Indiċi 
Testi adottati
Il-Ħamis, 6 ta' April 2017 - StrasburguVerżjoni finali
Russja, l-arrest ta' Alexei Navalny u dimostranti oħra
 Il-Belarussja
 Il-Bangladesh, inklużi ż-żwiġijiet tat-tfal
 Is-swieq tar-roaming bl-ingrossa ***I
 Pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom huma soġġetti għal rekwiżit ta' viża jew huma eżentati minnu: l-Ukrajna ***I
 Korp Ewropew ta' Solidarjetà
 L-adegwatezza tal-protezzjoni mogħtija mit-Tarka tal-Privatezza UE-US

Russja, l-arrest ta' Alexei Navalny u dimostranti oħra
PDF 271kWORD 53k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' April 2017 dwar ir-Russja, l-arrest ta' Alexei Navalny u dimostranti oħra (2017/2646(RSP))
P8_TA(2017)0125RC-B8-0245/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar ir-Russja, b'mod partikolari r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Ottubru 2012(1), dik tat-13 ta' Ġunju 2013 dwar l-istat tad-dritt fir-Russja(2), dik tat-13 ta' Marzu 2014 dwar ir-Russja: l-għoti ta' sentenzi lil dimostranti involuti fl-avvenimenti ta' Pjazza Bolotnaya(3), ir-rakkomandazzjoni tiegħu tat-2 ta' April 2014, ir-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Ottubru 2014 dwar l-għeluq tal-NGO 'Memorial' (rebbieħa tal-Premju Sakharov 2009) fir-Russja(4), dik tal-15 ta' Jannar 2015 dwar ir-Russja, b'mod partikolari l-każ ta' Alexei Navalny(5), dik tat-12 ta' Marzu 2015 dwar l-omiċidju tal-kap tal-oppożizzjoni Russu Boris Nemtsov u l-istat tad-demokrazija fir-Russja(6), u dik tal-24 ta' Novembru 2016 dwar il-każ ta' Ildar Dadin, priġunier minħabba twemmin fir-Russja(7),

–  wara li kkunsidra l-Kostituzzjoni Russa, b'mod partikolari l-Artikolu 29 tagħha li jħares il-libertà tal-kelma u l-Artikolu 31 li jinkludi d-dritt għal għaqda paċifika, u l-obbligi internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem li r-Russja ntrabtet li tosserva bħala membru tal-Kunsill tal-Ewropa, tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE) u tan-Nazzjonijiet Uniti,

–  wara li kkunsidra s-"Sħubija għall-Modernizzazzjoni" li bdiet fl-2010 f'Rostov-na-Donu u l-impenn meħud mit-tmexxija Russa favur l-istat tad-dritt bħala bażi fundamentali għall-modernizzazzjoni tar-Russja,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 5 tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Artikolu 7 tal-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, li t-tnejn jgħidu li ħadd m'għandu jkun sottomess għal tortura jew għal trattament krudili, inuman jew degradanti, u li l-Federazzjoni Russa hija firmatarja tagħhom,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem, adottata mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fid-9 ta' Diċembru 1998,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Marzu 2017 dwar il-priġunieri Ukreni fir-Russja u s-sitwazzjoni fil-Krimea(8),

–  wara li kkunsidra s-seba' rapport perjodiku tal-Federazzjoni Russa eżaminat mill-Kumitat tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem fit-3 136 u t-3 137 laqgħa tiegħu, li saru fis-16 u s-17 ta' Marzu 2015,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi, fis-26 ta' Marzu 2017, bejn 33 000 u 93 000 ruħ ħadu sehem fi protesti, kortej u dimostrazzjonijiet kontra l-korruzzjoni f'aktar minn 80 belt madwar ir-Russja; billi aktar minn 2 000 dimostrant ġew arrestati mill-pulizija f'diversi bliet Russi, fosthom madwar 1 000 minnhom f'Moska; billi l-politiku tal-oppożizzjoni Alexei Navalny ġie arrestat u mmultat USD 350 talli organizza protesti pprojbiti u ngħata sentenza ta' 15-il jum ħabs; billi dawn il-protesti huma meqjusa bħala l-akbar li qatt saru mid-dimostrazzjonijiet kontra l-Kremlin fl-2011 u l-2012;

B.  billi l-verdett tal-Qorti Leninsky f'Kirov (8 ta' Frar 2017) kontra l-politiku tal-oppożizzjoni Russu Alexei Navalny fuq akkużi ta' tentattivi ta' miżapproprjazzjoni serva biex isikket leħen politiku indipendenti ieħor fil-Federazzjoni Russa; billi l-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem iddikjarat li Navalny ġie mċaħħad mid-dritt għal proċess ġust fil-proċedimenti li nfetħu kontrih fl-2013 dwar l-istess akkużi;

C.  billi l-Gvern Russu fetaħ investigazzjoni kriminali kontra persuni mhux identifikati li għamlu stedina permezz tal-internet għal dimostrazzjoni f'Moska fit-2 ta' April 2017 biex tintalab ir-riżenja tal-Prim Ministru Russu Dmitry Medvedev, it-tmiem tal-operazzjonijiet militari Russi fl-Ukrajna u fis-Sirja, il-ħelsien ta' Navalny u l-ħlas ta' kumpens lill-attivisti arrestati waqt protesta f'Moska fis-26 ta' Marzu 2017; billi, fit-2 ta' April 2017, tal-inqas 31 persuna ġew arrestati waqt protesti tal-oppożizzjoni f'Moska u wara nżammu l-ħabs talli "kisru l-ordni pubbliku";

D.  billi l-Federazzjoni Russa, bħala membru sħiħ tal-Kunsill tal-Ewropa u firmatarja tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU u l-Konvenzjoni tan-NU kontra t-Tortura u Trattamenti jew Pieni Oħra Krudili, Inumani jew Degradanti ntrabet li tosserva l-prinċipji tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u r-rispett għal-libertajiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem; billi l-Unjoni Ewropea ripetutament offriet għajnuna u għarfien espert addizzjonali biex tgħin lir-Russja timmodernizza u ssegwi l-ordni kostituzzjonali u ġuridiku tagħha, f'konformità mal-istandards tal-Kunsill tal-Ewropa;

E.  billi hemm tħassib dwar l-iżviluppi fil-Federazzjoni Russa fir-rigward tar-rispett u l-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem u r-rispett tal-istat tad-dritt u tal-prinċipji demokratiċi rikonoxxuti b'mod universali; billi l-Federazzjoni Russa rratifikat 11 mit-18-il trattat internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem;

F.  billi d-dritt kriminali tal-Federazzjoni Russa ġie emendat u ġie introdott l-Artikolu 212.1 il-ġdid, li jgħid li persuna tista' tiġi akkużata bi ksur tal-liġi dwar il-laqgħat pubbliċi, minkejja l-fatt li din l-emenda tillimita l-libertà tal-kelma u ta' għaqda;

G.  billi, skont iċ-Ċentru tad-Drittijiet tal-Bniedem "Memorial", l-għadd ta' priġunieri politiċi fil-pajjiż żdied b'mod sinifikanti f'dawn l-aħħar snin, b'total ta' 102 persuni fl-2016;

1.  Jikkundanna l-operazzjonijiet tal-pulizija fil-Federazzjoni Russa, maħsuba biex jimpedixxu u jisfrattaw dimostrazzjonijiet paċifiċi kontra l-korruzzjoni, u li matulhom ġew arrestati mijiet ta' ċittadini, fosthom Alexei Navalny, li l-organizzazzjoni tiegħu tat bidu għad-dimostrazzjonijiet;

2.  Jistieden lill-awtoritajiet Russi jeħilsu minnufih lil Alexei Navalny u lid-dimostranti paċifiċi, il-ġurnalisti u l-attivisti arrestati fil-protesti kontra l-korruzzjoni li saru f'Moska u f'għadd ta' bliet Russi fis-26 ta' Marzu u fit-2 ta' April 2017, u jwaqqgħu l-akkużi kontrihom; jenfasizza l-fatt li l-awtoritajiet Russi huma responsabbli għas-sikurezza u l-benessri tal-persuni arrestati;

3.  Jenfasizza l-fatt li s-sentenzi imposti huma motivati politikament, u jħeġġeġ lill-ġudikatura Russa turi l-indipendenza tagħha minn kwalunkwe ndħil politiku; jistieden lill-awtoritajiet Russi jtemmu l-intimidazzjoni fil-konfront tal-ġurnalisti, l-avversarji politiċi u l-attivisti politiċi u tas-soċjetà ċivili, jirrispettaw bis-sħiħ l-obbligi internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u jiggarantixxu l-libertà tal-midja u l-libertà ta' għaqda;

4.  Jinnota l-parteċipazzjoni qawwija fil-protesti kontra l-korruzzjoni mifruxa mal-Federazzjoni Russa kollha nhar il-Ħadd, 26 ta' Marzu 2017, b'mod partikolari l-mobilizzazzjoni taż-żgħażagħ li ħarġu jipprotestaw kontra l-korruzzjoni u t-tmexxija dejjem aktar awtoritarja fir-Russja; tilqa' dan l-impenn bħala sinjal promettenti ta' interess pubbliku akbar fi kwistjonijiet pubbliċi u politiċi;

5.  Jesprimi tħassib serju li l-arrest ta' Alexei Navalny huwa prova ta' każ fejn l-awtoritajiet Russi użaw il-liġi dwar il-laqgħat pubbliċi biex jibagħtu dimostranti paċifiċi l-ħabs malajr u sussegwentement jikkommettu abbuż sistematiku;

6.  Jikkundanna l-isforzi kontinwi maħsuba biex isikktu lil Alexei Navalny, u jesprimi l-appoġġ tiegħu għall-isforzi tal-organizzazzjoni tiegħu biex titqajjem kuxjenza u tiġi miġġielda l-korruzzjoni fl-istituzzjonijiet pubbliċi u fost ir-rappreżentanti politiċi u l-persuni f'kariga pubblika; iħares bi tħassib kbir lejn id-deċiżjoni tal-Qorti ta' Frar 2017, li effettivament teskludi lil Alexei Navalny mix-xena politika, tillimita ulterjorment il-pluraliżmu politiku fir-Russja u tqajjem dubji serji dwar l-imparzjalità tal-proċessi demokratiċi fir-Russja;

7.  Ifakkar li l-libertà ta' għaqda paċifika huwa dritt, mhux privileġġ, u li dan id-dritt, flimkien mad-drittijiet għal-libertà ta' opinjoni u ta' espressjoni u l-libertà ta' assoċjazzjoni, għandu rwol deċiżiv fil-ħolqien u l-eżistenza ta' sistema verament demokratika; jistieden lill-awtoritajiet Russi jirrispettaw bis-sħiħ l-impenji internazzjonali li ħadu, inkluż fil-qafas tal-Kunsill tal-Ewropa u l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE), jiddefendu l-libertajiet bażiċi ta' espressjoni, assoċjazzjoni u għaqda paċifika, li jikkostitwixxu drittijiet fundamentali minquxa fil-Kostituzzjoni Russa, u jeħilsu minnufih lid-dimostranti paċifiċi li ġew arrestati;

8.  Jistieden lill-awtoritajiet Russi jtemmu kwalunkwe att ta' intimidazzjoni, anke fil-livell ġudizzjarju, fil-konfront tal-avversarji politiċi, il-ġurnalisti u d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fil-Federazzjoni Russa, u jiżguraw, f'kull ċirkustanza, li dawn ikunu jistgħu jwettqu l-attivitajiet leġittimi tagħhom mingħajr ebda ndħil;

9.  Huwa tal-fehma li bosta proċessi u proċedimenti ġudizzjarji kontra membri tal-oppożizzjoni u NGOs matul dawn l-aħħar snin iqajmu dubji dwar l-indipendenza u l-imparzjalità tal-istituzzjonijiet ġudizzjarji tal-Federazzjoni Russa; iħeġġeġ lill-awtoritajiet ġudizzjarji u tal-infurzar tal-liġi Russi jwettqu dmirijiethom b'mod imparzjali u indipendenti, mingħajr indħil politiku;

10.  Jenfasizza li l-libertà ta' għaqda fil-Federazzjoni Russa hi ggarantita mill-Artikolu 31 tal-Kostituzzjoni Russa u mill-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB), li r-Russja hi firmatarja tagħha, u għalhekk l-awtoritajiet Russi huma obbligati jirrispettawha; jistieden lill-Federazzjoni Russa tirrispetta l-prinċipji tal-istat tad-dritt, il-libertà tal-kelma u l-liberta ta' għaqda;

11.  Ifakkar fl-importanza li r-Russja tirrispetta bis-sħiħ l-obbligi legali internazzjonali tagħha, bħala membru tal-Kunsill tal-Ewropa u tal-OSKE, kif ukoll id-drittijiet fundamentali tal-bniedem u l-istat tad-dritt kif minquxa fil-KEDB u l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR);

12.  Jistieden lill-Federazzjoni Russa temenda l-leġiżlazzjoni li tikkriminalizza u tillimita bla bżonn il-libertà ta' għaqda; jikkundanna l-fatt li, permezz ta' leġiżlazzjoni ġdida f'Diċembru 2015, il-Federazzjoni Russa tat ukoll lill-Qorti Kostituzzjonali tagħha s-setgħa li tirrevoka s-sentenzi tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem;

13.  Jinnota l-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni fil-konfront ta' politiċi prominenti Russi; jistieden lill-Kummissjoni, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u lill-Istati Membri jieħdu azzjoni sistematika kontra kwalunkwe attentat ta' ħasil ta' flus jew assi illegali fl-UE; jagħti wkoll istruzzjonijiet lill-Kumitat ta' Inkjesta tal-Parlament dwar il-Panama Papers biex joqgħod partikolarment attent għal kwalunkwe traċċa ta' flussi suspettużi ta' flus Russi li jistgħu jgħaddu minn banek ibbażati fl-UE;

14.  Iħeġġeġ lill-Kunsill u lill-Istati Membri jiżviluppaw politika komuni fir-rigward tar-Russja li timpenja lill-Istati Membri u lill-istituzzjonijiet tal-UE biex jibagħtu messaġġ komuni qawwi dwar ir-rwol tad-drittijiet tal-bniedem fir-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Russja u dwar il-bżonn li jintemm it-trażżin tal-libertà ta' espressjoni, għaqda u assoċjazzjoni fir-Russja;

15.  Jistieden lill-VP/RGħ u lis-SEAE jiżguraw li meta jerġgħu jibdew il-konsultazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem bejn l-UE u r-Russja jitqajmu l-każijiet tal-persuni kollha pproċessati għal raġunijiet politiċi, u li r-rappreżentanti tar-Russja f'dawn il-konsultazzjonijiet jintalbu jwieġbu formalment dwar kull każ; jistieden lill-Presidenti tal-Kunsill u tal-Kummissjoni, kif ukoll lill-VP/RGħ, ikomplu jsegwu każijiet bħal dawn mill-qrib, ikomplu jqajmu dawn il-kwistjonijiet fil-formati u l-laqgħat differenti mar-Russja, u jirrappurtaw lura lill-Parlament dwar l-iskambji ta' fehmiet mal-awtoritajiet Russi;

16.  Jikkundanna l-attakk terroristiku f'San Pietruburgu, u jitlob lill-President tiegħu jesprimi s-simpatija u s-solidarjetà profondi tiegħu mal-vittmi, il-familji tagħhom u l-poplu Russu;

17.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u l-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Kunsill tal-Ewropa, lill-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, u lill-President, il-Gvern u l-Parlament tal-Federazzjoni Russa.

(1) ĠU C 68 E, 7.3.2014, p. 13.
(2) ĠU C 65, 19.2.2016, p. 150.
(3) Testi adottati, P7_TA(2014)0253.
(4) ĠU C 274, 27.7.2016, p. 21.
(5) ĠU C 300, 18.8.2016, p. 2.
(6) ĠU C 316, 30.8.2016, p. 126.
(7) Testi adottati, P8_TA(2016)0446.
(8) Testi adottati, P8_TA(2017)0087.


Il-Belarussja
PDF 281kWORD 55k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' April 2017 dwar is-sitwazzjoni fil-Belarussja (2017/2647(RSP))
P8_TA(2017)0126RC-B8-0253/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Belarussja, inkluż dwar il-Politika Ewropea tal-Viċinat,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet tal-President tad-Delegazzjoni tiegħu għar-relazzjonijiet mal-Belarussja tas-27 ta' Marzu 2017, tal-kelliem tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) tas-17 ta' Marzu 2017, tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Belarussja tal-14 u t-28 ta' Marzu 2017, tal-Assemblea Parlamentari tal-OSKE tal-24 ta' Marzu 2017, tad-Direttur tal-OSKE/ODIHR tas-17 u s-26 ta' Marzu 2017, tal-Kumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Assemblea Parlamentari tal-OSKE tas-27 ta' Marzu 2017, u tal-Osservatorju għall-Protezzjoni tad-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem (FIDH-OMCT) tad-29 ta' Marzu 2017 dwar l-arresti reċenti ta' dimostranti paċifiċi u detenzjonijiet illegali fil-Belarussja,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Belarussja, b'mod partikolari dawk tal-15 ta' Frar 2016 li neħħew il-miżuri restrittivi kontra 170 individwu u tliet kumpaniji Belarussi,

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2017/350 tas-27 ta' Frar 2017(1) li ġġedded il-miżuri restrittivi kontra l-Belarussja sat-28 ta' Frar 2018, li jinkludu embargo fuq l-armi u ffriżar tal-assi u projbizzjoni tal-ivvjaġġar kontra erba' persuni elenkati b'konnessjoni mal-għajbien mhux solvut ta' żewġ politiċi tal-oppożizzjoni, negozjant u ġurnalist fl-1999 u l-2000,

–  wara li kkunsidra l-elezzjonijiet parlamentari li saru fil-11 ta' Settembru 2016 u l-elezzjoni presidenzjali li saret fil-11 ta' Ottubru 2015, wara li kkunsidra l-bosta dikjarazzjonijiet tal-awtoritajiet Belarussi li wħud mir-rakkomandazzjonijiet tal-OSKE/ODIHR wara l-elezzjoni presidenzjali tal-2015 kienu se jiġu implimentati qabel l-elezzjonijiet parlamentari tal-2016 u wara li kkunsidra r-rapport finali tal-OSKE/ODIHR tat-28 ta' Jannar 2016 dwar l-elezzjoni presidenzjali fil-Belarussja tal-11 ta' Ottubru 2015,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-FIDH u taċ-Ċentru għad-Drittijiet tal-Bniedem "Viasna" dwar ix-Xogħol Furzat u l-Ksur Ġeneralizzat tad-Drittijiet tal-Ħaddiema fil-Belarussja,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Patt Internazzjonali tan-NU dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi, il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Gvern tal-Belarussja introduċa d-Digriet Presidenzjali Nru 3 "Dwar il-Prevenzjoni tad-Dipendenza Soċjali", magħruf bħala "taxxa fuq il-parassiti soċjali", li ġie ffirmat mill-President Alexander Lukashenko fl-2015 u li beda jiġi implimentat sa minn Frar 2017 – dan id-digriet jissanzjona l-qgħad permezz tal-applikazzjoni ta' imposta speċjali maħsuba għall-finanzjament tal-infiq tal-gvern, li tvarja minn taxxa ta' madwar EUR 240, ammont li jirrappreżenta bejn wieħed u ieħor żewġ terzi tal-paga medja fix-xahar fil-Belarussja, sa xogħol furzat għaċ-ċittadini li jkunu ħadmu anqas minn 183 jum fis-sena; billi d-digriet intlaqa' bi kritika estensiva min-naħa taċ-ċittadini, l-attivisti u l-ġurnalisti;

B.  billi wara s-17 ta' Frar u matul ix-xahar ta' Marzu 2017, minkejja l-pressjoni min-naħa tal-midja tal-Istat u l-forzi tas-sigurtà, inkluża l-preżenza ta' uffiċjali armati biex jisfrattaw id-dimostrazzjonijiet, f'għexieren ta' bliet madwar il-Belarussja eluf ta' ċittadini qed jieħdu sehem fi protesti paċifiċi tal-massa bħala reazzjoni kontra l-adozzjoni tad-Digriet Presidenzjali Nru 3 u kontra l-bini ta' ċentru kummerċjali ħdejn Kurapaty, sit li jfakkar il-vittmi ta' Stalin;

C.  billi l-awtoritajiet irrispondew għal dawn il-protesti bil-vjolenza, b'mod partikolari fil-25 u s-26 ta' Marzu 2017; billi dimostranti paċifiċi ppruvaw jimmarċjaw fil-vjal ewlieni ta' Minsk f'Jum il-Ħelsien fil-25 ta' Marzu, iżda ġew imblukkati minn kurdun ta' pulizija ta' kontra l-irvellijiet; billi l-forzi tas-sigurtà attakkaw lid-dimostranti u sawtu lin-nisa, lill-minorenni u lill-anzjani; billi mijiet ta' dimostranti ġew arrestati, inklużi ġurnalisti nazzjonali u barranin li kienu qed jirrappurtaw dwar l-avvenimenti; billi mill-anqas 700 persuna ġew detenuti f'Minsk, fosthom uħud li kienu spettaturi involontarji;

D.  billi grupp kbir ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem ġew detenuti filwaqt li kienu qed jattendu d-dimostrazzjonijiet paċifiċi; billi skont iċ-Ċentru għad-Drittijiet tal-Bniedem "Viasna", sa tmiem il-ġurnata tas-27 ta' Marzu 2017, total ta' 177 persuna, talli pparteċipaw fil-protesti tal-25 ta' Marzu, kienu sfaw soġġetti għal sanzjonijiet mill-awtoritajiet ġudizzjarji għal reati amministrattivi, fosthom 74 li kienu soġġetti għal detenzjoni amministrattiva u 93 għal multi; billi aktar minn 100 membru tal-oppożizzjoni ġew arrestati b'mod preventiv qabel il-protesti;

E.  billi 27 persuna, fosthom Zmitser Dashkevich, ex priġunier politiku u mexxej tal-moviment "Front taż-Żgħażagħ", ġew arrestati fuq allegazzjonijiet li kienu qed jikkonfoffaw rewwixta minn gruppi mħarrġa fl-Ukrajna, il-Polonja u l-Litwanja; billi qed jiffaċċjaw akkuża ta' reat li għalih jistgħu jirċievu piena ta' perjodu massimu ta' tliet snin priġunerija; billi l-Kumitat għas-Sigurtà tal-Istat (KGB) qed jirrifjuta li jiżvela l-għadd ta' persuni arrestati b'konnessjoni mal-hekk imsejjaħ "każ tar-rewwixta tal-massa";

F.  billi Mikalay Statkevich, persunaġġ prominenti tal-oppożizzjoni u ex kandidat għall-kariga ta' president, li kien mistenni jmexxi d-dimostrazzjoni f'Minsk, ġie arrestat u nżamm f'ċentru ta' detenzjoni tal-KGB għal tlett ijiem, mingħajr ma ngħatat ebda informazzjoni dwar il-post fejn kien qed jinżamm; billi Sergei Kulinich u Sergei Kuntsevich ġew arrestati wkoll; billi Uladzimir Nyaklyayev, poeta Belarussu magħruf u kandidat għall-elezzjoni presidenzjali fl-2010, ġie detenut ukoll b'mod illegali qabel id-dimostrazzjoni tal-25 ta' Marzu 2017 u, b'konsegwenza ta' dan, kellu jittieħed l-isptar minħabba li saħħtu qalbet għall-agħar; billi Pavel Seviarynets, Vitali Rymashevski, Anatol Liabedzka u Yuri Hubarevich, flimkien ma' għadd ta' attivisti ċiviċi, ġew arrestati matul ix-xahar ta' Marzu 2017; billi fit-23 ta' Marzu Ales Lahvinets, deputat president tal-Moviment għall-Ħelsien, ġie arrestat f'Minsk; billi madwar 60 osservatur tad-drittijiet tal-bniedem ġew detenuti b'mod preventiv;

G.  billi fil-25 ta' Marzu 2017 il-pulizija pperkwiżizzjonaw l-uffiċċju taċ-Ċentru għad-Drittijiet tal-Bniedem "Viasna" fil-belt kapitali Belarussa, u arrestaw b'mod preventiv lil mill-anqas 57 persuna li kienu involuti fil-monitoraġġ tal-protesti paċifiċi li kienu qed isiru; billi, qabel dan, difensuri tad-drittijiet tal-bniedem oħrajn, bħal Oleg Volchek, kap taċ-Ċentru għad-Drittijiet tal-Bniedem "Assistenza Legali għall-Poplu", u Anatoli Poplavni, membru tal-fergħa Gomel taċ-Ċentru għad-Drittijiet tal-Bniedem "Viasna", ġew detenuti u kkundannati għal perjodi qosra ta' priġunerija; billi Leonid Sudalenka, membru ta' "Viasna", safa huwa wkoll detenut u kkundannat talli ressaq 'il fuq minn 200 ilment taċ-ċittadini kontra d-dispożizzjonijiet tad-Digriet Presidenzjali Nru 3 msemmi hawn fuq;

H.  billi, skont l-Assoċjazzjoni tal-Ġurnalisti tal-Belarussja (BAJ), ġew irreġistrati 120 inċident ta' ksur tad-drittijiet tal-ġurnalisti; billi l-internet ingħalaq madwar il-pajjiż u l-ġurnalisti ġew sanzjonati talli koprew l-avvenimenti jew ingħataw sentenza ta' priġunerija fuq l-akkuża li kkaġunaw diżordni pubbliku jew li ma obdewx l-ordnijiet tal-pulizija; billi wħud minnhom għadhom qed jistennew proċess; billi aktar minn 20 każ ta' fastidju fil-konfront ta' ġurnalisti ta' Belsat TV ġew irreġistrati mit-12 ta' Marzu 2017 'l hawn, u billi fil-31 ta' Marzu 2017 l-uffiċċji ta' Belsat TV ġew ipperkwiżizzjonati mill-pulizija u xi tagħmir ġie ssekwestrat;

I.  billi dawn huma l-aktar l-avvenimenti serji li ġraw sa mir-repressjoni ħarxa fuq id-dimostrazzjonijiet fl-2010, u jistgħu jitqiesu bħala rigress deplorevoli; billi din il-mewġa ġdida ta' repressjoni qed isseħħ eżattament sena wara d-deċiżjoni tal-UE li tidħol fl-hekk imsejħa politika ta' involviment mill-ġdid għar-relazzjonijiet mal-Belarussja;

J.  billi l-Belarussja hija Stat parteċipanti tal-OSKE u qablet li tirrispetta d-drittijiet ta' għaqda paċifika u ta' assoċjazzjoni; billi l-arresti tal-massa msemmijin hawn fuq, l-użu eċċessiv tal-forza kontra d-dimostranti u l-perkwiżizzjonijiet irrappurtati fil-konfront tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jikkostitwixxu ksur ċar ta' dawn l-impenji;

K.  billi l-Belarussja hija l-uniku pajjiż fl-Ewropa li għadu japplika l-piena kapitali; billi l-ewwel sentenza tal-piena tal-mewt fl-2017 ingħatat fis-17 ta' Marzu 2017;

L.  billi l-UE neħħiet il-biċċa l-kbira tal-miżuri restrittivi fir-rigward ta' uffiċjali u entitajiet legali Belarussi fi Frar 2016 bħala ġest ta' rieda tajba biex tħeġġeġ lill-Belarussja ttejjeb is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt fit-territorju tagħha; billi l-Kunsill fil-konklużjonijiet tiegħu tal-15 ta' Frar 2016 dwar il-Belarussja saħaq fuq il-ħtieġa li l-kooperazzjoni bejn l-UE u l-Belarussja tissaħħaħ f'għadd ta' oqsma relatati mal-ekonomija, il-kummerċ u l-assistenza, u dan jiftaħ il-possibbiltà li l-Belarussja tapplika għall-finanzjament mingħand il-BEI u l-BERŻ;

M.  billi s-sitwazzjoni ekonomika diffiċli fil-Belarussja qed tħabbat wiċċha ma' prospetti li tkompli tiddeterjora, b'setturi kbar li għadhom jappartjenu lill-Istat u li għadhom taħt sistema ta' kmand u kontroll amministrattiv; billi d-dipendenza tal-Belarussja mill-għajnuna ekonomika mingħand ir-Russja qed tiżdied kontinwament;

N.  billi wieħed mill-objettivi tal-parteċipazzjoni tal-Belarussja fis-Sħubija tal-Lvant u l-fergħa parlamentari tagħha, l-Euronest, huwa li l-kooperazzjoni bejn il-pajjiż u l-UE ssir aktar intensiva; billi l-Parlament Belarussu m'għandu l-ebda status uffiċjali fl-Assemblea Parlamentari Euronest;

O.  billi l-Belarussja tagħmel parti mill-Organizzazzjoni tat-Trattat dwar is-Sigurtà Kollettiva (CSTO) u tieħu sehem fil-manuvri militari konġunti "Zapad 2017" mar-Russja, li jkopru xenarji li jinvolvu attakki fuq il-ġirien tagħha tal-Punent li jinkludu simulazzjoni tal-użu ta' armi nukleari u li għandhom negattiv potenzjali fuq is-sigurtà u s-sovranità nazzjonali tar-Repubblika tal-Belarussja u r-reġjun;

P.  billi l-UE hija impenjata lejn futur stabbli, demokratiku u prosperu għall-Belarussja, għall-benefiċċju tal-poplu tagħha; billi titjib sinifikanti fil-libertà ta' espressjoni u l-libertà tal-midja, ir-rispett għad-drittijiet politiċi kemm taċ-ċittadini ordinarji kif ukoll tal-attivisti tal-oppożizzjoni u r-rispett għall-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali huma kollha prerekwiżiti għal relazzjonijiet aħjar bejn l-UE u l-Belarussja;

1.  Jikkundanna r-repressjoni tad-dimostranti paċifiċi u l-atti ta' repressjoni li seħħu qabel u matul id-dimostrazzjonijiet tal-25 ta' Marzu 2017; jisħaq fuq il-fatt li minkejja l-appelli għar-rażan li għamlet il-komunità internazzjonali, ir-rispons min-naħa tas-servizzi tas-sigurtà kien indiskriminat u mhux xieraq; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-aħħar żviluppi fil-Belarussja u jenfasizza l-ħtieġa ċara ta' proċess ta' demokratizzazzjoni usa' fil-pajjiż;

2.  Jikkundanna r-restrizzjonijiet eċċessivi fuq id-dritt ta' għaqda paċifika, il-libertà ta' espressjoni u l-libertà ta' assoċjazzjoni, fosthom fuq persuni li jesprimu opinjonijiet dwar kwistjonijiet soċjali u kwistjonijiet pubbliċi oħra, u, partikolarment, il-fastidju u d-detenzjoni ta' ġurnalisti indipendenti, membri tal-oppożizzjoni, attivisti tad-drittijiet tal-bniedem u dimostranti oħra;

3.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-Belarussja biex b'mod immedjat u inkundizzjonat jeħilsu u jwaqqgħu l-akkużi ġudizzjarji kollha kontra d-dimostranti paċifiċi, il-ġurnalisti, id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, l-attivisti tas-soċjetà ċivili u l-membri tal-oppożizzjoni kollha li ġew detenuti b'konnessjoni mal-mewġa ta' dimostrazzjonijiet attwali; iqis li l-prattika ta' arresti preventivi hija totalment inaċċettabbli; iħeġġeġ lill-awtoritajiet biex b'mod immedjat jiżvelaw informazzjoni dwar dawk kollha li ġew arrestati lil qrabathom u lill-pubbliku ġenerali;

4.  Itenni li l-użu tal-forza kontra xi ħadd li jeżerċita d-dritt tiegħu li jieħu sehem fi protesti paċifiċi ma jista jiġi ġġustifikat taħt l-ebda ċirkostanza, u li r-repressjonijiet li jiksru d-dritt tal-libertà ta' espressjoni u l-libertà ta' għaqda jmorru kontra l-obbligi internazzjonali tal-Belarussja u kontra l-Kostituzzjoni tar-Repubblika tal-Belarussja; iħeġġeġ lill-Gvern tal-Belarussja jinvolvu ruħu fi djalogu miftuħ maċ-ċittadini, l-organizzazzjonijiet indipendenti tas-soċjetà ċivili u l-midja indipendenti tiegħu;

5.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Belarussi jwettqu minnufih investigazzjonijiet bir-reqqa u imparzjali dwar l-allegazzjonijiet kollha ta' detenzjoni arbitrarja u ksur ieħor tad-drittijiet tad-dimostranti b'konnessjoni mad-dimostrazzjonijiet reċenti; iwissi li fil-każ li tali investigazzjonijiet ma jsirux, l-UE jaf tapplika miżuri restrittivi ġodda fil-konfront tal-ogħla uffiċjali Belarussi li huma responsabbli għar-repressjonijiet reċenti;

6.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet itemmu l-fastidju fil-konfront tal-midja indipendenti għal raġunijiet politiċi u jwaqqfu l-prattika ta' prosekuzzjoni amministrattiva u l-użu arbitrarju tal-Artikolu 22.9(2) tal-Kodiċi Amministrattiv kontra ġurnalisti indipendenti talli jaħdmu mal-midja barranija mingħajr akkreditazzjoni, peress li dan jirrestrinġi d-dritt għal-libertà ta' espressjoni u t-tixrid ta' informazzjoni;

7.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Belarussi biex iwaqqfu l-fastidju fil-konfront tas-soċjetà ċivili fil-pajjiż, biex jippermettu l-funzjonament legali sħiħ u liberu tal-organizzazzjonijiet pubbliċi, biex jirrevokaw mingħajr dewmien l-Artikolu 193/1 tal-Kodiċi Kriminali, li jippenalizza l-organizzazzjoni tal-attivitajiet tal-assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet pubbliċi mhux reġistrati u l-parteċipazzjoni f'tali attivitajiet, u biex jippermettu l-funzjonament legali sħiħ, liberu u mingħajr xkiel tal-assoċjazzjonijiet u organizzazzjonijiet pubbliċi, inklużi dawk tal-minoranzi nazzjonali u l-organizzazzjonijiet indipendenti tagħhom;

8.  Iħeġġeġ lill-Assemblea Parlamentari tal-OSKE, li għandha l-ħsieb li torganizza s-26 Sessjoni Annwali tagħha f'Minsk f'Lulju 2017, biex tqis l-avvenimenti reċenti fil-Belarussja u bħala minimu tiżgura l-involviment tal-partiti politiċi tal-oppożizzjoni demokratika, il-midja indipendenti u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili;

9.  Jistieden lill-Gvern Belarussu biex jimpenja ruħu fi djalogu kostruttiv mal-oppożizzjoni u mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, kif ukoll biex jikkopera bis-sħiħ mar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Belarussja, billi jwettaq riformi li misshom ilhom li saru għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u t-tisħiħ tad-demokrazija; jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni jkomplu jagħtu u jsaħħu l-appoġġ tagħhom lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-Belarussja u barra mill-pajjiż; jisħaq, f'dan il-kuntest, fuq il-ħtieġa li jingħata appoġġ lis-sorsi ta' informazzjoni indipendenti kollha għas-soċjetà Belarussa, inkluża l-midja li xxandar bl-ilsien Belarussu u minn barra l-pajjiż; jistieden, barra minn hekk, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem biex jeżamina modi u mezzi kif tiġi promossa l-protezzjoni sħiħa u effikaċi tad-drittijiet tal-bniedem fil-Belarussja;

10.  Jirrakkomanda t-tħassir tad-Digriet Presidenzjali Nru 3 bħala miżura arbitrarja, ħarxa u moralment dubjuża, li tikser id-drittijiet tal-bniedem internazzjonali, u li hu stmat li tolqot aktar minn 470 000 Belarussu;

11.  Jitlob li jiġġedded il-mandat tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Belarussja; jistieden lill-Gvern Belarussu jirrikonoxxi l-mandat tar-Rapporteur Speċjali u jikkoopera għalkollox miegħu; jistieden lis-SEAE jikkoordina aħjar il-politika tal-UE lejn il-Belarussja mar-Rapporteur Speċjali tan-NU; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jippromwovu u jappoġġaw l-estensjoni tal-mandat tar-Rapporteur Speċjali tan-NU biex ikompli jwettaq monitoraġġ tas-sitwazzjoni fil-pajjiż;

12.  Jistieden lill-awtoritajiet Belarussi jerġgħu jibdew mingħajr dewmien il-ħidma fuq riforma elettorali komprensiva bħala parti minn proċess ta' demokratizzazzjoni usa' u f'kooperazzjoni ma' sħab internazzjonali; jisħaq fuq il-ħtieġa li r-rakkomandazzjonijiet rilevanti tal-OSKE/ODIHR jiġu introdotti minn kmieni biżżejjed qabel l-elezzjonijiet lokali li għandhom isiru f'Marzu 2018;

13.  Iħeġġeġ lill-gvern jingħaqad ma' moratorju globali fuq l-użu tal-piena ta' mewt bħala l-ewwel pass lejn l-abolizzjoni permanenti tagħha;

14.  Jistieden lill-Kummissjoni tappoġġa ulterjorment programmi edukattivi li jippermettu liż-żgħażagħ Belarussi jistudjaw fl-UE billi tħaffef il-proċess tal-applikazzjonijiet għall-viżi u għall-boroż ta' studju;

15.  Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kunsill tas-27 ta' Frar 2017 li ttawwal il-miżuri restrittivi fuq erba' individwi u l-embargo fuq l-armi kontra l-Belarussja sat-28 ta' Frar 2018; jistieden lis-SEAE jkompli jsegwi u jissorvelja mill-qrib is-sitwazzjoni fil-pajjiż bl-għan li jivvaluta l-effikaċja tal-politika ta' involviment mill-ġdid kostruttiv tal-UE; jemmen li għandhom jiġu stabbiliti parametri referenzjarji ċari mill-UE, li għandhom japplikaw kundizzjonalitajiet konsistenti fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem sabiex jiġu żgurati riformi li jipproteġu l-libertajiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem;

16.  Jistieden lill-Kummissjoni biex tivvaluta jekk l-ogħla standards ta' sikurezza nukleari humiex iggarantiti għall-impjant nukleari ta' Ostrovets li qed jinbena bħalissa u jekk garanzija tal-UE għall-BEI tintużax eventwalment għall-finanzjament ta' dan is-sit nukleari fil-Belarussja, u biex tivvaluta jekk tali garanzija tkunx konformi mas-sanzjonijiet tal-UE imposti fuq il-Federazzjoni Russa;

17.  Itenni l-impenn tiegħu li jaħdem għall-benefiċċju tal-poplu tal-Belarussja, li jappoġġa l-aspirazzjonijiet u l-inizjattivi prodemokratiċi tiegħu u li jikkontribwixxi għal futur stabbli, demokratiku u prosperu tal-Belarussja; itenni li r-rispett għal-libertajiet ċivili, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem se jkun kruċjali għat-tiswir ta' relazzjonijiet ulterjuri bejn l-UE u l-Belarussja;

18.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ), lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, lill-Istati Membri, lill-OSKE/ODIHR, lill-Kunsill tal-Ewropa, lill-awtoritajiet Belarussi u lill-Assemblea Parlamentari tal-OSKE.

(1) ĠU L 50, 28.2.2017, p. 81.


Il-Bangladesh, inklużi ż-żwiġijiet tat-tfal
PDF 268kWORD 52k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' April 2017 dwar il-Bangladesh, inklużi ż-żwiġijiet tat-tfal (2017/2648(RSP))
P8_TA(2017)0127RC-B8-0252/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Bangladesh, b'mod partikolari r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Settembru 2014 dwar ksur tad-drittijiet tal-bniedem fil-Bangladesh(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Marzu 2017 dwar il-prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fl-2017(2),

–  wara li kkunsidra l-osservazzjonijiet ta' għeluq tal-Kumitat tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU dwar il-Bangladesh tat-22 ta' Marzu 2017,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU tat-2 ta' Lulju 2015 dwar it-tisħiħ tal-isforzi għall-prevenzjoni u l-eliminazzjoni taż-żwieġ tat-tfal, iż-żwieġ bikri u ż-żwieġ furzat,

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE għall-Promozzjoni u l-Protezzjoni tad-Drittijiet tat-Tfal, adottati mill-Kunsill fis-6 ta’ Marzu 2017,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR),

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Beijing tal-1995 u l-Pjattaforma ta' Beijing għall-Azzjoni (BPFA) li ħarġu mir-Raba' Konferenza Dinjija dwar in-Nisa u li l-Bangladesh huwa firmatarju tagħhom, u l-evalwazzjonijiet perjodiċi dwar il-progress tal-implimentazzjoni tagħhom fil-Bangladesh fis-snin 2000, 2005, 2009 u 2014,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 16 tal-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa,

–  wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Bangladesh dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp tal-2001,

–  wara li kkunsidra l-Att dwar it-Trażżin taż-Żwieġ tat-Tfal tal-11 ta' Marzu 2017 u l-Att dwar il-Prevenzjoni taż-Żwieġ tat-Tfal tal-15 ta' Settembru 2014 tal-Bangladesh,

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali tal-Bangladesh għall-Eliminazzjoni taż-Żwieġ tat-Tfal 2015–2021,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi r-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Bangladesh ilhom stabbiliti, inkluż permezz tal-Ftehim ta' Kooperazzjoni dwar is-Sħubija u l-Iżvilupp; billi r-rispett u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji demokratiċi huma l-bażi tal-politiki domestiċi u internazzjonali tal-partijiet, u jridu jkunu parti essenzjali tal-azzjoni esterna tal-UE;

B.  billi, f'dawn l-aħħar xhur, NGOs u l-midja indipendenti rrapportaw sensiela ta' vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi l-għajbien furzat ta' persuni, sikkatura fuq is-soċjetà ċivili, attakki kontra attivisti politiċi u tortura;

C.  billi, skont data reċenti tan-NU, il-Bangladesh għad għandu waħda mill-ogħla rati ta' żwieġ tat-tfal, u l-ogħla rata fl-Asja; billi 52 % tal-bniet u tfajliet fil-Bangladesh jiżżewġu qabel jagħlqu 18-il sena ,u 18 % qabel jagħlqu 15-il sena;

D.  billi n-NU jirrikonoxxu ż-żwieġ tat-tfal bħala ksur tad-drittijiet tal-bniedem li fih it-tfal ma jkollhomx l-għażla jew il-kapaċità li jagħtu l-kunsens sħiħ tagħhom u spiss ikunu soġġetti għal riskji psikoloġiċi u fiżiċi;

E.  billi l-Bangladesh huwa wieħed mit-12-il pajjiż fil-mira tal-Programm Globali tal-UNFPA-UNICEF għall-Aċċelerazzjoni tal-Azzjoni għat-Tmiem taż-Żwieġ tat-Tfal, li hu appoġġjat mill-UE;

F.  billi l-Bangladesh huwa membru tal-Inizjattiva tan-Nofsinhar tal-Asja għat-Tmiem tal-Vjolenza Kontra t-Tfal, li adottat pjan ta' azzjoni reġjonali biex ittemm iż-żwieġ tat-tfal;

G.  billi l-gvern tal-Bangladesh wiegħed, waqt is-Summit tal-Bniet ta' Lulju 2014, li sal-2021 inaqqas b'terz l-għadd ta' bniet u tfajliet li jiżżewġu bejn l-etajiet ta' 15 u 18-il sena u jelimina ż-żwieġ li jinvolvi tfal taħt il-15-il sena, u li sal-2041 itemm iż-żwieġ tat-tfal taħt l-età ta' 18-il sena;

H.  billi, fl-2015, il-Bangladesh ġie kklassifikat fil-119-il post minn 159 pajjiż mistħarrġa għall-Indiċi tal-Inugwaljanza bejn is-Sessi fi ħdan il-Programm ta' Żvilupp tan-NU;

I.  billi, fis-27 ta' Frar 2017, il-Gvern għadda l-Att dwar it-Trażżin taż-Żwieġ tat-Tfal, li – filwaqt li l-età minima għaż-żwieġ iżommha ta' 18-il sena għan-nisa u ta' 21 sena għall-irġiel – jintroduċi eċċezzjonijiet għal "każijiet speċjali" jew "fl-aħjar interessi" tal-adoloxxenti bil-permess tal-qrati, filwaqt li jonqos milli jiddefinixxi tali kriterji jew jistabbilixxi età minima għal dawn iż-żwiġijiet; billi l-kunsens tat-tfal mhuwiex rekwiżit; billi l-liġi daħlet fis-seħħ wara l-approvazzjoni mill-President fil-11 ta' Marzu 2017;

J.  billi din il-liġi tista' twassal għal eskalazzjoni tal-abbużi mid-dota, fastidju sesswali, stupri u attakki bl-użu tal-aċidu u l-leġittimizzazzjoni tal-istupru statutorju; billi tista' wkoll tħalli lill-ġenituri jġiegħlu lil uliedhom bniet jiżżewġu lil min ikun stuprahom;

K.  billi l-linji gwida tal-UE għall-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal jaffermaw mill-ġdid l-impenn tal-UE favur protezzjoni u promozzjoni komprensiva tad-drittijiet tat-tfal fil-politika esterna tagħha tad-drittijiet tal-bniedem;

1.  Jafferma mill-ġdid il-kundanna tiegħu għal kull każ ta' żwieġ furzat, ta' żwieġ tat-tfal u ta' vjolenza sesswali kontra n-nisa u l-bniet madwar id-dinja;

2.  Jinnota l-progress l-Bangladesh kien għamel fl-isforzi tiegħu biex inaqqas il-livelli ta' żwieġ tat-tfal;

3.  Jilqa' l-fatt li, fl-aħħar ftit snin, il-Bangladesh adotta diversi miżuri leġiżlattivi u istituzzjonali bil-għan li jipproteġi lit-tfal; huwa mħasseb, madankollu, dwar l-implimentazzjoni insuffiċjenti jew ineżistenti ta' dawn il-miżuri;

4.  Huwa ddispjaċut ħafna għall-adozzjoni tal-Att dwar it-Trażżin taż-Żwieġ tat-Tfal tal-2017 u għal-lakuni li jinsabu f'dik il-leġiżlazzjoni, li tipprovdi awtorizzazzjoni legali għaż-żwieġ tat-tfal; Jiddispjaċih, barra minn hekk, għan-nuqqas ta' kriterji legali fl-Att, li jqajjem ir-riskju ta' abbuż wiesa';

5.  Jistieden lill-Gvern tal-Bangladesh jemenda l-Att sabiex isewwi l-lakuni u jipprojbixxi kull żwieġ li jinvolvi t-tfal;

6.  Jinsisti li, sa meta titneħħa kull lakuna mill-Att, il-Gvern tal-Bangladesh jeħtieġlu jadotta kriterji ċari li fuqhom il-qrati, flimkien ma' professjonisti tas-saħħa u tal-kura soċjali, u b'intervista mat-tifla jew tfajla kkonċernata mingħajr il-preżenza ta' membri tal-familja, iridu jibbażaw kwalunkwe deċiżjoni li tawtorizza żwieġ taħt l-età;

7.  Jinnota bi tħassib li l-Att li ġie adottat reċentement huwa pass lura għall-Bangladesh fl-isforzi tiegħu biex jelimina ż-żwieġ tat-tfal; ifakkar li dan l-illaxkar tal-liġi jimminia l-miri tal-istess Gvern tal-Bangladesh għat-tnaqqis taż-żwiġijiet tat-tfal;

8.  Jagħraf l-impatt li ż-żwieġ tat-tfal jista' jkollu, inklużi r-restrizzjoni tal-aċċess għall-edukazzjoni, l-iżolament, il-faqar, id-dipendenza ekonomika u s-servitù, b'mod partikolari għall-bniet u t-tfajliet fiż-żoni rurali, u jinnota bi tħassib it-tkattir tar-riskji ta' stupru, ta' vjolenza fiżika u ta' tqala furzata fiż-żwiġijiet tat-tfal;

9.  Jinnota bi tħassib li ż-żwieġ tat-tfal ħafna drabi jkun marbut ma' tqala taħt l-età u mhux mixtieqa; ifakkar, f'dan ir-rigward, f'kemm huwa importanti li n-nisa u l-bniet jingħataw aċċess għal informazzjoni dwar is-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet rispettivi, għal assistenza u għal trattament mediku sikur, inkluż l-abort sikur u legali;;

10.  Jistieden lill-Gvern tal-Bangladesh jissokta jiżviluppa l-Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali għall-Eliminazzjoni taż-Żwieġ tat-Tfal 2015–2021, u jistiednu jispjega kif biħsiebu jilħaq l-objettivi tagħhom u jelimina kull żwieġ tat-tfal;

11.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-Bangladesh jikkomettu ruħhom b'mod effikaċi biex iwettqu l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli li ġew adottati dan l-aħħar fil-livell internazzjonali, speċjalment biex inaqqsu l-inugwaljanzi u jiżguraw l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tan-nisa;

12.  Iqis li ż-żwieġ tat-tfal jista' jiġi indirizzat b'mod effikaċi permezz tal-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dinjità tal-bniedem u permezz ta' politiki soċjali pubbliċi; jistieden lill-awtoritajiet tal-Bangladesh, għalhekk, biex b'mod sistematiku jinvolvu lill-komunitajiet u lis-soċjetà ċivili, inklużi NGOs u organizzazzjonijiet tat-tfal, bil-għan li jindirizzaw il-kawżi prinċipali taż-żwieġ tat-tfal fil-Bangladesh, u jqajmu l-kuxjenza fl-iskejjel;

13.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-Bangladesh, f'dan ir-rigward, biex jiemendaw l-Att dwar ir-Regolamentazzjoni tad-Donazzjonijiet minn Barra (Attivitajiet Volontarji) tal-2014, sabiex jiżguraw li l-ħidma tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili ma tkunx soġġetta għal kontroll arbitrarju min-naħa tal-gvern, u li d-deċiżjonijiet kollha meħuda skont dak l-Att ikunu soġġetti għal proċess ta' rieżami indipendenti;

14.  Iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Bangladesh jikkundannaw l-atti orribbli li għadhom jitwettqu kontra l-libertà ta' espressjoni, u jħeġġiġhom jieħdu azzjoni biex itemmu minnufih kull att ta' vjolenza, fastidju, intimidazzjoni u ċensura kontra ġurnalisti, bloggers u s-soċjetà ċivili; ikompli jħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Bangladesh iwettqu investigazzjonijiet indipendenti dwar każi ta' qtil extraġudizzjarju, ta' għajbien furzat u ta' użu eċċessiv tal-forza, u jħeġġiġhom iressqu lill-persuni responsabbli quddiem il-ġustizzja skont standards internazzjonali;

15.  Jitlob li l-Kummissjoni u d-Delegazzjoni tal-UE fil-Bangladesh iqajmu dawn il-kwistjonijiet mal-awtoritajiet tal-Bangladesh, u li s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna jqajjem il-kwistjoni tal-Att fil-laqgħa li jmiss tal-Kummissjoni Konġunta UE-Bangaldesh;

16.  Jitlob li l-UE tuża l-istrumenti kollha disponibbli biex tgħin lill-Gvern tal-Bangladesh jirrispetta l-obbligi internazzjonali tiegħu fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem;

17.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, lill-Kummissjoni Ewropea, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, u lill-Gvern u lill-Parlament tal-Bangladesh.

(1) ĠU C 234, 28.6.2016, p. 10.
(2) Testi adottati, P8_TA(2017)0089.


Is-swieq tar-roaming bl-ingrossa ***I
PDF 335kWORD 48k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' April 2017 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 531/2012 fir-rigward tar-regoli għas-swieq tar-roaming bl-ingrossa (COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))
P8_TA(2017)0128A8-0372/2016

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0399),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0219/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-19 ta' Ottubru 2016(1),

–  wara li kkonsulta lill-Kumitat tar-Reġjuni,

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-8 ta' Frar 2017, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A8-0372/2016),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-6 ta’ April 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 531/2012 fir-rigward tar-regoli għas-swieq tar-roaming bl-ingrossa

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2017/920.)

(1) ĠU C 34, 2.2.2017, p. 162.


Pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom huma soġġetti għal rekwiżit ta' viża jew huma eżentati minnu: l-Ukrajna ***I
PDF 338kWORD 47k
Riżoluzzjoni
Test
Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' April 2017 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsilll (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandu jkollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk iċ-ċittadini li huma eżentati minn dik il-ħtieġa (Ukrajna) (COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD))
P8_TA(2017)0129A8-0274/2016

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2016)0236),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 77(2)(a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0150/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 69f(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu u l-impenn meħud mir-rappreżentant tal-Kunsill, permezz tal-ittra tat-2 ta' Marzu 2017, li japprova l-pożizzjoni tal-Parlament, skont l-Artikolu 294(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin kif ukoll tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0274/2016),

1.  Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fis-6 ta' April 2017 bil-ħsieb li tadotta r-Regolament (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 539/2001 li jelenka l-pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom għandhom ikollhom viża fil-pussess tagħhom meta jaqsmu l-fruntieri esterni u dawk li ċ-ċittadini tagħhom huma eżenti minn dik il-ħtieġa (L-Ukrajna)

(Peress li ntlaħaq ftehim bejn il-Parlament u l-Kunsill, il-pożizzjoni tal-Parlament taqbel mal-att leġiżlattiv finali, Regolament (UE) 2017/850.)


Korp Ewropew ta' Solidarjetà
PDF 433kWORD 55k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' April 2017 dwar il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà (2017/2629(RSP))
P8_TA(2017)0130B8-0238/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta' Diċembru 2016 intitolata "Korp Ewropew ta' Solidarjetà" (COM(2016)0942),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Ottubru 2016 dwar is-Servizz Volontarju Ewropew u l-promozzjoni tal-volontarjat fl-Ewropa(1),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2016 dwar ir-rwol tad-djalogu interkulturali, id-diversità kulturali u l-edukazzjoni fil-promozzjoni tal-valuri fundamentali tal-UE(2),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-22 ta' April 2008, dwar ir-rwol tal-volontarjat fil-kontribuzzjoni għal koeżjoni ekonomika u soċjali(3),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta' Lulju 2014 dwar l-Impjieg taż-Żgħażagħ(4),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' Jannar 2013 dwar il-Garanzija għaż-Żgħażagħ(5),

–  wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2012 dwar il-validazzjoni tat-tagħlim mhux formali u informali(6),

–  wara li kkunsidra l-Aġenda Politika għall-Volontarjat fl-Ewropa u l-abbozz tal-Karta Ewropea dwar id-Drittijiet u r-Responsabilitajiet tal-Voluntiera(7),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1304/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 dwar il-Fond Soċjali Ewropew u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1081/2006(8),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 1288/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi "l-Erasmus+": il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport u li jħassar id-Deċiżjonijiet Nru 1719/2006/KE, Nru 1720/2006/KE u Nru 1298/2008/KE(9),

–  wara li kkunsidra l-mistoqsija lill-Kummissjoni dwar il-Volontarjat u s-Servizz Volontarju Ewropew (O-000107/2016 – B8-1803/2016),

–  wara li kkunsidra l-mistoqsijiet lill-Kummissjoni dwar il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà (O-000020/2017 – B8-0210/2017 u O-000022/2017 - B8-0211/2017),

–  wara li kkunsidra l-mozzjoni għal riżoluzzjoni tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 128(5) u 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-pedamenti tal-Unjoni Ewropea huma bbażati fuq ideat, valuri u prinċipji fundamentali, li huma maqbula u sottoskritti mill-Istati Membri;

B.  billi l-prinċipju ta' solidarjetà tal-Unjoni Ewropea huwa wieħed mill-prinċipji fundamentali tagħha u huwa bbażat fuq il-qsim kemm tal-vantaġġi kif ukoll tal-piżijiet;

C.  billi l-prinċipju ta' solidarjetà kien xprun għall-iżvilupp tas-Servizz Volontarju Ewropew (SVE) li, matul l-20 sena ta' storja tiegħu, irrenda riżultati straordinarji li ma għandhomx jinġiebu fix-xejn;

D.  billi l-istituzzjonijiet u l-Istati Membri tal-UE jeħtiġilhom jieħdu pożizzjoni qawwija biex jappoġġjaw b'mod attiv il-parteċipazzjoni ċivika taċ-ċittadini u jirrikonoxxu li l-volontarjat jikkontribwixxi biex jissaħħu s-sens ta' solidarjetà, responsabilità soċjali, u l-valuri u l-esperjenzi kondiviżi ta' ċittadinanza komuni;

E.  billi l-ħolqien tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jrid ikun ibbażat fuq valuri komuni tal-UE, kif definiti fit-Trattati u fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea; billi l-għan tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà għandu jkun li jibni sens ta' komunità, solidarjetà u responsabilità soċjali fl-Ewropa, filwaqt li jipprovdi esperjenza ta' volontarjat, xogħol, traineeship jew apprendistat sinifikanti u kostruttiva;

F.  billi volontarjat ta' kwalità jista' joħloq rotot lejn l-impjiegi u jiftaħ opportunitajiet għall-inklużjoni soċjali;

G.  billi l-maġġoranza tal-inizjattivi tal-volontarjat isiru barra mill-programmi tal-UE u jeħtieġu li jkunu mirfuda minn ambjent ġuridiku u finanzjarju favorevoli;

H.  billi s-Servizz Volontarju Ewropew huwa l-qafas ta' referenza eżistenti għall-attivitajiet ta' volontarjat fl-UE, li tul l-20 sena tal-istorja tiegħu ta prova ta' effikaċja, għarfien u kisbiet fit-tagħlim; billi kwalunkwe programm ġdid ta' volontarjat madwar l-UE għandu jikkomplementa kif ukoll jibni fuq l-esperjenza tas-Servizz Volontarju Ewropew u programmi oħrajn ta' volontarjat tal-UE li kienu ta' suċċess, bħall-Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE;

I.  billi l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jista' jkun opportunità għaż-żgħażagħ, li huma l-grupp primarju li fuqhom jimmira (speċjalment dawk minn komunitajiet marġinalizzati u minn sfondi soċjoekonomiċi foqra) biex jagħtu kontribut prezzjuż lis-soċjetà u sabiex iqawwi l-viżibilità tal-impenn tal-UE u jerġa' jqajjem id-dibattitu usa' dwar il-volontarjat fl-Ewropa u l-benefiċċji tiegħu għas-soċjetà;

J.  billi s-soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ jiżvolġu rwol importanti billi joffru esperjenzi ta' volontarjat lokali, nazzjonali u transfruntier ta' kwalità; billi, f'dan ir-rigward, huwa meħtieġ appoġġ kontinwu, akkumpanjat minn ambjent ġuridiku u finanzjarju favorevoli;

K.  billi aktar minn 20 000 persuna diġà rreġistraw għall-Korp Ewropew ta' Solidarjetà minn mindu tnediet il-pjattaforma online tal-Kummissjoni f'Diċembru 2016;

L.  billi l-Kummissjoni hija mħeġġa toħloq qafas ġuridiku ċar u dettaljat għall-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, filwaqt li tqis ir-rakkomandazzjonijiet li ġejjin mill-Parlament Ewropew;

Is-solidarjetà Ewropea

1.  Jemmen li definizzjoni ċara ta' azzjoni ta' solidarjetà fil-livell tal-UE hija essenzjali; jitlob lill-Kummissjoni tiddefinixxi l-objettivi tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u tagħmilha possibbli li l-azzjonijiet tiegħu jkunu jistgħu jitkejlu u jkunu effiċjenti, filwaqt li tqis l-impatt pożittiv importanti ta' azzjonijiet ta' solidarjetà kemm fuq il-parteċipanti individwali kif ukoll fuq il-komunità; jissottolinja li d-definizzjonijiet li jitqiesu neċessarji biex jiffaċilitaw dan għandhom jiġu żviluppati f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri u mal-organizzazzjonijiet tal-partijiet interessati rilevanti li huma attivi fil-volontarjat, fis-servizz ċiviku u fl-azzjoni taż-żgħażagħ, f'konformità mal-valuri fundamentali tal-UE kif definiti fit-Trattati u fil-Karta;

2.  Jissottolinja l-ħtieġa li ċ-ċittadini kollha tal-UE jkunu garantiti aċċess ugwali għall-Korp Ewropew ta' Solidarjetà; iħeġġeġ promozzjoni aktar b'saħħitha tal-possibilitajiet disponibbli għal persuni bi bżonnijiet speċjali u persuni li ġejjin minn sfondi żvantaġġati biex jipparteċipaw f'din l-inizjattiva;

3.  Jemmen bis-sħiħ li, filwaqt li l-aspett tat-tagħlim, li jinkludi dak li jsir permezz ta' esperjenza edukattiva mhux formali u informali, u l-impatt fuq il-voluntier individwali, il-ħaddiem żgħażagħ, trainee jew apprendist, huma elementi importanti, l-għan ewlieni tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà għandu jkun li jħalli impatt pożittiv fuq il-benefiċjarji tal-proġetti u azzjonijiet, u l-komunità usà bħala espressjoni ċara ta' solidarjetà u ta' responsabilità soċjali;

4.  Jemmen, barra minn hekk, li l-kollokamenti disponibbli permezz tal-inizjattiva tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jgħinu biex jiżviluppaw il-ħiliet għall-ħajja tal-parteċipanti, ir-responsabilitajiet, is-sens ta' sjieda u ta' qsim tagħhom u jgħinu biex jingħelbu d-differenzi fil-lingwa, il-kultura, ir-reliġjon, it-twemmin jew iċ-ċirkostanzi ekonomiċi, kif ukoll l-ideat żbaljati u l-preġudizzji; jemmen li l-inizjattiva tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà tgħin ukoll biex tippromwovi esperjenza ta' ċittadinanza attiva u tgħin biex il-parteċipanti jakkwistaw analiżi kritika tar-realtà u tal-problemi tas-soċjetà li jiltaqgħu magħhom; jistieden lill-Kummissjoni tintegra l-ugwaljanza bejn is-sessi meta timplimenta l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà;

5.  Jenfasizza li l-protezzjoni ċivili u l-għajnuna umanitarja ma jistgħux ikunu dipendenti fuq iż-żgħażagħ permezz tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà; jistieden, f'dan ir-rigward, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiggarantixxu investimenti kontinwi fil-protezzjoni ċivili strutturata u fl-għajnuna umanitarja;

Il-finanzjament tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà

6.  Jinsab ferm imħasseb dwar l-intenzjoni tal-Kummissjoni li timplimenta l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà fil-fażi inizjali tiegħu billi tinkorporah fi programmi u inizjattivi eżistenti, u fi programmi edukattivi u kulturali partikolari bħall-Erasmus+, l-Ewropa għaċ-Ċittadini, il-Garanzija għaż-Żgħażagħ u l-Programm għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali mingħajr ma tipprovdi biżżejjed ċarezza dwar ir-riżorsi finanzjarji u umani eżatti li għandhom jitwarrbu għall-Korp Ewropew ta' Solidarjetà; ifakkar li, bħala koleġiżlatur dwar programmi tal-UE u awtorità baġitarja, il-Parlament ma jaqbilx li jiġu riallokati fondi minn programmi ta' prijorità, u spiss ma jkollux riżorsi suffiċjenti biex jiffinanzja azzjonijiet ewlenin u inizjattivi ġodda ta' politika;

7.  Jitlob li l-Kummissjoni, fil-proposta leġiżlattiva futura tagħha dwar il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, tinkludi deskrizzjoni ċara tal-arranġamenti baġitarji li se jippermettu l-funzjonament effettiv tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà; jissottolinja li l-finanzjament tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà ma jridx ikollu impatt negattiv fuq programmi eżistenti mmirati għaż-żgħażagħ u l-inizjattivi, bħall-programmi Ewropa għaċ-Ċittadini u Erasmus+, il-Programm għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali, u inizjattivi bħall-Garanzija għaż-Żgħażagħ,u ma jfixkilx il-funzjonament ta' għodod eżistenti li rnexxew bħas-Servizz Volontarju Ewropew;

8.  Jitlob li l-Kummissjoni tipprovdi mekkaniżmu effettiv ta' monitoraġġ u evalwazzjoni għall-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, sabiex tiżgura l-implimentazzjoni korretta tiegħu, il-kwalità tal-opportunitajiet tiegħu u s-sostenibilità tar-riżultati tiegħu;

Integrazzjoni tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà fi strateġija usa' dwar il-volontarjat

9.  Jissuġġerixxi li, sabiex il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà jkun ta' suċċess, il-Kummissjoni għandha tintegrah fi strateġija ta' politika usa' bl-għan li toħloq ambjent favorevoli għall-volontarjat fl-Ewropa, mingħajr ma tiddupplika inizjattivi eżistenti ta' suċċess, bħas-Servizz Volontarju Ewropew, iżda pjuttost isaħħaħhom;

10.  Jissottolinja li, fil-maġġoranza vasta tal-każijiet, il-volontarjat isir fil-livell lokali u jissodisfa l-ħtiġijiet lokali, u għaldaqstant il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà għall-ewwel għandu jiffoka fuq volontarjat ibbażat lokalment, aktar milli fuq opportunitajiet transfruntiera, li jirrikjedu mobilità internazzjonali u jistgħu jeskludu persuni minn sfondi żvantaġġati;

11.  Jenfasizza li l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà ma għandu jikkawża l-ebda piż amministrattiv addizzjonali għal individwi jew organizzazzjonijiet parteċipanti, u għandu jaħdem mill-qrib kemm jista' jkun ma' opportunitajiet tal-volontarjat eżistenti u stabbiliti sew li huma diġà pprovduti minn organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili;

12.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tfittex li tiżgura bilanċ bejn l-għadd għoli ta' reġistrazzjonijiet għall-Korp Ewropew ta' Solidarjetà fuq il-pjattaforma online u l-għadd ta' karigi ta' volontarjat disponibbli, sabiex ma tinħoloqx frustrazzjoni fost iż-żgħażagħ li japplikaw għall-Korp Ewropew ta' Solidarjetà;

13.  Jitlob li l-Kummissjoni tintegra l-volontarjat fil-programmi u fil-fondi Ewropej, bħall-Fondi Strutturali, il-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni il-programm LIFE, u l-programmi u l-fondi għall-azzjoni esterna tal-UE; jissottolinja, f'dan ir-rigward, l-importanza tal-introduzzjoni ta' punt fokali uniku għall-koordinazzjoni ta' politiki u programmi ta' volontarjat tal-UE;

14.  Jissuġġerixxi li l-istituzzjonijiet edukattivi għandhom jinkludu fil-kurrikulu tagħhom taħriġ fil-qafas tal-volontarjat b'enfasi fuq l-azzjoni ta' solidarjetà, sabiex jappoġġjaw l-implimentazzjoni tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà;

Distinzjoni ċara bejn il-volontarjat u x-xogħol b'impjieg u l-opportunitajiet ta' kwalità għaż-żgħażagħ li jinsabu fit-taqsima okkupazzjonali

15.  Jitlob li l-Kummissjoni, meta timplimenta l-Korp Ewropew ta' Solidarjetà, tagħmel distinzjoni ċara bejn l-attivitajiet ta' volontarjat u l-kollokamenti tax-xogħol sabiex jinżammu d-differenzi fundamentali bejn il-volontarjat u x-xogħol meta l-enfasi primarja tkun jew fuq il-bżonnijiet tal-benefiċjarji jew fuq il-bżonnijiet ta' taħriġ u ta' żvilupp tal-parteċipanti, u sabiex tevita kwalunkwe sostituzzjoni ta' impjiegi potenzjali ta' kwalità bi ħlas; jenfasizza, għal dan il-għan, li l-opportunitajiet ta' volontarjat ma għandhomx ikunu eliġibbli għal finanzjament li huwa speċifikament imfassal biex jiġġieled kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ, bħall-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ;

16.  Jissottolinja li l-qasam tal-volontarjat għandu jkun mirfud minn fehim ċar tal-prinċipji ta' volontarjat ta' kwalità, bħal dawk deskritti fil-Karta Ewropea dwar id-Drittijiet u r-Responsabilitajiet tal-Voluntiera; jenfasizza, barra minn hekk, li kwalunkwe volontarjat għandu dejjem ikun ta' appoġġ għal azzjonijiet ta' solidarjetà bla skop ta' qligħ sabiex jissodisfa ħtiġijiet identifikati tal-komunità;

17.  Jenfasizza li l-qasam okkupazzjonali għandu jiffoka fuq li jipprovdi impjiegi, traineeships u apprendistati ta' kwalità f'inizjattivi soċjali u dawk mingħajr skop ta' qligħ fis-settur tas-solidarjetà;

18.  Jissottolinja l-importanza li organizzazzjonijiet u korpi ospitanti miż-żewġ oqsma jingħataw appoġġ amministrattiv u finanzjarju xieraq, u li jiġi żgurat li jkollhom l-għarfien u l-ħiliet neċessarji sabiex ikunu kapaċi jospitaw lill-parteċipanti tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà;

19.  Jitlob li l-organizzazzjonijiet ospitanti jissottoskrivu għal karta ta' kwalità li tinkludi objettivi, prinċipji u standards maqbula, bħal dawk deskritti fil-Karta Ewropea ta' Kwalità dwar l-Internships u l-Apprendistati(10); iħeġġeġ lill-organizzazzjonijiet ospitanti sabiex jiddeskrivu minn qabel il-ħiliet u l-kompetenzi li għandhom jinkisbu matul l-esperjenza; jappella għall-komparabilità, ir-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-ħiliet u l-kompetenzi miksuba matul l-esperjenza, kif mitlub mir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2012 dwar il-validazzjoni ta' tagħlim mhux formali u informali b'tali mod li jikkontribwixxu għall-inklużjoni sostenibbli taż-żgħażagħ fis-suq tax-xogħol; jenfasizza li standards ċari se jgħinu jimmonitorjaw l-implimentazzjoni tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà;

20.  Jissottolinja l-ħtieġa li voluntiera żgħażagħ jingħataw kumpens finanzjarju adegwat, u lill-ħaddiema żgħażagħ jingħataw ħlas adegwat kif ukoll assigurazzjoni tas-saħħa, taħriġ u mentorship; jenfasizza li għandu jsir monitoraġġ tal-ammont ta' xogħol u tal-ambjent tax-xogħol tagħhom fid-dawl tal-kompiti speċifiċi li jridu jwettqu għall-kollokament ta' volontarjat jew tax-xogħol tagħhom fil-Korp Ewropew ta' Solidarjetà;

21.  Itenni t-talba tiegħu lill-Istati Membri sabiex jindirizzaw il-prekarjetà u n-nuqqas ta' impjieg billi jorbtu flimkien politiki għall-impjieg taż-żgħażagħ u kuntratti ta’ xogħol ta' kwalità u sostenibbli;

22.  Jappella lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw aċċess sħiħ għall-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà għaż-żgħażagħ li jkunu ġejjin minn realtajiet żvantaġġjati jew li għandhom bżonnijiet speċifiċi; jenfasizza għalhekk li għandu jiġi allokat baġit speċifiku li jkopri l-ispejjeż ta' assistenza personali jew ta' appoġġ ulterjuri għaż-żgħażagħ ikkonċernati; iqis li l-SVE għandu jitqies bħala prattika tajba f'dan ir-rigward;

Koordinazzjoni bejn is-servizzi u konsultazzjoni mal-partijiet interessati

23.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkoordina b'mod xieraq l-inizjattiva tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u tintegraha fis-servizzi kollha tagħha u mal-istituzzjonijiet Ewropej u nazzjonali l-oħra kollha, sabiex tiżgura implimentazzjoni koerenti u konsistenti; jissuġġerixxi li d-Direttorat Ġenerali tal-Kummissjoni għall-Edukazzjoni, iż-Żgħażagħ, l-Isport u l-Kultura jkun responsabbli għall-koordinazzjoni u l-integrazzjoni tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà;

24.  Ifakkar lill-Kummissjoni, qabel ma tabbozza l-proposta leġiżlattiva, dwar il-bżonn li tiżgura l-kundizzjonijiet ġusti għal konsultazzjoni xierqa mal-partijiet interessati ewlenin, bħall-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, is-sħab soċjali Ewropej, l-organizzazzjonijiet ibbażati fuq il-voluntiera, it-trejdjunjins u l-Istati Membri; jissottolinja li dawn il-partijiet interessati għandhom jiġu involuti regolarment fl-implimentazzjoni u, fejn xieraq, fil-monitoraġġ tal-inizjattiva, sabiex tkun żgurata l-implimentazzjoni korretta, il-kwalità tal-kollokazzjonijiet tagħha u s-sostenibbiltà tar-riżultati tagħha;

o
o   o

25.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri.

(1) Testi adottati, P8_TA(2016)0425.
(2) Testi adottati, P8_TA(2016)0005.
(3) ĠU C 259 E, 29.10.2009, p. 9.
(4) ĠU C 224, 21.6.2016, p. 19.
(5) ĠU C 440, 30.12.2015, p. 67.
(6) ĠU C 398, 22.12.2012, p. 1.
(7) http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf
(8) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 470.
(9) ĠU L 347, 20.12.2013, p. 50.
(10) http://www.youthforum.org/assets/2014/04/internship_charter_EN.pdf


L-adegwatezza tal-protezzjoni mogħtija mit-Tarka tal-Privatezza UE-US
PDF 301kWORD 55k
Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-6 ta' April 2017 dwar l-adegwatezza tal-protezzjoni mogħtija mit-Tarka tal-Privatezza UE-US (2016/3018(RSP))
P8_TA(2017)0131B8-0235/2017

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE), it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u l-Artikoli 6, 7, 8, 11, 16, 47 u 52 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-data(1) ("id-Direttiva dwar il-Protezzjoni tad-Data"),

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI tas-27 ta' Novembru 2008 dwar il-protezzjoni ta' data personali pproċessata fil-qafas tal-kooperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja f'materji kriminali(2),

–  wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data)(3), kif ukoll id-Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pieni kriminali, u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li tħassar id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI(4),

–  wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta' Ottubru 2015 fil-Kawża C-362/14 Maximillian Schrems vs Data Protection Commissioner,(5)

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tas-6 ta' Novembru 2015 dwar it-trasferiment ta' dejta personali mill-UE lejn l-Istati Uniti tal-Amerka skont id-Direttiva 95/46/KE wara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil-Kawża C-362/14 (Schrems) (COM(2015)0566),

–  wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-10 ta' Jannar 2017 dwar l-Iskambju u l-Protezzjoni tad-Dejta Personali f'Dinja Globalizzata (COM(2017)0007),

–  wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-21 ta' Diċembru 2016 fil-Kawżi C-203/15 Tele2 Sverige AB v Post- och telestyrelsen u C-698/15 Secretary of State for the Home Department vs Tom Watson and Others,(6)

–  wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1250 tat-12 ta' Lulju 2016 skont id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-adegwatezza tal-protezzjoni pprovduta mill-Ħarsien tal-Privatezza UE-U.S.(7),

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni 4/2016 tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD) dwar l-abbozz ta' deċiżjoni dwar l-adegwatezza tat-Tarka tal-Privatezza UE-US(8),

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29 tat-13 ta' April 2016 dwar l-abbozz ta' deċiżjoni dwar l-adegwatezza tat-Tarka tal-Privatezza UE-US(9) u l-Artikolu 29 tad-Dikjarazzjoni tal-Grupp ta’ Ħidma tas-26 ta' Lulju 2016(10),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Mejju 2016 dwar il-flussi ta' data transatlantiċi(11),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (QtĠ-UE) fis-sentenza tagħha tas-6 ta' Ottubru 2015 fil-Kawża C-362/14 Maximillian Schrems vs Data Protection Commissioner invalidat id-deċiżjoni dwar is-sfera ta' sikurezza (Safe Harbour) u ċċarat li livell adegwat ta' protezzjoni f'pajjiż terz irid jinftiehem li jkun "sostanzjalment ekwivalenti" għal dak iggarantit fi ħdan l-Unjoni Ewropea abbażi tad-Direttiva 95/46/KE, moqrija fid-dawl tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (minn hawn 'il quddiem "il-Karta tal-UE"), u dan joħloq il-bżonn li jiġu konklużi negozjati dwar arranġament ġdid sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali dwar kif id-data personali għandha tiġi ttrasferita mill-UE lejn l-Istati Uniti;

B.  billi, meta tanalizza l-livell ta' protezzjoni mogħtija minn pajjiż terz, il-Kummissjoni hija obbligata tivvaluta l-kontenut tar-regoli applikabbli f'dak il-pajjiż li jirriżultaw mil-liġi domestika jew mill-impenji internazzjonali tiegħu, kif ukoll il-prattika mfassla sabiex tiżgura konformità ma' dawk ir-regoli, peress li, skont l-Artikolu 25(2) tad-Direttiva 95/46/KE, jeħtiġilha tqis iċ-ċirkostanzi kollha ta' trasferiment ta' data personali lejn pajjiż terz; billi din il-valutazzjoni trid tirreferi mhux biss għal-leġiżlazzjoni u għall-prattiki relatati mal-protezzjoni tad-data personali għal skopijiet kummerċjali u privati, iżda trid tkopri wkoll l-aspetti kollha tal-qafas applikabbli għal dak il-pajjiż jew settur, b'mod partikolari, iżda mhux limitat, għall-infurzar tal-liġijiet, is-sigurtà nazzjonali u r-rispett tad-drittijiet fundamentali;

C.  billi t-trasferimenti ta' data ta' natura personali bejn organizzazzjonijiet kummerċjali tal-UE u tal-Istati Uniti huma element importanti tar-relazzjonijiet transatlantiċi; billi dawn it-trasferimenti għandhom isiru fir-rispett sħiħ tad-dritt għall-protezzjoni tad-data personali u d-dritt għall-privatezza; billi wieħed mill-objettivi fundamentali tal-UE huwa l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali, kif minqux fil-Karta tal-UE;

D.  billi, fl-Opinjoni 4/2016 tiegħu, il-KEPD qajjem ħafna tħassib dwar l-abbozz tat-Tarka tal-Privatezza; billi fl-istess opinjoni, il-KEPD jilqa' l-isforzi li saru mill-partijiet kollha biex tinstab soluzzjoni għat-trasferimenti tad-data personali mill-UE lejn l-Istati Uniti għal skopijiet kummerċjali skont sistema ta' awtoċertifikazzjoni;

E.  billi fl-Opinjoni 01/2016 tiegħu dwar l-abbozz ta' deċiżjoni dwar l-adegwatezza tat-Tarka tal-Privatezza UE-US, il-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29 laqa' b'sodisfazzjon it-titjib sinifikanti li ġabet magħha t-Tarka tal-Privatezza meta mqabbla mad-Deċiżjoni dwar l-Isfera ta' Sikurezza, filwaqt li qajjem ukoll tħassib serju dwar l-aspetti kummerċjali kif ukoll dwar l-aċċess min-naħa tal-awtoritajiet pubbliċi għad-data trasferita taħt it-Tarka tal-Privatezza;

F.  billi, fit-12 ta' Lulju 2016, wara diskussjonijiet ulterjuri tal-amministrazzjoni tal-Istati Uniti, il-Kummissjoni adottat id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2016/1250 tagħha, li tiddikjara l-livell adegwat ta' protezzjoni tad-data personali ttrasferita mill-Unjoni lejn organizzazzjonijiet fl-Istati Uniti taħt it-Tarka tal-Privatezza UE-US;

G.  billi l-qafas tat-Tarka tal-Privatezza UE-US huwa akkumpanjat minn diversi ittri u dikjarazzjonijiet mill-amministrazzjoni tal-Istati Uniti li jispjegaw, fost l-oħrajn, il-prinċipji tal-protezzjoni tad-data, il-funzjonament tas-sorveljanza, l-infurzar u r-rimedju u l-protezzjonijiet u s-salvagwardji li taħthom l-aġenziji tas-sigurtà jistgħu jaċċessaw u jipproċessaw id-data personali;

H.  billi, fid-dikjarazzjoni tiegħu tas-26 ta' Lulju 2016, il-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29 laqa' b'sodisfazzjon it-titjib li ġab miegħu il-mekkaniżmu tat-Tarka tal-Privatezza UE-US meta mqabbla mal-Isfera ta' Sikurezza, u faħħar lill-Kummissjoni u l-awtoritajiet tal-Istati Uniti talli kkunsidraw it-tħassib tiegħu; billi l-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29 jindika, madankollu, li għad baqa' għadd ta' elementi ta' tħassib, rigward l-aspetti kummerċjali u rigward l-aċċess mill-awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Uniti għal data trasferita mill-UE, bħan-nuqqas ta' regoli speċifiċi dwar deċiżjonijiet awtomatizzati u n-nuqqas ta' dritt ġenerali ta' oġġezzjoni, il-ħtieġa ta' garanziji aktar stretti dwar l-indipendenza u s-setgħat tal-mekkaniżmu tal-Ombudsman, jew in-nuqqas ta' garanziji konkreti li ma jsirx ġbir tal-massa u indiskriminat ta' data personali (ġbir tal-massa);

1.  Jilqa' b'sodisfazzjon l-isforzi li saru mill-Kummissjoni kif ukoll mill-amministrazzjoni tal-Istati Uniti sabiex jiġi indirizzat it-tħassib imqajjem mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri, il-Parlament Ewropew, l-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data (DPAs) u l-partijiet interessati, sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tadotta d-deċiżjoni ta' implimentazzjoni li tiddikjara l-adegwatezza tat-Tarka tal-Privatezza UE-US;

2.  Jirrikonoxxi li t-Tarka tal-Privatezza UE-US tinkludi fiha titjib sinifikanti fir-rigward taċ-ċarezza tal-istandards b'paragun mal-Isfera ta' Sikurezza UE-US ta' qabel u li l-organizzazzjonijiet tal-Istati Uniti li jiċċertifikaw infushom li jaderixxu mat-Tarka tal-Privatezza UE-US se jkollhom jikkonformaw ma' standards aktar ċari ta' protezzjoni tad-data mill-istandards ta' protezzjoni tad-data fl-ambitu tal-Isfera ta' Sikurezza;

3.  Jieħu nota tal-fatt li sat-23 ta' Marzu 2017, 1 893 organizzazzjoni mill-Istati Uniti ssieħbu fit-Tarka tal-Privatezza UE-US; jiddispjaċih li t-Tarka tal-Privatezza hija bbażata fuq awtoċertifikazzjoni volontarja u għalhekk tapplika biss għall-organizzazzjonijiet tal-Istati Uniti li b'mod volontarju daħlu fiha, li jfisser li ħafna kumpaniji mhumiex koperti mill-iskema;

4.  Jirrikonoxxi li t-Tarka tal-Privatezza UE-US tiffaċilita t-trasferimenti tad-data mingħand SMEs u negozji fl-Unjoni lejn l-Istati Uniti;

5.  Jinnota li, f'konformità mas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-kawża Schrems, is-setgħat tal-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data Ewropej jibqgħu mhux milquta mid-deċiżjoni dwar l-adegwatezza, u għalhekk huma jistgħu jeżerċitawhom, fosthom sospensjoni jew projbizzjoni ta' trasferimenti ta' data lil organizzazzjoni reġistrata mat-Tarka tal-Privatezza UE-US; jilqa' f'dan ir-rigward ir-rwol prominenti mogħti lid-DPAs tal-Istati Membri mill-Qafas tat-Tarka tal-Privatezza biex jistudjaw u jinvestigaw ilmenti marbuta mal-protezzjoni tad-drittijiet għall-privatezza u l-ħajja tal-familja skont il-Karta tal-UE u jissospendu t-trasferimenti tad-data, kif ukoll l-obbligu impost fuq id-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti li jirriżolvi dawn l-ilmenti;

6.  Jinnota li skont il-Qafas tat-Tarka tal-Privatezza, is-suġġetti tad-data tal-UE għandhom diversi modi disponibbli għalihom biex ifittxu rimedji legali fl-Istati Uniti: l-ewwel nett, l-ilmenti jistgħu jsiru jew direttament lill-kumpanija jew inkella permezz tad-Dipartiment tal-Kummerċ wara li tkun intbagħtet talba minn DPA, jew lil korp indipendenti għas-soluzzjoni tat-tilwim. It-tieni nett, fir-rigward ta' interferenzi mad-drittijiet fundamentali għall-fini ta' sigurtà nazzjonali, tista' titressaq kawża ċivili quddiem il-qorti tal-Istati Uniti u ilmenti simili jistgħu jiġu indirizzati wkoll permezz tal-Ombudsman indipendenti li għadu kif inħoloq. Finalment, l-ilmenti dwar interferenzi mad-drittijiet fundamentali għall-finijiet tal-infurzar tal-liġijiet u l-interess pubbliku jistgħu jiġu ttrattati permezz ta' mozzjonijiet li jikkontestaw it-taħrikiet; jinkoraġġixxi li tingħata aktar gwida min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea u d-DPAs biex dawn ir-rimedji legali kollha jsiru aċċessibbli u disponibbli aktar faċilment;

7.  Jirrikonoxxi l-impenn ċar tad-Dipartiment tal-Kummerċ tal-Istati Uniti li jissorvelja mill-qrib il-konformità min-naħa tal-organizzazzjonijiet tal-Istati Uniti mal-prinċipji tat-Tarka tal-Privatezza UE-US u l-intenzjoni tagħhom li jieħdu azzjonijiet ta' infurzar kontra entitajiet li ma jikkonformawx;

8.  Itenni t-talba tiegħu lill-Kummissjoni biex tfittex kjarifika dwar l-istatus ġuridiku tal-"assigurazzjonijiet bil-miktub" ipprovduti mill-Istati Uniti u biex tiżgura li kull impenn jew arranġament previst skont it-Tarka tal-Privatezza jinżamm wara t-teħid ta' mandat minn amministrazzjoni ġdida fl-Istati Uniti;

9.  Iqis li minkejja l-impenji u l-assigurazzjonijiet ipprovduti mill-gvern tal-Istati Uniti permezz tal-ittri mehmuża mal-arranġament tat-Tarka tal-Privatezza, jippersistu mistoqsijiet importanti rigward ċerti aspetti kummerċjali, is-sigurtà nazzjonali u l-infurzar tal-liġijiet;

10.  Jinnota b'mod speċifiku d-differenza sinifikanti bejn il-protezzjoni pprovduta mill-Artikolu 7 tad-Direttiva 95/46/KE u l-prinċipju ta' "notifika u għażla" tal-arranġament tat-Tarka tal-Privatezza, kif ukoll id-differenzi konsiderevoli bejn l-Artikolu 6 tad-Direttiva 95/46/KE u l-prinċipju tal-integrità tad-data u l-limitazzjoni tal-fini tal-arranġament tat-Tarka tal-Privatezza; jirrimarka li minflok il-ħtieġa għal bażi ġuridika (bħal kunsens jew kuntratt) li tapplika għall-operazzjonijiet legali kollha, id-drittijiet tas-suġġetti tad-data skont il-Prinċipji tat-Tarka tal-Privatezza japplikaw biss għal żewġ operazzjonijiet ta' pproċessar ristretti (divulgazzjoni u bidla tal-iskop) u jipprevedu biss dritt ta' oġġezzjoni ("nonparteċipazzjoni");

11.  Huwa tal-fehma li dan it-tħassib kollu jista' jwassal biex fil-futur id-deċiżjoni dwar l-adegwatezza tal-protezzjoni terġa' tiġi kkontestata fil-qrati; jenfasizza l-konsegwenzi dannużi kemm fir-rigward tar-rispett għad-drittijiet fundamentali kif ukoll iċ-ċertezza tad-dritt neċessarja għall-partijiet interessati;

12.  Jinnota, fost l-oħrajn, in-nuqqas ta' regoli speċifiċi dwar it-teħid awtomatizzat tad-deċiżjonijiet, dwar dritt ġenerali ta' oġġezzjoni, u n-nuqqas ta' prinċipji ċari dwar kif il-Prinċipji tat-Tarka tal-Privatezza japplikaw għall-proċessuri (aġenti);

13.  Jinnota li, filwaqt li l-individwi għandhom il-possibbiltà li joġġezzjonaw fil-konfront tal-kontrollur tal-UE għal kwalunkwe trasferiment tad-data personali tagħhom lejn l-Istati Uniti, u għall-ipproċessar ulterjuri ta' dik id-data fl-Istati Uniti fejn il-kumpanija tat-Tarka tal-Privatezza taġixxi bħala proċessur f'isem il-kontrollur UE, it-Tarka tal-Privatezza m'għandhiex regoli speċifiċi dwar dritt ġenerali ta' oġġezzjoni fil-konfront tal-kumpanija awtoċertifikata tal-Istati Uniti;

14.  Jinnota li frazzjoni biss mill-organizzazzjonijiet tal-Istati Uniti li ssieħbu fit-Tarka tal-Privatezza għażlu li jużaw awtorità tal-protezzjoni tad-data tal-UE għall-mekkaniżmu ta' soluzzjoni għat-tilwim; jinsab imħasseb dwar il-fatt li dan jikkostitwixxi żvantaġġ għaċ-ċittadini tal-UE meta jippruvaw jinfurzaw id-drittijiet tagħhom;

15.  Jinnota n-nuqqas ta' prinċipji espliċiti dwar kif il-Prinċipji tat-Tarka tal-Privatezza japplikaw għall-proċessuri (aġenti), filwaqt li jirrikonoxxi li l-prinċipji kollha japplikaw għall-ipproċessar tad-data personali minn kwalunkwe kumpanija awtoċertifikata tal-Istati Uniti "sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor" u li t-trasferiment għall-iskopijiet tal-ipproċessar jirrikjedi dejjem kuntratt mal-kontrollur tal-UE li se jiddetermina l-iskopijiet u l-mezzi tal-ipproċessar, inkluż jekk il-proċessur huwiex awtorizzat biex iwettaq trasferimenti ulterjuri (eż. għas-sottoproċessar);

16.  Jenfasizza li, rigward is-sigurtà nazzjonali u s-sorveljanza, minkejja l-kjarifiki mressqa mill-Uffiċċju tad-Direttur tal-Intelligence Nazzjonali (ODNI) fl-ittri mehmuża mal-qafas tat-Tarka tal-Privatezza, "sorveljanza fuq skala kbira", minkejja t-terminoloġija differenti użata mill-awtoritajiet tal-Istati Uniti, għadha possibbli; jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' definizzjoni uniformi tal-kunċett ta' sorveljanza fuq skala kbira u l-adozzjoni tat-terminoloġija Amerikana, u għalhekk jitlob li jkun hemm definizzjoni uniformi ta' sorveljanza fuq skala kbira marbuta mat-tifsira Ewropew tat-terminu, fejn l-evalwazzjoni tkun indipendenti mill-għażla; jenfasizza li kwalunkwe tip ta' sorveljanza tal-massa jikkostitwixxi ksur tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea;

17.  Ifakkar li l-Anness VI (ittra mingħand Robert S. Litt, (ODNI)) jikkjarifika li, skont id-Direttiva tal-Politika Presidenzjali 28 (minn hawn 'il quddiem "PPD-28"), il-ġbir fuq skala kbira ta' data u komunikazzjonijiet personali ta' persuni li mhumiex ċittadini tal-Istati Uniti għadu permess f'sitt każijiet; jirrimarka li tali ġbir fuq skala kbira irid biss ikun "imfassal apposta kemm jista' jkun" u "raġonevoli", rekwiżit li ma jissodisfax il-kriterji aktar rigorużi ta' neċessità u proporzjonalità kif stabbiliti fil-Karta tal-UE;

18.  Jinnota bi tħassib kbir li l-Bord għas-Sorveljanza tal-Privatezza u l-Libertajiet Ċivili (PCLOB) imsemmi fl-Anness VI (ittra mingħand Robert S. Litt, ODNI) bħala korp indipendenti stabbilit statutorjament, inkarigat mill-analiżi u r-rieżami ta' programmi u politiki għall-ġlieda kontra t-terroriżmu, inkluż l-użu ta' intelligence ta' sinjali, biex jiżgura li dawn jipproteġu b'mod adegwat il-privatezza u l-libertajiet ċivili, fis-7 ta' Jannar 2017 tilef il-kworum u se jkun fi status ta' sub-quorum sakemm il-Membri l-ġodda tal-Bord jiġu nnominati mill-President tal-Istati Uniti u kkonfermati mis-Senat; jenfasizza li fi status ta' sub-quorum il-PCLOB huwa aktar limitat fis-setgħat tiegħu u ma jistax iwettaq ċerti azzjonijiet li jeħtieġu l-approvazzjoni tal-Bord, pereżempju jniedi proġetti ta' sorveljanza jew jagħmel rakkomandazzjonijiet f'dak li għandu x'jaqsam mas-sorveljanza, u dan idgħajjef serjament il-garanziji u l-assigurazzjonijiet ta' konformità u sorveljanza magħmula mill-awtoritajiet tal-Istati Uniti f'dan il-qasam;

19.  Jiddeplora l-fatt li t-Tarka tal-Privatezza UE-US ma tipprojbixxix il-ġbir tad-data fuq skala kbira għall-finijiet tal-infurzar tal-liġi;

20.  Jenfasizza li fis-sentenza tagħha tal-21 ta' Diċembru 2016, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ċċarat li l-Karta tal-UE għandha tiġi interpretata fis-sens li tipprekludi "leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprevedi, għall-finijiet tal-ġlieda kontra l-kriminalità, żamma ġġeneralizzata u mingħajr distinzjoni tad-data kollha dwar it-traffiku u tad-data kollha dwar il-lokalizzazzjoni tal-abbonati u tal-utenti rreġistrati kollha fir-rigward tal-mezzi kollha ta' komunikazzjoni elettronika"; jirrimarka li s-sorveljanza fuq skala kbira fl-Istati Uniti għaldaqstant ma tipprovdix livell essenzjalment ekwivalenti ta' protezzjoni tad-data personali u l-komunikazzjonijiet;

21.  Jinsab allarmat minħabba r-rivelazzjonijiet riċenti dwar attivitajiet ta' sorveljanza mwettqa minn fornitur ta' servizzi tal-komunikazzjoni elettronika tal-Istati Uniti fuq l-emails kollha li jaslu fis-servers tiegħu, fuq talba tan-National Security Agency (NSA) u tal-FBI, saħansitra fl-2015, jiġifieri sena wara l-adozzjoni tad-Direttiva tal-Politika Presidenzjali 28 u waqt in-negozjati dwar it-Tarka tal-Privatezza UE-US; jinsisti li l-Kummissjoni titlob kjarifika sħiħa mill-awtoritajiet tal-Istati Uniti u tqiegħed it-tweġibiet mogħtija għad-dispożizzjoni tal-Kunsill, il-Parlament u d-DPAs nazzjonali; jara dan bħala raġuni li toħloq dubji qawwija dwar l-assigurazzjonijiet ippreżentat mill-ODNI; jinsab konxju li t-Tarka tal-Privatezza UE-US tiddependi fuq id-Direttiva tal-Politika Presidenzjali 28, li nħarġet mill-President u tista' wkoll tiġi revokata minn kwalunkwe President ġejjieni mingħajr il-kunsens tal-Kungress;

22.  Jinnota bi tħassib li fit-23 u fit-28 ta' Marzu 2017 rispettivament, kemm is-Senat kif ukoll il-Kamra tar-Rappreżentanti tal-Istati Uniti vvotaw favur ir-rifjut tar-regola mressqa mill-Kummissjoni Federali tal-Komunikazzjonijiet rigward il-ħarsien tal-privatezza ta' klijenti tal-Broadband u servizzi oħra tat-telekomunikazzjoni, li fil-prattika telimina r-regoli tal-privatezza tal-broadband li kienu jirrikjedu lill-fornituri tas-servizz tal-internet (Internet Service Providers - ISPs) jiksbu l-kunsens espliċitu tal-konsumaturi qabel ma jbigħu jew jikkondividu data tal-ibbrawżjar tal-web u informazzjoni privata oħra ma' kumpaniji tar-reklamar u kumpaniji oħra; iqis li din hija theddida oħra għas-salvagwardji tal-privatezza fl-Istati Uniti;

23.  Jesprimi tħassib kbir fir-rigward tal-ħruġ tal-"Procedures for the Availability or Dissemination of Raw Signals Intelligence Information by the National Security Agency under Section 2.3 of Executive Order 12333" (Proċeduri għad-Disponibbiltà jew it-Tixrid ta' Informazzjoni Mhux Ipproċessata dwar l-Intelligence ta' Sinjali mill-Aġenzija tas-Sigurtà Nazzjonali skont it-Taqsima 2.3 tal-Ordni Eżekuttiv 12333), approvati mill-Avukat Ġenerali fit-3 ta' Jannar 2017, li jippermettu lill-NSA taqsam ammonti kbar ta' data privata miġbura mingħajr mandati, ordnijiet tal-qorti jew awtorizzazzjoni tal-kungress ma' 16-il aġenzija oħra, fosthom l-FBI, id-Drug Enforcement Agency u d-Department of Homeland Security; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta b'mod immedjat il-kompatibbiltà ta' dawn ir-regoli l-ġodda mal-impenji meħuda mill-awtoritajiet tal-Istati Uniti skont it-Tarka tal-Privatezza, kif ukoll l-impatt tagħhom fuq il-livell ta' protezzjoni tad-data personali fl-Istati Uniti;

24.  Ifakkar li filwaqt li l-individwi, inklużi s-suġġetti tad-data tal-UE, għandhom għadd ta' possibbiltajiet ta' rimedju meta jkunu ġew soġġetti għal sorveljanza (elettronika) illegali għal skopijiet ta' sigurtà nazzjonali fl-Istati Uniti, huwa daqstant ieħor ċar li tal-inqas xi wħud mill-bażijiet ġuridiċi li l-awtoritajiet tal-intelligence tal-Istati Uniti jistgħu jużaw (eż. l-Ordni Eżekuttiva 12333) mhumiex koperti; jenfasizza, barra minn hekk, li anke meta fil-prinċipju jkunu jeżistu possibbiltajiet ta' rimedju ġudizzjarju għal persuni li mhumiex ċittadini tal-Istati Uniti, bħal fil-każ ta' sorveljanza skont il-FISA, il-kawżi ta' azzjoni disponibbli huma limitati u l-ilmenti magħmula mill-individwi (inklużi ċittadini tal-Istati Uniti) jiġu ddikjarati inammissibbli jekk dawn ma jkunux jistgħu juru "leġittimità", li jillimita l-aċċess għall-qrati ordinarji;

25.  Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-impatt tal-Ordni Eżekuttiva tal-25 ta' Jannar 2017 dwar it-tisħiħ tas-sigurtà pubblika fl-Istati Uniti, u b'mod partikolari t-Taqsima 14 tagħha dwar l-esklużjoni ta' ċittadini barranin mill-protezzjoni mogħtija mill-Att dwar il-Privatezza fir-rigward ta' informazzjoni identifikabbli personalment, li tikkontradixxi l-assigurazzjonijiet bil-miktub dwar l-eżistenza ta' mekkaniżmi ta' rimedju ġudizzjarju għall-individwi f'każ ta' aċċess għad-data min-naħa tal-awtoritajiet Amerikani; jitlob lill-Kummissjoni tikkomunika analiżi legali dettaljata tal-konsegwenzi tal-miżuri tal-Ordni Eżekuttiva fuq il-possibbiltajiet ta' rimedju u d-dritt ta' rimedju ġudizzjarju għall-Ewropej fl-Istati Uniti;

26.  Jiddeplora l-fatt li la l-prinċipji tat-Tarka tal-Privatezza u lanqas l-ittri tal-amministrazzjoni tal-Istati Uniti li jipprovdu kjarifiki u assigurazzjonijiet ma juru l-eżistenza ta' drittijiet ta' rimedju ġudizzjarju effettiv għal individwi tal-UE li d-data personali tagħhom tiġi trasferita lil xi organizzazzjoni tal-Istati Uniti taħt il-Prinċipji tat-Tarka tal-Privatezza u aċċessati u pproċessati ulterjorment mill-awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Uniti għal finijiet ta' infurzar tal-liġi u ta' interess pubbliku, li ġew enfasizzati mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fis-sentenza tagħha tas-6 ta' Ottubru 2015 bħala l-essenza tad-dritt fundamentali fl-Artikolu 47 tal-Karta tal-UE;

27.  Ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Mejju 2016 li l-mekkaniżmu tal-Ombudsman stabbilit mid-Dipartiment tal-Istat tal-Istati Uniti mhux indipendenti biżżejjed u m'għandux setgħat effettivi biżżejjed biex iwettaq dmirijietu u jipprovdi rimedju effettiv għall-individwi tal-UE;jirrimarka li, sal-lum, l-amministrazzjoni l-ġdida tal-Istati Uniti għadha ma ħatritx Ombudsman ġdid wara tmiem il-kariga tas-Sottosegretarju għat-Tkabbir Ekonomiku, l-Enerġija u l-Ambjent li nħatar f'dan ir-rwol f'Lulju 2016; iqis li fin-nuqqas ta' ħatra ta' Ombudsman indipendenti u b'setgħat suffiċjenti, l-assigurazzjonijiet tal-Istati Uniti fir-rigward tal-għoti ta' rimedju effettiv għall-individwi tal-UE jkunu nulli u bla effett; jinsab ġeneralment imħasseb li individwu milqut minn ksur tar-regoli jista' japplika biss biex l-informazzjoni u d-data jitħassru u/jew biex jitwaqqaf aktar ipproċessar, iżda m'għandu l-ebda dritt għal kumpens;

28.  Jinnota bi tħassib li mit-30 ta' Marzu 2017, il-Kummissjoni Federali tal-Kummerċ (FTC), li tinforza t-Tarka tal-Privatezza, għandha tlieta mill-ħames siġġijiet tagħha battala;

29.  Jiddispjaċih li l-proċedura ta' adozzjoni ta' deċiżjoni dwar l-adegwatezza ma tipprevedix konsultazzjoni formali mal-partijiet interessati rilevanti, bħalma huma l-kumpaniji u b'mod partikolari mal-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw lill-SMEs;

30.  Jiddispjaċih li l-Kummissjoni segwiet il-proċedura għall-adozzjoni tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni b'mod prattiku li de facto ma ppermettiex lill-Parlament jeżerċita d-dritt tiegħu ta' skrutinju fuq l-abbozz tal-att ta' implimentazzjoni b'mod effettiv;

31.  Jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex tiżgura li t-Tarka tal-Privatezza tikkonforma għalkollox mar-Regolament (UE) 2016/679, li se jiġi applikat mis-16 ta' Mejju 2018, u mal-Karta tal-UE;

32.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura, b'mod partikolari, li d-data personali li tkun ġiet trasferita lejn l-Istati Uniti skont it-Tarka tal-Privatezza tiġi trasferita biss lejn pajjiż terz ieħor jekk dak it-trasferiment huwa kompatibbli mal-iskop li għalih id-data nġabret oriġinarjament u jekk japplikaw l-istess regoli tal-aċċess speċifiku u mmirat għall-infurzar tal-liġi fil-pajjiż terz;

33.  Jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja jekk data personali li ma tkunx għadha meħtieġa għall-fini li għalih kienet inġabret oriġinarjament tiġix imħassra, fosthom mill-aġenziji tal-infurzar tal-liġi;

34.  Jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja mill-qrib jekk it-Tarka tal-Privatezza tippermettix lid-DPAs jeżerċitaw bis-sħiħ is-setgħat kollha tagħhom u jekk le, tidentifika d-dispożizzjonijiet li jirriżultaw fi tfixkil għall-eżerċizzju tas-setgħat tad-DPAs;

35.  Jistieden lill-Kummissjoni biex matul l-ewwel rieżami annwali konġunt twettaq analiżi bir-reqqa u profonda tan-nuqqasijiet u d-dgħufijiet kollha msemmija f'din ir-riżoluzzjoni u fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Mejju 2016 dwar il-flussi ta' data translatlantiċi, u dawk identifikati mill-Grupp ta' Ħidma tal-Artikolu 29, il-KEPD u l-partijiet interessati, u biex turi kif ġew indirizzati sabiex tiġi żgurata l-konformità mal-Karta tal-UE u mad-dritt tal-Unjoni, u tevalwa bir-reqqa jekk il-mekkaniżmi u s-salvagwarji indikati fl-assigurazzjonijiet u l-kjarifiki magħmula mill-amministrazzjoni tal-Istati Uniti humiex effettivi u fattibbli;

36.  Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li meta jwettqu r-rieżami annwali konġunt, il-membri kollha tal-grupp ikollhom aċċess sħiħ u mingħajr restrizzjonijiet għad-dokumenti u l-binjiet kollha meħtieġa biex iwettqu l-kompiti tagħhom, inklużi elementi li jippermettu evalwazzjoni xierqa tal-ħtieġa u l-proporzjonalità tal-ġbir u l-aċċess għad-data trasferita mill-awtoritajiet pubbliċi, jew għall-infurzar tal-liġi tal-iskopijiet ta' sigurtà nazzjonali;

37.  Jenfasizza li l-membri kollha tat-tim tar-rieżami konġunt jridu jkollhom assigurazzjoni tal-indipendenza tiegħu fil-prestazzjoni tal-kompiti tagħhom u jridu jkunu intitolati jesprimi l-opinjonijiet kuntrarji tagħhom fir-rapport finali tar-rieżami konġunt, li se jkun disponibbli pubblikament u anness mar-rapport konġunt;

38.  Jistieden lid-DPAs tal-Unjoni jimmonitorjaw il-funzjonament tat-Tarka tal-Privatezza UE-US u jeżerċitaw is-setgħat tagħhom, inkluża s-sospensjoni jew projbizzjoni definittiva tat-trasferimenti tad-data personali lil organizzazzjoni fit-Tarka tal-Privatezza UE-US jekk iqisu li d-drittijiet fundamentali għall-privatezza u l-protezzjoni tad-data personali tas-suġġetti tad-data tal-Unjoni mhumiex żgurati;

39.  Jenfasizza li l-Parlament Ewropew għandu jkollu aċċess sħiħ għal kwalunkwe dokument relatat mar-rieżami annwali konġunt;

40.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kummissjoni, lill-Kunsill, lill-gvernijiet u l-parlamenti nazzjonali tal-Istati Membri u lill-Gvern u l-Kungress tal-Istati Uniti.

(1) ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.
(2) ĠU L 350, 30.12.2008, p. 60.
(3) ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1.
(4) ĠU L 119, 4.5.2016, p. 89.
(5) ECLI:UE:C:2015:650.
(6) ECLI:UE:C:2016:970.
(7) ĠU L 207, 1.8.2016, p. 1.
(8) ĠU C 257, 15.7.2016, p. 8.
(9) http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp238_en.pdf
(10) http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20160726_wp29_wp_statement_eu_us_privacy_shield_en.pdf
(11) Testi adottati, P8_TA(2016)0233.

Avviż legali