Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2193(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0312/2017

Predkladané texty :

A8-0312/2017

Rozpravy :

PV 25/10/2017 - 15
CRE 25/10/2017 - 15

Hlasovanie :

PV 26/10/2017 - 10.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0420

Prijaté texty
PDF 292kWORD 52k
Štvrtok, 26. októbra 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Mandát na obchodné rokovania s Novým Zélandom
P8_TA(2017)0420A8-0312/2017

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. októbra 2017 s odporúčaním Európskeho parlamentu Rade týkajúcim sa navrhovaného mandátu na obchodné rokovania s Novým Zélandom (2017/2193(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 14. októbra 2015 s názvom Obchod pre všetkých – Smerom k zodpovednejšej obchodnej a investičnej politike (COM(2015)0497),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie predsedu Komisie Jeana-Claudea Junckera, predsedu Európskej rady Donalda Tuska a predsedu vlády Nového Zélandu Johna Keya z 29. októbra 2015,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie EÚ a Nového Zélandu z 21. septembra 2007 o vzťahoch a spolupráci a na partnerskú dohodu o vzťahoch a spolupráci medzi EÚ a Novým Zélandom, ktorá bola podpísaná 5. októbra 2016,

–  so zreteľom na balík predpisov o obchode uverejnený 14. septembra 2017, v ktorom sa Komisia zaviazala zverejniť všetky budúce mandáty na rokovania o obchode,

–  so zreteľom na dohodu medzi EÚ a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej správnej pomoci v colných veciach, ktorá bola podpísaná 3. júla 2017,

–  so zreteľom na ďalšie dvojstranné dohody medzi EÚ a Novým Zélandom, najmä na dohodu o sanitárnych opatreniach pri obchodovaní so živými zvieratami a živočíšnymi výrobkami a dohodu o vzájomnom uznávaní, pokiaľ ide o posudzovanie zhody,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä na uznesenie z 25. februára 2016 k začatiu rokovaní o dohode o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom(1) a na svoje legislatívne uznesenie z 12. septembra 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Novým Zélandom, ktorou sa mení dohoda o vzájomnom uznávaní(2),

–  so zreteľom na komuniké zo zasadnutia hláv štátov alebo predsedov vlád skupiny G20, ktoré sa konalo 15. - 16. novembra 2014 v Brisbane,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie predsedu Van Rompuya, predsedu Barrosa a predsedu vlády Keya o prehlbovaní partnerstva medzi Novým Zélandom a Európskou úniou z 25. marca 2014,

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora EÚ č. 2/15 zo 16. mája 2017 k právomoci Únie podpísať a uzatvoriť dohodu o voľnom obchode so Singapurom(3),

–  so zreteľom na štúdiu Komisie o kumulatívnych účinkoch budúcich obchodných dohôd na poľnohospodárstvo EÚ, ktorú Komisia zverejnila 15. novembra 2016,

–  so zreteľom na návrh správy svojho Výboru pre medzinárodný obchod o stratégii digitálneho obchodu (2017/2065(INI)),

–  so zreteľom na článok 207 ods. 3 a článok 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na článok 108 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0312/2017),

A.  keďže EÚ a Nový Zéland spolupracujú na riešení spoločných problémov v širokom spektre otázok a spolupracujú na viacerých medzinárodných fórach, okrem iného o otázkach obchodnej politiky na multilaterálnej úrovni;

B.  keďže EÚ bola v roku 2015 pre Nový Zéland po Austrálii druhým najväčším partnerom v obchode s tovarom, pričom obchod s tovarom medzi EÚ a Novým Zélandom predstavoval 8,1 miliardy EUR a obchod so službami predstavoval 4,3 miliardy EUR;

C.  keďže v roku 2015 priame zahraničné investície EÚ na Novom Zélande predstavovali takmer 10 miliárd EUR;

D.  keďže Nový Zéland je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní;

E.  keďže EÚ 30. júla 2014 ukončila rokovania o rámcovej partnerskej dohode medzi EÚ a Novým Zélandom o vzťahoch a spolupráci;

F.  keďže európske poľnohospodárstvo a určité poľnohospodárske produkty ako hovädzina, teľacina, baranina, mliečne výrobky, obilniny a cukor vrátane špeciálnych druhov cukru predstavujú mimoriadne citlivé otázky týchto rokovaní;

G.  keďže Nový Zéland má vedúce postavenie vo svete vo vývoze masla, je druhým najväčším vývozcom sušeného mlieka a je významným aktérom na svetových vývozných trhoch s inými mliečnymi výrobkami, ako aj s hovädzinou, teľacinou a baraninou;

H.  keďže EÚ a Nový Zéland sa zúčastňujú na mnohostranných rokovaniach o ďalšej liberalizácii obchodu s environmentálnym tovarom (dohoda o environmentálnych tovaroch) a obchodu so službami (dohoda o obchode so službami);

I.  keďže EÚ uznáva primeranosť ochrany osobných údajov na Novom Zélande;

J.  keďže Nový Zéland je zapojený do ukončených rokovaní o Transpacifickom partnerstve (TPP), ktorého budúcnosť je stále neistá, a do prebiehajúcich rokovaní o Regionálnom všeobecnom hospodárskom partnerstve (RCEP) vo Východnej Ázii, v ktorom sa zjednocujú jeho najvýznamnejší obchodní partneri; keďže Nový Zéland má od roku 2008 uzatvorenú dohodu o voľnom obchode s Čínou;

K.  keďže Nový Zéland prijal v rámci TPP dôležité záväzky na podporu dlhodobej ochrany určitých druhov a boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi prostredníctvom prísnejších ochranných opatrení a keďže tiež stanovil požiadavky na účinné presadzovanie ochrany životného prostredia, pričom sa tiež zaviazal, že sa bude zapájať do posilnenej regionálnej spolupráce; keďže takéto záväzky by mali slúžiť ako referenčné hodnoty dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Novým Zélandom;

L.  keďže Nový Zéland patrí k najstarším a najbližším partnerom EÚ so spoločnými hodnotami a odhodlaním presadzovať prosperitu a bezpečnosť v rámci celosvetového systému založeného na pravidlách;

M.  keďže Nový Zéland ratifikoval a vykonáva hlavné medzinárodné dohovory o ľudských, sociálnych a pracovných právach a o ochrane životného prostredia a v plnej miere dodržiava zásady právneho štátu;

N.  keďže Nový Zéland je jedným z iba šiestich členov WTO, ktorí doteraz nemajú preferenčný prístup na trh EÚ alebo s ktorými neprebiehajú rokovania s týmto cieľom;

O.  keďže v nadväznosti na spoločné vyhlásenie z 29. októbra 2015 sa začala analýza rozsahu pôsobnosti s cieľom preskúmať uskutočniteľnosť a spoločné ambície, pokiaľ ide o začatie rokovaní o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Novým Zélandom; keďže táto analýza rozsahu pôsobnosti už je vypracovaná;

P.  keďže Európsky parlament bude požiadaný, aby rozhodol o udelení súhlasu s prípadnou dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Novým Zélandom;

Strategický, politický a hospodársky kontext

1.  zdôrazňuje význam prehlbovania vzťahov medzi EÚ a ázijsko-tichomorským regiónom, a to okrem iného pre posilnenie hospodárskeho rastu v Európe, a zdôrazňuje, že sa táto skutočnosť odráža v obchodnej politike EÚ; uznáva, že Nový Zéland je kľúčovou súčasťou tejto stratégie a že rozšírenie a prehĺbenie obchodných vzťahov môže prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa;

2.  vyjadruje uznanie Novému Zélandu za dôrazné a súdržné odhodlanie, pokiaľ ide o mnohostrannú obchodnú agendu;

3.  domnieva sa, že plný potenciál dvojstranných a regionálnych stratégií spolupráce EÚ možno rozvinúť len uskutočňovaním obchodu založeného na pravidlách a hodnotách, a tiež že uzavretie kvalitnej, ambicióznej, vyváženej a spravodlivej dohody o voľnom obchode s Novým Zélandom v duchu reciprocity a vzájomného prospechu je rozhodujúcou súčasťou týchto stratégií, pritom sa ale za žiadnych okolností nesmie ohroziť ambícia dosiahnuť mnohostranný pokrok alebo vykonávanie už uzatvorených viacstranných a dvojstranných dohôd; domnieva sa, že užšia dvojstranná spolupráca môže byť odrazovým mostíkom pre ďalšiu mnohostrannú a viacstrannú spoluprácu;

4.  vyjadruje presvedčenie, že rokovanie o moderných, prehĺbených, ambicióznych, vyvážených, spravodlivých a komplexných dohodách o voľnom obchode je vhodným spôsobom prehlbovania dvojstranných partnerstiev a ďalšieho posilňovania už existujúcich a vyspelých dvojstranných obchodných a investičných vzťahov; zastáva názor, že tieto rokovania by sa mohli stať vzorom pre novú generáciu dohôd o voľnom obchode, a zdôrazňuje, že je dôležité ďalej zvyšovať ambície, posúvať hranice toho, čo by malo byť výsledkom modernej dohody o voľnom obchode vzhľadom na vysoko rozvinuté hospodárstvo a regulačné prostredie na Novom Zélande;

5.  zdôrazňuje, že EÚ a Nový Zéland patria medzi najpokrokovejšie krajiny sveta, pokiaľ ide o udržateľné politiky v oblasti životného prostredia, a že v tejto súvislosti majú šancu rokovať o mimoriadne ambicióznej kapitole o trvalo udržateľnom rozvoji a implementovať ju;

6.  upozorňuje na riziko výraznej nerovnováhy dohody v poľnohospodárskej oblasti na úkor EÚ a na snahu využiť poľnohospodárstvo ako prostriedok na výmenu za širší prístup na novozélandský trh s priemyselnými výrobkami a službami;

Analýza rozsahu pôsobnosti

7.  berie na vedomie závery analýzy rozsahu pôsobnosti dohody medzi EÚ a Novým Zélandom zo 7. marca 2017 k vzájomnej spokojnosti Komisie a vlády Nového Zélandu;

8.  víta skutočnosť, že Komisia včas dokončila a uverejnila posúdenie vplyvu, aby bola schopná poskytnúť komplexné vyhodnotenie možných ziskov a strát v dôsledku posilnených obchodných a investičných vzťahov medzi EÚ a Novým Zélandom v prospech obyvateľstva a podnikov na oboch stranách vrátane najvzdialenejších regiónov a zámorských krajín a území, pričom sa venovala osobitná pozornosť sociálnym a environmentálnym vplyvom vrátane vplyvov na pracovný trh EÚ, ako aj predvídať a zohľadniť prípadný vplyv vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ na obchod a investičné toky z Nového Zélandu do EÚ, najmä pri príprave výmeny ponúk a výpočte kvót;

Mandát na rokovania

9.  vyzýva Radu, aby povolila Komisii začať rokovania o obchodnej a investičnej dohode s Novým Zélandom na základe výsledku analýzy rozsahu pôsobnosti, odporúčaní uvedených v tomto uznesení, posúdenia vplyvu a s jasnými cieľmi;

10.  vyzýva Radu, aby pri rozhodovaní o prijatí smerníc na rokovania v plnej miere rešpektovala rozdelenie právomocí medzi EÚ a jej členskými štátmi v súlade so stanoviskom Súdneho dvora EÚ č. 2/15 zo 16. mája 2017;

11.  vyzýva Komisiu a Radu, aby čo najskôr predložili návrh všeobecnej štruktúry budúcich obchodných dohôd s prihliadnutím na stanovisko Súdneho dvora EÚ č. 2/15 k dohode voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom a aby jasne rozlišovali medzi dohodou o obchode a liberalizácii priamych zahraničných investícií, ktorá obsahuje len otázky vo výlučnej právomoci EÚ, a prípadnou druhou dohodou, ktorá sa týka oblastí, v ktorých sú právomoci spoločné s členskými štátmi; zdôrazňuje, že takéto rozlíšenie by malo dosah na parlamentný ratifikačný proces a jeho zámerom nie je obchádzať vnútroštátne demokratické procesy, je však vecou demokratického prenesenia povinností na základe európskych zmlúv; požaduje, aby bol Európsky parlament úzko zapojený do všetkých prebiehajúcich a budúcich rokovaní o dohodách o voľnom obchode vo všetkých fázach tohto procesu;

12.  vyzýva Komisiu, aby pri predkladaní konečných dohôd na podpis a uzavretie, a Radu, aby pri rozhodovaní o prijatí smerníc na rokovania v plnej miere rešpektovali rozdelenie právomocí medzi EÚ a jej členskými štátmi;

13.  vyzýva Komisiu, aby viedla rokovania čo najtransparentnejšie a neoslabovala rokovaciu pozíciu EÚ, pričom zaručí aspoň takú úroveň transparentnosti a konzultácií s verejnosťou, aká sa dosiahla pri rokovaniach o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve s USA neustálym vedením dialógu so sociálnymi partnermi a občianskou spoločnosťou, a aby v plnej miere rešpektovala najlepšie postupy, ktoré sa zaviedli pri iných rokovaniach; víta iniciatívu Komisie uverejniť všetky svoje odporúčania k smerniciam na rokovania o obchodných dohodách a považuje to za pozitívny precedens; naliehavo vyzýva Radu, aby nasledovala tento príklad a uverejňovala smernice na rokovania okamžite po ich prijatí;

14.  zdôrazňuje, že dohody o voľnom obchode musia viesť k lepšiemu prístupu na trh a zjednodušeniu obchodovania v praxi, tvorbe dôstojných pracovných miest, zabezpečeniu rodovej rovnosti v prospech občanov na oboch stranách, podpore trvalo udržateľného rozvoja, dodržiavaniu noriem EÚ, ochrane služieb vo verejnom záujme, pričom sa musia rešpektovať demokratické postupy a zároveň podporovať vývozné príležitosti EÚ;

15.  zdôrazňuje, že v ambicióznej dohode sa musia zmysluplne riešiť investície, obchodovanie s tovarom a službami (vychádzajúc z nedávnych odporúčaní Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o výhrady politického priestoru a citlivých sektorov), zjednodušenie v oblasti ciel a obchodu, digitalizácia, elektronický obchod a ochrana osobných údajov, technologický výskum a podpora inovácií, verejné obstarávanie, energetika, podniky vo vlastníctve štátu, hospodárska súťaž, trvalo udržateľný rozvoj, regulačné otázky, akými sú kvalitné sanitárne a rastlinolekárske normy a iné normy týkajúce sa poľnohospodárskych produktov a potravín, čo však nesmie ísť na úkor prísnych noriem EÚ, silné a vymáhateľné záväzky v oblasti pracovných a environmentálnych noriem, ako aj boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a korupcii, pričom je potrebné dodržať rozsah výlučnej právomoci EÚ a zároveň osobitne prihliadať na potreby mikropodnikov a MSP;

16.  vyzýva Radu, aby výslovne uznala záväzky druhej strany voči pôvodnému obyvateľstvu;

17.  zdôrazňuje, že EÚ je svetovým lídrom v oblasti politiky zlepšovania životných podmienok zvierat a vzhľadom na to, že dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Novým Zélandom bude mať vplyv na milióny poľnohospodárskych zvierat, Komisia musí zabezpečiť, aby strany prijali pevné záväzky zlepšiť životné podmienky a ochranu poľnohospodárskych zvierat;

18.  zdôrazňuje, že nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi má významný vplyv na životné prostredie, hospodárstvo a spoločnosť a ambicióznou dohodou sa musí podporovať ochrana všetkých voľne žijúcich druhov a ich biotopov a dôrazne bojovať proti nezákonnému odchytu, obchodu a preprave voľne žijúcich druhov;

19.  zdôrazňuje, že neprimerané riadenie rybárstva a nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov (ďalej len „NNN rybolov“) môžu mať výrazný negatívny vplyv na obchod, rozvoj a životné prostredie a strany musia prijať zmysluplné záväzky s cieľom chrániť žraloky, raje, korytnačky a morské cicavce a zabrániť nadmernému rybolovu, nadmernej kapacite a NNN rybolovu;

20.  zdôrazňuje, že na to, aby bola dohoda o voľnom obchode skutočne pre hospodárstvo EÚ výhodná, by súčasťou smerníc na rokovania mali byť tieto aspekty:

   a) liberalizácia obchodu s tovarom a službami a skutočné príležitosti prístupu na trhy tovarov a služieb druhej strany prostredníctvom odstránenia zbytočných regulačných prekážok, pričom sa zabezpečí, aby nič v tejto dohode nebránilo žiadnej strane primeraným spôsobom prijímať predpisy s cieľom dosiahnuť legitímne ciele politiky; táto dohoda i) nesmie brániť stranám vymedzovať, prijímať predpisy, poskytovať a podporovať služby všeobecného záujmu a musí obsahovať výslovné ustanovenia v tejto veci; ii) nesmie od vlád požadovať privatizáciu žiadnej služby ani vládam brániť v rozširovaní spektra služieb, ktoré poskytujú verejnosti; iii) nesmie vládam zabraňovať opätovne preberať pod verejnú kontrolu služby, ktoré sa vlády predtým rozhodli privatizovať, ako napríklad vodárenstvo, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálne služby, alebo znížiť vysoké normy v oblastiach zdravotníctva, potravinárstva, spotrebiteľov, životného prostredia, zamestnanosti a bezpečnosti v EÚ ani obmedziť verejné financovanie umenia a kultúry, vzdelávania, zdravotníctva a sociálnych služieb, ako sa stalo pri predchádzajúcich obchodných dohodách; záväzky by mali vznikať na základe Všeobecnej dohody o obchode so službami (GATS); v tejto súvislosti zdôrazňuje, že normy, ktorých plnenie sa vyžaduje od európskych výrobcov, treba zachovať;
   b) ak dohoda môže obsahovať kapitolu o domácej regulácii, vyjednávači do nej nesmú zahrnúť overovanie nevyhnutnosti;
   c) záväzky týkajúce sa antidumpingových a vyrovnávacích opatrení, ktoré idú nad rámec pravidiel WTO v tejto oblasti, prípadne s výnimkou ich uplatňovania, ak existujú dostatočné spoločné normy hospodárskej súťaže a spolupráce;
   d) obmedzenie zbytočných necolných prekážok obchodu a posilnenie a rozšírenie dialógov v oblasti regulačnej spolupráce na dobrovoľnom základe, ak je to možné a vzájomne prospešné, a to bez obmedzenia schopnosti všetkých zmluvných strán vykonávať svoje regulačné, legislatívne a politické činnosti, vzhľadom na to, že cieľom regulačnej spolupráce musí byť prinášať výhody pre riadenie svetového hospodárstva prostredníctvom intenzívnejšej konvergencie a spolupráce v oblasti medzinárodných noriem a regulačnej harmonizácie, napríklad prostredníctvom prijatia a uplatňovania noriem stanovených Hospodárskou komisiu OSN pre Európu (UNECE), ale zároveň zabezpečovať vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa (napr. bezpečnosť potravín), ochrany životného prostredia (napr. zdravie a dobré životné podmienky zvierat, zdravie rastlín) a sociálnej a pracovnoprávnej ochrany;
   e) významné ústupky v oblasti verejného obstarávania na všetkých úrovniach štátnej správy vrátane štátnych podnikov a podnikov s osobitnými alebo výhradnými právami zaručujúcimi prístup na trh pre európske spoločnosti v strategických sektoroch a rovnakú miera otvorenosti ako v prípade trhov verejného obstarávania v EÚ vzhľadom na to, že zjednodušené postupy a transparentnosť pre uchádzačov vrátane tých, ktorí pochádzajú z iných krajín, môžu byť takisto účinnými nástrojmi na predchádzanie korupcii a podporu bezúhonnosti vo verejnej správe, a zároveň poskytujú hodnotu za peniaze daňových poplatníkov z hľadiska kvality poskytovania, efektívnosti, účinnosti a zodpovednosti; záruky uplatňovania ekologických a sociálnych kritérií pri zadávaní verejných zákaziek;
   f) samostatná kapitola, v ktorej sa zohľadnia potreby a záujmy mikropodnikov a MSP so zreteľom na otázky uľahčenia prístupu na trh vrátane, okrem iného, zvýšenia kompatibility technických noriem a zjednodušených colných postupov s cieľom vytvárať konkrétne obchodné príležitosti a podporovať ich internacionalizáciu;
   g) vzhľadom na stanovisko Súdneho dvora EÚ č. 2/15 o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom, že obchod a trvalo udržateľný rozvoj patria do výlučnej právomoci EÚ a trvalo udržateľný rozvoj tvorí neoddeliteľnú súčasť spoločnej obchodnej politiky EÚ musí byť silná a ambiciózna kapitolu o trvalo udržateľnom rozvoji nevyhnutnou súčasťou akejkoľvek potenciálnej dohody; ustanovenia týkajúce sa účinných nástrojov na dialóg, monitorovanie a spoluprácu, vrátane záväzných a presaditeľných ustanovení, ktoré sú predmetom vhodných a účinných mechanizmov urovnávania sporov, a v rámci ktorých sa okrem rozličných metód presadzovania zohľadňuje mechanizmus založený na sankciách, pričom sa zároveň umožňuje vhodné zapojenie sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti, ako aj úzka spolupráca s odborníkmi z príslušných viacstranných organizácií; ustanovenia v kapitole, ktorá pokrýva pracovné a environmentálne aspekty obchodu a trvalo udržateľného rozvoja v kontexte obchodu a investícií, medzi ktoré patria ustanovenia na podporu dodržiavania a účinného vykonávania príslušných medzinárodne dohodnutých zásad a pravidiel, ako sú základné pracovné normy, štyri prioritné dohovory Medzinárodnej organizácie práce o riadení a mnohostranné dohody v oblasti životného prostredia vrátane tých, ktoré sa týkajú zmeny klímy;
   h) požiadavka, že strany musia podporovať sociálnu zodpovednosť podnikov (CSR), okrem iného aj v súvislosti s medzinárodne uznávanými nástrojmi, a uplatňovaním sektorových usmernení OECD a hlavných zásad OSN v oblasti podnikania a ľudských práv;
   i) komplexné ustanovenia o liberalizácii investícií v právomoci EÚ, berúc do úvahy najnovší politický vývoj, napríklad stanovisko Súdneho dvora EÚ č. 2/15 zo 16. mája 2017 o zóne voľného obchodu medzi EÚ a Singapurom;
   j) dôrazné a presaditeľné opatrenia zahŕňajúce uznávanie a ochranu práv duševného vlastníctva vrátane zemepisných označení vín, liehovín a iných poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov; zjednodušené colné postupy a jednoduché a flexibilné pravidlá pôvodu, ktoré sú vhodné pre zložitý svet globálnych hodnotových reťazcov, a to aj z hľadiska zlepšenia transparentnosti a zodpovednosti v rámci nich, a uplatňovanie multilaterálnych pravidiel pôvodu, alebo v iných prípadoch nezaťažujúcich pravidiel pôvodu, ako napríklad tzv. zmena nomenklatúrnej podpoložky vždy, keď je to možné;
   k) vyvážený a ambiciózny výsledok kapitol týkajúcich sa poľnohospodárstva a rybárstva, ktorý môže iba posilniť konkurencieschopnosť a poskytnúť výhody spotrebiteľom i výrobcom, ak bude náležite zohľadňovať záujmy všetkých európskych výrobcov a spotrebiteľov, rešpektujúc skutočnosť, že existuje niekoľko citlivých poľnohospodárskych výrobkov, ktoré by mali byť primerane ošetrené, napríklad colnými kvótami alebo by sa im mali prideliť primerané prechodné obdobia, berúc do náležitej úvahy z kumulatívny účinok obchodných dohôd o poľnohospodárstve a potenciálne vylúčenie najcitlivejších sektorov z rozsahu pôsobnosti rokovaní; začlenenie použiteľnej a účinnej dvojstrannej ochrannej doložky umožňujúcej dočasné pozastavenie preferencií, ak v dôsledku nadobudnutia platnosti obchodnej dohody nárast dovozu vzniknú vážne škody v citlivých sektoroch alebo hrozí, že takéto škody vzniknú;
   l) ambiciózne ustanovenia umožňujúce plné fungovanie digitálneho ekosystému a podpora cezhraničných tokov údajov vrátane zásad, ako je spravodlivá hospodárska súťaž a ambiciózne pravidlá cezhraničného prenosu údajov v súlade so súčasnými a budúcimi predpismi EÚ v oblasti ochrany údajov a súkromia a bez toho, aby boli tieto predpisy dotknuté, keďže toky údajov sú kľúčovou hnacou silou hospodárstva služieb a základným prvkom globálneho hodnotového reťazca tradičných výrobných spoločností, a preto by sa mali neodôvodnené lokalizačné požiadavky v čo najväčšej miere obmedziť; ochrana údajov a súkromia nie je prekážkou obchodu, ale základným právom, ktoré je zakotvené v článku 39 ZEÚ a v článkoch 7 a 8 Charty základných práv EÚ;
   m) osobitné jednoznačné ustanovenia týkajúce sa zaobchádzania so zámorskými krajinami a územiami a s najvzdialenejšími regiónmi, aby sa počas rokovaní zabezpečilo náležité zohľadnenie ich osobitných záujmov;

21.  vyzýva Komisiu, aby ako základný prvok vyváženej dohody zabezpečila ochranu v súvislosti s označovaním, vysledovateľnosťou a so skutočným pôvodom poľnohospodárskych výrobkov, aby sa zabránilo tomu, že spotrebitelia nadobudnú falošný alebo zavádzajúci dojem;

22.  zdôrazňuje rozdiel vo veľkosti medzi jednotným európskym trhom a trhom Nového Zélandu, ktorý treba brať do úvahy v prípadnej dohode o voľnom obchode medzi oboma stranami;

Úloha Európskeho parlamentu

23.  zdôrazňuje, že na základe stanoviska Súdneho dvora EÚ č. 2/15 by sa mala posilniť úloha Európskeho parlamentu v každej fáze rokovaní o dohodách o voľnom obchode EÚ od prijatia mandátu po konečné uzavretie dohody; s potešením berie na vedomie začatie rokovaní s Novým Zélandom, pričom ich bude dôsledne sledovať a prispievať k ich úspešnému výsledku; pripomína Komisii jej povinnosť okamžite a v plnom rozsahu informovať Európsky parlament o všetkých etapách rokovaní (pred začatím kôl rokovaní aj po ich skončení); zaväzuje sa preskúmať legislatívne a regulačné otázky, ktoré môžu vyplynúť v kontexte rokovaní a budúcej dohody bez toho, aby boli dotknuté jeho výhradné práva ako spoluzákonodarcu; opakuje svoju základnú povinnosť, ktorou je zastupovať občanov EÚ, a vyjadruje potešenie v súvislosti s tým, že bude počas postupu rokovaní podporovať inkluzívne a otvorené diskusie;

24.  pripomína, že Európsky parlament bude požiadaný o udelenie súhlasu s budúcou dohodou, ako sa ustanovuje v ZFEÚ, a že jeho pozície by sa preto mali vo všetkých etapách náležite zohľadňovať; vyzýva Komisiu a Radu, aby Európsky parlament pred začatím jej uplatňovania požiadali o udelenie súhlasu, ale aby tento postup začlenili aj do medziinštitucionálnej dohody;

25.  pripomína, že Európsky parlament bude sledovať vykonávanie budúcej dohody;

o
o   o

26.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a pre informáciu Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Nového Zélandu.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2016)0064.
(2) Ú. v. EÚ C 353 E, 3.12.2013, s. 210.
(3) ECLI:EÚ:C:2017:376.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia