Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 27 kwietnia 2017 r. - BrukselaWersja ostateczna
 Wniosek o uchylenie immunitetu Antonia Marinho e Pinto
 Znak towarowy Unii Europejskiej ***I
 Konwencja z Minamaty w sprawie rtęci ***
 Rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich *
 Porozumienie między Królestwem Danii a Europolem o współpracy operacyjno-strategicznej *
 Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Ildikó Pelcz-Gáll
 Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej EBI za rok 2015
 Utworzenie Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 ***I
 Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego ***I
 Unijny program wspierania określonych działań w dziedzinie sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych ***I
 Program Unii służący zwiększeniu zaangażowania konsumentów w proces kształtowania polityki w dziedzinie usług finansowych ***I
 Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Komisja Europejska i agencje wykonawcze
 Absolutorium za rok 2015: Sprawozdania specjalne Trybunału Obrachunkowego
 Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – ósmy, dziewiąty, dziesiąty i jedenasty EFR
 Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Parlament Europejski
 Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
 Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości
 Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy
 Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
 Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – Komitet Regionów
 Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych
 Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
 Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych
 Absolutorium za rok 2015: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji UE
 Absolutorium za rok 2015: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER)
 Absolutorium za rok 2015: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)
 Absolutorium za rok 2015: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)
 Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP)
 Absolutorium za rok 2015: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)
 Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)
 Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)
 Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB)
 Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)
 Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)
 Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Środowiska (EEA)
 Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
 Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
 Absolutorium za rok 2015: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE)
 Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA)
 Absolutorium za rok 2015: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)
 Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Leków (EMA)
 Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)
 Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)
 Absolutorium za rok 2015: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)
 Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Kolejowa (ERA)
 Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)
 Absolutorium za rok 2015: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF)
 Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)
 Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
 Absolutorium za rok 2015: Agencja Dostaw Euratomu
 Absolutorium za rok 2015: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (EUROFOUND)
 Absolutorium za rok 2015: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST)
 Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Policji (Europol)
 Absolutorium za rok 2015: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
 Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX)
 Absolutorium za rok 2015: Agencja Europejskiego GNSS (GSA)
 Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI)
 Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie „Czyste Niebo 2”
 Absolutorium za rok 2015: Wspólne przedsięwzięcie ECSEL
 Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych 2 (FCH)
 Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI)
 Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie ITER
 Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR
 Zarządzanie flotami rybackimi w regionach najbardziej oddalonych
 Inicjatywa przewodnia UE dotycząca przemysłu konfekcyjnego
 Aktualny stan koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów?
 Sprawozdanie roczne z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego
 Wdrożenie dyrektywy w sprawie odpadów kopalnianych
 Sytuacja w Wenezueli
Teksty
Wersja ostateczna (2188 kb)
Informacja prawna