Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2859(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0573/2017

Texte depuse :

B8-0573/2017

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0407

Texte adoptate
PDF 248kWORD 48k
Miercuri, 25 octombrie 2017 - Strasbourg Ediţie definitivă
Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă (de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 149/2013)
P8_TA(2017)0407B8-0573/2017

Decizia Parlamentului European de a nu formula de obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 22 septembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 149/2013 al Comisiei în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă (C(2017)06270 – (2017/2859(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere regulamentul delegat al Comisiei (C(2017)06270),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 28 septembrie 2017 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 16 octombrie 2017,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții(1), în special articolul 4 alineatul (4),

–  având în vedere articolul 13 și articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei(2),

–  având în vedere proiectul de standarde tehnice de reglementare referitoare la „acordurile de compensare indirectă în temeiul EMIR și MiFIR”, prezentat de ESMA la 26 mai 2016 în temeiul articolului 4 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012,

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere că nicio opoziție nu a fost exprimată în termenul prevăzut la articolul 105 alineatul (6) liniuța a treia și a patra din Regulamentul său de procedură, care a expirat la 24 octombrie 2017,

A.  întrucât Comisia nu a aprobat proiectul de standard tehnic de reglementare (STR) decât după 16 luni de la primirea lui de la Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA), la 26 mai 2016; întrucât, pe parcursul acestei perioade, Comisia nu a consultat oficial ESMA privind modificările sale la acest proiect de STR și nu a informat colegiuitorii sau industria cu privire la motivele pentru care aprobarea a fost întârziată dincolo de cele trei luni prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1095/2010; întrucât este inacceptabil faptul că Comisia a depășit termenul limită pentru adoptarea proiectului de RTS cu mai mult de un an fără a informa colegiuitorii;

B.  întrucât Parlamentul consideră că, având în vedere modificările aduse de Comisie, STR adoptat nu corespunde proiectului de STR prezentat de ESMA și consideră că dispune de trei luni pentru a formula obiecții la proiectul de STR („perioada de control”); întrucât termenul de control de trei luni este confirmat de Comisie în scrisoarea sa din 28 septembrie 2017;

C.  întrucât regulamentul delegat ar trebui să se aplice de la 3 ianuarie 2018, data intrării în vigoare a Directivei 2014/65/UE („MiFID II“) și a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 („MiFIR“), iar utilizarea întregii perioade de control de trei luni de care dispune Parlamentul nu ar acorda industriei suficient timp pentru a pune în aplicare modificările;

D.  întrucât o publicare rapidă a regulamentului delegat în Jurnalul Oficial ar permite punerea în aplicare la timp a dispozițiilor aplicabile acordurilor de compensare indirectă, precum și securitatea lor juridică,

1.  declară că nu formulează obiecțiuni la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 201, 27.7.2012, p. 1.
(2) JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

Notă juridică