Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2860(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0574/2017

Predkladané texty :

B8-0574/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0406

Prijaté texty
PDF 252kWORD 43k
Streda, 25. októbra 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: regulačné technické predpisy týkajúce sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov (ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 600/2014)
P8_TA(2017)0406B8-0574/2017

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 22. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov (C(2017)06268 – (2017/2860(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2017)06268),

–  so zreteľom na list Komisie z 28. septembra 2017, ktorým Európsky parlament žiada, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre hospodárske a menové veci predsedovi Konferencie predsedov výborov zo 16. októbra 2017,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012(1), a najmä na jeho článok 30 ods. 2,

–  so zreteľom na článok 13 a článok 10 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES(2),

–  so zreteľom na návrh regulačných technických predpisov týkajúcich sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov podľa nariadenia EMIR a nariadenia MiFIR, ktoré predložil orgán ESMA 26. mája 2016 podľa článku 30 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 600/2014,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre hospodárske a menové veci,

–  so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v tretej a štvrtej zarážke článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku, ktorá vypršala 24. októbra 2017,

A.  keďže Komisia schválila návrh regulačných technických predpisov (RTP) až 16 mesiacov po tom, ako ich dostala od Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) 26. mája 2016; keďže počas tohto obdobia oficiálne nekonzultovala orgán ESMA, pokiaľ ide o zmeny k tomuto návrhu RTP, a neinformovala spoluzákonodarcov alebo priemysel o dôvodoch omeškania pri schválení trvajúcom viac než tri mesiace, ktoré sú stanovené v nariadení (EÚ) č. 1095/2010; keďže skutočnosť, že Komisia zmeškala lehotu na schválenie návrhu RTP o viac než jeden rok bez toho, aby o tom informovala spoluzákonodarcov, je neprijateľná;

B.  keďže Európsky parlament sa domnieva, že RTP, ktoré sa prijali, sa nezhodujú s návrhom RTP, ktorý predložil orgán ESMA, a to kvôli zmenám Komisie, a domnieva sa, že má tri mesiace na vznesenie námietok voči RTP (ďalej len „kontrolné obdobie“); keďže toto trojmesačné kontrolné obdobie Komisia potvrdila v liste z 28. septembra 2017;

C.  keďže toto delegované nariadenie by sa malo uplatňovať od 3. januára 2018, čo je dátum začatia uplatňovania smernice 2014/65/EÚ („MiFID II“) a nariadenia (EÚ) č. 600/2014 („MiFIR“), a plné využitie trojmesačného kontrolného obdobia, ktoré má Európsky parlament k dispozícii, by nestačilo na to, aby sa odvetvie prispôsobilo zmenám;

D.  keďže rýchle uverejnenie delegovaného nariadenia v úradnom vestníku by umožnilo včasné vykonávanie a právnu istotu, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa nepriameho zúčtovania;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84.
(2) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

Právne oznámenie