trh, zaevidované alebo uvedené do prevádzky. Mali by sa preto prijať primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky alebo časti a vybavenie, ktoré sa môžu montovať na vozidlá a do vozidiel a ktoré môžu podstatne zhoršiť fungovanie systémov dôležitých z hľadiska ochrany životného prostredia alebo funkčnej bezpečnosti, podliehali pred uvedením na trh, zaevidovaním alebo uvedením do prevádzky kontrole schvaľovacieho úradu.
(27)  Na ciele tohto nariadenia by nemala vplývať skutočnosť, že určité systémy, komponenty, samostatné technické jednotky alebo časti a vybavenie môžu by namontované na vozidlo alebo do vozidla po tom, ako toto vozidlo bolo uvedené na trh, zaevidované alebo uvedené do prevádzky. Mali by sa preto prijať primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky alebo časti a vybavenie, ktoré sa môžu montovať na vozidlá a do vozidiel a ktoré môžu zhoršiť fungovanie systémov dôležitých z hľadiska ochrany životného prostredia alebo funkčnej bezpečnosti, podliehali pred uvedením na trh, zaevidovaním alebo uvedením do prevádzky kontrole schvaľovacieho úradu.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
(29)  Zhoda výroby je jedným z kľúčových prvkov systému typového schválenia EÚ, a preto by mali byť opatrenia prijaté výrobcom na zaistenie tejto zhody schválené príslušným orgánom alebo príslušne kvalifikovanou technickou službou, určenou na tento účel, a mali by podliehať pravidelným kontrolám prostredníctvom nezávislých pravidelných auditov. Schvaľovacie úrady by mali okrem toho zabezpečiť overenie neustálej zhody príslušných výrobkov.
(29)  Zhoda výroby je jedným z kľúčových prvkov systému typového schválenia EÚ, a preto by mali byť opatrenia prijaté výrobcom na zaistenie tejto zhody schválené príslušným orgánom alebo príslušne kvalifikovanou technickou službou, určenou na tento účel, a mali by podliehať pravidelným kontrolám. Schvaľovacie úrady by mali okrem toho zabezpečiť overenie neustálej zhody príslušných výrobkov.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
(30)  Pokračovanie platnosti typového schválenia si vyžaduje, aby výrobca informoval schvaľovací úrad, ktorý vydal schválenie pre typ vozidla, o akýchkoľvek zmenách vlastností typu alebo požiadaviek na bezpečnosť alebo environmentálne vlastnosti, uplatniteľných na daný typ. Je preto dôležité, aby bola platnosť vydaných osvedčení o typovom schválení obmedzená a aby tieto osvedčenia bolo možné obnoviť, len ak schvaľovací úrad k svojej spokojnosti overil, že daný typ vozidla naďalej spĺňa všetky uplatniteľné požiadavky. Podmienky na predĺženie platnosti typového schválenia by sa ešte mali objasniť, aby sa zaistilo jednotné uplatňovanie postupov a presadzovanie požiadaviek na typové schvaľovanie v celej Únii.
(30)  Pokračovanie platnosti typového schválenia si vyžaduje, aby výrobca informoval schvaľovací úrad, ktorý vydal schválenie pre typ vozidla, o akýchkoľvek zmenách vlastností typu alebo požiadaviek na bezpečnosť alebo environmentálne vlastnosti, uplatniteľných na daný typ. Je preto dôležité, aby bola platnosť vydaných osvedčení o typovom schválení obmedzená a aby tieto osvedčenia bolo možné obnoviť, len ak schvaľovací úrad k svojej spokojnosti overil, že daný typ vozidla naďalej spĺňa všetky uplatniteľné požiadavky. Podmienky na predĺženie platnosti typového schválenia by sa ešte mali objasniť, aby sa zaistilo jednotné uplatňovanie postupov a presadzovanie požiadaviek na typové schvaľovanie v celej Únii. Avšak z dôvodu povahy niektorých systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ako sú napríklad spätné zrkadlá, stierače a pneumatiky, sú uvedené požiadavky statickejšie. V iných prípadoch, napríklad pri systémoch, ktoré sa týkajú riadenia emisií, môže existovať potreba obmedziť dátum skončenia platnosti, ako je to u vozidiel. Na Komisiu by sa preto mala delegovať právomoc vytvoriť zoznam systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktorých sa týka obmedzenie doby platnosti.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
(31)  Posúdenie oznámených vážnych bezpečnostných rizík a rizika poškodenia verejného zdravia a životného prostredia by sa malo vykonávať na vnútroštátnej úrovni, v prípade, že oznámené riziko alebo poškodenie môžu presahovať územie jedného členského štátu by však mala byť zaistená koordinácia na úrovni EÚ, aby sa umožnilo spoločné využívanie zdrojov a zabezpečila sa konzistentnosť nápravných opatrení, ktoré sa majú prijať na zmiernenie zisteného rizika a škôd.
(31)  Posúdenie oznámených vážnych bezpečnostných rizík a rizika poškodenia verejného zdravia a životného prostredia by sa malo vykonávať na vnútroštátnej úrovni, ak oznámené riziko alebo poškodenie môžu presahovať územie jedného členského štátu by však mala byť zaistená koordinácia na úrovni EÚ, aby sa umožnilo spoločné využívanie zdrojov a zabezpečila sa konzistentnosť nápravných opatrení, ktoré sa majú prijať na zmiernenie zisteného rizika a škôd. Osobitnú pozornosť je nutné venovať náhradnému vybaveniu, systémom a technickým jednotkám, ktoré ovplyvňujú vplyv výfukového systému na životné prostredie, a tieto musia v príslušných prípadoch podliehať požiadavkám na schválenie.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33
(33)  Primeraná flexibilita by mala byť zabezpečená prostredníctvom alternatívnych postupov typového schvaľovania pre výrobcov, ktorí vyrábajú malé série vozidiel. Mali by mať možnosť využívať výhody vnútorného trhu Únie, za predpokladu, že ich vozidlá spĺňajú osobitné požiadavky typového schválenia EÚ pre vozidlá vyrábané v malých sériách. V niektorých obmedzených prípadoch je vhodné umožniť vnútroštátne typové schválenie typu vozidla vyrábaného v malých sériách. S cieľom zabrániť zneužitiu by sa mal akýkoľvek zjednodušený postup pre malé série vozidiel obmedziť na prípady veľmi obmedzenej výroby. Je preto nevyhnutné presne vymedziť pojem vozidlá vyrábané v malých sériách podľa počtu vyrobených vozidiel, požiadavky, ktoré treba dodržiavať, a podmienky na uvedenie týchto vozidiel na trh. Je rovnako dôležité vymedziť alternatívny postup typového schvaľovania pre jednotlivé vozidlá, predovšetkým na poskytnutie dostatočnej flexibility na typové schválenie vozidiel vyrobených vo viacerých etapách.
(33)  Primeraná flexibilita by mala byť zabezpečená prostredníctvom alternatívnych postupov typového schvaľovania pre výrobcov, ktorí vyrábajú malé série vozidiel. Mali by mať možnosť využívať výhody vnútorného trhu Únie, za predpokladu, že ich vozidlá spĺňajú osobitné požiadavky typového schválenia EÚ pre vozidlá vyrábané v malých sériách. V niektorých obmedzených prípadoch je vhodné umožniť vnútroštátne typové schválenie typu vozidla vyrábaného v malých sériách. S cieľom zabrániť zneužitiu by sa mal akýkoľvek zjednodušený postup pre malé série vozidiel v súlade s týmto nariadením obmedziť na prípady veľmi obmedzenej výroby. Je preto nevyhnutné presne vymedziť pojem vozidlá vyrábané v malých sériách podľa počtu vyrobených vozidiel, požiadavky, ktoré treba dodržiavať, a podmienky na uvedenie týchto vozidiel na trh. Je rovnako dôležité vymedziť alternatívny postup typového schvaľovania pre jednotlivé vozidlá, predovšetkým na poskytnutie dostatočnej flexibility na typové schválenie vozidiel vyrobených vo viacerých etapách.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35 a (nové)
(35a)   S cieľom zaručiť efektívnu hospodársku súťaž na trhu s informačnými systémami opráv a údržby vozidiel, ako aj s cieľom ujasniť, že k takýmto informáciám patria aj informácie, ktoré sa musia poskytnúť iným nezávislým prevádzkovateľom ako opravovniam, aby sa zabezpečilo, že nezávislý trh opráv a údržby vozidiel ako celok bude môcť konkurovať autorizovaným predajcom, bez ohľadu na to, či výrobca vozidla priamo poskytne takéto informácie autorizovanými predajcom a opravovniam, je nevyhnutné stanoviť podrobne informácie, ktoré sa majú poskytovať na účely prístupu k informáciám týkajúcim sa opráv a údržby vozidiel.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 36 a (nové)
(36a)   Keďže v súčasnosti neexistuje spoločný štruktúrovaný proces výmeny údajov o komponentoch vozidiel medzi výrobcami vozidiel a nezávislými prevádzkovateľmi, je vhodné vypracovať zásady takejto výmeny údajov. Budúci spoločný štruktúrovaný proces týkajúci sa štandardizovaného formátu vymieňaných údajov by mal vypracovať Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) ako formálnu normu, pričom v mandáte poskytnutom CEN sa nepredpisuje úroveň podrobností, ktoré bude táto norma zabezpečovať. V práci CEN by sa mali najmä zohľadniť záujmy a potreby výrobcov vozidiel a nezávislých prevádzkovateľov, ako aj preskúmať riešenia ako otvorené formáty údajov opísané dobre definovanými metaúdajmi s cieľom prispôsobenia existujúcej IT infraštruktúry.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37 a (nové)
(37a)   S cieľom zaručiť efektívnu hospodársku súťaž na trhu s informačnými službami týkajúcimi sa opráv a údržby vozidiel je potrebné zdôrazniť, že k takýmto informáciám patria aj informácie, ktoré sa musia poskytnúť iným nezávislým prevádzkovateľom ako opravovniam a vo formáte, ktorý umožňuje elektronické spracúvanie, aby sa zabezpečilo, že nezávislý trh opráv a údržby vozidiel ako celok bude môcť konkurovať autorizovaným predajcom bez ohľadu na to, či výrobca vozidla priamo poskytne takéto informácie autorizovanými predajcom a opravovniam.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37 b (nové)
(37b)   Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť výrobcov uvádzať informácie o opravách a údržbe vozidiel na svojich webových sídlach, palubné údaje o vozidle by mali byť priamo a nezávisle prístupné nezávislým prevádzkovateľom.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40
(40)  Členské štáty by mali stanoviť pravidlá o sankciách za porušenie tohto nariadenia a zabezpečiť, aby sa tieto pravidlá vykonávali. Tieto sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty by mali Komisiu každý rok informovať o uložených sankciách, aby mohla monitorovať jednotnosť vykonávania týchto ustanovení.
(40)  Členské štáty by mali stanoviť pravidlá o sankciách za porušenie tohto nariadenia a zabezpečiť, aby sa tieto pravidlá vykonávali. Tieto sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty by mali Komisiu pravidelne prostredníctvom online databázy informovať o uložených sankciách, aby mohla monitorovať jednotnosť vykonávania týchto ustanovení.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40 a
(40a)   Ak príslušný orgán nemôže výsledky skúšok empiricky overiť pri vytvorení podmienok, v ktorých sa opäť vytvoria alebo zohľadnia všetky skúšobné parametre, malo by sa predpokladať falšovanie výsledkov skúšok.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40 b (nové)
(40b)   Na vykonávanie opatrení dohľadu nad trhom a opatrení na podporu osôb, ktoré negatívne zasiahlo porušenie tohto nariadenia, alebo iné takéto činnosti v prospech dotknutých spotrebiteľov a, ak je to vhodné, ochranu životného prostredia, by sa mohli použiť administratívne pokuty udelené Komisiou.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40 c (nové)
(40c)   V prípadoch nesúladu s právnymi predpismi môže spotrebiteľ utrpieť osobnú ujmu alebo škodu na majetku. V takýchto prípadoch by mal mať spotrebiteľ nárok na odškodnenie podľa príslušných právnych predpisov týkajúcich sa chybných výrobkov alebo nevyhovujúceho tovaru vrátane, podľa príslušnosti, smernice Rady 85/374/EHS1a, smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES1b a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES1c. Okrem toho spotrebiteľ môže využiť opravné prostriedky zmluvného práva, ktoré sú uplatniteľné v súlade s právom jeho členského štátu.
_____________
1a Smernica Rady 85/374/EHS z 25. júla 1985 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky (Ú. v. ES L 210, 7.8.1985, s. 29).
1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar (Ú. v. ES L 171, 7.7.1999, s. 12).
1c Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 21).
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45 a (nové)
(45a)   S cieľom zaručiť efektívnu hospodársku súťaž na trhu s informačnými službami týkajúcimi sa opráv a údržby vozidiel by sa malo objasniť, že k takýmto informáciám patria aj informácie, ktoré sa musia poskytnúť iným nezávislým prevádzkovateľom ako opravovniam, a to vo formáte, ktorý umožňuje elektronické spracovanie, aby sa zabezpečilo, že nezávislý trh opráv a údržby vozidiel ako celok bude môcť konkurovať autorizovaným predajcom bez ohľadu na to, či výrobca vozidla priamo poskytne takéto informácie autorizovanými predajcom a opravovniam.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 – úvodná časť
3.  Pre nasledujúce vozidlá a stroje môže výrobca požiadať o typové schválenie alebo schválenie jednotlivého vozidla podľa tohto predpisu za predpokladu, že tieto vozidlá spĺňajú vecné požiadavky tohto nariadenia:
3.  Pre nasledujúce vozidlá a stroje môže výrobca požiadať o typové schválenie alebo schválenie jednotlivého vozidla podľa tohto predpisu za predpokladu, že tieto vozidlá spĺňajú požiadavky tohto nariadenia:
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3 – písmeno b
b)  vozidlá navrhnuté a vyrobené na použitie ozbrojenými silami, civilnou obranou, hasičskými službami a útvarmi zodpovednými za udržiavanie verejného poriadku;
b)  vozidlá navrhnuté a vyrobené na použitie ozbrojenými silami, civilnou obranou, hasičskými službami, orgánmi krízového riadenia a útvarmi zodpovednými za udržiavanie verejného poriadku;
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 3 – úvodná časť
Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
Na účely tohto nariadenia a regulačných aktov Únie uvedených v prílohe IV sa, pokiaľ v nich nie je stanovené inak, uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 2
(2)  „dohľad nad trhom“ sú činnosti vykonávané a opatrenia prijaté orgánmi dohľadu nad trhom s cieľom zabezpečiť, aby vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ako aj časti a vybavenie, ktoré sú sprístupnené na trhu, boli v súlade s požiadavkami stanovenými v príslušných právnych predpisoch Únie a aby neohrozovali zdravie, bezpečnosť ani iný aspekt ochrany verejného záujmu;
(2)  „dohľad nad trhom“ sú činnosti vykonávané a opatrenia prijaté orgánmi dohľadu nad trhom s cieľom zabezpečiť, aby vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ako aj časti a vybavenie, ktoré sú sprístupnené na trhu, boli v súlade s požiadavkami stanovenými v príslušných právnych predpisoch Únie a aby neohrozovali zdravie, bezpečnosť, životné prostredie ani iný aspekt ochrany verejného záujmu vrátane práv spotrebiteľov;
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 7 a (nový)
(7a)   „pôvodné časti alebo zariadenia“ sú časti alebo zariadenie vyrobené podľa špecifikácií a výrobných noriem, ktoré poskytol výrobca vozidla na výrobu častí zariadenia na montáž predmetného vozidla; patria medzi ne časti alebo zariadenie, ktoré sa vyrábajú na rovnakej výrobnej linke ako tieto časti zariadenia; pokiaľ sa nedokáže opak, predpokladá sa, že časti predstavujú pôvodné časti, ak výrobca potvrdí, že kvalita častí zodpovedá kvalite komponentov použitých na montáž predmetného vozidla a že boli vyrobené podľa špecifikácií a výrobných noriem výrobcu vozidla;
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 9
(9)  „výrobca“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá je voči schvaľovaciemu úradu zodpovedná za všetky aspekty procesu typového schválenia vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo schválenia jednotlivého vozidla, alebo schvaľovacieho procesu pre časti a vybavenie, za zaistenie zhody výroby a za otázky dohľadu nad trhom, týkajúce sa daného vyrobeného vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, časti alebo vybavenia, bez ohľadu na to, či daná osoba je alebo nie je priamo zapojená do všetkých etáp konštrukcie a výroby príslušného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky;
(9)  „výrobca“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá je voči schvaľovaciemu úradu zodpovedná za dodržiavanie administratívnych ustanovení a technických požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na získanie typového schválenia vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo schválenia jednotlivého vozidla, alebo schvaľovacieho procesu pre časti a vybavenie, a za zaistenie zhody výroby, ako aj za uľahčenie zhody s ustanoveniami týkajúcimi sa dohľadu nad trhom v súvislosti s daným vyrobeným vozidlom, systémom, komponentom, samostatnou technickou jednotkou, časťou alebo vybavením bez ohľadu na to, či daná osoba je alebo nie je priamo zapojená do všetkých etáp konštrukcie a výroby príslušného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky;
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 16
16.  „evidencia“ je trvalé alebo dočasné správne povolenie uvedenia vozidla do prevádzky v cestnej doprave zahŕňajúce identifikáciu tohto vozidla a vydanie evidenčného čísla;
16.  „evidencia“ je správne povolenie pre vozidlo na uvedenie do prevádzky v cestnej premávke, a to vrátane identifikácie vozidla a pridelenia sériového čísla vozidlu známeho ako evidenčné číslo, pričom povolenie môže byť trvalé alebo dočasné, a aj krátkodobé;
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 35
(35)  „typ vozidla“ je osobitná kategória vozidiel, ktorá má spoločné aspoň kľúčové charakteristiky uvedené v časti B prílohy II, a ktorá môže mať uvedené varianty a verzie;
(35)  „typ vozidla“ je osobitná skupina vozidiel, ktorá má spoločné aspoň kľúčové charakteristiky uvedené v časti B prílohy II, a ktorá môže mať uvedené varianty a verzie;
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 37
(37)  „základné vozidlo“ je každé vozidlo, ktoré sa používa v prvom stupni postupu viacstupňového typového schválenia;
(37)  „základné vozidlo“ je každé vozidlo, ktoré sa používa v prvom stupni postupu viacstupňového typového schválenia, bez ohľadu na to, či ide o motorové vozidlo;
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 42
(42)  „typové schvaľovanie jednotlivého vozidla“ je postup, ktorým schvaľovací úrad osvedčuje, že jednotlivé vozidlo bez ohľadu na to, či je jedinečné alebo nie, spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky na typové schválenie EÚ a vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla;
(42)  „typové schvaľovanie jednotlivého vozidla“ je postup, ktorým schvaľovací úrad osvedčuje, že jednotlivé vozidlo bez ohľadu na to, či je jedinečné alebo nie, spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky na typové schválenie EÚ alebo vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla;
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 46
(46)  „informácie o opravách a údržbe vozidiel“ sú všetky informácie potrebné na diagnostikovanie, údržbu, kontrolu, pravidelné monitorovanie, opravu, preprogramovanie alebo opätovnú inicializáciu vozidla, ako aj na montáž častí a vybavenia na vozidlá, ktoré výrobca poskytuje svojim autorizovaným predajniam a opravovniam, vrátane všetkých následných zmien a doplnkov k takýmto informáciám.
(46)  „informácie o opravách a údržbe vozidiel“ sú všetky informácie potrebné na diagnostikovanie, údržbu, kontrolu, kontrolu technického stavu, opravu, preprogramovanie alebo opätovnú inicializáciu vozidla, ako aj na montáž častí a vybavenia na vozidlá, ktoré výrobca používa alebo poskytuje aj svojim autorizovaným partnerom, predajniam, opravovniam a sieti na účely ponuky výrobkov alebo služieb v oblasti opráv a údržby vozidiel vrátane všetkých následných zmien a doplnkov k takýmto informáciám.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 55
(55)  „posudzovanie na mieste“ je overovanie zo strany schvaľovacieho úradu v priestoroch technickej služby alebo niektorého z jeho subdodávateľov či dcérskych spoločností;
(55)  „posudzovanie na mieste“ je overovanie v priestoroch technickej služby alebo niektorého z jeho subdodávateľov či dcérskych spoločností;
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 56 a (nový)
(56a)   „rušiace zariadenie“ je akýkoľvek funkčný konštrukčný prvok, ktorý bráni efektívnej a účinnej činnosti schválených systémov regulácie a monitorovania vozidla, ako aj zhode s požiadavkami schválenia v celom spektre reálnych jazdných podmienok.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2
Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 88 na zmenu prílohy II, pokiaľ ide o kategorizáciu podkategórií vozidiel, typov vozidiel a typov karosérií s cieľom prispôsobiť ju technickému pokroku.
Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 88 na zmenu prílohy II, pokiaľ ide o typy vozidiel a typy karosérií s cieľom prispôsobiť ju technickému pokroku.
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)
Členské štáty zaistia, aby schvaľovacie úrady a orgány dohľadu nad trhom dodržiavali prísne rozdelenie úloh a zodpovednosti a fungovali nezávisle od seba.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 a (nový)
1a.   Ak má členský štát viac ako jeden schvaľovací úrad zodpovedný za typové schvaľovanie vozidiel vrátane typového schvaľovania jednotlivých vozidiel, určí tento členský štát jeden schvaľovací úrad, ktorý bude zodpovedný za výmenu informácií so schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov a za plnenie povinností stanovených v kapitole XV tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4
4.  Členské štáty organizujú a vykonávajú dohľad nad trhom a kontroly vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré vstupujú na trh v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 765/2008.
4.  Členské štáty organizujú a vykonávajú dohľad nad trhom a kontroly vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré vstupujú na trh v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 765/2008, a to s výnimkou jeho článku 18 ods. 5.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5
5.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby orgány dohľadu nad trhom mohli, pokiaľ sa domnievajú, že je to potrebné a odôvodnené, byť oprávnené vstúpiť do priestorov hospodárskych subjektov a zaistiť potrebné vzorky vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek na účely skúšania súladu.
5.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby orgány dohľadu nad trhom mohli, pokiaľ sa domnievajú, že je to potrebné a odôvodnené, byť oprávnené vstúpiť do priestorov hospodárskych subjektov na ich území a vziať potrebné vzorky vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek na účely skúšania súladu.
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 6
6.  Členské štáty pravidelne skúmajú a posudzujú fungovanie svojich činností v oblasti typového schvaľovania. Takéto preskúmania a posúdenia sa vykonávajú aspoň každé štyri roky a ich výsledky sa oznamujú ostatným členským štátom a Komisii. Príslušný členský štát sprístupní súhrn výsledkov verejnosti, najmä počet udelených typových schválení a totožnosť príslušných výrobcov.
6.  Členské štáty pravidelne skúmajú a posudzujú fungovanie svojich činností v oblasti typového schvaľovania, aj čo sa týka súladu vydaných typových schválení s týmto nariadením. Takéto preskúmania a posúdenia sa vykonávajú aspoň každé tri roky a ich výsledky sa oznamujú ostatným členským štátom, Európskemu parlamentu a Komisii. Výsledky prediskutuje fórum zriadené podľa článku 10. Príslušný členský štát sprístupní úplnú správu o výsledkoch verejnosti, ktorá budú zahŕňať najmä počet udelených alebo zamietnutých typových schválení, predmet osvedčenia o typovom schválení a totožnosť príslušných výrobcov a technických služieb zodpovedných za dohľad nad schvaľovacími skúškami.
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 7
7.  Členské štáty pravidelne skúmajú a posudzujú fungovanie svojich činností v oblasti dohľadu. Takéto preskúmania a posúdenia sa vykonávajú aspoň každé štyri roky a ich výsledky sa oznamujú ostatným členským štátom a Komisii. Príslušný členský štát sprístupní súhrn výsledkov verejnosti.
7.  Členské štáty pravidelne skúmajú a posudzujú fungovanie svojich činností v oblasti dohľadu. Takéto preskúmania a posúdenia sa vykonávajú aspoň každé tri roky a ich výsledky sa oznamujú ostatným členským štátom, Európskemu parlamentu a Komisii. Výsledky prediskutuje fórum zriadené podľa článku 10. Príslušný členský štát sprístupní verejnosti súhrn výsledkov, ktoré musia zahŕňať najmä počet vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré sa skúšajú alebo inak posudzujú. Súhrn musí zahŕňať zoznam tých vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, pri ktorých sa zistí, že nie sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, ak sa na ne nejaké vzťahujú, totožnosť príslušných výrobcov a krátky opis dôvodu, prečo nie sú v súlade.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 7 a (nový)
7a.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 88, ktorými sa doplní toto nariadenie ustanovením spoločných kritérií vymenúvania, preskúmavania a posudzovania schvaľovacích úradov a orgánov dohľadu nad trhom na vnútroštátnej úrovni.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 a (nový)
1a.   Schvaľovacie úrady vykonávajú a presadzujú požiadavky tohto nariadenia jednotným a konzistentným spôsobom, aby sa zaistili rovnaké podmienky a aby sa zabránilo uplatňovaniu odlišných noriem v rámci Únie. Plne spolupracujú s fórom a Komisiou vo svojej činnosti v oblasti auditu a dohľadu, pokiaľ ide o uplatňovanie tohto nariadenia, a na požiadanie poskytujú všetky potrebné informácie.
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2
2.  Schvaľovacie úrady vykonávajú svoje povinnosti nezávisle a nestranne. Zachovávajú dôvernosť, ak je to potrebné v záujme ochrany obchodného tajomstva, pričom podliehajú informačnej povinnosti stanovenej v článku 9 ods. 3 s cieľom ochrániť záujmy používateľov v Únii.
2.  Schvaľovacie úrady vykonávajú svoje povinnosti nezávisle a nestranne. V záujme ochrany obchodného tajomstva hospodárskych subjektov zachovávajú dôvernosť, pričom v súlade s platnými právnymi predpismi podliehajú informačnej povinnosti stanovenej v článku 9 ods. 3 s cieľom ochrániť záujmy používateľov v Únii.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1
Ak má členský štát viac ako jeden schvaľovací úrad zodpovedný za schvaľovanie vozidiel vrátane schvaľovania jednotlivých vozidiel, určí jeden schvaľovací úrad, ktorý bude zodpovedný za výmenu informácií so schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov a za povinnosti stanovené v kapitole XV tohto nariadenia.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2
Schvaľovacie úrady v rámci členského štátu navzájom spolupracujú prostredníctvom výmeny informácií, ktoré sú relevantné vzhľadom na ich úlohy a funkcie.
Schvaľovacie úrady v rámci členského štátu zavedú postupy na zabezpečenie efektívnej a účinnej koordinácie, a tiež účinnej a efektívnej výmeny informácií, ktoré sú relevantné vzhľadom na ich úlohy a funkcie.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 a (nový)
3a.   Ak schvaľovací úrad zistí, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nie je v zhode s týmto nariadením, bezodkladne o tom upovedomí Komisiu a ostatné členské štáty. Komisia informuje členov fóra na presadzovanie ihneď po prijatí tohto oznámenia.
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 5
5.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými stanoví spoločné kritériá menovania, preskúmavania a posudzovania schvaľovacích úradov na vnútroštátnej úrovni. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
1.  Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú pravidelné kontroly s cieľom overiť súlad vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, ako aj správnosť týchto typových schválení. Tieto kontroly sa vykonávajú v primeranom rozsahu, prostredníctvom kontroly dokumentácie a jazdných a laboratórnych skúšok na základe štatisticky významných vzoriek. Pri tejto činnosti orgány dohľadu nad trhom prihliadajú na stanovené zásady posúdenia rizík, sťažnosti a iné informácie.
1.  Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú pravidelné skúšky a kontroly v súlade s národnými ročnými programami schválenými v súlade s odsekmi 2 a 3 s cieľom overiť súlad vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek s typovými schváleniami a platnými právnymi predpismi. Tieto skúšky a kontroly sa vykonávajú okrem iného prostredníctvom laboratórnych testov a emisných skúšok pri skutočnej prevádzke na základe štatisticky významných vzoriek, pričom sa dopĺňajú o kontroly dokumentácie. Členské štáty každoročne vykonajú skúšky alebo kontroly viacerých typov, ktoré celkovo predstavujú aspoň 20 % typov, ktoré sa uviedli na trh v týchto členských štátoch v predchádzajúcom roku. Pri tejto činnosti orgány dohľadu nad trhom prihliadajú na stanovené zásady posúdenia rizík, podložené sťažnosti a iné podstatné informácie vrátane výsledkov skúšok zverejnených uznanými tretími stranami, nové technológie na trhu a správy z pravidelných technických kontrol a diaľkového snímania na ceste.
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 a (nový)
1a.   Orgány dohľadu nad trhom môžu na vykonanie technických úloh, ako sú skúšky alebo kontroly, využiť služby nezávislých skúšobných organizácií. Zodpovednosť za výsledky zostáva na orgánovch dohľadu nad trhom. Ak sa na účely tohto článku používajú technické služby, orgány dohľadu nad trhom zabezpečia, aby sa využila iná technická služba ako tá, ktorá vykonala skúšku na účely pôvodného typového schválenia.
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 b (nový)
1b.   Orgány dohľadu nad trhom každý rok alebo každých niekoľko rokov pripravia a Komisii na schválenie predložia národný program dohľadu nad trhom. Členské štáty môžu spoločne predložiť spoločné programy alebo opatrenia.
Vnútroštátne programy dohľadu nad trhom musia obsahovať aspoň tieto informácie:
a)   rozsah a pôsobnosť plánovaných činností v oblasti dohľadu nad trhom;
b)   podrobné informácie o tom, ako sa budú vykonávať činnosti dohľadu nad trhom, vrátane informácií o použití dokumentárnych, fyzických alebo laboratórnych kontrol a o tom, ako zohľadňujú zásady posudzovania rizika a ako sa v rámci nich riešia podložené sťažnosti, veľké množstvá špecifických modelov vozidiel v prevádzke na ich území alebo jeho časti, prvé použitie nového motora alebo technológie, správy z pravidelných technických kontrol a iné relevantné informácie vrátane informácií od hospodárskych subjektov alebo výsledkov testov zverejnených uznanými tretími stranami;
c)   zhrnutie opatrení prijatých v predchádzajúcom programe vrátane príslušných štatistických údajov o rozsahu vykonaných činností, prijatých následných opatreniach a o ich výsledkoch. V prípade viacročného programu by sa každoročne mal vypracovať a Komisii a fóru na presadzovanie predložiť súhrn opatrení; a
d)   podrobnosti týkajúce sa financovania oznámené podľa článku 30 ods. 4, ako aj ľudských zdrojov určených na dohľad nad trhom, a ich primeranosti, pokiaľ ide o plánované činnosti dohľadu nad trhom.
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
2.  Orgány dohľadu nad trhom požiadajú hospodárske subjekty, aby im takúto dokumentáciu a informácie poskytli, pokiaľ to považujú za potrebné na výkon svojej činnosti.
2.  Orgány dohľadu nad trhom požiadajú hospodárske subjekty, aby im takúto dokumentáciu a informácie poskytli, pokiaľ to považujú za potrebné na výkon svojej činnosti. To zahŕňa prístup k softvéru, algoritmom, riadiacim jednotkám motora a iným technickým špecifikáciám, ktoré orgány dohľadu nad trhom považujú za potrebné.
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3
3.  V prípade typovo schválených vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek orgány dohľadu nad trhom náležite zohľadnia osvedčenia o zhode predložené hospodárskymi subjektmi.
3.  V prípade typovo schválených vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek orgány dohľadu nad trhom náležite zohľadnia osvedčenia o zhode, značky typového schválenia alebo osvedčenia o typovom schválení predložené hospodárskymi subjektmi.
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 – pododsek 1
Orgány dohľadu nad trhom prijmú primerané opatrenia, aby používateľov na svojom území v primeranom časovom rámci upozornili na nebezpečenstvá, ktoré identifikovali v súvislosti s akýmkoľvek vozidlom, systémom, komponentom a samostatnou technickou jednotkou, s cieľom zabrániť riziku zranenia alebo iného poškodenia alebo toto riziko znížiť.
Orgány dohľadu nad trhom prijmú primerané opatrenia, aby používateľov na svojom území v primeranom časovom rámci upozornili na nesúlad s právnymi predpismi, ktorý identifikovali v súvislosti s akýmkoľvek vozidlom, systémom, komponentom a samostatnou technickou jednotkou, s cieľom zabrániť riziku zranenia alebo iného poškodenia alebo toto riziko znížiť. Tieto informácie sa sprístupnia na webovom sídle orgánu dohľadu nad trhom v jasnom a zrozumiteľnom jazyku.
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5
5.  Ak sa orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu rozhodnú stiahnuť vozidlo, systém, komponent a samostatnú technickú jednotku z trhu v súlade s článkom 49 ods. 5, informujú o tom príslušný hospodársky subjekt a prípadne príslušný schvaľovací úrad.
5.  Ak sa orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu rozhodnú stiahnuť vozidlo, systém, komponent a samostatnú technickú jednotku z trhu v súlade s článkom 49 ods. 5, informujú o tom príslušný hospodársky subjekt a príslušný schvaľovací úrad.
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 5 a (nový)
5a.   Ak orgán dohľadu nad trhom zistí, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nie je v zhode s týmto nariadením, bezodkladne o tom upovedomí Komisiu a ostatné členské štáty. Komisia informuje členov fóra na presadzovanie ihneď po prijatí tohto oznámenia.
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 6
6.  Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú svoje povinnosti nezávisle a nestranne. Zachovávajú dôvernosť, ak je to potrebné v záujme ochrany obchodného tajomstva, pričom v najväčšej možnej miere podliehajú informačnej povinnosti stanovenej v článku 9 ods. 3 s cieľom ochrániť záujmy používateľov v Únii.
6.  Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú svoje povinnosti nezávisle a nestranne. V záujme ochrany obchodného tajomstva hospodárskych subjektov zachovávajú dôvernosť, pričom v najväčšej možnej miere podliehajú informačnej povinnosti stanovenej v článku 9 ods. 3 s cieľom ochrániť záujmy používateľov v Únii.
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 7
7.   Členské štáty pravidelne skúmajú a posudzujú fungovanie svojich činností v oblasti dohľadu. Takéto preskúmania a posúdenia sa vykonávajú aspoň každé štyri roky a ich výsledky sa oznamujú ostatným členským štátom a Komisii. Príslušný členský štát sprístupní súhrn výsledkov verejnosti.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 8
8.   Orgány dohľadu nad trhom jednotlivých členských štátov koordinujú svoje činnosti v oblasti dohľadu nad trhom, navzájom spolupracujú a výsledky týchto činností si vymieňajú medzi sebou, ako aj s Komisiou. Orgány dohľadu nad trhom sa prípadne dohodnú na rozdelení práce a špecializácii.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 9
9.  Ak je v členskom štáte viac ako jeden orgán zodpovedný za dohľad nad trhom a kontrolu vonkajších hraníc, tieto orgány navzájom spolupracujú prostredníctvom výmeny informácií, ktoré sú relevantné vzhľadom na ich úlohy a funkcie.
9.  Ak je v členskom štáte viac ako jeden orgán zodpovedný za dohľad nad trhom a kontrolu vonkajších hraníc, tieto orgány zavedú postupy na zabezpečenie efektívnej a účinnej koordinácie, ako aj efektívnej a účinnej výmeny informácií, ktoré sú relevantné vzhľadom na ich úlohy a funkcie.
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 10
10.   Komisia môže prijať vykonávacie akty s cieľom stanoviť kritériá na určenie rozsahu, pôsobnosti a frekvencie kontrol na overenie súladu uvedených v odseku 1, ktoré sa vykonávajú na odobratých vzorkách. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 10 a (nový)
10a.   Orgány dohľadu nad trhom po každom skúšaní na overenie súladu zverejnia správu o svojich zisteniach a predložia ju členským štátom a Komisii. Komisia túto správu postúpi členom fóra na presadzovanie. V správe sa uvedú podrobnosti týkajúce sa vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré sa posudzujú, ako aj totožnosť príslušného výrobcu a krátky opis zistení vrátane charakteru prípadných porušení predpisov.
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1
Komisia v primeranom rozsahu organizuje a vykonáva, alebo vyžaduje vykonanie skúšok a kontrol vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré už boli sprístupnené na trhu, s cieľom overiť, či sú tieto vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky v súlade s typovými schváleniami a platnými právnymi predpismi, ako aj zabezpečiť správnosť typových schválení.
Komisia v primeranom rozsahu so zreteľom na schválené vnútroštátne programy činností dohľadu nad trhom schválené podľa článku 8 organizuje a vykonáva, alebo vyžaduje vykonanie skúšok a kontrol vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré už boli sprístupnené na trhu, s cieľom overiť, či sú tieto vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky v súlade s typovými schváleniami a platnými právnymi predpismi.
Skúšky a kontroly organizované a vykonávané Komisiou alebo na základe jej poverenia sa musia týkať aj zhody vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v prevádzke.
Tieto skúšky a kontroly sa vykonávajú okrem iného prostredníctvom laboratórnych testov a emisných skúšok pri skutočnej prevádzke na základe štatisticky významných vzoriek, pričom sa dopĺňajú o kontroly dokumentácie.
Pri tejto činnosti Komisia prihliada na stanovené zásady posúdenia rizík, podložené sťažnosti a iné podstatné informácie vrátane výsledkov skúšok zverejnených uznanými tretími stranami, nové technológie na trhu a správy z pravidelných technických kontrol a diaľkového snímania na ceste.
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, ak Komisia na základe informácií, ktoré poskytli členské štáty, žiadosti jedného člena fóra na presadzovanie alebo výsledkov testov zverejnených uznanými tretími stranami usúdi, že si členský štát riadne neplní svoje povinnosti súvisiace s typovým schvaľovaním alebo dohľadom nad trhom vyplývajúce z tohto nariadenia, Komisia sama zorganizuje a vykoná, alebo bude vyžadovať, aby sa vykonali skúšky a kontroly vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré už boli sprístupnené na trhu.
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 b (nový)
Komisia môže na vykonanie technických úloh, ako sú skúšky alebo kontroly, využiť služby nezávislých skúšobných organizácií. Zodpovednosť za výsledky zostáva na Komisii. Ak sú na účely tohto článku určené technické služby, Komisia zabezpečí, aby sa využila iná technická služba ako tá, ktorá vykonala skúšku na účely pôvodného typového schválenia.
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2
2.  Výrobcovia, ktorí sú držiteľmi typového schválenia, alebo hospodárske subjekty poskytnú Komisii na požiadanie štatisticky relevantný počet vyrobených vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek vybraných Komisiou, ktoré sú reprezentatívne pre vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré sú k dispozícii na uvedenie na trh v rámci daného typového schválenia. Tieto vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky sa dodajú na skúšanie v čase a na mieste, ako aj na obdobie, ktoré môže Komisia požadovať.
2.  Výrobcovia, ktorí sú držiteľmi typového schválenia, alebo hospodárske subjekty poskytnú Komisii na požiadanie štatisticky relevantný počet vyrobených vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek vybraných Komisiou, ktoré sú reprezentatívne pre vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré sú k dispozícii na uvedenie na trh v rámci daného typového schválenia. Tieto vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky sa dodajú na skúšanie v čase a na mieste, ako aj na obdobie, ktoré môže Komisia požadovať v závislosti od situácie.
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 a (nový)
2a.   Členské štáty poskytnú všetku potrebnú pomoc a všetku dokumentáciu a inú technickú podporu, ktorú experti Komisie požadujú, aby sa im umožnilo vykonávať skúšky a kontroly. Členské štáty zabezpečia, aby experti Komisie mali prístup do všetkých priestorov alebo častí priestorov a ku všetkým informáciám vrátane výpočtových systémov a softvéru, ktoré súvisia s výkonom ich povinností.
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1
S cieľom umožniť Komisii vykonávať skúšanie uvedené v odsekoch 1 a 2 členské štáty poskytnú Komisii všetky údaje týkajúce sa typového schválenia vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré sú predmetom skúšania na overenie súladu. Tieto údaje zahŕňajú aspoň informácie uvedené v osvedčení o typovom schválení a jeho prílohách uvedených v článku 26 ods. 1.
S cieľom umožniť Komisii vykonávať skúšanie uvedené v odsekoch 1 a 2 členské štáty okamžite poskytnú Komisii všetky údaje týkajúce sa typového schválenia vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré sú predmetom skúšania na overenie súladu. Tieto údaje zahŕňajú aspoň informácie uvedené v osvedčení o typovom schválení a jeho prílohách uvedených v článku 26 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4
4.  Výrobcovia vozidiel zverejnia údaje, ktoré sú potrebné na účely skúšania na overenie súladu vykonávaného tretími stranami. Komisia prijme vykonávacie akty, aby vymedzila údaje, ktoré sa majú zverejniť, a podmienky takéhoto zverejnenia, pričom vezme do úvahy ochranu obchodného tajomstva a ochranu osobných údajov v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.
4.  Výrobcovia vozidiel bezplatne a bez zbytočného odkladu zverejnia údaje, ktoré sú potrebné na účely skúšania na overenie súladu vykonávaného uznanými tretími stranami. Tieto údaje obsahujú všetky parametre a nastavenia potrebné na presné zopakovanie podmienok skúšky, v ktorých sa vykonalo skúšanie na účely typového schválenia. So všetkými takýmito poskytnutými údajmi sa bude zaobchádzať s rešpektom pre oprávnenú ochranu obchodných informácií. Komisia prijme vykonávacie akty, aby vymedzila údaje, ktoré sa majú sprístupniť, a príslušné podmienky vrátane podmienok poskytovania prístupu k takýmto informáciám prostredníctvom online databázy, ktorá sa uvádza v článku 10a, pričom vezme do úvahy ochranu obchodného tajomstva a ochranu osobných údajov v súlade s právnymi aktmi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 a (nový)
4a.   Komisia organizuje a vykonáva spoločné audity schvaľovacích úradov a vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom s cieľom overiť, či konzistentne uplatňujú požiadavky tohto nariadenia a nezávisle a dôsledne plnia svoje povinnosti. Po konzultácii s fórom Komisia prijme ročný plán spoločných auditov, v ktorom sa pri určovaní frekvencie posudzovania zohľadnia výsledky predchádzajúcich preskúmaní. V prípadoch, v ktorých Komisia má dôvod domnievať sa, že si orgán typového schvaľovania neplní svoje záväzky vyplývajúce z tohto nariadenia, môže požadovať spoločné audity na ročnej báze.
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 b (nový)
4b.   Aby Komisia mohla vykonávať túto úlohu, má možnosť obrátiť sa na základe verejnej výzvy na predkladanie ponúk na nezávislých audítorov ako tretie strany. Audítori vykonávajú svoje povinnosti nezávisle a nestranne. Audítori v záujme ochrany obchodného tajomstva v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi zachovávajú dôvernosť. Členské štáty poskytnú všetku potrebnú pomoc a všetku dokumentáciu a podporu, ktorú audítori požadujú, aby mohli plniť svoje povinnosti. Členské štáty zabezpečia prístup audítorov do všetkých priestorov alebo častí priestorov a ku všetkým informáciám vrátane výpočtových systémov a softvéru, ktoré súvisia s výkonom ich povinností. Na požiadanie môže členský štát získať oprávnenie vyslať na spoločný audit organizovaný podľa tohto článku pozorovateľa. Títo pozorovatelia nesmú ovplyvňovať rozhodnutia týkajúce sa výsledku spoločného auditu.
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 c (nový)
4c.   Výsledok spoločného auditu sa oznámi všetkým členským štátom a Komisii a súhrn výsledkov sa zverejní. Tento výsledok prediskutuje fórum zriadené podľa článku 10.
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 d (nový)
4d.   Predmetný členský štát poskytne Komisii a ostatným členským štátom informácie o tom, ako zohľadnil odporúčania vyplývajúce zo spoločného auditu uvedeného v odseku 4c.
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 e (nový)
4e.   Komisia môže od členských štátov a ich vnútroštátnych schvaľovacích úradov a orgánov dohľadu nad trhom požadovať ďalšie informácie, ak má po preskúmaní v rámci fóra dôvod domnievať sa, že existujú prípady nedodržiavania tohto nariadenia. Členské štáty a ich príslušné orgány tieto informácie poskytnú bez zbytočného odkladu.
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5 – pododsek 2
Ak tieto skúšky a kontroly spochybnia správnosť samotného typového schválenia, Komisia upovedomí príslušný schvaľovací úrad alebo úrady, ako aj fórum na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov.
Ak tieto skúšky a kontroly spochybnia správnosť samotného typového schválenia, Komisia okamžite upovedomí príslušný schvaľovací úrad alebo úrady, ako aj členské štáty a členov fóra na presadzovanie.
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5 – pododsek 2 a (nový)
Komisia prijme primerané opatrenia, aby používateľov v Únii vrátane príslušných schvaľovacích úradov v primeranom časovom rámci upozornila na každý nesúlad, ktorý identifikovala v súvislosti s akýmkoľvek vozidlom, systémom, komponentom a samostatnou technickou jednotkou, s cieľom zabrániť riziku zranenia alebo inej škody alebo toto riziko znížiť. Tieto informácie sa v jasnom a zrozumiteľnom jazyku sprístupnia aj na webovom sídle príslušných orgánov dohľadu nad trhom.
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5 – pododsek 3
Komisia po každom skúšaní na overenie súladu zverejní správu o svojich zisteniach.
Komisia po každom skúšaní na overenie súladu verejnosti sprístupní správu o svojich zisteniach a predloží svoje zistenia členským štátom a členom fóra na presadzovanie. V správe sa uvedú podrobnosti týkajúce sa vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré sa posudzujú, ako aj totožnosť príslušného výrobcu a krátky opis zistení vrátane charakteru prípadných porušení predpisov a ak to bude vhodné, členským štátom sa odporučia následné opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1
1.  Komisia zriadi fórum na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov (ďalej len „fórum“) a bude mu predsedať.
1.  Komisia zriadi fórum na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov (ďalej len „fórum“) a bude mu predsedať a riadiť ho.
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 2
Toto fórum pozostáva z členov vymenovaných členskými štátmi.
Toto fórum pozostáva z členov vymenovaných členskými štátmi vrátane ich schvaľovacích úradov a orgánov dohľadu nad trhom.
Vždy, keď je to vhodné, a aspoň raz do roka fórum na svoje zasadnutia prizve pozorovateľov. Medzi prizvaných pozorovateľov patria zástupcovia Európskeho parlamentu, technických služieb, uznaných nezávislých skúšobných organizácií, zástupcov priemyslu alebo iných príslušných hospodárskych subjektov, bezpečnostných a environmentálnych mimovládnych organizácií a skupín spotrebiteľov. Pozorovatelia pozvaní na stretnutia fóra predstavujú široký, reprezentatívny a vyvážený súbor orgánov Únie a vnútroštátnych orgánov zastupujúcich príslušné zainteresované strany.
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 a (nový)
1a.   Komisia na svojom webovom sídle uverejní kalendár zasadnutí, program a zápisnice vrátane zoznamu účastníkov.
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 1
Úlohou fóra je koordinovať sieť vnútroštátnych orgánov zodpovedných za typové schvaľovanie a dohľad nad trhom.
Úlohou fóra je koordinovať sieť vnútroštátnych orgánov zodpovedných za typové schvaľovanie a dohľad nad trhom s cieľom podporiť vykonávanie tohto nariadenia, a to najmä pokiaľ ide o požiadavky, ktoré sa týkajú posudzovania, určovania a monitorovania určených orgánov a všeobecného uplatňovania požiadaviek ustanovených v tomto nariadení.
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 2
Jeho poradné úlohy zahŕňajú okrem iného propagáciu osvedčených postupov, výmenu informácií o problémoch pri presadzovaní, spoluprácu, vytvorenie pracovných metód a nástrojov, vypracovanie postupu elektronickej výmeny informácií, hodnotenie harmonizovaných projektov presadzovania, sankcie a spoločné inšpekcie.
Jeho úlohy zahŕňajú:
a)   posudzovanie podložených sťažností, dôkazov alebo iných relevantných informácií, ktoré predložili uznané tretie strany, ktoré sa týkajú možného porušenia právnych predpisov;
b)   spoločná diskusia o vnútroštátnych programoch dohľadu nad trhom a ich posudzovanie po ich predložení Komisii;
c)   výmeny informácií s ohľadom na nové technológie, ktoré sú dostupné alebo čoskoro budú dostupné na trhu;
d)   posudzovanie výsledkov preskúmaní fungovania schvaľovacích úradov, a to tak preskúmaní podľa článku 6 ods. 6, ako aj spoločného auditu podľa článku 71 ods. 8;
e)   preskúmavanie výsledkov posúdení fungovania dohľadu nad trhom;
f)   posudzovanie výsledkov posúdení fungovania technických služieb, a to tak podľa článku 80 ods. 3a, ako aj po spoločnom posúdení podľa článku 80 ods. 4; a
g)   prinajmenšom každí dva roky posúdenie účinnosti opatrení na presadzovanie práva, v náležitých prípadoch tiež súladu a účinnosti všetkých opráv, stiahnutí z obehu alebo sankcií, ktoré uplatnili členské štáty v prípadoch, keď mal nesúlad vplyv na vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky umiestnené na trh vo viacerých členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 a (nový)
2a.   Ak po preskúmaní v rámci fóra Komisia má dôvod domnievať sa, že sa vyskytli prípady nedodržiavania tohto nariadenia, môže od členských štátov a ich vnútroštátnych schvaľovacích úradov a orgánov dohľadu nad trhom požadovať ďalšie informácie. Členské štáty a ich príslušné orgány tieto informácie poskytnú bez zbytočného odkladu.
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 b (nový)
2b.   Komisia každoročne zverejňuje správu o činnostiach fóra. Táto správa obsahuje podrobné vysvetlenie posudzovaných otázok, opatrenia vyplývajúce z týchto rokovaní a odôvodnenia týchto opatrení, a to aj ak sa žiadne opatrenia neplánujú. Komisia správu o činnostiach fóra každý rok predkladá Európskemu parlamentu.
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 c (nový)
2c.   Ak Komisia preukáže, že príslušný schvaľovací úrad po spoločnom audite porušil niektorú z požiadaviek tohto nariadenia, bezodkladne o tom informuje členské štáty, Európsky parlament a Komisiu. Komisia môže prijať všetky potrebné opatrenia na odstránenie tohto porušenia. V určitých prípadoch a so zreteľom na povahu porušenia je Komisia oprávnená pozastaviť alebo odobrať príslušnému schvaľovaciemu úradu právomoc prijímať žiadosti o osvedčenia EÚ o typovom schválení podľa článku 21.
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
Do dvoch mesiacov po pozastavení alebo odobratí takejto právomoci podľa odseku 3 Komisia predloží členským štátom správu o svojich zisteniach týkajúcich sa nesúladu. Ak je to potrebné v záujme zaistenia bezpečnosti vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré už boli uvedené na trh, Komisia dá príslušným schvaľovacím úradom pokyn, aby v rámci primeranej lehoty pozastavili platnosť všetkých osvedčení, ktoré boli vydané neoprávnene, alebo ich odňali.
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Článok 10 a (nový)
Článok 10a
Online databáza
1.   Komisia vytvorí online databázu na bezpečnú elektronickú výmenu informácií týkajúcich sa postupov typového schvaľovania, vydaných povolení, dohľadu nad trhom a iných príslušných činností medzi vnútroštátnymi schvaľovacími úradmi, orgánmi dohľadu nad trhom, členskými štátmi a Komisiou.
2.   Komisia je zodpovedná za koordináciu prístupu s príslušnými orgánmi a prijímanie pravidelných aktualizácií, a tiež za bezpečnosť a dôvernosť údajov, pokiaľ ide o záznamy uchovávané v databáze.
3.   Členské štáty poskytujú informácie požadované podľa článku 25. Okrem toho členské štáty poskytujú údaje o identifikačnom čísle vozidla registrovaných vozidiel a registračnom čísle vozidla pridelenom vozidlu v súlade so smernicou Rady 1999/37/ES1a, pričom Komisii pravidelne poskytujú aktualizované údaje. Tieto informácie sú dostupné vo formáte umožňujúcom jednoduché vyhľadávanie.
4.   Komisia vytvorí rozhranie medzi databázou a systémom EÚ na rýchlu výmenu informácií (RAPEX) a informačným a komunikačným systémom pre dohľad nad trhom (ICSMS) s cieľom uľahčiť činnosti dohľadu nad trhom a zabezpečiť koordináciu, súdržnosť a presnosť informácií poskytovaných spotrebiteľom a tretím stranám.
5.   Komisia takisto vytvorí verejne prístupné rozhranie, ktoré bude obsahovať informácie uvedené v prílohe IX a podrobnosti o schvaľovacom úrade, ktorý vydal osvedčenie o typovom schválení podľa článku 24, ako aj o technických službách, ktoré vykonali skúšky požadované podľa článku 28. Komisia zabezpečí, aby informácie boli dostupné vo formáte umožňujúcom jednoduché vyhľadávanie.
Komisia takisto v súlade s vykonávacími aktmi prijatými podľa článku 9 ods. 4 zabezpečí prístup k informáciám potrebným na overovacie skúšanie.
6.   Komisia ako súčasť databázy vytvorí nástroj na nahranie výsledkov skúšok tretích strán a sťažností týkajúcich sa výkonu vozidiel, systémov, komponentov a ostatných technických jednotiek. Informácie poskytnuté prostredníctvom tohto nástroja sa zohľadnia v súvislosti s činnosťami dohľadu nad trhom stanovenými v článkoch 8 a 9.
7.   Na testovanie vhodnosti použitia informačného systému o vnútornom trhu (IMI) na účely výmeny informácií na základe tohto článku sa pilotný projekt spustí do ... [3 mesiace od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].
__________________
1a Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 57).
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1
1.  Výrobca zabezpečí, aby vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré vyrobil a boli uvedené na trh, alebo boli uvedené do prevádzky, boli vyrobené a schválené v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.
1.  Výrobca zabezpečí, aby vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré uvedené na trh, alebo boli uvedené do prevádzky, boli vyrobené a schválené v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, a aby boli aj naďalej v súlade s týmito požiadavkami, a to bez ohľadu na použitú skúšobnú metódu.
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
Výrobca zodpovedá schvaľovaciemu úradu za všetky aspekty postupu schvaľovania a za zabezpečenie zhody výroby bez ohľadu na použitú skúšobnú metódu.
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4
4.  Na účely typového schválenia EÚ výrobca so sídlom mimo Únie vymenuje jedného zástupcu so sídlom v Únii, aby ho zastupoval pred schvaľovacím úradom. Výrobca tiež vymenuje jedného zástupcu so sídlom v Únii na účely dohľadu nad trhom, ktorý môže byť rovnaký ako zástupca vymenovaný na účely typového schválenia EÚ.
4.  Na účely typového schválenia EÚ výrobca vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek so sídlom mimo Únie vymenuje jedného zástupcu so sídlom v Únii, aby ho zastupoval pred schvaľovacím úradom. Výrobca tiež vymenuje jedného zástupcu so sídlom v Únii na účely dohľadu nad trhom, ktorý môže byť rovnaký ako zástupca vymenovaný na účely typového schválenia EÚ.
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4 a (nový)
4a.   Pri podaní žiadosti o typové schválenie EÚ výrobca zabezpečí, aby konštrukcia vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek nezahŕňala stratégie alebo iné prostriedky, ktoré zbytočne menia výkon preukázaný v priebehu uplatniteľných skúšobných postupov, keď sú tieto vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky prevádzkované za podmienok, ktoré možno odôvodnene predpokladať pri bežnej prevádzke a používaní.
Výrobca informuje o každej stratégii riadenia motora, ktorý by sa mohla využívať, a to buď prostredníctvom hardvéru alebo softvéru. Výrobca môže uviesť všetky dôležité informácie týkajúce sa takýchto systémov riadenia vrátane použitého softvéru, parametrov všetkých takýchto stratégií a technického odôvodnenia s informáciou, prečo sú potrebné.
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5
5.   Výrobca je voči schvaľovaciemu úradu zodpovedný za všetky aspekty postupu schvaľovania a za zabezpečenie zhody výroby, bez ohľadu na to, či je alebo nie je priamo zapojený do všetkých stupňov konštrukcie vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 6 a (nový)
6a.   Výrobca z dôvodu ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov prešetruje a registruje sťažnosti a nesúlady vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, častí alebo zariadenia, ktoré uviedol na trh, a o tomto monitorovaní priebežne informuje dovozcov a distribútorov.
Ak počet sťažností a nesúladov v súvislosti s vybavením, pokiaľ ide o bezpečnosť alebo emisie, presahuje 30 prípadov alebo 1 percento z celkového počtu vozidiel, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, častí alebo zariadení osobitného typu, variantu a/alebo verzie, ktorá sa uviedla na trh, podrobné informácie sa musia bezodkladne zaslať príslušnému schvaľovaciemu úradu zodpovednému za vozidlo, systém, komponent, samostatnú technickú jednotku, časť alebo vybavenie, ako aj Komisii.
Informácie obsahujú opis problému a podrobnosti potrebné na identifikáciu dotknutého typu, variantu a verzie vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, časti alebo vybavenia. Údaje včasného varovania sa použijú na identifikáciu potenciálnych trendov v sťažnostiach spotrebiteľov a na prešetrenie potreby stiahnutí iniciovaných výrobcom a činností dohľadu nad trhom zo strany členských štátov a Komisie.
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 7 a (nový)
7a.   Výrobca zabezpečí, aby používateľ vozidla na základe predchádzajúcich informácií súhlasil so spracovaním a prenosom všetkých údajov, ktoré vznikajú pri využívaní vozidla v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791a. Keď spracovanie a odoslanie údajov nie je povinné na bezpečné fungovanie vozidla, výrobca zabezpečí, aby používateľ vozidla mal možnosť jednoduchým spôsobom prerušiť prenos údajov.
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1
Výrobca, ktorý sa domnieva, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, alebo časť alebo vybavenie, uvedené na trh alebo do prevádzky, nie je v súlade s požiadavkami tohto nariadenia alebo že typové schválenie bolo udelené na základe nesprávnych údajov, okamžite prijme vhodné opatrenia potrebné na to, aby dané vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie boli v súlade s požiadavkami, stiahne ich z trhu alebo ich podľa potreby stiahne od používateľov.
Ak sa výrobca domnieva, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, alebo časť alebo vybavenie, uvedené na trh alebo do prevádzky, nie je v súlade s požiadavkami tohto nariadenia alebo že typové schválenie bolo udelené na základe nesprávnych údajov, okamžite prijme vhodné opatrenia potrebné na to, aby dané vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie boli v súlade s požiadavkami, stiahne ich z trhu alebo ich podľa potreby stiahne od používateľov.
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2
2.  V prípade, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie predstavuje vážne riziko, výrobca bezodkladne podrobne informuje o nesúlade a o prípadných prijatých opatreniach schvaľovacie úrady a orgány dohľadu nad trhom v členských štátoch, v ktorých bolo vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie uvedené na trh alebo do prevádzky.
2.  Ak vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie predstavuje vážne riziko, výrobca bezodkladne podrobne informuje o nesúlade a riziku a o prípadných prijatých opatreniach schvaľovacie úrady a orgány dohľadu nad trhom v členských štátoch, v ktorých bolo vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie uvedené na trh alebo do prevádzky.
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1
Výrobca uchováva súbor informácií uvedený v článku 24 ods. 4 počas desiatich rokov po uvedení vozidla na trh a piatich rokov po uvedení na trh systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.
Výrobca uchováva súbor informácií uvedený v článku 24 ods. 4 a okrem toho výrobca vozidla umožňuje schvaľovacím úradom prístup ku kópiám osvedčení o zhode uvedených v článku 34 počas desiatich rokov od skončenia platnosti typového schválenia EÚ, pokiaľ ide o vozidlo, a počas piatich rokov od skončenia platnosti typového schválenia EÚ, pokiaľ ide o systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku.
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3 – pododsek 2
Výrobca pre potrebu schvaľovacích úradov uchováva kópiu osvedčení o zhode uvedených v článku 34.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4 – pododsek 1
Výrobca na základe odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu poskytne tomuto orgánu prostredníctvom schvaľovacieho úradu kópiu osvedčenia EÚ o typovom schválení alebo povolenia uvedeného v článku 55 ods. 1, ktoré preukazujú zhodu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v jazyku ľahko zrozumiteľnom pre vnútroštátny orgán.
Výrobca na základe odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu alebo Komisie poskytne tomuto orgánu alebo Komisii prostredníctvom schvaľovacieho úradu kópiu osvedčenia EÚ o typovom schválení alebo povolenia uvedeného v článku 55 ods. 1, ktoré preukazujú zhodu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, časti alebo vybavenia v ľahko zrozumiteľnom jazyku.
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4 – pododsek 2
Výrobca na základe odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu spolupracuje pri každom opatrení prijatom v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie, ktoré sprístupnil na trhu.
Výrobca na základe odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu alebo Komisie spolupracuje s týmto orgánom alebo s Komisiou pri každom opatrení prijatom v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie, ktoré sprístupnil na trhu.
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh nariadenia
Článok 13 – nadpis
Povinnosti zástupcov výrobcu v súvislosti s dohľadom nad trhom
Povinnosti zástupcov výrobcu
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Zástupca výrobcu pre dohľad nad trhom vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Toto splnomocnenie musí zástupcovi umožňovať aspoň:
1.  Zástupca výrobcu vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Toto splnomocnenie musí zástupcovi umožňovať aspoň:
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno a
a)  mať prístup k informačnej zložke uvedenej v článku 22 a osvedčeniu o zhode uvedenému v článku 34 v jednom z úradných jazykov Únie. Takáto dokumentácia musí byť schvaľovacím úradom k dispozícii počas desiatich rokov po uvedení vozidla na trh a piatich rokov po uvedení na trh systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky;
a)  mať prístup k osvedčeniu o typovom schválení a jeho prílohám a osvedčeniu o zhode v jednom z úradných jazykov Únie. Takáto dokumentácia musí byť schvaľovacím úradom a orgánom dohľadu nad trhom k dispozícii počas desiatich rokov po uvedení vozidla na trh a piatich rokov po uvedení na trh systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky;
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 – písmeno b
b)  na základe odôvodnenej žiadosti schvaľovacieho úradu poskytnúť tomuto úradu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody výroby vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky;
b)  na základe odôvodnenej žiadosti schvaľovacieho úradu poskytnúť tomuto úradu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody výroby vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vrátane všetkých technických špecifikácií pri typovom schvaľovaní a prístup k softvéru a algoritmom;
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – úvodná časť
3.  Údaje týkajúce sa zmeny musia pokrývať minimálne tieto aspekty:
3.  Údaje týkajúce sa zmeny mandátu musia pokrývať minimálne tieto aspekty:
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1
Pred uvedením typovo schváleného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na trh dovozca overí, že schvaľovací úrad zostavil súbor informácií uvedený v článku 24 ods. 4 a že systém, komponent alebo samostatná technická jednotka boli označené požadovanou značkou typového schválenia a boli v súlade s článkom 11 ods. 7.
Pred uvedením typovo schváleného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na trh dovozca overí, že sa naň vzťahuje platné osvedčenie o typovom schválení a že komponent alebo samostatná technická jednotka označené požadovanou značkou typového schválenia a v súlade s článkom 11 ods. 7.
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3
3.  Ak dovozca usúdi, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, nie je v zhode s požiadavkami tohto nariadenia, a najmä že nezodpovedá svojmu typovému schváleniu, nesmie vozidlo, systém, komponent ani samostatnú technickú jednotku uviesť na trh, uviesť do prevádzky alebo zaregistrovať, pokiaľ nebudú uvedené do súladu. Ak usúdi, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie predstavuje vážne riziko, informuje o tom výrobcu a orgány dohľadu nad trhom. V prípade typovo schválených vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek informuje o tom tiež schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie.
3.  Ak dovozca usúdi, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, nie je v zhode s požiadavkami tohto nariadenia, a najmä že nezodpovedá svojmu typovému schváleniu, neuvedie vozidlo, systém, komponent ani samostatnú technickú jednotku na trh, uviesť do prevádzky alebo zaregistrovať, pokiaľ nebudú uvedené do súladu. Ak dovozca usúdi, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie predstavuje vážne riziko, informuje o tom výrobcu a orgány dohľadu nad trhom. V prípade typovo schválených vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek informuje o tom tiež schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie.
Pozmeňujúci návrh 136
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6
6.  Dovozca z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov prešetruje a registruje sťažnosti a stiahnutia vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, častí alebo vybavenia, ktoré uviedol na trh, od používateľov a o tomto monitorovaní priebežne informuje distribútorov.
6.  Dovozca z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov prešetruje a registruje sťažnosti, nesúlad a stiahnutia vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, častí alebo vybavenia, ktoré uviedol na trh, od používateľov a o takýchto sťažnostiach a stiahnutiach priebežne informuje distribútorov.
Pozmeňujúci návrh 137
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 6 a (nový)
6a.   Dovozca bezodkladne informuje príslušného výrobcu o sťažnostiach a hláseniach týkajúcich sa rizík, podozrení na nehody alebo nesúlade v súvislosti s vozidlami, systémami, komponentmi, samostatnými technickými jednotkami, časťami alebo vybavením, ktoré uviedol na trh.
Pozmeňujúci návrh 138
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1
1.  Ak vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, ktoré dovozca uviedol na trh, nie sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, dovozca okamžite prijme príslušné opatrenia potrebné na to, aby dané vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka boli v súlade s požiadavkami, stiahne ich z trhu alebo ich podľa potreby stiahne od používateľov.
1.  Ak vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, ktoré dovozca uviedol na trh, nie sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, dovozca pri kontrole výrobcu okamžite prijme príslušné opatrenia potrebné na to, aby dané vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka boli v súlade s požiadavkami, stiahne ich z trhu alebo ich podľa potreby stiahne od používateľov. Dovozca tiež informuje výrobcu a schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie.
Pozmeňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1
V prípade, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie predstavuje vážne riziko, dovozca bezodkladne podrobne informuje o vážnom riziku výrobcu a schvaľovacie orgány a orgány dohľadu nad trhom v členských štátoch, v ktorých bolo vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie uvedené na trh.
Ak vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie, ktoré boli uvedené na trh, predstavujú vážne riziko, dovozca bezodkladne podrobne informuje o vážnom riziku výrobcu a schvaľovacie orgány a orgány dohľadu nad trhom v členských štátoch, v ktorých bolo vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie uvedené na trh.
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1
Distribútor pred sprístupnením na trhu, zaevidovaním alebo uvedením do prevádzky vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky overí, či je vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka vybavená požadovaným povinným štítkom alebo značkou typového schválenia, či sú k nemu priložené požadované dokumenty a pokyny a bezpečnostné informácie, vyžadované v článku 63, v úradnom jazyku alebo v úradných jazykoch príslušného členského štátu, a či dovozca a výrobca splnili požiadavky stanovené v článku 11 ods. 7 a článku 14 ods. 4.
1.   Distribútor pred sprístupnením na trhu, zaevidovaním alebo uvedením do prevádzky vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky overí, či je vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka vybavená požadovaným povinným štítkom alebo značkou typového schválenia, či sú k nemu priložené požadované dokumenty a pokyny a bezpečnostné informácie, vyžadované v článku 63, v úradnom jazyku alebo v úradných jazykoch príslušného členského štátu, a či dovozca a výrobca splnili požiadavky stanovené v článku 11 ods. 7 a článku 14 ods. 4.
2.   Distribútor z dôvodu ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov prešetruje sťažnosti a nesúlady vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, častí alebo vybavenia, ktoré uviedol na trh. Okrem toho sa všetky sťažnosti a/alebo nesúlady v súvislosti s environmentálnymi alebo bezpečnostnými aspektmi vozidla bezodkladne oznámia dovozcovi alebo výrobcovi.
Pozmeňujúci návrh 141
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1
1.  Ak distribútor usúdi, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nie je v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, nesmie vozidlo, systém, komponent ani samostatnú technickú jednotku sprístupniť na trhu, zaevidovať ani uviesť do prevádzky, pokiaľ nebudú uvedené do súladu.
1.  Ak distribútor usúdi, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nie je v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, informuje o tejto skutočnosti výrobcu, dovozcu a schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie, a nesmie vozidlo, systém, komponent ani samostatnú technickú jednotku uviesť na trh, zaevidovať ani uviesť do prevádzky, pokiaľ nebudú uvedené do súladu.
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2
2.  Distribútor, ktorý usúdi, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, sprístupnená na trhu, nie je v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, informuje výrobcu alebo dovozcu, aby boli v súlade s článkom 12 ods. 1 alebo článkom 15 ods. 1 prijaté príslušné opatrenia, potrebné na dosiahnutie súladu tohto vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo v prípade potreby na stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od používateľov.
2.  Ak distribútor usúdi, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, sprístupnená na trhu, nie je v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, informuje výrobcu, dovozcu a schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie, s cieľom zabezpečiť, aby boli v súlade s článkom 12 ods. 1 alebo článkom 15 ods. 1 prijaté príslušné opatrenia, potrebné na dosiahnutie súladu tohto vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo v prípade potreby na stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od používateľov.
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3
3.  V prípade, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie predstavuje vážne riziko, distribútor bezodkladne podrobne informuje o tomto vážnom riziku výrobcu, dovozcu a schvaľovacie úrady a orgány dohľadu nad trhom v členských štátoch, v ktorých bolo vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie uvedené na trh. Distribútor ich tiež informuje o každom prijatom opatrení a uvedie podrobné údaje, najmä o vážnom riziku, a všetkých nápravných opatreniach prijatých výrobcom.
3.  Ak vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie predstavuje vážne riziko, distribútor bezodkladne podrobne informuje o tomto vážnom riziku výrobcu, dovozcu a schvaľovacie úrady a orgány dohľadu nad trhom v členských štátoch, v ktorých bolo vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie uvedené na trh. Distribútor ich tiež informuje o každom prijatom opatrení a uvedie podrobné údaje o nápravných opatreniach prijatých výrobcom.
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4
4.  Distribútor na základe odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu spolupracuje s týmto orgánom pri každom opatrení prijatom v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie, ktoré sprístupnil na trhu.
4.  Distribútor na základe odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu alebo Komisie spolupracuje s týmto orgánom alebo s Komisiou pri každom opatrení prijatom v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie, ktoré sprístupnil na trhu.
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2
2.  Pre typové schválenie systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky sa uplatňuje len jednostupňové typové schvaľovanie.
2.  Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky regulačných aktov uvedené v prílohe IV, pre typové schválenie systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky sa uplatňuje len jednostupňové typové schvaľovanie.
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 4
4.  Typové schválenie EÚ pre konečný stupeň dokončenia sa udelí iba po tom, ako schvaľovací úrad overil, že typ vozidla schválený v konečnom stupni spĺňa v čase schválenia všetky platné technické požiadavky. Overenie zahŕňa kontrolu dokumentácie všetkých požiadaviek, na ktoré sa vzťahuje typové schválenie EÚ nedokončeného typu vozidla udelené v rámci viacstupňového postupu, aj keď bolo vydané pre inú kategóriu vozidla.
4.  Typové schválenie EÚ pre konečný stupeň dokončenia sa udelí iba po tom, ako schvaľovací úrad overil, že typ vozidla schválený v konečnom stupni spĺňa v čase schválenia všetky platné technické požiadavky podľa postupov uvedených v prílohe XVII. Overenie zahŕňa kontrolu dokumentácie všetkých požiadaviek, na ktoré sa vzťahuje typové schválenie EÚ nedokončeného typu vozidla udelené v rámci viacstupňového postupu, aj vrátane prípadov, keď bolo vydané pre inú kategóriu vozidla. Zahŕňa aj overenie, či výkonnosť systémov, ktorým sa udelilo samostatné typové schválenie, je naďalej v súlade s týmito typovými schváleniami potom, ak sa začlenia do vozidla ako celku.
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 5
5.  Výber typového schválenia uvedeného v odseku 1 nesmie ovplyvniť uplatniteľné vecné požiadavky, ktoré musí schválený typ vozidla spĺňať v čase vydania typového schválenia celého vozidla.
5.  Výber typového schválenia uvedeného v odseku 1 nesmie ovplyvniť všetky uplatniteľné požiadavky, ktoré musí schválený typ vozidla spĺňať v čase vydania typového schválenia celého vozidla.
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 6 a (nový)
6a.   Výrobca dá schvaľovaciemu úradu k dispozícii toľko vozidiel, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, koľko sa požaduje podľa príslušných regulačných aktov na vykonanie požadovaných skúšok.
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2
2.  Môže sa podať len jedna žiadosť týkajúca sa príslušného typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a len v jednom členskom štáte.
2.  Môže sa podať len jedna žiadosť týkajúca sa príslušného typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a len v jednom členskom štáte. Po predložení žiadosti nesmie výrobca prerušiť postup a predložiť ďalšiu žiadosť o ten istý typ inému schvaľovaciemu úradu alebo iným technickým službám. Navyše, ak sa typové schvaľovanie zamietne alebo sa nepodarí skúška v technickej službe, výrobca nesmie predložiť ďalšiu žiadosť o ten istý typ inému schvaľovaciemu úradu ani inej technickej službe.
Pozmeňujúci návrh 150
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno a
a)  informačný dokument, uvedený v prílohe I pre jednostupňové alebo zmiešané typové schválenie alebo v prílohe III pre postupné typové schválenie;
a)  informačný dokument, uvedený v prílohe I pre jednostupňové alebo zmiešané typové schválenie celého vozidla alebo v prílohe III pre postupné typové schválenie celého vozidla alebo v príslušných regulačných aktoch v prípade schvaľovania systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky;
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno d
d)  všetky dodatočné informácie požadované schvaľovacím úradom v súvislosti s postupom predkladania žiadosti.
d)  všetky dodatočné informácie požadované schvaľovacím úradom v súvislosti s postupom typového schvaľovania.
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2
2.  Informačná zložka sa dodáva v elektronickom formáte, ktorý poskytne Komisia, ale môže sa takisto prekladať v papierovej podobe.
2.  Informačná zložka sa dodáva v elektronickom formáte.
Pozmeňujúci návrh 153
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1
K žiadosti o postupné typové schválenie sa okrem informačnej zložky uvedenej v článku 22 priloží aj kompletný súbor osvedčení o typovom schválení EÚ vrátane protokolov o skúškach požadovaných podľa uplatniteľných aktov uvedených v prílohe IV.
K žiadosti o postupné typové schválenie sa okrem informačnej zložky uvedenej v článku 22 priloží aj kompletný súbor osvedčení o typovom schválení EÚ vrátane protokolov o skúškach a dokumentov obsahujúcich informácie požadovaných podľa regulačných aktov uvedených v prílohe IV.
Pozmeňujúci návrh 154
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 2
V prípade žiadosti o typové schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v súlade s uplatniteľnými aktmi uvedenými v prílohe IV má schvaľovací úrad prístup k informačnej zložke dovtedy, kým sa schválenie nevydá alebo sa jeho vydanie nezamietne.
V prípade žiadosti o typové schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v súlade s regulačnými aktmi uvedenými v prílohe IV má schvaľovací úrad prístup k informačnej zložke a informačným dokumentom dovtedy, kým sa schválenie nevydá alebo sa jeho vydanie nezamietne.
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1
K žiadosti o zmiešané typové schválenie sa okrem informačnej zložky uvedenej v článku 22 priložia aj osvedčenia o typovom schválení EÚ vrátane protokolov o skúškach požadovaných podľa uplatniteľných aktov uvedených v prílohe IV.
K žiadosti o zmiešané typové schválenie sa okrem informačnej zložky uvedenej v článku 22 priložia aj osvedčenia o typovom schválení EÚ vrátane protokolov o skúškach a informačných dokumentov požadovaných podľa regulačných aktov uvedených v prílohe IV.
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a
a)  v prvom stupni tie časti informačnej zložky a osvedčení o typovom schválení EÚ, ktoré sa vzťahujú na stupeň dokončenia základného vozidla;
a)  v prvom stupni tie časti informačnej zložky a osvedčení o typovom schválení EÚ a skúšobných protokolov, ktoré sa vzťahujú na stupeň dokončenia základného vozidla;
Pozmeňujúci návrh 157
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b
b)  v druhom a v ďalších stupňoch tie časti informačnej zložky a osvedčení o typovom schválení EÚ, ktoré sa vzťahujú na aktuálny stupeň výroby, a kópia osvedčenia o typovom schválení EÚ vozidla vydaného v predchádzajúcom stupni výroby a všetky podrobnosti o akýchkoľvek zmenách a doplnkoch, ktoré urobil výrobca na vozidle.
b)  v druhom a v ďalších stupňoch tie časti informačnej zložky a osvedčení o typovom schválení EÚ, ktoré sa vzťahujú na aktuálny stupeň výroby, a kópia osvedčenia o typovom schválení EÚ celého vozidla vydaného v predchádzajúcom stupni výroby a všetky podrobnosti o akýchkoľvek zmenách a doplnkoch, ktoré urobil výrobca na vozidle.
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3 – pododsek 2
Informácie uvedené v písmenách a) a b) sa môžu poskytnúť v súlade s článkom 22 ods. 2.
Informácie uvedené v písmenách a) a b) sa poskytnú v súlade s článkom 22 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 159
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4 – pododsek 1
Schvaľovací úrad a technické služby musia mať prístup k softvéru a algoritmom vozidla.
Schvaľovací úrad a technické služby musia mať prístup k softvéru, hardvéru a algoritmom vozidla, ako aj k dokumentácii alebo iným informáciám umožňujúcim primeranú a náležitú úroveň pochopenia systémov vrátane procesu vývoja systémov a systémového konceptu, a tiež fungovania takéhoto softvéru a hardvéru, ktorý umožňuje, aby vozidlo spĺňalo požiadavky tohto nariadenia.
Počas obdobia platnosti typového schválenia EÚ sa počas pravidelnej inšpekcie poskytuje prístup k softvéru, hardvéru a algoritmom vozidla s cieľom umožniť overenie toho, že sú splnené požiadavky tohto nariadenia. Po skončení platnosti osvedčenia o typovom schválení a v prípade nepredĺženia uvedeného osvedčenia sa prístup naďalej poskytuje na požiadanie. Informácie zverejňované na tieto osobitné účely nie sú takej povahy, že by sa tým ohrozila dôvernosť chránených informácií a duševného vlastníctva. Výrobca v čase podania žiadosti o typové schválenie v štandardizovanej podobe oznámi schvaľovaciemu úradu a technickej službe verziu softvéru týkajúceho sa bezpečnostných systémov a komponentov a nastavenia a iné kalibrácie systémov a komponentov súvisiacich s emisiami. Na to, aby bolo možné odhaliť následné nezákonné zmeny v softvéri, je technická služba oprávnená označiť softvér nastavením zodpovedajúcich parametrov.
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2 – písmeno d
d)  V prípade typového schválenia celého vozidla podľa postupu postupného, zmiešaného alebo viacstupňového typového schvaľovania, schvaľovací úrad v súlade s článkom 20 ods. 4 overí, že pre systémy, komponenty a samostatné technické jednotky sú vydané samostatné typové schválenia podľa požiadaviek platných v čase vydania typového schválenia celého vozidla.
d)  V prípade typového schválenia celého vozidla podľa postupu postupného, zmiešaného alebo viacstupňového typového schvaľovania, schvaľovací úrad v súlade s článkom 20 ods. 4 overí, že pre systémy, komponenty a samostatné technické jednotky sú vydané samostatné platné typové schválenia podľa požiadaviek platných v čase vydania typového schválenia celého vozidla.
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 4 – pododsek 2
Súčasťou súboru informácií je obsah, ktorý jasne uvádza všetky strany a formát každého dokumentu a chronologicky zaznamenáva riadenie typového schválenia EÚ.
Súčasťou súboru informácií, ktorý sa môže uchovávať v elektronickej podobe, je obsah, ktorý jasne uvádza všetky strany a formát každého dokumentu a chronologicky zaznamenáva riadenie typového schválenia EÚ.
Pozmeňujúci návrh 162
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 5
5.  Schvaľovací úrad odmietne udeliť typové schválenie, pokiaľ zistí, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, aj keď v súlade s príslušnými požiadavkami, predstavuje vážne bezpečnostné riziko alebo môže vážne poškodiť životné prostredie alebo verejné zdravie. V uvedenom prípade bezodkladne pošle schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Komisii podrobné informácie, v ktorých vysvetlí dôvody svojho rozhodnutia a uvedie dôkazy svojich zistení.
5.  Schvaľovací úrad odmietne udeliť typové schválenie EÚ, pokiaľ zistí, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, aj keď v súlade s príslušnými požiadavkami, predstavuje bezpečnostné riziko alebo môže vážne poškodiť životné prostredie alebo verejné zdravie. V uvedenom prípade bezodkladne pošle schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Komisii podrobné informácie, v ktorých vysvetlí dôvody svojho rozhodnutia a uvedie dôkazy svojich zistení.
Pozmeňujúci návrh 163
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 6 – pododsek 1
V súlade s článkom 20 ods. 4 a 5 v prípade postupov postupného, zmiešaného alebo viacstupňového typového schválenia schvaľovací úrad odmietne udeliť typové schválenie EÚ, ak zistí, že systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky nie sú v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení alebo v aktoch uvedených v prílohe IV.
V súlade s článkom 20 v prípade postupov postupného, zmiešaného alebo viacstupňového typového schválenia schvaľovací úrad odmietne udeliť typové schválenie EÚ, ak zistí, že systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky nie sú v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení alebo v aktoch uvedených v prílohe IV.
Pozmeňujúci návrh 164
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1
1.  Do jedného mesiaca od vydania alebo zmeny osvedčenia o typovom schválení EÚ schvaľovací úrad zašle schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Komisii kópiu osvedčenia o typovom schválení EÚ spolu s prílohami, vrátane protokolov o skúškach uvedených v článku 23, pre každý typ vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky, ktorý schválil. Táto kópia sa pošle prostredníctvom zabezpečeného elektronického systému výmeny informácií alebo vo forme zabezpečeného elektronického súboru.
1.  Do jedného mesiaca od vydania alebo zmeny osvedčenia o typovom schválení EÚ schvaľovací úrad vloží do online databázy informácie zahŕňajúce osvedčenie o typovom schválení EÚ spolu s prílohami, vrátane protokolov o skúškach uvedených v článku 23, pre každý typ vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky, ktorý schválil.
Pozmeňujúci návrh 165
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 3
3.   Na žiadosť schvaľovacieho úradu iného členského štátu alebo Komisie schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, zašle, do jedného mesiaca od prijatia tejto žiadosti, žiadajúcemu schvaľovaciemu úradu prostredníctvom spoločného zabezpečeného elektronického systému výmeny informácií alebo vo forme zabezpečeného elektronického súboru kópiu vyžiadaného osvedčenia o typovom schválení EÚ s prílohami.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 166
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 4
4.  Schvaľovací úrad bezodkladne informuje schvaľovacie úrady ostatných členských štátov a Komisiu o zamietnutí alebo odňatí akéhokoľvek typového schválenia EÚ a uvedie dôvody pre svoje rozhodnutie.
4.  Schvaľovací úrad bezodkladne informuje schvaľovacie úrady ostatných členských štátov a Komisiu o zamietnutí alebo odňatí akéhokoľvek typového schválenia EÚ a uvedie dôvody pre svoje rozhodnutie. Schvaľovací úrad tiež aktualizuje tieto informácie v online databáze.
Pozmeňujúci návrh 167
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno d
d)  v prípade typového schválenia celého vozidla vyplnený vzor osvedčenia o zhode.
d)  v prípade typového schválenia celého vozidla vyplnený vzor osvedčenia o zhode typu vozidla.
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 1
1.  Súlad s technickými požiadavkami tohto nariadenia a regulačných aktov uvedených v prílohe IV sa preukáže prostredníctvom vhodných skúšok v súlade s príslušnými regulačnými aktmi uvedenými v prílohe IV, ktoré vykonajú určené technické služby.
1.  Na účel typových schválení EÚ schvaľovací úrad overí súlad s technickými požiadavkami tohto nariadenia a príslušných regulačných aktov uvedených v prílohe IV prostredníctvom vhodných skúšok, ktoré vykonajú určené technické služby.
Formát skúšobných protokolov musí byť v súlade so všeobecnými požiadavkami stanovenými v dodatku 3 k prílohe V.
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2
2.  Výrobca dá schvaľovaciemu úradu k dispozícii vozidlá, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sa požadujú podľa príslušných aktov uvedených v prílohe IV na vykonanie požadovaných skúšok.
2.  Výrobca dá príslušným technickým službám a schvaľovaciemu úradu k dispozícii vozidlá, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sa požadujú podľa príslušných aktov uvedených v prílohe IV na vykonanie požadovaných skúšok.
Pozmeňujúci návrh 170
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3 a (nový)
3a.   Požadované skúšky sa vykonajú v súlade s príslušnými regulačnými aktmi uvedenými v prílohe IV. Ak sa v rámci skúšobných postupov stanovených v príslušných regulačných aktoch zabezpečí rozsah hodnôt, technické služby budú schopné stanoviť parametre a podmienky používané na vykonanie vhodných skúšok uvedených v odseku 1. V prípade typového schválenia celého vozidla orgány zabezpečia, aby vozidlá vybraté na skúšanie predstavovali najhorší možný prípad, pokiaľ ide o plnenie príslušných kritérií, a aby vybraté vozidlá neviedli k dosiahnutiu výsledkov, ktoré sa systematicky odchyľujú od výkonu týchto vozidiel prevádzkovaných za podmienok, ktoré možno odôvodnene predpokladať pri bežnej prevádzke a používaní.
Pozmeňujúci návrh 348
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 3 b (nový)
3b.   S cieľom overiť súlad s článkom 3 ods. 10 a článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007 sa môžu Komisia, schvaľovacie úrady a technické služby odchýliť od štandardných skúšobných postupov a rozsahu hodnôt a zmeniť podmienky a parametre nepredvídateľným spôsobom, a najmä môžu tak urobiť aj nad rámec hodnôt a postupov stanovených v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV.
Pozmeňujúci návrh 171
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 2
2.  Schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie celého vozidla, skontroluje štatisticky významný počet vzoriek vozidiel a osvedčení o zhode, pokiaľ ide o ich súlad s článkami 34 a 35, a overí správnosť údajov v osvedčeniach o zhode.
2.  Schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie celého vozidla, skontroluje dostatočný a štatisticky významný počet vzoriek vozidiel a osvedčení o zhode, pokiaľ ide o ich súlad s článkami 34 a 35, a overí správnosť údajov v osvedčeniach o zhode.
Pozmeňujúci návrh 172
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 4
4.  S cieľom overiť, či sa vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka zhoduje so schváleným typom, schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, vykoná kontroly alebo skúšky, ktoré sa požadujú pre typové schválenie EÚ, na vzorkách odobratých v priestoroch výrobcu vrátane výrobných závodov.
4.  S cieľom overiť, či sa vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka zhoduje so schváleným typom, schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, vykoná kontroly alebo skúšky, ktoré sa požadujú pre typové schválenie EÚ, na vzorkách odobratých v priestoroch výrobcu vrátane výrobných závodov. Schvaľovací úrad vykoná prvé kontroly do jedného roka od dátumu vydania osvedčení o zhode. Následné kontroly schvaľovací úrad vykoná aspoň raz ročne v náhodných intervaloch, ktoré sám určí.
Pozmeňujúci návrh 173
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 4 a (nový)
4a.   Pri vykonávaní skúšok na overenie podľa odsekov 2 a 4 schvaľovací úrad určí inú technickú službu, než je technická služba použitá pri pôvodnom skúšaní na účely typového schválenia.
Pozmeňujúci návrh 174
Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 5
5.  Schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, a zistí, že výrobca už nevyrába vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky v zhode so schváleným typom, alebo zistí, že osvedčenia o zhode už nie sú v súlade s článkami 34 a 35, hoci výroba pokračuje, prijme nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby bol dodržaný postup na zaistenie zhody výroby alebo odníme typové schválenie.
5.  Schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ a ktorý zistí, že výrobca už nevyrába vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky v zhode so schváleným typom, s požiadavkami tohto nariadenia alebo požiadavkami regulačných aktov uvedených v prílohe IV, alebo ktorý zistí, že osvedčenia o zhode už nie sú v súlade s článkami 34 a 35, hoci výroba pokračuje, prijme nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby boli dodržané opatrenia na zaistenie zhody výroby, alebo odníme typové schválenie. Schvaľovací úrad môže rozhodnúť, aby sa prijali všetky nevyhnutné reštriktívne opatrenia v súlade s článkami 53 a 54.
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 1
1.  Členské štáty vytvoria štruktúru vnútroštátnych poplatkov na pokrytie nákladov na svoje typové schválenia a činnosti dohľadu nad trhom, ako aj na skúšanie na účely typového schválenia a skúšanie na overenie zhody výroby a na kontroly vykonávané technickými službami, ktoré určili.
1.  Členské štáty zabezpečia, aby náklady na ich činnosti typového schvaľovania a dohľadu nad trhom boli pokryté. Členské štáty môžu zaviesť štruktúru založenú na poplatkoch, alebo môžu také činnosti financovať zo svojich vnútroštátnych rozpočtov, alebo uplatniť kombináciu oboch metód. Poplatky nesmú vyberať priamo technické služby.
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2
2.  Tieto vnútroštátne poplatky sa vyberajú od výrobcov, ktorí požiadali o typové schválenie v príslušnom členskom štáte. Poplatky nesmú byť vyberané priamo technickými službami.
2.  Ak sa použije štruktúra založená na poplatkoch, tieto vnútroštátne poplatky sa vyberajú od výrobcov, ktorí požiadali o typové schválenie v príslušnom členskom štáte. Ak sa štruktúra založená na poplatkoch uplatňuje pri zhode výroby, tieto vnútroštátne poplatky vyberá členský štát od výrobcov v členskom štáte, kde sa uskutočňuje výroba.
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 3
3.  Štruktúra vnútroštátnych poplatkov zahŕňa aj náklady na kontroly a skúšky na overenie súladu vykonávané Komisiou v súlade s článkom 9. Tieto príspevky predstavujú vonkajšie pripísané príjmy do všeobecného rozpočtu Európskej únie podľa článku 21 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách26.
3.  Komisia zabezpečí, aby náklady na kontroly a skúšky zadané Komisiou v súlade s článkom 9 boli pokryté. Na tento účel sa použije všeobecný rozpočet Európskej únie.
__________________
26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2015 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1 – 96).
Pozmeňujúci návrh 178
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 4
4.  Členské štáty oznámia údaje o svojej štruktúre vnútroštátnych poplatkov ostatným členským štátom a Komisii. Prvé oznámenie sa uskutoční [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia + 1 rok]. Následné aktualizácie štruktúr vnútroštátnych poplatkov sa každoročne oznamujú ostatným členským štátom a Komisii.
4.  Členské štáty oznámia údaje o svojom finančnom mechanizme alebo finančných mechanizmoch ostatným členským štátom a Komisii. Prvé oznámenie sa uskutoční [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia + 1 rok]. Následné aktualizácie štruktúr vnútroštátnych poplatkov sa každoročne oznamujú ostatným členským štátom a Komisii.
Pozmeňujúci návrh 179
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 5
5.   Komisia môže prijať vykonávacie akty s cieľom stanoviť koeficient nákladov uvedených v odseku 3, ktorý sa bude uplatňovať na vnútroštátne poplatky uvedené v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 180
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 5
5.  Ak schvaľovací úrad zistí, že zmeny v údajoch uvedených v súbore informácií sú značné, do tej miery, že nemôžu byť pokryté rozšírením existujúceho typového schválenia, odmietne zmeniť typové schválenie EÚ a požiada výrobcu, aby podal žiadosť o nové typové schválenie EÚ.
5.  Ak schvaľovací úrad zistí, že zmeny v údajoch uvedených v súbore informácií nemôžu byť pokryté rozšírením existujúceho typového schválenia, odmietne zmeniť typové schválenie EÚ a požiada výrobcu, aby podal žiadosť o nové typové schválenie EÚ.
Pozmeňujúci návrh 181
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)   výsledky skúšky na overenie zo strany Komisie alebo orgánov dohľadu nad trhom poukazujú na nesúlad s právnymi predpismi Únie v oblasti bezpečnosti alebo ochrany životného prostredia;
Pozmeňujúci návrh 182
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1
1.  Typové schválenia pre vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky sa vydávajú na obmedzené obdobie piatich rokov bez možnosti predĺženia. Dátum skončenia platnosti sa uvedie na osvedčení o typovom schválení. Po skončení platnosti osvedčenia o typovom schválení môže byť toto schválenie na žiadosť výrobcu obnovené, avšak len pokiaľ schvaľovací úrad overil, že typ vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky spĺňa všetky požiadavky príslušných regulačných aktov na nové vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky daného typu.
1.  Typové schválenia pre vozidlá kategórií M1 a N1 a pre systémy, komponenty a samostatné technické jednotky uvedené v súlade s odsekom 1a sa vydávajú na obmedzené obdobie siedmich rokov a pre vozidlá kategórií N2, N3, M2, M3 a O na obmedzené obdobie 10 rokov. Dátum skončenia platnosti sa uvedie na osvedčení o typovom schválení .
Pred skončením platnosti osvedčenia o typovom schválení môže byť toto schválenie na žiadosť výrobcu obnovené, avšak len pokiaľ schvaľovací úrad overil, že typ vozidla ako celok spĺňa všetky požiadavky príslušných regulačných aktov na nový typ vozidla tohto schváleného typu vrátane skúšobných protokolov. Ak schvaľovací úrad stanoví, že sa má uplatňovať tento pododsek, nie je nutné opakovať skúšky uvedené v článku 28.
Na to, aby výrobca umožnil schvaľovaciemu úradu splniť si svoje úlohy, predkladá svoju žiadosť najskôr 12 mesiacov a najneskôr šesť mesiacov pred skončením platnosti osvedčenia o typovom schválení EÚ.
Pozmeňujúci návrh 183
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 a (nový)
1a.   Typové schválenia systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek sa vydávajú v princípe na neobmedzené obdobie. Keďže určité systémy, komponenty a samostatné technické jednotky si vzhľadom na svoju povahu alebo technické vlastnosti môžu vyžadovať častejšie aktualizácie, príslušné typové schválenia sa vydávajú na obmedzené obdobie siedmich rokov. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 88, ktorými sa doplní toto nariadenie stanovením zoznamu systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, pre ktoré sa vzhľadom na povahu týchto systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek musia vydávať iba na obmedzené obdobie.
Pozmeňujúci návrh 184
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2 – písmeno b
b)  ak výroba vozidiel v súlade so schváleným typom vozidla je definitívne ukončená na dobrovoľnom základe;
b)  ak výroba vozidiel v súlade so schváleným typom vozidla je definitívne ukončená na dobrovoľnom základe, z čo sa v každom prípade bude vychádzať, ak sa žiadne vozidlo daného typu nevyrobilo za predchádzajúce dva roky;
Pozmeňujúci návrh 185
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 4
(4)  Osoba(-y) oprávnená(-é) podpisovať vyhlásenia o zhode musí(-ia) byť zamestnaná výrobcom a musí(-ia) byť riadne poverená(-é) niesť plnú právnu zodpovednosť výrobcu, pokiaľ ide o návrh a konštrukciu vozidla alebo o zhodu jeho výroby.
(4)  Osoba(-y) oprávnená(-é) podpisovať vyhlásenia o zhode musí(-ia) byť zamestnaná výrobcom a musí(-ia) byť riadne poverená(-é) niesť právnu zodpovednosť výrobcu, pokiaľ ide o návrh a konštrukciu vozidla alebo o zhodu jeho výroby.
Pozmeňujúci návrh 186
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 3 a (nový)
3a.   Hospodárske subjekty uvedú na trh len vozidlá, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sú označené spôsobom, ktorý je v súlade s týmto nariadením.
Pozmeňujúci návrh 187
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 3
3.  Pokiaľ neboli prijaté kroky potrebné na upravenie regulačných aktov, uvedené v odseku 1, môže Komisia schváliť predbežné typové schválenie EÚ prostredníctvom rozhodnutia a na žiadosť členského štátu, ktorý udelil predbežné typové schválenie EÚ. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.
3.  Pokiaľ neboli prijaté kroky potrebné na upravenie regulačných aktov, uvedené v odseku 1, môže Komisia schváliť predĺženie platnosti predbežného typového schválenia EÚ prostredníctvom rozhodnutia a na žiadosť členského štátu, ktorý udelil predbežné typové schválenie EÚ. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 188
Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 2
2.  Členské štáty môžu oslobodiť akýkoľvek typ vozidla uvedený v odseku 1, od povinnosti dodržiavať jednu alebo viac vecných požiadaviek stanovených v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV, za predpokladu, že tieto členské štáty stanovia príslušné alternatívne požiadavky.
2.  Členské štáty môžu oslobodiť akýkoľvek typ vozidla uvedený v odseku 1, od povinnosti dodržiavať jednu alebo viac požiadaviek stanovených v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV, za predpokladu, že tieto členské štáty stanovia príslušné alternatívne požiadavky.
Pozmeňujúci návrh 189
Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 2 a (nový)
2a.   Okrem toho sa zabezpečí väčšia pružnosť MSP s malou výrobou, ktoré nemôžu spĺňať rovnaké kritériá časového obmedzenia ako veľkí výrobcovia.
Pozmeňujúci návrh 190
Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 3 – pododsek 2 a (nový)
Ak nebola vznesená žiadna námietka v období troch mesiacov uvedenom v prvom pododseku, vnútroštátne typové schválenie sa považuje za prijaté.
Pozmeňujúci návrh 191
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1
1.  Členské štáty udelia typové schválenie EÚ jednotlivého vozidla pre vozidlo, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v dodatku 2 k časti I prílohy IV, alebo pre vozidlá na osobitné účely požiadavky v časti III prílohy IV.
1.  Členské štáty udelia typové schválenie EÚ jednotlivého vozidla pre vozidlo, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v dodatku 2 k časti I prílohy IV, alebo pre vozidlá na osobitné účely požiadavky v časti III prílohy IV. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na nedokončené vozidlá.
Pozmeňujúci návrh 192
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2
2.  Žiadosť o typové schválenie EÚ jednotlivého vozidla predkladá výrobca alebo vlastník vozidla alebo jeho zástupca, za predpokladu, že tento zástupca je usadený v Únii.
2.  Žiadosť o typové schválenie EÚ jednotlivého vozidla predkladá vlastník vozidla, výrobca alebo zástupca výrobcu, za predpokladu, že tento zástupca je usadený v Únii.
Pozmeňujúci návrh 193
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1
1.  Členské štáty môžu oslobodiť konkrétne vozidlo, bez ohľadu na to, či je alebo nie je jedinečné, od povinnosti dodržiavať jedno alebo viac ustanovení tohto nariadenia alebo vecných požiadaviek stanovených v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV, za predpokladu, že tieto členské štáty stanovia príslušné alternatívne požiadavky.
1.  Členské štáty môžu oslobodiť konkrétne vozidlo, bez ohľadu na to, či je alebo nie je jedinečné, od povinnosti dodržiavať jedno alebo viac ustanovení tohto nariadenia alebo požiadaviek stanovených v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV, za predpokladu, že tieto členské štáty stanovia príslušné alternatívne požiadavky.
Pozmeňujúci návrh 194
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 2
2.  Žiadosť o vnútroštátne typové schválenie jednotlivého vozidla predkladá výrobca alebo vlastník vozidla alebo jeho zástupca, za predpokladu, že tento zástupca má sídlo v Únii.
2.  Žiadosť o vnútroštátne typové schválenie jednotlivého vozidla predkladá vlastník vozidla, výrobca alebo zástupca výrobcu, za predpokladu, že tento zástupca má sídlo v Únii.
Pozmeňujúci návrh 195
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 6 – pododsek 1
Formát osvedčenia o vnútroštátnom typovom schválení jednotlivého vozidla je založený na vzore osvedčenia o typovom schválení EÚ uvedenom v prílohe VI a obsahuje aspoň informácie potrebné na žiadosť o registráciu stanovenú v smernici Rady 1999/37/ES28.
Formát osvedčenia o vnútroštátnom typovom schválení jednotlivého vozidla je založený na vzore osvedčenia o typovom schválení EÚ uvedenom v prílohe VI a obsahuje aspoň informácie zahrnuté do vzoru osvedčenia EÚ o schválení jednotlivého vozidla, ktorý sa uvádza v prílohe VI.
__________________
28 Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 57).
Pozmeňujúci návrh 196
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 3
3.  Členský štát povolí, aby vozidlo, pre ktoré iný členský štát už udelil vnútroštátne typové schválenie jednotlivého vozidla v súlade s článkom 43, bolo sprístupnené na trhu, zaevidované alebo uvedené do prevádzky, pokiaľ tento členský štát nemá opodstatnené dôvody domnievať sa, že príslušné alternatívne požiadavky, podľa ktorých bolo vozidlo schválené, nie sú rovnocenné s jeho vlastnými.
3.  Členský štát povolí, aby vozidlo, pre ktoré iný členský štát už udelil vnútroštátne typové schválenie jednotlivého vozidla v súlade s článkom 43, bolo sprístupnené na trhu, zaevidované alebo uvedené do prevádzky, pokiaľ tento členský štát nemá opodstatnené dôvody domnievať sa, že príslušné alternatívne požiadavky, podľa ktorých bolo vozidlo schválené, nie sú rovnocenné s jeho vlastnými alebo že vozidlo nespĺňa tieto požiadavky.
Pozmeňujúci návrh 197
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 1
1.  Postupy stanovené v článkoch 43 a 44 sa môžu uplatňovať na konkrétne vozidlo počas po sebe nasledujúcich etáp jeho dokončovania v súlade s postupom viacstupňového typového schvaľovania.
1.  Postupy stanovené v článkoch 42 a 43 sa môžu uplatňovať na konkrétne vozidlo počas po sebe nasledujúcich etáp jeho dokončovania v súlade s postupom viacstupňového typového schvaľovania. V prípade vozidiel schválených v rámci viacstupňového typového schvaľovania sa uplatňuje príloha XVII.
Pozmeňujúci návrh 198
Návrh nariadenia
Článok 45 – odsek 2
2.  Postupy stanovené v článkoch 43 a 44 nemôžu nahradiť prechodnú etapu v rámci bežného sledu postupu viacstupňového typového schvaľovania a nemôžu sa uplatňovať na účely získania prvého stupňa schválenia vozidla.
2.  Postupy stanovené v článkoch 42 a 43 nenahradia prechodnú etapu v rámci bežného sledu postupu viacstupňového typového schvaľovania a nebudú sa uplatňovať na účely získania prvého stupňa schválenia vozidla.
Pozmeňujúci návrh 199
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 – pododsek 2
Nedokončené vozidlá môžu byť sprístupnené na trhu alebo uvedené do prevádzky, ale vnútroštátne orgány zodpovedné za registráciu vozidiel môžu odmietnuť zaevidovať takéto vozidlá a povoliť ich prevádzku na cestách.
Nedokončené vozidlá môžu byť sprístupnené na trhu, ale vnútroštátne orgány zodpovedné za registráciu vozidiel môžu odmietnuť zaevidovať takéto vozidlá, uviesť ich do prevádzky a povoliť ich prevádzku na cestách.
Pozmeňujúci návrh 201
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – pododsek 2
Prvý pododsek sa uplatňuje iba na vozidlá, ktoré pred tým, ako ich typové schválenie EÚ stratilo platnosť, už boli na území Únie a ešte neboli sprístupnené na trhu, zaevidované alebo uvedené do prevádzky.
Prvý pododsek sa uplatňuje iba na vozidlá, ktoré pred tým, ako ich typové schválenie EÚ stratilo platnosť, už boli na území Únie a ešte neboli zaevidované alebo uvedené do prevádzky.
Pozmeňujúci návrh 202
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 3 – pododsek 1
Výrobca, ktorý si želá sprístupniť na trhu, zaevidovať alebo uviesť do prevádzky vozidlá ukončených sérií v súlade s odsekom 1, predloží na tento účel žiadosť vnútroštátnemu orgánu členského štátu, ktorý vydal typové schválenie EÚ. V tejto žiadosti sa presne uvedú všetky technické alebo ekonomické dôvody, ktoré týmto vozidlám bránia spĺňať nové požiadavky typového schválenia, ako aj VIN dotknutých vozidiel.
Výrobca, ktorý si želá sprístupniť na trhu, zaevidovať alebo uviesť do prevádzky vozidlá ukončených sérií v súlade s odsekom 1, predloží na tento účel žiadosť schvaľovaciemu úradu členského štátu, ktorý vydal typové schválenie EÚ. V tejto žiadosti sa presne uvedú všetky technické alebo ekonomické dôvody, ktoré týmto vozidlám bránia spĺňať nové požiadavky typového schválenia, ako aj VIN dotknutých vozidiel.
Pozmeňujúci návrh 203
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 3 – pododsek 2
Príslušný vnútroštátny orgán rozhodne do troch mesiacov od prijatia žiadosti, či povolí uvedenie na trh, zaevidovanie a uvedenie do prevádzky týchto vozidiel na území dotknutého členského štátu a stanoví počet vozidiel, ktorým môže byť udelené povolenie.
Príslušný schvaľovací úrad rozhodne do troch mesiacov od prijatia žiadosti, či povolí uvedenie na trh, zaevidovanie a uvedenie do prevádzky týchto vozidiel na území dotknutého členského štátu a stanoví počet vozidiel, ktorým môže byť udelené povolenie.
Pozmeňujúci návrh 204
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 4
4.  Iba vozidlá ukončených sérií s platným osvedčením o zhode, ktoré zostalo platné aspoň tri mesiace po dátume jeho vydania, ale pre ktoré typové schválenie stratilo platnosť podľa článku 33 ods. 2 písm. a), môžu byť sprístupnené na trhu, zaevidované alebo uvedené do prevádzky v Únii.
4.  Iba vozidlá ukončených sérií s platným osvedčením o zhode, ktoré zostalo platné aspoň tri mesiace po dátume jeho vydania, ale pre ktoré typové schválenie stratilo platnosť podľa článku 33 ods. 2 písm. a), môžu byť zaevidované alebo uvedené do prevádzky v Únii.
Pozmeňujúci návrh 205
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 6
6.  Členské štáty vedú evidenciu VIN vozidiel, ktorým povolili sprístupnenie na trhu, zaevidovanie alebo uvedenie do prevádzky v súlade s týmto článkom.
6.  Členské štáty vedú evidenciu VIN vozidiel, ktoré zaevidovali alebo uviedli do prevádzky v súlade s týmto článkom.
Pozmeňujúci návrh 206
Návrh nariadenia
Článok 49 – nadpis
Postup zaobchádzania s vozidlami, systémami, komponentmi alebo samostatnými technickými jednotkami, ktoré predstavujú vážne riziko, na vnútroštátnej úrovni
Vnútroštátne hodnotenie, pokiaľ ide o vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, pri ktorých existuje podozrenie, že predstavujú vážne riziko alebo že nie sú v súlade s právnymi predpismi
Pozmeňujúci návrh 207
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1
1.  Orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu, ktoré prijali opatrenie podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 a článku 8 tohto nariadenia, alebo ktoré majú dostatočný dôvod domnievať sa, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, predstavuje vážne riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí alebo iné aspekty ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, bezodkladne informujú o svojich zisteniach schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie.
1.  Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu na základe činností dohľadu nad trhom alebo informácií poskytnutých schvaľovacím úradom, výrobcami alebo v sťažnostiach majú dôvod domnievať sa, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, predstavuje vážne riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí alebo iné aspekty ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, alebo nevyhovuje požiadavkám stanoveným v tomto nariadení, uvedené orgány dohľadu nad trhom vykonajú hodnotenie vo vzťahu k tomuto vozidlu, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotke týkajúce sa všetkých požiadaviek stanovených v tomto nariadení. Príslušné hospodárske subjekty plne spolupracujú s orgánmi dohľadu nad trhom.
Pozmeňujúci návrh 208
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 2 – pododsek 1
Schvaľovací úrad uvedený v odseku 1 vykoná hodnotenie v súvislosti s dotknutým vozidlom, systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou, pričom zhodnotí všetky požiadavky stanovené v tomto nariadení. Príslušné hospodárske subjekty plne spolupracujú so schvaľovacími úradmi a orgánmi dohľadu nad trhom.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 209
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
Na posúdenie rizika výrobku sa uplatňuje článok 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.
Pozmeňujúci návrh 210
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 2 – pododsek 3
Na reštriktívne opatrenia uvedené v druhom pododseku sa uplatňuje článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 211
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 3
3.   Príslušný schvaľovací úrad informuje Komisiu a ostatné členské štáty o výsledkoch hodnotenia uvedeného v odseku 1 a o opatreniach, ktoré od hospodárskeho subjektu požaduje.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 212
Návrh nariadenia
Článok 49 a (nový)
Článok 49a
Vnútroštátny postup zaobchádzania s vozidlami, systémami, komponentmi alebo samostatnými technickými jednotkami, ktoré predstavujú vážne riziko alebo nie sú v súlade s právnym predpisom
1.   Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 49 orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu zistia, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka predstavuje vážne riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí alebo pre iné aspekty ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, alebo nie je v súlade s týmto nariadením, bezodkladne požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zabezpečenie toho, aby predmetné vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka pri uvedení na trh, zaevidované alebo uvedené do prevádzky, už nepredstavovali toto riziko alebo neboli v nesúlade.
2.   Hospodársky subjekt v súlade s povinnosťami uvedenými v článkoch 11 až 19 zabezpečí, aby boli prijaté všetky primerané nápravné opatrenia, pokiaľ ide o všetky takéto vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré uviedol na trh, zaevidoval alebo uviedol do prevádzky v Únii.
3.   Ak hospodársky subjekt v rámci lehoty uvedenej v odseku 1 neprijme primerané nápravné opatrenia, alebo ak si riziko vyžaduje urýchlené konanie, vnútroštátne orgány prijmú všetky primerané predbežné reštriktívne opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie týchto vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na trh, ich evidenciu alebo uvedenie do prevádzky na svojom vnútroštátnom trhu alebo s cieľom stiahnuť ich z daného trhu, či od používateľov.
Na reštriktívne opatrenia uvedené v tomto odseku sa uplatňuje článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.
Pozmeňujúci návrh 213
Návrh nariadenia
Článok 50 – nadpis
Postup oznamovania a námietkové konanie v súvislosti s reštriktívnymi opatreniami prijatými na vnútroštátnej úrovni
Nápravné a reštriktívne opatrenia na úrovni Únie
Pozmeňujúci návrh 214
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – pododsek 1
Vnútroštátne orgány bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o reštriktívnych opatreniach prijatých v súlade s článkom 49 ods. 1 a 5.
Členský štát, ktorý prijíma nápravné opatrenia a reštriktívne opatrenia v súlade s článkom 50 ods. 1 a 3, bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty prostredníctvom elektronického systému uvedeného v článku 22 nariadenia (ES) č. 765/2008. Uvedený členský štát informuje o svojich zisteniach tiež bezodkladne schvaľovací úrad, ktorý udelil schválenie.
Pozmeňujúci návrh 215
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1 – pododsek 2
Poskytnuté informácie zahŕňajú všetky dostupné údaje, najmä údaje potrebné na identifikáciu nevyhovujúceho vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, údaje o ich pôvode, charaktere uvádzanej nezhody a možné riziko, charakter a trvanie prijatých vnútroštátnych reštriktívnych opatrení a stanoviská, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt.
2.   Poskytnuté informácie zahŕňajú všetky dostupné údaje, najmä údaje potrebné na identifikáciu predmetného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, údaje o ich pôvode, charaktere nesúladu a/alebo možné riziko, charakter a trvanie prijatých vnútroštátnych nápravných a reštriktívnych opatrení a stanoviská, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt. Taktiež uvedie, či je riziko spôsobené jedným z týchto dôvodov:
a)   vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nespĺňa požiadavky týkajúce sa zdravia alebo bezpečnosti osôb, ochrany životného prostredia alebo ostatných aspektov ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;
b)   nedostatky v príslušných regulačných aktoch uvedených v prílohe IV.
Pozmeňujúci návrh 216
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 2
2.   Schvaľovací úrad uvedený v článku 49 ods. 1 uvedie, či nesúlad nastal v dôsledku niektorej z nasledujúcich skutočností:
vypúšťa sa
a)   vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nespĺňa požiadavky týkajúce sa zdravia alebo bezpečnosti osôb, ochrany životného prostredia alebo ostatných aspektov ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;
b)   nedostatky v príslušných regulačných aktoch uvedených v prílohe IV.
Pozmeňujúci návrh 217
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 3
3.   Členské štáty, s výnimkou členského štátu, ktorý postup inicioval, do jedného mesiaca od prijatia informácií uvedených v odseku 1 informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých reštriktívnych opatreniach a o akýchkoľvek dodatočných informáciách týkajúcich sa nezhody príslušného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré majú k dispozícii, a v prípade nesúhlasu s oznámeným vnútroštátnym opatrením aj o svojich námietkach.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 218
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 3 a (nový)
3a.   Ak členské štáty alebo Komisia počas jedného mesiaca od prijatia oznámenia uvedeného v odseku 1 nevznesú námietku proti nápravnému alebo reštriktívnemu opatreniu prijatému členským štátom, opatrenie sa považuje za opodstatnené. Ostatné členské štáty zaistia, aby boli v súvislosti s dotknutým vozidlom, systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou bezodkladne prijaté rovnocenné nápravné alebo reštriktívne opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 219
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 4
4.  Ak členský štát alebo Komisia počas jedného mesiaca od prijatia informácií uvedených v odseku 1 vznesie námietku v súvislosti s reštriktívnym opatrením prijatým členským štátom, opatrenie posúdi Komisia v súlade s článkom 51.
4.  Ak členský štát alebo Komisia počas jedného mesiaca od oznámenia uvedeného v odseku 1 vznesie námietku v súvislosti s nápravným alebo reštriktívnym opatrením prijatým členským štátom, alebo ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia bezodkladne začne konzultácie s danými členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi.
Pozmeňujúci návrh 220
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 5
5.  Ak členské štáty alebo Komisia počas jedného mesiaca od prijatia informácií uvedených v odseku 1 nevznesú námietku proti reštriktívnemu opatreniu prijatému členským štátom, opatrenie sa považuje za opodstatnené. Ostatné členské štáty zaistia, aby boli v súvislosti s dotknutým vozidlom, systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou prijaté podobné reštriktívne opatrenia.
5.  Na základe výsledkov týchto konzultácií Komisia prijme vykonávacie akty týkajúce sa harmonizovaných nápravných alebo reštriktívnych opatrení na úrovni Únie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.
Komisia tieto vykonávacie akty adresuje všetkým členským štátom a bezodkladne o nich informuje príslušné hospodárske subjekty. Členské štáty začnú tieto vykonávacie akty uplatňovať bezodkladne. Zodpovedajúcim spôsobom o tom informujú Komisiu.
Pozmeňujúci návrh 221
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 5 a (nový)
5a.   Ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie nie je opodstatnené, prijme vykonávacie akty, v ktorých požiada dotknutý členský štát o stiahnutie alebo úpravu opatrenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 222
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 5 b (nový)
5b.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za oprávnené a riziko nesúladu sa prisudzuje nedostatkom v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV, Komisia navrhne:
a)   pokiaľ ide o regulačné akty, potrebné zmeny príslušného aktu;
b)   pokiaľ ide o predpisy EHK OSN, potrebné návrhy zmeny príslušných predpisov EHK OSN v súlade s ustanoveniami prílohy III k rozhodnutiu Rady 97/836/ES.
Pozmeňujúci návrh 223
Návrh nariadenia
Článok 51
Článok 51
vypúšťa sa
Ochranný postup Únie
1.   Keď sa počas postupu stanoveného v článku 50 ods. 3 a 4 vznesú námietky proti reštriktívnemu opatreniu členského štátu alebo keď sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia po konzultácii s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi vnútroštátne opatrenie bezodkladne vyhodnotí. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia prijme rozhodnutie, v ktorom sa určí, či sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené alebo nie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.
Komisia adresuje svoje rozhodnutie všetkým členským štátom a bezodkladne ho oznámi príslušným hospodárskym subjektom. Členské štáty bezodkladne vykonajú rozhodnutie Komisie a o vykonaní rozhodnutia informujú Komisiu.
2.   Ak Komisia považuje vnútroštátne opatrenie za oprávnené, všetky členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia nevyhovujúceho vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky z ich trhov a zodpovedajúcim spôsobom o tom informujú Komisiu. Ak Komisia považuje vnútroštátne opatrenie za neopodstatnené, príslušný členský štát toto opatrenie zruší alebo ho upraví v súlade s rozhodnutím Komisie uvedeným v odseku 1.
3.   Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za oprávnené a prisudzuje sa nedostatkom v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV, Komisia navrhne tieto vhodné opatrenia:
a)   pokiaľ ide o regulačné akty, Komisia navrhne potrebné zmeny príslušného aktu;
b)   pokiaľ ide o predpisy EHK OSN, Komisia navrhne potrebné zmeny príslušných predpisov EHK OSN v súlade s ustanoveniami prílohy III k rozhodnutiu Rady 97/836/ES.
Pozmeňujúci návrh 224
Návrh nariadenia
Článok 51 a (nový)
Článok 51a
Nápravné a reštriktívne opatrenia nasledujúce po činnostiach Komisie v oblasti dohľadu nad trhom
1.   Ak po vykonaní kontrol podľa článku 9 Komisia zistí, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka predstavuje vážne riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí alebo pre iné aspekty ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, alebo nie je v súlade s týmto nariadením, bezodkladne požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zabezpečenie toho, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka pri uvedení na trh, zaevidované alebo uvedené do prevádzky, už nepredstavovali toto riziko alebo neboli v nesúlade.
Ak hospodársky subjekt neprijme primerané nápravné opatrenia v lehote uvedenej v prvom pododseku alebo ak si riziko vyžaduje okamžitý zásah, Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia akékoľvek nápravné alebo reštriktívne opatrenia Únie, ktoré sú podľa nej potrebné na úrovni Únie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.
Komisia tieto vykonávacie akty adresuje všetkým členským štátom a bezodkladne o nich informuje príslušné hospodárske subjekty. Členské štáty začnú tieto vykonávacie akty uplatňovať bezodkladne. Zodpovedajúcim spôsobom o tom informujú Komisiu.
2.   Ak sa riziko alebo nesúlad prisudzuje nedostatkom v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV, Komisia navrhne:
a)   pokiaľ ide o regulačné akty, potrebné zmeny príslušného aktu;
b)   pokiaľ ide o predpisy EHK OSN, potrebné návrhy zmeny príslušných predpisov EHK OSN v súlade s ustanoveniami prílohy III k rozhodnutiu Rady 97/836/ES.
Pozmeňujúci návrh 225
Návrh nariadenia
Článok 52
Článok 52
vypúšťa sa
Vyhovujúce vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré predstavujú vážne bezpečnostné riziko alebo vážne riziko pre zdravie a životné prostredie
1.   Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 49 ods. 1 členský štát zistí, že vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, hoci sú v súlade s uplatniteľnými požiadavkami alebo vhodne označené, predstavujú vážne riziko pre bezpečnosť alebo môžu vážne poškodiť životné prostredie alebo verejné zdravie, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušné vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka pri uvedení na trh alebo evidencii alebo pri uvedení do prevádzky už nepredstavovali toto riziko, alebo prijme reštriktívne opatrenia, aby v závislosti od charakteru rizika toto vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku stiahol z trhu, alebo ho v rámci primeranej lehoty stiahol od používateľov.
Členský štát môže odmietnuť zaevidovať také vozidlá, pokiaľ hospodársky subjekt neprijme všetky príslušné nápravné opatrenia.
2.   Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie všetkých vhodných nápravných opatrení v súvislosti so všetkými vozidlami, systémami, komponentmi alebo samostatnými technickými jednotkami uvedenými v odseku 1.
3.   Členský štát do jedného mesiaca od prijatia žiadosti uvedenej v odseku 1 poskytne Komisii a ostatným členským štátom všetky dostupné informácie, najmä údaje potrebné na identifikáciu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, pôvodu a dodávateľského reťazca vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, povahy možného rizika a povahy a trvania prijatých vnútroštátnych reštriktívnych opatrení.
4.   Komisia bezodkladne konzultuje s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi, a najmä so schvaľovacím úradom, ktorý udelil typové schválenia, a vyhodnotí prijaté vnútroštátne opatrenie. Na základe tohto hodnotenia Komisia rozhodne, či sa vnútroštátne opatrenie uvedené v odseku 1 považuje, alebo nepovažuje za opodstatnené, a v prípade potreby navrhne primerané opatrenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.
5.   Komisia adresuje svoje rozhodnutie všetkým členským štátom a bezodkladne ho oznámi príslušnému hospodárskemu subjektu alebo subjektom.
Pozmeňujúci návrh 226
Návrh nariadenia
Článok 53
Článok 53
vypúšťa sa
Všeobecné ustanovenia týkajúce sa nevyhovujúcich vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek
1.   Ak sa vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré majú osvedčenie o zhode alebo značku typového schválenia, nezhodujú so schváleným typom, alebo nie sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, či boli schválené na základe nesprávnych údajov, môžu schvaľovacie úrady, orgány dohľadu nad trhom alebo Komisia prijať nevyhnutné reštriktívne opatrenia v súlade s článkom 21 nariadenia (ES) č. 765/2008 s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie nevyhovujúcich vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na trhu, ich evidenciu alebo uvedenie do prevádzky na trhu, alebo ich stiahnuť z daného trhu či stiahnuť od používateľov, čo zahŕňa aj odňatie typového schválenia schvaľovacím úradom, ktorý typové schválenie EÚ udelil, kým príslušný hospodársky subjekt neprijme všetky primerané nápravné opatrenia na to, aby zabezpečil zosúladenie týchto vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek s požiadavkami.
2.   Na účely odseku 1 sa odchýlky od údajov v osvedčení o typovom schválení EÚ alebo súbore informácií považujú za nezhodu so schváleným typom.
Pozmeňujúci návrh 227
Návrh nariadenia
Článok 54 – nadpis
Oznamovanie a námietkové konania týkajúce sa nevyhovujúcich vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek
Nevyhovujúce typové schválenie EÚ
Pozmeňujúci návrh 228
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1
1.  Ak schvaľovací úrad alebo orgán dohľadu nad trhom zistí, že vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky nie v súlade s požiadavkami tohto nariadenia alebo že typové schválenie bolo udelené na základe nesprávnych údajov, alebo že sa vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky s osvedčením o zhode alebo so značkou typového schválenia nezhodujú so schváleným typom, môže prijať všetky primerané reštriktívne opatrenia v súlade s článkom 53 ods. 1.
1.  Ak schvaľovací úrad zistí, že udelené typové schválenie nie je v súlade s týmto nariadením, odmietne uznať takéto schválenie. O schvaľovacom úrade, ktorý typové schválenie EÚ udelil, informuje ostatné členské štáty, ako aj Komisiu.
Pozmeňujúci návrh 229
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 2
2.  Schvaľovací úrad, orgán dohľadu nad trhom alebo Komisia tiež požiada schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, o overenie, či sú vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky vo výrobe naďalej v zhode so schváleným typom alebo prípadne, či boli vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré už boli uvedené na trh, opäť uvedené do súladu.
2.  Ak schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, do jedného mesiaca po doručení oznámenia potvrdí nesúlad typového schválenia, odoberie tento schvaľovací úrad typové schválenie.
Pozmeňujúci návrh 230
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 3
3.   V prípade schválenia celého vozidla, pokiaľ je nesúlad vozidla spôsobený systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou, sa žiadosť uvedená v odseku 2 adresuje aj schvaľovaciemu úradu, ktorý danému systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotke udelil typové schválenie EÚ.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 231
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 4
4.   V prípade viacstupňového typového schvaľovania, pokiaľ je nesúlad dokončeného vozidla spôsobený systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou, ktorá tvorí časť nedokončeného vozidla, alebo samotným nedokončeným vozidlom, sa žiadosť uvedená v odseku 2 adresuje aj schvaľovaciemu úradu, ktorý danému systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotke alebo nedokončenému vozidlu udelil typové schválenie EÚ.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 232
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 5
5.   Po prijatí žiadosti uvedenej v odsekoch 1 až 4 schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, vykoná hodnotenie príslušných vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, pričom sa zameria na všetky požiadavky stanovené v tomto nariadení. Schvaľovací úrad musí tiež overiť údaje, na základe ktorých sa typové schválenie udelilo. Príslušné hospodárske subjekty plne spolupracujú so schvaľovacím úradom.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 233
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 6
6.   Ak schvaľovací úrad, ktorý vozidlu, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotke udelil typové schválenie EÚ, zistí nesúlad, bezodkladne požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie daného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a v prípade potreby čo najskôr a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti prijme opatrenia uvedené v článku 53 ods. 1.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 234
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 7
7.   Vnútroštátne orgány, ktoré prijmú reštriktívne opatrenia v súlade s článkom 53 ods. 1, okamžite informujú Komisiu a ostatné členské štáty.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 235
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 8 – pododsek 1
Ak do jedného mesiaca od oznámenia reštriktívnych opatrení prijatých schvaľovacím úradom alebo orgánom dohľadu nad trhom v súlade s článkom 53 ods. 1 iný členský štát vznesie námietku voči oznámenému reštriktívnemu opatreniu, alebo ak Komisia v súlade s článkom 9 ods. 5 zistí nesúlad, Komisia sa bezodkladne poradí s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi, a najmä so schvaľovacím úradom, ktorý udelil typové schválenie, a vyhodnotí prijaté vnútroštátne opatrenie. Na základe tohto hodnotenia sa Komisia môže rozhodnúť prijať potrebné reštriktívne opatrenia uvedené v článku 53 ods. 1 prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.
Ak schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, do jedného mesiaca po oznámení odmietnutia typového schválenia schvaľovacím úradom vznesie námietku, Komisia sa bezodkladne poradí s členskými štátmi, a najmä so schvaľovacím úradom, ktorý udelil typové schválenie, a s príslušným hospodárskym subjektom.
Pozmeňujúci návrh 236
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 8 a (nový)
8a.   Na základe tohto hodnotenia Komisia prijme vykonávacie akty obsahujúce jej rozhodnutie o tom, či odmietnutie typového schválenia EÚ prijaté podľa odseku 1 je opodstatnené. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 237
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 8 b (nový)
8b.   Ak sa po kontrolách Komisie v súlade s článkom 9 Komisia domnieva, že typové schválenie, ktoré bolo udelené, nie je v súlade s týmto nariadením, bezodkladne začne konzultácie s členskými štátmi, a najmä so schvaľovacím úradom, ktorý udelil typové schválenie, a s príslušným hospodárskym subjektom. Po uskutočnení takýchto konzultácií Komisia prijme vykonávacie akty obsahujúce jej rozhodnutie o tom, či udelené typové schválenie je v súlade s týmto nariadením. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 238
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 9
9.  Ak členské štáty alebo Komisia počas jedného mesiaca od prijatia oznámenia o reštriktívnych opatreniach prijatých v súlade s článkom 53 ods. 1 nevznesú proti reštriktívnemu opatreniu prijatému členským štátom námietku, opatrenie sa považuje za opodstatnené. Ostatné členské štáty zaistia, aby boli v súvislosti s dotknutým vozidlom, systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou prijaté podobné reštriktívne opatrenia.
9.  V prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje typové schválenie v rozpore s týmto nariadením, ktoré už boli sprístupnené na trhu, sa uplatňujú články 49 až 53.
Pozmeňujúci návrh 239
Návrh nariadenia
Článok 55
[...]
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 240
Návrh nariadenia
Článok 56
[...]
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 241
Návrh nariadenia
Článok 57
Článok 57
vypúšťa sa
Všeobecné informácie o stiahnutí vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek od používateľov
1.   Výrobca, ktorému bolo udelené typové schválenie celého vozidla a je povinný stiahnuť vozidlá od používateľov v súlade s článkom 12 ods. 1, článkom 15 ods. 1, článkom 17 ods. 2, článkom 49 ods. 1, článkom 49 ods. 6, článkom 51 ods. 4, článkom 52 ods. 1 a článkom 53 ods. 1 tohto nariadenia a článkom 20 nariadenia (ES) č. 765/2008, o tejto skutočnosti okamžite informuje schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie celého vozidla.
2.   Výrobca systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktorému bolo udelené typové schválenie EÚ a je povinný zvolať systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky v súlade s článkom 12 ods. 1, článkom 15 ods. 1, článkom 17 ods. 2, článkom 49 ods. 1, článkom 49 ods. 6, článkom 51 ods. 4, článkom 52 ods. 1 a článkom 53 ods. 1 tohto nariadenia a článkom 20 nariadenia (ES) č. 765/2008, o tejto skutočnosti okamžite informuje schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ.
3.   Výrobca navrhne schvaľovaciemu úradu, ktorý udelil typové schválenie, súbor vhodných nápravných opatrení na uvedenie vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek do súladu a prípadne na odstránenie vážneho rizika uvedeného v článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.
Schvaľovací úrad vykoná hodnotenie s cieľom overiť, či sú navrhované nápravné opatrenia dostatočné a či boli prijaté dostatočne včas, a bezodkladne oznámi nápravné opatrenia, ktoré schválil, schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Komisii.
Pozmeňujúci návrh 242
Návrh nariadenia
Článok 58
[...]
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 243
Návrh nariadenia
Článok 59
Článok 59
vypúšťa sa
Právo hospodárskych subjektov na vypočutie, oznamovanie rozhodnutí a dostupných nápravných opatrení
1.   S výnimkou prípadov, keď je potrebné okamžite prijať opatrenia z dôvodov vážneho rizika pre ľudské zdravie, bezpečnosť a životné prostredie, sa pred tým, ako vnútroštátne orgány členských štátov prijmú akékoľvek opatrenia podľa článkov 49 až 58, poskytne príslušnému hospodárskemu subjektu možnosť predložiť vnútroštátnemu orgánu v primeranej lehote pripomienky.
Ak sa opatrenia prijali bez vypočutia hospodárskeho subjektu, hospodársky subjekt musí mať možnosť predložiť pripomienky čo najskôr a vnútroštátny orgán prijaté opatrenia následne okamžite preskúma.
2.   Akékoľvek opatrenie prijaté vnútroštátnymi orgánmi musí uvádzať presné dôvody, na ktorých je založené.
Ak je opatrenie určené konkrétnemu hospodárskemu subjektu, bezodkladne sa oznámi príslušnému hospodárskemu subjektu, ktorý je zároveň informovaný o nápravných opatreniach dostupných podľa právnych predpisov daného členského štátu a o lehotách, ktorým takéto nápravné opatrenia podliehajú.
Ak má opatrenie všeobecný rozsah pôsobnosti, zodpovedajúcim spôsobom sa zverejní vo vnútroštátnom úradnom vestníku alebo v rovnocennom nástroji.
3.   Akékoľvek opatrenie prijaté vnútroštátnymi orgánmi sa stiahne alebo zmení okamžite po tom, ako hospodársky subjekt preukáže, že prijal účinné nápravné opatrenie.
Pozmeňujúci návrh 244
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 3 – pododsek 2
V tomto delegovanom akte sa stanovia dátumy povinného uplatňovania predpisu EHK OSN alebo jeho zmien a bude v prípade potreby zahŕňať prechodné ustanovenia.
V tomto delegovanom akte sa stanovia dátumy povinného uplatňovania predpisu EHK OSN alebo jeho zmien, pričom v prípade potreby bude zahŕňať prechodné ustanovenia a v náležitých prípadoch na účely typového schválenia najmä prvé zaevidovanie a uvedenie do prevádzky, ako aj sprístupnenie systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek na trhu.
Pozmeňujúci návrh 245
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 1
1.  Výrobca nesmie poskytnúť žiadne technické informácie súvisiace s údajmi o type vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, stanovenými v tomto nariadení alebo v jeho delegovaných alebo vykonávacích aktoch prijatých podľa tohto nariadenia, ktoré sa odlišujú od údajov typovo schválených schvaľovacím úradom.
1.  Výrobca nesmie poskytnúť žiadne technické informácie súvisiace s údajmi o type vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, stanovenými v tomto nariadení alebo v jeho delegovaných alebo vykonávacích aktoch prijatých podľa tohto nariadenia alebo v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV, ktoré sa odlišujú od údajov typovo schválených schvaľovacím úradom.
Pozmeňujúci návrh 246
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 1 – pododsek 1
Výrobcovia poskytnú nezávislým prevádzkovateľom neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám systému OBD vozidla, k diagnostickým a iným zariadeniam, nástrojom vrátane príslušného softvéru a informáciám o opravách a údržbe vozidiel.
Výrobcovia poskytnú nezávislým prevádzkovateľom neobmedzený, štandardizovaný a nediskriminačný prístup k informáciám systému OBD vozidla, k diagnostickým a iným zariadeniam, nástrojom vrátane úplných referenčných materiálov a verziám na stiahnutie k príslušnému softvéru a informáciám o opravách a údržbe vozidiel. Informácie sa prezentujú ľahko prístupným spôsobom v podobe strojovo čitateľných a elektronicky spracovateľný súborov údajov. Nezávislí prevádzkovatelia majú prístup k službám diaľkovej diagnostiky, ktoré využívajú výrobcovia a autorizovaní predajcovia a opravovne.
Pozmeňujúci návrh 247
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 2 – pododsek 2
Informácie systému OBD vozidla a informácie o opravách a údržbe vozidiel sa sprístupnia na webových stránkach výrobcov v štandardizovanom formáte alebo, ak to nie je vzhľadom na povahu informácií možné, v inej vhodnej forme. Tento prístup musí byť hlavne nediskriminačný v porovnaní s daným ustanovením alebo prístupom poskytovaným autorizovaným predajcom alebo opravovniam.
Informácie systému OBD vozidla a informácie o opravách a údržbe vozidiel sa sprístupnia na webových stránkach výrobcov v štandardizovanom formáte alebo, ak to nie je vzhľadom na povahu informácií možné, v inej vhodnej forme. Iným nezávislým prevádzkovateľom než opravovniam sa informácie tiež poskytnú v strojovo čitateľnom formáte, ktorý možno elektronicky spracovať pomocou bežne dostupných IT nástrojov a softvéru, čo nezávislým prevádzkovateľom umožňuje plniť úlohy súvisiace s ich podnikaním v rámci dodávateľského reťazca na trhu s náhradnými dielmi.
Pozmeňujúci návrh 248
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 3 a (nový)
3a.   Na účely systému OBD, diagnostiky, opravy a údržby vozidla sa sprístupní priamy tok údajov o vozidle prostredníctvom štandardizovaných konektorov špecifikovaných v predpise OSN č. 83, prílohe XI, doplnku 1, ods. 6.5.1.4 a v predpise OSN č. 49, prílohe 9B.
Pozmeňujúci návrh 249
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 10
10.  V súlade s článkom 88 je Komisia splnomocnená prijať delegované akty na zmenu a doplnenie prílohy XVIII, aby bol zohľadnený technický pokrok a vývoj v oblasti regulácie alebo znemožnené zneužitie prostredníctvom aktualizácie požiadaviek týkajúcich sa prístupu k informáciám systému OBD vozidla a informáciám o opravách a údržbe vozidla a prostredníctvom schválenia a začlenenia noriem uvedených v odsekoch 2 a 3.
10.  V súlade s článkom 88 je Komisia splnomocnená prijať delegované akty na zmenu a doplnenie prílohy XVIII, aby bol zohľadnený technický pokrok a vývoj v oblasti regulácie alebo znemožnené zneužitie prostredníctvom aktualizácie požiadaviek týkajúcich sa prístupu k informáciám systému OBD vozidla a informáciám o opravách a údržbe vozidla a prostredníctvom schválenia a začlenenia noriem uvedených v odsekoch 2 a 3. Komisia je tiež splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 88, aby doplnila toto nariadenie vypracovaním prílohy XVIIIA s cieľom zohľadniť technologický pokrok v oblasti elektronickej výmeny údajov prostredníctvom rozsiahlych bezdrôtových sietí, aby sa zabezpečil nepretržitý priamy prístup k údajom z vozidla a k zdrojom pre nezávislých prevádzkovateľov, a okrem toho prostredníctvom technických návrhov aj neutralita hospodárskej súťaže.
Pozmeňujúci návrh 250
Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 2
2.  Konečný výrobca je zodpovedný za poskytovanie informácií o celom vozidle nezávislým prevádzkovateľom.
2.  V prípade viacstupňového typového schválenia konečný výrobca je zodpovedný za poskytnutie prístupu k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla, pokiaľ ide o jeho vlastný stupeň výroby alebo stupne výroby, a prepojenie k predchádzajúcemu stupňu alebo stupňom.
Pozmeňujúci návrh 251
Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 1
1.  Výrobca si môže za prístup k informáciám o oprave a údržbe vozidla, okrem záznamov uvedených v článku 65 ods. 8, účtovať zodpovedajúce a primerané poplatky. Tieto poplatky nesmú odrádzať od prístupu k informáciám tým, že nezohľadňujú rozsah, v akom ich nezávislý prevádzkovateľ používa.
1.  Výrobca si môže za prístup k informáciám o oprave a údržbe vozidla, okrem záznamov uvedených v článku 65 ods. 9, účtovať zodpovedajúce a primerané poplatky. Tieto poplatky nesmú odrádzať od prístupu k informáciám tým, že nezohľadňujú rozsah, v akom ich nezávislý prevádzkovateľ používa.
Pozmeňujúci návrh 252
Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 3
3.  Ak nezávislý prevádzkovateľ alebo obchodné združenie zastupujúce nezávislých prevádzkovateľov podá schvaľovaciemu úradu sťažnosť, že výrobca nesplnil požiadavky článku 65 až 70, schvaľovací úrad vykoná audit s cieľom overiť dodržiavanie požiadaviek zo strany výrobcu.
3.  Ak nezávislý prevádzkovateľ alebo obchodné združenie zastupujúce nezávislých prevádzkovateľov podá schvaľovaciemu úradu sťažnosť, že výrobca nesplnil požiadavky článku 65 až 70, schvaľovací úrad vykoná audit s cieľom overiť dodržiavanie požiadaviek zo strany výrobcu. Schvaľovací úrad požiada schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie celého vozidla, aby prešetril sťažnosť a následne požiadal výrobcu vozidla o dôkazy toho, že systém je v súlade s nariadením. Výsledky tohto prešetrovania sa do troch mesiacov od podania žiadosti oznámia vnútroštátnemu schvaľovaciemu úradu a dotknutému nezávislému prevádzkovateľovi alebo obchodnému združeniu.
Pozmeňujúci návrh 253
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 1
1.  Schvaľovací úrad určený členským štátom v súlade s článkom 7 ods. 3 (ďalej len „schvaľovací úrad“) je zodpovedný za posúdenie, určenie, oznámenie a monitorovanie technických služieb vrátane prípadných subdodávateľov alebo dcérskych spoločností týchto technických služieb.
1.  Schvaľovací úrad určený členským štátom v súlade s článkom 7 ods. 3 alebo akreditačný orgán v súlade s nariadením (ES) č. 765/2008 (spolu len „určujúci orgán“) je zodpovedný za posúdenie, určenie, oznámenie a monitorovanie technických služieb v príslušnom členskom štáte vrátane prípadných subdodávateľov alebo dcérskych spoločností týchto technických služieb.
Pozmeňujúci návrh 254
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 2
2.  Schvaľovací úrad je zriadený, organizovaný a riadený tak, aby bola zabezpečená jeho objektivita a nestrannosť a aby sa zamedzilo akémukoľvek konfliktu záujmov s technickými službami.
2.  Určujúci orgán je zriadený, organizovaný a riadený tak, aby bola zabezpečená jeho objektivita a nestrannosť a aby sa zamedzilo akémukoľvek konfliktu záujmov s technickými službami.
Pozmeňujúci návrh 255
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 3
3.  Schvaľovací úrad musí byť organizovaný tak, aby oznámenie technickej služby vykonávali iní zamestnanci, ako sú tí, ktorí vykonali posúdenie technickej služby.
3.  Určujúci orgán musí byť organizovaný tak, aby oznámenie technickej služby vykonávali iní zamestnanci, ako sú tí, ktorí vykonali posúdenie technickej služby.
Pozmeňujúci návrh 256
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 4
4.  Schvaľovací úrad nevykonáva žiadne činnosti, ktoré vykonávajú technické služby, a neposkytuje konzultačné služby na komerčnom alebo na konkurenčnom základe.
4.  Určujúci orgán nevykonáva žiadne činnosti, ktoré vykonávajú technické služby, a neposkytuje konzultačné služby na komerčnom alebo na konkurenčnom základe.
Pozmeňujúci návrh 257
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 5
5.  Schvaľovací úrad zaistí dôvernosť získaných informácií.
5.  Určujúci orgán zaistí dôvernosť získaných informácií.
Pozmeňujúci návrh 258
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 6
6.  Schvaľovací úrad má k dispozícii dostatočný počet spôsobilých zamestnancov na riadne plnenie úloh stanovených v tomto nariadení.
6.  Určujúci orgán má k dispozícii dostatočný počet spôsobilých zamestnancov na riadne plnenie úloh stanovených v tomto nariadení.
Pozmeňujúci návrh 259
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 8
8.   Schvaľovací úrad je každé dva roky podrobený partnerskému preskúmaniu zo strany dvoch schvaľovacích úradov iných členských štátov.
vypúšťa sa
Členské štáty vypracúvajú ročný plán partnerského preskúmania, ktorý zaistí vhodnú rotáciu orgánov, ktoré vykonávajú preskúmanie, a orgánov, ktoré sú predmetom preskúmania, a predkladajú ho Komisii.
Partnerské preskúmanie zahŕňa návštevu na mieste u technickej služby, za ktorú je zodpovedný orgán, ktorý je predmetom preskúmania. Komisia sa môže zúčastniť preskúmania a o svojej účasti rozhodne na základe analýzy posúdenia rizík.
Pozmeňujúci návrh 260
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 9
9.   Výsledok partnerského preskúmania sa oznámi všetkým členským štátom a Komisii a súhrn výsledkov sa zverejní. Fórum zriadené podľa článku 10 prediskutuje tento výsledok na základe jeho posúdenia Komisiou a vydá odporúčania.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 261
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 10
10.   Členské štáty poskytnú Komisii a ostatným členským štátom informácie o tom, ako zohľadnili odporúčania uvedené v správe o partnerskom preskúmaní.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 262
Návrh nariadenia
Článok 72 – odsek 1 – písmeno b
b)  kategória B: dohľad nad skúškami uvedenými v tomto nariadení a v aktoch uvedených v prílohe IV, pričom takéto skúšky sa vykonávajú v zariadeniach výrobcu alebo zariadeniach tretej strany;
b)  kategória B: dohľad nad skúškami vrátane prípravy skúšky, uvedenými v tomto nariadení a v aktoch uvedených v prílohe IV, pričom takéto skúšky sa vykonávajú v zariadeniach výrobcu alebo zariadeniach tretej strany; prípravu skúšok a dohľad nad nimi vykonáva kontrolný subjekt z technickej služby;
Pozmeňujúci návrh 263
Návrh nariadenia
Článok 72 – odsek 3
3.  Technická služba sa zriadi podľa vnútroštátneho práva členského štátu a má právnu subjektivitu, s výnimkou akreditovanej vnútropodnikovej technickej služby výrobcu, ako je uvedené v článku 76.
3.  Technická služba sa zriadi podľa vnútroštátneho práva členského štátu a má právnu subjektivitu, s výnimkou technickej služby patriacej k schvaľovaciemu úradu a akreditovanej vnútropodnikovej technickej služby výrobcu, ako je uvedené v článku 76.
Pozmeňujúci návrh 264
Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 5
5.  Zamestnanci technickej služby sú povinní dodržiavať služobné tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní ich úloh podľa tohto nariadenia, nie však vo vzťahu k schvaľovaciemu úradu, ani tam, kde sa to vyžaduje podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov.
5.  Zamestnanci technickej služby sú povinní dodržiavať služobné tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní ich úloh podľa tohto nariadenia, nie však vo vzťahu k určujúcemu orgánu, ani tam, kde sa to vyžaduje podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov.
Pozmeňujúci návrh 265
Návrh nariadenia
Článok 74 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Technická služba musí byť schopná vykonávať všetky činnosti, v súvislosti s ktorými žiada o určenie v súlade s článkom 72 ods. 1. Schvaľovaciemu úradu preukáže, že spĺňa všetky tieto podmienky:
1.  Technická služba musí byť schopná vykonávať všetky činnosti, v súvislosti s ktorými žiada o určenie v súlade s článkom 72 ods. 1. Určujúcemu orgánu alebo v prípade akreditácie vnútroštátnemu akreditačnému orgánu preukáže, že spĺňa všetky tieto podmienky:
Pozmeňujúci návrh 266
Návrh nariadenia
Článok 75 – odsek 1
1.  Technické služby môžu, so súhlasom ich určujúceho schvaľovacieho úradu, zadať niektoré zo svojich činností, na ktoré boli určené v súlade s článkom 72 ods. 1, subdodávateľovi alebo ich vykonávanie prenechať dcérskej spoločnosti.
1.  Technické služby môžu, so súhlasom ich určujúceho orgánu alebo v prípade akreditácie vnútroštátneho akreditačného orgánu, zadať niektoré zo svojich činností, na ktoré boli určené v súlade s článkom 72 ods. 1, subdodávateľovi alebo ich vykonávanie prenechať dcérskej spoločnosti.
Pozmeňujúci návrh 267
Návrh nariadenia
Článok 75 – odsek 2
2.  Ak technická služba zadá špecifické úlohy z kategórií činností, pre ktoré bola určená, subdodávateľom, alebo na vykonanie týchto úloh využije dcérsku spoločnosť, zabezpečí, aby subdodávateľ alebo dcérska spoločnosť plnili požiadavky stanovené v článkoch 73 a 74 a informuje o tom schvaľovací úrad.
2.  Ak technická služba zadá špecifické úlohy z kategórií činností, pre ktoré bola určená, subdodávateľom, alebo na vykonanie týchto úloh využije dcérsku spoločnosť, zabezpečí, aby subdodávateľ alebo dcérska spoločnosť plnili požiadavky stanovené v článkoch 73 a 74 a informuje o tom určujúci orgán alebo v prípade akreditácie vnútroštátny akreditačný orgán.
Pozmeňujúci návrh 268
Návrh nariadenia
Článok 75 – odsek 4
4.  Technická služba uchováva pre potrebu schvaľovacieho úradu príslušné dokumenty týkajúce sa posúdenia kvalifikácie subdodávateľa alebo dcérskej spoločnosti a úloh, ktoré vykonávajú.
4.  Technická služba uchováva pre potrebu určujúceho orgánu alebo v prípade akreditácie vnútroštátneho akreditačného orgánu príslušné dokumenty týkajúce sa posúdenia kvalifikácie subdodávateľa alebo dcérskej spoločnosti a úloh, ktoré vykonávajú.
Pozmeňujúci návrh 269
Návrh nariadenia
Článok 75 – odsek 4 a (nový)
4a.   Subdodávatelia technických služieb sa oznamujú schvaľovaciemu úradu a Komisia zverejní ich mená.
Pozmeňujúci návrh 270
Návrh nariadenia
Článok 76 – odsek 2 – písmeno c a (nové)
ca)   kontroluje sa v súlade s článkom 80, a to okrem prípadu, keď sa „schvaľovací úrad“ v celom texte nahradí „spoločným výborom audítorov“, ktorý v tom zmysle vykonáva úlohy; audit preukáže splnenie požiadaviek uvedených v písmenách a), b) a c);
Pozmeňujúci návrh 271
Návrh nariadenia
Článok 76 – odsek 3
3.  Vnútropodniková technická služba sa nemusí oznamovať Komisii na účely článku 78, ale informácie o jej akreditácii poskytne schvaľovaciemu úradu na požiadanie výrobca, ktorého je táto technická služba súčasťou, alebo vnútroštátny akreditačný orgán.
3.  Vnútropodniková technická služba sa oznamuje Komisii v súlade s článkom 78.
Pozmeňujúci návrh 272
Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek -1 (nový)
—  1. Žiadajúca technická služba predkladá formálnu žiadosť schvaľovaciemu úradu toho členského štátu, v ktorom žiada o určenie v súlade s časťou 4 doplnkom 2 prílohy V. Činnosti, v prípade ktorých si žiadajúca technická služba podáva žiadosť o určenie, sa uvádzajú v žiadosti v súlade s článkom 72 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 273
Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 1 – pododsek 1
Pred určením technickej služby ju schvaľovací úrad posúdi v súlade s kontrolným zoznamom na účely posudzovania, ktorý zahŕňa aspoň požiadavky uvedené v dodatku 2 k prílohe V. Súčasťou posudzovania je aj posúdenie na mieste v priestoroch žiadajúcej technickej služby a prípadne aj každej dcérskej spoločnosti alebo subdodávateľa v rámci Únie alebo mimo nej.
Skôr, než schvaľovací úrad určí technickú službu, schvaľovací úrad alebo akreditačný orgán uvedený v článku 71 ods. 1 ju posúdi v súlade so zosúladeným kontrolným zoznamom na účely posudzovania, ktorý zahŕňa aspoň požiadavky uvedené v dodatku 2 k prílohe V. Súčasťou posudzovania je aj posúdenie na mieste v priestoroch žiadajúcej technickej služby a prípadne aj každej dcérskej spoločnosti alebo subdodávateľa v rámci Únie alebo mimo nej.
Pozmeňujúci návrh 274
Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 1 – pododsek 2
Zástupcovia schvaľovacích úradov najmenej dvoch ďalších členských štátov v koordinácii so schvaľovacím úradom členského štátu, v ktorom má sídlo žiadajúca technická služba, a spolu so zástupcom Komisie, vytvoria spoločnú skupinu pre posudzovanie a podieľajú sa na posúdení žiadajúcej technickej služby vrátane posúdenia na mieste. Určujúci schvaľovací úrad členského štátu, v ktorom má žiadajúca technická služba sídlo, poskytne uvedeným zástupcom včas prístup k dokumentom potrebným na posúdenie žiadajúcej technickej služby.
1b.   V prípadoch, ak posúdenie vykoná schvaľovací úrad, členom spoločnej skupiny pre posudzovanie je s určovacím orgánom aj zástupca Komisie, pričom táto skupina vykoná posúdenie žiadajúcej technickej služby vrátane posúdenia na mieste. Aby Komisia mohla vykonávať túto úlohu, má možnosť na základe verejnej výzvy na predkladanie ponúk využiť nezávislých audítorov ako tretie strany. Audítori vykonávajú svoje povinnosti nezávisle a nestranne. Audítori v záujme ochrany obchodného tajomstva v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi zachovávajú dôvernosť. Členské štáty poskytnú všetku potrebnú pomoc a všetku dokumentáciu a podporu, ktorú audítori požadujú, aby mohli plniť svoje povinnosti. Členské štáty zabezpečia prístup audítorov do všetkých priestorov alebo častí priestorov a ku všetkým informáciám vrátane výpočtových systémov a softvéru, ktoré súvisia s výkonom ich povinností.
(Na začiatku článku 77 sa mení poradie odsekov a odseky sú prečíslované)
Pozmeňujúci návrh 275
Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 1 a (nový)
1a.   V prípadoch, keď posúdenie vykonáva akreditačný orgán, žiadajúca technická služba poskytne schvaľovaciemu úradu platné osvedčenie o akreditácii a zodpovedajúcu hodnotiacu správu preukazujúcu splnenie požiadaviek stanovených v doplnku 2 prílohy V pre činnosti, na ktoré si žiadajúca technická služba podáva žiadosť o určenie.
(Na začiatku článku 77 sa mení poradie odsekov a odseky sú prečíslované)
Pozmeňujúci návrh 276
Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 1 c (nový)
1c.   Ak technická služba požiadala o určenie v súlade s článkom 78 ods. 3 viaceré schvaľovacie úrady, posúdenie sa za predpokladu, že v rámci tohto posúdenia sa hodnotí celý rozsah pôsobnosti určenia technickej služby, vykonáva iba raz.
(Na začiatku článku 77 sa mení poradie odsekov a odseky sú prečíslované)
Pozmeňujúci návrh 277
Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 5
5.  Členské štáty oznámia Komisii mená zástupcov schvaľovacieho úradu, ktorých môže prizvať k jednotlivým spoločným posúdeniam.
5.  Členské štáty oznámia Komisii mená zástupcov určujúceho orgánu, ktorých môže prizvať k jednotlivým spoločným posúdeniam.
Pozmeňujúci návrh 278
Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 7 – pododsek 1
Schvaľovací úrad zašle správu o posúdení Komisii a určujúcim úradom ostatných členských štátov spolu s listinnými dôkazmi o spôsobilosti technickej služby a o opatreniach prijatých na účely pravidelného monitorovania technickej služby a zabezpečenie toho, aby naďalej spĺňala požiadavky tohto nariadenia.
Určujúci orgán zašle správu o posúdení Komisii a určujúcim úradom ostatných členských štátov spolu s listinnými dôkazmi o spôsobilosti technickej služby a o opatreniach prijatých na účely pravidelného monitorovania technickej služby a zabezpečenie toho, aby naďalej spĺňala požiadavky tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 279
Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 7 – pododsek 2
Oznamujúci schvaľovací úrad ďalej predloží dôkazy o tom, že má k dispozícii zamestnancov spôsobilých na monitorovanie technickej služby v súlade s článkom 71 ods. 6.
Určujúci orgán, ktorý informuje o hodnotiacej správe, ďalej predloží dôkazy o tom, že má k dispozícii zamestnancov spôsobilých na monitorovanie technickej služby v súlade s článkom 71 ods. 6.
Pozmeňujúci návrh 280
Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 8
8.  Schvaľovacie úrady ostatných členských štátov a Komisia môžu správu o posúdení a listinné dôkazy preskúmať, a do jedného mesiaca od zaslania správy a predloženia listinných dôkazov klásť otázky alebo vyjadriť pochybnosti a požadovať ďalšie listinné dôkazy.
8.  Určujúce orgány ostatných členských štátov a Komisia môžu správu o posúdení a listinné dôkazy preskúmať, a do jedného mesiaca od zaslania správy a predloženia listinných dôkazov klásť otázky alebo vyjadriť pochybnosti a požadovať ďalšie listinné dôkazy.
Pozmeňujúci návrh 281
Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 9
9.  Schvaľovací úrad členského štátu, v ktorom má žiadajúca technická služba sídlo, odpovie na otázky, pochybnosti a žiadosti o ďalšie listinné dôkazy do štyroch týždňov od ich prijatia.
9.  Určujúci orgán členského štátu, v ktorom má žiadajúca technická služba sídlo, odpovie na otázky, pochybnosti a žiadosti o ďalšie listinné dôkazy do štyroch týždňov od ich prijatia.
Pozmeňujúci návrh 282
Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 10
10.  Schvaľovacie úrady ostatných členských štátov alebo Komisia môžu do štyroch týždňov od prijatia odpovede uvedenej v odseku 9 jednotlivo alebo spoločne adresovať schvaľovaciemu úradu členského štátu, v ktorom má žiadajúca technická služba sídlo, odporúčania. Uvedený schvaľovací úrad odporúčania zohľadní pri prijímaní rozhodnutia o určení technickej služby. V prípade, že sa schvaľovací úrad rozhodne nepostupovať podľa odporúčaní adresovaných ostatnými členskými štátmi alebo Komisiou, do dvoch týždňov od prijatia rozhodnutia uvedie dôvody, ktoré ho k tomu viedli.
10.  Určujúce orgány ostatných členských štátov alebo Komisia môžu do štyroch týždňov od prijatia odpovede uvedenej v odseku 9 jednotlivo alebo spoločne adresovať určujúcemu orgánu členského štátu, v ktorom má žiadajúca technická služba sídlo, odporúčania. Uvedený určujúci orgán odporúčania zohľadní pri prijímaní rozhodnutia o určení technickej služby. V prípade, že sa určujúci orgán rozhodne nepostupovať podľa odporúčaní adresovaných ostatnými členskými štátmi alebo Komisiou, do dvoch týždňov od prijatia rozhodnutia uvedie dôvody, ktoré ho k tomu viedli.
Pozmeňujúci návrh 283
Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 2 – pododsek 1
Do 28 dní od oznámenia môže členský štát alebo Komisia vzniesť písomné námietky, v ktorých uvedie svoje argumenty týkajúce sa technickej služby alebo jej monitorovania schvaľovacím úradom. Ak členský štát alebo Komisia vznesú námietky, účinnosť oznámenia sa pozastavuje. V tomto prípade sa Komisia poradí so zainteresovanými stranami a rozhodne formou vykonávacieho aktu, či pozastavenie účinnosti oznámenia možno zrušiť alebo nie. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.
Do jedného mesiaca od oznámenia môže členský štát alebo Komisia vzniesť písomné námietky, v ktorých uvedie svoje argumenty týkajúce sa technickej služby alebo jej monitorovania určujúcim orgánom. Ak členský štát alebo Komisia vznesú námietky, účinnosť oznámenia sa pozastavuje. V tomto prípade sa Komisia poradí so zainteresovanými stranami a prijme vykonávacie akty s cieľom rozhodnúť, či pozastavenie účinnosti oznámenia možno zrušiť alebo nie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 284
Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 3
3.  Tú istú technickú službu môžu určiť viaceré schvaľovacie úrady a oznámiť Komisii členské štáty týchto schvaľovacích úradov bez ohľadu na kategóriu či kategórie činností, ktoré bude uvedená technická služba vykonávať v súlade s článkom 72 ods. 1.
3.  Tú istú technickú službu môžu určiť viaceré určujúce orgány a oznámiť Komisii členské štáty týchto určujúcich orgánov bez ohľadu na kategóriu či kategórie činností, ktoré bude uvedená technická služba vykonávať v súlade s článkom 72 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 285
Návrh nariadenia
Článok 78 – odsek 4
4.  Ak sa v regulačnom akte uvedenom v prílohe IV vyžaduje, aby schvaľovací úrad určil konkrétnu organizáciu alebo príslušný orgán, ktorý má vykonávať činnosť, ktorá nie je zahrnutá do kategórií činností uvedených v článku 72 ods. 1, členský štát vykoná oznámenie uvedené v odseku 1.
4.  Ak sa v regulačnom akte uvedenom v prílohe IV vyžaduje, aby určujúci orgán určil konkrétnu organizáciu alebo príslušný orgán, ktorý má vykonávať činnosť, ktorá nie je zahrnutá do kategórií činností uvedených v článku 72 ods. 1, členský štát vykoná oznámenie uvedené v odseku 1.
Pozmeňujúci návrh 286
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 1 – pododsek 1
Ak schvaľovací úrad zistí alebo je informovaný o tom, že technická služba už nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, obmedzí, pozastaví alebo prípadne odníme určenie v závislosti od závažnosti nesplnenia týchto požiadaviek.
Ak určujúci orgán zistí alebo je informovaný o tom, že technická služba už nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, obmedzí, pozastaví alebo prípadne odníme určenie v závislosti od závažnosti nesplnenia týchto požiadaviek.
Pozmeňujúci návrh 287
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 1 – pododsek 2
Schvaľovací úrad bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty o každom pozastavení, obmedzení či stiahnutí oznámenia.
Určujúci orgán bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty o každom pozastavení, obmedzení či stiahnutí oznámenia.
Pozmeňujúci návrh 288
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 3 – pododsek 1
Schvaľovací úrad musí informovať ostatné schvaľovacie úrady a Komisiu, ak má nesplnenie požiadaviek zo strany technickej služby vplyv na osvedčenia o typovom schválení vydané na základe protokolov o kontrolách a skúškach vydaných technickou službou, ktorá je predmetom zmeny oznámenia.
Určujúci orgán musí informovať ostatné určujúce orgány a Komisiu, ak má nesplnenie požiadaviek zo strany technickej služby vplyv na osvedčenia o typovom schválení vydané na základe protokolov o kontrolách a skúškach vydaných technickou službou, ktorá je predmetom zmeny oznámenia.
Pozmeňujúci návrh 289
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 3 – pododsek 2
V priebehu dvoch mesiacov od oznámenia zmien schvaľovací úrad predloží Komisii a ostatným schvaľovacím úradom správu o svojich zisteniach týkajúcich sa neplnenia požiadaviek. Ak je to potrebné v záujme zaistenia bezpečnosti vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré už boli uvedené na trh, určujúci schvaľovací úrad dá príslušným schvaľovacím úradom pokyn, aby v rámci primeranej lehoty pozastavili alebo odňali všetky osvedčenia, ktoré boli vydané neoprávnene.
V priebehu dvoch mesiacov od oznámenia zmien určujúci orgán predloží Komisii a ostatným určujúcim orgánom správu o svojich zisteniach týkajúcich sa neplnenia požiadaviek. Ak je to potrebné v záujme zaistenia bezpečnosti vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré už boli uvedené na trh, určujúci orgán dá príslušným schvaľovacím úradom pokyn, aby v rámci primeranej lehoty pozastavili alebo odňali všetky osvedčenia, ktoré boli vydané neoprávnene.
Pozmeňujúci návrh 290
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 4 – úvodná časť
4.  Ostatné osvedčenia, ktoré boli vydané na základe protokolov o kontrolách a protokolov o skúškach vydaných technickou službou, v prípade ktorej bolo oznámenie pozastavené, obmedzené alebo odňaté, zostávajú platné za týchto okolností:
4.  Osvedčenia o typovom schválení, ktoré boli vydané na základe protokolov o kontrolách a protokolov o skúškach vydaných technickou službou, v prípade ktorej bolo oznámenie pozastavené, obmedzené alebo odňaté, zostávajú platné za týchto okolností:
Pozmeňujúci návrh 291
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 4 – písmeno a
a)  v prípade pozastavenia oznámenia, pod podmienkou, že schvaľovací úrad, ktorý vydal osvedčenie o typovom schválení, do troch mesiacov od pozastavenia písomne potvrdí schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Komisii, že počas obdobia pozastavenia preberie úlohy technickej služby;
a)  v prípade pozastavenia určenia, pod podmienkou, že schvaľovací úrad, ktorý vydal osvedčenie o typovom schválení, do troch mesiacov od pozastavenia písomne potvrdí schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Komisii, že počas obdobia pozastavenia preberie úlohy technickej služby;
Pozmeňujúci návrh 292
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 4 – písmeno b
b)  v prípade obmedzenia alebo odňatia oznámenia, počas troch mesiacov od obmedzenia alebo odňatia. Schvaľovací úrad, ktorý vydal osvedčenia, môže predĺžiť platnosť osvedčení na ďalšie obdobia troch mesiacov, spolu maximálne na obdobie dvanástich mesiacov, za predpokladu, že počas tohto obdobia preberie úlohy technickej služby, ktorej oznámenie bolo obmedzené alebo odňaté.
b)  v prípade obmedzenia alebo odňatia určenia, počas troch mesiacov od obmedzenia alebo odňatia. Schvaľovací úrad, ktorý vydal osvedčenia, môže predĺžiť platnosť osvedčení na ďalšie obdobia troch mesiacov, spolu maximálne na obdobie dvanástich mesiacov, za predpokladu, že počas tohto obdobia preberie úlohy technickej služby, ktorej oznámenie bolo obmedzené alebo odňaté.
Pozmeňujúci návrh 293
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 6
6.  Určenie za technickú službu môže byť obnovené až potom, ako schvaľovací úrad overil, či technická služba naďalej spĺňa požiadavky tohto nariadenia. Posudzovanie sa vykoná v súlade s postupom stanoveným v článku 77.
6.  Určenie za technickú službu môže byť obnovené až po tom, ako určujúci orgán overil, či technická služba naďalej spĺňa požiadavky tohto nariadenia. Posudzovanie sa vykoná v súlade s postupom stanoveným v článku 77.
Pozmeňujúci návrh 294
Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – pododsek 1
Schvaľovací úrad priebežne monitoruje technické služby s cieľom zaistiť plnenie požiadaviek stanovených v článkoch 72 až 76, článkoch 84 a 85 a v dodatku 2 k prílohe V.
Určujúci orgán alebo v prípade akreditácie vnútroštátny akreditačný orgán priebežne monitoruje technické služby s cieľom zaistiť plnenie požiadaviek stanovených v článkoch 72 až 76, článkoch 84 a 85 a v dodatku 2 k prílohe V.
Pozmeňujúci návrh 295
Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – pododsek 2
Technické služby poskytnú na požiadanie všetky relevantné informácie a dokumenty, ktoré sú potrebné na to, aby schvaľovací úrad mohol overiť plnenie uvedených požiadaviek.
Technické služby poskytnú na požiadanie všetky relevantné informácie a dokumenty, ktoré sú potrebné na to, aby určujúci orgán alebo v prípade akreditácie vnútroštátny akreditačný orgán mohol overiť plnenie uvedených požiadaviek.
Pozmeňujúci návrh 296
Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 1 – pododsek 3
Technické služby bezodkladne informujú schvaľovací úrad o akýchkoľvek zmenách, najmä zmenách týkajúcich sa ich zamestnancov, zariadení, dcérskych spoločností alebo subdodávateľov, ktoré môžu ovplyvniť plnenie požiadaviek stanovených v článkoch 72 až 76, článkoch 84 a 85 a v dodatku 2 k prílohe V alebo ich schopnosť vykonávať úlohy posudzovania zhody týkajúce sa vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, pre ktoré boli určené.
Technické služby bezodkladne informujú určujúci orgán alebo v prípade akreditácie vnútroštátny akreditačný orgán o akýchkoľvek zmenách, najmä zmenách týkajúcich sa ich zamestnancov, zariadení, dcérskych spoločností alebo subdodávateľov, ktoré môžu ovplyvniť plnenie požiadaviek stanovených v článkoch 72 až 76, článkoch 84 a 85 a v dodatku 2 k prílohe V alebo ich schopnosť vykonávať úlohy posudzovania zhody týkajúce sa vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, pre ktoré boli určené.
Pozmeňujúci návrh 297
Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 3 – pododsek 1
Schvaľovací úrad členského štátu, v ktorom má technická služba sídlo, zabezpečí, aby technická služba plnila svoje povinnosti stanovené v odseku 2, pokiaľ neexistuje oprávnený dôvod na to, aby tieto povinnosti neplnila.
Určujúci orgán členského štátu, v ktorom má technická služba sídlo, zabezpečí, aby technická služba plnila svoje povinnosti stanovené v odseku 2, pokiaľ neexistuje oprávnený dôvod na to, aby tieto povinnosti neplnila.
(Číslovanie v návrhu Komisie je nesprávne, existujú dva odseky označené číslom 3)
Pozmeňujúci návrh 298
Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 3 – pododsek 4
Technická služba alebo schvaľovací úrad môžu požadovať, aby sa s informáciami zasielanými orgánom iného členského štátu alebo Komisii zaobchádzalo ako s dôvernými.
Technická služba alebo určujúci orgán môžu požadovať, aby sa s informáciami zasielanými orgánom iného členského štátu alebo Komisii zaobchádzalo ako s dôvernými.
(Číslovanie v návrhu Komisie je nesprávne, existujú dva odseky označené číslom 3)
Pozmeňujúci návrh 299
Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 3 – pododsek 1
Schvaľovací úrad aspoň raz za každých 30 mesiacov posúdi, či technická služba, ktorá spadá do jeho oblasti zodpovednosti, naďalej spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 72 až 76, článkoch 84 a 85 a v dodatku 2 k prílohe V. Pri tomto posúdení vykoná návštevu na mieste u každej technickej služby, ktorá spadá do jeho oblasti zodpovednosti.
Určujúci orgán aspoň raz za každé tri roky posúdi, či technická služba, ktorá spadá do jeho oblasti zodpovednosti, naďalej spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 72 až 76, článkoch 84 a 85 a v dodatku 2 k prílohe V a predloží posúdenie zodpovednému členskému štátu. Toto posúdenie vykoná spoločná skupina pre posudzovanie určená podľa postupu opísaného v článku 77 ods. 1 až 4 a pri tomto posúdení vykoná návštevu na mieste u každej technickej služby, ktorá spadá do jeho oblasti zodpovednosti.
(Číslovanie v návrhu Komisie je nesprávne, existujú dva odseky označené číslom 3)
Pozmeňujúci návrh 300
Návrh nariadenia
Článok 80 – odsek 3 – pododsek 2
Do dvoch mesiacov od dokončenia tohto posúdenia technickej služby členský štát podá Komisii a ostatným členským štátom správu o týchto monitorovacích činnostiach. Táto správa obsahuje zhrnutie posúdenia, ktoré sa zverejní.
Výsledok posúdenia sa oznámi všetkým členským štátom a Komisii a súhrn výsledkov sa zverejní. Tento výsledok prediskutuje fórum zriadené podľa článku 10.
(Číslovanie v návrhu Komisie je nesprávne, existujú dva odseky označené číslom 3)
Pozmeňujúci návrh 301
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 1 – pododsek 1
Komisia prešetrí všetky prípady, v ktorých bola upozornená na pochybnosti, pokiaľ ide o spôsobilosť technickej služby alebo nepretržité plnenie požiadaviek a povinností podľa tohto nariadenia, ktoré sa na technickú službu vzťahujú. Takéto prešetrenia môže začať aj z vlastnej iniciatívy.
Komisia v spolupráci so schvaľovacím úradom dotknutého členského štátu prešetrí všetky prípady, v ktorých bola upozornená na pochybnosti, pokiaľ ide o spôsobilosť technickej služby alebo nepretržité plnenie požiadaviek a povinností podľa tohto nariadenia, ktoré sa na technickú službu vzťahujú. Takéto prešetrenia môže začať aj z vlastnej iniciatívy.
Pozmeňujúci návrh 302
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 2
2.  Komisia sa v rámci prešetrovania uvedeného v odseku 1 radí so schvaľovacím úradom členského štátu, v ktorom má daná technická služba sídlo. Schvaľovací úrad daného členského štátu poskytuje Komisii na požiadanie všetky relevantné informácie týkajúce sa plnenia požiadaviek na nezávislosť a spôsobilosť a ich dodržiavania zo strany príslušnej technickej služby.
2.  Komisia v rámci prešetrovania uvedeného v odseku 1 spolupracuje so schvaľovacím úradom členského štátu, v ktorom má daná technická služba sídlo. Schvaľovací úrad daného členského štátu poskytuje Komisii na požiadanie všetky relevantné informácie týkajúce sa plnenia požiadaviek na nezávislosť a spôsobilosť a ich dodržiavania zo strany príslušnej technickej služby.
Pozmeňujúci návrh 303
Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 4
4.  Výmenu informácií koordinuje fórum uvedené v článku 10.
4.  Výmenu informácií koordinuje fórum zriadené podľa článku 10.
Pozmeňujúci návrh 304
Návrh nariadenia
Článok 83 – odsek 1
1.  Ak je určenie technickej služby založené na akreditácii v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008, členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátny akreditačný orgán, ktorý akreditoval konkrétnu technickú službu, dostával od schvaľovacieho úradu informácie o správach o nehodách a ďalšie informácie, ktoré sa týkajú záležitostí, nad ktorými má technická služba dohľad, keď sú tieto informácie relevantné pre posudzovanie výkonu technickej služby.
1.  Ak je určenie technickej služby založené aj na akreditácii v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008, členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátny akreditačný orgán, ktorý akreditoval konkrétnu technickú službu, dostával od schvaľovacieho úradu informácie o správach o nehodách a ďalšie informácie, ktoré sa týkajú záležitostí, nad ktorými má technická služba dohľad, keď sú tieto informácie relevantné pre posudzovanie výkonu technickej služby.
Pozmeňujúci návrh 305
Návrh nariadenia
Článok 84 – odsek 2 – písmeno a
a)  umožniť ich schvaľovaciemu úradu zúčastniť sa na posudzovaní zhody technickou službou;
a)  umožniť ich schvaľovaciemu úradu alebo spoločnej skupine pre posudzovanie opísanej v článku 77 ods. 1 zúčastniť sa na typovej skúške vykonávanej technickou službou;
Pozmeňujúci návrh 306
Návrh nariadenia
Článok 88 – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2, článku 5 od. 2, článku 10 ods. 3, článku 22 ods. 3, článku 24 ods. 3, článku 25 ods. 5, článku 26 ods. 2, článku 28 ods. 5, článku 29 ods. 6, článku 34 ods. 2, článku 55 ods. 2 a 3, článku 56 ods. 2, článku 60 ods. 3, článku 65 ods. 10, článku 76 ods. 4 a článku 90 ods. 2 sa Komisii udeľuje na neobmedzené obdobie od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2, článku 5 od. 2, článku 6 ods. 7a, článku 10 ods. 3, článku 22 ods. 3, článku 24 ods. 3, článku 25 ods. 5, článku 26 ods. 2, článku 28 ods. 5, článku 29 ods. 6, článku 33 ods. 1a, článku 34 ods. 2, článku 60 ods. 3, článku 65 ods. 10, článku 76 ods. 4 a článku 90 ods. 2 sa Komisii udeľuje na neobmedzené obdobie od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 307
Návrh nariadenia
Článok 88 – odsek 3
3.  Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 2, článku 10 ods. 3, článku 22 ods. 3, článku 24 ods. 3, článku 25 ods. 5, článku 26 ods. 2, článku 28 ods. 5, článku 29 ods. 6, článku 34 ods. 2, článku 55 ods. 2 a 3, článku 56 ods. 2, článku 60 ods. 3, článku 65 ods. 10, článku 76 ods. 4 a článku 90 ods. 2 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 7a, článku 10 ods. 3, článku 22 ods. 3, článku 24 ods. 3, článku 25 ods. 5, článku 26 ods. 2, článku 28 ods. 5, článku 29 ods. 6, článku 33 ods. 1a, článku 34 ods. 2, článku 60 ods. 3, článku 65 ods. 10, článku 76 ods. 4 a článku 90 ods. 2 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 308
Návrh nariadenia
Článok 88 – odsek 3 a (nový)
3a.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
Pozmeňujúci návrh 309
Návrh nariadenia
Článok 88 – odsek 5
5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 2, článku 5 od. 2, článku 10 ods. 3, článku 22 ods. 3, článku 24 ods. 3, článku 25 ods. 5, článku 26 ods. 2, článku 28 ods. 5, článku 29 ods. 6, článku 34 ods. 2, článku 55 ods. 2 a 3, článku 56 ods. 2, článku 60 ods. 3, článku 65 ods. 10, článku 76 ods. 4 a článku 90 ods. 2 nadobudne účinnosť, len vtedy, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 2, článku 5 od. 2, článku 6 ods. 7a, článku 10 ods. 3, článku 22 ods. 3, článku 24 ods. 3, článku 25 ods. 5, článku 26 ods. 2, článku 28 ods. 5, článku 29 ods. 6, článku 33 ods. 1a, článku 34 ods. 2, článku 60 ods. 3, článku 65 ods. 10, článku 76 ods. 4 a článku 90 ods. 2 nadobudne účinnosť, len vtedy, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
Pozmeňujúci návrh 353
Návrh nariadenia
Článok 89 – nadpis
Sankcie
Sankcie a záväzky
Pozmeňujúci návrh 310
Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 1
1.  Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie povinností stanovených v článkoch tohto nariadenia, najmä v článkoch 11 až 19 a 72 až 76, 84 a 85, zo strany hospodárskych subjektov a technických služieb a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich plnenia. Vymerané sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.
1.  Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie povinností stanovených v článkoch tohto nariadenia zo strany hospodárskych subjektov a technických služieb a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich plnenia. Vymerané sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Sankcie musia byť predovšetkým úmerné počtu nevyhovujúcich vozidiel evidovaných na trhu príslušného členského štátu alebo počtu nevyhovujúcich systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek sprístupnených na trhu príslušného členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 311
Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 2 – písmeno a
a)  nepravdivé vyhlásenia počas postupov typového schvaľovania alebo postupov vedúcich k stiahnutiu od používateľov;
a)  nepravdivé vyhlásenia počas postupov typového schvaľovania alebo postupov vedúcich k prijatiu nápravných alebo reštriktívnych opatrení podľa kapitoly XI;
Pozmeňujúci návrh 312
Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 2 – písmeno b
b)  falšovanie výsledkov skúšok na účely typového schválenia;
b)  falšovanie výsledkov skúšok na účely typového schválenia alebo dohľadu nad trhom vrátane udelenia povolenia na základe nesprávnych údajov;
Pozmeňujúci návrh 313
Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 2 – písmeno c a (nové)
ca)   nedostatočné plnenie požiadaviek na ich určenie zo strany technických služieb;
Pozmeňujúci návrh 354
Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 2 – písmeno c b (nové)
cb)   ak sa prostredníctvom skúšok alebo inšpekcií na účely overovania súladu, alebo alternatívnymi prostriedkami zistí, že vozidlá, komponenty, systémy alebo samostatné technické jednotky nespĺňajú požiadavky typového schvaľovania stanovené v tomto nariadení alebo iných regulačných aktoch uvedených v prílohe IV alebo že typové schválenie bolo udelené na základe nesprávnych údajov.
Pozmeňujúci návrh 314
Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 3 – písmeno b
b)  sprístupnenie vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré podliehajú schváleniu, na trhu bez tohto schválenia, alebo sfalšovanie dokumentov alebo označení s týmto úmyslom.
b)  sprístupnenie vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré podliehajú schváleniu, na trhu bez tohto schválenia, alebo sfalšovanie dokumentov, osvedčení o zhode, povinných štítkov alebo značiek schválenia s týmto úmyslom.
Pozmeňujúci návrh 315
Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 5
5.  Členské štáty podajú Komisii každý rok správu o sankciách, ktoré uložili.
5.  Členské štáty zašlú oznámenie o uložených sankciách do online databázy zriadenej článkom 25. Oznámenia sa podajú do jedného mesiaca od uloženia sankcie.
Pozmeňujúci návrh 355
Návrh nariadenia
Článok 89 – odsek 5 a (nový)
5a.   Ak sa určí, že vozidlá, komponenty, systémy alebo samostatné technické jednotky nespĺňajú požiadavky typového schvaľovania stanovené v tomto nariadení alebo v akýchkoľvek iných regulačných aktoch uvedených v prílohe IV, mali by byť hospodárske subjekty zodpovedné za akúkoľvek škodu spôsobenú majiteľom postihnutých vozidiel v dôsledku nesplnenia podmienok alebo po stiahnutí od spotrebiteľa.
Pozmeňujúci návrh 316
Návrh nariadenia
Článok 90 – odsek 1 – pododsek 1
Ak sa pri overovaní súladu Komisiou podľa článku 9 ods. 1 a 4 alebo článku 54 ods. 1 ukáže nesúlad vozidla, systému, komponentu, alebo samostatnej technickej jednotky s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, Komisia môže príslušnému hospodárskemu subjektu uložiť za porušenie tohto nariadenia správnu pokutu. Vymerané správne pokuty musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Pokuty musia byť najmä primerané počtu nevyhovujúcich vozidiel zaevidovaných na trhu Únie, alebo počtu nevyhovujúcich systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek sprístupnených na trhu Únie.
Ak sa pri overovaní súladu Komisiou podľa článku 9 ods. 1 a 4 alebo článku 54 ods. 1 alebo orgánmi dohľadu nad trhom podľa článku 8 ods. 1 ukáže nesúlad vozidla, systému, komponentu, alebo samostatnej technickej jednotky s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, Komisia môže príslušnému hospodárskemu subjektu uložiť za porušenie tohto nariadenia správnu pokutu. Vymerané správne pokuty musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Pokuty musia byť najmä primerané počtu nevyhovujúcich vozidiel zaevidovaných na trhu Únie, alebo počtu nevyhovujúcich systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek sprístupnených na trhu Únie.
Pozmeňujúci návrh 317
Návrh nariadenia
Článok 90 – odsek 1 – pododsek 2
Správne pokuty uložené Komisiou sa neukladajú na dôvažok k pokutám, ktoré za rovnaké porušenie v súlade s článkom 89 uložili členské štáty, a nepresiahnu sumu 30 000 EUR za nevyhovujúce vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku.
Správne pokuty uložené Komisiou sa neukladajú na dôvažok k pokutám, ktoré za rovnaké porušenie v súlade s článkom 89 uložili členské štáty.
Správne pokuty uložené Komisiou nepresiahnu sumu 30 000 EUR za nevyhovujúce vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku.
Pozmeňujúci návrh 318
Návrh nariadenia
Článok 91 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 715/2007
Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
(3a)   V článku 5 sa za odsek 2 písm. c) vkladajú tieto pododseky:
„Výrobcovia, ktorí chcú získať typové schválenie EÚ pre vozidlo využívajúce BES, AES alebo rušiace zariadenie, ako sa vymedzuje v tomto nariadení alebo v nariadení (EÚ) 2016/646, poskytnú schvaľovaciemu úradu všetky informácie vrátane technických odôvodnení, o ktoré odôvodnene požiada schvaľovací úrad, aby mu pomohli pri určení toho, či BES alebo AES predstavuje rušiace zariadenie a či sa uplatňuje odchýlka od zákazu používania rušiacich zariadení podľa tohto článku.
Schvaľovací úrad neudelí typové schválenie EÚ, kým neukončí svoje posudzovanie a neurčí, že daný typ vozidla nie je vybavený zakázaným rušiacim zariadením v súlade s týmto článkom a nariadením (ES) č. 692/2008.“
Pozmeňujúci návrh 345
Návrh nariadenia
Článok 91 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 715/2007
Článok 11a – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)   hodnoty spotreby paliva a CO2 stanovené za skutočných jazdných podmienok sa sprístupnia verejnosti.
Pozmeňujúci návrh 346
Návrh nariadenia
Článok 91 – odsek 1 – bod 6 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 715/2007
Článok 14 a (nový)
(6a)   Vkladá sa tento článok 14a:
„Článok 14a
Preskúmanie
Komisia preskúma emisné limity stanovené v prílohe I s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia v Únii a dosiahnuť limity Únie pre kvalitu okolitého ovzdušia, ako aj úrovne odporúčané WHO a podľa potreby predloží návrhy nových technologicky neutrálnych emisných limitov Euro7 uplatniteľných najneskôr v roku 2025 na všetky vozidlá kategórie M1 a N1 umiestnené na trhu Únie.“.
Pozmeňujúci návrh 319
Návrh nariadenia
Príloha XII – bod 1 – druhý stĺpec
Jednotky
Jednotky
1 000
1 500
0
0
1 000
1 500
0
1 500
0
0
0
0
Pozmeňujúci návrh 320
Návrh nariadenia
Príloha XII – bod 2 – druhý stĺpec
Jednotky
Jednotky
100
250
250
250
500 do 31. októbra 2016
500 do 31. októbra 2016
250 od 1. novembra 2016
250 od 1. novembra 2016
250
250
500
500
250
250
Pozmeňujúci návrh 321
Návrh nariadenia
Príloha XIII – časť I – tabuľka

Text predložený Komisiou

Číslo položky

Opis položky

Výkonnostná požiadavka

Skúšobný postup

Požiadavka na označovanie

Požiadavky na balenie

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh

Číslo položky

Opis položky

Výkonnostná požiadavka

Skúšobný postup

Požiadavka na označovanie

Požiadavky na balenie

1

Katalyzátory výfukových plynov a ich substráty

Emisie NOx

EURO normy

Typ a verzia vozidla

 

2

Turbodúchadlá

Emisie CO2 a NOx

EURO normy

Typ a verzia vozidla

 

3

Palivové systémy/systémy kompresorov zmesi vzduchu iné než turbodúchadlá

Emisie CO2 a NOx

EURO normy

Typ a verzia vozidla

 

4

Filtre tuhých častíc pre naftové motory

Pevné častice

EURO normy

Typ a verzia vozidla

 

Pozmeňujúci návrh 322
Návrh nariadenia
Príloha XVIII – bod 2 – úvodná časť
2.  Prístup k informáciám palubného diagnostického systému a informáciám, opravách a údržbe vozidla
2.  Prístup k informáciám palubného diagnostického systému a informáciám opravách a údržbe vozidla
Pozmeňujúci návrh 323
Návrh nariadenia
Príloha XVIII – bod 2 – bod 2.8
2.8.  So zreteľom na vozidlá kategórií patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadenia č. 595/2009/ES na účely bodu 2.6.2., ak výrobcovia používajú diagnostické a skúšobné nástroje v súlade s normou ISO 22900 – Modulárne komunikačné rozhranie vozidla (MVCI) a normou ISO 22901 –Otvorená výmena diagnostických údajov (ODX) vo svojich sieťach –, súbory ODX sú dostupné nezávislým prevádzkovateľom prostredníctvom internetovej stránky výrobcu.
2.8.  Na účely bodu 2.6.2., ak výrobcovia používajú diagnostické a skúšobné nástroje v súlade s normou ISO 22900 – Modulárne komunikačné rozhranie vozidla (MVCI) a normou ISO 22901 –Otvorená výmena diagnostických údajov (ODX) vo svojich sieťach –, súbory ODX sú dostupné nezávislým prevádzkovateľom prostredníctvom internetovej stránky výrobcu.
Pozmeňujúci návrh 324
Návrh nariadenia
Príloha XVIII – bod 2 – bod 2.8 a (nový)
2.8a   Na účely palubného diagnostického systému vo vozidle, diagnostiky, opráv a údržby vozidla sa priamy tok údajov o vozidle sprístupňuje prostredníctvom sériového portu na normalizovanom spojovacom konektore špecifikovanom v bode 6.5.1.4 doplnku 1 k prílohe 11 k predpisu EHK OSN č. 83 a v oddiele 4.7.3 prílohy 9B k predpisu EHK OSN č. 49.
Pozmeňujúci návrh 325
Návrh nariadenia
Príloha XVIII – bod 6 – bod 6.1 – odsek 3
Informácie o všetkých častiach vozidla, ktorými výrobca vybaví vozidlo určené na základe identifikačného čísla vozidla (VIN) a ďalších kritérií, ako rázvoru kolies, výkonu motora, rozsahu alebo možností vyhotovenia vozidla, a ktoré môžu byť nahradené náhradnými dielmi ponúkanými výrobcom vozidla jeho autorizovaným opravovniam, predajcom alebo tretím osobám prostredníctvom odkazu na číslo pôvodných častí, sa sprístupnia v databáze, ktorá je ľahko dostupná pre nezávislých prevádzkovateľov.
Informácie o všetkých častiach vozidla, ktorými výrobca vybaví vozidlo určené na základe identifikačného čísla vozidla (VIN) a ďalších kritérií, ako rázvoru kolies, výkonu motora, rozsahu alebo možností vyhotovenia vozidla, a ktoré môžu byť nahradené náhradnými dielmi ponúkanými výrobcom vozidla jeho autorizovaným opravovniam, predajcom alebo tretím osobám prostredníctvom odkazu na číslo pôvodných častí, sa sprístupnia, a to v podobe strojovo čitateľných a elektronicky spracovateľných súborov údajov v databáze, ktorá je ľahko dostupná pre nezávislých prevádzkovateľov.
Pozmeňujúci návrh 326
Návrh nariadenia
Príloha XVIII – bod 6 – bod 6.3
6.3.  V rámci fóra o prístupe k informáciám o vozidle uvedeného v článku 70 sa stanovia parametre plnenia týchto požiadaviek v súlade s aktuálnym stavom techniky. Nezávislý prevádzkovateľ musí byť schválený a autorizovaný na tento účel na základe dokumentov, ktoré preukazujú, že vykonáva legitímnu podnikateľskú činnosť a nebol odsúdený za žiadnu trestnú činnosť.
6.3.  V rámci fóra o prístupe k informáciám o vozidle uvedeného v článku 70 sa stanovia parametre plnenia týchto požiadaviek v súlade s aktuálnym stavom techniky. Nezávislý prevádzkovateľ musí byť schválený a autorizovaný na tento účel na základe dokumentov, ktoré preukazujú, že vykonáva legitímnu podnikateľskú činnosť a nebol odsúdený za žiadnu relevantnú trestnú činnosť.
Pozmeňujúci návrh 327
Návrh nariadenia
Príloha XVIII – bod 6 – bod 6.4
6.4.  So zreteľom na vozidlá patriace do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 595/2009, preprogramovania riadiacich jednotiek sa vykonávajú buď v súlade s normou ISO 22900-2 alebo SAE J 2534, alebo TMC RP1210B, pričom sa použije iný ako značkový hardvér. Možno použiť aj sieť ethernet, sériový kábel alebo rozhranie siete LAN (Local Area Network) a alternatívne médiá ako CD (Compact Disc), DVD (Digital Versatile Disc) alebo pevné pamäťové zariadenie pre infotainmentové systémy (napr. navigačné systémy, telefón), avšak za podmienky, že nie je potrebný žiadny značkový komunikačný softvér (napr. ovládače alebo výmenné diely) a hardvér. Na overenie kompatibility aplikácie špecifickej pre výrobcu a komunikačného rozhrania vozidiel (VCI) v súlade s normou ISO 22900-2 alebo SAE J2534, alebo TMC RP1210B ponúkne výrobca buď overenie nezávisle vyvinutého VCI, alebo informácií a zapožičanie akéhokoľvek osobitného hardvéru potrebného na to, aby výrobca VCI toto overenie vykonal sám. Na poplatky za takéto overenie alebo informácie a hardvér sa uplatňujú podmienky článku 67 ods. 1.
6.4.  Preprogramovania riadiacich jednotiek sa vykonávajú buď v súlade s normou ISO 22900-2 alebo SAE J 2534, alebo TMC RP1210, pričom sa použije iný ako značkový hardvér.
Pokiaľ sa preprogramovanie alebo diagnostika vykonávajú s využitím diagnostiky prostredníctvom internetového protokolu podľa normy ISO 13400, musia spĺňať požiadavky noriem uvedených v prvom pododseku.
Ak výrobcovia vozidiel používajú dodatočné autorizované komunikačné protokoly, potom sa špecifikácie týchto protokolov sprístupnia nezávislým prevádzkovateľom.
Na overenie kompatibility aplikácie špecifickej pre výrobcu a komunikačného rozhrania vozidiel (VCI) v súlade s normou ISO 22900-2 alebo SAE J2534, alebo TMC RP1210 ponúkne výrobca do šiestich mesiacov od udelenia typového schválenia overenie nezávisle vyvinutého VCI a skúšobného prostredia vrátane informácií o špecifikáciách komunikačného protokolu a zapožičanie akéhokoľvek osobitného hardvéru potrebného na to, aby výrobca VCI toto overenie vykonal sám. Na poplatky za takéto overenie alebo informácie a hardvér sa uplatňujú podmienky článku 67 ods. 1.
Zodpovedajúce dodržiavanie zhody sa musí zabezpečiť buď poverením CEN, aby vypracoval vhodné normy v oblasti zhody, alebo využívaním existujúcich noriem, ako je SAE J2534-3.
Na poplatky za takéto overenie alebo informácie a hardvér sa uplatňujú podmienky stanovené v článku 67 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 328
Návrh nariadenia
Príloha XVIII – bod 6 – bod 6.8 a (nový)
6.8a.   Ak informácie o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla dostupné na internetovej stránke výrobcu neobsahujú osobitné relevantné informácie umožňujúce riadnu konštrukciu a výrobu retrofitných systémov pre alternatívne palivá, potom musí každý zainteresovaný výrobca retrofitných systémov pre alternatívne palivá získať prístup k informáciám požadovaným v oddieloch 1, 3 a 4 informačného dokumentu stanoveného v prílohe I tým, že priamo kontaktuje výrobcu s takou žiadosťou. Kontaktné údaje na tieto účely musia byť jasne uvedené na webovej stránke výrobcu a informácie sa poskytujú do 30 dní. Takéto informácie sa musia poskytovať len o retrofitných systémoch pre alternatívne palivá, ktoré podliehajú predpisu EHK OSN č. 115, alebo o retrofitných komponentoch pre alternatívne palivá, ktoré sú súčasťou systémov podliehajúcich predpisu EHK OSN č. 115, a musia sa poskytovať len v rámci odpovede na žiadosť, ktorá jednoznačne uvádza presnú špecifikáciu modelu vozidla, pre ktorý sa informácie požadujú, a ktorá konkrétne potvrdzuje, že informácie sa požadujú na vývoj retrofitných systémov alebo komponentov pre alternatívne palivá podliehajúcich predpisu EHK OSN č. 115.
Pozmeňujúci návrh 329
Návrh nariadenia
Príloha XVIII – bod 7 a (nový)
7a.   Výrobcovia vozidiel prostredníctvom webovej služby alebo ako súbor na stiahnutie sprístupnia elektronický súbor údajov s obsahom všetkých VIN (alebo požadovanú podskupinu) a súvisiacich jednotlivých prvkov špecifikácie a konfigurácie, ktoré boli vo vozidle pôvodne zabudované.
Pozmeňujúci návrh 330
Návrh nariadenia
Príloha XVIII – bod 7 b (nový)
7b.   Ustanovenia na zabezpečenie elektronického systému
7b.1.   Každé vozidlo s počítačom regulujúcim emisie musí obsahovať prvky zabraňujúce jeho úprave okrem prípadov povolených výrobcom. Výrobca povoľuje modifikácie, ak sú potrebné na diagnostiku, servis, kontrolu, doplnkové vybavenie alebo opravu vozidla. Všetky preprogramovateľné počítačové kódy alebo prevádzkové parametre sú odolné voči neoprávneným zásahom a umožňujú úroveň ochrany v aspoň takej kvalite, ako sa stanovuje v norme ISO 15031-7 z 15. marca 2001 (SAE J2186 z októbra 1996). Všetky vymeniteľné kalibračné pamäťové čipy musia byť zaliate, uzavreté v zapečatenej schránke alebo musia byť chránené elektronickými algoritmami a nesmú sa dať vymeniť bez použitia špeciálneho náradia a postupov. Takto chránené môžu byť len prvky priamo súvisiace s kalibráciou emisií alebo ochranou vozidla pred krádežou.
7b.2.   Počítačovo kódované prevádzkové parametre motora nie je možné zmeniť bez použitia špeciálneho náradia a postupov (napr. prispájkované alebo zaliate komponenty počítača alebo zapečatené (či prispájkované) kryty počítača).
7b.3.   V prípade mechanických čerpadiel na vstrekovanie paliva montovaných na vznetových motoroch musia výrobcovia prijať primerané opatrenia na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do nastavenia maximálneho prívodu paliva počas prevádzky vozidla.
7b.4.   Výrobcovia môžu požiadať schvaľovací úrad o oslobodenie od jednej z požiadaviek oddielu 8 pre vozidlá, u ktorých je nepravdepodobné, že budú vyžadovať ochranu. Kritériá, ktoré schvaľovací úrad hodnotí pri zvažovaní oslobodenia, zahŕňajú, okrem iného, bežnú dostupnosť čipov na kontrolu výkonu, schopnosť vysokého výkonu vozidla a predpokladaný objem predaja vozidla.
7b.5.   Výrobcovia využívajúci programovateľné systémy počítačových kódov (napr. elektrickú vymazateľnú programovateľnú permanentnú pamäť, EEPROM) zabraňujú neoprávnenému preprogramovaniu. Výrobcovia musia použiť vyspelú stratégiu ochrany pred neoprávneným zásahom a ochranné funkcie proti zápisu vyžadujúce si elektronický prístup k počítaču, ktorý má výrobca k dispozícii mimo vozidla, ku ktorému majú mať prístup aj nezávislí prevádzkovatelia používajúci ochranu požadovanú v oddiele 6.2 a bode 6.4. Metódy poskytujúce primeranú ochranu proti neoprávnenému zásahu schvaľuje príslušný orgán.
Pozmeňujúci návrh 331
Návrh nariadenia
Príloha XVIII – dodatok 2 – bod 3.1.1
3.1.1.  všetky doplňujúce protokolové informácie o systéme potrebné na to, aby sa umožnila úplná diagnostika, okrem noriem opísaných v bode 4.7.3 prílohy 9B k predpisu EHK OSN č. 49, vrátane všetkých doplňujúcich informácií o hardvérových a softvérových protokoloch, identifikácii parametrov, prenosových funkcií, požiadavkách „udržať v činnosti“, alebo poruchových stavoch;
3.1.1.  všetky doplňujúce protokolové informácie o systéme potrebné na to, aby sa umožnila úplná diagnostika, okrem noriem opísaných v bode 4.7.3 prílohy 9B k predpisu EHK OSN č. 49 a v bode 6.5.1.4 prílohy 11 k predpisu EHK OSN č. 83 vrátane všetkých doplňujúcich informácií o hardvérových a softvérových protokoloch, identifikácii parametrov, prenosových funkcií, požiadavkách „udržať v činnosti“, alebo poruchových stavoch;
Pozmeňujúci návrh 332
Návrh nariadenia
Príloha XVIII – dodatok 2 – bod 3.1.2
3.1.2.  podrobné údaje o tom, ako získať a interpretovať všetky poruchové kódy, ktoré nie sú v súlade s normami opísanými v bode 4.7.3 prílohy 9B k predpisu EHK OSN č. 49;
3.1.2.  podrobné údaje o tom, ako získať a interpretovať všetky poruchové kódy, ktoré nie sú v súlade s normami opísanými v bode 4.7.3 prílohy 9B k predpisu EHK OSN č. 49 a v bode 6.5.1.4 prílohy 11 k predpisu EHK OSN č. 83;

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0048/2017).


Palmový olej a likvidácia dažďových pralesov
PDF 580kWORD 68k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2017 o palmovom oleji a odlesňovaní dažďových lesov (2016/2222(INI))
P8_TA(2017)0098A8-0066/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja na obdobie 2015 – 2030,

–  so zreteľom na Parížsku dohodu dosiahnutú na 21. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (COP21),

–  so zreteľom na technickú správu Európskej komisie o vplyve spotreby EÚ na odlesňovanie (2013 – 063)(1),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. októbra 2008 týkajúce sa výziev súvisiacich s odlesňovaním a zhoršovaním kvality lesa pri zvládaní zmeny klímy a straty biodiverzity (COM(2008)0645),

–  so zreteľom na Amsterdamské vyhlásenie zo 7. decembra 2015 nazvané Smerom k odstráneniu odlesňovania v rámci reťazcov poľnohospodárskych komodít s európskymi krajinami, ktoré podporuje plne udržateľný dodávateľský reťazec palmového oleja do roku 2020 a ukončenie nezákonného odlesňovania do roku 2020,

–  so zreteľom na prísľub vládnej podpory pre plán zabezpečenia 100 % udržateľnosti priemyslu palmového oleja do roku 2020, ktorý vypracovalo päť členských štátov a signatárov Amsterdamského vyhlásenia: Dánsko, Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Holandsko,

–  so zreteľom na európsku stratégiu pre mobilitu s nízkymi emisiami uhlíka z júla 2016 a na návrh Komisie z 30. novembra 2016 na smernicu Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) (COM(2016)0767),

–  so zreteľom na štúdiu vypracovanú a financovanú Komisiou zo 4. októbra 2016 s názvom Vplyv biopalív spotrebovaných v EÚ na zmeny využívania pôdy: kvantifikácia plochy a vplyvu skleníkových plynov,

–  so zreteľom na správu s názvom Globiom: základ politiky v oblasti biopalív po roku 2020,

–  so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov č. 18/2016 s názvom Systém EÚ na certifikáciu udržateľných biopalív,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o biologickej diverzite (DBD),

–  so zreteľom na Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES),

–  so zreteľom na Nagojský protokol o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania, ktorý je prílohou k Dohovoru o biologickej diverzite, ktorý bol prijatý 29. októbra 2010 v Nagoji v Japonsku a nadobudol platnosť 12. októbra 2014,

–  so zreteľom na stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 a súvisiace preskúmanie v polovici obdobia(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 2. februára 2016 o preskúmaní stratégie EÚ v oblasti biologickej diverzity v polovici trvania(3),

–  so zreteľom na Svetový kongres ochrany prírody Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN) na Havaji v roku 2016 a jeho návrh 066 na zmiernenie vplyvu rozšírenia používania palmového oleja a činnosti v oblasti biodiverzity,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o právach pôvodného obyvateľstva (UNDRIP),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre rozvoj, Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0066/2017),

A.  keďže Európska únia ratifikovala Parížsku dohodu a mala by zohrávať zásadnú úlohu pri plnení cieľov vytýčených v oblastiach boja proti zmene klímy a zabezpečenia ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja;

B.  keďže EÚ zohrala rozhodujúcu úlohu pri formovaní cieľov udržateľného rozvoja, s ktorými je palmový olej úzko spätý (ciele 2, 3, 6, 14, 16, 17, a najmä 12, 13 a 15);

C.  keďže v rámci programu udržateľného rozvoja do roku 2030 sa EÚ zaviazala podporovať vykonávanie udržateľného obhospodarovania všetkých typoch lesov, zastaviť odlesňovanie, obnoviť lesy, ktoré sú v zhoršenom stave, a podstatne a celosvetovo zvýšiť zalesňovanie a obnovu lesa do roku 2020; keďže v rámci Agendy 2030 je EÚ tiež odhodlaná zabezpečiť udržateľné modely spotreby a výroby, a to s cieľom nabádať spoločnosti, aby prijali udržateľné postupy, a do svojho cyklu podávania správ zapracovať informácie o udržateľnosti a podporovať udržateľné postupy verejného obstarávania v súlade s vnútroštátnymi politikami a globálnymi prioritami do roku 2020;

D.  keďže ku globálnemu odlesňovaniu prispieva veľa faktorov vrátane výroby poľnohospodárskych komodít, ako je sója, hovädzie mäso, kukurica a palmový olej;

E.  keďže takmer polovica (49 %) všetkého odlesňovania tropických oblastí v poslednom období je výsledkom nezákonného odstraňovania lesa pre komerčné poľnohospodárstvo, a toto ničenie je výsledkom dopytu v zámorí po poľnohospodárskych komoditách vrátane palmového oleja, hovädzieho mäsa, sóje a výrobkov z dreva; keďže sa odhaduje, že nezákonná premena tropických lesov na účely komerčného poľnohospodárstva vyprodukuje 1,47 gigaton uhlíka ročne, čo zodpovedá 25 % ročných emisií EÚ z fosílnych palív(4);

F.  keďže lesné požiare v roku 2015 v Indonézii a na Borneu boli najhoršími pozorovanými lesnými požiarmi za obdobie takmer dvoch desaťročí v dôsledku globálnych klimatických zmien, zmien vo využívaní pôdy a odlesňovania; keďže extrémne suché podmienky v tomto regióne budú v budúcnosti pravdepodobne bežnejšie, ak sa neprijmú spoločné opatrenia na predchádzanie požiarom;

G.  keďže v dôsledku lesných požiarov v Indonézii a na Borneu bolo 69 miliónov ľudí vystavených nezdravému znečisteniu ovzdušia a požiare boli zodpovedné za tisíce predčasných úmrtí;

H.  keďže požiare v Indonézii sú zvyčajne výsledkom čistenia pôdy pre plantáže palmy olejnej a iné poľnohospodárske využitie; keďže 52 % požiarov v Indonézii v roku 2015 vzniklo v rašeliniskách bohatých na uhlík, čo z Indonézie urobilo jedného z najväčších prispievateľov ku globálnemu otepľovaniu na svete(5);

I.  keďže neexistencia presných máp koncesií na výrobu palmového oleja a verejných registrov pozemkov v mnohých producentských krajinách sťažuje určovanie zodpovednosti za lesné požiare;

J.  keďže EÚ v rámci Newyorskej deklarácie o lesoch súhlasila, že bude „pomáhať plniť cieľ súkromného sektora, ktorým je odstrániť odlesňovanie z výroby poľnohospodárskych komodít, ako je palmový olej, sója, papier a výrobky z hovädzieho mäsa najneskôr do roku 2020, pričom uznáva, že mnohé spoločnosti majú ambicióznejšie ciele“;

K.  keďže v roku 2008 sa EÚ zaviazala k zníženiu odlesňovania najmenej o 50 % do roku 2020 a zaisteniu celosvetového úbytku lesného porastu do roku 2030;

L.  keďže vzácne tropické ekosystémy, ktoré pokrývajú len 7 % zemského povrchu, sú pod rastúcim tlakom v dôsledku odlesňovania; keďže zriaďovanie plantáží palmy olejnej spôsobuje rozsiahle lesné požiare, vysychanie riek, eróziu pôdy, odvodňovanie rašelinísk, znečisťovanie vodných ciest a celkovú stratu biodiverzity, čo zase vedie k mnohým stratám ekosystémových služieb a má výrazný vplyv na klímu, ochranu prírodných zdrojov a ochranu globálneho životného prostredia pre súčasné a budúce generácie;

M.  keďže spotreba palmového oleja a z neho odvodených spracovaných výrobkov zohráva dôležitú úlohu pri vplyve spotreby v EÚ na globálne odlesňovanie;

N.  keďže dopyt po rastlinných olejoch vo všeobecnosti bude narastať(6), pričom dopyt po palmovom oleji sa podľa odhadov do roku 2050 zdvojnásobí(7); keďže od 70. rokov 20. storočia sa 90 % nárastu výroby palmového oleja sústredilo v Indonézii a Malajzii; keďže pestovanie palmového oleja sa rozbieha aj v ďalších ázijských štátoch, ale i v Afrike a Latinskej Amerike, kde neustále vznikajú nové výsadby a existujúce výsadby sa rozširujú, čo povedie k ďalším škodám na životnom prostredí; keďže však nahradenie palmového oleja inými rastlinnými olejmi by vytvorilo potrebu väčšej rozlohy pôdy na pestovanie;

O.  keďže masívne používanie palmového oleja je dané hlavne nízkou cenou tohto výrobku, ktorá je možná vďaka nárastu rozlohy plantáží palmy olejnej na odlesnených plochách; keďže používanie palmového oleja v potravinárskom priemysle okrem toho reaguje na masový a neudržateľný model výroby a spotreby v protiklade k používaniu a presadzovaniu ekologických, kvalitných a domácich surovín a výrobkov;

P.  keďže palmový olej sa čoraz viac používa ako biopalivo a v spracovaných potravinách, pričom asi 50 % balených potravín v súčasnosti obsahuje palmový olej;

Q.  keďže niektoré spoločnosti obchodujúce s palmovým olejom nedokážu jednoznačne vyvrátiť, že palmový olej v ich dodávateľskom reťazci nie je spojený s odlesňovaním alebo znečistením životného prostredia a bol vyrobený pri plnom dodržiavaní základných ľudských práv a primeraných sociálnych noriem;

R.  keďže podľa 7. environmentálneho akčného programu musí Komisia posúdiť vplyv spotreby potravinárskych aj nepotravinárskych komodít v Únii na životné prostredie v globálnom kontexte a, ak je to vhodné, prijať návrhy politík na riešenia na základe zistení vyplývajúcich z posudzovania a zvážiť vypracovanie akčného plánu Únie o odlesňovaní a zhoršovaní kvality lesov;

S.  keďže Komisia plánuje štúdie o odlesňovaní a o palmovom oleji;

T.  keďže celkové emisie skleníkových plynov zo zmeny využívania pôdy v súvislosti s palmovým olejom nie sú známe; keďže je v tejto súvislosti nevyhnutné zlepšiť vedecké posúdenia;

U.  keďže v producentských krajinách nie sú k dispozícii žiadne spoľahlivé údaje o ploche pôdy určenej na pestovanie palmy olejnej, zákonne alebo nezákonne; táto prekážka od počiatku oslabuje účinok opatrení prijatých na certifikáciu udržateľnosti palmového oleja;

V.  keďže v roku 2014 bolo odvetvie energetiky zodpovedné za 60 % dovozu palmového oleja do EÚ, pričom 46 % dovážaného palmového oleja sa spotrebovalo v doprave (šesťnásobné zvýšenie v porovnaní s rokom 2010) a 15 % na výrobu elektriny a tepla;

W.  keďže sa odhaduje, že do roku 2020 bude celosvetová rozloha pôdy, ktorá sa premení na účely pestovania palmy olejnej na bionaftu, predstavovať 1 milión hektárov (ďalej len „Mha”), z čoho 0,57 Mha sa premení z primárnych lesov juhovýchodnej Ázie(8);

X.  keďže celková zmena využívania pôdy spôsobená mandátom biopalív v EÚ do roku 2020 predstavuje 8,8 Mha, z čoho 2,1 Mha pôdy bolo zmenených v juhovýchodnej Ázii pod tlakom rozširovania plantáží palmy olejnej, pričom k polovici prípadov dochádza na úkor tropických lesov a rašelinísk;

Y.  keďže odlesňovanie dažďových lesov ničí biotopy viac ako polovice svetových druhov zvierat a viac ako dvoch tretín druhov rastlín a ohrozuje ich prežitie vrátane niektorých najvzácnejších druhov na svete; keďže dažďové lesy sú domovom niektorých z najvzácnejších a často endemických druhov, ktoré sú na červenom zozname Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN) v kategórii kriticky ohrozených druhov, za ktoré sa považujú druhy, ktorých odhadovaná, odvodená alebo predpokladaná populácia sa za posledných 10 rokov alebo za tri generácie znížila o viac ako 80 %; keďže spotrebitelia v EÚ by mali byť lepšie informovaní o úsilí na ochranu živočíšnych a rastlinných druhov;

Z.  keďže pri viacerých vyšetrovaniach sa zistilo rozšírené porušovanie základných ľudských práv pri zakladaní a prevádzke plantáží palmy olejnej v mnohých krajinách vrátane násilného vysťahovania, ozbrojeného násilia, detskej práce, dlhového otroctva alebo diskriminácie pôvodného obyvateľstva;

AA.  keďže existujú veľmi znepokojujúce správy(9) o tom, že podstatná časť svetovej výroby palmového oleja porušuje základné ľudské práva a primerané sociálne normy, že sa často využíva detská práca, a že existujú mnohé konflikty o pôdu medzi miestnymi a domorodými spoločenstvami a držiteľmi koncesií na palmový olej;

Všeobecné poznámky

1.  pripomína, že udržateľné poľnohospodárstvo, potravinová bezpečnosť a udržateľné lesné hospodárstvo sú hlavnými zámermi cieľov udržateľného rozvoja;

2.  pripomína, že lesy majú zásadný význam pre prispôsobenie sa zmene klímy a jej zmierňovanie;

3.  berie na vedomie zložitosť faktorov, ktoré poháňajú svetové odlesňovanie, ako je čistenie pôdy na chov dobytka alebo pestovanie orných plodín, najmä na produkciu sójového krmiva pre živočíšnu výrobu v EÚ, ako aj palmového oleja, rozrastanie mestských oblastí, ťažba dreva a iné intenzívne poľnohospodárske činnosti;

4.  poznamenáva, že 73 % svetového odlesňovania je spôsobených čistením pôdy pre poľnohospodárske komodity, pričom 40 % svetového odlesňovania je zapríčinených konverziou na monokultúrne plantáže palmy olejnej(10);

5.  konštatuje, že výroba palmového oleja nie je jedinou príčinou odlesňovania, pretože rozširovanie nelegálnych ťažobných činností a demografické tlaky sú tiež zodpovedné za vznik tohto problému;

6.  konštatuje, že iné rastlinné oleje vyrobené zo sójových bôbov, z repky a ďalších plodín, majú oveľa väčší vplyv na životné prostredie a vyžadujú si oveľa rozsiahlejšie využitie pôdy než palmový olej; konštatuje, že iné olejniny obvykle vyžadujú intenzívnejšie využívanie pesticídov a hnojív;

7.  so znepokojením konštatuje, že globálnu honbu za pôdou poháňa narastajúci celosvetový dopyt po biopalivách a surovinách a špekulácia s pôdou a poľnohospodárskymi komoditami;

8.  pripomína, že EÚ je významným dovozcom výrobkov pochádzajúcich z odlesňovania, čo má ničivý vplyv na biodiverzitu;

9.  konštatuje, že takmer štvrtina (podľa hodnoty) všetkých poľnohospodárskych komodít v medzinárodnom obchode z nezákonného odlesňovania je určená pre EÚ, čo zahŕňa aj 27 % všetkej sóje, 18 % všetkého palmového oleja, 15 % všetkého hovädzieho mäsa a 31 % všetkej kože(11);

10.  zdôrazňuje, že v záujme účinného boja proti odlesňovaniu spojenému so spotrebou poľnohospodárskych komodít by opatrenia na úrovni EÚ mali brať do úvahy nielen výrobu palmového oleja, ale aj všetkých takýchto dovážaných poľnohospodárskych výrobkov;

11.  pripomína, že Malajzia a Indonézia sú hlavnými výrobcami palmového oleja, pričom sa odhaduje, že pokrývajú 85 – 90 % celosvetovej produkcie, a víta skutočnosť, že rozloha primárneho lesa sa v Malajzii od roku 1990 zvýšila, ale je naďalej znepokojený tým, že súčasné miery odlesňovania v Indonézii predstavujú 0,5 % celkového úbytku každých päť rokov;

12.  pripomína, že Indonézia sa nedávno stala tretím najväčším znečisťovateľom CO2 na svete a trpí znižovaním biodiverzity, pričom viaceré ohrozené druhy sú na pokraji vyhynutia;

13.  pripomína, že palmový olej predstavuje približne 40 % svetového obchodu so všetkými rastlinnými olejmi, a že EÚ je s približne 7 miliónmi ton ročne jeho druhým najväčším svetovým dovozcom;

14.  je znepokojený skutočnosťou, že približne polovica územia nelegálne vyrúbaných lesov sa využíva na účely výroby palmového oleja na trh EÚ;

15.  poznamenáva, že agropotravinársky priemysel používa palmový olej ako prísadu a/alebo náhradu kvôli jeho produktivite a chemickým vlastnostiam, napríklad jednoduchému skladovaniu, bodu topenia a nižšej cene ako suroviny;

16.  poznamenáva tiež, že výlisky z palmových jadier sa v EÚ používajú ako živočíšne krmivo, najmä na výkrm dojníc a hovädzieho dobytka;

17.  v tejto súvislosti zdôrazňuje, že sociálne, zdravotné a environmentálne normy sú v EÚ prísnejšie;

18.  je si plne vedomý toho, aká zložitá je otázka palmového oleja, a zdôrazňuje, že je dôležité vytvoriť globálne riešenie založené na kolektívnej zodpovednosti mnohých aktérov; dôrazne odporúča túto zásadu všetkým subjektom, ktoré sú zapojené do dodávateľského reťazca, vrátane: EÚ a iných medzinárodných organizácií, členských štátov, finančných inštitúcií, vlád produkujúcich krajín, pôvodného obyvateľstva a miestnych komunít, vnútroštátnych a nadnárodných podnikov pôsobiacich vo výrobe, distribúcii a spracovaní palmového oleja, spotrebiteľských združení a MVO; okrem toho je presvedčený, že všetci títo aktéri musia nevyhnutne zohrávať úlohu a koordinovať úsilie s cieľom vyriešiť mnohé závažné problémy spojené s neudržateľnou výrobou a spotrebou palmového oleja;

19.  poukazuje na spoločnú globálnu zodpovednosť pri dosahovaní udržateľnej výroby palmového oleja a súčasne zdôrazňuje významnú úlohu potravinárskeho priemyslu pri nákupe udržateľne vyrábaných alternatívnych výrobkov;

20.  konštatuje, že množstvo výrobcov komodít a obchodníkov, maloobchodníkov a iných sprostredkovateľov v rámci dodávateľského reťazca vrátane európskych spoločností prijalo záväzky výroby a obchodu s komoditami vo veci neodlesňovania, nepremieňania rašelinísk bohatých na uhlík, dodržiavania ľudských práv, transparentnosti, vysledovateľnosti, overovania treťou stranou a postupov zodpovedného riadenia;

21.  uznáva, že zachovanie dažďového lesa a globálna biodiverzita majú zásadný význam pre budúcnosť Zeme a ľudstva, ale zdôrazňuje, že úsilie o jeho zachovanie by sa malo kombinovať s nástrojmi politiky rozvoja vidieka s cieľom zabrániť chudobe a posilniť zamestnanosť v malých poľnohospodárskych komunitách v dotknutých oblastiach;

22.  domnieva sa, že úsilie o zastavenie odlesňovania musí zahŕňať budovanie miestnych kapacít, technickú pomoc, výmenu najlepších postupov medzi komunitami a podporu, aby drobní poľnohospodári mohli lepšie využívať existujúce polia bez potreby ďalšej konverzie lesných porastov; v tejto súvislosti zdôrazňuje vysoký potenciál agroekologických postupov s cieľom maximalizovať ekosystémové funkcie prostredníctvom pestovania plodín s vysokým stupňom diverzity, agrolesníctva a permakultúrnych techník, bez uchyľovania sa k závislosti od vstupov alebo monokultúram;

23.  konštatuje, že pestovanie palmy olejnej môže priniesť pozitívny prínos pre hospodársky rozvoj krajín a poskytnúť reálne hospodárske príležitosti pre poľnohospodárov, za predpokladu, že sa vykonáva zodpovedne a udržateľne, a že sa plnia prísne podmienky udržateľného pestovania;

24.  berie na vedomie, že existujú rôzne druhy dobrovoľných certifikačných systémov, ako je RSPO, ISPO a MSPO, a víta ich úlohu pri podpore udržateľného pestovania palmy olejnej; konštatuje však, že kritériá udržateľnosti týchto noriem sú predmetom kritiky, najmä pokiaľ ide o ekologickú a sociálnu integritu; zdôrazňuje, že existencia rôznych systémov je pre spotrebiteľov mätúca, a že konečným cieľom by malo byť vytvorenie jedného certifikačného systému, ktorý by zlepšil viditeľnosť udržateľného palmového oleja pre spotrebiteľov; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že takýto certifikačný systém zaručí, že sa na trh EÚ dostane iba udržateľne vyrobený palmový olej;

25.  konštatuje, že naši partneri z krajín mimo EÚ musia byť tiež lepšie informovaní o svojej úlohe pri riešení problémov udržateľnosti a odlesňovania vrátane ich postupov nakupovania surovín;

Odporúčania

26.  vyzýva Komisiu, aby si splnila medzinárodné záväzky EÚ, najmä v rámci COP21, Fóra OSN o lesoch (UNFF)(12), Dohovoru Organizácie Spojených národov o biologickej diverzite (UNCBD)(13), Newyorskej deklarácie o lesoch, cieľa udržateľného rozvoja zastaviť odlesňovanie do roku 2020(14);

27.  berie na vedomie potenciál iniciatív, ako napríklad Newyorskej deklarácie o lesoch(15), ktoré sú zamerané na splnenie cieľov súkromného sektora odstrániť do roku 2020 odlesňovanie spôsobené produkciou poľnohospodárskych komodít, akými sú palma olejná, sója, papier a hovädzie mäso; konštatuje, že niektoré spoločnosti majú ambicióznejšie ciele, ale napriek tomu, že 60 % spoločností obchodujúcich s palmovým olejom sa zaviazalo podporovať takéto iniciatívy, doteraz iba 2 % dokážu vysledovať pôvod palmového oleja, s ktorým obchodujú(16);

28.  berie na vedomie úsilie a pokrok dosiahnutý v rámci odvetvia výroby potravín pri získavaní certifikovaného udržateľného palmového oleja; vyzýva všetky odvetvia priemyslu, ktoré používajú palmový olej, aby zvýšili svoje úsilie o získavanie certifikovaného udržateľného palmového oleja;

29.  vyzýva Komisiu a všetky členské štáty EÚ, aby, ak tak zatiaľ neurobili, sa usilovali o demonštrovanie záväzku pracovať na vytvorení celoúniového národného záväzku do roku 2020 získavať 100 % certifikovaného udržateľného palmového oleja okrem iného podpísaním Amsterdamského vyhlásenia Smerom k odstráneniu odlesňovania v rámci reťazcov poľnohospodárskych komodít s európskymi krajinami, a usilovali sa o vytvorenie záväzku odvetvia, okrem iného prostredníctvom uzatvorenia a vykonávania Amsterdamského vyhlásenia Smerom k odstráneniu odlesňovania v rámci reťazcov poľnohospodárskych komodít s európskymi krajinami do roku 2020;

30.  požaduje, aby podniky pestujúce palmu olejnú dodržiavali Bangkokskú dohodu o jednotnom prístupe k realizácii záväzkov v oblasti zákazu odlesňovania pri rozvoji svojich plantáží, a používali nástroj High Carbon Stock (HCS), ktorým sa určujú oblasti vhodné na vysádzanie paliem olejných, napr. znehodnotená pôda s nízkou mierou ukladania uhlíka a nízkou prírodnou hodnotou;

31.  žiada EÚ, aby dodržiavala záväzky dobrovoľných dohôd o partnerstve FLEGT a aby zabezpečila, aby sa vzťahovali na drevo z premeny lesov na plantáže na výrobu palmového oleja; zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby tieto dohody boli v súlade s medzinárodným právom a záväzkami týkajúcimi sa ochrany životného prostredia, ľudských práv a udržateľného rozvoja, a aby viedli k zodpovedajúcim opatreniam na zachovanie lesov a udržateľné hospodárenie v lesoch vrátane ochrany práv miestnych komunít a pôvodného obyvateľstva; poznamenáva, že podobný prístup by sa mohol tiež prijať s cieľom zabezpečiť zodpovedné dodávateľské reťazce palmového oleja; navrhuje, aby sa politiky EÚ pre odvetvie palmového oleja zakladali na zásadách FLEGT, pokiaľ ide o vedenie viacstranného dialógu zainteresovaných strán a riešenie hlboko zakorenených problémov správy v producentských krajinách, ako aj z podporných dovozných politík EÚ; konštatuje, že by mohli viesť k lepšej kontrole v oblasti palmového priemyslu v cieľových krajinách;

32.  konštatuje, že dôležitým prvkom je spolupráca s producentskými krajinami prostredníctvom výmeny informácií o udržateľnom a hospodársky životaschopnom rozvoji a obchodných praktikách; podporuje producentské krajiny v ich úsilí o vytvorenie udržateľných postupov, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu životných podmienok a hospodárstva v týchto krajinách;

33.  vyzýva Komisiu, aby podporovala výmenu najlepších postupov týkajúcich sa transparentnosti a spolupráce medzi vládami a spoločnosťami, ktoré využívajú palmový olej, a aby spolu s členskými štátmi spolupracovala s tretími krajinami s cieľom vypracovať a vykonávať vnútroštátne právne predpisy a rešpektovať zvykové pozemkové práva spoločenstiev, ktoré zabezpečia ochranu lesov, ich obyvateľov a ich živobytia;

34.  vyzýva Komisiu, aby posúdila potrebu zavedenia mechanizmov na riešenie premeny lesov na komerčné poľnohospodárstvo v rámci dobrovoľných dohôd o partnerstve (DDP) uvedených v akčnom pláne FLEGT a v tomto procese posilnila postavenie ďalších organizácií občianskej spoločnosti, pôvodných komunít a poľnohospodárov – vlastníkov pôdy;

35.  požaduje, aby EÚ ako doplnkový prvok dobrovoľných dohôd o partnerstve vypracovala právne predpisy nadväzujúce na dobrovoľné dohody o partnerstve v oblasti palmového oleja, podľa vzoru nariadenia EÚ o ťažbe dreva, ktoré zahŕňa spoločnosti, ako aj finančné inštitúcie; konštatuje, že Európska únia reguluje dodávateľské reťazce dreva, rýb a nerastov z konfliktných oblastí, ale zatiaľ nereguluje nijaký dodávateľský reťazec, ktorý ohrozuje lesy; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili svoje úsilie pri vykonávaní nariadenia o dreve, s cieľom lepšie posúdiť jeho účinnosť a zistiť, či je možné ho použiť ako vzor pre nový legislatívny akt EÚ na to, aby sa zabránilo predaju neudržateľného palmového oleja v EÚ;

36.  vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s všetkými významnými zúčastnenými stranami z verejného aj súkromného sektora iniciovala informačné kampane a poskytovala tak spotrebiteľom komplexné informácie o pozitívnych environmentálnych, sociálnych a politických dôsledkoch udržateľnej výroby palmového oleja; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že informácia o tom, že výrobok je udržateľný, sa bude poskytovať spotrebiteľom prostredníctvom ihneď rozoznateľného označenia pre všetky výrobky obsahujúce palmový olej, a dôrazne odporúča, aby toto označenie bolo uvedené na výrobku alebo obale, alebo ľahko prístupné prostredníctvom technologických prvkov;

37.  vyzýva Komisiu, aby úzko spolupracovala s ďalšími významnými konzumentmi palmového oleja, ako je Čína, India a krajiny vyrábajúce palmový olej, s cieľom zvýšiť ich povedomie a preskúmať spoločné riešenia problému odlesňovania tropických oblastí a zhoršovania kvality lesov;

38.  teší sa na štúdie Komisie o odlesňovaní a palmovom oleji a dúfa, že tieto štúdie budú predložené v čo najskoršom termíne po ich dokončení;

39.  vyzýva Komisiu, aby poskytla komplexné údaje o využívaní a spotrebe palmového oleja v Európe a jeho dovoze do EÚ;

40.  vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila výskum s cieľom zhromaždiť informácie o vplyvoch európskej spotreby a investícií na proces odlesňovania, sociálne problémy, ohrozené druhy a znečisťovanie životného prostredia v tretích krajinách, a aby apelovala na obchodných partnerov mimo EÚ, aby nasledovali tento príklad;

41.  žiada Komisiu, aby rozvíjala technológie a predložila konkrétny akčný plán vrátane informačných kampaní, ktoré by obmedzili vplyv európskej spotreby a investícií na odlesňovanie v tretích krajinách;

42.  uznáva pozitívny prínos existujúcich certifikačných systémov, ale s poľutovaním konštatuje, že RSPO, ISPO, MSPO a všetky ostatné uznávané najvýznamnejšie systémy certifikácie účinne nezakazujú svojim členom, aby menili dažďové lesy alebo rašeliniská na palmové plantáže; domnieva sa preto, že tieto najvýznamnejšie systémy certifikácie nedokážu účinne obmedzovať emisie skleníkových plynov v rámci procesu zakladania a obhospodarovania plantáží, a v dôsledku toho ani nedokážu predchádzať rozsiahlym požiarom lesov a rašelinísk; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že sa bude vykonávať nezávislá kontrola a monitorovanie týchto certifikačných systémov, aby sa zabezpečilo, že palmový olej na trhu EÚ bude spĺňať všetky potrebné normy a bude udržateľný; konštatuje, že otázku udržateľnosti odvetvia výroby palmového oleja nemožno vyriešiť len prostredníctvom dobrovoľných opatrení a politík, ale že spoločnosti vyrábajúce palmový olej by mali tiež podliehať záväzným pravidlám a systému povinnej certifikácie;

43.  vyzýva EÚ, aby zaviedla minimálne kritériá udržateľnosti pre palmový olej a výrobky obsahujúce palmový olej, ktoré vstupujú na trh EÚ, čím sa zaručí, že palmový olej v EÚ:

   nebude príčinou zhoršovania kvality ekosystému, ako je napríklad odlesňovanie primárnych a sekundárnych lesov alebo ničenie alebo degradácia rašelinísk alebo iných ekologicky vzácnych biotopov, či už priamo alebo nepriamo, a nebude spôsobovať stratu biodiverzity, predovšetkým všetkých ohrozených druhov živočíchov a rastlín,
   nebude viesť k zmenám v postupoch obhospodarovania pôdy, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie,
   nebude príčinou vzniku hospodárskych, sociálnych a environmentálnych problémov a konfliktov, konkrétne vrátane detskej práce, nútenej práce, zaberania pôdy alebo vysťahovania pôvodného obyvateľstva alebo miestnych komunít,
   bude plne rešpektovať základné ľudské a sociálne práva a bude v plnom súlade s príslušnými sociálnymi a pracovnými normami, ktoré zaručujú bezpečnosť a kvalitu života pracovníkov,
   umožní začleniť drobných pestovateľov palmy olejnej do systému certifikácie a zabezpečí ich spravodlivý podiel na zisku,
   sa pestuje na plantážach, ktoré sú riadené pomocou moderných agro-ekologických techník s cieľom stimulovať prechod na udržateľné poľnohospodárske postupy tak, aby sa minimalizovali nepriaznivé environmentálne a sociálne dôsledky;

44.  konštatuje, že záväzné normy pre zodpovednú výrobu palmového oleja vrátane noriem, ktoré vypracovala Skupina pre inovácie v odvetví palmového oleja (POIG) už existujú, ale zatiaľ neboli široko prijaté spoločnosťami a systémami certifikácie, s výnimkou RSPO Next;

45.  poznamenáva, že je dôležité, aby všetci aktéri v celom dodávateľskom reťazci dokázali rozlišovať medzi palmovým olejom, jeho zvyškami a vedľajšími produktmi pochádzajúcimi z udržateľných a z neudržateľných zdrojov; poukazuje na význam vysledovateľnosti komodít a transparentnosti vo všetkých fázach dodávateľského reťazca;

46.  vyzýva EÚ, aby stanovila záväzný regulačný rámec s cieľom zabezpečiť, aby dodávateľské reťazce všetkých dovozcov poľnohospodárskych komodít boli spätne vysledovateľné až k zdroju surovín;

47.  vyzýva Komisiu, aby zvýšila vysledovateľnosť palmového oleja dovážaného do EÚ, a aby dovtedy, kým sa bude uplatňovať jeden certifikačný systém, zvážila uplatňovanie rôznych colných režimov, ktoré by presnejšie odrážali skutočné náklady spojené s environmentálnou záťažou; žiada Komisiu, aby zvážila aj zavedenie a používanie nediskriminačných tarifných aj netarifných prekážok založených na uhlíkovej stope palmového oleja; žiada, aby sa zásada „znečisťovateľ platí“ v plnej miere uplatňovala vo vzťahu k odlesňovaniu;

48.  vyzýva Komisiu, aby jasne vymedzila sankcie za nedodržanie predpisov, pri súčasnom udržaní obchodných vzťahov s tretími krajinami;

49.  vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby iniciovala reformu v nomenklatúre harmonizovaného systému (HS) v rámci Svetovej colnej organizácie (WCO), ktorá by umožnila rozlišovať medzi certifikovaným udržateľným a neudržateľným palmovým olejom a ich derivátmi;

50.  vyzýva Komisiu, aby bezodkladne zahrnula záväzky do kapitol o udržateľnom rozvoji v dohodách o obchode a rozvojovej spolupráci s cieľom zabrániť odlesňovaniu, vrátane najmä záruky neodlesňovania v rámci obchodných dohôd s producentskými krajinami, a s cieľom zabezpečiť silné a vymáhateľné opatrenia na riešenie neudržateľných postupov lesného hospodárstva v producentských krajinách;

51.  žiada Komisiu a členské štáty, aby sa zamerali na vypracovanie nástrojov, ktoré umožnia lepšie začlenenie témy ochrany životného prostredia do rozvojovej spolupráce; konštatuje, že tento postup pomôže zabezpečiť, aby rozvojové činnosti neboli príčinou nedomyslených environmentálnych problémov, ale boli v súčinnosti s ochrannou činnosťou;

52.  konštatuje, že nedostatočné katastrálne režimy vo vyrábajúcich krajinách predstavujú významnú prekážku pre kontrolu rozširovania plantáží palmového oleja, a obmedzujú možnosti jednotlivých malých vlastníkov pri prístupe k úverom potrebným na zlepšenie udržateľnosti ich plantáží; konštatuje, že posilňovanie riadenia a lesníckych inštitúcií na miestnej a celoštátnej úrovni je predpokladom účinnej politiky v oblasti ochrany životného prostredia; vyzýva Komisiu, aby poskytla technickú a finančnú pomoc vyrábajúcim krajinám s cieľom posilniť ich katastrálne režimy a zlepšiť environmentálnu udržateľnosť plantáží palmy olejnej; poukazuje na to, že mapovanie v producentských krajinách, okrem iného prostredníctvom využívania satelitných a geopriestorových technológií, je jediný spôsob, ako monitorovať koncesie na výrobu palmového oleja a zaviesť cielené stratégie pre zalesňovanie, opätovné zalesňovanie a vytváranie ekologických koridorov; vyzýva Komisiu, aby podporovala vyrábajúce krajiny pri zavádzaní programov predchádzania požiarom;

53.  podporuje nedávne moratórium indonézskej vlády na rašeliniská, ktoré by malo zabrániť tomu, aby sa plantáže rozširovali na zalesnené rašeliniská; podporuje vytvorenie agentúry pre obnovu rašelinísk na účely obnovenia 2 miliónov hektárov rašelinísk zasiahnutých požiarmi;

54.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ako súčasť dialógu s týmito krajinami podporili potrebu zmrazenia rozširovania územia na pestovanie palmového oleja vrátane zavedenia moratória na nové koncesie s cieľom chrániť zostávajúce dažďové lesy;

55.  vyjadruje veľké znepokojenie nad tým, že transakcie s pôdou môžu porušovať zásadu slobodného, predchádzajúceho a informovaného súhlasu miestnych spoločenstiev stanovenú v dohovore MOP č. 169; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zabezpečili, že investori pochádzajúci z EÚ v plnej miere dodržiavajú medzinárodné normy zodpovedného a udržateľného investovania do poľnohospodárstva, najmä usmernenia Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO)-OECD pre zodpovedné poľnohospodárske dodávateľské reťazce, dobrovoľné usmernenia FAO o pozemkovom vlastníctve, usmerňujúce zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a usmernenia OECD pre nadnárodné spoločnosti; zdôrazňuje potrebu prijať kroky na zabezpečenie prístupu k náprave pre obete porušovania práv podnikmi;

56.  vyzýva preto príslušné orgány v krajinách pôvodu, aby rešpektovali ľudské práva vrátane pozemkových práv obyvateľov lesov, a aby posilňovali environmentálne, zdravotne a sociálne záväzky, zohľadňujúc dobrovoľné usmernenia FAO týkajúce sa držby pôdy(17);

57.  naliehavo vyzýva EÚ, aby podporovala mikropodniky, malé a rodinné miestne vidiecke podniky a presadzovala národnú a miestnu právnu registráciu vlastníctva alebo držby pôdy;

58.  zdôrazňuje nízku mieru odlesňovania pôdy, s ktorou hospodári pôvodné obyvateľstvo so zabezpečeným zvykovým systémom držby a hospodárenia so zdrojmi, čo má vysoký potenciál z hľadiska nákladovo efektívneho znižovania emisií a zabezpečenia celosvetových ekosystémových služieb; vyzýva na využitie medzinárodných fondov v oblasti zmeny klímy a rozvoja na zabezpečenie pôdy pôvodného obyvateľstva a komunít a na podporu pôvodného obyvateľstva a komunít, ktoré investujú do ochrany svojej pôdy;

59.  pripomína, že živobytie chudobných vidieckych žien je obzvlášť závislé od lesných zdrojov; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa rodové hľadisko začlenilo do vnútroštátnych lesohospodárskych politík a inštitúcií tak, aby sa podporoval napríklad rovnaký prístup žien k vlastníctvu pôdy a iných zdrojov;

60.  pripomína Komisii jej oznámenie s názvom Riešenie výziev súvisiacich s odlesňovaním a zhoršovaním kvality lesa pri zvládaní zmeny klímy a straty biodiverzity (COM(2008)0645), v ktorom zdôrazňuje celostný prístup k tropickému odlesňovaniu pri zohľadnení všetkých faktorov odlesňovania vrátane výroby palmového oleja; pripomína Komisii jej cieľ, ktorý si stanovila pri rokovaniach COP21, a to zastaviť úbytok celosvetového lesného porastu najneskôr do roku 2030 a znížiť hrubý úbytok tropických lesov najmenej o 50 % do roku 2020 v porovnaní so súčasnými úrovňami;

61.  vyzýva Komisiu, aby predložila akčný plán EÚ o odlesňovaní a znehodnocovaní lesov, ktorý by zahŕňal konkrétne regulačné opatrenia, ktoré zaručia, že nijaké dodávateľské reťazce a finančné transakcie spojené s EÚ nebudú spôsobovať odlesňovanie a zhoršovanie kvality lesov, v súlade so 7. environmentálnym akčným programom, ako aj akčný plán EÚ týkajúci sa palmového oleja; vyzýva Komisiu, aby prijala jedinú jednotnú definíciu pojmu „bez odlesňovania“;

62.  naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby stanovili vymedzenie pojmu les, ktoré zahŕňa biologickú, sociálnu a kultúrnu rozmanitosť, s cieľom predchádzať zaberaniu pôdy a ničeniu tropických lesov pre potreby obrovských monokultúr palmy olejnej, keďže by to ohrozilo záväzky EÚ v oblasti zmeny klímy; zdôrazňuje potrebu uprednostňovať pôvodné druhy, a tým chrániť ekosystémy, biotopy a miestne komunity;

63.  vyzýva Komisiu, aby predložila akčný plán EÚ v oblasti zodpovednej podnikateľskej činnosti;

64.  trvá na tom, že rozvojové finančné inštitúcie by mali zabezpečiť záväznosť svojich politík týkajúcich sa sociálnych a environmentálnych záruk a ich plný súlad s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv; požaduje väčšiu transparentnosť financovania zo strany súkromných finančných inštitúcií a verejných finančných subjektov;

65.  vyzýva členské štáty, aby zaviedli povinné požiadavky, ktoré uprednostnia udržateľný palmový olej vo všetkých vnútroštátnych postupoch zadávania verejných zákaziek;

66.  so znepokojením konštatuje, že komerčné poľnohospodárstvo je aj naďalej dôležitou hybnou silou globálneho odlesňovania, a že približne polovica všetkého odlesňovania tropických oblastí od roku 2000 bola dôsledkom nezákonnej premeny lesov na komerčné poľnohospodárstvo, čo môže priniesť aj riziko konfliktu; vyzýva na lepšiu koordináciu politík v oblasti lesníctva, komerčného poľnohospodárstva, využívania pôdy a rozvoja vidieka, aby sa dosiahli ciele udržateľného rozvoja a záväzky v oblasti zmeny klímy; zdôrazňuje potrebu súdržnosti politík v záujme rozvoja (PCD) aj v tejto oblasti vrátane politiky EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov;

67.  upozorňuje na problémy, ktoré vznikajú v súvislosti s procesmi koncentrácie pôdy a zmenami využívania pôdy pri zakladaní monokultúr, ako sú plantáže palmy olejnej;

68.  vyzýva Komisiu, aby podporovala ďalší výskum účinkov zmeny vo využívaní pôdy vrátane odlesňovania a výroby bioenergie na emisie skleníkových plynov;

69.  vyzýva Komisiu, aby dala príklad ostatným krajinám stanovením pravidiel započítavania emisií skleníkových plynov z obhospodarovaných mokradí a zmien vo využívaní pôdy mokradí v právnych predpisoch EÚ;

70.  berie na vedomie účinky veľkých monokultúr palmy olejnej, ktoré zvyšujú výskyt škodcov, znečisťovanie vody z agrochemikálií a eróziu pôdy, čo má vplyv na záchyt uhlíka a ekológiu celého regiónu a bráni migrácii živočíšnych druhov;

71.  konštatuje, že najnovší výskum preukazuje, že agrolesnícke polykultúrne pestovanie uplatňované na plantážach paliem olejných môže ponúknuť kombinované výhody z hľadiska biodiverzity, produktivity a pozitívnych sociálnych vplyvov;

72.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila súdržnosť a posilnila synergie medzi spoločnou poľnohospodárskou politikou a inými politikami EÚ, a zabezpečila, že budú vykonávané spôsobom, ktorý je v súlade s programami zameranými na boj proti odlesňovaniu v rozvojových krajinách, ako sú REDD; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že reforma SPP nebude priamo či nepriamo viesť k ďalšiemu odlesňovaniu a bude podporovať cieľ, ktorým je zastavenie globálneho odlesňovania; žiada Komisiu a členské štáty, aby tiež zabezpečili, aby sa environmentálne problémy súvisiace s odlesňovaním spôsobeným palmovým olejom riešili v kontexte cieľov stanovených stratégií Európskej únie v oblasti biodiverzity do roku 2020, ktorá by mala byť neoddeliteľnou súčasťou vonkajšej činnosti Únie v tejto oblasti;

73.  žiada Komisiu, aby poskytla podporu organizáciám zameraným na ochranu všetkých živočíšnych druhov in situ, ako aj ex situ, ktoré zasiahla strata prirodzených biotopov v dôsledku odlesňovania kvôli palmovému oleju;

74.  požaduje intenzívnejší výskum v oblasti udržateľných krmív na úrovni EÚ pre európske poľnohospodárstvo v záujme vývoja alternatív k výrobkom z palmového oleja;

75.  konštatuje, že 70 % biopaliva spotrebovaného v EÚ je dopestovaných/vyrobených v EÚ a 23 % biopaliva dovezeného do EÚ tvorí palmový olej, najmä z Indonézie, a ďalších 6 % predstavuje sója(18);

76.  konštatuje nepriame účinky dopytu po biopalive v EÚ súvisiace s likvidáciou dažďových lesov;

77.  konštatuje, že ak sa berie do úvahy nepriama zmena využívania pôdy (ďalej len „ILUC”), biopalivá z plodín môžu v niektorých prípadoch dokonca viesť k čistému zvýšeniu emisií skleníkových plynov, napríklad k páleniu biotopov s vysokým obsahom uhlíka, ako sú tropické lesy a rašeliniská; je znepokojený tým, že Komisia do svojho hodnotenia dobrovoľných systémov nezahrnula vplyv ILUC;

78.  vyzýva inštitúcie EÚ, aby do reformy smernice o obnoviteľných zdrojoch energie zahrnuli v rámci dobrovoľnej časti konkrétne overovacie postupy, pokiaľ ide o konflikty týkajúce sa držby pôdy, nútenej/detskej práce, zlých pracovných podmienok pre poľnohospodárov a nebezpečenstiev pre zdravie a bezpečnosť; takisto vyzýva EÚ, aby vzala do úvahy vplyv nepriamej zmeny využívania pôdy a zahrnula požiadavky v oblasti sociálnej zodpovednosti do reformy smernice o obnoviteľných zdrojoch energie;

79.  požaduje, aby sa politika EÚ v oblasti biopalív začlenila do účinných kritérií udržateľnosti na ochranu pôdy s vysokou hodnotou pre biodiverzitu, s vysokým obsahom uhlíka, a rašelinísk, a do tých kritérií, ktoré obsahujú sociálne prvky;

80.  berie na vedomie najnovšiu správu(19) Európskeho dvora audítorov, v ktorej sa analyzujú súčasné systémy certifikácie pre biopalivá a ktorá zistila, že týmto systémom chýbajú dôležité aspekty udržateľnosti, napríklad nezohľadňujú nepriamy vplyv dopytu, chýba im overenie a nemôžu zaručiť, že certifikované biopalivá nespôsobujú odlesňovanie a súvisiace negatívne hospodárske dôsledky; je si vedomý obáv o transparentnosť pri posudzovaní systémov certifikácie; vyzýva Komisiu, aby zlepšila transparentnosť systémov udržateľnosti vrátane vypracovania vhodného zoznamu aspektov, ktoré by sa mali preskúmať, ako napríklad výročné správy a možnosť požiadať o audity vykonávané nezávislými tretími stranami; vyzýva Komisiu, aby posilnila svoje právomoci, pokiaľ ide o overovanie a monitorovanie systémov, správ a činností;

81.  požaduje vykonávanie príslušných odporúčaní Súdneho dvora, ako sa na nich dohodla Komisia;

82.  so znepokojením konštatuje, že 46 % z celkového objemu palmového oleja dovezeného do EÚ sa používa na výrobu biopalív, a že to vyžaduje využitie asi milióna hektárov tropickej pôdy; vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia s cieľom postupne vyradiť používanie rastlinných olejov, ktoré sú hnacou silou odlesňovania, vrátane palmového oleja, ako zložky biopalív, pokiaľ možno do roku 2020;

83.  konštatuje, že jednoduchý zákaz (alebo postupné vyradenie) používania palmového oleja môže viesť k jeho nahradeniu inými tropickými rastlinnými olejmi na výrobu biopalív, ktoré by boli pravdepodobne pestované v rovnakých ekologicky citlivých oblastiach a ktoré by mohli mať oveľa väčší vplyv na biodiverzitu, využívanie pôdy a emisie skleníkových plynov než samotný palmový olej; odporúča nájsť a podporovať udržateľnejšie alternatívy využívania biopalív, ako sú v tuzemsku pestované európske oleje z repky a zo slnečnicových semien;

84.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zároveň podporili rozvoj biopalív druhej a tretej generácie s cieľom znížiť riziko nepriamej zmeny využívania pôdy v Únii a stimulovať prechod na pokročilé biopalivá v Únii v súlade so smernicou (EÚ) 2015/1513 a v súlade s ambíciami Únie v oblasti obehového hospodárstva, efektívneho využívania zdrojov, ako aj mobility s nízkymi emisiami;

o
o   o

85.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf
(2) Oznámenie Komisie s názvom Naše životné poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 (COM(2011)0244).
(3) Prijaté texty, P8_TA(2016)0034.
(4) Zdroj: Forest Trends: Consumer Goods and Deforestation: An Analysis of the Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber Plantations (Spotrebný tovar a odlesňovanie: Analýza rozsahu a charakteru nezákonnosti premeny lesa na poľnohospodársku pôdu a plantáže drevín) (http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4718.pdf).
(5) Zdroj: World Resources Institute (Svetový inštitút pre zdroje) (http://www.wri.org/blog/2015/10/indonesia%E2%80%99s-fire-outbreaks-producing-more-daily-emissions-entire-us-economy).
(6) http://www.fao.org/docrep/016/ap106e/ap106e.pdf (FAO, Svetové poľnohospodárstvo s výhľadom na obdobie rokov 2030/2050: revízia z roku 2012).
(7) http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/agriculture/palm_oil/ (WWF).
(8) Zdroj: Správa Globiom (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Final%20Report_GLOBIOM_publication.pdf).
(9) Napríklad: Amnesty International - The Great Palm Oil Scandal (https://www.amnesty.org/en/documents/asa21/5243/2016/en/) a Rainforest Action Network - The Human Cost of Conflict Palm Oil (https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/rainforestactionnetwork/pages/15889/attachments/original/1467043668/The_Human_Cost_of_Conflict_Palm_Oil_RAN.pdf?1467043668).
(10) Vplyv spotreby EÚ na odlesňovanie: Komplexná analýza vplyvu spotreby EÚ na odlesňovanie, 2013, Európska komisia, http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/1.%20Report%20analysis%20of%20impact.pdf (s. 56).
(11) Zdroj: FERN: Ukradnutý tovar: Účasť EÚ na nezákonnom odlesňovaní tropických oblastí (Stolen Goods: The EU’s complicity in illegal tropical deforestation) (http://www.fern.org/sites/fern.org/files/Stolen%20Goods_EN_0.pdf).
(12) Závery Fóra OSN o lesoch.
(13) Dohovor OSN o biologickej diverzite, ciele z Aiči: https://www.cbd.int/sp/targets/.
(14) Ciele udržateľného rozvoja, článok 15.2, cieľ zastaviť odlesňovaniehttps://sustainabledevelopment.un.org/sdg15.
(15) Samit OSN o klíme 2014.
(16) http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2015/09/2016-NYDF-Goal-2-Assessment-Report.pdf.
(17) Dobrovoľné usmernenia FAO pre zodpovednú správu držby pôdy, rybného hospodárstva a lesov v kontexte národnej potravinovej bezpečnosti, Rím 2012 (UN FAO’s Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security), http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf.
(18) Eurostat – Ponuka, transformácie a spotreba energie z obnoviteľných zdrojov; ročné údaje (nrg_107), Štúdia Globiom Vplyv zmeny využívania pôdy na pestovanie biopalív spotrebovaných v EÚ (The land use change impact of biofuels consumed in the EU), 2015, a http://www.fediol.be/.
(19) Zdroj: Európsky dvor audítorov: Certifikácia biopalív: nedostatky v uznávaní a dohľade nad systémom (http://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=7171).


Ženy a ich úlohy vo vidieckych oblastiach
PDF 452kWORD 53k
Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. apríla 2017 o ženách a ich úlohách vo vidieckych oblastiach (2016/2204(INI))
P8_TA(2017)0099A8-0058/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 2 a 3 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ) a článok 157 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na Protokol č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii,

–  so zreteľom na Protokol č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

–  so zreteľom na články 21 a 23 Charty základných práv Európskej únie,

–  so zreteľom na Pekinskú akčnú platformu,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, prijatý v roku 1979,

–  so zreteľom na smernicu Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením(1),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania(2),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006(4),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005(5),

–  so zreteľom na článok 7 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 o Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2008 o situácii žien vo vidieckych oblastiach Európskej únie(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 5. apríla 2011 o úlohe žien v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júla 2015 o iniciatíve na podporu zelených pracovných miest: využitie potenciálu ekologického hospodárstva vytvárať pracovné miesta(8),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 8. septembra 2015 o rodinných podnikoch v Európe(9),

–  so zreteľom na odporúčania vydané 17. októbra 2016 Výborom OSN pre svetovú potravinovú bezpečnosť o živočíšnej výrobe a svetovej potravinovej bezpečnosti, najmä tie, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. októbra 2016 o otázke, ako môže SPP zlepšiť tvorbu pracovných miest vo vidieckych oblastiach(10),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na spoločné rokovania Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť podľa článku 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0058/2017),

Multifunkčnosť úloh žien vo vidieckych oblastiach

A.  keďže sociálna a hospodárska situácia a životné podmienky sa v uplynulých desaťročiach podstatne zmenili a medzi členskými štátmi aj v rámci jednotlivých štátov sa dosť výrazne líšia;

B.  keďže ženy výrazne prispievajú k vidieckemu hospodárstvu a keďže diverzifikačné opatrenia a koncepcia multifunkčnosti ako nevyhnutný základ stratégií udržateľného rozvoja, ktorý sa však ešte vo všetkých oblastiach plne nevyužíva, prinášajú ženám nové príležitosti pomocou inovácii a vytvárania nových konceptov, ktoré môžu vniesť novú dynamiku do poľnohospodárstva;

C.  keďže rozvoj doplnkových činností v poľnohospodárskych podnikoch alebo mimo nich, ktoré idú nad rámec poľnohospodárskej výroby, presadzujú veľmi často práve ženy, a tak umožňujú vytvorenie skutočnej pridanej hodnoty aktivít vo vidieckych oblastiach;

D.  keďže ženy žijúce vo vidieckych oblastiach nie sú homogénnou skupinou, pretože ich postavenie, povolanie, prínos pre spoločnosť a v konečnom dôsledku aj ich potreby a záujmy sa medzi členským štátmi aj v rámci nich významne líšia;

E.  keďže ženy sa aktívne zapájajú do poľnohospodárskych činností, podnikania a cestovného ruchu a zohrávajú dôležitú úlohu pri uchovávaní kultúrnych tradícií vo vidieckych oblastiach, ktoré môžu prispieť budovaniu a/alebo posilňovaniu regionálnej identity;

F.  keďže rovnosť medzi ženami a mužmi je základnou zásadou Európskej únie a jej členských štátov a jej presadzovanie je jedným z jej hlavných cieľov; keďže rodová rovnosť je základnou hodnotou EÚ uznanou v zmluvách a v Charte základných práv a EÚ prevzala osobitnú úlohu, ktorou je začlenenie tejto hodnoty do všetkých jej činností; keďže uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti je dôležitým nástrojom pri začleňovaní tejto zásady do politík, opatrení a akcií EÚ v záujme presadzovania rovnosti medzi ženami a mužmi a boja proti diskriminácii s cieľom zvýšiť aktívne zapojenie žien do pracovného trhu a hospodárskych a sociálnych činností; keďže tento nástroj je uplatniteľný aj na štrukturálne a investičné fondy EÚ vrátane EPFRV;

G.  keďže rodinné poľnohospodárstvo je najbežnejším operačným modelom poľnohospodárstva v EÚ28, keď 76,5 % práce vykonáva majiteľ alebo členovia jeho rodiny(11), a preto by sa malo podporovať; keďže rodinné poľnohospodárstvo podporuje solidaritu medzi generáciami a sociálnu a environmentálnu zodpovednosť, a tým prispieva k udržateľnému rozvoju vidieckych oblastí;

H.  keďže v kontexte rastúcej urbanizácie je nevyhnutné udržať aktívne, dynamické a prosperujúce obyvateľstvo vo vidieckych oblastiach s osobitným dôrazom na oblasti s prírodnými prekážkami, pretože od neho závisí ochrana životného prostredia a krajiny;

I.  keďže starnutie obyvateľstva spolu s úpadkom poľnohospodárskej činnosti a hospodárskym úpadkom vidieckych oblastí EÚ patrí medzi hlavné príčiny vyľudňovania a odchodu žien z vidieckych oblastí, čo má nepriaznivý vplyv nielen na trh práce, ale aj na sociálnu infraštruktúru; keďže túto situáciu možno zastaviť iba v prípade, ak európske inštitúcie a vlády prijmú všetky kroky potrebné na zabezpečenie lepšieho uznania práce a práv žien a poskytnú vidieckym oblastiam potrebné služby, ktoré im umožnia zosúladiť pracovný a rodinný život;

J.  keďže vidiecky cestovný ruch zahŕňajúci poskytovanie tovaru a služieb na vidieku prostredníctvom rodinných a družstevných podnikov je nízkorizikovým odvetvím, vytvára zamestnanosť, umožňuje spájať osobný a rodinný život s prácou a podnecuje vidiecke obyvateľstvo, najmä ženy, aby zotrvalo na vidieku;

K.  keďže hospodárska kríza sa dotkla Európskej únie a má závažný dosah na mnohé vidiecke oblasti a regióny; keďže dôsledky krízy sú stále badateľné, pričom mladí ľudia z vidieckych oblastí čelia výraznej miere nezamestnanosti, chudoby a vyľudňovania vidieka, ktorá sa týka najmä žien; keďže ženy priamo pociťujú dosah krízy pri vedení svojich poľnohospodárskych podnikov a domácností;

L.  keďže táto situácia predstavuje vážny problém pre spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), ktorou by sa mal zabezpečiť rozvoj vidieckych oblastí a zároveň posilniť ich potenciál;

M.  keďže treba zachovať udržateľné a dynamické poľnohospodárstvo ako hlavný hospodársky, environmentálny a sociálny základ vidieckych oblastí, ktorý prispieva k rozvoju vidieka, udržateľnej výrobe potravín, biodiverzite a vytváraniu pracovných miest;

N.  keďže postavenie drobných a rodinných poľnohospodárskych podnikov ako primárnych výrobcov potravín sa musí zlepšiť a ich činnosti v oblasti poľnohospodárstva a chovu dobytka sa musia zachovať presadzovaním inovácií a poskytnutím primeraných finančných zdrojov a opatrení na úrovni EÚ; keďže v rokoch 2005 až 2010 skončilo činnosť 2,4 milióna poľnohospodárskych podnikov (poväčšine malých alebo rodinných podnikov), čo spôsobilo nárast nezamestnanosti vo vidieckych oblastiach;

O.  keďže presadzovanie diverzifikačných opatrení a rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov, ako aj podpora organizácií výrobcov, môžu prispieť k odolnosti tohto odvetvia, ktoré čelí výzvam nekalých obchodných praktík a rastúcej nestabilnosti trhov;

P.  keďže je dôležité podporovať a podnecovať účasť žien v poľnohospodársko-potravinárskom hodnotovom reťazci, pretože ich úloha sa sústredí najmä na výrobu a spracovanie;

Q.  keďže dostupnosť celoživotného vzdelávania, možnosť validácie zručností získaných v neformálnom prostredí, možnosť rekvalifikácie a získania zručností využiteľných na dynamicky sa vyvíjajúcom pracovnom trhu sú nevyhnutným predpokladom pre zvyšovanie zamestnanosti žien vo vidieckych oblastiach;

R.  keďže družstvá, vzájomné spoločnosti, sociálne podniky a iné alternatívne modely podnikania majú obrovský potenciál na stimulovanie udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rastu a posilnenie hospodárskeho postavenia žien vo vidieckych oblastiach a v poľnohospodárskom odvetví;

S.  keďže začleňovanie žien a dievčat do vzdelávania a celoživotného vzdelávania, najmä v oblasti vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (STEM), ako aj podnikania, je nevyhnutné na dosiahnutie rodovej rovnosti v poľnohospodárskom a potravinárskom odvetví, ako aj v oblasti cestovného ruchu a ďalších odvetviach vo vidieckych oblastiach;

Výzvy pre ženy vo vidieckych oblastiach

T.  keďže ženy predstavujú o niečo menej ako 50 % celkovej populácie v produktívnom veku vo vidieckych oblastiach EÚ, ale len približne 45 % celkového ekonomicky činného obyvateľstva; keďže mnohé nie sú nikdy evidované ako nezamestnané, ani nefigurujú v štatistikách nezamestnanosti, pričom neexistujú jasné údaje o účasti žien v poľnohospodárstve, či už ako vlastníčok poľnohospodárskych podnikov alebo ako zamestnankýň;

U.  keďže v prevažne vidieckych oblastiach EÚ bolo v roku 2009 zamestnaných len 61 % žien vo veku 20 až 64 rokov(12); keďže v mnohých členských štátoch majú ženy vo vidieckych oblastiach obmedzený prístup k zamestnaniu a ich vyhliadky na prácu v poľnohospodárstve sú pomerne slabé, ale napriek tomu zohrávajú dôležitú úlohu v rozvoji vidieka a v spoločenskej štruktúre vidieckych oblastí tým, že zabezpečujú príjem pre domácnosti alebo zlepšujú životné podmienky;

V.  keďže podiel žien na celkovom pracovnom čase v poľnohospodárstve bol v roku 2014 približne 35 %, pričom ženy odpracovali 53,8 % práce na čiastočný úväzok a 30,8 % práce na plný úväzok, čím významnou mierou prispeli k poľnohospodárskej výrobe; keďže práca, ktorú v poľnohospodárskych podnikoch vykonávajú manželky a ďalšie rodinné príslušníčky, je veľmi často nenahraditeľná a naozaj predstavuje tzv. „neviditeľnú prácu“, pretože neexistuje profesijné postavenie, ktoré by umožňovalo uznanie takejto práce a evidenciu týchto žien v rámci služieb sociálneho zabezpečenia, čím by sa predišlo tomu, aby eventuálne prišli napríklad o nároky na pracovné voľno zo zdravotných dôvodov a na materskú dovolenku, a zabezpečila sa ich finančná nezávislosť;

W.  keďže v niektorých členských štátoch, napríklad vo Francúzsku, existujú rôzne právne režimy pre manželky, ktoré pravidelne pracujú na farme (spolupracovníčka, zamestnankyňa alebo vedúca farmy), čo umožňuje rozšíriť na ne primeranú sociálnu ochranu a poistiť ich proti nepriaznivým udalostiam v ich osobnom živote a v práci;

X.  keďže v priemere iba 30 % poľnohospodárskych podnikov v EÚ riadia ženy; keďže v poľnohospodárstve pracuje značný počet pracovníčok, pričom väčšina žien je klasifikovaná ako manželka vlastníka, t. j. 80,1 % všetkých manželiek v roku 2007(13);

Y.  keďže majiteľ poľnohospodárskeho podniku je osobou, ktorej meno sa uvádza na bankových dokumentoch alebo v súvislosti s subvenciami či nadobudnutými právami, a zároveň je osobou, ktorá zastupuje poľnohospodársky podnik v združeniach a skupinách, keďže nebyť vlastníkom poľnohospodárskeho podniku znamená nemať žiadne práva vyplývajúce z postavenia vlastníka (práva na jednotnú platbu, prémie na dojčiace kravy, práva na výsadbu viniča, príjem atď.), čím sa poľnohospodárky dostávajú do zraniteľnej a nevýhodnej situácie;

Z.  keďže nato, aby ženy pracujúce v poľnohospodárstve mohli využívať schémy pozitívnej pomoci, treba ich uznať ako majiteľky alebo spolumajiteľky; keďže Európska únia by mala presadzovať postavenie žien ako vlastníčok či spoluvlastníčok poľnohospodárskych podnikov, čo by malo pozitívny účinok na ich situáciu na pracovnom trhu, sociálne nároky a ekonomickú nezávislosť, čím by sa zaručilo ich väčšie zviditeľnenie (a uznanie ich prínosu pre hospodárstvo a príjmy) vo vidieckych oblastiach a lepší prístup k pôde;

AA.  keďže ženy vo vidieckych oblastiach musia byť viditeľnejšie v európskych, národných a regionálnych štatistikách, aby sa uznala ich situácia a úloha, ktorú zohrávajú;

AB.  keďže lepší prístup mladých ľudí a žien k pôde by zlepšil generačnú výmenu v poľnohospodárstve a podporil hospodársky rast a sociálne blaho;

AC.  keďže poskytovanie kvalitných a cenovo dostupných verejných a súkromných služieb vrátane starostlivosti o deti, staršie osoby a iné závislé osoby vrátane osôb so zdravotným postihnutím je dôležité pre všetkých obyvateľov vidieckych oblastí; keďže tieto služby sú dôležité predovšetkým pre to, aby pomohli zosúladiť pracovný a súkromný život najmä ženám, pretože sa väčšmi zapájajú do starostlivosti o mladých, nezaopatrených a starších členov rodiny;

AD.  keďže ženy majú vo vidieckych oblastiach multifunkčnú úlohu, a preto by im takéto služby umožnili pracovať a ďalej si rozvíjať kariéru a zároveň by zabezpečili spravodlivé rozdelenie rodinných a opatrovateľských povinností;

AE.  keďže základom pre zlepšovanie kvality života vo vidieckych oblastiach je dostupnosť infraštruktúry, ako sú dopravné spojenia, prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému internetovému spojeniu vrátane mobilných dátových služieb a zásobovania energiou, ako aj sociálne, zdravotnícke a vzdelávacie služby;

AF.  keďže širokopásmové pokrytie na vidieku naďalej zaostáva za celoštátnym pokrytím celej EÚ28; keďže v roku 2015 malo 98,4 % vidieckych domácností pokrytie aspoň jednou širokopásmovou technológiou, ale len 27,8 % malo prístup k službám ďalšej generácie; keďže digitálna infraštruktúra, ktorá nie je plne rozvinutá vo všetkých vidieckych oblastiach EÚ, môže významne pomôcť pri prístupe k informáciám a možnostiam vzdelávania, zdieľaní informácií a výmene osvedčených postupov medzi ženami vo vidieckych oblastiach a môže predstavovať kľúčový prvok pri podpore potrebnej na udržanie ženskej populácie v týchto oblastiach;

AG.  keďže vzdelanie je základným nástrojom na posilnenie hodnôt rovnosti, ktorý by sa mal podporovať všade, nielen v rámci škôl, ale aj v odbornej príprave, a najmä v odbornej príprave zameranej na primárny sektor;

AH.  keďže výsledkom zlepšenia všeobecných podmienok vo vidieckych oblastiach bude lepšie postavenie žien v týchto oblastiach;

AI.  keďže značný prínos žien k miestnemu rozvoju a rozvoju vidieka sa dostatočne neodráža na ich účasti v príslušných rozhodovacích procesoch, vzhľadom na to, ženy vo vidieckych oblastiach sú často nedostatočne zastúpené v rozhodovacích orgánoch, ako sú poľnohospodárske družstvá, odborové zväzy a miestne samosprávy; keďže zvyšovanie zastúpenia žien v týchto orgánoch je veľmi dôležité;

AJ.  keďže na ženy vo vidieckych oblastiach majú negatívny vplyv aj rozdiely v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov, ktoré sa v niektorých štátoch rozširujú; keďže je preto potrebné venovať viac pozornosti vypracovaniu aktuálnej štatistiky o zamestnanosti žien vo vidieckych oblastiach a o ich pracovných a životných podmienkach;

AK.  keďže tematické podprogramy pre ženy vo vidieckych oblastiach zatiaľ neboli vytvorené a účasť žien na využívaní nástrojov dostupných v rámci programov rozvoja vidieka do roku 2014 bola poľutovaniahodne nízka; keďže zo 6,1 milióna účastníkov opatrení v oblasti odbornej prípravy bolo len 28 % žien; keďže len 19 % príjemcov fyzických investícií do modernizácie poľnohospodárskych podnikov a 33 % príjemcov diverzifikačných opatrení predstavovali ženy; keďže v dôsledku opatrení osi 3 (diverzifikácia hospodárstva vo vidieckych oblastiach) len 38 % vytvorených pracovných miest využili ženy;

1.  zdôrazňuje aktívnu úlohu, ktorú ženy zohrávajú vo vidieckych oblastiach, a uznáva prínos žien pre hospodárstvo v týchto oblastiach, do ktorého prispievajú ako podnikateľky, vedúce rodinných podnikov a zástankyne udržateľného rozvoja; zastáva názor, že zo sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho hľadiska je podnikanie žien významným pilierom udržateľného rozvoja vidieckych oblastí, a preto by sa malo propagovať, povzbudzovať a podporovať v rámci stratégií rozvoja vidieka, najmä prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy, presadzovania vlastníctva žien, sietí podnikateliek, prístupu k investíciám a úverom, podpory ich zastúpenia v riadiacich orgánoch a prostredníctvom vytvárania príležitostí potrebných na podporu mladých, samostatne zárobkovo činných žien, ktoré pracujú na čiastočný úväzok a často sú slabo platené;

2.  vyzýva Komisiu, aby spolu s členskými štátmi podporovala úspešné zosúladenie pracovného a súkromného života, stimuláciu nových pracovných príležitostí a lepšiu kvalitu života vo vidieckych oblastiach, ako aj povzbudila ženy k realizácii ich projektov;

3.  víta podporu ženám vo vidieckych oblastiach formou iniciatív zameraných na ich spoločenské ocenenie alebo vytváranie sietí; zdôrazňuje najmä základnú úlohu žien ako členov drobných alebo rodinných poľnohospodárskych podnikov, ktoré predstavujú hlavné sociálno-ekonomické bunky vidieckych oblastí zabezpečujúce produkciu potravín, ochranu tradičných znalostí a zručností, regionálnu identitu a ochranu životného prostredia; zastáva názor, že ženy v poľnohospodárstve zohrávajú významnú úlohu pri zabezpečovaní ďalšej existencie drobných a rodinných podnikov s vyhliadkami do budúcnosti;

4.  zastáva názor, že vzhľadom na rôzne úlohy, povolania a situácie žien vo vidieckych oblastiach si zlepšenie ich vyhliadok na zamestnanie vyžaduje pomoc a podporu prispôsobenú ich potrebám a záujmom;

5.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa zaviazali podporovať, povzbudzovať a uľahčovať prístup žien vo vidieckych oblastiach na trh práce ako prioritu vo svojich budúcich politikách rozvoja vidieka a aby v tejto súvislosti stanovili ciele týkajúce sa trvalého plateného zamestnania; vyzýva tiež členské štáty, aby do svojich programov rozvoja vidieka zahrnuli stratégie zamerané konkrétne na príspevok žien k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020;

6.  konštatuje, že účasť žien na trhu práce vo vidieckych oblastiach zahŕňa širokú škálu pracovných miest, ktorá presahuje konvenčné poľnohospodárstvo, a v tejto súvislosti zdôrazňuje, že ženy vo vidieckych oblastiach môžu iniciovať zmeny, pokiaľ ide o prechod k udržateľnému a ekologickému poľnohospodárstvu, a môžu hrať dôležitú úlohu pri vytváraní ekologických pracovných miest;

7.  vyzýva členské štáty, aby cielenejšie využívali Európsky nástroj mikrofinancovania Progress a zvyšovali o ňom povedomie, aby využívali opatrenia v rámci EPFRV v prospech zamestnanosti žien, aby podporovali a posilňovali rôzne spôsoby organizácie práce pre ženy, berúc do úvahy osobitné podmienky vo vidieckych oblastiach, aby poskytli rozličné druhy stimulov na podporu udržateľnosti a rozvoja začínajúcich podnikov a MSP a aby zaviedli iniciatívy s cieľom vytvárať nové a udržiavať existujúce pracovné miesta v poľnohospodárstve a zatraktívniť ich pre mladé ženy;

8.  nabáda členské štáty, aby pravidelne sledovali situáciu žien vo vidieckych oblastiach a aby čo najviac využívali osobitné nástroje a existujúce opatrenia v rámci SPP s cieľom zvýšiť účasť žien ako príjemcov, a tak zlepšiť ich situáciu;

9.  odporúča Komisii, aby pri reforme SPP v budúcnosti zachovala a zlepšila tematické podprogramy pre ženy vo vidieckych oblastiach, zakladajúc tieto programy okrem iného na uvádzaní výrobkov na trh a priamom predaji a propagácii výrobkov na miestnej alebo regionálnej úrovni, keďže môžu zohrať úlohu pri vytváraní pracovných príležitostí pre ženy vo vidieckych oblastiach;

10.  zdôrazňuje, že rovnosť žien a mužov je kľúčovým cieľom EÚ a jej členských štátov; žiada Komisiu a Radu, aby zabezpečili, že rodová rovnosť bude začlenená do všetkých programov, opatrení a iniciatív EÚ, a požaduje uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v rámci SPP a politík súdržnosti vidieka; navrhuje nové cielené opatrenia zamerané na podnecovanie účasti žien na trhu práce prostredníctvom EPFRV;

11.  dúfa, že lepšie pochopenie situácie žien vo vidieckych oblastiach umožní v strednodobom horizonte vypracovať európsku chartu žien v poľnohospodárstve, ktorá vymedzí tento pojem a určí priame a nepriame formy diskriminácie žien vo vidieckych oblastiach a opatrenia pozitívnej diskriminácie na ich odstránenie;

12.  vyzýva členské štáty, aby vzhľadom na podmienky týkajúce sa rovnosti žien a mužov, ktorá je povinnosťou a základným cieľom EÚ a jej členských štátov, a nediskriminácie dosahovali lepšie synergie pri využívaní nástrojov v rámci EPFRV, Leader+, Horizontu 2020 a Európskeho sociálneho fondu s cieľom vytvárať lepšie životné a pracovné podmienky vo vidieckych oblastiach, aby by uplatňovali konkrétne prispôsobené politiky zamerané na sociálne a hospodárske začleňovanie a posilnenie postavenia žien a dievčat, najmä zo zraniteľných a marginalizovaných skupín, a aby zvýšili informovanosť o všetkých možnostiach, ktoré sa im vo vidieckych oblastiach ponúkajú podľa existujúcich právnych predpisov;

13.  zdôrazňuje význam vytvorenia osobitných opatrení na podporu vzdelávania a zamestnanosti a ochranu práv najzraniteľnejších skupín žien so špecifickými potrebami, ako sú ženy so zdravotným postihnutím, migrantky vrátane sezónnych migrantiek, utečenky a príslušníčky menšín, obete rodovo podmieneného násilia, ženy s malou alebo žiadnou odbornou prípravou a slobodné matky atď.;

14.  zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú ženy vo všeobecnosti, pokiaľ ide o prácu na vedení účtovníctva v rodinných poľnohospodárskych podnikoch, a v tejto súvislosti upozorňuje na nedostatočnú podporu vo forme poradenstva v prípade, ak má poľnohospodársky podnik finančné ťažkosti;

15.  vyzýva preto členské štáty, aby zabezpečili, že účasť žien na riadení podnikov bude plne uznávaná, a zároveň podporovali a uľahčovali ich prístup k vlastníctvu alebo spoluvlastníctvu poľnohospodárskych podnikov;

16.  vyzýva členské štáty na podporu informačných opatrení a opatrení technickej pomoci a na výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o zavedenie profesijného štatútu pre manželky pomáhajúce v poľnohospodárstve, čo im umožní požívať individuálne práva, najmä materskú dovolenku, sociálne poistenie proti pracovným úrazom, prístup k odbornej príprave a dôchodkové práva;

17.  vyzýva európske inštitúcie, aby uľahčili ustanovenia SPP na vyváženejšie rozdelenie pomoci, a tak zaistili podporu malých poľnohospodárskych podnikov;

18.  zdôrazňuje význam podpory účasti žien na rozhodovacích procesoch vo vidieckych oblastiach prostredníctvom školiacich aktivít určených na podporu ich zastúpenia v oblastiach a odvetviach, v ktorých sú nedostatočne zastúpené, a kampaní na zvyšovanie povedomia o význame aktívneho zapojenia žien v družstvách, a to ako partnerov a na riadiacich pozíciách;

19.  vyzýva členské štáty, aby presadzovali rovnosť medzi ženami a mužmi v rôznych riadiacich a zastupiteľských orgánoch s cieľom podporiť rovnakú účasť a právomoci a výraznejšie zastúpenie žien v pracovných skupinách pre rozvoj vidieka a monitorovacích výboroch a vo všetkých druhoch poľnohospodárskych organizácií, združení a verejných inštitúcií, aby tak rozhodovací proces odrážal názory žien aj mužov, a aby podporili ich účasť v miestnych akčných skupinách a rozvoj miestnych partnerstiev v rámci programu Leader;

20.  vyzýva na podporu organizácií žien a poľnohospodárov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri povzbudzovaní a podnecovaní nových programov rozvoja a diverzifikácie;

21.  vyzýva členské štáty, aby v plnom rozsahu vykonávali existujúce legislatívne akty týkajúce sa rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi, a to aj v otázkach sociálneho zabezpečenia a materskej a rodičovskej dovolenky; nabáda ich, aby zlepšili právne predpisy týkajúce sa rovnosti žien a mužov na trhu práce a aby zaistili sociálne zabezpečenie pre mužov aj ženy, ktorí pracujú vo vidieckych oblastiach;

22.  vyzýva Komisiu, aby monitorovala transpozíciu existujúcich legislatívnych aktov s cieľom riešiť výzvy a diskrimináciu, ktorým čelia ženy, ktoré žijú a pracujú vo vidieckych oblastiach;

23.  zdôrazňuje potrebu účinných opatrení, ktoré treba prijať na európskej a vnútroštátnej úrovni na zníženie existujúcich rozdielov v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov; vyzýva Komisiu, aby spolu s členskými štátmi a príslušnými regionálnymi orgánmi zvážila viacrozmerný charakter rozdielu v dôchodkoch žien a mužov pri navrhovaní konkrétnych politických opatrení v rámci stratégie EÚ pre rozvoj vidieka, keďže rôzne faktory vrátane rozdielov v zamestnanosti a odmeňovaní, prerušenia kariéry, práce na čiastočný úväzok, neformálnej práce pomáhajúcich manželiek, štruktúry dôchodkových systémov a nižších príspevkov môžu viesť k väčšiemu rozdielu v starobných dôchodkoch;

24.  okrem toho nabáda členské štáty, aby zaručili poskytovanie primeraného dôchodku vrátane vnútroštátneho starobného dôchodku, predovšetkým s cieľom pomôcť ženám vo vidieckych oblastiach udržať si hospodársku nezávislosť po dosiahnutí dôchodkového veku;

25.  zdôrazňuje, že politiky EÚ týkajúce sa životných podmienok žien vo vidieckych oblastiach musia tiež zohľadňovať životné a pracovné podmienky žien najímaných ako sezónne poľnohospodárske pracovníčky, najmä pokiaľ ide o potrebu poskytnúť im primeranú sociálnu ochranu, zdravotné poistenie a zdravotnú starostlivosť; zdôrazňuje potrebu priznať maximálnu hodnotu práci týchto žien;

26.  naliehavo žiada členské štáty, aby posilnili úlohu sociálnych partnerov a organizácií sociálnej starostlivosti spolupracujúcich s orgánmi pri monitorovaní dodržiavania pracovnoprávnych predpisov, opatrení na predchádzanie neprihlásenej práci a dodržiavania noriem sociálnej starostlivosti a bezpečnostných noriem, čím uľahčujú sociálnu a hospodársku integráciu pracovníčok ako celku vrátane migrujúcich a sezónnych pracovníčok a pracujúcich utečeniek;

27.  vyzýva Komisiu a vnútroštátne orgány, aby vyvinuli informačné databázy a siete na úrovni členských štátov s cieľom registrovať a zvyšovať informovanosť o hospodárskej a sociálnej situácii žien vo vidieckych oblastiach a ich prínose pre spoločnosť;

28.  vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby prehodnotili svoje štatistické plány tak, aby zahŕňali mechanizmy merania celkového príspevku žien k príjmom a k hospodárstvu vidieka, pričom ukazovatele by prípadne mohli rozčleniť podľa rodu, a aby optimalizovali použitie údajov o hospodárskej a sociálnej situácii žien vo vidieckych oblastiach a ich účasti na vykonávaných činnostiach s cieľom lepšie zamerať politické opatrenia;

29.  žiada o zlepšenie pravidelného monitorovania SPP, zberu údajov a ukazovateľov hodnotenia s cieľom identifikovať úlohy žien v poľnohospodárstve a ich účasť na tzv. neviditeľnej práci;

30.  zdôrazňuje, že treba venovať väčšiu pozornosť vypracúvaniu aktualizovanej štatistiky o vlastníctve pôdy ženami;

31.  vyzýva Komisiu, aby spolu s členskými štátmi a miestnymi a regionálnymi orgánmi zabezpečila nielen primerané informačné materiály o možnostiach podpory osobitne zameranej na ženy v poľnohospodárstve a ženy vo vidieckych oblastiach, ale aj plný prístup k vzdelávaniu a odbornej príprave v poľnohospodárstve a vo všetkých súvisiacich odvetviach vrátane postgraduálneho vzdelávania a špecializovaných kurzov pre podnikateľov a poľnohospodárov, čím by sa ženám ponúkli zručnosti na rozvoj podnikania, vedomosti a prístup k financovaniu a mikrofinancovaniu v záujme zakladania a upevňovania podnikateľských činností, a zároveň by sa im umožnilo zúčastňovať sa na širokom spektre vidieckych výrobných činností a posilniť ich konkurencieschopnosť v poľnohospodárstve a vidieckych oblastiach, a to aj v rámci vidieckeho cestovného ruchu prepojeného s odvetviami komerčného poľnohospodárstva;

32.  žiada o poskytovanie rozsiahleho poradenstva o profesijnej a podnikateľskej diverzifikácii a o prijatie krokov na posilnenie hospodárskeho postavenia žien, podporu družstiev, vzájomných spoločností, združení, sociálnych podnikov a alternatívnych obchodných modelov a zlepšenie ich podnikateľského zmýšľania a zručností;

33.  pripomína v tejto súvislosti, že nový program Komisie v oblasti zručností pre Európu predstavuje pre členské štáty príležitosť lepšie identifikovať a certifikovať zručnosti získané mimo formálneho vzdelávania a odbornej prípravy, a tak bojovať proti sociálnemu vylúčeniu a riziku chudoby;

34.  žiada, aby sa podnecovalo a uľahčovalo zapojenie žien s vyššou kvalifikáciou do poľnohospodárstva, chovu hospodárskych zvierat a lesného hospodárstva prostredníctvom programov školení na rozvoj činností spojených s poskytovaním poradenských služieb pre poľnohospodárske podniky a inováciami;

35.  odporúča postupné začleňovanie modulov o rovnosti do špecializovaných poľnohospodárskych programov odbornej prípravy a do vývoja pedagogického materiálu, podporu verejných kampaní za rovnosť vo vidieckych oblastiach a zdôrazňovanie významu rovnosti vo vidieckych školách;

36.  zdôrazňuje význam poradenstva a podpory žien, ktoré im umožnia vykonávať poľnohospodárske činnosti a plniť iné inovatívne funkcie vo vidieckych oblastiach;

37.  zdôrazňuje, že je dôležité presadzovať a podporovať organizácie vidieckych žien, a to aj povzbudzovaním činnosti sietí, centier, databáz a združení ako kľúčového sociálneho, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja, pretože vytvárajú siete a kanály pre informácie, odbornú prípravu a tvorbu pracovných miest, usilujú sa o zintenzívnenie výmeny osvedčených postupov na všetkých úrovniach a podporujú lepšiu informovanosť o sociálnej a hospodárskej situácii žien vo vidieckych oblastiach; povzbudzuje podniky, združenia, družstvá a organizácie zastupujúce ženy;

38.  vyzýva regionálne subjekty, aby využívajúc finančné prostriedky z druhého piliera uskutočňovali programy na zvyšovanie informovanosti s cieľom zdôrazniť rodovú neutralitu vo všetkých profesiách a prekonať pretrvávajúce veľmi tradičné rozdelenie úloh v poľnohospodárstve;

39.  vyzýva členské štáty, aby napomohli rovnocennému prístupu žien k pôde, zaistili ženám vlastnícke a dedičské práva a uľahčili im prístup k úverom s cieľom podnecovať ich k usadeniu sa vo vidieckych oblastiach a k tomu, aby prevzali svoju úlohu v odvetví poľnohospodárstva; okrem toho nabáda členské štáty, aby sa venovali problematike zaberania pôdy a koncentrácie pôdy na úrovni EÚ;

40.  víta nové modely poľnohospodárskych úverov, ktoré sa umožnili v rámci úzkej spolupráce medzi Komisiou a Európskou investičnou bankou, a odporúča, aby ich členské štáty používali v čo najširšom rozsahu;

41.  vyzýva členské štáty a orgány regionálnej a miestnej samosprávy, aby poskytli cenovo dostupné, kvalitné zariadenia a verejné a súkromné služby pre každodenný život vo vidieckych zónach, najmä v oblastiach zdravotníctva, vzdelávania a starostlivosti; poznamenáva, že by si to vyžiadalo zahrnutie vidieckych infraštruktúr starostlivosti o deti, zdravotníckych služieb, vzdelávacích zariadení, domovov dôchodcov a zariadení sociálnej starostlivosti, náhradných služieb v prípade choroby a materstva a služieb v oblasti kultúry;

42.  zdôrazňuje význam poskytovania nových príležitostí na platené zamestnanie, najmä pre ženy, s cieľom zachovať vidiecke komunity a súčasného vytvárania podmienok na uľahčenie uspokojivého zosúladenia pracovného a súkromného života;

43.  naliehavo žiada členské štáty a regionálne orgány, aby využívali štrukturálne fondy a Kohézny fond na rozšírenie a modernizáciu dopravnej infraštruktúry a aby zaistili bezpečné dodávky energie a spoľahlivú širokopásmovú infraštruktúru a služby vo vidieckych oblastiach; zdôrazňuje význam digitálneho rozvoja vo vidieckych oblastiach a rozvoja holistického prístupu (tzv. digitálna dedina);

44.  vyzýva Komisiu, aby uznala význam rozšírenia svojej digitálnej agendy na vidiecke oblasti, keďže digitálny rozvoj môže významne prispieť k tvorbe pracovných miest, uľahčiť začatie samostatnej zárobkovej činnosti, posilniť konkurencieschopnosť a rozvoj cestovného ruchu a nastoliť lepšiu rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom;

45.  podnecuje miestne a vnútroštátne orgány a iné inštitúcie, aby zaručili základné ľudské práva migrujúcich a sezónnych pracovníkov a ich rodín, predovšetkým žien a obzvlášť zraniteľných osôb, a podporili ich integráciu do miestnych komunít;

46.  upozorňuje na významné rozdiely v dostupnosti starostlivosti o deti v mestských a vo vidieckych oblastiach, ako aj regionálne rozdiely pri plnení barcelonských cieľov týkajúcich sa zariadení starostlivosti o deti;

47.  odsudzuje všetky formy násilia voči ženám a zdôrazňuje, že pomoc obetiam zohráva kľúčovú úlohu; vyzýva preto členské štáty a orgány regionálnej a miestnej samosprávy, aby vyslali jasný odkaz o nulovej tolerancii násilia voči ženám a aby vykonávali politiky a ponúkali služby prispôsobené podmienkam vo vidieckych oblastiach s cieľom predchádzať násiliu páchanému na ženách a bojovať proti nemu, a tak zabezpečiť obetiam prístup k pomoci;

48.  vyzýva preto členské štáty a orgány regionálnej a miestnej samosprávy, aby zabezpečili, že obete násilia páchaného na ženách žijúcich vo vidieckych a odľahlých oblastiach nebudú zbavené rovnakého prístupu k pomoci, a opakuje svoju výzvu EÚ a jej členským štátom, aby ratifikovali Istanbulský dohovor čo najskôr;

49.  opätovne vyzýva Komisiu, aby predložila návrh smernice EÚ o násilí páchanom na ženách;

50.  zdôrazňuje, že vidiecke oblasti v členských štátoch zohrávajú z hľadiska hospodárstva a potravinovej bezpečnosti kľúčovú úlohu v modernej spoločnosti, v ktorej viac ako 12 miliónov poľnohospodárov produkuje dostatočné množstvo zdravých a bezpečných potravín pre pol miliardy spotrebiteľov v celej Európskej únii; zdôrazňuje, že zachovanie dynamického fungovania týchto komunít podnecovaním žien a rodín k tomu, aby z nich neodchádzali, má zásadný význam;

51.  v tejto súvislosti vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaručili silnú a náležite financovanú SPP, ktorá slúži európskym poľnohospodárom a spotrebiteľom, podporuje rozvoj vidieka, zmierňuje účinky zmeny klímy a chráni a posilňuje prírodné prostredie, pričom zaručuje kvalitnú a bezpečnú dodávku potravín a vytvára viac pracovných miest;

52.  konštatuje, že na vidieku sa často nachádza prírodné a kultúrne dedičstvo, ktoré sa musí chrániť a rozvíjať, spolu s udržateľným cestovným ruchom a environmentálnym vzdelávaním;

53.  zdôrazňuje význam multifunkčnosti ako koncepcie, ktorej súčasťou sú iné hospodárske, sociálne, kultúrne a environmentálne činnosti vo vidieckych oblastiach sprevádzajúce poľnohospodársku výrobu, vďaka ktorým sa vytvárajú pracovné miesta najmä pre ženy; nabáda preto členské štáty, aby presadzovali opatrenia na diverzifikáciu činností, napríklad priamy predaj produktov, sociálne služby, služby starostlivosti a agroturistiku; vzhľadom na zvyšujúci sa záujem o tento druh cestovného ruchu sa domnieva, že by sa v tomto odvetví mala vytvoriť sieť podnikov a mali by sa vymieňať osvedčené postupy;

54.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. ES L 6, 10.1.1979, s. 24.
(2) Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23.
(3) Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320.
(5) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487.
(6) Ú. v. EÚ C 66 E, 20.3.2009, s. 23.
(7) Ú. v. EÚ C 296 E, 2.10.2012, s. 13.
(8) Prijaté texty, P8_TA(2015)0264.
(9) Prijaté texty, P8_TA(2015)0290.
(10) Prijaté texty, P8_TA(2016)0427.
(11) Podľa prieskumu Eurostatu o štruktúre poľnohospodárskych podnikov.
(12) Európska komisia (2011), Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Poľnohospodársky ekonomický prehľad. Vidiecke oblasti a stratégia Európa 2020 – zamestnanosť (Rural Areas and the Europe 2020 Strategy – Employment), prehľad č. 5 – november 2011.
(13) Európska komisia (2012), Poľnohospodársky ekonomický prehľad. Ženy v poľnohospodárstve EÚ a vidieckych oblastiach: ťažká, nenápadná práca (Agricultural Economic Briefs. Women in EU agriculture and rural areas: hard work, low profile), prehľad č. 7 – jún 2012.


Vyšetrovanie merania emisií v automobilovom priemysle
PDF 395kWORD 64k
Odporúčanie Európskeho parlamentu Rade a Komissii zo 4. apríla 2017 v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci merania emisií v automobilovom priemysle (2016/2908(RSP))
P8_TA(2017)0100B8-0177/2017

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 226 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 95/167/ES, Euratom, ESUO z 19. apríla 1995 o podrobných ustanoveniach upravujúcich výkon vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu(1),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie (EÚ) 2016/34 zo 17. decembra 2015 o zriadení, pôsobnosti, počte členov a dobe trvania vyšetrovacieho výboru vo veci merania emisií v automobilovom priemysle(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel(3),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá(4),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. októbra 2015 o meraní emisií v automobilovom priemysle(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2016 o vyšetrovaní vo veci merania emisií v automobilovom priemysle(7) (na základe predbežnej správy A8-0246/2016),

–  so zreteľom na záverečnú správu Vyšetrovacieho výboru vo veci merania emisií v automobilovom priemysle (A8-0049/2017),

–  so zreteľom na návrh odporúčania Vyšetrovacieho výboru vo veci merania emisií v automobilovom priemysle,

–  so zreteľom na článok 198 ods. 12 rokovacieho poriadku,

A.  keďže článok 226 ZFEÚ poskytuje právny základ na to, aby Európsky parlament zriadil dočasný vyšetrovací výbor na vyšetrovanie prípadov údajného porušenia alebo nesprávneho úradného postupu pri uplatňovaní práva Únie bez toho, aby tým boli dotknuté právomoci vnútroštátnych súdov a súdov Únie, a keďže to predstavuje významný prvok kontrolných právomocí Európskeho parlamentu;

B.  keďže Európsky parlament na základe návrhu Konferencie predsedov 17. decembra 2015 rozhodol o zriadení vyšetrovacieho výboru na vyšetrovanie údajných nedostatkov pri uplatňovaní právnych predpisov Únie týkajúcich sa merania emisií v automobilovom priemysle, a že výbor predloží všetky odporúčania, ktoré považuje za nevyhnutné v tejto veci;

C.  keďže vyšetrovací výbor začal svoju prácu 2. marca 2016 a prijal konečnú správu 28. februára 2017, v ktorej stanovil metodiku a závery svojho vyšetrovania;

D.  keďže trhový podiel osobných automobilov s naftovým motorom v Európskej únii počas ostatných desaťročí vzrástol na takú úroveň, že tieto automobily teraz predstavujú viac ako polovicu predaných nových vozidiel, a to takmer vo všetkých členských štátoch; keďže tento sústavný rast trhového podielu vozidiel s naftovým motorom je aj dôsledkom politiky EÚ v oblasti klímy, vzhľadom na to, že pokiaľ ide o emisie CO2, naftová technológia má v porovnaní s benzínovými motormi výhodu; keďže vo fáze spaľovania naftové motory v porovnaní s benzínovými vytvárajú oveľa viac znečisťujúcich látok iných ako CO2, ktoré sú výrazne a priamo škodlivé pre verejné zdravie, ako sú NOx, SOx a pevné častice; keďže technológie na zmierňovanie emisií týchto znečisťujúcich látok existujú a sú uvedené na trh;

E.  keďže existuje technológia umožňujúca dodržiavanie normy Euro 6, pokiaľ ide o emisie NOx pre vozidlá s naftovým motorom, a to aj s ohľadom na podmienky skutočnej jazdy, pričom táto technológia nemá negatívny vplyv na emisie CO2;

F.  keďže osvedčené postupy z USA s prísnejšími emisnými normami, ktoré platia v prípade vozidiel s benzínovým a naftovým motorom, ako aj s prísnejším presadzovaním politík sú normou, o ktorú by sa EÚ mala usilovať;

G.  keďže ochrana verejného zdravia a životného prostredia, pri ktorej všetky zainteresované strany vrátane automobilového priemyslu zohrávajú dôležitú úlohu, by mala byť spoločným spoločenským záujmom a zodpovednosťou;

1.  poveruje svojho predsedu, aby prijal potrebné opatrenia na uverejnenie konečnej správy vyšetrovacieho výboru v súlade s článkom 198 ods. 11 rokovacieho poriadku a článkom 4 ods. 2 rozhodnutia 95/167/ES, Euratom, ESUO;

2.  vyzýva Radu a Komisiu, aby zabezpečili, že sa závery vyšetrovania, ako aj odporúčania vyplývajúce z tohto vyšetrovania zavedú do praxe v súlade s rozhodnutím 95/167/ES, Euratom, ESUO;

3.  vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu do 18 mesiacov od prijatia tohto odporúčania a potom v pravidelných intervaloch predložila komplexnú správu o opatreniach Komisie a členských štátov prijatých v nadväznosti na závery a odporúčania vyšetrovacieho výboru;

4.  vyzýva svojho predsedu, aby poveril Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby v súlade s článkom 198 ods. 13 rokovacieho poriadku monitorovali opatrenia prijaté na základe záverov a odporúčaní vyšetrovacieho výboru;

5.  vyzýva svojho predsedu, aby poveril Výbor pre ústavné veci, aby konal na základe odporúčaní vyšetrovacieho výboru, pokiaľ ide o obmedzenia vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu;

Laboratórne skúšky a skutočné emisie

6.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoju vnútornú štruktúru tak, že podľa zásady kolektívnej zodpovednosti bude portfólio jedného komisára (a generálneho riaditeľstva) zahŕňať súčasne zodpovednosť za právne predpisy v oblasti kvality ovzdušia a za politiky, ktoré sa zaoberajú zdrojmi emisií znečisťujúcich látok; žiada, aby sa v Komisii posilnili ľudské a technické zdroje vyhradené na motorové vozidlá, systémy vozidiel a technológie kontroly emisií, a žiada aj, aby Spoločné výskumné centrum (JRC) ďalej zlepšovalo vnútornú technickú expertízu;

7.  vyzýva Komisiu, aby na tento účel zmenila svoju vnútornú štruktúru a zmenila svoje rozdelenie zodpovedností tak, aby všetky legislatívne zodpovednosti, ktoré má v súčasnosti Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (GR GROW) v oblasti emisií z motorových vozidiel, boli prevedené do zodpovednosti Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie (GR ENV);

8.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby v JRC boli primerané ľudské zdroje a technické know-how, aby centrum malo primeraný stupeň samostatnosti, a aby zabezpečila aj opatrenia zamerané na udržanie relevantných skúseností týkajúcich sa technológie vozidiel a technológie emisií, ako aj skúšania vozidiel v organizácii; konštatuje, že JRC môže mať dodatočné overovacie povinnosti, pokiaľ ide o požiadavky v súvislosti s návrhom nového nariadenia o dohľade nad trhom a typovom schválení;

9.  požaduje, aby sa všetky výsledky skúšok JRC v plnej miere a v neanonymnom formáte zverejňovali prostredníctvom databázy; okrem toho požaduje, aby Laboratórium na meranie emisií vozidiel JRC (VELA) podávalo správy dozornej rade, ktorá zahŕňa zástupcov členských štátov a organizácií na ochranu životného prostredia a zdravia;

10.  vyzýva spoluzákonodarcov, aby v rámci prebiehajúcej revízie nariadenia (ES) č. 715/2007 zabezpečili, aby opatrenia podľa článku 5 ods. 3 a článku 14, ktoré majú dopĺňať alebo meniť určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu, boli prijímané prostredníctvom delegovaných aktov, s cieľom zabezpečiť primeranú kontrolu Európskym parlamentom a Radou, a zároveň aby znížili možnosť neprimeraných zdržaní pri prijímaní týchto opatrení; dôrazne odmieta možnosť, že by sa tieto opatrenia prijímali prostredníctvom vykonávacích aktov;

11.  požaduje urýchlené prijatie 3. a 4. balíku v oblasti emisií pri skutočnej jazde s cieľom dokončiť regulačný rámec pre nový postup týkajúci typového schvaľovania a urýchlené uplatňovanie tohto rámca; pripomína, že na to, aby boli skúšky emisií pri skutočnej jazde účinné pri znižovaní rozdielov medzi emisiami nameranými v laboratóriu a na ceste, mali by sa špecifikácie skúšky a postupy hodnotenia stanoviť veľmi rozvážne a mali by zahŕňať širokú škálu jazdných podmienok vrátane teploty, zaťaženia motora, rýchlosti vozidla, nadmorskej výšky, druhu cesty a ďalších parametrov, ktoré sa môžu vyskytovať pri jazde v celej Únii;

12.  berie na vedomie žalobu o neplatnosť proti 2. balíku v oblasti emisií pri skutočnej jazde, ktorú podalo niekoľko miest v EÚ z dôvodu, že zavedením nových zvýšených prahových hodnôt pre emisie NOx nariadenie Komisie mení podstatný prvok základného aktu, a tým porušuje základnú procedurálnu požiadavku, ako aj ustanovenia smernice o kvalite ovzdušia 2008/50/ES, pokiaľ ide o obmedzenie maximálnej úrovne emisií dusíka pre vozidlá s naftovým motorom;

13.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby v roku 2017 preskúmala faktor zhody pre skúšky emisií NOx pri skutočnej jazde, ako sa stanovuje v 2. balíku v oblasti emisií pri skutočnej jazde; vyzýva Komisiu, aby ďalej každoročne skúmala faktor zhody v súlade s technologickým vývojom, aby sa najneskôr do roku 2021 znížil na hodnotu 1;

14.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala príslušné právne predpisy Únie s cieľom zistiť, či uvedenie na trh iných systémov vozidiel alebo iných produktov by mohlo závisieť od neprimeraných skúšobných postupov, ako to bolo v prípade emisií motorových vozidiel alebo v iných oblastiach, kde je podobne nedostatočné úsilie dohľadu nad trhom, a aby predložila primerané legislatívne návrhy s cieľom zabezpečiť presadzovanie noriem v oblasti vnútorného trhu;

15.  vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na zavedenie environmentálnych inšpekcií na úrovni EÚ s cieľom sledovať dodržiavanie environmentálnych noriem týkajúcich sa produktov, emisných limitov prevádzkových licencií a právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia vo všeobecnosti;

16.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v práci na zlepšovaní PEMS, čo sa týka jeho výkonnosti, s cieľom zlepšiť jeho presnosť a znížiť jeho rozpätie chybovosti; domnieva sa, že pokiaľ ide o tuhé častice, technológia PEMS by mala byť schopná merať častice s veľkosťou menšou ako 23 nanometrov, ktoré sú pre verejné zdravie najnebezpečnejšie;

17.  domnieva sa, že horizontálne pravidlá vytvárania a fungovania expertných skupín Komisie, ktoré prijala Komisia 30. mája 2016, predstavujú zlepšenie v porovnaní so staršími pravidlami, napríklad pokiaľ ide o požiadavku na zmysluplné a úplné zápisnice zo schôdzí; vyzýva Komisiu, aby preskúmala tieto pravidlá s cieľom posilniť ustanovenia o vyváženom zložení expertných skupín; vyzýva Komisiu, aby presadzovala (aktualizované) horizontálne pravidlá dôsledne a bezodkladne a aby pripravila správu pre Európsky parlament a Radu hodnotiacu vykonávanie týchto pravidiel;

18.  žiada, aby sa zoznamy účastníkov a zápisnice zo schôdzí komitologických výborov, ako je technický výbor pre motorové vozidlá (TCMV), a expertných skupín Komisie, ako je pracovná skupina Emisie pri skutočnej jazde – ľahké úžitkové vozidlá (RDE-LDV), zverejňovali;

19.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby zabezpečili väčšiu transparentnosť v oblasti prístupu národných parlamentov k dokumentom schôdzí TCMV;

20.  vyzýva Komisiu, aby podstatne zmenila existujúce politiky archivácie a ukladania informácií a aby zabezpečila, aby sa poznámky, komunikácia medzi útvarmi, návrhy a neoficiálne komunikácia v rámci Komisie, členských štátov, Rady a ich zástupcov štandardne archivovali; vyjadruje poľutovanie nad medzerami vo verejných záznamoch, ktoré sú výsledkom príliš úzkeho rozsahu pôsobnosti dokumentov pripravených na archiváciu, ktorý si vyžaduje aktívny zásah na to, aby sa dokumenty archivovali;

Rušiace zariadenia

21.  domnieva sa, že hoci postup skúšky emisií pri skutočnej jazde obmedzí riziko používania rušiacich zariadení, prípadnej nezákonnej praxi úplne nezabráni; odporúča preto, aby sa v súlade s prístupom orgánov USA zahrnul do skúšky typového schválenia a zhody v prevádzke určitý stupeň nepredvídateľnosti, aby nebolo možné využívať eventuálne medzery a aby sa zaručil súlad v celom životnom cykle vozidla; víta v tejto súvislosti, skúšobný protokol pre rušiace zariadenia zahrnutý v „Usmernení o hodnotení pomocných emisných stratégií a existencie rušiacich zariadení“, ktoré prijala Komisia 26. januára 2017 a uplatňuje sa na vozidlá, ktoré už sú na trhu; očakáva, že vnútroštátne orgány členských štátov urýchlene uplatnia tento protokol vo svojej činnosti v oblasti dohľadu nad trhom a vykonajú odporúčané testovania vozidiel podľa nepredvídateľných variantov štandardných skúšobných podmienok, ako je teplota okolia, rýchlostný profil, zaťaženie vozidla a doba skúšania, ktoré môžu zahŕňať „neočakávané skúšanie“;

22.  so znepokojením konštatuje, že úradné skúšky emisií CO2 a spotreby paliva vozidiel budú naďalej obmedzené na laboratórny skúšobný postup (WLTP – celosvetový harmonizovaný skúšobný postup pre ľahké úžitkové automobily), čo znamená, že nezákonné používanie rušiacich zariadení je naďalej možné a nemusí byť odhalené; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvorili systémy na monitorovanie vozového parku na diaľku – s využitím cestného snímacieho zariadenia na diaľku a/alebo palubných snímačov – s cieľom kontrolovať environmentálne správanie sa vozového parku v prevádzke a odhaľovať možné nezákonné praktiky, ktoré by mohli viesť k sústavným rozdielom medzi výsledkami na papieri a v skutočnosti;

23.  vyzýva Komisiu, aby ďalej analyzovala dôvody, prečo prísnejšie ustanovenia o rušiacich zariadeniach uvedené v právnych predpisoch týkajúcich sa ťažkých úžitkových vozidiel neboli zahrnuté do právnych predpisov o ľahkých úžitkových vozidlách;

24.  vyzýva Komisiu, aby uskutočnila interné preskúmanie s cieľom overiť tvrdenie, že výsledky výskumu JRC a obavy, o ktorých sa diskutovalo medzi útvarmi Komisie, pokiaľ ide o prípadné nezákonné praktiky výrobcov, sa nikdy nedostali k vyšším vedúcim pracovníkom; vyzýva Komisiu, aby Európskemu parlamentu predložila správu o svojich záveroch;

25.  domnieva sa, že v rámci Komisie by sa mal zaviesť jasný mechanizmus podávania správ na zabezpečenie toho, aby v prípade, keď JRC zistí nedodržiavanie predpisov, bola o tom podaná správa všetkým príslušným úrovniam v hierarchii Komisie;

26.  vyzýva Komisiu, aby poverila JCR, aby spolu s vnútroštátnymi orgánmi a nezávislými výskumnými ústavmi ďalej vyšetrilo podozrivé správanie sa emisií, ktoré bolo zaznamenané v prípade viacerých automobilov v auguste 2016;

27.  vyzýva členské štáty, aby v súvislosti s nedávno stanovenou povinnosťou pre výrobcov automobilov zverejňovať ich základné a pomocné emisné stratégie požadovala od výrobcov automobilov, aby vysvetlili každé neracionálne správanie sa vozidiel, čo sa týka emisií, zaznamenané pri skúške, a aby preukázali potrebu uplatňovať výnimky stanovené v článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007; vyzýva členské štáty, aby sa delili s Komisiou a Európskym parlamentom o výsledky svojich vyšetrovaní a technické skúšobné údaje;

28.  vyzýva Komisiu, aby dôsledne sledovala presadzovanie členskými štátmi výnimiek týkajúcich sa používania rušiacich zariadení; víta v tejto súvislosti metodiku technického hodnotenia pomocných emisných stratégií uvedenú v usmerneniach Komisie z 26. januára 2017; vyzýva Komisiu, aby začala príslušné konanie o porušení povinnosti;

Typové schvaľovanie a zhoda v prevádzke

29.  v záujme ochrany spotrebiteľa a životného prostredia požaduje urýchlené prijatie návrhu nariadenia o schvaľovaní motorových vozidiel a dohľade nad trhom s motorovými vozidlami a ich prípojnými vozidlami (2016/0014(COD))(8), ktoré nahradí súčasnú rámcovú smernicu o typovom schvaľovaní, a žiada, aby toto nariadenie vstúpilo do platnosti najneskôr v roku 2020; domnieva sa, že zachovanie úrovne ambícií pôvodného návrhu Komisie, najmä pokiaľ ide o zavedenie úniového dohľadu nad systémom, je nevyhnutným minimom na zlepšenie systému EÚ; domnieva sa okrem toho, že komplexnejší a koordinovanejší systém typového schvaľovania a dohľadu nad trhom zahŕňajúci dohľad EÚ, spoločné audity a spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi a medzi nimi by mali byť cieľom, ktorý sa má dosiahnuť počas medziinštitucionálnych rokovaní o tejto záležitosti;

30.  domnieva sa, že len prísnejší dohľad na úrovni EÚ môže zabezpečiť, že právne predpisy EÚ týkajúce sa vozidiel sa budú riadne presadzovať a činnosti v oblasti dohľadu nad trhom v EÚ sa budú účinne a efektívne vykonávať; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila úplné a jednotné vykonávanie nového rámca typového schvaľovania a dohľadu nad trhom, ako aj na koordináciu činnosti vnútroštátnych orgánov typového schvaľovania a dohľadu nad trhom a rozhodovanie v prípade sporov;

31.  požaduje výrazné posilnenie dohľadu nad trhom na základe jasne vymedzených pravidiel a jasnejšieho rozdelenia zodpovedností v novom rámci typového schvaľovania EÚ, s cieľom vytvoriť lepší, účinný a funkčný systém;

32.  domnieva sa, že dohľad EÚ by v novom rámci typového schvaľovania EÚ mal zahŕňať opakované testovanie v primeranom rozsahu vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré už boli sprístupnené na trhu, s cieľom overiť, či sú v súlade s typovými schváleniami a platnými právnymi predpismi, a to s využitím širokého spektra skúšok na základe štatisticky významných vzoriek, a iniciovanie nápravných opatrení vrátane stiahnutia vozidla, odňatia typového schválenia a správnych pokút; domnieva sa, že odbornosť JRC je pri plnení tejto úlohy kľúčová;

33.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posúdili americké skúsenosti so skúškami vozidiel náhodne vybraných na výrobnej linke a vozidiel, ktoré sú v prevádzke, a aby vyvodili potrebné závery s cieľom zlepšiť svoje činnosti v oblasti dohľadu nad trhom;

34.  navrhuje, aby sa v prípade osobných vozidiel vykonávali náhodné skúšky dohľadu nad trhom – a to aj s nešpecifikovanými skúšobnými protokolmi – na aspoň 20 % nových modelov uvedených na trh Únie každý rok, ako aj na reprezentatívnom množstve starších modelov, s cieľom preveriť, či vozidlá na ceste spĺňajú právne predpisy EÚ v oblasti bezpečnosti a životného prostredia; domnieva sa, že pri výbere vozidiel, ktoré majú byť skúšané na úrovni Únie, by sa mali sledovať podložené sťažnosti a malo by sa zohľadniť skúšanie treťou stranou, diaľkové snímanie údajov, správy z pravidelných technických kontrol a iné informácie;

35.  poukazuje na to, že je nutné, aby sa systematické presadzovanie zhody výroby a prevádzkovej zhody vozidiel príslušnými vnútroštátnymi orgánmi ďalej koordinovalo a kontrolovalo na úrovni EÚ; domnieva sa, že overovanie zhody výroby a prevádzkovej zhody by mala vykonávať technická služba, ktorá nie je totožná s technickou službou zodpovednou za typové schválenie dotknutého vozidla, a že vnútropodnikové technické služby by sa mali vylúčiť z vykonávania emisných skúšok na účely typového schválenia; naliehavo vyzýva členské štáty, aby raz a navždy objasnili, ktorý orgán je zodpovedný za dohľad nad trhom na ich území, aby sa zabezpečilo, že tento orgán si je vedomý svojich povinností, a aby to oznámili Komisii; domnieva sa, že oveľa užšia spolupráca a výmena informácií medzi orgánmi členských štátov dohľadu nad trhom a Komisiou, a to aj pokiaľ ide o národné plány dohľadu nad trhom, zlepší celkovú kvalitu dohľadu nad trhom v EÚ a umožní Komisii zistiť nedostatky vo vnútroštátnych systémoch dohľadu nad trhom;

36.  domnieva sa, že väčšia koordinácia a diskusia medzi schvaľovacími úradmi a Komisiou, a to v podobe fóra, ktorému predsedá Komisia, prispeje k presadzovaniu osvedčených postupov zameraných na zabezpečenie účinného a harmonizovaného vykonávania typového schvaľovania a regulácie dohľadu nad trhom;

37.  domnieva sa, že možnosť nezávislého úplného preskúmania výsledkov typového schválenia vrátane údajov zo skúšky dobehu, zlepší účinnosť rámca, a že príslušné údaje by mali byť prístupné príslušným stranám;

38.  vyzýva na riadne a nezávislé financovanie typového schvaľovania, dohľadu nad trhom a činností technických služieb, napríklad vytvorením štruktúry poplatkov, prostredníctvom štátnych rozpočtov členských štátov alebo kombináciou oboch metód; domnieva sa, že schvaľovacie úrady by mali prevziať zodpovednosť za kontrolu obchodných a hospodárskych vzťahov existujúcich medzi výrobcami automobilov a dodávateľmi na jednej strane a technickými službami na druhej strane, aby sa predišlo konfliktu záujmov;

39.  upozorňuje na americký systém typového schvaľovania – v ktorom sa poplatky vyberané od výrobcov na pokrytie nákladov certifikačných programov a programov dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže zasielajú ministerstvu financií USA a Kongres USA potom prideľuje finančné prostriedky Agentúre na ochranu životného prostredia (EPA), aby vykonávala svoje programy – ako na model, ktorý môže byť užitočný pri zvyšovaní nezávislosti systému EÚ;

40.  požaduje rýchle prijatie, vykonávanie a uplatňovanie 4. balíka v oblasti emisií pri skutočnej jazde regulujúceho používanie PEMS na účely kontrol zhody v prevádzke a na skúšanie treťou stranou; vyzýva Komisiu, aby zaviedla pre JRC mandát na vykonávanie emisných skúšok s PEMS ako súčasť kontrol zhody v prevádzke na európskej úrovni v kontexte nového rámca pre typové schválenie;

41.  vyzýva spoluzákonodarcov, aby v pripravovanom nariadení o schvaľovaní a dohľade nad trhom s motorovými vozidlami zriadili celoúniovú sieť diaľkového snímania na monitorovanie skutočných emisií z vozového parku a na zisťovanie vozidiel nadmerne znečisťujúcich ovzdušie, s cieľom zamerať sa na kontroly zhody v prevádzke a vysledovať automobily, ktoré mohli byť nezákonne upravené, pokiaľ ide o zmeny hardvéru (napr. štítky vypínania recirkulácie výfukových plynov (EGR), odstránenie filtru tuhých častíc (DPF) pre naftové motory alebo odstránenie selektívnej katalytickej redukcie (SCR)) alebo softvéru (nezákonný čip tuning);

42.  vyzýva Komisiu, aby využila svoje delegované právomoci stanovené v článku 17 smernice 2014/45/EÚ o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel na aktualizáciu skúšobných metód pravidelnej technickej kontroly vozidiel, s cieľom merať emisie NOx z vozidiel;

43.  domnieva sa, že schvaľovacie úrady, orgány dohľadu nad trhom a technické služby by mali vykonávať svoje povinnosti; zastáva názor, že by preto mali podstatne a sústavne zlepšovať svoju úroveň spôsobilosti, a v tejto súvislosti požaduje zavedenie pravidelných, nezávislých auditov ich spôsobilostí;

44.  vyzýva Komisiu, aby analyzovala možnosť toho, že výrobca musí oznámiť Komisii, ktorú technickú službu si zvolil, a to v záujme podpory skutočnej informovanosti o situácii;

45.  vyzýva členské štáty, aby od výrobcov automobilov požadovali, aby tak, ako v prípade ťažkých úžitkových vozidiel, schvaľovacím úradom sprístupnili a zdôvodnili svoje emisné stratégie;

46.  vyzýva členské štáty, aby preskúmali, či štandardné riešenia, ktoré navrhol výrobca, pokiaľ ide o opravu vozidiel, ktoré boli predmetom podvodných systémov, sú skutočne v súlade s právnymi predpismi v oblasti emisií, a aby sa vykonávali náhodné kontroly nových opravených vozidiel;

Presadzovanie dodržiavania pravidiel a sankcie

47.  požaduje prísnejšie a účinnejšie presadzovanie dodržiavania pravidiel emisií z vozidiel v EÚ; navrhuje, aby sa štruktúra riadenia týkajúca sa emisií z vozidiel bezodkladne reformovala a uviedla do súladu s ostatnými sektormi dopravy;

48.  pripomína, že pravidlá merania emisií sú stanovené s cieľom dosiahnuť lepšiu kvalitu ovzdušia, ktorá predtým nebola dosiahnutá čiastočne v dôsledku slabého presadzovania práva a čiastočne v dôsledku manipulácie zo strany niektorých výrobcov automobilov; domnieva sa, že príslušné orgány by mali zohľadňovať vývoj emisií z automobilov a vývoj údajov o kvalite ovzdušia, s cieľom posúdiť, či bol dosiahnutý sledovaný cieľ;

49.  navrhuje zriadiť stály medzinárodný rámec spolupráce v oblasti emisií, aby sa orgánom umožnilo vymieňať si informácie a uskutočňovať spoločné opatrenia zamerané na dohľad; takéto opatrenia už existujú pre iné výrobky v EÚ;

50.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby začala konania o porušení povinnosti proti členským štátom, ktoré nezaviedli účinný dohľad nad trhom a vnútroštátny systém sankcií za porušovanie práva EÚ, ako sa to vyžaduje v platných právnych predpisoch;

51.  navrhuje, aby v prípade, že sa preukáže nesúlad ich vozidiel, Komisia bola oprávnená uložiť výrobcom vozidiel účinné, primerané a odrádzajúce správne pokuty a nariadiť nápravné a opravné opatrenia; domnieva sa, že prípadné sankcie by mali zahŕňať odobratie typového schválenia a vytvorenie celoúniových programov stiahnutia z trhu;

52.  domnieva sa, že zdroje získané z týchto pokút uložených výrobcom vozidiel, z konaní o porušení postupov, ktoré iniciovali členské štáty za nedodržiavanie právnych predpisov EÚ v oblasti emisií a z poplatkov za nadmerné emisie pre nové osobné vozidlá (rozpočtový riadok 711) by sa mali použiť ako pripísané príjmy na konkrétne projekty alebo programy EÚ v oblasti kvality ovzdušia a ochrany životného prostredia, a nemali by byť dôvodom na znižovanie príspevkov na základe hrubého národného dôchodku členských štátov do rozpočtu EÚ; požaduje, aby sa na tento účel začlenili potrebné ustanovenia do príslušných právnych predpisov EÚ; navrhuje, aby časť zdrojov získaných z týchto pokút mohli použiť aj členské štáty na odškodnenie osôb, ktoré negatívne zasiahlo porušenie právnych predpisov, a na iné podobné činnosti v prospech spotrebiteľov;

53.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že ustanovenia o sankciách uplatniteľných pri porušení ustanovení nariadenia (ES) č. 715/2007 výrobcami budú účinné, primerané a odrádzajúce a že sa budú okamžite oznamovať Komisii;

54.  vyzýva členské štáty, aby po škandále týkajúcom sa podvodu s emisiami uplatňovali ráznejšie opatrenia; vyzýva členské štáty a ich schvaľovacie úrady, aby preskúmali informácie o základných a doplnkových stratégiách regulácie emisií, ktoré majú zverejniť výrobcovia vozidiel, v prípade už typovo schválených vozidiel spĺňajúcich normy Euro 5 a Euro 6 s neracionálnym správaním sa emisií pri skúšobných programoch, a kontrolovali ich súlad s výkladovými usmerneniami Komisie o ustanoveniach o rušiacich zariadeniach; vyzýva členské štáty, aby v prípade nesúladu uplatňovali dostupné sankcie vrátane programov povinného stiahnutia z prevádzky a odňatia typových schválení; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila koordinovaný prístup v celej EÚ, pokiaľ ide o programy stiahnutia z prevádzky;

55.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vlastníkom dotknutých vozidiel objasnili, či je povinné alebo nie opraviť dotknuté vozidlá, a aby im objasnili právne následky vyplývajúce z tejto opravy, pokiaľ ide o súlad s právnymi predpismi v oblasti emisií, ako aj povinnosti týkajúce sa technickej kontroly vozidiel, zdaňovanie, dôsledky možného preradenia vozidla do inej kategórie atď.;

56.  konštatuje, že je ťažké získať informácie o sankciách v členských štátoch, a to z dôvodu nedostatočnej štatistiky na vnútroštátnej úrovni; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zbierali pravidelné štatistické údaje v tejto oblasti;

57.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby posilnili vykonávacie mechanizmy, ako je Európska sieť pre implementáciu a vymáhanie environmentálneho práva (sieť IMPEL);

Práva spotrebiteľov

58.  domnieva sa, že spotrebitelia v EÚ, ktorých negatívne zasiahol tzv. škandál dieselgate, by mali byť primerane a finančne odškodnení výrobcami vozidiel, a že programy stiahnutia z prevádzky, ktoré sa realizovali len čiastočne, by sa nemali považovať za dostatočnú formu odškodnenia;

59.  vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti predložila legislatívny návrh o zriadení systému kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu s cieľom vytvoriť harmonizovaný systém pre spotrebiteľov v EÚ, čím by sa vyriešila súčasná situácia, keď spotrebitelia nie sú chránení vo väčšine členských štátov; vyzýva Komisiu, aby posúdila existujúce systémy vnútri EÚ a mimo nej s cieľom určiť najlepšie postupy v tejto oblasti a začleniť ich do svojho legislatívneho návrhu;

60.  domnieva sa, že ak je typové schválenie vozidla odobrané pre nesúlad, vlastník dotknutého vozidla by mal byť v plnom rozsahu odškodnený za kúpu tohto vozidla;

61.  domnieva sa, že spotrebitelia by mali mať nárok na primeranú náhradu škody, ak sa preukáže, že pôvodné vlastnosti vozidla (napr. z hľadiska spotreby paliva, efektívnosti, životnosti komponentov, emisií atď.) sú negatívne ovplyvnené akýmikoľvek nevyhnutnými technickými opravami alebo úpravami vykonanými v rámci programu sťahovania vozidiel z prevádzky výrobcom;

62.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, aby spotrebitelia mali presné a zrozumiteľné informácie o úpravách vykonaných počas programov stiahnutia z prevádzky a počas kontroly údržby s cieľom zlepšiť transparentnosť pre spotrebiteľov a dôveru k trhu s automobilmi;

63.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že s európskymi spotrebiteľmi sa zaobchádza horšie ako so spotrebiteľmi v USA; poznamenáva aj, že postihnutí spotrebitelia často dostávajú nejasné a neúplné informácie o dotknutých vozidlách a o povinnosti opraviť vozidlo a následkoch tejto opravy;

64.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v EÚ neexistuje jednotný harmonizovaný systém, ktorý by umožnil spoločné opatrenia spotrebiteľov na presadzovanie ich práv, a potvrdzuje, že v súčasnosti mnohé členské štáty neposkytujú možnosť, aby sa spotrebitelia zúčastňovali na takýchto opatreniach;

65.  zdôrazňuje, že po stiahnutiach vozidlá musia spĺňať právne požiadavky stanovené v právnych predpisoch EÚ; poukazuje tiež na to, že by sa mali posúdiť iné formy nápravy okrem programov stiahnutia; na tento účel vyzýva Komisiu, aby preskúmala platné právne predpisy EÚ na ochranu spotrebiteľa a v prípade potreby predložila návrhy;

66.  zdôrazňuje, že je dôležité poskytovať spotrebiteľom realistické, presné a spoľahlivé informácie o spotrebe paliva ich vozidla a emisiách znečisťujúcich ovzdušie s cieľom zvýšiť informovanosť spotrebiteľov a podporovať ich pri informovanom rozhodovaní pri kúpe vozidla; požaduje revíziu smernice o označovaní automobilov (1999/94/ES), ktorá by mala zahrnúť zváženie možnosti stanoviť, že okrem informácií o používaní palív a CO2 by mali byť povinné aj informácie o iných emisiách znečisťujúcich ovzdušie, ako sú NOx a tuhé častice;

67.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie spravodlivého a primeraného odškodnenia spotrebiteľov, a to prednostne prostredníctvom mechanizmov kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu;

Ekologické vozidlá

68.  vyzýva Komisiu a príslušné orgány členských štátov, aby sa v plnej miere zapojili do stratégie pre nízkoemisnú mobilitu a aby ju vykonávali;

69.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posúdili účinnosť súčasných mestských zón s nízkymi emisiami – pričom by mali zohľadniť skutočnosť, že normám Euro pre ľahké úžitkové vozidlá sa nepodarilo odrážať skutočné emisie – a aby preskúmali prínos zavedenia označenia alebo normy pre vozidlá s veľmi nízkymi emisiami (ULEV), ktoré spĺňajú limitné hodnoty emisií za podmienok skutočnej jazdy;

70.  vyzýva Komisiu a spoluzákonodarcov, aby vo svojich politikách postupovali integrovanejšie s cieľom zlepšiť environmentálne vlastnosti automobilov, aby sa zabezpečil pokrok v oblasti eliminácie emisií uhlíka a v oblasti cieľov týkajúcich sa kvality ovzdušia, napríklad podporou elektrifikácie alebo prechodu na alternatívnu motorizáciu vozového parku;

71.  vyzýva Komisiu, aby na tento účel preskúmala smernicu (2014/94/EÚ) o ekologickej energii pre dopravu a predložila návrh nariadenia o normách CO2 pre vozové parky prichádzajúce na trh od roku 2025, so zahrnutím mandátov, pokiaľ ide o vozidlá s nulovými emisiami (ZEV) a ULEV, ktoré ukladajú postupné zvyšovanie podielu vozidiel s nulovými a veľmi nízkymi emisiami v celkovom vozovom parku s cieľom postupne do roku 2035 zabezpečiť, aby nové automobily neprodukovali emisie CO2;

72.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri nákupe ZEV a ULEV orgánmi verejnej správy pre ich vlastné vozové parky alebo v rámci zmiešaných a verejných programov spoločného využívania automobilov podporovali politiky ekologického verejného obstarávania;

73.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala emisné limity stanovené v prílohe I k nariadeniu (ES) č. 715/2007 s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia v Únii a dosiahnuť limity Únie pre kvalitu okolitého ovzdušia, ako aj úrovne odporúčané WHO, a aby v prípade potreby najneskôr do roku 2025 predložila návrhy nových technologicky neutrálnych emisných limitov Euro7 uplatniteľných na všetky vozidlá kategórie M1 a N1 umiestnené na trhu Únie;

74.  vyzýva Komisiu, aby zvážila revíziu smernice o environmentálnej zodpovednosti (2004/35/ES) s cieľom zahrnúť škody na životnom prostredí spôsobené znečistením ovzdušia výrobcami vozidiel, ktorí porušujú právne predpisy EÚ o emisiách z vozidiel; domnieva sa, že ak by výrobcovia vozidiel niesli finančnú zodpovednosť za nápravu škody na životnom prostredí, ktorú spôsobili, dala by sa očakávať zvýšená miera prevencie a obozretnosti;

75.  vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi na zabezpečení toho, aby žiaden bežný pracovník automobilového priemyslu netrpel v dôsledku škandálu s emisiami; na tento účel by mali členské štáty a výrobcovia vozidiel koordinovať a podporovať plány odbornej prípravy s cieľom zabezpečiť, aby sa bežným pracovníkom, ktorých situácia v oblasti zamestnanosti bola negatívne ovplyvnená škandálom s emisiami, poskytla všetka potrebná ochrana a príležitosti na odbornú prípravu, ktoré by zaistili, aby svoj súbor zručností mohli použiť napríklad v oblasti udržateľných spôsobov dopravy;

Právomoci a obmedzenia vyšetrovacieho výboru

76.  naliehavo žiada Radu a Komisiu, aby sa zapojili do včasného uzavretia rokovaní o návrhu Európskeho parlamentu týkajúceho sa nariadenia Európskeho parlamentu o podrobných ustanoveniach o výkone vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 95/167/ES, Euratom, ESUO;

77.  domnieva sa, že pre výkon demokratickej kontroly výkonnej moci je nevyhnutné, aby sa Európskemu parlamentu zverili vyšetrovacie právomoci, ktoré zodpovedajú vyšetrovacím právomociam národných parlamentov EÚ; domnieva sa, že na vykonávanie tejto úlohy demokratického dohľadu Európsky parlament musí mať právomoc predvolať svedkov a vynútiť si, aby predstúpili, ako aj nariadiť predloženie dokumentov; domnieva sa, že v záujme toho, aby sa tieto práva uplatnili, musia členské štáty súhlasiť s vykonávaním sankcií voči jednotlivcom za neúčasť alebo nepredloženie dokumentov, a to v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi upravujúcimi vnútroštátne parlamentné vyšetrovanie; pripomína svoju podporu stanovisku uvedenému v správe z roku 2012 o tejto otázke;

78.  domnieva sa, že právomoci parlamentných vyšetrovacích výborov by mali byť lepšie zosúladené s právomocami národných parlamentov, najmä na zabezpečenie účinného predvolávania a účasti jednotlivcov a uplatňovanie sankcií v prípade odmietnutia spolupracovať; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali súvisiace ustanovenia súčasného návrhu Európskeho parlamentu;

79.  vyzýva Komisiu, aby urýchlene zrevidovala kódex správania komisárov tak, aby v rozsahu pôsobnosti vyšetrovania vyšetrovacím výborom, pokiaľ ide o tvorbu politík a právnych predpisov počas funkčného obdobia bývalých komisárov, boli zahrnuté ustanovenia o ich zodpovednosti;

80.  žiada Komisiu, aby využila časový rámec od rozhodnutia plenárnej schôdze zriadiť vyšetrovací výbor do skutočného začiatku jeho fungovania a vypracovala počiatočný súbor dokumentov, ktoré sa týkajú mandátu vyšetrovacieho výboru tak, aby sa urýchlilo poskytovanie informácií, čím sa hneď od začiatku uľahčí práca vyšetrovacieho výboru; v tejto súvislosti sa domnieva, že pravidlá týkajúce sa archivácie a prenosu dokumentov v Komisii by sa mali preskúmať a vylepšiť, aby sa v budúcnosti uľahčilo vyhľadávanie;

81.  navrhuje, aby sa v Komisii zriadilo jednotné kontaktné miesto pre vzťahy s parlamentným vyšetrovacím výborom, najmä ak je zapojených viacero generálnych riaditeľstiev, s cieľom uľahčiť tok informácií na jednej strane a rozvíjať dosiahnuté osvedčené postupy na strane druhej;

82.  poznamenáva, že v niekoľkých nedávnych vyšetrovacích výboroch a osobitných výboroch Komisia a Rada v niektorých prípadoch neposkytli požadované dokumenty a v iných prípadoch poskytli požadované dokumenty s veľkým oneskorením; domnieva sa, že je nutné zriadiť mechanizmus zodpovednosti s cieľom zabezpečiť bezodkladný a zaručený prevod dokumentov Európskeho parlamentu, dokumentov, ktoré požaduje vyšetrovací výbor alebo osobitný výbor a na prístup ku ktorým je oprávnený;

83.  vyzýva Komisiu, aby zlepšila svoju spôsobilosť vybavovať žiadosti o dokumenty z vyšetrovacích výborov, ako aj od novinárov a občanov, a to podľa príslušných platných pravidiel prístupu k dokumentom, včas a v prijateľnej kvalite; naliehavo žiada Komisiu, aby uvoľnila tieto dokumenty v ich pôvodnom formáte a aby nemenila formát, pretože je to náročné na čas a môže to spôsobiť zmenu obsahu; ďalej poveruje Komisiu, aby zabezpečila, aby sa informácie, ktoré sú uložené v strojovo čitateľnom formáte, napr. v databáze, aj v strojovo čitateľnom formáte uvoľňovali;

84.  poznamenáva, že úlohou vyšetrovacieho výboru je určiť, či informácie patriace do rozsahu pôsobnosti žiadosti sú relevantné pre prácu výboru; konštatuje, že adresát tejto žiadosti o dokument by na túto úlohu nemal reflektovať; poveruje Komisiu, aby túto úlohu náležite uviedla vo svojich usmerneniach o žiadostiach o prístup k dokumentom;

85.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby dodržiavali svoje právne záväzky voči vyšetrovacím výborom ustanovené v rozhodnutí 95/167/ES, Euratom, ESUO, a konkrétne v jeho článku 3; tiež ich vyzýva, aby vzhľadom na značné oneskorenia odpovedí pomáhali vyšetrovacím výborom, dodržiavajúc pritom zásadu lojálnej spolupráce stanovenú v článku 4 ods. 3 ZFEÚ;

86.  vyzýva tie členské štáty, ktoré uskutočnili vnútroštátne vyšetrovania týkajúce sa emisií znečisťujúcich látok z osobných automobilov, aby Komisii a Európskemu parlamentu bezodkladne poskytli úplné súbory údajov a výsledkov vyšetrovaní;

87.  domnieva sa, že prvá časť mandátu výboru by sa mala venovať zberu a analýze písomných dôkazov pred začatím verejných vypočutí; považuje za užitočné stanoviť lehoty medzi ukončením vypočutí a vypracovaním záverečnej správy, aby bolo možné dokončiť zhromažďovanie dôkazov, riadne ich analyzovať a v plnej miere začleniť do správy;

88.  domnieva sa, že stanovenie 12-mesačnej lehoty pre vyšetrovacie výbory je svojvoľné a táto lehota je často nedostatočná; domnieva sa, že členovia vyšetrovacieho výboru môžu sami najlepšie určiť, či by sa malo vyšetrovanie predĺžiť, a ak áno, na aké obdobie;

89.  konštatuje, že článok 198 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu by mal jasnejšie vymedziť, kedy má začať plynúť obdobie vyšetrovacieho výboru; navrhuje, že by mala jestvovať dostatočná flexibilita s cieľom zabezpečiť, aby bol dostatok času na vyšetrovania; žiada, aby sa práca vyšetrovacieho výboru začala až po doručení vyžiadaných dokumentov získaných od inštitúcií EÚ;

90.  domnieva sa, že predbežná správa by sa nemala nutne zahrnúť do budúcich mandátov, aby sa nebránilo konečným záverom vyšetrovania;

91.  domnieva sa, že vyšetrovacie výbory by v budúcnosti mali byť organizované odlišne, aby sa zabezpečila väčšia účinnosť a efektívnosť pri organizovaní a vedení práce výborov, najmä počas verejných vypočutí;

92.  zdôrazňuje, že vnútorné administratívne pravidlá Európskeho parlamentu sú v súlade so zavedenou praxou stálych výborov, a preto často nezodpovedajú ad hoc a dočasnej povahe vyšetrovacieho výboru, ktorý pôsobí v nezvyčajnejších podmienkach, s veľmi konkrétnym rozsahom pôsobnosti a počas obmedzeného obdobia; domnieva sa preto, že efektívnosť by zvýšilo vypracovanie vymedzeného súboru pravidiel, ktoré sa vzťahujú na efektívne fungovanie vyšetrovacích výborov, pokiaľ ide napríklad o vedenie vypočutí a misií takým spôsobom, ktorý zaručuje spravodlivé politické zastúpenie; domnieva sa, že existuje riziko, že finančné obmedzenia môžu brániť vyšetrovacím výborom, aby vypočuli všetkých odborníkov, ako to výbor považuje za nutné v záujme plnenia svojich povinností; zastáva názor, že vnútorné termíny pre povolenie vypočutia a služobné cesty by mali byť flexibilnejšie;

93.  domnieva sa, že vyšetrovacie výbory by mali mať prioritný prístup a vyčlenené zdroje v rámci príslušných útvarov Európskeho parlamentu, aby sa týmto útvarom umožnilo riešiť najmä žiadosti o štúdie, brífingy atď. v časovom rámci, ktorý stanovujú predpisy;

94.  konštatuje, že súčasné pravidlá prístupu k utajovaným a ďalším dôverným informáciám, ktoré v kontexte vyšetrovania Európskemu parlamentu sprístupňuje Rada, Komisia alebo členské štáty, nezabezpečujú úplnú právnu zrozumiteľnosť, ale sú vo všeobecnosti vykladané v tom zmysle, že akreditovaní parlamentní asistenti sú vylúčení, pokiaľ ide o nazeranie do dokumentov obsahujúcich neutajované „ostatné dôverné informácie“ v zabezpečenej čitárni a analýzu týchto dokumentov; poznamenáva, že mnoho poslancov sa domnieva, že tento predpis bráni účinnému a dôkladnému zoznámeniu sa s takýmito dokumentmi počas obmedzenej lehoty, ktorú majú k dispozícii vyšetrovacie výbory, a ďalej poznamenáva, že výbor TAX2 Osobitný výbor pre daňové rozhodnutia a ďalšie opatrenia podobného charakteru alebo účinku), počas ktorého bol prístup dočasne a výnimočne umožnený akreditovaným asistentom poslancov, mohol využívať tieto zdroje komplexnejšie a účinnejšie; vyzýva preto, aby sa do opätovne prerokovanej medziinštitucionálnej dohody zahrnulo jasne formulované ustanovenie zaručujúce akreditovaným asistentom poslancov – pri plnení ich úlohy podpory poslancov – právo na prístup k dokumentom na základe zásady „potreby vedieť“; naliehavo vyzýva príslušné orgány, aby urýchlili opätovné prerokovanie tohto bodu, aby sa nebránilo účinnosti a efektívnosti budúcich a prebiehajúcich parlamentných vyšetrovaní;

o
o   o

95.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie a konečnú správu vyšetrovacieho výboru Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 113, 19.5.1995, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 10, 15.1.2016, s. 13.
(3) Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 152, 11.6.2008, s. 1.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2015)0375.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2016)0322.
(8) Pozri tiež prijaté texty, 4.4.2017, P8_TA(2017)0097.

Právne oznámenie