Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: βασικές πληροφορίες που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση
 Διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση
 Ορισμένες πτυχές του εταιρικού δίκαιου ***I
 Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών, με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις ***
 Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών για τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις ***
 Εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Κροατίας *
 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***II
 Ιn vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***II
 Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς ***I
 Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση ***I
 Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 ***
 Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 (ψήφισμα)
 Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες
 Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2018 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2017/000 ΤΑ 2017 - Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία
 Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Λετονία *
 Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στη Σλοβακία, την Πορτογαλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, την Κύπρο, την Πολωνία, τη Σουηδία, τη Μάλτα και το Βέλγιο *
 Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά δακτυλοσκοπικά δεδομένα στη Σλοβακία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Λιθουανία, τις Κάτω Χώρες, την Ουγγαρία, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία *
 Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Φινλανδία, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σουηδία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία *
 Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Μάλτα, την Κύπρο και την Εσθονία *
 Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
 Αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών κινήσεων: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ

Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: βασικές πληροφορίες που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση
PDF 392kWORD 51k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περί μη διατύπωσης αντίρρησης σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων (C(2017)01473 – 2017/2602(DEA))
P8_TA(2017)0101B8-0234/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (C(2017)01473) («αναθεωρημένος κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός»),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων (C(2016)03999 – 2016/2816(DEA))(1),

–  έχοντας υπόψη την από 22 Μαρτίου 2017 επιστολή της Επιτροπής, διά της οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση σχετικά με τον αναθεωρημένο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό,

–  έχοντας υπόψη την από 28 Μαρτίου 2017 επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση («PRIIP»)(2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 5, το άρθρο 10 παράγραφος 2, το άρθρο 13 παράγραφος 5 και το άρθρο 31 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/2340 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση όσον αφορά την ημερομηνία εφαρμογής του(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 13 και το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής(4), του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής(5), και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής(6),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή των προέδρων των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (ΕΕΑ) με ημερομηνία 22 Δεκεμβρίου 2016, σε συνέχεια του αιτήματος που διατυπώθηκε από την Επιτροπή με επιστολή της στις 10 Νοεμβρίου 2016 όσον αφορά την πρόθεσή της να τροποποιήσει τα σχέδια Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων (RTS) που είχαν υποβληθεί από κοινού από EBA, ESMA και EIOPA βάσει των άρθρων 8 παράγραφος 5, 10 παράγραφος 2 και 13παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση σύστασης της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 105 παράγραφος 6 τρίτη και τέταρτη περίπτωση του Κανονισμού, η οποία έληξε στις 4 Απριλίου 2017,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, το Κοινοβούλιο διατύπωσε αντιρρήσεις στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 και κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει αναθεωρημένο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό, στον οποίο να αντιμετωπίζονται οι ανησυχίες τις οποίες εξέφρασε σχετικά με την ασαφή μεταχείριση των προϊόντων πολλαπλών επιλογών, την ανεπαρκή αναπαράσταση του ότι οι επενδυτές λιανικής θα μπορούσαν επίσης να χάσουν χρήματα αν πραγματοποιηθεί το δυσμενές σενάριο σε σχέση με ορισμένα προϊόντα, καθώς και σχετικά με την έλλειψη λεπτομερούς καθοδήγησης όσον αφορά την «προειδοποίηση σχετικά με την κατανόηση»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, το Κοινοβούλιο υπενθύμισε ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και η διαπραγματευτική ομάδα του Κοινοβουλίου είχαν αποστείλει επιστολή στην Επιτροπή στις 30 Ιουνίου 2016, στην οποία ζητούσαν από την Επιτροπή να εκτιμήσει κατά πόσον πρέπει να καθυστερήσει η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόνοιες του αναθεωρημένου κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού είναι συνεπείς προς τους στόχους που εξέφρασε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 και κατά τη διάρκεια του άτυπου διαλόγου που ακολούθησε στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής εργασίας για την έγκριση του αναθεωρημένου κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αναθεωρημένος κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός διευκρινίζει ότι οι παραγωγοί PRIIP πολλαπλών επιλογών τα οποία περιλαμβάνουν υποκείμενες επενδυτικές επιλογές που είναι αμοιβαία κεφάλαια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ) και μη ΟΣΕΚΑ που αναφέρονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 δεν χρειάζεται να παρέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει των PRIIP και επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αντιθέτως τα έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές ως κατάλληλο μέσο για την παροχή λεπτομερέστερων πληροφοριών πριν από τη σύναψη της σύμβασης στους επενδυτές λιανικής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι υποκείμενοι υπολογισμοί για τα τρία σενάρια επιδόσεων που περιλαμβάνονταν προηγουμένως εξακολουθούν να βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα, στον αναθεωρημένο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό έχει συμπεριληφθεί ένα τέταρτο σενάριο· ότι αυτό το «σενάριο ακραίων καταστάσεων» έχει στόχο να εκθέσει τον αισθητά δυσμενή αντίκτυπο των προϊόντων που δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο «δυσμενές σενάριο»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διευκρινίστηκε η χρήση της προειδοποίησης σχετικά με την κατανόηση, δεδομένου ότι στο πεδίο εφαρμογής της συμπεριλήφθηκαν εκείνα τα PRIIP που θεωρούνται «πολύπλοκα προϊόντα» βάσει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη ενότητα «Τι είναι αυτό το προϊόν;» του βασικού πληροφοριακού εγγράφου τροποποιήθηκε και ότι το τμήμα «Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι μπορώ να κερδίσω;» περιλαμβάνει παρουσίαση των διοικητικών δαπανών που συνδέονται με τα βιομετρικά στοιχεία των βασιζόμενων σε ασφάλιση επενδυτικών προϊόντων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/2340 μετέθεσε την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 επί 12 μήνες, την 1η Ιανουαρίου 2018·

1.  δηλώνει ότι δεν διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον αναθεωρημένο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0347.
(2) ΕΕ L 352 της 9.12.2014, σ. 1.
(3) ΕΕ L 354 της 23.12.2016, σ. 35.
(4) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.
(5) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 48.
(6) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84.


Διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση
PDF 521kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνέχεια της εκ μέρους του γνωστοποίησης ότι προτίθεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2593(RSP))
P8_TA(2017)0102RC-B8-0237/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 παράγραφος 5, το άρθρο 4 παράγραφος 3 και το άρθρο 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 217 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωστοποίηση που πραγματοποιήθηκε από την πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 29 Μαρτίου 2017 σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την απόφαση για αποχώρηση από την ΕΕ ως αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου(1),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2), σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας(3), και σχετικά με τη δημοσιονομική ικανότητα για την ευρωζώνη(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνωστοποίηση εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δρομολογεί τη διαδικασία βάσει της οποίας το Ηνωμένο Βασίλειο θα πάψει να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Συνθήκες δεν θα ισχύουν πλέον σε αυτό·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο θα είναι ένα πρωτοφανές και λυπηρό γεγονός δεδομένου ότι ποτέ πριν δεν είχε αποσυρθεί ένα κράτος μέλος από την Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αποχώρηση πρέπει να ρυθμιστεί κατά εύτακτο τρόπο ώστε να μην επηρεάσει αρνητικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους πολίτες της και τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπεί όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας που οδηγεί στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα ενεργεί για την προστασία των συμφερόντων τους·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα ενός κράτους μέλους το να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι καθήκον όλων των υπόλοιπων κρατών μελών να ενεργούν ενωμένα σε υπεράσπιση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ακεραιότητάς της· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου, αφενός, και της Επιτροπής, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπόλοιπων 27 κρατών μελών (ΕΕ-27), αφετέρου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρχίσουν μετά την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των κατευθυντήριων γραμμών για τις εν λόγω διαπραγματεύσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν ψήφισμα αποτελεί τη θέση του Κοινοβουλίου για τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές και θα αποτελέσει επίσης τη βάση για την αξιολόγηση, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της διαδικασίας διαπραγματεύσεων και οποιασδήποτε συμφωνίας συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έως ότου αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα και να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δηλώσει στη γνωστοποίησή του της 29ης Μαρτίου 2017 την πρόθεσή του να τεθεί εκτός της αρμοδιότητας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε στην ίδια γνωστοποίηση ότι η μελλοντική του σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα περιλαμβάνει συμμετοχή στην εσωτερική αγορά ή η συμμετοχή στην τελωνειακή ένωση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, η συνέχιση της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στην εσωτερική αγορά, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και/ή την τελωνειακή ένωση θα ήταν η βέλτιστη λύση τόσο για το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην ΕΕ των 27· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δεν είναι δυνατόν για όσο διάστημα η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου διατηρεί τις αντιρρήσεις της στις τέσσερις ελευθερίες και στις αρμοδιότητες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρνείται να προβεί σε γενική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της Ένωσης, και επιθυμεί να διεξάγει τη δική της εμπορική πολιτική·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η απόφαση «σχετικά με μια νέα ρύθμιση για το Ηνωμένο Βασίλειο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης» που προσαρτάται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 18ης και 19ης Φεβρουαρίου 2016, είναι σε κάθε περίπτωση άκυρη στο σύνολό της·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να διεξαχθούν με στόχο την παροχή νομικής σταθερότητας και την ελαχιστοποίηση των διαταραχών και να προσφέρουν ένα σαφές όραμα για το μέλλον για τους πολίτες και τα νομικά πρόσωπα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκληση της γνωστοποίησης πρέπει να υπόκειται σε προϋποθέσεις που θα καθοριστούν από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ-27, έτσι ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαδικαστικό τέχνασμα ούτε καταχρηστικά σε μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι ισχύοντες όροι συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ένωση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χωρίς μια συμφωνία αποχώρησης, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρούσε αυτομάτως από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 30 Μαρτίου 2019, και μάλιστα με άτακτο τρόπο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου, περιλαμβανομένης της πλειοψηφίας των πολιτών της Βόρειας Ιρλανδίας και της Σκωτίας ψήφισαν υπέρ της παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει ιδίως την ανησυχία του για τις συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία και τις μελλοντικές της σχέσεις με την Ιρλανδία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι ζωτικής σημασίας η διασφάλιση της ειρήνης και, ως εκ τούτου, η διατήρηση της «Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής» σε όλα τα μέρη της, υπενθυμίζοντας ότι επιτεύχθηκε με την ενεργό συμμετοχή της Ένωσης, όπως τόνισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ψήφισμα που εξέδωσε στις 13 Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία(5)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να αναγκάσει την ΕΕ των 27 και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις σημερινές προκλήσεις και να προβληματιστούν σχετικά με το μέλλον τους και τις προσπάθειές τους να καταστήσουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα πιο αποτελεσματικό, πιο δημοκρατικό και πιο κοντινό στους πολίτες· υπενθυμίζει τον οδικό χάρτη της Μπρατισλάβας, τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το θέμα αυτό, το Λευκό Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2017, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, η Δήλωση της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 2017, και οι προτάσεις της Ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους, της 17ης Ιανουαρίου 2017, που μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για αυτό τον προβληματισμό·

1.  αναγνωρίζει τη γνωστοποίηση του Ηνωμένου Βασιλείου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η οποία επισημοποιεί την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

2.  ζητεί οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν·

3.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό η συμφωνία αποχώρησης και οποιεσδήποτε πιθανές μεταβατικές ρυθμίσεις να τεθούν σε ισχύ πολύ πριν από τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάιο 2019·

4.  υπενθυμίζει ότι η συμφωνία αποχώρησης μπορεί να συναφθεί μόνο με τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ισχύει και για κάθε ενδεχόμενη μελλοντική συμφωνία για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και για οποιεσδήποτε τυχόν μεταβατικές ρυθμίσεις·

Γενικές αρχές για τις διαπραγματεύσεις

5.  αναμένει ότι, για να εξασφαλιστεί η ομαλή έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να διεξαχθούν με καλή πίστη και πλήρη διαφάνεια· υπενθυμίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να απολαμβάνει τα δικαιώματά του ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως ότου τεθεί σε ισχύ η συμφωνία αποχώρησης και, ως εκ τούτου, θα εξακολουθεί επίσης να δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτές·

6.  υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν αντίθετο προς το δίκαιο της Ένωσης αν το Ηνωμένο Βασίλειο άρχιζε, πριν από την αποχώρησή του, διαπραγματεύσεις για πιθανές εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες· τονίζει ότι μια τέτοια ενέργεια θα ήταν αντίθετη προς την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας που καθορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να έχει συνέπειες, μεταξύ των οποίων τον αποκλεισμό του Ηνωμένου Βασιλείου από τις διαδικασίες για εμπορικές διαπραγματεύσεις, όπως ορίζεται στο άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει ότι το ίδιο πρέπει να ισχύει και σε άλλους τομείς πολιτικής, όπου το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να διαμορφώνει τη νομοθεσία, τις δράσεις, τις στρατηγικές ή τις κοινές πολιτικές της Ένωσης, κατά τρόπο που να ευνοεί τα δικά του συμφέροντα ως αποχωρούντος κράτους μέλους, παρά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΕ-27·

7.  προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε διμερής συμφωνία μεταξύ ενός ή περισσότερων από τα παραμένοντα κράτη μέλη και του Ηνωμένου Βασιλείου, στους τομείς αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν έχει συμφωνηθεί από την ΕΕ των 27, σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας αποχώρησης και/ή επηρεάζουν τη μελλοντική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο, θα ήταν, επίσης, σε αντίθεση με τις Συνθήκες· προειδοποιεί επιπλέον ότι κάτι τέτοιο θα ίσχυε ιδίως για οποιαδήποτε διμερή συμφωνία ή/και κανονιστική ή εποπτική πρακτική που θα μπορούσε για παράδειγμα να συνδέεται με οποιαδήποτε προνομιακή πρόσβαση στην εσωτερική αγορά για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο σε βάρος του κανονιστικού πλαισίου της Ένωσης ή με το καθεστώς πολιτών της ΕΕ-27 στο Ηνωμένο Βασίλειο ή αντιστρόφως·

8.  πιστεύει ότι η εντολή και οι διαπραγματευτικές οδηγίες που ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης πρέπει να αντικατοπτρίζουν πλήρως τις θέσεις και τα συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ-27, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Ιρλανδίας, δεδομένου ότι το εν λόγω κράτος μέλος θα επηρεαστεί ιδιαίτερα από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

9.  ελπίζει ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο θα θεσπίσουν μια μελλοντική σχέση δίκαιη, όσο το δυνατόν πλησιέστερα και ισορροπημένη ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις· εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να μην συμμετάσχει στην εσωτερική αγορά, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή την τελωνειακή ένωση· θεωρεί ότι ένα κράτος που αποχωρεί από την Ένωση δεν μπορεί να απολαύει παρόμοιων ευεργετημάτων με αυτά που απολαύει ένα κράτος μέλος της Ένωσης, και, ως εκ τούτου, ανακοινώνει ότι δεν θα παράσχει συγκατάθεση σε καμιά συμφωνία που θα αντέβαινε σε αυτή την αρχή·

10.  επιβεβαιώνει ότι η συμμετοχή στην εσωτερική αγορά και την τελωνειακή ένωση συνεπάγεται την αποδοχή των τεσσάρων ελευθεριών, τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενικές εισφορές στον προϋπολογισμό και τήρηση της κοινής εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11.  τονίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο οφείλει να τιμήσει όλες τις νομικές, δημοσιονομικές και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων στο πλαίσιο του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, που καθίστανται ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία της αποχώρησής του και μετά·

12.  σημειώνει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για την οργάνωση των διαπραγματεύσεων που καθορίζονται στη δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών, καθώς και των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2016· εκφράζει ικανοποίηση για τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως διαπραγματευτή της Ένωσης και τον εκ μέρους της Επιτροπής διορισμό του Michel Barnier ως επικεφαλής των διαπραγματεύσεων· επισημαίνει ότι η πλήρης συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να δώσει την έγκρισή του σε οποιαδήποτε συμφωνία συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου·

Αλληλουχία των διαπραγματεύσεων

13.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διαπραγματεύσεις πρόκειται να αφορούν τις ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το πλαίσιο της μελλοντικής σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

14.  συμφωνεί ότι εφόσον σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας αποχώρησης, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν συνομιλίες σχετικά με ενδεχόμενες μεταβατικές ρυθμίσεις με βάση το προβλεπόμενο πλαίσιο για το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

15.  επισημαίνει ότι μια συμφωνία σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου ως τρίτης χώρας μπορεί να συναφθεί μόνον από τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Συμφωνία αποχώρησης

16.  δηλώνει ότι η συμφωνία αποχώρησης πρέπει να συνάδει με τις Συνθήκες και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

17.  είναι της γνώμης ότι η συμφωνία αποχώρησης πρέπει να περιλαμβάνει πρόβλεψη για τα ακόλουθα σημεία:

   το νομικό καθεστώς των πολιτών της ΕΕ-27 που ζουν ή έχουν ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν ή έχουν ζήσει σε άλλα κράτη μέλη, καθώς και λοιπές διατάξεις που αφορούν τα δικαιώματά τους·
   τη διευθέτηση οικονομικών υποχρεώσεων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
   τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
   την αποσαφήνιση του καθεστώτος των διεθνών δεσμεύσεων που ανέλαβε το Ηνωμένο Βασίλειο ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών θα είναι ο νόμιμος διάδοχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 κρατών μελών·
   το θέμα της ασφάλειας δικαίου για νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών·
   τον ορισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως της αρμόδιας αρχής για την ερμηνεία και την εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης·

18.  απαιτεί τη δίκαιη μεταχείριση των πολιτών της ΕΕ-27 που ζουν ή έχουν ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν ή έχουν ζήσει στην ΕΕ-27, και είναι της γνώμης ότι κατά τις διαπραγματεύσεις πρέπει να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στα αντίστοιχα δικαιώματα και συμφέροντά τους· απαιτεί, επομένως, το καθεστώς και τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ-27 που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διέπονται από τις αρχές της αμοιβαιότητας, της ισότητας, της συμμετρίας, της αποφυγής των διακρίσεων, και απαιτεί επιπλέον την προστασία της ακεραιότητας του ενωσιακού δικαίου, περιλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και του πλαισίου επιβολής του· τονίζει ότι οιαδήποτε υποβάθμιση των δικαιωμάτων που συνδέονται με την ελεύθερη κυκλοφορία, περιλαμβανομένων των διακρίσεων κατά πολιτών της ΕΕ όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων διαμονής τους, πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν αντίθετη προς το δίκαιο της Ένωσης·

19.  τονίζει ότι ένας εφάπαξ δημοσιονομικός διακανονισμός με το Ηνωμένο Βασίλειο, βάσει των ετήσιων λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις νομικές ευθύνες του που απορρέουν από εκκρεμείς υποχρεώσεις, καθώς και να περιέχει πρόβλεψη για στοιχεία εκτός ισολογισμού, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και λοιπά χρηματοδοτικά έξοδα που προκύπτουν άμεσα ως αποτέλεσμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου·

20.  αναγνωρίζει ότι στη συμφωνία αποχώρησης θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την ιδιαίτερη θέση της νήσου της Ιρλανδίας και τις ειδικές περιστάσεις που αντιμετωπίζει· ζητεί μετ’ επιτάσεως να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής του 1998, προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου στα σύνορα μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας· υποστηρίζει σθεναρά, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι απολύτως αναγκαίο να διασφαλιστεί συνέχεια και σταθερότητα στην ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία και να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να αποφευχθεί μια σκλήρυνση των διαδικασιών στα σύνορα·

Μελλοντική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο

21.  έχει λάβει γνώση τη γνωστοποίηση της 29ης Μαρτίου 2017 και της Λευκής Βίβλου της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της 2ας Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο «The United Kingdom's exit from and new partnership with the European Union (Η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και η νέα εταιρική σχέση του με την Ένωση)»·

22.  πιστεύει ότι η μελλοντική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να είναι ισορροπημένη και σφαιρική και να υπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών αμφότερων των μερών, επομένως πρέπει να υπάρχει επαρκής χρόνος για τη διαπραγμάτευσή της· τονίζει ότι θα πρέπει να καλύπτει τομείς κοινών συμφερόντων, σεβόμενη παράλληλα την ακεραιότητα της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της Ένωσης, περιλαμβανομένης της ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς, καθώς και της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων και της αυτονομίας της Ένωσης· επισημαίνει ότι το άρθρο 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το άρθρο 217 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα της Ένωσης «να συνάπτει σύνδεση η οποία συνεπάγεται αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις, κοινές δράσεις και ειδικές διαδικασίες» θα μπορούσε να προσφέρει ένα κατάλληλο πλαίσιο για μία αντίστοιχη μελλοντική σχέση·

23.  δηλώνει ότι, ανεξαρτήτως της έκβασής τους, οι διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι δυνατό να περιλαμβάνουν οποιονδήποτε συμψηφισμό μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, περιλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας, αφενός, και της μελλοντικής οικονομικής σχέσης, αφετέρου·

24.  τονίζει ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου εξαρτάται από τη συνεχή τήρηση, εκ μέρους του Ηνωμένου Βασιλείου, των προτύπων που προβλέπονται από τις διεθνείς υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και από τη νομοθεσία και τις πολιτικές της Ένωσης μεταξύ άλλων για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, τον θεμιτό ανταγωνισμό, το εμπόριο και τα κοινωνικά δικαιώματα, και ιδίως τις διασφαλίσεις εναντίον του κοινωνικού ντάμπινγκ·

25.  αντιτίθεται σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου η οποία θα περιείχε αποσπασματικές ή τομεακές διατάξεις, μεταξύ άλλων για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, που θα παρείχαν σε επιχειρήσεις με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο προτιμησιακή πρόσβαση στην εσωτερική αγορά και/ή στην τελωνειακή ένωση· επισημαίνει ότι, μετά την αποχώρησή του, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποκτήσει καθεστώς τρίτης χώρας, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης·

26.  επισημαίνει ότι, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο ζητήσει να συμμετέχει σε ορισμένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα το πράξει ως τρίτη χώρα, το οποίο συνεπάγεται κατάλληλες δημοσιονομικές εισφορές και εποπτεία από την υφιστάμενη έννομη τάξη· θα χαιρέτιζε, στο πλαίσιο αυτό, τη συνέχιση της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου σε διάφορα προγράμματα, όπως το Erasmus·

27.  σημειώνει ότι πολλοί πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν εκφράσει την έντονη αντίθεσή τους όσον αφορά την απώλεια των δικαιωμάτων που απολαύουν σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 20 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· προτείνει να εξετάσει η ΕΕ-27 με ποιον τρόπο είναι δυνατό να μετριαστεί η επίπτωση αυτή στα πλαίσια του πρωτογενούς δικαίου της Ένωσης, σεβόμενη απολύτως τις αρχές της αμοιβαιότητας, της ισότητας, της συμμετρίας και της αποφυγής των διακρίσεων·

Μεταβατικές ρυθμίσεις

28.  πιστεύει ότι μεταβατικές ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την ασφάλεια δικαίου και τη συνέχεια είναι δυνατό να συμφωνηθούν μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, μόνο εάν περιέχουν τη σωστή ισορροπία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για αμφότερα τα μέρη και διαφυλάσσουν την ακεραιότητα της έννομης τάξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση τυχόν νομικών ζητημάτων· πιστεύει επιπλέον ότι οποιεσδήποτε τέτοιες ρυθμίσεις πρέπει να έχουν αυστηρά περιορισμένη διάρκεια, η οποία δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη, και αυστηρά περιορισμένη εμβέλεια, καθώς δεν είναι δυνατό να αποτελέσουν υποκατάστατο της ιδιότητας του μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Ζητήματα για την ΕΕ-27 και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης

29.  ζητεί να επιτευχθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα συμφωνία σχετικά με τη μετεγκατάσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, και η διαδικασία μετεγκατάστασης να ξεκινήσει αμέσως μόλις αυτό καταστεί πρακτικά εφικτό·

30.  επισημαίνει ότι ίσως είναι απαραίτητη η αναθεώρηση και προσαρμογή του δικαίου της Ένωσης, ώστε να ληφθεί υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου·

31.  πιστεύει ότι δεν απαιτείται αναθεώρηση όσον αφορά τα δύο τελευταία έτη του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου αλλά ότι οι επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού· τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και η ΕΕ-27 θα πρέπει να ξεκινήσουν πάραυτα τις εργασίες για ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, περιλαμβανομένου του ζητήματος των ιδίων πόρων·

32.  δεσμεύεται να ολοκληρώσει εγκαίρως τις νομοθετικές διαδικασίες σχετικά με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σχετικά με την εκλογική διαδικασία με βάση την πρότασή του κατά το άρθρο 223 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επισυνάπτεται στο ψήφισμά του της 11ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την αναθεώρηση της εκλογικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης(6)· επιπροσθέτως, και λαμβάνοντας υπόψη την αιτιολογική σκέψη ΙΣΤ του παρόντος ψηφίσματος, πιστεύει ότι, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τη δημιουργία μίας νέας σχέσης μαζί του, τα υπόλοιπα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από κοινού με τα θεσμικά όργανα, χρειάζεται να ενισχύσουν την παρούσα Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω μιας ευρείας δημόσιας συζήτησης και να ξεκινήσουν εις βάθος διοργανικές διαβουλεύσεις για το μέλλον της·

Τελικές διατάξεις

33.  διατηρεί το δικαίωμα να αποσαφηνίσει τη θέση του σχετικά με τις διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένου Βασιλείου, και, εάν κριθεί απαραίτητο, να εγκρίνει και άλλα ψηφίσματα, μεταξύ άλλων για συγκεκριμένα θέματα ή τομεακά ζητήματα, υπό το φως της προόδου ή μη των εν λόγω διαπραγματεύσεων·

34.  αναμένει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λάβει υπόψη του το παρόν ψήφισμα όταν εγκρίνει τις κατευθυντήριες γραμμές του για το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και ορίσει τις γενικές θέσεις και αρχές που θα επιδιώξει η Ευρωπαϊκή Ένωση·

35.  είναι αποφασισμένο να καθορίσει την τελική θέση του για τη συμφωνία ή τις συμφωνίες βάσει της αξιολόγησης που θα διενεργηθεί με γνώμονα το περιεχόμενο του παρόντος και οποιουδήποτε άλλου μελλοντικού ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

o
o   o

36.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στα εθνικά κοινοβούλια και στην Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0294.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0048.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0049.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0050.
(5) ΕΕ C 285 της 5.8.2016, σ. 9.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0395.


Ορισμένες πτυχές του εταιρικού δίκαιου ***I
PDF 390kWORD 50k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δικαίου (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))
P8_TA(2017)0103A8-0088/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία - κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0616),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 στοιχείο ζ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0388/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 - Ταχεία μέθοδος εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(2),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 103 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0088/2017),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Απριλίου 2017 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές του εταιρικού δίκαιου (κωδικοποιημένο κείμενο)

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2017/1132.)

(1) ΕΕ C 264 της 20.7.2016, σ. 82.
(2) ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.


Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών, με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις ***
PDF 387kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την επικύρωση και την προσχώρηση των κρατών μελών, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρωτόκολλο του 2010 της διεθνούς σύμβασης του 1996 για την αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών, με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (13806/2015 – C8-0410/2015 – 2015/0135(NLE))
P8_TA(2017)0104A8-0076/2017

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13806/2015),

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή σύμβαση του 1996 σχετικά με την ευθύνη και την αποζημίωση για ζημίες σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών («σύμβαση HNS του 1996»),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο του 2010 στη σύμβαση HNS του 1996,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0410/2015),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/971/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Νοεμβρίου 2002, με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επικυρώσουν ή να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Κοινότητας, στη διεθνή σύμβαση του 1996 για την αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών («σύμβαση ΕΤΟ»)(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη το προσωρινό ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τις ενέργειες στις οποίες προέβη η Επιτροπή στις 4 Οκτωβρίου 2016 μετά το προσωρινό ψήφισμα ,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση υπό μορφήν επιστολής σχετικά με την κατάλληλη νομική βάση του εν λόγω σχεδίου απόφασης του Συμβουλίου που εξέδωσε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων στις 19 Φεβρουαρίου 2016(4) και η οποία παρατίθεται συνημμένη στην προσωρινή έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (Α8-0191/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0076/2017),

1.  εγκρίνει την επικύρωση και την προσχώρηση των κρατών μελών, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρωτόκολλο του 2010 της διεθνούς σύμβασης για την αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών, με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 337 της 13.12.2002, σ. 55.
(2) Γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0259.
(4) PE576.992.


Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 2010 της σύμβασης για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών για τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις ***
PDF 397kWORD 49k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την επικύρωση και την προσχώρηση των κρατών μελών, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρωτόκολλο του 2010 της διεθνούς σύμβασης για την αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών, για τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (14112/2015 – C8-0409/2015 – 2015/0136(NLE))
P8_TA(2017)0105A8-0078/2017

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14112/2015),

–  έχοντας υπόψη τη διεθνή σύμβαση του 1996 σχετικά με την ευθύνη και την αποζημίωση για ζημίες σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών («σύμβαση HNS του 1996»),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο του 2010 στη σύμβαση HNS του 1996,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 81 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0409/2015),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας που είναι προσαρτημένο στις Συνθήκες,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2002/971/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Νοεμβρίου 2002, με την οποία επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επικυρώσουν ή να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Κοινότητας, στη διεθνή σύμβαση του 1996 για την αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών («σύμβαση ΕΤΟ»)(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014(2),

–  έχοντας υπόψη το προσωρινό ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη τις ενέργειες στις οποίες προέβη η Επιτροπή στις 4 Οκτωβρίου 2016 μετά το προσωρινό ψήφισμα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0078/2017),

1.  εγκρίνει την επικύρωση και την προσχώρηση των κρατών μελών, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρωτόκολλο του 2010 της διεθνούς σύμβασης για την αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών, με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 337 της 13.12.2002, σ. 55.
(2) Γνώμη του Δικαστηρίου της 14ης Οκτωβρίου 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0260.


Εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Κροατίας *
PDF 375kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Κροατίας (COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE))
P8_TA(2017)0106A8-0073/2017

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2017)0017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 4 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης της 9ης Δεκεμβρίου 2011(1), σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0026/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0073/2017),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 112 της 24.2.2012, σ. 21.


Ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***II
PDF 384kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EΚ, του κανονισμού (EΚ) αριθ. 178/2002 και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1223/2009 και για την κατάργηση των οδηγιών 90/385/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))
P8_TA(2017)0107A8-0068/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (10728/4/2016 – C8-0104/2017),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0542),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0068/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 133 της 9.5.2013, σ. 52.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν της 2ας Απριλίου 2014, P7_TA(2014)0266.


Ιn vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα ***II
PDF 396kWORD 49k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα και για την κατάργηση της οδηγίας 98/79/ΕΚ και της απόφασης 2010/227/ΕΕ της Επιτροπής (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD))
P8_TA(2017)0108A8-0069/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση (10729/4/2016 – C8-0105/2017),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση(2) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0541),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0069/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

2.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  διαπιστώνει ότι η πράξη εκδόθηκε σύμφωνα με τη θέση του Συμβουλίου·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την πράξη, μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 297 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα του να υπογράψει την πράξη, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δεόντως ολοκληρωθεί, και να προβεί, σε συμφωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, στη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις διατάξεις για την παροχή πληροφοριών και συμβουλών στον τομέα των γενετικών δοκιμών, που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού για τα in vitro ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Το αργότερο πέντε έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού και στο πλαίσιο της επανεξέτασης της λειτουργίας του άρθρου 4, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 111 του κανονισμού, η Επιτροπή θα καταρτίσει έκθεση σχετικά με τις εμπειρίες που αποκόμισαν τα κράτη μέλη από την εφαρμογή των υποχρεώσεων που ορίζονται στο άρθρο 4 όσον αφορά την παροχή πληροφοριών και συμβουλών στο πλαίσιο της χρήσης γενετικών δοκιμών. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα καταρτίσει έκθεση σχετικά με τις διάφορες υφιστάμενες πρακτικές υπό το πρίσμα του διττού στόχου του κανονισμού, δηλαδή τη διασφάλιση, αφενός, ενός υψηλού επιπέδου προστασίας των ασθενών και, αφετέρου, της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τις γενετικές δοκιμές που χρησιμοποιούνται για σκοπούς που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής και την ευημερία

Όσον αφορά τις γενετικές δοκιμές οι οποίες προορίζονται για σκοπούς που σχετίζονται με την ευημερία ή τον τρόπο ζωής, η Επιτροπή τονίζει ότι τα τεχνολογικά προϊόντα μη ιατρικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προορίζονται για την άμεση ή έμμεση διατήρηση ή βελτίωση υγιεινών συμπεριφορών, της ποιότητας της ζωής και της ευημερίας των ατόμων, δεν καλύπτονται από το άρθρο 2 (Ορισμοί) του κανονισμού για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Ωστόσο, η Επιτροπή σκοπεύει να παρακολουθεί, με βάση τις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς που εκτελούν τα κράτη μέλη, συγκεκριμένα ζητήματα ασφάλειας τα οποία ενδέχεται να συνδέονται με τη χρήση αυτών των τεχνολογικών προϊόντων.

(1) ΕΕ C 133 της 9.5.2013, σ. 52.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν της 2ας Απριλίου 2014, P7_TA(2014)0267.


Αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς ***I
PDF 391kWORD 81k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (COM(2013)0615 – C7-0263/2013 – 2013/0306(COD))
P8_TA(2017)0109A8-0041/2015

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2013)0615),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0263/2013),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 21ης Μαΐου 2014(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 2013(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 7ης Δεκεμβρίου 2016, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0041/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(3)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρότασή της στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Απριλίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/1131.)

(1) ΕΕ C 255 της 6.8.2014, σ. 3.
(2) ΕΕ C 170 της 5.6.2014, σ. 50.
(3) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 29 Απριλίου 2015 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0170).


Ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση ***I
PDF 390kWORD 57k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση (COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD))
P8_TA(2017)0110A8-0238/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0583),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0375/2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 17ης Μαρτίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 2016(2),

–  αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού, και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Δεκεμβρίου 2016, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0238/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(3)·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Απριλίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129.)

(1) ΕΕ C 195 της 2.6.2016, σ. 1.
(2) ΕΕ C 177 της 18.5.2016, σ. 9.
(3) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2016 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0353).


Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 ***
PDF 392kWORD 49k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP))
P8_TA(2017)0111A8-0110/2017

(Ειδική νομοθετική διαδικασία - έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (COM(2016)0604),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (14942/2016) και το διορθωτικό του Συμβουλίου (14942/2016 COR2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με τα οποία το Συμβούλιο ζήτησε την έγκριση του Κοινοβουλίου (C8-0103/2017),

–  έχοντας υπόψη την καταρχήν συμφωνία του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2017, για την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό του ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 86 και το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0110/2017

1.  εγκρίνει το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 όπως αυτό ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σχέδιο κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/... του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/1123 του Συμβουλίου.)

(1) 7030/2017 και 7031/2017 COR1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0309.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0412.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0112.


Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 (ψήφισμα)
PDF 497kWORD 55k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (14942/2016 – C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)2017/2051(INI))
P8_TA(2017)0112A8-0117/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (COM(2016)0604),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (14942/2016) και το διορθωτικό του Συμβουλίου (14942/2016 COR2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 312 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας, σύμφωνα με τα οποία το Συμβούλιο ζήτησε την έγκριση του Κοινοβουλίου (C8-0103/2017),

–  έχοντας υπόψη την καταρχήν συμφωνία του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2017, για την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0117/2017

1.  εγκρίνει τις κοινές δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

2.  εγκρίνει τη δήλωσή του που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  λαμβάνει υπό σημείωση τις μονομερείς δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συμπληρωματικές ενισχύσεις (top-ups) κατά την υπολειπόμενη περίοδο του ΠΔΠ

Στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης/αναθεώρησης του ΠΔΠ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν για τις συμπληρωματικές ενισχύσεις όπως προτάθηκαν από την Επιτροπή για τα ποσά που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, που θα εφαρμοστούν κατά τα έτη 2017 έως 2020(5) στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, με την επιφύλαξη των προνομίων της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής:

 

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, σε εκατομμύρια EUR

Τομέας 1α

 

«Ορίζων 2020»

200

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές

300

Erasmus +

100

Πρόγραμμα COSME

100

Wifi4EU*

25

ΕΤΣΕ*

150

Σύνολο τομέα 1α

875

Τομέας 1β (Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων)

1 200**

Τομέας 3

2 549

Τομέας 4*

1 385

Σύνολο τομέων 1α, 1β, 3 και 4

6 009

* Αυτό δεν προδικάζει το αποτέλεσμα υπό εξέλιξη συζητήσεων για σχέδια νομοθετικών προτάσεων στον τομέα 1α και στον τομέα 4.

** Ισοκατανεμημένα στα τέσσερα έτη (2017-2020).

Η επαναδιάθεση συνολικού ποσού 945 εκατομμύρια EUR θα γίνει κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού, εκ των οποίων τα 875 εκατομμύρια EUR στον τομέα 1α και τα 70 εκατομμύρια EUR στον τομέα 4.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αποτροπή της σώρευσης υπερβολικού αριθμού ανεξόφλητων λογαριασμών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Επιτροπή να συνεχίσει να ελέγχει προσεκτικά την εκτέλεση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύτακτη πορεία των υποχρεώσεων πληρωμών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων. Προς τον σκοπό αυτό, καλούν την Επιτροπή να υποβάλει εγκαίρως, καθ’ όλη τη διάρκεια της υπολειπόμενης περιόδου του τρέχοντος ΠΔΠ, ενημερωμένα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και τις εκτιμήσεις όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα λάβουν εγκαίρως τις αναγκαίες αποφάσεις για δικαιολογημένες ανάγκες ώστε να προληφθεί η σώρευση υπερβολικού αριθμού ανεξόφλητων λογαριασμών και να διασφαλιστεί η δέουσα εξόφληση των απαιτήσεων πληρωμών.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληρωμές για ειδικά μέσα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να προσαρμόσουν την πρόταση για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/435 ώστε να μην προδικάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η φύση των πληρωμών για ειδικά μέσα γενικότερα.

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ανεξάρτητη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του στόχου της προοδευτικής μείωσης του προσωπικού κατά 5 % μεταξύ 2013 και 2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προτείνουν να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του στόχου προοδευτικής μείωσης του προσωπικού κατά 5 % μεταξύ του 2013 και 2017, η οποία να καλύπτει όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς, όπως συμφωνήθηκε στη διοργανική συμφωνία του 2013 για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Βάσει του συμπεράσματος της αξιολόγησης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προτείνουν να κληθεί η Επιτροπή να υποβάλει τη δέουσα νέα πρόταση.

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις κοινές δηλώσεις που συνδέονται με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι οι τέσσερις κοινές δηλώσεις που συνοδεύουν τον κανονισμό του αναθεωρημένου ΠΔΠ έχουν πολιτικό χαρακτήρα, χωρίς καμία νομική επίπτωση.

Όσον αφορά την κοινή δήλωση για τις συμπληρωματικές ενισχύσεις (top-ups) και τις ανακατανομές σε σχέση με προγράμματα της Ένωσης, υπενθυμίζεται ότι οι Συνθήκες ορίζουν ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή είναι εκείνη που προσδιορίζει το ύψος και το περιεχόμενο του προϋπολογισμού της Ένωσης, μέσω της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει ότι, ως ισότιμο σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, θα ασκήσει πλήρως τις αρμοδιότητές του, που δεν θα υπονομευθούν από καμία πολιτική δήλωση. Η ανάγκη σεβασμού των προνομίων της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής αντικατοπτρίζεται επίσης με σαφήνεια στο κείμενο της κοινής δήλωσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμπεραίνει, συνεπώς, ότι τα ποσά που αναφέρονται στην παρούσα κοινή δήλωση αποτελούν ποσά αναφοράς που θα εξετάζονται στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των συγκεκριμένων περιστάσεων κάθε ετήσιου προϋπολογισμού. Όσον αφορά, ιδίως, τις προτεινόμενες ανακατανομές στους τομείς 1Α και 4, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να εξετάσει κάθε μία από τις προτάσεις της Επιτροπής χωριστά, ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν περικοπές σε σημαντικά προγράμματα της Ένωσης, ιδίως όταν αυτά συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας ή ανταποκρίνονται σε τρέχουσες πιεστικές ανάγκες και παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό εκτέλεσης.

Είναι προφανές ότι τα ποσά που ενδεχομένως αναφέρονται στην κοινή δήλωση και σχετίζονται με νομοθετικές προτάσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμη εγκριθεί, δεν προδικάζουν κατά κανένα τρόπο το αποτέλεσμα των εν λόγω νομοθετικών διαπραγματεύσεων.

Δήλωση του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληρωμές για ειδικά μέσα

Το Συμβούλιο προτείνει να διατηρηθεί η υπάρχουσα κατάσταση και να μην θεσπισθεί, στο πλαίσιο αυτής της επανεξέτασης/αναθεώρησης, γενικός και συνολικός κανόνας για τη μεταχείριση των πληρωμών για άλλα ειδικά μέσα. Στη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Συμβουλίου ορίζεται ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα συνεχίσει να μπορεί να αποφασίζει, κατά περίπτωση για τις εκάστοτε κινητοποιήσεις, κατά πόσον ορισμένες ή όλες οι αντίστοιχες πληρωμές πρέπει να υπολογισθούν πέραν των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων και πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και ζητημάτων ασφάλειας

Αν αντιστραφεί πάλι η πτωτική τάση της ανεργίας των νέων που παρατηρείται από το 2013, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης της χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων πέραν του ποσού των 1,2 δισεκατομμυρίων EUR που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης/αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα περιθώρια στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού για το ΠΔΠ. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με τις παρατηρούμενες στατιστικές τάσεις, καθώς και σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού εάν κριθεί σκόπιμο.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, θα πρέπει να εξεταστούν πρόσθετα περιθώρια, κατά προτεραιότητα, για την επένδυση στους νέους σε ολόκληρη την Ευρώπη και για μέτρα που θα βοηθήσουν να αντιμετωπισθεί η εσωτερική και η εξωτερική διάσταση της μεταναστευτικής κρίσης και τα ζητήματα ασφαλείας αν προκύψουν νέες ανάγκες που δεν καλύπτονται από τις ήδη υπάρχουσες ή εγκριθείσες χρηματοδοτήσεις. Η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για τον σκοπό αυτό, αν κριθεί σκόπιμο, έχοντας παράλληλα κατά νου την ανάγκη να διατηρηθούν επαρκή περιθώρια για απρόβλεπτα γεγονότα και την ομαλή εφαρμογή των ήδη συμφωνηθέντων προγραμμάτων.

(1) 7030/2017 και 7031/2017 COR1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0309.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0412.
(4)Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0111.
(5)Μέρος του συνόλου των συμπληρωματικών ενισχύσεων συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού για το 2017. Ως εκ τούτου, ο προϋπολογισμός για το 2017 περιλαμβάνει 200 εκατομμύρια EUR στον τομέα 1α και 725 εκατομμύρια EUR στον τομέα 4. Πέραν τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να παράσχουν 500 εκατομμύρια EUR στον τομέα 1β για την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων το 2017, που θα χρηματοδοτηθεί από το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων και θα υλοποιηθεί με διορθωτικό προϋπολογισμό το 2017. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κάλεσαν επίσης την Επιτροπή να ζητήσει τις αναγκαίες πιστώσεις σε διορθωτικό προϋπολογισμό το 2017, προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του ΕΤΒΑ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ μόλις εγκριθεί η νομική βάση.


Κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες
PDF 399kWORD 50k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/435 σχετικά με την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες (COM(2016)0607 – C8-0387/2016 – 2016/2233(BUD))
P8_TA(2017)0113A8-0104/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0607 – C8-0387/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1), και ιδίως τα άρθρα 6 και 13,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 14,

–  έχοντας υπόψη την καταρχήν συμφωνία του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2017, για την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2015/435 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2014(5),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής(6) και της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020(7),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0104/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κινητοποίησαν το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες για ποσό 3 168 233 715 EUR σε πιστώσεις πληρωμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες είχε συμπεριληφθεί ποσό 350 εκατομμυρίων EUR εν αναμονή συμφωνίας για την αντιμετώπιση των πληρωμών για ειδικά μέσα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είχε αποφασιστεί να αντισταθμιστεί ποσό ύψους 2 818 233 715 EUR κατά την περίοδο 2018-2020 και να κληθεί η Επιτροπή να υποβάλει έγκαιρα πρόταση σχετικά με το εναπομένον ποσό των 350 εκατομμυρίων EUR·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις πληρωμών που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ, αναμένονται πιέσεις στα ετήσια ανώτατα όρια πληρωμών κατά τα έτη 2018-2020·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2017 παρουσιάζει ένα περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο πληρωμών ύψους 9,8 δισεκατομμυρίων EUR, το οποίο επιτρέπει την αντιστάθμιση του συνολικού ποσού που κινητοποιήθηκε το 2014·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της δέσμης της ενδιάμεσης επανεξέτασης/αναθεώρησης του ΠΔΠ·

2.  πιστεύει ότι η αντιστάθμιση συνολικού ποσού 2 818 233 715 EUR που είχε κινητοποιηθεί το 2014 από το περιθώριο κάτω από το ανώτατο όριο πληρωμών του έτους 2017, θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη ευελιξία για το δεύτερο ήμισυ του ΠΔΠ και θα βοηθήσει στην πρόληψη μιας νέας κρίσης πληρωμών·

3.  τονίζει ότι η εξαίρεση του εναπομένοντος ποσού των 350 εκατομμυρίων EUR από την αντιστάθμιση επιβεβαιώνει τη σταθερή θέση του Κοινοβουλίου ότι οι πιστώσεις πληρωμών για ειδικά μέσα πρέπει να υπολογίζονται πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

4.  χαιρετίζει την κατ’ αρχήν συμφωνία του Συμβουλίου όσον αφορά τη συνημμένη απόφαση, η οποία ευθυγραμμίζεται με την ερμηνεία του Κοινοβουλίου·

5.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/435 σχετικά την κινητοποίηση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2017/1331.)

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(2) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(3) 7030/2017 και 7031/2017 COR1.
(4) ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 4.
(5) ΕΕ C 294 της 12.8.2016, σ. 65.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0309.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0412.


Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2018 - Τμήμα Ι - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
PDF 612kWORD 72k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2018 (2017/2022(BUD))
P8_TA(2017)0114A8-0156/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 36,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017(5)·

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με το κοινό σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού(7),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο ενόψει της κατάρτισης του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2018,

–  έχοντας υπόψη το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε το Προεδρείο στις 3 Απριλίου 2017 σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 7 και το άρθρο 96 παράγραφος 1 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε η Επιτροπή Προϋπολογισμών σύμφωνα με το άρθρο 96 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 96 και 97 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0156/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα διαδικασία είναι η τρίτη πλήρης διαδικασία του προϋπολογισμού της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου και αφορά το πέμπτο έτος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του 2018, όπως προτείνεται στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα, καταρτίζεται σε πλαίσιο αύξησης του ανώτατου ορίου του τομέα V σε σύγκριση με το 2017, στοιχείο που επιτρέπει μεγαλύτερο περιθώριο για ανάπτυξη και επενδύσεις, καθώς και τη συνέχιση της εφαρμογής πολιτικών για την επίτευξη εξοικονόμησης και για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τον προϋπολογισμό του 2018, ο Γενικός Γραμματέας έχει προτείνει τους εξής επτά πρωταρχικούς στόχους: δρομολόγηση της επικοινωνιακής εκστρατείας για τις εκλογές του 2019, παγίωση των μέτρων που ελήφθησαν στον τομέα της ασφάλειας, συνέχιση των πολυετών κτιριακών έργων, επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και τη μηχανοργάνωση των διαδικασιών, συνέχιση της εφαρμογής των μέτρων που είναι αναγκαία για την εισαγωγή των Ιρλανδικών ως πλήρους επίσημης γλώσσας, ανάλυση του πιθανού αντικτύπου του Brexit και ενθάρρυνση μιας οικολογικής προσέγγισης στις μεταφορές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2018, ο Γενικός Γραμματέας εισηγήθηκε προϋπολογισμό 1 971 883 373 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε συνολική αύξηση κατά 3,26 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017 και στο 19,06 % του τομέα V του ΠΔΠ 2014-2020·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας πρότεινε πρόσθετες έκτακτες επενδύσεις ύψους 47,6 εκατομμυρίων EUR για την ενίσχυση των έργων ασφάλειας, την καταβολή εμφυτευματικών δόσεων για το έργο ανέγερσης του κτιρίου ADENAUER και τη δρομολόγηση της επικοινωνιακής εκστρατείας για τις εκλογές του 2019·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 68 % του προϋπολογισμού είναι δαπάνες συνδεόμενες με τον δείκτη τιμών, που αφορούν κυρίως τις αποδοχές και τις αποζημιώσεις των βουλευτών και του προσωπικού, καθώς και τα κτίρια, οι οποίες αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων ανάλογα με την τομεακή ειδική τιμαριθμική αναπροσαρμογή ή το ποσοστό πληθωρισμού·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», που δημοσιεύτηκε στις 8 Μαρτίου 2017, επ’ ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας, δείχνει μια ανισορροπία μεταξύ των φύλων στις διοικητικές θέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το 83,3 % των θέσεων του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και των γενικών διευθυντών του Κοινοβουλίου να καλύπτονται από άνδρες έναντι 16,7 % από γυναίκες, το 70,2 % των θέσεων διευθυντών του Κοινοβουλίου να καλύπτονται από άνδρες έναντι 29,8 % από γυναίκες και το 65,9 % των θέσεων προϊσταμένων μονάδας του Κοινοβουλίου να καλύπτονται από άνδρες έναντι 34,1 % από γυναίκες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει την υποχρέωση της Ένωσης να σέβεται τη γλωσσική πολυμορφία και απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω γλώσσας, παρέχοντας έτσι το δικαίωμα σε κάθε πολίτη της Ένωσης να χρησιμοποιεί οιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ένωσης όταν αλληλογραφεί με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, τα οποία υποχρεούνται να απαντούν στην ίδια γλώσσα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2015 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών για το οικονομικό έτος 2016(8), τόνισε ήδη ότι ο προϋπολογισμός του 2016 θα πρέπει να τεθεί σε ρεαλιστική βάση και να συμμορφώνεται προς τις αρχές της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία του Κοινοβουλίου ως σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής εξαρτάται κατά μέγα μέρος από την ικανότητά του να θέτει υπό έλεγχο τις δικές του δαπάνες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία του Κοινοβουλίου εξαρτάται κατά μέγα μέρος από την ικανότητά του να προάγει τη δημοκρατία σε επίπεδο Ένωσης·

Γενικό πλαίσιο

1.  τονίζει ότι το μερίδιο του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου για το 2018 θα πρέπει να παραμείνει κάτω από το 20 % του τομέα V· σημειώνει ότι το επίπεδο του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων για το 2018 αντιστοιχεί στο 18,88 %, ποσοστό χαμηλότερο από αυτό που επιτεύχθηκε το 2017 (19,26 %) και το χαμηλότερο στον τομέα V τα τελευταία 15 έτη·

2.  σύμφωνα με την παράγραφο 15 του ψηφίσματός του της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 και την παράγραφο 98 της έκθεσής του της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που ζητεί να εφαρμοστεί για πρώτη φορά στη διαδικασία του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2018 η μέθοδος της κατάρτισης του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου με βάση τις τρέχουσες ανάγκες και όχι βάσει ενός συστήματος συντελεστών, ζητεί την εκπλήρωση των εν λόγω αιτημάτων·

3.  σημειώνει ότι το ποσό που προορίζεται για έκτακτες επενδύσεις και δαπάνες για το 2018 ανέρχεται σε 47,6 εκατομμύρια EUR, στο ίδιο επίπεδο με το 2017· φρονεί ότι η επικοινωνιακή εκστρατεία για το 2019 πρέπει να θεωρείται έκτακτη δαπάνη·

4.  επισημαίνει το αίτημα να συμπεριληφθεί στο προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων του 2018 το 75 % των πιστώσεων για την επικοινωνιακή εκστρατεία για τις εκλογές του 2019, δεδομένου ότι οι περισσότερες από τις συμβάσεις θα υπογραφούν το 2018·

5.  τονίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου καθορίζεται από καταστατικές ή συμβατικές υποχρεώσεις και υπόκειται σε ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή·

6.  επιδοκιμάζει τη συμφωνία της 28ης Μαρτίου 2017 με το Προεδρείο, σχετικά με το επίπεδο της κατάστασης προβλέψεων για το 2018· μειώνει το επίπεδο των δαπανών κατά 18,4 εκατομμύρια EUR σε σύγκριση με την αρχική θέση του Προεδρείου· ορίζει το συνολικό επίπεδο της κατάστασης προβλέψεων για το 2018 σε 1 953 483 373 EUR, ποσό που αντιστοιχεί σε συνολική αύξηση κατά 2,3 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2017·

7.  υπογραμμίζει ότι τα κύρια καθήκοντα του Κοινοβουλίου είναι να νομοθετεί, να εκπροσωπεί τους πολίτες και να ελέγχει το έργο των άλλων θεσμικών οργάνων·

8.  τονίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην προώθηση των αξιών της Ένωσης·

9.  τονίζει ότι απαιτούνται εξοικονομήσεις σε σύγκριση με την πρόταση του Γενικού Γραμματέα και ότι κάθε προσπάθεια για την επίτευξη αποτελεσματικότερης και διαφανέστερης χρήσης του δημόσιου χρήματος θα πρέπει να ενθαρρύνεται ενεργά·

Διαφάνεια και προσβασιμότητα

10.  χαιρετίζει την ανταπόκριση στο αίτημα της Επιτροπής Προϋπολογισμών, στο ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017(9), το οποίο επανέλαβε στο ψήφισμά του σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017(10), όσον αφορά τον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένης της σαφούς διάκρισης μεταξύ επενδύσεων και επιχειρησιακών δαπανών που αφορούν τη λειτουργία του Κοινοβουλίου και τις εκ του νόμου υποχρεώσεις του (περιλαμβανομένων των ενοικίων και των αγορών)·

11.  χαιρετίζει τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για τις διαδικασίες σχετικά με την κατάρτιση της κατάστασης προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε να εξετασθεί το ενδεχόμενο περαιτέρω αναθεώρησης των άρθρων του Κανονισμού που αφορούν τις εσωτερικές διαδικασίες του προϋπολογισμού(11)· υπογραμμίζει την ανάγκη να λαμβάνουν τα μέλη του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών τις σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία των προβλέψεων εγκαίρως και με κατανοητό τρόπο και με το αναγκαίο επίπεδο λεπτομέρειας, ώστε το Προεδρείο και η Επιτροπή Προϋπολογισμών να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις έχοντας ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης και των αναγκών του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου·

12.  καλεί εκ νέου τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει πρόταση για την παρουσίαση του προϋπολογισμού στο ευρύ κοινό, μέσω του ιστότοπου του Κοινοβουλίου, με τις αρμόζουσες λεπτομέρειες και σε μορφή ευανάγνωστη και φιλική προς τον χρήστη, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να κατανοούν καλύτερα τις δραστηριότητες και τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου και τους αντίστοιχους τύπους δαπανών·

13.  θεωρεί ότι οι ομάδες επισκεπτών αποτελούν ένα από τα βασικά εργαλεία για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για την αναθεώρηση των κανόνων για τις ομάδες επισκεπτών και θεωρεί ότι ο κίνδυνος υπεξαίρεσης κεφαλαίων έχει μειωθεί λόγω της εφαρμογής των νέων και αυστηρότερων κανόνων· μέσα από το πρίσμα αυτό, καλεί το Προεδρείο, μαζί με την ομάδα εργασίας για την πολιτική ενημέρωσης και επικοινωνίας, να αναθεωρήσουν τις πιστώσεις για τις ομάδες επισκεπτών των βουλευτών, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά πληθωρισμού τα τελευταία χρόνια, που είχαν ως αποτέλεσμα αντίστοιχη αύξηση του κόστους των εν λόγω επισκέψεων· θεωρεί πως, μολονότι τα ποσά αυτά δεν προορίζονται για την κάλυψη όλων των δαπανών που βαρύνουν τις ομάδες επισκεπτών αλλά πρέπει να θεωρούνται μάλλον ως επιδότηση, δεν πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι το ποσοστό των καλυπτόμενων δαπανών θα περιοριστεί εάν το επίδομα δεν προσαρμόζεται ανάλογα με τον πληθωρισμό· ζητεί από το Προεδρείο να λάβει υπόψη ότι η αναντιστοιχία αυτή επηρεάζει δυσανάλογα τις ομάδες επισκεπτών από λιγότερο εύπορα κοινωνικοοικονομικά υπόβαθρα, οι οποίοι έχουν πολύ περιορισμένους ίδιους οικονομικούς πόρους·

Ασφάλεια και κυβερνασφάλεια

14.  λαμβάνει υπό σημείωση τα εν εξελίξει μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας του Κοινοβουλίου σε σχέση με τα κτίρια, τον εξοπλισμό και το προσωπικό, την κυβερνασφάλεια και την ασφάλεια των επικοινωνιών· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο να εφαρμόσουν τη Σφαιρική Αντίληψη για την Ασφάλεια, για να συνεχίσουν να εισάγουν βελτιώσεις στην ασφάλεια του Κοινοβουλίου τόσο σε διαρθρωτικό και επιχειρησιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο νοοτροπίας· επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η απόδοση που των υπηρεσιών ΤΠ που παρέχονται στο Κοινοβούλιο, μέσω επενδύσεων στην εκπαίδευση του προσωπικού, αλλά και καλύτερης επιλογής αντισυμβαλλομένων, με βάση μια βελτιωμένη αξιολόγηση των υπηρεσιών τους και της ικανότητάς τους στον τομέα ΤΠ·

15.  πιστεύει πως τα πρόσφατα γεγονότα καταδεικνύουν ότι η πιθανότητα κυβερνεπιθέσεων έχει αυξηθεί δραματικά, ενώ η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στις επιθέσεις αυτές συχνά εξελίσσεται ταχύτερα από τα μέτρα καταπολέμησής τους· θεωρεί ότι τα εργαλεία ΤΠ αποτελούν πλέον σημαντικά μέσα για τους βουλευτές και το προσωπικό στην επιτέλεση του έργου τους, αλλά είναι, ωστόσο, ευάλωτα σε τέτοιου είδους επιθέσεις· χαιρετίζει, επομένως, την ενσωμάτωση της κυβερνασφάλειας στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής διαχείρισης του Κοινοβουλίου, και θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό το θεσμικό όργανο θα μπορεί να προστατεύει καλύτερα τα περιουσιακά στοιχεία και τις πληροφορίες του·

16.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, παρά την εγκατάσταση του συστήματος SECure EMail (SECEM), το Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να λαμβάνει περιορισμένης χρήσης και μη διαβαθμισμένη ενημέρωση από τα άλλα θεσμικά όργανα· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να αναπτύξει μόνο του το δικό του σύστημα διαβαθμισμένων πληροφοριών (CIS) και σημειώνει ότι σε σχέση με το ζήτημα αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με άλλα θεσμικά όργανα· αναμένει ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα βοηθήσουν στο να προσδιοριστεί ο καλύτερος τρόπος ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί να λαμβάνει περιορισμένη και η μη διαβαθμισμένη ενημέρωση· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις αυτές, πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2017·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες περαιτέρω ψηφιοποίησης και μηχανογράφησης των διαδικασιών· ενθαρρύνει, εν προκειμένω, την εξασφάλιση περισσότερων δυνατοτήτων χρήσης της ασφαλούς ψηφιακής υπογραφής στις διοικητικές διαδικασίες προκειμένου να μειωθεί η χρήση χαρτιού και να εξοικονομηθεί χρόνος·

18.  χαιρετίζει την υπογραφή μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της βελγικής κυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και άλλων οργάνων με έδρα τις Βρυξέλλες, σχετικά με τους ελέγχους διαπίστευσης ασφαλείας για όλους τους υπαλλήλους των εξωτερικών αναδόχων που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στα θεσμικά όργανα της Ένωσης· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να μελετήσει κατά πόσον είναι σκόπιμη η επέκταση της εφαρμογής του εν λόγω μνημονίου συμφωνίας στους μόνιμους υπαλλήλους, τους κοινοβουλευτικούς βοηθούς και τους ασκούμενους, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων ασφαλείας πριν από την πρόσληψή τους·

Κτιριακή πολιτική

19.  υπενθυμίζει ότι η πλέον πρόσφατη μεσοπρόθεσμη στρατηγική για την πολιτική ακινήτων εγκρίθηκε από το Προεδρείο το 2010· διερωτάται, για ποιο λόγο το Προεδρείο δεν υπέβαλε μακροπρόθεσμη στρατηγική για τα κτίρια του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, παρά τα προγενέστερα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου· καλεί τον Γενικό Γραμματέα και τους Αντιπροέδρους να υποβάλουν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών τη νέα μεσοπρόθεσμη στρατηγική για τα κτίρια το συντομότερο και οπωσδήποτε πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού στο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2017·

20.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της κτιριακής πολιτικής, με βάση έγκαιρη ενημέρωση, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του άρθρου 203 του δημοσιονομικού κανονισμού· ζητεί εν προκειμένω περισσότερη ενημέρωση για την επέκταση του βρεφονηπιακού σταθμού WAYENBERG·

21.  ζητεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο ανακαίνισης του κτιρίου Paul Henri Spaak (PHS), και ιδίως τυχόν γνωματεύσεις από εξωτερικούς αναδόχους σχετικά με τις δυνατές επιλογές για το PHS, το οποίο είχε σύντομη διάρκεια ζωής, 25 έτη· καλεί τον Γενικό Γραμματέα να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής στην Επιτροπή Προϋπολογισμών το συντομότερο δυνατό· υπογραμμίζει ότι το υφιστάμενο κτίριο δεν πληροί τις απαιτήσεις στατικής ενός δημόσιου κτιρίου για κοινοβουλευτικά καθήκοντα, που χρειάζεται μεγαλύτερη ασφάλεια και πρέπει να αντέχει σε εξωτερικά πλήγματα χωρίς να κινδυνεύει να καταρρεύσει· επικρίνει το γεγονός ότι το κτίριο PHS δεν πληροί καν τις στοιχειώδεις προδιαγραφές των σύγχρονων απαιτήσεων στατικής και σημειώνει ότι χρειάστηκε ήδη να ληφθούν διάφορα μέτρα για τη διασφάλιση της σταθερότητάς του· καλεί, συνεπώς, το Προεδρείο και τη διοίκηση του Κοινοβουλίου να επεξεργαστούν μελλοντικές λύσεις για το κτίριο PHS, που να προστατεύουν τη ζωή και να εξασφαλίζουν υγιείς συνθήκες εργασίας για όσους βρίσκονται σε αυτό· σημειώνει το επίπεδο των πιστώσεων που προτείνει ο Γενικός Γραμματέας για το 2018 όσον αφορά τις μελέτες, τα προπαρασκευαστικά σχέδια και τις εργασίες, καθώς και την παροχή βοήθειας στην ομάδα διαχείρισης έργου· εκφράζει την ανησυχία του για πιθανή σύγχυση σχετικά με τα ποσά που θα δαπανηθούν σε μελέτες και μετακομίσεις· καλεί το Προεδρείο και τον Γενικό Γραμματέα να ενημερώσουν την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με όλα τα επόμενα βήματα και να υποβάλουν σαφή κατανομή των δαπανών το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο έως τον Ιούλιο του 2017· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει πάντως να ακολουθηθεί η πλέον προηγμένη σε επίπεδο ενεργειακής απόδοσης αρχιτεκτονική· ζητεί τη διεξαγωγή αξιολόγησης σχετικά με το πώς θα επηρεάσει η ανακαίνιση τη μονάδα επισκεπτών και σεμιναρίων, τη διαθεσιμότητα της αίθουσας της ολομέλειας, και τις άλλες αίθουσες και γραφεία·

22.  θεωρεί το 2018 έτος κρίσιμης σημασίας για το κτίριο Konrad Adenauer (KAD), δεδομένου ότι θα σηματοδοτήσει το τέλος των εργασιών στο ανατολικό εργοτάξιο και την έναρξη των εργασιών του δυτικού εργοταξίου· σημειώνει με ανησυχία ότι ο προϋπολογισμός που προορίζεται να καλύψει τη διαχείριση αυτού του μεγάλης κλίμακας έργου χρειάστηκε να αναθεωρηθεί προκειμένου να ενισχυθούν οι ομάδες που παρακολουθούν την πρόοδο των εργασιών· σημειώνει τη συνεχιζόμενη πρακτική της χρησιμοποίησης της «συγκεντρωτικής μεταφοράς υπολοίπων» στο τέλος του έτους ως συνεισφοράς στα τρέχοντα έργα στον τομέα των ακινήτων· θεωρεί πως, μολονότι μπορεί να αποτελεί ρεαλιστική λύση για τη μείωση των πληρωμών τόκων, εντούτοις βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τη διαφάνεια των κτιριακών έργων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και θα μπορούσε ακόμη και να αποτελεί κίνητρο για εγγραφή διογκωμένων πιστώσεων σε ορισμένους τομείς·

23.  καλεί τους αρμόδιους Αντιπροέδρους και τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλουν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών έκθεση προόδου και προβλέψεις για την ολοκλήρωση των έργων για το κτίριο KAD·

EMAS

24.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί να μειώσει, έως το 2020, τις εκπομπές CO2 του ανά ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης κατά 30 % σε σύγκριση με το 2006·

25.  θεωρεί, επομένως, ότι έχει ύψιστη σημασία, το Κοινοβούλιο να θέσει για το ίδιο νέους, πιο φιλόδοξους ποσοτικούς στόχους οι οποίοι θα πρέπει να μετρώνται τακτικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες·

26.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο δεσμεύεται, στο πλαίσιο της οδηγίας 2012/27/ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, από τη διάταξη «θα εφαρμόσουν στα κτίρια που έχουν υπό την κυριότητά τους και τα οποία καταλαμβάνουν, χωρίς να θίγονται οι εφαρμοστέοι δημοσιονομικοί κανόνες και οι κανόνες περί προμηθειών, τις απαιτήσεις που προβλέπονται για τις κεντρικές δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών στα άρθρα 5 και 6» της εν λόγω οδηγίας, λόγω της υψηλής προβολής των κτιρίων του και του ηγετικού ρόλου που θα πρέπει να διαδραματίζει σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων· υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της συμμόρφωσης προς τη δήλωση αυτή, μεταξύ άλλων για τη δική του αξιοπιστία στις εν εξελίξει αναθεωρήσεις των οδηγιών για τις ενεργειακές επιδόσεις των κτιρίων και για την ενεργειακή απόδοση·

27.  χαιρετίζει τη δημιουργία ομάδας εργασίας για την κινητικότητα, η οποία θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς αποκλεισμούς και με σαφή εντολή· υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμορφώνεται προς το σύνολο της εφαρμοστέας περιφερειακής νομοθεσίας στους τόπους εργασίας, μεταξύ άλλων και στον συγκεκριμένο τομέα· τάσσεται υπέρ της προώθησης της χρήσης της άμεσης σιδηροδρομικής σύνδεσης που καθιερώθηκε μεταξύ του κτιρίου του Κοινοβουλίου και του αεροδρομίου στις Βρυξέλλες· καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να επαναξιολογήσουν στο πλαίσιο αυτό τη σύνθεση και το μέγεθος του στόλου των αυτοκινήτων του· ζητεί από το Προεδρείο να δημιουργήσει, χωρίς καθυστέρηση, ένα καθεστώς παροχής κινήτρων για την προώθηση της χρήσης ποδηλάτου στη μετακίνηση μεταξύ κατοικίας και εργασίας· επισημαίνει ότι τέτοια συστήματα εφαρμόζονται ήδη σε άλλα θεσμικά όργανα, και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή·

Επικοινωνιακή εκστρατεία για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019

28.  χαιρετίζει την επικοινωνιακή εκστρατεία ως χρήσιμη προσπάθεια να εξηγηθεί στους πολίτες ποιο σκοπό εξυπηρετούν η Ένωση και το Κοινοβούλιο· υπογραμμίζει ότι η εκστρατεία θα πρέπει να έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, να εξηγήσει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα καθήκοντά του, συμπεριλαμβανομένης της εκλογής του Προέδρου της Επιτροπής, και τον αντίκτυπο που έχει στις ζωές των πολιτών·

29.  επισημαίνει ότι, ενόψει των προσεχών ευρωπαϊκών εκλογών του 2019, οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την επικοινωνιακή εκστρατεία προβλέπεται να αρχίσουν ήδη κατά το τρέχον έτος· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συντομότερη, διετή προεκλογική περίοδο που καλύπτει η επικοινωνιακή εκστρατεία, σε σύγκριση με την τριετή προεκλογική περίοδο για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014·

30.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι το συνολικό ποσό των δαπανών για την επικοινωνιακή εκστρατεία για τις εκλογές του 2019 εκτιμάται σε 25 εκατομμύρια EUR το 2018 και 8,33 εκατομμύρια EUR το 2019, με υψηλότερο απαιτούμενο επίπεδο δημοσιονομικών δεσμεύσεων το 2018· τονίζει τη σημασία των επικοινωνιακών αυτών εκστρατειών, ιδίως δεδομένης της σημερινής κατάστασης στην Ένωση·

31.  πιστεύει ότι η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (ΓΔ COMM) θα πρέπει να ενεργεί με γνώμονα τις συστάσεις από την αξιολόγηση της εκστρατείας για τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2014(12), και να δώσει προτεραιότητα στη συλλογή δεδομένων για τα έργα της εκστρατείας, ανά μονάδα, βάσει προκαθορισμένων κύριων δεικτών προκειμένου να μετρηθεί ο αντίκτυπός τους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα βαθύτερα αίτια που οδήγησαν στο εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές του 2014·

Ζητήματα σε σχέση με τους βουλευτές

32.  χαιρετίζει το έργο της Γραμματείας του Κοινοβουλίου, των γραμματειών των πολιτικών ομάδων και των γραφείων των βουλευτών, για την ενδυνάμωση των βουλευτών στην εντολή τους· υποστηρίζει τη συνεχή ανάπτυξη υπηρεσιών οι οποίες προάγουν την ικανότητα των βουλευτών να ελέγχουν το έργο της Επιτροπής και του Συμβουλίου και να εκπροσωπούν τους πολίτες·

33.  σημειώνει τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη των τεσσάρων ειδικών έργων στη βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ήτοι την ψηφιακή βιβλιοθήκη, τη βελτίωση των πόρων για την έρευνα, τις συγκριτικές νομικές πηγές και την ανοικτή βιβλιοθήκη· υπενθυμίζει ότι, κατά τη σύσταση της EPRS το 2013, προβλέφθηκε η ενδιάμεση αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας μεταξύ της EPRS και των θεματικών τμημάτων· υπενθυμίζει ότι στην ψηφοφορία της ολομέλειας στις 14 Απριλίου 2016(13), εγκρίθηκε αίτημα για τη διενέργεια της εν λόγω αξιολόγησης και την υποβολή των αποτελεσμάτων στην Επιτροπή Προϋπολογισμών· ζητεί εκ νέου από τον Γενικό Γραμματέα να μεριμνήσει για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης αυτής και να υποβάλει τα αποτελέσματά της στην Επιτροπή Προϋπολογισμών πριν από την ανάγνωση του προϋπολογισμού από το Κοινοβούλιο το φθινόπωρο του 2017· υπενθυμίζει ότι η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει προτάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλιστεί ότι η στήριξη που παρέχει η EPRS θα συνδέεται καλύτερα με τις εξελίξεις στις αντίστοιχες θεματικές επιτροπές και δεν θα επικαλύπτει τις δραστηριότητές τους ούτε θα ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ υπηρεσιών· αναμένει επίσης ότι η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη, τις εξωτερικές μελέτες και την εξωτερική στήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για τον αριθμό και το κόστος των μελετών και της εμπειρογνωμοσύνης που παρέχεται από εσωτερικές υπηρεσίες του Κοινοβουλίου και από εξωτερικούς παρόχους· λαμβάνει υπό σημείωση τη συμβουλευτική και ερευνητική υποστήριξη που παρέχουν στους βουλευτές και στις επιτροπές η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) και τα θεματικά τμήματα· θεωρεί ότι τα έργα αυτά αποτελούν μέσο για τη βελτίωση της υποστήριξης τόσο στους βουλευτές όσο και στο προσωπικό, καθώς και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης της εξωτερικής ερευνητικής κοινότητας και των πολιτών· σημειώνει τη σημασία των έργων αυτών και την ανάγκη να ενσωματωθούν στο νομοθετικό έργο που επιτελούν οι βουλευτές και τα μέλη του προσωπικού·

34.  υπενθυμίζει την απόφαση που έλαβε το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2017, σχετικά με τη δημιουργία υπηρεσίας διερμηνείας σε διεθνή νοηματική γλώσσα, για όλες τις συζητήσεις της Ολομέλειας, και καλεί τη Διοίκηση να εφαρμόσει την απόφαση αυτή χωρίς άλλη καθυστέρηση·

35.  σημειώνει ότι ο πρόσφατα αναθεωρηθείς Κανονισμός(14) περιορίζει τους βουλευτές σε τρεις προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου κατ’ ανώτατο όριο ανά περίοδο συνόδου, αλλά εξακολουθεί να ανησυχεί για το πρόσθετο κόστος που συνεπάγονται οι αιτιολογήσεις αυτές όσον αφορά τις ανάγκες σε διερμηνεία και τη μετάφραση των απομαγνητοφωνημένων κειμένων· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει λεπτομερή ανάλυση των δαπανών που σχετίζονται με τις προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου· επισημαίνει την ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων, όπως είναι οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, καθώς και πληθώρας δυνατοτήτων δημόσιας επικοινωνίας εντός των χώρων του Κοινοβουλίου για να εξηγούν οι βουλευτές τις θέσεις τους στις ψηφοφορίες· ζητεί, ως προσωρινό μέτρο, οι προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου να εγγράφονται στο τέλος των εργασιών κάθε ημέρας στην ημερήσια διάταξη της ολομέλειας, μετά τις παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού και τα άλλα σημεία της ημερήσιας διάταξης·

36.  υπενθυμίζει την υποχρέωση των βουλευτών να ενημερώνουν τη διοίκηση για κάθε αλλαγή στις δηλώσεις συμφερόντων τους·

37.  δεν συμφωνεί ότι απαιτείται αλλαγή της επίπλωσης στα γραφεία των βουλευτών και των βοηθών τους στις Βρυξέλλες· θεωρεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των εν λόγω επίπλων είναι σε καλή κατάσταση και ότι, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει λόγος να αλλαχθεί· θεωρεί ότι τα έπιπλα πρέπει να αλλάζονται μόνο όταν υπάρχει βάσιμος λόγος·

38.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλει στο Προεδρείο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την ένατη κοινοβουλευτική περίοδο, ακριβέστερο κατάλογο των εξόδων βουλευτικής επικουρίας που καλύπτονται από την αποζημίωση γενικών εξόδων (ΑΓΕ), και υπενθυμίζει την αρχή της ανεξαρτησίας της εντολής· υπογραμμίζει ότι οι βουλευτές που το επιθυμούν μπορούν να δημοσιεύουν στην προσωπική τους ιστοσελίδα κατάσταση δαπανών σε σχέση με την ΑΓΕ τους· επαναλαμβάνει την έκκληση για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την αποζημίωση γενικών εξόδων, βάσει παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών από εθνικές αντιπροσωπείες στο Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη· πιστεύει ότι οι βουλευτές θα πρέπει να μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου συνδέσμους προς τις θέσεις στις οποίες δημοσιοποιούν σήμερα τις δαπάνες τους· επαναλαμβάνει ότι για τη βελτίωση της διαφάνειας της ΑΓΕ δεν θα πρέπει να χρειαστεί πρόσθετο προσωπικό στη διοίκηση του Κοινοβουλίου·

39.  τονίζει ότι η τρέχουσα γραμμή του προϋπολογισμού για την κοινοβουλευτική επικουρία είναι επαρκής και δεν θα πρέπει να αυξηθεί πέραν της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής των μισθών·

40.  υπενθυμίζει το αίτημά του, που εγκρίθηκε από την ολομέλεια στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων εσόδων και δαπανών για το οικονομικό έτος 2017, για αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν την επιστροφή των εξόδων αποστολών που σχετίζονται με μετακινήσεις μεταξύ των τριών τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου στα οποία υποβάλλονται διαπιστευμένοι βοηθοί των βουλευτών, προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τους κανόνες που ισχύουν για το υπόλοιπο προσωπικό, και λυπάται που, μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει καμία ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή· καλεί το Προεδρείο να ασχοληθεί με το ζήτημα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· υπογραμμίζει, εν τω μεταξύ, ότι τα ισχύοντα ανώτατα όρια επιστροφής εξόδων αποστολής για τους ΔΚΒ (120/140/160 EUR) δεν έχουν αναπροσαρμοστεί από το 2011 και ότι η διαφορά μεταξύ ΔΚΒ και λοιπού προσωπικού αυξήθηκε κατά 40 % τουλάχιστον μετά τη θέσπιση των νέων ανώτατων ορίων που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 9 Σεπτεμβρίου 2016 και που ισχύουν από τις 10 Σεπτεμβρίου 2016 μόνο για τους μόνιμους υπαλλήλους· καλεί επομένως το Προεδρείο να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να άρει την αυτή την ανισότητα·

41.  υπογραμμίζει ότι για την εξάλειψη της εν λόγω διαφοράς όσον αφορά τα έξοδα αποστολών δεν απαιτείται αύξηση του κονδυλίου του προϋπολογισμού για την κοινοβουλευτική επικουρία·

42.  ζητεί να γίνεται με τρόπο διαφανή και ορθό η επιστροφή των εξόδων ταξιδίου των βουλευτών, και συνιστά να προωθηθεί η χρήση της οικονομικής θέσης, τόσο στις αεροπορικές όσο και στις σιδηροδρομικές μεταφορές·

43.  καλεί τη Διάσκεψη των Προέδρων και το Προεδρείο να επανεξετάσουν τη δυνατότητα να μπορούν οι ΔΚΒ, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να συνοδεύουν τους βουλευτές σε επίσημες κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και αποστολές, όπως έχουν ήδη ζητήσει διάφοροι βουλευτές· θεωρεί ότι θα πρέπει να εναπόκειται στους βουλευτές να αποφασίζουν αν χρειάζεται να συνοδεύονται από βοηθούς τους σε επίσημες αντιπροσωπείες, κάνοντας χρήση του κονδυλίου της αποζημίωσης βουλευτικής επικουρίας τους·

Ζητήματα σε σχέση με το προσωπικό

44.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για σταδιακή μείωση του προσωπικού κατά 5 % σε όλα τα όργανα, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς μεταξύ 2013 και 2017, λόγω ειδικών αναγκών που ανέκυψαν στο Κοινοβούλιο το 2014 και το 2016, επετεύχθη συμφωνία με το Συμβούλιο όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016(15), βάσει της οποίας τα ετήσια μέτρα μείωσης του προσωπικού του Κοινοβουλίου πρόκειται να συνεχιστούν έως το 2019·

45.  σημειώνει ότι, ενώ οι πολιτικές ομάδες έχουν εξαιρεθεί από τα εν λόγω ετήσια μέτρα μείωσης του προσωπικού που ξεκίνησαν το 2014(16), η συμφωνία συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2017 οδήγησε σε μείωση θέσεων στον πίνακα προσωπικού της Γραμματείας του Κοινοβουλίου λόγω μη τήρησης της συμφωνίας κυρίων από το Συμβούλιο·

46.  υπενθυμίζει ότι το συνολικό επίπεδο του προσωπικού των πολιτικών ομάδων εξαιρείται από τον στόχο μείωσης του προσωπικού κατά 5 % σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν για τα οικονομικά έτη 2014, 2015, 2016 και 2017·

47.  θεωρεί ότι η απώλεια 136 θέσεων από τη Γραμματεία του Κοινοβουλίου το 2016 μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στην παροχή υπηρεσιών από τη διοίκηση του Κοινοβουλίου· ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα μείωσης του προσωπικού το προηγούμενο οικονομικό έτος και να αξιολογήσει τις συνέπειες των δημοσιονομικών αποφάσεων στη λειτουργία του οργάνου·

48.  χαιρετίζει, δεδομένων των μέτρων μείωσης του προσωπικού, την πρόταση για τη μετατροπή 50 θέσεων μόνιμων υπαλλήλων AST σε 50 θέσεις μόνιμων υπαλλήλων AD, που έχει αμελητέα επίπτωση στον προϋπολογισμό· σημειώνει, επιπλέον, την πρόταση για τη μετατροπή τριών θέσεων έκτακτων υπαλλήλων AST σε τρεις θέσεις έκτακτων υπαλλήλων AD στο ιδιαίτερο γραφείο του Προέδρου·

49.  καλεί το Προεδρείο να μεριμνήσει για τον σεβασμό των κοινωνικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των ΔΚΒ και για τη διάθεση χρηματοοικονομικών πόρων, ιδίως για τους ΔΚΒ που έχουν εργαστεί για βουλευτές χωρίς διακοπή κατά τις δύο τελευταίες κοινοβουλευτικές θητείες· στο πλαίσιο αυτό, καλεί τη διοίκηση να υποβάλει πρόταση η οποία, στον υπολογισμό της δεκαετούς περιόδου υπηρεσίας που προβλέπει ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης, να λαμβάνει υπόψη την απόφαση για πρόωρη διεξαγωγή εκλογών το 2014 καθώς και τη χρονική διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης·

50.  καλεί το Προεδρείο να προτείνει διαδικασία απόλυσης με κοινή συναίνεση βουλευτή και ΔΚΒ·

51.  πιστεύει ότι, σε μια περίοδο όπου οι οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι που έχουν στη διάθεσή τους τα θεσμικά όργανα της Ένωσης όπως φαίνεται θα βαίνουν μειούμενοι, έχει σημασία τα ίδια τα θεσμικά όργανα να μπορούν να προσλαμβάνουν και να κρατούν το προσωπικό που είναι το πλέον ικανό να ανταποκριθεί στις σύνθετες προκλήσεις του μέλλοντος, με τρόπο σύμφωνο προς τις αρχές της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων·

52.  θεωρεί ότι η διερμηνεία και η μετάφραση έχουν ζωτική σημασία για τη λειτουργία του Οργάνου και αναγνωρίζει την ποιότητα και την προστιθέμενη αξία των υπηρεσιών που παρέχουν οι διερμηνείς· επαναλαμβάνει τη θέση του Κοινοβουλίου που διατυπώθηκε στο προαναφερθέν ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2016, ότι ο Γενικός Γραμματέας θα πρέπει να υποβάλει περαιτέρω προτάσεις εξορθολογισμού, όπως για επέκταση της χρήσης υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας κατ’ αίτηση, ιδίως για τις διακομματικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως επίσης για εξέταση των δυνητικών οφελών, σε επίπεδο αποτελεσματικότητας, από τη χρήση των πλέον πρόσφατων γλωσσικών τεχνολογιών ως βοηθήματος για τους διερμηνείς, και για αξιολόγηση του αντικτύπου του αναθεωρημένου πλαισίου για τους υπαλλήλους διερμηνείς στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και στην παραγωγικότητα·

53.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχιση των μέτρων που λαμβάνει το Κοινοβούλιο για την καθιέρωση των Ιρλανδικών ως πλήρους επίσημης γλώσσας από την 1η Ιανουαρίου 2021· επισημαίνει εν προκειμένω ότι δεν θα απαιτηθούν περαιτέρω θέσεις το 2018· ζητεί, ωστόσο, από τον Γενικό Γραμματέα να συνεχίσει να συμβουλεύεται τους Ιρλανδούς βουλευτές όσον αφορά δυνατότητες αποδοτικότερης αξιοποίησης πόρων, χωρίς να διακυβεύονται τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των βουλευτών·

54.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα να αξιοποιήσει τις υφιστάμενες συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, προκειμένου να εντοπίσει περαιτέρω τομείς στους οποίους θα μπορούσε να υπάρξει κοινή χρήση υπηρεσιών υποστήριξης· ζητεί επιπλέον από τον Γενικό Γραμματέα, να εκπονήσει μελέτη σχετικά με δυνατότητες για συνέργειες μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου, όσον αφορά λειτουργίες και υπηρεσίες υποστήριξης·

Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και πολιτικά ιδρύματα

55.  υπενθυμίζει ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και βοηθούν να καταστεί πιο κατανοητή από τους πολίτες η σύνδεση μεταξύ των πολιτικών διαδικασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

56.  εκτιμά ότι η πρόσφατη πολεμική γύρω από τη χρηματοδότηση ορισμένων ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ορισμένων πολιτικών ιδρυμάτων κατέδειξε ανεπάρκειες στα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου·

57.  πιστεύει πως όταν τεθούν σε ισχύ οι κανονισμοί (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014(17) και (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1142/2014(18) θα καταστούν διαθέσιμοι πρόσθετοι μηχανισμοί ελέγχου, όπως η απαίτηση καταχώρισης στην Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα· θεωρεί, ωστόσο, ότι τα μέτρα αυτά επιδέχονται περαιτέρω βελτίωση· σημειώνει ότι τα κόμματα και τα ιδρύματα θα αρχίσουν να υποβάλλουν αιτήσεις για χρηματοδότηση με βάση τους νέους κανόνες το οικονομικό έτος 2018·

58.  τονίζει ότι εντοπίστηκαν ορισμένα προβλήματα σε σχέση με το τρέχον σύστημα συγχρηματοδότησης, βάσει του οποίου οι εισφορές και επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για τα κόμματα και τα ιδρύματα δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 85 % των επιλέξιμων δαπανών και το υπόλοιπο 15 % πρέπει να καλύπτεται από ιδίους πόρους· επισημαίνει, για παράδειγμα, ότι τα ελλείμματα σε εισφορές μελών και δωρεές συχνά αντισταθμίζονται από εισφορές σε είδος·

Άλλα θέματα

59.  σημειώνει τον εν εξελίξει διάλογο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων· ζητεί την ενίσχυση του διαλόγου προκειμένου να αναπτυχθεί καλύτερη κατανόηση της συμβολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ένωσης στα κράτη μέλη·

60.  σημειώνει το αίτημα για εξωτερικές μελέτες και γνωμοδοτήσεις προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο των επιτροπών και άλλων πολιτικών οργάνων για την ανάλυση των πιθανών επιπτώσεων του Brexit, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών συνεπειών για το Κοινοβούλιο· διερωτάται, κατά πόσον είναι αναγκαίο να ανατίθενται εξωτερικές μελέτες και γνωμοδοτήσεις αντί να γίνεται χρήση του πλούτου των ερευνητικών υπηρεσιών που διαθέτει το Κοινοβούλιο· υπογραμμίζει ότι, μέχρι την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει πλήρες μέλος της Ένωσης με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιότητα αυτή· υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση δεν αναμένεται να έχει αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για το 2018·

61.  υπενθυμίζει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό των εδρών των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων(19), όπου το κόστος της γεωγραφικής διασποράς του Κοινοβουλίου εκτιμάται σε 156 έως 204 εκατομμύρια EUR και στο ισοδύναμο του 10 % του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου· υπογραμμίζει ότι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της εν λόγω διασποράς εκτιμάται σε 11 000 έως 19 000 τόνους εκπομπών CO2· υπογραμμίζει ότι η διασπορά έχει δημιουργήσει αρνητική εντύπωση στην κοινή γνώμη και επαναλαμβάνει, συνεπώς, το αίτημά του για τη χάραξη οδικού χάρτη για μία ενιαία έδρα·

62.  υπενθυμίζει το προαναφερθέν ψήφισμά του, της 14ης Απριλίου 2016, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2017· ζητεί να αναπτυχθεί συνεργασία με τηλεοπτικούς σταθμούς, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλους εταίρους, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός κόμβος μέσων για την παροχή κατάρτισης σε νέους δημοσιογράφους·

63.  ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα και το Προεδρείο να εμφυσήσουν σε ολόκληρη τη διοίκηση του Κοινοβουλίου μια νοοτροπία κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, σύμφωνα με την προσέγγιση της λιτής διαχείρισης, προκειμένου να προαχθούν η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα στις εσωτερικές εργασίες του Οργάνου·

o
o   o

64.  εγκρίνει την κατάσταση προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2018·

65.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την κατάσταση προβλέψεων στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 15.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0132.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0411.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0475.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0172.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0132.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0411.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0484.
(12) Μελέτη Deloitte, Δεκέμβριος 2015.
(13) Βλέπε: παράγραφος 22 του ψηφίσματός του της 14ης Απριλίου 2016 (P8_TA(2016)0132).
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν της 13ης Δεκεμβρίου 2016, P8_TA(2016)0484 - άρθρο 183 παράγραφος 1 του Κανονισμού.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0407.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0437· Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0036· Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0376· Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0411.
(17) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 1).
(18) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1142/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων (ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 28).
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0498.


Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία
PDF 390kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2017 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία (07003/2017 – C8-0130/2017 – 2017/2018(BUD))
P8_TA(2017)0115A8-0155/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 41,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, που εκδόθηκε οριστικά την 1η Δεκεμβρίου 2016(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(3) (κανονισμός ΠΔΠ),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ.1/2017 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 26 Ιανουαρίου 2017 (COM(2017)0046),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2017, η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 3 Απριλίου 2017 και διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 3 Απριλίου 2017 (07003/2017 – C8-0130/2017),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 88 και 91 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0155/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2017 αναφέρεται στην κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) για ποσό ύψους 71 524 810 EUR σχετικά με τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Δεκέμβριο 2015 και τον Ιανουάριο 2016, την ξηρασία και τις πυρκαγιές στην Κύπρο μεταξύ Οκτωβρίου 2015 και Ιουνίου 2016 και τις πυρκαγιές στη νήσο Μαδέιρα της Πορτογαλίας τον Αύγουστο 2016,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοπός του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2017 είναι να εγγράψει επίσημα τη δημοσιονομική αυτή προσαρμογή στον ενωσιακό προϋπολογισμό του 2017,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτείνει συνεπώς την τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2017 της Ένωσης και την αύξηση των πιστώσεων του άρθρου 13 06 01 του προϋπολογισμού «Παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη σε περίπτωση μείζονος φυσικής καταστροφής με σοβαρές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης, στο φυσικό περιβάλλον ή στην οικονομία»,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΤΑΕΕ αποτελεί ειδικό μέσο, όπως καθορίζεται στον κανονισμό για το ΠΔΠ, και ότι οι αντίστοιχες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πάνω και πέρα από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ,

1.  τονίζει ότι είναι επείγουσα ανάγκη να αποδεσμευθεί η οικονομική βοήθεια μέσω του ΤΑΕΕ προς τις περιφέρειες που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές·

2.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2017, όπως υπεβλήθη από την Επιτροπή·

3.  εγκρίνει τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2017·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαπιστώσει την οριστική έκδοση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2017 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 51 της 28.2.2017.
(3) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.


Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2017/000 ΤΑ 2017 - Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)
PDF 487kWORD 54k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2017/000 TA 2017 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (COM(2017)0101 – C8-0097/2017 – 2017/2033(BUD))
P8_TA(2017)0116A8-0157/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0101 – C8-0097/2017),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Απριλίου 2016 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2016/000 TA 2016 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)(4),

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0157/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60 % του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων με τον συνυπολογισμό των αυτοαπασχολούμενων και των νέων, καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι o μέγιστος ετήσιος προϋπολογισμός που είναι διαθέσιμος για το ΕΤΠ ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια EUR (σε τιμές 2011) και ότι στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ αναφέρεται πως το 0,5 % του ποσού αυτού (δηλ. 844 620 EUR το 2017) μπορεί να διατίθεται για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής, προκειμένου να χρηματοδοτούνται μέτρα προετοιμασίας, παρακολούθησης, συλλογής στοιχείων και δημιουργίας βάσης γνώσεων, η διοικητική και τεχνική υποστήριξη, δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας, καθώς και δραστηριότητες ελέγχου, επιθεώρησης και αξιολόγησης που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του κανονισμού ΕΤΠ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει την ανάγκη για αύξηση της προστιθέμενης αξίας, της αποδοτικότητας και της απασχολησιμότητας των δικαιούχων του ΕΤΠ ως ενωσιακού μέσου στήριξης των απολυόμενων εργαζομένων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προτεινόμενο ποσό των 310 000 EUR αντιστοιχεί περίπου στο 0,18 % του μέγιστου ετήσιου προϋπολογισμού που έχει στη διάθεσή του το ΕΤΠ για το 2017, που είναι κατά 70 000 μικρότερο από ό,τι το 2016·

1.  συμφωνεί με τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή να χρηματοδοτηθούν με τη μορφή της τεχνικής βοήθειας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 4, και το άρθρο 12 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισμού ΕΤΠ·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μείωση των αιτήσεων χρηματοδότησης το 2017 για τεχνική βοήθεια μέσω της κινητοποίησης του ΕΤΠ, σε σύγκριση με το 2016· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να εξετάζονται οι αιτήσεις αυτές ως ποσοστό των ετήσιων ποσών που έχουν χρησιμοποιηθεί για το ΕΤΠ τα προηγούμενα έτη και όχι μόνο ως προς το ανώτατο ποσό που θα μπορούσε να δαπανηθεί το συγκεκριμένο έτος·

3.  αναγνωρίζει τη σημασία της παρακολούθησης και συγκέντρωσης δεδομένων· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν ουσιαστικές στατιστικές σειρές και να παρουσιάζονται σε μορφή που να τις καθιστά εύληπτες και κατανοητές· χαιρετίζει τη μελλοντική δημοσίευση των διετών εκθέσεων του 2017 και ζητεί οι εν λόγω εκθέσεις να δημοσιοποιηθούν και να διανεμηθούν ευρέως στην Ένωση·

4.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ειδικός ιστότοπος για το ΕΤΠ, προσβάσιμος από όλους τους πολίτες της Ένωσης· τονίζει τη σημασία της πολυγλωσσίας για την επικοινωνία με το ευρύ κοινό· ζητεί ένα περισσότερο εύχρηστο περιβάλλον περιήγησης στον Ιστό και παροτρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει την αξία του περιεχομένου των δημοσιεύσεών της και των οπτικοακουστικών δραστηριοτήτων της, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνέχιση των εργασιών για τη δημιουργία τυποποιημένων διαδικασιών για τις αιτήσεις στο ΕΤΠ και τη διαχείριση του ΕΤΠ, στο πλαίσιο των οποίων θα χρησιμοποιούνται οι λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (SFC 2014), που επιτρέπει την απλούστευση και την ταχύτερη επεξεργασία των αιτήσεων, και τη βελτίωση της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων· επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει διευκολύνει τις χρηματοοικονομικές πράξεις του ΕΤΠ με τη δημιουργία διασύνδεσης μεταξύ του SFC και του συστήματος λογιστικής και χρηματοοικονομικών πληροφοριών ABAC της Επιτροπής· επισημαίνει ότι απαιτούνται πλέον μόνο ορισμένες περιορισμένου εύρους ρυθμίσεις και προσαρμογές σε πιθανές αλλαγές, με αποτέλεσμα να περιορίζεται εκ των πραγμάτων η συνεισφορά του ΕΤΠ στις σχετικές δαπάνες·

6.  σημειώνει ότι η διαδικασία ένταξης του ΕΤΠ στο SFC2014 βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και χρόνια, και ότι το σχετικό κόστος για τον προϋπολογισμό του ΕΤΠ είναι σχετικά υψηλό· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μείωση του κόστους σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, που αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι το σχέδιο έχει φτάσει πλέον σε μία φάση που απαιτεί μόνο περαιτέρω βελτιωτικές ρυθμίσεις και μικροπροσαρμογές·

7.  υπενθυμίζει τη σημασία της δικτύωσης και της ανταλλαγής πληροφοριών για το ΕΤΠ, προκειμένου να διαδίδονται οι βέλτιστες πρακτικές· υποστηρίζει, συνεπώς, τη χρηματοδότηση δύο συνεδριάσεων της ομάδας εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας του ΕΤΠ και δύο σεμιναρίων δικτύωσης για την εφαρμογή του ΕΤΠ· αναμένει ότι αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα συμβάλει επίσης στην υποβολή καλύτερων και πιο λεπτομερών εκθέσεων σχετικά με τον βαθμό επιτυχίας των αιτήσεων στα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά το ποσοστό επαναπασχόλησης των δικαιούχων·

8.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή προτίθεται να επενδύσει 70 000 EUR από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό τεχνικής βοήθειας για τη διεξαγωγή δύο συνεδριάσεων της ομάδας εμπειρογνωμόνων αρμόδιων επικοινωνίας του ΕΤΠ· επισημαίνει επίσης την πρόθεση της Επιτροπής να επενδύσει 120 000 EUR για την προώθηση της δικτύωσης μέσω σεμιναρίων μεταξύ των κρατών μελών, των φορέων εκτέλεσης του ΕΤΠ και των κοινωνικών εταίρων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη χειρονομία της Επιτροπής να καλέσει μέλη της ομάδας εργασίας της για το ΕΤΠ να συμμετάσχουν στο πρόσφατο σεμινάριο του ΕΤΠ για τη δικτύωση, που διεξήχθη στη Μονς· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να προσκαλεί το Κοινοβούλιο στις εν λόγω συνεδριάσεις και τα σεμινάρια σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(5)·

9.  υπογραμμίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των επαφών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στις αιτήσεις για κινητοποίηση του ΕΤΠ, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των κοινωνικών εταίρων και των ενδιαφερόμενων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, προκειμένου να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες συνεργίες· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ του αρμόδιου επικοινωνίας σε εθνικό επίπεδο και των αρμόδιων για την υλοποίηση σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, όπως επίσης να καθοριστούν ρητά και να συμφωνηθούν από όλους τους ενδιαφερομένους ρυθμίσεις επικοινωνίας και στήριξης καθώς και ροές πληροφοριών (εσωτερικά τμήματα, καθήκοντα και αρμοδιότητες)·

10.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2017/000 TA 2017 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής)

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2017/742.)

(1)ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.
(2)ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3)ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0112.
(5) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.


Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία
PDF 392kWORD 49k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία (COM(2017)0045 – C8-0022/2017 – 2017/2017(BUD))
P8_TA(2017)0117A8-0154/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0045 – C8-0022/2017),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2002, για την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 10,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 11,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0154/2017),

1.  εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση, που αποδεικνύει την αλληλεγγύη της Ένωσης προς τους πολίτες της Ένωσης και τις περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές·

2.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία

(Το κείμενο αυτού του παραρτήματος δεν επαναλαμβάνεται εδώ, εφόσον αντιστοιχεί στην τελική πράξη, απόφαση (ΕΕ) 2017/741.)

(1) ΕΕ L 311 της 14.11.2002, σ. 3.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Λετονία *
PDF 378kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Λετονία και την αντικατάσταση της απόφασης 2014/911/ΕΕ (13521/2016 – C8-0523/2016 – 2016/0818(CNS))
P8_TA(2017)0118A8-0089/2017

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (13521/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0523/2016),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος(1), και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0089/2017),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1.


Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στη Σλοβακία, την Πορτογαλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, την Κύπρο, την Πολωνία, τη Σουηδία, τη Μάλτα και το Βέλγιο *
PDF 381kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στη Σλοβακία, την Πορτογαλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, την Κύπρο, την Πολωνία, τη Σουηδία, τη Μάλτα και το Βέλγιο και για την αντικατάσταση των αποφάσεων 2010/689/ΕΕ, 2011/472/ΕΕ, 2011/715/ΕΕ, 2011/887/ΕΕ, 2012/58/ΕΕ, 2012/299/ΕΕ, 2012/445/ΕΕ, 2012/673/ΕΕ, 2013/3/ΕΕ, 2013/148/ΕΕ, 2013/152/ΕΕ και 2014/410/ΕΕ (13525/2016 – C8-0522/2016 – 2016/0819(CNS))
P8_TA(2017)0119A8-0091/2017

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (13525/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0522/2016),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος(1), και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0091/2017),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1.


Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά δακτυλοσκοπικά δεδομένα στη Σλοβακία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Λιθουανία, τις Κάτω Χώρες, την Ουγγαρία, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία *
PDF 381kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά δακτυλοσκοπικά δεδομένα στη Σλοβακία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Λιθουανία, τις Κάτω Χώρες, την Ουγγαρία, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Φινλανδία και για την αντικατάσταση των αποφάσεων 2010/682/ΕΕ, 2010/758/ΕΕ, 2011/355/ΕΕ, 2011/434/ΕΕ, 2011/888/ΕΕ, 2012/46/ΕΕ, 2012/446/ΕΕ, 2012/672/ΕΕ, 2012/710/ΕΕ, 2013/153/ΕΕ, 2013/229/ΕΕ και 2013/792/ΕΕ (13526/2016 – C8-0520/2016 – 2016/0820(CNS))
P8_TA(2017)0120A8-0092/2017

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (13526/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0520/2016),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος(1), και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0092/2017),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1.


Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Φινλανδία, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σουηδία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία *
PDF 380kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Φινλανδία, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σουηδία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία και την αντικατάσταση των αποφάσεων 2010/559/EΕ, 2011/387/EΕ, 2011/547/EΕ, 2012/236/EΕ, 2012/664/EΕ, 2012/713/EΕ, 2013/230/EΕ, 2013/692/EΕ και 2014/264/EΕ (13529/2016 – C8-0518/2016 – 2016/0821(CNS))
P8_TA(2017)0121A8-0095/2017

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (13529/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0518/2016),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος(1), και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0095/2017),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1.


Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Μάλτα, την Κύπρο και την Εσθονία *
PDF 378kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Μάλτα, την Κύπρο και την Εσθονία, και την αντικατάσταση των αποφάσεων 2014/731/EΕ, 2014/743/EΕ και 2014/744/EΕ (13499/2016 – C8-0519/2016 – 2016/0822(CNS))
P8_TA(2017)0122A8-0090/2017

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (13499/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0519/2016),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος(1), και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0090/2017),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1.


Γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21
PDF 520kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D049280 – 2017/2624(RSP))
P8_TA(2017)0123B8-0236/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο, τριών ή τεσσάρων σειρών από τις Bt11, 59122, MIR604, 1507 και GA21, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (D049280),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές(1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3, το άρθρο 9 παράγραφος 2 και το άρθρο 21 παράγραφος 2,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, στις 27 Ιανουαρίου 2017, όπου δεν εκδόθηκε γνωμοδότηση, και την ψηφοφορία στην επιτροπή προσφυγών στις 27 Μαρτίου 2017 που κατέληξε επίσης σε μη έκδοση γνωμοδότησης·

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 11 και 13 του κανονισμού (ΕE) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη την επιστημονική γνωμοδότηση που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) στις 15 Ιουλίου 2016(3), η οποία περιλαμβάνει μια άποψη της μειοψηφίας, και την προηγούμενη γνωμοδότηση της EFSA σχετικά με τον αραβόσιτο που περιέχει τις μεμονωμένες σειρές Bt11 (εκφράζει τις πρωτεΐνες Cry1Ab και PAT), 59122 (εκφράζει τις πρωτεΐνες Cry34Ab1, Cry35Ab1 και PAT), MIR604 (εκφράζει τις πρωτεΐνες mCry3A και PMI), 1507 (παράγει τις πρωτεΐνες Cry1F και PAT) και GA21 (εκφράζει την πρωτεΐνη mEPSPS),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του που εξέφραζαν αντίθεση στην έγκριση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού του,

Η αίτηση

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Ιουλίου 2011 η εταιρεία Syngenta υπέβαλε στην εθνική αρμόδια αρχή της Γερμανίας αίτηση για τη διάθεση στην αγορά τροφίμων, συστατικών τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω αίτηση κάλυπτε επίσης τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 σε προϊόντα που αποτελούνται από αυτόν ή τον περιέχουν για άλλες χρήσεις εκτός από τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, όπως για κάθε άλλον αραβόσιτο, εξαιρουμένης της καλλιέργειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 21 Φεβρουαρίου 2014 η Syngenta διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής της αίτησης για να συμπεριλάβει όλους τους επιμέρους συνδυασμούς μεμονωμένων σειρών γενετικής τροποποίησης που συνιστούν τον αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, εκτός από τον επιμέρους συνδυασμό 1507 × 59122, ο οποίος είχε ήδη εγκριθεί με την απόφαση 2010/432/ΕΕ της Επιτροπής(5)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 31 Μαρτίου 2016 η Syngenta επικαιροποίησε το πεδίο εφαρμογής της αίτησης για να εξαιρέσει τους εξής τέσσερις επιμέρους συνδυασμούς, οι οποίοι εντάσσονταν στο πεδίο εφαρμογής άλλης αίτησης: αραβόσιτος Bt11 × GA21, αραβόσιτος MIR604 × GA21, αραβόσιτος Bt11 × MIR604, και αραβόσιτος Bt11 × MIR604 × GA21(6)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αιτών δεν έχει υποβάλει συγκεκριμένα δεδομένα όσον αφορά οποιονδήποτε από τους 20 επιμέρους συνδυασμούς(7)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σκοπούμενες χρήσεις των συσσωρευμένων πέντε συμβάντων είναι ο έλεγχος των επιβλαβών για τον αραβόσιτο λεπιδόπτερων και κολεόπτερων και η εξασφάλιση αντοχής σε ζιζανιοκτόνα που περιέχουν γλυφοσινικό αμμώνιο ή glyphosate(8)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σκοπούμενες χρήσεις των διαφορετικών επιμέρους συνδυασμών είναι παρόμοιες, ανάλογα με τους συνδυασμούς·

Η γνώμη της EFSA

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Αυγούστου 2016, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διατύπωσε ευνοϊκή γνώμη, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, όσον αφορά τον γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 και όλους τους επιμέρους συνδυασμών που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της αίτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη γνωμοδότηση της EFSA περιλαμβάνεται μια άποψη της μειοψηφίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπό ότι η EFSA αναγνωρίζει ότι δεν έχουν υποβληθεί συγκεκριμένα δεδομένα για κανέναν από τους 20 υποσυνδυασμούς, ότι πολλοί από αυτούς δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη και ότι από μια βιβλιογραφική έρευνα δεν προέκυψαν επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τους υποσυνδυασμούς αυτούς, αλλά συνάγει, εντούτοις, το συμπέρασμα ότι αναμένεται ότι όλοι οι 20 υποσυνδυασμοί θα είναι εξίσου ασφαλείς όπως ο αραβόσιτος που προέρχεται από τη σώρευση πέντε συμβάντων γενετικής τροποποίησης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η EFSA δεν θεωρεί απαραίτητη καμία παρακολούθηση μετά από τη θέση στην αγορά των συγκεκριμένων συμβάντων γενετικής τροποποίησης· ότι η EFSA απλώς δηλώνει ότι η απαίτηση της παρακολούθησης πρέπει να εξεταστεί με βάση τα διαθέσιμα νέα δεδομένα για την έκφραση πρωτεϊνών, σε περίπτωση που οι υποσυνδυασμοί αυτοί δημιουργηθούν μέσω στοχοθετημένων προσεγγίσεων βελτίωσης και εισαχθούν στην Ένωση·

Ανησυχίες

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες επικριτικές παρατηρήσεις έχουν υποβληθεί από τα κράτη μέλη κατά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης(9)· ότι οι παρατηρήσεις αυτές αναφέρονται μεταξύ άλλων και στα εξής θέματα: ελλείπουσες πληροφορίες και ατελή δεδομένα, μη εμπεριστατωμένες μελέτες, ελλείπουσες μελέτες, έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων για τον αποκλεισμό ορισμένων οδών έκθεσης, ανεπαρκή βάση δεδομένων, π.χ. όσον αφορά την πεπτικότητα, παράλειψη της εξέτασης των συνδυασμένων αποτελεσμάτων των διαφόρων πρωτεϊνών της τοξίνης Bt κατά την αξιολόγηση της ενδεχόμενης αλλεργιογένεσης και τοξικότητας, ελλείψεις όσον αφορά τον πειραματικό σχεδιασμό επιτόπιων δοκιμών και τις στατιστικές αναλύσεις, ελλείπουσες εκθέσεις όσον αφορά τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων ότι το προϊόν δεν έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, ελλιπής περαιτέρω αξιολόγηση των εντοπισθεισών με βάση τις στατιστικές αναλύσεις σημαντικών αποκλίσεων, π.χ. όσον αφορά τη διατροφική σύσταση, και απουσία ανοσολογικών δοκιμών όσον αφορά ενδεχόμενη υψηλότερη αλλεργιογένεση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια γνώμη μειοψηφίας διατυπώθηκε από τον κ. Jean-Michel Wal, μέλος της ειδικής ομάδας ΓΤΟ(10) της ΕFSA (για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς) που αναφέρει ότι: «ο αιτών δεν υπέβαλε συγκεκριμένα δεδομένα σχετικά με κανέναν από τους 20 υποσυνδυασμούς, ούτε ικανοποιητική αιτιολόγηση που να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα δεδομένα αυτά δεν υπάρχουν και/ή για ποιο λόγο θεωρεί ότι δεν χρειάζονται για την εκτίμηση του κινδύνου. Αυτό αποτελεί πολύ σημαντική αφορμή για τη διατύπωση της παρούσας γνώμης μειοψηφίας, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δυο ειδών εκτιμήσεις του κινδύνου, μια συνολική που βασίζεται σε πλήρες σύνολο δεδομένων και μια άλλη για την οποία δεν υπάρχουν καθόλου συγκεκριμένα δεδομένα διαθέσιμα και που βασίζεται σε υποθέσεις και έμμεσες απόψεις στις οποίες κατέληξε η ομάδα μέσω της αποκαλούμενης «προσέγγισης του βάρους της απόδειξης» και σε γενικεύσεις βάσει δεδομένων που επιτεύχθηκαν για τα μονά συμβάντα ,τα συσσωρευμένα πέντε συμβάντα και άλλα συσσωρευμένα συμβάντα που έχουν υποβληθεί και αξιολογηθεί σε άλλες εφαρμογές. Πρόκειται εδώ για ζήτημα αρχής, αλλά, στην παρούσα περίπτωση, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει επιπλέον σε ανεξέλεγκτο κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών σε ορισμένα τμήματα του πληθυσμού.»·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πιο συγκεκριμένα, η γνώμη της μειοψηφίας θέτει το ερώτημα για ποιο λόγο δεν διευκρινίζεται επακριβώς το είδος της παρεκβολής που εφαρμόζεται για να αξιολογηθεί ο δυνητικός αρνητικός αντίκτυπος: «Τα κριτήρια, η διαδικασία και το επίπεδο βεβαιότητας που θα χρειάζονταν για την παρεκβολή αυτή δεν είναι δεδομένα και δεν παρατίθεται κριτική αξιολόγηση των ορίων της παρεκβολής αυτής. Δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία αξιολόγηση της αβεβαιότητας που προκύπτει, π.χ. με μια πιθανοτική ανάλυση, όπως συνιστάται στο Σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών για την αβεβαιότητα στις επιστημονικές αξιολογήσεις της EFSA (στην αναθεωρημένη έκδοση για τις εσωτερικές δοκιμές) που συνέταξε η Επιστημονική Επιτροπή της EFSA. Οι αδυναμίες αυτές ενδέχεται να ακυρώσουν την αξιοπιστία των γενικών συμπερασμάτων.»·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνώμη της μειοψηφίας της EFSA επισημαίνει επίσης διάφορες ελλείψεις και αντιφατικά επιχειρήματα όσον αφορά την αίτηση, π.χ. ότι ο αιτών υποδεικνύει μεν ότι έχουν παραχθεί όλοι οι υποσυνδυασμοί και ότι το επίπεδο της έκφρασης της πρωτεΐνης έχει αναλυθεί(11), αλλά δεν παρέχει, από την άλλη πλευρά, δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε από τους υποσυνδυασμούς αυτούς·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένες ποικιλίες γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου SYN-BTØ11-1, DAS-59122-7 και DAS-Ø15Ø7-1 εκφράζουν πρωτεΐνη PAT η οποία προσδίδει αντοχή στο συστατικό των ζιζανιοκτόνων γλυφοσινικό αμμώνιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δραστική ουσία glufosinate έχει ταξινομηθεί ως τοξική για την αναπαραγωγή και καλύπτεται, επομένως, από τα κριτήρια αποκλεισμού που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση της glufosinate λήγει στις 31 Ιουλίου 2018(12)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON-ØØ6Ø3-9, όπως περιγράφεται στην αίτηση, εκφράζει την πρωτεΐνη CP4 EPSPS η οποία προσδίδει αντοχή στο ζιζανιοκτόνο glyphosate· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο – η ειδική υπηρεσία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας – χαρακτήρισε στις 20 Μαρτίου 2015(13) το φυτοφάρμακο glyphosate ως πιθανώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο·

Διαδικασία

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων κατά το άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, στις 27 Ιανουαρίου 2017, δεν κατέληξε στην έκδοση γνωμοδότησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο 10 κράτη μέλη, που αντιπροσωπεύουν 38,43 % μόνο του πληθυσμού της Ένωσης ψήφισαν υπέρ, ενώ 13 κράτη μέλη ψήφισαν κατά, με αποχή τεσσάρων κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία στην επιτροπή προσφυγών στις 27 Μαρτίου 2017 κατέληξε επίσης σε μη διατύπωση γνώμης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τόσο στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής της πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 που υποβλήθηκε στις 22 Απριλίου 2015 σχετικά με τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν την χρήση γενετικών τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους, όσο και στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής πρότασης που υποβλήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2017 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι, από τη θέση σε ισχύ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, οι αποφάσεις έγκρισης έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή χωρίς την υποστήριξη της γνώμης της επιτροπής των κρατών μελών και ότι η επιστροφή του φακέλου στην Επιτροπή για τη λήψη της τελικής απόφασης, που αποτελεί πολύ εξαιρετική περίπτωση για τη διαδικασία συνολικά, έχει καταστεί ο κανόνας για τη λήψη των αποφάσεων όσον αφορά την έκδοση αδειών για γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Juncker, έχει εκφράσει επανειλημμένως την λύπη του για την πρακτική αυτή που δεν είναι δημοκρατική(14)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 της 22ας Απριλίου 2015 απορρίφθηκε από το Κοινοβούλιο στις 28 Οκτωβρίου 2015 με την αιτιολογία ότι, μολονότι η καλλιέργεια πραγματοποιείται κατ’ ανάγκη στο έδαφος ενός κράτους μέλους, το εμπόριο ΓΤΟ διασχίζει τα σύνορα, γεγονός που σημαίνει ότι μια εθνική απαγόρευση πώλησης και χρήσης που προτείνεται από την Επιτροπή θα ήταν αδύνατο να εφαρμοσθεί χωρίς την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων στις εισαγωγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο όχι μόνο απέρριψε την νομοθετική πρόταση, αλλά ζήτησε επίσης από την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της και να υποβάλει νέα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή, ορίζει πολύ σαφώς ότι: «Όταν εξετάζεται η έκδοση άλλων σχεδίων εκτελεστικών πράξεων που αφορούν ιδιαιτέρως ευαίσθητους τομείς, ιδίως τη φορολόγηση, την υγεία των καταναλωτών, την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος, η Επιτροπή, προκειμένου να επιτευχθεί μια ισόρροπη λύση, θα ενεργεί, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, κατά τρόπον ώστε να μην αντιστρατεύεται οιαδήποτε κρατούσα θέση ενδέχεται να ανακύψει εντός της επιτροπής προσφυγής κατά της καταλληλότητας μιας εκτελεστικής πράξης.»(15)·

1.  εκτιμά ότι το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει ο κανονισμός (ΕK) αριθ. 1829/2003·

2.  εκτιμά ότι η εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής δεν είναι σύμφωνη προς το δίκαιο της Ένωσης, υπό την έννοια ότι δεν είναι συμβατή με τον σκοπό του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, ο οποίος είναι, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002(16), να αποτελέσει τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου, της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς τροποποιημένες ζωοτροφές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

3.  εκτιμά, ειδικότερα, ότι η έγκριση ποικιλιών για τις οποίες δεν έχουν παρασχεθεί δεδομένα περί ασφαλείας, που δεν έχουν υποβληθεί σε δοκιμές ή που δεν έχουν καν δημιουργηθεί ακόμα, αντιβαίνει προς τις αρχές της γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα, όπως θεσπίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να αποσύρει την εκτελεστική απόφασή της·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.
(2) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(3) Ειδική ομάδα ΓΤΟ της ΕFSA (ομάδα της ΕFSΑ για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς), 2016. Επιστημονική γνώμη σχετικά με την αίτηση από τη Syngenta (EFSA-GMO-DE-2011-99) για τη διάθεση στην αγορά του αραβοσίτου Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 και είκοσι επιμέρους συνδυασμών, που δεν έχουν λάβει προηγούμενη έγκριση, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, για χρήση σε τρόφιμα και ζωοτροφές, εισαγωγή και επεξεργασία βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003· EFSA Journal 2016·14(8):4567 [31 σ.]· doi:10.2903/j.efsa.2016.4567.
(4)——————————— - ψήφισμα της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη διάθεση στην αγορά για καλλιέργεια, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι ανθεκτικό σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα (ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 110),ψήφισμα της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2279 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο NK603 × T25 (P8_TA(2015)0456),ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87705 × MON 89788 (P8_TA(2016)0040),ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια της σειράς MON 87708 × MON 89788 (P8_TA(2016)0039),ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια FG72 (MST-FGØ72-2) (P8_TA(2016)0038),ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, και γενετικώς τροποποιημένους αραβόσιτους με συνδυασμό δύο ή τριών σειρών από αυτές τις σειρές (P8_TA(2016)0271),ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά γενετικώς τροποποιημένου γαρύφαλλου (Dianthus caryophyllus L., σειρά SHD-27531-4) (P8_TA(2016)0272),ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά την ανανέωση της άδειας για τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (P8_TA(2016)0388),ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς MON 810 (P8_TA(2016)0389),ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς Bt11 (P8_TA(2016)0386),ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής που αφορά τη διάθεση στην αγορά προς καλλιέργεια σπόρων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου της σειράς 1507 (P8_TA(2016)0387),ψήφισμα της 6ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (P8_TA(2016)0390),
(5) Απόφαση 2010/432/ΕΕ της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2010, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς 1507 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 202 της 4.8.2010, σ. 11).
(6) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1685 της Επιτροπής, της 16ης Σεπτεμβρίου 2016, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 και γενετικώς τροποποιημένους αραβοσίτους που συνδυάζουν δύο ή τρία από τα συμβάντα Bt11, MIR162, MIR604 και GA21 και για την κατάργηση των αποφάσεων 2010/426/ΕΕ, 2011/892/ΕΕ, 2011/893/ΕΕ και 2011/894/ΕΕ (ΕΕ L 254 της 20.9.2016, σ. 22).
(7) Όπως επιβεβαιώνεται από τη γνωμοδότηση της EFSA που αναφέρεται ανωτέρω (EFSA Journal 2016·14(8):4567 [31 σ.]).
(8) Ο αραβόσιτος SYN-BTØ11-1 εκφράζει την πρωτεΐνη Cry1Ab, που παρέχει προστασία από ορισμένα βλαβερά λεπιδόπτερα, και την πρωτεΐνη PAT, που προσδίδει αντοχή σε ζιζανιοκτόνα γλυφοσινικού αμμωνίου. Ο αραβόσιτος DAS-59122-7 εκφράζει τις πρωτεΐνες Cry34Ab1 και Cry35Ab1, που παρέχουν προστασία από ορισμένα βλαβερά κολεόπτερα, και την πρωτεΐνη PAT, που προσδίδει αντοχή σε ζιζανιοκτόνα γλυφοσινικού αμμωνίου. Ο αραβόσιτος SYN-IR6Ø4-5 εκφράζει την τροποποιημένη πρωτεΐνη Cry3A, που παρέχει προστασία από ορισμένα επιβλαβή κολεόπτερα, και την πρωτεΐνη PMI, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης επιλογής. Ο αραβόσιτος DAS-Ø15Ø7-1 εκφράζει την πρωτεΐνη Cry1F, που παρέχει προστασία από ορισμένα βλαβερά λεπιδόπτερα, και την πρωτεΐνη PAT, που χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης επιλογής και προσδίδει αντοχή στο ζιζανιοκτόνο γλυφοσινικό αμμώνιο. Ο αραβόσιτος MON-ØØØ21-9 εκφράζει την πρωτεΐνη mEPSPS, που προσδίδει αντοχή στα ζιζανιοκτόνα glyphosate.
(9) Βλ. Μητρώο Ερωτήσεων της EFSA, Παράρτημα Ζ στην υπ’ αριθ. EFSA-Q-2011-00894 ερώτηση, που διατίθεται στην ιστοσελίδα: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionDocumentsLoader?question=EFSA-Q-2011-00894 (last point)
(10) Βλ. Παράρτημα Α της γνώμης της EFSDA.
(11) Η αίτηση βεβαιώνει ότι ‘ ο αραβόσιτος Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 και όλοι οι υποσυνδυασμοί του, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, έχουν παραχθεί με συμβατικές διασταυρώσεις βελτίωσης (...) (σημείο ii), και ότι «η ανάλυση του επιπέδου έκφρασης της πρωτεΐνης επιβεβαιώνει ότι η διασταύρωση των μόνων συμβάντων γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου (...) δεν οδηγεί σε διάδραση μεταξύ τους σε αραβόσιτο Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 ή στους υποσυνδυασμούς με μικρότερο αριθμό των συμβάντων αυτών ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. (σημείο x)».
(12) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.detail&language=EN&selectedID=1436
(13) IARC Monographs Volume 112: evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides, 20 March 2015 (Μονογραφίες του IARC Τόμος 112: αξιολόγηση πέντε οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων, 20 Μαρτίου 2015)(http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf).
(14) Π.χ. στην εναρκτήρια δήλωσή του στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Στρασβούργο, 15 Ιουλίου 2014) ή στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016 (Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016)·
(15) ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
(16) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.


Αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών κινήσεων: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ
PDF 611kWORD 91k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά με την αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (2015/2342(INI))
P8_TA(2017)0124A8-0045/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 8 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 80, 208 και 216 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη Συνολική Στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2016,

—  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής, με τίτλο: «Ένα Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Δράσης για τη Μετανάστευση» της 13ης Μαΐου 2015 (COM(2015)0240), «Αναγκαστικές εκτοπίσεις και Ανάπτυξη» της 26ης Απριλίου 2016 (COM(2016)0234), «Θέσπιση νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες βάσει του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση» της 7ης Ιουνίου 2016 (COM(2016)0385), και «Ενίσχυση των ευρωπαϊκών επενδύσεων για την απασχόληση και την ανάπτυξη: Προς μια δεύτερη φάση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εξωτερικών Επενδύσεων» της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 (COM(2016)0581)· καθώς και τις κοινές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, με τίτλο: «Η αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη: Ο ρόλος της Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ» της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (JOIN(2015)0040), «Μετανάστευση στη διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου: Διαχείριση των ροών, διάσωση ανθρώπινων ζωών» της 25ης Ιανουαρίου 2017 (JOIN(2017)0004)· και «Επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας» της 18ης Νοεμβρίου 2015 (JOIN(2015)0050),

—  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων σχετικά με τη Συνολική Προσέγγιση της Μετανάστευσης και της Κινητικότητας (ΣΠΜΚ) της 3ης Μαΐου 2012,

—  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης-26ης Ιουνίου, της 15ης Οκτωβρίου και 17ης-18ης Δεκεμβρίου 2015, καθώς και της 17ης-18ης Μαρτίου και της 28ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τη μετανάστευση·

—  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τη μετανάστευση στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τη μετανάστευση της 12ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την προσέγγιση της ΕΕ για την εκτόπιση και την ανάπτυξη της 12ης Μαΐου 2016 και σχετικά με τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης της 23ης Μαΐου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τις μελλοντικές προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης και τις συμφωνίες με την Ιορδανία και τον Λίβανο, της 17ης Οκτωβρίου 2016,

—  έχοντας υπόψη τη δήλωση της διάσκεψης υψηλού επιπέδου για τη διαδρομή μέσω της Ανατολικής Μεσογείου και των Δυτικών Βαλκανίων, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2015,

—  έχοντας υπόψη την πολιτική δήλωση και το σχέδιο δράσης που εγκρίθηκαν στη σύνοδο κορυφής στην Βαλέτα στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της Μπρατισλάβα της 16ης Σεπτεμβρίου 2016,

—  έχοντας υπόψη την Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Οι δαπάνες της ΕΕ στο πλαίσιο της εξωτερικής μεταναστευτικής πολιτικής στις χώρες της Νότιας Μεσογείου και της ανατολικής εταιρικής σχέσης έως το 2014»,

—  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και το οικείο πρωτόκολλο σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, καθώς και τις βασικές διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις της Γενεύης και τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους που ρυθμίζουν τη διεξαγωγή ένοπλων συγκρούσεων και επιδιώκουν να περιορίσουν τις συνέπειές τους,

—  έχοντας υπόψη το έγγραφο αποτελεσμάτων της Συνόδου Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 για την αειφόρο ανάπτυξη με τίτλο «Mετασχηματισμός του κόσμου μας: θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη»,

—  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Νέας Υόρκης, της 19ης Σεπτεμβρίου 2016, για τους πρόσφυγες και μετανάστες στο πλαίσιο της υψηλού επιπέδου συνάντησης της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση των μεγάλων προσφυγικών και μεταναστευτικών κινήσεων και τα οικεία παραρτήματά της για ένα «Πλαίσιο ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του προσφυγικού» και «Προς μια συνολική συμφωνία για την ασφαλή, συντεταγμένη και ομαλή μετανάστευση»,

–  έχοντας υπόψη τα παλιότερα ψηφίσματά του, και ιδίως τα ψηφίσματα της 9ης Ιουλίου 2015 για την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας(1), της 8ης Μαρτίου 2016 για την κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην ΕΕ(2), της 12ης Απριλίου 2016 για την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ για τη μετανάστευση(3), της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με το καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: οι επιπτώσεις για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια(4), και της 25ης Οκτωβρίου 2016 με τίτλο ανθρώπινα δικαιώματα και μετανάστευση σε τρίτες χώρες(5),

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές διαβουλεύσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0045/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετανάστευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 13 της διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να διάγουν το βίο τους στην πατρίδα τους και στην περιοχή στην οποία γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και έχουν τις πολιτισμικές και κοινωνικές ρίζες τους·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα των ανθρώπων έχει προσλάβει για διάφορους λόγους άνευ προηγουμένου διαστάσεις, με 244 εκατομμύρια ανθρώπους διεθνώς να μεταναστεύουν είτε από επιλογή είτε παρά τη θέλησή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω διεθνής μετανάστευση του είδους αυτού λαμβάνει χώρα κυρίως εντός της ίδιας περιοχής και μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα των διεθνών μεταναστών στην Ευρώπη (52,4 %) και στη Βόρεια Αμερική (51,2 %)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταναστευτικές ροές Νότου-Νότου συνέχισαν να αυξάνονται σε σύγκριση με τις κινήσεις Νότου-Βορρά: το 2015 90,2 εκατομμύρια διεθνείς μετανάστες που γεννήθηκαν σε αναπτυσσόμενες χώρες διέμεναν σε άλλες χώρες στις νότιες περιφέρειες της υφηλίου, ενώ 85,3 εκατομμύρια άνθρωποι που γεννήθηκαν στον Νότο διέμεναν σε χώρες των βόρειων περιφερειών της υφηλίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων που διασχίζουν τη Μεσόγειο αυξάνεται συνεχώς και ότι, παρά τον αυξανόμενο αριθμό των διασώσεων, ο αριθμός των νεκρών στη Μεσόγειο συνεχίζει να αυξάνεται (5 079 θύματα για το 2016 έναντι 3 777 το 2015, σύμφωνα με τον ΔΟΜ)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), το 2015 πρωτοφανής αριθμός ανθρώπων, που ανέρχεται στα 65,3 εκατομμύρια, εκ των οποίων 40,8 εκατομμύρια είναι εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας (EEX) και 21,3 εκατομμύρια είναι πρόσφυγες, παραμένουν εκτοπισμένοι παρά τη θέλησή τους λόγω των συγκρούσεων, της βίας, των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και της αποσταθεροποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι επιπλέον υπάρχουν και άνθρωποι που εκτοπίστηκαν λόγω φυσικών καταστροφών, ανισοτήτων, φτώχειας, κακών κοινωνικοοικονομικών προοπτικών, της αλλαγής του κλίματος, της έλλειψης σοβαρών και αποτελεσματικών μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών πολιτικών και της απουσίας πολιτικής βούλησης για την αυστηρή αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων, που αποτελούν το αίτιο των εν λόγω μεταναστευτικών ροών· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της UNHCR οι ανιθαγενείς ανέρχονται σε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα επί του παρόντος προκύπτει ότι ο αριθμός των προσφύγων έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 50 % την τελευταία πενταετία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η δραματική αύξηση εξηγείται βάσει διαφόρων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι ο εκούσιος επαναπατρισμός προσφύγων βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από τη δεκαετία του 1980, ότι παραμένει περιορισμένος ο αριθμός των προσφύγων στους οποίους προσφέρονται δυνατότητες ένταξης σε τοπικό επίπεδο και ότι ο αριθμός των περιπτώσεων επανεγκατάστασης ανέρχεται σταθερά σε περίπου 100 000 ετησίως·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 6,7 εκατομμύρια πρόσφυγες ζουν υπό συνθήκες παρατεταμένης εκτόπισης, που εκτιμάται ότι διαρκούν κατά μέσο όρο περίπου 26 έτη, με παντελή έλλειψη προοπτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βιώσιμες λύσεις για την εκτόπιση παραμένουν σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα, γεγονός που καθιστά αναγκαίο να αντιμετωπιστεί η εκτόπιση ως πολιτική και αναπτυξιακή πρόκληση, και όχι αποκλειστικά ως ανθρωπιστική πρόκληση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια αυτή πρόκληση απαιτεί μια ολιστική και πολυμερή προσέγγιση βάσει διεθνούς συνεργασίας και συνεργειών, καθώς και συντονισμένες και συγκεκριμένες λύσεις που δεν θα στοχεύουν μόνο στην αντιμετώπιση, αλλά και στην πρόβλεψη πιθανών μελλοντικών κρίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 86 % των προσφύγων παγκοσμίως ζει σε φτωχές περιοχές, με τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες να φιλοξενούν το 26 % του συνόλου, γεγονός που συνεπάγεται την εξάντληση των ικανοτήτων τους και την περαιτέρω αποσταθεροποίηση της δικής τους κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες αυτές σπανιότατα διαθέτουν μέσα για την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών, ενώ απουσιάζουν πλήρως τα μέσα στον τομέα του ασύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 έφτασαν στην ΕΕ ένα εκατομμύριο άνθρωποι, αριθμός που αντιστοιχεί στο 0,2 % του πληθυσμού της ΕΕ, εν αντιθέσει με τα πολύ υψηλότερα ποσοστά σε γειτονικές χώρες (έως και 20 %) αλλά και στην Ευρώπη κατά τη δεκαετία του 1990·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφυγες, οι εσωτερικά εκτοπισμένοι και οι μετανάστες είναι μεν νομικά διακριτές κατηγορίες, αλλά στην πραγματικότητα συχνά προκύπτουν μεγάλης κλίμακας μικτές ροές ανθρώπων, οι οποίες οφείλονται σε ποικίλα πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, αναπτυξιακά και ανθρωπιστικά αίτια, καθώς και σε αίτια που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρουσιάζουν διασυνοριακές πτυχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων που συμμετέχουν στις εν λόγω ροές πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των σχετικών ευρωπαϊκών πολιτικών· και λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη ότι οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο πρέπει πάντοτε να αντιμετωπίζονται κατά τρόπο συμβατό με το καθεστώς τους και ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να στερούνται των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομική διάκριση μεταξύ προσφύγων και μεταναστών δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως απόδειξη πως η οικονομική μετανάστευση ή η αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής είναι λιγότερο θεμιτή σε σύγκριση με τη διαφυγή λόγω διώξεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τόσο τα πολιτικά όσο και τα οικονομικά δικαιώματα, μεταξύ άλλων βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, απειλούνται σε καταστάσεις συγκρούσεων, αστάθειας ή αναταραχών και εξακολουθούν να διακυβεύονται ως αποτέλεσμα της εκτόπισης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη επισιτιστική και διατροφική κρίση στο Σαχέλ υποσκάπτει τις αντοχές των ανθρώπων, που έχουν επιδεινωθεί από τις αλλεπάλληλες κρίσεις, την έλλειψη βασικών υπηρεσιών και τις συγκρούσεις στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η κατάσταση θα πυροδοτήσει περαιτέρω μετανάστευση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε στάδιο της διαδρομής τους οι μετανάστες είναι εκτεθειμένοι σε κάθε είδους κινδύνους για τη σωματική και την ψυχολογική τους κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της βίας, της εκμετάλλευσης, της εμπορίας ανθρώπων και της σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς και της κακοποίησης λόγω φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες, όπως οι γυναίκες (π.χ. γυναίκες αρχηγοί οικογένειας ή έγκυοι), τα παιδιά, είτε είναι ασυνόδευτα, είτε έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους είτε συνοδεύονται από αυτές, τα άτομα ΛΟΑΔΜ, τα άτομα με αναπηρίες, τα άτομα που χρήζουν επείγουσας ιατρικής περίθαλψης και οι ηλικιωμένοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει επειγόντως να χορηγηθεί στις ευπαθείς αυτές ομάδες ανθρωπιστική προστασία και πρόσβαση σε μηχανισμούς προστασίας και παραπομπής, σε καθεστώς διαμονής και σε βασικές υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη στο πλαίσιο της επανεγκατάστασής τους ή για όσο διάστημα οι αιτήσεις τους για άσυλο βρίσκονται υπό εξέταση σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εάν πραγματοποιηθεί διαχείριση της αυξανόμενης κινητικότητας των ανθρώπων κατά τρόπο ασφαλή, συντεταγμένο, ομαλό, υπεύθυνο και βασισμένο στην πρόληψη είναι δυνατόν να μετριαστεί η έκθεση των προσφύγων και των μεταναστών σε κίνδυνο, να προκύψουν σημαντικά οφέλη τόσο για τις χώρες υποδοχής όσο και για τους μετανάστες, όπως ορίζεται στο θεματολόγιο για το 2030, ενώ μπορεί επίσης τούτο να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για τις χώρες υποδοχής, περιλαμβανομένων των χωρών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα οφέλη έχουν εν πολλοίς υποτιμηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να προβεί σε πρακτικές λύσεις, όπως η αξιοποίηση αλλοδαπών εργαζομένων, ενόψει της αυξανόμενης γήρανσης του πληθυσμού στην Ευρώπη, προκειμένου να εγγυηθεί την ισορροπία μεταξύ του πληθυσμού με αμειβόμενη εργασία και του μη ενεργού πληθυσμού στην ΕΕ και να ανταποκριθεί στις ειδικές ανάγκες της αγοράς εργασίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο των μέτρων που έλαβε η ΕΕ κινητοποιήθηκαν διάφορα εσωτερικά και εξωτερικά μέσα, αλλά φαίνεται ότι υπήρξε υπερβολική εστίαση στον βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και στη μείωση ή την αναχαίτιση των μεταναστευτικών ροών· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η βραχυπρόθεσμη προσέγγιση δεν αντιμετωπίζει τα αίτια της εκτόπισης και της μετανάστευσης ούτε καλύπτει τις ανθρωπιστικές ανάγκες των μεταναστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις των μέτρων της ΕΕ όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων και την πρόληψη συγκρούσεων, καθώς οι βίαιες συγκρούσεις αποτελούν την κύρια αιτία της εκτόπισης·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δαπανών της ΕΕ για την εξωτερική μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων των έργων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε επίσης ότι η ασφάλεια και η προστασία των συνόρων αποτελούν το κυρίαρχο στοιχείο των ευρωπαϊκών δαπανών για τη μετανάστευση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο επίκεντρο όλων των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ πρέπει να βρίσκεται η ανθρωπιστική βοήθεια με βάση τις ανάγκες και τον σεβασμό των αρχών του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας, καθώς και τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προβλέπονται στις συμβάσεις της Γενεύης και στα πρόσθετα πρωτόκολλά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να κυριαρχεί η ανεξάρτητη βοήθεια, ήτοι η βοήθεια που είναι απαλλαγμένη από πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες και σκοπιμότητες στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και από διακρίσεις κάθε είδους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχής εφαρμογή μιας βασισμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα μεταναστευτικής πολιτικής απαιτεί να τεθούν εν αμφιβόλω οι αρνητικές αντιλήψεις περί μετανάστευσης και να αναπτυχθούν θετικά επιχειρήματα, ώστε οι μεταναστευτικές κινήσεις να παρουσιάζονται ως ευκαιρία για τις χώρες υποδοχής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ακραίες και οι δημαγωγικές θέσεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει ευθύνη να στηρίξει τους εκτελεστικούς εταίρους της ώστε να υλοποιούν υψηλής ποιότητας έργα βοήθειας και προστασίας με ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο, καθώς και ότι θα πρέπει να είναι υπόλογη έναντι των πληττόμενων πληθυσμών· λαμβάνοντας υπόψη, εν προκειμένω, ότι οι εταίροι της ΕΕ απαιτούν έγκαιρη και προβλέψιμη χρηματοδότηση και ότι οι αποφάσεις σχετικά με τη διάθεση χρηματοδότησης για μεταβαλλόμενες ή νέες προτεραιότητες θα πρέπει να τους παρέχουν επαρκές χρονικό περιθώριο για τη λήψη μέτρων προγραμματισμού και προσαρμογής·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποκεντρωμένη συνεργασία μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών και των πολιτισμών των εσωτερικά εκτοπισμένων, των μεταναστών και των προσφύγων και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού σχετικά με τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στις χώρες προέλευσής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τοπικές και περιφερειακές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των εν λόγω βαθύτερων αιτίων, μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ρητά ότι η «δράση της Ένωσης στη διεθνή σκηνή έχει ως γνώμονα και σχεδιάζεται με στόχο να προωθεί στο ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο τις αρχές που έχουν εμπνεύσει τη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διεύρυνσή της: τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 208 της Συνθήκης της Λισαβόνας, η αναπτυξιακή βοήθεια αποσκοπεί στον περιορισμό και εντέλει στην εξάλειψη της φτώχειας σε τρίτες χώρες·

Ολοκληρωμένη και βάσει αρχών δράση της ΕΕ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κινητικότητας

1.  υπογραμμίζει ότι, στον σημερινό κόσμο, είμαστε μάρτυρες ενός επιπέδου ανθρώπινης κινητικότητας άνευ προηγουμένου και τονίζει ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει επειγόντως να ενισχύσει μια κοινή αντίδραση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών που σχετίζονται με αυτό το φαινόμενο· τονίζει ότι η αντίδραση αυτή πρέπει να θεμελιώνεται στην αρχή της αλληλεγγύης και δεν πρέπει να εστιάζει μόνο σε μια βασισμένη στην ασφάλεια προσέγγιση, αλλά να προσανατολίζεται στην πλήρη προστασία των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας όλων όσοι αναγκάζονται λόγω οποιασδήποτε περίστασης να εγκαταλείψουν τις εστίες τους σε αναζήτηση καλύτερης ζωής· δίνει έμφαση στο γεγονός ότι στο πλαίσιο οποιασδήποτε αντίδρασης θα πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους περισσότερο ευάλωτους και να προβλέπεται η παροχή βοήθειας στην πατρίδα τους· υπογραμμίζει ότι, αν και η μεταχείρισή τους διέπεται από διαφορετικά νομικά πλαίσια, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες έχουν τα ίδια οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, που πρέπει να διασφαλίζονται, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς τους· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις αξίες και τις αρχές της σε όλες τις κοινές πολιτικές και να τις προωθεί στις εξωτερικές της σχέσεις, περιλαμβανομένων όσων προβλέπονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· τονίζει την ανάγκη για συνοχή στις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ και σε άλλες πολιτικές με εξωτερική διάσταση·

2.  τονίζει ότι το υψηλό αυτό επίπεδο ανθρώπινης κινητικότητας οφείλεται σε πολλαπλά και πολύπλοκα αίτια που απαιτούν λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων ώστε να γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ των πτυχών της και να αναπτυχθούν στοχευμένοι τρόποι αντιμετώπισης σε επίπεδο πολιτικής· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να λάβουν υπόψη αυτή τη σημερινή πραγματικότητα και να αναπτύξουν μια νέα προσέγγιση για την κινητικότητα των ανθρώπων βάσει των πραγματικών δεδομένων και των συμφερόντων της ΕΕ, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των ανθρώπων με τη βελτίωση της πρόσβασής τους σε βασικές υπηρεσίες, κυρίως στην εκπαίδευση, καθώς και την ένταξη και συμβολή τους στα τοπικά περιβάλλοντα μέσω της παροχής ευκαιριών απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης·

3.  τονίζει ότι η διεθνής μετανάστευση μπορεί να συμβάλει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, όπως συνέβη και στο παρελθόν, και ότι ο σχετικός διάλογος πρέπει να πραγματοποιείται με επιχειρήματα που να προωθούν την ουσιαστική και αντικειμενική κατανόηση του προβλήματος και των σχετιζόμενων με αυτό κοινών οφελών, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ξενοφοβική, δημαγωγική και εθνικιστική ρητορική· επικροτεί, ως εκ τούτου, την εκστρατεία «Together» (Μαζί) των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση των αρνητικών αντιλήψεων για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και την αντιμετώπιση της αρνητικής στάσης απέναντί τους και ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεργαστούν πλήρως με τον ΟΗΕ για τη στήριξη της εν λόγω εκστρατείας· δίνει έμφαση στην ανάγκη να θεσπιστούν πολιτικές σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο που να εστιάζουν στη μεσοπρόθεσμη και τη μακροπρόθεσμη προοπτική και να μην κατευθύνονται αποκλειστικά από τις άμεσες πολιτικές πιέσεις ή τα εθνικά εκλογικά κίνητρα· τονίζει ότι οι εν λόγω πολιτικές πρέπει να είναι συνεκτικές, ουσιαστικές, χωρίς αποκλεισμούς και ευέλικτες, με στόχο να ρυθμιστεί η μετανάστευση ως φυσιολογικό ανθρώπινο φαινόμενο και να αντιμετωπιστούν οι θεμιτές ανησυχίες όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων, την κοινωνική προστασία των ευάλωτων ομάδων και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών·

4.  τονίζει ότι το σύστημα ανθρωπιστικής βοήθειας έχει υποστεί υπερβολική επιβάρυνση και ότι οι χρηματοδοτικοί του πόροι ποτέ δεν θα αρκούν για να ανταποκριθεί σε κρίσεις αναγκαστικών εκτοπίσεων, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της παρατεταμένης φύσης των περισσοτέρων από αυτές· λαμβάνει, ως εκ τούτου, υπό σημείωση το νέο πλαίσιο πολιτικής που περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής του Απριλίου του 2016 σχετικά με τις «αναγκαστικές εκτοπίσεις και την ανάπτυξη» ως ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να εφαρμόσουν το περιεχόμενό της εντός του νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες· επισημαίνει τη σημασία μιας ολοκληρωμένης και πιο βιώσιμης προσέγγισης της μετανάστευσης, περιλαμβανομένης της προώθησης στενότερων δεσμών στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ανάγκης για συνεργασία με διάφορους εταίρους – περιφερειακούς παράγοντες, κυβερνήσεις, τοπικές αρχές, μέλη της διασποράς, την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων των προσφύγων και των μεταναστών, τοπικών θρησκευτικών οργανώσεων και σχετικών ΜΚΟ, καθώς και με τον ιδιωτικό τομέα – ώστε να αναπτυχθούν στοχευμένες τεκμηριωμένες στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης με αναγνώριση του γεγονότος ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι εργαλείο διαχείρισης κρίσεων, όπως αναφέρεται και στην Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανθρωπιστική Βοήθεια·

5.  τονίζει ότι η αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ πρέπει να εξακολουθεί να καλύπτει και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα βαθύτερα αίτια της εκτόπισης και της μετανάστευσης — δηλαδή τις ένοπλες συγκρούσεις, τις διώξεις για οποιονδήποτε λόγο, τη βία λόγω φύλου, την κακή διακυβέρνηση, τη φτώχεια, την έλλειψη οικονομικών ευκαιριών και την αλλαγή του κλίματος — μέσω της καταπολέμησης της πολιτειακής αστάθειας, της προώθησης της ειρήνης και της ασφάλειας, της επίλυσης συγκρούσεων και των διαδικασιών συμφιλίωσης μετά από συγκρούσεις, της δικαιοσύνης, της ισότητας, καθώς και μέσω της ενίσχυσης των θεσμών, της διοικητικής ικανότητας, της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης αριθ. 16 του νέου θεματολογίου με για το 2030 και τις αρχές που προβλέπονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στο διεθνές δίκαιο·

6.  τονίζει την ανάγκη εστίασης στις κοινωνικοοικονομικές πτυχές του φαινομένου της μετανάστευσης, την ανάγκη να διενεργηθούν οι απαραίτητες αναλύσεις ανά χώρα για τα βαθύτερα αίτια της εκτόπισης και της μετανάστευσης, καθώς και να ενθαρρυνθούν οι χώρες προέλευσης να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν μέτρα και πολιτικές που να οδηγούν στη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και πραγματικών οικονομικών ευκαιριών, έτσι ώστε η μετανάστευση να αποτελεί επιλογή και όχι αναγκαιότητα· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να εφαρμόζει πολιτικές που αποσκοπούν να μειώσουν και, εν τέλει, να εξαλείψουν τη φτώχεια, να καταπολεμήσουν την ανισότητα και την επισιτιστική ανασφάλεια, να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη, να καταπολεμήσουν τη διαφθορά και να ενισχύσουν τις βασικές δημόσιες υπηρεσίες· επισημαίνει ότι μια επιτυχής πολιτική θα πρέπει να αναγνωρίζει την ανάγκη δημιουργίας οικονομικής ανθεκτικότητας τόσο στις χώρες υποδοχής όσο και στις χώρες προέλευσης· επαναλαμβάνει την ανάγκη να βελτιωθεί η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής·

7.  υπογραμμίζει ότι οι θέσεις εργασίας και οι οικονομικές ευκαιρίες είναι καίριας σημασίας για τον μετριασμό του αντίκτυπου της ευάλωτης θέσης στην οποία περιέρχονται οι άνθρωποι λόγω εκτόπισης· καλεί την ΕΕ να βοηθήσει τους μετανάστες και τους πρόσφυγες να μετακινηθούν σε τόπους που προσφέρουν τέτοιες ευκαιρίες, να συμβάλει στη δημιουργία ευκαιριών στον τόπο εξορίας τους (μεταξύ άλλων, με την εξάλειψη των φραγμών και των εμποδίων στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας) και να τους συνδράμει ώστε να αναπτύξουν νέες δεξιότητες που να ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας·

8.  επικροτεί τη δέσμευση της ΕΕ για ανθρωπιστική βοήθεια – αποτελεί άλλωστε τον μεγαλύτερο χορηγό ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως – με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων· παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις υποσχέσεις που έχουν ήδη δοθεί και να αυξήσουν τις χρηματοδοτικές τους δεσμεύσεις ανάλογα με την αύξηση των ανθρωπιστικών αναγκών· επισημαίνει ότι η ανθρωπιστική αντιμετώπιση θα αποτελεί πάντοτε το πρώτο στοιχείο της αντιμετώπισης των κρίσεων εκτόπισης· τονίζει ότι το διεθνές δίκαιο και οι ανθρωπιστικές αρχές του ανθρωπισμού, της ουδετερότητας, της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν το πλαίσιο καθοδήγησης της ανθρωπιστικής αντιμετώπισης των προσφυγικών κρίσεων και των κρίσεων εκτόπισης από την ΕΕ·

9.  αναγνωρίζει ότι θα πληγούν περαιτέρω τα δικαιώματα και η αξιοπρέπεια εκατομμυρίων συνανθρώπων μας εάν αφεθούν να μαραζώσουν σε προσφυγικούς καταυλισμούς ή στα περιθώρια των πόλεων χωρίς πρόσβαση σε υπηρεσίες για την κάλυψη βασικών αναγκών, σε μέσα διαβίωσης και σε ευκαιρίες απόκτησης εισοδήματος·

10.  τονίζει τη σημασία της αναγνώρισης της διάστασης του φύλου στη μετανάστευση, που δεν άπτεται μόνο της ευάλωτης θέσης των γυναικών σε κακοποίηση κάθε είδους, αλλά αφορά και τους ποικίλους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες μεταναστεύουν, τον ρόλο τους στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, την κοινωνικοοικονομική συνεισφορά τους και την ενεργό συμμετοχή τους στην επίλυση και την πρόληψη των συγκρούσεων, καθώς και στις διαδικασίες μετά τη λήξη των συγκρούσεων και την ανοικοδόμηση της δημοκρατικής κοινωνίας· σημειώνει, συνεπώς, την αναγκαιότητα της εστίασης στην ενδυνάμωση των γυναικών και στην ενίσχυση του ρόλου τους στο πλαίσιο της λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της εκτόπισης και για τη διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών και της αυτονομίας τους σε κάθε στάδιο της μεταναστευτικής διαδικασίας· επισημαίνει εκ νέου ότι είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και της ηλικίας στις πολιτικές της ΕΕ για την κινητικότητα των προσφύγων και των μεταναστών·

11.  ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και με άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των χρηματοδοτικών συνεισφορών για την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και το Γραφείο Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA)· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στους καταυλισμούς προσφύγων, ιδίως σε ό,τι αφορά την υγεία και την εκπαίδευση, καθώς και να εξαλειφθεί σταδιακά η εξάρτηση από ανθρωπιστική βοήθεια σε υφιστάμενες παρατεινόμενες κρίσεις, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και επιτρέποντας στους εκτοπισμένους να ζουν με αξιοπρέπεια και να συνεισφέρουν χώρες υποδοχής τους, μέχρι τον πιθανό εκούσιο επαναπατρισμό τους ή την επανεγκατάσταση τους·

12.  υπογραμμίζει τις σημαντικές ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η ΕΕ για να αντιμετωπίσει την εξωτερική διάσταση της μεταναστευτικής κρίσης, ιδίως την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, που ευθύνεται για την παράνομη διακίνηση μεταναστών και την εμπορία ανθρώπων, καθώς και την ενισχυμένη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης·

13.  υπογραμμίζει την ανάγκη παροχής βοήθειας για τη θέσπιση πλαισίου και δομών στις χώρες προέλευσης, με στόχο την προστασία και την αξιοπρεπή υποδοχή των μεταναστών που επαναπροωθούνται και είναι ευάλωτοι και περιθωριοποιημένοι, παρέχοντάς τους τα μέσα για την επιτυχημένη κοινωνική και πολιτιστική τους ένταξη·

14.  υπενθυμίζει ότι οι ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των ανηλίκων (τόσο εκείνων που συνοδεύονται από τις οικογένειές τους όσο και των ασυνόδευτων), των ατόμων με αναπηρίες, των ηλικιωμένων και των ΛΟΑΔΜ, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στη βία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας μετανάστευσης· υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια διατρέχουν, επιπλέον, μεγάλο κίνδυνο να υποστούν βία που οφείλεται στο φύλο και διακρίσεις, ακόμη και όταν φτάσουν σε τόπους που κρίνονται ασφαλείς· ζητεί να παρασχεθεί στις ομάδες αυτές ιδιαίτερη βοήθεια και ευρύτερη ανθρωπιστική προστασία στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεγκατάστασης ή ένταξής τους και να τους δοθεί προτεραιότητα στο πλαίσιο διαδικασιών υποδοχής που να λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου, να συμμορφώνονται περισσότερο με τα ελάχιστα πρότυπα και να περιέχουν αποτελεσματικότερες διατάξεις για την οικογενειακή επανένωση· ζητεί τη δημιουργία ειδικών δικλείδων ασφαλείας για ομάδες ευάλωτες στη βία και τις διακρίσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου, καθώς και την πρόσβαση τους σε καθεστώς διαμονής και σε βασικές υπηρεσίες, όπως υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπονήσει προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τρίτες χώρες με αντικείμενο τις ιδιαίτερες ανάγκες των ευάλωτων προσφύγων και μεταναστών·

15.  δίνει έμφαση στο γεγονός ότι τα παιδιά αποτελούν σημαντικό ποσοστό των μεταναστών και των προσφύγων και ότι πρέπει να καταρτιστούν και να εφαρμοστούν ειδικές διαδικασίες για τη διασφάλιση της προστασίας τους, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού· καλεί τις χώρες υποδοχής να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά πρόσφυγες έχουν πλήρη πρόσβαση στην εκπαίδευση και να προωθήσουν με τον καλύτερο τρόπο την ενσωμάτωση και την ένταξή τους στο πλαίσιο των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων· καλεί επίσης τους ανθρωπιστικούς και αναπτυξιακούς φορείς να δώσουν περισσότερη έμφαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση εκπαιδευτικών τόσο από τις κοινότητες των εκτοπισμένων όσο και από τις κοινότητες υποδοχής και ζητεί από τους διεθνείς δωρητές να δώσουν προτεραιότητα στην εκπαίδευση στο πλαίσιο της απόκρισής τους για την αντιμετώπιση προσφυγικών κρίσεων, μέσω προγραμμάτων που αποσκοπούν στη συμμετοχή και στην ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών μεταναστών, καθώς και μέσω της προώθησης της εκμάθησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής, ώστε να εξασφαλιστεί ένα υψηλότερο και περισσότερο ενδεδειγμένο επίπεδο ένταξης των παιδιών προσφύγων· επικροτεί τη χρηματοδοτική στήριξη για μεγαλύτερη προσφορά εκπαίδευσης και κατάρτισης για τα παιδιά από τη Συρία, καθώς και την πρόσφατη αύξηση από 4 % σε 6 % του μεριδίου των δαπανών για την εκπαίδευση από τον προϋπολογισμό ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, γεγονός που κατατάσσει την ΕΕ σε ηγετική θέση παγκοσμίως όσον αφορά την υποστήριξη εκπαιδευτικών έργων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· ζητεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο πλαίσιο της υλοποίησης της νέας αυτής χρηματοδότησης·

16.  αναγνωρίζει ότι η ανιθαγένεια συνιστά σημαντική απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να καταπολεμήσουν την ανιθαγένεια σε πάσης μορφής εξωτερική δράση της ΕΕ, ειδικότερα αντιμετωπίζοντας τις διακρίσεις λόγω φύλου, θρησκεύματος ή καθεστώτος μειονότητας στο πλαίσιο του δικαίου περί ιθαγενείας, προάγοντας το δικαίωμα των παιδιών σε ιθαγένεια και παρέχοντας στήριξη στην εκστρατεία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) που αποσκοπεί στο να τεθεί τέρμα στην ανιθαγένεια έως το έτος 2024· καταγγέλλει τις περιπτώσεις περιορισμού και απαγόρευσης εξόδου ή επιστροφής σε ορισμένα κράτη και τις συνέπειες της ανιθαγένειας σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε δικαιώματα· καλεί λοιπόν τις κυβερνήσεις και τα εθνικά κοινοβούλια να καταργήσουν τις διατάξεις της ποινικής νομοθεσίας που αντιμετωπίζουν την μετανάστευση ως αξιόποινη πράξη·

17.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τις αρχές της ΕΕ, ο γενικός στόχος των εξωτερικών μεταναστευτικών πολιτικών της ΕΕ θα πρέπει να είναι η εδραίωση ενός πολυμερούς συστήματος διακυβέρνησης για τη διεθνή μετανάστευση, για το οποίο η πρόσφατη συνάντηση υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί ένα πρώτο βήμα·

Καλύτερη διαχείριση της διεθνούς μετανάστευσης: Ένα ζήτημα παγκόσμιας ευθύνης

18.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να απαγορεύσει προσωρινά την είσοδο στις ΗΠΑ σε πολίτες επτά χωρών με μουσουλμανικό κατά πλειοψηφία πληθυσμό και να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του συστήματος των ΗΠΑ για τους πρόσφυγες· πιστεύει ότι τέτοιες μεροληπτικές αποφάσεις πυροδοτούν την αντιμεταναστευτική και ξενοφοβική ρητορική, ενδεχομένως δεν συνάδουν με βασικές νομοθετικές πράξεις στον τομέα του διεθνούς δικαίου, όπως η Σύμβαση της Γενεύης, και μπορεί να υπονομεύσουν σοβαρά τις τρέχουσες παγκόσμιες προσπάθειες προς την κατεύθυνση ενός δίκαιου επιμερισμού των ευθυνών για τους πρόσφυγες σε διεθνές επίπεδο· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υιοθετήσουν από κοινού αποφασιστική στάση όσον αφορά την υπεράσπιση του διεθνούς συστήματος προστασίας και την ασφάλεια δικαίου για όλους τους πληγέντες πληθυσμούς, ιδίως για τους πολίτες της ΕΕ·

19.  χαιρετίζει τη συνάντηση υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση των μεγάλων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών της 19ης Σεπτεμβρίου 2016 και τη φιλοξενία από τις HΠA της Συνόδου Κορυφής των ηγετών, καθώς οι μεταναστευτικές ροές αποτελούν παγκόσμια ευθύνη που απαιτεί αποτελεσματική παγκόσμια αντίδραση και ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη λύση με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· χαιρετίζει το αποτέλεσμα αυτών των συνόδων κορυφής ως έκφραση μιας ουσιαστικής πολιτικής δέσμευσης πρωτοφανούς ισχύος και ελπίζει ότι θα αποτελέσουν έναυσμα για την πορεία προς μια πραγματική παγκόσμια αντίδραση και έναν πραγματικά διεθνή επιμερισμό των ευθυνών για τους πρόσφυγες και τις μεγάλες μεταναστευτικές κινήσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη· εκφράζει, ωστόσο, τη βαθιά του λύπη για την έλλειψη συγκεκριμένων υποσχέσεων ή για τη μη ανάληψη νομικά δεσμευτικών υποχρεώσεων όσον αφορά τη βοήθεια ή τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ ρητορικής και πραγματικότητας· καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να διασφαλίσουν τη συνεχή, άμεση και αποτελεσματική πολιτική δέσμευση και συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών με τις χώρες εταίρους, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις τοπικές αρχές, καθώς και τη χρηματοδότηση και την πραγματοποίηση συγκεκριμένων πράξεων αλληλεγγύης για τη στήριξη των χωρών υποδοχής· υπογραμμίζει την ανάγκη μεγαλύτερου συντονισμού μεταξύ της ΕΕ και των διεθνών εταίρων της σε επίπεδο ΟΗΕ για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών προκλήσεων· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στις διεθνείς προσπάθειες, ιδίως όσον αφορά τη διασφάλιση ότι οι συμφωνίες – συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών συμφώνων του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και για την ασφαλή, ομαλή και τακτική μετανάστευση – θα τίθενται άμεσα σε εφαρμογή, ενώ θα καθιερώνονται μηχανισμοί παρακολούθησης όπου απαιτείται·

20.  τονίζει ότι η παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης και της κινητικότητας πρέπει να θεμελιωθεί σε περιφερειακό και υποπεριφερειακό πλαίσιο· καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τα σχέδια συνεργασίας με περιφερειακούς οργανισμούς όπως η Αφρικανική Ένωση, ο Σύνδεσμος των Αραβικών Κρατών και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου, ώστε να προαχθεί και η διαχείριση της ενδοπεριφερειακής κινητικότητας, και υπογραμμίζει την ανάγκη να παροτρυνθούν οι εν λόγω περιφερειακές οργανώσεις να συμμετάσχουν πλήρως στη συνεργασία αυτή· σημειώνει ότι η οικονομική ολοκλήρωση σε επίπεδο υποπεριφερειών, ιδίως αφρικανικών, αποτελεί επίσης εργαλείο για την κοινή διαχείριση και την προώθηση των πρωτοβουλιών Νότου-Νότου στον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης και της κινητικότητας· παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει η Αφρικανική Ένωση να διαδραματίσει πιο ισχυρό και αξιόπιστο ρόλο στην πρόληψη των πολιτικών κρίσεων στην αφρικανική ήπειρο·

21.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ μπορεί να ωφεληθεί από τη στενότερη συνεργασία και συνέργεια με πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης και με εξειδικευμένους φορείς των Ηνωμένων Εθνών, ειδικότερα την UNHCR και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) ο οποίος είναι πλέον συνδεδεμένος με τα Ηνωμένα Έθνη· λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες ιδέες που διατυπώθηκαν από την Παγκόσμια Τράπεζα σχετικά με την κατάσταση των ατόμων που έχουν υποστεί εκτόπιση και επικροτεί την αναγνώριση της ανάγκης να αναπτυχθούν πολιτικές για τον μετριασμό των επιπτώσεων της εκτόπισης και για το άσυλο, οι οποίες να υποστηρίζουν την ένταξη των ατόμων που έχουν υποστεί εκτόπιση και ταυτόχρονα να υποχρεώνουν τις κοινότητες υποδοχής να επιτύχουν τους αναπτυξιακούς τους στόχους·

22.  υπογραμμίζει ότι η επανεγκατάσταση των βίαια εκτοπισμένων ατόμων αποτελεί επιτακτική ευθύνη της διεθνούς κοινότητας, στο πλαίσιο της οποίας η UNHCR παίζει σημαντικό ρόλο· καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν στο ακέραιο τις δεσμεύσεις τους· θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας να υπάρξει επειγόντως μια συντονισμένη και βιώσιμη κίνηση που θα διασφαλίζει δίκαιες και προσβάσιμες διαδικασίες για τη χορήγηση ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες υποδοχής στα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας, αντί να αφήνεται η ευθύνη κατά κύριο λόγο στα κράτη πρώτης γραμμής ή σε χώρες που γειτνιάζουν με ζώνες συγκρούσεων· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η οικονομική υποστήριξη έχει ξεπεραστεί από το πεδίο και την κλίμακα των εκτοπίσεων, σε συνδυασμό με την έλλειψη κατάλληλων και αποτελεσματικών λύσεων για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών αυτής της εκτόπισης·

23.  τονίζει τις υποχρεώσεις έναντι των προσφύγων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και καλεί όλες τις χώρες που δεν το έχουν ακόμη πράξει να κυρώσουν και να θέσουν σε εφαρμογή τη Σύμβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων και το πρωτόκολλό της· καλεί όλες τις χώρες να επεκτείνουν την προστασία στα εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα, όπως διασφαλίζεται με μηχανισμούς όπως η Σύμβαση της Αφρικανικής Ένωσης για την Προστασία και τη Βοήθεια των Εσωτερικά Εκτοπισμένων Ατόμων στην Αφρική (Σύμβαση της Καμπάλα)·

24.  υπογραμμίζει ότι οι έννοιες της ασφαλούς χώρας και της ασφαλούς χώρας προέλευσης δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν την ατομική εξέταση των αιτήσεων ασύλου· ζητεί τη συλλογή εξειδικευμένων, λεπτομερών και τακτικά ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως στην περίπτωση των γυναικών, των παιδιών, των αναπήρων και των ατόμων ΛΟΑΔΜ στις χώρες καταγωγής των αιτούντων άσυλο, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που θεωρούνται ασφαλείς·

25.  τονίζει ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλιστούν για τους πρόσφυγες αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στα κράτη μέλη και στους καταυλισμούς προσφύγων, ιδίως όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη, τη δυνατότητα εκπαίδευσης και τις ευκαιρίες για εργασία·

26.  υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί ώθηση στις δυνατότητες εκπαίδευσης· ζητεί την εναρμόνιση των πολιτικών για την αναγνώριση των δεξιοτήτων και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων μεταναστών, καθώς και την ασφαλιστική κάλυψη σύμφωνα με τις βασικές συμβάσεις της ΔΟΕ· ζητεί την υπογραφή και την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους·

27.  θεωρεί ότι η παροχή προσωρινής ή επικουρικής προστασίας βάσει της υπόθεσης ότι οι πρόσφυγες θα επιστρέψουν στη χώρα τους το νωρίτερο δυνατόν δημιουργεί έλλειψη προοπτικών και ευκαιριών ένταξης· υπενθυμίζει τη σημασία του θετικού ρόλου που μπορούν να παίξουν οι πρόσφυγες στην ανοικοδόμηση των κοινωνιών τους, άμα τη επιστροφή τους στις χώρες τους ή από το εξωτερικό·

28.  καταδικάζει τον τεράστιο αριθμό θανάτων μεταναστών στη Μεσόγειο Θάλασσα και εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται εις βάρος των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στο δρόμο τους προς την Ευρώπη·

29.  εκφράζει έντονη ανησυχία για τις πολυάριθμες περιπτώσεις εξαφάνισης ανήλικων ασυνόδευτων μεταναστών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια βάση δεδομένων για τους ασυνόδευτους ανηλίκους που καταφθάνουν στο έδαφος των κρατών μελών·

30.  τονίζει την ανάγκη αναζήτησης βιώσιμων διπλωματικών και πολιτικών λύσεων για βίαιες συγκρούσεις και επένδυσης σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης και πρόληψης των συγκρούσεων, ώστε να μειωθούν στο μέλλον· καλεί την ΕΕ να δρομολογήσει συντονισμένες διπλωματικές προσπάθειες με διεθνείς εταίρους και μεγάλες περιφερειακές δυνάμεις και οργανισμούς προκειμένου να αναλάβει πιο ισχυρό και ενεργό ρόλο στον τομέα της πρόληψης συγκρούσεων, της διαμεσολάβησης, της επίλυσής τους και της συμφιλίωσης και να διασφαλίσει το δικαίωμα των ανθρώπων να παραμένουν στις χώρες και τις περιοχές καταγωγής τους· υπογραμμίζει ότι τούτο θα πρέπει να αποτελέσει τον πυρήνα των δραστηριοτήτων της ΕΥΕΔ, στην οποία θα πρέπει να διατεθούν οι αναγκαίοι πόροι και αρμοδιότητες ώστε να καταστεί αυτό δυνατό, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον προϋπολογισμό και το προσωπικό· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον θεμελιώδη ρόλο των αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ειδικών εντεταλμένων· τονίζει ότι η απάντηση στην εκτόπιση και τη μετανάστευση πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες και τα δικαιώματα και να λαμβάνει υπόψη της την ευάλωτη θέση του πληθυσμού, καθώς και να μην περιορίζεται στην ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά να εμπλέκει και φορείς ανάπτυξης και φορείς της κοινωνίας των πολιτών·

31.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να αναλάβουν με σοβαρότητα τις ευθύνες τους όσον αφορά το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση τη συμφωνία του Παρισιού και να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην αναγνώριση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στις μαζικές εκτοπίσεις, καθώς η κλίμακα και η συχνότητα των εκτοπίσεων είναι πιθανόν να αυξηθούν· ζητεί ιδιαίτερα από την ΕΕ να θέσει επαρκή μέσα στη διάθεση των χωρών που πλήττονται από την κλιματική αλλαγή προκειμένου να τις βοηθήσει να προσαρμοστούν στις συνέπειές της και να μετριάσουν τις επιπτώσεις της· τονίζει ότι τούτο δεν πρέπει να συμβεί εις βάρος της παραδοσιακής αναπτυξιακής συνεργασίας που αποσκοπεί στη μείωση της φτώχειας· είναι της άποψης ότι πρέπει να θεσπιστεί σε διεθνές επίπεδο ένα ειδικό καθεστώς προστασίας για τα άτομα που εκτοπίζονται λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των εν λόγω ατόμων·

32.  επιδοκιμάζει το έργο των τοπικών και των διεθνών ΜΚΟ και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην παροχή επείγουσας και σε πολλές περιπτώσεις σωτήριας βοήθειας στα πιο ευάλωτα άτομα στις χώρες καταγωγής, διέλευσης ή προορισμού των προσφύγων και των μεταναστών, παρόλες τις δυσκολίες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν· επισημαίνει ότι το εν λόγω έργο έχει πολλές φορές καλύψει το κενό που αφήνουν τα κράτη και η διεθνής κοινότητα εν γένει·

33.  θεωρεί κρίσιμης σημασίας να ξεπεραστούν τα υφιστάμενα επιχειρήματα περί προσφύγων, οι οποίοι παρουσιάζονται μόνο ως επιβάρυνση, και τονίζει τη θετική συμβολή που μπορούν να έχουν, εάν τους δοθεί η ευκαιρία, στις κοινότητες υποδοχής τους· συνιστά να εξασφαλίζεται η συμμετοχή των προσφύγων στον καθορισμό και τον σχεδιασμό των πολιτικών λύσεων που τους επηρεάζουν άμεσα, με τη δημιουργία ή την ενίσχυση των αναγκαίων προγραμμάτων· καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμούς να προβλέψουν περιόδους πρακτικής άσκησης στις διοικητικές τους υπηρεσίες, οι οποίες θα αφορούν συγκεκριμένα νέους πτυχιούχους πρόσφυγες που διαμένουν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να δώσουν το καλό παράδειγμα και να καταδείξουν τα οφέλη της επένδυσης στη νέα γενιά·

Εξωτερική δράση και εταιρικές σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες

34.  τονίζει ότι η εξωτερική δράση της ΕΕ θα πρέπει να είναι προορατική και προσανατολισμένη στην ειρήνη και το μέλλον, ώστε να μπορεί να προσαρμόζει τους στόχους της για την αντιμετώπιση νέων κρίσεων· υποστηρίζει τη στενότερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών στους τομείς της ασφάλειας, της εκπαίδευσης και της ανταλλαγής πληροφοριών, προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση της μετανάστευσης και να αποφευχθούν νέες κρίσεις· υπενθυμίζει ότι το φαινόμενο της μετανάστευσης πηγάζει από ένα περίπλοκο σύνολο αιτιών, όπως ο αυξανόμενος πληθυσμός, η φτώχεια, η απουσία ευκαιριών και η ανεπαρκής δημιουργία θέσεων εργασίας, η πολιτική αστάθεια, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η πολιτική καταπίεση, η δίωξη, οι στρατιωτικές συγκρούσεις και άλλες μορφές βίας, καθώς και η κλιματική αλλαγή· υπενθυμίζει ότι η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων μπορεί να μειώσει τους βασικούς παράγοντες που προκαλούν την εκτόπιση και τη μετανάστευση· τονίζει ότι είναι θεμελιώδης ανάγκη να ενισχυθεί η συνοχή των πολιτικών σε δύο επίπεδα: μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ και – στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης – μεταξύ της πολιτικής διεύρυνσης, της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, των διμερών σχέσεων με τους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ, καθώς και της αναπτυξιακής και της εμπορικής πολιτικής· θεωρεί ότι η πολιτική εμπορικών συναλλαγών με τις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να είναι αμοιβαία επωφελής και ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές ανισότητες μεταξύ αυτών των χωρών και της ΕΕ· δίνει έμφαση στη σημασία της Ομάδας «Εξωτερική Δράση» της Επιτροπής για τον συντονισμό των δράσεων της ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο και για την προώθηση φιλόδοξης κοινής μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ·

35.  υπογραμμίζει την ανάγκη να υιοθετηθεί σφαιρική προσέγγιση των εξωτερικών συγκρούσεων και κρίσεων με την καταγραφή των άμεσων και έμμεσων οικονομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών, δημοσιονομικών και πολιτικών επιπτώσεων της εκτόπισης προς τρίτες χώρες προκειμένου να προσαρμοστούν καλύτερα οι αναπτυξιακές πολιτικές στις ανάγκες των χωρών αυτών·

36.  υπενθυμίζει ότι οι η επανεξέταση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας (ΕΠΓ), που παρουσιάστηκε στις 18 Νοεμβρίου 2015, περιλαμβάνει τη συμμετοχή τρίτων χωρών που γειτνιάζουν με τις χώρες εταίρους της γειτονίας της ΕΕ, εντός διευρυμένων πλαισίων συνεργασίας· ενθαρρύνει ως εκ τούτου τη δημιουργία θεματικών πλαισίων, εντός των οποίων θα συνεργαστούν η Ένωση, τα κράτη εταίροι της νότιας γειτονίας και οι βασικότεροι περιφερειακοί εταίροι, ιδίως στην Αφρική, όσον αφορά περιφερειακές προκλήσεις όπως η ασφάλεια, η ενέργεια και η διαχείριση των προσφύγων και των μεταναστευτικών ροών·

37.  επαναλαμβάνει την αρχή της «επιβράβευσης των επιδόσεων» ως βάση της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας θα πρέπει η ΕΕ να αναπτύξει ακόμη στενότερες (οικονομικές) συμπράξεις με εκείνες τις χώρες που σημειώνουν πρόοδο στον τομέα της δημοκρατικής μεταρρύθμισης· τονίζει ότι η εστίαση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων στις τρίτες χώρες θα πρέπει να είναι μία από τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ·

38.  ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ να εξετάσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, το ζήτημα της ανάπτυξης κρατικής, οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας, ιδίως στις γειτονικές χώρες της ΕΕ και στην ευρύτερη γύρω περιοχή, μεταξύ άλλων μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και άλλων μέσων της ΕΕ·

39.  καταδικάζει την αυξανόμενη ποινικοποίηση της μετανάστευσης εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων ατόμων και την κακομεταχείριση και αυθαίρετη κράτηση των προσφύγων σε τρίτες χώρες· καλεί την ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να επιλύσουν το θέμα αυτό, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των υποεπιτροπών δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας, και να αναπτύξουν ικανότητες προστασίας στις τρίτες χώρες διέλευσης·

40.  ζητεί τη χάραξη μιας πραγματικής, βασισμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής που θα βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 80 ΣΛΕΕ – με την ασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και με επαρκείς νομικούς διαύλους για την ασφαλή και ομαλή μετανάστευση, περιλαμβανομένης της κυκλικής μετανάστευσης – που θα λειτουργεί ως βιώσιμη μακροπρόθεσμη πολιτική για την προώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής εντός της ΕΕ, προκειμένου να καθοριστεί ένα σαφές πλαίσιο για τις σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενισχύσουν το σχέδιο της ευρωπαϊκής μπλε κάρτας για την καλύτερη διαχείριση της οικονομικής μετανάστευσης· προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε πολιτική που ενδέχεται να αντιβαίνει στις βασικές αξίες της ΕΕ, όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 8 ΣΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, θα ήταν επιζήμια για την αξιοπιστία της ΕΕ και για την ικανότητά της να ασκεί διεθνή επιρροή στις εξελίξεις· σημειώνει ότι, στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για τη μετανάστευση, απαιτούνται συμφωνίες με τρίτες χώρες οι οποίες θα περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμους στόχους, προκειμένου να εγκαθιδρύουν βιώσιμες εταιρικές σχέσεις· υπενθυμίζει ότι όλες οι εταιρικές σχέσεις αυτού του είδους θα πρέπει να βασίζονται στον διάλογο, τα κοινά συμφέροντα και την αμοιβαία αποδοχή· επικροτεί το σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών (2015-2020), το οποίο προβλέπει στενότερη συνεργασία με τρίτες χώρες, αλλά υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή μιας κοινής πολιτικής της ΕΕ για τη νόμιμη μετανάστευση θα ήταν ζωτικής σημασίας για τη διάρρηξη του επιχειρηματικού μοντέλου των διακινητών και την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων· καλεί την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει πλήρως το υφιστάμενο κεκτημένο της ΕΕ με το πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών κατά της Λαθραίας Διακίνησης Μεταναστών και να διασφαλίσει την επαρκή προστασία των μεταναστών που αποτελούν θύματα βίας ή κακοποίησης·

41.  ζητεί κάθε συμφωνία με τρίτες χώρες να διασφαλίζει το σεβασμό των δικαιωμάτων των μεταναστών, όποιο και αν είναι το καθεστώς τους, και να συμμορφώνεται προς το διεθνές δίκαιο και ζητεί τη θέσπιση σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων, μεταξύ άλλων και για τον τομέα του ασύλου, πράγμα που σημαίνει συγκεκριμένα ότι η παράτυπη διέλευση συνόρων δεν πρέπει να συνιστά λόγο φυλάκισης·

42.  υπενθυμίζει τη σημασία της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες στο θέμα της πάταξης των λαθρεμπόρων και της εμπορίας ανθρώπων ούτως ώστε να είναι δυνατό να πληγούν τα δίκτυα σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο της αλυσίδας· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η δικαστική και αστυνομική συνεργασία με αυτές τις χώρες προκειμένου να εντοπίζονται και να εξαρθρώνονται τα δίκτυα· υπενθυμίζει εξάλλου την ανάγκη ενίσχυσης των δυνατοτήτων των χωρών αυτών προκειμένου να είναι σε θέση να καταδιώκουν και να τιμωρούν αποτελεσματικά τους αυτουργούς· ζητεί συνεπώς να ενθαρρυνθεί η συνεργασία μεταξύ Ένωσης, κρατών μελών, Europol, Eurojust και ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών· επαναβεβαιώνει ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων δεν θα πρέπει να θίγουν τα δικαιώματα των θυμάτων εμπορίας, των μεταναστών, των προσφύγων και των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας· ζητεί να τερματιστεί αμελλητί η κράτηση θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και παιδιών·

43.  υπενθυμίζει ότι τα δίκτυα των λαθρεμπόρων και των διακινητών ανθρώπων αξιοποιούν στο έπακρο το διαδίκτυο για να φέρουν σε πέρας τις εγκληματικές τους δραστηριότητες· επισημαίνει συνεπώς ότι είναι ζωτικής σημασίας καθήκον για την Ένωση η ενίσχυση της δράσης της, ιδίως στους κόλπους της Europol και της Μονάδας για την αναφορά διαδικτυακού περιεχομένου (IRU), και η σχετική συνεργασία της με τις τρίτες χώρες·

44.  υπενθυμίζει ότι τα δίκτυα διακίνησης μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης για να φέρουν τα θύματά τους σε ευρωπαϊκό έδαφος· εκτιμά ότι στα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι τρίτες χώρες ως προϋπόθεση οποιασδήποτε συμφωνίας απελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων με την Ένωση πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ρητώς η συνεργασία των εν λόγω χωρών στο πεδίο της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης ανθρώπων· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το πρόβλημα καθώς και στο ζήτημα της δίωξης των λαθρεμπόρων και να μεριμνήσει ώστε να περιλαμβάνονται τα θέματα αυτά σε οποιοδήποτε διαλόγου διεξάγεται στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων ενόψει παρόμοιων συμφωνιών·

45.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προσέγγιση σύμφωνα με την οποία η ΕΕ θα πρέπει να θέσει σαφείς προτεραιότητες και μετρήσιμους στόχους για όλες τις κοινές πολιτικές και ιδίως για τις σχέσεις με τις τρίτες χώρες· υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει στον καθορισμό αυτών των σαφών στόχων· θεωρεί ότι η ανάληψη εξωτερικής δράσης της ΕΕ βάσει κοινής προσέγγισης είναι ο μόνος τρόπος για τη διασφάλιση ισχυρότερης και αποτελεσματικής πολιτικής· ζητεί να αναληφθεί πραγματικά ενοποιημένη και συντονισμένη δράση μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών, δεδομένου ότι οι μονομερείς πρωτοβουλίες, είτε στις εσωτερικές είτε στις εξωτερικές υποθέσεις, μπορούν να υπονομεύσουν τη βιωσιμότητα και την επιτυχία των κοινών πολιτικών και συμφερόντων μας·

46.  ζητεί την καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ με στόχο την αποτροπή της παράνομης εισόδου στην ΕΕ, την αντιμετώπιση της λαθραίας διακίνησης ανθρώπων και την πρόληψη της απώλειας ζωών στη θάλασσα· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, βάσει του Frontex, καθώς το βήμα αυτό θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της μετανάστευσης· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη για μεγαλύτερη χρηματοοικονομική και τεχνική συνδρομή για την προστασία των συνόρων όλων των νοτιοανατολικών κρατών μελών της ΕΕ, των υποψηφίων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών και άλλων χωρών εταίρων στην περιοχή· εκφράζει συγκεκριμένα τη λύπη του για την απουσία κοινοβουλευτικού ελέγχου επί των εξωτερικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και ζητεί, ως εκ τούτου, να υποβάλλει ο Οργανισμός συστηματικά εκθέσεις προς το Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών εργασίας και των κοινών επιχειρήσεων του με τις τρίτες χώρες σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών·

47.  τονίζει ότι η διάνοιξη ασφαλών και νόμιμων οδών για τους αιτούντες άσυλο και δυνητικούς μετανάστες θα τους επέτρεπε να χρησιμοποιούν επίσημους διαύλους εισόδου και εξόδου, προκαλώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο πλήγμα στην επιχειρηματική δραστηριότητα των διακινητών ανθρώπων και των συναφών δικτύων οργανωμένου εγκλήματος· τονίζει ότι η έλλειψη νόμιμων οδών μετανάστευσης οδηγεί συχνά σε αύξηση των παράτυπων μεθόδων κινητικότητας, η οποία οδηγεί με τη σειρά της σε επιδείνωση του ευάλωτου χαρακτήρα και σε κίνδυνο κακοποίησης σε όλα τα στάδια των μεταναστευτικών και προσφυγικών κινήσεων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την επείγουσα, συγκεκριμένη και απτή δημιουργία οργανωμένων, ασφαλών και νόμιμων οδών προς την ΕΕ στο σύνολό της μέσω, μεταξύ άλλων, πιο αποτελεσματικών ρυθμίσεων για την οικογενειακή επανένωση και μέσω προγραμμάτων επανεγκατάστασης· επαναλαμβάνει, επίσης, το αίτημά του προς τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες δυνατότητες όσον αφορά τη χορήγηση θεωρήσεων ανθρωπιστικού χαρακτήρα, ιδίως για τα ευάλωτα άτομα και συγκεκριμένα για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, στις πρεσβείες και στα προξενικά γραφεία της Ένωσης στις χώρες προέλευσης ή διέλευσης· ζητεί να επιτρέπονται επίσης, στο πλαίσιο του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, η υποβολή και η επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου εκτός της ΕΕ ή στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ· ζητεί τη στήριξη της ΕΕ για τη δημιουργία ανθρωπιστικών διόδων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης προσφυγικών κρίσεων και κρίσεων που σχετίζονται με εκτοπίσεις, με στόχο την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και τη διασφάλιση ότι ικανοποιούνται οι βασικές ανάγκες των προσφύγων και τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ενωσιακού πλαισίου επανεγκατάστασης αλλά ζητεί να συνεχιστούν οι εργασίες σε επίπεδο ΕΕ για τη θέσπιση και την ενίσχυση νόμιμων οδών που θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς την επανεγκατάσταση·

48.  λαμβάνει υπό σημείωση το νέο πλαίσιο εταιρικής σχέσεις με τρίτες χώρες, το οποίο θεωρεί ότι αποτελεί ένδειξη πραγματικής πολιτικής δράσης, ιδίως επειδή στοχεύει, με τη διττή προσέγγισή του, στη συμπερίληψη αφενός βραχυπρόθεσμων στόχων, όπως η διάσωση ανθρώπων στη Μεσόγειο και η αύξηση του ποσοστού επιστροφών στις χώρες καταγωγής και διέλευσης, και αφετέρου μακροπρόθεσμων στόχων, όπως η αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και της εκτόπισης, μέσω ενισχυμένης στήριξης της ΕΕ στις τρίτες χώρες για την ανάπτυξη ικανοτήτων και μέσω βελτίωσης της πολιτικής, της κοινωνικής και της οικονομικής κατάστασής τους· τονίζει ότι η επιτυχία της προσέγγισης που περιγράφεται στην ανακοίνωση του Ιουνίου του 2016 εξαρτάται από την ικανότητα της ΕΕ να προσφέρει πραγματικά, κοινά συμφωνηθέντα κίνητρα σε τρίτες χώρες διέλευσης και προέλευσης και εκφράζει την ανησυχία του για την περιορισμένη προσφορά που επικεντρώθηκε κυρίως στη διαχείριση των συνόρων ή στα προγράμματα υποβοηθούμενης εκούσιας επιστροφής, τα οποία, μολονότι είναι ουσιαστικά και απαραίτητα, αποτελούν μερική και βραχυπρόθεσμη μόνο απάντηση σε μια εξαιρετικά σύνθετη κατάσταση· τονίζει ότι τα νέα πλαίσια εταιρικής σχέσης δεν πρέπει να αποτελούν τον μοναδικό πυλώνα ευρωπαϊκής δράσης στον τομέα της μετανάστευσης και επισημαίνει την ανάγκη εξισορρόπησης και συμπλήρωσης αυτής της απάντησης, εστιάζοντας στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών, στα προσόντα και την περιφερειακή κινητικότητα, καθώς και τη βελτίωση των επιπέδων προστασίας στις χώρες διέλευσης και προέλευσης·

49.  υπενθυμίζει τη σημασία μιας ισόρροπης προσέγγισης στο νέο πλαίσιο εταιρικής σχέσης· προειδοποιεί για τους κινδύνους των ποσοτικών προσεγγίσεων στο νέο πλαίσιο εταιρικής σχέσης και των συναφών «συμφώνων μετανάστευσης», στο πλαίσιο των οποίων βασικός στόχος της ΕΕ θα καθίστατο η «μετρήσιμη αύξηση του αριθμού και του ποσοστού επιστροφών»· επισημαίνει ότι ο αριθμός επιστροφών είναι προφανές ότι εξαρτάται από τη φύση των μεταναστευτικών ροών και τις καταστάσεις στις χώρες προέλευσης· τονίζει ότι οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι των συμφώνων θα πρέπει να επικεντρωθούν στη βέλτιστη αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων, με την ανάπτυξη διαύλων νόμιμης μετανάστευσης, το αποτέλεσμα της οποίας θα είναι να μειωθούν τα επίπεδα της παράτυπης μετανάστευσης και των θανατηφόρων περιστατικών στην περιοχή της Μεσογείου· ζητεί αύξηση των υποτροφιών που διατίθενται σε νέους από τρίτες χώρες· επικροτεί το γεγονός ότι τα προγράμματα της ΕΕ για την επιστροφή και την επανένταξη στηρίζουν τη δημιουργία ικανοτήτων και τη βελτίωση της διαχείρισης της μετανάστευσης στις χώρες διέλευσης και προέλευσης· ζητεί αξιολόγηση της εφαρμογής της πολιτικής επιστροφών της ΕΕ· υπενθυμίζει το καθήκον των τρίτων χωρών να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο των συμφωνιών επανεισδοχής·

50.  τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης στενότερων εταιρικών σχέσεων με τις υποψήφιες και τις δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων σε ζητήματα μετανάστευσης, καθώς και την ανάγκη παροχής της αναγκαίας στήριξης και συνεργασίας για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην περιοχή·

51.  ζητεί εταιρικές σχέσεις κινητικότητας και συμφωνίες κυκλικής μετανάστευσης προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των υπηκόων των τρίτων χωρών μεταξύ των χωρών τους και της ΕΕ και να υποστηριχθεί η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη αμφοτέρων των μερών·

52.  τονίζει ότι, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κατάρτισης και ανταλλαγής ορθοπραξίας με τρίτες χώρες, η Ένωση θα πρέπει να δώσει έμφαση στο διεθνές και ενωσιακό δίκαιο καθώς και στις σχετικές πρακτικές, και συγκεκριμένα σε ό, τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, την πρόσβαση στη διεθνή προστασία, τις δράσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς και στον καλύτερο εντοπισμό και την αρωγή προς τα άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση· πιστεύει ότι τούτο ισχύει ιδίως για την κατάρτιση σχετικά με τη διαχείριση των συνόρων, η οποία, σύμφωνα με όσα ορίζει το διεθνές δίκαιο, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιείται ως εργαλείο για να αποτρέπεται η απόπειρα εξόδου ατόμων από τη χώρα τους·

53.  απευθύνει έκκληση για μέγιστη δυνατή επαγρύπνηση ως προς τη μεταχείριση των μεταναστών που επαναπροωθούνται στη χώρα προέλευσής τους ή σε τρίτη χώρα· εκτιμά ότι οποιοσδήποτε διάλογος σχετικά με την επιστροφή και την επανεισδοχή και δη στο πλαίσιο συμφωνιών επανεισδοχής οφείλει να εμπεριέχει συστηματικά το ζήτημα της επανένταξης και της ασφαλούς επιστροφής των μεταναστών· υπογραμμίζει ότι πρέπει να παρέχεται στους μετανάστες πλήρης ασφάλεια και προστασία από απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση, μεταξύ άλλων και στα κέντρα κράτησης, και ότι η Ένωση πρέπει να στηρίξει προγράμματα επανένταξης· υπενθυμίζει ότι κανείς δεν επιτρέπεται να επαναπροωθείται ή να επιστρέφει δια της βίας σε χώρες όπου ενδέχεται να απειλείται η ζωή του ή η ελευθερία του λόγω της καταγωγής του, της θρησκείας του, της εθνικότητάς του, λόγω του ότι ανήκει σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων, ή όπου διατρέχει κίνδυνο βασανιστηρίων, απάνθρωπης μεταχείρισης και γενικότερα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επισημαίνει ότι, βάσει του διεθνούς δικαίου, απαγορεύονται οι μαζικές απελάσεις και οι επαναπροωθήσεις·

54.  υποστηρίζει τους υπεύθυνους στον τομέα της εξωτερικής και της αναπτυξιακής πολιτικής, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα άτομα που επιστρέφουν αντιμετωπίζονται ορθά και ότι διαφυλάσσεται η ακεραιότητά τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν συνοδευτικά προγράμματα, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα πραγματοποιούνται στα κράτη προέλευσης συγκεκριμένα προγράμματα βοηθείας που θα περιλαμβάνουν τόσο μέτρα επαγγελματικής κατάρτισης και προγράμματα με στόχο τη δημιουργία οικονομικών δομών, συμπεριλαμβανομένων των νεοσύστατων και μικρών επιχειρήσεων, όσο και προγράμματα επαγγελματικών και ακαδημαϊκών ανταλλαγών με τα κράτη μέλη της ΕΕ·

55.  υπογραμμίζει ότι οι συμφωνίες εταιρικών σχέσεων, όπως οι εταιρικές σχέσεις κινητικότητας, θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι μετανάστες μπορούν να γίνουν δεκτοί με ασφάλεια στις χώρες διέλευσης και προέλευσης, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα λόγου στις συμφωνίες επανεισδοχής και κινητικότητας της ΕΕ, όπως ορίζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 79 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ), και δίνει έμφαση ιδίως στο γεγονός ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να δίνει την έγκρισή του πριν από τη σύναψη συμφωνιών σύνδεσης και παρόμοιων συμφωνιών (άρθρο 218 παράγραφος 6 σημείο v) ΣΛΕΕ) καθώς και στο γεγονός ότι πρέπει να ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας (άρθρο 218 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ)·

56.  υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου, όπως αυτή διατυπώθηκε στο ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016, βάσει της οποίας οι συμφωνίες επανεισδοχής της Ένωσης πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι των διμερών συμφωνιών που συνάπτουν τα κράτη μέλη με τρίτες χώρες· υπενθυμίζει την πρόσφατη κατάρτιση ενός νέου ευρωπαϊκού εγγράφου περί επιστροφής και υπογραμμίζει ότι η αναγνώρισή του πρέπει να ενθαρρύνεται συστηματικά σε κάθε νέα συμφωνία επανεισδοχής·

57.  χαιρετίζει τους διαλόγους υψηλού επιπέδου που πραγματοποίησε η ΑΠ/ΥΕ και η Επιτροπή, και σε ορισμένες περιπτώσεις τα ίδια τα κράτη μέλη για λογαριασμό της ΕΕ στο σύνολό της, ως καλές και αποτελεσματικές πρακτικές προώθησης του συντονισμού· τονίζει ότι ο συντονισμός θα πρέπει να αναληφθεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να ενημερώνουν τακτικά το Κοινοβούλιο για τους διαλόγους αυτούς και να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την ακριβή επιχειρησιακή υλοποίηση των διαδικασιών Ραμπάτ και Χαρτούμ και σχετικά με τις πρωτοβουλίες προτεραιότητας που συμφωνήθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της Βαλέτα· επαναλαμβάνει ότι η αμοιβαία οικειοποίηση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των τρίτων χωρών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία της μεταναστευτικής πολιτικής της Ένωσης· εκφράζει τη λύπη του το γεγονός ότι οι δέσμες μέτρων για χώρες προτεραιότητας που έχουν σχεδιαστεί από την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, και τα κράτη μέλη ως μέρος του νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης, δεν έχουν παρουσιαστεί, συζητηθεί ή υποστηριχθεί από τους εκλεγμένους εκπροσώπους των ευρωπαίων πολιτών· καταγγέλλει αυτή την έλλειψη διαφάνειας και ζητεί τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην ανάπτυξη των συμφώνων μετανάστευσης και στον έλεγχο της εφαρμογής τους, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ΕΕ βάσει των συνθηκών στον τομέα της ανάπτυξης·

58.  επισημαίνει ότι η επίτευξη των στόχων του θεματολογίου 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί η ΕΕ και οι χώρες εταίροι να ενσωματώσουν μια καλά διαχειρίσιμη δυναμική της μετανάστευσης στις αντίστοιχες στρατηγικές τους για τη βιώσιμη ανάπτυξή· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνδράμουν τις χώρες διέλευσης στην κατάρτιση στρατηγικών ένταξης των μεταναστών και στη δημιουργία συστημάτων ασύλου με υψηλά πρότυπα προστασίας·

59.  υπογραμμίζει ότι η βοήθεια της ΕΕ και η συνεργασία πρέπει να στοχεύουν στην ανάπτυξη και μεγέθυνση των τρίτων χωρών – συμβάλλοντας έτσι και στην προώθηση της ανάπτυξης εντός της ΕΕ — καθώς και στη μείωση και, μακροπρόθεσμα, στην εξάλειψη της φτώχειας, σύμφωνα με το άρθρο 208 ΣΛΕΕ, και δεν πρέπει να παρέχουν κίνητρα στις τρίτες χώρες για να συνεργάζονται για την επανεισδοχή των παράτυπων μεταναστών, να αποτρέπουν δια της βίας τη μετακίνηση ατόμων ή να σταματούν τις ροές προς την Ευρώπη· υπενθυμίζει ότι τόσο οι χώρες που χορηγούν χρηματοδοτική βοήθεια όσο και οι κυβερνήσεις των χωρών που τη λαμβάνουν πρέπει να εργαστούν με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας· σημειώνει ότι οι μεταναστευτικές ροές αποτελούν διεθνή πραγματικότητα και δεν πρέπει να αποτελούν ένδειξη για την απόδοση των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ για τη μετανάστευση, καθώς και ότι οι συμφωνίες με τρίτες χώρες πρέπει να διέπονται από μακροπρόθεσμους στόχους, από τη δημιουργία βιώσιμων εταιρικών σχέσεων και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

60.  υπογραμμίζει την σημασία της διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών στο πλαίσιο όλων των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην πλήρη συμμετοχή, τη διαφάνεια και την κατάλληλη διάδοση των πληροφοριών σε όλες τις πολιτικές και τις διαδικασίες που αφορούν τη μετανάστευση·

61.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τις ΜΚΟ και τους εμπειρογνώμονες που εργάζονται στις χώρες προέλευσης των αιτούντων άσυλο προκειμένου να καταγράψει τους καλύτερους δυνατούς τρόπους για να συνδράμει τα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τη συμμετοχή των ΜΚΟ και των εμπειρογνωμόνων στις χώρες προέλευσης των αιτούντων άσυλο στην εξεύρεση των πλέον εύρυθμων μηχανισμών και μέσων πρόληψης των συγκρούσεων·

62.  τονίζει ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών, να μεγιστοποιηθούν ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα της παγκόσμιας βοήθειας και να διασφαλιστεί ότι η έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη, η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρήσει ισχυρό διάλογο με τις τοπικές και τις διεθνείς ΜΚΟ, την κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές κυβερνήσεις στις χώρες εταίρους, καθώς και με τα Ηνωμένα Έθνη, σχετικά με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των πολιτικών για τη μετανάστευση, τον εκτοπισμό και τους πρόσφυγες·

63.  εφιστά την προσοχή στην πρόθεση αναθεώρησης των εγγράφων προγραμματισμού της αναπτυξιακής συνεργασίας για την υλοποίηση των νέων συμφώνων μετανάστευσης· τονίζει ότι αυτή η αναθεώρηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αρχές για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης και πρέπει να έχει προηγηθεί διάλογος με τις χώρες εταίρους, τις ευρωπαϊκές και τις τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα· ζητεί την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια της αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων προγραμματισμού του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου (ΕΤΑ)· καλεί τα κράτη μέλη να μεταρρυθμίσουν την αναπτυξιακή τους βοήθεια, σύμφωνα με την δέσμευση για διάθεση του 0,7 % του ΑΕΕ, με στόχο την επίτευξη των βιώσιμων αναπτυξιακών στόχων·

64.  ζητεί τη διεξαγωγή ισορροπημένου διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και των εξωτερικών εταίρων της· συνιστά στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δεσμευτούν στην παροχή αυξημένων ευκαιριών νόμιμης μετανάστευσης στην ΕΕ, είτε προς αναζήτηση προστασίας είτε για επαγγελματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς είτε για οικογενειακή επανένωση·

65.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση της ταχύτερης, οικονομικότερης και ασφαλέστερης μεταφοράς των μεταναστευτικών εμβασμάτων τόσο στις χώρες προέλευσης όσο και στις χώρες προορισμού, μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης του κόστους συναλλαγής, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες της 19ης Σεπτεμβρίου 2016·

66.  ανησυχεί ιδιαίτερα για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Συρία, στην οποία η βία κατά των αμάχων, οι επιθέσεις σε μη στρατιωτικές δομές και νοσοκομεία και οι παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου κατά τα τελευταία πέντε χρόνια οδήγησαν στην εκτόπιση του μισού πληθυσμού της χώρας· ζητεί από τα κράτη μέλη και την ΕΕ να βελτιώσουν τα μέσα που διατίθενται για την πρόληψη συγκρούσεων και τη διαχείριση κρίσεων και να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στην επίλυση συγκρούσεων στις γειτονικές χώρες της ΕΕ και ιδίως στη σύγκρουση στη Συρία· εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του προς τις παρακείμενες στη Συρία χώρες, οι οποίες εξακολουθούν να επιδεικνύουν εξαιρετική αλληλεγγύη για τη φιλοξενία εκατομμυρίων προσφύγων, παρά την ένδεια πόρων· υπενθυμίζει ότι μεγάλος αριθμός αυτών των προσφύγων συνεχίζει να ζει σε συνθήκες στέρησης με καθόλου ή περιορισμένη πρόσβαση σε νομική αναγνώριση, συστήματα υγείας και εκπαίδευσης ή στις αγορές εργασίας· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την τύχη και την ανθρωπιστική κατάσταση των 75 000 ατόμων που έχουν εγκλωβιστεί στα ιορδανικά σύνορα στον αυτοσχέδιο καταυλισμό του Ρουκμπάν· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν και να εντείνουν τη συνεργασία και τον διάλογο με τον Λίβανο και την Ιορδανία καθώς και με άλλες τρίτες χώρες υποδοχής, καθώς και να αυξήσουν τη χρηματοδοτική στήριξη μέσω διεθνών οργανώσεων και ευρωπαϊκών διαύλων, ώστε να διασφαλίσουν ότι, πρώτον, οι πληθυσμοί προσφύγων μπορούν να απολαύουν αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, ότι διασφαλίζονται τα δικαιώματά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία και σε ευκαιρίες για απασχόληση και, δεύτερον, ότι τα κονδύλια επιτυγχάνουν τους τελικούς σκοπούς τους· τονίζει ότι τούτο θα πρέπει να συνοδεύεται από βοήθεια προς τις χώρες υποδοχής προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική ανθεκτικότητά τους·

67.  σημειώνει ότι, μετά την υλοποίηση της πολιτικής συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ των κρατών μελών και της Τουρκίας στις 18 Μαρτίου 2016, ο αριθμός των ατόμων που φτάνουν στα κράτη μέλη πρώτης γραμμής έχει μειωθεί· υπογραμμίζει τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει δημοσίως διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις, ιδίως όσον αφορά τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει ανησυχία για την κατάσταση στην Τουρκία και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επηρεάσει τον χαρακτηρισμό της ως ασφαλούς χώρας· τονίζει ότι η απελευθέρωση των θεωρήσεων για την Τουρκία δεν πρέπει να θεωρηθεί ως ανταμοιβή για τη συνεργασία με την ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης, αλλά ως αποτέλεσμα αυστηρής εκπλήρωσης όλων των κριτηρίων που έχουν καθοριστεί από την ΕΕ· προειδοποιεί κατά της αναπαραγωγής αυτού του μοντέλου σε άλλες χώρες, καθώς είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και κάθε περιοχής·

68.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, όπου βασικά δικαιώματα όπως η ελευθερία έκφρασης ή η ελευθερία του συναθροίζεσθαι παραβιάζονται συνεχώς, όπου ο πληθυσμός της νοτιοανατολικής χώρας τελεί υπό επίθεση από την ίδια του την κυβέρνηση, πάνω από 30 000 δημόσιοι υπάλληλοι έχουν απολυθεί για πολιτικούς λόγους και περισσότερα από 130 μέσα ενημέρωσης έχουν κλείσει από τις αρχές·

69.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη διαβούλευσης και διαφάνειας κατά τη διαμόρφωση της πρόσφατα υπογραφείσας «Κοινής πορείας σε μεταναστευτικά θέματα» μεταξύ Αφγανιστάν και ΕΕ, η οποία επικεντρώνεται κυρίως στις επανεισδοχές και προβλέπει απεριόριστες επιστροφές αφγανών πολιτών, σε εθελοντική ή μη βάση· εκφράζει την ανησυχία του για τις πιθανές επιπτώσεις στους αφγανούς αιτούντες άσυλο, οι οποίοι το 2016 αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη εθνική ομάδα που αιτείται άσυλο στην ΕΕ· υπενθυμίζει ότι οι επιστροφές μπορούν να λάβουν χώρα μόνο κατόπιν δέουσας εξέτασης κάθε μεμονωμένης περίπτωσης με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων τους και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους για την επιτάχυνση των τρεχουσών διοικητικών και δικαστικών διαδικασιών·

70.  εκφράζει την έντονη λύπη του για το γεγονός ότι στο πλαίσιο μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ και της αντίδρασης στις προσφυγικές ροές, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επέλεξαν να συνάψουν συμφωνίες με τρίτες χώρες, αποφεύγοντας τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που προβλέπεται στην κοινοτική μέθοδο· καλεί την Επιτροπή να περιλάβει τουλάχιστον έναν μηχανισμό εξαμηνιαίας αξιολόγησης κάθε πολιτικής δήλωσης που υπογράφεται με τρίτες χώρες, προκειμένου να αξιολογείται η συνέχιση ή η σύναψη αυτών των συμφωνιών· τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν ασφαλιστικές δικλείδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις συμφωνίες που συνάπτονται στο πλαίσιο της μεταναστευτικής και της προσφυγικής πολιτικής·

71.  τονίζει ότι η πολιτική της ΕΕ έναντι της Αφρικής αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες σταθερότητας και ανάπτυξης στα επόμενα χρόνια και δεκαετίες· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να εστιάζει στη ζώνη των χωρών που διασχίζουν την περιοχή του Σαχέλ και το Κέρας της Αφρικής, καθώς και στις ασταθείς περιοχές στο βορρά και στο νότο της ηπείρου· τονίζει τη σχέση μεταξύ ανάπτυξης, ασφάλειας και μετανάστευσης και ζητεί στενότερη συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και της διαχείρισης των συγκρούσεων, καθώς και της αντιμετώπισης των γενεσιουργών αιτίων της αποσταθεροποίησης, της εκτόπισης και της παράτυπης μετανάστευσης, μέσω της προώθησης της ανθεκτικότητας, των οικονομικών προοπτικών και των ίσων ευκαιριών, καθώς και της πρόληψης των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να παίξει κεντρικό ρόλο στη σταθεροποίηση της Λιβύης, μεταξύ άλλων ως μέσο εξάλειψης των συνεχιζόμενων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πλήττουν Λίβυους, πρόσφυγες και μετανάστες·

Κατάλληλα μέσα δράσης

72.  λαμβάνει υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για ένα νέο και φιλόδοξο Πρόγραμμα Εξωτερικών Επενδύσεων (ΕΣΚ) για την κινητοποίηση επενδύσεων στις γειτονικές χώρες της ΕΕ και σε αναπτυσσόμενες τρίτες χώρες, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω πρόταση θα υλοποιηθεί με απόλυτη διαφάνεια και ότι οι επενδύσεις θα συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών στις χώρες υποδοχής, χωρίς να τροφοδοτείται η διαφθορά και η κακοδιοίκηση· σημειώνει ότι το προτεινόμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη θα χρηματοδοτείται εν μέρει μέσω κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ), πράγμα το οποίο συνιστά χρήση αναπτυξιακών κεφαλαίων για την προώθηση επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα· θεωρεί ότι η στήριξη του ιδιωτικού τομέα σε τρίτες χώρες, με ταυτόχρονη ενίσχυση ενός περιβάλλοντος χρηστής διακυβέρνησης και επιχειρηματικών πρακτικών, δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως νέο μέτρο και θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων – για παράδειγμα, με το ΜΑΣ και το ΕΤΑ – και έργων που έχουν ως στόχο να επικεντρώνεται η συνδρομή της ΕΕ στις προτεραιότητες και να αποφεύγεται η διασπορά των κεφαλαίων και των προσπαθειών· τονίζει την ανάγκη για συστηματική προσθετικότητα, τόσο στην επιλογή των πολιτικών που υποστηρίζονται όσο και στην οικονομική τους υλοποίηση·

73.  τονίζει ότι τα 3,35 δισεκατομμύρια EUR που διατέθηκαν για το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ) ως μέρος του Εξωτερικού Επενδυτικού Σχεδίου αντιστοιχούν σε πάνω από το 5 % των συνολικών πιστώσεων που διατίθενται από το ΕΤΑ, το ΜΑΣ και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας βάσει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· καλεί την Επιτροπή να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά την εκτίμηση αυτή και τον αναμενόμενο αντίκτυπο και να επισημάνει σε τι βασίζεται όταν αναμένει από τα κράτη μέλη, τους λοιπούς χορηγούς και τους ιδιωτικούς εταίρους να συνεισφέρουν σε αυτό με έως και 44 δισεκατομμύρια EUR, τη στιγμή που ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη συνεισφέρει καθόλου στα υφιστάμενα καταπιστευματικά ταμεία·

74.  συνιστά να διατεθούν αρκετοί πόροι σε ειδικές δράσεις για τη χρονική περίοδο που παραμένουν οι πρόσφυγες και τα εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα σε προσωρινές συνθήκες προστασίας· η περίοδος αυτή πρέπει να αποτελέσει μια περίοδο γεμάτη ευκαιρίες για ανάπτυξη και εκπαίδευση όλων των γενεών: εκπαίδευση για τα παιδιά, επαγγελματική κατάρτιση για τους νέους ενηλίκους, εργασία για τους ενηλίκους· πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο, όταν θα δοθεί η ευκαιρία επαναπατρισμού, οι άνθρωποι αυτοί θα είναι «ανανεωμένοι» και έτοιμοι να δώσουν νέα ώθηση στις χώρες τους, και όχι εξαντλημένοι λόγω μιας μακροχρόνιας και ανέλπιδης αναμονής·

75.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής σε σχέση με την αναθεώρηση του ΠΔΠ, ιδίως όσον αφορά τον εφοδιασμό του προϋπολογισμού της ΕΕ με ισχυρότερα μέσα αντιμετώπισης κρίσεων· αναμένει πως η προτεινόμενη αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων θα αυξήσει τη λογοδοσία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση· επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των μεταναστευτικών ροών προϋποθέτει επίσης στήριξη των τρίτων χωρών στον τομέα της ανάπτυξης ικανοτήτων·

76.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να διαθέτει επαρκή μέσα για την επίτευξη των στόχων της και την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών της (άρθρο 311 ΣΛΕΕ), καθώς χωρίς επαρκή χρηματοδότηση δεν μπορεί να εκτελεί τις λειτουργίες που αναμένεται να υλοποιεί, ούτε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών· υπογραμμίζει το ανθρώπινο, πολιτικό και οικονομικό κόστος της αδράνειας· σημειώνει ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) – ή, το αργότερο, η διαπραγμάτευση του επόμενου ΠΔΠ – παρέχει μια αναγκαία ευκαιρία για την αναθεώρηση των εξωτερικών μέσων που σχετίζονται με τη μετανάστευση, καθώς και για αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ με τέτοιο τρόπο που θα επιτρέψει τον τερματισμό των ad hoc μέσων και την αποκατάσταση της ενότητας του προϋπολογισμού· υπογραμμίζει με έμφαση τον σημαντικό ελεγκτικό ρόλο που πρέπει να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων στον συγκεκριμένο τομέα· εκφράζει βαθιά αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν πρότεινε να αυξήσει τα δημοσιονομικά μέσα για εξωτερική δράση – μια γραμμή του προϋπολογισμού που ήταν ήδη σχετικά χαμηλή – αλλά αντ’ αυτού προσανατολίζει τα αναπτυξιακά μέσα προς τον τομέα της μετανάστευσης και συνεπώς αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλες προτεραιότητες·

77.  σημειώνει ότι ο αναπροσανατολισμός των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης που διαθέτει η ΕΕ προς την ασφάλεια, την οικοδόμηση της ειρήνης και τη διευθέτηση συγκρούσεων, τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων εγείρει νέα ζητήματα όσον αφορά τους αρχικούς στόχους των μέσων αυτών και τις αρχές που τα διέπουν·

78.  υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση νέων και χρόνιων καταστροφών και αδυναμιών απαιτεί την υλοποίηση μακρόπνοων προβλέψιμων επενδύσεων και τη συμμόρφωση με το νέο θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, κυρίως μέσω της προώθησης της κοινής εκτίμησης κινδύνων, του κοινού σχεδιασμού και της κοινής χρηματοδότησης μεταξύ των φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ανθρωπιστικής βοήθειας, της ανάπτυξης, της οικοδόμησης της ειρήνης και της κλιματικής αλλαγής·

79.  θεωρεί καίριας σημασίας το γεγονός ότι το κράτος δικαίου και η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελούν βασικά στοιχεία της δράσης της ΕΕ στις χώρες προέλευσης· υπογραμμίζει τη σημασία επαρκών ελέγχων όσον αφορά την αξιοποίηση των κονδυλίων προς τρίτες χώρες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι πράγματι χρησιμοποιούνται για τους επιδιωκόμενους σκοπούς·

80.  σημειώνει ότι η δημιουργία καταπιστευματικών ταμείων και ad hoc χρηματοδοτικών μέσων, ενώ βοηθά να συγκεντρωθούν οι αναγκαίοι πόροι και να επιτευχθεί ταχύτητα και ευελιξία στη δράση της ΕΕ, μπορεί επίσης να θέσει σε κίνδυνο τις αρχές για την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης και να υπονομεύσει την ενιαία φύση του προϋπολογισμού και της δημοσιονομικής εξουσίας του Κοινοβουλίου· ζητεί, συνεπώς, να δοθεί στο Κοινοβούλιο σημαντικότερος εποπτικός ρόλος στη χρήση αυτών των μέσων, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της συμμετοχής στις επιτροπές παρακολούθησης· υπενθυμίζει ότι η αποτελεσματικότητα των καταπιστευματικών ταμείων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την προθυμία των κρατών μελών να συνεισφέρουν και την πλήρη συμμετοχή τους· ζητεί τα εν λόγω μέσα να υπόκεινται στον έλεγχο του Κοινοβουλίου και ζητεί τη δημιουργία κατευθυντηρίων γραμμών για την ενσωμάτωσή τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ και στο πεδίο εφαρμογής των αρμοδιοτήτων της·

81.  υπενθυμίζει ότι το καταπιστευματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης για τη σταθερότητα και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παράτυπης μετανάστευσης και της εκτόπισης ατόμων στην Αφρική, που εγκρίθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Βαλέτα, έπρεπε να διαθέτει 3,6 δισεκατομμύρια EUR· καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν ποσό ίδιο με εκείνο που διέθεσε η Επιτροπή, δηλαδή 1,8 δισεκατομμύρια EUR·

82.  ζητεί τα καταπιστευματικά ταμεία να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες και ρυθμίσεις που ισχύουν για τα παραδοσιακά χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ όσον αφορά τη διαφάνεια, την ίση μεταχείριση των εταίρων και την ικανότητα παροχής προβλέψιμης και έγκαιρης χρηματοδότησης στους εταίρους·

83.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το σχέδιο προϋπολογισμού 2017 της ΕΕ προβλέπει αύξηση της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών ή των πρωτοβουλιών εσωτερικής ασφάλειας εις βάρος των ταμείων συνοχής και των σχετικών δράσεων της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο·

84.  καλεί την ΕΕ να αξιολογήσει προσεκτικά και συστηματικά τον αντίκτυπο των χρηματοδοτούμενων δράσεων για τη μετανάστευση, την εκτόπιση και τους πρόσφυγες βάσει της ποιοτικής παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής βοήθειας·

85.  τονίζει ότι η στοχευμένη βοήθεια ανάλογα με την τοπική κατάσταση αποτελεί βασικό στοιχείο για μια αποτελεσματική και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα πολιτική και ότι αυτή η βοήθεια θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τις τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν σαφείς και μετρήσιμους στόχους προς εκπλήρωση από τα χρηματοδοτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των καταπιστευματικών ταμείων, με συνεπή και συντονισμένο τρόπο·

86.  χαιρετίζει την αξιοποίηση των αποστολών στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ), όπως η επιχείρηση Sahel Niger της EUCAP και η επιχείρηση Sophia της EUNAVFOR MED, οι οποίες θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω ως μέσο προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και πρόληψης της διακίνησης ανθρώπων και της εμπορίας μεταναστών· στηρίζει τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ και με πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως η κοινή επιχειρησιακή ομάδα Mare της Europol, για τη συλλογή πληροφοριών και την καταπολέμηση των λαθρεμπόρων, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η παγκόσμια κινητικότητα δεν πρέπει να θεωρείται απειλή αλλά ευκαιρία· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η διάσωση ζωών στη θάλασσα και τα δικαιώματα των μεταναστών πρέπει να έχουν ύψιστη σημασία σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις· συνιστά τη χρήση των εργαλείων της ΚΠΑΑ για την έγκαιρη προειδοποίηση (πρόβλεψη), τη διαμεσολάβηση και επίλυση συγκρούσεων, τονίζοντας τη σημασία της έναρξης σχεδιασμού βιώσιμων λύσεων όσο το δυνατόν νωρίτερα σε καταστάσεις σύγκρουσης·

87.  υπενθυμίζει τη στρατηγική εταιρική σχέση ΟΗΕ-ΕΕ σε επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης και διαχείρισης κρίσεων και τις προτεραιότητές της από το 2015 έως το 2018, όπως συμφωνήθηκαν τον Μάρτιο του 2015· ενθαρρύνει περαιτέρω προσπάθειες εκ μέρους της ΕΕ για να ληφθεί υπόψη ο καίριος ρόλος άλλων οργανώσεων και χωρών και να διευκολυνθεί η συνεισφορά των κρατών μελών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μόλις 11 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ ανέλαβαν δεσμεύσεις στη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη διατήρηση της ειρήνης που πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2015· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να αυξήσουν σημαντικά τις στρατιωτικές και αστυνομικές τους συνεισφορές στις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ·

88.  χαιρετίζει και υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την προώθηση της οικονομικής ανθεκτικότητας στη νότια γειτονιά της ΕΕ και στις περιοχές των Δυτικών Βαλκανίων μέσω σχεδίων που θα οδηγούν σε δημιουργία θέσεων απασχόλησης, οικονομική ανθεκτικότητα και μείωση της φτώχειας σύμφωνα με τις εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

89.  παροτρύνει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να παράσχουν στο Κοινοβούλιο και το κοινό, το συντομότερο δυνατόν, λεπτομερή επισκόπηση των διαφόρων μέσων και προγραμμάτων χρηματοδότησης – και τον τρόπο συναρμογής τους με προγράμματα των κρατών μελών – στις 16 χώρες προτεραιότητας(6) με τις οποίες η ΕΕ συμμετέχει σε διάλογο υψηλού επιπέδου για τη μετανάστευση, και στο πλαίσιο της Συνολικής Προσέγγισης της μετανάστευσης και της κινητικότητας (ΣΠΜΚ)· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι μεταξύ των χωρών προτεραιότητας περιλαμβάνονται καταπιεστικά καθεστώτα, που συνιστούν τα ίδια την κύρια αιτία λόγω της οποίας οι πρόσφυγες εγκαταλείπουν τις χώρες τους· υπενθυμίζει ότι η ΣΠΜΚ παραμένει το γενικό πλαίσιο της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής μετανάστευσης και του ασύλου, αλλά επισημαίνει ότι είναι περιορισμένη η αναφορά των πρόσφατων πρωτοβουλιών πολιτικής σε αυτό και ζητεί την αποσαφήνιση της σημασίας της ΣΠΜΚ στο σημερινό πλαίσιο, καθώς και την αναθεώρηση της ΣΠΜΚ σύμφωνα με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης·

90.  χαιρετίζει την τοποθέτηση ευρωπαίων αξιωματούχων - συνδέσμων μετανάστευσης στις χώρες προτεραιότητας ως ένα πρώτο βήμα για την ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης· συνιστά την ενίσχυση του προσωπικού που απασχολείται με ζητήματα του τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων στο πλαίσιο των αντιπροσωπειών της ΕΕ με σαφή εντολή να αναπτυχθεί ο συντονισμός στα κράτη μέλη·

91.  υπογραμμίζει την ανάγκη να εφαρμοστεί μια αποκεντρωμένη προσέγγιση αντί να συνεχίζεται η κεντρική προσέγγιση από τις Βρυξέλλες, μέσω της καλύτερης αξιοποίησης των αντιπροσωπειών της ΕΕ, οι οποίες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχουν αναδειχθεί σε εργαλείο μεγάλης αξίας, καθώς και μέσω αυξημένης ευελιξίας και συντομότερων περιόδων προγραμματισμού, ιδίως όσον αφορά τις χώρες που βρίσκονται σε κίνδυνο· ζητεί τον ορισμό περιφερειακών συντονιστών που θα έχουν την ικανότητα να κατευθύνουν την ανάπτυξη, τη συνεργασία και τις εξωτερικές σχέσεις προκειμένου να διασφαλίζεται μια συνεκτική προσέγγιση που θα βασίζεται στην επί τόπου κατάσταση·

92.  συνιστά την προώθηση, με την υποστήριξη της ΕΕ, ενημερωτικών εκστρατειών σε τρίτες χώρες που θα ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την κινητικότητα και θα τους προειδοποιούν για τους κινδύνους που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν στη διάρκεια του ταξιδιού τους, ιδίως όσον αφορά λαθρέμπορους και διακινητές, προκειμένου να τους διευκολύνουν να λάβουν την πλέον τεκμηριωμένη απόφαση·

93.  ζητεί την καλύτερη αξιοποίηση των προγραμμάτων αδελφοποίησης και της δράσης του TAIEΧ, όχι μόνο για την ανταλλαγή ορθοπραξίας και την κατάρτιση αλλά και για ανάπτυξη και συνεργασία, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες υπό πίεση·

o
o   o

94.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις των 16 χωρών προτεραιότητας που προσδιορίζονται στο νέο πλαίσιο εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για τη μετανάστευση και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν μετανάστες και πρόσφυγες και εργάζονται με αυτούς.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0272.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0073.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0102.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0337.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0404.
(6) Αιθιοπία, Ερυθραία, Μάλι, Νίγηρας, Νιγηρία, Σενεγάλη, Σομαλία, Σουδάν, Γκάνα, Ακτή Ελεφαντοστού, Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία, Αφγανιστάν, Μπανγκλαντές και Πακιστάν.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου