Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2193(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0312/2017

Внесени текстове :

A8-0312/2017

Разисквания :

PV 25/10/2017 - 15
CRE 25/10/2017 - 15

Гласувания :

PV 26/10/2017 - 10.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0420

Приети текстове
PDF 572kWORD 61k
Четвъртък, 26 октомври 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Мандат за провеждането на търговските преговори с Нова Зеландия
P8_TA(2017)0420A8-0312/2017

Резолюция на Европейския парламент от 26 октомври 2017 г., съдържаща препоръка на Европейския парламент към Съвета относно предложения мандат за провеждането на търговските преговори с Нова Зеландия (2017/2193(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено „Търговията – за всички. Към една по-отговорна търговска и инвестиционна политика“ (COM(2015)0497),

—  като взе предвид съвместното изявление от 29 октомври 2015 г. на председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер, председателя на Европейския съвет Доналд Туск и министър-председателя на Нова Зеландия Джон Кий,

—  като взе предвид Съвместната декларация за отношенията и сътрудничеството между Европейския съюз и Нова Зеландия от 21 септември 2007 г. и Споразумението за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството (PARC) между ЕС и Нова Зеландия, подписано на 5 октомври 2016 г.,

—  като взе предвид Пакета в областта на търговията на Комисията, публикуван на 14 септември 2017 г., в който Комисията се ангажира всички бъдещи мандати за водене на търговски преговори да бъдат публикувани,

—  като взе предвид Споразумението между ЕС и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ по митнически въпроси, подписано на 3 юли 2017 г.,

—  като взе предвид други двустранни споразумения между ЕС и Нова Зеландия, и по-специално Споразумението за санитарните мерки, приложими за търговията с живи животни и с продукти от животински произход и Споразумението за взаимно признаване по отношение на оценката за съответствие,

—  като взе предвид предходните си резолюции и по-специално тези от 25 февруари 2016 г. относно започването на преговори за споразумения за свободна търговия с Австралия и Нова Зеландия(1), и законодателната си резолюция от 12 септември 2012 г. относно проекта за решение на Съвета за сключване на споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия за изменение на споразумението за взаимно признаване(2),

—  като взе предвид комюникето след срещата на държавните и правителствените ръководители на държавите от Г-20 в Бризбейн на 15 и 16 ноември 2014 г.,

—  като взе предвид съвместното изявление от 25 март 2014 г. на председателя Ван Ромпьой, на председателя Барозу и на министър-председателя Кий относно задълбочаването на партньорството между Нова Зеландия и Европейския съюз,

—  като взе предвид Становище 2/15 на Съда на Европейския съюз (Съда на ЕС) от 16 май 2017 г. относно компетентността на Съюза самостоятелно да подпише и сключи Споразумението за свободна търговия със Сингапур(3),

—  като взе предвид проучването на Комисията от 15 ноември 2016 г. относно кумулативните ефекти на бъдещите търговски споразумения върху селското стопанство в ЕС, публикувано от Комисията,

—  като взе предвид проектодоклада на своята комисия по външна търговия относно цифрова търговска стратегия (2017/2065(INI)),

—  като взе предвид член 207, параграф 3 и член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 108, параграф 3 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0312/2017),

А.  като има предвид, че ЕС и Нова Зеландия работят заедно за справяне с общи предизвикателства по широк спектър от въпроси и си сътрудничат в рамките на редица международни форуми, в т.ч. по въпроси на търговската политика в многостранните отношения;

Б.  като има предвид, че през 2015 г. ЕС беше вторият по големина търговски партньор на Нова Зеландия в търговията със стоки след Австралия, като търговията със стоки между ЕС и Нова Зеландия достигна 8,1 милиарда евро, а търговията с услуги 4,3 милиарда евро;

В.  като има предвид, че през 2015 г. размерът на преките чуждестранни инвестиции на ЕС в Нова Зеландия достигна почти 10 милиарда евро;

Г.  като има предвид, че Нова Зеландия е страна по Споразумението за държавните поръчки;

Д.  като има предвид, че ЕС приключи преговорите по Споразумението за партньорство по въпросите на отношенията и сътрудничеството (PARC) между ЕС и Нова Зеландия на 30 юли 2014 г.;

Е.  като има предвид, че европейското селско стопанство и някои селскостопански продукти, като говеждото, телешкото и овчето месо, млечните продукти, зърнените култури и захарта – включително специалните захари – са особено чувствителни въпроси в тези преговори;

Ж.  като има предвид, че Нова Зеландия е световният лидер в износа на масло, вторият най-голям износител на мляко на прах и важен износител на световния пазар на други млечни продукти, както и на говеждо, телешко и овче месо;

З.  като има предвид, че ЕС и Нова Зеландия участват в многостранни преговори за по-нататъшно либерализиране на търговията с екологични стоки (Споразумение за екологичните стоки) и на търговията с услуги (Споразумение по търговията с услуги);

И.  като има предвид, че ЕС признава адекватната защита на личните данни в Нова Зеландия;

Й.  като има предвид, че Нова Зеландия е страна в приключилите преговори за Транстихоокеанско партньорство, чието бъдеще остава несигурно, и текущите преговори за всеобхватно регионално икономическо партньорство в Източна Азия, обединяващо най-важните ѝ търговски партньори; като има предвид, че Нова Зеландия има действащо споразумение за свободна търговия с Китай от 2008 г. насам;

К.  като има предвид, че Нова Зеландия пое значителни ангажименти в рамките на Транстихоокеанско партньорство за насърчаване на дългосрочното опазване на определени видове и за справяне с незаконния трафик на диви животни чрез засилени мерки за опазването им и като има предвид, че тя също постави изисквания за ефективно прилагане на мерки за защита на околната среда и за участие в засилено регионално сътрудничество; като има предвид, че подобни ангажименти следва да служат като референтен показател за споразумението за свободна търговия (ССТ) между ЕС и Нова Зеландия;

Л.  като има предвид, че Нова Зеландия е сред най-старите и най-близки партньори на ЕС, споделяща общи ценности и ангажимент за насърчаване на просперитета и сигурността в рамките на глобална основана на правила система;

M.  като има предвид, че Нова Зеландия е ратифицирала и прилага основните международни спогодби относно правата на човека, социалните и трудовите права и опазването на околната среда и изцяло зачита принципите на правовата държава;

Н.  като има предвид, че Нова Зеландия е сред само шестте членове на СТО, които все още нямат никакъв преференциален достъп до пазара на ЕС и не са започнали преговори за тази цел;

O.  като има предвид, че след съвместното изявление от 29 октомври 2015 г. беше предприето подготвително проучване на осъществимостта и общата амбиция за започване на преговори за споразумение за свободна търговия между ЕС и Нова Зеландия; като има предвид, че това подготвително проучване е завършено;

П.  като има предвид, че Парламентът ще трябва да вземе решение дали да даде съгласието си за евентуалното ССТ между ЕС и Нова Зеландия;

Стратегически, политически и икономически контекст

1.  подчертава значението на задълбочаването на отношенията между ЕС и азиатско-тихоокеанския регион, наред с другото за насърчаването на икономическия растеж в Европа, и посочва, че това е отразено в търговската политика на ЕС; признава, че Нова Зеландия е важна част от тази стратегия и че разширяването и задълбочаването на търговските отношения може да спомогне за постигането на тази цел;

2.  поздравява Нова Зеландия за нейния силен и последователен ангажимент по отношение на дневния ред на многостранните търговски преговори;

3.  счита, че пълният потенциал на стратегиите на Съюза за двустранно и регионално сътрудничество може да се реализира само чрез придържането към основана на правила и ценности търговия и че сключването на висококачествено, амбициозно и балансирано споразумение за свободна търговия (ССТ) с Нова Зеландия в дух на реципрочност и взаимна изгода, като с това по никакъв начин не се подкопава стремежът за постигане на напредък на многостранно равнище, нито прилагането на вече сключени многостранни и двустранни споразумения, е изключително важна част от тези стратегии; счита, че задълбочаването на двустранното сътрудничество може да бъде основа за по-нататъшно многостранно и плурилатерално сътрудничество;

4.  счита, че договарянето на съвременно, задълбочено, амбициозно, балансирано, справедливо и всеобхватно ССТ е подходящо средство за задълбочаване на двустранното партньорство и за по-нататъшното укрепване на съществуващите, вече утвърдени двустранни отношения в областта на търговията и инвестициите; счита, че тези преговори биха могли да послужат като пример за ново поколение споразумения за свободна търговия, като подчертава значението на стремежа към още по-амбициозно споразумение, излизащо отвъд границите на съвременното ССТ, предвид високо развитата икономика и регулаторна среда на Нова Зеландия;

5.  подчертава, че ЕС и Нова Зеландия са сред световните лидери в областта на политиките за устойчива околна среда и че в това отношение те имат възможността да договорят и прилагат една много амбициозна глава за устойчиво развитие;

6.  предупреждава за риска от силен дисбаланс в свързаните със селското стопанство разпоредби на споразумението в ущърб на Европейския съюз и срещу изкушението селското стопанство да се използва като разменна монета с цел увеличаване на достъпа до пазара на Нова Зеландия за промишлените продукти и услуги;

Подготвителното проучване

7.  отбелязва приключването на подготвителното проучване относно ЕС и Нова Зеландия на 7 март 2017 г. по взаимно удовлетворителен начин за Комисията и за правителството на Нова Зеландия;

8.  приветства своевременното завършване и публикуване от страна на Комисията на оценката на въздействието от гледна точка на осигуряването на възможност за внимателно претегляне на възможните ползи и загуби от засилването на връзките в областта на търговията и инвестициите между ЕС и Нова Зеландия в интерес на гражданите и предприятията от двете страни, включително от най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии, като същевременно се обръща специално внимание на социалните и екологичните въздействия, включително на въздействията върху трудовия пазар на ЕС, и за предвиждане и отчитане на въздействието, което Брекзит може да окаже върху търговските и инвестиционните потоци от Нова Зеландия към ЕС, по-специално при подготовката на размяната на предложения и изчисляването на квоти;

Мандат за преговори

9.  призовава Съвета да упълномощи Комисията да започне преговори за сключване на споразумение в областта на търговията и инвестициите с Нова Зеландия въз основа на резултатите от подготвителното проучване, препоръките от настоящата резолюция, оценката на въздействието и ясни цели;

10.  призовава Съвета да зачита напълно разпределението на правомощията между ЕС и държавите членки, в съответствие със заключенията, които могат да бъдат направени от Становище 2/15 на Съда на ЕС от 16 май 2017 г., в решението си за приемане на указанията за водене на преговори;

11.  призовава Комисията и Съвета да внесат възможно най-скоро предложение относно бъдещата обща структура на търговските споразумения, като вземат предвид Становище 2/15 на Съда на ЕС относно Споразумението за свободна търговия ЕС–Сингапур и да направят ясно разграничение между споразумение за търговия и либерализиране на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ), което съдържа само въпроси от изключителната компетентност на ЕС, и възможно второ споразумение, което обхваща въпросите, по които има споделена компетентност с държавите членки; подчертава, че едно такова разграничаване ще се отрази върху процеса на парламентарна ратификация и че то няма за цел заобикаляне на националните демократични процеси, а е въпрос на демократично делегиране на отговорности въз основа на европейските договори; призовава за активното включване на Парламента във всички текущи и бъдещи преговори за споразумения за свободна търговия на всички етапи от процеса;

12.  призовава Комисията, при представяне на окончателния текст на споразуменията за подпис и сключване, и Съвета, при вземане на решение относно подписването и сключването, напълно да зачитат разпределението на компетентността между ЕС и неговите държави членки;

13.  призовава Комисията да води преговорите по възможно най-прозрачен начин, без да се подкопава преговорната позиция на Съюза, гарантирайки най-малко същата степен на прозрачност и публични консултации както при воденето на преговорите за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции със САЩ, чрез непрекъснат диалог със социалните партньори и гражданското общество, както и да спазва в пълна степен най-добрите практики, установени по време на други преговори; приветства инициативата на Комисията да публикува всички свои препоръки за указания за водене на преговори за търговски споразумения и счита това за положителен прецедент; настоятелно призовава Съвета да последва този пример и да публикува указанията за водене на преговорите веднага след приемането им;

14.  подчертава, че ССТ трябва да водят до подобряване на достъпа до пазара и улесняване на търговията на място, до създаване на работни места с достойни условия на труд, гарантиране на равенство между мъжете и жените в интерес на гражданите и на двете страни, насърчаване на устойчивото развитие, защита на стандартите на ЕС, защита на услугите от общ интерес и спазване на демократичните процедури, като същевременно повишават възможностите за износ на ЕС;

15.  подчертава, че едно амбициозно споразумение трябва да урежда по смислен начин инвестициите, търговията със стоки и услуги (като се съобразява с последните препоръки на Парламента във връзка със запазването на политическото пространство и чувствителните сектори), улесняването на митническите процедури и търговията, цифровизацията, електронната търговия и защитата на данните, научните изследвания в областта на технологиите и подкрепата за иновациите, обществените поръчки, енергетиката, държавните предприятия, конкуренцията, устойчивото развитие, въпроси от регулаторен характер, като високите санитарни и фитосанитарни стандарти и други норми по отношение на селскостопанските и хранителни продукти, без да се занижават високите стандарти на ЕС, поемането на твърди и приложими ангажименти по отношение на трудовите и екологичните стандарти, както и борбата с избягването на данъци и корупцията, като същевременно остава в рамките на изключителната компетентност на Съюза, като през цялото време обръща специално внимание на потребностите на микропредприятията и МСП;

16.  призовава Съвета изрично да признае задълженията на другата страна към коренното население;

17.  подчертава, че ЕС е световен лидер в областта на насърчаването на политиката за хуманно отношение към животните и, че като се има предвид фактът, че ССТ между ЕС и Нова Зеландия ще засегне милиони селскостопански животни, Комисията трябва да гарантира, че страните поемат твърди ангажименти за подобряване на хуманното отношение към животните и закрилата на животните, отглеждани в стопанства;

18.  подчертава, че незаконната търговия с дива флора и фауна има значителни екологични, икономически и социални последици, и че едно амбициозно споразумение трябва да насърчава опазването на всички видове от дивата флора и фауна и техните местообитания и решително да се противопоставя на незаконното залавяне, търговия и транспортиране на диви видове;

19.  подчертава, че неподходящото управление на рибарството и незаконният, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов могат да имат значително отрицателно въздействие върху търговията, развитието и околната среда и че страните трябва да поемат значими ангажименти за опазване на акулите, скатовете, костенурките и морските бозайници и за предотвратяване на прекомерния улов, свръхкапацитета и ННН риболов;

20.  подчертава, че за да бъде едно ССТ наистина изгодно за икономиката на ЕС, в указанията за водене на преговори следва да бъдат включени следните аспекти:

   а) либерализация на търговията със стоки и услуги и реални възможности и за двете страни за достъп до пазара на стоки и услуги на другата страна чрез премахване на ненужните регулаторни пречки, като същевременно се гарантира, че нищо в споразумението не възпрепятства страните при регулирането, по пропорционален начин, с оглед постигане на легитимни цели на политиката; това споразумение трябва i) да не възпрепятства страните при определянето, регулирането, предоставянето и подпомагането на услуги от общ интерес и трябва да съдържа изрични разпоредби относно това; ii) да не изисква от правителствата да приватизират която и да било услуга, нито да ги възпрепятства да разширяват спектъра на предоставяните от тях обществени услуги; iii) да не възпрепятства правителствата да връщат обратно под обществен контрол услуги, които преди това са избрали да приватизират, като водоснабдяване, образование, здравеопазване и социални услуги, да не занижава високите здравни, хранителни, потребителски, екологични, трудови стандарти и стандартите за безопасност в ЕС или да ограничава публичното финансиране на изкуствата и културата, образованието, здравеопазването и социалните услуги, както се случи с предишни търговски споразумения; ангажиментите следва да се поемат въз основа на Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС); подчертава в тази връзка, че стандартите, изисквани от европейските производители, трябва да бъдат запазени;
   б) доколкото споразумението може да включва глава относно вътрешното регулиране, преговарящите не трябва да включват проверки за необходимост;
   в) ангажименти относно антидъмпингови и изравнителни мерки, които надхвърлят правилата на СТО в тази област, евентуално изключващи тяхното прилагане, когато са налице достатъчно общи стандарти за конкуренция и сътрудничество;
   г) намаляване на ненужните нетарифни бариери и укрепване и разширяване на диалога по регулаторното сътрудничество на доброволна основа, когато е практически осъществимо и взаимноизгодно, като същевременно не се ограничава способността на всяка от страните да осъществява своите регулаторни, законодателни и свързани с политиките дейности, като се има предвид, че регулаторното сътрудничество трябва да цели да бъде от полза за управлението на световната икономика чрез засилено сближаване и сътрудничество в областта на международните стандарти и регулаторното хармонизиране, например чрез приемането и прилагането на стандартите, установени от Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН), като същевременно се гарантира най-високо равнище на защита на потребителите (например безопасност на храните), околната среда (например здравето на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията), социалната и трудова закрила;
   д) значителни отстъпки относно обществените поръчки на всички равнища на управление, включително в държавните предприятия и предприятията със специални или изключителни права, които да гарантират достъп до пазара за европейските дружества в стратегически сектори и същата степен на отвореност, като тази на пазарите на обществените поръчки на ЕС, като се има предвид, че опростените процедури и прозрачността за оферентите, включително за тези от други държави, също могат да бъдат ефективни инструменти за предотвратяване на корупцията и насърчаване на почтеността в държавната администрация, като в същото време се изразходват ефективно средствата на данъкоплатците, по отношение на качеството на предоставяне, ефикасност, ефективност и отчетност; гаранции, че при възлагането на договори за обществени поръчки се прилагат екологични и социални критерии;
   е) отделна глава, отчитаща потребностите и интересите на микропредприятията и МСП във връзка с въпроси, свързани с улесняването на достъпа до пазара, включително, но не само, повишена съвместимост на техническите стандарти и оптимизирани митнически процедури с цел създаване на конкретни възможности за стопанска дейност и за насърчаване на тяхната интернационализация;
   ж) предвид Становище 2/15 на Съда на Европейския съюз относно Споразумението за свободна търговия ЕС–Сингапур, според което търговията и устойчивото развитие попадат в изключителната компетентност на ЕС и устойчивото развитие е неразделна част от общата търговска политика на ЕС, солидната и амбициозна глава за устойчивото развитие е абсолютно необходима част от всяко потенциално споразумение; разпоредби за ефективни инструменти за диалог, мониторинг и сътрудничество, включително обвързващи и приложими разпоредби, подлежащи на подходящи и ефективни механизми за уреждане на спорове, които предвиждат, в допълнение към различните методи за принудително изпълнение, и механизъм за налагане на санкции, като се осигурява възможност за подходящо участие на социалните партньори и гражданското общество, както и за тясно сътрудничество с експерти от съответни многостранни организации; разпоредби в главата, обхващаща трудовите и екологичните аспекти на търговията и значението на устойчивото развитие в контекста на търговията и инвестициите, предвиждащи насърчаване на придържането към и ефективното прилагане на съответните международно признати принципи и правила, като например основните трудови стандарти, четирите приоритетни конвенции за управлението на МОТ и многостранните споразумения в областта на околната среда, включително тези, свързани с изменението на климата;
   з) изискването страните да насърчават корпоративната социална отговорност (КСО), включително по отношение на международно признатите инструменти, както и възприемане на секторните насоки на ОИСР и Ръководните принципи на ООН относно стопанската дейност и правата на човека;
   и) всеобхватни разпоредби относно либерализацията на инвестициите в рамките на компетентността на Съюза, като се вземат предвид последните събития в областта на политиката, например Становище 2/15 на Съда на Европейския съюз относно Споразумението за свободна търговия ЕС–Сингапур от 16 май 2017 г.;
   й) строги и приложими мерки относно признаването и защитата на правата върху интелектуалната собственост, в т.ч. географските означения за вината и алкохолните напитки и други селскостопански и хранителни продукти; опростените митнически процедури и опростени и гъвкави правила за произход, които са подходящи за сложния свят на глобалните вериги за създаване на стойност, включително по отношение на повишаването на прозрачността и отчетността в тях, и прилагане, когато това е възможно, на многостранни правила за произход или в други случаи на необременяващи правила за произход като „промяна на тарифна подпозиция“;
   к) балансиран и амбициозен резултат в главите за селското стопанство и рибарството, който може единствено да даде тласък на конкурентоспособността и да е от полза както за потребителите, така и за производителите, ако отделя дължимото внимание на интересите на всички европейски производители и потребители, като се отчита фактът, че съществуват множество чувствителни селскостопански продукти, които следва да бъдат третирани по съответния начин, например чрез тарифни квоти или предоставяне на достатъчно дълги преходни периоди, като се взима надлежно под внимание кумулативното въздействие на търговските споразумения в областта на селското стопанство и като потенциално се изключват от обхвата на преговорите най-уязвимите сектори; включване на използваема, ефективна, подходяща и бърза двустранна защитна клауза, позволяваща временно прекратяване на преференциите, ако вследствие на влизането в сила на търговското споразумение увеличеният внос причинява или застрашава да причини сериозни щети на някои чувствителни сектори;
   л) амбициозни разпоредби, даващи възможност за пълноценното функциониране на цифровата екосистема, и насърчаване на трансграничните потоци от данни, включващи принципи като лоялна конкуренция и амбициозни правила за трансгранично прехвърляне на данни при пълно спазване, и без да се засягат, разпоредбите на настоящите и бъдещите правила на ЕС за защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот, като се има предвид, че потоците от данни са съществен двигател на икономиката на услугите и важен елемент на световните вериги за създаване на стойност за традиционните производствени дружества и че поради това неоправданите изисквания за локализация следва да бъдат ограничени във възможно най-голяма степен; защитата на данните и неприкосновеността на личния живот не са търговски бариери, а основни права, залегнали в член 39 от ДЕС и в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз;
   м) конкретни, ясни разпоредби относно третирането на отвъдморските страни и територии (OCT) и най-отдалечените региони (НОР), за да се гарантира надлежното отчитане на техните специфични интереси по време на преговорите;

21.  призовава Комисията да осигури, като съществен елемент от едно балансирано споразумение, защита по отношение на етикетирането, проследимостта и действителния произход на селскостопанските продукти, за да се избегне създаването на погрешно или подвеждащо впечатление сред потребителите;

22.  подчертава разликата в размера на европейския единен пазар и на новозеландския пазар, която трябва да бъде взета предвид в едно потенциално двустранно споразумение за свободна търговия;

Ролята на Парламента

23.  подчертава, че вследствие на Становище 2/15 на Съда на ЕС относно Споразумението за свободна търговия ЕС–Сингапур, ролята на Парламента следва да се засили на всеки етап от преговорите за ССТ с ЕС, от приемането на мандата до окончателното сключване на споразумението; очаква започването на преговорите с Нова Зеландия и възможността да ги следи отблизо, и се надява да допринесе за успешното им приключване; припомня на Комисията нейното задължение да предоставя незабавно на Парламента изчерпателна информация на всички етапи от преговорите (както преди, така и след съответните кръгове на преговори); поема ангажимент да разглежда законодателните и регулаторните проблеми, които могат да възникнат в контекста на преговорите и на бъдещото споразумение, без това да засяга прерогативите му на съзаконодател; изтъква отново основната си отговорност да представлява гражданите на ЕС и се надява да съдейства за всеобхватни и открити обсъждания по време на преговорния процес;

24.  припомня, че от Парламента ще бъде поискано да даде своето одобрение за бъдещото споразумение, както е посочено в ДФЕС, и че по тази причина неговите позиции следва да бъдат надлежно вземани под внимание на всички етапи; призовава Комисията и Съвета да искат одобрението на Парламента преди неговото прилагане, а също и за интегрирането на тази практика в междуинституционалното споразумение;

25.  припомня, че Парламентът ще наблюдава изпълнението на бъдещото споразумение;

o
o   o

26.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и за сведение, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Нова Зеландия.

(1) Приети текстове, P8_TA(2016)0064.
(2) ОВ C 353 E, 3.12.2013 г., стр. 210.
(3) ECLI:EU:C:2017:376.

Правна информация