Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2854(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0572/2017

Predkladané texty :

B8-0572/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0404

Prijaté texty
PDF 246kWORD 42k
Streda, 25. októbra 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: požiadavky na poisťovne a distribútorov poistenia týkajúce sa dohľadu nad produktmi a ich správy
P8_TA(2017)0404B8-0572/2017

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 21. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide o požiadavky na poisťovne a distribútorov poistenia týkajúce sa dohľadu nad produktmi a ich správy (C(2017)06218 – 2017/2854(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2017)06218),

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov zo 16. októbra 2017,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia(1), a najmä na jej článok 25 ods. 2 a článok 39 ods. 5,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v tretej a štvrtej zarážke článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku, ktorá vypršala 24. októbra 2017,

A.  keďže toto delegované nariadenie by sa malo uplatňovať od 23. februára 2018, čo je dátum uplatňovania smernice (EÚ) 2016/97, a plné využitie trojmesačného kontrolného obdobia, ktoré má Európsky parlament k dispozícii, by nestačil na to, aby priemysel vykonal nevyhnutné technické a organizačné zmeny;

B.  keďže rýchle uverejnenie delegovaného nariadenia v úradnom vestníku by umožnilo včasné vykonávanie a právnu istotu, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa dohľadu nad produktmi a ich správy;

C.  keďže Európsky parlament sa domnieva, že termín na transpozíciu smernice (EÚ) 2016/97 by mal zostať 23. február 2018, ale žiada Komisiu, aby prijala legislatívny návrh, ktorým sa dátum uplatňovania stanoví na 1. októbra 2018;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 26, 2.2.2016, s. 19.

Právne oznámenie