Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2860(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0574/2017

Teksty złożone :

B8-0574/2017

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0406

Teksty przyjęte
PDF 319kWORD 42k
Środa, 25 października 2017 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: Regulacyjne standardy techniczne dotyczące pośrednich uzgodnień rozliczeniowych (uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 600/2014)
P8_TA(2017)0406B8-0574/2017

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 22 września 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych (C(2017)06268 – (2017/2860(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2017)06268),

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 28 września 2017 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Gospodarczej i Monetarnej z dnia 16 października 2017 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012(1), w szczególności jego art. 30 ust. 2,

–  uwzględniając art. 13 i art. 10 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE(2),

–  uwzględniając projekt regulacyjnych standardów technicznych dotyczących „pośrednich uzgodnień rozliczeniowych na mocy EMIR oraz MiFIR” przedłożony przez ESMA w dniu 26 maja 2016 r. zgodnie z art. 30 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 600/2014,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej dotyczące decyzji,

–  uwzględniając art. 105 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając brak sprzeciwów zgłoszonych w terminie określonym w art. 105 ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu, który upłynął w dniu 24 października 2017 r.,

A.  mając na uwadze, że Komisja zatwierdziła projekt regulacyjnych standardów technicznych dopiero 16 miesięcy po jego otrzymaniu od Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w dniu 26 maja 2016 r.; mając na uwadze, że w tym okresie nie konsultowała się formalnie z ESMA w sprawie poprawek do odnośnych regulacyjnych standardów technicznych oraz nie poinformowała współustawodawców ani przedsięborstw o przyczynach opóźnienia w zatwierdzeniu po upływie trzech miesięcy określonych w rozporządzeniu (UE) nr 1095/2010; mając na uwadze, że fakt, iż Komisja przekroczyła termin przyjęcia projektu regulacyjnych standardów technicznych o ponad rok bez poinformowania współustawodawców, jest niedopuszczalny;

B.  mając na uwadze, że Parlament uważa, iż ze względu na poprawki Komisji przyjęte regulacyjne standardy techniczne nie są „tożsame” z projektem regulacyjnych standardów technicznych przedłożonym przez ESMA i uważa, że ma trzy miesiące na wyrażenie sprzeciwu wobec regulacyjnych standardów technicznych („okres kontroli”); mając na uwadze, że trzymiesięczny okres kontroli został potwierdzony przez Komisję w piśmie z dnia 28 września 2017 r.;

C.  mając na uwadze, że rozporządzenie delegowane powinno być stosowane od dnia 3 stycznia 2018 r., daty rozpoczęcia stosowania dyrektywy 2014/65/UE („MiFID II”) i rozporządzenia (UE) nr 600/2014/UE („MiFIR”), a także pełne wykorzystanie trzymiesięcznego okresu kontroli przysługującego Parlamentowi nie pozwolą na zapewnienie przedsiębiorstwom wystarczającej ilości czasu, by wdrożyć zmiany;

D.  mając na uwadze, że szybka publikacja rozporządzenia delegowanego w Dzienniku Urzędowym umożliwiłaby terminowe wdrożenie i pewność prawa w odniesieniu do przepisów mających zastosowanie do rozliczeń pośrednich;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84.
(2) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.

Informacja prawna