Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0105(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0059/2017

Внесени текстове :

A8-0059/2017

Разисквания :

PV 25/10/2017 - 3
CRE 25/10/2017 - 3

Гласувания :

PV 25/10/2017 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0412

Приети текстове
PDF 469kWORD 53k
Сряда, 25 октомври 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Изменение на Кодекса на шенгенските граници във връзка с използването на Системата за влизане/излизане ***I
P8_TA(2017)0412A8-0059/2017
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 във връзка с използването на Системата за влизане/излизане (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0196),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0134/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) от 21 септември 2016 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от Правилника за дейността и поетия с писмо от 12 юли 2017 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0059/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 487, 28.12.2016 г., стр. 66.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 октомври2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EС) 2016/399 във връзка с използването на Системата за влизане/излизане
P8_TC1-COD(2016)0105

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/2225.)

Правна информация