Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2855(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0575/2017

Внесени текстове :

B8-0575/2017

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2017)0405

Приети текстове
PDF 456kWORD 48k
Сряда, 25 октомври 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Непредставяне на възражение срещу делегиран акт: изискванията за предоставяне на информация и с правилата за етичност, приложими към разпространението на основаващите се на застраховане инвестиционни продукти
P8_TA(2017)0405B8-0575/2017

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 21 септември 2017 г. за допълване на Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета с изискванията за предоставяне на информация и с правилата за етичност, приложими към разпространението на основаващите се на застраховане инвестиционни продукти (C(2017)06229 – (2017/2855(DEA))

Европейският парламент,

—  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2017)06229),

—  като взе предвид писмото от 16 октомври 2017 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 г. относно разпространението на застрахователни продукти(1), и по-специално член 28, параграф 4, член 29, параграф 4, член 30, параграф 6 и член 39, параграф 5 от нея,

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид обстоятелството, че не са представени възражения в срока, предвиден в член 105, параграф 6, трето и четвърто тире от своя Правилник за дейността, който срок изтече на 24 октомври 2017 г.,

А.  като има предвид, че делегираният регламент следва да се прилага от 23 февруари 2018 г. – датата, от която се прилага Директива (ЕС) 2016/97, и максималното използване на тримесечния период на проверка, с който разполага Парламентът, не би позволило достатъчно време на сектора да приложи необходимите технически и организационни промени;

Б.  като има предвид, че бързото публикуване на делегирания регламент в Официален вестник ще даде възможност за навременно изпълнение и правна сигурност относно разпоредбите, приложими по отношение на основаващи се на застраховане инвестиционни продукти;

В.  като има предвид, че Парламентът счита, че крайният срок за транспониране на Директива (ЕС) 2016/97 следва да продължи да бъде 23 февруари 2018 г., но изисква от Комисията да приеме законодателно предложение за определяне на датата на прилагане на 1 октомври 2018 г.;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 26, 2.2.2016 г., стр. 19.

Правна информация