Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2153(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0291/2017

Predložena besedila :

A8-0291/2017

Razprave :

PV 24/10/2017 - 15
CRE 24/10/2017 - 15

Glasovanja :

PV 25/10/2017 - 7.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0409

Sprejeta besedila
PDF 319kWORD 51k
Sreda, 25. oktober 2017 - Strasbourg Končna izdaja
Razrešnica 2015: splošni proračun EU – Evropski svet in Svet
P8_TA(2017)0409A8-0291/2017
Odločitev
 Resolucija

1. Sklep Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2017 o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek II – Evropski svet in Svet (2016/2153(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015(1),

–  ob upoštevanju konsolidiranega zaključnega računa Evropske unije za proračunsko leto 2015 (COM(2016)0475 – C8-0271/2016)(2),

–  ob upoštevanju letnega poročila Računskega sodišča o izvrševanju proračuna za proračunsko leto 2015, skupaj z odgovori institucij(3),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(4) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2015 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju svojega sklepa z dne 27. aprila 2017(5) o odlogu podelitve razrešnice za proračunsko leto 2015 in priložene resolucije,

–  ob upoštevanju členov 314(10), 317, 318 in 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(6), zlasti členov 55, 99, 164, 165 in 166,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0291/2017),

1.  ne podeli razrešnice generalnemu sekretarju Sveta glede izvrševanja proračuna Evropskega sveta in Sveta za proračunsko leto 2015;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču, Evropskemu varuhu človekovih pravic, Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov in Evropski službi za zunanje delovanje ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL L 69, 13.3.2015.
(2) UL C 380, 14.10.2016, str. 1.
(3) UL C 375, 13.10.2016, str. 1.
(4) UL C 380, 14.10.2016, str. 147.
(5) Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0147.
(6) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.


2. Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2017s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek II – Evropski svet in Svet (2016/2153(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek II – Evropski svet in Svet,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0291/2017),

A.  ker bi morale vse institucije Unije poslovati pregledno in biti v celoti odgovorne državljanom Unije za porabo sredstev, ki so jim bila zaupana kot institucijam Unije;

B.  ker je za skupen učinek odprtega in preglednega upravljanja Unije ter zaščite finančnih interesov Unije potreben odprt in pregleden postopek razrešnice, pri čemer je institucija Unije odgovorna za proračun, ki ga izvršuje;

C.  ker bi morala biti Evropski svet in Svet kot instituciji Unije demokratično odgovorna državljanom Unije, saj prejemata sredstva iz splošnega proračuna Evropske unije;

1.  opozarja na vlogo Parlamenta pri podelitvi razrešnice za izvrševanje proračuna, določeno v Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU) in v Uredbi (EU, Euratom) št. 966/2012 (v nadaljnjem besedilu: finančna uredba);

2.  poudarja, da v skladu s členom 335 PDEU „[…] v zadevah, povezanih z delovanjem posameznih institucij, Unijo zastopa vsaka institucija na podlagi svoje upravne avtonomije“, kar pomeni, da so ob upoštevanju člena 55 finančne uredbe institucije vsaka posebej odgovorne za izvrševanje svojega proračuna;

3.  je seznanjen z vlogo Parlamenta in drugih institucij v postopku razrešnice v skladu z določbami finančne uredbe, zlasti členov 162 do 166;

4.  ugotavlja, da se v skladu s členom 94 Poslovnika Evropskega parlamenta „[d]oločbe, ki v skladu s členom 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije urejajo postopek podelitve razrešnice Komisiji glede izvrševanja proračuna, [...] smiselno uporabljajo tudi za postopek podelitve razrešnice: [...] osebam, odgovornim za izvrševanje proračunov drugih institucij in organov Evropske unije, kot so Svet […]“;

5.  obžaluje, da se Svet še vedno ni odzval na pripombe o trendu iz preteklih let, ki jih je Parlament zapisal v resoluciji o razrešnici z dne 27. aprila 2017(1);

6.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je Svet Parlamentu prvič predložil letna poročila o dejavnostih za leto 2015 za generalni direktorat za upravo, za pravno službo ter za generalni direktorat za komuniciranje in upravljanje dokumentov; ugotavlja, da preostali direktorati nimajo odredbodajalcev na podlagi prenosa, ki bi izvrševali oddelek II – Evropski svet in Svet – splošnega proračuna Evropske unije;

7.  ugotavlja, da so koordinatorji Odbora Parlamenta za proračunski nadzor marca 2017 ustanovili delovno skupino, v kateri so bile zastopane vse politične skupine in ki je pripravila predlog o postopku podelitve razrešnice Svetu; poudarja, da je Odbor za proračunski nadzor ta predlog zdaj že potrdil in poslal konferenci predsednikov, ki je organ, pristojen za medinstitucionalne odnose Parlamenta;

Nerešena vprašanja

8.  obžaluje, da proračun Evropskega sveta in proračun Sveta še nista bila ločena, kot je Parlament priporočil v več nedavnih resolucijah o razrešnicah;

9.  ugotavlja, da informacije o nepremičninski politiki Sveta, objavljene na njegovem spletišču, ne vključujejo podrobnosti o stroških, ki so nastali v zvezi s stavbami te institucije; se zaveda, da občasno poteka izmenjava informacij med oddelki za stavbe Parlamenta in Sveta; predlaga, da izmenjava postane redna in da Svet podrobne informacije vključi v letno finančno poročilo, ki ga posreduje Parlamentu;

10.  ponovno poziva k poročilom o napredku nepremičninskih projektov in podrobni razčlenitvi doslej nastalih stroškov; poziva, da se zagotovijo informacije o stroških, povezanih z zamudo dokončanja stavbe Evropa;

11.  ugotavlja, da so bile leta 2015 objavljene nove etične smernice za Svet, ki bi jim morale slediti dejavnosti za ozaveščanje o etiki in integriteti; obžaluje, da pravila Sveta o prijavljanju nepravilnosti še vedno niso dostopna javnosti;

12.  pozdravlja napredek Sveta v zvezi s korporativnimi politikami, zlasti preglednostjo; obžaluje pa, da se Svet še ni pridružil registru Unije za preglednost;

13.  odločno poziva Svet, naj oblikuje podrobne smernice za boj proti korupciji in neodvisne politike v organizaciji;

14.  obžaluje, da so se v dosedanjih postopkih podelitve razrešnice vedno znova pojavljale težave, ker Svet ni bil pripravljen sodelovati; poudarja, da je Parlament zavrnil podelitev razrešnice generalnemu sekretarju Sveta za proračunska leta 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 in 2014 ter razloge za to navedel v resolucijah z dne 10. maja 2011(2), 25. oktobra 2011(3), 10. maja 2012(4), 23. oktobra 2012(5), 17. aprila 2013(6), 9. oktobra 2013(7), 3. aprila 2014(8), 23. oktobra 2014(9), 29. aprila 2015(10), 27. oktobra 2015(11), 28. aprila 2016(12) in 27. oktobra 2016(13), podelitev razrešnice generalnemu sekretarju Sveta za proračunsko leto 2015 pa je odložil zaradi razlogov, ki jih je navedel v resoluciji z dne 27. aprila 2017;

15.  ugotavlja, da nepodelitev razrešnice ni imela nikakršnih posledic; meni, da bi bilo to situacijo treba čim prej rešiti, predvsem v interesu državljanov Unije;

16.  vztraja, da je za izvajanje učinkovitega proračunskega nadzora potrebno sodelovanje Parlamenta in Sveta, kot je zapisano v resoluciji Parlamenta z dne 27. aprila 2017; potrjuje, da Parlament ne more sprejeti informirane odločitve o podelitvi razrešnice;

17.  opozarja Svet na stališče Komisije iz pisma iz januarja 2014, da bi morale biti vse institucije v celoti del procesa nadaljnjih ukrepov v zvezi z ugotovitvami Parlamenta v postopku podelitve razrešnice in da bi morale vse institucije v medsebojnem sodelovanju zagotoviti nemoten potek postopka razrešnice;

18.  ugotavlja, da je Komisija navedla, da ne bo nadzorovala izvrševanja proračunov drugih institucij in da bi odgovarjanje na vprašanja, naslovljenih na drugo institucijo, posegalo v avtonomijo te institucije pri izvrševanju lastnega dela proračuna;

19.  obžaluje, da Svet še vedno ni odgovoril na vprašanja Parlamenta;

20.  vztraja, da je treba odhodke Sveta pregledovati na enak način kot odhodke drugih institucij in da so bili temeljni elementi takšnega pregledovanja določeni v resolucijah Parlamenta o podelitvi razrešnice iz preteklih let;

21.  poudarja pristojnost Parlamenta za podelitev razrešnice na podlagi členov 316, 317 in 319 PDEU, ki je v skladu s sedanjo razlago in prakso, in sicer da razrešnico podeli za vsak proračunski naslov posebej, da se ohranita preglednost in demokratična odgovornost davkoplačevalcem Unije;

22.  meni, da je nezadostno sodelovanje Evropskega sveta in Sveta z organom za podelitev razrešnice negativno znamenje za državljane Unije.

(1) Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0147.
(2) UL L 250, 27.9.2011, str. 25.
(3) UL L 313, 26.11.2011, str. 13.
(4) UL L 286, 17.10.2012, str. 23.
(5) UL L 350, 20.12.2012, str. 71.
(6) UL L 308, 16.11.2013, str. 22.
(7) UL L 328, 7.12.2013, str. 97.
(8) UL L 266, 5.9.2014, str. 26.
(9) UL L 334, 21.11.2014, str. 95.
(10) UL L 255, 30.9.2015, str. 22.
(11) UL L 314, 1.12.2015, str. 49.
(12) UL L 246, 14.9.2016, str. 21.
(13) UL L 333, 8.12.2016, str. 51.

Pravno obvestilo