Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2860(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0574/2017

Předložené texty :

B8-0574/2017

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0406

Přijaté texty
PDF 319kWORD 43k
Středa, 25. října 2017 - Štrasburk Konečné znění
Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: regulační technické normy týkající se ujednání o nepřímém clearingu (doplnění nařízení (EU) č. 600/2014)
P8_TA(2017)0406B8-0574/2017

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 22. září 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy týkající se ujednání o nepřímém clearingu (C(2017)06268 – (2017/2860(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2017)06268),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 28. září 2017, kterým Komise žádá Parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku proti nařízení v přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 16. října 2017,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012(1), a zejména na čl. 30 odst. 2 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 13 a na čl. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES(2),

–  s ohledem na návrh regulačních technických norem pro „ujednání o nepřímém clearingu podle nařízení EMIR a MiFIR“, který orgán ESMA předložil dne 26. května 2016 podle čl. 30 odst. 2 nařízení (EU) č. 600/2014,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Hospodářského a měnového výboru,

–  s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 105 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, která uplynula dne 24. října 2017, nebyla vyslovena žádná námitka,

A.  vzhledem k tomu, že Komise návrh regulačních technických norem schválila teprve 16 měsíců poté, co jej dne 26. května 2016 obdržela od Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA); vzhledem k tomu, že během tohoto období orgán ESMA formálně nekonzultovala ohledně svých změn k tomuto návrhu regulačních technických norem a neinformovala spolutvůrce právních předpisů ani dotčené odvětví o důvodech zpoždění při schvalování návrhu, jež přesáhlo tři měsíce stanovené v nařízení (EU) č. 1095/2010; vzhledem k tomu, že skutečnost, že Komise o více než rok překročila lhůtu pro přijetí návrhu regulačních technických norem, aniž by o tom informovala spolutvůrce právních předpisů, je nepřijatelná;

B.  vzhledem k tomu, že má Parlament za to, že přijaté regulační technické normy nejsou kvůli změnám Komise „totožné“ s těmi, jež předložil orgán ESMA, a že má za to, že má tři měsíce na to, aby k regulačním technickým normám vyslovil námitku („lhůta pro přezkum“); vzhledem k tomu, že Komise tříměsíční lhůtu pro přezkum potvrdila ve svém dopisu ze dne 28. září 2017;

C.  vzhledem k tomu, že nařízení v přenesené pravomoci by mělo být použitelné od 3. ledna 2018, což je datum použitelnosti směrnice 2014/65/EU („MiFID II“) a nařízení (EU) č. 600/2014 („MiFIR“), a že by plné využití tříměsíční lhůty pro přezkum, již má Parlament k dispozici, dotčenému odvětví již neposkytlo dostatek času k provedení změn;

D.  vzhledem k tomu, že rychlé zveřejnění nařízení v přenesené pravomoci v Úředním věstníku by umožnilo včasné provádění a poskytlo právní jistotu ohledně ustanovení týkajících se nepřímého clearingu;

1.  prohlašuje, že nevysloví námitku vůči nařízení v přenesené pravomoci;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.
(2) Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.

Právní upozornění