Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2859(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0573/2017

Внесени текстове :

B8-0573/2017

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2017)0407

Приети текстове
PDF 461kWORD 49k
Сряда, 25 октомври 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Непредставяне на възражение срещу делегиран акт: регулаторните технически стандарти относно споразуменията за непряк клиринг (за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 149/2013)
P8_TA(2017)0407B8-0573/2017

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 22 септември 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 149/2013 на Комисията във връзка с регулаторните технически стандарти относно споразуменията за непряк клиринг (C(2017)06270 – (2017/2859(DEA))

Европейският парламент,

—  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2017)06270),

—  като взе предвид писмото на Комисията от 28 септември 2017 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

—  като взе предвид писмото от 16 октомври 2017 г. на комисията по икономически и парични въпроси до председателя на Съвета на председателите на комисии,

—  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции(1), и по-специално член 4, параграф 4 от него,

—  като взе предвид член 13 и член 10, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(2),

—  като взе предвид проектите на регулаторни технически стандарти относно споразуменията за непряк клиринг съгласно Регламента за европейската пазарна инфраструктура и ДПФИ, представени от ЕОЦКП на 26 май 2016 г. съгласно член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 648/2012,

—  като взе предвид препоръката за решение на комисията по икономически и парични въпроси,

—  като взе предвид член 105, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид обстоятелството, че не са представени възражения в срока, предвиден в член 105, параграф 6, трето и четвърто тире от своя Правилник за дейността, който срок изтече на 24 октомври 2017 г.,

A.  като има предвид, че Комисията само одобри проекта на регулаторен технически стандарт (РТС) 16 месеца, след като я беше получила от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) на 26 май 2016 г.; като има предвид, че не се консултира официално с ЕОЦКП през този период относно своите изменения към този проект на РТС и не информира съзаконодателите или сектора за причините за закъснението в приемането след трите месеца, предвидени в Регламент (ЕС) № 1095/2010; като има предвид, че фактът, че Комисията превиши срока за приемане на проекта на РТС с повече от една година, без да информира съзаконодателите, е недопустим;

Б.  като има предвид, че Парламентът счита, че приетата РТС не е „същата“ като в проекта на РТС, представен от ЕОЦКП, в резултат на измененията на Комисията, и счита, че разполага с 3 месеца за представяне на възражения по отношение на РТС („период на проверка“); като има предвид, че този тримесечен период на контрол е потвърден от Комисията в писмото ѝ от 28 септември 2017 г.;

В.  като има предвид, че делегираният регламент следва да се прилага от 3 януари 2018 г. – датата, от която се прилага Директива 2014/65/ЕС („ДПФИ II“) и Регламент (ЕС) № 600/2014 („РПФИ“), и максималното използване на тримесечния период на проверка, с който разполага Парламентът, вече няма да даде достатъчно време на сектора за осъществяване на промените;

Г.  като има предвид, че бързото публикуване на делегирания регламент в Официален вестник ще даде възможност за навременно изпълнение и правна сигурност относно разпоредбите, приложими по отношение на непрекия клиринг;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1.
(2) OВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

Правна информация